AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100."

Transkript

1 AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER Frederiksberg, d Rev. d

2 Fællesbetingelser og fagbeskrivelser. INDHOLDSFORTEGNELSE Fællesbetingelser: F 1. Almen orientering 3 F 2. Tilbudsgrundlag 4 F 3. Fravigelser og tilføjelser til AB 92 6 F 4 Fælles forhold 9 Fagbeskrivelse: 1. Snedkerarbejdet Murerarbejdet VVS-arbejdet El-arbejdet Maler-arbejdet 24 Specifikation af omfang 26 2

3 F 1. ALMEN ORIENTERING F 1.1 Beliggenhed AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. F 1.2 Bygherre Afdelingsbestyrelsen Østerbrogade 119, Gården 2100 København Ø. Att. Jais Elvekjær F 1.3 Administrator AAB Tlf Havnegade København K. Att. Niels M. Jensen F 1.5 Projekt og byggeledelse Akademiingeniør Anders Leth Hansen Tlf L.I.Brandes Allé Frederiksberg C Fax

4 F 2. TILBUDSGRUNDLAG F 2.1 Udbudsmateriale Gældende i følgende rækkefølge: Bygherrens udbudsbrev og evt. rettelsesblade. Bygherrens tilbudsformular med tilbudslister. Fællesbetingelser. Nærværende fagbeskrivelse. Fagbeskrivelse for øvrige entrepriser. Tegninger iht. tegningsfortegnelsen. Eksisterende forhold. Entreprenørens besigtigelse og opmåling på stedet. F 2.2 AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992, er gældende for arbejdet med de i kapitel F 3. anførte fravigelser og tilføjelser. F 2.3 Love, påbud, myndighedsbehandling m.m. Entreprenøren har ansvaret for, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning, og at påbud m.m. bl.a. i lovgivningen om almindelig arbejder-beskyttelse overholdes, samt at Arbejdstilsynets anvisninger efterkommes. Evt. myndighedsbehandling og indhentning af tilladelser foretages af entreprenør. Eventuel bygge/afløbstilladelse indhentes af bygherre. F 2.4 Bygningsreglement, normer og standard Bygningsreglement af 1995 med tillæg er gældende. Dansk Ingeniørforenings normer er gældende, samt de hertil hørende vejledninger, anvisninger, standarder m.m. således, at krav nævnt i vejledninger og standarder er at betragte som normkrav, der ikke må afviges uden aftale med byggeledelsen. Alle relevante danske og udenlandske normer og standarder er gældende, i nyeste udgave. Entreprenøren har ansvaret for, at krav til materialer, udførelse og kontrol overholdes. 4

5 F 2.5 Entreprisens udførelse og omfang. Entreprenøren er pligtig til at gennemlæse øvrige fagbeskrivelser/entrepriser. Entreprenøren må ved gennemgang på stedet vurdere arbejdets omfang for egen og øvrige entrepriser. Fagbeskrivelsens afsnit supplerer hinanden, ligesom Fagbeskrivelse og Fællesbetingelser supplerer hinanden således, at ydelser, der blot er anført ét af stederne, skal medregnes i tilbud. Ved evt. uoverensstemmelse skal største ydelse medregnes. Entreprisen omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for entreprisens fulde færdiggørelse i relation til nærværende tilbudsgrundlag, uagtet disse ikke udtrykkeligt fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse. F 2.6 Mængder. Forinden accept skal entreprenøren kontrollere de i omfangsbeskrivelsen samt tilbudslisten opgivne mængder. Entreprenøren godkender ved sin accept mængderne og kan ikke senere rejse krav om ekstrabetaling, såfremt det viser sig, at der er afvigelser fra de opgivne mængder. Konstaterer entreprenøren inden accepten afvigelser, reguleres entreprisesummen i overensstemmelse hermed. Se også pkt. F 3, ad. 2. 5

6 F3. FRAVIGELSER OG TILFØJELSER TIL AB 92. I det følgende er refereret til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92, udfærdiget af Boligministeriet 10. december ad 1 Hvor der i det følgende er refereret til AB 92, supplerer eller erstatter de pågældende bestemmelser AB 92, og de pågældende bestemmelser går forud for AB 92. ad 2 Udbudsformen fremgår af udbudsbrevet. Ved bunden licitation forbeholder bygherren sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. Grundlaget for arbejdet er de i udbudsbrevet angivne dokumenter i den deri angivne prioritetsrækkefølge. De bydende skal straks ved modtagelse af udbudsmaterialet kontrollere, om dette indeholder, hvad der er angivet i udbudsbrevet. Risikoen for eventuelt for lavt tilbud som følge af manglende udbudsmateriale påhviler således alene den bydende. Bygherre betaler ikke nogen form for udregningsvederlag. Udbudsdokumenterne gælder hver for sig således, at ydelser skal medregnes i tilbud, selvom de kun er nævnt et af stederne. Foreligger der mængdefortegnelser skal kun de mængder der fremgår af fortegnelsen medregnes. Ikke alle ydelser kan påregnes at være medtaget i mængdefortegnelsen. Projektet redegør ikke i alle detaljer for forholdene på stedet. Forinden afgivelse af tilbud må de bydende derfor selv gennemgå byggepladsen for at skaffe sig kendskab til de forhold, der kan have betydning for prissætningen. Ekstrakrav for ydelser, der er afstedkommet af forhold på stedet, som entreprenøren kunne have taget højde for i sin prisfastsættelse, vil blive afvist. Fristen for tilbagelevering af udbudsmaterialet er en uge efter der er givet meddelelse om, at entreprisen er blevet overdraget eller at licitationen er annulleret. Den til udbudsmaterialet hørende tilbudsformular skal anvendes. Tilbudsformular i 2 eksemplarer indsendes eller afleveres i lukket kuvert, mærket som angivet i udbudsbeskrivelsen. Tilbudsformular med bilag herunder tilbudslister skal være fuldstændigt udfyldt. Såfremt tilbudslister ikke er fuldstændig udfyldt, kan dette medføre, at tilbuddet kasseres. Evt. forbehold over for udbudsmaterialet anføres i tilbudsformularens forbeholdsrubrik. Vedlægges de som særligt tilbudsbilag, henvises der dertil i nævnte rubrik. 6

7 Måtte nogen angivelse i udbudsmaterialet være uklar for de bydende, skal evt. spørgsmål være bygherren i hænde 5 arbejdsdage før licitationsdagen. Derefter afgives skriftligt svar til de bydende. Undlader en bydende at indhente sådanne oplysninger, kan han ikke senere påberåbe sig evt. uklarheder. ad 3 Ved behandling af de indkomne tilbud tager bygherren i samråd med den rådgivende ingeniør stilling til, om tilbuddene er konditionsmæssige tilbud. Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge imellem samtlige indkomne tilbud herunder også eventuelle alternative tilbud. Den bydende skal vedstå sit tilbud i 10 uger regnet fra licitationsdagen. ad 4 Accept gives på totalsum. Forbehold og andre afvigelser fra udbudsbetingelserne, der måtte være nævnt i tilbuddet, er kun gældende for aftalen såfremt de udtrykkelig er nævnt i accepten. I en nærmere angivet periode mellem licitationen og accept skal entreprenøren foretage en mængdekontrol af de på tilbudslisten angivne mængder. Ved mængdekorrektioner, om hvilke der er opnået enighed, ændres totalsummen i overensstemmelse hermed. Korrektioner som følge af regnefejl i entreprenørens prissætning kan ikke ændre totalsummen. Korrektioner i entreprisesummen efter accept vil kun finde sted på grundlag af ændringer i projektet. Entreprenøren skal returnere accepten i dateret og underskrevet stand inden 1 uge fra acceptdato. ad 5 Senest ved kontraktforhandlingen skal navn på eventuelt underentreprenører samt disses arbejdsområder meddeles bygherre, der forbeholder sig ret til udskydelse af underentreprenører. Forårsager en sådan udskydelse, at tilbudsgiveren ikke længere kan vedstå sit tilbud, forbeholder bygherren sig ret til at forhandle med næstlavest bydende uden, at licitationen derfor skal annulleres. Bygherren er berettiget til at kræve af entreprenøren, at denne sætter en antagen underentreprenør fra arbejdet, såfremt det af underentreprenøren under arbejdets udførelse udførte arbejde lider af sådanne mangler, at der er væsentlig risiko for, at arbejdet ikke vil blive afleveret konditionsmæssigt, eller at byggeriet vil blive forsinket. Uanset om dele af entreprisen overlades til underentreprenører, har entreprenøren forhandlingspligt for hele entreprisen, ligesom han er eneansvarlig for, at de af byggeledelsen givne anvisninger følges også af underentreprenører. Dele af entreprisen må ikke overdrages til underentreprenører, der ikke er nævnt ved accepten, såfremt der ikke forud er truffet skriftlig aftale med byggeledelsen herom. 7

8 ad 6 Sikkerhedsstillelse skal ske i form af bankgaranti eller som kontant depositum. Tidsbegrænset sikkerhedsstillelse godkendes ikke. Sikkerhedsstillelsen skal være til bygherrens disposition uden rettergang og på bygherrens anfordring. Sikkerhedsstillelsen frigives tidligst 1 henholdsvis 5 år efter afleveringsforretningen, når eventuelle mangler ved garantieftersynet er afhjulpet, arbejderne er godkendt af myndighederne, og der foreligger anmærkningsfri ibrugtagningsattest. Bygherren kan, hvis det skønnes nødvendigt, kræve garantistillelsen opretholdt udover det nævnte tidspunkt. Bygherren er berettiget til eventuelt uden varsel at anvende garantien ( sikkerhedsstillelsen ) til hel eller delvis dækning af tab i forbindelse med entreprenørens eventuelle misligholdelse af kontrakten. Sikkerhedsstillelsen kan kun hæves på foranledning og anvisning af byggeledelsen. Afhjælpningsforpligtelsen er ikke begrænset til den stillede sikkerhed. Senest 4 uger inden afhjælpningsperiodens udløb skal entreprenøren til byggeledelsen fremsende skriftlig anmodning om frigivelse af sikkerheden. Hvis entreprenøren undlader dette, forlænges afhjælpningsperioden automatisk indtil 4 uger efter sådan anmodnings fremkomst. ad 8 ad 47 Entreprenøren bærer en selvrisiko - typisk kr ,00 af enhver skade, der måtte opstå. Materialer og varer, som henstår i lånte lokaliteter skal forsikres af entreprenøren for egen regning. Det samme gælder materialer og varer på værksted eller på entreprenørens plads, samt arbejdsskure, stilladser, redskaber og arbejdsmaskiner, som tilhører entreprenøren. Uanset 47 skal tvister på en af parternes begæring behandles ved de almindelige domstole. 8

9 F. FÆLLES FORHOLD F 4.1 Materialer, udførelse og kontrol. Uanset beskrivelsen ikke måtte indeholde den nødvendige detaljerede beskrivelse af arbejderne, påhviler det entreprenøren at sikre materialer, udførelse og kontrol er i henhold til normers krav. Før lukning af konstruktioner skal tilsynet tilkaldes i så god tid, at arbejdsrytmen ikke forstyrres, Det er entreprenørens fulde ansvar, at konstruktioner er korrekt udført uanset tilsynets godkendelse. F 4.2 Entreprisens udførelse med øvrige entrepriser. Arbejdet udføres i nøje samarbejde med øvrige entreprenører. F 4.3 Advisering og arbejdsgang. Før arbejdet påbegyndes skal entreprenør, min. 10 dage før udførelsestidspunkt, advisere beboere ved direkte henvendelse. Arbejdsgangen tilrettelægges således, at arbejder skal udføres i samme arbejdsgang og således, at der opstår mindst mulige gener for beboerne. F 4.4 Oprydning, rengøring mm. Entreprenøren skal sørge for fri passage ved alle adgangsveje og påse, at oprydning, rengøring, afdækning, afspærring, afmærkning og aflåsning er udført på forsvarlig måde og stadig holdes i orden. Ovennævnte skal kontrolleres af entreprenøren hver dag ved arbejdstids ophør. Byggepladsen skal holdes ryddelig og fri for affald og overskydende materialer, der skal fjernes dag for dag. F 4.5 Fælles faciliteter. I entreprisen skal der være indeholdt etablering, rengøring og vedligeholdelse af opholds- og sanitetsskur i henhold til gældende bestemmelser for de på arbejdspladsen beskæftigede håndværkere. Byggeplads kan etableres i gården, hvor også eventuel materialecontainer kan opstilles. Indkørsel gennem port, bredde 2,50 m. 9

10 Tilslutning og demontering for el, vand og afløb fra ejendommens installation skal være indeholdt i entreprisen. Vand- og elforbrug til håndværktøj vil blive betalt af bygherre. Opstilling af skurvogne samt tilslutning af diverse installationer aftales med byggeledelse. F 4.6 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Hovedentreprenøren overtager den af bygherren påhvilende pligt til at koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. F 4.7 Skader Før opstart foretager entreprenør og byggeledelse registrering af skader på inventar, bygning og friareal, der evt. senere ville kunne lægges entreprenøren til last. Entreprenøren har ansvaret for enhver forvoldt skade på inventar, bygning og friareal. Det påhviler entreprenøren straks at meddele tilsyn og herefter at afhjælpe eventuelle opståede skader. F 4.8 Efterreparationer ved garantiens ophør. Ved garantiens ophør skal efterreparationer foretages i fornødent omfang. Garanti i henhold til F 3 - fravigelser og tilføjelser til AB 92 ad

11 Snedkerarbejdet 1. SNEDKERARBEJDET 1.1 Tilbudsgrundlag Tilbudsmaterialet Bygherrens udbudsbrev og evt. rettelsesblade. Bygherrens tilbudsformular med tilbudslister. Fællesbetingelser. Nærværende fagbeskrivelse. Fagbeskrivelse for øvrige entrepriser. Tegninger iht. tegningsfortegnelse Eksisterende forhold. Entreprenørens besigtigelse og opmåling på stedet Fællesbetingelser Der henvises til indholdsfortegnelsen: Fællesbetingelser. Endvidere skal følgende præciseres: Bygningsreglement Trækonstruktioner: DS 413. Entreprenør er ansvarlig for, at ovennævnte positioner overholdes, inkl.. materialer, udførelse og kontrol Entreprisens omfang. Efterfølgende beskrivelse omfatter materialer og forskrifter for arbejdets udførelse samt en omfangsbeskrivelse. Generelle betingelser, normer og anvisninger: Vedr. generelle forskrifter for materialer og arbejdets udførelse henvises til de sidste reviderede udgaver af krav, normer og anvisninger. Besigtigelse: Entreprenøren er ansvarlig for at gøre sig bekendt med eksisterende forhold. Før tilbuddet gives, foretages omhyggelig besigtigelse på stedet. Det aftales, at der besigtiges 5 stk. baderum ved entreprenørgennemgangen. Materialer: Der skal, overalt hvor produkter eller kvaliteter ikke udtrykkeligt er specificeret anvendes materialer, der er velegnede til benyttelse i de konstruktioner, hvori de indgår. 11

12 Omfang og udførelse: Det forudsættes, at entreprenøren selv lader foretage opmåling og optælling på stedet iht. de faktiske forhold, i det omfang det skønnes nødvendigt. De nedenfor angivne omfang er skønsmæssige omfang, som giver omtrentligt overblik over mængder. WC/BAD Væg mod entré: Nedtagning af fliser, koksvæg, lister m.m. inkl. botkørsel af materialer. Opsætning af ny væg med 2 lag 12 mm kalciumsilikatplader med forskudte samlinger mod vådrum. Pladerne fastgøres til underlag med selvskærende skruer med skrueafstand på max. 200 mm langs kanter og max. 300 mm i mellemunderstøtninger. Der monteres 0,20 mm PE-folie mellem de to plader. Plader føres helt til etageadskillelse samt til loft. Rigelsystem: Stålprofiler som Danogips SK/R 45. Isolering: 50 mm stenuld. Vådrumsplader: 12 mm kalciumsilikatplader som Ivarsson Marsterbord. Det præciseres, at levering hører under denne entreprise. Væg opsættes på betonopkant efter udstøbning (murer) Ved yderste lag vådrumsplade udlægges bitumenimprægneret fugebånd mod betondæk. Der leveres og monteres ny vådrumsdør, som hvid fyldningsdør 8 M Køkken. Der ønskes i størstedelen af baderummen en tillægspris på etablering af udvidelse. Her udtages eksisterende dør mod køkken. Der udskæres i koksvæg for nyt dørhul. Væg lukkes med stålprofiler, som Danogips SK/R 45. Isolering: 50 mm stenuld. Beklædning med 13 mm gips på begge sider. Udskiftning og afkortning af dørgerichter. Dimensioner og længde efter aftale med bygherre. Dør kan forventes genanvendt.. Udskiftning af slutblik. Vægpanel samt fodpanel udskiftes. 12

13 Murerarbejdet. 2.1 Tilbudsgrundlag Tilbudsmaterialet Bygherrens udbudsbrev og evt. rettelsesblade. Bygherrens tilbudsformular med tilbudslister. Fællesbetingelser. Nærværende fagbeskrivelse. Fagbeskrivelse for øvrige entrepriser. Tegninger iht. tegningsfortegnelse. Eksisterende forhold. Entreprenørens besigtigelse og opmåling på stedet Fællesbetingelser Der henvises til indholdsfortegnelsen: Fællesbetingelser. Endvidere skal følgende præciseres for tømrerarbejdet: Bygningsreglement Trækonstruktioner: DS 413. Entreprenøren er ansvarlig for, at ovennævnte positioner overholdes, inkl.. materialer, udførelse og kontrol Entreprisens omfang Efterfølgende beskrivelse omfatter materialer og forskrifter for arbejdets udførelse samt en omfangsbeskrivelse. Generelle forskrifter: Dansk ingeniørforenings norm for murværkskonstruktioner, DS 414 udgave By og Byg Anvisning 200: Vådrum. Besigtigelse Entreprenøren er ansvarlig for at gøre sig bekendt med eksisterende forhold. Før tilbuddet gives, foretages omhyggelig besigtigelse på stedet. Det aftales, at der besigtiges 5 stk. baderum ved entreprenørgennemgangen. Materialer: Der skal, overalt hvor produkter eller kvaliteter ikke udtrykkeligt er specificeret anvendes materialer og beslag, der er velegnede til benyttelse i de konstruktioner, hvori de indgår. 13

14 Omfang og udførelse: Tilbudsgiver bærer ansvaret for opmåling af eksisterende omfang. Det forudsættes, at entreprenøren selv lader foretage opmåling og optælling på stedet iht. de faktiske forhold, i det omfang der herudover skønnes nødvendigt. De nedenfor angivne omfang giver omtrentligt overblik over mængder. NYT AFRETNINGSLAG PÅ GULV Eksisterende gulvklinker og afretningslag fjernes. Materialer: Primer: MD 16 fra Optiroc. Beton/spartelmasse: Afretningslag fra Optiroc: ABS 318 Grovpuds hurtig, 0-4mm, trykstyrke 30 MN/m², lagtykkelse mm. Udførelse: For støbning af nyt afretningslag skal producentens anvisning overholdes. Underlaget skal inden igangsættelse af arbejdet rengøres og eventuel overfladevand fjernes. Gulvafløb/indsats skal være placeret så afløb indgår i klinkemodulet med centreret klinkeafskæringer omkring afløb. Underlag skal inden udstøbning svummes med primer MD 16 til fuldstændig dækning. Primer skal danne film før udlægning af flydemørtel. Brugsanvisning på emballagen skal nøje følges. Der sikres, at svindarmering bliver lagt midt i afretningslagets tykkelse, og i øvrigt iht. fabrikantens anvisninger. Mindste tykkelse 30 mm ved gulvafløb fastsættes i samarbejde med tilsynet. Spartelmasse fordeles med håndspartel iht. producentens anvisning til pæn og jævn overflade. Afretningslag skal udføres med 1 % konvolutfald mod gulvafløb Afretningslag støbes helt ud til omkringstående vægge og mod udstøbning i installationsskakten. Udstøbning skal beskyttes mod udtørring ved tildækning af plast og eventuel nødvendig eftervanding. Den beskrevne spartelmasse er hurtigtørrende. I udvidelse mod gang (tillægsydelse) udstøbes gulv på indskud se pkt Specielt: Afretningslag skal udføres med fald mod gulvafløb iht. nærmere aftale. Omfang: Hele gulvet, inkl. dørtrin. 14

15 UDSTØBNING AF OPKANTER MM GULVKONSTRUKTION Der ønskes i størstedelen af baderummen en tillægspris på etablering af udvidelse. Materialer: Beton: B30M ; fck. > 30 MPa. Moderat miljøklasse. V/C 0,5, tilsat plastificeringsmiddel. Maks. stenst. 8 mm Armering: Rustfast ribbestål, fyk >= 235 Mpa, Ø 6 mm Klæbemørtel: Hilty HIT-HY 20 Udførelse: Mindste betontykkelse 60 mm. Opkanter målsættes således at de overalt er min. 60 mm over færdig gulv. Opkanter armeres med langsgående armering. Der udføres opkant under væg mod entré. KLARGØRING ALLE VÆGGE FØR VÅDRUMSMEMBRAN Materialer: Primning: Lip-Primer. Opretning: Lip-Multifliseklæb. Udførelse: Der henvises til producentens anvisninger. Inden vådrumsmembran udføres, skal ujævnheder på op til 2 mm. oprettes. Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og overfladerester. Vægge primes med fugt-imprægneringsmiddel som Lip-Primer. Der udføres glatspartling med Lip-Multifliseklæb som filtses inden ophærdning. Spartelkanter og spor fjernes så overfladen er jævn glat. Spartelmasse påføres underlaget i et tyndt lag 2-5 mm med stålspartel eller stålbræt i en arbejdsgang. Udsætning af mindre huller og revner kan forekomme. Vægge skal rettes op, og alle ujævnheder skal efter endt behandling være udjævnet så fremtidige fliser ikke tander. Entreprenør påviser før arbejdets igangsættelse omfanget af reparationer og opmåler ydelsen for tilsynet. Omfang: Alle vægge fra gulv til loft: kalciumsilikatplader. inkl. overvægge mellem loft og etageadskillelse. 15

16 VÅDRUMSMEMBRAN PÅ ALLE VÆGGE Materialer: Vandtæt lag på væg skal udføres med Lip Vådrumssystem ved tætnings- og klæbesystem til vådrum og bad. Primer: Som Lip-Primer. Flydende cementbaseret: Lip-vandtætningspasta. Elastisk armering: Lip-vandtætningsbinder + glasfibervæv. Udførelse: Alle arbejder skal udføres efter producentens anvisninger. Ved alle hjørner væg/væg og gulv/væg, omkring rørgennemføringer og overgange gulvafløb/gulv og gulv/installationsskakt udføres armeringsvæv. Ved samlinger skal der ligeledes lægges armeringsvæv. Ligeledes udføres armeringsvæv ved udadgående hjørner og på gulv ved niveauovergang. Alle flader påføres ufortyndet primer til fuld dækning. Vandtætningspasta påføres når primede overflader er håndtør med spartel til minimum 1 mm lagtykkelse. Indtil vandtætningen er tør skal badeværelse afspærres så der ikke sker adgang før fliser/klinker er lagt og fuget inkl. tørretid Omfang:. Alle vægge fra gulv til etageadskillelse: porebeton og kalciumsilikatplader, inkl. eks. ventilationskanaler for fuldstændig tætning. inkl. overvægge mellem loft og etageadskillelse.. VÅDRUMSMEMBRAN PÅ NYT GULV Materialer: Vandtæt lag på gulv skal udføres som Lip Vådrumssystem ved tætnings og klæbesystem til vådrum og bad. Primer: Lip-Primer. Flydende cementbaseret: Lip-vandtætningspasta. Elastisk armering: Lip-vandtætningsbinder + glasfibervæv. Udførelse: Alle arbejder skal udføres efter producentens anvisninger. Alle producentens forskrifter skal overholdes mht. underlagets tørretid og beskaffenhed. Der henvises til VÅDRUMSMEMBRAN PÅ NYE VÆGGE. Inden arbejdet udføres kontrolleres, at der er 2 % fald mod afløb i brusezone. Inden opstart skal entreprenøren i god tid varsle tilsyn for syn af underlag og for forhold vedr. arbejdets udførelse. Omfang: Hele gulvet, inkl. dørtrin. 16

17 FLISER PÅ ALLE VÆGGE. Materialer: Fliseklæber: Lip Multi Fliseklæb. Fugemørtel: Lip Fugemasse, farve aftales med tilsynet. Dilatationsfuge: Flexibel mørtelfuge. Vægfliser: Der er angivet flisetyper på de enkelte detailtegninger. Udførelse: Klargøring, blanding, klæbning og fugning udføres efter producentens forskrifter. Før påklæbning skal det sikres at den vandtætte membran er gennemtør. Arbejdet skal udføres som glat, plan og ensartet flade med lige fugebredder horisontalt som vertikalt. Inden lægning af fliser/klinker skal fald og planhed i underlaget kontrolleres så opsatte krav modsvarer de krav, der stilles til færdig belægning. Fliser/klinker opsættes præcis i samme flugt som eks. Fliser skal på udvendige kanter og hjørner være glaseret. Der må ikke være mindre skæringer end 1/3 flise/klinke uden tilsynets g odkendelse. Gulvafløb centreres i klinker. Den endelige fliseinddeling skal g odkendes af tilsynet. Der påføres med, bredtandet tandspartel, et lag fliseklæber i et jævnt lag, hvorpå fliser/klinker udlægges. Under udlægningen/opsætningen foretages løbende aftrækningsforsøg for, at sikre fliseklæberen har vedhæftning på såvel flise/klinke som væg/gulv. Fugning foretages ca. 2 dage efter udlægning/opsætning, når fliseklæberen har sin fornødne styrke. Fugemassen trækkes diagonalt med en gummispartel indtil fuger er helt fyldte. Når fugemassen er stabil afvaskes fliser/klinker med en ikke ridsende svamp el. lign, hvorefter fuger eftergås. Fuger skal stå glatte og plane. Fugemasse på fliseoversider accepteres ikke. Ved overgang mellem gulv og væg og ved væg/væg fuges med flexibel mørtelfuge i henhold til nærmere aftale med tilsyn. Der fuges også med flexibel mørtelfuge omkring rørgennemføringer og gulvafløb samt under bundstykke dør. Kun fuger som står plane og glatte vil blive godkendt. Fliser, klinker, spejl m.m. afrenses og poleres inden aflevering. Det understreges, at fliser også opsættes i niche mod trappe, dog ikke på glasfladen. Specielt: Entreprenøren forelægges vægflise til godkendelse. Levering og opsætning af indmuret spejl over vask. Ca. mål b =70 cm, h =870 cm. Mål tilpasses hele fliser i højden. Placering ca. 115 cm over færdig gulvhøjde. Konkret placering efter aftale med bygherre. Omfang: Alle vægge, inkl. på kalciumsilikatplader. Fra gulv til 2,04 m over gulv 17

18 KLINKER PÅ GULV Materialer: Fliseklæber: Lip Multi Fliseklæb. Fugemørtel: Lip Fugemasse, farve aftales med tilsynet. Dilatationsfuge: Flexibel mørtelfuge. Klinker: Som eks. - fabrikat, størrelse og farve. Udførelse: Klargøring, blanding, klæbning og fugning udføres efter producentens forskrifter. Der henvises for arbejdets udførelse til beskrivelsesposition vedr. FLISER PÅ VÆGGE. Arbejdet skal udføres som glat, plan og ensartet flade med lige fugebredder på gulv. Inden lægning af klinker skal fald og planhed i underlaget kontrolleres så opsatte krav modsvarer de krav der stilles til færdig belægning. Klinker udlægges i mønster som eks. Specielt: Klinker: Der er angivet flisetyper på de enkelte detailtegninger. Omfang: Hele gulvet, inkl. dørtrin UDSKÆRING I FLISER FOR VVS Udførelse: Der skal foretages udskæringer i fliser for vvs-installationer. Omfang: Der henvises til fagbeskrivelsen: VVS-ARBEJDET. AFDÆKNING Der skal medtages fuldstændig afdækning med papir og plast af gulv i entre. Ved nedrivningsarbejder skal døre mod gangareal tapes til med plastafdækning. 18

19 VVS- arbejdet. 3.1 Tilbudsgrundlag Gældende i nævnte rækkefølge: Bygherrens udbudsbrev og evt. rettelsesblade. Bygherrens tilbudsformular med tilbudslister. Fællesbetingelser. Nærværende fagbeskrivelse. Fagbeskrivelse for øvrige entrepriser. Tegninger iht. tegningsfortegnelse. Eksisterende forhold. ntreprenørens besigtigelse og opmåling af forholdene på stedet. 3.2 Fællesbetingelser Der henvises til indholdsfortegnelsen: Fællesbetingelser. Endvidere skal følgende præciseres for VVS-arbejdet: Bygningsreglement Afløbsinstallationer: DS Entreprenøren er ansvarlig for, at fællesbetingelser overholdes, inkl.. materialer, udførelse og kontrol. 3.3 Entreprisens omfang GENERELT: Efterfølgende beskrivelse omfatter materialer og forskrifter for arbejdets udførelse samt en omfangsbeskrivelse. Generelle betingelser, normer og anvisninger Vedr. generelle forskrifter for materialer og arbejdets udførelse henvises til de sidste reviderede udgaver af krav, normer og anvisninger. Besigtigelse Entreprenøren er ansvarlig for at gøre sig bekendt med eksisterende forhold. Før tilbuddet gives, foretages omhyggelig besigtigelse på stedet. Det aftales, at der besigtiges 5 stk. baderum ved entreprenørgennemgangen. Materialer: Der skal, overalt hvor produkter eller kvaliteter ikke udtrykkeligt er specificeret anvendes materialer og beslag, der er velegnede til benyttelse i de konstruktioner, hvori de indgår. 19

20 Omfang og udførelse: Tilbudsgiver bærer ansvaret for opmåling af eksisterende omfang. Det forudsættes, at entreprenøren selv lader foretage opmåling og optælling på stedet iht. de faktiske forhold, i det omfang der herudover skønnes nødvendigt. De nedenfor angivne omfang er skønsmæssige omfang, som giver omtrentligt overblik over mængder WC / BAD BØSNINGER Der monteres ikke bøsningsrør. KOLDTVANDS- OG VARMTVANDSLEDNINGER Demontering og fjernelse af alle eks. koblingsledninger samt montering af nye rør, som rustfri 12 mm. BLANDINGSBATTERI FOR BRUS Demontering og fjernelse af eks. blandingsbatteri i håndvask og montering af nyt blandingsbatteri, inkl. termostat, bruser og brusestang. BLANDINGSBATTERI, HÅNDVASK OG AFLØB Eksisterende fjernes. Ny håndvask opsættes. Nyt afløb etableres. Nyt blandingsbatteri opsættes i vask. Type og konkret placering iht. projekt. EKS. STIGSTRENGE Eks. stigstrenge er uden bøsninger i betongulv. Dette eftermonteres. Stigstreng, KV isoleres. Flytning af T-stykke. Stigstreng, VV: flytning af T-stykke. Der skal medregnes udskiftning af lodret varmtvandsrør, som 1, i alt 6 steder, af hensyn til flisemontage. FALDSTAMME Ved hel eller delvis udskiftning af faldstamme benyttes MA-rør. Grenrør, inkl. til wc bibeholdes. WC Udskiftes til Gustavsberg lille model (59 cm) af pladshensyn, vandbesparende med lille og stort skyl. Leveres med P-lås, således at eksisterende gren afproppes, og ny gren indskæres. Model iht. udbudsmateriale. Drejes i forhold til det nuværende. 20

21 GULVAFLØB Ny indsats med flancher til vådrumsmembran, inkl. mellemlægsring og ny rist.indbygges i eksist. skål. Gulvafløb centreres i gulvklinke. 21

22 El-arbejdet. 4.1 Tilbudsgrundlag Gældende i nævnte rækkefølge: Bygherrens udbudsbrev og evt. rettelsesblade. Bygherrens tilbudsformular med tilbudslister. Fællesbetingelser. Nærværende fagbeskrivelse. Fagbeskrivelse for øvrige entrepriser. Tegninger iht. tegningsfortegnelsen. Eksisterende forhold. Entreprenørens besigtigelse og opmåling af forholdene på stedet. 4.2 Fællesbetingelser Der henvises til indholdsfortegnelsen: Fællesbetingelser. Endvidere skal følgende præciseres for murerarbejdet: Bygningsreglement Stærkstrømsreglementet Entreprenøren er ansvarlig for, at fællesbetingelser overholdes, inkl.. materialer, udførelse og kontrol. 4.3 Entreprisens omfang GENERELT: Efterfølgende beskrivelse omfatter materialer og forskrifter for arbejdets udførelse samt en omfangsbeskrivelse. Generelle betingelser, normer og anvisninger: Vedr. generelle forskrifter for materialer og arbejdets udførelse henvises til de sidste reviderede udgaver af krav, normer og anvisninger. Besigtigelse: Entreprenøren er ansvarlig for at gøre sig bekendt med eksisterende forhold. Før tilbuddet gives, foretages omhyggelig besigtigelse på stedet. Det aftales, at der besigtiges 5 stk. baderum ved entreprenørgennemgangen. Materialer: Der skal, overalt hvor produkter eller kvaliteter ikke udtrykkeligt er specificeret anvendes materialer og beslag, der er velegnede til benyttelse i de konstruktioner, hvori de indgår. 22

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

AFD. 55 FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, BADMODERNISERING

AFD. 55 FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, BADMODERNISERING AFD. 55 FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, BADMODERNISERING Individuel modernisering af badeværelse Dem som har mulighed for, at tilslutte sig moderniseringen, er de boliger hvor der ikke

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv.

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv. forevist nødvendig anbefales sælgeroplysn. ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530 V U R D E R I N G af forbedringer og løsøre i andelsboligen

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere