STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning"

Transkript

1 { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

2 S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje d Betjeningsvejledning Bruksanvisning 87-5

3 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart papper. ADREAS STIHL AG & Co. KG, F. VA5.K _06_S Om denna bruksanvisning 2 Säkerhetsanvisningar och arbetsteknik 2 Komplettering av maskinen 7 Inställning av gasvajern 9 Påtagning av bärselen 0 4-MI-motor 0 Bränsle Påfyllning av bränsle 2 Vinterbruk 4 Information före start 5 Starta/stanna motorn 5 Anvisningar för driften 7 Byte av luftfiltret 8 Inställning av förgasaren 8 Tändstift 9 Gnistskyddsgallret i ljuddämparen 20 Startanordning 2 Förvaring av maskinen 2 Kontroll och underhåll av fackhandlare 2 Skötsel och underhåll 22 Minimera slitage och undvik skador 24 Viktiga komponenter 25 Tekniska data 26 Reparationsanvisningar 27 Avfallshantering 27 Försäkran om överensstämmelse 27 { Bästa kund! Tack så mycket för att du valde en kvalitetsprodukt från STIHL. Denna produkt har tillverkats med moderna tillverkningsmetoder och omfattande åtgärder för kvalitetssäkring. Vi försöker göra allt för att du ska bli nöjd med produkten och kunna arbeta med den utan problem. Kontakta din återförsäljare eller vår generalagent om du har frågor som gäller din produkt. Med vänliga hälsningar Dr. ikolas Stihl Denna skötselanvisning är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter förbehålls, i synnerhet rätten till duplicering, översättning och bearbetning med elektroniska system.

4 svenska Om denna bruksanvisning Symboler Symboler som finns på maskinen förklaras i denna skötselanvisning. Beroende på maskinens typ och utrustning kan följande symboler visas på maskinen. Markering av textavsnitt Bränsletank; bränsleblandning av bensin och motorolja Insugsluft: Vinterdrift Insugsluft: Sommardrift Använda den manuella bränslepumpen VARIG Varning för olycksrisk och skaderisk för personer samt varning för allvarliga materiella skador. OBS! Varning för skador på maskinen eller enstaka komponenter. Teknisk vidareutveckling STIHL arbetar ständigt med vidareutveckling av samtliga maskiner; vi måste därför förbehålla oss rätten till ändringar av leveransomfattningen när det gäller form, teknik och utrustning. Det innebär att inga anspråk kan ställas utifrån information och bilder i den här skötselanvisningen. Säkerhetsanvisningar och arbetsteknik Särskilda säkerhetsåtgärder krävs vid arbete med maskinen. Läs hela bruksanvisningen före första användningstillfället och förvara den säkert för senare bruk. Att inte följa bruksanvisningen kan innebära livsfara. Följ gällande säkerhetsföreskrifter, t.ex. från Arbetsmiljöverket. Om du använder maskinen för första gången ska du låta försäljaren eller någon annan sakkunnig förklara hur maskinen ska hanteras eller gå en kurs. Minderåriga får inte arbeta med maskinen undantag är de som fyllt 6 år och utbildas under uppsikt. Håll barn, åskådare och djur borta. Om maskinen inte används ska den ställas så att ingen kan skadas. Skydda maskinen mot obehörig användning. Användaren är ansvarig för olycksfall eller faror som kan drabba andra personer eller deras egendom. Maskinen får endast överlämnas eller lånas ut till personer som är förtrogna med modellen och dess hantering. Bruksanvisningen ska alltid följa med. Användning av bullrande maskiner är enligt lag begränsad under vissa delar av dygnet i en del länder och regioner. 2

5 Använd endast maskinen om alla komponenter är i gott skick. Använd inte högtryckstvätt för rengöring av maskinen. Den hårda vattenstrålen kan skada maskinens delar. Tillbehör och reservdelar Använd bara sådana delar eller tillbehör som har godkänts av STIHL för denna maskin eller tekniskt likvärdiga delar. Vid frågor, kontakta en auktoriserad återförsäljare. Använd bara delar eller tillbehör av hög kvalitet. Annars finns risk för olyckor och skador på maskinen. Vi rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL. Deras egenskaper är optimalt anpassade till produkten och användarens behov. Gör inga ändringar på maskinen dessa kan äventyra säkerheten. STIHL ansvarar inte för några person- eller materialskador som uppkommer vid otillåten användning av tillsatsverktyg. Användarens hälsa Den som arbetar med maskinen måste vara utvilad, frisk och i god kondition. Den som inte får anstränga sig av hälsoskäl ska rådfråga sin läkare före arbete med maskinen. Endast användare av pacemaker: Tändsystemet i denna maskin alstrar ett ytterst svagt elektromagnetiskt fält. Det kan inte uteslutas helt att fältet påverkar enstaka typer av pacemakers. För att undvika hälsorisker rekommenderar STIHL att du kontaktar din läkare och tillverkaren av pacemakern. Arbeta aldrig med maskinen efter intag av alkohol, läkemedel eller droger som påverkar reaktionsförmågan. Avsedd användning Blåsaggregatet kan användas för att ta bort löv, gräs, papper och dylikt, t.ex. i trädgårdar eller på idrottsplatser, parkeringsplatser och uppfarter. Det lämpar sig också för att blåsa rent på jaktstigar i skogen. Blås aldrig på hälsofarliga material. Det är inte tillåtet att använda maskinen för andra ändamål. Det kan leda till olyckor eller skador på maskinen. Gör inga ändringar på produkten, även det kan leda till olyckor eller skador på maskinen. Kläder och utrustning Bär alltid föreskriven klädsel och utrustning. Kläderna ska vara ändamålsenliga och får inte hindra arbetet. Bär tätt åtsittande kläder, helst overall, inte arbetsrock. Bär inte lösa kläder, halsduk, slips eller smycken som kan sugas in i luftintaget. Bind upp och skydda långt hår (med sjal, mössa, hjälm etc.). svenska Använd stadiga skor med halksäker sula. VARIG Använd personligt bullerskydd t.ex. hörselkåpor. STIHL erbjuder ett omfattande utbud av personlig skyddsutrustning. Transport av maskinen Stäng alltid av motorn. Vid transport i fordon: Säkra maskinen så att den inte välter eller skadas och så att inte bränsle kan läcka ut. Tankning För att minska risken för ögonskador, bär tätt åtsittande skyddsglasögon enligt standarden SS-E 66. Se till att skyddsglasögonen sitter ordentligt. Bensin är ytterst lättantändligt. Håll ett säkert avstånd till öppen eld spill inte ut bränsle rök inte. Stäng av motorn före tankning. Tanka inte om motorn fortfarande är varm, eftersom bränsle kan spillas brandfara! 3

6 svenska Ta ned maskinen från ryggen före tankning. Tanka endast när den står på marken. Öppna tanklocket försiktigt så att övertrycket i tanken kan sjunka långsamt och inget bränsle sprutar ut. Tanka endast på välventilerade ställen. Om bränsle spillts ut ska maskinen genast rengöras se till att inte få bränsle på kläderna. Om det skulle hända byt genast. Maskinerna kan ha olika tanklock beroende på modell. Dra åt tanklocket så hårt som möjligt efter tankning. Sätt i tanklocket med bygel (bajonettfattning) korrekt, vrid det till stopp och stäng bygeln. På så sätt minskar risken för att tanklocket lossnar genom motorns vibrationer och bränsle läcker ut. Var uppmärksam på läckor! Starta inte motorn om bränsle läcker ut livsfara på grund av brännskador! Före start Kontrollera att maskinen är driftsäker observera motsvarande kapitel i bruksanvisningen: Kontrollera att bränslesystemet är tätt, särskilt de synliga delarna som t.ex. tanklock, slanganslutningar, bränslehandpump (endast på maskiner med bränslehandpump). Starta inte motorn om läckage eller skador finns brandfara! Låt en auktoriserad återförsäljare reparera maskinen innan den används. Gasspaken ska vara lättrörlig och automatiskt återgå till tomgångsläget. Ställspaken ska lätt kunna ställas på STOP eller 0. Blåsanordningen måste monteras enligt anvisningarna. För att maskinen ska kunna manövreras säkert är det viktigt att handtagen är rena, torra och fria från olja och smuts. Kontrollera att tändkabelskon sitter fast. Om den sitter löst kan det bildas gnistor som kan antända bränsleluftblandning som läcker ut brandfara! Utför inga ändringar på manöveroch säkerhetsanordningarna. Kontrollera fläkthusets skick. Slitage på fläkthuset (sprickor, avbrutet fläkthus) kan leda till skaderisk på grund av utträngande främmande föremål. Kontakta en auktoriserad återförsäljare vid skador på fläkthuset vi rekommenderar auktoriserade STIHLåterförsäljare. Maskinen får endast användas i driftssäkert skick olycksrisk! Inför en nödsituation: Öva på att snabbt lossa höftrem och axelremmar samt på att ta ned maskinen från ryggen. Starta motorn Minst 3 meter från platsen där du tankade och inte i slutna utrymmen. Maskinen får bara hanteras av en person. Låt inte andra personer vistas i arbetsområdet, inte heller vid start. Dra inte igång motorn medan du håller maskinen i händerna följ beskrivningen i bruksanvisningen när du startar. Starta endast på jämnt underlag. Se till att stå stadigt och säkert, håll fast maskinen ordentligt. Efter att motorn har startat kan föremål (t.ex. stenar) slungas i väg av den ökande luftströmmen. Under arbetets gång Vid överhängande fara eller nödsituation, stäng genast av motorn sätt ställspaken på STOP eller 0. Inom en radie på 5 m får det inte befinna sig någon annan person, p.g.a. föremål som kan slungas iväg finns skaderisk! Håll även detta avstånd till föremål (fordon, fönsterrutor) risk för materialskador! 4

7 Blås aldrig i riktning mot personer eller djur maskinen kan slunga i väg små föremål med hög hastighet skaderisk! Se upp för smådjur när du använder maskinen (såväl i naturen som i trädgården) så att du inte skadar dem. Låt aldrig maskinen gå utan uppsikt. Arbeta försiktigt vid halka, väta, snö och is, i sluttningar och ojämn terräng halkrisk! Se upp för hinder: Avfall, stubbar, rötter, diken snubbelrisk! Arbeta inte på stege eller på instabilt underlag. Det krävs ökad försiktighet och uppmärksamhet när hörselskydden är på, eftersom det då är svårare att upptäcka fara som signaleras genom ljud (skrik, ljudsignaler osv.). Arbeta lugnt och genomtänkt endast vid goda ljus- och siktförhållanden. Utsätt inte andra för fara se dig omkring under arbetet. Ta arbetspauser i god tid för att undvika trötthet och utmattning olycksrisk! Maskinen avger giftiga avgasernär motorn går. Dessa avgaser kan vara luktlösa och osynliga och innehålla oförbrända kolväten och bensen. Arbeta därför aldrig i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen med maskinen inte ens med katalysatormaskiner. Vid arbete i diken, sänkor eller där det är trångt måste luftcirkulationen vara god livsfara på grund av förgiftning! Vid illamående, huvudvärk, synproblem (t.ex. förminskat synfält), hörselrubbningar, yrsel eller bristande koncentrationsförmåga ska man omedelbart avbryta arbetet. Dessa symptom kan bland annat orsakas av höga avgaskoncentrationer olycksrisk! Rök inte när du arbetar med maskinen och i området närmast runt maskinen brandfara! Ur bränslesystemet kan det strömma ut lättantändliga bensinångor. Bär alltid andningsskydd vid dammbildning. Kör maskinen med så lite buller och avgaser som möjligt låt inte motorn gå i onödan och gasa endast vid arbete. Ställ maskinen på ett jämnt, ej brännbart underlag efter arbetets slut. Ställ den inte i närheten av lättantändligt material (t.ex. sågspån, bark, torrt gräs, bensin) brandfara! Om maskinen har belastats på felaktigt sätt (t.ex. påverkats av slag eller fall) är det mycket viktigt att driftsäkerheten kontrolleras innan den används igen se även Före start. Kontrollera särskilt att bränslesystemet är tätt samt säkerhetsanordningarnas funktion. Använd aldrig en maskin som inte är driftssäker. Kontakta i tveksamma fall en auktoriserad återförsäljare. Användning av blåsaggregat svenska Maskinen ska bäras på ryggen. Den högra handen styr blåsröret på manöverhandtaget. Arbeta endast genom att långsamt röra dig framåt var alltid uppmärksam på blåsrörets utblåsning gå aldrig baklänges snubbelrisk! Stäng av motorn innan du tar ned maskinen från ryggen. Arbetsteknik För att minska blåstiden använd kratta och kvast för att lossa smutspartiklar före blåsningen. Rekommenderad arbetsteknik för att minska luftföroreningarna: Vid behov kan man fukta ytor som ska blåsas rena för att undvika dammbildning. Blås inte små smutspartiklar mot människor (särskilt barn), husdjur, mot öppna fönster eller nytvättade bilar. Blås försiktigt bort smutspartiklarna. Samla sammanblåst smuts i en sopcontainer, blås inte in det på granntomten. 0009BA00 K 5

8 svenska Rekommenderad arbetsteknik för att minska buller: Använd endast maskinen på förnuftiga tider inte tidigt på morgonen, sent på kvällen eller under lunchtid, när andra människor kan störas. Håll dig till lokala angivna tider. Kör blåsaggregatet med det lägsta möjliga motorvarvtalet som arbetet kräver. Kontrollera utrustningen innan arbetet påbörjas, speciellt ljuddämparen, luftinsuget och luftfiltret. Vibrationer Längre tids användning av maskinen kan leda till cirkulationsrubbningar i händerna ( vita fingrar ), vilka orsakats av vibrationerna. En allmänt giltig längd för användningsperioden kan inte fastställas eftersom den påverkas av många olika faktorer. Användningsperioden kan förlängas genom: att händerna hålls varma ta pauser Användningsperioden förkortas genom: Individuella betingelser såsom dålig blodcirkulation (Känns igen genom: fingrar som ofta blir kalla, stickningar) låga utomhustemperaturer Greppets styrka (ett kraftigt grepp kan hämma blodcirkulationen) Vid regelbunden långvarig användning av maskinen, samt om de olika symptomen (t.ex. stickningar i fingrarna) återkommer upprepade gånger, rekommenderas en läkarundersökning. Underhåll och reparation Utför regelbundet underhåll på maskinen. Utför endast de underhållsarbeten som beskrivs i skötselanvisningen. Allt annat arbete ska utföras av en fackhandlare. Vi rekommenderar att man endast låter auktoriserade STIHL återförsäljare genomföra underhållsarbeten och reparationer. STIHL fackhandlare erbjuds regelbunden utbildning och har teknisk information till sitt förfogande. Använd endast reservdelar av hög kvalitet. Annars finns det risk för olyckor och skador på maskinen. Vid frågor, kontakta en fackhandlare. Vi rekommenderar att du använder STIHL originalreservdelar. Dessa har optimala egenskaper och är anpassade till maskinen och användarens krav. Vid reparation, underhåll och rengöring ska man alltid stänga av motorn skaderisk! Undantag: Förgasar- och tomgångsinställning. Sätt inte igång motorn med startanordningen vid avdragen tändkabelsko eller med utskruvat tändstift brandfara om gnistor kommer utanför cylindern! Utför inte underhåll och förvara inte maskinen i närheten av öppen eld. Kontrollera regelbundet att tanklocket är tätt. Använd endast felfria och av STIHL godkända tändstift - se Tekniska data. Kontrollera tändkabeln (felfri isolering, stabil anslutning). Kontrollera att ljuddämparen är i felfritt skick. Använd inte maskinen med skadad ljuddämpare eller om ljuddämparen är borttagen brandfara! risk för hörselskador! Rör inte vid varm ljuddämpare brännskaderisk! Vibrationsdämparnas skick påverkar vibrationsnivån kontrollera vibrationsdämparna regelbundet. Stäng av motorn innan du åtgärdar fel. 6

9 Komplettering av maskinen Montering av manöverhandtaget Montering av blåsrören BR 500 svenska Montering av slangklämmor och veckad slang Dra isär rörklämmans båda halvor Skjut manöverhandtaget () på blåsröret (2). 452BA0 K 2 3 Beroende på kroppsstorlek: Skjut blåsröret () till motsvarande markering på blåsröret (2). Vrid blåsröret () i pilens riktning och se till att det hakar i rätt spår (3). 452BA095 K Skjut på slangklämman () (med fästspår för gasvajer) med positionsmarkeringarna riktade åt vänster på rörkröken (3). Skjut på den veckade slangen (2) över rörkröken (3). 452BA08 K BR 550, BR Justera manöverhandtaget () på rörskarven se bilden. Fäst manöverhandtaget () med skruven (3) så att det fortfarande kan skjutas på blåsröret (2) BA02 K 2 3 Beroende på kroppsstorlek: Skjut blåsröret () till motsvarande markering på blåsröret (2). Vrid blåsröret () i pilens riktning och se till att det hakar i rätt spår (3). 452BA096 K 3 4 Skjut på slangklämman () på den veckade slangen (2). Positionsmarkeringarna på slangklämman () och rörkröken (3) ska stämma överens skruvförsänkningen ska vara vänd nedåt BA09 K Dra åt slangklämman () med skruven (4). 7

10 svenska 2 5 Montering av munstycket Inställning av manöverhandtaget Skjut på slangklämman (5) (utan fästspår för gasvajer) med positionsmarkeringarna riktade åt höger på blåsröret (6). Skjut in blåsröret (6) i den veckade slangen (2) BA03 K 2 3 Skjut munstycket () över blåsröret (2) så att det hakar in i tappen (3). Demontering av munstycket 452BA K 2 3 Skjut på manöverhandtaget () på blåsröret (2) i längdriktningen och ställ in det på en armlängd. Fäst manöverhandtaget () med skruven (3). 452BA0 K Skjut på slangklämman (5) på den veckade slangen (2). 6 Justera slangklämman (5) och blåsröret (6) som på bilden. Dra åt slangklämman (5) med skruven (7). 452BA04 K 2 3 Vrid munstycket () i pilens riktning tills tappen (3) täcks över. Dra av munstycket () från blåsröret (2). 452BA2 K Haka fast gasvajern (4) med hylsan (5) i fästspåret (6). 8

11 svenska Slitagemarkering på munstycket Inställning av gasvajern Efter hopsättning av maskinen, eller efter en lång stunds användning, kan det vara nödvändigt att justera gasvajerinställningen. 452BA00 K Fäst blåsröret vid bäröppningen i ryggplattan. Ställ in gasvajern när maskinen är helt färdigmonterad. Under arbetet nöts främre delen av munstycket p.g.a. kontakt med marken. Munstycket är en förslitningsdetalj och måste bytas när markeringen nås. Montering av transportband För förvaring och transport: Ställ gasspaken i fullgasläge till stopp. Skruva försiktigt åt skruven på gasspaken tills det börjar ta emot. Sätt fast kardborrbandet på blåsröret dra skarven genom öglan. 9

12 svenska Påtagning av bärselen Lossa selen 4-MI-motor 373BA004 K Motorn STIHL 4-MI är blandningssmord och måste drivas med en bränsleblandning av bensin och motorolja. Den arbetar enligt fyrtaktsprincipen. Ställ in selen så att ryggplattan ligger an stadigt mot ryggen. Lyft upp klämmorna. A B höjdinställning inställning av lutning Åtdragning av selen 373BA003 K Dra ändarna på remmarna nedåt. 0

13 Bränsle Motorn ska köras på en bränsleblandning av bensin och motorolja. VARIG Undvik direkt hudkontakt med bränsle och inandning av bränsleångor. STIHL MotoMix STIHL rekommenderar att du använder STIHL MotoMix. Detta färdigblandade bränsle är fritt från bensen, blyfritt och utmärker sig genom högt oktantal och ger alltid rätt blandningsförhållanden. STIHL MotoMix är blandat med STIHL tvåtaktsmotorolja HP Ultra för att ge motorn maximal livslängd. MotoMix går inte att få tag på i alla affärer. Blandning av bränsle OBS! Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna kan orsaka allvarliga skador på motorn. Bensin eller motorolja av undermålig kvalitet kan skada motor, packningar, ledningar och bränsletank. Bensin Använd endast märkesbensin med ett oktantal på minst 90 ROZ blyfri eller blyad. Maskiner med avgaskatalysator måste köras med blyfri bensin. OBS! Om tanken har fyllts några gånger med blyad bensin kan katalysatorns effekt sjunka märkbart. Bensin med en alkoholhalt över 0 % kan förorsaka driftstörningar i motorer med manuellt inställbara förgasare och får därför inte användas för dessa motorer. Motorer med M-Tronic levererar full effekt med bensin med en alkoholhalt upp till 25 % (E25). Motorolja Använd endast tvåtaktsmotorolja av god kvalitet helst STIHL tvåtaktsmotorolja HP, HP Super eller HP Ultra, dessa är optimalt anpassade till STIHL-motorer. HP Ultra ger allra högst effekt och motorlivslängd. Motoroljorna finns inte tillgängliga på alla marknader. Till maskiner med avgaskatalysator får endast STIHL tvåtaktsmotorolja :50 användas. Blandningsförhållande vid STIHL tvåtaktsmotorolja :50; :50 = del olja + 50 delar bensin Exempel svenska Bensinmängd STIHL tvåtaktsolja :50 Liter Liter (ml) 0,02 (20) 5 0,0 (00) 0 0,20 (200) 5 0,30 (300) 20 0,40 (400) 25 0,50 (500) Häll först motorolja, sedan bensin i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Förvaring av bränsleblandningen Förvara endast i behållare godkända för bränsle, på en säker, torr och sval plats och skydda från solljus. Bränsleblandningen åldras blanda endast till bränsle för några veckors behov. Lagra inte bränsleblandningen längre än 30 dagar. Under inverkan av ljus, sol eller låga/höga temperaturer kan bränsleblandningen bli oanvändbar snabbare. STIHL MotoMix kan dock lagrs upp till 2 år utan problem. Skaka dunken med bränsleblandningen väl före tankning. VARIG I dunken kan ett övertryck byggas upp öppna försiktigt. Bränsletank och bränsledunk skall rengöras noggrant då och då.

14 svenska Ta hand om gamla bränslerester och den vätska som används vid rengöringen enligt gällande miljöföreskrifter! Påfyllning av bränsle Förberedelse av maskinen 002BA49 K Tanklock med skruvlås Öppna tanklock med snäpplock. Rengör tanklocket och ytan runt det före tankning så att ingen smuts kommer in i tanken. Maskinerna kan ha olika tanklock beroende på modell. Fäll upp bygeln så att den står rakt upp. 00BA28 K 002BA48 K 00BA29 K 452BA23 K Tanklock med fällbygel (bajonettlås) Vrid tanklocket moturs (cirka /4 varv). 2

15 svenska 00BA224 K Ta av tanklocket 00BA22 K Fylla på bränsle Håll kvar tanklocket där och vrid det medurs tills det hakar fast. Ta tag i tanklocket låsningen är korrekt om det varken går att vrida eller ta bort det. Se till att inte spilla bränsle vid tankningen och fyll inte tanken ända upp. Vi rekommenderar att du använder STIHL påfyllningssystem för bränsle (tillbehör). 00BA222 K Om det går att vrida eller ta bort tanklocket Tanklockets nedre del har vridits i förhållande till den övre delen: Fylla på bränsle Fäll ned bygeln så långt det går. Stänga tanklock med snäpplock Kontroll av låsningen 00BA227 K 00BA225 K Vänster: Tanklockets nedre del har vridits. 00BA220 K 00BA223 K Höger: Tanklockets nedre del är i rätt position. Bygeln står lodrätt: Sätt tanklocket på plats positionsmarkeringarna på tanklocket och påfyllningsröret ska stå mitt emot varandra. Bygelns klack måste ligga helt i urtaget (se pil). Tryck tanklocket nedåt tills det tar emot. 3

16 svenska 00BA226 K Fyll på bränsle Se till att inte spilla bränsle vid tankningen och fyll inte tanken ända upp. Vi rekommenderar STIHL påfyllningssystem (specialtillbehör). Stänga tanklocket med skruvlås Vinterbruk Vid temperaturer under +0 C: Sätt tanklocket på rätt plats och vrid det moturs ända tills det griper tag i påfyllningsnippelns säte. Fortsätta vrida tanklocket moturs (cirka /4 varv) då vrids tanklockets nedre del till sin rätta position. Vrid tanklocket medurs och stäng det se avsnitten Stängning och Kontroll av låsningen. Öppna tanklocket med skruvlås Sätt locket på plats Vrid locket medurs till stopp och dra sedan åt så hårt som möjligt för hand 002BA448 K 2 452BA084 K 002BA447 K Ta bort filterkåpan () och luftfiltret (2). Vrid locket moturs tills det kan tas bort från tanköppningen Ta av tanklocket 3 452BA085 K Lossa skruven (3). 4

17 svenska Information före start Starta/stanna motorn 4 Sätt kåpan (4) i läget r (vinterbruk). Dra åt skruven (3). Sätt tillbaka filterkåpan och luftfiltret BA086 K Ställspak 2 Gasspak 2 452BA020 K Starta motorn Följ säkerhetsföreskrifterna. OBS! Starta endast maskinen på ett rent och dammfritt underlag, så att inget damm kan sugas in i maskinen. Vid temperaturer över +20 C: Ställspakens tre lägen Se noga till att kåpan (4) återställs till läget s (sommarbruk) OBS! Stoppläge 0 tändsystemet avbryts, motorn stannar. Ställspaken stannar inte i detta läge, utan går tillbaka automatiskt. annars finns det risk för motorstörningar på grund av överhettning! Driftläge F motorn går eller kan starta. Gasspaken kan regleras steglöst. Ställspaken () ska stå på F. Ställbart läge C gasspaken kan ställas på tre olika nivåer: /3-gas, 2/3- gas och fullgasläge. För att lossa spaken från ett läge, sätt tillbaka ställspaken i driftläge F 452BA5 K Tryck minst fem gånger på den manuella bränslepumpen även om den är fylld med bränsle. 5

18 svenska Kall motor (kallstart) Starta är motorn startat första gången Vrid chokereglaget till l. Varm motor (varmstart) vid kall motor: Vrid chokereglaget till n fortsätt att starta tills motorn går. vid varm motor: Fortsätt dra tills motorn går. Så snart motorn går Vrid chokereglaget till n. Denna inställning gäller också om motorn redan har gått, men fortfarande är kall. Placera maskinen stadigt på marken se till att inga personer befinner sig framför utloppshålet. Stå stadigt: Håll fast maskinen med vänster hand på kåpan och håll emot med foten så att maskinen inte halkar iväg. Dra med höger hand långsamt ut starthandtaget till det första märkbara stoppet, dra sedan ut det snabbt och bestämt. Dra inte ut startlinan helt till stopp risk för att den går av! Släpp inte starthandtaget, utan styr startlinan tillbaka mot utdragningsriktningen, så att den hinner lindas upp ordentligt. Fortsätt att starta tills motorn går vrid chokereglaget till n senast efter det tredje startförsöket. För att övergå till tomgång: Tryck på gasspaken (2) chokereglaget hoppar automatiskt till driftläge F. eller För choken för hand till driftsläge F. 6

19 svenska Vid mycket låg temperatur Anvisningar för driften Under arbetets gång Varmkör motorn med lite gas en kort stund. Vrid chokereglaget till n. Efter en längre tids drift med fullast, låt motorn gå på tomgång en kort stund tills den mesta värmen förts bort med kylluften för att delarna i motorn (tändsystem, förgasare) inte ska belastas extremt på grund av upplagrad värme. Stänga av motorn Efter arbetet Ställspaken () ska stå på 0 motorn stannar ställspaken fjädrar tillbaka automatiskt. Om motorn inte startar Chokereglage Om choken inte vreds till n i rätt tid efter att motorn startades så har motorn fått för mycket bränsle. 452BA026 K Ställspaken () ska stå på C. Gasspaken (2) ska haka i startläget. Starta tills motorn går. Gasvajerinställning Kontrollera gasvajerns inställning se gasvajerinställning. Tanken har körts helt tom och därefter fyllts på. Tryck minst fem gånger på den manuella bränslepumpen efter tankning även om den är fylld med bränsle. Ställ in chokereglaget beroende på motorns temperatur. Starta om motorn. Vid kort stillastående: Låt motorn svalna. Förvara maskinen på ett torrt ställe, inte i närheten av öppen eld, till nästa användningstillfälle. Vid längre stillastående se Förvara maskinen. 7

20 svenska Byte av luftfiltret Inställning av förgasaren Smutsiga luftfilter minskar motorns effekt, ökar bränsleförbrukningen och gör motorn svårstartad. Om motoreffekten sjunker märkbart Maskiner utan justerbar förgasare På vissa utföranden är det inte längre nödvändigt med förgasarinställning. Dessa maskiner känns igen på kåpan, som saknar inställningsuppgifter. H L Ställ choken på l. Lossa skruvarna (). Ta av filterkåpan (2). Ta ur filtret (3). Byt ett smutsigt eller skadat filter. Sätt in nytt filter i filterhuset. Sätt på filterkåpan. Skruva i skruvarna och dra åt. Dessa maskiner är tillverkade så att motorn får den bästa bränsle- /luftblandningen i alla miljöer och under alla driftförhållanden. Tomgångsinställning Motorn stannar på tomgång: Vrid tomgångsskruven (LA) långsamt medurs tills motorn går jämnt. Maskiner med justerbar förgasare 452BA05 K Förgasaren levereras med standardinställning. Denna förgasarinställning gör att motorn får den bästa bränsle-/luftblandningen under alla driftförhållanden. På denna förgasare kan justeringar med högvarvsskruven och lågvarvsskruven endast göras inom snäva gränser. 8

21 Standardinställning Avstängning av motorn Kontrollera luftfiltret rengör eller byt vid behov. Kontrollera gasvajerns inställning justera vid behov se Inställning av gasvajern. Kontrollera gnistskyddsgallret (monterat i vissa länder) i ljuddämparen rengör eller byt vid behov. H L Ojämnt varvtal vid tomgång, motorn stannar trots justering av LA-skruven, dålig acceleration Tomgångsinställningen är för mager. Vrid lågvarvsskruven (L) moturs tills motorn går jämnt och accelererar bra högst fram till stopp. Ojämnt tomgångsvarvtal Tomgångsinställningen är för fet. Vrid lågvarvsskruven (L) medurs tills motorn går jämnt och fortfarande accelererar bra max. till stopp. Efter varje korrigering av lågvarvsskruven (L) behövs för det mesta även en justering av tomgångsskruven (LA). Tändstift svenska Kontrollera först tändstiftet vid dålig motoreffekt, svårstartad motor eller oregelbunden tomgång Byt tändstiftet efter ca 00 driftstimmar tidigare om elektroderna är kraftigt avbrända använd endast avstörda tändstift som är godkända av STIHL se Tekniska data Demontering av tändstift Vrid de båda justerskruvarna försiktigt moturs till stopp: Högvarvsskruven (H) är öppen 3/4 varv Lågvarvsskruven (L) är öppen 3/4 varv Tomgångsinställning Justering av förgasarinställning vid arbete på hög höjd Om motorn inte går tillfredsställande kan det behövas en liten justering: Gör standardinställningen. Varmkör motorn. Vrid högvarvsskruven (H) lite medurs (magrare) högst fram till stopp. 2 Dra av tändkabelskon () Skruva loss tändstiftet (2) 452BA092 K Gör standardinställningen. Starta och varmkör motorn. Motorn stannar på tomgång Vrid tomgångsskruven (LA) långsamt medurs tills motorn går jämnt. OBS! Återställ förgasarinställningen till standardinställningen efter avslutat arbete på hög höjd. Vid för mager inställning finns det risk för motorskador på grund av brist på smörjfett och överhettning. 9

22 svenska Kontrollera tändstiftet Montering av tändstift Gnistskyddsgallret i ljuddämparen I vissa länder är ljuddämparen utrustad med ett gnistskyddsgaller. A 000BA039 K 2 Om motorns effekt sjunker, kontrollera gnistskyddsgallret i ljuddämparen. Låt ljuddämparen svalna. Rengör tändstiftet om det är smutsigt Kontrollera elektrodavståndet (A) och justera vid behov, värde för avstånd se Tekniska data Åtgärda orsaken till det smutsiga tändstiftet Möjliga orsaker: För mycket motorolja i bränslet Smutsigt luftfilter Ogynnsamma driftförhållanden Skruva i tändstiftet (3) och tryck fast tändkabelskon (2) hårt på tändstiftet (3) 3 002BA78 K 2 Lossa skruvarna (). Tag bort ledplåten (2). 452BA090 K 3 452BA09 K VARIG Vid tändstift med separat anslutningsmutter (); skruva alltid på anslutningsmuttern på gängan och dra åt ordentligt genom gnistbildning risk för brandfara! 000BA045 K Ta ut gnistskyddsgallret (3). Rengör gnistskyddsgallret om det är smutsigt, byt vid skador eller kraftig sotbeläggning. Sätt in gnistskyddsgallret igen. Montera kåpan. 20

STIHL KM 100, Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL KM 100, Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL KM 100, 130 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-25 f Käyttöohje 26-51 d Betjeningsvejledning 52-76 Bruksanvisning 77-101 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

STIHL MS 260. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 260. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MS 60 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 47 f Käyttöohje 49-96 d Betjeningsvejledning 97-44 Bruksanvisning 45-9 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 40 f Käyttöohje 4-8 d Betjeningsvejledning 82-2 Bruksanvisning 22-6 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MSE 40 C, 60 C, 80 C, 200 C Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 42-82 d Betjeningsvejledning 83-23 Bruksanvisning 24-63 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter CG 40EAS (P) Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Bruksanvisningen

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-96 d Betjeningsvejledning 97-145 Bruksanvisning 146-193 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 555F 555FT 555RT 555FRM Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Park Extra 2200

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Park Extra 2200 2004/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Park Extra 2200 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tel. +45 6395 5555 - Fax +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 51EAP Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

STIHL MS 193. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 193. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MS 193 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-44 f Käyttöohje 45-90 d Betjeningsvejledning 91-135 Bruksanvisning 136-179 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 326AI25 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH SE - Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK - Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

356BT X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

356BT X-series. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 356BT X-series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

Svenska (Översättning från originalinstruktioner) Svenska (Översättning från originalinstruktioner) SYMBOLER Vissa av nedanstående symboler kan finnas på ditt verktyg. Lär dig känna dem och memorera deras betydelse. Genom en korrekt tolkning av dessa

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-95 d Betjeningsvejledning 96-144 Bruksanvisning 145-191 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

GC2236 SE (2-27) DK (28-53) NO (54-79) FI (80-105) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

GC2236 SE (2-27) DK (28-53) NO (54-79) FI (80-105) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje GC2236 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-27) DK (28-53) NO (54-79) FI (80-105) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

CC2036 SE (2-29) DK (30-57) FI (58-85) NO (86-114) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

CC2036 SE (2-29) DK (30-57) FI (58-85) NO (86-114) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning CC2036 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-29) DK (30-57) FI (58-85) NO (86-114) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Skötselanvisning. STIHL TS 480i, 500i. Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning. STIHL TS 480i, 500i. Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning STIHL TS 480i, 500i Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 40 f Käyttöohje 4-80 d Betjeningsvejledning 8-9 Bruksanvisning 0-58 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav CSE1935S CSE2040S CSE1835 CSE2040 SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg DK Originale instruktioner Elektrisk kædesav SE DK VIKTIG INFORMATION Läs detta innan du använder maskinen och spara för framtida

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 327P4 327P5 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

STIHL MS 241 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 241 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-96 d Betjeningsvejledning 97-144 Bruksanvisning 145-191 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 327PT5S Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE BENZINRASENMÄHER. Betriebsanleitung. 470 592_a I 07/2009

FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE BENZINRASENMÄHER. Betriebsanleitung. 470 592_a I 07/2009 D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE BENZINRASENMÄHER Betriebsanleitung 470 592_a I 07/2009 Benzin-Rasenmäher D: Betriebsanleitung...8

Læs mere

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for:

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for: CARE Made in China HN2350 Manufactured for: Harald Nyborg Gl. Højmevej 30 DK - 5250 Odense SV Tel: +45 63 95 95 00 DK SE KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning DK Specifikationer

Læs mere

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

HT 2122 Pro Twist HT 2126 Pro Twist HT 2130. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing 108 87 55-20 SVENSKA

HT 2122 Pro Twist HT 2126 Pro Twist HT 2130. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Gebruiksaanwijzing 108 87 55-20 SVENSKA J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 69608 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEBLÆR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmeblæser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 324R -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

DM 230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje

DM 230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 436LiB 536LiB 536LiB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere