It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)"

Transkript

1 It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række kommuners indsatser. Fokus er både på hvad der er gået godt, og på hvad der er gået mindre godt. Dato /13 Formålet med analysen er at besvare følgende spørgsmål: Hvilke typer af initiativer har kommunerne gennemført for at understøtte implementeringen af it i folkeskolen i de seneste år? Hvilke effekter har kommunerne oplevet at initiativerne har haft? Hvilke gode råd kan på baggrund af erfaringerne videregives til andre kommuner? Dette notat indgår som en delopsamling i evalueringen af It i folkeskolen (ITIF). Resultaterne fra analysen vil senere blive sat i forhold til resultaterne fra udvalgte kommuners selvevaluering som også gennemføres som del af evalueringen. Den endelige og samlede analyse vil blive præsenteret i den afsluttende rapport for projektet. 2 Analysens omfang og metode I alt 14 kommuner blev inviteret til at deltage i undersøgelsen (Egedal, Esbjerg, Greve, Hedensted, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Odense, Randers, Silkeborg, Struer, Aalborg og Århus). Kommunerne blev udvalgt fordi de har haft fokus på integrationen af it på skolerne, bl.a. ved at deltage i netværk inden for området ( Partnerskabets it-netværk og 6-by-samarbejdet ), og derfor forventes de at have erfaringer som kan inspirere andre. Det skal bemærkes at de deltagende kommuner ikke er repræsentative for alle kommuner i Danmark idet bl.a. de kommuner der har satset mindst på it, ikke er repræsenteret. Analysen er baseret på følgende aktiviteter og materiale: En workshop i Odense 3. juni 2008: På workshoppen diskuterede repræsentanter fra de deltagende kommuner deres praksis og erfaringer på tværs af kommunerne. En opsamling fra hver kommune: Hver kommune blev bedt om inden workshoppen at udarbejde en opsamling af følgende punkter: 1) de 3-5 mest centrale initiativer i kommunen, 2) det initiativ som gav størst positiv effekt i kommunen, 3) det initiativ som ikke gav forventet effekt i kommunen, 4) kommunens vision for it i undervisningen og læring Østbanegade 55, 3. T E 2100 København Ø F H

2 i de kommende år og 5) kommunens tre største udfordringer ift. implementeringen af it i de næste år. Dokumentation for gennemførte initiativer og evalueringer i de enkelte kommuner inden for området de seneste tre-fem år. Kommunerne blev bedt om at indsende materiale der beskrivende dækker deres it-satsning for perioden 2002 til Materialet er udvalgt af kommunerne. Af de fjorten kommuner deltog ti kommuner i workshoppen (Egedal, Esbjerg, København, Lyngby-Taarbæk, Odense, Randers, Silkeborg, Struer, Aalborg og Århus), og seks kommuner har indsendt dokumentation for gennemførte initiativer og evalueringer (Hedensted, København, Randers, Silkeborg, Aalborg og Århus). Datamaterialet har ikke været udtømmende da det ikke er alle kommuner der har fremsendt materiale. Endvidere er det indsendte materiale meget forskelligartet i omfang og detaljeringsgrad. Dette medfører at mulighederne for at sammenligne på tværs og gå dybere i analysen er begrænset, men EVA vurderer at tendenserne i analysen og de gode råd som er indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, alligevel kan være til inspiration for andre. Analysen er struktureret sådan at der i næste kapitel er en oversigt over hvilke initiativer kommunerne har gennemført de seneste år (kapitel 3). I det efterfølgende kapitel 4 sættes fokus på hvilke initiativer kommunerne har oplevet størst positiv eller negativ effekt af. Herudfra gives der i kapitlet gode råd til andre kommuner som overvejer at gennemføre lignende initiativer. Efterfølgende præsenteres i kapitel 5 en række gode råd som går på tværs af initiativerne, og endelig indeholder kapitel 6 en oversigt over de visioner og udfordringer de deltagende kommuner har fokus på i deres fremtidige implementering af it i folkeskolen. Afslutningsvis er vedlagt appendiks A som indeholder en oversigt over de enkelte kommuners initiativer siden /13 3 Hvilke typer af initiativer er blevet gennemført i kommunerne siden 2002? Igennem de seneste år er der i de forskellige kommuner gennemført en række initiativer. Kommunerne har selvfølgelig forskellige prioriteringer på skoleområdet, også i forhold til itsatsningen, men der kan alligevel iagttages nogle tendenser i forhold til hvilke typer af initiativer der er satset mest på. Nedenfor præsenteres de typer af initiativer som er gennemført i flest af de deltagende kommuner. For en oversigt over hvilke initiativer de enkelte kommuner har gennemført, henvises til appendiks A. Implementering af videndelingssystemer: I forbindelse med ITIF-satsningen er der i perioden ydet tilskud til at anskaffe eller videreudvikle et videndelingssystem, og et flertal af kommunerne (otte ud af ti) har netop haft initiativer omkring videndelingsplatforme i de seneste år. Kommunernes initiativer har især støttet indkøb af videndelingssystemer, men i flere kommuner har initiativerne også omfattet efteruddannelse af brugere og redaktører på skolerne. Enkelte kommuner har haft harmoniseringen af videndelingsplatforme i forbindelse med kommunesammenlægningen som en særlig opgave.

3 Eksempel på et initiativ til implementering af videndelingssystemer: Randers Kommune, Der blev nedsat et team på tre til fem lærere fra skolerne i kommunen. Teamets opgave var at inspirere til og instruere i arbejdet med intranettet og hjemmesiderne. Dels med baggrund i egne erfaringer, dels gennem et nøje kendskab til de muligheder der ligger i programmerne, opnået på kurser. Herudover blev der med Pædagogisk Center som udgangspunkt udbudt færdigheds- og inspirationskurser i brugen af intranet og hjemmesider generelt samt SkoleIntra specifikt, herunder hjemmesiden (SkolePorten). Det samlede budget for initiativet var på kr. Anskaffelse af computerudstyr til 3. klasse: ITIF-satsningen har ydet tilskud til indkøb af computerudstyr til folkeskolens elever i 3. klasse, og de fleste kommuner (otte ud af ti) har også beskrevet dette som et centralt initiativ på it-området. De kommunale initiativer har primært fokuseret på indkøb af udstyret, men et par kommuner har også som del af initiativet gennemført særlig efteruddannelse af lærerne i 3. klasse. Endelig er der enkelte eksempler på initiativer der retter sig mod en løbende udskiftning af udstyret, i form af økonomiske midler. 3/13 Pædagogisk it-vejleder-uddannelse: 6-byerne har deltaget i udviklingen af en pædagogisk it-vejleder-uddannelse. Denne har i alt seks kommuner benyttet sig af. En enkelt af 6-byerne er senere gået væk fra denne uddannelse og satser i stedet på en it-vejlederuddannelse som udbydes af professionshøjskolerne. Det er i flere kommuner tilstræbt at der skal være én uddannet pædagogisk it-vejleder på hver skole. Der er også eksempler på kommuner som har haft initiativer til afholdelse af it-vejleder-møder og videndelingsdage for it-vejlederne. Junior-pc-kørekort (JPCK): Omkring halvdelen af kommunerne (seks ud af ti) har gennemført initiativer for at understøtte udbredelsen af it-beviset til folkeskolelever. Initiativerne retter sig især imod uddannelse af koordinatorer på skolerne. I flere kommuner er det tilstræbt at der skal være én koordinator for JPCK på hver skole. Teknisk infrastruktur: Lidt under halvdelen af kommunerne (fire ud af ti) har i perioden udbygget deres tekniske infrastruktur med fiberforbindelser og trådløse netværk. I kommunerne har disse initiativer hængt tæt sammen med anskaffelsen af bærbare pc er til eleverne i 3. klasse. Medarbejder-pc er: Fire af de ti kommuner har haft initiativer der fokuserede på udlån af bærbare pc er til lærerne. Udlånet er eksempelvis sket for en treårig periode. Eksempel på et initiativ med fokus på medarbejder-pc er: Københavns Kommune, Lærere og børnehaveklasseledere ansat i Københavns Kommunes folke- og specialskoler er blevet tilbudt at låne en bærbar computer. Computeren er installeret med diverse programmer til undervisning fra Mikro Værkstedet. Sammen med computeren udleveres en taske og en USB-nøgle. Lånet er treårigt og gælder foreløbigt frem til marts 2011.

4 Lærernes kompetencer: Kompetenceudvikling af lærerne i forhold til anvendelsen af it i skolen er stadig en opgave i kommunerne. Skole-it, it-kørekort og specielle opsamlingshold er eksempler på de initiativer kommunerne har haft inden for dette område. Undervisningsmaterialer: Fire ud af ti kommuner har gennemført initiativer der retter sig specifikt mod undervisningen i form af undervisningsmaterialer. Initiativerne retter sig for tre af kommunernes vedkommende mod specifikke faggrupper, to mod de naturvidenskabelige, og ét initiativ er rettet mod læseundervisningen. En enkelt kommune har udsendt en række digitale undervisningsmaterialer til alle skoler. Disse materialer henvender sig til alle fag og kan frit benyttes af alle lærere. Interaktive tavler: Et par kommuner (tre ud af ti) har gennemført initiativer med interaktive tavler. Der er som en del af ITIF-satsningen ydet støtte til indkøb af interaktive tavler, og det er også indkøbet som primært har været i fokus i de kommunale initiativer. En enkelt kommune har også gennemført et initiativ til at sikre support til brugerne af de interaktive tavler. It til støtte af elever med særlige behov: Et par kommuner (tre ud af ti) har gennemført initiativer rettet mod specialundervisningen i form af bærbare pc er til eleverne og/eller software der kan bruges til undervisning af elever med særlige behov. Enkelte kommuner har som en del af dette også tilbud om efteruddannelse af speciallærerne. 4/13 Eksempel på et initiativ til støtte af elever med særlige behov: Århus Kommune, skoler deltog i 2006 i et pilotprojekt i Århus Kommune med henblik på styrkelse af læseog skriveundervisningen. Skolerne fik tildelt hver fire it-rygsække mod selv at investere i et tilsvarende antal. En it-rygsæk består af en standard bærbar computer med indlagte støtteprogrammer, en scanner, en printer og en læsepen. Med it-rygsækken kan eleven bruge hjælpemidlet i klasseværelse, støttecenter og faglokaler, under ekskursioner, på lejrskole og evt. i hjemmet som støtte til lektierne. En it-rygsæk udlånes til en elev så længe behovet er til stede. Der er udarbejdet en detaljeret evalueringsrapport i forlængelse af pilotprojektet som bl.a. fokuserer på effekten af it-rygsækkene, det organisatoriske, forældres og elevers oplevelse af brugen af it-rygsække, videndelingen og det tekniske udstyr. Evalueringen kommer med en række konstruktive forslag til det fortsatte arbejde med it-rygsækkene i kommunen. Det samlede budget til indkøb af it-rygsække samt uddannelse, drift og support var i 2006 på kr. Herudover blev der brugt kr. til indkøb af programmer. Projekt itrygsæk fortsætter foreløbig indtil Budgettet er i 2010 på 1 million kr. Hertil kommer licensbetaling af programmer til samlet kr Foregangsskoler: To kommuner har haft særligt fokus på enkelte skoler. I den ene kommune er en række skoler udvalgt som frontskoler som kan gå foran og vise vejen for andre skoler. I den anden kommune har de enkelte skolers særlige initiativer fået den nødvendige ekstra opbakning og støtte fra kommunen.

5 Den kommunale organisation og it-politik: Et par kommuner har oprettet arbejdsgrupper, styregrupper og it-centre i skoleforvaltningen. Eksempel på et initiativ med fokus på den kommunale it-politik: Randers Kommune, Der blev i 2003 nedsat en it-strategigruppe i Randers Kommune. Formålet med arbejdet i strategigruppen var at sikre en bred debat om den it-udvikling der skulle finde sted på undervisningsområdet. Gruppens anbefalinger skulle være rådgivende for skoleafdelingen, Pædagogisk Center og skolerne. En central opgave for gruppen var at stille forslag om en rullende treårsplan på området, bl.a. med fokus på anbefalinger til indkøb af udstyr og software, udbygning af netværk, udbud af kurser osv. Gruppen var sammensat af repræsentanter fra skoleledelserne, lærerne, SFO-pædagogerne, Pædagogisk Center og skoleafdelingen. Initiativernes forskellige formål Hvis man opdeler initiativerne som kommunerne har iværksat, efter deres overordnede formål, viser det sig at kun en lille del af de initiativer EVA har modtaget materialer om, har et fokus der er direkte rettet mod undervisningen i form af undervisningsmateriale og lignende. Næsten halvdelen af initiativerne har et rammemæssigt fokus som fx udbygning af hardware, netværk og videndelingssystemer, mens lidt over en tredjedel af initiativerne har et efteruddannelses- og videndelingsfokus i form af bl.a. it-vejleder-uddannelsen og diverse kurser til lærerne. 5/13 4 Hvilke effekter har initiativerne haft i kommunerne og hvad kan andre lære af kommunernes erfaringer? EVA bad i forbindelse med workshoppen i Odense 3. juni 2008 kommunerne om at vurdere hvilke af deres mest centrale initiativer der havde haft en positiv effekt, og hvilke initiativer der ikke havde den forventede effekt eller måske ligefrem havde en negativ effekt. Kommunerne blev bedt om at udvælge ét initiativ som de særligt havde oplevet en positiv effekt af, og ét som ikke havde haft den forventede effekt, samt ud fra deres konkrete erfaringer komme med gode råd og advarsler til andre kommuner. For uddybende at belyse effekterne af de gennemførte initiativer havde EVA bedt de deltagende kommuner om at indsende relevante evalueringer og opsamlinger. Imidlertid har vi kun modtaget et sparsomt udvalg af sådanne materialer. Dette kan skyldes at det indsendte datamateriale ikke er komplet, eller det kan ses som en indikation af at der på kommunalt niveau ikke systematisk gennemføres evalueringer af de iværksatte initiativer. I det følgende vil der blive gjort rede for hvilke af ovennævnte initiativer de fleste af kommunerne har vurderet har haft en særligt positiv eller negativ effekt, samt hvilke gode råd kommunerne kan give i forhold til de enkelte initiativer. 4.1 Implementering af videndelingssystemer: Næsten halvdelen af de kommuner der har haft initiativer om implementering af videndelingssystemer, fremhæver dette initiativ som særligt positivt. Den positive effekt opleves især i forhold til at lærerne har udviklet deres it-kompetencer, og der er en forventning om en afsmitning af den øgede brug af it i videndelingssammenhæng til lærernes pædagogi-

6 ske brug af it. Også muligheden for fra centralt hold at udbyde kurser på tværs af skolerne ses som en positiv effekt. De gode råd: Kommunerne fremhæver i forhold til erfaringerne fra deres implementering af videndelingssystemerne at en synlig skoleledelse og en stærk projektleder er meget vigtige. Skoleledelsen skal stille klare krav til brugen af videndelingsplatformen. Herudover er det ifølge en kommune også meget vigtigt med en central supportfunktion, og det er væsentligt at det administrative personale inddrages i det daglige tekniske arbejde med videndelingsplatformen så it-vejlederen kan lægge sit fokus på de pædagogiske opgaver i stedet for på de tekniske. En kommune har haft succes med at installere en stå-computer på lærerværelset hvor lærerne hurtigt kan tjekke deres s og lignende. 4.2 Anskaffelse af computerudstyr til 3. klasse: Et par af de kommuner der har initiativer vedrørende computerudstyr til 3. klasse, fremhæver dette initiativ som det de særligt har oplevet en positiv effekt af. Af positive effekter nævner de at satsningen har flyttet it ud af it-lokalet og gjort en decideret integration af it i undervisningen mulig, at hardwaren er blevet tidssvarende, og at omtalen af hele satsningen har øget lærernes bevidsthed om it. 6/13 De gode råd: Et af de gode råd fra disse kommuner er at det er vigtigt at afsætte tilstrækkeligt med midler til andre ting end lige netop maskiner. Anskaffelsen af computere skal ikke ses som en engangsudgift da der løbende vil komme udgifter til reparationer og udskiftning. Et andet godt råd er at man etablerer trådløse netværk inden man anskaffer bærbare pc er. Ellers er de bærbare stadig bundet til bestemte lokaler. Herudover nævnes det at skolens ledelse og it-vejlederen skal inddrages i kommunikation med kommunen om placeringen af udstyret på skolen. Endelig skal indkøbet af computere kombineres med kurser til de berørte lærere. 4.3 It til støtte af elever med særlige behov: Flere af de kommuner der har gennemført initiativer med fokus på at anvende it til at støtte elever med særlige behov, fremhæver disse initiativer som dem med størst positiv effekt. Det nævnes bl.a. at indsatsen har synliggjort et stort behov på skolerne, og at indsatsen har øget fokus på de svage læsere. En af kommunerne bemærker dog at eleverne ikke anvender it-rygsækken så meget som forventet. De gode råd: Af gode råd til implementeringen af it til elever med særlige behov nævner kommunerne at kommunikationen mellem speciallærere og it-folk skal være tydelig. Det kan fx muliggøres ved at deltidsansætte en it-konsulent i specialundervisningsteamet. Ydermere er det vigtigt at afsætte tilstrækkelige ressourcer. Hvis it-rygsækken skal integreres i normalundervisningen, kræver det at der arbejdes med at skabe den rette indstilling hos lærerne, og at der foregår tilstrækkelig efteruddannelse af dem. 4.4 Junior-pc-kørekort (JPCK): Næsten alle de kommuner der har haft JPCK som et indsatsområde, har beskrevet dette initiativ som det der ikke havde den forventede effekt. Det er erfaringen fra kommunerne at de uddannede koordinatorer på skolerne ikke har haft den ønskede effekt. De vurderer at bl.a. koordinatorens manglende synlighed og manglende fokus fra skoleledelsens side er årsager til den ringe effekt.

7 De gode råd: Ud fra de dårlige erfaringer med satsningen på JPCK har kommunerne en række forskellige gode råd. Bl.a. opfordrer en kommune til at der bliver uddannet to koordinatorer på hver skole, og at der bliver afholdt netværksmøder for koordinatorerne på tværs af skolerne. Derudover nævner en kommune vigtigheden af at koordinatorens opgaveområde defineres klart så der ikke opstår tvivl om hvilke opgaver der hører til koordinatoren, og hvilke der hører til den pædagogiske it-vejleder. Samtidig er det vigtigt at koordinatoren får legitimitet både fra skoleledelsen og fra kollegerne. Endelig er der en kommune der nævner vigtigheden af at uddannelsen til koordinator indeholder aspekter af arbejde med organisation, kultur og udvikling så opgaverne ikke kun bliver formidlingsrelaterede, men også udviklingsmæssige. 4.5 Fiberforbindelser og trådløse netværk: En kommune der har satset på trådløse netværk i perioden, fremhæver dette projekt som det som ikke levede op til forventningerne. Udeblivelsen af effekt skyldes ifølge kommunen at støtten til indkøb af 3.-klassernes pc er har øget antallet af pc er massivt, og udbygningen af netværket er ikke sket i samme tempo. De gode råd: Ud fra sine erfaringer nævner kommunen afpasning mellem investering i bærbare pc er og trådløst netværk som et godt råd. Af samme kommune gives det råd at det er vigtigt at forventningsafstemme mellem lærere og kommunen. 7/13 Formålsbestemte effekter? I en opdeling af samtlige initiativer ud fra deres formålsmæssige fokus er der flest kommuner der har haft positive effekter af initiativer der har rettet sig mod det rammemæssige. Kun et par kommuner har oplevet en negativ effekt af initiativer på dette område. For de initiativer der retter sig direkte mod undervisningen, er der lige mange oplevelser af positive og negative effekter, hvilket også gør sig gældende på efteruddannelses- og videndelingsområdet. På sidstnævnte område er der dog en svag overvægt af negative effekter. Dette skyldes især den effekt kommunerne har oplevet af JPCK-satsningen. 5 Generelle gode råd til implementeringen af it i folkeskolen På workshoppen i Odense 3. juni drøftede kommunerne hvilke faktorer der spiller ind på implementeringen af it. Drøftelserne gik på tværs af de konkrete initiativer kommunerne har gennemført. Ud fra de drøftelser kommunerne havde med hinanden, kan følgende generelle gode råd til implementeringen af it i folkeskolen udledes: Der skal være klare mål for projekterne: Mål- og rammesætningen for et projekt skal være klar hvis der skal opnås en positiv effekt. Det skal både være klart for skoleledelsen og for lærerne hvad forventningerne til projektet er, og der skal stilles klare krav til implementeringshastigheden. Ydermere skal der gives støtte i tilstrækkelig grad til skoleledelse og lærere så de bliver i stand til at honorere de krav der stilles. Der skal være en synlig og aktiv ledelse i projekterne: Både den kommunale ledelse, skoleledelsen og projektledelsen skal være fremtrædende og aktive i implementeringen af it-initiativer. De har alle et ansvar for at brugerne har forståelse for initiativernes mål, og for at brugerne får den fornødne support og efteruddannelse.

8 Lærerne skal opleve et behov for projektet: Projekter som igangsættes uden at tage udgangspunkt i lærernes behov og den eksisterende praksis, vil sjældent have en positiv effekt. Det er vigtigt at lærerne er positive over for projektet. Lærernes indstilling er især påvirket af den grad af inddragelse i og indflydelse på projektet de tildeles. Det er vigtigt at lærerne føler et ejerskab ift. projekterne. Det er desuden vigtigt at implementeringen sker i små bidder, så lærerne ikke drukner i nye muligheder. Kommunikationen og støtten skal være tydelig og direkte: Brugerne af diverse initiativer skal kunne rette henvendelse direkte til både projektledelsen og supportafdelingen. Dette stiller krav om lokale ressourcepersoner og vejledere på skolerne. Itkonsulenterne bør besøge skolerne for at styrke dialogen med brugerne. Også kommunikationen mellem brugere skal være tydelig. Fx kan de eksisterende 3.-klasse-team med fordel bedes om at videregive deres erfaringer med it-arbejdet til de kommende 3.- klasse-team. It-implementering forudsætter helhedstænkning: I forbindelse med implementeringen af forskellige initiativer er det nødvendigt at indtænke dem i en helhed. Det gælder fx i forhold til budgettet og i forhold til videndeling mellem de aktører der påvirkes af initiativet. It-implementeringen kan med held indtænkes i lærernes årsplaner for at sikre sammenhæng med hverdagen. Endelig er det nødvendigt med en løbende evaluering af initiativerne. 8/13 De gode råd kan på tværs af alle typer af initiativer opsummeres i en række nøgleord som stod tydeligt frem i diskussionen på workshoppen i Odense: Top- bottom var et af temaerne, og det dækker over ønskværdigheden af at både den kommunale ledelse, skoleledelsen og projektledelsen tager ejerskab for projektet samtidig med at de giver mulighed for at også lærerne føler ejerskab for projektet. Når it bliver givet som svar fra ledelsen, skal lærerne kunne se hvad det er for et spørgsmål det svarer på. En massiv indsats blev også fremhævet. Det er vigtigt at der bliver satset på specifikke projekter, og at midlerne ikke fordeles over en lang række initiativer som ikke er gennemtænkte. Kommunikationen mellem de forskellige aktører i implementeringen er ligeledes vigtig på tværs af alle initiativer, og endelig er en løbende opfølgning og evaluering vigtig. 6 Kommunernes visioner og udfordringer i de kommende år Når man arbejder med strategier for it i folkeskolen, kan man enten lave en særskilt strategi for området eller gøre strategien til en del af en overordnet handlingsplan for skolerne. Tre af de seks kommuner der har indsendt materiale til EVA, har haft en overordnet kommunal it-strategi for folkeskolen. For to kommuner gælder det at strategien på it-området er en del af en helhedsplan for skoleområdet, mens it-området i en enkelt kommune har en selvstændig strategi. I lektierne fra workshoppen 3. juni blev kommunerne bedt om at beskrive de udfordringer som de oplever at stå over for i de kommende år, og præsentere deres visioner for arbejdet med it i fremtiden. I en opdeling af visionerne efter deres overordnede fokus viser det sig at det stadig er de rammemæssige problemstillinger kommunerne lægger mest vægt på i de kommende år. Dog er der et større fokus på de pædagogiske formål hos kommunerne end der hidtil har været. Nedenfor præsenteres de områder som kommuner planlægger at arbejde med i de kommende år.

9 6.1 Rammer Udarbejdelse af en fælles kommunal handlingsplan Etablering af et pædagogisk udviklingscenter Etablering og videreudvikling af en videndelingsplatform placeret på en central server Forbedret tilgængelighed til udstyr, bl.a. i form af bærbare pc er og trådløse netværk Forbedret og øget brug af medarbejder-pc er Forbedret tilgængelighed til og brug af interaktive tavler i alle fag Udvikling af skolernes digitale læringsmiljø. 6.2 Efteruddannelse/videndelingsformål Fortsat fokus på lærernes it-kompetencer Uddannelse af og tilgængelighed til flere pædagogiske it-vejledere Forbedret og øget brug af medarbejder-pc er Evaluering af skolernes pædagogiske brug af it. 6.3 Pædagogisk formål Fokus på elevernes it-kompetencer (udvidet JPCK) Øget tilgængelighed til og brug af interaktive tavler i alle fag Udvikling af skolernes digitale læringsmiljø Evaluering af skolernes pædagogiske brug af it Fortsat fokus på lærernes it-kompetencer Forbedret og øget brug af medarbejder-pc er. 9/13

10 Appendiks A 7 De 14 kommuners initiativer Initiativerne er listet alfabetisk efter kommunens navn. Det skal bemærkes at der ud over de kommunale initiativer også på de enkelte skoler har været en mængde initiativer som har haft en stor betydning for skolernes anvendelse af it. I den forbindelse har skolebibliotekerne en central rolle. 10/13 Egedal Kommunesammenlægning - harmonisering af tre kommuner til en (etablering af it-center) It-rygsæk - specialundervisningen Trådløst netværk 3.-klasse-computere JPCK Printere Hedensted It-værktøjer til læsning og skrivning i indskolingen HSN Hedensted Skole Net SkoleIntra Medarbejder-pc er Trådløse netværk 3.-klasse-satsning København SkoleIntra - Efteruddannelse af to administratorer og tre redaktører til intranettet på hver skole JPCK - Efteruddannelse af én koordinator på hver skole Pædagogisk it-vejleder-uddannelse Skole-it 3.-klasse-satsning

11 - Kommunens repræsentanter på besøg på skoler og holdende møder med ledelse og center-team - Workshopper med fokus på hvad indsatsen kunne muliggøre på skolerne - Førsteprioritet for 3.-klasse-lærerne ift. Skole-it - Programmer til fri afbenyttelse på fælles hjemmeside Den Digitale Skoletaske - Fælles programpakke på alle skoler Medarbejder-pc er - Udlån af bærbar pc til alle lærere Lyngby-Taarbæk Mobilitet af udstyr SkoleIntra Vejlederkompetence og -netværk Ro, regelmæssighed og renlighed Understøttelse af skoleprojekter Skole-it 11/13 Odense Bærbare til alle lærere Skole-it til alle lærere 3.-klasses-pc er Fiberforbindelser Videndelingssystem Uddannelse af pædagogiske it-vejledere JPCK Interaktive tavler LEGO-læringscenter Randers It-strategigruppe - Rådgivning af skoleafdelingen og skolerne om it Skole-it - En del af skoleafdelingen i kommunen - Står for indkøb, drift og teknisk support - Ledelse ved en tidligere lærer Videndelingssystemer - Opgradering af skolers hjemmesider og brug af intranet, vha. inspirationsteam som består af lærere fra skolerne. 3.-klasse-pc er Udviklingskonsulenter JPCK It-pedel-ordning - Praktisk medarbejder som støtter skolerne i fx fejlfinding og opdateringer It-vejleder-møder Fællesnet

12 Silkeborg SkoleIntra og FællesNet It-vejleder-uddannelse Omlægning til fælles skolenet Videndelingsdage MathCad It-vejleder-møder 3.-klasse-satsning Struer It-kørekort til alle lærere - Opfølgningskurser til nyansatte Kommunal arbejdsgruppe - En ungdomsskoleleder, to viceskoleinspektører, en medarbejder fra it-afdelingen og chefkonsulenten for undervisning Medarbejder-pc er - Pc til alle medarbejdere - Deltidsstilling: pædagogisk it-konsulent Kommunal styregruppe - En ungdomsskoleleder, to viceskoleinspektører, en it-chef og en pædagogisk itkonsulent Fælles platform - Centralt styret Overordnet it-plan - Centralt styret Udskiftningsordning - Afsætning af midler til løbende udskiftning af udstyr 12/13 Aalborg Udstyr til 3.-klasserne - Og efteruddannelse af lærere i 3. klasse SkoleIntra - Kurser på skolerne og centralt - Supportfunktion Pædagogisk it-vejleder-uddannelse Junior-PC-Kørekort Opsamlingshold - Tilbud om kursus til alle lærere og pædagoger der ikke har Skole-it/SFO-it It-rygsæk - Fokuseret på elever med læsevanskeligheder Fibernet og central server IWB Skoleleder-it - 6-by-samarbejde om udvikling af kursus for skoleledere om it. Mangler ressourcer til gennemførelse

13 Århus It-rygsække - Kurser for lærere - Programmer til rådighed på alle computere - Støtte til pc er JPCK - Efteruddannelse af én koordinator på 44 ud af 52 skoler IWB Pædagogisk it-vejleder-uddannelse SkoleIntra - Kurser for ledelse, sekretær og administrator 13/13

Det handler om ledelse

Det handler om ledelse Det handler om ledelse Michael Rasmussen og Malte von Sehested I oplægget kigger vi på ledelsesudfordringen i forbindelse med it og undervisning. Vi vil dels se på de med generelle ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers Notat til sagsfremstillingen Udarbejdet af: Viceskoleleder, Kristrup Skole: Morten Jakobsen Viceskoleleder, Østervangskolen: Steen Jensen Leder, Skole-it:

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler

Forslag til udmøntning af midler 1 Forslag til udmøntning af midler Kompetenceudvikling Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Indledning I skoleårene

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen IT-afdelingen rykker tættere på forretningen Flemming P. Madsen Aalborg Handelsskole Flemming Pentz Madsen Datalog, AUC 1990 Aalborg Boilers, systemudvikler Mentor CRI WM-data Logica Systemudvikler Projektleder

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere