It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)"

Transkript

1 It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række kommuners indsatser. Fokus er både på hvad der er gået godt, og på hvad der er gået mindre godt. Dato /13 Formålet med analysen er at besvare følgende spørgsmål: Hvilke typer af initiativer har kommunerne gennemført for at understøtte implementeringen af it i folkeskolen i de seneste år? Hvilke effekter har kommunerne oplevet at initiativerne har haft? Hvilke gode råd kan på baggrund af erfaringerne videregives til andre kommuner? Dette notat indgår som en delopsamling i evalueringen af It i folkeskolen (ITIF). Resultaterne fra analysen vil senere blive sat i forhold til resultaterne fra udvalgte kommuners selvevaluering som også gennemføres som del af evalueringen. Den endelige og samlede analyse vil blive præsenteret i den afsluttende rapport for projektet. 2 Analysens omfang og metode I alt 14 kommuner blev inviteret til at deltage i undersøgelsen (Egedal, Esbjerg, Greve, Hedensted, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Odense, Randers, Silkeborg, Struer, Aalborg og Århus). Kommunerne blev udvalgt fordi de har haft fokus på integrationen af it på skolerne, bl.a. ved at deltage i netværk inden for området ( Partnerskabets it-netværk og 6-by-samarbejdet ), og derfor forventes de at have erfaringer som kan inspirere andre. Det skal bemærkes at de deltagende kommuner ikke er repræsentative for alle kommuner i Danmark idet bl.a. de kommuner der har satset mindst på it, ikke er repræsenteret. Analysen er baseret på følgende aktiviteter og materiale: En workshop i Odense 3. juni 2008: På workshoppen diskuterede repræsentanter fra de deltagende kommuner deres praksis og erfaringer på tværs af kommunerne. En opsamling fra hver kommune: Hver kommune blev bedt om inden workshoppen at udarbejde en opsamling af følgende punkter: 1) de 3-5 mest centrale initiativer i kommunen, 2) det initiativ som gav størst positiv effekt i kommunen, 3) det initiativ som ikke gav forventet effekt i kommunen, 4) kommunens vision for it i undervisningen og læring Østbanegade 55, 3. T E 2100 København Ø F H

2 i de kommende år og 5) kommunens tre største udfordringer ift. implementeringen af it i de næste år. Dokumentation for gennemførte initiativer og evalueringer i de enkelte kommuner inden for området de seneste tre-fem år. Kommunerne blev bedt om at indsende materiale der beskrivende dækker deres it-satsning for perioden 2002 til Materialet er udvalgt af kommunerne. Af de fjorten kommuner deltog ti kommuner i workshoppen (Egedal, Esbjerg, København, Lyngby-Taarbæk, Odense, Randers, Silkeborg, Struer, Aalborg og Århus), og seks kommuner har indsendt dokumentation for gennemførte initiativer og evalueringer (Hedensted, København, Randers, Silkeborg, Aalborg og Århus). Datamaterialet har ikke været udtømmende da det ikke er alle kommuner der har fremsendt materiale. Endvidere er det indsendte materiale meget forskelligartet i omfang og detaljeringsgrad. Dette medfører at mulighederne for at sammenligne på tværs og gå dybere i analysen er begrænset, men EVA vurderer at tendenserne i analysen og de gode råd som er indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, alligevel kan være til inspiration for andre. Analysen er struktureret sådan at der i næste kapitel er en oversigt over hvilke initiativer kommunerne har gennemført de seneste år (kapitel 3). I det efterfølgende kapitel 4 sættes fokus på hvilke initiativer kommunerne har oplevet størst positiv eller negativ effekt af. Herudfra gives der i kapitlet gode råd til andre kommuner som overvejer at gennemføre lignende initiativer. Efterfølgende præsenteres i kapitel 5 en række gode råd som går på tværs af initiativerne, og endelig indeholder kapitel 6 en oversigt over de visioner og udfordringer de deltagende kommuner har fokus på i deres fremtidige implementering af it i folkeskolen. Afslutningsvis er vedlagt appendiks A som indeholder en oversigt over de enkelte kommuners initiativer siden /13 3 Hvilke typer af initiativer er blevet gennemført i kommunerne siden 2002? Igennem de seneste år er der i de forskellige kommuner gennemført en række initiativer. Kommunerne har selvfølgelig forskellige prioriteringer på skoleområdet, også i forhold til itsatsningen, men der kan alligevel iagttages nogle tendenser i forhold til hvilke typer af initiativer der er satset mest på. Nedenfor præsenteres de typer af initiativer som er gennemført i flest af de deltagende kommuner. For en oversigt over hvilke initiativer de enkelte kommuner har gennemført, henvises til appendiks A. Implementering af videndelingssystemer: I forbindelse med ITIF-satsningen er der i perioden ydet tilskud til at anskaffe eller videreudvikle et videndelingssystem, og et flertal af kommunerne (otte ud af ti) har netop haft initiativer omkring videndelingsplatforme i de seneste år. Kommunernes initiativer har især støttet indkøb af videndelingssystemer, men i flere kommuner har initiativerne også omfattet efteruddannelse af brugere og redaktører på skolerne. Enkelte kommuner har haft harmoniseringen af videndelingsplatforme i forbindelse med kommunesammenlægningen som en særlig opgave.

3 Eksempel på et initiativ til implementering af videndelingssystemer: Randers Kommune, Der blev nedsat et team på tre til fem lærere fra skolerne i kommunen. Teamets opgave var at inspirere til og instruere i arbejdet med intranettet og hjemmesiderne. Dels med baggrund i egne erfaringer, dels gennem et nøje kendskab til de muligheder der ligger i programmerne, opnået på kurser. Herudover blev der med Pædagogisk Center som udgangspunkt udbudt færdigheds- og inspirationskurser i brugen af intranet og hjemmesider generelt samt SkoleIntra specifikt, herunder hjemmesiden (SkolePorten). Det samlede budget for initiativet var på kr. Anskaffelse af computerudstyr til 3. klasse: ITIF-satsningen har ydet tilskud til indkøb af computerudstyr til folkeskolens elever i 3. klasse, og de fleste kommuner (otte ud af ti) har også beskrevet dette som et centralt initiativ på it-området. De kommunale initiativer har primært fokuseret på indkøb af udstyret, men et par kommuner har også som del af initiativet gennemført særlig efteruddannelse af lærerne i 3. klasse. Endelig er der enkelte eksempler på initiativer der retter sig mod en løbende udskiftning af udstyret, i form af økonomiske midler. 3/13 Pædagogisk it-vejleder-uddannelse: 6-byerne har deltaget i udviklingen af en pædagogisk it-vejleder-uddannelse. Denne har i alt seks kommuner benyttet sig af. En enkelt af 6-byerne er senere gået væk fra denne uddannelse og satser i stedet på en it-vejlederuddannelse som udbydes af professionshøjskolerne. Det er i flere kommuner tilstræbt at der skal være én uddannet pædagogisk it-vejleder på hver skole. Der er også eksempler på kommuner som har haft initiativer til afholdelse af it-vejleder-møder og videndelingsdage for it-vejlederne. Junior-pc-kørekort (JPCK): Omkring halvdelen af kommunerne (seks ud af ti) har gennemført initiativer for at understøtte udbredelsen af it-beviset til folkeskolelever. Initiativerne retter sig især imod uddannelse af koordinatorer på skolerne. I flere kommuner er det tilstræbt at der skal være én koordinator for JPCK på hver skole. Teknisk infrastruktur: Lidt under halvdelen af kommunerne (fire ud af ti) har i perioden udbygget deres tekniske infrastruktur med fiberforbindelser og trådløse netværk. I kommunerne har disse initiativer hængt tæt sammen med anskaffelsen af bærbare pc er til eleverne i 3. klasse. Medarbejder-pc er: Fire af de ti kommuner har haft initiativer der fokuserede på udlån af bærbare pc er til lærerne. Udlånet er eksempelvis sket for en treårig periode. Eksempel på et initiativ med fokus på medarbejder-pc er: Københavns Kommune, Lærere og børnehaveklasseledere ansat i Københavns Kommunes folke- og specialskoler er blevet tilbudt at låne en bærbar computer. Computeren er installeret med diverse programmer til undervisning fra Mikro Værkstedet. Sammen med computeren udleveres en taske og en USB-nøgle. Lånet er treårigt og gælder foreløbigt frem til marts 2011.

4 Lærernes kompetencer: Kompetenceudvikling af lærerne i forhold til anvendelsen af it i skolen er stadig en opgave i kommunerne. Skole-it, it-kørekort og specielle opsamlingshold er eksempler på de initiativer kommunerne har haft inden for dette område. Undervisningsmaterialer: Fire ud af ti kommuner har gennemført initiativer der retter sig specifikt mod undervisningen i form af undervisningsmaterialer. Initiativerne retter sig for tre af kommunernes vedkommende mod specifikke faggrupper, to mod de naturvidenskabelige, og ét initiativ er rettet mod læseundervisningen. En enkelt kommune har udsendt en række digitale undervisningsmaterialer til alle skoler. Disse materialer henvender sig til alle fag og kan frit benyttes af alle lærere. Interaktive tavler: Et par kommuner (tre ud af ti) har gennemført initiativer med interaktive tavler. Der er som en del af ITIF-satsningen ydet støtte til indkøb af interaktive tavler, og det er også indkøbet som primært har været i fokus i de kommunale initiativer. En enkelt kommune har også gennemført et initiativ til at sikre support til brugerne af de interaktive tavler. It til støtte af elever med særlige behov: Et par kommuner (tre ud af ti) har gennemført initiativer rettet mod specialundervisningen i form af bærbare pc er til eleverne og/eller software der kan bruges til undervisning af elever med særlige behov. Enkelte kommuner har som en del af dette også tilbud om efteruddannelse af speciallærerne. 4/13 Eksempel på et initiativ til støtte af elever med særlige behov: Århus Kommune, skoler deltog i 2006 i et pilotprojekt i Århus Kommune med henblik på styrkelse af læseog skriveundervisningen. Skolerne fik tildelt hver fire it-rygsække mod selv at investere i et tilsvarende antal. En it-rygsæk består af en standard bærbar computer med indlagte støtteprogrammer, en scanner, en printer og en læsepen. Med it-rygsækken kan eleven bruge hjælpemidlet i klasseværelse, støttecenter og faglokaler, under ekskursioner, på lejrskole og evt. i hjemmet som støtte til lektierne. En it-rygsæk udlånes til en elev så længe behovet er til stede. Der er udarbejdet en detaljeret evalueringsrapport i forlængelse af pilotprojektet som bl.a. fokuserer på effekten af it-rygsækkene, det organisatoriske, forældres og elevers oplevelse af brugen af it-rygsække, videndelingen og det tekniske udstyr. Evalueringen kommer med en række konstruktive forslag til det fortsatte arbejde med it-rygsækkene i kommunen. Det samlede budget til indkøb af it-rygsække samt uddannelse, drift og support var i 2006 på kr. Herudover blev der brugt kr. til indkøb af programmer. Projekt itrygsæk fortsætter foreløbig indtil Budgettet er i 2010 på 1 million kr. Hertil kommer licensbetaling af programmer til samlet kr Foregangsskoler: To kommuner har haft særligt fokus på enkelte skoler. I den ene kommune er en række skoler udvalgt som frontskoler som kan gå foran og vise vejen for andre skoler. I den anden kommune har de enkelte skolers særlige initiativer fået den nødvendige ekstra opbakning og støtte fra kommunen.

5 Den kommunale organisation og it-politik: Et par kommuner har oprettet arbejdsgrupper, styregrupper og it-centre i skoleforvaltningen. Eksempel på et initiativ med fokus på den kommunale it-politik: Randers Kommune, Der blev i 2003 nedsat en it-strategigruppe i Randers Kommune. Formålet med arbejdet i strategigruppen var at sikre en bred debat om den it-udvikling der skulle finde sted på undervisningsområdet. Gruppens anbefalinger skulle være rådgivende for skoleafdelingen, Pædagogisk Center og skolerne. En central opgave for gruppen var at stille forslag om en rullende treårsplan på området, bl.a. med fokus på anbefalinger til indkøb af udstyr og software, udbygning af netværk, udbud af kurser osv. Gruppen var sammensat af repræsentanter fra skoleledelserne, lærerne, SFO-pædagogerne, Pædagogisk Center og skoleafdelingen. Initiativernes forskellige formål Hvis man opdeler initiativerne som kommunerne har iværksat, efter deres overordnede formål, viser det sig at kun en lille del af de initiativer EVA har modtaget materialer om, har et fokus der er direkte rettet mod undervisningen i form af undervisningsmateriale og lignende. Næsten halvdelen af initiativerne har et rammemæssigt fokus som fx udbygning af hardware, netværk og videndelingssystemer, mens lidt over en tredjedel af initiativerne har et efteruddannelses- og videndelingsfokus i form af bl.a. it-vejleder-uddannelsen og diverse kurser til lærerne. 5/13 4 Hvilke effekter har initiativerne haft i kommunerne og hvad kan andre lære af kommunernes erfaringer? EVA bad i forbindelse med workshoppen i Odense 3. juni 2008 kommunerne om at vurdere hvilke af deres mest centrale initiativer der havde haft en positiv effekt, og hvilke initiativer der ikke havde den forventede effekt eller måske ligefrem havde en negativ effekt. Kommunerne blev bedt om at udvælge ét initiativ som de særligt havde oplevet en positiv effekt af, og ét som ikke havde haft den forventede effekt, samt ud fra deres konkrete erfaringer komme med gode råd og advarsler til andre kommuner. For uddybende at belyse effekterne af de gennemførte initiativer havde EVA bedt de deltagende kommuner om at indsende relevante evalueringer og opsamlinger. Imidlertid har vi kun modtaget et sparsomt udvalg af sådanne materialer. Dette kan skyldes at det indsendte datamateriale ikke er komplet, eller det kan ses som en indikation af at der på kommunalt niveau ikke systematisk gennemføres evalueringer af de iværksatte initiativer. I det følgende vil der blive gjort rede for hvilke af ovennævnte initiativer de fleste af kommunerne har vurderet har haft en særligt positiv eller negativ effekt, samt hvilke gode råd kommunerne kan give i forhold til de enkelte initiativer. 4.1 Implementering af videndelingssystemer: Næsten halvdelen af de kommuner der har haft initiativer om implementering af videndelingssystemer, fremhæver dette initiativ som særligt positivt. Den positive effekt opleves især i forhold til at lærerne har udviklet deres it-kompetencer, og der er en forventning om en afsmitning af den øgede brug af it i videndelingssammenhæng til lærernes pædagogi-

6 ske brug af it. Også muligheden for fra centralt hold at udbyde kurser på tværs af skolerne ses som en positiv effekt. De gode råd: Kommunerne fremhæver i forhold til erfaringerne fra deres implementering af videndelingssystemerne at en synlig skoleledelse og en stærk projektleder er meget vigtige. Skoleledelsen skal stille klare krav til brugen af videndelingsplatformen. Herudover er det ifølge en kommune også meget vigtigt med en central supportfunktion, og det er væsentligt at det administrative personale inddrages i det daglige tekniske arbejde med videndelingsplatformen så it-vejlederen kan lægge sit fokus på de pædagogiske opgaver i stedet for på de tekniske. En kommune har haft succes med at installere en stå-computer på lærerværelset hvor lærerne hurtigt kan tjekke deres s og lignende. 4.2 Anskaffelse af computerudstyr til 3. klasse: Et par af de kommuner der har initiativer vedrørende computerudstyr til 3. klasse, fremhæver dette initiativ som det de særligt har oplevet en positiv effekt af. Af positive effekter nævner de at satsningen har flyttet it ud af it-lokalet og gjort en decideret integration af it i undervisningen mulig, at hardwaren er blevet tidssvarende, og at omtalen af hele satsningen har øget lærernes bevidsthed om it. 6/13 De gode råd: Et af de gode råd fra disse kommuner er at det er vigtigt at afsætte tilstrækkeligt med midler til andre ting end lige netop maskiner. Anskaffelsen af computere skal ikke ses som en engangsudgift da der løbende vil komme udgifter til reparationer og udskiftning. Et andet godt råd er at man etablerer trådløse netværk inden man anskaffer bærbare pc er. Ellers er de bærbare stadig bundet til bestemte lokaler. Herudover nævnes det at skolens ledelse og it-vejlederen skal inddrages i kommunikation med kommunen om placeringen af udstyret på skolen. Endelig skal indkøbet af computere kombineres med kurser til de berørte lærere. 4.3 It til støtte af elever med særlige behov: Flere af de kommuner der har gennemført initiativer med fokus på at anvende it til at støtte elever med særlige behov, fremhæver disse initiativer som dem med størst positiv effekt. Det nævnes bl.a. at indsatsen har synliggjort et stort behov på skolerne, og at indsatsen har øget fokus på de svage læsere. En af kommunerne bemærker dog at eleverne ikke anvender it-rygsækken så meget som forventet. De gode råd: Af gode råd til implementeringen af it til elever med særlige behov nævner kommunerne at kommunikationen mellem speciallærere og it-folk skal være tydelig. Det kan fx muliggøres ved at deltidsansætte en it-konsulent i specialundervisningsteamet. Ydermere er det vigtigt at afsætte tilstrækkelige ressourcer. Hvis it-rygsækken skal integreres i normalundervisningen, kræver det at der arbejdes med at skabe den rette indstilling hos lærerne, og at der foregår tilstrækkelig efteruddannelse af dem. 4.4 Junior-pc-kørekort (JPCK): Næsten alle de kommuner der har haft JPCK som et indsatsområde, har beskrevet dette initiativ som det der ikke havde den forventede effekt. Det er erfaringen fra kommunerne at de uddannede koordinatorer på skolerne ikke har haft den ønskede effekt. De vurderer at bl.a. koordinatorens manglende synlighed og manglende fokus fra skoleledelsens side er årsager til den ringe effekt.

7 De gode råd: Ud fra de dårlige erfaringer med satsningen på JPCK har kommunerne en række forskellige gode råd. Bl.a. opfordrer en kommune til at der bliver uddannet to koordinatorer på hver skole, og at der bliver afholdt netværksmøder for koordinatorerne på tværs af skolerne. Derudover nævner en kommune vigtigheden af at koordinatorens opgaveområde defineres klart så der ikke opstår tvivl om hvilke opgaver der hører til koordinatoren, og hvilke der hører til den pædagogiske it-vejleder. Samtidig er det vigtigt at koordinatoren får legitimitet både fra skoleledelsen og fra kollegerne. Endelig er der en kommune der nævner vigtigheden af at uddannelsen til koordinator indeholder aspekter af arbejde med organisation, kultur og udvikling så opgaverne ikke kun bliver formidlingsrelaterede, men også udviklingsmæssige. 4.5 Fiberforbindelser og trådløse netværk: En kommune der har satset på trådløse netværk i perioden, fremhæver dette projekt som det som ikke levede op til forventningerne. Udeblivelsen af effekt skyldes ifølge kommunen at støtten til indkøb af 3.-klassernes pc er har øget antallet af pc er massivt, og udbygningen af netværket er ikke sket i samme tempo. De gode råd: Ud fra sine erfaringer nævner kommunen afpasning mellem investering i bærbare pc er og trådløst netværk som et godt råd. Af samme kommune gives det råd at det er vigtigt at forventningsafstemme mellem lærere og kommunen. 7/13 Formålsbestemte effekter? I en opdeling af samtlige initiativer ud fra deres formålsmæssige fokus er der flest kommuner der har haft positive effekter af initiativer der har rettet sig mod det rammemæssige. Kun et par kommuner har oplevet en negativ effekt af initiativer på dette område. For de initiativer der retter sig direkte mod undervisningen, er der lige mange oplevelser af positive og negative effekter, hvilket også gør sig gældende på efteruddannelses- og videndelingsområdet. På sidstnævnte område er der dog en svag overvægt af negative effekter. Dette skyldes især den effekt kommunerne har oplevet af JPCK-satsningen. 5 Generelle gode råd til implementeringen af it i folkeskolen På workshoppen i Odense 3. juni drøftede kommunerne hvilke faktorer der spiller ind på implementeringen af it. Drøftelserne gik på tværs af de konkrete initiativer kommunerne har gennemført. Ud fra de drøftelser kommunerne havde med hinanden, kan følgende generelle gode råd til implementeringen af it i folkeskolen udledes: Der skal være klare mål for projekterne: Mål- og rammesætningen for et projekt skal være klar hvis der skal opnås en positiv effekt. Det skal både være klart for skoleledelsen og for lærerne hvad forventningerne til projektet er, og der skal stilles klare krav til implementeringshastigheden. Ydermere skal der gives støtte i tilstrækkelig grad til skoleledelse og lærere så de bliver i stand til at honorere de krav der stilles. Der skal være en synlig og aktiv ledelse i projekterne: Både den kommunale ledelse, skoleledelsen og projektledelsen skal være fremtrædende og aktive i implementeringen af it-initiativer. De har alle et ansvar for at brugerne har forståelse for initiativernes mål, og for at brugerne får den fornødne support og efteruddannelse.

8 Lærerne skal opleve et behov for projektet: Projekter som igangsættes uden at tage udgangspunkt i lærernes behov og den eksisterende praksis, vil sjældent have en positiv effekt. Det er vigtigt at lærerne er positive over for projektet. Lærernes indstilling er især påvirket af den grad af inddragelse i og indflydelse på projektet de tildeles. Det er vigtigt at lærerne føler et ejerskab ift. projekterne. Det er desuden vigtigt at implementeringen sker i små bidder, så lærerne ikke drukner i nye muligheder. Kommunikationen og støtten skal være tydelig og direkte: Brugerne af diverse initiativer skal kunne rette henvendelse direkte til både projektledelsen og supportafdelingen. Dette stiller krav om lokale ressourcepersoner og vejledere på skolerne. Itkonsulenterne bør besøge skolerne for at styrke dialogen med brugerne. Også kommunikationen mellem brugere skal være tydelig. Fx kan de eksisterende 3.-klasse-team med fordel bedes om at videregive deres erfaringer med it-arbejdet til de kommende 3.- klasse-team. It-implementering forudsætter helhedstænkning: I forbindelse med implementeringen af forskellige initiativer er det nødvendigt at indtænke dem i en helhed. Det gælder fx i forhold til budgettet og i forhold til videndeling mellem de aktører der påvirkes af initiativet. It-implementeringen kan med held indtænkes i lærernes årsplaner for at sikre sammenhæng med hverdagen. Endelig er det nødvendigt med en løbende evaluering af initiativerne. 8/13 De gode råd kan på tværs af alle typer af initiativer opsummeres i en række nøgleord som stod tydeligt frem i diskussionen på workshoppen i Odense: Top- bottom var et af temaerne, og det dækker over ønskværdigheden af at både den kommunale ledelse, skoleledelsen og projektledelsen tager ejerskab for projektet samtidig med at de giver mulighed for at også lærerne føler ejerskab for projektet. Når it bliver givet som svar fra ledelsen, skal lærerne kunne se hvad det er for et spørgsmål det svarer på. En massiv indsats blev også fremhævet. Det er vigtigt at der bliver satset på specifikke projekter, og at midlerne ikke fordeles over en lang række initiativer som ikke er gennemtænkte. Kommunikationen mellem de forskellige aktører i implementeringen er ligeledes vigtig på tværs af alle initiativer, og endelig er en løbende opfølgning og evaluering vigtig. 6 Kommunernes visioner og udfordringer i de kommende år Når man arbejder med strategier for it i folkeskolen, kan man enten lave en særskilt strategi for området eller gøre strategien til en del af en overordnet handlingsplan for skolerne. Tre af de seks kommuner der har indsendt materiale til EVA, har haft en overordnet kommunal it-strategi for folkeskolen. For to kommuner gælder det at strategien på it-området er en del af en helhedsplan for skoleområdet, mens it-området i en enkelt kommune har en selvstændig strategi. I lektierne fra workshoppen 3. juni blev kommunerne bedt om at beskrive de udfordringer som de oplever at stå over for i de kommende år, og præsentere deres visioner for arbejdet med it i fremtiden. I en opdeling af visionerne efter deres overordnede fokus viser det sig at det stadig er de rammemæssige problemstillinger kommunerne lægger mest vægt på i de kommende år. Dog er der et større fokus på de pædagogiske formål hos kommunerne end der hidtil har været. Nedenfor præsenteres de områder som kommuner planlægger at arbejde med i de kommende år.

9 6.1 Rammer Udarbejdelse af en fælles kommunal handlingsplan Etablering af et pædagogisk udviklingscenter Etablering og videreudvikling af en videndelingsplatform placeret på en central server Forbedret tilgængelighed til udstyr, bl.a. i form af bærbare pc er og trådløse netværk Forbedret og øget brug af medarbejder-pc er Forbedret tilgængelighed til og brug af interaktive tavler i alle fag Udvikling af skolernes digitale læringsmiljø. 6.2 Efteruddannelse/videndelingsformål Fortsat fokus på lærernes it-kompetencer Uddannelse af og tilgængelighed til flere pædagogiske it-vejledere Forbedret og øget brug af medarbejder-pc er Evaluering af skolernes pædagogiske brug af it. 6.3 Pædagogisk formål Fokus på elevernes it-kompetencer (udvidet JPCK) Øget tilgængelighed til og brug af interaktive tavler i alle fag Udvikling af skolernes digitale læringsmiljø Evaluering af skolernes pædagogiske brug af it Fortsat fokus på lærernes it-kompetencer Forbedret og øget brug af medarbejder-pc er. 9/13

10 Appendiks A 7 De 14 kommuners initiativer Initiativerne er listet alfabetisk efter kommunens navn. Det skal bemærkes at der ud over de kommunale initiativer også på de enkelte skoler har været en mængde initiativer som har haft en stor betydning for skolernes anvendelse af it. I den forbindelse har skolebibliotekerne en central rolle. 10/13 Egedal Kommunesammenlægning - harmonisering af tre kommuner til en (etablering af it-center) It-rygsæk - specialundervisningen Trådløst netværk 3.-klasse-computere JPCK Printere Hedensted It-værktøjer til læsning og skrivning i indskolingen HSN Hedensted Skole Net SkoleIntra Medarbejder-pc er Trådløse netværk 3.-klasse-satsning København SkoleIntra - Efteruddannelse af to administratorer og tre redaktører til intranettet på hver skole JPCK - Efteruddannelse af én koordinator på hver skole Pædagogisk it-vejleder-uddannelse Skole-it 3.-klasse-satsning

11 - Kommunens repræsentanter på besøg på skoler og holdende møder med ledelse og center-team - Workshopper med fokus på hvad indsatsen kunne muliggøre på skolerne - Førsteprioritet for 3.-klasse-lærerne ift. Skole-it - Programmer til fri afbenyttelse på fælles hjemmeside Den Digitale Skoletaske - Fælles programpakke på alle skoler Medarbejder-pc er - Udlån af bærbar pc til alle lærere Lyngby-Taarbæk Mobilitet af udstyr SkoleIntra Vejlederkompetence og -netværk Ro, regelmæssighed og renlighed Understøttelse af skoleprojekter Skole-it 11/13 Odense Bærbare til alle lærere Skole-it til alle lærere 3.-klasses-pc er Fiberforbindelser Videndelingssystem Uddannelse af pædagogiske it-vejledere JPCK Interaktive tavler LEGO-læringscenter Randers It-strategigruppe - Rådgivning af skoleafdelingen og skolerne om it Skole-it - En del af skoleafdelingen i kommunen - Står for indkøb, drift og teknisk support - Ledelse ved en tidligere lærer Videndelingssystemer - Opgradering af skolers hjemmesider og brug af intranet, vha. inspirationsteam som består af lærere fra skolerne. 3.-klasse-pc er Udviklingskonsulenter JPCK It-pedel-ordning - Praktisk medarbejder som støtter skolerne i fx fejlfinding og opdateringer It-vejleder-møder Fællesnet

12 Silkeborg SkoleIntra og FællesNet It-vejleder-uddannelse Omlægning til fælles skolenet Videndelingsdage MathCad It-vejleder-møder 3.-klasse-satsning Struer It-kørekort til alle lærere - Opfølgningskurser til nyansatte Kommunal arbejdsgruppe - En ungdomsskoleleder, to viceskoleinspektører, en medarbejder fra it-afdelingen og chefkonsulenten for undervisning Medarbejder-pc er - Pc til alle medarbejdere - Deltidsstilling: pædagogisk it-konsulent Kommunal styregruppe - En ungdomsskoleleder, to viceskoleinspektører, en it-chef og en pædagogisk itkonsulent Fælles platform - Centralt styret Overordnet it-plan - Centralt styret Udskiftningsordning - Afsætning af midler til løbende udskiftning af udstyr 12/13 Aalborg Udstyr til 3.-klasserne - Og efteruddannelse af lærere i 3. klasse SkoleIntra - Kurser på skolerne og centralt - Supportfunktion Pædagogisk it-vejleder-uddannelse Junior-PC-Kørekort Opsamlingshold - Tilbud om kursus til alle lærere og pædagoger der ikke har Skole-it/SFO-it It-rygsæk - Fokuseret på elever med læsevanskeligheder Fibernet og central server IWB Skoleleder-it - 6-by-samarbejde om udvikling af kursus for skoleledere om it. Mangler ressourcer til gennemførelse

13 Århus It-rygsække - Kurser for lærere - Programmer til rådighed på alle computere - Støtte til pc er JPCK - Efteruddannelse af én koordinator på 44 ud af 52 skoler IWB Pædagogisk it-vejleder-uddannelse SkoleIntra - Kurser for ledelse, sekretær og administrator 13/13

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af it i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af it i folkeskolen Projektbeskrivelse Undersøgelse af it i folkeskolen Undervisningsministeriet gennemfører i perioden 2004-08 satsningen It i folkeskolen (ITIF). I den forbindelse ønsker Undervisningsministeriet (UVM) og

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering Anbefalinger På baggrund af skolens selvevaluering Det er vigtigt, at skolen løbende stiller sig selv en række spørgsmål, der stiller skarpt på it-paratheden. ikke mindst fordi mulighederne for itunderstøttelse

Læs mere

Det handler om ledelse

Det handler om ledelse Det handler om ledelse Michael Rasmussen og Malte von Sehested I oplægget kigger vi på ledelsesudfordringen i forbindelse med it og undervisning. Vi vil dels se på de med generelle ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. It i folkeskolen

Vejledning til selvevaluering. It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i skolen Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

It i skolen. Notat om hvordan skoleledere og kommuner har oplevet satsningen It i folkeskolen

It i skolen. Notat om hvordan skoleledere og kommuner har oplevet satsningen It i folkeskolen It i skolen Notat om hvordan skoleledere og kommuner har oplevet satsningen It i folkeskolen 1 Indledning Dette notat indgår i Undervisningsministeriets og Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projekt

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

IT-investeringsplan 2008-2013

IT-investeringsplan 2008-2013 IT-investeringsplan 2008-2013 for Nordfyns Kommunale Skolevæsen En investeringsplansplan, der tager afsæt i En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Det er bl.a. målet med undervisningen,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 Kerteminde kommunes skoler ligger forrest lærere og elever er innovative brugere af informationsteknologien. De seneste års intensive investeringer i

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Programorganisering for IT-strategi 0-18

Programorganisering for IT-strategi 0-18 Programorganisering for IT-strategi 0-18 Indhold Baggrund og formål... 1 Organisation... 2 Styring af programmet... 2 Programstyregruppen... 2 Ledelse og forankring i organisationen... 3 IT-strategi gruppen...

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse Notat 5. maj 2017 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.00.00-G01-31-16 Skoleafdelingen Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af evaluering, Organisatorisk ramme Planen tager udgangspunkt

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling af personalets itkompetencer

efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling af personalets itkompetencer Part Høringssvar vedr. indhold Forvaltningens kommentar Bilag 3 Assentoftskolen Faglig og pædagogisk it-handleplan tages til efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere