Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne"

Transkript

1 Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 2. skoleperiode jan

2 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode 2011 Indledning Uddannelsen Læringsaktiviteter Skolens navn s. 4 Uddannelse s. 4 Dato s. 4 Ansvarlig kontaktperson s. 4 Udarbejdet s. 4 Uddannelsens formål s. 5 Uddannelsens mål s. 6 Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser s. 7 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse af elevens præstationer s. 8 Skolevejledning/bevis s. 8 Eksamensplan s. 8 Eksamen i grundfag Engelsk s. 8 Svendeprøven s. 9 Eksamensreglement s. 10 Regler for sygdom og omprøver s. 10 Beskrivelse af læringsaktiviteter på 2. skoleperiode Læringsaktivitet 1: Maden til børn g unge s. 11 Læringsaktivitet 2: Maden til patienter på sygehus s. 14 Læringsaktivitet 3: Engelsk s. 17 Læringsaktivitet 4: Minisvendeprøve s. 18 2

3 Bilag Bilag 1 Fagfordeling på skoleperioderne s. 21 Bilag 2 Læringsaktiviteter på trin 2 s. 22 Bilag 3 Timer fordelt på læringsaktiviteter 2. skoleperiode s. 23 Bilag 4 Timer fordelt på læringsaktiviteter 3. skoleperiodes. 24 Bilag 5 Sygeeksamen/omprøver s. 25 Bilag 6 Eksamens reglementet s. 26 3

4 Undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen på Sansestormerne - skolen for mad og appetit på livet. Indledning Skolens navn og adresse: Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet Tretommervej Risskov Uddannelse: Undervisningsplanen dækker trin 2: 2. og 3. skoleperiode i hovedforløbet for ungdomsuddannelsen til ernæringsassistent og gælder for holdet med opstart den 10.januar Dato: Undervisningsplanen er godkendt af skolens ledelse Dato: 3.01 Forstander: Inge-Dorte Wandal Undervisningsplanen træder i kraft 10.januar Ansvarlig kontaktperson: Tovholder på uddannelsen: Birthe Balskilde Udarbejdet af: Økonoma Linda Schmidt Diætist Anja Christensen Ernærings- og husholningsøkonom Birthe Balskilde Undervisningsplanen forelægges Det lokale Uddannelsesudvalg til drøftelse og godkendelse. 4

5 Indledning Undervisningsplanen er fortsættelse af undervisningsplanen for trin 1, og der henvises til denne for de indledende afsnit om skolen, lærerroller og teamkompetencer, læringsaktiviteter. Dog er der her efterfølgende gentaget de områder som decideret omhandler undervisningen på trin 2. Ligeledes er medtaget uddannelse formål og kompetencemål. Uddannelsen Uddannelsens formål: Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som ernæringsassistent. BEK nr. 329 af 28/04/ Uddannelsens formål 1.1 Uddannelsen til ernæringsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Sammensætning og tilberedning af velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad i et køkken på f.eks. sygehus, plejehjem, ældrecenter, kantiner/cafeer, skoler (højskoler, efterskoler, landbrugsskoler, folkeskoler), dag- og døgninstitutioner, leveog bomiljøer, modtagekøkkener, kaserner, fængsler, kursuscentre og selvstændig virksomhed. 2. Kombination af viden om sundhed, fødevarer, ernæring, diætetik, hygiejne og egenkontrol samt miljø i forbindelse med planlægning, udførelse, dokumentation og kvalitetsvurdering af de arbejdsopgaver, der er forbundet med udøvelsen af mad og måltider under hensyntagen til produktionsformen samt forebyggelse og sundhedsfremme. 3. Planlægning, strukturering og gennemførelse af produktionen ergonomisk korrekt ud fra givne økonomiske vilkår, anretning og servering af mad til forskellige brugergrupper, ansvar for hygiejne og egenkontrol samt kvaliteten af maden. 4. Anvendelse af mundtlig og skriftlig kommunikation til at skabe et godt arbejdsmiljø og fremme af samarbejdet med kolleger og brugere, fleksibelt og udviklingsparat samt indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder. BEK nr. 329 af 28/04/2009 5

6 Uddannelsens mål: 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. tilberede velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad med begyndende rutine og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med tilberedning, anretning og servering af mad, 2. vælge og anvende de korrekte tilberedningsmetoder, produktionsmetoder, råvarer, materialer, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave med begyndende rutine, 3. anvende de mest almindelige udtryk til at beskrive madens eller en råvarers kulinariske og sensorisk kvalitet, 4. kombinere viden om fødevarer, mad og sundhed i forbindelse med begyndende måltidsplanlægning, kalkulation, indkøb og kvalitetsvurdering, 5. fremstille mad under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol, miljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet med begyndende rutine, 6. arbejde i teams og yde service til kunder, brugere eller borgere, 7. udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med planlægning, kalkulation, indkøb, tilberedning, anretning og servering af ernæringsmæssig korrekt mad selvstændigt i virksomheden, herunder diætmad samt vurdere og dokumentere madens ernæringsmæssige kvalitet, 8. udvælge, vurdere og anvende den mest hensigtsmæssige kombination af tilberedningsmetoder, produktionsformer, råvarer, materialer, værktøj og udstyr i forhold til den givne produktion og udvikling af nye opgaver, 9. inddrage og vurdere madens sensoriske egenskaber og medvirke i kvalitetsvurdering- og udvikling ved tilberedning, produktion, anretning og servering af maden, 10. udføre og aktivt indgå i udviklingen og dokumentationen af hygiejne og egenkontrol, 11. inddrage viden om ergonomi, arbejdspladssikkerhed, miljø, tid og økonomi i udvikling af et godt arbejdsmiljø, 12. medvirke til at forbedre praksis ved at reflektere over egne og andres handlinger og kommunikation ud fra et etisk og fagligt begrundet standpunkt, 13. skærpe sin nysgerrighed og lyst til at lære og indgå i forandringsprocesser, udvikle færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer, 6

7 14. udføre mundtlig og skriftlig faglig formidling, rådgivning og vejledning for brugere, kunder eller borgere, nye kolleger og elever og 15. anvende engelsk i arbejdssituationer 4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 6, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen 4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7 15, gælder for uddannelsens trin 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser: I tilrettelæggelsen af trin 2 anvender vi den overordnede overskrift: Maden, brugeren og ernæringsassistenten ud fra tanken om, at det i trin 2 gælder om at bevidstgøre eleven, således at hun ser disse tre elementer som et samspil i hendes kommende virke som ernæringsassistent, og hun er den faktor, der er ansvarlig for, at maden passer til den aftagende bruger. I planlægningen af 2 og 3. skoleperiode tages udgangspunkt i elevens fremskredne uddannelsesforløb. Fokus lægges på elevens evne til såvel med faglig som personlig kompetence at kunne vurdere, planlægge, gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem, som ligger ud over det kendte område til rutine/avanceret niveau. Eleven styrker sin evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar, udvise initiativ og samarbejde i såvel faglige som sociale sammenhænge. Eleven udvikler målrettet de kvalifikationer og kompetencer, der er basis for at kunne gennemføre svendeprøven. I valg af metode sættes i starten fokus på dialog, da eleverne ofte har mange erfaringer med sig og på lærerstyret målrettet undervisning, mens projekter og læringsaktiviteter er velegnet senere i forløbet til at udvikle elevernes selvstændighed. Lærerne sørger for progression i planlægningen af læringsaktiviteterne. Eleverne skal til en hver tid udfordres til deres næste udviklingszone med basis i det allerede lærte. Derfor er det vigtigt, at læringsaktiviteterne i mange tilfælde differentieres, så den enkelte elevs læring tilgodeses bedst muligt. Differentieringen kan ske på såvel valg af metode, valg af arbejdsform som valg af indhold. 7

8 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse af elevens præstationer: Lærerne foretager løbende en bedømmelse af elevens faglige standpunkt i forbindelse med opgaveløsninger, fremlæggelse og praktisk arbejde. Disse bedømmelser følges altid af en mundtlig eller skriftlig kommentering eller dialog med eleven. Skolevejledning/bevis: På skolevejledningen efter 2. påføres standpunktskarakterer i alle læste fag. Ligeledes påføres standpunktskarakterer og eksamenskarakterer på skolebeviset efter 1. og 3. skoleperiode. Karakteren for fødevarelære 2 og sensorik er afsluttende karakterer, som overføres til det endelige skolebevis. Standpunktskarakterer på 3. skoleperiode gives efter de første 6 ugers forløb og er grundlaget for indstilling til svendeprøven. Kravet er et minimumsgennemsnit på 02 i alle grundfag og områdefag og minimum 02 i alle bundne specialefag. Eksamensplan: Ved opstarten af hver skoleperiode forelægges en plan for de relevante prøver for eleven med angivelse af dato og rammer for eksamen. Endvidere udleveres eksamensreglement m.m. Eksamen i grundfag: Engelsk niveau F og E: Prøven er mundtlig og varer 30 min. Opgaverne, der stilles, tager udgangspunkt i læste og behandlede tekster og emner eller i læringsaktiviteter, som undervisningen har omfattet. Desuden eksamineres i elevens individuelt valgte emne. Inden eksamen godkendes elevens dokumentation af arbejdet med det individuelle af læreren. Forberedelsestiden er 30 min. Prøven kan gennemføres individuelt. 8

9 Svendeprøven: Svendeprøven er fastsat ifølge reglerne om eksamensordning ved erhvervsskolerne og Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fastsætter retningslinjer og udarbejder skolevejledning for svendeprøven. Eksamen består af en mundtlig prøve med en skriftlig opgave og to praktisk prøver. Alle dele gennemføres individuelt. Skolen får tilsendt opgaver fra Fagligt Udvalg. Opgaverne er udarbejdet af en central opgavekommission. Opgaven udleveres i 6. skole uge i 3. skoleperiode og afleveres senest 7 skoledage efter. Opgave løse individuelt. Opgaven skal tage udgangspunkt i område og bundne specialefag, men grundfag, og valgfrie specialefag kan indgå. Den praktiske prøve tager udgangspunkt i elevens besvarelse og skal bestå af tilberedning og anretning af en ernæringsmæssig rigtig middag til en specifik målgruppe. Eleven har udarbejdet materialer til en selvvalgt menu. Censor og eksaminator udleverer råvarer til en bunden opgave ud fra elevens menuplan/diæt. Denne må tidsmæssigt varer 30 min. Hele prøven varer 4 timer inkl. kommentering og bedømmelse. Den mundtlige prøve varer 20 min. og er en fremlæggelse af elementer i relation til opgaven og en dialog om denne. Ved bedømmelsen af alle tre dele deltager en censor, udpeget af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen efter indstilling fra Det Lokale Uddannelsesudvalg og en faglærer. Der gives flg. karakterer: - en karakter for den bundne praktiske prøve - en karakter for den selvvalgte praktiske prøve - et gennemsnit af de to praktiske prøver skal bestås med en karakter for den mundtlige prøve (den skriftlige del en indeholdt i denne karakter.) skal bestås med 02. Eleven får karakterer for de praktiske prøver ved afslutningen af denne, og karakteren for den mundtlige prøve gives ved afslutningen af den mundtlige prøve. Skolen og censorkorpset har valgt samtidig at give en kort mundtlig begrundelse for de afgivne karakterer til eleven. 9

10 Skolen udsteder et svendeprøvebevis, som sendes i kopi til Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen. Det indgår i det endelige uddannelsesbevis, som eleven modtager ved uddannelsens afslutning. Eksamensreglement: I forbindelse med eksamen/prøver vil eleven få udleveret skolens eksamens reglement og eksamensplan. Vedlagt som bilag 5 Regler for sygdom og omprøver: Der er fastsat regler for sygeeksamen og omprøver, se bilag 6 Læringsaktivitet 1: Maden til børn og unge 10

11 Varighed: Læringsaktiviteten varer 4 uger. Bekendtgørelsesfag og fordeling: Se fordelingen i bilag 3. Elevforudsætninger: Eleven har gennemført trin 1 og 2. praktikperiode. Målet med læringsaktiviteten: Eleven opnår viden om børn og ungegruppen og de ernæringsmæssige, sensoriske, kulturelle krav og ønsker, der stilles til maden til denne gruppe. Eleven kan planlægge, tilberede, beregne og vurdere dagskoster og måltider til børn og unge fra 0 til 18 år på normalkost og diæter til allergikere. Eleven kan udarbejde menuplaner til børne-ungegruppen. Eleven bliver bevidst om de arbejdspladsmuligheder, der ligger i arbejdet med børn og unge. Eleven anvender IT til kommunikation og informationssøgning og udarbejdelse af materialer. Målpinde: Fødevarelære: Eleven kan vurdere hvilke fødevarer der skal anvendes for at madens ernæringskvalitet bliver optimal til børn og unge. Eleven kan redegøre for forskellene på økologiske og konventionelle fødevarer Eleven kan redegøre for oplysninger i varedeklarationer og for mærkningsregler. Eleven har kendskab til genteknologi. Metodik, produktion, planlægning, kalkulation og kvalitet: Eleven kan planlægge produktionen af maden ud fra menuplanen, egenkontrol, tid og økonomi. Eleven kan udarbejde opskrifter med korrekte portionsstørrelser. Eleven kan beregne pris på måltiderne. Eleven kan vurdere madens sensoriske kvalitet og egnethed til gruppen. 11

12 Ernæringslære: Eleven kan redegøre for de anbefalede daglige næringsstoffer til børne-ungegruppen. Eleven kan planlægge og tilberede og anrette ernæringsrigtig mad med høj sensorisk kvalitet til børne ungegruppen. Eleven kan tænke på forebyggelse og sundhedsfremme i deres planlægning af maden. Eleven kan redegøre for vitaminers og mineralers forekomst, betydning og optagelse i organismen. Kostlære-vurdering: Eleven kan lave menuplaner og dagskoster til børn-ungegruppen. Eleven kan beregne og vurdere madens ernæringsmæssige kvalitet vhja. edb næringsstofberegninger. Diætetik: Eleven skal planlægge, sammensætte og tilberede enkelt måltider og dagskoster til børn og unge med allergi danske såvel som andre kulturelle baggrunde. Eleven skal redegøre for årsagerne til allergier og for principperne i diæterne. Sensorik: Eleven kan planlægge, sammensætte og tilberede mad med senorisk kvalitet: smag, duft, konsistens, udseende og temperatur. Eleven bliver bevidst om egen smagssans. Eleven kan beskrive maden, råvarer, m.m. med henblik på at definere sensoriske kvalitetsmål. Produktionshygiejne: Eleven kan redegøre for sammenhængene mellem fødevarebårne sygdommes opståen i forbindelse med alle led i produktionen i køkkenet. Eleven kan arbejde efter gældende hygiejne regler i produktionen, og kan udføre egenkontrol. Eleven kan arbejde målrettet med forskellige produktionsmetoder teknikker til optimering og sikring af de sensoriske kvaliteter. Indhold: 12

13 Det lægges vægt på at eleven får mulighed for at repetere indlæringen fra 1. skoleperiode i opstarten, lige som det er hensigtsmæssigt at noget af det nye stof i ernæringslære og kostlære placeres i opstarten. Dvs. at områderne vitaminer, mineraler, mad og måltidpolitik, planlægningen af en dagskost og de enkelte måltider indlæres i løbet af de 2 første uger. Undervisningen bygges derefter omkring en sammenhængende opgave, som omhandler maden til børn og unge. Målene for opgaven er flg.: Eleven skal kunne: Redegøre for de ernæringskrav, der skal opfyldes i maden til børn og unge. Opstille en mad og måltidspolitik Lave en menuplan til børn og unge der gælder både det varme måltid og det kolde Planlægge, beregne på edb og vurdere en dagskost til børn og unge og lave den i praksis. Planlægge, beregne på edb og vurdere en dagskost til børn med en allergi og lave den i praksis. Desuden kunne redegøre for diætprincipperne for denne kost. Tage hensyn til børn og unge med anden spisekultur end traditionel dansk. Begrunde valget af økologiske fødevarer Kunne udregne pris på en ret Kunne redegøre for og lave en korrekt mærkning af en ret. Sideløbende omfatter undervisningen de elementer fra de enkelte fag som ikke har kunnet placeres i den samlede opgave. Læringsstil/arbejdsform: Der veksles mellem uddybende oplæg om læst stof og opgaveløsning i grupper eller individuelt. Der arbejdes teoretisk og praktisk med indlæring af stoffet. Undervisningen bygger på dialog men inddragelse af elevens erfaringer. Evaluering og bedømmelse: De enkelte enheder i opgaven afleveres og rettes af underviseren og der gives en karakter og en uddybet evaluering af målenes opfyldelse og de mangler, der måtte være. Læringsaktivitet 2: Maden til syge: 13

14 Varighed: Læringsaktiviteten varer 2 uger. Bekendtgørelsesfag og fordeling: Se fordelingen i bilag 3. Elevforudsætninger: Eleven har gennemført trin 1, 2. praktikperiode og læringsaktivitet 1 på trin 2. Målet med læringsaktiviteten: Eleven opnår viden om de ernæringsmæssige, sensoriske, kulturelle krav og ønsker, der stilles til maden til patienter på et sygehus. Eleven kan planlægge, tilberede, beregne og vurdere dagskoster og måltider til patienter på normalkost, sygehuskost og diæterne: kosten til småtspisende, modificeret konsistens Eleven kan udarbejde menuplaner til sygehuskost og normalkost Eleven bliver bevidst om arbejdspladsmuligheder på sygehuse. Eleven anvender IT til kommunikation og informationssøgning og udarbejdelse af materialer. Målpinde: Metodik, produktion, planlægning, kalkulation og kvalitet: Eleven kan planlægge produktionen af maden ud fra menuplanen, egenkontrol, tid og økonomi. Eleven kan udarbejde opskrifter med korrekte portionsstørrelser. Eleven kender forskellen på budget og regnskab Eleven kan beregne pris på måltiderne. Eleven kan vurdere madens sensoriske kvalitet og egnethed til gruppen. Ernæringslære 14

15 Eleven kan redegøre for de anbefalede daglige næringsstoftilførsler til syge på sygehuskost og på normalkost. Eleven kan planlægge og tilberede og anrette ernæringsrigtig mad med høj sensorisk kvalitet til begge kostformer. Eleven kan tænke på forebyggelse og sundhedsfremme i deres planlægning af maden. Eleven har forståelse for og kan udvise omsorg for den enkelte patients særlige behov for mad. Kostlære-vurdering: Eleven kan lave menuplaner og dagskoster til sygehuskosten og normalkosten. Eleven kan beregne og vurdere madens ernæringsmæssige kvalitet vhja. edb næringsstofberegninger. Diætetik: Eleven skal planlægge, sammensætte og tilberede enkelt måltider og dagskoster til patienter, der er småtspisende eller skal have modificeret konsistens. Der skal også tages hensyn til patienter med anden kulturel baggrund end dansk. Eleven skal redegøre for årsagerne til disse diæter og for principperne i diæterne. Sensorik: Eleven kan planlægge, sammensætte og tilberede mad til syge med senorisk kvalitet: smag, duft, konsistens, udseende og temperatur. Elven kan anvende sensorisk analyse relation til egne arbejdsopgaver. Eleven kan medvirke ved tilrettelæggelsen og udførelsen af analyser, og kan inddrage viden om fysiologiske og psykologiske forhold, der kan påvirke analysens resultat. Indhold: Undervisningen bygges op omkring en sammenhængende opgave, som omhandler maden til patienter på et sygehus. Opgaven udleveres til eleven, som løser opgaven efter oplæg om sygehuskosten og de nævnte diæter Målene for opgaven er flg.: Eleven skal kunne: Redegøre for de ernæringskrav, der skal opfyldes i maden til patienter på sygehuskost og på normalkost. Kunne informere patienterne om den rette kostform for dem. Opstille en mad og måltidspolitik 15

16 Lave en menuplan til begge kostformer der gælder både det varme måltid og det kolde måltid. Kunne planlægge med valgmenu. Planlægge, portionsberegne og næringsstofberegne på edb samt vurdere en dagskost til begge kostformer og lave den i praksis. Kunne inddrage viden om sensorik i planlægningen og fremstillingen af maden til ptienterne. Planlægge og vurdere en dagskost til patienter, der er småtspisende eller skal have modificeret kost. Desuden kunne redegøre for diætprincipperne for denne kost. Tage hensyn til patienter med anden spisekultur end traditionel dansk. Kunne udregne pris på en middag Sideløbende omfatter undervisningen de elementer fra de enkelte fag som ikke har kunnet placeres i den samlede opgave. Læringsstil/arbejdsform: Der veksles mellem uddybende oplæg om læst stof og opgaveløsning i grupper eller individuelt. Der arbejdes teoretisk og praktisk med indlæring af stoffet. Undervisningen bygger på dialog men inddragelse af elevens erfaringer. Evaluering og bedømmelse: De enkelte enheder i opgaven afleveres og rettes af underviseren og der gives en karakter og en uddybet evaluering af målenes opfyldelse og de mangler, der måtte være. Ved afslutningen af skoleperioden gives en standpunktskarakter i alle fag. Karakteren i fødevarelære og sensorik er afsluttende. Læringsaktivitet 3: Engelsk F 16

17 Engelsk er tilrettelagt efter retningslinjerne i grundfagsbeskrivelsen Varighed: 2 uger Elevforudsætninger: Eleven har tidligere modtaget undervisning i folkeskolen på 9 klasses niveau Kompetencemålet: 15. anvende engelsk i arbejdssituationer Målpinde: Eleven kan tale et enkelt sprog og formulere enkle meddelelser såvel mundtligt som skriftligt. Eleven kan læse og dokumentere forståelsen af enkle tekster og talt engelsk. Eleven kan genkende og tale om ligheder og forskelle imellem egen og fremmede kulturer. Eleven kan anvende IT i det sproglige arbejde og i kommunikation på engelsk. Eleven kan anvende hensigtsmæssige strategier til kommunikation i jobmæssige sammenhænge. Indhold: Undervisningen foregår hovedsagelig på engelsk og det talte sprog er fremtrædende. Der arbejdes med grammatik og skriftlige opgaver. Ligeledes arbejdes med et selvvalg område, som eleven ønsker at arbejde med og anvende til eksamen. Der inddrages IT, film og medier i undervisningen, ligesom praktisk madlavning i køkkenet forsøges til indlæring ag fagsproget omkring opskrifter og vægtangivelser. Evaluering og bedømmelse: Eleven har løbende mulighed for evalueringer af opnåede resultater. Der gives karakter for løste opgaver, og der gives en standpunktskarakter ved afslutningen af skoleperioden. 17

18 Læringsaktivitet 4 på 2. skoleperiode Minisvendeprøveopgave: Varighed: Miniprojektet varer 1½ uge Bekendtgørelsesfag og lektionsfordeling: Fordelingen af lektioner fremgår af bilag 3 Elevforudsætninger og niveau: Eleven skal have gennemført 1. skoleperiode i hovedforløbet og 2. praktikperiode, samt læringsaktiviteterne 1 og 3 på 2. skoleperiode. Mål: At eleven afprøver at skrive en svendeprøveopgave i mindre omfang. At eleven afprøver svendeprøve praktiske prøver. At eleven afprøver den skriftlige og mundtlige prøveform. At eleven afprøver sin viden inden for de gennemgåede kostformer Indhold: Opgaven er opbygget som en minisvendeprøve, hvor svendeprøveformen bliver præsenteret for eleverne. Opgaven er i to del, en teoretisk og en praktisk. Opgaven løses individuelt. Ud fra opgave formuleringen skal eleverne vælge en målgruppe indenfor normalkosten eller på sygehuskosten Opgaven består endvidere af en obligatorisk del og et selvvalgt emne indenfor de opstillede rammer. Den obligatoriske del skal indeholde: beskrivelse af målgruppen og køkken redegørelse for de næringsmæssige krav til maden til målgruppen udarbejdelse af en kostplan for en uge til målgruppen, med begrundelse for valget. 18

19 Redegørelse for den valgte diæt m.h.t. diætprincipperne og en tilpasning af maden i forhold til normalkosten, evt. ændringer i sammensætningen og fremstillingen af maden Det selvvalgte emne besvarer eleven i relation til opgaven. Opgaven afleveres som en skriftlig rapport på max anslag + bilag. Besvarelsen uddybes i en mundtlig præsentation med en varighed på 15 minutter. Den praktiske prøve er individuel og varer 3 timer,.eleven fremstiller et selvvalgt ernæringsrigtig måltid til målgruppen med udgangspunkt i det varme måltid. Desuden fremstiller eleven en bundne opgave, som læreren har valgt ud fra elevens besvarelse. Den bundne opgave varer 30 minutter. Eleven skal endvidere forholde sig kritisk til andre elevers besvarelse gennem opponering. Læringsstil og arbejdsform: I starten af forløbet udleveres minisvendeprøveopgaven samt plan for tidsrammerne. Efter en grundig gennemgang af opgaven og forløbet, arbejder eleverne selvstændig, med lærerne som vejleder og inspiratorer. Besvarelsen afleveres i form af en rapport, og to praktiske prøver, samt et mundtligt forsvar. Fordeling af elvene arbejdsuge: Eleven har 28 timer om ugen. Eleverne skal påregne en del hjemmearbejde. Evaluering og bedømmelse: Der foregår en kontinuerlig evaluering af elevens faglige udvikling i forhold til målene ved hjælp af daglig dialog. Der gives en grundig skriftlig og mundtlig evaluering til eleven med henblik på vejledning i forhold til den endelige svendeprøve. En bedømmelse vil finde sted af den skriftlige besvarelse, af de praktiske prøver samt det mundtlige forsvar. Der bedømmes efter 7 skalaen på de enkelte dele: Den skriftlige besvarelse med mundtligt forsvar Den selvvalgte praktisk prøve Den bundne praktiske prøve. 19

20 Et gennemsnit af de to praktiske prøver. Bedømmelseskriterierne udarbejdes sammen med den endelige opgave udformning. Derudover opponerer eleverne på hinandens skriftlige besvarelser parvis 20

21 Bilag 1 Fag/timefordeling på ernæringsassistentuddannelsens skoleperioder Fag / uger 1. skoleperiode 2. skoleperiode 3. skoleperiode Samfundsfag/ 1½ 1½ Engelsk / 2 2 Informationtek./ 1 1 Miljø / 1 1 Fødevarelære 1 / 1 1 Fødevarelære 2 / 1 1 Metodik 1 /3 3 Metodik 2 /1½ 1 ½ Prodiktionshyg. 1 /1 1 Produktionshyg 2/1 ½ ½ Diætetik 1 /1 1 Diætetik 2 / Ernæringslære 1 /1 1 Ernæringslære 2/3 2 1 Kostlære / 2½ 1½ 1 Samarbejde1 /½ ½ Samarbejde 2 / 1 1 Sensorik / 1 1 Valgfag / Valgfrie speciale/ 2 2 I alt Læsevejledning: f.eks ernæringslærer 2/3 angiver 2 = fagets placering på trin 2 og 3 er antal ugers undervisning i faget. 21

22 Bilag 2 Læringsaktiviteter på trin 2 2. skoleperiode: Information Opstart og afslutning 2 dag Engelsk 2 uger Maden til børn og unge - inkl. repetition 4 uger Maden til syge 2 uger Minisvendeprøve Ca.2 uger 3. skoleperiode: Information opstart og dimission 2 dage Maden i kantiner 3 uger Maden til ældre 3 uger Svendeprøve 2 uger Valgfrie speciale fag 2 uger Valgfag er inkluderet i maden i kantiner og til ældre. 22

23 Bilag 3 Timer fordelt på læringsaktiviteter på 2. skoleperiode Fag Maden til Børn og unge Maden til syge Minisvende prøve Opstart afslutning Inkl. engelsk Engelsk 56 (28) (28) 56 Fødevarelære Metodik Produktions hygiejne Kostlære Sensorik Ernæring Diætetik I alt Engelsk læses som kursus - fag med timer ligeligt fordelt i de to temaer 23

24 Bilag 4 Timer fordelt på læringsaktiviteter på 3. skoleperiode Fag Informations teknologi Maden i kantiner Maden til ældre Svende prøve Opstart afslutning Miljø Metodik Produktions hygiejne Kostlære Samarbejde Ernæring Diætetik Valgfag Valgfrie specialefag Samarbejde læses som kursus fag ligeligt fordelt i de to temaer. 24

25 Bilag 5 Regler for sygeeksamen og omprøver Hvis en elev bliver syg eller på anden måde bliver uforskyldt forhindret i at gennemføre en eksamen/prøve, skal skolen tilrettelægge en sygeeksamen. Sygdom skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Særlig omstændigheder sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Hvis eksamen/prøven ikke er bestået i henhold til gældende regler, kan eleven deltage i ny eksamen/prøve. Eksaminanden kan deltage indtil 2 gange i samme eksamen/prøve. Ved omeksamen/prøve skal der anføres behov for supplerende oplæring/undervisning i skolevejledningen, som tilgår praktikstedet. Eksamen/prøven skal afholdes snarest muligt, og senest når den pågældende eksamen/prøve afholdes på skolen igen. Elever, der ikke har bestået svendeprøven/ernæringshjælperprøven, skal tilbydes en ny prøve efter evt. supplerende undervisning/oplæring. Prøvetidspunktet fastsættes af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistenter i samråd med praktiksted og eleven. Kun de dele af svendeprøven, der ikke er bestået, skal tages om. Skolen kan dog vurdere det hensigtsmæssigt, at eleven får mulighed for at lave hele svendeprøven om. Eleven kan kun deltage i svendeprøven 2 gange men mindre skolen efter samråd med Fagligt Udvalg for Ernæringsassistenter skønner, at der foreligger helt særlige omstændigheder. 25

26 Bilag 6 Eksamensreglement Er eksaminanden syg skal skolen informeres telefonisk inden eksamen / prøvens afholdelse. Der skal afleveres lægeerklæring for sygdommen senest 8 dage efter den ordinære eksamens/prøvedato, for at eksaminanden er berettiget til en ny eksamen. Eksaminanden skal være fremmødt senest 15 min. før eksamens/prøvens begyndelse. Møder eksaminanden senere end det angivne tidspunkt, tager censor og eksaminator, eller tilsynsførende ved skriftlige eksamener/prøver stilling i det enkelte tilfælde, om eksaminanden kan gennemføre eksamen/ prøven. Prøvetiden ved skriftlige eksamener/prøver forlænges ikke ved for sent fremmøde. Ved aflevering af skriftlige rapporter/besvarelse i forbindelse med eksamen /prøver skal udleverings og afleveringstidspunkt være påskrevet opgaven Ved mundtlige eksamener/prøver, hvor der skal trækkes opgave, og der er forberedelsestid, trækkes opgaven i overværelse af censor og eksaminator. Eleven er før prøven blevet gjort bekendt med hvilke hjælpemidler, der må medbringes og er selv ansvarlig for at medbringe disse. Det kan ikke forventes, at skolen stiller disse til rådighed på dagen. Eksaminander med særlige forudsætninger kan tilrettelæggelsen af eksamen/ prøve ske i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogiske foranstaltninger. Sker der under eksamen/prøven overtrædelser af eksamensbestemmelserne, eller udvises forstyrrende adfærd af eksaminanden, kan vedkommende bortvises. 26

27 Hvis eksaminanden har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave udelukkes eksaminanden fra yderligere deltagelse og en evt. karakter bortfalder. Under skriftlig eksamen gælder flg. regler: Eksaminanden må kun henvende sig til den tilsynsførende, og det skal ske ved håndsoprækning. Intet eksemplar af den skriftlige opgave eller besvarelse må bringes ud af lokalet inden eksamen/prøven er færdig. Eksaminanden må ikke forlade lokalet før besvarelsen er afleveret til den tilsynsførende Ved aflevering af projektopgaven til svendeprøven Opgaven afleveres i 4 eksemplarer enten til vejledere eller på skolens kontor. Eleven og modtageren kvitterer for aflevering og modtagelse. Ved mundtlig eksamen/prøve er flg. regler: Forberedelsen ved mundtlig eksamen skal foregå i et særskilt lokale. Eleven må ikke modtage hjælp af andre i forberedelsestiden Eleven må ikke medbringe mobiltelefon. Den mundtlige eksamination foretages af eksaminator i overværelse af en censor. Disse bedømmer eleven præstation og den opnåede karakter meddeles eksaminanden umiddelbart efter bedømmelsen. Klager Klager over forhold vedr. eksamen skal være indgivet til skolen senest inden 2 uger efter, at karakteren er givet til eksaminanden. Klagen skal være skriftlig og præcisere og begrunde klagepunkterne. 27

28 Klager over svendeprøven skal stiles til Fagligt Udvalg for Ernæringsassistenter. 28

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 2. skoleperiode hos Sansestormerne januar 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode

Læs mere

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 3. skoleperiode april 2013 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2012 Indledning Skolens

Læs mere

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne. 3. skoleperiode

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne. 3. skoleperiode Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 3. skoleperiode april 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2015 Indledning Skolens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar 2015 Ernæringsassistent / ernæringshjælper Erhvervsskolerne Aars Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er udarbejdet i

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 1 hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 1 hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 1 hos Sansestormerne august 2011 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2011 Indledning Skolen Skolens navn

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 3. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 3. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 1 20. juli

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen, specialet ernæringshjælper.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen, specialet ernæringshjælper. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen, specialet ernæringshjælper. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen for ernæringshjælperuddannelsen Projektopgave Side 4 Bedømmelse Valg af måltid

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode - valgfag - i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 2. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 28. juli 2016

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ernæringshjælper. Ernæringsassistent

Ernæringshjælper. Ernæringsassistent Bedømmelsesplan og eksamensreglement for den afsluttende eksamen for uddannelsen til ernæringsassistent, incl. reglerne for prøven efter trin 1 for ernæringshjælper. Ernæringshjælper Ernæringsassistent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Lokal uddannelsesplan 2012. Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper

Lokal uddannelsesplan 2012. Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper Lokal uddannelsesplan 2012 Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper 1 Indholdsfortegnelse: Forord.... 3 Indledning... 4 Principper vedrørende pædagogik og kvalitet... 7 Underviserteams og undervisersamarbejde...

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Den bundne opgave Den delvis fri opgave Side 4 Praktisk

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Ernæringshjælper & Ernæringsassistent Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse. 2 Uddannelsens formål...... 3 Uddannelsens opbygning. 4 Underviserteams og samarbejde..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ernæringshjælper/ernæringsassistent. August 2015 EEH

Indholdsfortegnelse. Ernæringshjælper/ernæringsassistent. August 2015 EEH August 2015 EEH Indholdsfortegnelse Indledning: Campus Bornholm generelt... 4 Afdelingen Sandemandsvej 11, 3700 Rønne.... 4 Reglement for Campus Bornholm:... 4 Vejlednings kontaktlærer og mentorsystemet...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring.

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK Ernæringsassistent Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. Sund hverdagsmad til mange Ernæringsassistentuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensprojekt for ernæringsassistent på Hotel- og Restaurantskolen

Eksamensprojekt for ernæringsassistent på Hotel- og Restaurantskolen Eksamensprojekt for ernæringsassistent på Hotel- og Restaurantskolen Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Ernæringsass. Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere