Landbrugsdrift og Natura 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugsdrift og Natura 2000"

Transkript

1 Landbrugsdrift og Natura 2000

2 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach, Anni Hougaard Dalgas, Jørn Jensen, Lars Rudfeld og Ulrik Schack, Skov- og Naturstyrelsen Helene Simoni Thorup og Irene Asta Wiborg, Dansk Landbrugsrådgivning Foto: Peter Lassen; s. 37ø Page Leroy-Cruce; s. 13n Polfoto; s. 17ø Scanpix; s. 8m, 14, 17n, 34, 37m Bert Wiklund; Forsiden, s. 2, 4, 7, 8ø, 8n, 13ø, 13m, 17m, 25, 28, 37n Rentegnet grafik: Lars Hebo Olsen, Xpress Reklame Grafisk tilrettelæggelse: Page Leroy-Cruce Tryk: Schultz Grafisk ISBN: Oplag: eksemplarer Hæftet kan bestilles hos Miljøministeriet Frontlinien Rentemestervej København NV Tlf.: eller Dansk Landbrugsrådgivning Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Tlf Hjemmeside: Hæftet kan også findes som elektronisk fil på hjemmesiderne for Skov- og Naturstyrelsen: og Landscentret:

3 1 Indhold FORORD 3 HVAD AD ER NATURA 2000? 5 Målet med Natura HVORDAN VIL MYNDIGHEDERNE OPNÅ MÅLET? 6 DIREKTIVERNE BAG NATURA Habitatdirektivet 6 Fuglebeskyttelsesdirektivet 6 Ramsarkonventionen 9 Eksempler på Natura 2000-naturtyper og arter i Danmark 9 HVOR STORE OMRÅDER ER UDPEGET I DANMARK? 11 Hvor store områder er udpeget i EU? 11 KORT OG UDPEGNINGSGRUNDLAG SØG I DATABASE 12 KONSEKVENSER FOR LANDMANDEN? 15 Regulering i praksis 15 Kan landmanden pålægges indskrænkninger? 16 Lodsejernes økonomiske tab bliver dækket 16 Størstedelen af Danmark afvander til et marint Natura 2000-område 19 Forsigtighedsprincippet 19 VVM og Natura ANMELDELSESORDNINGEN 20 Til hvilke myndigheder skal der anmeldes? 21 Hvad skal anmeldes på landbrugsarealer? 21 Hvad skal anmeldes på skovbevoksede fredskovarealer? 27 Myndighedernes tidsfrister 30 Klage 30 Kontrol/tilsyn 30 Sanktioner 30 NATURA 2000-PLANLÆGNING 30 Natura 2000-planen 31 Basisanalysen 31 Fastsættelse af mål for naturtilstanden 32 Indsatsprogram 32 Idefasen 32 Handleplaner 32 Natura 2000-skovplaner 33 TILSKUDSMULIGHEDER MV. 35 Mulige økonomiske fordele 35 Strategiske overvejelser er nødvendige 38 BESKYTTELSE AF SÆRLIGE ARTER OVERALT I LANDET 39 BILAG IV-ARTER OG VVM 39 HUSKELISTE FOR RÅDGIVNING AF LANDMANDEN, HVIS DRIFT KAN HAVE INDVIRKNING PÅ NATURA 2000-OMRÅDER 40 HVOR KAN JEG SØGE MERE INFORMATION? 42 ORDFORKLARING 43 BILAG 1. ANMELDESKEMA OG VEJLEDNING 45 BILAG 2. KRITERIER FOR GUNSTIG BEVARINGSST ARINGSSTATUS TUS 50

4 2

5 3 Foror ord Natura 2000-områderne er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder unik natur en natur vi alle er forpligtede til at værne om. Med Natura 2000 står landbruget i hele EU overfor nye udfordringer, og der er derfor et særligt behov for oplysninger og information om, hvordan landmænd kan bidrage til naturbeskyttelsen, og hvilke krav man kan blive mødt med, hvis man som lodsejer har arealer i et Natura 2000-område, eller hvis man har arealer, der kan påvirke et Natura 2000-område. Udfordringen ses allerede i de stadig flere VVM-sager, hvor en ejendoms beliggenhed i eller i nærheden af et Natura område ofte betyder, at der bliver stillet krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Hæftet indeholder afsnit, der behandler forskellige dele af Natura 2000 med betydning for mulighederne for drift af landbrugsjord og i en vis udstrækning skov. Hensigten med hæftet er, at det skal bidrage til at give et overblik over hvad Natura 2000 er, herunder hvilke forpligtelser, muligheder og begrænsninger det kan føre med sig at have jord i et sådant område. I hæftet er der en række henvisninger til, hvor man kan få uddybende oplysninger og bagerst i hæftet er der en huskeliste, som konsulenten kan anvende i rådgivningssituationer, hvor Natura 2000 er et emne, der skal med i overvejelserne. Formålet med dette hæfte er at informere primært landbrugskonsulenter om Natura Hæftet er udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Carl Åge Pedersen, Chefkonsulent, Dansk Landbrugsrådgivning

6 4

7 5 Hvad er Natura 2000? Medlemslandene i EU har udpeget naturområder, der tillægges status som særligt værdifulde set i et europæisk perspektiv. Områderne kaldes Natura 2000-områder der er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. I Danmark kaldes Natura 2000-områderne sammen med Ramsarområderne for internationale beskyttelsesområder. Nedenstående er eksempler på værdifulde habitat- og/eller fugleudpegede naturområder/naturnetværk i EU: Store bjerg- og skovrige områder, hvor floderne snor sig som blå forbindelseslinier gennem de nye østeuropæiske medlemslande. Donau, som den vigtigste hovedfærdselsåre, løber gennem fire lande og dræner tre af de nye medlems- og kandidatlande. Donaudeltaet er desuden et vigtigt område for fugle. Ligeledes vigtige er de polske floder Vistula og Oder, der alle er eksempler på naturnetværk, der er habitatudpegede. Af andre eksempler på udpegede områder har vi de blomstrende alpeenge i Østrig, klitter langs de danske kyster, gamle bøgeskove, blomstrende heder, Lille Vildmose området, en række af vore danske fjorde og Vadehavet. Målet med Natura 2000 Målet er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for at bevare. Det betyder, at hvis forholdene for de udpegede arter eller naturtyper er gode i et Natura 2000-område, skal disse forhold fastholdes, og der må ikke foretages noget, der har en negativ påvirkning på forholdene. Er forholdene ugunstige for de udpegede naturtyper og arter betyder det, at disse forhold skal forbedres. Det er myndighederne, der har ansvaret for, at de nødvendige foranstaltninger, der skal til for at beskytte arterne og naturtyperne, føres ud i livet.

8 6 Hvordan vil myndighederne ne opnå målet? Ved at udarbejde og gennemføre Natura 2000-planer Ved at sikre, at myndighederne ikke kan vedtage forslag til planer og projekter, der i sig selv eller i kumulation med andre planforslag kan have en negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. Ved indgrebsmulighed, hvis eksisterende, lovlige aktiviteter er i strid med beskyttelsesforpligtelserne, hvor ændring af eksisterende anvendelse kan blive nødvendig. Ved via anmeldelsesordningen at sikre, at ændringer i anvendelsen af områderne, der ikke er reguleret via anden lovgivning, for en dels vedkommende er reguleret via anmeldelsesordningen. Direktiver ektiverne ne bag Natura 2000 Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet danner grundlag for Natura 2000, og er således et vigtigt omdrejningspunkt i europæisk naturbeskyttelse, herunder den danske beskyttelse af flora og fauna. Natura 2000 er desuden et væsentligt bidrag til opnåelse af EU s målsætning om at standse tilbagegangen i biodiversitet senest i år Habitatdirektivet Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Habitatdirektivet er sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet EU s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. Hvert enkelt habitatområde er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter. Fuglebeskyttelsesdirektivet ektivet Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Det gælder både for områder, hvor disse fugle yngler, og for områder, som fuglene regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Øverst: Klitter er en af de 59 naturtyper, der er udpeget i Danmark. Derudover er der udpeget bl.a. områder med sandbanker, laguner, stenrev, klinter, skove, strandenge, heder og forskellige slags søer. Midterst: Vadehavet og en række danske fjorde indgår i Danmarks bidrag til EU s udpegning af særlig værdifulde naturområder. Nederst: Mange blomstrende heder i Danmark er på linie med de blomstrende alpeenge i Østrig udpeget som Natura 2000-områder.

9 7

10 8

11 9 Områderne ligger ofte tæt på kysten f.eks. strandenge, øer og holme og tilgodeser derved primært vandfugle. Der er dog også udpeget moser, heder og skove, ligesom der indgår landbrugsarealer i områderne med det formål at beskytte fugle, som ikke er vandfugle. Ramsarkonventionen Ramsarkonventionen er en international konvention fra 1971, modsat habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, som er EU-direktiver. Formålet er at beskytte vådområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle. Ofte omfatter Ramsarområder strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne, hvor mange vandfugle opholder sig eller yngler. Når et land tiltræder konventionen, forpligter det sig til at fremme beskyttelsen af de vådområder, der er udpeget. Det bemærkes, at Ramsarområderne i Danmark alle er beliggende inden for fuglebeskyttelsesområderne. Forpligtelserne til at beskytte Ramsarområderne vurderes at være opfyldt gennem Natura Øverst: Mange vandløb med et varieret plante- og dyrliv indgår i de udpegede Natura 2000-områder. Midterst: Nogle dyrearter er ved helt at forsvinde eller trues af udryddelse inden for EU. Laksefisken snæblen er en af disse arter. Den lever i Vadehavet og gyder i vandløb. Nederst: Hovedparten af de udpegede Natura områder i Danmark, der ligger på land, består af skov, hede, overdrev, søer m.m., men områderne strækker sig også udover landbrugsarealer. Eksempler på Natura 2000-naturtyper og arter i Danmark Der er udpeget områder for 59 naturtyper og for 35 dyre- og plantearter i Danmark. Der er bl.a. udpeget områder for natur med sandbanker, laguner, stenrev, klinter, strandenge, klitter, heder og forskellige slags søer, moser og skove. For dyr er der bl.a. udpeget områder for flagermus, odder, gråsæl og spættet sæl, marsvin, klokkefrø, laks og forskellige insekt- og sneglearter. For planter er der udpeget områder for bl.a. orkidé- og mosarter. Nogle naturtyper og arter er ved helt at forsvinde eller trues af udryddelse inden for EU. De kaldes prioriterede naturtyper og arter. Lille Vildmose er med sin højmose et eksempel på en prioriteret naturtype. Laksefisken snæblen, som lever i Vadehavet og gyder i flere af de større sydvestjyske vandløb, er et eksempel på en prioriteret art. De fleste af de omfattede arter optræder på den danske Rødliste, der dog ikke i sig selv har retsvirkning. Du kan læse mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på natur.dk.

12 10

13 11 Figur 1. Habitat- og fuglebeskyttelsesområder i Danmark udpeget på havet og på land. Kilde: Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen. Fuglebeskyttelsesområde Habitatområde Danmark pct. af areal 6,0 0 7,4 Holland pct. af areal 12,5 0 9,5 Sverige pct. af areal 0 6,2 13,6 Spanien pct. af areal 16,5 22,6 EU pct. af areal 8,25 11,61 Tabel 1. Det udpegede Natura 2000-landareal for udvalgte lande opgjort i pct. af de enkelte medlemslandes areal. Hvor store e områder er udpeget i Danmark? I Danmark er der udpeget km 2 Natura 2000-områder, hvoraf km 2 er beliggende på land, svarende til 8,3 pct. af Danmarks samlede landareal. De er fordelt på 113 fuglebeskyttelsesområder og 254 habitatområder. Som det ses af figur 1 er der dog et stort overlap, således at mange af områderne har status som både habitat- og fuglebeskyttelsesområde med helt eller delvis samme afgrænsning. I Danmark ligger en stor del af de områder, der er udpeget på land, i tilknytning til de marine områder, f.eks. strandenge langs de udpegede fjorde og kyster, og mange øer. Hovedparten af de udpegede områder på land består af forskellige naturarealer (skov, hede, overdrev, søer m.m.), men der også indgår mange landbrugsarealer med landbrugspligt. Landbrugsarealerne er ofte fredede, rummer naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller lignende, typisk en eng eller et overdrev. Sådanne arealer vil ofte være uden for omdrift. Ca. 50 pct. af Natura 2000-arealet er 3-områder eller fredede områder. Der findes ca. 600 km 2 skov inden for de udpegede Natura 2000-områder. Skovnaturtyperne 10 forskellige typer skønnes at udgøre ca. 90 km 2 i privat ejet skov og mindst 50 km 2 i offentligt ejet skov, primært Miljøministeriets skove. Den danske stat ejer ca. 25 pct. af det samlede Natura areal. De udpegede landbrugsarealer, der er i omdrift, får mange mindre naturområder til at hænge sammen i et netværk af naturområder. De lysåbne landbrugsarealer er i mange tilfælde vigtige i forhold til fuglebeskyttelse og har mange vigtige biologiske funktioner, bl.a. i kraft af deres virke som spredningskorridorer. Hvor store områder er udpeget i EU? Af tabel 1 fremgår det, at Danmark har udpeget færre Natura 2000-arealer end gennemsnittet i EU. Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder udgør i gennemsnit for EU hhv. 8,3 pct. og 11,6 pct. af det samlede EU-areal på land. Til sammenligning er disse tal 6,0 pct. og 7,4 pct. for Danmarks vedkommende. Samlet set er 8,3 pct. af landarealet i Danmark udpeget på grund af overlap mellem fuglebeskyttelsesområderne og habitatområderne.

14 12 Kort og udpegningsgrundlag søg i database De arter og naturtyper et Natura 2000-område er udpeget for at beskytte, udgør områdets udpegningsgrundlag. Der er udarbejdet lister med udpegningsgrundlag og kort over alle de udpegede Natura 2000-områder. På Skov og Naturstyrelsens hjemmeside: er det muligt at se placeringen af disse fordelt på habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Her er det muligt at få vist en række oplysninger, herunder detailkort, beskrivelse og udpegningsgrundlag. På hjemmesiden kan man få et indblik i de overordnede grunde til hver enkelt områdes udpegning (hvilke arter og naturtyper) og få et indblik i, hvad området er sårbart overfor. F.eks. kan området være udpeget pga. forekomsten af naturtypen Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld, og området kan således være sårbart overfor vandstandssænkende tiltag og intensivering af skovdriften. Danmarks Miljøundersøgelser har udarbejdet faglige kriterier for gunstig bevaringsstatus for de forskellige Natura 2000 arter og naturtyper. I bilag 2 vises et eksempel på kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtypen Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Det ses af eksemplet at der for hver naturtype er en beskrivelse af naturtypen, et afsnit om naturtypens bevaringsstatus, hvilke trusler der er for naturtypen, etc. Du kan hente hele rapporten på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside Øverst: Mange landbrugsarealer er om efteråret vigtige rastepladser for fuglene under deres lange flyvetur til varmere himmelstrøg. Miderst: Græssende får er vigtige naturplejere af de lysåbne naturtyper som eksempelvis overdrev. Nederst: På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside er der en database med bl.a. detailkort, beskrivelser og udpegningsgrundlag over alle udpegede Natura 2000-områder. Det direkte link er natura2000/database. Det er en god ide først at læse den vejledning der er på hjemmesiden før man går i gang med at søge efter oplysninger.

15 13

16 14

17 15 Konsekvenser for landmanden? Der kan stilles skærpede krav til landbrugsdrift i og op til et Natura 2000-område. Natura 2000-områderne er udpegede af forskellige årsager, og kan derfor være sårbare overfor forskellige påvirkninger, f.eks. ammoniakfordampning, udvaskning af overskydende kvælstof og fosfor eller vandstandsændringer. Konsekvenserne af et ønsket projekt, eksempelvis udvidelse af et husdyrbrug, skal altid vurderes konkret for projektets mulige påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag (arter og naturtyper). Modsat kan beliggenhed inden for et Natura 2000-område give visse andre muligheder for indtjening for en ejendom, herunder mulighed for MVJ-støtte. Regulering i praksis Reguleringen af landbruget vil i praksis foregå via: 1. Reglerne om, at der skal foretages en konsekvensvurdering af planer og projekter (eks. via VVM-reglerne eller reglerne i bek 477 af 7. juni 2003) for bedrifter hhv. indenfor og udenfor Natura 2000-områder, hvis planen eller projektet kan påvirke et Natura 2000-område. 2. Anmeldelsesordningen (bedrifter indenfor Natura områder). 3. Den kommende Natura 2000-planlægning (fra 2009) og de kommunale handleplaner (fra 2010), som vil indeholde retningslinier for indsatsen og konkrete initiativer, f.eks. ændringer i den aktuelle drift, med henblik på at sikre eller genoprette naturtyper eller arters bevaringsstatus. Medfører en planlagt udvidelse af en husdyrproduktionen en negativ påvirkning af et område (arter og/eller naturtyper), kan der blive stillet særlig skærpende krav f.eks. via VVM-reguleringen. Bestemte former for driftsændringer skal desuden anmeldes og godkendes via anmeldelsesordningen, hvis arealerne ligger inden for et Natura 2000-område.

18 16 Kan landmanden pålægges indskrænkninger? Den eksisterende arealanvendelse kan blive pålagt ændringer, såfremt det i de kommende Natura 2000-planer og handleplaner vurderes, at det er nødvendigt for at sikre de aktuelle udpegede naturværdier. I naturbeskyttelsesloven og skovloven er det forudsat, at det i de fleste tilfælde vil være muligt at indgå aftale med de berørte lodsejere om den drift eller de foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere Natura 2000-planen. Er det ikke muligt at indgå en aftale på rimelige vilkår, kan miljømyndigheden via naturbeskyttelsesloven 19 d eller skovlovens 19 pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for Natura området den drift, der er nødvendig for at realisere Natura 2000-planen. Miljømyndigheden har derudover i forskellige situationer mulighed for at gribe ind ved at pålægge ejeren en bestemt drift eller bestemte foranstaltninger. Det gælder dels, hvis der viser sig alvorlige forringelser eller forstyrrelser, som ikke kan afvente vedtagelse og realisering af Natura 2000-planen i 2009 (naturbeskyttelseslovens 19 f, skovlovens 21 stk. 1), og dels hvis en vedtaget Natura 2000-plan mod forventning ikke viser sig at indeholde foranstaltninger, der kan afværge varige forringelser af det beskyttede naturindhold (naturbeskyttelseslovens 19 e, skovlovens 20 stk. 1). Endelig har Amtsrådet (fra 2007 kommunerne) eller Skovog Naturstyrelsen mulighed for at ekspropriere ejendom, når det er af væsentlig betydning for at realisere Natura planen (naturbeskyttelseslovens 60, stk. 3, skovlovens 23). Lodsejernes økonomiske tab bliver dækket Lodsejerens økonomiske tab kan blive dækket, hvis en landmand ikke kan gennemføre aktiviteter, der hidtil har kunnet gennemføres uden tilladelse. Det gælder både, hvis myndighederne giver afslag på planlagte aktiviteter i henhold til anmeldelsesordningen eller hvis landmanden må gennemføre tiltag, der er nødvendige for at realisere en Natura 2000-plan, f.eks. omlægning af arealer i drift til vedvarende græs. Erstatningen beregnes som tab for nedgang i handelsværdi. Derimod vil regulering af planlagte aktiviteter, som kræver en tilladelse, f.eks. en VVM-tilladelse, ikke medføre økonomisk kompensation. Øverst: Der kan stilles skærpede krav ved nyetableringer og udvidelse af husdyrproduktioner. Dette gælder uanset om bedriften ligger indenfor eller udenfor et Natura område. Det afgørende er den påvirkning, som etableringen vil udøve på et Natura 2000-område. Midterst: I Danmark ligger en stor del af de Natura områder, der er på land, i tilknytning til de marine områder. Det gælder f.eks. strandenge langs de udpegede fjorde og kyster. Nederst: Det kan eventuelt være nødvendigt at udlægge gylle- og sprøjtefri zoner omkring sårbar natur.

19 17

20 18

21 19 Figur 2. Arealer markeret med gult afstrømmer direkte til marine Natura områder. Enkelte mindre arealer kan være markeret med lys brun, uanset at de afvander til et afstrømningsområde, der igen afvander til et marint Natura 2000-område. Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser og Kort- og Matrikelstyrelsen. Størstedelen af Danmark afvander til et marint Natura 2000-område Den største del af de arealer, der kan påvirke et Natura område, vil faktisk ligge uden for selve de udpegede områder. Jord der afvander til et Natura 2000-område er underlagt de samme VVM-regler som jord indenfor et Natura 2000-område. Det betyder, at har en landmand jorder, som afvander til en fjord mange kilometer væk, kan han opleve skærpede krav i forbindelse med en VVM-sagsbehandling, hvis det pågældende habitatområde vurderes at være sårbart overfor f.eks. øget fosfor- eller kvælstofbelastning. Af figur 2 ses det, at størsteparten af det danske landareal afvander til marine Natura 2000-områder. Kun landarealer markeret med lys brun afvander ikke direkte til de marine Natura 2000-områder. Konsekvensen af at afvande til et Natura 2000-område vil i høj grad afhænge af, hvor sårbare områderne er overfor næringsstoffer. Forsigtighedsprincippet Selv mindre påvirkninger kan efter en konkret vurdering udløse krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse om projektets konsekvenser for det berørte Natura 2000-område. Naturklagenævnet har i de senere år skærpet sin praksis i sager om husdyrbrug og VVM-pligt. Nævnet har i en række konkrete sager præciseret, at det på baggrund af reglerne i habitatbekendtgørelsen og de bagvedliggende EF-naturdirektiver må antages, at der i forhold til Natura 2000-områderne gælder et særligt forsigtighedsprincip, hvorefter selv mindre påvirkninger, efter en konkret vurdering, kan udløse krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse om bl.a. projektets konsekvenser for Natura 2000-området. Der knytter sig en række beregnings- og metodemæssige usikkerheder til en modellering af effekten af projekttilpasninger på bedriftsniveau. VVM og Natura 2000 Der kan stilles skærpede krav til bedrifter ved nyetableringer og udvidelse af husdyrproduktioner. Dette gælder uanset om bedriften ligger inden for eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er den påvirkning, som etableringen vil udøve på et sårbart Natura 2000-område. Det kan eksempel-

22 20 vis ske enten ved en øget ammoniakfordampning eller udvaskning af næringsstoffer via afvanding til et Natura område. Ovenstående medfører ikke at udvidelser i eller op til et Natura 2000-område bliver umulige. Er området imidlertid sårbart over for næringsstoffer, ser man fra myndighedernes side ofte krav om 0-løsninger. Bemærk at der knytter sig en række usikkerheder til beregninger af belastninger. Ved vurdering af eksempelvis ammoniakbelastningen tages der også hensyn til den kumulative effekt, dvs. den samlede næringsstofbelastning i området. Figur 3 på side 22 illustrerer et tænkt Natura 2000-område, med placering af en bedrift indenfor og en bedrift udenfor Natura 2000-området. Eksempel på samspil med Natura 2000: En landmand har en ejendom, der ligger i nærheden af et Natura område. Han vil søge om at øge sin husdyrproduktion. Han vil med stor sandsynlighed blive underlagt en større vurdering af den mulige effekt på Natura 2000-området via en VVM-procedure, da en afledt effekt af projektet kan være at der sker en øget næringsstofbelastning af sårbar Natura 2000-natur. Anmeldelsesordningen dningen Anmeldelsesordningen vedrører aktiviteter (planer og projekter) inden for Natura 2000-områderne, som før 1. oktober 2004 har kunnet udføres uden nogen form for myndighedsbehandling eller tilladelser. Anmeldelsesordningen betyder først og fremmest, at lodsejere med jord i et Natura 2000-område skal informere myndighederne om bestemte planlagte aktiviteter eller ændringer i driften på deres ejendom. Anmeldelsen skal ske inden påbegyndelsen af de planlagte aktiviteter, for at myndighederne kan vurdere, om de planlagte aktiviteter vil forringe den beskyttede natur i det aktuelle Natura 2000-område. I mange tilfælde vil aktiviteten kunne igangsættes efter en vurdering. I nogle tilfælde kan det dog komme på tale at begrænse aktiviteten, eller at myndigheden meddeler, at aktiviteten ikke kan iværksættes.

23 21 Kræver en aktivitet dispensation eller lignende fra naturbeskyttelsesloven, planloven eller miljølovgivningen, eller hvis konsekvenserne af aktiviteten er vurderet eller skal vurderes efter denne lovgivning, skal aktiviteten ikke anmeldes. Tilsvarende gælder, hvis der med en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven 19 f (se s. 15) er gjort op med aktiviteten på et konkret areal. I tilfælde af tvivl om en aktivitet er omfattet af anmeldelsesordningen, bør man altid kontakte amtet (fra 2007 kommunen) eller Skov- og Naturstyrelsens landsdelscenter. En anmeldelse giver sikkerhed for at man ikke overtræder nogen bestemmelser i relation til anvendelsen af det pågældende areal. Herudover gives der erstatning, hvis der træffes afgørelse om at indskrænke råderetten, som medfører et tab for lodsejeren. Ordningen trådte i kraft den 1. oktober Anmeldelsesordningen har særlig relevans i perioden frem til, der er lavet konkrete handleplaner for områderne. Til il hvilke myndigheder skal der anmeldes? Landmænd skal informere amtet (fra 2007 kommunen). Skovejere med skovbevoksede fredskovspligtige arealer skal informere Skov- og Naturstyrelsens landsdelscenter (se www. skovognatur.dk ) Adresser og blanketter findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: (for skov samt for andre arealer), og på Amtsrådsforeningens hjemmeside: portalen.dk (for andre arealer). Anmeldelsen skal være skriftlig, men man har ikke pligt til at anvende skemaet. Det vil imidlertid lette sagsbehandlingen, se skema i vedlagte bilag 1. Hvad skal anmeldes på landbrugsar ugsarealer? I det nedenstående er oplistet de aktiviteter, som skal anmeldes ifølge anmeldelsesordningen. Der anvendes bl.a. begreber som væsentlig ændring, hvilket kan give årsag til nogen uklarhed. Det er f.eks. påbudt at anmelde væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet (punkt 9) og væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning (punkt 10).

24 22 Figur 3. Bedrift B ligger inden for Natura 2000-området i modsætning til bedrift A. Bedrift B har derfor pligt til at anmelde driftsændringer under anmeldelsesordningen. Bedrift A og B er dog begge underlagt samme krav i forhold udvidelse af husdyrbrug, hvor påvirkningen af Natura 2000-området er afgørende. I forhold til ammoniakfordampning er afstand til nærmeste naturområde centralt. Selvom bedrift A ligger uden for Natura 2000-området er afstanden til nærmeste sårbare naturområde kortere end for bedrift B, der ligger inden for Natura 2000-området. Bedrift A har derudover jord, som afvander til en udpeget sårbar fjord 30 km væk. Det betyder, at bedrift A kan opleve strengere krav ved en eventuel udvidelse af husdyrproduktionen i forhold til bedrift B. Anmeldelsespligtige aktiviteter efter naturbeskyttelsesloven 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder. 2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov. 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder. 6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter. 7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter. 8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet. 10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. 11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje. 12. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

25 23 Konkret vurdering fra myndigheden For at skabe klarhed er der nævnt en række konkrete eksempler, hvor det præciseres, hvornår man skal foretage en anmeldelse. Det bemærkes, at der kan være særlige forhold i konkrete sager, der kan medføre, at nedenstående eksempler ikke kan bruges direkte. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må en lodsejer plante en klynge træer eller buske på f.eks. 10, 50, 200 træer uden at anmelde det? SVAR AR: Da fuglebeskyttelsesområderne f.eks. kan være udpeget, fordi de er rasteplads for fugle, der har behov for frit udsyn, er det f.eks. ikke tilladt at etablere små skove, vildtplantninger og lign. eller tilplante med træer (eksempelvis energipil og juletræer) uden først at anmelde. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov, der ikke er fredskov SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Hvad er løvskov, der ikke er fredskov? SVAR AR: Der er nogle få løvskove, der ikke er fredskove. Arealerne er ofte små (lunde, små plantninger), og der er ikke nogen mindstestørrelse for, hvad der karakteriseres som skov i denne forbindelse. Det er dog ikke sikkert, at de udgør en naturtype, der skal beskyttes. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i 3 SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må man fortsætte praksis med at omlægge en fersk eng, som man traditionelt hidtil har omlagt hvert år eller sjældnere, uden først at anmelde det? SVAR AR: Man skal anmelde denne omlægning. SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må man dræne et vandhul i marken, som i de sidste 2, 5, 10 år ikke er indtørret om sommeren? SVAR AR: Hvis et vandhul er over 100 m 2 kan det være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Spørg amtet herom (efter 2007 kommunen). Er det under 100 m 2, skal dræningsaktivitet anmeldes, hvis der er opstået et naturligt plante- og dyreliv (typisk efter 2 år).

26 24 SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må man vedligeholde dræn, der er gået i stykker, for på denne vis at fjerne et vandhul, der er opstået i marken, efter at drænene er ophørt med at virke? SVAR AR: Nej, ikke uden anmeldelse, hvis søen har fået et naturligt dyre- og planteliv. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter 3 SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må man ændre tilstanden i åbne grøfter og små vandløb? SVAR AR: Nej, for eksempel vil en oprensning af en grøft, der ikke har været oprenset i lang tid, som udgangspunkt være anmeldepligtig. Dog er almindelig periodisk vedligeholdelse ikke anmeldelsespligtig. SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må man dræne og udgrøfte med afløb til bestående vandløb? SVAR AR: Hvis dræningen kan påvirke naturtyper med et naturligt dyre- og planteliv (herunder enge), skal den anmeldes, hvis det ikke kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. Rørlægning af vandløb og grøfter skal altid anmeldes, hvis det ikke kræver tilladelse efter f.eks. vandløbsloven. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Hvornår er et græsareal vedvarende? SVAR AR: Et græsareal betragtes som udgangspunkt som vedvarende, når det har ligget i græs i mere end 5 år. SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Kan et brakareal, der har ligget brak i 5 år, defineres som et vedvarende græsareal? SVAR AR: Nej, og derfor kan det fortsat dyrkes. SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må man opdyrke et areal og udlægge det i f.eks. korn, hvis det har ligget hen i græs på grund af en MVJ-ordning i 5 år? SVAR AR: Nej, ikke uden anmeldelse. Øverst: Må man dræne et vandhul i marken, som i flere år ikke er indtørret om sommeren? se svaret her på siden. Midterst: De udpegede landbrugsarealer med bl.a levende hegn og småbiotoper får naturområder til at hænge sammen i et netværk. De lysåbne landbrugsarealer er vigtige bl.a. i kraft af deres funktion som spredningskorridorer for bl.a. råvildt. Nederst: Størsteparten af det danske landareal afvander til marine Natura 2000-områder. Så har man som landmand jorder, som afvander til f.eks. en fjord mange kilometer væk, kan man opleve skærpede krav i forbindelse med en VVMsagsbehandling.

27 25

28 26 Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Må man foretage en gradvis ændring i græsningsintensiteten i opadgående eller nedadgående retning uden anmeldelse? SVAR AR: Ja, sådanne ændringer er ikke omfattet af anmeldelsesordningen, medmindre de gradvise ændringer er væsentlige. SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Hvis en landmand får tilsagn til den 5-årige MVJordning, miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, på et areal, der indtil da har været dyrket med en kornafgrøde, må han så ved aftaleophør påbegynde almindelig korndyrkning igen? SVAR: Nej, ikke uden anmeldelse. SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal man anmelde, hvis man ophører med at afgræsse et areal? SVAR AR: Ja. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Et brakareal har ligget i brak i 10 år. Arealet har ikke fået tilført gødning i denne periode. Skal det anmeldes, hvis man omlægger til korn og gøder med husdyrgødning? SVAR AR: Ja, det skal anmeldes. SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Hvis en landmand får tilsagn til den 5-årige MVJordning, nedsættelse af kvælstoftilførslen, skal han så ved aftaleophør anmelde, at han nu påbegynder almindelig fuld gødskning af arealet igen? SVAR AR: Kun hvis han går fra at anvende kunstgødning til at anvende husdyrgødning, er ændringen anmeldepligtig. PØRGSMÅL: Hvis man hidtil i gennemsnit har gødet et areal SPØRGSMÅL med 0,5 DE i husdyrgødning og resten af gødningskvoten i handelsgødning, skal man så anmelde, at man i forbindelse med en udvidelse af husdyrproduktionen nu vil gøde med 1,0 DE i husdyrgødning og resten af gødningskvoten i handelsgødning? SVAR AR: Ja, det skal anmeldes.

29 27 Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal anlæg af ikke permanente veje anmeldes? SVAR AR: Kun anlæg af mere permanente veje skal anmeldes. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj) SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Hvornår er en virksomhed ikke godkendelsespligtig? SVAR AR: En virksomhed, der har fået en tilladelse efter planloven (f.eks. en lokaliseringsgodkendelse eller en VVM-tilladelse) eller en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven (f.eks. en kapitel 5 godkendelse), er at betragte som godkendelsespligtig, hvorfor de ikke skal anmelde i forhold til anmeldelsesordningen. Derimod kan ibrugtagning af eksisterende landbrugsbygninger til andre formål i visse tilfælde ske uden nogen form for tilladelse, etablering af sådanne virksomheder er anmeldelsespligtige, hvis det er til støjende aktiviteter. Hvad skal anmeldes på skovbevoksede fredskovsar edskovsarealer? ealer? Anmeldelsespligtige aktiviteter efter skovloven 1. Renafdrift af løvskov. 2. Plantning i løvskov. 3. Fremme af nåletræer i løvskov. 4. Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider). 5. Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. drifts bygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser m.v.) 6. Ændringer i afvandingsforholdene. Hvad skal anmeldes på skovbevoksede fredskovarealer? Renafdrift af løvskov SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal det anmeldes, hvis man vil tynde i løvskov for at opnå naturlig foryngelse? SVAR AR: Nej, tyndinger skal ikke anmeldes; men der må ikke renafdrives. Heller ikke selvom der efterlades enkelte træer på arealet.

30 28

31 29 Plantning i løvskov SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal det anmeldes, hvis man ønsker at plante løvtræer i huller, hvor den naturlige opvækst er utilstrækkelig? SVAR AR: Ja, plantning i løvskov skal anmeldes, også selv om det blot er gruppevis eller spredt indplantning. Fremme af nåletræer i løvskov SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal det anmeldes, hvis man ønsker at indplante små nåletræsholme eller enkelte nåletræer i løvtræsbevoksninger, f.eks. som vildtlommer? SVAR AR: Ja, plantning i løvskov skal anmeldes, uanset hvilken art der ønskes indplantet. Øverst: Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt og juletræer skal anmeldes. Midterst: Rørlægning af vandløb og grøfter skal altid anmeldes, hvis det ikke kræver tilladelse efter f.eks. vandløbsloven. Nederst: Hvis man ønsker at indplante små nåletræsholme eller enkelte nåletræer i løvtræsbevoksninger, f.eks. som vildtlommer skal det anmeldes. Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider) SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal det anmeldes, hvis pyntegrønt, juletræer m.v. ønskes etableret efter renafdrift af en almindelig nåletræsbevoksning? SVAR AR: Ja, det skal anmeldes, da juletræer og pyntegrønt er en intensiv produktion. Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser m.v.) SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal det anmeldes, hvis man ønsker at opføre arbejdsskure, spejderhytter og skovbørnehaver, som er tilladt efter skovloven? SVAR AR: Ja det skal anmeldes. Ændringer i afvandingsforholdene SPØRGSMÅL PØRGSMÅL: Skal grøftearbejder i forbindelse med nyanlæg af skov anmeldes, f.eks. hvor der før har været nåleskov? SVAR AR: Ja, grøftearbejde skal anmeldes, hvis det betyder en ændring af afvandingsforholdene.

32 30 Myndighedernes nes tidsfrister Ved anmeldelse af en påtænkt ændring skal myndighederne give besked inden 4 uger, hvis driftsændringen ikke kan føres ud i livet eller kræver nærmere vurdering. Har lodsejeren ikke hørt fra myndighederne inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen hos myndigheden, kan man gå i gang med den påtænkte aktivitet. Det bemærkes, at hvis anmeldelsen er mangelfuld kan myndigheden inden 4 uger bede om supplerende oplysninger. Fristen på 4 uger løber så fra det tidspunkt, hvor der foreligger tilstrækkelige oplysninger. Er der behov for nærmere vurdering, skal denne gennemføres inden 6 måneder. Påtænkte ændringer kan således blive forsinkede i op til 6 måneder, og længere hvis der klages. I de tilfælde hvor der træffes afgørelse om at begrænse eller stoppe aktiviteter, vil ejeren kunne få dækning for tab som følge heraf. Erstatningen beregnes som tab for nedgang i handelsværdien. Anmeldte aktiviteter, der kan gennemføres, skal iværksættes inden 3 år, ellers skal man anmelde på ny. Klage En afgørelse om, at en anmeldt aktivitet skal vurderes nærmere, kan påklages til Naturklagenævnet. Kontrol/tilsyn ol/tilsyn Amterne fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i anmeldelsesordningen på arealer, der ikke er skov, bl.a. landbrugsarealer, mens Skov- og Naturstyrelsens landsdelscentre fører tilsyn for skov. Sanktioner Man har pligt til at anmelde ovenstående ændringer. Straffen for at overtræde disse bestemmelser i medfør af naturbeskyttelseslovens og skovlovens regler er som udgangspunkt bøde. Natura 2000-planlægning Alle EU-lande skal tage stilling til, hvordan beskyttelsen af naturområderne føres ud i livet på den mest hensigtsmæssige måde. I Danmark er det vedtaget, at staten inden udgangen af 2009 skal lave en plan for hvert enkelt Natura 2000-område en såkaldt Natura 2000-plan. En Natura 2000-plan består af

33 31 en basisanalyse, inklusive en trussels- og tilstandsvurdering, en målfastsættelse og et bindende indsatsprogram, samt en kommunal handleplan. Lovgrundlaget for udmøntning af Natura 2000-planlægningen i Danmark er beskrevet i Lov om Miljømål, naturbeskyttelsesloven og skovloven. Planerne skal koordineres med vandplanerne, der skal laves for at opfylde Vandrammedirektivet. Myndighedsstruktur: Staten skal lave Natura 2000-planer og Natura 2000-skovplaner Kommunerne får ansvaret for den mere konkrete gennemførelse af Natura 2000-planlægningen ved kommunale handleplaner, og for den konkrete kontakt med landmændene Natura 2000-planen Natura 2000-planen indeholder: en basisanalyse mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder et indsatsprogram De første Natura 2000-planer skal være færdige inden udgangen af Herefter skal planerne revideres hvert 6. år. Basisanalysen Amterne skal udføre dele af basisanalysen. Formålet med analysen er en kortlægning af naturtyper og levesteder for arter, dvs. at beskrive hvilken natur, der skal passes særligt på i hvert enkelt Natura 2000-område, en vurdering af tilstanden og hvad netop denne natur er sårbar overfor (trusselsvurdering). En basisanalyse skal indeholde: kortlægning af naturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for, Et resume på kortbilag med angivelse af de enkelte naturtyper og levesteder for de arter, der udgør udpegningsgrundlaget.

34 32 Amternes bidrag til basisanalysen skal være afsluttet medio 2006, hvorefter staten står for færdiggørelsen. Basisanalysen gøres offentligt tilgængelig, således at andre myndigheder, organisationer, lodsejere og borgere i øvrigt kan vurdere analysen og dens konklusioner. Fastsættelse af mål for naturtilstanden Fastsættelsen af mål for naturtilstanden skal ske med henblik på at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus. Målfastsættelsen skal ske på grundlag af basisanalysen og fastsættes efter en klassificering og afvejning af eventuelt modstridende naturinteresser inden for det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde. Der kan fastsættes forskellige mål for delområder inden for området. Indsatsprogram Indsatsprogrammet udarbejdes på grundlag af basisanalysen og foreliggende overvågningsdata. Programmet skal beskrive, hvordan de fastsatte mål opnås. Idefasen Forud for udarbejdelse af Natura 2000-planen, er der en idefase, hvor ikke alene myndigheder men også borgere og organisationer kan komme med forslag mv. Formålet med idefasen er at sikre det bedst mulige grundlag for den videre Natura 2000-planlægning. Idefasen bygger på basisanalysen. Handleplaner På baggrund af basisanalysen skal kommunen efterfølgende udarbejde handleplaner for den konkrete udmøntning af indsatsprogrammet for hvert enkelt område. Handleplanerne kan eksempelvis indeholde en beskrivelse af, hvilke ændrin- Figur 4: Oversigt over de forskellige faser i Natura 2000-planlægningen relateret til ansvarlig myndighed og tidsperspektiv.

35 33 ger af driften af arealerne, der er nødvendige for at realisere Natura 2000-planen. Indholdet i handleplanen skal som udgangspunkt nås ad frivillighedens vej gennem aftaler mellem lodsejerne og myndighederne. Hvis dette ikke er muligt, kan miljømyndigheden pålægge ejerne af ejendommene de tiltag, der er nødvendige for at realisere Natura 2000-planen. Handleplanerne skal være færdige ved udgangen af år Natura 2000-skovplaner Skov- og Naturstyrelsen er myndighed i forhold til udarbejdelse af Natura 2000-skovplaner. For fredskovspligtige, skovbevoksede arealer gennemfører Skov- og Naturstyrelsens Landsdelscentre en kortlægning af naturtyper og levesteder for arter i Natura 2000-områderne. Kortlægningen forventes afsluttet i Sammen med den efterfølgende vurdering af tilstanden i områderne svarer kortlægningen til basisanalysen uden for de fredskovspligtige skovbevoksede arealer. Der vil på baggrund af kortlægningen og tilstandsvurderingen blive udarbejdet Natura 2000-skovplaner, svarende til Natura 2000-planerne uden for de fredskovspligtige, skovbevoksede arealer. Natura 2000-skovplanerne skal være færdige i Der skal kortlægges og udarbejdes Natura 2000-skovplaner for alle skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne. Dette omfatter også arealer i fredskove med naturtyper, som ikke er skovnaturtyper, men som er for små til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, omfattes derimod ikke af Natura 2000 skovplanerne, men af Natura planerne. I mange tilfælde vil et krav om foryngelse af løvskov ved f.eks. selvforyngelse, naturforyngelse, stævning eller lignende kunne sikre en fremtidig bevaring af skovnaturtypen efter hugst. I mange tilfælde kan der desuden være behov for yderligere ekstensivering af den gældende drift. Der kan være tale om undladelse af brug af pesticider, jordbearbejdning, gødskning, afvanding mv. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere periode har haft minimal eller ingen hugst. Vejledning om skovloven vedr. beskyttelse af naturtyper og levesteder for arter kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på

36 34

37 35 Tilskudsmuligheder mv. Der er i dag flere muligheder for tilskud til naturpleje, ekstensiv landbrugsdrift, naturnær skovdrift etc. Der kan bl.a. opnås støtte via landdistriktsstøttemidlerne og via skovtilskud. Fokuseringen på Natura 2000-områderne betyder for eksempel, at arealer beliggende i Natura 2000-områder har første prioritet i henhold til at opnå tilskud i medfør af de Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ). Fremadrettet forventes denne tendens til at yde tilskuddene til særligt udpegede arealer forstærket. Udmeldinger fra bl.a. fødevareministeren og miljøministeren er, at der i fremtiden vil blive kanaliseret flere landdistriktsmidler til særlige områder. Samtidig er det i EU s ånd, at landdistriktsmidler skal anvendes til at understøtte gennemførelse af EU-bestemmelser og her kommer Natura 2000 ind. Mulige økonomiske fordele Landbrugsproduktion i Natura 2000-områder kan give mulighed for ekstra indtjening. Til eksempel kan følgende forhold generere en ekstra indtjening i og op til Natura 2000-områderne: Turisme på landet Jagt og fiskeri Specielle egnsproduktioner Herlighedsværdier MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltning (MVJ-aftaler) og naturgenopretningsprojekter I det nedenstående er der givet en vurdering af forskellige muligheder for en drift, der kan bidrage til at holde en beskæftigelse i erhvervet: Miljøvenlige jordbr dbrugsforanstaltninger og andre e tilskuds- ordninger dninger. Der er særlige muligheder for at opnå tilskud til miljø- og naturvenlig produktion. For eksempel gives der tilskud til afgræsning af græsarealer. Turisme på landet. Turister efterspørger særlige oplevelser her kan nærhed til en speciel natur være en vigtig parameter, der kan fremme muligheden for at skabe en indtjening på turisme på landet.

38 36 Jagt. Naturforbedringer vil ofte kunne forbedre jagtforholdene og dermed generere en ekstra indtjening på jagt. Undersøgelser peger på, at et varieret landskab giver en højere jagtleje. Der er imidlertid stor geografisk spredning på jagtlejeindtægterne Forskellene afspejler typisk forskelle i jagtområdernes kvalitet, men også forskelle i efterspørgslen på jagtområder. Fiskeri. Det må det formodes, at der også her er en række muligheder for at promovere mulighederne for fiskeri i særlige naturområder. Specielle egnsprodukter odukter. Landbrugsprodukter fremavlet i særlige naturområder under hensyntagen til disses sårbarhed, kan markedsføres som specielle produkter til en højere pris end tilsvarende produkter produceret under konventionelle forhold. Regionale produkter kan være en reel udviklingsvej for landbruget og dets følgeerhverv i de større Natura 2000-områder. Et interessant eksempel er lam fra f.eks. Kongenshus mindepark. Her søger man at sælge produktet på, at dyrene har gået i mindeparken og dyrevelfærdsmæssigt formentlig har haft det godt. Pt. forsøger man sig nu med at lave nogle forarbejdninger af råvarerne for at skabe en merværdi. Herlighedsværdi di. Prisen på en ejendom vil være påvirket af dens nærhed til et naturområde. Egentlige produktions ejendomme (især husdyrproduktionsejendomme) kan være påvirket negativt af nærhed til sårbar natur, mens det næppe er gældende for ejendomme, der ikke har produktionsinteresser knyttet til ejendommen. I Danmark har man brugt husprismetoden, til at vurdere hvordan etablering af skov og sø påvirker huspriserne. I de undersøgelser, der er lavet omkring etablering af skove og søer, har man kunnet konstatere, at folk har været villige til at betale mere for deres huse, når de får nem adgang til f.eks. skov og udsigt. Bl.a. bedre jagtmuligheder, salg af specielle egnsprodukter og større herlighedsværdi er eksempler på forhold som kan medvirke til en ekstra indtjening for jordejerne i Natura 2000-områderne.

39 37

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

DanmarKs natur. frem mod 2020. om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Det Grønne KontaKt

DanmarKs natur. frem mod 2020. om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Det Grønne KontaKt DanmarKs natur frem mod 2020 Det Grønne KontaKt udvalg om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed Danmarks natur frem mod 2020 - om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed Redigeret af: Hans Meltofte,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere