Meld jer til kurserne!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meld jer til kurserne!"

Transkript

1 Meld jer til kurserne! - en analyse af sammenhængen mellem Jordemoderforeningens interne kurser og jordemødres professionelle identitet Master i professionsudvikling masterprojekt Udarbejdet af Nanna Lyby Studienummer nl Vejleder Per Fibæk Laursen Sommer 2009 Omfangskrav Opgavens anslag

2 Abstract This paper examines the correlation between the course-activity provided by the The Danish Association of Midwives and the midwives professional identity. The midwives identity is seen as partly consisting in a historical image of a strong and autonomous woman, partly in the professional components: care, skill and knowledge. The midwives position as health promoters and supporters of the normal is emphasised. Like professional identity in general it is seen as inconstant, susceptible to intern and extern factors in abundance, among these course activities. Courses offered in the midwives journal Tidsskrift for Jordemødre from have been registrated and thematised. From this analysis appears that courses provided by The Danish Association of Midwives were centred around the normal pregnancy, birth and post-natal period, and on special topics on procedures and skills concerning the normal birth. Furthermore, there were courses on family planning, communication and psychology. Research in midwifery was another significant theme. The Danish Association of Midwives course committee became closed in The general course offerings after that time are mainly emphasising on skills or on managing infrequent, potential emergencies during birth. It is concluded that the courses provided by The Danish Association of Midwives gave the midwives the opportunity to adhere to a focus on the normal, to develope the profession, for reflection and for strenghtening their common identity, meeting other midwives. For The Danish Association of Midwives the courses were a mean for controlling the developement of the profession and for being visible to it s members.

3 2 Indledning og problemformulering 4 Empiri, teori og metode 5 Professionsidentitet generelt og indenfor jordemoderprofessionen 6 Professionsidentitet 6 Jordemoderidentitet 9 Kurser og professionsidentitet 14 Kursusmateriale 14 Udvælgelse af kursusmateriale 14 Kursusudbydere 16 Kursustemaer 17 Kursustemaer set i forhold til jordemoderens arbejdsområde og samfundsudvikling 18 Ultralyd 18 Familieplanlægning og sexologi 19 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 19 Kommunikation kriseteori 20 Børn generelt 20 Jordemoderfaglig forskning 20 Repetitionskurser 21 Jordemoderen i den primære sundhedstjeneste/konsultation 22 Pædagogik generelt 22 ALSO 23 Inddeling i overordnede temaer 23 Kurser fra Akupunktur 24 Suturering 25 Jordemoderforeningens kurser 25 Begrundelse for at afholde kurser 26 Ret-og-pligt 28 Forbrugeren 28 Egeninteresse 29 Profilering 29 Uddannelsesudvalgets forhold til kursusdeltagerne 30 Hvorfor bliver kurser aflyst? 31 Økonomi som forklaringsmodel 33 Interesse som forklaringsmodel 34 Diskussion 36 Hvad gav Jordemoderforeningens kurser mulighed for? 37 Fastholdelse af normalbegrebet 37 Udvikling af professionen 39 Plads til refleksion 39 Møde med andre jordemødre 39 At være med til at styre, i hvilken retning professionen bevæger sig 40 At være synlig for medlemmerne 40

4 3 Konklusion 43 Perspektivering 44 Litteraturliste 45 Bilag 1: Bilag 2: Ordliste over fagudtryk og forkortelser Indbydelse til regionalt medlemsmøde Bilag 3: Grafisk fremstilling af kursusantal i årene Bilag 4: Grafisk fremstilling af kursustemaer Bilag 4a: Forklaringsnøgle til bilag 4 Bilag 5: Grafisk fremstilling af overordnede kursustemaer Bilag 5a: Forklaringsnøgle til bilag 5 og 6 Bilag 6: Grafisk fremstilling af kurser før og efter 2003 Forsideillustration: Livets træ fra Jordemoderforeningens emblem intil juli 2005

5 4 Indledning og problemformulering I master-uddannelsens tredje modul, Fleksibel læring, var opgaven at analysere et læringsrum, og jeg beskæftigede mig med Obstetrisk færdighedstræning, som er en aktuel læringsform indenfor jordemoderprofessionen. Min umiddelbare tilgang var, at jeg så det som en skævvridning, at der i så høj grad bliver fokuseret på den naturvidenskabelige, færdighedsorienterede undervisning, og jeg mente, at det var en udvikling, der var blevet kraftigt forstærket af, at Jordemoderforeningen fra 2003 er ophørt med at udbyde kurser. Jeg begyndte derfor at katalogisere kursusudbud i Tidsskrift for Jordemødre i den 25-års periode, hvor jeg selv har været jordemoder, dvs. fra oktober 1983 til oktober Imidlertid blev materialet for omfattende at inddrage i min opgave, og jeg lagde det til side, dog ikke mere end at jeg stadig havde interesse for at undersøge feltet nærmere: Var min fornemmelse rigtig, når jeg mente, at kurser tidligere havde et andet indhold? Hvad havde indflydelse på indholdet af kurser? Havde Jordemoderforeningen en overordnet målsætning med deres udbud? Hvad skete der med Jordemoderforeningens kurser? Hvad sker der med professionsidentiteten, hvis den almindelige jordemoder ikke har mulighed for at få styrket den tilgang til sit arbejde, som man kan forestille sig at Jordemoderforeningens kurser tilbød? Hvad betyder det for Jordemoderforeningen, at de ikke længere har en kursusafdeling? Og hvori består professionsidentitet/jordemoderidentitet egentlig? Således blev min problemformulering: Hvilken sammenhæng er der mellem Jordemoderforeningens interne kurser og jordemødres professionelle identitet?

6 5 Empiri, teori og metode Min empiri for opgaven består i: Kursussider og kursuskalendere fra det månedlige Tidsskrift for Jordemødre i årene incl. Kongres-beretninger fra foreningens kursusudvalg fra og indtil , hvorefter udvalget er nedlagt. Som teoretisk tilgang har jeg lagt vægt på at finde teorier og forskning, der kan belyse emnet. Især har jeg benyttet teorier om professionsdannelse og -identitet. Desuden har jeg anvendt en medlemsundersøgelse og en arbejdsmiljøundersøgelse foretaget for Jordemoderforeningen i år 2003 og 06. Endelig har jeg været inspireret af Marianne Winter Jørgensen og Louise Philips: Diskursanalyse som teori og metode. Der er ikke meget forskning om jordemoder-professionsidentitet. I opgaven har jeg anvendt en sammenstilling af analysedelen af Helen Cliffs Ph.D.-afhandling ved Institut for Folkloristik, Københavns Universitet: Jordemoderfaglig identitet mellem tålmodighedsomsorg og omsorgsrationalitet (1993) og af Charlotte Overgaards kursusopgave på Sociologi, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet: Jordemoderfaget et kvinde- og omsorgsfag? (2003) suppleret med min egen opgave fra masteruddannelsens andet modul: Hvad er faglig stolthed og hvilken betydning har dette i jordemødres selvforståelse? samt tilhørende interviewmateriale. Desuden er anvendt Hvad laver en jordemoder? fra Jordemoderforeningens hjemmeside. Da der ikke er tidligere undersøgelse af Jordemoderforeningens kursusvirksomhed, har jeg søgt mine spørgsmål besvaret ved sammenstilling af data fra empirien. I opgave-afsnittet Udvælgelse af kursusmateriale s. 13 redegør jeg for mine inklusions- og eksklusions-kriterier. Efterfølgende havde jeg et stort datamateriale, som skulle behandles. I afsnittet Kursustemaer s. 16 redegør jeg for metodeovervejelser omkring inddeling i kursustemaer. For at få overblik over vigtige temaer og ændringer gennem årene har jeg benyttet mig af grafiske fremstillinger, hvoraf 4 indgår som opgavebilag. I undersøgelsen af hvad der har været bestemmende for en periodes kursusudbud, har jeg søgt oplysninger på Jordemoderforeningens hjemmeside og på internettet i øvrigt. Hvor der har været henvisning til lovgivning, har jeg opsøgt denne. Imidlertid har det været for omfattende i forhold til opgaven at gå i dybden med en undersøgelse af lovgivning på sundhedsområdet, ændringer af overenskomstaftaler o.l. gennem hele perioden, da meget af dette materiale ikke er umiddelbart tilgængeligt. Den Almindelige Danske Jordemoderforening, forkortet DADJ, skiftede i 2004 navn til Jordemoderforeningen. Kursusudvalget hed fra periodens start Uddannelses- og Kursusudvalget, forkortet UKU. I 1991 fusionerer udvalget med Udviklings- og Forskningsudvalget, og navnet ændres til Undervisnings- og Forskningsudvalget, forkortet UFU. Der er i opgavens generelle omtale af kursusaktiviteten ikke altid konsekvens i brugen af ovenstående navne. Således kan der f.eks. stå Jordemoderforeningens kursusudvalg, hvor der rettelig burde have stået DADJ s Undervisnings- og Forskningsudvalg.

7 6 Professionsidentitet generelt og indenfor jordemoderprofessionen I det følgende søges først en afklaring af begrebet Professionsidentitet, hvorefter jeg undersøger, hvori jordemødres professionelle identitet består. Endelig sættes identitetsbegrebet i forbindelse med udbud af kurser i et fagtidsskrift. Professionsidentitet Der har i de senere år været meget fokusering på professioner og professionsdannelse, især indenfor de mellemlange videregående uddannelser, af nogle kaldet semi-professioner, som i dette århundredes begyndelse er blevet til professions-bacheloruddannelser. Idet et af kendetegnene ved en profession er, at dens medlemmer identificerer sig med professionen, har forskellige forfattere forsøgt at indfange begrebet professionsidentitet. Identitet defineres med Tine Rask Eriksen(2005) således: Identitet [er] forstået som de træk ved en person eller en gruppe, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen eller gruppen som forskellig fra andre. (ibid. 245) Steen Wacherhausen beskæftiger sig, både i artiklen Sundhedsfag i krise (1990) og i bogen Humanisme, professionsidentitet og uddannelse (2002) med, hvad professionsidentitet består i. I Sundhedsfag i krise skitserer han, hvad der, ifølge ham, har bragt mange sundhedsfag (dog kun de mellemlange videregående uddannelser) ud i en identitetsmæssig krise og kommer med visioner for en mulig fremtid. I den forbindelse undersøger han, hvad professionsidentitet, i artiklen kaldet fagidentitet, er. Der indgår ifølge Wacherhausen både mere subjektive /kulturelle elementer, eksemplificeret ved jargon, sociale regler og normer for omgang med kolleger og andre faggrupper, opfattelse af statusplacering og værd i forhold til andre faggrupper, symmetriske/asymmetriske relationer til klienter og ledere, samt uddannelsestraditioner, og mere objektive /faglige aspekter, eksemplificeret ved overordnet behandlingsideologi, menneskesyn, behandlingsteknikker og evt. videnskabsteoretiske opfattelser og metoder. Hverken de subjektive eller de objektive aspekter er altid tydelige og eksplicitte for fagets udøvere. Derudover nævnes at professionsidentitet også er udsat for eksterne påvirkninger fra samfundet i bred forstand. Krisen opstår fordi der er opbrud og ændringer, både på det subjektive og det objektive plan. (Wacherhausen;1990) I Humanisme, professionsidentitet og uddannelse beskæftiger Wacherhausen sig med sundhedsprofessioner generelt, dog med hovedvægt på lægeprofessionen. Han bruger udtrykket professionsidentitet både om identitet hos professionen som sådan og hos den konkrete praktiker. Han påpeger, at der ikke altid er overensstemmelse mellem sundhedsprofessionernes uddannelsesinstitutioners og faglige organers opfattelse af, hvad der karakteriserer eller fremtidigt skal karakterisere den pågældende profession og med opfattelsen hos andre aktører, så som øvrige sundhedsprofessionelle grupper eller stat, amter og kommuner. Han påpeger ligeledes, at den institutionelt formulerede professionsidentitet, hvis den skal accepteres og give mening for professionens medlemmer, ikke må ligge for langt fra hvad der sker på det konkrete praktikerplan.

8 7 Herefter går han går i dybden med en undersøgelse af professionsidentitet på det konkrete, individuelle praktikerniveau: hvad den består i, hvordan denne dannes og, idet det er hans ærinde, hvad der skal til for at påvirke en identitet i humanistisk retning. Dette gør han ved bl.a. at anvende psykologiens begreb om skemaer og om scripts samt Bourdieus begreber disposition og habitus, alle begreber som indfanger sider ved personen, som for en stor del ikke er bevidste for denne. Han definerer professionsidentiteten som dét [ ], som hos den enkelte praktiker ligger bag den pågældende praktikers praksis (eller rettere bag de sider ved denne praksis, som ikke direkte er givet ved eksterne forhold). (ibid. 59). Indholdsmæssigt består professionsidentiteten af praktikerens samlede professionelle beredskab, som er sammensat af praktikerens blik, dvs. selektion af relevante hændelser, klassifikation og opfattelse af disse (svarende til skemaer og disposition) og aktivitetsdispositioner dvs. handlings- og aktivitetsrutiner (svarende til script og habitus). Om dannelsen af identiteten skriver han: Professionsidentiten er ikke noget, som skabes i færdig form på et givet afgrænset tidspunkt, fx under professionsuddannelserne, hvorefter der ikke sker væsentlige ændringer eller transformationer af identiteten. (ibid. 65) Dannelsen af professionsidentitet sker i høj grad i det praksisfællesskab, man har uddannet sig til. Selvom der er rum til individuelle elementer, er der her et professionsinternt pres for, dels at blive en af vore og senere at vedblive at være en af vore. Ligeledes er der et professionseksternt pres til at agere, som det er normalt indenfor den givne profession. Denne assimilation af en allerede eksisterende identitet, sker på det sproglige niveau bl.a. gennem spørgekulturen, fagsproget og professionens grundmetaforer, og på det mere handlingsorienterede plan via praktikerens situerede deltagelse i praksissammenhænge. (ibid. 75) I Professionalisering. En grundbog (2005) er Laursen et al. enige med Wacherhausen i, at personlige erfaringer og forudsætninger har betydning for professionsidentiteten og dermed professionen. Hvor Wacherhausen går i dybden på det interpersonelle plan, fokuserer Laursen et al. på den kønslige dimension, idet mange af de nye professioner er udprægede kvindefag og udspringer af områder, som traditionelt har været kvindelige domæner. Det diskuteres, hvilken gensidig påvirkning, der finder sted mellem kønsrollemønstre i samfundet og udviklingen af de nye professioner, og det formodes, at kvindernes indtog i de klassiske professioner, vil skabe ændringer af disse. Professionsidentitet defineres af forfatterne som rettet mod en rationel faglighed, hvor man tilsidesætter egne synpunkter og motiver og underordner sig en faglig norm og kollegial kontrol. Der ligger også i den, at de rationelle faglige hensyn er sammenfaldende med hensynet til klienten. Professionsidentiteten var tidligere et resultatet af en socialisering af den enkelte professionelle til at være sit fag og sin viden (ibid. 36), men der ses tegn på, at denne totale idenfikation ikke længere er selvfølgelig. Der skal være plads til både at være professionel og have et privatliv. Forfatterne spørger om det personlige, subjektive engagement er vigtigt for at en profession kan eksistere, men vælger, i stedet for at besvare spørgsmålet, at koncentrere sig om at undersøge, i hvilket omfang der opstår en professionel handlen (professionel identitet) og hvordan den læres. De er i overensstemmelse med Wacherhausen i forståelsen af, at den formaliserede uddannelse til professionen kun udgør en lille del af professionsidentiteten, og at identiteten formes i den konkrete praksissammenhæng. Hvor Wacherhausens syn på praksis er præget af en pessimisme: man bliver socialiseret til noget allerede eksisterende (og dermed vanskeliggøres implementeringen af humanisme, hvilket er hans overordnede mål), ser Laursen et al. anderledes optimistisk på, at der i mødet med praksis og dens handletvang kan ske en værdifuld læring, en modus 2 læring, som vil supplere, modsige eller revolutionere modus 1 læring fra de traditionelle universiteter og forskningsinstitutioner. De ser professionernes fremtid som

9 8 afhængige af de professionelles egne læreprocesser og subjektive håndtering af den faglige identitet. (ibid. 42) og der opfordres til yderligere forskning indenfor området. Eriksen foretager i artiklen Professionsidentitet i forandring (2005) i bogen af samme navn, en komparativ perspektivering af antologiens artikler. Ligesom hos Wacherhausen og Laursen et al. ses en række professionsinterne og professionseksterne aspekter som konstituerende for professionsidentiteten i de professioner som Eriksen, i lighed med Laursen et al., beskriver som kvindedominerede, reproduktive og relationsorienterede professioner. Som skematiseret nedenfor opstiller Eriksen en række elementer, der konstituerer en kønnet professionsidentitet, og vægter i sin fremstilling det kønsspecifikke ved identiteten højt. Eriksens ærinde i øvrigt er at undersøge, hvorledes professionsidentiteterne forandres i disse år, og om det er muligt at fremanalysere en særlig professionsidentitet i de omtalte professioner, ligesom hun diskuterer, hvad forskningstilknytning vil komme til at betyde for identiteten i (kvinde)omsorgsfag. Elementer som konstituerer en kønnet professionsidentitet. (Eriksen;2005:251) Gorm Hansbøl og John Krejsler beskæftiger sig i artiklen Konstruktion af professionel identitet (2004) ligeledes med professionsidentitet i de mellemlange, videregående uddannelser og stiller bl.a. spørgsmålet: Hvad vil det sige at konstruere en professionel identitet i dag? De opererer med nogle grundantagelser om professionsidentitet: at der er sket et grundlæggende skift i opfattelsen af, hvad en professionel er, og hvilken opgave hun skal løse. Hermed mener de, at der er sket et skift fra, at professioner blev betragtet som et bidrag til at holde samfundet sammen, i retning af at professionelle og deres viden betragtes som en form for vare. Når der er tale om konstruktion af professionsidentitet indenfor de mellemlange videregående uddannelser, antager de, at sammenhængen mellem profession og vedkommendes personlighed er blevet stadig større. [ ] Vi antager således, at den professionelle identitet ikke blot er noget, som man kan finde i en færdig version under uddannelsen, der blot skal indoptages[ ]. Vi antager, at det er noget, som

10 9 konstrueres i en proces, hvor det enkelte individ med sin personlighed og livshistorie går i samspil med de praktikker, teknikker, viden og værdier, som uddannelse og efterfølgende profession repræsenterer. Når den professionelle identitet skal konstrueres og siden bruges, sker det således inden for et kompliceret stategisk spillerum, hvor mange udfald er mulige. Spillerummet konstitueres af den kommende professionelle selv, af uddannelsesinstitutioner, professionelle organisationer, klienter, stat, marked, videnskab og mange andre instanser. Spillerummet konstitueres dels af disse instansers indbyrdes interaktion, der igen bestemmes af de relative styrkeforhold imellem dem, dels af kravene til de funktioner, som professionens skal udfylde i samfundet for en særlig gruppe klienter [ ]. (ibid ) Forfatterne går derefter over til at undersøge og problematisere, hvorledes denne udvikling påvirker den professionelles opfattelse af egen identitet. Der er i de anvendte tekster forskel på, fra hvilken synsvinkel professionsidentitet betragtes. Imidlertid er der enighed om, at bruge begrebet, både i forbindelse med en professionsgruppe og med den enkelte praktiker, ligesom der er enighed om, at der ikke nødvendigvis er fuldt sammenfald mellem identitetsopfattelsen på de to niveauer. Der er ligeledes enighed om, at se professionsidentitet, ikke som en uforanderlig størrelse, men som en konstruktion i konstant forandring under indflydelse af et væld af professionsinterne og - eksterne aktører/elementer. Kursusvirksomhed kan ses som et af disse elementer. Jordemoderidentitet I det følgende vil jeg undersøge, hvad der særlig kendetegner professionsidentitet hos jordemødre. Hertil anvender jeg bogen Jordemoderfaglig identitet mellem tålmodighedsomsorg og omsorgsrationalitet. Analyse af jordemødres omsorg og identitet i historisk perspektiv. (1994) Denne er en del af historikeren Helen Cliffs Ph.D.-afhandling om danske jordemødres livs- og arbejdsvilkår ca til I bogen trækker Helen Cliff linjen videre op til 1993, og den er således anvendelig i en indkredsning af jordemoderidentitet, ikke kun i historisk perspektiv. Desuden anvendes en kursusopgave fra Sociologisk Institut, Aalborg Universitet: Jordemoderfaget et kvinde- og omsorgsfag? (2003), skrevet af jordemoder, Cand.scient.san., og Ph.D.studerende Charlotte Overgaard, som har ønsket at undersøge, hvilken professionel identitet der konstrueres gennem jordemoderuddannelsen og faget. I begrænset omfang vil jeg inddrage uddrag fra kvalitative interviews udført i forbindelse med min egen opgave: Hvad er faglig stolthed og hvilken betydning har dette i jordemødres selvforståelse? (Lyby;2008a) fra uddannelsens modul om Professionsforskning, idet jeg ser en tæt sammenhæng mellem identitet, selvforståelse og faglig stolthed. Endelig er anvendt Hvad laver en jordemoder? fra Jordemoderforeningens hjemmeside. Cliff indleder afsnittet Jordemødres identitet med at spørge: Hvad er en jordemoders identitet og hvordan har den forandret sig gennem tiderne? (Cliff;1994:112). Overgaard afslutter sin opgave med at konkludere: Jordemoderfaglig identitet er ikke én fast størrelse (Overgaard;2003:34). Begge inddrager i deres indkredsning af jordemoderidentiteten samfundsforhold generelt, økonomi, lovgivning, fødselshjælpens organisering, kønsroller, uddannelse, brugerinteresser etc. og de er således i overensstemmelse med den generelle forståelse af professionsidentitet : at den er foranderlig og påvirkelig af mange faktorer. Overgaard fremhæver desuden, på linje med forskerne i professionsidentitet, at intrapersonelle forhold har stor betydning for professionsidentiteten, og at den bl.a. derfor ikke nødvendigvis er ens blandt professionens udøvere. Imidlertid er det muligt at finde fælles træk til en jordemoderprofessionel identitet.

11 10 Overgaard indleder sin opgave med et citat fra åbningstalen ved stiftelsen af Den Almindelige Danske Jordemoderforening i 1902, hvor formanden for de københavnske jordemødre, Anna Hansen, sagde: Som særligt kvindeerhverv har jo vores stand århundreders hævd, og selv nutidens stærke bevægelse på kvindeerhvervets område har ikke skabt noget kvindearbejde, hvis betydning for samfundet kan sammenlignes med vort. (ibid. 3, Cliff;2002:66) Overgaard anvender citatet, fordi det både sætter fokus på centrale elementer i jordemoderfagets sjæl: déts stolthed og uanfægtelige status som kvindefag og bekræfter eksistensen af en stærk professionel identitet og stærke identitetsmæssige bånd mellem nutidens og datidens jordemødre. (ibid. 3, Overgaards fremhævninger) Dette fokus på det særlige og kvindefag genfindes i en udtalelse fra en yngre jordemoder blandt dem, jeg interviewede i forbindelse med 2. moduls opgave. I sin begrundelse for at ville være jordemoder sagde hun bl.a.: Når folk de snakkede om en jordemoder, så var det altid en eller anden speciel type kvinde og der skulle et eller andet gods til for at blive jordemoder det var ikke bare noget hvermand kunne gå hen at blive. Jeg genkender min egen fascination, da jeg i sin tid valgte uddannelse: Det var et gammelt, solidt kvindeerhverv, et slags håndværk med stor grad af selvstændighed. Cliff taler om jordemoderens arbejde som en kvindetradition, og Overgaard må efter en afsøgning af diskurser konstatere, at når det drejer sig om fødsler og jordemødre så anskues køn fortsat som en determinerende faktor (Overgaard;2003:34), kun 0,3% 1 af erhvervsaktive jordemødre i Danmark er mænd. For yderligere at definere det særlige ved at være jordemoder, trækker Overgaard på Cliffs fremstilling, som hun oplever som helt unik og præcis. (ibid. 14) Cliff skriver: For den generation af jordemødre, jeg har talt med, er en væsentlig del af deres faglige identitet, en sammensmeltning af omsorgsdimensionen og selvstændigheden i arbejdet. (Cliff;1993:113) og videre: Man kan ikke tale om jordemoderidentitet uden samtidig at medtænke selvstændigheden. (ibid.114) Cliff, som i sin fremstilling selv har en positiv tilgang til begrebet omsorg, skriver om kvindeforskning i omsorg indenfor de sidste årtier: På minussiden kan omsorg udlægges som noget, der følger kvinderne i et traditionsbundet kønsrollemønster med en antagelse om, at kvinderne ikke har formået at frigøre sig fra dette byrdemønster af pligter og ansvar. (ibid. 2) Cliff citerer videre forskning i socialiseringsprocesser til omsorgsarbejdet ved Tine Rask Eriksen: At yde omsorg bliver således for kvinder, en indskrænkning i deres udfoldelses- og erhvervsmuligheder. (ibid. 29) Ifølge disse forskere sidestilles omsorgsudøvelse med kvindeundertrykkelse; som Overgaard skriver, omsorg blev lavstatus. Dette stemmer ikke overens med et selvbillede af selvstændige, stærke kvinder, og efter en analyse af DADJ s etikkode, skriver Overgaard: Det ser ud til, at jordemoderfaget ønsker at profilere sig som en autonom, højtspecialiseret profession med et selvstændigt virksomhedsområde, der indtager en særlig humanistisk position i fødselshjælpen. At man bevidst fremhæver faglig handlekompetence, evnen og kompetencen til at kunne gribe hurtigt ind, og gør dette til en del af fagets omsorgsbegreb, mens medmenneskelig omsorg nedtones udadtil. (ibid. 28, Overgaards fremhævning) Imidlertid skriver både Overgaard og Cliff, at der i deres empiriske materiale er stort fokus på medmenneskelig omsorg, når jordemødre italesætter deres arbejde, hvilket jeg genfinder i min tidligere opgave: jordemødrene [har] en stærk bevidsthed om deres rolle i forhold til kontakt og omsorg, og en faglig stolthed over at kunne yde denne. (Lyby;2008a:14) Udtrykket kontakt er ikke tilfældigt valgt; flere af jordemødrene brugte udtrykket i stedet for omsorg, hvilket kan ses som en måde at distancere sig fra begrebet. 1 Overgaard;2003:3

12 11 Ifølge Overgaard hersker der indenfor jordemoderprofessionen en omsorgs-diskurs, hvor der fokuseres på det normale frem for det syge, på sundhedsfremme og positionering af de fødende som raske (ibid. 32) Dette genfindes på Jordemoderforeningens hjemmeside i beskrivelsen af, hvad en jordemoder laver: I sit arbejde med gravide, fødende og ny familier spænder jordemoderen vidt. Hun bistår den naturlige udvikling som graviditeten er, hun varetager fødslen og efter fødslen er det blandt andet jordemoderens opgave at støtte kvinden og familien i den nye situation. [ ] En jordemoders arbejde vedrører både graviditet, fødsel og barsel. Hendes funktion er en fin blanding af at informere, kommunikere, støtte og vejlede kvinder/par [ ] 2 Omsorgsbegrebet italesættes som ikke-handlingsrettet, hvorved der skabes distance til både læge- og sygeplejefaget. Netop dette sidste: at gøre ingenting godt indtager en fremtrædende plads i jordemødres diskurs om omsorg, og fremhæves ofte som det særlige jordemødre kan i deres omsorg: være til stede i lang tid og give tilstedeværelsen indhold uden at handle i forståelsen gribe ind, men måske også i bogstavelig forstand, bare sidde stille hos den fødende, observere og give psykologisk støtte og tryghed gennem nærvær. (ibid. 21, Overgaards fremhævning) Cliff skriver herom: Jordemødres arbejde rummer en uhåndgribelig omsorgsfunktion, som er vanskelig både at få øje på og at beskrive. Nemlig den handlingsløse omsorg, som jordemødre udviser ved blot at være tilstede. (ibid. 9) Og på spørgsmålet om, hvad hun gerne vil give videre til sine studerende, svarer en af mine interview-personer: Jeg vil gerne give det videre til dem at de for det første det at kunne være inde på en fødestue. Jeg har haft, jeg kan huske den første studerende, hun kunne ikke være derinde, hun vidste ikke, hvor hun skulle være derinde det er meget svært at forklare men det bruger vi nogle gange det udtryk med bare at være derinde, ikke? Idet både Cliff og Overgaard i deres arbejder eksplicit tager udgangspunkt i omsorgsdelen af jordemoderidentiteten, bliver andre aspekter ved denne kun svagt beskrevet. I min tidligere opgave skriver jeg: Som svar på, hvorfor hun gerne ville være jordemoder, siger en af de interviewede, at hun synes, det er en god kombination af udfordringer: det tror jeg, er det, altså en kombination af et håndværk og sådan noget altså et fagligt niveau også, som sætter nogle krav, hvor det ikke kun er omsorg og pleje men også viden, videnskab. Det er i disse 3 hovedelementer, de interviewede har deres fagidentitet: obstetrisk viden, konkret håndværk og omsorg/kontakt.(lyby;2008a:13) Cliff skriver herom: Men også ordspillet om: HÅND, HJERTE og HJERNE er udtryk for en etisk holdning. Ingen af de tre dele kan undværes i godt jordemoderarbejde, og ingen er vigtigere end de andre to. (ibid. 154) Herefter definerer hun HÅND svarende til håndværk, HJERTE til omsorg og HJERNE som jordemoderens pligt til viden, teoretisk indsigt og dygtiggørelse. Overgaard nøjes med to elementer, og skriver, at jordemoderen identitetsmæssigt balancerer mellem kompetence og omsorg, ligesom hun skriver at Jordemødre har med held lagt vægt på en identitet som stærke, selvstændige og kompetente professionelle. (ibid. 20, Overgaards fremhævning) Det er interessant at sammenligne Cliffs konklusion fra 1994 og Overgaards knap 10 år senere. Cliff skriver, at jordemødre stadig er oppe imod politiske og administrative kræfter, som vurderer jordemødres indsats ud fra et økonomisk perspektiv. Men samtidigt betegner hun en af dimensionerne i sin forskning som værdighedsforskning og skriver: Værdighed fordi jordemødre er en faggruppe, for hvem det er lykkedes at frigøre sig fra en kvindeundertrykt position i samfundet og at opnå den respekt og værdighed, som jordemødrenen omkring århundredeskiftet så brændende ønskede sig. Jeg vil endda gå så vidt som til at sige, at jordemødrene har udviklet og besiddet magt og at de gennem tiderne har befæstet deres magtposition via deres forebedrede økonomiske stilling, bedre uddannelse og større teoretiske viden. (ibid. 169) 2 Hvad laver en jordemoder?

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet Karin Lindholm GIRL-POWER Empowerment i jordemoderuddannelsen Masterprojekt Aalborg Universitet Dette masterprojekt er udarbejdet af: Karin Lindholm Christensen Studienummer: 20064083 Vejleder: Eva Just

Læs mere

Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud?

Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud? Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud? En analyse af fortælling, legitimitet og ledelse i relation til jordemødres professionsudvikling Masterafhandling - januar 2008

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse

Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse 2 Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere