DKAL Snitflader REST Register

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKAL Snitflader REST Register"

Transkript

1 DKAL Snitflader REST Register 1

2 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A SÅDAN LÆSES EN OPERATION 6 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 7 A2.2.1 KONFIGURATION AF ET REGISTER 8 A2.3 RESSOURCER 9 A2.3.1 SLUTBRUGERSAMLINGREFERENCESAMLING 10 A2.3.2 SLUTBRUGERSAMLING 10 A2.3.3 SLUTBRUGER 10 A2.3.4 MYNDIGHEDSTILMELDING 11 A2.3.5 GRUPPETILMELDINGSAMLING 12 A2.3.6 GRUPPETILMELDING 12 A2.3.7 SLUTBRUGERSTAMDATA 13 A2.4 OPERATIONER 15 A2.4.1 HENT REFERENCE TIL SLUTBRUGERLISTE 15 A2.4.2 HENT SLUTBRUGER DELLISTE 16 A2.4.3 SLET ÆNDRINGSLISTE 17 A2.4.4 HENT EN SLUTBRUGERS STAMDATA OG TILMELDINGER 17 A2.4.5 OPRET BOKS / OPDATER STAMDATA 19 A2.4.6 TIL- / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL EN MYNDIGHED / ALLE MYNDIGHEDER 20 A2.4.7 TILMELD / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL EN TILMELDINGSGRUPPE 21 A2.4.8 SLET EN TILMELDING FOR EN SLUTBRUGER 22 Bilag A2: REST Register 2

3 A2.1 Introduktion Dette dokument beskriver DKAL s REST snitflade for funktionsområdet vedrørende Register. Funktionsområdet anvendes af en myndighed til at hente og opdatere stamdata og administrerer til- og afmeldinger for slutbrugere. Dokumentet henvender sig til udviklere og arkitekter, der skal integrere et Register (fagsystem) med DKAL. Denne introduktion indeholder en henvisning til andre relevante dokumenter, og en læsevejledning til snitfladebeskrivelsen. Efter introduktionen findes selve snitfladebeskrivelsen. A2.1.1 Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: DKAL snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af DKAL s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Dokumentet indeholder også en begrebsliste, som beskriver alle DKAL relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det anbefales at læse dem forud for dette dokument. Bilag F Sikkerhed beskriver sikkerheden vedrørende DKAL s system-til-system snitflader. Bilag A5 HTTP returkoder og fejlkoder beskriver den generelle anvendelse af HTTP returkoder for REST snitfladen, samt de specifikke fejlkoder, som DKAL anvender. REST snitfladen består af yderligere tre funktionsområder, som er beskrevet i følgende dokumenter: Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes 1) af virksomhed til at hente meddelelser fra deres sikre boks, og 2) af myndigheder til at hente meddelelser sendt til dem enten fra andre myndigheder, eller fra slutbrugere via de af myndigheden opsatte postkasser. Bilag A4 REST Portal beskriver REST snitflade for en portal. En portal anvendes af en myndighed til at 1) til- og afmelde slutbrugere til tilmeldingsgrupper, 2) hente en slutbrugers seneste meddelelser, og 3) efterspørge antallet af ulæste meddelelse. Bilag A2: REST Register 3

4 A2.1.2 Læsevejledning Metoden der anvendes i dette dokument til beskrivelse af ressourcer og operationer er beskrevet i dette afsnit. A Sådan læses en REST graf REST operationerne illustreres ved hjælp af en URI-graf. Denne graf illustrerer hvilke HTTP operationer der er tilgængelig for det pågældende funktionsområde. Se nedenstående eksempel. GET PUT DEL /afsendersystem/{sysid} /afsendelser /tilmeldingsliste /{meddelelsesid} Øverst til højre ses en farvekode for hver HTTP operation: Grøn for GET, blå for PUT, og gul for DELETE (forkortet DEL). Grafen læses fra venstre mod højre og angiver et antal URI er. En URI kan indeholde en eller flere parametre, som er omkranset af { }. Den første del af grafen, /afsendersystem/{sysid}, indeholder således parameteren sysid, og kan f.eks. være /afsendersystem/1234. Den har ingen farvekoder angivet, hvilket viser at ingen operationer er tilgængelige. Eksempelet ovenfor viser følgende operationer: GET /afsendersystem/{sysid}/afsendelser GET /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} PUT /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} DELETE /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} GET /afsendersystem/{sysid}/tilmeldingsliste Det er ikke den fuld URI, der er angivet. De starter fra den fælles rod som alle URI erne i snitflade har, og deres fælles præfix, som angiver protokol, host og snitflade version, er udeladt. A Sådan læses en ressource og en type Ressourcer er dataobjekter, der anvendes som input eller output til operationerne i RESTgrafen. Typer er mindre datastrukturer, der indgår i en eller flere ressource. Ressourcer og typer er dokumenteret via en oversigt, som viser deres relationer, og via hver sin tabel, som beskriver formål, det tilhørende XML skema, samt hvert enkelt felt. Bilag A2: REST Register 4

5 Nedenstående illustration er et eksempel på en oversigt af ressourcer og typer. AfsendelseSamling Afsendelse MeddelelseFESDmetadata VedhaeftningSamling Ressourcer er vist med fuldt optrukken kant, og typer er vist med stiplet kant. En reference fra en ressource til en anden ressource er vist med en fuldt optrukken pil. Referencen følger pilens retning. En stiplet pil viser at en type eller ressource er inkluderet som en del af en anden type eller ressource. Inkluderingen følger pilens retning. Ovenstående illustration viser således at ressourcen AfsendelseSamling har en reference til ressourcen Afsendelse, og at typerne MeddelelseFESDmetadata og VedhaeftningSamling er inkluderet i ressourcen Afsendelse. Hver ressource og type er beskrevet i en tabel, som beskriver formål, det tilhørende XML skema, samt hvert enkelt felt. Tabellen kan også indeholde eksempler og kommentarer. For hvert felt er angivet hvordan det kan anvendes, feltets navn og en beskrivelse. Nedenfor er vist et forsimplet eksempel for ressourcen Afsendelse. RESSOURCE Afsendelse Beskriver ressourcens/typens formål. XSD Navnet på det XSD skema som beskriver ressourcen. Angiver om det er en ressource eller en type. R Type Meddelelse Servicebesked C Indholdstype Angiver indholdstypen for afsendelsen. U Titel Titlen på afsendelsen. C Metadata Metadata for afsendelsen. Felt navnet Beskrivelse R: feltet kan kun læses. C: feltet er obligatorisk ved oprettelse, og kan efterfølgende kun læses. U: feltet er obligatorisk ved oprettelse, og kan efterfølgende opdateres. I eksemplet ovenfor er feltet Indholdstype påkrævet ved oprettelse idet der står (C) ud for feltet. Feltet Type er afledt af Indholdstype (en indholdstype er enten servicebesked eller en Bilag A2: REST Register 5

6 meddelelse). Derfor kan dette felt kun læses (R). Feltet Titel er også påkrævet ved oprettelse, men kan opdateres efterfølgende (U). Feltnavne som starter med små bogstaver er attributter. Store begyndelsesbogstaver angiver elementer. A Sådan læses en operation Hver operation i snitfladen er beskrevet i en tabel, som beskriver formål, input parametre, output content og mulige fejlkoder, der kan returneres. Tabellen kan også indeholde eksempler på anvendelse og kommentarer. /afsendersystem/{sysid}/afsendelser/{meddelelsesid} Eksempler på anvendelse et med operationen. Beskriver eksempler hvor operationen anvendes. GET Angiver om det er en læse (GET) eller skrive (PUT) operation. Input parametre Input søgeparametre Output content Fejlkoder Beskriver alle parametre i URI en. Beskriver eventuelle søgeparametre. I denne sektion fremgår resultatet af kaldet deriblandt om resultatet er OIOXML / binært. Af denne sektion fremgår mulige fejlkoder, der kan returneres. Den første kode er den DKAL-specifikke fejlkode. Den relaterede HTTP returkode er angivet i parentes. PUT operationer kan kun opdatere felter i en ressource som er angivet som opdaterbare (se ressource forklaringen U). Bilag A2: REST Register 6

7 A2.2 Oversigt over funktionsområde Dette funktionsområde gør det muligt for et register / fagsystem at hente stamdata og tilmeldinger på tilmeldingsgruppe- og myndighedsniveau for slutbrugere. Et register kan opdatere stamdata og tilmeldinger, samt oprette nye slutbrugere. En oversigt over samtlige operationer er vist nedenfor. /register/{sysid} /slutbrugerliste /slutbruger/{cvr} /slutbruger/{cpr} /{slutbrugerlisteid} /{dellisteid} GET PUT DEL /boks/{cvr} /boks/{cpr} /myndighedstilmelding /tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} GET /register/{sysid}/slutbrugerliste Hent reference til slutbrugerliste og referencer til de enkelte dellister, som slutbrugerlisten kan være delt i. GET /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/{dellisteid} Hent del af slutbrugerliste. For hver slutbruger fremgår stamdata, tilmeldinger på tilmeldingsgruppeniveau, og tilmelding på myndighedsniveau. Bemærk at opsætningen af registret har stor indflydelse på den liste der returneres (se A2.2.1). DELETE /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid} Operationen anvendes til at bekræfte at en ændringsliste er færdigbehandlet. Hermed bliver den næste ændringsliste, såfremt der er en, tilgængelig. GET /register/{sysid}/slutbruger/{cpr/cvr} Operationen henter oplysning om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkluderer bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Det fulde mobilnummer er kun vist såfremt denne ydelse er tilkøbt. adressen er kun delvist angivet. Tilmeldingerne angiver hvilke tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt. Det fremgår ligeledes om slutbrugeren har tilmeldt sig alt for den pågældende myndighed samt om vedkommende har tilmeldt sig alle myndigheder. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr} Operationen opretter en ny boks og/eller foretager online opdatering af stamdata for en eksisterende slutbruger. Registret kan angive om slutbrugeren ønsker servicebeskeder eller både ønsker servicebeskeder samt meddelelser. Ved oprettelse af en ny slutbruger, som ønsker at modtage meddelelser, er det kun en foreløbig oprettelse, som slutbrugeren selv skal logge ind og bekræfte. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/myndighedstilmeldinger Operationen opdaterer status for slutbrugerens tilmelding på myndighedsniveau. Herved kan en slutbruger til- og afmelde sig1) den myndighed registret er tilknyttet eller 2) alle myndigheder. Herved bliver slutbrugeren samtidig automatisk tilmeldt nye tilmeldingsgrupper henholdsvis myndigheder når de oprettes. Bilag A2: REST Register 7

8 PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} Operationen gør det muligt at tilmelde en slutbruger til en tilmeldingsgruppe. Hvis tilmeldingen inkluderer modtagelse af meddelelser som ikke er servicebeskeder, er det kun en foreløbig tilmelding, som slutbrugeren selv skal logge ind og bekræfte. Hvis en tilmelding kun vedrører modtagelse af servicebeskeder, træder den omgående i kraft. DELETE /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldinggrupper/{tilmeldingsgruppeid} - Slet en tilmelding for en slutbruger. A2.2.1 Konfiguration af et register Via administrationsportalen opsættes: Registrets tilknytning til et afsendersystem eller hele myndigheden. Dette har betydning for hvilke slutbrugere der returneres i tilmeldingslister. Komplette lister eller ændringslister ønskes. Dette har betydning for de tilmeldingslister der produceres. Bilag A2: REST Register 8

9 A2.3 Ressourcer Følgende ressourcer og typer anvendes i forbindelse med registre. SlutbrugerSamlingReferenceSamling SlutbrugerSamling Slutbruger SlutbrugerStamdata GruppetilmeldingSamling Myndighedstilmelding Gruppetilmelding SlutbrugerSamlingReferenceSamling - Indeholder en reference til en slutbrugerliste. Dette kan enten være en komplet liste eller en ændringsliste. En slutbrugerliste kan pga. størrelse være delt i et antal dellister; ressourcen inkluderer således en samling af referencer til hver delliste. SlutbrugerSamling - Indeholder en liste af ressourcen Slutbruger som indeholder stamdata og tilmeldinger. Slutbruger - Beskriver en slutbrugers stamdata samt tilmeldinger. Tilmeldingerne fremgår både for den specifikke myndighed på myndighedsniveau og tilmeldingsgruppe-niveau, SlutbrugerStamdata - Indeholder stamdata for en slutbruger, hvilket bl.a. inkluderer CPR-/CVR-nummer, navn, mobilnummer, adresse, og DKAL status. Ressourcen indgår i ressourcen Slutbruger. Myndighedstilmelding - Beskriver en slutbrugers tilmelding på myndighedsniveau til 1) en specifik myndighed, eller 2) alle myndigheder. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller samt hvorvidt brugeren automatisk ønsker at tilmelde sig nye myndigheder / tilmeldingsgrupper. GruppetilmeldingSamling - Indeholder en liste af tilmeldinger på tilmeldingsgruppe-niveau. Gruppetilmelding - Beskriver en tilmelding på tilmeldingsgruppe-niveau. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller . Bilag A2: REST Register 9

10 A2.3.1 SlutbrugerSamlingReferenceSamling RESSOURCE SlutbrugerSamlingReferenceSamlin g Ressourcen indeholder en liste af referencer til slutbrugerlister med stamdata og tilmeldinger for hver slutbruger. Tilmeldingerne er angivet på myndigheds- og tilmeldingsgruppeniveau. Listen indeholder følgende felt på overordnet niveau R SlutbrugerSamlingURLreference Identificerer listen. Relevant for ændringslister hvor en liste skal slettes førend der opnås adgang til den næste ændringsliste. Indeholder en liste af SlutbrugerDelSamlingURLreference, der hver refererer til en del af slutbrugerlisten. A2.3.2 SlutbrugerSamling SlutbrugerSamling RESSOURCE Ressourcen indeholder en liste af slutbrugere med stamdata og tilmeldinger for hver slutbruger. Tilmeldingerne er angivet på myndigheds- og tilmeldingsgruppeniveau. Det kan enten være en komplet liste af tilmeldinger eller en liste af ændring af tilmeldinger. Indeholder en liste af ressourcen Slutbruger. A2.3.3 Slutbruger Slutbruger RESSOURCE Ressourcen indeholder information om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Tilmeldingerne er opdelt i myndigheds-tilmelding og tilmeldingsgruppe-tilmelding. Bilag A2: REST Register 10

11 Specielt for ændringslist er Når denne ressource indgår i ressourcen Slutbrugere og der er tale om en ændringsliste, medtages kun de informationer, der er blevet ændret. Her vil typerne Stamdata, Myndighedstilmelding og Gruppetilmeldinger kun være angivet såfremt en ændring har fundet sted. Er en slutbrugers mobilnummer f.eks. blevet opdateret vil typen Stamdata være angivet. Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående C SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. R SlutbrugerStamdata Informationer om slutbrugeren, bl.a. navn, mobilnummer og adresse. R Myndighedstilmelding Tilmeldinger for en slutbruger på myndighedsniveau. R GruppetilmeldingSamling Liste af tilmeldinger for en slutbruger på tilmeldingsgruppeniveau. Er en slutbruger tilmeldt på myndighedsniveau, slår det igennem på tilmeldingsgruppeniveau, således at brugeren optræder som værende tilmeldt alle myndighedens grupper. A2.3.4 Myndighedstilmelding Myndighedstilmelding RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til 1) den myndighed som registret tilhører, eller 2) alle myndigheder. En bruger som tilmelder sig en myndighed vil optræde som være tilmeldt alle myndighedens tilmeldingsgrupper. En slutbruger som er tilmeldt alle myndigheder vil optræde som være tilmeldt alle myndigheder og deres tilmeldingsgrupper. R MyndighedIdentifikator Angiver CVR-nummeret på myndigheden, som denne tilmelding vedrører. U MyndighedTilmeldtIndikator ja nej. Er brugeren tilmeldt den pågældende myndighed. U AlleMyndighederTilmeldt Indikator ja nej. Er brugeren tilmeldt alle myndigheder. Er denne ja, sættes MyndighedTilmeldtIndikator automatisk til ja. Det er uafklaret hvorvidt denne facilitet stilles til rådighed i den endelige udgave. Bilag A2: REST Register 11

12 U AdviseringSMSindikator ja nej. Adviser brugeren via SMS når nye servicebeskeder / meddelelser ankommer til DKAL. Er feltet ikke angivet, anvendes slutbrugerens standardopsætning. U Advisering Indikator ja nej. Adviser brugeren via når nye servicebeskeder / meddelelser ankommer til DKAL. Er feltet ikke angivet, anvendes slutbrugerens standardopsætning. A2.3.5 GruppetilmeldingSamling GruppetilmeldingSamling Typen beskriver samling af tilmeldingsgrupper. TYPE Indeholder en liste af ressourcen Gruppetilmelding. A2.3.6 Gruppetilmelding Gruppetilmelding RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til en tilmeldingsgruppe. I nogle situationer ønskes en liste indeholdende både de tilmeldingsgrupper som brugeren er tilmeldt samt de tilmeldingsgrupper som brugeren kan tilmelde sig for en specifik myndighed. Denne ressource anvendes til at beskrive begge dele, idet feltet TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator angiver den aktuelle status for tilmeldingsgruppen. R GruppetilmeldingURLreference Reference ressourcen. R TilmeldingsgruppeNavn Navnet på tilmeldingsgruppen. U AdviseringSMSindikator ja nej. Adviser brugeren via SMS når nye meddelelser (heriblandt servicebeskeder) ankommer til DKAL. Er feltet ikke angivet, anvendes slutbrugerens standardopsætning. Bilag A2: REST Register 12

13 U Advisering Indikator ja nej. Adviser brugeren via når nye meddelelser (heriblandt servicebeskeder) ankommer til DKAL. Er feltet ikke angivet, anvendes slutbrugerens standardopsætning. R TilmeldingsgruppeTilmeldt Indikator Angiver om slutbrugeren er tilmeldt denne tilmeldingsgruppe. Anvendes når en liste af tilmeldinger også indeholder tilmeldingsgrupper, som brugeren har mulighed for at tilmelde sig. A2.3.7 SlutbrugerStamdata SlutbrguerStamdata Ressourcen indeholder stamdata for en slutbruger. RESSOURCE Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående felter R SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. C SlutbrugerNavn Slutbrugerens navn som angivet ved oprettelsen. U MobilNummer Slutbrugerens mobiltelefonnummer. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. Når nummeret opdateres, vil slutbrugeren automatisk blive bedt om at verificere dette. Det er angivet om nummeret er blevet verificeret eller ej. U EpostAdresseFoerste Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. Når adressen opdateres, vil slutbrugerne automatisk blive bedt om at verificere den. Det er angivet om adresse er blevet verificeret eller ej. adressen er kun delvist angivet, f.eks. som og anvendes som et hint til slutbrugeren, der kan genkende sin adresse. Den fulde adresse er således aldrig tilgængelig for et register. Bilag A2: REST Register 13

14 U EpostAdresseAnden Som første adresse. U SlutbrugerDKALstatusKode Angiver modtagerens DKAL status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtager. 2: Har accepteret DKAL vilkår. En slutbruger har kun en sikker boks, når DKAL vilkår er accepteret. Ved oprettelse af en slutbruger anvendes dette felt til at angive om hvilken type oprettelse slutbrugeren ønsker. Ønsker slutbrugeren at kunne modtage meddelelser udover servicebeskeder, vil dette kun være en foreløbig oprettelse. Slutbrugeren skal efterfølgende selv logge ind og bekræfte. R SlutbrugerEboksStatusKode Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. R SlutbrugerRegistreringDatoTid Angiver tidspunktet for oprettelse af slutbrugeren. Bilag A2: REST Register 14

15 A2.4 Operationer Følgende operationer er tilgængelige for registre. A2.4.1 Hent reference til slutbrugerliste /register/{sysid}/slutbrugerliste GET Hent reference til en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugere. Pga. størrelse kan en slutbrugerliste være delt i flere dele, så der bliver også hentet en liste en referencer til hver del af listen. Ændringslister Kompletliste Konfiguration Såfremt registret ønsker ændringslister produceres en ændringsliste. Ændringerne hentes efter behov fra en kø med et aftalt interval. Den ældste ændringsliste returneres altid via dette kald. Når denne liste er modtaget og behandlet skal det bekræftes ved at slette den. Herefter skal denne operation kaldes igen. Denne proces fortsætter indtil der alle tilgængelige ændringslister er behandlet. Såfremt registeret ønsker komplette lister produceres en komplet liste. Er komplet liste bliver fjernet når en ny liste er blevet produceret. Er et register i gang med at hente de enkelte dele af en liste, når den bliver fjernet, skal registeret hente referencen til den nye komplette liste, og hente delene i denne liste. Se afsnit (se A2.2.1) Input parametre sysid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Output content (OIOXML) Slutbruger Samling Reference Samling Reference til en slutbrugerliste og den dellister. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) Bilag A2: REST Register 15

16 A2.4.2 Hent slutbruger delliste /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/ {dellisteid} Input parametre GET Hent en del af en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugere. For hver slutbruger er angivet stamdata, tilmeldinger på tilmeldingsgruppeniveau, og tilmelding på myndighedsniveau. sysid slutbrugerlisteid dellisteid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Identificerer slutbrugerlisten. Identificerer delliste, der er en del af en slutbrugerliste. Output content (OIOXML) Slutbruger Samling En liste med slutbrugere. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) Pseudo kode eksempel // Hent ændringsliste med slutbrugere, som er delt i flere dele string uri = "/register/1234/slutbrugerliste"; SlutbrugerSamlingReferenceSamling slutbrugerlisteref = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle dellister foreach (SlutbrugerSamlingReference uri in slutbrugerlisteref) { } SlutbrugerSamling slutbrugere = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle Slutbrugere foreach (Slutbruger slutbruger in slutbrugere) { string identitet = slutbruger.slutbrugeridentitet; if (slutbruger.stamdata!= null) // stamdata er blevet opdateret if (slutbruger.myndighedstilmelding!= null //slutbruger.myndighedstilmelding.tilmeldtmyndighedindikator } HTTP_DELETE(slutbrugere.SlutbrugerSamlingURLreference); Bilag A2: REST Register 16

17 A2.4.3 Slet ændringsliste /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid} Input Parametre DELETE Såfremt et register anvender ændringslister, skal en ændringsliste slettes førend den næste kan hentes. Slutbrugerlisten slettes således som en helhed, og det er ikke hver enkelt delliste, der slettes. sysid slutbrugerlisteid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Identificerer en specifik ændringsliste. Denne id er angivet i den specifikke ændringsliste, som ønskes slettet. URI en for den specifikke ændringsliste er angivet i selve listen. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 145 Ukendt identifikation {slutbrugerlisteid} (404) Pseudo kode eksempel Se eksemplet for A A2.4.4 Hent en slutbrugers stamdata og tilmeldinger /register/{sysid}/slutbruger/{cpr} /register/{sysid}/slutbruger/{cvr} GET Returnerer en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkludere bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Tilmeldingerne inkluderer: de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt for det aktuelle register, samt oplysning om slutbrugeren har tilmeldt sig 1) alt for den myndighed registret er tilknyttet eller 2) har tilmeldt sig alt for alle myndigheder. Bilag A2: REST Register 17

18 Kommentar En af søgeparametrene CPR eller CVR skal være udfyldt. Input parametre sysid cpr cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input søgeparametre IkkeTilmeldte Indikator Hvis angivet inkluderes også de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren ikke er tilmeldt for myndigheden som registret er tilknyttet. For hver tilmeldingsgruppe vil det fremgå om slutbrugeren er tilmeldt eller ej. Output content (OIOXML) Slutbruger Information om slutbrugeren. Eksempel /register/4/slutbruger/ ?ikketilmeldte=1. Et specifikt register forespørger på en virksomheds stamdata samt tilmeldte og ikke tilmeldte tilmeldingsgrupper for den myndighed som registeret er tilknyttet. Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 132 Ugyldig soegeparameter {parameter} (400) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/slutbruger/ "; // Hent tilmeldinger overordnet Slutbruger slutbruger = HTTP_GET(uri); Bilag A2: REST Register 18

19 A2.4.5 Opret boks / opdater stamdata /register/{sysid}/boks/{cpr} /register/{sysid}/boks/{cvr} Input parametre PUT Opret boks for den angivne slutbruger, eller opdater en eksisterende slutbrugers stamdata. Når en slutbruger oprettes skal det angives via slutbrugerens stamdata, om vedkommende ønsker at modtage servicebeskeder, eller om det også ønskes at modtage andre meddelelser. En servicebeskedmodtager kan oprettes omgående, hvorimod de resterende meddelelser (personfølsomme) kræver at brugeren efterfølgende logger ind og acceptere vilkårene førend vedkommende kan modtage afsendelser. sysid cpr cvr Slutbruger Stamdata Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Slutbrugerens stamdata. Fejlkoder 101 Max graense for data overskredet {datamaengde} (500) 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 133 Ugyldig felt i indhold {feltnavn} (400) 146 Ukendt slutbruger (404) Bilag A2: REST Register 19

20 Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/boks/ "; SlutbrugerStamdata boks = new SlutbrugerStamdata() { SlutbrugerNavn = Niels Borgersen, AdresseFoerste. = SlutbrugerDKALstatus = 2 } // Opret / opdater boks HTTP_PUT(uri, boks); A2.4.6 Til / afmeld en slutbruger til en myndighed / alle myndigheder /register/{sysid}/boks/{cpr}/myndighedstilmelding /register/{sysid}/boks/{cvr}/myndighedstilmelding PUT Til- og afmeld slutbrugeren på myndighedsniveau. Via dette kald kan en slutbruger til- og afmeldes 1) Den myndighed som registret er tilknyttet. En tilmelding her angiver at slutbrugeren er tilmeldt alle tilmeldingsgrupper for denne myndighed samt automatisk tilmeldes nye tilmeldingsgrupper når disse oprettes. Eller 2) Alle myndigheder. En tilmelding til alle myndigheder betyder at slutbrugeren er tilmeldt alle myndigheder samt automatisk tilmeldes nye myndigheder når disse oprettes. Myndigheden som tilmeldingen vedrører Den specifikke myndighed der kan til- og afmeldes er den som registeret er tilknyttet. Det vil sige den myndighed, der har oprettet registeret i administrationsportalen. Input parametre sysid cpr cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input Content (OIOXML) Myndigheds tilmelding Indeholder den nye tilmelding / opdatering af en eksisterende. Bilag A2: REST Register 20

21 Fejlkoder 101 Max graense for data overskredet {datamaengde} (500) 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 133 Ugyldig felt i indhold {feltnavn} (400) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til den myndighed som registret er tilknyttet Myndighedstilmelding mt = new Myndighedstilmelding() { TilmeldtMyndighedIndikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding"; HTTP_PUT(uri, mt); A2.4.7 Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe /register/{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register/{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} PUT Opret en ny tilmelding af en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, eller opdater en eksisterende tilmelding. Afhængig af registrets tilknytning til et afsendersystem / hele myndigheden afgrænses hvilke tilmeldingsgrupper der kan tilmeldes. Konfiguration Se afsnit (se A2.2.1) Input parametre sysid cpr cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Bilag A2: REST Register 21

22 tid Identifikation af tilmeldingsgruppen. Kan findes via administrationsportalen, eller via en forespørgsel på en slutbrugers tilmeldinger hvor IkkeTilmeldte tilmeldingsgrupper medtages. Input content (OIOXML) Gruppetilmelding Indeholder den nye tilmelding, eller opdatering af en eksisterende. Fejlkoder 101 Max graense for data overskredet {datamaengde} (500) 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 133 Ugyldig felt i indhold {feltnavn} (400) 144 Ukendt tilmeldingsgruppe {tilmeldingsgruppeid} (404) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til en tilmeldingsgruppe Gruppetilmelding gt = new Gruppetilmelding() { Advisering Indikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_PUT(uri, gt); A2.4.8 Slet en tilmelding for en slutbruger /register{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} Input parametre Afmeld en slutbruger fra en specifik tilmeldingsgruppe. DELETE sysid cpr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Bilag A2: REST Register 22

23 cvr tid Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Identificerer tilmeldingsgruppen Fejlkoder 121 Ingen adgang til system {sysid} (401) 143 Ukendt indholdstype {indholdstypeid} (404) 144 Ukendt tilmeldingsgruppe {tilmeldingsgruppeid} (404) 146 Ukendt slutbruger (404) Pseudo kode eksempel string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_DELETE(uri); Bilag A2: REST Register 23

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

DKAL Snitflader REST Portal

DKAL Snitflader REST Portal DKAL Snitflader REST Portal 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 3 A4.1.1 HENVISNINGER 3 A4.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A4.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A4.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A4.1.2.3

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 5 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A2 - REST Register. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A2 - REST Register. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0 Digital pst Snitflader Bilag A4 - REST Prtal Versin 7.0 1 Indhldsfrtegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 4 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afsendersystem

DKAL Snitflader REST Afsendersystem DKAL Snitflader REST Afsendersystem 1 Indholdsfortegnelse A1.1 INTRODUKTION 3 A1.1.1 HENVISNINGER 3 A1.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A1.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A1.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Brugervejledning i oprettelse af login

Brugervejledning i oprettelse af login Brugervejledning i oprettelse af login Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner i

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A1 - REST Afsendersystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A1 - REST Afsendersystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A1.1 INTRODUKTION 4 A1.1.1 HENVISNINGER 4 A1.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A1.2.1 AFGØR OM SLUTBRUGEREN ØNSKER

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.1

Digital Post. Snitflader. Version 6.1 Digital Post Snitflader Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 4 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 4 1.2 SKEMAVALIDERING 4 1.3 KOM HURTIGT I GANG 4 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A1.1 INTRODUKTION 5 A1.1.1 HENVISNINGER 5 A1.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 6 A1.2.1 AFGØR OM SLUTBRUGEREN ØNSKER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 1 F.1 INTRODUKTION... 5 F.2 HENVISNINGER... 5 F.3 ROLLER OG RETTIGHEDER... 6 F.3.1 IDENTIFIKATION AF SLUTBRUGER TYPE... 6 F.3.2 ADGANG TIL DIGITAL

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Begreber til Grafen. til brug for ønske om modellering af grafobjekt.

Begreber til Grafen. til brug for ønske om modellering af grafobjekt. Begreber til Grafen til brug for ønske om modellering af grafobjekt. Dette dokument vil give en kort introduktion til de begreb der skal anvendes når der skal laves en graf til præsentation af talresultater

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Login-vejledning til Falck MyCare

Login-vejledning til Falck MyCare Login-vejledning til Falck MyCare På grund af den nye persondataforordning (GDPR) om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, har vi i Falck Healthcare opgraderet vores bookingsystem Falck MyCare til

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV5 / Ændringer i BuildingDwellingV6 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

System-til-system Grænsefladebeskrivelse

System-til-system Grænsefladebeskrivelse System-til-system Grænsefladebeskrivelse Strålfors Connect System-til-system grænsefladebeskrivelse Side 2 af 72 Indhold 1 Indledning...7 1.1 Version 1.1...7 1.2 Version 1.5...8 2 Referencer til andre

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere