INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2-3, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. Hyvä asiakkaamme, Kiitämme tämän kiintolevykameran hankinnasta. Ennen kuin käytät laitetta, lue sivuilla 2 ja 3 annetut varoohjeet. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. DANSK SUOMI

2 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der fi ndes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. BEMÆRKNINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. i form af direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis De bærer eller holder kameraet i LCDmonitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afl everes til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. 2

3 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og fi rmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere. DANSK Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. 3

4 Læs dette først! Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. Det anbefales at kopiere vigtige indspillede data til en dvd eller et andet indspilningsmedie til lagring. ( s. 40) Foretag en prøveindspilning Før den faktiske indspilning af vigtige data skal du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. Nulstil kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Dette kamera anvender en mikrocomputer. Faktorer såsom baggrundsstøj og interferens kan medføre, at det ikke fungerer korrekt. Nulstil kameraet, hvis kameraet ikke fungerer korrekt. ( s. 51) Anvisninger for håndtering af batterier Brug altid JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U-batterierne. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk afl adning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge kameraet og kontakte din JVC-forhandler Hvis der opstår et problem, mens du bruger SD-kortet, skal du indlevere kortet sammen med kameraet til reparation. Hvis en af dem ikke indleveres, kan årsagen til funktionsfejlen ikke fi ndes, og derfor kan kameraet ikke repareres. Indspillede data kan gå tabt, når kameraet repareres eller efterses. Sikkerhedskopiér alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. Da kameraet kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden som standard aktiveret Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] på [OFF]. ( s. 48) Hvis du slutter kameraet til en anden enhed ved hjælp af et DV-kabel, skal du følge nedenstående fremgangsmåde. Hvis du tilslutter kablet forkert, kan det medføre funktionsfejl i kameraet og/eller den anden enhed. Slut først DV-kablet til den anden enhed og derefter til kameraet. Tilslut DV-kablet (stikkene) korrekt i overensstemmelse med DV-stikkets form. 4

5 Indhold INTRODUKTION Standardudstyr... 6 Sådan bruges Everio-dockingstationen... 6 Fastgørelse af skulderstroppen...7 Klargøring af fjernbetjeningen...7 Indeks... 8 Indikatorer på LCD-skærmen Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet...12 Sprogindstilling...13 ling af dato/tid...13 Andre indstillinger Justering af håndstrop...14 Objektivdæksel...14 Kontrol af den resterende batteristrøm Stativfæste...14 Brug af et SD-kort...15 REDIGERING/UDSKRIVNING Administration af filer Sletning/beskyttelse af fi ler...30 Visning af fi loplysninger...32 Ændring af hændelsesregistreringen af videofi ler efter indspilning...32 Delvis sletning (EDITED COPY)...33 Afspilningslister Oprettelse af afspilningslister...34 Afspilning af afspilningslister...35 Afspilningslistens øvrige funktioner...36 Udskriftsindstilling DPOF-udskriftsindstilling...37 Direkte udskrivning med en PictBridge-printer...38 KOPIERING DANSK INDSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning...16 Indspilning af stillbilleder...17 Zoomning...18 LED-indikator...18 Blitz...18 Registrering af fi ler efter hændelse...19 ND-fi lter...19 Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet...19 Manuel indspilning Program AE...20 Ændring af lukkerhastighed...20 ling af blænderåbningsprioritet...21 Manuel fokus...21 Nightscope...21 Baglyskompensation...22 Punkt-eksponeringskontrol...22 Manuel indstilling i funktionsmenuen...22 AFSPILNING Afspilning af filer Videoafspilning...24 Afspilning af stillbilleder...25 Filsøgefunktion...26 Afspilning af demonstrationsfi ler Afspilning med specialeffekter...28 Sådan ser du billeder på tv Kopiering af filer Brug af en dvd-brænder til at kopiere filer fra kameraet (dvd-oprettelsesfunktion) Brug af en videobåndoptager/dvd-optager til at kopiere filer fra kameraet...44 Kopiering/fl ytning af stillbilledfi ler...45 MENUINDSTILLINGER Ændring af menuindstillingerne YDERLIGERE OPLYSNINGER Fejlfinding Advarselsindikatorer Rengøring Specifikationer Forsigtighedsregler Termer

6 Standardudstyr Everiodockingstation CU-VC5U ( nedenfor) Lysnetadapter AP-V17E Batteri BN-VF808U Lyd-/videokabel USB-kabel ( s. 38, 40 samt BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Skulderstrop ( s. 7) Cd-rom ( BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Fjernbetjeningsenhed RM-V750U ( s. 7) Litiumbatteri CR2025 Præinstalleret i fjernbetjeningsenheden. BEMÆRK Foretag alle tilslutninger med de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. Sådan bruges Everio-dockingstationen Du kan slutte kabler til stikkene i Everio-dockingstationen. Tilslutningen er etableret, når du placerer kameraet på dockingstationen. Kamera-tils lutnings-stik S-stik AV-stik Jævnstrømsstik DV-stik USB-stik BEMÆRK For at foretage tilslutning til S-stikket og DV-stikket skal du bruge et S-Video-kabel og et DV-kabel, der kan købes som ekstraudstyr. Hvis du ønsker at købe disse kabler, bedes du kontakte det JVCservicecenter, som er angivet på arket, der fulgte med i pakken, for at høre nærmere om, hvordan det kan anskaffes. Sørg for at forbinde endestykket med et støjfi lter på kameraet. Støjfi lteret reducerer interferens. Med S-Video-kablet (ekstraudstyr) kan du opnå afspilning i endnu højere kvalitet på et tv. ( s. 29) Sørg for at bruge S-Video-kablet YTU94146A. Når du kopierer filer fra kameraet ved hjælp af en videobåndoptager/dvd-optager ( s. 44), kan du opnå kopiering i endnu højere kvalitet ved at bruge DV-kablet. Sørg for at bruge DV-kablet VC- VDV204U. Det er ikke sikkert, at betjening ved hjælp af DV-kablet kan lade sig gøre på alle enheder. 6

7 Fastgørelse af skulderstroppen Træk velcrostrimlen af, og før stroppens ende gennem øjet. Før stroppen gennem spændet, justér længden, og spænd stroppen fast ved hjælp af justeringsanordningen. Placer spændet nær øjet, og sæt velcrostrimlen på igen. DANSK Spænde Øje Justeringsanordning Klargøring af fjernbetjeningen Der sidder et batteri i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Strålens effektive virkeområde Fjernbetjeningssensor Effektiv afstand: 5 m Sådan sættes batteriet i igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) BEMÆRK Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes direkte for sollys eller kraftig belysning. 7

8 Indeks BEMÆRK LCD-skærmen kan dreje 270. Betjening med powerlink Du kan også tænde/slukke kameraet ved at åbne/lukke LCD-skærmen, når det er i indspilningstilstand. Pas på ikke at tildække,, og under indspilningen. 8

9 Kamera Indeksknap [INDEX] ( s. 26)/Knap for ledig kapacitet/databatteriknap [ / ] ( s. 14, 19) lingsknap Flyt til : Overspring tilbage ( s. 24)/Op/ Baglyskompensation [ ] ( s. 22)/ Spoteksponeringskontrol [ ] ( s. 22) Flyt til : Overspring fremad ( s. 24)/Ned/ Manuel fokus ( s. 21) Flyt til : Søgning tilbage ( s. 24)/Venstre/ Nightscope [NIGHT] ( s. 21) Flyt til : Søgning fremad ( s. 24)/Højre/ Ændring af blitzindstilling/ændring af LED-lysindstilling [LIGHT/FLASH] ( s. 18) Tryk på: Afspilnings-/pauseknap ( s. 24) Menuknap [MENU] ( s. 46) Højttaler ( s. 24) Knap til omskiftning mellem afspilnings-/ indspilningstilstand [SELECT PLAY/REC] ( s. 16) Zoomhåndtag [ W, T ] ( s. 18) Knap til højttalerlydstyrke [ VOL+] ( s. 24) Knap til indspilning af stillbilleder [SNAPSHOT] ( s. 17) ND-fi lterknap [ / ] ( s. 19)/ Selvudløserknap [ ] ( s. 17) Program AE-vælger ( s. 20) Funktionsknap [FUNCTION] ( s. 22) Knappen Direkte dvd [DIRECT DVD] ( s. 41 og BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Direkte sikkerhedskopieringsknap [DIRECT BACK UP] ( BRUGSVEJLEDNING TIL PC)/Hændelsesknap [EVENT] ( s. 19) Telemakroknap [TELE MACRO] ( s. 16, 17)/ Informationsknap [INFO] ( s. 32) Indikator for adgang/opladning [ACCESS/ CHARGE] ( s. 12) (Blinker, når du åbner fi ler eller skifter batteri. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteriet/lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til fi ler.) Indikator for video-/stillbilledtilstand [, ] ( s. 16, 17) Knap til start/stop af videoindspilning [REC] ( s. 16) Afbryder-/tilstandsknap [OFF (CHARGE), ON, MODE] ( s. 12) Låseknap ( s. 12) Blitz ( s. 18) Kamerasensor Fjernbetjeningssensor ( s. 7) LED-indikator ( s. 18) Objektivdæksel ( s. 14) Objektiv Sko Indgangsstik til mikrofon [PLUG IN POWER] USB-stik (Universal Serial Bus) [ ] ( s. 38, 40 og BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Stereomikrofon Objektivdækselkontakt [, ] ( s. 14) Port til SD-kort ( s. 15) Taphul ( s. 14) Stativfæste ( s. 14) Batteriudløserknap [BATT.] ( s. 12) Batteriholder ( s. 12) Jævnstrømsindgangsstik [DC] ( s. 12) Lyd-/videoudgangsstik [AV] Håndstrop ( s. 14) Fjernbetjening Infrarød sender Knapperne ZOOM (T/W) Zoom ind/ud ( s. 18) Knappen Op Rotationsknap (mod uret) ( s. 25) Knap til overspringning tilbage Knappen Venstre Knappen Tilbage Knappen PLAYLIST ( s. 34) Knappen START/STOP Knappen SNAPSHOT ( s. 17) Knappen INFO ( s. 32) Knap til overspringning fremad Knappen PLAY/PAUSE Knappen Højre Knappen Næste Knappen Ned Rotationsknap (med uret) ( s. 25) Knappen INDEX Knappen DATE DANSK 9

10 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning 16:9 [5h56m] 0:04:01 0 A F5.6 1/250 N 200X W T 10 16: Indikator for den valgte tilstand ( s. 20) : Automatisk tilstand : Manuel tilstand Indikator for telemakrotilstand ( s. 16, 17) Farvetilstandsindikator ( s. 50) Omtrentligt zoom ( s. 18) Zoomindikator ( s. 18) Lukkerhastighed ( s. 20) Indikator for hvidbalance ( s. 23) Indikator for lysstyrkejustering ( s. 48) Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 13) Indikator for manuel fokusindstilling ( s. 21) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 23) Indikator for Program AE-tilstand ( s. 20)/ : Indikator for Nightscope ( s. 21) Blændetal (F-tal) ( s. 21) LED-indikator ( s. 18) ± : Indikator for justering af eksponering ( s. 23) : Indikator for baglyskompensation ( s. 22) : Indikator for spot-eksponeringskontrol ( s. 22) Indikator for irisblænde ( s. 22) Tilstandsindikator ( s. 16) ND-fi lterindikator ( s. 19) Billedformat (16:9/4:3) ( s. 47) Billedkvalitet: (ultrafi n), (fi n), (normal), (spare) ( s. 46) Resterende tid ( s. 16, 57) Tæller ( s. 47) 7REC : (Vises under indspilning.) ( s. 16) 79 : (Vises i indspilnings-standby-tilstand.) Indikator for Wind Cut ( s. 47) Hændelsesindikator ( s. 19) Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (vises, når [DIS] er indstillet på [OFF]). ( s. 47) Lydstyrkeindikator til ekstern mikrofon ( s. 47) Kun under indspilning af stillbilleder 4:3 640 FINE [9999] 10 PHOTO Tilstandsindikator ( s. 17) ISO-sensitivitet (GAIN): Ved indstilling på [AUTO] er indikatoren ikke aktiveret. ( s. 48) Fokusindikator ( s. 17) Billedformat (16:9/4:3) Billedstørrelse ( s. 47) Billedkvalitet: FINE (fi n) eller STD (standard) ( s. 47) Antal resterende billeder ( s. 57) : Indikator for kontinuerlig indspilningstilstand ( s. 48) : Indikator til bracket-indspilningstilstand ( s. 48) Indspilningsindikator ( s. 17) Indikator for indspilning med automatisk timer ( s. 48) Indikator for blitztilstand ( s. 18)

11 Under videoafspilning Under afspilning af stillbilleder DANSK X 6 0 9:55: : Tilstandsindikator ( s. 24) : Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste). ( s. 35) : Indikator for afspilning af søgning efter hændelse (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter hændelse). ( s. 27) : Indikator for afspilning af søgning efter dato (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter dato). ( s. 26) Billedkvalitet: (ultrafi n), (fi n), (normal), (spare) ( s. 46) Afspilningstilstand ( s. 24) U : Afspilning 9 : Pause 5 : Hurtig søgning fremad 3 : Hurtig søgning bagud 9U : Afspilning af slowmotion fremad Y9 : Afspilning af slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden.) Tæller ( s. 47) Indikator for lydstyrke Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 13) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 28) Indikator for wipe/fade-effekt ( s. 28) 16: Tilstandsindikator ( s. 25) Mappe-/fi lnummer Indikator for afspilning af diasshow ( s. 25) Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 49) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 28) Visning af betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen vises for neden på skærmen under visning af menuer o.l. SELECT SET QUIT 11

12 Nødvendige indstillinger før brug MENU Indikator for adgang/ opladning 2 Sæt batteriet i. Skub batteriet ned, indtil det låses fast. Kameraets underside BATT. 3 Tilslut lysnetadapteren. Jævnstrømsstik lingsknap Sørg for at konfi gurere følgende tre indstillinger før brug. Opladning af batteriet 1 afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Drej knappen til siden, mens du trykker på låseknappen. MODE ON OFF (CHARGE) Afbryder-/ tilstandsknap Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) Du kan også tilslutte lysnetadapteren ved hjælp af stikket til Everio-dockingstationen. ( s. 6) Indikatoren for adgang/opladning blinker for at angive, at opladningen er begyndt. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten, og afbryd lysnetadapteren fra kameraet. 12 Påkrævet opladnings-/indspilningstid (ca.) Værdierne i ( ) er den tid, hvor LEDindikatoren er tændt. Batteri BN-VF808U (medfølger) BN-VF815U BN-VF823U Opladningstid Indspilningstid 1 t. 30 min. 2 t. 40 min. 3 t. 50 min. 1 t. 15 min. (1 t. 10 min.) 2 t. 30 min. (2 t. 25 min.) 3 t. 45 min. (3 t. 35 min.) 8 Sådan tages batteriet ud Skub til BATT., og hold fast i det ( trin 2), og fjern derefter batteriet. 8 Kontrol af den resterende batteristrøm Se side 14. BEMÆRK Du kan også bruge kameraet udelukkende med lysnetadapteren. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren.

13 Sprogindstilling Det er muligt at skifte sproget på displayet. 1 afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej knappen, mens du trykker på låseknappen. MODE ling af dato/tid Efter udførelse af trin 1-4 ( venstre spalte) 5 [ CLOCK ADJUST]. GENERAL DATE TIME DANSK 2 3 MENU 4 [GENERAL]. ON OFF (CHARGE) VIDEO SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT VIDEO SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT GENERAL 5 [LANGUAGE]. AUTO POWER OFF COLOR MODE BRIGHT DROP DETECTION REMOTE SELECT SET QUIT GENERAL 6 datoen/tiden. SELECT SET QUIT Gentag dette trin for at indstille måneden, dagen, året, timer og minutter. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på MENU. Du har nu konfi gureret de nødvendige indstillinger. 8 Brug af kameraet med det samme Se side Konfiguration af andre indstillinger Se side 14. ENGLISH SELECT SET QUIT 6 det ønskede sprog. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på MENU. 13

14 Andre indstillinger Objektivdækselknap Kontrol af den resterende batteristrøm Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Sæt batteriet i. BATTERY CONDITION 100% 50% MAX TIME min INDEX 0% INDEX Justering af håndstrop Afbryder-/ tilstandsknap Åben velcrostrimlen, og juster håndstroppen. Batterioplysningerne vises i ca. 5 sekunder, hvis knappen trykkes ned og hurtigt slippes, og i ca. 15 sekunder, hvis knappen trykkes ned og holdes nede i flere sekunder. BEMÆRK Hvis COMMUNICATING ERROR vises, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i dette tilfælde den nærmeste JVCforhandler. Visningen af den mulige indspilningstid bør kun bruges som retningslinje. Den vises i enheder på 10 minutter. Stativfæste Pas kameraets taphul sammen med stativets tap og fæstet sammen med skruen, og drej kameraet med uret for at montere det på stativet. Objektivdæksel Kameraets underside Luk objektivdækslet for at beskytte objektivet, når kameraet ikke er i brug. Åbn objektivdækslet Luk objektivdækslet BEMÆRK Undlad at trykke kraftigt på objektivdækslet. Dette kan medføre beskadigelse af objektivet. BEMÆRK Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan blive alvorligt beskadiget. 14

15 Brug af et SD-kort Hvis du vil indspille på et SD-kort, skal du udføre følgende tre betjeningstrin. Kompatible SD-kort: Panasonic, TOSHIBA og SanDisk. 128 MB til 4 GB. Hvis der benyttes andre medier, bliver dataene muligvis ikke indspillet korrekt, eller data, som allerede er indspillet, kan gå tabt. Brug højhastigheds-sd-kort til videoindspilning (mindst 10 Mb/s). MultiMediaCards understøttes ikke. Indsæt et SD-kort Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. 1 Åbn dækslet til SD-kortet. Kameraets underside BEMÆRK Indsæt og fjern kun SD-kortet, mens strømtilførslen er afbrudt. Ellers kan dataene på kortet blive beskadiget. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. Skift af indspilningsmedie Kameraet er programmeret til at indspille på den indbyggede harddisk, når det leveres fra fabrikken. Du kan ændre indspilningsmediet til et SD-kort. [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] på [SD]. ( s. 47, 48) Formatér SD-kortet, når det bruges første gang Dette giver også en stabil driftshastighed og funktion ved adgang til SD-kortet. [EXECUTE] i [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. ( s. 50) DANSK 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. Skråt hjørne 3 Luk dækslet til SD-kortet. 8 Udtagning af et SD-kort Tryk én gang på SD-kortet. Træk SD-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. 15

16 Indspilning af filer Videoindspilning Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (video) tilstand. MODE ON OFF Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. SELECT 16:9 [5h56m] N PLAY/REC Indikatoren på kameraet tændes. Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. REC [5h56m] REC Den omtrentlige resterende indspilningstid vises. 8 Stop af indspilning Tryk på knappen REC igen. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 46) 8 Registrering af en fil efter hændelse Se side Sådan tager du nærbilleder (op til ca. 51 cm) program AE-vælgeren på, og tryk derefter på knappen TELE MACRO (indikatoren vises). 8 Ændring af billedformatet (16:9/4:3) Ændr indstillingerne i [16:9 WIDE RECORDING]. ( s. 47) 16 BEMÆRK Videoindspilningstilstanden vælges automatisk, når du afbryder kameraets strømtilførsel og derefter tilslutter den igen. Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder- /tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. Videofi lerne får navnene MOV_001.MOD til MOV_009.MOD, MOV_00A.MOD til MOV_00F.MOD og MOV_010.MOD i indspilningsrækkefølge. Efter indspilning af video 12 timer i træk stopper indspilningen automatisk. Der oprettes en ny fi l for hver 4 GB kontinuerlig indspilning. Kameraet indspiller video i MPEG2-formatet, der er kompatibelt med SD-VIDEO-formatet. Husk på, at dette kamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Flyt eller ryst ikke pludseligt kameraet under indspilningen. Hvis du gør dette, kan lyden af harddiskdrevet blive inkluderet i indspilningen.

17 Indspilning af stillbilleder Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (stillbillede) tilstand. MODE ON OFF Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 4:3 640 FINE [9999] SELECT N PLAY/REC DANSK Indikatoren på kameraet tændes. Tryk knappen SNAPSHOT halvt ned, og hold den nede. 640 FINE [ Indikatoren bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 47) 8 Kontinuerlig indspilning af stillbilleder [CONTINUOUS SHOOTING] på [ON]. ( s. 48) 8 Ændring af billedstørrelsen Ændr indstillingerne i [IMAGE SIZE]. ( s. 47) 8 Sådan tager du nærbilleder (op til ca. 51 cm) program AE-vælgeren på, og tryk derefter på knappen TELE MACRO (indikatoren vises). 8 Indspilning ved brug af selvudløseren Tryk på knappen fl ere gange for at få vist indikatorerne (2 sekunder) eller (10 sekunder). Tryk på knappen SNAPSHOT for at starte indspilningen. 40 FINE [9999] BEMÆRK Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder- /tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. 17

18 Indspilning af filer (fortsat) INDEX Zoomhåndtag LED-indikator kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. A N Hver gang, du fl ytter indstillingsknappen over på, ændres indstillingen. lingsknap Afbryder-/ tilstandsknap Knappen PLAY/REC Ingen visning Indikatoren forbliver tændt uanset omgivelserne. Indikatoren tænder automatisk, når der indspilles, mens der ikke er nok lys. Deaktiverer denne funktion. Zoomning Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. Zoom ud Zoom ind Blitz kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 40 FINE [9999] 18 W: Vidvinkel T: Telefoto Den maksimale zoomindstilling er 40X i -tilstand, og 10X i -tilstand (fabriksindstilling). 8 Ændring af den maksimale zoomindstilling (kun i -tilstand) Ændr indstillingerne i [ZOOM]. ( s. 46) BEMÆRK Der kan udføres makroindspilning ned til cirka 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget er skubbet helt over på W. Hver gang, du fl ytter indstillingsknappen over på, ændres indstillingen. Ingen visning Blitzen affyres automatisk. Blitzen affyres automatisk men reducerer risikoen for, at personen, som er motivet, får røde øjne. Blitzen affyres uanset indspilningsforholdene. Blitzen affyres. Lukkerhastigheden sænkes, så baggrunden også kan nå at blive oplyst. Deaktiverer denne funktion.

19 Registrering af filer efter hændelse kun i -tilstand Hvis du vælger en hændelse, som du vil registrere fi len efter, før du begynder indspilningen, registreres fi len efter den valgte hændelse, og det er dermed nemt at fi nde fi len, når den skal afspilles. Der er op til 3 forskellige destinationer for hver hændelse (f.eks.: BABY1, BABY2, BABY3). Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 1 2 [ON/SELECT]. CHANGE EVENT REG. ON/SELECT OFF VACATION 1/ 3 ND-filter kun i -tilstand Filteret reducerer mængden af lys, der går ind i linsen. Derfor kan blænderåbningsværdien hæves, eller lukkerhastigheden sænkes, f.eks. ved udendørs videoindspilning i solrigt vejr. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 8 Deaktivering af ND-filteret Tryk på knappen /, så indikatoren bliver hvid. BEMÆRK Vi anbefaler, at ND-fi lteret ikke bruges indendørs, da der muligvis ikke er nok lys. N DANSK NON SECTION NEXT PAGE SELECT SET QUIT 3 den hændelse, som du vil registrere filen efter. Hvis du vil vælge en anden destination, skal du vælge [NEXT PAGE]. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [NON SECTION]. Den valgte hændelse vises på skærmen. Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. 8 Lukning af skærmen Tryk på EVENT. 8 Søgning efter en fil, som du vil afspille, efter hændelse Se side 26. BEMÆRK Når du har valgt at registrere en fil efter en bestemt hændelse, bibeholdes denne indstilling, selvom du slukker kameraet. Medmindre du ændrer indstillingen, registrerer du efterfølgende filer efter samme hændelse, som du tidligere har valgt. Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. INDEX MAX RECORDING TIME 7h 15m 10h45m 14h16m 37h44m HDD FREE USED Den maksimale indspilningstid vises for hver billedkvalitetstilstand ( : ULTRA FINE, : FINE, : NORMAL, : ECONOMY). 8 Sådan kommer du tilbage til den normale skærm Tryk på knappen igen. 19

20 Manuel indspilning lingsknap FUNCTION I manuel indspilningstilstand har du mulighed for at indstille fokus og skærmens lysstyrke o.l. manuelt. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. Program AE Program AE-vælger Afbryder-/ tilstandsknap Knappen PLAY/REC Du kan indspille videoer eller stillbilleder med optimal lysstyrke ved at justere eksponeringen og lukkerhastigheden, så de passer til omgivelserne eller motivet. Sæt program AE-vælgeren på den ønskede indstilling ( til ). Du kan fi nde yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger i højre spalte. 8 Elementer, der kan indstilles i Program AE TWILIGHT : Får natindspilninger til at se mere naturlige ud. PORTRAIT: Motivet i forgrunden fremhæves ved at sløre baggrunden. SPORTS : Giver klare indspilninger af motiver i hurtig bevægelse. SNOW : Kompenserer for motiver, som kan blive for mørke, når der foretages indspilninger i omgivelser med meget stærkt lys, f.eks. på steder med sne. SPOTLIGHT : denne indstilling, når et spotlight gør et motiv for lyst. Ændring af lukkerhastighed En høj lukkerhastighed kan fryse et motiv i hurtig bevægelse, mens en lav lukkerhastighed kan sløre motivet og give indtryk af bevægelse. 1 Sæt program AE-vælgeren på S. 16:9 1/60 2 den ønskede indstilling (1/2 til 1/4000 i -tilstand, 1/2 til 1/500* i -tilstand). Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. * 1/2 til 1/250 ved brug af fl ash. N 8 Annullering af lukkerhastighedsindstillingen Sæt program AE-vælgeren på (automatisk indspilningstilstand) Annullering af program AE Sæt program AE-vælgeren på (automatisk indspilningstilstand). BEMÆRK Det anbefales at bruge stativ ( s. 14), når der indspilles med lav lukkerhastighed.

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA.

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HARDDISK. Kære kunde E E E E E

HÅNDBOG GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HARDDISK. Kære kunde E E E E E HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde INSTRUKTIONSBOG VIDEOKAMERA MED HARDDISK GZ-HD3E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4-5, så du ikke

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG730 GZ-MG530 E E LYT1862-016A DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side

Læs mere

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG70E GZ-MG60E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 28 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER 48 REFERENCER 52 Hvis

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E MasterPage: Cover M5E3PAL.book Page 1 Wednesday, August 3, 2005 4:36 PM DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING

Læs mere

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 DANSK Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC100 INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 MENUINDSTILLINGER 26 REFERENCER 32 Hvis De vil deaktivere demonstrationen,

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D290 GR-D270 Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: http://www.jvc.co.jp/english/cyber/ For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

GR-DZ7 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG GENGIVELSE 17

GR-DZ7 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG GENGIVELSE 17 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

GR-D720E GR-D740E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK DANSK INTRODUKTION 8 VIDEOOPTAGELSE OG - GENGIVELSE 18 AVANCEREDE FACILITETER 24

GR-D720E GR-D740E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK DANSK INTRODUKTION 8 VIDEOOPTAGELSE OG - GENGIVELSE 18 AVANCEREDE FACILITETER 24 Kære kunde Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 6 af hensyn til sikker brug af dette produkt. DIGITALT VIDEOKAMERA

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 3, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

GR-X5E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

GR-X5E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE DIGITALT VIDEOKAMERA GR-X5E Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: http://www.jvc.co.jp/english/cyber/ For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak,

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22 DIGITALT VIDEO KAMERA GR-DVL145 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html For

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere