STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen"

Transkript

1 Skovskolen August 2014 STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Gældende fra august 2010 (Revideret august 2014)

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Uddannelsens placering, formål og kompetenceprofil Uddannelsens placering Uddannelsens formål Uddannelsens overordnede profil Uddannelsens erhvervssigte Uddannelsens kompetenceprofil Viden Færdigheder Kompetencer... 5 Kapitel 2. Uddannelsens indhold Indledning Indhold Første uddannelsesår Andet uddannelsesår Tredje uddannelsesår Fjerde uddannelsesår Førsteårsprøven samlet oversigt Kapitel 3. Adgang til videre uddannelse på kandidatniveau

3 Kapitel 1. Uddannelsens placering, formål og kompetenceprofil I medfør af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som have- og parkingeniør fastsættes nedenstående studieordning for have- og parkingeniøruddannelsen med virkning fra 20/08/2010. Studieordningen er efterfølgende revideret én gang årligt og senest i august Denne studieordning er godkendt af Følgegruppen for samt censorformandsskabet. Ved væsentlige ændringer i denne studieordning skal censorformandskabet og Uddannelsesudvalget (tidligere Følgegruppen) for have- og parkingeniøruddannelsen høres inden fastsættelse af en revideret studieordning. Væsentlige ændringer træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Uddannelsen giver ret til betegnelsen have- og parkingeniør (professionsbachelor som have- og parkingeniør) og den engelske titel er Bachelor of Urban Landscape Engineering. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor s Degree Programme in Urban Landscape Engineering. Studieordningens lovgrundlag fremgår af kapitel 12 i den fælles del for professionsbacheloruddannelserne på SCIENCE, Københavns Universitet. 1.1 Uddannelsens placering Jf. aftale mellem Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland er udbuddet af have- og parkingeniøruddannelsen lagt i regi af Erhvervsakademi Sjælland. Akademiet har ved aftale forlagt den samlede gennemførelse af uddannelsen til et samarbejde mellem Roskilde Tekniske Skole (Akademiet for grønne uddannelser) og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (Skovskolen). Jf. samarbejdsaftale mellem Roskilde Tekniske Skole og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning gennemføres uddannelsen i al væsentlighed på Skovskolen i Nødebo med inddragelse af undervisere fra Akademiet for grønne Uddannelser, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Sektion for landskabsarkitektur og planlægning samt Sektion Skovskolen Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som have- og parkingeniør er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at tilrettelægge, gennemføre, kvalitetssikre og lede projekt-, anlægs-, driftsog vedligeholdelsesopgaver inden for have- og parkområdet samt at kunne udvikle, formidle og markedsføre projekter, produkter og serviceydelser til offentlige og privatejede friarealer, parker, haver og bynære grønne områder. Uddannelsen skal i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt aftagernes behov kvalificere de studerende til handlings- og udviklingsorienteret at kunne udøve professionen såvel nationalt som internationalt. 3

4 1.3 Uddannelsens overordnede profil Overordnet har uddannelsen fokus på den studerendes personlige udvikling samt bredde i fag og professionsudøvelse. Derfor indledes uddannelsen med en Professionsintroduktion. Gennem den videre undervisning gives et grundlæggende fagligt teoretisk fundament i emnerne IT til projektering CAD, Planter og klima i byen, Landskabsarkitektur samt to kurser i Design og projektering. Fagene videreføres i mere praksisrelaterede og tværgående temaer inden for Parkdrift, Skov og natur og Anlægs- og driftsstyring. Samtidig undervises i de ledelsesmæssige forudsætninger for håndtering af professionens forskellige jobtyper fx som leder, rådgiver eller specialist. Emnerne er her Ledelse og organisation, Regnskab og kalkulation (Økonomistyring), Projektstyring, Innovation og markedsføring, samt Jura. Mod studiets slutning kan den studerende specialisere sig gennem valg af 15 ECTS valgfrie temakurser inden for eksempelvis Planteanvendelse, Klimatilpasning, Græs, Formidling og Grønne Tage samt det afsluttende Bachelorprojekt. På fjerde år blok 2 og 3 skal den studerende vælge mindst 2 ud af de 3 kurser Projektstyring, Innovation og markedsføring og Rådgivning og kommunikation. Endvidere søges gennem hele uddannelsesforløbet at styrke den studerendes ansvarlighed og professionelle bevidsthed gennem le opgaver, studievejledning, evaluering samt samarbejdstræning gennem gruppeøvelser og projektarbejder. 1.4 Uddannelsens erhvervssigte Uddannelsens erhvervssigte retter sig mod et professionsrettet virke som leder, specialist, rådgiver eller selvstændig. Have- og parkingeniøren kan blive ansat inden for såvel privat som offentlig virksomhed samt i interesseorganisationer med udgangspunkt i drift og anlæg af urbane grønne områder. Endvidere opnås faglige og formidlingsmæssige kompetencer, som mere bredt giver erhvervsmulighed inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet. Uddannelsen giver også et grundlag for internationale jobmuligheder inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder. Endelig giver uddannelsen grundlag for videre uddannelse på kandidatniveau inden for det grønne område og med sigte på mere administrative jobområder inden for private og offentlige virksomheder. 1.5 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens krav til viden, færdigheder og kompetencer er beskrevet i henhold til Dansk kvalifikationsramme for de videregående uddannelser. 4

5 Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en have- og parkingeniør skal opnå i uddannelsen jf. bekendtgørelsen for have- og parkingeniøruddannelsen Viden Den uddannede har viden om 1) anvendt praksis inden for teknisk udformning og beskrivelse samt implementering og styring af have- og parkområdets anlægs- og driftsopgaver i offentlige og private virksomheder, 2) planters anvendelse og plantevalgets samspil med vækstlokalitetens vilkår, det ønskede elementudtryk og en driftsmæssig bæredygtig håndtering, 3) klima og klimaforandringer og de særlige forhold, der gør sig gældende i byerne 4) anvendt teori og praksis inden for økonomistyring, regnskab, bogføring og priskalkulation, 5) anvendt teori og praksis inden for ledelse af og samarbejde i virksomheder, 6) projektstyring og kvalitetsledelse, 7) innovation og markedsføring af projekter og serviceydelser, 8) rådgivning og kommunikation 9) tilrettelæggelse af opgaveudbud, licitationsdeltagelse og indgåelse af kontrakt, 10) relevant lovgivning og retspraksis inden for erhvervs- og naturforvaltningsjura samt 11) brancheområdets vilkår, interessenter, herunder faglig rådgivning, borgerinddragelse og virksomhedstyper Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende have- og parkområdets metoder, materiel og materialer i forbindelse med anlægs- og driftsopgaver samt udforme tilsvarende nye projekter, servicekoncepter mv., 2) vurdere og beslutte handlings- og metodevalg inden for områdets anlægs- og driftspraksis, herunder udvælge, begrunde og anvende de bedst egnede eller bedst tilpassede metoder til løsning af områdets anlægs- og driftsopgaver mv., 3) Understøtte og arbejde med grønne og tekniske løsninger i forhold til klimatilpasning og lokal håndtering af regnvand (LAR-elementer), 4) varetage ledelsesmæssige og ressourcestyrende opgaver i forbindelse med såvel udbud og licitation som igangsætning, gennemførelse og kvalitetskontrol af anlægs- og driftsopgaver, servicekoncepter samt evaluering af de opnåede resultater og implementere ændringer, 5) udvikle og markedsføre løsninger, metoder, servicekoncepter mv. til branchens kundegrupper samt 6) dokumentere, formulere og formidle have- og parkområdets praksisnære faglige problemstillinger og løsninger til forskellige organisatoriske niveauer, samarbejdspartnere, beslutningstagere og brugere. 7) Rådgive professionelt indenfor have- og parkområdets faglige problemstillinger Kompetencer Den uddannede kan 1) selvstændigt varetage opgaver i have- og parkområdets virksomheder og institutioner såvel internt som i forhold til samarbejdspartnere, brugere og interessenter, 5

6 2) selvstændigt håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for have- og parkområdets anlægs- og driftspraksis, projektvaretagelse, formidling og markedsføring, 3) indgå i ledelsesmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og samarbejdsrelationer, der er relevante for professionsområdet, samt 4) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionsområdet. 6

7 Kapitel 2. Uddannelsens indhold 2.1 Indledning er normeret til 4 år inklusive virksomhedspraktik og samlet svarende til 240 ECTS-point (European Credit Transfer System). Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland og gennemføres på Det Natur- og Biovidenskabelige Falkultet (SCIENCE) på Københavns Universitet gennem en udlægningsaftale. Som andre uddannelser på KU-SCIENCE er uddannelsen tilrettelagt i en blokstruktur, som for denne uddannelse består af 16 blokke, hver af 9 ugers varighed. I løbet af året er lagt skemafrie uger, som bruges til reeksamen, erhvervs- og studievejledning, studiepolitiske eller studiesociale aktiviteter, intensive kursusforløb og andre aktiviteter. 2.2 Indhold Overordnet et består uddannelsen af: et professionsintroducerende forløb (15 ECTS), have- og parkingeniør faglige kurser (i alt 82½ ECTS), ledelsesfaglige kurser (i alt 67½ ECTS) valgfri kurser (i alt 15 ECTS) virksomhedspraktik (45 ECTS) afsluttende bachelorprojekt (15 ECTS) Uddannelsens opbygning giver de studerende mulighed for en vis specialisering gennem valg af enkelte kurser (herunder meritering af visse kurser på jordbrugsteknolog (LA)-, landskabsarkitektuddannelsen), valg af virksomhedspraktik i ind- og udland samt emnevalg i projekteringsopgaver og bachelorprojektet. Fra studiestart introduceres den studerende til profession og vilkår med sigte på forankring af professionsidentitet og forståelsesramme som reference for den videre personlige og faglige kompetenceopbygning. Frem til og med 4. semester kombineres fagområdets væsentlige grundelementer både med det ledelsesmæssige fagområde og med mere anvendelsesorienterede områder, og med bedst mulig inddragelse af fagets praksis via eksempler, øvelser, cases, ekskursioner mv. I 5., 6. og 7. semester gives den studerende mulighed for praksislæring gennem ½ års praktikophold efterfulgt af kurser, der går i dybden fagligt og udbygger de ledelsesorienterede discipliner. Yderligere gives mulighed for at vælge mellem kurser, der understøtter og uddyber dels den opnåede praksiserfaring, dels kan ses som led i den studerendes eget karriereperspektiv. 7

8 8. semester består af ¼ års praktikophold og en efterfølgende udarbejdelse af bachelorprojektet. Efter den studerendes eget valg kan bachelorprojektet udarbejdes i tilknytning til en relevant problemstilling på praktikvirksomheden eller med et selvstændigt emne. Den studerende kan vælge at være i deltidspraktik i blok 2 og 3, hvilket giver mulighed for at følge et 7,5 ECTS valgfag i hver af de to blokke. Beskrivelse af de enkelte kursers mål og pointmæssige vægtning fremgår af kursusbeskrivelserne på Alle kurser undervises med dansk som hovedsprog Første uddannelsesår IT til projektering - CAD Planter og klima i byen ÅR 1 60 ECTS Professionsintroduktion Design, planter og projektering Landskabsarkitektur Design, terræn og projektering Kursustitel Karakter Censur Prøver ECTS -point Bestået Intern 1 15,0 7-skala Intern 1 7,5 7- skala Intern 1 7,5 7-skala Ekstern skala Ekstern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 7,5 I alt 5 60,0 Professionsintroduktion IT til projektering - CAD Design, planter og projektering Planter og klima i byen Landskabsarkitektur Design, terræn og projektering Kursusnummer LSLS10064U LSLS10065U LSLS10066U LSLS10067U LSLS10068U LSLS10068U Obligatorisk Eksamensform Skriftlig Mundtlig Mundtlig Mundtlig 8

9 Der er fælles eksamen i kurserne IT til projektering CAD og Design, planter og projektering Andet uddannelsesår Jura Skov og natur Parkdrift ÅR 2 60 ECTS Regnskab og kalkulation Anlægs- og driftsstyring Kursusnummer Kursustitel Obligatorisk Eksamensform LSLS10070U Parkdrift Mundtlig, LSLS10041U Jura LSLS10071U Skov og natur Mundtlig, LSLS10072U Regnskab og kalkulation Mundtlig LSLS10073U Anlægs- og driftsstyring Mundtlig, Karakter Censur Prøver ECTS -point 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 5 60, Tredje uddannelsesår Klimatilpasning og byens vand ÅR 3 60 ECTS Virksomhedspraktik 1 Ledelse og organisation 9

10 Kursustitel Karakter Censur Prøver ECTS -point Bestået Intern 1 30,0 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 3 60,0 Virksomhedspraktik 1 Klimatilpasning og byens vand Ledelse og organisation Kursusnummer LSLS10074U LSLS10075U LSLS10039U Obligatorisk Eksamensform Skriftlig og mundtlig, Skriftlig og mundtlig, og gruppe Fjerde uddannelsesår Valgblok I Valgblok II (vælg 2 af 3 fag) Valgkursus på Skovskolen eller Projektstyring Innovation og markedsføring Virksomhedspraktik 2 Bachelorprojekt Valgkursus på SCIENCE eller andet universitet Rådgivning og kommunikation (ligger i blok 3) Kursusnummer Kursustitel Obligatorisk Eksamensform LSLS10059U Projektstyring Nej**** LSLS10062U Rådgivning og Nej**** Skriftlig kommunikation LSLS10060U Innovation og Nej**** Mundtlig, markedsføring gruppe LSLS10079U Karakter Censur Prøver ECTS -point 7-skala Ekstern 1 (7,5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) Bestået Intern 1 15,0 10 Virksomhedspraktik 2

11 LSLS10080U Mundtlig, 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 5 el. 6 60,0 **** Den studerende skal vælge to ud af de tre kurser: Innovation og markedsføring, Rådgivning og Kommunikation samt Projektstyring Valgfag udbudt på Skovskolen Kursus- nummer LSLS10048U LSLS10084U Kursustitel form Virksomhedsprojekt (SLing) Juletræer og pyntegrønt Bachelorprojekt () Obli- Nej Nej *) gato- risk Eksamens- Skriftlig og mundtlig, LSLS10051U Formidling Nej **) Mundtlig, LSLS10093U Nej *) 3 i praksis- Naturbeskyttelsesloven LSLS10087U Planteanvendelse Nej **) Mundtlig og skriftlig, LSLS10085U Græsdrift Nej **) Mundtlig, LSLS10078U Klimatilpasning og Nej **) Mundtlig, planlægning LSLS10094U Studietur (SLing) Nej Kursusdeltaelse LSLS10088U Træproduktion Nej *) LSLS10092U Grønne Tage Nej *) Skiftlig, LSLS10090U Studietur HOPI Nej Kursusdeltagelse Karakter Censur Prøver ECTSpoint 7-skala Ekstern (1) (15,0) 7-skala Intern (1) (7,5) Bestået Intern (1) (7,5) 7-skala Intern (1) (5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) Bestået Intern (1) (2) 7-skala Ekstern (1) (5) 7-skala Intern (1) (7,5) Bestået Intern (1) (2) LSLS10091U Wildlife Management in densely populated areas Nej***) Skriftlig Bestået Intern 1 (5) 11

12 (Nordnatur) LSLS10054U Vildtpleje og vildtforvaltning Nej *) Bestået Intern 1 7,5 LFKB10267U Intensive GIS course (Nordnatur) Nej***) Skriftlig Bestået Intern 1 (7,5) LSLS10082U GIS (sommerkursus) Nej *) Bestået Intern (1) 7,5 NIGB13520U Pointopgave Nej eller gruppe NIGB13518 Pointopgave Nej eller gruppe Bestået Intern (1) 7,5 Bestået Intern (1) 2,5 *) Udbydes som sommerkursus, blok 5 **) Udbydes I Blok 1 ***) Udbydes i 2. semester, forår/sommer 2.3 Førsteårsprøven Førsteårsprøven består af kurserne IT til projektering - CAD (LSLS10065U), Design, planter og projektering (LSLS10066U), Planter og klima i byen (LSLS10067U), Landskabsarkitektur (LSLS10068U) og Design, terræn og projektering (LSLS10068U). Reglerne for beståelse af førsteårsprøven fremgår af kap 5.2. I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal den studerende indstille sig til og deltage ved de prøver, som efter studieordningen er en del af førsteårsprøven, inden udgangen af 2. semester (blok 4, 1. år). Disse kurser skal bestås inden udgangen af 4. semester (blok 4, 2. år). 12

13 2.4 samlet oversigt Uddannelsesoversigt (gældende fra oktober 2013) Have- og parkingeniør IT til projektering - CAD Planter og klima i byen Å R 1 Professionsintroduktion (uden for ugemodul) Design, planter og projektering Landskabsarkitektur Design, terræn og projektering Jura Skov og natur Parkdrift Å R 2 Regnskab og kalkulation Anlægs- og driftsstyring Klimatilpasning og byens vand Å R 3 Virksomhedspraktik I Ledelse og organisation Valgblok I Valgblok II (vælg 2 af 3 fag) Å R 4 Valgkursus på Skovskolen eller Projektstyring Innovation og markedsføring Virksomhedspraktik II Bachelorprojekt Valgkursus på LIFE eller andet universitet Rådgivning og kommunikation (ligger i blok 3) Obligatorisk kursus Praktik Valgblok 13

14 Kapitel 3. Adgang til videre uddannelse på kandidatniveau Have- og parkingeniøren har mulighed for at videreuddanne sig på en kandidatuddannelse, en masteruddannelse eller tilsvarende. På KU-SCIENCE er der adgang til følgende uddannelser: MSc Programme in Forest and Nature Management (direkte adgang) MSc Programme in Agricultural Development (direkte adgang) MSc Programme in Nature Management (direkte adgang) MSc Programme in Landscape Architecture (direkte adgang) Yderligere oplysninger om KU-SCIENCEs kandidatuddannelser kan fås hos Studie- og karrierevejledningen. Telefon: Mail: Læs mere om åbningstider mm. på Endvidere kan der søges om optagelse på andre overbygningsuddannelser. 14

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere