Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan"

Transkript

1 Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens Forlag 1894

2

3

4 FANØ NORD BAD i\led TLLU. 'TRATfO JEn. J\ HT G BERYC~ iel. ' E~PLA'\ BADEBESTYRELSENS FORLAG

5 -

6 FA 1 r den norulig le af d fri i ~ k c Ø r. - Paa.rund af il ualmind lig unde Klima 0 0' d n kønne, jendommel i (l' alur indlager den en. i rlilling i den ne Øgrupp. D n r c. 50 [l I ~J. tor,. 17 Ki\1. lang, i B r 'den \'a ricrende m Jif'm 2 og l~ KM. første Beboere synes al haye været Landbrugere OO' ikke faa Fanoboere hævder i saa Hen ccnd F t d rene Traditioner, men tor ted len af den mandli()'c Befolkning soo-er dog d r ErhYerv paa 'ø ' 11 1 og Fanoboerne borer til d me l øgte 'ofolk i len dan ke KoiTarcliOaade.

7

8 Indtil for GO Aar siden ind krænkede Fanøern str' til al b fare i\ord- o()' Ø. ler oen m d maafarloj r, men iden da har Forhold ne forandre! tg, saa Fanø kib flaade der nu hovedsagelig gaar i o v r oi. k Fart, næst Kjøbenha\ ns er den slorste i Landet. om alle Beboere af Norelsaens Smaaøer har ogsaa Fanøboerne man()'c fru Fæ d r n e neelarvede kik k og Vaner, som de med ej g o o- paa konnel~cs "~'nlirr Udholdenhed holder i Hævd. aalede har f. Ek~. d<>n ejendommelig' hind li rr Kl c dcclraul fra gamm l Tid holdt ig Lil d n Dan i Dag. >m Ilov det b r r K vind mc t ~ tort L. 'rn l T orkl.~<le. ~om fnld lændig skjuler liauret og rern orr er uphundet med frit neclh< ~nrren de nipp r. Fur al kaan dere paafalden ] mukke T inl bærer de, naar cl arbejder i Jlm k n. n sort Tojma ke for An iut t, der b ~ kyll e r dem mod Vinds 00' ol Paavirkning-. Fanoern 'S Boliger e re g n n mgaaend \'Cl hold Le, n< st n irli c i der Pynlclighed. D er i Reo-len by O'gede af rød L n, jc ld n mer nd n Etaa høj.

9 Kirken Noruby.

10 Daglia lu n, tor::;lucn, cl Par Kammere ocr Køkk n l J i ager i den ene Ende af Huset, i den anclen findes Loen, talden o.. fr. æ ten clhvcrl Hus har sin egen Have, d r eglen kun er heplanlet med Kokk nurler. Fano er delt i 2 'ogne: Nordby (2GOO Indbyggere) og ond rho (c lnclbyggerc). I Nordby Sogn ligger: ooe, ORBY, BYEN oa RD'DBY. I N.orby er Kirken, TingllU el og Di lrikt ], 'gen. Bolig b li~ genclc. dd u!ind. en ene le Havn. Il 'r li,..,ger o.., aa F, ~ro gaardcn: Jn orfra den pttvtlc g r tlc Færgefart til E bjerg ud"<lar ; endvidere finde~!ter <len nylig opl'urte a vi ralion ko le, Post,k p ditioncn, T lcgraf- og 1\ lefon- 't'llionen Jndu L t i- bygniurren, den tekni k c k ol Real- o". Borger ko le Bit kckontorcl, Tuldkoulorcl, cl Badehol l (Hotel Tordby), Apothck 'kib n 'rfl :-amt en p.h ek.t:-;:-.c. I BYE ligger Præ tcgaard n og en kolc, og i Riutlhy linde i\jcnighedem; Faltighu. Kirken i Nordby er en firkanlet Bygning m d cl Iill Taarn midt paa

11 Taget; Loftet i denne Kirke er ikke hvælvet. Døbcf'ondeu d r er al' l\lelal, er forsyne l med en Indskrift, om har voldet meget IIovedbmd og un'.odl adskillige h rde Afhandlinger, indtil man for kun faa Aar siden blpv opmærksom paa, al d n gaadefulde lndskrifl gan ke simpelt. kulde h "'S s som Spejlskrift for at blive forstaaet. I al sm Tarvelighed gør Kirk n cl mcgel til Lalende Indtryk. De fl sle Hu e i Odden danner en forll.obcnde Gade, hvorfra d r udgaar Tværgader og 'maaslræder; do(')' l1ar Gaderne endnu, om fra riltls Tid, ingen Navne, saa del klinger h.ojsl mærkeligt i den fremmede: Ør n, naar han pørg r n Indfødt om Beliggenhed 'n af delle eller hinl "led og han faar til var f. Eks.: "Det ligger yd for Apolh kel." l ønd rho 'ogn ligger paa den ydlige pids af en J n Jille venlige By SøNDERIIO. Nær ved Græn en af de to Sogne er der paa Østkyslen anlagt fl ere Fugle Køjer, som giver et lort Udbytte, navnlig paa Grund af den Rigdom, der

12 fon findes af de delikate nordisk ildænder, hvis LrPkk rhcd anerkendes al' enhver Kender. Aaret 1 DO danner L 1ærkesk l i F:u10 tlvikling. l d lle Aar blev det hidtil rranske primitive Badehotel omdannet til l Had stor til. Det l1 ar faae l l fuld Lænelig europt isk Tilsni t, hvad der llovcdsag lig skyldes Selskabels Bc tyr l e, der er sammensal af gan ke international~' Elcm nler. 1rund tenen Lil Kur Led l hl v lttgl i Au ou:--l l ~!Il, on den ---- Juui l!l~ indvi 'Jc d t under Lore Fe~ l]i fl ij cd r i Ovel"\'t'l" l:-: al' de tcdli!!e... ~\ uloi il lcr og R pr æ~enlanter for Handel, Pres Kun l og Vi clen~kab. El Bill de af ~ torart t ko n h d frembyder den j) dsk K y l, l ni hoje Klitler b ~ ve r ig paa drn anden 'ide af del malle.'u ud der killer Øen fra Fa tland t. M ll m denne Ky t og Øen kytler Ha, et sig ind l lille mil nde, Ln rkl grund ' l und, der forlener a lur ' ll h r med n nl'rcbl ude,.,. farr rig Ej u-

13

14 domrn lighed. Karakt ri ti ~ k for denne Forbind ]se af Hav og Land paa delt led er de paa klare ornmerclage ofte ynligc Lnfl p.jlinrr r, som mind r m gel om de be lægled Fænomener i Tropern. <'n. Ky tforbold dann r lig lc'des en Undtagrl r fra andre tp.cjcr. Rundt om en lob r en ualmindrlig bred Forstrand dann l af en 'andaflagring, fulrlkommen fri for Sten O" Mu linrre kallcr. Den r af' ~n ~ aadan Fa thed, al..]v cl n luno-c t Vogn kan køre hen deroyer ud n al af::;, tte mere f'ihi l gan k 11hetyclPlio-t Iljul. par. Til Trod - for d '1111C Fa lit d er 'arhll.vr l m r'el b li k. a. al Ryll re og Bicyclisler kunne tumle ig her i l<l'll kar( r om i en v,]by gel Manege. Ian kan aalede l:lng d 1111 pracrtflllcle lrand, der kun gan kc umær~rligt. kraan r ned mod IlaYel, pan. den brh mnw. l faadr k mmc runtll om h 1 n. Hyppigt kan mn.n pan. denne Vej lræff paa ilanddrc\' l Rn.\ i Lore.Masser, hvad d N jo og aa frrmgaar d rnf, al Ravin<l'-' <Un ling hidtil har,., ~rr.l en

15 væsentlig Indtægt for Beboerne. elvfølgelig er det Rav, man stoder paa, Find rens Ejendom, saave] for Indbyggernes om for Badegæ l rne Vedkommende. For Jægere tilbyder der sig, roruden n righoldig Br tand af Strandvild t, hyppig Lejlighed til Jagt paa 'ælhund, der ofte i Skarer paa GO til GO 'Lykker opsøger andbankerne ved Ebbetid og i olskin. De finde i ær paa Øens nordre og ostlige... ide. l Forhindel e med det hidtil fremhævede skal endnu tilføje angaaende de ]{LTAIATJ 'J(E FORJfOLD paa Fauo, al Oen paa Grund af sin Belin-genhed er saa godt som fuld tændig sk, rmet imod den bar ke Nord- og steuvind, idet den højere Iiggenel jyd ke Kyst vækker nævnte Vind s tyrke gan ke betydeligt, ja næ ten helt beskytter en derimod. FA NOS KLTAIA er derfor mildt, og saa godt som aldrig udsat for stærke Temperaturforandringer. FAKO y GEOGRAFI 'KE BELIGGENIJED er endvidere sr rdelcs gunstig idet den paa en fuldkommen eksempelløs bekvem Maade staar i Forbindelse

16 m d d, to re mellemeuropæi ke Byer og i <"rdele h d med d imod i\" ord b ligg nd EO'ne. Nuar man rejser fra I jøb nhavn kommer man Lil Fano paa ' 1 2 Time. Fra Hamborg varer Farten fra Klo Lerthor Dan u Q'narcl omlr nl G Timer, indtil man kommer til Fano Damp ren. Anlob bro i Esbjerg Havn. Fra London er d r ug nllig Forhindelse med "Det forenede Damp kibslskah " tid svarende Baad. Ilele Tur n Yar r 30 'l'imrr. verfarten fra E~bj erg li] Fanø varer 20 linutl 'r. Den er fuld lændi,... uul'h< ngi rr uf indtræd ncle Ebbe orr Flod ot:r foregaar pan d ' o, eronl nlli,, olidt hyggede vcrfart d<mpcre, aa der ikk ' er por al Mu lird1 d lur o:-;)g, d r jo Jl r kan forekomme l v pna korler r 'riitrll'r. Under Badcsai onen korr p ndcrer Færg n m d all ankommende U" afgaaenrl crson- og Iltog i E hjercr. l-ivacl FORPLEJNJN(lli.J'.J.V augaar, ~aa laar d ' lli1c pn.t IIujd' m d de Fordringer, der stilles Lil de allerfor te Kia ~ e Re tauralioner pul Fastlandet.

17 Kurhotellet.

18 D l staar imidlertid.æ terne frit for at nyde en larveli ere Forplejning imotl aftalt Pr i neds.'llel c. D nn Ko t er Lillrod for den tørr Tan:p]i ltccl ikk d lornintlre af all ' rbedsle I valilel, hvilk l gan k. impelt fø]o' r af den umidd!hare Nærhed af By n l ~ bj rg, der er b k ml l som ~ ~ kibnino'.. t( cl af del b rømte jyd kc I vl~g og er n l ige ~ aa betyd lig \ nlralslalion for ',dlvand fi keri t. D nne Bys Nærhed r en Borg n for Badere laurationen dao'lige udsn()'lc Provian ler i n g. ØPn selv l verer fortræll'rligl l\f. >]k ocr 'mor. dc'r ~katl( s hnjt af all Krnclerf'. 'om Føl'' af en mild V jr finde dpr rn ualmindeli!! rif!hnldig Flot':l, om foranlediger lv viden kah Jin r Ek pedi LionPr Lil L'mlpr";o~el er. Planleverdenen brslaar hovrd ag li<r af Kornblom ter jc ntru l, l"orgl mmig"jer, Fc>dlml, f\j al'i engrhalm LimmlPr, r l' kcll io'(' Cn 'S(ll'(Cl' o... \. l Dalene mel l m Kli ttern Yok er Blaah. 'r, T t nnrln 't, :--aml paa n t re santiet Jordbund sort Mos boll 'r.

19 Strand parti.

20 Mellem Nordby og Sønderho vok er Lyngen saa lærkt, at den benyttes Lil Brænd el. Her find er man og aa den rundbladede Dro ra, der hor r Lil d saakaldte in eklædende Planler fordi den m d sine kjerlelhaaredc Blade fastholder Fluer, Myrer og andr rnaadyr. Af Fonwjelse1 find e - foruden de, der er uadskill lige fra enhver fa hionable Badeanstalt - fol crcnd : 1. Pjl p01 t 1 i roligt Yejr og under kyndicr t For r kab paa det aabne Hav, nrolicrt Vejr paa det henrivende und. 2. Jagt: ælhnndejacrt, nl la 7 Vandfucrl. 3. Biryrle'port d n 17 Kilomel r lange lrand Lill ydl'r <len skonnp.;:le O<Y bt'hacr lig ~ te Bane nogc n.ycli. l kan onske icr. 4. Riclniny. For Ryller for fin cl es He le. Lig. a;l lindt> mageligr Fj d 'rvogn Lj} Brug ved UdOugler. 5. Laum-Tennis.

21 6. Les ]Jetits C'heveaux. Der er paat. nkt al danne en international fashionable Cluh (Cer le Fanø), der særlig vil stille sig om Oprrave al dyrke alle sportslige Fornøj el er, saasom: kiveskydning, kydning dl r h væge ligt Maal, Pistolskydning, Boxning, Væddelob etc. etc. 1 Ud(lugte1 af den mest forskellige Art kan med Lethed for lr~ ges. Saaledes f. Ek.: a. Til de interessante Fuglekøje1 paa Øen. b. Til 'oxoerho den sydlig l beligrrendc venlige lille By, som man kommer til paa P/2 Tim. Den lille Kirke r seværdig paa Grund af dens AllN og dens ej ndornmelige Bygningsstil. Ligeledes er enkelte Bolig r hojsl interessante ved deres gammeldags Indretninger. c. Til SKALW\GE\', der danner en II::tlvø, som skyder sig ud paa Jydske Kysten. Ky ten er her af en meget vild og sønderrevet Karakter. M d god Vind. ej l r man derover paa 1 1 /z Time. N< r v d kailingen find es den næ t en ubeboede, n omt beliggende lille Ø LANGELIG med sine maleri ke Klitformal.ioner.

22 cl. BLAAVA~nsncK (Fyrlaarn). Rejsen derh n kan kun gare pr. Damp kib paa Grund af den stærke B r, >n ding. c. Langs Banelinien fra Esbjerg til KoLDING finde de ~k ønneste BogP kon'. l Øl sclcn varer omlren l l Time; kor er man en Time Lil nna 'r man O tcrsøcu. f. RmE. En lille By med JndbygO'cre. en prindel e kan føres lilbage Lil den n-raa ldlid; den r me t bekendt v d sin gamle gothi~ke Domkirke. pførl i det 12te.\arbundrede. (l Time J rnbanekørsel.) Paa elve Øen frembyder Toppen af de hojslliga -ncle Klilt r et prn!!lfuldt Panorama, saa, el over I\.litformalionerne.;;om over H;wet, der omrriv r 0en. Ylillcrne ejendommelige Form tillader ch men-et arte Kon;:;LitutiouPr emlog ~ aa i blæ ende V jr al opholde jo' og laa ig- ned indenfor dem, h\'ul' der er fuldt op af mulhull 'r, i hvilke der altid er Læ. Balge laget er som ] ølge af de n" ~ t en bestandig her\ ude \'C::.tli c Vind altid krafligt og, ]1\'acl der har den ~ tø r te B l dnino'. <let tillader h... tand i~.; og under den me l alrolulc 'ikk rhed scly I~vintl er O!! Bom al bade.

23 Fanø Damperens Afgang fra Esbjerg.

24 Der kan bades paa nhver Tid af Dagen og - hvordan Vejret end er - den fuld tændigste ikk rhed. Øen Aflagring, som strækker ig lan()'t ud i Havet, er af den overordenllig le Viertighed for de. anitaire Forhold. For t og fremme l r der al lægge Mærke til, al der i megnen af Fanø ikke findes nogen omhel l Flodmunding, at der ing n Lore Byer finde dn i N. rh den og at saaledes de Ub hageligheder -. aa"' m Kloak r, Kanaler o.. v. - der dermed folger, ikke kan berøre l :mø. Vandet forefinde i n fuldkommpn ren Til land, ~aa reul om man ell r-. kun kan træffe det ude paa det dybe Hav. Del, al Yandet saaled er fril for enhver Beroring m d fr mmede lofl'er. ku Badedirektionen s lvl'olgelig i fnl le te i\1aal la()' l :-i " til Indlægt, ~.ta al cndogsaa AITald og ex r menlieile Be Landdele bliv r up arnled i omhyg~l'li~ cementmurede Sandgrave for om interen al bli, beny ttet til ~!arkerne ~ Gødning.

25 Køerne drives hjem.

26 Ved arte i k Brønd! oring har man fundet del kl.u c:-l, kolde te, me t velsmag nde Drikkevand. pholdet ved tl and n har i. ine Virkninger tor Li ~"hcu m d cl Gr.ulctværks lndoydele, idel der fra d n brede Forstrand ved 'olen:-; Paavirknin!.! v finder en livlig Fordampning Leu af det saltltoltlige 'and. ' [randen egner sig ar den Grund i høje te Grad Lil T rrainkure, om lif!t ledps med tor Nvtte kan find'. tetl i den, mellem Klilrækk 'l"llc beli~.ra:cnd lun. ucr J -...;._, ' milend Dal trækning. adene inddeles i: Herre- Dame- og bland de Bade. Til. andbade egner ig i fortrinlig Grad d t fine, hrid' og :-:allholdigc.._,mel. Ov r!'or Neuralo-i. rhcumati ke Liel ej er o r ~, a~t t Pamlys r, viser.. llldkulcnc!::ig S< rdclc \'irksomm ', navnlig nanr d' ~l.\.tr i Forhimlt 1-...t nwd la san-cl> handling, som udfor af en dy rrtig l\1as <' III" lilhier d n slt dliore lhd læge Control.

27 Klitparti fra Fanø.

28 KUR-TAXTER. Hovedkort for hele a1 onen Kr Bikort for Familiemedlemmer For Born under 1 O Aar er Adgangen gratis, naar el Ilovcdkorl er lo L E T'fRE-BILLET gyldig ror l Dag. Fra 1sle til 30te Juni lsle til 31 te Juli le til 31 te August lsle Lil 30te eplbr l< or Ticlen fra 16de Juli lij :5lc eplbr.: Couponhefter med 1 O Kort Kr. O. _:->. - o. :-,o. - O o. ;>o. - :J. o.

29 BADEPRI ER. Herrebade Enkelte Bade { Damebade Børncbadc Abonnernen l l O Herrebade l O Damebade Herrebade 20 Damebade Abonncmenl for Børn gives ikke. Kr. O O O GO '.50. PRISEN F R BA DEREKVl ITER. Leje af 2 Ilaand k l, d r J slorl Badelagen J JJamebaded rag l Kr. O O o. 20.

30 Leje af 1 Ilerrehadcdragl Kr. O Par Benkt ' der O. o;->. 1 Bad hællc O. O:J. For Vathdc og Tørring :-tf c n B:ulcclragl betales GO Orc om [erp.tj. T E L T E n. T R A N o K R v E. El T r il pr. Oacr Kr. l. 00. ge ;->o. 1::w.nc<.l l :1. IH l. En 'lrandkun pr. Dag O. l :-1. - L' g, l Maan d :->o. Angaa nde Leje af tranclkurve og l1 andlelte hc'nvendcr man ~lg'.til 'trandme tercn.

31 DAMP- OG 'EJLBAADE. Til Skallingen med l Times Ophold, regnet for 1-1 O Personer: Med Dampbaad Kr Med ejlhaad For hver yderligere Passager helal<'~ pr. Damphaad l. 00. pr. 'ejlbaad O. 25. For andre UdOugler paa 2 Timer i aabcn o helales samme Pris. Bm n under 10 Aar betaler Halvdelen. Dampimaden kan befordre indtil 30 Personer ad Gang n. Under stille Veir kan Lanclsæ lui11 o- n l'oregaa direkte utll'or Kmllltsel.

32 En Landauer (4 Plad er) fra ~urdhy.anlobshro til Kmbot('lld... Kr. Tur c I lur incl Tim phuld For hver Time yderligere. om \'oguen Ycnt r En aab n Vo rrn (G Placb '1') fra );'unlb) ~\ nlob~bru til Kmlt ol1 llc l.. Tur c' Retur incl. 1 /2 Times phold ~- :->o. l. 00. O. 30. g 00. :3. ()(), F or h v r Time yderligere, ~u m ogncn ' en ter O. :-10. Til. ond rho langs 'lrand n (ved El betitl) Tur ucr Helur: En aabcn Vogn (G Plad er l o. 00. En Landauer ( 4 P lad er) l::!. 00.

33 Overfart med Dampfærgen fra Esbjerg Lil F anø, Tur & Retur, gyldig 2 Dage Kr. 1. ~ 0. Enkelt Bille t O. 80. GUDSTJENESTE. Kl. 1 O. O!l'eullig evaugelisk luthersk Guclsljcllcslc finder Sled hve r 'ond<lg Morgen

34 BEBYGGElSESPLAN FOR fano NORDSOBAD. STRANDE/l-

35

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

At gøre mig selv stille

At gøre mig selv stille Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1999 At gøre mig selv stille Møde med en melankolsk musiker Af Jørgen Jeppesen Første gang jeg mødte Tom var hjemme på cd-afspilleren. Hans stemme og spil på flyglet lavede

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa

Læs mere

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Frede Lauritsen SIDE 2 Forord: Årets cykelferie, den fjortende i rækken, var noget kortere end i de tidligere år. Og

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX FORORD. 01 KRING are et 1900 foretog jeg en Del Vandringer paa Jydske Aas og i de tilstodende Egne for, om muligt, at opspore en eller anden

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

FOLKEMÅLET AF PETER SKAUTRUP

FOLKEMÅLET AF PETER SKAUTRUP FOLKEMÅLET AF PETER SKAUTRUP NB: Det har ikke, i denne digitale udgave, på grund af manglende typer, været mulig at anvende lydskrift i det omfang, den er anvendt i den oprindelige artikel. [KS] Området.

Læs mere

Tekst Kristian Brårud Larsen Fotos Luis Dias, Duarte Silva, Portugals Turistbureau 48 LUKSUS

Tekst Kristian Brårud Larsen Fotos Luis Dias, Duarte Silva, Portugals Turistbureau 48 LUKSUS meget mere end mormor Øen med evigt forår er uden tvivl et paradis for golfturister og pensionister. Men LUKSUS har kradset i overfladen, spurgt de lokale naturelskere og fundet en ren outdoor-perle i

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere