INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2-3, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. Hyvä asiakkaamme, Kiitämme tämän kiintolevykameran hankinnasta. Ennen kuin käytät laitetta, lue sivuilla 2 ja 3 annetut varoohjeet. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. DANSK SUOMI

2 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der fi ndes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. BEMÆRKNINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. i form af direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis De bærer eller holder kameraet i LCDmonitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afl everes til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. 2

3 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og fi rmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere. DANSK Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. 3

4 Læs dette først! Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. Det anbefales at kopiere vigtige indspillede data til en dvd eller et andet indspilningsmedie til lagring. ( s. 40) Foretag en prøveindspilning Før den faktiske indspilning af vigtige data skal du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. Nulstil kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Dette kamera anvender en mikrocomputer. Faktorer såsom baggrundsstøj og interferens kan medføre, at det ikke fungerer korrekt. Nulstil kameraet, hvis kameraet ikke fungerer korrekt. ( s. 51) Anvisninger for håndtering af batterier Brug altid JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U-batterierne. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk afl adning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge kameraet og kontakte din JVC-forhandler Hvis der opstår et problem, mens du bruger SD-kortet, skal du indlevere kortet sammen med kameraet til reparation. Hvis en af dem ikke indleveres, kan årsagen til funktionsfejlen ikke fi ndes, og derfor kan kameraet ikke repareres. Indspillede data kan gå tabt, når kameraet repareres eller efterses. Sikkerhedskopiér alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. Da kameraet kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden som standard aktiveret Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] på [OFF]. ( s. 48) Hvis du slutter kameraet til en anden enhed ved hjælp af et DV-kabel, skal du følge nedenstående fremgangsmåde. Hvis du tilslutter kablet forkert, kan det medføre funktionsfejl i kameraet og/eller den anden enhed. Slut først DV-kablet til den anden enhed og derefter til kameraet. Tilslut DV-kablet (stikkene) korrekt i overensstemmelse med DV-stikkets form. 4

5 Indhold INTRODUKTION Standardudstyr... 6 Sådan bruges Everio-dockingstationen... 6 Fastgørelse af skulderstroppen...7 Klargøring af fjernbetjeningen...7 Indeks... 8 Indikatorer på LCD-skærmen Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet...12 Sprogindstilling...13 ling af dato/tid...13 Andre indstillinger Justering af håndstrop...14 Objektivdæksel...14 Kontrol af den resterende batteristrøm Stativfæste...14 Brug af et SD-kort...15 REDIGERING/UDSKRIVNING Administration af filer Sletning/beskyttelse af fi ler...30 Visning af fi loplysninger...32 Ændring af hændelsesregistreringen af videofi ler efter indspilning...32 Delvis sletning (EDITED COPY)...33 Afspilningslister Oprettelse af afspilningslister...34 Afspilning af afspilningslister...35 Afspilningslistens øvrige funktioner...36 Udskriftsindstilling DPOF-udskriftsindstilling...37 Direkte udskrivning med en PictBridge-printer...38 KOPIERING DANSK INDSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning...16 Indspilning af stillbilleder...17 Zoomning...18 LED-indikator...18 Blitz...18 Registrering af fi ler efter hændelse...19 ND-fi lter...19 Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet...19 Manuel indspilning Program AE...20 Ændring af lukkerhastighed...20 ling af blænderåbningsprioritet...21 Manuel fokus...21 Nightscope...21 Baglyskompensation...22 Punkt-eksponeringskontrol...22 Manuel indstilling i funktionsmenuen...22 AFSPILNING Afspilning af filer Videoafspilning...24 Afspilning af stillbilleder...25 Filsøgefunktion...26 Afspilning af demonstrationsfi ler Afspilning med specialeffekter...28 Sådan ser du billeder på tv Kopiering af filer Brug af en dvd-brænder til at kopiere filer fra kameraet (dvd-oprettelsesfunktion) Brug af en videobåndoptager/dvd-optager til at kopiere filer fra kameraet...44 Kopiering/fl ytning af stillbilledfi ler...45 MENUINDSTILLINGER Ændring af menuindstillingerne YDERLIGERE OPLYSNINGER Fejlfinding Advarselsindikatorer Rengøring Specifikationer Forsigtighedsregler Termer

6 Standardudstyr Everiodockingstation CU-VC5U ( nedenfor) Lysnetadapter AP-V17E Batteri BN-VF808U Lyd-/videokabel USB-kabel ( s. 38, 40 samt BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Skulderstrop ( s. 7) Cd-rom ( BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Fjernbetjeningsenhed RM-V750U ( s. 7) Litiumbatteri CR2025 Præinstalleret i fjernbetjeningsenheden. BEMÆRK Foretag alle tilslutninger med de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. Sådan bruges Everio-dockingstationen Du kan slutte kabler til stikkene i Everio-dockingstationen. Tilslutningen er etableret, når du placerer kameraet på dockingstationen. Kamera-tils lutnings-stik S-stik AV-stik Jævnstrømsstik DV-stik USB-stik BEMÆRK For at foretage tilslutning til S-stikket og DV-stikket skal du bruge et S-Video-kabel og et DV-kabel, der kan købes som ekstraudstyr. Hvis du ønsker at købe disse kabler, bedes du kontakte det JVCservicecenter, som er angivet på arket, der fulgte med i pakken, for at høre nærmere om, hvordan det kan anskaffes. Sørg for at forbinde endestykket med et støjfi lter på kameraet. Støjfi lteret reducerer interferens. Med S-Video-kablet (ekstraudstyr) kan du opnå afspilning i endnu højere kvalitet på et tv. ( s. 29) Sørg for at bruge S-Video-kablet YTU94146A. Når du kopierer filer fra kameraet ved hjælp af en videobåndoptager/dvd-optager ( s. 44), kan du opnå kopiering i endnu højere kvalitet ved at bruge DV-kablet. Sørg for at bruge DV-kablet VC- VDV204U. Det er ikke sikkert, at betjening ved hjælp af DV-kablet kan lade sig gøre på alle enheder. 6

7 Fastgørelse af skulderstroppen Træk velcrostrimlen af, og før stroppens ende gennem øjet. Før stroppen gennem spændet, justér længden, og spænd stroppen fast ved hjælp af justeringsanordningen. Placer spændet nær øjet, og sæt velcrostrimlen på igen. DANSK Spænde Øje Justeringsanordning Klargøring af fjernbetjeningen Der sidder et batteri i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Strålens effektive virkeområde Fjernbetjeningssensor Effektiv afstand: 5 m Sådan sættes batteriet i igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) BEMÆRK Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes direkte for sollys eller kraftig belysning. 7

8 Indeks BEMÆRK LCD-skærmen kan dreje 270. Betjening med powerlink Du kan også tænde/slukke kameraet ved at åbne/lukke LCD-skærmen, når det er i indspilningstilstand. Pas på ikke at tildække,, og under indspilningen. 8

9 Kamera Indeksknap [INDEX] ( s. 26)/Knap for ledig kapacitet/databatteriknap [ / ] ( s. 14, 19) lingsknap Flyt til : Overspring tilbage ( s. 24)/Op/ Baglyskompensation [ ] ( s. 22)/ Spoteksponeringskontrol [ ] ( s. 22) Flyt til : Overspring fremad ( s. 24)/Ned/ Manuel fokus ( s. 21) Flyt til : Søgning tilbage ( s. 24)/Venstre/ Nightscope [NIGHT] ( s. 21) Flyt til : Søgning fremad ( s. 24)/Højre/ Ændring af blitzindstilling/ændring af LED-lysindstilling [LIGHT/FLASH] ( s. 18) Tryk på: Afspilnings-/pauseknap ( s. 24) Menuknap [MENU] ( s. 46) Højttaler ( s. 24) Knap til omskiftning mellem afspilnings-/ indspilningstilstand [SELECT PLAY/REC] ( s. 16) Zoomhåndtag [ W, T ] ( s. 18) Knap til højttalerlydstyrke [ VOL+] ( s. 24) Knap til indspilning af stillbilleder [SNAPSHOT] ( s. 17) ND-fi lterknap [ / ] ( s. 19)/ Selvudløserknap [ ] ( s. 17) Program AE-vælger ( s. 20) Funktionsknap [FUNCTION] ( s. 22) Knappen Direkte dvd [DIRECT DVD] ( s. 41 og BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Direkte sikkerhedskopieringsknap [DIRECT BACK UP] ( BRUGSVEJLEDNING TIL PC)/Hændelsesknap [EVENT] ( s. 19) Telemakroknap [TELE MACRO] ( s. 16, 17)/ Informationsknap [INFO] ( s. 32) Indikator for adgang/opladning [ACCESS/ CHARGE] ( s. 12) (Blinker, når du åbner fi ler eller skifter batteri. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteriet/lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til fi ler.) Indikator for video-/stillbilledtilstand [, ] ( s. 16, 17) Knap til start/stop af videoindspilning [REC] ( s. 16) Afbryder-/tilstandsknap [OFF (CHARGE), ON, MODE] ( s. 12) Låseknap ( s. 12) Blitz ( s. 18) Kamerasensor Fjernbetjeningssensor ( s. 7) LED-indikator ( s. 18) Objektivdæksel ( s. 14) Objektiv Sko Indgangsstik til mikrofon [PLUG IN POWER] USB-stik (Universal Serial Bus) [ ] ( s. 38, 40 og BRUGSVEJLEDNING TIL PC) Stereomikrofon Objektivdækselkontakt [, ] ( s. 14) Port til SD-kort ( s. 15) Taphul ( s. 14) Stativfæste ( s. 14) Batteriudløserknap [BATT.] ( s. 12) Batteriholder ( s. 12) Jævnstrømsindgangsstik [DC] ( s. 12) Lyd-/videoudgangsstik [AV] Håndstrop ( s. 14) Fjernbetjening Infrarød sender Knapperne ZOOM (T/W) Zoom ind/ud ( s. 18) Knappen Op Rotationsknap (mod uret) ( s. 25) Knap til overspringning tilbage Knappen Venstre Knappen Tilbage Knappen PLAYLIST ( s. 34) Knappen START/STOP Knappen SNAPSHOT ( s. 17) Knappen INFO ( s. 32) Knap til overspringning fremad Knappen PLAY/PAUSE Knappen Højre Knappen Næste Knappen Ned Rotationsknap (med uret) ( s. 25) Knappen INDEX Knappen DATE DANSK 9

10 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning 16:9 [5h56m] 0:04:01 0 A F5.6 1/250 N 200X W T 10 16: Indikator for den valgte tilstand ( s. 20) : Automatisk tilstand : Manuel tilstand Indikator for telemakrotilstand ( s. 16, 17) Farvetilstandsindikator ( s. 50) Omtrentligt zoom ( s. 18) Zoomindikator ( s. 18) Lukkerhastighed ( s. 20) Indikator for hvidbalance ( s. 23) Indikator for lysstyrkejustering ( s. 48) Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 13) Indikator for manuel fokusindstilling ( s. 21) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 23) Indikator for Program AE-tilstand ( s. 20)/ : Indikator for Nightscope ( s. 21) Blændetal (F-tal) ( s. 21) LED-indikator ( s. 18) ± : Indikator for justering af eksponering ( s. 23) : Indikator for baglyskompensation ( s. 22) : Indikator for spot-eksponeringskontrol ( s. 22) Indikator for irisblænde ( s. 22) Tilstandsindikator ( s. 16) ND-fi lterindikator ( s. 19) Billedformat (16:9/4:3) ( s. 47) Billedkvalitet: (ultrafi n), (fi n), (normal), (spare) ( s. 46) Resterende tid ( s. 16, 57) Tæller ( s. 47) 7REC : (Vises under indspilning.) ( s. 16) 79 : (Vises i indspilnings-standby-tilstand.) Indikator for Wind Cut ( s. 47) Hændelsesindikator ( s. 19) Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (vises, når [DIS] er indstillet på [OFF]). ( s. 47) Lydstyrkeindikator til ekstern mikrofon ( s. 47) Kun under indspilning af stillbilleder 4:3 640 FINE [9999] 10 PHOTO Tilstandsindikator ( s. 17) ISO-sensitivitet (GAIN): Ved indstilling på [AUTO] er indikatoren ikke aktiveret. ( s. 48) Fokusindikator ( s. 17) Billedformat (16:9/4:3) Billedstørrelse ( s. 47) Billedkvalitet: FINE (fi n) eller STD (standard) ( s. 47) Antal resterende billeder ( s. 57) : Indikator for kontinuerlig indspilningstilstand ( s. 48) : Indikator til bracket-indspilningstilstand ( s. 48) Indspilningsindikator ( s. 17) Indikator for indspilning med automatisk timer ( s. 48) Indikator for blitztilstand ( s. 18)

11 Under videoafspilning Under afspilning af stillbilleder DANSK X 6 0 9:55: : Tilstandsindikator ( s. 24) : Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste). ( s. 35) : Indikator for afspilning af søgning efter hændelse (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter hændelse). ( s. 27) : Indikator for afspilning af søgning efter dato (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter dato). ( s. 26) Billedkvalitet: (ultrafi n), (fi n), (normal), (spare) ( s. 46) Afspilningstilstand ( s. 24) U : Afspilning 9 : Pause 5 : Hurtig søgning fremad 3 : Hurtig søgning bagud 9U : Afspilning af slowmotion fremad Y9 : Afspilning af slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden.) Tæller ( s. 47) Indikator for lydstyrke Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 13) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 28) Indikator for wipe/fade-effekt ( s. 28) 16: Tilstandsindikator ( s. 25) Mappe-/fi lnummer Indikator for afspilning af diasshow ( s. 25) Batteriindikator ( s. 54) Dato/tid ( s. 49) Indikator for valgt medie ( s. 47, 48) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 48) Indikator for effekttilstand ( s. 28) Visning af betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen vises for neden på skærmen under visning af menuer o.l. SELECT SET QUIT 11

12 Nødvendige indstillinger før brug MENU Indikator for adgang/ opladning 2 Sæt batteriet i. Skub batteriet ned, indtil det låses fast. Kameraets underside BATT. 3 Tilslut lysnetadapteren. Jævnstrømsstik lingsknap Sørg for at konfi gurere følgende tre indstillinger før brug. Opladning af batteriet 1 afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Drej knappen til siden, mens du trykker på låseknappen. MODE ON OFF (CHARGE) Afbryder-/ tilstandsknap Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) Du kan også tilslutte lysnetadapteren ved hjælp af stikket til Everio-dockingstationen. ( s. 6) Indikatoren for adgang/opladning blinker for at angive, at opladningen er begyndt. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten, og afbryd lysnetadapteren fra kameraet. 12 Påkrævet opladnings-/indspilningstid (ca.) Værdierne i ( ) er den tid, hvor LEDindikatoren er tændt. Batteri BN-VF808U (medfølger) BN-VF815U BN-VF823U Opladningstid Indspilningstid 1 t. 30 min. 2 t. 40 min. 3 t. 50 min. 1 t. 15 min. (1 t. 10 min.) 2 t. 30 min. (2 t. 25 min.) 3 t. 45 min. (3 t. 35 min.) 8 Sådan tages batteriet ud Skub til BATT., og hold fast i det ( trin 2), og fjern derefter batteriet. 8 Kontrol af den resterende batteristrøm Se side 14. BEMÆRK Du kan også bruge kameraet udelukkende med lysnetadapteren. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren.

13 Sprogindstilling Det er muligt at skifte sproget på displayet. 1 afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej knappen, mens du trykker på låseknappen. MODE ling af dato/tid Efter udførelse af trin 1-4 ( venstre spalte) 5 [ CLOCK ADJUST]. GENERAL DATE TIME DANSK 2 3 MENU 4 [GENERAL]. ON OFF (CHARGE) VIDEO SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT VIDEO SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT GENERAL 5 [LANGUAGE]. AUTO POWER OFF COLOR MODE BRIGHT DROP DETECTION REMOTE SELECT SET QUIT GENERAL 6 datoen/tiden. SELECT SET QUIT Gentag dette trin for at indstille måneden, dagen, året, timer og minutter. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på MENU. Du har nu konfi gureret de nødvendige indstillinger. 8 Brug af kameraet med det samme Se side Konfiguration af andre indstillinger Se side 14. ENGLISH SELECT SET QUIT 6 det ønskede sprog. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på MENU. 13

14 Andre indstillinger Objektivdækselknap Kontrol af den resterende batteristrøm Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Sæt batteriet i. BATTERY CONDITION 100% 50% MAX TIME min INDEX 0% INDEX Justering af håndstrop Afbryder-/ tilstandsknap Åben velcrostrimlen, og juster håndstroppen. Batterioplysningerne vises i ca. 5 sekunder, hvis knappen trykkes ned og hurtigt slippes, og i ca. 15 sekunder, hvis knappen trykkes ned og holdes nede i flere sekunder. BEMÆRK Hvis COMMUNICATING ERROR vises, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i dette tilfælde den nærmeste JVCforhandler. Visningen af den mulige indspilningstid bør kun bruges som retningslinje. Den vises i enheder på 10 minutter. Stativfæste Pas kameraets taphul sammen med stativets tap og fæstet sammen med skruen, og drej kameraet med uret for at montere det på stativet. Objektivdæksel Kameraets underside Luk objektivdækslet for at beskytte objektivet, når kameraet ikke er i brug. Åbn objektivdækslet Luk objektivdækslet BEMÆRK Undlad at trykke kraftigt på objektivdækslet. Dette kan medføre beskadigelse af objektivet. BEMÆRK Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan blive alvorligt beskadiget. 14

15 Brug af et SD-kort Hvis du vil indspille på et SD-kort, skal du udføre følgende tre betjeningstrin. Kompatible SD-kort: Panasonic, TOSHIBA og SanDisk. 128 MB til 4 GB. Hvis der benyttes andre medier, bliver dataene muligvis ikke indspillet korrekt, eller data, som allerede er indspillet, kan gå tabt. Brug højhastigheds-sd-kort til videoindspilning (mindst 10 Mb/s). MultiMediaCards understøttes ikke. Indsæt et SD-kort Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. 1 Åbn dækslet til SD-kortet. Kameraets underside BEMÆRK Indsæt og fjern kun SD-kortet, mens strømtilførslen er afbrudt. Ellers kan dataene på kortet blive beskadiget. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. Skift af indspilningsmedie Kameraet er programmeret til at indspille på den indbyggede harddisk, når det leveres fra fabrikken. Du kan ændre indspilningsmediet til et SD-kort. [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] på [SD]. ( s. 47, 48) Formatér SD-kortet, når det bruges første gang Dette giver også en stabil driftshastighed og funktion ved adgang til SD-kortet. [EXECUTE] i [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. ( s. 50) DANSK 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. Skråt hjørne 3 Luk dækslet til SD-kortet. 8 Udtagning af et SD-kort Tryk én gang på SD-kortet. Træk SD-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. 15

16 Indspilning af filer Videoindspilning Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (video) tilstand. MODE ON OFF Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. SELECT 16:9 [5h56m] N PLAY/REC Indikatoren på kameraet tændes. Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. REC [5h56m] REC Den omtrentlige resterende indspilningstid vises. 8 Stop af indspilning Tryk på knappen REC igen. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 46) 8 Registrering af en fil efter hændelse Se side Sådan tager du nærbilleder (op til ca. 51 cm) program AE-vælgeren på, og tryk derefter på knappen TELE MACRO (indikatoren vises). 8 Ændring af billedformatet (16:9/4:3) Ændr indstillingerne i [16:9 WIDE RECORDING]. ( s. 47) 16 BEMÆRK Videoindspilningstilstanden vælges automatisk, når du afbryder kameraets strømtilførsel og derefter tilslutter den igen. Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder- /tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. Videofi lerne får navnene MOV_001.MOD til MOV_009.MOD, MOV_00A.MOD til MOV_00F.MOD og MOV_010.MOD i indspilningsrækkefølge. Efter indspilning af video 12 timer i træk stopper indspilningen automatisk. Der oprettes en ny fi l for hver 4 GB kontinuerlig indspilning. Kameraet indspiller video i MPEG2-formatet, der er kompatibelt med SD-VIDEO-formatet. Husk på, at dette kamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Flyt eller ryst ikke pludseligt kameraet under indspilningen. Hvis du gør dette, kan lyden af harddiskdrevet blive inkluderet i indspilningen.

17 Indspilning af stillbilleder Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (stillbillede) tilstand. MODE ON OFF Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 4:3 640 FINE [9999] SELECT N PLAY/REC DANSK Indikatoren på kameraet tændes. Tryk knappen SNAPSHOT halvt ned, og hold den nede. 640 FINE [ Indikatoren bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 47) 8 Kontinuerlig indspilning af stillbilleder [CONTINUOUS SHOOTING] på [ON]. ( s. 48) 8 Ændring af billedstørrelsen Ændr indstillingerne i [IMAGE SIZE]. ( s. 47) 8 Sådan tager du nærbilleder (op til ca. 51 cm) program AE-vælgeren på, og tryk derefter på knappen TELE MACRO (indikatoren vises). 8 Indspilning ved brug af selvudløseren Tryk på knappen fl ere gange for at få vist indikatorerne (2 sekunder) eller (10 sekunder). Tryk på knappen SNAPSHOT for at starte indspilningen. 40 FINE [9999] BEMÆRK Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder- /tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. 17

18 Indspilning af filer (fortsat) INDEX Zoomhåndtag LED-indikator kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. A N Hver gang, du fl ytter indstillingsknappen over på, ændres indstillingen. lingsknap Afbryder-/ tilstandsknap Knappen PLAY/REC Ingen visning Indikatoren forbliver tændt uanset omgivelserne. Indikatoren tænder automatisk, når der indspilles, mens der ikke er nok lys. Deaktiverer denne funktion. Zoomning Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. Zoom ud Zoom ind Blitz kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 40 FINE [9999] 18 W: Vidvinkel T: Telefoto Den maksimale zoomindstilling er 40X i -tilstand, og 10X i -tilstand (fabriksindstilling). 8 Ændring af den maksimale zoomindstilling (kun i -tilstand) Ændr indstillingerne i [ZOOM]. ( s. 46) BEMÆRK Der kan udføres makroindspilning ned til cirka 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget er skubbet helt over på W. Hver gang, du fl ytter indstillingsknappen over på, ændres indstillingen. Ingen visning Blitzen affyres automatisk. Blitzen affyres automatisk men reducerer risikoen for, at personen, som er motivet, får røde øjne. Blitzen affyres uanset indspilningsforholdene. Blitzen affyres. Lukkerhastigheden sænkes, så baggrunden også kan nå at blive oplyst. Deaktiverer denne funktion.

19 Registrering af filer efter hændelse kun i -tilstand Hvis du vælger en hændelse, som du vil registrere fi len efter, før du begynder indspilningen, registreres fi len efter den valgte hændelse, og det er dermed nemt at fi nde fi len, når den skal afspilles. Der er op til 3 forskellige destinationer for hver hændelse (f.eks.: BABY1, BABY2, BABY3). Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 1 2 [ON/SELECT]. CHANGE EVENT REG. ON/SELECT OFF VACATION 1/ 3 ND-filter kun i -tilstand Filteret reducerer mængden af lys, der går ind i linsen. Derfor kan blænderåbningsværdien hæves, eller lukkerhastigheden sænkes, f.eks. ved udendørs videoindspilning i solrigt vejr. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. 8 Deaktivering af ND-filteret Tryk på knappen /, så indikatoren bliver hvid. BEMÆRK Vi anbefaler, at ND-fi lteret ikke bruges indendørs, da der muligvis ikke er nok lys. N DANSK NON SECTION NEXT PAGE SELECT SET QUIT 3 den hændelse, som du vil registrere filen efter. Hvis du vil vælge en anden destination, skal du vælge [NEXT PAGE]. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [NON SECTION]. Den valgte hændelse vises på skærmen. Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. 8 Lukning af skærmen Tryk på EVENT. 8 Søgning efter en fil, som du vil afspille, efter hændelse Se side 26. BEMÆRK Når du har valgt at registrere en fil efter en bestemt hændelse, bibeholdes denne indstilling, selvom du slukker kameraet. Medmindre du ændrer indstillingen, registrerer du efterfølgende filer efter samme hændelse, som du tidligere har valgt. Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. INDEX MAX RECORDING TIME 7h 15m 10h45m 14h16m 37h44m HDD FREE USED Den maksimale indspilningstid vises for hver billedkvalitetstilstand ( : ULTRA FINE, : FINE, : NORMAL, : ECONOMY). 8 Sådan kommer du tilbage til den normale skærm Tryk på knappen igen. 19

20 Manuel indspilning lingsknap FUNCTION I manuel indspilningstilstand har du mulighed for at indstille fokus og skærmens lysstyrke o.l. manuelt. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. Program AE Program AE-vælger Afbryder-/ tilstandsknap Knappen PLAY/REC Du kan indspille videoer eller stillbilleder med optimal lysstyrke ved at justere eksponeringen og lukkerhastigheden, så de passer til omgivelserne eller motivet. Sæt program AE-vælgeren på den ønskede indstilling ( til ). Du kan fi nde yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger i højre spalte. 8 Elementer, der kan indstilles i Program AE TWILIGHT : Får natindspilninger til at se mere naturlige ud. PORTRAIT: Motivet i forgrunden fremhæves ved at sløre baggrunden. SPORTS : Giver klare indspilninger af motiver i hurtig bevægelse. SNOW : Kompenserer for motiver, som kan blive for mørke, når der foretages indspilninger i omgivelser med meget stærkt lys, f.eks. på steder med sne. SPOTLIGHT : denne indstilling, når et spotlight gør et motiv for lyst. Ændring af lukkerhastighed En høj lukkerhastighed kan fryse et motiv i hurtig bevægelse, mens en lav lukkerhastighed kan sløre motivet og give indtryk af bevægelse. 1 Sæt program AE-vælgeren på S. 16:9 1/60 2 den ønskede indstilling (1/2 til 1/4000 i -tilstand, 1/2 til 1/500* i -tilstand). Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. * 1/2 til 1/250 ved brug af fl ash. N 8 Annullering af lukkerhastighedsindstillingen Sæt program AE-vælgeren på (automatisk indspilningstilstand) Annullering af program AE Sæt program AE-vælgeren på (automatisk indspilningstilstand). BEMÆRK Det anbefales at bruge stativ ( s. 14), når der indspilles med lav lukkerhastighed.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere