STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning"

Transkript

1 { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

2 S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje d Betjeningsvejledning Bruksanvisning 87-5

3 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart papper. ADREAS STIHL AG & Co. KG, F. VA5.K _06_S Om denna bruksanvisning 2 Säkerhetsanvisningar och arbetsteknik 2 Komplettering av maskinen 7 Inställning av gasvajern 9 Påtagning av bärselen 0 4-MI-motor 0 Bränsle Påfyllning av bränsle 2 Vinterbruk 4 Information före start 5 Starta/stanna motorn 5 Anvisningar för driften 7 Byte av luftfiltret 8 Inställning av förgasaren 8 Tändstift 9 Gnistskyddsgallret i ljuddämparen 20 Startanordning 2 Förvaring av maskinen 2 Kontroll och underhåll av fackhandlare 2 Skötsel och underhåll 22 Minimera slitage och undvik skador 24 Viktiga komponenter 25 Tekniska data 26 Reparationsanvisningar 27 Avfallshantering 27 Försäkran om överensstämmelse 27 { Bästa kund! Tack så mycket för att du valde en kvalitetsprodukt från STIHL. Denna produkt har tillverkats med moderna tillverkningsmetoder och omfattande åtgärder för kvalitetssäkring. Vi försöker göra allt för att du ska bli nöjd med produkten och kunna arbeta med den utan problem. Kontakta din återförsäljare eller vår generalagent om du har frågor som gäller din produkt. Med vänliga hälsningar Dr. ikolas Stihl Denna skötselanvisning är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter förbehålls, i synnerhet rätten till duplicering, översättning och bearbetning med elektroniska system.

4 svenska Om denna bruksanvisning Symboler Symboler som finns på maskinen förklaras i denna skötselanvisning. Beroende på maskinens typ och utrustning kan följande symboler visas på maskinen. Markering av textavsnitt Bränsletank; bränsleblandning av bensin och motorolja Insugsluft: Vinterdrift Insugsluft: Sommardrift Använda den manuella bränslepumpen VARIG Varning för olycksrisk och skaderisk för personer samt varning för allvarliga materiella skador. OBS! Varning för skador på maskinen eller enstaka komponenter. Teknisk vidareutveckling STIHL arbetar ständigt med vidareutveckling av samtliga maskiner; vi måste därför förbehålla oss rätten till ändringar av leveransomfattningen när det gäller form, teknik och utrustning. Det innebär att inga anspråk kan ställas utifrån information och bilder i den här skötselanvisningen. Säkerhetsanvisningar och arbetsteknik Särskilda säkerhetsåtgärder krävs vid arbete med maskinen. Läs hela bruksanvisningen före första användningstillfället och förvara den säkert för senare bruk. Att inte följa bruksanvisningen kan innebära livsfara. Följ gällande säkerhetsföreskrifter, t.ex. från Arbetsmiljöverket. Om du använder maskinen för första gången ska du låta försäljaren eller någon annan sakkunnig förklara hur maskinen ska hanteras eller gå en kurs. Minderåriga får inte arbeta med maskinen undantag är de som fyllt 6 år och utbildas under uppsikt. Håll barn, åskådare och djur borta. Om maskinen inte används ska den ställas så att ingen kan skadas. Skydda maskinen mot obehörig användning. Användaren är ansvarig för olycksfall eller faror som kan drabba andra personer eller deras egendom. Maskinen får endast överlämnas eller lånas ut till personer som är förtrogna med modellen och dess hantering. Bruksanvisningen ska alltid följa med. Användning av bullrande maskiner är enligt lag begränsad under vissa delar av dygnet i en del länder och regioner. 2

5 Använd endast maskinen om alla komponenter är i gott skick. Använd inte högtryckstvätt för rengöring av maskinen. Den hårda vattenstrålen kan skada maskinens delar. Tillbehör och reservdelar Använd bara sådana delar eller tillbehör som har godkänts av STIHL för denna maskin eller tekniskt likvärdiga delar. Vid frågor, kontakta en auktoriserad återförsäljare. Använd bara delar eller tillbehör av hög kvalitet. Annars finns risk för olyckor och skador på maskinen. Vi rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL. Deras egenskaper är optimalt anpassade till produkten och användarens behov. Gör inga ändringar på maskinen dessa kan äventyra säkerheten. STIHL ansvarar inte för några person- eller materialskador som uppkommer vid otillåten användning av tillsatsverktyg. Användarens hälsa Den som arbetar med maskinen måste vara utvilad, frisk och i god kondition. Den som inte får anstränga sig av hälsoskäl ska rådfråga sin läkare före arbete med maskinen. Endast användare av pacemaker: Tändsystemet i denna maskin alstrar ett ytterst svagt elektromagnetiskt fält. Det kan inte uteslutas helt att fältet påverkar enstaka typer av pacemakers. För att undvika hälsorisker rekommenderar STIHL att du kontaktar din läkare och tillverkaren av pacemakern. Arbeta aldrig med maskinen efter intag av alkohol, läkemedel eller droger som påverkar reaktionsförmågan. Avsedd användning Blåsaggregatet kan användas för att ta bort löv, gräs, papper och dylikt, t.ex. i trädgårdar eller på idrottsplatser, parkeringsplatser och uppfarter. Det lämpar sig också för att blåsa rent på jaktstigar i skogen. Blås aldrig på hälsofarliga material. Det är inte tillåtet att använda maskinen för andra ändamål. Det kan leda till olyckor eller skador på maskinen. Gör inga ändringar på produkten, även det kan leda till olyckor eller skador på maskinen. Kläder och utrustning Bär alltid föreskriven klädsel och utrustning. Kläderna ska vara ändamålsenliga och får inte hindra arbetet. Bär tätt åtsittande kläder, helst overall, inte arbetsrock. Bär inte lösa kläder, halsduk, slips eller smycken som kan sugas in i luftintaget. Bind upp och skydda långt hår (med sjal, mössa, hjälm etc.). svenska Använd stadiga skor med halksäker sula. VARIG Använd personligt bullerskydd t.ex. hörselkåpor. STIHL erbjuder ett omfattande utbud av personlig skyddsutrustning. Transport av maskinen Stäng alltid av motorn. Vid transport i fordon: Säkra maskinen så att den inte välter eller skadas och så att inte bränsle kan läcka ut. Tankning För att minska risken för ögonskador, bär tätt åtsittande skyddsglasögon enligt standarden SS-E 66. Se till att skyddsglasögonen sitter ordentligt. Bensin är ytterst lättantändligt. Håll ett säkert avstånd till öppen eld spill inte ut bränsle rök inte. Stäng av motorn före tankning. Tanka inte om motorn fortfarande är varm, eftersom bränsle kan spillas brandfara! 3

6 svenska Ta ned maskinen från ryggen före tankning. Tanka endast när den står på marken. Öppna tanklocket försiktigt så att övertrycket i tanken kan sjunka långsamt och inget bränsle sprutar ut. Tanka endast på välventilerade ställen. Om bränsle spillts ut ska maskinen genast rengöras se till att inte få bränsle på kläderna. Om det skulle hända byt genast. Maskinerna kan ha olika tanklock beroende på modell. Dra åt tanklocket så hårt som möjligt efter tankning. Sätt i tanklocket med bygel (bajonettfattning) korrekt, vrid det till stopp och stäng bygeln. På så sätt minskar risken för att tanklocket lossnar genom motorns vibrationer och bränsle läcker ut. Var uppmärksam på läckor! Starta inte motorn om bränsle läcker ut livsfara på grund av brännskador! Före start Kontrollera att maskinen är driftsäker observera motsvarande kapitel i bruksanvisningen: Kontrollera att bränslesystemet är tätt, särskilt de synliga delarna som t.ex. tanklock, slanganslutningar, bränslehandpump (endast på maskiner med bränslehandpump). Starta inte motorn om läckage eller skador finns brandfara! Låt en auktoriserad återförsäljare reparera maskinen innan den används. Gasspaken ska vara lättrörlig och automatiskt återgå till tomgångsläget. Ställspaken ska lätt kunna ställas på STOP eller 0. Blåsanordningen måste monteras enligt anvisningarna. För att maskinen ska kunna manövreras säkert är det viktigt att handtagen är rena, torra och fria från olja och smuts. Kontrollera att tändkabelskon sitter fast. Om den sitter löst kan det bildas gnistor som kan antända bränsleluftblandning som läcker ut brandfara! Utför inga ändringar på manöveroch säkerhetsanordningarna. Kontrollera fläkthusets skick. Slitage på fläkthuset (sprickor, avbrutet fläkthus) kan leda till skaderisk på grund av utträngande främmande föremål. Kontakta en auktoriserad återförsäljare vid skador på fläkthuset vi rekommenderar auktoriserade STIHLåterförsäljare. Maskinen får endast användas i driftssäkert skick olycksrisk! Inför en nödsituation: Öva på att snabbt lossa höftrem och axelremmar samt på att ta ned maskinen från ryggen. Starta motorn Minst 3 meter från platsen där du tankade och inte i slutna utrymmen. Maskinen får bara hanteras av en person. Låt inte andra personer vistas i arbetsområdet, inte heller vid start. Dra inte igång motorn medan du håller maskinen i händerna följ beskrivningen i bruksanvisningen när du startar. Starta endast på jämnt underlag. Se till att stå stadigt och säkert, håll fast maskinen ordentligt. Efter att motorn har startat kan föremål (t.ex. stenar) slungas i väg av den ökande luftströmmen. Under arbetets gång Vid överhängande fara eller nödsituation, stäng genast av motorn sätt ställspaken på STOP eller 0. Inom en radie på 5 m får det inte befinna sig någon annan person, p.g.a. föremål som kan slungas iväg finns skaderisk! Håll även detta avstånd till föremål (fordon, fönsterrutor) risk för materialskador! 4

7 Blås aldrig i riktning mot personer eller djur maskinen kan slunga i väg små föremål med hög hastighet skaderisk! Se upp för smådjur när du använder maskinen (såväl i naturen som i trädgården) så att du inte skadar dem. Låt aldrig maskinen gå utan uppsikt. Arbeta försiktigt vid halka, väta, snö och is, i sluttningar och ojämn terräng halkrisk! Se upp för hinder: Avfall, stubbar, rötter, diken snubbelrisk! Arbeta inte på stege eller på instabilt underlag. Det krävs ökad försiktighet och uppmärksamhet när hörselskydden är på, eftersom det då är svårare att upptäcka fara som signaleras genom ljud (skrik, ljudsignaler osv.). Arbeta lugnt och genomtänkt endast vid goda ljus- och siktförhållanden. Utsätt inte andra för fara se dig omkring under arbetet. Ta arbetspauser i god tid för att undvika trötthet och utmattning olycksrisk! Maskinen avger giftiga avgasernär motorn går. Dessa avgaser kan vara luktlösa och osynliga och innehålla oförbrända kolväten och bensen. Arbeta därför aldrig i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen med maskinen inte ens med katalysatormaskiner. Vid arbete i diken, sänkor eller där det är trångt måste luftcirkulationen vara god livsfara på grund av förgiftning! Vid illamående, huvudvärk, synproblem (t.ex. förminskat synfält), hörselrubbningar, yrsel eller bristande koncentrationsförmåga ska man omedelbart avbryta arbetet. Dessa symptom kan bland annat orsakas av höga avgaskoncentrationer olycksrisk! Rök inte när du arbetar med maskinen och i området närmast runt maskinen brandfara! Ur bränslesystemet kan det strömma ut lättantändliga bensinångor. Bär alltid andningsskydd vid dammbildning. Kör maskinen med så lite buller och avgaser som möjligt låt inte motorn gå i onödan och gasa endast vid arbete. Ställ maskinen på ett jämnt, ej brännbart underlag efter arbetets slut. Ställ den inte i närheten av lättantändligt material (t.ex. sågspån, bark, torrt gräs, bensin) brandfara! Om maskinen har belastats på felaktigt sätt (t.ex. påverkats av slag eller fall) är det mycket viktigt att driftsäkerheten kontrolleras innan den används igen se även Före start. Kontrollera särskilt att bränslesystemet är tätt samt säkerhetsanordningarnas funktion. Använd aldrig en maskin som inte är driftssäker. Kontakta i tveksamma fall en auktoriserad återförsäljare. Användning av blåsaggregat svenska Maskinen ska bäras på ryggen. Den högra handen styr blåsröret på manöverhandtaget. Arbeta endast genom att långsamt röra dig framåt var alltid uppmärksam på blåsrörets utblåsning gå aldrig baklänges snubbelrisk! Stäng av motorn innan du tar ned maskinen från ryggen. Arbetsteknik För att minska blåstiden använd kratta och kvast för att lossa smutspartiklar före blåsningen. Rekommenderad arbetsteknik för att minska luftföroreningarna: Vid behov kan man fukta ytor som ska blåsas rena för att undvika dammbildning. Blås inte små smutspartiklar mot människor (särskilt barn), husdjur, mot öppna fönster eller nytvättade bilar. Blås försiktigt bort smutspartiklarna. Samla sammanblåst smuts i en sopcontainer, blås inte in det på granntomten. 0009BA00 K 5

8 svenska Rekommenderad arbetsteknik för att minska buller: Använd endast maskinen på förnuftiga tider inte tidigt på morgonen, sent på kvällen eller under lunchtid, när andra människor kan störas. Håll dig till lokala angivna tider. Kör blåsaggregatet med det lägsta möjliga motorvarvtalet som arbetet kräver. Kontrollera utrustningen innan arbetet påbörjas, speciellt ljuddämparen, luftinsuget och luftfiltret. Vibrationer Längre tids användning av maskinen kan leda till cirkulationsrubbningar i händerna ( vita fingrar ), vilka orsakats av vibrationerna. En allmänt giltig längd för användningsperioden kan inte fastställas eftersom den påverkas av många olika faktorer. Användningsperioden kan förlängas genom: att händerna hålls varma ta pauser Användningsperioden förkortas genom: Individuella betingelser såsom dålig blodcirkulation (Känns igen genom: fingrar som ofta blir kalla, stickningar) låga utomhustemperaturer Greppets styrka (ett kraftigt grepp kan hämma blodcirkulationen) Vid regelbunden långvarig användning av maskinen, samt om de olika symptomen (t.ex. stickningar i fingrarna) återkommer upprepade gånger, rekommenderas en läkarundersökning. Underhåll och reparation Utför regelbundet underhåll på maskinen. Utför endast de underhållsarbeten som beskrivs i skötselanvisningen. Allt annat arbete ska utföras av en fackhandlare. Vi rekommenderar att man endast låter auktoriserade STIHL återförsäljare genomföra underhållsarbeten och reparationer. STIHL fackhandlare erbjuds regelbunden utbildning och har teknisk information till sitt förfogande. Använd endast reservdelar av hög kvalitet. Annars finns det risk för olyckor och skador på maskinen. Vid frågor, kontakta en fackhandlare. Vi rekommenderar att du använder STIHL originalreservdelar. Dessa har optimala egenskaper och är anpassade till maskinen och användarens krav. Vid reparation, underhåll och rengöring ska man alltid stänga av motorn skaderisk! Undantag: Förgasar- och tomgångsinställning. Sätt inte igång motorn med startanordningen vid avdragen tändkabelsko eller med utskruvat tändstift brandfara om gnistor kommer utanför cylindern! Utför inte underhåll och förvara inte maskinen i närheten av öppen eld. Kontrollera regelbundet att tanklocket är tätt. Använd endast felfria och av STIHL godkända tändstift - se Tekniska data. Kontrollera tändkabeln (felfri isolering, stabil anslutning). Kontrollera att ljuddämparen är i felfritt skick. Använd inte maskinen med skadad ljuddämpare eller om ljuddämparen är borttagen brandfara! risk för hörselskador! Rör inte vid varm ljuddämpare brännskaderisk! Vibrationsdämparnas skick påverkar vibrationsnivån kontrollera vibrationsdämparna regelbundet. Stäng av motorn innan du åtgärdar fel. 6

9 Komplettering av maskinen Montering av manöverhandtaget Montering av blåsrören BR 500 svenska Montering av slangklämmor och veckad slang Dra isär rörklämmans båda halvor Skjut manöverhandtaget () på blåsröret (2). 452BA0 K 2 3 Beroende på kroppsstorlek: Skjut blåsröret () till motsvarande markering på blåsröret (2). Vrid blåsröret () i pilens riktning och se till att det hakar i rätt spår (3). 452BA095 K Skjut på slangklämman () (med fästspår för gasvajer) med positionsmarkeringarna riktade åt vänster på rörkröken (3). Skjut på den veckade slangen (2) över rörkröken (3). 452BA08 K BR 550, BR Justera manöverhandtaget () på rörskarven se bilden. Fäst manöverhandtaget () med skruven (3) så att det fortfarande kan skjutas på blåsröret (2) BA02 K 2 3 Beroende på kroppsstorlek: Skjut blåsröret () till motsvarande markering på blåsröret (2). Vrid blåsröret () i pilens riktning och se till att det hakar i rätt spår (3). 452BA096 K 3 4 Skjut på slangklämman () på den veckade slangen (2). Positionsmarkeringarna på slangklämman () och rörkröken (3) ska stämma överens skruvförsänkningen ska vara vänd nedåt BA09 K Dra åt slangklämman () med skruven (4). 7

10 svenska 2 5 Montering av munstycket Inställning av manöverhandtaget Skjut på slangklämman (5) (utan fästspår för gasvajer) med positionsmarkeringarna riktade åt höger på blåsröret (6). Skjut in blåsröret (6) i den veckade slangen (2) BA03 K 2 3 Skjut munstycket () över blåsröret (2) så att det hakar in i tappen (3). Demontering av munstycket 452BA K 2 3 Skjut på manöverhandtaget () på blåsröret (2) i längdriktningen och ställ in det på en armlängd. Fäst manöverhandtaget () med skruven (3). 452BA0 K Skjut på slangklämman (5) på den veckade slangen (2). 6 Justera slangklämman (5) och blåsröret (6) som på bilden. Dra åt slangklämman (5) med skruven (7). 452BA04 K 2 3 Vrid munstycket () i pilens riktning tills tappen (3) täcks över. Dra av munstycket () från blåsröret (2). 452BA2 K Haka fast gasvajern (4) med hylsan (5) i fästspåret (6). 8

11 svenska Slitagemarkering på munstycket Inställning av gasvajern Efter hopsättning av maskinen, eller efter en lång stunds användning, kan det vara nödvändigt att justera gasvajerinställningen. 452BA00 K Fäst blåsröret vid bäröppningen i ryggplattan. Ställ in gasvajern när maskinen är helt färdigmonterad. Under arbetet nöts främre delen av munstycket p.g.a. kontakt med marken. Munstycket är en förslitningsdetalj och måste bytas när markeringen nås. Montering av transportband För förvaring och transport: Ställ gasspaken i fullgasläge till stopp. Skruva försiktigt åt skruven på gasspaken tills det börjar ta emot. Sätt fast kardborrbandet på blåsröret dra skarven genom öglan. 9

12 svenska Påtagning av bärselen Lossa selen 4-MI-motor 373BA004 K Motorn STIHL 4-MI är blandningssmord och måste drivas med en bränsleblandning av bensin och motorolja. Den arbetar enligt fyrtaktsprincipen. Ställ in selen så att ryggplattan ligger an stadigt mot ryggen. Lyft upp klämmorna. A B höjdinställning inställning av lutning Åtdragning av selen 373BA003 K Dra ändarna på remmarna nedåt. 0

13 Bränsle Motorn ska köras på en bränsleblandning av bensin och motorolja. VARIG Undvik direkt hudkontakt med bränsle och inandning av bränsleångor. STIHL MotoMix STIHL rekommenderar att du använder STIHL MotoMix. Detta färdigblandade bränsle är fritt från bensen, blyfritt och utmärker sig genom högt oktantal och ger alltid rätt blandningsförhållanden. STIHL MotoMix är blandat med STIHL tvåtaktsmotorolja HP Ultra för att ge motorn maximal livslängd. MotoMix går inte att få tag på i alla affärer. Blandning av bränsle OBS! Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna kan orsaka allvarliga skador på motorn. Bensin eller motorolja av undermålig kvalitet kan skada motor, packningar, ledningar och bränsletank. Bensin Använd endast märkesbensin med ett oktantal på minst 90 ROZ blyfri eller blyad. Maskiner med avgaskatalysator måste köras med blyfri bensin. OBS! Om tanken har fyllts några gånger med blyad bensin kan katalysatorns effekt sjunka märkbart. Bensin med en alkoholhalt över 0 % kan förorsaka driftstörningar i motorer med manuellt inställbara förgasare och får därför inte användas för dessa motorer. Motorer med M-Tronic levererar full effekt med bensin med en alkoholhalt upp till 25 % (E25). Motorolja Använd endast tvåtaktsmotorolja av god kvalitet helst STIHL tvåtaktsmotorolja HP, HP Super eller HP Ultra, dessa är optimalt anpassade till STIHL-motorer. HP Ultra ger allra högst effekt och motorlivslängd. Motoroljorna finns inte tillgängliga på alla marknader. Till maskiner med avgaskatalysator får endast STIHL tvåtaktsmotorolja :50 användas. Blandningsförhållande vid STIHL tvåtaktsmotorolja :50; :50 = del olja + 50 delar bensin Exempel svenska Bensinmängd STIHL tvåtaktsolja :50 Liter Liter (ml) 0,02 (20) 5 0,0 (00) 0 0,20 (200) 5 0,30 (300) 20 0,40 (400) 25 0,50 (500) Häll först motorolja, sedan bensin i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Förvaring av bränsleblandningen Förvara endast i behållare godkända för bränsle, på en säker, torr och sval plats och skydda från solljus. Bränsleblandningen åldras blanda endast till bränsle för några veckors behov. Lagra inte bränsleblandningen längre än 30 dagar. Under inverkan av ljus, sol eller låga/höga temperaturer kan bränsleblandningen bli oanvändbar snabbare. STIHL MotoMix kan dock lagrs upp till 2 år utan problem. Skaka dunken med bränsleblandningen väl före tankning. VARIG I dunken kan ett övertryck byggas upp öppna försiktigt. Bränsletank och bränsledunk skall rengöras noggrant då och då.

14 svenska Ta hand om gamla bränslerester och den vätska som används vid rengöringen enligt gällande miljöföreskrifter! Påfyllning av bränsle Förberedelse av maskinen 002BA49 K Tanklock med skruvlås Öppna tanklock med snäpplock. Rengör tanklocket och ytan runt det före tankning så att ingen smuts kommer in i tanken. Maskinerna kan ha olika tanklock beroende på modell. Fäll upp bygeln så att den står rakt upp. 00BA28 K 002BA48 K 00BA29 K 452BA23 K Tanklock med fällbygel (bajonettlås) Vrid tanklocket moturs (cirka /4 varv). 2

15 svenska 00BA224 K Ta av tanklocket 00BA22 K Fylla på bränsle Håll kvar tanklocket där och vrid det medurs tills det hakar fast. Ta tag i tanklocket låsningen är korrekt om det varken går att vrida eller ta bort det. Se till att inte spilla bränsle vid tankningen och fyll inte tanken ända upp. Vi rekommenderar att du använder STIHL påfyllningssystem för bränsle (tillbehör). 00BA222 K Om det går att vrida eller ta bort tanklocket Tanklockets nedre del har vridits i förhållande till den övre delen: Fylla på bränsle Fäll ned bygeln så långt det går. Stänga tanklock med snäpplock Kontroll av låsningen 00BA227 K 00BA225 K Vänster: Tanklockets nedre del har vridits. 00BA220 K 00BA223 K Höger: Tanklockets nedre del är i rätt position. Bygeln står lodrätt: Sätt tanklocket på plats positionsmarkeringarna på tanklocket och påfyllningsröret ska stå mitt emot varandra. Bygelns klack måste ligga helt i urtaget (se pil). Tryck tanklocket nedåt tills det tar emot. 3

16 svenska 00BA226 K Fyll på bränsle Se till att inte spilla bränsle vid tankningen och fyll inte tanken ända upp. Vi rekommenderar STIHL påfyllningssystem (specialtillbehör). Stänga tanklocket med skruvlås Vinterbruk Vid temperaturer under +0 C: Sätt tanklocket på rätt plats och vrid det moturs ända tills det griper tag i påfyllningsnippelns säte. Fortsätta vrida tanklocket moturs (cirka /4 varv) då vrids tanklockets nedre del till sin rätta position. Vrid tanklocket medurs och stäng det se avsnitten Stängning och Kontroll av låsningen. Öppna tanklocket med skruvlås Sätt locket på plats Vrid locket medurs till stopp och dra sedan åt så hårt som möjligt för hand 002BA448 K 2 452BA084 K 002BA447 K Ta bort filterkåpan () och luftfiltret (2). Vrid locket moturs tills det kan tas bort från tanköppningen Ta av tanklocket 3 452BA085 K Lossa skruven (3). 4

17 svenska Information före start Starta/stanna motorn 4 Sätt kåpan (4) i läget r (vinterbruk). Dra åt skruven (3). Sätt tillbaka filterkåpan och luftfiltret BA086 K Ställspak 2 Gasspak 2 452BA020 K Starta motorn Följ säkerhetsföreskrifterna. OBS! Starta endast maskinen på ett rent och dammfritt underlag, så att inget damm kan sugas in i maskinen. Vid temperaturer över +20 C: Ställspakens tre lägen Se noga till att kåpan (4) återställs till läget s (sommarbruk) OBS! Stoppläge 0 tändsystemet avbryts, motorn stannar. Ställspaken stannar inte i detta läge, utan går tillbaka automatiskt. annars finns det risk för motorstörningar på grund av överhettning! Driftläge F motorn går eller kan starta. Gasspaken kan regleras steglöst. Ställspaken () ska stå på F. Ställbart läge C gasspaken kan ställas på tre olika nivåer: /3-gas, 2/3- gas och fullgasläge. För att lossa spaken från ett läge, sätt tillbaka ställspaken i driftläge F 452BA5 K Tryck minst fem gånger på den manuella bränslepumpen även om den är fylld med bränsle. 5

18 svenska Kall motor (kallstart) Starta är motorn startat första gången Vrid chokereglaget till l. Varm motor (varmstart) vid kall motor: Vrid chokereglaget till n fortsätt att starta tills motorn går. vid varm motor: Fortsätt dra tills motorn går. Så snart motorn går Vrid chokereglaget till n. Denna inställning gäller också om motorn redan har gått, men fortfarande är kall. Placera maskinen stadigt på marken se till att inga personer befinner sig framför utloppshålet. Stå stadigt: Håll fast maskinen med vänster hand på kåpan och håll emot med foten så att maskinen inte halkar iväg. Dra med höger hand långsamt ut starthandtaget till det första märkbara stoppet, dra sedan ut det snabbt och bestämt. Dra inte ut startlinan helt till stopp risk för att den går av! Släpp inte starthandtaget, utan styr startlinan tillbaka mot utdragningsriktningen, så att den hinner lindas upp ordentligt. Fortsätt att starta tills motorn går vrid chokereglaget till n senast efter det tredje startförsöket. För att övergå till tomgång: Tryck på gasspaken (2) chokereglaget hoppar automatiskt till driftläge F. eller För choken för hand till driftsläge F. 6

19 svenska Vid mycket låg temperatur Anvisningar för driften Under arbetets gång Varmkör motorn med lite gas en kort stund. Vrid chokereglaget till n. Efter en längre tids drift med fullast, låt motorn gå på tomgång en kort stund tills den mesta värmen förts bort med kylluften för att delarna i motorn (tändsystem, förgasare) inte ska belastas extremt på grund av upplagrad värme. Stänga av motorn Efter arbetet Ställspaken () ska stå på 0 motorn stannar ställspaken fjädrar tillbaka automatiskt. Om motorn inte startar Chokereglage Om choken inte vreds till n i rätt tid efter att motorn startades så har motorn fått för mycket bränsle. 452BA026 K Ställspaken () ska stå på C. Gasspaken (2) ska haka i startläget. Starta tills motorn går. Gasvajerinställning Kontrollera gasvajerns inställning se gasvajerinställning. Tanken har körts helt tom och därefter fyllts på. Tryck minst fem gånger på den manuella bränslepumpen efter tankning även om den är fylld med bränsle. Ställ in chokereglaget beroende på motorns temperatur. Starta om motorn. Vid kort stillastående: Låt motorn svalna. Förvara maskinen på ett torrt ställe, inte i närheten av öppen eld, till nästa användningstillfälle. Vid längre stillastående se Förvara maskinen. 7

20 svenska Byte av luftfiltret Inställning av förgasaren Smutsiga luftfilter minskar motorns effekt, ökar bränsleförbrukningen och gör motorn svårstartad. Om motoreffekten sjunker märkbart Maskiner utan justerbar förgasare På vissa utföranden är det inte längre nödvändigt med förgasarinställning. Dessa maskiner känns igen på kåpan, som saknar inställningsuppgifter. H L Ställ choken på l. Lossa skruvarna (). Ta av filterkåpan (2). Ta ur filtret (3). Byt ett smutsigt eller skadat filter. Sätt in nytt filter i filterhuset. Sätt på filterkåpan. Skruva i skruvarna och dra åt. Dessa maskiner är tillverkade så att motorn får den bästa bränsle- /luftblandningen i alla miljöer och under alla driftförhållanden. Tomgångsinställning Motorn stannar på tomgång: Vrid tomgångsskruven (LA) långsamt medurs tills motorn går jämnt. Maskiner med justerbar förgasare 452BA05 K Förgasaren levereras med standardinställning. Denna förgasarinställning gör att motorn får den bästa bränsle-/luftblandningen under alla driftförhållanden. På denna förgasare kan justeringar med högvarvsskruven och lågvarvsskruven endast göras inom snäva gränser. 8

21 Standardinställning Avstängning av motorn Kontrollera luftfiltret rengör eller byt vid behov. Kontrollera gasvajerns inställning justera vid behov se Inställning av gasvajern. Kontrollera gnistskyddsgallret (monterat i vissa länder) i ljuddämparen rengör eller byt vid behov. H L Ojämnt varvtal vid tomgång, motorn stannar trots justering av LA-skruven, dålig acceleration Tomgångsinställningen är för mager. Vrid lågvarvsskruven (L) moturs tills motorn går jämnt och accelererar bra högst fram till stopp. Ojämnt tomgångsvarvtal Tomgångsinställningen är för fet. Vrid lågvarvsskruven (L) medurs tills motorn går jämnt och fortfarande accelererar bra max. till stopp. Efter varje korrigering av lågvarvsskruven (L) behövs för det mesta även en justering av tomgångsskruven (LA). Tändstift svenska Kontrollera först tändstiftet vid dålig motoreffekt, svårstartad motor eller oregelbunden tomgång Byt tändstiftet efter ca 00 driftstimmar tidigare om elektroderna är kraftigt avbrända använd endast avstörda tändstift som är godkända av STIHL se Tekniska data Demontering av tändstift Vrid de båda justerskruvarna försiktigt moturs till stopp: Högvarvsskruven (H) är öppen 3/4 varv Lågvarvsskruven (L) är öppen 3/4 varv Tomgångsinställning Justering av förgasarinställning vid arbete på hög höjd Om motorn inte går tillfredsställande kan det behövas en liten justering: Gör standardinställningen. Varmkör motorn. Vrid högvarvsskruven (H) lite medurs (magrare) högst fram till stopp. 2 Dra av tändkabelskon () Skruva loss tändstiftet (2) 452BA092 K Gör standardinställningen. Starta och varmkör motorn. Motorn stannar på tomgång Vrid tomgångsskruven (LA) långsamt medurs tills motorn går jämnt. OBS! Återställ förgasarinställningen till standardinställningen efter avslutat arbete på hög höjd. Vid för mager inställning finns det risk för motorskador på grund av brist på smörjfett och överhettning. 9

22 svenska Kontrollera tändstiftet Montering av tändstift Gnistskyddsgallret i ljuddämparen I vissa länder är ljuddämparen utrustad med ett gnistskyddsgaller. A 000BA039 K 2 Om motorns effekt sjunker, kontrollera gnistskyddsgallret i ljuddämparen. Låt ljuddämparen svalna. Rengör tändstiftet om det är smutsigt Kontrollera elektrodavståndet (A) och justera vid behov, värde för avstånd se Tekniska data Åtgärda orsaken till det smutsiga tändstiftet Möjliga orsaker: För mycket motorolja i bränslet Smutsigt luftfilter Ogynnsamma driftförhållanden Skruva i tändstiftet (3) och tryck fast tändkabelskon (2) hårt på tändstiftet (3) 3 002BA78 K 2 Lossa skruvarna (). Tag bort ledplåten (2). 452BA090 K 3 452BA09 K VARIG Vid tändstift med separat anslutningsmutter (); skruva alltid på anslutningsmuttern på gängan och dra åt ordentligt genom gnistbildning risk för brandfara! 000BA045 K Ta ut gnistskyddsgallret (3). Rengör gnistskyddsgallret om det är smutsigt, byt vid skador eller kraftig sotbeläggning. Sätt in gnistskyddsgallret igen. Montera kåpan. 20

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling?

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Indlæg fra seminaret Risiko samfundet - afvikling eller udvikling? Tek-Sam23. september 1998 ANTOLOGI AUGUST 1999 Institut for miljø, teknologi og samfund Department

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere

Dannelse og transaktioner

Dannelse og transaktioner Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Dannelse

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci 454 630 b I 10/2012 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK...

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund / Fisk i Öresund Udgivet af: Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet Udgivelsesår: 2007 Antal: Redaktion:

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Tryck: Reprosentralen, Universitetet i Oslo Omslagsfoto: istockphoto

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere