Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen"

Transkript

1 Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012

2 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING FÆLLESBETINGELSER SÆRLIGE BETINGELSER MURERARBEJDET NEDBRYDNINGER JORD, KLOAK OG BELÆGNINGSARBEJDER MURER OG BETONARBEJDE TØMRERARBEJDE SNEDKERARBEJDE TAGDÆKNINGSARBEJDET: MALERARBEJDET BLIKKENSLAGERPARBEJDE ELARBEJDE VVSARBEJDET 64 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 1

3 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING EMNE Tilbygning: Opførelse af ny tilbygning på 315 m² med Cafèområde, anretter køkken, toiletforhold, indgangsparti og 4 omklædningsrum. Byggeriet udføres som fuldmuret og placeres i forlængelse af den eksisterende bygning. Ombygning/ renovering af eksisterende: Eksisterende tagkonstruktion fjernes og der opsættes ny tagkonstruktion på hele omklædningsfløjen. Øvrige tage renoveres og der brændes nyt tagpap på. Alle vinduer og døre udskiftes til træ/alu og alu/alu skydedøre. Eksisterende murværk repareres i nødvendigt omfang, herefter vandskures disse. Indvendigt murværk forhøjes. Eksisterende stern udskiftes med zink. Hovedgreb: Byggeri udføres med klimaskærm af blankmurværk som vandskures. Tag opbygges som ventileret tag med tagbelægning af tagpap. Bagmur og indvendige skillevægge udføres som tungmur. i teglsten. Letteparti med træbeklædning og lettevægge med zink beklædning. Overflader udvendig: Facader: blankmurværk, vandskures Tag: tagpap glat og listepap. Udhæng: Varmebehandlet træ hovedbygning. Tagrender og nedløb: Zink dog skal de sidste 2 m være udført i galvaniseret (nedløb) Skydedør vindfang: Alu. Med sikkerhedsglas Øvrige døre og vinduer: Træ/alu. Partier. Overflader indvendig: Lofter: træbeton, fin lys Ny vægge: vandskuret murværk der malerbehandles. Ny vægge: vandskuret murværk der malerbehandles. Gulv: Klinker med sokkelkant. Teknik: Varme: Gulvvarme der forsynes fra centralsystem Ventilation: Mekaniskventilation ARBEJDSFORDELING: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 2

4 I henhold til denne beskrivelse idet der er tale om følgende arbejde. Murerarbejde. Tømrerarbejde. Tagdækningsarbejdet. Malerarbejde inkl. rengøring. Gulvarbejde. El arbejde. Blikarbejder. VVS og ventilationsarbejdet. BYGHERRE: Skive Kommune Kultur- og Familieforvaltningen Torvegade Skive RÅDGIVER Skive kommune Teknisk Forvaltning, Kommunale bygninger Rådhuspladsen Skive Tlf.: Kontaktperson: Ole Juul Thomassen - tlf (projektleder) Peter Jacobsen tlf (VVS, kloak- Projekt) Lars Jacobsen tlf (EL-projekt) RÅDGIVER INGENIØR, Hovedstatik Mads Winther Løgsted Civilingeniør Rydevej Holstebro Tlf: UDBUDSGRUNDLAG 1. Udbudsbrev. 2. Denne beskrivelse i sit fulde omfang. 3. Tegninger iht. tegningslisten. 4. Tilbudslister. 5. Tidsplan. 6. AB 92. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 3

5 7. Gældende love, normer, regulativer, cirkulærer og bestemmelser, herunder Arbejdstilsynets regler. 8. Evt. rettelsesblade udsendt før licitationen. TIDSPLAN Hovedtidsplan Se Overordnet tidsplan for udførelse af SIK Klubhus, om- tilbygning dat Detailtidsplan udarbejdes af hovedentreprenør og skal som minimum angive: - Tidsplan for byggeriets fremdrift - Terrænarbejder - Støbearbejder - Facader og vægge - Tagarbejder - Lukningsarbejder - Aptering - Mangelgennemgang - Aflevering - Eventuelle bygherreleverancer - Mangelgennemgang og mangelafhjælpning Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Mindst 1 gang om måneden skal bygherren have meddelelse om byggeriets stade. Sanktionsgivende terminer forhandles efter licitation. Særlige vilkår: Omklædning under byggeriet. Hovedentreprenøren har ansvaret for at der til stadighed er omklædning og badeforhold svarende til 6 omklædningsrum i hele byggeperioden incl. driften af disse. Enten som skurby eller dele af eksisterende/ tilbygning. Statiske beregninger Beregning og eftervisning af stabiliteten, dimensionering af konstriktioner og fundamenter efter gældende regler og normer er hovedentreprenørens ansvar. Bygherre levere hovedstatikken i bygningen se tegning. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 4

6 Betalingsplan Betalingsplan forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Forsikring Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring incl. storm, der omfatter - skade på entreprisen (arbejdsobjektet) - skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør, Eller selvrisikoen deles mellem de involverede parter. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattende arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige incl. materialer som er indføjet eller beregnet til indføjelse/indbygning i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende /feks. Stilladser, værktøjer og køretøjer. Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedr. udførelse af Varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Instituts Vejledning nr 10, 10A og 10B. Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af Varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren. Se bl.a. Almindelige betingelser ABT 93 8 stk 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 5

7 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 6

8 0.2 FÆLLESBETINGELSER "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer" AB 92 - af 10. dec er gældende med følgende tillægsbestemmelser. A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige betingelser stk.2 Enhver der afgiver bud, er underkastet alle betingelser og bestemmelser i udbudsmaterialet, uanset om han kaldes tilbudsgiver, entreprenør eller leverandør eller lign. 2 Bygherrens udbud stk. 2 Entreprisen udbydes i indbudt licitation som hovedentreprise, og tilbud skal afgives i overensstemmelse med Cirkulærer om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. (Dette cirkulærer erstatter Byggestyrelsens cirkulære nr. 191 af 11. november 1981 ("faste priser og tidsfrister"). For hver dag entreprenøren forsinker sin opfyldelse af tidsplanen, svarer hovedentreprenøren en dagbøde, der udgør 5000 kr. pr. dag. Dersom nogen angivelse i licitationsmaterialet måtte være uklar for de bydende, må de senest 5 arbejdsdage, før afgivelse af tilbud, hos rådgiver indhente skriftlig oplysning. Undladelse medfører, at entreprenøren selv må bære eventuelle heraf følgende tab. stk.6 Tilbud skal afgives på de udleverede tilbudslister, hvor alle punkter skal være udfyldt og prissat Ved uoverensstemmelse mellem slutsum og specifikationer er slutsummen gældende. 3 Entreprenørens tilbud og licitation: Stk. 1: Konkurrenceprisen er den samlede pris på hele entreprisen. Vedrørende forandringer i entreprisens størrelse, se 14, stk. 3. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 7

9 Stk. 3: Stk. 5. Enhedspriser vil blive brugt som prissætning af såvel mer- som mindreydelser. Den bydende skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage. 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.: Stk. 4 Såfremt dele af entreprisen udføres af underentreprenører, skal disses navne opgives ved tilbudsgivningen. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal stilles senest ved kontraktens underskrift og gælde fra udstedelsen. Er forskriftmæssig sikkerhed ikke stillet inden udløb af fristen, kan bygherren tilbagekalde accepten. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 10 Entreprenørens ydelser. stk.1 Hvis materialet angiver bestemte fabrikater eller materialevalg, er entreprenøren forpligtet til at levere disse. Er der angivet som eller tilsvarende er materialet/leverancen kun vejledende for kvalitet og /eller udformning. Påvisning af materialets jævnbyrdighed påhviler entreprenøren. 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver: Stk. 2 Der skal i tilbuddet medregnes, at der til de enkelte aktiviteter skal udføres en prøve på arbejdet, der skal godkendes af bygherre eller dennes tilsyn, inden hele arbejdet igangsættes. stk. 4 Entreprenøren skal betale alle udgifter ved evt. kassation. 14 Ændringer i arbejdet: Stk. 3 Bygherren forbeholder sig ret til at lade enkelte poster, eller hele bygningsafsnit, helt udgå, respektive forøge dem med indtil 100 %, uden at eventuelle enhedspriser Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 8

10 derved ændres. Stk Bygherrens tilsyn Stk. 1 Alle uforudsigelige ekstraydelser vil blive honoreret efter forudgående prissætning. Ingen ekstraarbejder må udføres før aftaleseddel er udfærdiget og godkendt. Der vil under arbejdets gang blive ført regelmæssigt tilsyn og ca. 1 gang ugentlig afholdt byggemøde. 20 Samvirke med andre entreprenører stk.1 Fejl i evt. underentreprenørers arbejder, der hindre hovedentreprenør i at udføre sit arbejde, er bygherre uvelkommen. Hovedentreprenør bærer selv ansvaret såvel økonomisk og tidsmæssigt. Hvis der under arbejdet viser sig uforudsete forhold, der indebærer mulighed for, at bygherren kan pådrages ansvar overfor tredjemand, er entreprenøren forpligtet til omgående at foretage det nødvendige for at forhindre evt. skader, og omgående underrette tilsynet. D. BYGHERRENS BETALINGSBETINELSER: 22 Betaling stk.1 stk.2 Slutregning udbetales først når alt er afsluttet. Der udbetales kun betaling for leverancer der er monteret i byggeriet. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE: 20 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse stk.1 Stop på grund af materialemangel vil ikke blive accepteret som grund for forsinkelse. 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. stk.2 Sanktionsbestemmelser vil være dagbod på 1 o/oo af entreprisesummen dog min kr. pr. arbejdsdag F. ARBEJDETS AFLEVERING: 28 Afleveringsforretning: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 9

11 Stk.1 Ved færdigmelding til byggetilsyn forstås, at entreprenøren ved sin underskrift garanterer at alle arbejder og leverancer er udført korrekt, og at dette er registreret via kvalitetssikring. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 10

12 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER Vedrørende: Entreprisernes omfang Byggepladsen: Sikkerhed på byggepladsen Kvalitetssikring Betingelser for arbejder Tilbud ENTREPRISERNES OMFANG: 1 Denne beskrivelse, sammen med prisblade, og tegningsmateriale er gældende for arbejdets omfang. Dog skal alle priser indeholde alle nødvendige ydelser for et fuldt færdigt håndværksmæssigt arbejde. Her tænkes bl.a. på stillads, afstivninger, afdækninger, afskærmninger, sikkerhedsforanstaltninger m.m. samt bortskaffelse af bygningsaffald, incl. evt. lossepladsafgift. 2 Det forudsættes at eksist. forhold besigtiges inden tilbudsafgivelse. Ukendskab til eksist. forhold kan ikke give anledning til ekstrabetaling. 3 Alle fabrikanters montagevejledning skal nøje overholdes og det er entreprenørens pligt selv at fremskaffe disse. 4 Evt. efterreparationer af egne arbejder i byggeperioden skal være indeholdt i prisen BYGGEPLADSEN: Planlægnin Planlægning af byggepladsen og arbejdssikkerheden i henhold til Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder, nr. 589 af 22. juni hold til Bekendtgørelse om ind Indkørsel til byggeplads sker fra skyttevej. Byggeplads hegnes med 2,0 m højt trådhegn på betonklodser. Eksisterende vej, fortov og belægning inden for afskærmning og i byggefelt skal sikres og skal afleveres i samme stand som ved byggeriets start SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN: Der henvises til sikkerhedsplan. Hvor entrepriseansvar for skure mv. er beskrevet KVALITETSSIKRING: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 11

13 Omfang af kvalitetskontrol: Hovedentreprenør og dennes underentreprenører udfører kvalitetssikringen og disse har det fulde ansvar herfor i naturlig sammenhæng med ansvaret for arbejdets udførelse. Hovedentreprenøren udfærdiger og distribuerer den nødvendige dokumentation for den udførte kvalitetssikring. Byggeledelsen overvåger stikprøvevis, at kvalitetssikring udføres og dokumenteres; og skal under hele byggeperioden havde fri adgang til dokumenterne, der arkiveres f. eks. i ringbind, som er tilgængelige på byggepladsen. Ved aflevering af byggeriet overdrages alt dokumentationsmateriale til bygherren i 2 eksemplarer. Under byggeriets udførelse opdeles kvalitetssikringskontrollen i 5 kategorier: Materialekontrol: Kontrol af produkters oprindelse og egenskaber, samt kontrol af, om materialer er i overensstemmelse med udbudsmaterialet/entrepriseaftalen. Kontrollen skal udføres umiddelbart ved materialernes modtagelse. Produkter, som er underkastet en ISO-, DIF- eller DS-anerkendt kontrolordning anses for fyldestgørende kontrolleret for så vidt angår egenskaber, der er omfattet af kontrolordningen. Hvor der er krævet en materialeegenskab, som ikke er omfattet af en ISO-, DIF- eller DS- anerkendt kontrolordning, skal entreprenøren i det omfang det fremgår af Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelsen fremskaffe en prøveattest for leverancen fra et anerkendt Dansk prøvningsinstitut. Kontrollen og dokumentationen påhviler alene entreprenøren. Produktionskontrol: Kontrol med produkter, der fremstilles udenfor byggepladsen. Modtagekontrol: Kontrol ved produkters, herunder evt. bygherreleverancers, ankomst til byggepladsen. Kvittering for modtagelse anføres med initialer, dato og klokkeslæt på følgesedler eller i registreringsskemaer. Følgesedler og registreringsskemaer opbevares på entreprenørens kontor, tilgængeligt for byggeledelsen. Ved beskadigede materialer eller leverancer skal reparationsafhjælpning aftales med byggeledelsen Proceskontrol: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 12

14 Kontrol med materialers ind- og sammenbygning med øvrige produkter og bygningsdele, samt kontrol af overholdelse af gældende forskrifter for arbejdets udførelse. Kontrollen udføres løbende, afhængig af materiale og bygningsdel og for hver kontrol anføres emne, kontrollens art, dato og klokkeslæt, samt den kontrollerendes initialer. Alle kontroller skal dokumenteres i Kvalitetssikringshåndbogen, uanset et negativt resultat efterfølgende rettes, med et positiv kontrol til følge. Slutkontrol: Slutkontrollen er entreprenørens egne gennemgang af sine arbejder, for at sikre sig, at arbejder og leverancer står som aftalt. Af Kvalitetssikringshåndbogen skal det fremgå, hvilke kontrolforanstaltninger, der foretages i forbindelse med slutkontrol og materialers og bygningsdeles fremtidige drift og vedligehold. Inden aflevering af tekniske anlæg skal disse afprøves og indreguleres. Fejl og mangler Hvis der ved entreprenørens kontrol konstateres fejl eller mangler, betragtes den pågældende leverance eller det pågældende arbejde som ikke godkendt. Entreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke godkendte arbejder til opnåelse af den forskrevne kvalitet. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Såfremt der er tale om mangler eller fejl, som ikke straks kan afhjælpes, skal meddelelse herom gives til byggeledelsen og forslag til afhjælpning forelægges. Hvis entreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol, betragtes det pågældende arbejde/leverance som ikke godkendt. Såfremt det ikke, på et senere tidspunkt er muligt at foretage den normale kontrol f.eks. på grund af indbygning, skal entreprenøren foranstalte ekstraordinær prøvning i h.t. byggeledelsens anvisninger. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendt arbejde, uden udgift for bygherren. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil derfor også medfører tilbageholdelse på acontoudbetalinger og evt. slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstra udgift for bygherren. Der vil fra byggeledelsens side blive fortaget stikprøvekontrol under arbejdets udførelse og konstaterede fejl/mangler vil blive påtalt og skal udbedres BETINGELSER FOR ARBEJDER: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 13

15 Kontrolmålinger: Der skal foretages kontrolmålinger før bestilling af leverancer og påbegyndelse af arbejder. Udskæringer, udhugning m.v.: Udsparinger og hultagning i konstruktioner udføres af den enkelte entreprenør i henhold til Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelsen. Indmuringer af kanaler, elrør, dåser m.v., samt tilstøbninger og tilpudsninger udføres af murerentreprenøren. Ved senere hultagning/udsparing i konstruktioner, der skyldes entreprenørens egne fejl, forglemmelse eller manglende kontrol af projektmaterialet, er entreprenøren alene ansvarlig for arbejdets og tilstødende bygningsdeles færdiggørelse og bærer dermed forbundne udgifter. Udbedringer skal udføres af den entreprenør (murer eller tømrer der har ansvar for aflevering af overfalden.) TILBUD: Der konkurreres på den samlede tilbudssum og tilbud afgives skriftligt på medsendte tilbudsliste. Tilbud skal være afgivet på grundlag af egen besigtigelse af byggefelt. Opgaven tildeles efter kriteriet Laveste tilbud. Skulle den bydende være i tvivl om forståelsen af tegninger, beskrivelse eller betingelser i al almindelighed, skal han før tilbudsafgivelse indhente oplysninger for at afklare sådanne tvivlsspørgsmål. Tilbuddet skal vedståes i 40 arbejdsdage. Såfremt tilbuddet ikke accepteres, skal udbudsmaterialet senest 14 dage efter sendes retur til: Skive kommune Teknisk forvaltning Rådhuspladsen Skive Att. Ole Juul Thomassen. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 14

16 1.0 MURERARBEJDET Grundlag: 1: Fælles betingelser. 2: Denne beskrivelse. 3: Evt. rettelsesblade udsendt før licitationen. 4: Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse. 5: Fabrikant og leverandøranvisninger. 6. Arbejdet skal udføres i nært samarbejde med øvrige entreprenører så arbejdet fremmes mest muligt. OMFANG: 1.01 Nedbrydningsarbejde 1.02 Jord, kloak og belægningsarbejder 1.03 Murer- og betonarbejdet Arbejdet omfatter alle de for den fulde færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer. Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt, må arbejder regnes omfattet af bygherre eller andre entreprenører. Forudgående arbejder / bygningsdele Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til stede. Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede. Oprydning Det påhviler entreprenøren at holde byggepladsen ryddelig og fjerne affald efter eget arbejde. Biydelser Er alle de ydelser, som uden direkte at være omtalt i ydelsesbeskrivelsen sædvanligvis hører til den pågældende arbejde, herunder efterreparationer. Endvidere skal som biydelser medregnes indretning og rømning af byggepladsen, skurvogne, stilladser, materialeoplæg, krananlæg m.m. til gennemførelse af egne arbejder, samt vedligeholdelse af materiel for udførelse af murerarbejdet. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 15

17 Almene krav og anvisninger: Entreprenøren er alene ansvarlig for overholdelse af alle lovbestemmelser, offentlige forskrifter og regulativer i forbindelse med murerarbejdet. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres afskærmninger og afspærringer i det omfang som myndighederne kræver. Evt. unødige ødelæggelser af tilstødende bygningsdele, reetableres uden udgift for bygherre. Entreprenøren har det fulde ansvar for afstivning af konstruktioner, som ved nedbrydning bliver ustabile, indtil ny stabilitet er opnået NEDBRYDNINGER Afgrænsning: Alt nedbrydningsarbejde af materialer og bygningsdele, der under udførelse af ny sammenbygning vil være murerarbejde. Omfanget fremgår ved sammenhold af eksisterende forhold med fremtidige plan og facader. 1 Nedbryde og fjernelse af eksisterende facadelinje mod syd. 2 Nedbryde og fjernelse af eksisterede garage, vindfang, toiletter og en mindre del af facade linje mod nord. 3 Nedbryde og fjerne eksisterende skillevægge 4 Nedbryde og fjerne eksisterende gulve jf. plan 5 Nedbryde og fjernelse af eksisterende kloakledninger som ikke længere er i anvendelse. 6 Fjernelse af fliser inden for byggefelt. 7 Fjernelse af skur og fundamenter for skur, Fjerne træer, rødder og andet organisk materiale inden for byggefelt. Materialer: Nedrivningsmaterialer er entreprenørens ejendom, med mindre bygherren har beslaglagt dele før nedrivningen. Nedrivningsmaterialer henkastes i container. Der kan ikke regnes med mulighed for oplagsplads for nedrivningsmaterialer ved eller i bygningen. Alt nedbrudt materiale bortkøres. Afgifter til lossepladsen skal være medregnet i tilbuddet. Nedbrydningsmaterialer skal genanvendes i det omfang det er beskrevet under de enkelte entrepriser JORD, KLOAK OG BELÆGNINGSARBEJDER 1 Afrømning af muld og oplægning i depot 2 Udgravning af terrændæk og fundamenter. Udgravning udføres for udførelse Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 16

18 af omfangsdræn. Udgravningens udformning - dvs. profil, længde/bredde/dybde udføres iht. gældende regler og de lokale forhold, herunder jordtypen. I forbindelse med udgravningen, indhentes oplysninger om, hvor diverse stikledninger, kabler og rør befinder sig. Opgravet jord køres i godkendt deponi. 3 Etablering af interimistiske byggepladsveje. 4 Efterfølgende opfyld inkl. komprimering. 5 Terræn reguleres, inkl. udlægning af eksist. muld på arealer der har været opgravet og ikke er angivet med ny belægning. 6 Flisebelægning inkl. opbygning af underlag - stabilgrus og sand. 7 Beskyttelse af eksisterende veje og fortove samt reetablering, samt etablering og vedligehold af byggepladshegn 8 Tilstøbning med beton eller fjernelse af gammel kloakrør som ikke skal bruges mere i henhold til tegning Kloakarbejde og øvrige regnvandsledninger udføres i omfang som angivet på tegning 5.01 og Sandfangsbrønde og tørledninger fra tagnedløb. 11 Arbejdet indeholder al nødvendig udgravning, tørholdelse, nødvendige afstivninger Afspærringer, oprydninger mv. 13 Evt. små ændringer af eksist. kloakforhold. 14 Entreprisen afsluttes med fastholdte og afproppede rør/muffer ført op over terrændæk, gulv. 15 Gulvafløbsskåle. 16 Fjernelse af fliser betonfundamenter mv jfr. nedbrydningsafsnit. Jordbundsforhold: Der er foretaget geotekniske undersøgelser på grunden, byggeriet påregnes at kunne gennemføres i normal funderingsklasse. Afsætning og kontrol Entreprenøren skal forinden kloakarbejdets udførelse sike sig, at de på tegningerne angivne min. Fald kan overholdes, herunder skal koterne til eksisterende kloak kontrolleres før arbejdet opstartes. Kan fald og koter ikke overholdes, skal byggeledelsen straks underrettes og entreprenøren skal, for den del af arbejdet, der berøres, afvente byggeledelsens afgørelse. Entreprenøren skal selv i samarbejde med betonentreprenøren og VVS Entreprenøren afsætter nødvendigt udsparinger for kloak i fundament og gulve. Entreprenøren skal indtegne eventuelle rettelser i projektet, efterhånden som de opstrår og afleverer denne til byggeledelsen. Materialekrav: Bundsikringsgrus: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 17

19 Materialet skal være frostsikret og velgradueret. Gruset må have en kabilaritet på højst 1 m, en sandækvivalent SE på min. 30%, samt et uensformighedstal på mindst 3,0 Flisebelægning: Der medregnes 50 x 50 x 7 cm fliser i beton, farve grå Kloakrør: PP kloakrør Klasse N. i dimension som angivet på tegning Spule brønd Brøndbunde VVS Opføring VVS / Karme: I terræn Betonkegle VVS Dæksel VVS I Belægning: Betonkegle VVS Dæksel VVS med Tagbrønde: 200mm PP som VVS Sandfangsbrønd: 315 mm PVC-U nedløbsbrønd VVS med min 35 l sandfang Karme Betonkegle VVS Betondæksel VVS Rendestensbrønd/ Vejbrønd: VVS Med betonkegle: VVS Rist VVS Gulvafløbsskåle: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 18

20 Gulvafløb i henhold til tegning x15 cm gulvafløb med vandlås og sideindløb som Blücher. Rist i rustfristål. Ø 32 mm rør fra overkant terrændæk/sokkel til sideindløb, til afløb badekar / kondensledning fra ventilationsanlægetableres af murer. Udførelseskrav: Ledninger og kabler, der frilægges ved udgravning, skal ved afstivning, ophængning og evt. isolering sikres imod beskadigelse og frost. Ingen kloakledninger eller dræn må afbrydes uden byggeledelsens godkendelse. Ved udgravning forbi eksisterende bygning skal der etableres afstivning. Materialer der fyldes omkring rør skal nøje opfylde normkrav og krav fra rør leverandør. Tilfyldning skal ske i tynde lag under omhyggelig stampning. Eventuel vandlænsning ved regn eller andet påhviler entreprenøren. Alle ledninger lægges retlinet med fald jfr. tegningerne, evt. retningsændringer skal ske med bøjninger. PVC rør og gennemføringer i fundamenter, tildækninger mv udføres i nøje overensstemmelse med gældende normer, samt fabrikkens anvisninger. Ved midlertidigt stop i ledningsføringer anvendes prop eller slutmuffe, og alle afsluttende ender forsynes med beskyttelsespropper, som skal vedligeholdes i hele byggeperioden. Alle ledningsgrave under terrændæk skal efterfyldes med komprimeret grus til underkant drænlag. Ledningsarbejder under befæstede arealer tilfyldes med komprimeret grus. Ved byggeriets aflevering skal alle dæksler justeret i forhold til færdig belægningshøjde, og der foretages en grundig oprensning af alle brønde og gennemskylning af ledninger inden aflevering. Berørte belægninger reetableres og muldjord genudlægges. Bundsikringsgrus. Overfladen skal afrettes med en nøjagtighed på +/- 2 cm, og gruset skal komprimeres til 98 % standard Proctor. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 19

21 Flisebelægning: Flisebelægning udlægges på 4 cm afretningsgrus / sand. i forbandt som eksist. belægning uden for byggefelt der bibeholdes. Belægning lægges med svagt fald væk fra bygning/sokkel. Ud for alle dør hæves belægning lokalt således at niveaufri adgang etableres. (niveaufri adgang = max 25 mm opkant i forhold til færdig gulv og udv. belægning). Ved hovedindgang dør V1 og V7 laves plan repos på 1500 mm forandør inden fald på belægning til udligning. Asfaltbelægning: Parkeringsarealet skal udføres med følgende opbygning: 400 mm bundsikringssand 200 mm Stabiltgrus, kv. II 60 mm GAB0 (140 kg/m2) 20 mm AB (45 kg/m2) Bundsikring og stabiltgrus komprimeres til en proktorværdi på minimum 92 %. Afmærkning af P-båse skal udføres ved permanent afmærkning med termoplast i henhold til belægningsplan. Muldudlægning og græssåning: I forbindelse med reetablering af byggefelt skal der på et areal af 350 kvm påregnes følgende ydelse. Området skal gennemgås for traktose og der etableres 35 cm muld med græs. Der medregnes 3 kg græsfrø pr. kvm og gødes med 3 kg Nitrophoska pr. 100 kvm 1.03 MURER OG BETONARBEJDE Murerarbejdet omfatter. 8 Støbning af fundamenter og gulve inkl. isoleringsarbejder i disse. 9 Levering og opstilling af stålspær og stålsøjler inkl. sokkeljern som indstøbes i fundamenter. 10 Udførelse af sokkel inkl. sokkelpuds 11 Opmuring af ny facade - ud og indvendigt murværk inkl. isolering. 12 Opmuring af indvendige skillevægge. 13 Opmuring af ny facade på Paletten hvor sammenbygning udføres. 14 Slidlag for klinkegulv i rum med gulvafløb. 15 Etablering af fliser og klinker jfr. rumskema. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 20

22 16 Vandskuring af vægge jfr. rumskema. 17 Indmuringer, faststøbninger og efterstøbninger. 18 Elastiske fuger i murværk og flisearealer. Bygningen Opmuring og støbearbejder skal samordnes med øvrige arbejder på en sådan måde, at det samlede arbejde fremmes mest muligt og allerede udført arbejde ikke beskadiges. Mureren skal tåle, at efterfølgende håndværkere benytter bygningen, når dette er hensigtsmæssigt for det samlede arbejdes fremme. Opmurings art og omfang vil fremgå af tegningerne og den efterfølgende beskrivelse. Efterbehandling vil fremgå af den efterfølgende beskrivelse. Afsætninger Afsætning af bygningsværket er til dels defineret af eksisterende forhold. Øvrige afsætninger som ny åbning i eksisterende facade, stålspær mm. der naturligt hører under murerarbejdet foretages af nærværende entreprenør i henhold til tegningsmaterialet. Al anden afsætning af mål foretages af de enkelte entreprenører, som skal bruge målene. Materialekrav Betonarbejdet: Armeringsstål: Tentorstål B550 Beton: Beton skal opfylde følgende styrkebestemmelser. I h.t. DS 418 Tabel 4.1 Uarmeret beton. Passiv miljøklasse Moderat miljøklasse 12.Mpa 20 Mpa Armeret beton Passiv miljøklasse Moderat miljøklasse 12 Mpa 25 Mpa Forholdet mellem vandets og cementens vægt skal være. Passiv miljøklasse v/c ingen krav Moderat miljøklasse v/c # 0,55 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 21

23 Betons delmaterialer og transport af beton skal opfylde kravene i DS 481. Grus Der anvendes skarpt bundsikringsgrus fri for organiske dele, ler og silt. Gulvisolering: Der udlægges mm polystyren G80 i forbandt jfr. vejledning. Kantisolering: 20 og 30 mm polystyren jfr. tegningsmateriale. Armering i betongulv: Svindarmeringsnet skal være mindst R10 pr. 100 mm på begge led. Radonspærre Polypap fra Polysheet A/S Membranen klæbes til underlaget og i alle hjørner i nøje overensstemmelse med anvisninger. Fundamentsblokke: 39 x 20 x 50 cm fundamentsblokke Sokkelblokke: 45 x 25 x 50 cm Sokkelblokke som isoblokke Udførelseskrav til Betonarbejdet: Støbeforme: Ud- og indvendige fundamenter støbes i dobbeltforskalling. Der gøres her opmærksom på fundamentering ved gavl/facade i modullinie 1 og G. Denne del regnes pudset i hele den synlige flade som er større pga. terrænspring. Afforskalling kan først regnes udført når 25 % af den karakteristiske betonstyrke er opnået. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 22

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere