Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen"

Transkript

1 Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012

2 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING FÆLLESBETINGELSER SÆRLIGE BETINGELSER MURERARBEJDET NEDBRYDNINGER JORD, KLOAK OG BELÆGNINGSARBEJDER MURER OG BETONARBEJDE TØMRERARBEJDE SNEDKERARBEJDE TAGDÆKNINGSARBEJDET: MALERARBEJDET BLIKKENSLAGERPARBEJDE ELARBEJDE VVSARBEJDET 64 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 1

3 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING EMNE Tilbygning: Opførelse af ny tilbygning på 315 m² med Cafèområde, anretter køkken, toiletforhold, indgangsparti og 4 omklædningsrum. Byggeriet udføres som fuldmuret og placeres i forlængelse af den eksisterende bygning. Ombygning/ renovering af eksisterende: Eksisterende tagkonstruktion fjernes og der opsættes ny tagkonstruktion på hele omklædningsfløjen. Øvrige tage renoveres og der brændes nyt tagpap på. Alle vinduer og døre udskiftes til træ/alu og alu/alu skydedøre. Eksisterende murværk repareres i nødvendigt omfang, herefter vandskures disse. Indvendigt murværk forhøjes. Eksisterende stern udskiftes med zink. Hovedgreb: Byggeri udføres med klimaskærm af blankmurværk som vandskures. Tag opbygges som ventileret tag med tagbelægning af tagpap. Bagmur og indvendige skillevægge udføres som tungmur. i teglsten. Letteparti med træbeklædning og lettevægge med zink beklædning. Overflader udvendig: Facader: blankmurværk, vandskures Tag: tagpap glat og listepap. Udhæng: Varmebehandlet træ hovedbygning. Tagrender og nedløb: Zink dog skal de sidste 2 m være udført i galvaniseret (nedløb) Skydedør vindfang: Alu. Med sikkerhedsglas Øvrige døre og vinduer: Træ/alu. Partier. Overflader indvendig: Lofter: træbeton, fin lys Ny vægge: vandskuret murværk der malerbehandles. Ny vægge: vandskuret murværk der malerbehandles. Gulv: Klinker med sokkelkant. Teknik: Varme: Gulvvarme der forsynes fra centralsystem Ventilation: Mekaniskventilation ARBEJDSFORDELING: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 2

4 I henhold til denne beskrivelse idet der er tale om følgende arbejde. Murerarbejde. Tømrerarbejde. Tagdækningsarbejdet. Malerarbejde inkl. rengøring. Gulvarbejde. El arbejde. Blikarbejder. VVS og ventilationsarbejdet. BYGHERRE: Skive Kommune Kultur- og Familieforvaltningen Torvegade Skive RÅDGIVER Skive kommune Teknisk Forvaltning, Kommunale bygninger Rådhuspladsen Skive Tlf.: Kontaktperson: Ole Juul Thomassen - tlf (projektleder) Peter Jacobsen tlf (VVS, kloak- Projekt) Lars Jacobsen tlf (EL-projekt) RÅDGIVER INGENIØR, Hovedstatik Mads Winther Løgsted Civilingeniør Rydevej Holstebro Tlf: UDBUDSGRUNDLAG 1. Udbudsbrev. 2. Denne beskrivelse i sit fulde omfang. 3. Tegninger iht. tegningslisten. 4. Tilbudslister. 5. Tidsplan. 6. AB 92. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 3

5 7. Gældende love, normer, regulativer, cirkulærer og bestemmelser, herunder Arbejdstilsynets regler. 8. Evt. rettelsesblade udsendt før licitationen. TIDSPLAN Hovedtidsplan Se Overordnet tidsplan for udførelse af SIK Klubhus, om- tilbygning dat Detailtidsplan udarbejdes af hovedentreprenør og skal som minimum angive: - Tidsplan for byggeriets fremdrift - Terrænarbejder - Støbearbejder - Facader og vægge - Tagarbejder - Lukningsarbejder - Aptering - Mangelgennemgang - Aflevering - Eventuelle bygherreleverancer - Mangelgennemgang og mangelafhjælpning Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Mindst 1 gang om måneden skal bygherren have meddelelse om byggeriets stade. Sanktionsgivende terminer forhandles efter licitation. Særlige vilkår: Omklædning under byggeriet. Hovedentreprenøren har ansvaret for at der til stadighed er omklædning og badeforhold svarende til 6 omklædningsrum i hele byggeperioden incl. driften af disse. Enten som skurby eller dele af eksisterende/ tilbygning. Statiske beregninger Beregning og eftervisning af stabiliteten, dimensionering af konstriktioner og fundamenter efter gældende regler og normer er hovedentreprenørens ansvar. Bygherre levere hovedstatikken i bygningen se tegning. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 4

6 Betalingsplan Betalingsplan forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Forsikring Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring incl. storm, der omfatter - skade på entreprisen (arbejdsobjektet) - skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør, Eller selvrisikoen deles mellem de involverede parter. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattende arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige incl. materialer som er indføjet eller beregnet til indføjelse/indbygning i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende /feks. Stilladser, værktøjer og køretøjer. Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedr. udførelse af Varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Instituts Vejledning nr 10, 10A og 10B. Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af Varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren. Se bl.a. Almindelige betingelser ABT 93 8 stk 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 5

7 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 6

8 0.2 FÆLLESBETINGELSER "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer" AB 92 - af 10. dec er gældende med følgende tillægsbestemmelser. A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige betingelser stk.2 Enhver der afgiver bud, er underkastet alle betingelser og bestemmelser i udbudsmaterialet, uanset om han kaldes tilbudsgiver, entreprenør eller leverandør eller lign. 2 Bygherrens udbud stk. 2 Entreprisen udbydes i indbudt licitation som hovedentreprise, og tilbud skal afgives i overensstemmelse med Cirkulærer om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. (Dette cirkulærer erstatter Byggestyrelsens cirkulære nr. 191 af 11. november 1981 ("faste priser og tidsfrister"). For hver dag entreprenøren forsinker sin opfyldelse af tidsplanen, svarer hovedentreprenøren en dagbøde, der udgør 5000 kr. pr. dag. Dersom nogen angivelse i licitationsmaterialet måtte være uklar for de bydende, må de senest 5 arbejdsdage, før afgivelse af tilbud, hos rådgiver indhente skriftlig oplysning. Undladelse medfører, at entreprenøren selv må bære eventuelle heraf følgende tab. stk.6 Tilbud skal afgives på de udleverede tilbudslister, hvor alle punkter skal være udfyldt og prissat Ved uoverensstemmelse mellem slutsum og specifikationer er slutsummen gældende. 3 Entreprenørens tilbud og licitation: Stk. 1: Konkurrenceprisen er den samlede pris på hele entreprisen. Vedrørende forandringer i entreprisens størrelse, se 14, stk. 3. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 7

9 Stk. 3: Stk. 5. Enhedspriser vil blive brugt som prissætning af såvel mer- som mindreydelser. Den bydende skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage. 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.: Stk. 4 Såfremt dele af entreprisen udføres af underentreprenører, skal disses navne opgives ved tilbudsgivningen. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal stilles senest ved kontraktens underskrift og gælde fra udstedelsen. Er forskriftmæssig sikkerhed ikke stillet inden udløb af fristen, kan bygherren tilbagekalde accepten. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 10 Entreprenørens ydelser. stk.1 Hvis materialet angiver bestemte fabrikater eller materialevalg, er entreprenøren forpligtet til at levere disse. Er der angivet som eller tilsvarende er materialet/leverancen kun vejledende for kvalitet og /eller udformning. Påvisning af materialets jævnbyrdighed påhviler entreprenøren. 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver: Stk. 2 Der skal i tilbuddet medregnes, at der til de enkelte aktiviteter skal udføres en prøve på arbejdet, der skal godkendes af bygherre eller dennes tilsyn, inden hele arbejdet igangsættes. stk. 4 Entreprenøren skal betale alle udgifter ved evt. kassation. 14 Ændringer i arbejdet: Stk. 3 Bygherren forbeholder sig ret til at lade enkelte poster, eller hele bygningsafsnit, helt udgå, respektive forøge dem med indtil 100 %, uden at eventuelle enhedspriser Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 8

10 derved ændres. Stk Bygherrens tilsyn Stk. 1 Alle uforudsigelige ekstraydelser vil blive honoreret efter forudgående prissætning. Ingen ekstraarbejder må udføres før aftaleseddel er udfærdiget og godkendt. Der vil under arbejdets gang blive ført regelmæssigt tilsyn og ca. 1 gang ugentlig afholdt byggemøde. 20 Samvirke med andre entreprenører stk.1 Fejl i evt. underentreprenørers arbejder, der hindre hovedentreprenør i at udføre sit arbejde, er bygherre uvelkommen. Hovedentreprenør bærer selv ansvaret såvel økonomisk og tidsmæssigt. Hvis der under arbejdet viser sig uforudsete forhold, der indebærer mulighed for, at bygherren kan pådrages ansvar overfor tredjemand, er entreprenøren forpligtet til omgående at foretage det nødvendige for at forhindre evt. skader, og omgående underrette tilsynet. D. BYGHERRENS BETALINGSBETINELSER: 22 Betaling stk.1 stk.2 Slutregning udbetales først når alt er afsluttet. Der udbetales kun betaling for leverancer der er monteret i byggeriet. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE: 20 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse stk.1 Stop på grund af materialemangel vil ikke blive accepteret som grund for forsinkelse. 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. stk.2 Sanktionsbestemmelser vil være dagbod på 1 o/oo af entreprisesummen dog min kr. pr. arbejdsdag F. ARBEJDETS AFLEVERING: 28 Afleveringsforretning: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 9

11 Stk.1 Ved færdigmelding til byggetilsyn forstås, at entreprenøren ved sin underskrift garanterer at alle arbejder og leverancer er udført korrekt, og at dette er registreret via kvalitetssikring. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 10

12 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER Vedrørende: Entreprisernes omfang Byggepladsen: Sikkerhed på byggepladsen Kvalitetssikring Betingelser for arbejder Tilbud ENTREPRISERNES OMFANG: 1 Denne beskrivelse, sammen med prisblade, og tegningsmateriale er gældende for arbejdets omfang. Dog skal alle priser indeholde alle nødvendige ydelser for et fuldt færdigt håndværksmæssigt arbejde. Her tænkes bl.a. på stillads, afstivninger, afdækninger, afskærmninger, sikkerhedsforanstaltninger m.m. samt bortskaffelse af bygningsaffald, incl. evt. lossepladsafgift. 2 Det forudsættes at eksist. forhold besigtiges inden tilbudsafgivelse. Ukendskab til eksist. forhold kan ikke give anledning til ekstrabetaling. 3 Alle fabrikanters montagevejledning skal nøje overholdes og det er entreprenørens pligt selv at fremskaffe disse. 4 Evt. efterreparationer af egne arbejder i byggeperioden skal være indeholdt i prisen BYGGEPLADSEN: Planlægnin Planlægning af byggepladsen og arbejdssikkerheden i henhold til Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder, nr. 589 af 22. juni hold til Bekendtgørelse om ind Indkørsel til byggeplads sker fra skyttevej. Byggeplads hegnes med 2,0 m højt trådhegn på betonklodser. Eksisterende vej, fortov og belægning inden for afskærmning og i byggefelt skal sikres og skal afleveres i samme stand som ved byggeriets start SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN: Der henvises til sikkerhedsplan. Hvor entrepriseansvar for skure mv. er beskrevet KVALITETSSIKRING: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 11

13 Omfang af kvalitetskontrol: Hovedentreprenør og dennes underentreprenører udfører kvalitetssikringen og disse har det fulde ansvar herfor i naturlig sammenhæng med ansvaret for arbejdets udførelse. Hovedentreprenøren udfærdiger og distribuerer den nødvendige dokumentation for den udførte kvalitetssikring. Byggeledelsen overvåger stikprøvevis, at kvalitetssikring udføres og dokumenteres; og skal under hele byggeperioden havde fri adgang til dokumenterne, der arkiveres f. eks. i ringbind, som er tilgængelige på byggepladsen. Ved aflevering af byggeriet overdrages alt dokumentationsmateriale til bygherren i 2 eksemplarer. Under byggeriets udførelse opdeles kvalitetssikringskontrollen i 5 kategorier: Materialekontrol: Kontrol af produkters oprindelse og egenskaber, samt kontrol af, om materialer er i overensstemmelse med udbudsmaterialet/entrepriseaftalen. Kontrollen skal udføres umiddelbart ved materialernes modtagelse. Produkter, som er underkastet en ISO-, DIF- eller DS-anerkendt kontrolordning anses for fyldestgørende kontrolleret for så vidt angår egenskaber, der er omfattet af kontrolordningen. Hvor der er krævet en materialeegenskab, som ikke er omfattet af en ISO-, DIF- eller DS- anerkendt kontrolordning, skal entreprenøren i det omfang det fremgår af Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelsen fremskaffe en prøveattest for leverancen fra et anerkendt Dansk prøvningsinstitut. Kontrollen og dokumentationen påhviler alene entreprenøren. Produktionskontrol: Kontrol med produkter, der fremstilles udenfor byggepladsen. Modtagekontrol: Kontrol ved produkters, herunder evt. bygherreleverancers, ankomst til byggepladsen. Kvittering for modtagelse anføres med initialer, dato og klokkeslæt på følgesedler eller i registreringsskemaer. Følgesedler og registreringsskemaer opbevares på entreprenørens kontor, tilgængeligt for byggeledelsen. Ved beskadigede materialer eller leverancer skal reparationsafhjælpning aftales med byggeledelsen Proceskontrol: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 12

14 Kontrol med materialers ind- og sammenbygning med øvrige produkter og bygningsdele, samt kontrol af overholdelse af gældende forskrifter for arbejdets udførelse. Kontrollen udføres løbende, afhængig af materiale og bygningsdel og for hver kontrol anføres emne, kontrollens art, dato og klokkeslæt, samt den kontrollerendes initialer. Alle kontroller skal dokumenteres i Kvalitetssikringshåndbogen, uanset et negativt resultat efterfølgende rettes, med et positiv kontrol til følge. Slutkontrol: Slutkontrollen er entreprenørens egne gennemgang af sine arbejder, for at sikre sig, at arbejder og leverancer står som aftalt. Af Kvalitetssikringshåndbogen skal det fremgå, hvilke kontrolforanstaltninger, der foretages i forbindelse med slutkontrol og materialers og bygningsdeles fremtidige drift og vedligehold. Inden aflevering af tekniske anlæg skal disse afprøves og indreguleres. Fejl og mangler Hvis der ved entreprenørens kontrol konstateres fejl eller mangler, betragtes den pågældende leverance eller det pågældende arbejde som ikke godkendt. Entreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke godkendte arbejder til opnåelse af den forskrevne kvalitet. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Såfremt der er tale om mangler eller fejl, som ikke straks kan afhjælpes, skal meddelelse herom gives til byggeledelsen og forslag til afhjælpning forelægges. Hvis entreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol, betragtes det pågældende arbejde/leverance som ikke godkendt. Såfremt det ikke, på et senere tidspunkt er muligt at foretage den normale kontrol f.eks. på grund af indbygning, skal entreprenøren foranstalte ekstraordinær prøvning i h.t. byggeledelsens anvisninger. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendt arbejde, uden udgift for bygherren. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil derfor også medfører tilbageholdelse på acontoudbetalinger og evt. slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstra udgift for bygherren. Der vil fra byggeledelsens side blive fortaget stikprøvekontrol under arbejdets udførelse og konstaterede fejl/mangler vil blive påtalt og skal udbedres BETINGELSER FOR ARBEJDER: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 13

15 Kontrolmålinger: Der skal foretages kontrolmålinger før bestilling af leverancer og påbegyndelse af arbejder. Udskæringer, udhugning m.v.: Udsparinger og hultagning i konstruktioner udføres af den enkelte entreprenør i henhold til Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelsen. Indmuringer af kanaler, elrør, dåser m.v., samt tilstøbninger og tilpudsninger udføres af murerentreprenøren. Ved senere hultagning/udsparing i konstruktioner, der skyldes entreprenørens egne fejl, forglemmelse eller manglende kontrol af projektmaterialet, er entreprenøren alene ansvarlig for arbejdets og tilstødende bygningsdeles færdiggørelse og bærer dermed forbundne udgifter. Udbedringer skal udføres af den entreprenør (murer eller tømrer der har ansvar for aflevering af overfalden.) TILBUD: Der konkurreres på den samlede tilbudssum og tilbud afgives skriftligt på medsendte tilbudsliste. Tilbud skal være afgivet på grundlag af egen besigtigelse af byggefelt. Opgaven tildeles efter kriteriet Laveste tilbud. Skulle den bydende være i tvivl om forståelsen af tegninger, beskrivelse eller betingelser i al almindelighed, skal han før tilbudsafgivelse indhente oplysninger for at afklare sådanne tvivlsspørgsmål. Tilbuddet skal vedståes i 40 arbejdsdage. Såfremt tilbuddet ikke accepteres, skal udbudsmaterialet senest 14 dage efter sendes retur til: Skive kommune Teknisk forvaltning Rådhuspladsen Skive Att. Ole Juul Thomassen. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 14

16 1.0 MURERARBEJDET Grundlag: 1: Fælles betingelser. 2: Denne beskrivelse. 3: Evt. rettelsesblade udsendt før licitationen. 4: Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse. 5: Fabrikant og leverandøranvisninger. 6. Arbejdet skal udføres i nært samarbejde med øvrige entreprenører så arbejdet fremmes mest muligt. OMFANG: 1.01 Nedbrydningsarbejde 1.02 Jord, kloak og belægningsarbejder 1.03 Murer- og betonarbejdet Arbejdet omfatter alle de for den fulde færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer. Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt, må arbejder regnes omfattet af bygherre eller andre entreprenører. Forudgående arbejder / bygningsdele Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til stede. Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede. Oprydning Det påhviler entreprenøren at holde byggepladsen ryddelig og fjerne affald efter eget arbejde. Biydelser Er alle de ydelser, som uden direkte at være omtalt i ydelsesbeskrivelsen sædvanligvis hører til den pågældende arbejde, herunder efterreparationer. Endvidere skal som biydelser medregnes indretning og rømning af byggepladsen, skurvogne, stilladser, materialeoplæg, krananlæg m.m. til gennemførelse af egne arbejder, samt vedligeholdelse af materiel for udførelse af murerarbejdet. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 15

17 Almene krav og anvisninger: Entreprenøren er alene ansvarlig for overholdelse af alle lovbestemmelser, offentlige forskrifter og regulativer i forbindelse med murerarbejdet. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres afskærmninger og afspærringer i det omfang som myndighederne kræver. Evt. unødige ødelæggelser af tilstødende bygningsdele, reetableres uden udgift for bygherre. Entreprenøren har det fulde ansvar for afstivning af konstruktioner, som ved nedbrydning bliver ustabile, indtil ny stabilitet er opnået NEDBRYDNINGER Afgrænsning: Alt nedbrydningsarbejde af materialer og bygningsdele, der under udførelse af ny sammenbygning vil være murerarbejde. Omfanget fremgår ved sammenhold af eksisterende forhold med fremtidige plan og facader. 1 Nedbryde og fjernelse af eksisterende facadelinje mod syd. 2 Nedbryde og fjernelse af eksisterede garage, vindfang, toiletter og en mindre del af facade linje mod nord. 3 Nedbryde og fjerne eksisterende skillevægge 4 Nedbryde og fjerne eksisterende gulve jf. plan 5 Nedbryde og fjernelse af eksisterende kloakledninger som ikke længere er i anvendelse. 6 Fjernelse af fliser inden for byggefelt. 7 Fjernelse af skur og fundamenter for skur, Fjerne træer, rødder og andet organisk materiale inden for byggefelt. Materialer: Nedrivningsmaterialer er entreprenørens ejendom, med mindre bygherren har beslaglagt dele før nedrivningen. Nedrivningsmaterialer henkastes i container. Der kan ikke regnes med mulighed for oplagsplads for nedrivningsmaterialer ved eller i bygningen. Alt nedbrudt materiale bortkøres. Afgifter til lossepladsen skal være medregnet i tilbuddet. Nedbrydningsmaterialer skal genanvendes i det omfang det er beskrevet under de enkelte entrepriser JORD, KLOAK OG BELÆGNINGSARBEJDER 1 Afrømning af muld og oplægning i depot 2 Udgravning af terrændæk og fundamenter. Udgravning udføres for udførelse Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 16

18 af omfangsdræn. Udgravningens udformning - dvs. profil, længde/bredde/dybde udføres iht. gældende regler og de lokale forhold, herunder jordtypen. I forbindelse med udgravningen, indhentes oplysninger om, hvor diverse stikledninger, kabler og rør befinder sig. Opgravet jord køres i godkendt deponi. 3 Etablering af interimistiske byggepladsveje. 4 Efterfølgende opfyld inkl. komprimering. 5 Terræn reguleres, inkl. udlægning af eksist. muld på arealer der har været opgravet og ikke er angivet med ny belægning. 6 Flisebelægning inkl. opbygning af underlag - stabilgrus og sand. 7 Beskyttelse af eksisterende veje og fortove samt reetablering, samt etablering og vedligehold af byggepladshegn 8 Tilstøbning med beton eller fjernelse af gammel kloakrør som ikke skal bruges mere i henhold til tegning Kloakarbejde og øvrige regnvandsledninger udføres i omfang som angivet på tegning 5.01 og Sandfangsbrønde og tørledninger fra tagnedløb. 11 Arbejdet indeholder al nødvendig udgravning, tørholdelse, nødvendige afstivninger Afspærringer, oprydninger mv. 13 Evt. små ændringer af eksist. kloakforhold. 14 Entreprisen afsluttes med fastholdte og afproppede rør/muffer ført op over terrændæk, gulv. 15 Gulvafløbsskåle. 16 Fjernelse af fliser betonfundamenter mv jfr. nedbrydningsafsnit. Jordbundsforhold: Der er foretaget geotekniske undersøgelser på grunden, byggeriet påregnes at kunne gennemføres i normal funderingsklasse. Afsætning og kontrol Entreprenøren skal forinden kloakarbejdets udførelse sike sig, at de på tegningerne angivne min. Fald kan overholdes, herunder skal koterne til eksisterende kloak kontrolleres før arbejdet opstartes. Kan fald og koter ikke overholdes, skal byggeledelsen straks underrettes og entreprenøren skal, for den del af arbejdet, der berøres, afvente byggeledelsens afgørelse. Entreprenøren skal selv i samarbejde med betonentreprenøren og VVS Entreprenøren afsætter nødvendigt udsparinger for kloak i fundament og gulve. Entreprenøren skal indtegne eventuelle rettelser i projektet, efterhånden som de opstrår og afleverer denne til byggeledelsen. Materialekrav: Bundsikringsgrus: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 17

19 Materialet skal være frostsikret og velgradueret. Gruset må have en kabilaritet på højst 1 m, en sandækvivalent SE på min. 30%, samt et uensformighedstal på mindst 3,0 Flisebelægning: Der medregnes 50 x 50 x 7 cm fliser i beton, farve grå Kloakrør: PP kloakrør Klasse N. i dimension som angivet på tegning Spule brønd Brøndbunde VVS Opføring VVS / Karme: I terræn Betonkegle VVS Dæksel VVS I Belægning: Betonkegle VVS Dæksel VVS med Tagbrønde: 200mm PP som VVS Sandfangsbrønd: 315 mm PVC-U nedløbsbrønd VVS med min 35 l sandfang Karme Betonkegle VVS Betondæksel VVS Rendestensbrønd/ Vejbrønd: VVS Med betonkegle: VVS Rist VVS Gulvafløbsskåle: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 18

20 Gulvafløb i henhold til tegning x15 cm gulvafløb med vandlås og sideindløb som Blücher. Rist i rustfristål. Ø 32 mm rør fra overkant terrændæk/sokkel til sideindløb, til afløb badekar / kondensledning fra ventilationsanlægetableres af murer. Udførelseskrav: Ledninger og kabler, der frilægges ved udgravning, skal ved afstivning, ophængning og evt. isolering sikres imod beskadigelse og frost. Ingen kloakledninger eller dræn må afbrydes uden byggeledelsens godkendelse. Ved udgravning forbi eksisterende bygning skal der etableres afstivning. Materialer der fyldes omkring rør skal nøje opfylde normkrav og krav fra rør leverandør. Tilfyldning skal ske i tynde lag under omhyggelig stampning. Eventuel vandlænsning ved regn eller andet påhviler entreprenøren. Alle ledninger lægges retlinet med fald jfr. tegningerne, evt. retningsændringer skal ske med bøjninger. PVC rør og gennemføringer i fundamenter, tildækninger mv udføres i nøje overensstemmelse med gældende normer, samt fabrikkens anvisninger. Ved midlertidigt stop i ledningsføringer anvendes prop eller slutmuffe, og alle afsluttende ender forsynes med beskyttelsespropper, som skal vedligeholdes i hele byggeperioden. Alle ledningsgrave under terrændæk skal efterfyldes med komprimeret grus til underkant drænlag. Ledningsarbejder under befæstede arealer tilfyldes med komprimeret grus. Ved byggeriets aflevering skal alle dæksler justeret i forhold til færdig belægningshøjde, og der foretages en grundig oprensning af alle brønde og gennemskylning af ledninger inden aflevering. Berørte belægninger reetableres og muldjord genudlægges. Bundsikringsgrus. Overfladen skal afrettes med en nøjagtighed på +/- 2 cm, og gruset skal komprimeres til 98 % standard Proctor. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 19

21 Flisebelægning: Flisebelægning udlægges på 4 cm afretningsgrus / sand. i forbandt som eksist. belægning uden for byggefelt der bibeholdes. Belægning lægges med svagt fald væk fra bygning/sokkel. Ud for alle dør hæves belægning lokalt således at niveaufri adgang etableres. (niveaufri adgang = max 25 mm opkant i forhold til færdig gulv og udv. belægning). Ved hovedindgang dør V1 og V7 laves plan repos på 1500 mm forandør inden fald på belægning til udligning. Asfaltbelægning: Parkeringsarealet skal udføres med følgende opbygning: 400 mm bundsikringssand 200 mm Stabiltgrus, kv. II 60 mm GAB0 (140 kg/m2) 20 mm AB (45 kg/m2) Bundsikring og stabiltgrus komprimeres til en proktorværdi på minimum 92 %. Afmærkning af P-båse skal udføres ved permanent afmærkning med termoplast i henhold til belægningsplan. Muldudlægning og græssåning: I forbindelse med reetablering af byggefelt skal der på et areal af 350 kvm påregnes følgende ydelse. Området skal gennemgås for traktose og der etableres 35 cm muld med græs. Der medregnes 3 kg græsfrø pr. kvm og gødes med 3 kg Nitrophoska pr. 100 kvm 1.03 MURER OG BETONARBEJDE Murerarbejdet omfatter. 8 Støbning af fundamenter og gulve inkl. isoleringsarbejder i disse. 9 Levering og opstilling af stålspær og stålsøjler inkl. sokkeljern som indstøbes i fundamenter. 10 Udførelse af sokkel inkl. sokkelpuds 11 Opmuring af ny facade - ud og indvendigt murværk inkl. isolering. 12 Opmuring af indvendige skillevægge. 13 Opmuring af ny facade på Paletten hvor sammenbygning udføres. 14 Slidlag for klinkegulv i rum med gulvafløb. 15 Etablering af fliser og klinker jfr. rumskema. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 20

22 16 Vandskuring af vægge jfr. rumskema. 17 Indmuringer, faststøbninger og efterstøbninger. 18 Elastiske fuger i murværk og flisearealer. Bygningen Opmuring og støbearbejder skal samordnes med øvrige arbejder på en sådan måde, at det samlede arbejde fremmes mest muligt og allerede udført arbejde ikke beskadiges. Mureren skal tåle, at efterfølgende håndværkere benytter bygningen, når dette er hensigtsmæssigt for det samlede arbejdes fremme. Opmurings art og omfang vil fremgå af tegningerne og den efterfølgende beskrivelse. Efterbehandling vil fremgå af den efterfølgende beskrivelse. Afsætninger Afsætning af bygningsværket er til dels defineret af eksisterende forhold. Øvrige afsætninger som ny åbning i eksisterende facade, stålspær mm. der naturligt hører under murerarbejdet foretages af nærværende entreprenør i henhold til tegningsmaterialet. Al anden afsætning af mål foretages af de enkelte entreprenører, som skal bruge målene. Materialekrav Betonarbejdet: Armeringsstål: Tentorstål B550 Beton: Beton skal opfylde følgende styrkebestemmelser. I h.t. DS 418 Tabel 4.1 Uarmeret beton. Passiv miljøklasse Moderat miljøklasse 12.Mpa 20 Mpa Armeret beton Passiv miljøklasse Moderat miljøklasse 12 Mpa 25 Mpa Forholdet mellem vandets og cementens vægt skal være. Passiv miljøklasse v/c ingen krav Moderat miljøklasse v/c # 0,55 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 21

23 Betons delmaterialer og transport af beton skal opfylde kravene i DS 481. Grus Der anvendes skarpt bundsikringsgrus fri for organiske dele, ler og silt. Gulvisolering: Der udlægges mm polystyren G80 i forbandt jfr. vejledning. Kantisolering: 20 og 30 mm polystyren jfr. tegningsmateriale. Armering i betongulv: Svindarmeringsnet skal være mindst R10 pr. 100 mm på begge led. Radonspærre Polypap fra Polysheet A/S Membranen klæbes til underlaget og i alle hjørner i nøje overensstemmelse med anvisninger. Fundamentsblokke: 39 x 20 x 50 cm fundamentsblokke Sokkelblokke: 45 x 25 x 50 cm Sokkelblokke som isoblokke Udførelseskrav til Betonarbejdet: Støbeforme: Ud- og indvendige fundamenter støbes i dobbeltforskalling. Der gøres her opmærksom på fundamentering ved gavl/facade i modullinie 1 og G. Denne del regnes pudset i hele den synlige flade som er større pga. terrænspring. Afforskalling kan først regnes udført når 25 % af den karakteristiske betonstyrke er opnået. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 22

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline MATERIALEBESKRIVELSE VILL Highline V GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2013 WWW.VILLA.DK SOKKEL OG TERRÆNDÆK Som opstart fjernes der 30 cm muld på grunden. Eventuel overskudsmuld fra udgravning af sokkel grovplaneres

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere