INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2-3, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. Hyvä asiakkaamme, Kiitämme tämän kiintolevykameran hankinnasta. Ennen kuin käytät laitetta, lue sivuilla 2 ja 3 annetut varoohjeet. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. DANSK SUOMI

2 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der fi ndes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. BEMÆRKNINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. i form af direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis De bærer eller holder kameraet i LCDmonitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afl everes til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. 2

3 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og fi rmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere. DANSK Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. 3

4 Læs dette først! Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. Det anbefales at kopiere vigtige indspillede data til en dvd eller et andet indspilningsmedie til lagring. ( s. 40) Foretag en prøveindspilning Før den faktiske indspilning af vigtige data skal du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. Nulstil kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Dette kamera anvender en mikrocomputer. Faktorer såsom baggrundsstøj og interferens kan medføre, at det ikke fungerer korrekt. Nulstil kameraet, hvis kameraet ikke fungerer korrekt. ( s. 51) Anvisninger for håndtering af batterier Brug altid JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U-batterierne. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk afl adning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge kameraet og kontakte din JVC-forhandler Hvis der opstår et problem, mens du bruger SD-kortet, skal du indlevere kortet sammen med kameraet til reparation. Hvis en af dem ikke indleveres, kan årsagen til funktionsfejlen ikke fi ndes, og derfor kan kameraet ikke repareres. Indspillede data kan gå tabt, når kameraet repareres eller efterses. Sikkerhedskopiér alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. Da kameraet kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden som standard aktiveret Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] på [OFF]. ( s. 48) Hvis du slutter kameraet til en anden enhed ved hjælp af et DV-kabel, skal du følge nedenstående fremgangsmåde. Hvis du tilslutter kablet forkert, kan det medføre funktionsfejl i kameraet og/eller den anden enhed. Slut først DV-kablet til den anden enhed og derefter til kameraet. Tilslut DV-kablet (stikkene) korrekt i overensstemmelse med DV-stikkets form. 4

5 Indhold INTRODUKTION Standardudstyr... 6 Sådan bruges Everio-dockingstationen... 6 Fastgørelse af skulderstroppen...7 Klargøring af fjernbetjeningen...7 Indeks... 8 Indikatorer på LCD-skærmen Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet...12 Sprogindstilling...13 ling af dato/tid...13 Andre indstillinger Justering af håndstrop...14 Objektivdæksel...14 Kontrol af den resterende batteristrøm Stativfæste...14 Brug af et SD-kort...15 REDIGERING/UDSKRIVNING Administration af filer Sletning/beskyttelse af fi ler...30 Visning af fi loplysninger...32 Ændring af hændelsesregistreringen af videofi ler efter indspilning...32 Delvis sletning (EDITED COPY)...33 Afspilningslister Oprettelse af afspilningslister...34 Afspilning af afspilningslister...35 Afspilningslistens øvrige funktioner...36 Udskriftsindstilling DPOF-udskriftsindstilling...37 Direkte udskrivning med en PictBridge-printer...38 KOPIERING DANSK INDSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning...16 Indspilning af stillbilleder...17 Zoomning...18 LED-indikator...18 Blitz...18 Registrering af fi ler efter hændelse...19 ND-fi lter...19 Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet...19 Manuel indspilning Program AE...20 Ændring af lukkerhastighed...20 ling af blænderåbningsprioritet...21 Manuel fokus...21 Nightscope...21 Baglyskompensation...22 Punkt-eksponeringskontrol...22 Manuel indstilling i funktionsmenuen...22 AFSPILNING Afspilning af filer Videoafspilning...24 Afspilning af stillbilleder...25 Filsøgefunktion...26 Afspilning af demonstrationsfi ler Afspilning med specialeffekter...28 Sådan ser du billeder på tv Kopiering af filer Brug af en dvd-brænder til at kopiere filer fra kameraet (dvd-oprettelsesfunktion) Brug af en videobåndoptager/dvd-optager til at kopiere filer fra kameraet...44 Kopiering/fl ytning af stillbilledfi ler...45 MENUINDSTILLINGER Ændring af menuindstillingerne YDERLIGERE OPLYSNINGER Fejlfinding Advarselsindikatorer Rengøring Specifikationer Forsigtighedsregler Termer

6 Standardudstyr Everiodockingstation CU-VC5U ( nedenfor) Lysnetadapter AP-V17E Batteri BN-VF808U Lyd-/videokabel USB-kabel ( s. 38, 40 samt BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Skulderstrop ( s. 7) Cd-rom ( BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Fjernbetjeningsenhed RM-V750U ( s. 7) Litiumbatteri CR2025 Præinstalleret i fjernbetjeningsenheden. BEMÆRK Foretag alle tilslutninger med de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. Sådan bruges Everio-dockingstationen Du kan slutte kabler til stikkene i Everio-dockingstationen. Tilslutningen er etableret, når du placerer kameraet på dockingstationen. Kamera-tils lutnings-stik S-stik AV-stik Jævnstrømsstik DV-stik USB-stik BEMÆRK For at foretage tilslutning til S-stikket og DV-stikket skal du bruge et S-Video-kabel og et DV-kabel, der kan købes som ekstraudstyr. Hvis du ønsker at købe disse kabler, bedes du kontakte det JVCservicecenter, som er angivet på arket, der fulgte med i pakken, for at høre nærmere om, hvordan det kan anskaffes. Sørg for at forbinde endestykket med et støjfi lter på kameraet. Støjfi lteret reducerer interferens. Med S-Video-kablet (ekstraudstyr) kan du opnå afspilning i endnu højere kvalitet på et tv. ( s. 29) Sørg for at bruge S-Video-kablet YTU94146A. Når du kopierer filer fra kameraet ved hjælp af en videobåndoptager/dvd-optager ( s. 44), kan du opnå kopiering i endnu højere kvalitet ved at bruge DV-kablet. Sørg for at bruge DV-kablet VC- VDV204U. Det er ikke sikkert, at betjening ved hjælp af DV-kablet kan lade sig gøre på alle enheder. 6

7 Fastgørelse af skulderstroppen Træk velcrostrimlen af, og før stroppens ende gennem øjet. Før stroppen gennem spændet, justér længden, og spænd stroppen fast ved hjælp af justeringsanordningen. Placer spændet nær øjet, og sæt velcrostrimlen på igen. DANSK Spænde Øje Justeringsanordning Klargøring af fjernbetjeningen Der sidder et batteri i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Strålens effektive virkeområde Fjernbetjeningssensor Effektiv afstand: 5 m Sådan sættes batteriet i igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) BEMÆRK Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes direkte for sollys eller kraftig belysning. 7

8 Indeks BEMÆRK LCD-skærmen kan dreje 270. Betjening med powerlink Du kan også tænde/slukke kameraet ved at åbne/lukke LCD-skærmen, når det er i indspilningstilstand. Pas på ikke at tildække,, og under indspilningen. 8

9 Kamera Indeksknap [INDEX] ( s. 26)/Knap for ledig kapacitet/databatteriknap [ / ] ( s. 14, 19) lingsknap Flyt til : Overspring tilbage ( s. 24)/Op/ Baglyskompensation [ ] ( s. 22)/ Spoteksponeringskontrol [ ] ( s. 22) Flyt til : Overspring fremad ( s. 24)/Ned/ Manuel fokus ( s. 21) Flyt til : Søgning tilbage ( s. 24)/Venstre/ Nightscope [NIGHT] ( s. 21) Flyt til : Søgning fremad ( s. 24)/Højre/ Ændring af blitzindstilling/ændring af LED-lysindstilling [LIGHT/FLASH] ( s. 18) Tryk på: Afspilnings-/pauseknap ( s. 24) Menuknap [MENU] ( s. 46) Højttaler ( s. 24) Knap til omskiftning mellem afspilnings-/ indspilningstilstand [SELECT PLAY/REC] ( s. 16) Zoomhåndtag [ W, T ] ( s. 18) Knap til højttalerlydstyrke [ VOL+] ( s. 24) Knap til indspilning af stillbilleder [SNAPSHOT] ( s. 17) ND-fi lterknap [ / ] ( s. 19)/ Selvudløserknap [ ] ( s. 17) Program AE-vælger ( s. 20) Funktionsknap [FUNCTION] ( s. 22) Knappen Direkte dvd [DIRECT DVD] ( s. 41 og BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Direkte sikkerhedskopieringsknap [DIRECT BACK UP] ( BRUGSVEJLEDNING TIL PC)/Hændelsesknap [EVENT] ( s. 19) Telemakroknap [TELE MACRO] ( s. 16, 17)/ Informationsknap [INFO] ( s. 32) Indikator for adgang/opladning [ACCESS/ CHARGE] ( s. 12) (Blinker, når du åbner fi ler eller skifter batteri. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteriet/lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til fi ler.) Indikator for video-/stillbilledtilstand [, ] ( s. 16, 17) Knap til start/stop af videoindspilning [REC] ( s. 16) Afbryder-/tilstandsknap [OFF (CHARGE), ON, MODE] ( s. 12) Låseknap ( s. 12) Blitz ( s. 18) Kamerasensor Fjernbetjeningssensor ( s. 7) LED-indikator ( s. 18) Objektivdæksel ( s. 14) Objektiv Sko Indgangsstik til mikrofon [PLUG IN POWER] USB-stik (Universal Serial Bus) [ ] ( s. 38, 40 og BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Stereomikrofon Objektivdækselkontakt [, ] ( s. 14) Port til SD-kort ( s. 15) Taphul ( s. 14) Stativfæste ( s. 14) Batteriudløserknap [BATT.] ( s. 12) Batteriholder ( s. 12) Jævnstrømsindgangsstik [DC] ( s. 12) Lyd-/videoudgangsstik [AV] Håndstrop ( s. 14) Fjernbetjening Infrarød sender Knapperne ZOOM (T/W) Zoom ind/ud ( s. 18) Knappen Op Rotationsknap (mod uret) ( s. 25) Knap til overspringning tilbage Knappen Venstre Knappen Tilbage Knappen PLAYLIST ( s. 34) Knappen START/STOP Knappen SNAPSHOT ( s. 17) Knappen INFO ( s. 32) Knap til overspringning fremad Knappen PLAY/PAUSE Knappen Højre Knappen Næste Knappen Ned Rotationsknap (med uret) ( s. 25) Knappen INDEX Knappen DATE DANSK 9

10 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning 16:9 [5h56m] 0:04:01 0 A F5.6 1/250 N 200X W T 10 16: Indikator for den valgte tilstand ( s. 20) : Automatisk tilstand : Manuel tilstand Indikator for telemakrotilstand ( s. 16, 17) Farvetilstandsindikator ( s. 50) Omtrentligt zoom ( s. 18) Zoomindikator ( s. 18) Lukkerhastighed ( s. 20) Indikator for hvidbalance ( s. 23) Indikator for lysstyrkejustering ( s. 48) Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 13) Indikator for manuel fokusindstilling ( s. 21) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 23) Indikator for Program AE-tilstand ( s. 20)/ : Indikator for Nightscope ( s. 21) Blændetal (F-tal) ( s. 21) LED-indikator ( s. 18) ± : Indikator for justering af eksponering ( s. 23) : Indikator for baglyskompensation ( s. 22) : Indikator for spot-eksponeringskontrol ( s. 22) Indikator for irisblænde ( s. 22) Tilstandsindikator ( s. 16) ND-fi lterindikator ( s. 19) Billedformat (16:9/4:3) ( s. 47) Billedkvalitet: (ultrafi n), (fi n), (normal), (spare) ( s. 46) Resterende tid ( s. 16, 57) Tæller ( s. 47) 7REC : (Vises under indspilning.) ( s. 16) 79 : (Vises i indspilnings-standby-tilstand.) Indikator for Wind Cut ( s. 47) Hændelsesindikator ( s. 19) Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (vises, når [DIS] er indstillet på [OFF]). ( s. 47) Lydstyrkeindikator til ekstern mikrofon ( s. 47) Kun under indspilning af stillbilleder 4:3 640 FINE [9999] 10 PHOTO Tilstandsindikator ( s. 17) ISO-sensitivitet (GAIN): Ved indstilling på [AUTO] er indikatoren ikke aktiveret. ( s. 48) Fokusindikator ( s. 17) Billedformat (16:9/4:3) Billedstørrelse ( s. 47) Billedkvalitet: FINE (fi n) eller STD (standard) ( s. 47) Antal resterende billeder ( s. 57) : Indikator for kontinuerlig indspilningstilstand ( s. 48) : Indikator til bracket-indspilningstilstand ( s. 48) Indspilningsindikator ( s. 17) Indikator for indspilning med automatisk timer ( s. 48) Indikator for blitztilstand ( s. 18)

11 Under videoafspilning Under afspilning af stillbilleder DANSK X 6 0 9:55: : Tilstandsindikator ( s. 24) : Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste). ( s. 35) : Indikator for afspilning af søgning efter hændelse (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter hændelse). ( s. 27) : Indikator for afspilning af søgning efter dato (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter dato). ( s. 26) Billedkvalitet: (ultrafi n), (fi n), (normal), (spare) ( s. 46) Afspilningstilstand ( s. 24) U : Afspilning 9 : Pause 5 : Hurtig søgning fremad 3 : Hurtig søgning bagud 9U : Afspilning af slowmotion fremad Y9 : Afspilning af slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden.) Tæller ( s. 47) Indikator for lydstyrke Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 13) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 28) Indikator for wipe/fade-effekt ( s. 28) 16: Tilstandsindikator ( s. 25) Mappe-/fi lnummer Indikator for afspilning af diasshow ( s. 25) Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 49) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 28) Visning af betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen vises for neden på skærmen under visning af menuer o.l. SELECT SET QUIT 11

12 Nødvendige indstillinger før brug MENU Indikator for adgang/ opladning 2 Sæt batteriet i. Skub batteriet ned, indtil det låses fast. Kameraets underside BATT. 3 Tilslut lysnetadapteren. Jævnstrømsstik lingsknap Sørg for at konfi gurere følgende tre indstillinger før brug. Opladning af batteriet 1 afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Drej knappen til siden, mens du trykker på låseknappen. MODE ON OFF (CHARGE) Afbryder-/ tilstandsknap Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) Du kan også tilslutte lysnetadapteren ved hjælp af stikket til Everio-dockingstationen. ( s. 6) Indikatoren for adgang/opladning blinker for at angive, at opladningen er begyndt. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten, og afbryd lysnetadapteren fra kameraet. 12 Påkrævet opladnings-/indspilningstid (ca.) Værdierne i ( ) er den tid, hvor LEDindikatoren er tændt. Batteri BN-VF808U (medfølger) BN-VF815U BN-VF823U Opladningstid Indspilningstid 1 t. 30 min. 2 t. 40 min. 3 t. 50 min. 1 t. 15 min. (1 t. 10 min.) 2 t. 30 min. (2 t. 25 min.) 3 t. 45 min. (3 t. 35 min.) 8 Sådan tages batteriet ud Skub til BATT., og hold fast i det ( trin 2), og fjern derefter batteriet. 8 Kontrol af den resterende batteristrøm Se side 14. BEMÆRK Du kan også bruge kameraet udelukkende med lysnetadapteren. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren.

13 Sprogindstilling Det er muligt at skifte sproget på displayet. 1 afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej knappen, mens du trykker på låseknappen. MODE ling af dato/tid Efter udførelse af trin 1-4 ( venstre spalte) 5 [ CLOCK ADJUST]. GENERAL DATE TIME DANSK 2 3 MENU 4 [GENERAL]. ON OFF (CHARGE) VIDEO SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT VIDEO SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT GENERAL 5 [LANGUAGE]. AUTO POWER OFF COLOR MODE BRIGHT DROP DETECTION REMOTE SELECT SET QUIT GENERAL 6 datoen/tiden. SELECT SET QUIT Gentag dette trin for at indstille måneden, dagen, året, timer og minutter. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på MENU. Du har nu konfi gureret de nødvendige indstillinger. 8 Brug af kameraet med det samme Se side Konfiguration af andre indstillinger Se side 14. ENGLISH SELECT SET QUIT 6 det ønskede sprog. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på MENU. 13

14 Andre indstillinger Objektivdækselknap Kontrol af den resterende batteristrøm Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Sæt batteriet i. BATTERY CONDITION 100% 50% MAX TIME min INDEX 0% INDEX Justering af håndstrop Afbryder-/ tilstandsknap Åben velcrostrimlen, og juster håndstroppen. Batterioplysningerne vises i ca. 5 sekunder, hvis knappen trykkes ned og hurtigt slippes, og i ca. 15 sekunder, hvis knappen trykkes ned og holdes nede i flere sekunder. BEMÆRK Hvis COMMUNICATING ERROR vises, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i dette tilfælde den nærmeste JVCforhandler. Visningen af den mulige indspilningstid bør kun bruges som retningslinje. Den vises i enheder på 10 minutter. Stativfæste Pas kameraets taphul sammen med stativets tap og fæstet sammen med skruen, og drej kameraet med uret for at montere det på stativet. Objektivdæksel Kameraets underside Luk objektivdækslet for at beskytte objektivet, når kameraet ikke er i brug. Åbn objektivdækslet Luk objektivdækslet BEMÆRK Undlad at trykke kraftigt på objektivdækslet. Dette kan medføre beskadigelse af objektivet. BEMÆRK Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan blive alvorligt beskadiget. 14

15 Brug af et SD-kort Hvis du vil indspille på et SD-kort, skal du udføre følgende tre betjeningstrin. Kompatible SD-kort: Panasonic, TOSHIBA og SanDisk. 128 MB til 4 GB. Hvis der benyttes andre medier, bliver dataene muligvis ikke indspillet korrekt, eller data, som allerede er indspillet, kan gå tabt. Brug højhastigheds-sd-kort til videoindspilning (mindst 10 Mb/s). MultiMediaCards understøttes ikke. Indsæt et SD-kort Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. 1 Åbn dækslet til SD-kortet. Kameraets underside BEMÆRK Indsæt og fjern kun SD-kortet, mens strømtilførslen er afbrudt. Ellers kan dataene på kortet blive beskadiget. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. Skift af indspilningsmedie Kameraet er programmeret til at indspille på den indbyggede harddisk, når det leveres fra fabrikken. Du kan ændre indspilningsmediet til et SD-kort. [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] på [SD]. ( s. 47, 48) Formatér SD-kortet, når det bruges første gang Dette giver også en stabil driftshastighed og funktion ved adgang til SD-kortet. [EXECUTE] i [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. ( s. 50) DANSK 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. Skråt hjørne 3 Luk dækslet til SD-kortet. 8 Udtagning af et SD-kort Tryk én gang på SD-kortet. Træk SD-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. 15

16 Indspilning af filer Videoindspilning Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (video) tilstand. MODE ON OFF Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. SELECT 16:9 [5h56m] N PLAY/REC Indikatoren på kameraet tændes. Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. REC [5h56m] REC Den omtrentlige resterende indspilningstid vises. 8 Stop af indspilning Tryk på knappen REC igen. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 46) 8 Registrering af en fil efter hændelse Se side Sådan tager du nærbilleder (op til ca. 51 cm) program AE-vælgeren på, og tryk derefter på knappen TELE MACRO (indikatoren vises). 8 Ændring af billedformatet (16:9/4:3) Ændr indstillingerne i [16:9 WIDE RECORDING]. ( s. 47) 16 BEMÆRK Videoindspilningstilstanden vælges automatisk, når du afbryder kameraets strømtilførsel og derefter tilslutter den igen. Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder- /tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. Videofi lerne får navnene MOV_001.MOD til MOV_009.MOD, MOV_00A.MOD til MOV_00F.MOD og MOV_010.MOD i indspilningsrækkefølge. Efter indspilning af video 12 timer i træk stopper indspilningen automatisk. Der oprettes en ny fi l for hver 4 GB kontinuerlig indspilning. Kameraet indspiller video i MPEG2-formatet, der er kompatibelt med SD-VIDEO-formatet. Husk på, at dette kamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Flyt eller ryst ikke pludseligt kameraet under indspilningen. Hvis du gør dette, kan lyden af harddiskdrevet blive inkluderet i indspilningen.

17 Indspilning af stillbilleder Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (stillbillede) tilstand. MODE ON OFF Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 4:3 640 FINE [9999] SELECT N PLAY/REC DANSK Indikatoren på kameraet tændes. Tryk knappen SNAPSHOT halvt ned, og hold den nede. 640 FINE [ Indikatoren bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 47) 8 Kontinuerlig indspilning af stillbilleder [CONTINUOUS SHOOTING] på [ON]. ( s. 48) 8 Ændring af billedstørrelsen Ændr indstillingerne i [IMAGE SIZE]. ( s. 47) 8 Sådan tager du nærbilleder (op til ca. 51 cm) program AE-vælgeren på, og tryk derefter på knappen TELE MACRO (indikatoren vises). 8 Indspilning ved brug af selvudløseren Tryk på knappen fl ere gange for at få vist indikatorerne (2 sekunder) eller (10 sekunder). Tryk på knappen SNAPSHOT for at starte indspilningen. 40 FINE [9999] BEMÆRK Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder- /tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. 17

18 Indspilning af filer (fortsat) INDEX Zoomhåndtag LED-indikator kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. A N Hver gang, du fl ytter indstillingsknappen over på, ændres indstillingen. lingsknap Afbryder-/ tilstandsknap Knappen PLAY/REC Ingen visning Indikatoren forbliver tændt uanset omgivelserne. Indikatoren tænder automatisk, når der indspilles, mens der ikke er nok lys. Deaktiverer denne funktion. Zoomning Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. Zoom ud Zoom ind Blitz kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 40 FINE [9999] 18 W: Vidvinkel T: Telefoto Den maksimale zoomindstilling er 40X i -tilstand, og 10X i -tilstand (fabriksindstilling). 8 Ændring af den maksimale zoomindstilling (kun i -tilstand) Ændr indstillingerne i [ZOOM]. ( s. 46) BEMÆRK Der kan udføres makroindspilning ned til cirka 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget er skubbet helt over på W. Hver gang, du fl ytter indstillingsknappen over på, ændres indstillingen. Ingen visning Blitzen affyres automatisk. Blitzen affyres automatisk men reducerer risikoen for, at personen, som er motivet, får røde øjne. Blitzen affyres uanset indspilningsforholdene. Blitzen affyres. Lukkerhastigheden sænkes, så baggrunden også kan nå at blive oplyst. Deaktiverer denne funktion.

19 Registrering af filer efter hændelse kun i -tilstand Hvis du vælger en hændelse, som du vil registrere fi len efter, før du begynder indspilningen, registreres fi len efter den valgte hændelse, og det er dermed nemt at fi nde fi len, når den skal afspilles. Der er op til 3 forskellige destinationer for hver hændelse (f.eks.: BABY1, BABY2, BABY3). Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 1 2 [ON/SELECT]. CHANGE EVENT REG. ON/SELECT OFF VACATION 1/ 3 ND-filter kun i -tilstand Filteret reducerer mængden af lys, der går ind i linsen. Derfor kan blænderåbningsværdien hæves, eller lukkerhastigheden sænkes, f.eks. ved udendørs videoindspilning i solrigt vejr. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 8 Deaktivering af ND-filteret Tryk på knappen /, så indikatoren bliver hvid. BEMÆRK Vi anbefaler, at ND-fi lteret ikke bruges indendørs, da der muligvis ikke er nok lys. N DANSK NON SECTION NEXT PAGE SELECT SET QUIT 3 den hændelse, som du vil registrere filen efter. Hvis du vil vælge en anden destination, skal du vælge [NEXT PAGE]. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [NON SECTION]. Den valgte hændelse vises på skærmen. Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. 8 Lukning af skærmen Tryk på EVENT. 8 Søgning efter en fil, som du vil afspille, efter hændelse Se side 26. BEMÆRK Når du har valgt at registrere en fil efter en bestemt hændelse, bibeholdes denne indstilling, selvom du slukker kameraet. Medmindre du ændrer indstillingen, registrerer du efterfølgende filer efter samme hændelse, som du tidligere har valgt. Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. INDEX MAX RECORDING TIME 7h 15m 10h45m 14h16m 37h44m HDD FREE USED Den maksimale indspilningstid vises for hver billedkvalitetstilstand ( : ULTRA FINE, : FINE, : NORMAL, : ECONOMY). 8 Sådan kommer du tilbage til den normale skærm Tryk på knappen igen. 19

20 Manuel indspilning lingsknap FUNCTION I manuel indspilningstilstand har du mulighed for at indstille fokus og skærmens lysstyrke o.l. manuelt. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. Program AE Program AE-vælger Afbryder-/ tilstandsknap Knappen PLAY/REC Du kan indspille videoer eller stillbilleder med optimal lysstyrke ved at justere eksponeringen og lukkerhastigheden, så de passer til omgivelserne eller motivet. Sæt program AE-vælgeren på den ønskede indstilling ( til ). Du kan fi nde yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger i højre spalte. 8 Elementer, der kan indstilles i Program AE TWILIGHT : Får natindspilninger til at se mere naturlige ud. PORTRAIT: Motivet i forgrunden fremhæves ved at sløre baggrunden. SPORTS : Giver klare indspilninger af motiver i hurtig bevægelse. SNOW : Kompenserer for motiver, som kan blive for mørke, når der foretages indspilninger i omgivelser med meget stærkt lys, f.eks. på steder med sne. SPOTLIGHT : denne indstilling, når et spotlight gør et motiv for lyst. Ændring af lukkerhastighed En høj lukkerhastighed kan fryse et motiv i hurtig bevægelse, mens en lav lukkerhastighed kan sløre motivet og give indtryk af bevægelse. 1 Sæt program AE-vælgeren på S. 16:9 1/60 2 den ønskede indstilling (1/2 til 1/4000 i -tilstand, 1/2 til 1/500* i -tilstand). Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. * 1/2 til 1/250 ved brug af fl ash. N 8 Annullering af lukkerhastighedsindstillingen Sæt program AE-vælgeren på (automatisk indspilningstilstand) Annullering af program AE Sæt program AE-vælgeren på (automatisk indspilningstilstand). BEMÆRK Det anbefales at bruge stativ ( s. 14), når der indspilles med lav lukkerhastighed.

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde INSTRUKTIONSBOG VIDEOKAMERA MED HARDDISK GZ-HD3E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4-5, så du ikke

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG730 GZ-MG530 E E LYT1862-016A DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22 DIGITALT VIDEO KAMERA GR-DVL145 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html For

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere