Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan"

Transkript

1 Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens Forlag 1894

2

3

4 FANØ NORD BAD i\led TLLU. 'TRATfO JEn. J\ HT G BERYC~ iel. ' E~PLA'\ BADEBESTYRELSENS FORLAG

5 -

6 FA 1 r den norulig le af d fri i ~ k c Ø r. - Paa.rund af il ualmind lig unde Klima 0 0' d n kønne, jendommel i (l' alur indlager den en. i rlilling i den ne Øgrupp. D n r c. 50 [l I ~J. tor,. 17 Ki\1. lang, i B r 'den \'a ricrende m Jif'm 2 og l~ KM. første Beboere synes al haye været Landbrugere OO' ikke faa Fanoboere hævder i saa Hen ccnd F t d rene Traditioner, men tor ted len af den mandli()'c Befolkning soo-er dog d r ErhYerv paa 'ø ' 11 1 og Fanoboerne borer til d me l øgte 'ofolk i len dan ke KoiTarcliOaade.

7

8 Indtil for GO Aar siden ind krænkede Fanøern str' til al b fare i\ord- o()' Ø. ler oen m d maafarloj r, men iden da har Forhold ne forandre! tg, saa Fanø kib flaade der nu hovedsagelig gaar i o v r oi. k Fart, næst Kjøbenha\ ns er den slorste i Landet. om alle Beboere af Norelsaens Smaaøer har ogsaa Fanøboerne man()'c fru Fæ d r n e neelarvede kik k og Vaner, som de med ej g o o- paa konnel~cs "~'nlirr Udholdenhed holder i Hævd. aalede har f. Ek~. d<>n ejendommelig' hind li rr Kl c dcclraul fra gamm l Tid holdt ig Lil d n Dan i Dag. >m Ilov det b r r K vind mc t ~ tort L. 'rn l T orkl.~<le. ~om fnld lændig skjuler liauret og rern orr er uphundet med frit neclh< ~nrren de nipp r. Fur al kaan dere paafalden ] mukke T inl bærer de, naar cl arbejder i Jlm k n. n sort Tojma ke for An iut t, der b ~ kyll e r dem mod Vinds 00' ol Paavirkning-. Fanoern 'S Boliger e re g n n mgaaend \'Cl hold Le, n< st n irli c i der Pynlclighed. D er i Reo-len by O'gede af rød L n, jc ld n mer nd n Etaa høj.

9 Kirken Noruby.

10 Daglia lu n, tor::;lucn, cl Par Kammere ocr Køkk n l J i ager i den ene Ende af Huset, i den anclen findes Loen, talden o.. fr. æ ten clhvcrl Hus har sin egen Have, d r eglen kun er heplanlet med Kokk nurler. Fano er delt i 2 'ogne: Nordby (2GOO Indbyggere) og ond rho (c lnclbyggerc). I Nordby Sogn ligger: ooe, ORBY, BYEN oa RD'DBY. I N.orby er Kirken, TingllU el og Di lrikt ], 'gen. Bolig b li~ genclc. dd u!ind. en ene le Havn. Il 'r li,..,ger o.., aa F, ~ro gaardcn: Jn orfra den pttvtlc g r tlc Færgefart til E bjerg ud"<lar ; endvidere finde~!ter <len nylig opl'urte a vi ralion ko le, Post,k p ditioncn, T lcgraf- og 1\ lefon- 't'llionen Jndu L t i- bygniurren, den tekni k c k ol Real- o". Borger ko le Bit kckontorcl, Tuldkoulorcl, cl Badehol l (Hotel Tordby), Apothck 'kib n 'rfl :-amt en p.h ek.t:-;:-.c. I BYE ligger Præ tcgaard n og en kolc, og i Riutlhy linde i\jcnighedem; Faltighu. Kirken i Nordby er en firkanlet Bygning m d cl Iill Taarn midt paa

11 Taget; Loftet i denne Kirke er ikke hvælvet. Døbcf'ondeu d r er al' l\lelal, er forsyne l med en Indskrift, om har voldet meget IIovedbmd og un'.odl adskillige h rde Afhandlinger, indtil man for kun faa Aar siden blpv opmærksom paa, al d n gaadefulde lndskrifl gan ke simpelt. kulde h "'S s som Spejlskrift for at blive forstaaet. I al sm Tarvelighed gør Kirk n cl mcgel til Lalende Indtryk. De fl sle Hu e i Odden danner en forll.obcnde Gade, hvorfra d r udgaar Tværgader og 'maaslræder; do(')' l1ar Gaderne endnu, om fra riltls Tid, ingen Navne, saa del klinger h.ojsl mærkeligt i den fremmede: Ør n, naar han pørg r n Indfødt om Beliggenhed 'n af delle eller hinl "led og han faar til var f. Eks.: "Det ligger yd for Apolh kel." l ønd rho 'ogn ligger paa den ydlige pids af en J n Jille venlige By SøNDERIIO. Nær ved Græn en af de to Sogne er der paa Østkyslen anlagt fl ere Fugle Køjer, som giver et lort Udbytte, navnlig paa Grund af den Rigdom, der

12 fon findes af de delikate nordisk ildænder, hvis LrPkk rhcd anerkendes al' enhver Kender. Aaret 1 DO danner L 1ærkesk l i F:u10 tlvikling. l d lle Aar blev det hidtil rranske primitive Badehotel omdannet til l Had stor til. Det l1 ar faae l l fuld Lænelig europt isk Tilsni t, hvad der llovcdsag lig skyldes Selskabels Bc tyr l e, der er sammensal af gan ke international~' Elcm nler. 1rund tenen Lil Kur Led l hl v lttgl i Au ou:--l l ~!Il, on den ---- Juui l!l~ indvi 'Jc d t under Lore Fe~ l]i fl ij cd r i Ovel"\'t'l" l:-: al' de tcdli!!e... ~\ uloi il lcr og R pr æ~enlanter for Handel, Pres Kun l og Vi clen~kab. El Bill de af ~ torart t ko n h d frembyder den j) dsk K y l, l ni hoje Klitler b ~ ve r ig paa drn anden 'ide af del malle.'u ud der killer Øen fra Fa tland t. M ll m denne Ky t og Øen kytler Ha, et sig ind l lille mil nde, Ln rkl grund ' l und, der forlener a lur ' ll h r med n nl'rcbl ude,.,. farr rig Ej u-

13

14 domrn lighed. Karakt ri ti ~ k for denne Forbind ]se af Hav og Land paa delt led er de paa klare ornmerclage ofte ynligc Lnfl p.jlinrr r, som mind r m gel om de be lægled Fænomener i Tropern. <'n. Ky tforbold dann r lig lc'des en Undtagrl r fra andre tp.cjcr. Rundt om en lob r en ualmindrlig bred Forstrand dann l af en 'andaflagring, fulrlkommen fri for Sten O" Mu linrre kallcr. Den r af' ~n ~ aadan Fa thed, al..]v cl n luno-c t Vogn kan køre hen deroyer ud n al af::;, tte mere f'ihi l gan k 11hetyclPlio-t Iljul. par. Til Trod - for d '1111C Fa lit d er 'arhll.vr l m r'el b li k. a. al Ryll re og Bicyclisler kunne tumle ig her i l<l'll kar( r om i en v,]by gel Manege. Ian kan aalede l:lng d 1111 pracrtflllcle lrand, der kun gan kc umær~rligt. kraan r ned mod IlaYel, pan. den brh mnw. l faadr k mmc runtll om h 1 n. Hyppigt kan mn.n pan. denne Vej lræff paa ilanddrc\' l Rn.\ i Lore.Masser, hvad d N jo og aa frrmgaar d rnf, al Ravin<l'-' <Un ling hidtil har,., ~rr.l en

15 væsentlig Indtægt for Beboerne. elvfølgelig er det Rav, man stoder paa, Find rens Ejendom, saave] for Indbyggernes om for Badegæ l rne Vedkommende. For Jægere tilbyder der sig, roruden n righoldig Br tand af Strandvild t, hyppig Lejlighed til Jagt paa 'ælhund, der ofte i Skarer paa GO til GO 'Lykker opsøger andbankerne ved Ebbetid og i olskin. De finde i ær paa Øens nordre og ostlige... ide. l Forhindel e med det hidtil fremhævede skal endnu tilføje angaaende de ]{LTAIATJ 'J(E FORJfOLD paa Fauo, al Oen paa Grund af sin Belin-genhed er saa godt som fuld tændig sk, rmet imod den bar ke Nord- og steuvind, idet den højere Iiggenel jyd ke Kyst vækker nævnte Vind s tyrke gan ke betydeligt, ja næ ten helt beskytter en derimod. FA NOS KLTAIA er derfor mildt, og saa godt som aldrig udsat for stærke Temperaturforandringer. FAKO y GEOGRAFI 'KE BELIGGENIJED er endvidere sr rdelcs gunstig idet den paa en fuldkommen eksempelløs bekvem Maade staar i Forbindelse

16 m d d, to re mellemeuropæi ke Byer og i <"rdele h d med d imod i\" ord b ligg nd EO'ne. Nuar man rejser fra I jøb nhavn kommer man Lil Fano paa ' 1 2 Time. Fra Hamborg varer Farten fra Klo Lerthor Dan u Q'narcl omlr nl G Timer, indtil man kommer til Fano Damp ren. Anlob bro i Esbjerg Havn. Fra London er d r ug nllig Forhindelse med "Det forenede Damp kibslskah " tid svarende Baad. Ilele Tur n Yar r 30 'l'imrr. verfarten fra E~bj erg li] Fanø varer 20 linutl 'r. Den er fuld lændi,... uul'h< ngi rr uf indtræd ncle Ebbe orr Flod ot:r foregaar pan d ' o, eronl nlli,, olidt hyggede vcrfart d<mpcre, aa der ikk ' er por al Mu lird1 d lur o:-;)g, d r jo Jl r kan forekomme l v pna korler r 'riitrll'r. Under Badcsai onen korr p ndcrer Færg n m d all ankommende U" afgaaenrl crson- og Iltog i E hjercr. l-ivacl FORPLEJNJN(lli.J'.J.V augaar, ~aa laar d ' lli1c pn.t IIujd' m d de Fordringer, der stilles Lil de allerfor te Kia ~ e Re tauralioner pul Fastlandet.

17 Kurhotellet.

18 D l staar imidlertid.æ terne frit for at nyde en larveli ere Forplejning imotl aftalt Pr i neds.'llel c. D nn Ko t er Lillrod for den tørr Tan:p]i ltccl ikk d lornintlre af all ' rbedsle I valilel, hvilk l gan k. impelt fø]o' r af den umidd!hare Nærhed af By n l ~ bj rg, der er b k ml l som ~ ~ kibnino'.. t( cl af del b rømte jyd kc I vl~g og er n l ige ~ aa betyd lig \ nlralslalion for ',dlvand fi keri t. D nne Bys Nærhed r en Borg n for Badere laurationen dao'lige udsn()'lc Provian ler i n g. ØPn selv l verer fortræll'rligl l\f. >]k ocr 'mor. dc'r ~katl( s hnjt af all Krnclerf'. 'om Føl'' af en mild V jr finde dpr rn ualmindeli!! rif!hnldig Flot':l, om foranlediger lv viden kah Jin r Ek pedi LionPr Lil L'mlpr";o~el er. Planleverdenen brslaar hovrd ag li<r af Kornblom ter jc ntru l, l"orgl mmig"jer, Fc>dlml, f\j al'i engrhalm LimmlPr, r l' kcll io'(' Cn 'S(ll'(Cl' o... \. l Dalene mel l m Kli ttern Yok er Blaah. 'r, T t nnrln 't, :--aml paa n t re santiet Jordbund sort Mos boll 'r.

19 Strand parti.

20 Mellem Nordby og Sønderho vok er Lyngen saa lærkt, at den benyttes Lil Brænd el. Her find er man og aa den rundbladede Dro ra, der hor r Lil d saakaldte in eklædende Planler fordi den m d sine kjerlelhaaredc Blade fastholder Fluer, Myrer og andr rnaadyr. Af Fonwjelse1 find e - foruden de, der er uadskill lige fra enhver fa hionable Badeanstalt - fol crcnd : 1. Pjl p01 t 1 i roligt Yejr og under kyndicr t For r kab paa det aabne Hav, nrolicrt Vejr paa det henrivende und. 2. Jagt: ælhnndejacrt, nl la 7 Vandfucrl. 3. Biryrle'port d n 17 Kilomel r lange lrand Lill ydl'r <len skonnp.;:le O<Y bt'hacr lig ~ te Bane nogc n.ycli. l kan onske icr. 4. Riclniny. For Ryller for fin cl es He le. Lig. a;l lindt> mageligr Fj d 'rvogn Lj} Brug ved UdOugler. 5. Laum-Tennis.

21 6. Les ]Jetits C'heveaux. Der er paat. nkt al danne en international fashionable Cluh (Cer le Fanø), der særlig vil stille sig om Oprrave al dyrke alle sportslige Fornøj el er, saasom: kiveskydning, kydning dl r h væge ligt Maal, Pistolskydning, Boxning, Væddelob etc. etc. 1 Ud(lugte1 af den mest forskellige Art kan med Lethed for lr~ ges. Saaledes f. Ek.: a. Til de interessante Fuglekøje1 paa Øen. b. Til 'oxoerho den sydlig l beligrrendc venlige lille By, som man kommer til paa P/2 Tim. Den lille Kirke r seværdig paa Grund af dens AllN og dens ej ndornmelige Bygningsstil. Ligeledes er enkelte Bolig r hojsl interessante ved deres gammeldags Indretninger. c. Til SKALW\GE\', der danner en II::tlvø, som skyder sig ud paa Jydske Kysten. Ky ten er her af en meget vild og sønderrevet Karakter. M d god Vind. ej l r man derover paa 1 1 /z Time. N< r v d kailingen find es den næ t en ubeboede, n omt beliggende lille Ø LANGELIG med sine maleri ke Klitformal.ioner.

22 cl. BLAAVA~nsncK (Fyrlaarn). Rejsen derh n kan kun gare pr. Damp kib paa Grund af den stærke B r, >n ding. c. Langs Banelinien fra Esbjerg til KoLDING finde de ~k ønneste BogP kon'. l Øl sclcn varer omlren l l Time; kor er man en Time Lil nna 'r man O tcrsøcu. f. RmE. En lille By med JndbygO'cre. en prindel e kan føres lilbage Lil den n-raa ldlid; den r me t bekendt v d sin gamle gothi~ke Domkirke. pførl i det 12te.\arbundrede. (l Time J rnbanekørsel.) Paa elve Øen frembyder Toppen af de hojslliga -ncle Klilt r et prn!!lfuldt Panorama, saa, el over I\.litformalionerne.;;om over H;wet, der omrriv r 0en. Ylillcrne ejendommelige Form tillader ch men-et arte Kon;:;LitutiouPr emlog ~ aa i blæ ende V jr al opholde jo' og laa ig- ned indenfor dem, h\'ul' der er fuldt op af mulhull 'r, i hvilke der altid er Læ. Balge laget er som ] ølge af de n" ~ t en bestandig her\ ude \'C::.tli c Vind altid krafligt og, ]1\'acl der har den ~ tø r te B l dnino'. <let tillader h... tand i~.; og under den me l alrolulc 'ikk rhed scly I~vintl er O!! Bom al bade.

23 Fanø Damperens Afgang fra Esbjerg.

24 Der kan bades paa nhver Tid af Dagen og - hvordan Vejret end er - den fuld tændigste ikk rhed. Øen Aflagring, som strækker ig lan()'t ud i Havet, er af den overordenllig le Viertighed for de. anitaire Forhold. For t og fremme l r der al lægge Mærke til, al der i megnen af Fanø ikke findes nogen omhel l Flodmunding, at der ing n Lore Byer finde dn i N. rh den og at saaledes de Ub hageligheder -. aa"' m Kloak r, Kanaler o.. v. - der dermed folger, ikke kan berøre l :mø. Vandet forefinde i n fuldkommpn ren Til land, ~aa reul om man ell r-. kun kan træffe det ude paa det dybe Hav. Del, al Yandet saaled er fril for enhver Beroring m d fr mmede lofl'er. ku Badedirektionen s lvl'olgelig i fnl le te i\1aal la()' l :-i " til Indlægt, ~.ta al cndogsaa AITald og ex r menlieile Be Landdele bliv r up arnled i omhyg~l'li~ cementmurede Sandgrave for om interen al bli, beny ttet til ~!arkerne ~ Gødning.

25 Køerne drives hjem.

26 Ved arte i k Brønd! oring har man fundet del kl.u c:-l, kolde te, me t velsmag nde Drikkevand. pholdet ved tl and n har i. ine Virkninger tor Li ~"hcu m d cl Gr.ulctværks lndoydele, idel der fra d n brede Forstrand ved 'olen:-; Paavirknin!.! v finder en livlig Fordampning Leu af det saltltoltlige 'and. ' [randen egner sig ar den Grund i høje te Grad Lil T rrainkure, om lif!t ledps med tor Nvtte kan find'. tetl i den, mellem Klilrækk 'l"llc beli~.ra:cnd lun. ucr J -...;._, ' milend Dal trækning. adene inddeles i: Herre- Dame- og bland de Bade. Til. andbade egner ig i fortrinlig Grad d t fine, hrid' og :-:allholdigc.._,mel. Ov r!'or Neuralo-i. rhcumati ke Liel ej er o r ~, a~t t Pamlys r, viser.. llldkulcnc!::ig S< rdclc \'irksomm ', navnlig nanr d' ~l.\.tr i Forhimlt 1-...t nwd la san-cl> handling, som udfor af en dy rrtig l\1as <' III" lilhier d n slt dliore lhd læge Control.

27 Klitparti fra Fanø.

28 KUR-TAXTER. Hovedkort for hele a1 onen Kr Bikort for Familiemedlemmer For Born under 1 O Aar er Adgangen gratis, naar el Ilovcdkorl er lo L E T'fRE-BILLET gyldig ror l Dag. Fra 1sle til 30te Juni lsle til 31 te Juli le til 31 te August lsle Lil 30te eplbr l< or Ticlen fra 16de Juli lij :5lc eplbr.: Couponhefter med 1 O Kort Kr. O. _:->. - o. :-,o. - O o. ;>o. - :J. o.

29 BADEPRI ER. Herrebade Enkelte Bade { Damebade Børncbadc Abonnernen l l O Herrebade l O Damebade Herrebade 20 Damebade Abonncmenl for Børn gives ikke. Kr. O O O GO '.50. PRISEN F R BA DEREKVl ITER. Leje af 2 Ilaand k l, d r J slorl Badelagen J JJamebaded rag l Kr. O O o. 20.

30 Leje af 1 Ilerrehadcdragl Kr. O Par Benkt ' der O. o;->. 1 Bad hællc O. O:J. For Vathdc og Tørring :-tf c n B:ulcclragl betales GO Orc om [erp.tj. T E L T E n. T R A N o K R v E. El T r il pr. Oacr Kr. l. 00. ge ;->o. 1::w.nc<.l l :1. IH l. En 'lrandkun pr. Dag O. l :-1. - L' g, l Maan d :->o. Angaa nde Leje af tranclkurve og l1 andlelte hc'nvendcr man ~lg'.til 'trandme tercn.

31 DAMP- OG 'EJLBAADE. Til Skallingen med l Times Ophold, regnet for 1-1 O Personer: Med Dampbaad Kr Med ejlhaad For hver yderligere Passager helal<'~ pr. Damphaad l. 00. pr. 'ejlbaad O. 25. For andre UdOugler paa 2 Timer i aabcn o helales samme Pris. Bm n under 10 Aar betaler Halvdelen. Dampimaden kan befordre indtil 30 Personer ad Gang n. Under stille Veir kan Lanclsæ lui11 o- n l'oregaa direkte utll'or Kmllltsel.

32 En Landauer (4 Plad er) fra ~urdhy.anlobshro til Kmbot('lld... Kr. Tur c I lur incl Tim phuld For hver Time yderligere. om \'oguen Ycnt r En aab n Vo rrn (G Placb '1') fra );'unlb) ~\ nlob~bru til Kmlt ol1 llc l.. Tur c' Retur incl. 1 /2 Times phold ~- :->o. l. 00. O. 30. g 00. :3. ()(), F or h v r Time yderligere, ~u m ogncn ' en ter O. :-10. Til. ond rho langs 'lrand n (ved El betitl) Tur ucr Helur: En aabcn Vogn (G Plad er l o. 00. En Landauer ( 4 P lad er) l::!. 00.

33 Overfart med Dampfærgen fra Esbjerg Lil F anø, Tur & Retur, gyldig 2 Dage Kr. 1. ~ 0. Enkelt Bille t O. 80. GUDSTJENESTE. Kl. 1 O. O!l'eullig evaugelisk luthersk Guclsljcllcslc finder Sled hve r 'ond<lg Morgen

34 BEBYGGElSESPLAN FOR fano NORDSOBAD. STRANDE/l-

35

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark BYENS PLANER OG LIV Foto: STREETHEART VORES BY! BYENS PLANER OG LIV HVAD ER EN BY? Hvad gør noget til en by? Er t veje, bygning, plads og p? Ell t byens beboe og t liv, d foregår i byens rum mellem mennesk?

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Dit landbrugsmæssige kraftcenter

Dit landbrugsmæssige kraftcenter Råd til gode oplevelser Esbjerg Billund John Tranums Vej 25 6705 Esbjerg Ø Tlf. 76 60 21 00 Majsmarken 1 7190 Billund Tlf. 76 60 21 00 Jysk Landbrugsrådgivning ejes af Jysk Landbrug, Sydvestjysk Landboforening

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k At b esøge K ø b e n hav n e r i k ke l æ n g e re k un sp ø rgsmålet om at gæste e n g e o graf isk d estination på grund a f d e l o k a l e at trak tioner. I d a g rejser man i lige h øj grad for at

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere