Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen"

Transkript

1 Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012

2 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING FÆLLESBETINGELSER SÆRLIGE BETINGELSER MURERARBEJDET NEDBRYDNINGER JORD, KLOAK OG BELÆGNINGSARBEJDER MURER OG BETONARBEJDE TØMRERARBEJDE SNEDKERARBEJDE TAGDÆKNINGSARBEJDET: MALERARBEJDET BLIKKENSLAGERPARBEJDE ELARBEJDE VVSARBEJDET 64 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 1

3 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING EMNE Tilbygning: Opførelse af ny tilbygning på 315 m² med Cafèområde, anretter køkken, toiletforhold, indgangsparti og 4 omklædningsrum. Byggeriet udføres som fuldmuret og placeres i forlængelse af den eksisterende bygning. Ombygning/ renovering af eksisterende: Eksisterende tagkonstruktion fjernes og der opsættes ny tagkonstruktion på hele omklædningsfløjen. Øvrige tage renoveres og der brændes nyt tagpap på. Alle vinduer og døre udskiftes til træ/alu og alu/alu skydedøre. Eksisterende murværk repareres i nødvendigt omfang, herefter vandskures disse. Indvendigt murværk forhøjes. Eksisterende stern udskiftes med zink. Hovedgreb: Byggeri udføres med klimaskærm af blankmurværk som vandskures. Tag opbygges som ventileret tag med tagbelægning af tagpap. Bagmur og indvendige skillevægge udføres som tungmur. i teglsten. Letteparti med træbeklædning og lettevægge med zink beklædning. Overflader udvendig: Facader: blankmurværk, vandskures Tag: tagpap glat og listepap. Udhæng: Varmebehandlet træ hovedbygning. Tagrender og nedløb: Zink dog skal de sidste 2 m være udført i galvaniseret (nedløb) Skydedør vindfang: Alu. Med sikkerhedsglas Øvrige døre og vinduer: Træ/alu. Partier. Overflader indvendig: Lofter: træbeton, fin lys Ny vægge: vandskuret murværk der malerbehandles. Ny vægge: vandskuret murværk der malerbehandles. Gulv: Klinker med sokkelkant. Teknik: Varme: Gulvvarme der forsynes fra centralsystem Ventilation: Mekaniskventilation ARBEJDSFORDELING: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 2

4 I henhold til denne beskrivelse idet der er tale om følgende arbejde. Murerarbejde. Tømrerarbejde. Tagdækningsarbejdet. Malerarbejde inkl. rengøring. Gulvarbejde. El arbejde. Blikarbejder. VVS og ventilationsarbejdet. BYGHERRE: Skive Kommune Kultur- og Familieforvaltningen Torvegade Skive RÅDGIVER Skive kommune Teknisk Forvaltning, Kommunale bygninger Rådhuspladsen Skive Tlf.: Kontaktperson: Ole Juul Thomassen - tlf (projektleder) Peter Jacobsen tlf (VVS, kloak- Projekt) Lars Jacobsen tlf (EL-projekt) RÅDGIVER INGENIØR, Hovedstatik Mads Winther Løgsted Civilingeniør Rydevej Holstebro Tlf: UDBUDSGRUNDLAG 1. Udbudsbrev. 2. Denne beskrivelse i sit fulde omfang. 3. Tegninger iht. tegningslisten. 4. Tilbudslister. 5. Tidsplan. 6. AB 92. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 3

5 7. Gældende love, normer, regulativer, cirkulærer og bestemmelser, herunder Arbejdstilsynets regler. 8. Evt. rettelsesblade udsendt før licitationen. TIDSPLAN Hovedtidsplan Se Overordnet tidsplan for udførelse af SIK Klubhus, om- tilbygning dat Detailtidsplan udarbejdes af hovedentreprenør og skal som minimum angive: - Tidsplan for byggeriets fremdrift - Terrænarbejder - Støbearbejder - Facader og vægge - Tagarbejder - Lukningsarbejder - Aptering - Mangelgennemgang - Aflevering - Eventuelle bygherreleverancer - Mangelgennemgang og mangelafhjælpning Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Mindst 1 gang om måneden skal bygherren have meddelelse om byggeriets stade. Sanktionsgivende terminer forhandles efter licitation. Særlige vilkår: Omklædning under byggeriet. Hovedentreprenøren har ansvaret for at der til stadighed er omklædning og badeforhold svarende til 6 omklædningsrum i hele byggeperioden incl. driften af disse. Enten som skurby eller dele af eksisterende/ tilbygning. Statiske beregninger Beregning og eftervisning af stabiliteten, dimensionering af konstriktioner og fundamenter efter gældende regler og normer er hovedentreprenørens ansvar. Bygherre levere hovedstatikken i bygningen se tegning. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 4

6 Betalingsplan Betalingsplan forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Forsikring Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring incl. storm, der omfatter - skade på entreprisen (arbejdsobjektet) - skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør, Eller selvrisikoen deles mellem de involverede parter. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattende arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige incl. materialer som er indføjet eller beregnet til indføjelse/indbygning i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende /feks. Stilladser, værktøjer og køretøjer. Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedr. udførelse af Varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Instituts Vejledning nr 10, 10A og 10B. Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af Varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren. Se bl.a. Almindelige betingelser ABT 93 8 stk 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entreprisens start. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 5

7 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 6

8 0.2 FÆLLESBETINGELSER "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer" AB 92 - af 10. dec er gældende med følgende tillægsbestemmelser. A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige betingelser stk.2 Enhver der afgiver bud, er underkastet alle betingelser og bestemmelser i udbudsmaterialet, uanset om han kaldes tilbudsgiver, entreprenør eller leverandør eller lign. 2 Bygherrens udbud stk. 2 Entreprisen udbydes i indbudt licitation som hovedentreprise, og tilbud skal afgives i overensstemmelse med Cirkulærer om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. (Dette cirkulærer erstatter Byggestyrelsens cirkulære nr. 191 af 11. november 1981 ("faste priser og tidsfrister"). For hver dag entreprenøren forsinker sin opfyldelse af tidsplanen, svarer hovedentreprenøren en dagbøde, der udgør 5000 kr. pr. dag. Dersom nogen angivelse i licitationsmaterialet måtte være uklar for de bydende, må de senest 5 arbejdsdage, før afgivelse af tilbud, hos rådgiver indhente skriftlig oplysning. Undladelse medfører, at entreprenøren selv må bære eventuelle heraf følgende tab. stk.6 Tilbud skal afgives på de udleverede tilbudslister, hvor alle punkter skal være udfyldt og prissat Ved uoverensstemmelse mellem slutsum og specifikationer er slutsummen gældende. 3 Entreprenørens tilbud og licitation: Stk. 1: Konkurrenceprisen er den samlede pris på hele entreprisen. Vedrørende forandringer i entreprisens størrelse, se 14, stk. 3. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 7

9 Stk. 3: Stk. 5. Enhedspriser vil blive brugt som prissætning af såvel mer- som mindreydelser. Den bydende skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage. 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.: Stk. 4 Såfremt dele af entreprisen udføres af underentreprenører, skal disses navne opgives ved tilbudsgivningen. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal stilles senest ved kontraktens underskrift og gælde fra udstedelsen. Er forskriftmæssig sikkerhed ikke stillet inden udløb af fristen, kan bygherren tilbagekalde accepten. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 10 Entreprenørens ydelser. stk.1 Hvis materialet angiver bestemte fabrikater eller materialevalg, er entreprenøren forpligtet til at levere disse. Er der angivet som eller tilsvarende er materialet/leverancen kun vejledende for kvalitet og /eller udformning. Påvisning af materialets jævnbyrdighed påhviler entreprenøren. 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver: Stk. 2 Der skal i tilbuddet medregnes, at der til de enkelte aktiviteter skal udføres en prøve på arbejdet, der skal godkendes af bygherre eller dennes tilsyn, inden hele arbejdet igangsættes. stk. 4 Entreprenøren skal betale alle udgifter ved evt. kassation. 14 Ændringer i arbejdet: Stk. 3 Bygherren forbeholder sig ret til at lade enkelte poster, eller hele bygningsafsnit, helt udgå, respektive forøge dem med indtil 100 %, uden at eventuelle enhedspriser Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 8

10 derved ændres. Stk Bygherrens tilsyn Stk. 1 Alle uforudsigelige ekstraydelser vil blive honoreret efter forudgående prissætning. Ingen ekstraarbejder må udføres før aftaleseddel er udfærdiget og godkendt. Der vil under arbejdets gang blive ført regelmæssigt tilsyn og ca. 1 gang ugentlig afholdt byggemøde. 20 Samvirke med andre entreprenører stk.1 Fejl i evt. underentreprenørers arbejder, der hindre hovedentreprenør i at udføre sit arbejde, er bygherre uvelkommen. Hovedentreprenør bærer selv ansvaret såvel økonomisk og tidsmæssigt. Hvis der under arbejdet viser sig uforudsete forhold, der indebærer mulighed for, at bygherren kan pådrages ansvar overfor tredjemand, er entreprenøren forpligtet til omgående at foretage det nødvendige for at forhindre evt. skader, og omgående underrette tilsynet. D. BYGHERRENS BETALINGSBETINELSER: 22 Betaling stk.1 stk.2 Slutregning udbetales først når alt er afsluttet. Der udbetales kun betaling for leverancer der er monteret i byggeriet. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE: 20 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse stk.1 Stop på grund af materialemangel vil ikke blive accepteret som grund for forsinkelse. 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. stk.2 Sanktionsbestemmelser vil være dagbod på 1 o/oo af entreprisesummen dog min kr. pr. arbejdsdag F. ARBEJDETS AFLEVERING: 28 Afleveringsforretning: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 9

11 Stk.1 Ved færdigmelding til byggetilsyn forstås, at entreprenøren ved sin underskrift garanterer at alle arbejder og leverancer er udført korrekt, og at dette er registreret via kvalitetssikring. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 10

12 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER Vedrørende: Entreprisernes omfang Byggepladsen: Sikkerhed på byggepladsen Kvalitetssikring Betingelser for arbejder Tilbud ENTREPRISERNES OMFANG: 1 Denne beskrivelse, sammen med prisblade, og tegningsmateriale er gældende for arbejdets omfang. Dog skal alle priser indeholde alle nødvendige ydelser for et fuldt færdigt håndværksmæssigt arbejde. Her tænkes bl.a. på stillads, afstivninger, afdækninger, afskærmninger, sikkerhedsforanstaltninger m.m. samt bortskaffelse af bygningsaffald, incl. evt. lossepladsafgift. 2 Det forudsættes at eksist. forhold besigtiges inden tilbudsafgivelse. Ukendskab til eksist. forhold kan ikke give anledning til ekstrabetaling. 3 Alle fabrikanters montagevejledning skal nøje overholdes og det er entreprenørens pligt selv at fremskaffe disse. 4 Evt. efterreparationer af egne arbejder i byggeperioden skal være indeholdt i prisen BYGGEPLADSEN: Planlægnin Planlægning af byggepladsen og arbejdssikkerheden i henhold til Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder, nr. 589 af 22. juni hold til Bekendtgørelse om ind Indkørsel til byggeplads sker fra skyttevej. Byggeplads hegnes med 2,0 m højt trådhegn på betonklodser. Eksisterende vej, fortov og belægning inden for afskærmning og i byggefelt skal sikres og skal afleveres i samme stand som ved byggeriets start SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN: Der henvises til sikkerhedsplan. Hvor entrepriseansvar for skure mv. er beskrevet KVALITETSSIKRING: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 11

13 Omfang af kvalitetskontrol: Hovedentreprenør og dennes underentreprenører udfører kvalitetssikringen og disse har det fulde ansvar herfor i naturlig sammenhæng med ansvaret for arbejdets udførelse. Hovedentreprenøren udfærdiger og distribuerer den nødvendige dokumentation for den udførte kvalitetssikring. Byggeledelsen overvåger stikprøvevis, at kvalitetssikring udføres og dokumenteres; og skal under hele byggeperioden havde fri adgang til dokumenterne, der arkiveres f. eks. i ringbind, som er tilgængelige på byggepladsen. Ved aflevering af byggeriet overdrages alt dokumentationsmateriale til bygherren i 2 eksemplarer. Under byggeriets udførelse opdeles kvalitetssikringskontrollen i 5 kategorier: Materialekontrol: Kontrol af produkters oprindelse og egenskaber, samt kontrol af, om materialer er i overensstemmelse med udbudsmaterialet/entrepriseaftalen. Kontrollen skal udføres umiddelbart ved materialernes modtagelse. Produkter, som er underkastet en ISO-, DIF- eller DS-anerkendt kontrolordning anses for fyldestgørende kontrolleret for så vidt angår egenskaber, der er omfattet af kontrolordningen. Hvor der er krævet en materialeegenskab, som ikke er omfattet af en ISO-, DIF- eller DS- anerkendt kontrolordning, skal entreprenøren i det omfang det fremgår af Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelsen fremskaffe en prøveattest for leverancen fra et anerkendt Dansk prøvningsinstitut. Kontrollen og dokumentationen påhviler alene entreprenøren. Produktionskontrol: Kontrol med produkter, der fremstilles udenfor byggepladsen. Modtagekontrol: Kontrol ved produkters, herunder evt. bygherreleverancers, ankomst til byggepladsen. Kvittering for modtagelse anføres med initialer, dato og klokkeslæt på følgesedler eller i registreringsskemaer. Følgesedler og registreringsskemaer opbevares på entreprenørens kontor, tilgængeligt for byggeledelsen. Ved beskadigede materialer eller leverancer skal reparationsafhjælpning aftales med byggeledelsen Proceskontrol: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 12

14 Kontrol med materialers ind- og sammenbygning med øvrige produkter og bygningsdele, samt kontrol af overholdelse af gældende forskrifter for arbejdets udførelse. Kontrollen udføres løbende, afhængig af materiale og bygningsdel og for hver kontrol anføres emne, kontrollens art, dato og klokkeslæt, samt den kontrollerendes initialer. Alle kontroller skal dokumenteres i Kvalitetssikringshåndbogen, uanset et negativt resultat efterfølgende rettes, med et positiv kontrol til følge. Slutkontrol: Slutkontrollen er entreprenørens egne gennemgang af sine arbejder, for at sikre sig, at arbejder og leverancer står som aftalt. Af Kvalitetssikringshåndbogen skal det fremgå, hvilke kontrolforanstaltninger, der foretages i forbindelse med slutkontrol og materialers og bygningsdeles fremtidige drift og vedligehold. Inden aflevering af tekniske anlæg skal disse afprøves og indreguleres. Fejl og mangler Hvis der ved entreprenørens kontrol konstateres fejl eller mangler, betragtes den pågældende leverance eller det pågældende arbejde som ikke godkendt. Entreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke godkendte arbejder til opnåelse af den forskrevne kvalitet. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Såfremt der er tale om mangler eller fejl, som ikke straks kan afhjælpes, skal meddelelse herom gives til byggeledelsen og forslag til afhjælpning forelægges. Hvis entreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol, betragtes det pågældende arbejde/leverance som ikke godkendt. Såfremt det ikke, på et senere tidspunkt er muligt at foretage den normale kontrol f.eks. på grund af indbygning, skal entreprenøren foranstalte ekstraordinær prøvning i h.t. byggeledelsens anvisninger. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendt arbejde, uden udgift for bygherren. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil derfor også medfører tilbageholdelse på acontoudbetalinger og evt. slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstra udgift for bygherren. Der vil fra byggeledelsens side blive fortaget stikprøvekontrol under arbejdets udførelse og konstaterede fejl/mangler vil blive påtalt og skal udbedres BETINGELSER FOR ARBEJDER: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 13

15 Kontrolmålinger: Der skal foretages kontrolmålinger før bestilling af leverancer og påbegyndelse af arbejder. Udskæringer, udhugning m.v.: Udsparinger og hultagning i konstruktioner udføres af den enkelte entreprenør i henhold til Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelsen. Indmuringer af kanaler, elrør, dåser m.v., samt tilstøbninger og tilpudsninger udføres af murerentreprenøren. Ved senere hultagning/udsparing i konstruktioner, der skyldes entreprenørens egne fejl, forglemmelse eller manglende kontrol af projektmaterialet, er entreprenøren alene ansvarlig for arbejdets og tilstødende bygningsdeles færdiggørelse og bærer dermed forbundne udgifter. Udbedringer skal udføres af den entreprenør (murer eller tømrer der har ansvar for aflevering af overfalden.) TILBUD: Der konkurreres på den samlede tilbudssum og tilbud afgives skriftligt på medsendte tilbudsliste. Tilbud skal være afgivet på grundlag af egen besigtigelse af byggefelt. Opgaven tildeles efter kriteriet Laveste tilbud. Skulle den bydende være i tvivl om forståelsen af tegninger, beskrivelse eller betingelser i al almindelighed, skal han før tilbudsafgivelse indhente oplysninger for at afklare sådanne tvivlsspørgsmål. Tilbuddet skal vedståes i 40 arbejdsdage. Såfremt tilbuddet ikke accepteres, skal udbudsmaterialet senest 14 dage efter sendes retur til: Skive kommune Teknisk forvaltning Rådhuspladsen Skive Att. Ole Juul Thomassen. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 14

16 1.0 MURERARBEJDET Grundlag: 1: Fælles betingelser. 2: Denne beskrivelse. 3: Evt. rettelsesblade udsendt før licitationen. 4: Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse. 5: Fabrikant og leverandøranvisninger. 6. Arbejdet skal udføres i nært samarbejde med øvrige entreprenører så arbejdet fremmes mest muligt. OMFANG: 1.01 Nedbrydningsarbejde 1.02 Jord, kloak og belægningsarbejder 1.03 Murer- og betonarbejdet Arbejdet omfatter alle de for den fulde færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer. Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt, må arbejder regnes omfattet af bygherre eller andre entreprenører. Forudgående arbejder / bygningsdele Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til stede. Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede. Oprydning Det påhviler entreprenøren at holde byggepladsen ryddelig og fjerne affald efter eget arbejde. Biydelser Er alle de ydelser, som uden direkte at være omtalt i ydelsesbeskrivelsen sædvanligvis hører til den pågældende arbejde, herunder efterreparationer. Endvidere skal som biydelser medregnes indretning og rømning af byggepladsen, skurvogne, stilladser, materialeoplæg, krananlæg m.m. til gennemførelse af egne arbejder, samt vedligeholdelse af materiel for udførelse af murerarbejdet. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 15

17 Almene krav og anvisninger: Entreprenøren er alene ansvarlig for overholdelse af alle lovbestemmelser, offentlige forskrifter og regulativer i forbindelse med murerarbejdet. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres afskærmninger og afspærringer i det omfang som myndighederne kræver. Evt. unødige ødelæggelser af tilstødende bygningsdele, reetableres uden udgift for bygherre. Entreprenøren har det fulde ansvar for afstivning af konstruktioner, som ved nedbrydning bliver ustabile, indtil ny stabilitet er opnået NEDBRYDNINGER Afgrænsning: Alt nedbrydningsarbejde af materialer og bygningsdele, der under udførelse af ny sammenbygning vil være murerarbejde. Omfanget fremgår ved sammenhold af eksisterende forhold med fremtidige plan og facader. 1 Nedbryde og fjernelse af eksisterende facadelinje mod syd. 2 Nedbryde og fjernelse af eksisterede garage, vindfang, toiletter og en mindre del af facade linje mod nord. 3 Nedbryde og fjerne eksisterende skillevægge 4 Nedbryde og fjerne eksisterende gulve jf. plan 5 Nedbryde og fjernelse af eksisterende kloakledninger som ikke længere er i anvendelse. 6 Fjernelse af fliser inden for byggefelt. 7 Fjernelse af skur og fundamenter for skur, Fjerne træer, rødder og andet organisk materiale inden for byggefelt. Materialer: Nedrivningsmaterialer er entreprenørens ejendom, med mindre bygherren har beslaglagt dele før nedrivningen. Nedrivningsmaterialer henkastes i container. Der kan ikke regnes med mulighed for oplagsplads for nedrivningsmaterialer ved eller i bygningen. Alt nedbrudt materiale bortkøres. Afgifter til lossepladsen skal være medregnet i tilbuddet. Nedbrydningsmaterialer skal genanvendes i det omfang det er beskrevet under de enkelte entrepriser JORD, KLOAK OG BELÆGNINGSARBEJDER 1 Afrømning af muld og oplægning i depot 2 Udgravning af terrændæk og fundamenter. Udgravning udføres for udførelse Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 16

18 af omfangsdræn. Udgravningens udformning - dvs. profil, længde/bredde/dybde udføres iht. gældende regler og de lokale forhold, herunder jordtypen. I forbindelse med udgravningen, indhentes oplysninger om, hvor diverse stikledninger, kabler og rør befinder sig. Opgravet jord køres i godkendt deponi. 3 Etablering af interimistiske byggepladsveje. 4 Efterfølgende opfyld inkl. komprimering. 5 Terræn reguleres, inkl. udlægning af eksist. muld på arealer der har været opgravet og ikke er angivet med ny belægning. 6 Flisebelægning inkl. opbygning af underlag - stabilgrus og sand. 7 Beskyttelse af eksisterende veje og fortove samt reetablering, samt etablering og vedligehold af byggepladshegn 8 Tilstøbning med beton eller fjernelse af gammel kloakrør som ikke skal bruges mere i henhold til tegning Kloakarbejde og øvrige regnvandsledninger udføres i omfang som angivet på tegning 5.01 og Sandfangsbrønde og tørledninger fra tagnedløb. 11 Arbejdet indeholder al nødvendig udgravning, tørholdelse, nødvendige afstivninger Afspærringer, oprydninger mv. 13 Evt. små ændringer af eksist. kloakforhold. 14 Entreprisen afsluttes med fastholdte og afproppede rør/muffer ført op over terrændæk, gulv. 15 Gulvafløbsskåle. 16 Fjernelse af fliser betonfundamenter mv jfr. nedbrydningsafsnit. Jordbundsforhold: Der er foretaget geotekniske undersøgelser på grunden, byggeriet påregnes at kunne gennemføres i normal funderingsklasse. Afsætning og kontrol Entreprenøren skal forinden kloakarbejdets udførelse sike sig, at de på tegningerne angivne min. Fald kan overholdes, herunder skal koterne til eksisterende kloak kontrolleres før arbejdet opstartes. Kan fald og koter ikke overholdes, skal byggeledelsen straks underrettes og entreprenøren skal, for den del af arbejdet, der berøres, afvente byggeledelsens afgørelse. Entreprenøren skal selv i samarbejde med betonentreprenøren og VVS Entreprenøren afsætter nødvendigt udsparinger for kloak i fundament og gulve. Entreprenøren skal indtegne eventuelle rettelser i projektet, efterhånden som de opstrår og afleverer denne til byggeledelsen. Materialekrav: Bundsikringsgrus: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 17

19 Materialet skal være frostsikret og velgradueret. Gruset må have en kabilaritet på højst 1 m, en sandækvivalent SE på min. 30%, samt et uensformighedstal på mindst 3,0 Flisebelægning: Der medregnes 50 x 50 x 7 cm fliser i beton, farve grå Kloakrør: PP kloakrør Klasse N. i dimension som angivet på tegning Spule brønd Brøndbunde VVS Opføring VVS / Karme: I terræn Betonkegle VVS Dæksel VVS I Belægning: Betonkegle VVS Dæksel VVS med Tagbrønde: 200mm PP som VVS Sandfangsbrønd: 315 mm PVC-U nedløbsbrønd VVS med min 35 l sandfang Karme Betonkegle VVS Betondæksel VVS Rendestensbrønd/ Vejbrønd: VVS Med betonkegle: VVS Rist VVS Gulvafløbsskåle: Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 18

20 Gulvafløb i henhold til tegning x15 cm gulvafløb med vandlås og sideindløb som Blücher. Rist i rustfristål. Ø 32 mm rør fra overkant terrændæk/sokkel til sideindløb, til afløb badekar / kondensledning fra ventilationsanlægetableres af murer. Udførelseskrav: Ledninger og kabler, der frilægges ved udgravning, skal ved afstivning, ophængning og evt. isolering sikres imod beskadigelse og frost. Ingen kloakledninger eller dræn må afbrydes uden byggeledelsens godkendelse. Ved udgravning forbi eksisterende bygning skal der etableres afstivning. Materialer der fyldes omkring rør skal nøje opfylde normkrav og krav fra rør leverandør. Tilfyldning skal ske i tynde lag under omhyggelig stampning. Eventuel vandlænsning ved regn eller andet påhviler entreprenøren. Alle ledninger lægges retlinet med fald jfr. tegningerne, evt. retningsændringer skal ske med bøjninger. PVC rør og gennemføringer i fundamenter, tildækninger mv udføres i nøje overensstemmelse med gældende normer, samt fabrikkens anvisninger. Ved midlertidigt stop i ledningsføringer anvendes prop eller slutmuffe, og alle afsluttende ender forsynes med beskyttelsespropper, som skal vedligeholdes i hele byggeperioden. Alle ledningsgrave under terrændæk skal efterfyldes med komprimeret grus til underkant drænlag. Ledningsarbejder under befæstede arealer tilfyldes med komprimeret grus. Ved byggeriets aflevering skal alle dæksler justeret i forhold til færdig belægningshøjde, og der foretages en grundig oprensning af alle brønde og gennemskylning af ledninger inden aflevering. Berørte belægninger reetableres og muldjord genudlægges. Bundsikringsgrus. Overfladen skal afrettes med en nøjagtighed på +/- 2 cm, og gruset skal komprimeres til 98 % standard Proctor. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 19

21 Flisebelægning: Flisebelægning udlægges på 4 cm afretningsgrus / sand. i forbandt som eksist. belægning uden for byggefelt der bibeholdes. Belægning lægges med svagt fald væk fra bygning/sokkel. Ud for alle dør hæves belægning lokalt således at niveaufri adgang etableres. (niveaufri adgang = max 25 mm opkant i forhold til færdig gulv og udv. belægning). Ved hovedindgang dør V1 og V7 laves plan repos på 1500 mm forandør inden fald på belægning til udligning. Asfaltbelægning: Parkeringsarealet skal udføres med følgende opbygning: 400 mm bundsikringssand 200 mm Stabiltgrus, kv. II 60 mm GAB0 (140 kg/m2) 20 mm AB (45 kg/m2) Bundsikring og stabiltgrus komprimeres til en proktorværdi på minimum 92 %. Afmærkning af P-båse skal udføres ved permanent afmærkning med termoplast i henhold til belægningsplan. Muldudlægning og græssåning: I forbindelse med reetablering af byggefelt skal der på et areal af 350 kvm påregnes følgende ydelse. Området skal gennemgås for traktose og der etableres 35 cm muld med græs. Der medregnes 3 kg græsfrø pr. kvm og gødes med 3 kg Nitrophoska pr. 100 kvm 1.03 MURER OG BETONARBEJDE Murerarbejdet omfatter. 8 Støbning af fundamenter og gulve inkl. isoleringsarbejder i disse. 9 Levering og opstilling af stålspær og stålsøjler inkl. sokkeljern som indstøbes i fundamenter. 10 Udførelse af sokkel inkl. sokkelpuds 11 Opmuring af ny facade - ud og indvendigt murværk inkl. isolering. 12 Opmuring af indvendige skillevægge. 13 Opmuring af ny facade på Paletten hvor sammenbygning udføres. 14 Slidlag for klinkegulv i rum med gulvafløb. 15 Etablering af fliser og klinker jfr. rumskema. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 20

22 16 Vandskuring af vægge jfr. rumskema. 17 Indmuringer, faststøbninger og efterstøbninger. 18 Elastiske fuger i murværk og flisearealer. Bygningen Opmuring og støbearbejder skal samordnes med øvrige arbejder på en sådan måde, at det samlede arbejde fremmes mest muligt og allerede udført arbejde ikke beskadiges. Mureren skal tåle, at efterfølgende håndværkere benytter bygningen, når dette er hensigtsmæssigt for det samlede arbejdes fremme. Opmurings art og omfang vil fremgå af tegningerne og den efterfølgende beskrivelse. Efterbehandling vil fremgå af den efterfølgende beskrivelse. Afsætninger Afsætning af bygningsværket er til dels defineret af eksisterende forhold. Øvrige afsætninger som ny åbning i eksisterende facade, stålspær mm. der naturligt hører under murerarbejdet foretages af nærværende entreprenør i henhold til tegningsmaterialet. Al anden afsætning af mål foretages af de enkelte entreprenører, som skal bruge målene. Materialekrav Betonarbejdet: Armeringsstål: Tentorstål B550 Beton: Beton skal opfylde følgende styrkebestemmelser. I h.t. DS 418 Tabel 4.1 Uarmeret beton. Passiv miljøklasse Moderat miljøklasse 12.Mpa 20 Mpa Armeret beton Passiv miljøklasse Moderat miljøklasse 12 Mpa 25 Mpa Forholdet mellem vandets og cementens vægt skal være. Passiv miljøklasse v/c ingen krav Moderat miljøklasse v/c # 0,55 Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 21

23 Betons delmaterialer og transport af beton skal opfylde kravene i DS 481. Grus Der anvendes skarpt bundsikringsgrus fri for organiske dele, ler og silt. Gulvisolering: Der udlægges mm polystyren G80 i forbandt jfr. vejledning. Kantisolering: 20 og 30 mm polystyren jfr. tegningsmateriale. Armering i betongulv: Svindarmeringsnet skal være mindst R10 pr. 100 mm på begge led. Radonspærre Polypap fra Polysheet A/S Membranen klæbes til underlaget og i alle hjørner i nøje overensstemmelse med anvisninger. Fundamentsblokke: 39 x 20 x 50 cm fundamentsblokke Sokkelblokke: 45 x 25 x 50 cm Sokkelblokke som isoblokke Udførelseskrav til Betonarbejdet: Støbeforme: Ud- og indvendige fundamenter støbes i dobbeltforskalling. Der gøres her opmærksom på fundamentering ved gavl/facade i modullinie 1 og G. Denne del regnes pudset i hele den synlige flade som er større pga. terrænspring. Afforskalling kan først regnes udført når 25 % af den karakteristiske betonstyrke er opnået. Om- og tilbygning af SIK Klubhus Side 22

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Projektpræsentation. Sammenbygning af eksisterende klubhus og multihal ved Nørager Boldklub

Projektpræsentation. Sammenbygning af eksisterende klubhus og multihal ved Nørager Boldklub Projektpræsentation Sammenbygning af eksisterende klubhus og multihal ved Nørager Boldklub Nørager Boldklub er en velorganiseret Boldklub, der siden 1954 har skabt og videreudviklet rammerne for sportslige

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen JBS_Tilbud Inkl Moms Bemærkning Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/alu konstruktion,

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Rettelsesblad 3, Til- og ombygning af toiletbygning, Lakolk camping Lakolk camping 2, 6792 Rømø

Rettelsesblad 3, Til- og ombygning af toiletbygning, Lakolk camping Lakolk camping 2, 6792 Rømø Team Ejendomme Til de bydende Direkte tlf.: 74929286 Mail: sb32@toender.dk Sags id.: 82.07.00-G01-49-12 20. november 2013 Rettelsesblad 3, Til- og ombygning af toiletbygning, Lakolk camping Lakolk camping

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere