STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning"

Transkript

1 { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

2 S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje d Betjeningsvejledning Bruksanvisning 87-5

3 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart papper. ADREAS STIHL AG & Co. KG, F. VA5.K _06_S Om denna bruksanvisning 2 Säkerhetsanvisningar och arbetsteknik 2 Komplettering av maskinen 7 Inställning av gasvajern 9 Påtagning av bärselen 0 4-MI-motor 0 Bränsle Påfyllning av bränsle 2 Vinterbruk 4 Information före start 5 Starta/stanna motorn 5 Anvisningar för driften 7 Byte av luftfiltret 8 Inställning av förgasaren 8 Tändstift 9 Gnistskyddsgallret i ljuddämparen 20 Startanordning 2 Förvaring av maskinen 2 Kontroll och underhåll av fackhandlare 2 Skötsel och underhåll 22 Minimera slitage och undvik skador 24 Viktiga komponenter 25 Tekniska data 26 Reparationsanvisningar 27 Avfallshantering 27 Försäkran om överensstämmelse 27 { Bästa kund! Tack så mycket för att du valde en kvalitetsprodukt från STIHL. Denna produkt har tillverkats med moderna tillverkningsmetoder och omfattande åtgärder för kvalitetssäkring. Vi försöker göra allt för att du ska bli nöjd med produkten och kunna arbeta med den utan problem. Kontakta din återförsäljare eller vår generalagent om du har frågor som gäller din produkt. Med vänliga hälsningar Dr. ikolas Stihl Denna skötselanvisning är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter förbehålls, i synnerhet rätten till duplicering, översättning och bearbetning med elektroniska system.

4 svenska Om denna bruksanvisning Symboler Symboler som finns på maskinen förklaras i denna skötselanvisning. Beroende på maskinens typ och utrustning kan följande symboler visas på maskinen. Markering av textavsnitt Bränsletank; bränsleblandning av bensin och motorolja Insugsluft: Vinterdrift Insugsluft: Sommardrift Använda den manuella bränslepumpen VARIG Varning för olycksrisk och skaderisk för personer samt varning för allvarliga materiella skador. OBS! Varning för skador på maskinen eller enstaka komponenter. Teknisk vidareutveckling STIHL arbetar ständigt med vidareutveckling av samtliga maskiner; vi måste därför förbehålla oss rätten till ändringar av leveransomfattningen när det gäller form, teknik och utrustning. Det innebär att inga anspråk kan ställas utifrån information och bilder i den här skötselanvisningen. Säkerhetsanvisningar och arbetsteknik Särskilda säkerhetsåtgärder krävs vid arbete med maskinen. Läs hela bruksanvisningen före första användningstillfället och förvara den säkert för senare bruk. Att inte följa bruksanvisningen kan innebära livsfara. Följ gällande säkerhetsföreskrifter, t.ex. från Arbetsmiljöverket. Om du använder maskinen för första gången ska du låta försäljaren eller någon annan sakkunnig förklara hur maskinen ska hanteras eller gå en kurs. Minderåriga får inte arbeta med maskinen undantag är de som fyllt 6 år och utbildas under uppsikt. Håll barn, åskådare och djur borta. Om maskinen inte används ska den ställas så att ingen kan skadas. Skydda maskinen mot obehörig användning. Användaren är ansvarig för olycksfall eller faror som kan drabba andra personer eller deras egendom. Maskinen får endast överlämnas eller lånas ut till personer som är förtrogna med modellen och dess hantering. Bruksanvisningen ska alltid följa med. Användning av bullrande maskiner är enligt lag begränsad under vissa delar av dygnet i en del länder och regioner. 2

5 Använd endast maskinen om alla komponenter är i gott skick. Använd inte högtryckstvätt för rengöring av maskinen. Den hårda vattenstrålen kan skada maskinens delar. Tillbehör och reservdelar Använd bara sådana delar eller tillbehör som har godkänts av STIHL för denna maskin eller tekniskt likvärdiga delar. Vid frågor, kontakta en auktoriserad återförsäljare. Använd bara delar eller tillbehör av hög kvalitet. Annars finns risk för olyckor och skador på maskinen. Vi rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL. Deras egenskaper är optimalt anpassade till produkten och användarens behov. Gör inga ändringar på maskinen dessa kan äventyra säkerheten. STIHL ansvarar inte för några person- eller materialskador som uppkommer vid otillåten användning av tillsatsverktyg. Användarens hälsa Den som arbetar med maskinen måste vara utvilad, frisk och i god kondition. Den som inte får anstränga sig av hälsoskäl ska rådfråga sin läkare före arbete med maskinen. Endast användare av pacemaker: Tändsystemet i denna maskin alstrar ett ytterst svagt elektromagnetiskt fält. Det kan inte uteslutas helt att fältet påverkar enstaka typer av pacemakers. För att undvika hälsorisker rekommenderar STIHL att du kontaktar din läkare och tillverkaren av pacemakern. Arbeta aldrig med maskinen efter intag av alkohol, läkemedel eller droger som påverkar reaktionsförmågan. Avsedd användning Blåsaggregatet kan användas för att ta bort löv, gräs, papper och dylikt, t.ex. i trädgårdar eller på idrottsplatser, parkeringsplatser och uppfarter. Det lämpar sig också för att blåsa rent på jaktstigar i skogen. Blås aldrig på hälsofarliga material. Det är inte tillåtet att använda maskinen för andra ändamål. Det kan leda till olyckor eller skador på maskinen. Gör inga ändringar på produkten, även det kan leda till olyckor eller skador på maskinen. Kläder och utrustning Bär alltid föreskriven klädsel och utrustning. Kläderna ska vara ändamålsenliga och får inte hindra arbetet. Bär tätt åtsittande kläder, helst overall, inte arbetsrock. Bär inte lösa kläder, halsduk, slips eller smycken som kan sugas in i luftintaget. Bind upp och skydda långt hår (med sjal, mössa, hjälm etc.). svenska Använd stadiga skor med halksäker sula. VARIG Använd personligt bullerskydd t.ex. hörselkåpor. STIHL erbjuder ett omfattande utbud av personlig skyddsutrustning. Transport av maskinen Stäng alltid av motorn. Vid transport i fordon: Säkra maskinen så att den inte välter eller skadas och så att inte bränsle kan läcka ut. Tankning För att minska risken för ögonskador, bär tätt åtsittande skyddsglasögon enligt standarden SS-E 66. Se till att skyddsglasögonen sitter ordentligt. Bensin är ytterst lättantändligt. Håll ett säkert avstånd till öppen eld spill inte ut bränsle rök inte. Stäng av motorn före tankning. Tanka inte om motorn fortfarande är varm, eftersom bränsle kan spillas brandfara! 3

6 svenska Ta ned maskinen från ryggen före tankning. Tanka endast när den står på marken. Öppna tanklocket försiktigt så att övertrycket i tanken kan sjunka långsamt och inget bränsle sprutar ut. Tanka endast på välventilerade ställen. Om bränsle spillts ut ska maskinen genast rengöras se till att inte få bränsle på kläderna. Om det skulle hända byt genast. Maskinerna kan ha olika tanklock beroende på modell. Dra åt tanklocket så hårt som möjligt efter tankning. Sätt i tanklocket med bygel (bajonettfattning) korrekt, vrid det till stopp och stäng bygeln. På så sätt minskar risken för att tanklocket lossnar genom motorns vibrationer och bränsle läcker ut. Var uppmärksam på läckor! Starta inte motorn om bränsle läcker ut livsfara på grund av brännskador! Före start Kontrollera att maskinen är driftsäker observera motsvarande kapitel i bruksanvisningen: Kontrollera att bränslesystemet är tätt, särskilt de synliga delarna som t.ex. tanklock, slanganslutningar, bränslehandpump (endast på maskiner med bränslehandpump). Starta inte motorn om läckage eller skador finns brandfara! Låt en auktoriserad återförsäljare reparera maskinen innan den används. Gasspaken ska vara lättrörlig och automatiskt återgå till tomgångsläget. Ställspaken ska lätt kunna ställas på STOP eller 0. Blåsanordningen måste monteras enligt anvisningarna. För att maskinen ska kunna manövreras säkert är det viktigt att handtagen är rena, torra och fria från olja och smuts. Kontrollera att tändkabelskon sitter fast. Om den sitter löst kan det bildas gnistor som kan antända bränsleluftblandning som läcker ut brandfara! Utför inga ändringar på manöveroch säkerhetsanordningarna. Kontrollera fläkthusets skick. Slitage på fläkthuset (sprickor, avbrutet fläkthus) kan leda till skaderisk på grund av utträngande främmande föremål. Kontakta en auktoriserad återförsäljare vid skador på fläkthuset vi rekommenderar auktoriserade STIHLåterförsäljare. Maskinen får endast användas i driftssäkert skick olycksrisk! Inför en nödsituation: Öva på att snabbt lossa höftrem och axelremmar samt på att ta ned maskinen från ryggen. Starta motorn Minst 3 meter från platsen där du tankade och inte i slutna utrymmen. Maskinen får bara hanteras av en person. Låt inte andra personer vistas i arbetsområdet, inte heller vid start. Dra inte igång motorn medan du håller maskinen i händerna följ beskrivningen i bruksanvisningen när du startar. Starta endast på jämnt underlag. Se till att stå stadigt och säkert, håll fast maskinen ordentligt. Efter att motorn har startat kan föremål (t.ex. stenar) slungas i väg av den ökande luftströmmen. Under arbetets gång Vid överhängande fara eller nödsituation, stäng genast av motorn sätt ställspaken på STOP eller 0. Inom en radie på 5 m får det inte befinna sig någon annan person, p.g.a. föremål som kan slungas iväg finns skaderisk! Håll även detta avstånd till föremål (fordon, fönsterrutor) risk för materialskador! 4

7 Blås aldrig i riktning mot personer eller djur maskinen kan slunga i väg små föremål med hög hastighet skaderisk! Se upp för smådjur när du använder maskinen (såväl i naturen som i trädgården) så att du inte skadar dem. Låt aldrig maskinen gå utan uppsikt. Arbeta försiktigt vid halka, väta, snö och is, i sluttningar och ojämn terräng halkrisk! Se upp för hinder: Avfall, stubbar, rötter, diken snubbelrisk! Arbeta inte på stege eller på instabilt underlag. Det krävs ökad försiktighet och uppmärksamhet när hörselskydden är på, eftersom det då är svårare att upptäcka fara som signaleras genom ljud (skrik, ljudsignaler osv.). Arbeta lugnt och genomtänkt endast vid goda ljus- och siktförhållanden. Utsätt inte andra för fara se dig omkring under arbetet. Ta arbetspauser i god tid för att undvika trötthet och utmattning olycksrisk! Maskinen avger giftiga avgasernär motorn går. Dessa avgaser kan vara luktlösa och osynliga och innehålla oförbrända kolväten och bensen. Arbeta därför aldrig i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen med maskinen inte ens med katalysatormaskiner. Vid arbete i diken, sänkor eller där det är trångt måste luftcirkulationen vara god livsfara på grund av förgiftning! Vid illamående, huvudvärk, synproblem (t.ex. förminskat synfält), hörselrubbningar, yrsel eller bristande koncentrationsförmåga ska man omedelbart avbryta arbetet. Dessa symptom kan bland annat orsakas av höga avgaskoncentrationer olycksrisk! Rök inte när du arbetar med maskinen och i området närmast runt maskinen brandfara! Ur bränslesystemet kan det strömma ut lättantändliga bensinångor. Bär alltid andningsskydd vid dammbildning. Kör maskinen med så lite buller och avgaser som möjligt låt inte motorn gå i onödan och gasa endast vid arbete. Ställ maskinen på ett jämnt, ej brännbart underlag efter arbetets slut. Ställ den inte i närheten av lättantändligt material (t.ex. sågspån, bark, torrt gräs, bensin) brandfara! Om maskinen har belastats på felaktigt sätt (t.ex. påverkats av slag eller fall) är det mycket viktigt att driftsäkerheten kontrolleras innan den används igen se även Före start. Kontrollera särskilt att bränslesystemet är tätt samt säkerhetsanordningarnas funktion. Använd aldrig en maskin som inte är driftssäker. Kontakta i tveksamma fall en auktoriserad återförsäljare. Användning av blåsaggregat svenska Maskinen ska bäras på ryggen. Den högra handen styr blåsröret på manöverhandtaget. Arbeta endast genom att långsamt röra dig framåt var alltid uppmärksam på blåsrörets utblåsning gå aldrig baklänges snubbelrisk! Stäng av motorn innan du tar ned maskinen från ryggen. Arbetsteknik För att minska blåstiden använd kratta och kvast för att lossa smutspartiklar före blåsningen. Rekommenderad arbetsteknik för att minska luftföroreningarna: Vid behov kan man fukta ytor som ska blåsas rena för att undvika dammbildning. Blås inte små smutspartiklar mot människor (särskilt barn), husdjur, mot öppna fönster eller nytvättade bilar. Blås försiktigt bort smutspartiklarna. Samla sammanblåst smuts i en sopcontainer, blås inte in det på granntomten. 0009BA00 K 5

8 svenska Rekommenderad arbetsteknik för att minska buller: Använd endast maskinen på förnuftiga tider inte tidigt på morgonen, sent på kvällen eller under lunchtid, när andra människor kan störas. Håll dig till lokala angivna tider. Kör blåsaggregatet med det lägsta möjliga motorvarvtalet som arbetet kräver. Kontrollera utrustningen innan arbetet påbörjas, speciellt ljuddämparen, luftinsuget och luftfiltret. Vibrationer Längre tids användning av maskinen kan leda till cirkulationsrubbningar i händerna ( vita fingrar ), vilka orsakats av vibrationerna. En allmänt giltig längd för användningsperioden kan inte fastställas eftersom den påverkas av många olika faktorer. Användningsperioden kan förlängas genom: att händerna hålls varma ta pauser Användningsperioden förkortas genom: Individuella betingelser såsom dålig blodcirkulation (Känns igen genom: fingrar som ofta blir kalla, stickningar) låga utomhustemperaturer Greppets styrka (ett kraftigt grepp kan hämma blodcirkulationen) Vid regelbunden långvarig användning av maskinen, samt om de olika symptomen (t.ex. stickningar i fingrarna) återkommer upprepade gånger, rekommenderas en läkarundersökning. Underhåll och reparation Utför regelbundet underhåll på maskinen. Utför endast de underhållsarbeten som beskrivs i skötselanvisningen. Allt annat arbete ska utföras av en fackhandlare. Vi rekommenderar att man endast låter auktoriserade STIHL återförsäljare genomföra underhållsarbeten och reparationer. STIHL fackhandlare erbjuds regelbunden utbildning och har teknisk information till sitt förfogande. Använd endast reservdelar av hög kvalitet. Annars finns det risk för olyckor och skador på maskinen. Vid frågor, kontakta en fackhandlare. Vi rekommenderar att du använder STIHL originalreservdelar. Dessa har optimala egenskaper och är anpassade till maskinen och användarens krav. Vid reparation, underhåll och rengöring ska man alltid stänga av motorn skaderisk! Undantag: Förgasar- och tomgångsinställning. Sätt inte igång motorn med startanordningen vid avdragen tändkabelsko eller med utskruvat tändstift brandfara om gnistor kommer utanför cylindern! Utför inte underhåll och förvara inte maskinen i närheten av öppen eld. Kontrollera regelbundet att tanklocket är tätt. Använd endast felfria och av STIHL godkända tändstift - se Tekniska data. Kontrollera tändkabeln (felfri isolering, stabil anslutning). Kontrollera att ljuddämparen är i felfritt skick. Använd inte maskinen med skadad ljuddämpare eller om ljuddämparen är borttagen brandfara! risk för hörselskador! Rör inte vid varm ljuddämpare brännskaderisk! Vibrationsdämparnas skick påverkar vibrationsnivån kontrollera vibrationsdämparna regelbundet. Stäng av motorn innan du åtgärdar fel. 6

9 Komplettering av maskinen Montering av manöverhandtaget Montering av blåsrören BR 500 svenska Montering av slangklämmor och veckad slang Dra isär rörklämmans båda halvor Skjut manöverhandtaget () på blåsröret (2). 452BA0 K 2 3 Beroende på kroppsstorlek: Skjut blåsröret () till motsvarande markering på blåsröret (2). Vrid blåsröret () i pilens riktning och se till att det hakar i rätt spår (3). 452BA095 K Skjut på slangklämman () (med fästspår för gasvajer) med positionsmarkeringarna riktade åt vänster på rörkröken (3). Skjut på den veckade slangen (2) över rörkröken (3). 452BA08 K BR 550, BR Justera manöverhandtaget () på rörskarven se bilden. Fäst manöverhandtaget () med skruven (3) så att det fortfarande kan skjutas på blåsröret (2) BA02 K 2 3 Beroende på kroppsstorlek: Skjut blåsröret () till motsvarande markering på blåsröret (2). Vrid blåsröret () i pilens riktning och se till att det hakar i rätt spår (3). 452BA096 K 3 4 Skjut på slangklämman () på den veckade slangen (2). Positionsmarkeringarna på slangklämman () och rörkröken (3) ska stämma överens skruvförsänkningen ska vara vänd nedåt BA09 K Dra åt slangklämman () med skruven (4). 7

10 svenska 2 5 Montering av munstycket Inställning av manöverhandtaget Skjut på slangklämman (5) (utan fästspår för gasvajer) med positionsmarkeringarna riktade åt höger på blåsröret (6). Skjut in blåsröret (6) i den veckade slangen (2) BA03 K 2 3 Skjut munstycket () över blåsröret (2) så att det hakar in i tappen (3). Demontering av munstycket 452BA K 2 3 Skjut på manöverhandtaget () på blåsröret (2) i längdriktningen och ställ in det på en armlängd. Fäst manöverhandtaget () med skruven (3). 452BA0 K Skjut på slangklämman (5) på den veckade slangen (2). 6 Justera slangklämman (5) och blåsröret (6) som på bilden. Dra åt slangklämman (5) med skruven (7). 452BA04 K 2 3 Vrid munstycket () i pilens riktning tills tappen (3) täcks över. Dra av munstycket () från blåsröret (2). 452BA2 K Haka fast gasvajern (4) med hylsan (5) i fästspåret (6). 8

11 svenska Slitagemarkering på munstycket Inställning av gasvajern Efter hopsättning av maskinen, eller efter en lång stunds användning, kan det vara nödvändigt att justera gasvajerinställningen. 452BA00 K Fäst blåsröret vid bäröppningen i ryggplattan. Ställ in gasvajern när maskinen är helt färdigmonterad. Under arbetet nöts främre delen av munstycket p.g.a. kontakt med marken. Munstycket är en förslitningsdetalj och måste bytas när markeringen nås. Montering av transportband För förvaring och transport: Ställ gasspaken i fullgasläge till stopp. Skruva försiktigt åt skruven på gasspaken tills det börjar ta emot. Sätt fast kardborrbandet på blåsröret dra skarven genom öglan. 9

12 svenska Påtagning av bärselen Lossa selen 4-MI-motor 373BA004 K Motorn STIHL 4-MI är blandningssmord och måste drivas med en bränsleblandning av bensin och motorolja. Den arbetar enligt fyrtaktsprincipen. Ställ in selen så att ryggplattan ligger an stadigt mot ryggen. Lyft upp klämmorna. A B höjdinställning inställning av lutning Åtdragning av selen 373BA003 K Dra ändarna på remmarna nedåt. 0

13 Bränsle Motorn ska köras på en bränsleblandning av bensin och motorolja. VARIG Undvik direkt hudkontakt med bränsle och inandning av bränsleångor. STIHL MotoMix STIHL rekommenderar att du använder STIHL MotoMix. Detta färdigblandade bränsle är fritt från bensen, blyfritt och utmärker sig genom högt oktantal och ger alltid rätt blandningsförhållanden. STIHL MotoMix är blandat med STIHL tvåtaktsmotorolja HP Ultra för att ge motorn maximal livslängd. MotoMix går inte att få tag på i alla affärer. Blandning av bränsle OBS! Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna kan orsaka allvarliga skador på motorn. Bensin eller motorolja av undermålig kvalitet kan skada motor, packningar, ledningar och bränsletank. Bensin Använd endast märkesbensin med ett oktantal på minst 90 ROZ blyfri eller blyad. Maskiner med avgaskatalysator måste köras med blyfri bensin. OBS! Om tanken har fyllts några gånger med blyad bensin kan katalysatorns effekt sjunka märkbart. Bensin med en alkoholhalt över 0 % kan förorsaka driftstörningar i motorer med manuellt inställbara förgasare och får därför inte användas för dessa motorer. Motorer med M-Tronic levererar full effekt med bensin med en alkoholhalt upp till 25 % (E25). Motorolja Använd endast tvåtaktsmotorolja av god kvalitet helst STIHL tvåtaktsmotorolja HP, HP Super eller HP Ultra, dessa är optimalt anpassade till STIHL-motorer. HP Ultra ger allra högst effekt och motorlivslängd. Motoroljorna finns inte tillgängliga på alla marknader. Till maskiner med avgaskatalysator får endast STIHL tvåtaktsmotorolja :50 användas. Blandningsförhållande vid STIHL tvåtaktsmotorolja :50; :50 = del olja + 50 delar bensin Exempel svenska Bensinmängd STIHL tvåtaktsolja :50 Liter Liter (ml) 0,02 (20) 5 0,0 (00) 0 0,20 (200) 5 0,30 (300) 20 0,40 (400) 25 0,50 (500) Häll först motorolja, sedan bensin i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Förvaring av bränsleblandningen Förvara endast i behållare godkända för bränsle, på en säker, torr och sval plats och skydda från solljus. Bränsleblandningen åldras blanda endast till bränsle för några veckors behov. Lagra inte bränsleblandningen längre än 30 dagar. Under inverkan av ljus, sol eller låga/höga temperaturer kan bränsleblandningen bli oanvändbar snabbare. STIHL MotoMix kan dock lagrs upp till 2 år utan problem. Skaka dunken med bränsleblandningen väl före tankning. VARIG I dunken kan ett övertryck byggas upp öppna försiktigt. Bränsletank och bränsledunk skall rengöras noggrant då och då.

14 svenska Ta hand om gamla bränslerester och den vätska som används vid rengöringen enligt gällande miljöföreskrifter! Påfyllning av bränsle Förberedelse av maskinen 002BA49 K Tanklock med skruvlås Öppna tanklock med snäpplock. Rengör tanklocket och ytan runt det före tankning så att ingen smuts kommer in i tanken. Maskinerna kan ha olika tanklock beroende på modell. Fäll upp bygeln så att den står rakt upp. 00BA28 K 002BA48 K 00BA29 K 452BA23 K Tanklock med fällbygel (bajonettlås) Vrid tanklocket moturs (cirka /4 varv). 2

15 svenska 00BA224 K Ta av tanklocket 00BA22 K Fylla på bränsle Håll kvar tanklocket där och vrid det medurs tills det hakar fast. Ta tag i tanklocket låsningen är korrekt om det varken går att vrida eller ta bort det. Se till att inte spilla bränsle vid tankningen och fyll inte tanken ända upp. Vi rekommenderar att du använder STIHL påfyllningssystem för bränsle (tillbehör). 00BA222 K Om det går att vrida eller ta bort tanklocket Tanklockets nedre del har vridits i förhållande till den övre delen: Fylla på bränsle Fäll ned bygeln så långt det går. Stänga tanklock med snäpplock Kontroll av låsningen 00BA227 K 00BA225 K Vänster: Tanklockets nedre del har vridits. 00BA220 K 00BA223 K Höger: Tanklockets nedre del är i rätt position. Bygeln står lodrätt: Sätt tanklocket på plats positionsmarkeringarna på tanklocket och påfyllningsröret ska stå mitt emot varandra. Bygelns klack måste ligga helt i urtaget (se pil). Tryck tanklocket nedåt tills det tar emot. 3

16 svenska 00BA226 K Fyll på bränsle Se till att inte spilla bränsle vid tankningen och fyll inte tanken ända upp. Vi rekommenderar STIHL påfyllningssystem (specialtillbehör). Stänga tanklocket med skruvlås Vinterbruk Vid temperaturer under +0 C: Sätt tanklocket på rätt plats och vrid det moturs ända tills det griper tag i påfyllningsnippelns säte. Fortsätta vrida tanklocket moturs (cirka /4 varv) då vrids tanklockets nedre del till sin rätta position. Vrid tanklocket medurs och stäng det se avsnitten Stängning och Kontroll av låsningen. Öppna tanklocket med skruvlås Sätt locket på plats Vrid locket medurs till stopp och dra sedan åt så hårt som möjligt för hand 002BA448 K 2 452BA084 K 002BA447 K Ta bort filterkåpan () och luftfiltret (2). Vrid locket moturs tills det kan tas bort från tanköppningen Ta av tanklocket 3 452BA085 K Lossa skruven (3). 4

17 svenska Information före start Starta/stanna motorn 4 Sätt kåpan (4) i läget r (vinterbruk). Dra åt skruven (3). Sätt tillbaka filterkåpan och luftfiltret BA086 K Ställspak 2 Gasspak 2 452BA020 K Starta motorn Följ säkerhetsföreskrifterna. OBS! Starta endast maskinen på ett rent och dammfritt underlag, så att inget damm kan sugas in i maskinen. Vid temperaturer över +20 C: Ställspakens tre lägen Se noga till att kåpan (4) återställs till läget s (sommarbruk) OBS! Stoppläge 0 tändsystemet avbryts, motorn stannar. Ställspaken stannar inte i detta läge, utan går tillbaka automatiskt. annars finns det risk för motorstörningar på grund av överhettning! Driftläge F motorn går eller kan starta. Gasspaken kan regleras steglöst. Ställspaken () ska stå på F. Ställbart läge C gasspaken kan ställas på tre olika nivåer: /3-gas, 2/3- gas och fullgasläge. För att lossa spaken från ett läge, sätt tillbaka ställspaken i driftläge F 452BA5 K Tryck minst fem gånger på den manuella bränslepumpen även om den är fylld med bränsle. 5

18 svenska Kall motor (kallstart) Starta är motorn startat första gången Vrid chokereglaget till l. Varm motor (varmstart) vid kall motor: Vrid chokereglaget till n fortsätt att starta tills motorn går. vid varm motor: Fortsätt dra tills motorn går. Så snart motorn går Vrid chokereglaget till n. Denna inställning gäller också om motorn redan har gått, men fortfarande är kall. Placera maskinen stadigt på marken se till att inga personer befinner sig framför utloppshålet. Stå stadigt: Håll fast maskinen med vänster hand på kåpan och håll emot med foten så att maskinen inte halkar iväg. Dra med höger hand långsamt ut starthandtaget till det första märkbara stoppet, dra sedan ut det snabbt och bestämt. Dra inte ut startlinan helt till stopp risk för att den går av! Släpp inte starthandtaget, utan styr startlinan tillbaka mot utdragningsriktningen, så att den hinner lindas upp ordentligt. Fortsätt att starta tills motorn går vrid chokereglaget till n senast efter det tredje startförsöket. För att övergå till tomgång: Tryck på gasspaken (2) chokereglaget hoppar automatiskt till driftläge F. eller För choken för hand till driftsläge F. 6

19 svenska Vid mycket låg temperatur Anvisningar för driften Under arbetets gång Varmkör motorn med lite gas en kort stund. Vrid chokereglaget till n. Efter en längre tids drift med fullast, låt motorn gå på tomgång en kort stund tills den mesta värmen förts bort med kylluften för att delarna i motorn (tändsystem, förgasare) inte ska belastas extremt på grund av upplagrad värme. Stänga av motorn Efter arbetet Ställspaken () ska stå på 0 motorn stannar ställspaken fjädrar tillbaka automatiskt. Om motorn inte startar Chokereglage Om choken inte vreds till n i rätt tid efter att motorn startades så har motorn fått för mycket bränsle. 452BA026 K Ställspaken () ska stå på C. Gasspaken (2) ska haka i startläget. Starta tills motorn går. Gasvajerinställning Kontrollera gasvajerns inställning se gasvajerinställning. Tanken har körts helt tom och därefter fyllts på. Tryck minst fem gånger på den manuella bränslepumpen efter tankning även om den är fylld med bränsle. Ställ in chokereglaget beroende på motorns temperatur. Starta om motorn. Vid kort stillastående: Låt motorn svalna. Förvara maskinen på ett torrt ställe, inte i närheten av öppen eld, till nästa användningstillfälle. Vid längre stillastående se Förvara maskinen. 7

20 svenska Byte av luftfiltret Inställning av förgasaren Smutsiga luftfilter minskar motorns effekt, ökar bränsleförbrukningen och gör motorn svårstartad. Om motoreffekten sjunker märkbart Maskiner utan justerbar förgasare På vissa utföranden är det inte längre nödvändigt med förgasarinställning. Dessa maskiner känns igen på kåpan, som saknar inställningsuppgifter. H L Ställ choken på l. Lossa skruvarna (). Ta av filterkåpan (2). Ta ur filtret (3). Byt ett smutsigt eller skadat filter. Sätt in nytt filter i filterhuset. Sätt på filterkåpan. Skruva i skruvarna och dra åt. Dessa maskiner är tillverkade så att motorn får den bästa bränsle- /luftblandningen i alla miljöer och under alla driftförhållanden. Tomgångsinställning Motorn stannar på tomgång: Vrid tomgångsskruven (LA) långsamt medurs tills motorn går jämnt. Maskiner med justerbar förgasare 452BA05 K Förgasaren levereras med standardinställning. Denna förgasarinställning gör att motorn får den bästa bränsle-/luftblandningen under alla driftförhållanden. På denna förgasare kan justeringar med högvarvsskruven och lågvarvsskruven endast göras inom snäva gränser. 8

21 Standardinställning Avstängning av motorn Kontrollera luftfiltret rengör eller byt vid behov. Kontrollera gasvajerns inställning justera vid behov se Inställning av gasvajern. Kontrollera gnistskyddsgallret (monterat i vissa länder) i ljuddämparen rengör eller byt vid behov. H L Ojämnt varvtal vid tomgång, motorn stannar trots justering av LA-skruven, dålig acceleration Tomgångsinställningen är för mager. Vrid lågvarvsskruven (L) moturs tills motorn går jämnt och accelererar bra högst fram till stopp. Ojämnt tomgångsvarvtal Tomgångsinställningen är för fet. Vrid lågvarvsskruven (L) medurs tills motorn går jämnt och fortfarande accelererar bra max. till stopp. Efter varje korrigering av lågvarvsskruven (L) behövs för det mesta även en justering av tomgångsskruven (LA). Tändstift svenska Kontrollera först tändstiftet vid dålig motoreffekt, svårstartad motor eller oregelbunden tomgång Byt tändstiftet efter ca 00 driftstimmar tidigare om elektroderna är kraftigt avbrända använd endast avstörda tändstift som är godkända av STIHL se Tekniska data Demontering av tändstift Vrid de båda justerskruvarna försiktigt moturs till stopp: Högvarvsskruven (H) är öppen 3/4 varv Lågvarvsskruven (L) är öppen 3/4 varv Tomgångsinställning Justering av förgasarinställning vid arbete på hög höjd Om motorn inte går tillfredsställande kan det behövas en liten justering: Gör standardinställningen. Varmkör motorn. Vrid högvarvsskruven (H) lite medurs (magrare) högst fram till stopp. 2 Dra av tändkabelskon () Skruva loss tändstiftet (2) 452BA092 K Gör standardinställningen. Starta och varmkör motorn. Motorn stannar på tomgång Vrid tomgångsskruven (LA) långsamt medurs tills motorn går jämnt. OBS! Återställ förgasarinställningen till standardinställningen efter avslutat arbete på hög höjd. Vid för mager inställning finns det risk för motorskador på grund av brist på smörjfett och överhettning. 9

22 svenska Kontrollera tändstiftet Montering av tändstift Gnistskyddsgallret i ljuddämparen I vissa länder är ljuddämparen utrustad med ett gnistskyddsgaller. A 000BA039 K 2 Om motorns effekt sjunker, kontrollera gnistskyddsgallret i ljuddämparen. Låt ljuddämparen svalna. Rengör tändstiftet om det är smutsigt Kontrollera elektrodavståndet (A) och justera vid behov, värde för avstånd se Tekniska data Åtgärda orsaken till det smutsiga tändstiftet Möjliga orsaker: För mycket motorolja i bränslet Smutsigt luftfilter Ogynnsamma driftförhållanden Skruva i tändstiftet (3) och tryck fast tändkabelskon (2) hårt på tändstiftet (3) 3 002BA78 K 2 Lossa skruvarna (). Tag bort ledplåten (2). 452BA090 K 3 452BA09 K VARIG Vid tändstift med separat anslutningsmutter (); skruva alltid på anslutningsmuttern på gängan och dra åt ordentligt genom gnistbildning risk för brandfara! 000BA045 K Ta ut gnistskyddsgallret (3). Rengör gnistskyddsgallret om det är smutsigt, byt vid skador eller kraftig sotbeläggning. Sätt in gnistskyddsgallret igen. Montera kåpan. 20

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-96 d Betjeningsvejledning 97-145 Bruksanvisning 146-193 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START!

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE 0,6 L MOTOROLIE SAE-30 FØR START! VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! IMPORTANT! REMEMBER

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

Computer I-serien 1.1

Computer I-serien 1.1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien 1.1-20090701 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning.

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö SE O FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 Dansk Mini Racing Union 2009 Vognreglement 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 VOGNREGLEMENT GENERELLE REGLER 1. TYPER Der skelnes mellem følgende minracing-typer; A) SLOT-RACING Kendetegnes ved

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com i Samlevejledning Monteringsanvisning Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Approx. Dim. 367Lx244Wx229Hcm / 144.5 "Lx96.1 "Wx90.2 "H lài Web site: www.jemogclix.dk E -mail: kundeservice @jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador

ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador ROYAL 47S GB D F NL N Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung muß sorgfältig

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

Juice extractor attachment

Juice extractor attachment Juice extractor attachment For fruit and vegetables 2 sizes stainless steel filters Brush for cleaning filter Food pusher Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning

Læs mere