SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skelhøjvej 25A 2800 Kgs. Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. marts 2015 Til den 5. marts Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her. Med venlig hilsen Per Pedersen dansk drift center ApS Skovbrynet 15, 2880 Bagsværd ddce.dk tlf Mulighederne for Skelhøjvej 25A, 2800 Kgs. Lyngby Gulve Investering* ETAGEADSKILLELSE Nr. 25C-D: Etageadskillelse mod kælder fremstår i oprindelig udførelse som betondæk FORBEDRING Med overgang til fjernvarme bliver kælderen under nr 25C-D koldere. For at undgå kolde gulve i lejligheden over kælderen kan man isolere kælderloftet med fx Rockwool Rockorbit. Det er batts med vandafvisende overflade. Denne løsning er prissat her kr kr. 0,21 ton CO₂ Et alternativ er at isolere hele kælderen: - vindue med ét lag glas udskiftes til nyt vindue med energiglas - kælderdør udskiftes til ny isoleret dør - ydervægge mod kold jord i kælderen kan isoleres indvendigt med fx kalciumsilikatplader Det sidste punkt kræver godkendelse af forsikringsselskabet. Ydervægge Investering* MASSIVE YDERVÆGGE På tegningsmaterialet er ydermure på facader og gavle vist som massive mure i 30 cm tykkelse. Vi har termograferet ydervæggene udefra. Gavlene har en koldere overflade end facaderne. Det betyder, at gavlene har bedre isoleringsevne. Billedet ligner ikke det Energimærkningsnummer

3 karakteristiske for hulmursisolering, hvor fastbinderne tydeligt ses. Det ligner snarere en udvendig efterisolering med puds som afslutning. Termografi viser tydeligt varmetab gennem en jernbetonbjælke, som ligger over vinduerne i stueplanet. FORBEDRING En udvendig isolering af facadeydermurene er at foretrække frem for indvendig isolering. En udvendig isolering skønnes at kunne udføres ved anvendelse af nye isoleringsmaterialer i meget god isoleringsklasse kr kr. 3,77 ton CO₂ Den udvendige isolering skal dække jernbetonbjælkerne over stueplanets vinduer på vestvendte facader og afsluttes fx med pudslag. Grundet bygningernes bevaringsværdi skal der hos kommunen søges tilladelse denne ændring og der skal søges dispensation fra bygningsreglementets krav til efterisolering. Der er ikke plads til at isolere efter disse krav. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering* VINDUER Vinduerne skønnes overvejende at være nye med 2 lags energiruder. Dog har termografi vist en del ældre vinduer på vestvendte facader. Vi har for begge bygninger skønnet 30% ældre vinduer mod vest. FORBEDRING VED RENOVERING Ældre vinduer: Vinduerne foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant og kryptongas kr. 0,98 ton CO₂ * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energir, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energisforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C Hvis de energir, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C t varmeforbrug 102,06 MWh fjernvarme kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 14,39 ton Energimærkningsnummer

5 BYGNINGERNE Her ses beskrivelsen af bygningerne og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering LOFT Loftrummet på begge bygninger er isoleret med ca 200 mm mineraluld lagt på den oprindelige etageadskillelse. En yderligere isolering ved blot at forøge isoleringstykkelsen er mulig, men ikke rentabel med mineral- eller glasuld. Skråvæggene på begge bygninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Der er ikke plads til mere med mindre tagfladen hæves. Dette er ikke realistisk her og nu med henvisning til bygningernes bevaringsværdi og at det nuværende tag kun er få år gammelt. Skunkene på begge bygninger er isoleret med 200 mm mineraluld på væg og gulv. En yderligere isolering er mulig, men ikke rentabel. Sammenfattende kan man isolere tagkonstruktionen bedre, men udgiften står ikke mål med n. Der er andre tiltag, som vil være mere lønsomme. Ydervægge Investering MASSIVE YDERVÆGGE På tegningsmaterialet er ydermure på facader og gavle vist som massive mure i 30 cm tykkelse. Vi har termograferet ydervæggene udefra. Gavlene har en koldere overflade end facaderne. Det betyder, at gavlene har bedre isoleringsevne. Billedet ligner ikke det Energimærkningsnummer

6 karakteristiske for hulmursisolering, hvor fastbinderne tydeligt ses. Det ligner snarere en udvendig efterisolering med puds som afslutning. Termografi viser tydeligt varmetab gennem en jernbetonbjælke, som ligger over vinduerne i stueplanet. FORBEDRING En udvendig isolering af facadeydermurene er at foretrække frem for indvendig isolering. En udvendig isolering skønnes at kunne udføres ved anvendelse af nye isoleringsmaterialer i meget god isoleringsklasse kr kr. 3,77 ton CO₂ Den udvendige isolering skal dække jernbetonbjælkerne over stueplanets vinduer på vestvendte facader og afsluttes fx med pudslag. Grundet bygningernes bevaringsværdi skal der hos kommunen søges tilladelse denne ændring og der skal søges dispensation fra bygningsreglementets krav til efterisolering. Der er ikke plads til at isolere efter disse krav. LETTE YDERVÆGGE Der er regnet med nye opgangsdøre på begge bygninger. Disse monteres indenfor kort tid. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering VINDUER Vinduerne skønnes overvejende at være nye med 2 lags energiruder. Dog har termografi vist en del ældre vinduer på vestvendte facader. Vi har for begge bygninger skønnet 30% ældre vinduer mod vest. FORBEDRING VED RENOVERING Ældre vinduer: Vinduerne foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant og kryptongas kr. 0,98 ton CO₂ Gulve Investering TERRÆNDÆK Terrændæk på begge bygninger er i oprindelig udførelse: 25 cm slaggelag, 8 cm beton, 3 cm leca-beton, 2 cm afretningslag afsluttet med trægulv. Termografi viser varmetab gennem sokkel på begge bygninger. Hvis man beslutter en facadeisolering, så vil dette tab reduceres væsentligt, idet man ved udvendig facadeisolering isolerer et stykke ned under terræn. Energimærkningsnummer

7 ETAGEADSKILLELSE Nr. 25C-D: Etageadskillelse mod kælder fremstår i oprindelig udførelse som betondæk FORBEDRING Med overgang til fjernvarme bliver kælderen under nr 25C-D koldere. For at undgå kolde gulve i lejligheden over kælderen kan man isolere kælderloftet med fx Rockwool Rockorbit. Det er batts med vandafvisende overflade. Denne løsning er prissat her kr kr. 0,21 ton CO₂ Et alternativ er at isolere hele kælderen: - vindue med ét lag glas udskiftes til nyt vindue med energiglas - kælderdør udskiftes til ny isoleret dør - ydervægge mod kold jord i kælderen kan isoleres indvendigt med fx kalciumsilikatplader Det sidste punkt kræver godkendelse af forsikringsselskabet. Ventilation Investering VENTILATION Der er naturlig ventilation i bygningerne i form af oplukkelige vinduer med friskluftventiler og aftrækskanaler fra bad og køkken. Energimærkningsnummer

8 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. VARMEPUMPER Det er ikke rentabelt at etablere varmepumper med tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning. SOLVARME Med bevaringsværdien 3 for ejendommen vil vi undlade at stille forslag om solvarmepaneler på taget. Varmefordeling Investering VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder skønnes isoleret med 30 mm mineraluld. Varmefordelingsrør i lejemål er uisolerede Jordledning til centralvarmevand regnes udført som præisoleret rør ført sammen med rør til varmt brugsvand. Føringsvej kan svagt ses i terræn med termografikamera. VARMEFORDELINGSPUMPER Cirkulationspumpen til centralvarme er af fabrikat Grundfos type Magna Det er en ny sparepumpe. AUTOMATIK Der er automatik til udetemperaturstyring Der er termostatventiler på alle radiatorer. Energimærkningsnummer

9 VARMT VAND Varmt vand Investering VARMTVANDSRØR Cirkulationsledning til varmt brugsvand i kælderen er galvaniseret stålrør isoleret med ca 30 mm mineraluld. Cirkulationsledning til varmt brugsvand gennem lejligheder er isolerede bortset fra afgreninger til tappesteder og ved gennemføring af etageadskillelser. Jordledning til varmt brugsvand skønnes at være præisoleret rør. VARMTVANDSPUMPER Cirkulationspumpe til varmt brugsvand er en Grundfos UPS FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe. Den eksisterende pumpe kan udskiftes med en ny pumpe som Grundfos, type Alpha N. Ydermere kan der monterets et tænd-sluk ur som stopper pumpen fx fra kl Det sparer lidt el, noget varmetab fra rør og endelig giver det ro i varmtvandsbeholderen med bedre fjernvarmeafkøling til følge kr kr. 0,57 ton CO₂ VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i en 300 liter beholder af fabrikat Viessmann type Vitocell 300. Energimærkningsnummer

10 EL El Investering BELYSNING Udendørsbelysning består af belysningsarmaturer som skotlamper med kompaktslysstofrør styret med skumringsrelæ. Belysning i boliger er ikke omfattet af gennemgangen, kun belysning i fællesområder er omfattet. Trappebelysning består af belysningsarmaturer med sparepærer. Der er bevægelsesfølere på trappebelysning. SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningerne. Med - dels bevaringsværdien 3 for ejendommen - dels orientering af tagfladerne mod øst og vest vil vi undlade at stille forslag om solceller. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Ejendommen består af to lige store bygninger. Der er på begge bygninger lagt ny tagbelægning i tegl samt nyt undertag. Der er efterisoleret på spidsloft og i skunke. I skråvæggene er der isoleret så meget pladsen tillader med den eksisterende tagkonstruktion. Efter det oplyste 125 mm mineraluld. En yderligere isolering ville have krævet, at tagfladen løftes. Dette er undladt af hensyn til bygningerne s bevaringsværdi. Yderevæggene fremtræder med puds på gavle og malet murstensvæg på facader. Der er netop indlagt fjernvarme til erstatning for et ældre gasfyr. Varmecentral i kælder under 25 C-D med jordkanal til 25 A-B. Bygningerne er bevaringsværdige med bevaringsværdien 3. Denne kategorisering betegner bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Energimærkningsnummer

11 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Bygning i energienheder Massive ydervægge Udvendig efterisolering af facadeydervægge kr. 26,57 MWh Fjernvarme kr. 40 kwh Elektricitet Etageadskillelse Efterisolering af etageadskillelse mod kælderen under 25C-D kr. 1,47 MWh Fjernvarme kr. 2 kwh Elektricitet Varmt og koldt vand Varmtvandspum per Ny cirkulationspumpe, som Alpha N, 18 W kr. 2,11 MWh Fjernvarme kr. 416 kwh Elektricitet Energimærkningsnummer

12 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning i energienheder Vinduer Udskiftning af ældre vinduer til nye med trelags energiruder. 6,93 MWh Fjernvarme 4 kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

13 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE 25A-B - den UDEN kælder Adresse... Skelhøjvej 25A BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... D Energimærke efter rentable sforslag... C Energimærke efter alle sforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. BYGNINGSBESKRIVELSE 25C-D - den MED kælder Adresse... Skelhøjvej 25C BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Energimærke efter rentable sforslag... C Energimærke efter alle sforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Energimærkningsnummer

14 Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme ,38 kr. per MWh Elektricitet til andet end opvarmning... 2,10 kr. per kwh FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA dansk drift center ApS Skovbrynet 15, 2880 Bagsværd ddce.dk tlf Ved energikonsulent Per Pedersen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, Energimærkningsnummer

15 anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

16 Skelhøjvej 25A 2800 Kgs. Lyngby Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 5. marts 2015 til den 5. marts 2025 Energimærkningsnummer

17 25A-B - den UDEN kælder Skelhøjvej 25A 2800 Kgs. Lyngby Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 5. marts 2015 til den 5. marts 2025 Energimærkningsnummer

18 25C-D - den MED kælder Skelhøjvej 25C 2800 Kgs. Lyngby Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 5. marts 2015 til den 5. marts 2025 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Butikker Kildeparken 1. Solnavej 69A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2014 Til den 19. februar 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for Kragsbjergvej 4 5610 Assens Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Moldepearken Moldevej 19A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2014 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Allestedgårdsvej 21 5672 Broby Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. september 2013 Til den 7. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ikast- Brande kommune Svalehaven 20 7430 Ikast Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. november 2012 Til den 15. november 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flyvbjergvej 100 9740 Jerslev J Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. marts 2014 Til den 7. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Parkvej 26 4990 Sakskøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. marts 2013 Til den 26. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Helligkorsvej 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dønnergårds Alle 143 2670 Greve Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2014 Til den 28. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejlskovvej 2 7840 Højslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. april 2015 Til den 9. april 2025. Energimærkningsnummer 311105797

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandgårdsvænget 32 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2014 Til den 14. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vadholm 3 800 Kongens Lyngby ernes energimærke: Gyldig fra 13. november 014 Til den 13. november 01. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12047 Tunnelen 9 4894 Øster Ulslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2012 Til den 12. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Skipperparken 45 7130 Juelsminde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2015 Til den 21. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere