Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!!"

Transkript

1 Følgende er et forsøg på at samle nogle begreber omkring isolering. Materialet er baseret på forskellige ældre materialer, og er ikke nødvendigvis korrekt. Derfor vil jeg med glæde modtage korrektioner og forslag til forbedringer Fx opereres der med U-værdi, og K-værdi, som i det store hele er materialeværdier for forskellige isoleringsmaterialer. Dette bør nok senere tydeliggøres hvad der er gængs i dag!! / Valle Version 16/8-05 Selv et nok så godt isoleret hus kan ikke selv holde varmen. Selv en nok så godt isoleret tekande bliver kold med tiden Isolering, hvorfor egentlig isolering. er energi, og energi koster penge!! Isolering bruges for at spare energi. Ved at isolere et hus, eller en kasse, nedsættes den mængde varme, der forsvinder ud til omgivelserne. t1 t Hvis temperaturen t1 er større end t, sker der altid en varmetransport. Dette vil altid ske ved en temperaturforskel. t, delta t. Tilføres en mængde energi til et system, indstiller der sig en ligevægt, hvor temperaturen er så høj, at tilført energi er lig med energitransporten væk fra systemet. Forskellige typer isolering isolerer forskelligt. Værdier kan findes i tabeller. kan opfattes som varmespænding, eller varmetryk. Ligesom i elektronikken, hvor en spænding ( et elektrontryk ) kan presse ladninger ( strøm ) gennem nogle modstande. For varmebetragtninger må gælde, at trykket er lig temperaturforskellen over fx en plade eller en væg. Den mængde varme, der så løber gennem ( varmestrøm ) kan så opfattes som Ohms lov, Udskr Fil:.doc Side 1 af 13

2 U I eller omskrevet: U I Strømmen A Spænding Modstand Volt Spændingen er lig tryk, og strømmen er lig flowet. ( elektronflowet ). Dvs. at jo større trykket er, jo større bliver flowet. I varmesammenhæng bliver det til strømmen Δtemperatur kaldes fi. modstand Jo større temperaturforskel, t, delta t, jo større varmetab. Og jo større modstand mod varmestrømmen, dvs. jo bedre isolering, jo mindre varmeflow, varmestrøm = varmetab fx ud gennem en væg. Spørgsmål: Overvej og tegn en graf for temperaturen i en fyldt varm tekande. Hvad sker, hvis det er en større tekande. Og hvis der sættes en hætte på tekanden? Tegn graf for temperaturen i frossen kød, der ligger på et køkkenbord. Og hvis det ligger på en marmorplade. Og endelig i køleskabet. Da varme er energi, og varme-flowet måles i energi pr sek, = Joule / sek, = Watt, må enheden for varme være [Watt] Omskrives ligningen ovenfor findes: varme T Derfor må enheden for varmemodstand være arealet!! Se senere. Giver det nu mening?? T Kelvin W. Der er her ikke taget højde for Jo større temperaturforskel, der skal til for at presse en Watt gennem en flade, jo større må modstanden være. Udskr Fil:.doc Side af 13

3 Termisk modstand er et mål for evnen for en given tykkelse af et materiale til at forhindre passagen af varme. Tilsvarende Ohms Lov: I U U Volt I Strøm iampere Jo større elektrontryk, Spænding, Volt, der skal til for at drive en strøm gennem en modstand, jo større må modstanden være. Tykkere isolering: modstanden må blive større ved et tykkere lag isolering, eller ved flere lag isolering. Fx ved to stenmure, og én lag isolering. Men også vægarealet spiller ind. Jo større areal, fladen har, jo større varmetab. Hvis varmemodstanden defineres for 1 kvadratmeter, bliver formlen Δtemperatu r Areali m strømmen modstand pr m K m K m W W Logisk set må det være således, at jo tykkere lag isolering, jo mindre varmetab, eller jo større varmemodstand. Men også jo større areal, jo større varmetab. Og ikke alle materialer isolerer lige godt! Forskellige materialer har forskellige varmeisoleringsevner. Derfor må et materiales varmemodstand kunne udtrykkes ved en materialekonstant og en tykkelse. W Materialekonstanten kaldes ( Lambda ), mk og er en værdi, der siger noget om den mængde energi pr sekund, den mængde varme i Watt, der vil passere igennem 1 meter tyk lag af materialet pr kvadratmeter materiale, hvis temperaturforskellen er 1 grad. Watt er jo energi pr sekund! modstanden kan herefter endelig beregnes som: l m K m = (Lambda) W ( tykkelse / Lambda-værdi ) W mk Samlet haves nu varmetabet gennem en flade : Husk ohms lov: U I Udskr Fil:.doc Side 3 af 13

4 W mk A T W m l m Eller K m W m K K Watt AT Ikke alle materialer isolerer jo lige godt! Værdier for forskellige materialer kan findes i tabeller! W Lambda, λ er den praktisk anvendelige varmeledningsevne for et materiale i m K Flere lag isolering. Watt Som i en serieforbindelse i strømmens verden må flere lag isolering kunne forøge den samlede varmemodstand. Det kendes jo også fra serieforbindelser af modstande!! Dette kan fx bruges ved beregning af værdier for en flade, der består af flere lag. Fx en ydervæg med lag sten med mineraluld imellem. Se fx eksempel sidst i kompendiet, hvor der er lavet beregninger på en teltvæg.! Den samlede varmemodstand må være: 1 n modstanden for et materiale er l l er tykkelsen i meter, lambda er materiale- konstanten. For flere lag må gælde, at l1 l ln 1 n AT Den samlede varmestrøm gennem en flade findes herefter som: Watt Og en samlet Lambda-værdi findes af: Samlet l Total Udskr Fil:.doc Side 4 af 13

5 Tabel for materialekonstanter for isoleringsevne: Materiale λ ockwool 0,039 Flamingo 0,035 Sandsten Ca. 1,7 Tegl 0,6 Tegl med huller 0,48 Tegl, isolerende 0,15 Beton 0,8 Spånplade 0,1 Marmor,8 Fliser 1,0 Kork 0,08 Gipsplader 0,15 Glas 0,8 Termorude? Luft, stillestående 0,04 Kobber 380 Aluminium 10 Stål 46 Træ, balsa 0,05 Træ, Bøg, Eg 0,16 Fyr, gran 0,14 Teak, Mahogni 0,0 Træfiberplader, hårde 0,07-0,1 Papir, Bølgepap 0,07 Værdier kan fx findes på nettet ved at søge på Thermal conductivity Måling på isoleringsevne i rugekasse. Stikord.: Kasse opvarmes. Kendt effekttilførsel. Der indstiller sig en ligevægt ved en indvendig temperatur, der er et antal grader højere end omgivelsestemperaturen. Tilført energi pr sek. er lig med energiflow ud gennem kassens overflade-areal. Middel-Overfladearealet måles. Opgivne værdier må være pr m af et materiale, ( operationel størrelse ) Kassen består af to eller flere lag. Dvs. flere lambda-værdier. Beregn: Mål og beregn pærens eksakte tilførte effekt. Lav graf for opvarmningen af kassen. Beregn en samlet lambda-værdien for kassen. Udskr Fil:.doc Side 5 af 13

6 Beregn, hvor stor procentdel af tiden varmelegemet skal være tændt, hvis der kun skal være 37 grader i kassen? Hvis temperaturen ønskes lig 37 grader inde i kassen ved en ambient temperatur på minus 10 grader, hvor stor effekt skal varmelegemet så mindst have.? Udskr Fil:.doc Side 6 af 13

7 U-værdi U-værdier bruges, hvor der arbejdes med hele bygningskonstruktioner!! Fx en væg!!! Tit opgives for bygningsdele, fx en væg, eller et vinduesparti, en samlet U-værdi. U-værdien kaldes også for materialets transmissionskoeffetient, eller varmeledningsevne, og må være noget i retningen af :: U = 1 modstanden.( én / varme ) Her er der altså tale om en form for evne til at lede varme! ledningsevne. Hvad er U-værdi? Isoleringsevnen i en konstruktion - f.eks. ydervæg - angives i en U-værdi, også kaldet transmissionskoefficient. U-værdien angiver, hvor stor en varmemængde målt i Wh der i løbet af en time passerer gennem 1 m af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1 C-. Det vil sige, jo mindre U-værdien er, desto bedre isolerer konstruktionen. Se fx En konstruktions transmissionskoeffetient ( U-værdi ) udtrykker den energimængde, der pr. sekund strømmer gennem 1 m af bygningsdelen pr. grad temperaturforskel. U-værdien angives i W/m. Dvs. at jo mindre U-værdi, jo bedre isolerer konstruktionen. I bygningsregelementet stilles der krav til den maksimale varmeledningsevne, en væg må have. Dvs. pr m vægflade. Det er derfor op til en bygningskonstruktør at konstruere en væg, der overholder loven. W Værdier for lambda er, som beskrevet før, opgivet i mk, altså Watt, pr grad temperaturforskel, hvis tykkelsen er 1 meter. Værdierne må gælde for 1 kvadratmeter!! af materialet. Idet U-værdier er ledeevne, altså 1/modstand, må U-værdien findes som ( Lambda) U. λ er materialekonstanten afhængig af typen af isoleringsmateriale i l og l i meter W m K, Altså haves: U = transmissionskoeffetienten i W m K Her betragtes et areal, fx en væg: Udskr Fil:.doc Side 7 af 13

8 Arealet er A, Temperaturforskellen er ΔT strømmen kaldes Φ. strøm ind ==> strøm ud Fi Areal = A l = tykkelse Der findes følgende: U AT Eller W Altså findes: AT W m K m l m W W m m K K m W m K K K U 1 Sammenlignes med Ohms lov, U I der omformes til I I U ses, at strømmen er lig varme spændingen gange ledeevnen. Φ = strømmen, U = varmeledningsevnen pr m, A = Arealet af muren, og ΔT er varmespændingen, varme-trykket. På en temperaturgraf ser det således ud gennem væggen! Temperaturen falder fra inde til ude. Temperatur Væg Delta T Består en væg af flere lag, må det samlede temperatur-fald gennem væggen kunne findes som ΣΔT = ΔT 1 + ΔT + ΔT Udskr Fil:.doc Side 8 af 13

9 Ligeledes må varmeledningsevnerne kunne adderes. Det sker som flg: for flere lag i samme væg. Eller: U U U1 U U U U Men det må jo også være således, at jo tykkere lag isolering, jo mindre transmissionskoeffetient, = jo mindre varmegennemstrømning. 1 U n I det følgende er opgivet nogle krav fra en gammel bygningsregelement. Bygningsregelementets krav B-95 til U-værdier for bygningsdele omkring rum opvarmet til: Bygningsdel Mindst 18 Grader C Mindst 5 grader C Ydervægge med vægt under 100 kg/m 0,0 0,30 Ydervægge med vægt over 100 kg/m og kældervægge mod jord 0,30 0,40 Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 grader lavere end temperaturen i det 0,40 0,60 aktuelle rum Etageadskillelse mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 grader lavere end temperaturen i det 0,30 0,40 aktuelle rum Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over ventileret kryberum 0,0 0,30 eller fri luft Loft og tagkonstruktion, herunder 0,15 0,5 skunkvægge Flade tagge og skråvægge direkte mod tag 0,0 0,5 Vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8 grader lavere end temperaturen i det aktuelle rum 1,80,90 Eksempel: Temperaturen i et telt! Udskr Fil:.doc Side 9 af 13

10 Figuren viser en temperaturgraf ved varmetransporten inde fra teltet fra højre og ud, mod venstre, gennem lag teltdug. Udetemperaturen er 0 grader. Det ses på grafen, at temperaturen tæt ved stoffet er lavere end inde i selve teltet. Begrebet kan kaldes overgangsisolans, eller overgangsvarmemodstand, i og u for henholdsvis indre og udvendige overflader. Samlet findes: i er overgangsisolansen, overgangsvarmemodstanden, ved indvendige overflade, = 0,13 u er overgangsisolans, overgangsvarmemodstanden ved udvendige overflade, = 0,04 d er isolans, varmemodstand for materialelag s er isolans, varmemodstand for evt. særlige lag i konstruktionen l er isolans, varmemodstand for luftlag Alle isolanser i i u m K W d modstandene beregnes: s l Oversegl: 1 + l/ + = 0,04 + ( 0,001m/0,5W/m*K ) + 0,13 = fx 0,174 Indertelt: 3 + l/ + 4 = 0,13 + (0,001m/0,5W/m*K ) + 0,13 = fx 0,64 er stoffets varmeledningskoeffitient. l er stoffets tykkelse i meter. Luftlaget mellem teltdugene medregnes ikke her. Bund 1 + t/ + = 0,13 + (0,0m/0,09W/m*K ) + 0,13 = fx 0,48 Oversegl, indersegl (og luftlaget) regnes sammen, da temperaturfaldet fra inde til ude fordeles over de to lag. De er i serie! Udskr Fil:.doc Side 10 af 13

11 samlet vægge = ( 0, ,64 ) = 0,438 bund = 0,48. Nu er bunden og siderne jo ikke i serie. De er parallelle. Noget energi forsvinder ud gennem væggene, noget gennem bunden. Og arealerne er forskellige: Væggene har et areal på 7 m, og bundarealet = 4,6 m. transporten ud af teltet findes som: Q = U værdi * Areal * (t t 1 ), eller Q Areal t t 1 Arealet er i m, temperaturen t i Kelvin. Er der 3 personer, er der ved ligevægt en varmetransport ud på Q = 3 * 10 W, idet en person gennemsnitligt producerer 10 Watt. Der fås følgende ligning, idet temperaturerne er i Kelvin: 7 m t 53 4,6m t 53 W 360 0,438 0,48 t udregnes til 67 K = -5,4 grader C inde i teltet. Ønskes temperaturen indenfor = +5 grader bliver der behov for ekstra varmeapparat: 7 Q , ,438 0,48 Der må tilføres = 77 Watt fra et varmeapparat!! 637 W Udskr Fil:.doc Side 11 af 13

12 Graddage: Beregn varme og brændselsbehovet for et hus, isoleret efter bygningsregelementets krav, og med et varmetab på Φ = 1 kw. Huset opvarmes med olie med brændværdi på 40 MJ/kg som er lig 40 x 0,78 = 11 kwh / kg Med Σ graddage = 731 fås varmebehovet 4 Q t t i u graddage = kWh 0 1 Der regnes med en indvendig temp på 0 grader og en udvendig på -1!! egnes med en nyttevirkning η = 0,6 findes behovet for brændsel til: Q kwh = 375 kg olie. Som fylder 375 / 950 = 4 m 3 = 4000 liter. energi prkg 11 0,6 kwh / kg Kilde: Bog om fysik og bygningsfysik.???? Graddage er summen af differencen mellem den indvendige temperatur og den udvendige døgntemperatur. Den indvendige er sat til 17 grader, idet daglige, kortvarige varmetilskud kan dække temperaturdifferencen op til 0 grader C. tilskud: Til opvarmning af et hus tjener både opvarmningssystemet, men også personer, der opholder sig i et rum, og varmen fra pærer, elektriske apparater mm. For glødepærer findes en nytteværdi på få %. Dvs. at kun ganske få % af den tilførte effekt eller energi bliver til lys. esten til varme, som jo tjener til at opvarme et lokale. Denne virkning er dog kun interessant om vinteren!! Udskr Fil:.doc Side 1 af 13

13 Her en oversigt over gennemsnitlige varmetilskud til opvarmning: Personvarme: 10 W Solindfald W/m vinduesareal. Elektriske apparater: Effekt W gennemsnit Brugstid, daglig timer Brugstid, ugentlig timer Brugstid, månedlig Timer Elforbrug kwh Månedlig Brødrister min 5 4,3 Dybfryser 50 l emhætte ,3 håndmixer min,5 hårtørrer ,6 kaffemaskine min 15 1 elkeddel min 5 4,3 Komfur, kogepl ovn Køleskab 150 l ,5 lampe opvaskemaskine ,5 radio ,6 strygejern støvsuger 50??? 8 TV ,5 tørretumbler vaskemaskine Yderligere materiale findes på: Glas: Udskr Fil:.doc Side 13 af 13

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12 Indholdsfortegnelse Begreber og enheder...2 Energi...2 Effekt...2 Måleenheder...3 Nyttevirkning....3 SI systemet...4 Kort om SI enhederne...5 Præfikser...5 Trykenheder...6 Usikkerhedsberegning...7 Om øvelser

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere