Min læreruddannelse. Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min læreruddannelse. Indhold:"

Transkript

1 Min læreruddannelse Indhold: Læreruddannelsen..... side 2 Min læreruddannelse.. side 3 Læreruddannelsens fag... side 5 Adgangskrav til linjefag side 8 Optagelseskrav side 12 Realkompetencevurdering.... side 15

2 Læreruddannelsen i Århus Læreruddannelsen Læreruddannelsen kvalificerer først og fremmest til et arbejde i folkeskolen. Uddannelsen giver derfor mulighed for, at den studerende tilegner sig den nødvendige viden for at udvikle de personlige og professionelle kompetencer, der matcher folkeskolens krav. Læreruddannelsen er således en professionsrettet uddannelse, som samtidig giver mulighed for videreuddannelse på universiteter og andre videregående uddannelser. Læs nærmere om Overblik over læreruddannelsen Min læreruddannelse Oversigt over læreruddannelsens fag og andre studietilbud Adgangskrav til linjefag Overblik over læreruddannelsen *) øvrige linjefag: Billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, kristendomskundskab/religion, materiel design, musik, natur/teknik, samfundsfag, specialpædagogik, tysk. I = prøve

3 Min læreruddannelse 1. studieår er en bred indføring i læreruddannelsen og i uddannelsens professionssigte. Her placeres fællesfagene kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM), pædagogik, psykologi og praktik. Endvidere fællesmodulet i et af de obligatoriske fag efter eget valg (1. linjefagsvalg). Du indgår på stamhold med op til 30 studerende på hvert hold. Holddannelsen baseres på det valgte obligatoriske linjefag. Derudover vi du blive knyttet til et uddannelseshold bestående af tre-fire stamhold, hvortil knyttes en lærergruppe fra linjefaget, KLM og de pædagogiske fag. Gennem særligt tilrettelagte forløb, herunder i praktik, vil du i løbet af studiets 1. semester få en overordnet indføring i samt rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Du skal ved afslutning af denne indføring foretage dit andet linjefagsvalg og dermed træffe beslutning af betydning for din samlede linjefagsprofil: Du skal vælge specialisering inden for det allerede valgte obligatoriske fag. Specialisering er enten rettet mod begynder- og mellemtrin (1. 6. klasse i skolen) eller rettet mod mellem- og sluttrin (4. 9. klasse i skolen). Vælger du alternativt endnu et obligatorisk fag (dansk, matematik, engelsk eller natur/teknik), i det omfang du får mulighed for at træffe et sådan valg, kan du ikke træffe flere linjefagsvalg. Vælger du ikke endnu et af de obligatoriske fag skal du træffe et valg mellem øvrige linjefag (disse linjefag fremgår af oversigt over læreruddannelsen) eller eventuelt en ekstra specialisering inden for det førstvalgte obligatoriske fag. 1. studieår afsluttes med en 1. års prøve i KLM, fællesmodulet i det valgte obligatoriske linjefag og bedømmelse i praktik. Du skal bestå 1. års prøven inden det 5. semester. 2. og 3. studieår studeres med vægt på fællesfagene praktik og de pædagogiske fag. De pædagogiske fag afsluttes alle senest ved afslutningen af 3. studieår. Sideløbende studeres og afsluttes de valgte linjefags(moduler), afhængig af dine valg. Du indgår på hold med op til 30 studerende på hvert hold. Holddannelsen baseres på den valgte specialisering inden for det obligatoriske linjefag. Hvert hold tilknyttes lærere i linjefaget og i de pædagogiske fag. I løbet af 3. studieår skal du vælge dit 3. linjefag. Hvis du ved starten af 2. studieår har valgt endnu et af de obligatoriske fag skal du vælge specialisering inden for dette andet obligatoriske fag. Alle øvrige studerende skal vælge mellem de linjefag på 0,6 årsværk, der udbydes og studeres i et étårigt forløb på 4. studieår. Disse valg skal træffes i sammenhæng med en fokuseret indføring i professionsbachelorprojektet, således at det sidst valgte linjefag også kan ses som et linjefag, som projektet kan tilknyttes. 4. studieår studeres med fællesfaget praktik, med et enkelt linjefag og med afslutningen af professionsbachelorprojektet. Du indgår i linjefagshold og i vejledningsgrupper i forbindelse med professionsbachelorprojektets opgaveskrivning. 3

4 Undervisning og vejledning Seminariet tilbyder dig undervisning på et højt fagligt niveau, udfordrer din personlighed som lærer, uddanner dig til at varetage opgaver som lærer i en demokratisk skole i et samvirke med mange parter, tilbyder undervisning præget af alsidige erkendelses- og udtryksformer, forventer at du kan studere selv og i samarbejde med andre, kvalificerer dig til både at kunne undervise og forestå andet lærerarbejde i folkeskolen, har et uddannelsestilbud, der spænder fra faglig undervisning, over praktik og projektarbejde til selvstændigt studium. Deltagelsespligt og prøver Optagelse på læreruddannelsen fordrer, at du har pligt til at deltage i uddannelse. På 1. studieår er der mødepligt, og der er mødepligt til praktik gennem hele uddannelsen. Seminariet fastlægger de nærmere regler om den studerendes deltagelsespligt - herunder hvilke konsekvenser det får ikke at opfylde deltagelsespligten, og hvordan du, hvis du ikke har opfyldt din deltagelsespligt, pålægges at indhente det forsømte. Seminariet vil ved studiestarten orientere alle studerende om deltagelsespligten og om seminariets registrering af den enkelte studerendes deltagelse i uddannelsen. 4

5 Oversigt over læreruddannelsens fag og andre studietilbud Læreruddannelsen varer fire år udgør 4 årsværk. Praktik Praktik skal give kompetence til at arbejde med børn og unge i skolen og til at undersøge egen og andres virksomhed i skolen med henblik på at udvikle og forbedre denne. I praktikken øver du dig i at undervise og løse andre læreropgaver. Der er praktik på hvert studieår og i hvert linjefag, samlet svarende til 0,6 årsværk. I alt 24 uger fordelt med 5 uger på 1. studieår, 5 uger på 2. studieår, 6 uger på 3. studieår og en lang sammenhængende praktik på 8 uger på 4. studieår (skoleperiode). Praktikken har hvert studieår et fokus, som tager afsæt i bekendtgørelsens bestemmelser for faget samt samspillet med de øvrige fag, som er placeret på det enkelte studieår. Praktikken finder sted på kommunale skole og privatskoler i det østjyske område. I tilknytning til hvert praktikforløb gennemføres en koordineret forberedelse og efterbehandling af praktikken af en praktikansvarlig seminarielærer i samarbejde med de enkelte holds øvrige lærere. Den studerende bedømmes med Bestået / Ikke bestået ved slutningen af hvert studieår. KLM kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab KLM er et alment lærerkvalificerende fag, hvor der arbejdes med forskellige menneskeog samfundssyn og deres betydning for den pædagogiske praksis i skolen. Faget er placeret på 1. studieår med et omfang på 0,28 årsværk De pædagogiske fag - almen didaktik, psykologi og pædagogik De pædagogiske fællesfag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen ud fra viden, begreber og teorier fra de tre fag. Fagene indgår som selvstændige fag i læreruddannelsen og elementer fra fagene indgår i de obligatoriske fag dansk, matematik og naturfag. De pædagogiske fag placeres med forskellige vægt på de tre første studieår og udgør som selvstændige fag i alt 0,55 årsværk fordelt ligeligt mellem de tre fag. Linjefag Seminariet udbyder alle linjefag i læreruddannelsen. Linjefagenes samlede omfang udgør 2,4 årsværk ud af uddannelses samlede omfang på 4 årsværk. Linjefag vælges af den enkelte studerende inden for de muligheder, som seminariet tilbyder. De studerende skal opfylde specifikke adgangskrav for at kunne vælge linjefag se særskilt afsnit herom. 5

6 De obligatoriske fag - dansk, matematik, engelsk eller natur/teknik. VIA - LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS Alle studerende skal ved uddannelsens start vælge ét af fagene dansk, matematik, engelsk eller natur/teknik. Dansk, matematik og natur/teknik indledes med et fællesmodul, der varer det første studieår. Inden udgangen af første studieår skal de studerende, der har valgt dansk eller matematik, vælge specialisering enten mod begynder- og mellemtrin eller mod mellem- og sluttrin. Tilsvarende skal de, der har valgt natur/teknik, vælge specialisering enten fysik/kemi, geografi eller biologi. Specialiseringsdelen inden for hvert af de obligatoriske fag studeres over 2. og 3. studieår. Fællesmodulet har et omfang på 0,6 årsværk. Det samme har specialiseringsdelen, således at hvert af de tre obligatoriske fag samlet har et omfang på 1,2 årsværk. Engelsk er fordelt med 1. del., med et omfang på 0,6 årsværk på 1. studieår og 2. del, med et omfang på 0,6 årsværk fordelt på 2. og 3. Studieår. Det overvejes at tilbyde studerende at kunne læse begge specialiseringer i dansk, matematik og eventuelt natur/teknik. Antallet af studerende, der ønsker begge specialiseringer, er afgørende for realiseringen af denne mulighed. Konsekvensen for den studerende, der vælger begge specialiseringer, er, at der kun er mulighed for at vælge ét af de øvrige linjefag med et omfang på 0,6 årsværk (se nedenfor). Det overvejes at tilbyde studerende mulighed for at vælge to obligatoriske fag, altså et obligatorisk fag med start på 1. studieår og endnu et med start på 2. studieår. Studerende, der i givet fald tager et sådant valg, har herefter to af de obligatoriske fag på tilsammen 2,4 årsværk og kan ikke vælge et tredje linjefag. Øvrige linjefag: Billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, kristendomskundskab/religion, materiel design, musik, natur/teknik, samfundsfag, specialpædagogik og tysk. Studerende, der ikke har valgt to obligatoriske linjefag, skal herefter vælge to af ovennævnte linjefag, som hvert er på et omfang på 0,6 årsværk. Nogle af fagene udbydes og studeres i et to-årigt forløb på 2. og 3. studieår. Andre af fagene udbydes og studeres i et ét-årigt forløb på 4. studieår. Flere af fagene udbydes i to omgange dvs. både på studieår og på 4. studieår. Seminariet beslutter for hver årgang, dvs. forud for valget på 1. studieår, hvordan og i hvilket omfang fagene udbydes. Oprettelse af hold sker på grundlag af de studerendes valg af fag, idet seminariet hvert år fastsætter et minimums- og maksimumstal for antal studerende, der skal og kan vælge faget, for at seminariet kan gennemføre undervisning i faget. 6

7 Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet består af en større skriftlig opgave, der indeholder en fagligt funderet undersøgelse med analyse og vurdering af en lærerfaglig problemstilling af betydning for professionens udøvelse altså lærerens virksomhed i skolen. Professionsbachelorprojektet forberedes gennem hele uddannelsen, og opgaven udarbejdes under vejledning på 4. studieår og afsluttes med en mundtlig prøve. Tværprofessionelt element Arbejdet med det tværprofessionelle element har som mål, at de studerende skal opnå indsigt i andre relevante uddannelser af betydning for professionens udøvelse altså lærerens virksomhed i skolen. Det tværprofessionelle element placeres på 2. eller 3. studieår. Frivillig undervisning Der tilbydes frivillig undervisning således: 1. studieår: Kursus inden for det praktisk-musiske fagområde. 2. studieår: Færdselslære inklusiv førstehjælp. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Skrivning og retorik for studerende, der ikke har valgt Dansk. 3. studieår: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Herudover tilbydes de studerende frivillig deltagelse i korsang og sammenspil. Seminariet kan tilbyde de studerende kurser i andre emner og aktiviteter, der peger mod lærernes arbejdsområder. Seminariet afgør hvert år om og i givet fald hvilke kurser, der tilbydes og oprettes. 7

8 Adgangskrav til linjefag 1. kriterium. For at kunne vælge og blive optaget på et linjefag kræves, at den studerende har læst det tilsvarende fag eller beslægtede fag i en gymnasial uddannelse se oversigt over de fag, der giver adgang til de enkelte linjefag (side 10). Der kræves endvidere minimumskarakterer i disse adgangsgivende fag således skal karakteren være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter. Karakteren skal fremgå af dit eksamensbevis. Vælger du: Dansk: Matematik, engelsk og natur/teknik: Øvrige linjefag (vælges efter 1. studieår) Mindst én karakter på minimum (7 skala) Mindst én karakter på minimum (13 skala) Niveau: 7 8 A 7 8 B 02 6 A 7 8 B *7 *8 *C *Gælder kun for billedkunst, hjemkundskab og materiel design. Studerende kan sideløbende med uddannelsen, inden påbegyndelsen af linjefaget, gennemføre en gymnasial suppleringsuddannelse (GS-uddannelse) med henblik på at opnå adgang til et bestemt linjefag. En studerende, der ikke opfylder ovenstående adgangskrav til et linjefag, kan af seminariet gives adgang til det pågældende linjefag, hvis seminariet efter en realkompetence vurdering skønner, at den studerende har kvalifikationer, der kan sidestilles med opfyldelse af adgangskravene. Seminariet vil i sådanne tilfælde foretage en konkret vurdering af den enkelte studerendes kvalifikationer, idet der vil blive lagt vægt på følgende forhold for at blive optaget på et bestemt linjefag, og idet den studerende skal fremlægge dokumentation for disse forhold: 2. kriterium: Gennemførelse af et højskole- eller andet uddannelses- eller undervisningsforløb, hvor faget eller et fag med et indhold, som modsvarer de formelle adgangsgivende fag, har været læst i et omfang, som seminariet vurderer, modsvarer fagets niveau og omfang i en gymnasial uddannelse. 8

9 3. kriterium: Erhvervsvirksomhed, organisatorisk arbejde eller anden virksomhed over flere år, hvor den studerende i praksis har arbejdet med opgaver og funktioner, som seminariet vurderer har ført til kvalifikationer, som modsvarer fagets omfang og niveau i en gymnasial uddannelse. Rækkefølge for optagelse: Hvis der er flere, der vælger et linjefag, end seminariet har mulighed for at optage, vil de studerende blive optaget i rækkefølge af, om de opfylder 1. kriterium, 2. kriterium eller 3. kriterium. Er det kun studerende, der opfylder 1. kriterium, der har mulighed for at blive optaget på linjefag vil de studerende blive optaget i rækkefølge afhængig af de opnåede karakterer, således at studerende med højere karakter optages før studerende med lavere karakter. Skal der vælges blandt studerende, der opfylder 2. eller 3. kriterium, vil det ske efter en konkret sammenlignende vurdering af de studerende foretaget af seminariet. Adgang til linjefaget musik forudsætter udover ovenstående dokumentation for erfaring med musikudøvelse. Seminariet kan i tillæg til disse bestemmelser eller som en særlig adgangsmulighed til et linjefag, foranstalte prøve i faget, som modsvarer fagets niveau og omfang i en gymnasial uddannelse. I ganske særlige tilfælde og efter en konkret og individuel vurdering kan seminariet give en studerende adgang til et eller flere linjefag uanset ovenstående bestemmelser. 9

10 Gymnasiale fag, der giver adgang til de enkelte linjefag Linjefag Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer, hvoraf ét skal opfylde kravene. 1. linjefag skal vælges inden studiestart Linjefag på 72 ECTS-point Dansk (aldersspecialiseret) Dansk A Matematik (aldersspecialiseret) Matematik B Natur/teknik (med specialisering) Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Engelsk Engelsk B I løbet af studiet skal vælges linjefag Linjefag på 36 ECTS-point Billedkunst Biologi Dansk som andetsprog Fransk Kulturforståelse B, mediefag B, billedkunst C, design C Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B Dansk A Fransk begyndersprog B, fransk fortsættersprog B Fysik/kemi Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Geografi Biologi B, Fysik B, International økonomi B, Kemi B, Naturgeografi B Historie Historie B, idéhistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B Hjemkundskab Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi A, biologi C, kemi C Idræt Dans B, idræt B Kristendomskundskab/religion Filosofi B, historie B, idéhistorie B, kulturforståelse B, psykologi B, religion B, samfundsfag B, samtidshistorie B Materiel design Teknikfag A design og produktion, teknikfag A byggeri og energi, mediefag B, kulturforståelse B, billedkunst C, design C Musik Musik B Natur/teknik Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Samfundsfag Afsætning B, historie B, international økonomi B, samfundsfag B, samtidshistorie B, virksomhedsøkonomi B Specialpædagogik Dansk A Tysk Tysk begyndersprog B, tysk fortsættersprog B 10

11 Optagelse på Læreruddannelsen i Århus 2010 Studiepladserne på lærerseminarierne opdeles i to kvoter. KVOTE I: 50 % af studiepladserne. Ansøgningsfrist 5. juli KVOTE II: 50 % af studiepladserne. Ansøgningsfrist 15. marts Svar om optagelse: 30. juli KVOTE I Studiepladserne tildeles efter faldende eksamenskvotient ansøgere med følgende eksaminer: Studentereksamen Højere Handelseksamen Højere Forberedelseseksamen Højere Teknisk Forberedelseseksamen Udenlandske eksaminer, der er ligestillet med en af de ovennævnte danske eksaminer. Det er den første aflagte gymnasiale eksamen, der tæller. Man kan således ikke forbedre sin optagelsesmulighed i kvote I ved at tage en ny eksamen. Har man flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag*. *Ansøgere, der senest 31/ har påbegyndt ny adgangsgivende eksamen kan dog vælge, hvilken af disse eksaminer, der ønskes benyttet som adgangsgrundlag. Anden adgangsgivende eksamen skal være bestået senest 31/ KVOTE II Studiepladserne i kvote II tildeles følgende ansøgergrupper: Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen (se kvote I), og som derudover opfylder alle eller nogle af omstående hovedkriterier. Ansøgere, der har fået dispensation til at søge optagelse uden at have en adgangsgivende eksamen, men hvor seminariet har vurderet, at deres erfaringer og kundskaber er af en sådan karakter, at de skønnes at kunne gennemføre den ønskede uddannelse. Ansøgere, der har afsluttet en eksamen fra en anden videregående uddannelse af mindst tre års varighed, og som ikke har en adgangsgivende eksamen jf. kvote I. Ansøgere med en udenlandsk eksamen, som er sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. 11

12 Kriterier og betingelser for optagelse i kvote II Når du søger optagelse på Læreruddannelsen i Århus i kvote II, læser et optagelsesudvalg din ansøgning med henblik på at vurdere din studiegnethed og dine særlige forudsætninger for at vælge læreruddannelsen. I denne vurdering lægges der særlig vægt på følgende kriterier: Pædagogisk relevant erhvervsarbejde Karakterer ved den adgangsgivende eksamen Desuden lægges der vægt på følgende kriterier: Andet erhvervsarbejde Afsluttet erhvervsforberedende uddannelse Højskoleophold Udlandsophold Fritidsledervirksomhed Anden relevant virksomhed med andre mennesker De aktiviteter, som du ønsker, skal indgå i den samlede vurdering, må højst have et omfang af 12 måneder. Derfor skal du nøje overveje og prioritere, hvilke aktiviteter du anser for mest relevante - se ovenstående oversigt Ansøgning om optagelse i kvote II Det er vigtigt, at du beskriver og dokumenterer dine forudsætninger på en sådan måde, at optagelsesudvalget får gode muligheder for at vurdere forudsætningernes betydning for din egnethed til at gennemføre studiet til lærer i folkeskolen. De kvalifikationer og kompetencer, du ønsker medregnet i vurderingen, skal være anført på ansøgningsskemaet, og de skal være korrekt dokumenteret i bilag for at indgå i den samlede vurdering. I det følgende redegøres der for nogle krav til, hvad der skal indgå i ansøgningen og for nogle formelle krav til dokumentationen. Levnedsbeskrivelse (motiveret ansøgning) Du skal lave en levnedsbeskrivelse til kvote II ansøgningen. Det er en forudsætning for, at du overhovedet bliver vurderet i kvote II. Du skal her kort præsentere dig selv og redegøre for, hvorfor du søger optagelse på læreruddannelsen: Hvad der har motiveret dig til netop at vælge den uddannelse, hvilke aktiviteter der har kvalificeret dig dertil - kort sagt begrunde, hvorfor du mener, at netop du skal optages på læreruddannelsen. Vær omhyggelig med tydeligt at fremhæve dine overvejelser om, hvordan dine tidligere erfaringer kan bruges i områderne skole, læring og undervisning. Levnedsbeskrivelsen må fylde 1-2 sider, og skal indsendes sammen med ansøgningen senest 15. marts. Tips til levnedsbeskrivelsen findes på Eksamensbevis Du skal vedlægge kopi af bevis for adgangsgivende eksamen. Desuden kopi af bevis for evt. andre eksaminer af betydning for din ansøgning. 12

13 Erhvervsarbejde Erfaring fra alle former for erhvervsarbejde kan have betydning for vurderingen af ansøgningen: Undervisningserfaring fra alle typer skoler som tilkaldevikar, fast vikar eller fast arbejde som lærer. Pædagogisk erhvervsarbejde som fx pædagogmedhjælper i vuggestue, børnehave eller fritidshjem, handicaphjælper for børn, medhjælp i SFO, ungdomsskole/klub o.lign. Andet erhvervsarbejde herunder også bl.a. hjemmehjælp, handicaphjælper for voksne, ung pige i huset, militærtjeneste m.v. Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret: Arbejdet skal have en varighed på mindst 6 måneder. Det må gerne være flere forskellige arbejdsforhold, og arbejdet behøver ikke være én sammenhængende periode. Værnepligt godkendes på lige fod med andet arbejde. Arbejdet skal have et omfang på mindst 20 timer om ugen, ved skiftende arbejdstimer mindst 80 timer i fire sammenhængende uger. Arbejdet skal være lønnet. Lønnen kan evt. bestå af kost og logi samt lommepenge. Arbejde i skoletiden (også sommerferier) medregnes kun, hvis du var fyldt 20 år på det tidspunkt, hvor du havde arbejde. Af dokumentation for erhvervsarbejde skal det fremgå hvor du har været ansat hvor mange timer du har haft om ugen hvor lang tid du har været ansat at der har været tale om lønnet arbejde. De tre første forhold kan dokumenteres via den fortrykte arbejdsgivererklæring, som findes bagest i ansøgningsmaterialet, men udtalelser o.lign. kan også bruges, blot de nødvendige oplysninger fremgår. Som dokumentation for at arbejdet har været lønnet, kan du medsende den årsopgørelse, du modtager fra arbejdsgiveren i forbindelse med indberetning til skattevæsenet. Ellers kan lønsedler også bruges. Hvis der er tale om en længere periode med fast arbejdstid, kan du bruge første og sidste lønseddel. Hvis du får kost og logi som løn kan det evt. fremgå af arbejdsgivererklæringen. Denne form for dokumentation gælder også for arbejde i udlandet. Afsluttet erhvervsforberedende uddannelse En erhvervsforberedende uddannelse kan have en længde på 2-4 år inklusive skoleophold. Det er en uddannelse med lærebrev som f.eks. mekaniker, kontorassistent, butiksassistent o.lign. Uddannelsen dokumenteres ved kopi af eksamensbevis og/eller svendebrev. Udlandsophold Udlandsophold skal være et sammenhængende udlandsophold på mindst 4 måneder efter det fyldte 15 år. Der stilles ikke krav om bestemte aktiviteter under udlandsopholdet, men det kan være mere kvalificerende at have arbejde eller følge sprogkurser end at rejse rundt. 13

14 Man skal dokumentere, at man har været ude af landet, og af dokumentationen skal det fremgå, hvornår man har forladt Danmark, og hvornår man er vendt tilbage. Dokumentation kan f.eks. være billet, passtempler eller rejseforsikring. Hvis du ikke har noget af dette, kan du bruge kopier af breve. Ikke selve brevet, men kopi af kuverten, hvor dato samt land fremgår af poststemplet. Hvis du har været på kurser, kan du dokumentere disse med kursusbevis, hvor det evt. fremgår kursets varighed. Udveksling og High School ophold kan ligeledes tælle som udlandsophold, hvis opholdets længde og sted dokumenteres. Ophold i Grønland og på Færøerne regnes ikke som udlandsophold. Højskoleophold Som højskoleophold medregnes ophold på en dansk folkehøjskole i minimum 3 måneder. Der stilles ikke særlige krav til opholdets indhold. Daghøjskole godkendes, hvis det dokumenteres, at der har været mindst 30 timers ugentlig undervisning. Ophold på husholdningsskole, håndarbejdsskole, idrætshøjskole, produktionshøjskole og skoleskib godkendes som højskoleophold. Ophold på højskole i udlandet kan kun godkendes, såfremt det indholdsmæssigt kan sidestilles med en dansk folkehøjskole. High School ophold eller anden udvekslingsophold i gymnasietiden kan ikke medregnes som højskoleophold. Ophold på efterskole og Marthaskole godkendes ikke som højskoleophold. Højskoleophold dokumenteres ved kursusbevis fra højskolen. Det skal være angivet, hvor lang tid kurset har varet og ved daghøjskole ugentligt timetal. Højskoleopholdet skal være afsluttet senest 1. juli. Fritidsledervirksomhed Herunder medtages trænervirksomhed af forskellig art som fx gymnastikleder, spejderleder eller anden virksomhed som leder for børn og unge. Tidsrummet opgøres i sæsoner eller år samt ugentligt timetal. Dokumentation skal indeholde oplysning om arbejdets art, omfang og varighed. Ligeledes skal det tydeligt fremgå, at din indsats har været ulønnet Anden relevant virksomhed med andre mennesker Herunder hører bestyrelsesarbejde, politisk arbejde, ungdomsorganisationsarbejde m.v. på ansvarligt niveau, hvilket vil sige som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem, kasserer eller lignende. Dokumentation skal indeholde oplysning om arbejdets art, omfang og varighed. Dokumentation Du skal ikke indsende originaler, da seminariet ikke returnerer bilag. Husk at markere tydeligt på ansøgningsskemaet, hvis du er i gang med aktiviteter, som du gerne vil have med i vurderingen. Dokumentation for sådanne aktiviteter skal være seminariet i hænde senest den 15. juni. Vi sender et rykkerbrev til dig, hvis du har glemt at medsende kopi af dit eksamensbevis, men vær opmærksom på, at seminariet rekvirerer ikke yderligere dokumentation, hvis den medsendte er mangelfuld, og vi ringer eller skriver heller ikke til virksomheder og skoler for at få udtalelser, selv om du har anført, at vi kan gøre det. 14

15 Samtale Seminariet tilbyder alle ansøgere under kvote II, der har Læreruddannelsen i Århus som 1. prioritet, en samtale i april-maj. Hensigten med samtalen er at give de to parter - ansøgeren og seminariet - det bedst mulige grundlag for en beslutning om, at optagelse vil tjene begge parters interesser. Seminariet kan ved den lærer, som forestår samtalen, få et nærmere kendskab til dine forudsætninger, herunder dine begrundelser for at vælge Læreruddannelse i Århus. Du kan få svar på alle spørgsmål om studiet og en vurdering af dine forudsætninger. Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelser Hvis du to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have fuldført, kan du kun optages på seminariet, hvis der er ledige pladser. Seminariet kan dog dispensere fra denne regel. Realkompetencevurdering (dispensation) Der kan i særlige tilfælde gives adgang til at søge optagelse med et andet adgangsgrundlag. De væsentlige kriterier er følgende: Du er 25 år. Du har en erhvervsmæssig uddannelse af mindst tre års varighed. Du har bestået mindst 3 gymnasiale fag på niveauer, der giver adgang til læreruddannelsens linjefag. Mindst et af disse fag skal være adgangsgivende til en af de obligatoriske linjefagsindgange dansk, matematik eller natur/teknik. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af, om ansøgeren formodes at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med de ordinært optagne studerende. Opfyldelsen af de tre krav giver derfor ikke automatisk adgang til at søge ind. For at søge realkompetencevurdering skal du indsende en personlig udformet ansøgning, vedlagt dokumentation, sammen med det normale ansøgningsskema. Der skal sættes kryds i felt G: Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse på ansøgningsskemaet. Sidste frist for ansøgning om realkompetencevurdering er d. 15. marts via kvote 2. Afgørelsen foretages af rektor på den læreruddannelse, du søger optagelse på. Har du søgt optagelse på flere læreruddannelser, afgør rektor ved hver læreruddannelse, om der kan gives dispensation. Svar på ansøgningen kan forventes medio juni. En positiv vurdering af en ansøgning om realkompetencevurdering er ikke ensbetydende med, at du er optaget. Endelig besked om optagelse sendes til alle ansøgere d. 30. juli. 15

16 Maj-10

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse 1. Overordnede kriterier for samtlige mål og CKF er Den faglige,

Læs mere

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder Gør en forskel VIA Læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen med de mange muligheder VIA Læreruddannelsen Om Læreruddannelsen På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2016 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i august/oktober

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2017 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i september/oktober

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

studieordning læreruddannelsen i Århus

studieordning læreruddannelsen i Århus studieordning 2010 læreruddannelsen i Århus Studieordning 2010 for læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen i Århus Studieordning 2010 Gælder for studerende, der i august 2010 eller tidligere

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016 Generel information Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n

Læs mere

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen

Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag...5 Læreruddannelsens grundlag...5 Seminariets studieordning...5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse København 4. marts 2008 Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse Af: Jesper Juellund Jensen (ph.d., seminarielektor, formand for Seminariernes Musiklærerforening) Steen Lembcke

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Kurser og frivillig undervisning... 161 Kursus indenfor folkeskolens timeløsefag... 161

Kurser og frivillig undervisning... 161 Kursus indenfor folkeskolens timeløsefag... 161 Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for læreruddannelsen... 4 Læreruddannelsens studieordning... 4 Læreruddannelsens formål og mål... 4 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger I medfør af 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning - Almen del. Gældende fra august 2009

Studieordning - Almen del. Gældende fra august 2009 Indledning Læreruddannelsen i Silkeborg uddanner lærere til folkeskolen inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for læreruddannelse. Nærværende studieordning gælder for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning 2014/2015 Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 4. årgang 2014/2015

Studieordning 2014/2015 Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 4. årgang 2014/2015 Studieordning 2014/2015 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 4. årgang 2014/2015 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden Side 1 af 207 STUDIEORDNINGENS FÆLLESDEL...8 LÆRERUDDANNELSEN

Læs mere

Frederiksberg Seminarium. Studieordning 2007

Frederiksberg Seminarium. Studieordning 2007 Frederiksberg Seminarium Studieordning 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...4 1. FORMÅL, VISION, HISTORISK GRUNDLAG & STRATEGI...5 2. UDDANNELSENS VARIGHED OG STRUKTUR...8 FAGENES VÆGT OG OMFANG I UDDANNELSEN...9

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017 Generel information Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG Program KL. 18.00-18.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 18.10-18.20: OPLÆG VED DANSKUNDERVISER ANETTE

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere