Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur revurderer med nærværende afgørelse miljøgodkendelsen af Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen er truffet i henhold til 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) med mulighed for at variere i slagtealderen i intervallet 30 til 42 dage under forudsætning af, at der maksimalt huses kg slagtekyllinger på stipladser ad gangen på ejendommen og årsproduktionen på 194, 03 DE i slagtekyllinger ikke overskrides slagtesvin (32 109,1 kg) og maks. 400 stipladser med mulighed for at variere i den gennemsnitlige ind - og afgangsvægt med 10 % under forudsætning af at årsproduktionen i slagtesvin på 38, 80 DE ikke overskrides. Husdyrproduktionen svarer til i alt 232,83 DE. Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med revurderingen. Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Afgørelsens adressat Miljøministeren Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen

2 Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens 85 Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87 En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til Aabenraa Kommune skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere ende 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 25. marts 2014 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag den 22. april 2014 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens udløb. Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 11 Klagevejledning. Oversigtskort, der viser husdyrbrugets lokalisering samt situationsplan er vedlagt. Venlig hilsen Susanne Niman Jensen Miljøsagsbehandler Team Miljø Kultur, Miljø & Erhverv Dir.tlf Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Side 2 af 2

3

4

5 Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Vestergade 51, 6330 Padborg 41 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Revurderingsdato: 21. marts 2014 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Team Natur og Team Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf

6 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Revurdering af miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbrugets bygningsmæssige omfang Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Generelt BAT staldteknologi Ventilation Fodring Generelt BAT foder Opbevaring og håndtering af foder Rengøring af stalde Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Spildevand samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Generelt BAT affald Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af husdyrgødning Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt

7 7.2 Fluer og skadedyr Transport Støj Støv Ammoniak totaldeposition Husdyrbrugets påvirkninger af omgivelserne naturmæssige forhold Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

8 Datablad Titel: Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen meddeles i medfør af 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Revurderingsdato: 21. marts 2014 Ansøger og ejer: Jørgen P Feldstedt, Vestergade 51, Frøslev, 6330 Padborg Telefonnr.: Mobilnummer: Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: 12, Frøslev, Bov, med flere CVR nr.: P nr.: CHRnr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Miljørådgiver: Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Kvalitetssikring, natur: Ingen Ingen Martin Ugilt Thomsen, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, Tlf.nr.: Aabenraa Kommune Jan Nielsen, OSC-Miljø Aps Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune Tina Hjørne, Aabenraa Kommune Morten Benzon Hansen, Aabenraa Kommune Sagsnr: 12/21635 dok. 97 4

9 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Revurdering af miljøgodkendelse Aabenraa Kommune har bedt ejer af husdyrbruget Jørgen P. Feldstedt fremsende oplysninger til revurdering af miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen på Vestergade 51, 6330 Padborg. Landbruget er første gang godkendt den 7. juni 1990 pga. dyrehold over 120 DE. Husdyrbruget er efterfølgende miljøgodkendt samlet efter miljøbeskyttelseslovens 33 ved en afgørelse meddelt af Bov Kommune den 19. maj I husdyrbrugets miljøgodkendelse af 19. maj 1992 er der godkendt et dyrehold på 223 DE i slagtekyllinger (42 dage). Der er ikke angivet et eksakt antal kyllinger i godkendelsen. Kommunen har beregnet, at det godkendte produktionsniveau svarer til slagtekyllinger (42 dage). Godkendelsen har imidlertid ikke været udnyttet fuldt ud de seneste tre år ( ). I denne periode har produktionsomfanget været højst i 2009/2010, hvor der blev produceret kyllinger (37 dage), svarende til 194,03 DE efter nugældende omregningsfaktorer. Da den del af en godkendelse, der ikke har været udnyttet over en 3-årig periode, bortfalder (jf. husdyrbruglovens 33 stk. 3), fastlægges den godkendte produktion til slagtekyllinger (37 dage). Herudover har der i alle årene været et mindre slagtesvinehold på ejendommen. Det fremgår af miljøgodkendelsen fra 19. maj 1992, at det er hele virksomheden, der meddeles miljøgodkendelse. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at kommunen ikke beskrev eller stillede vilkår til slagtesvineproduktionen, fordi det var så forholdsvis en lille del af den samlede produktion, og der dengang ikke var fokus på så små svineproducenter. I denne revurdering bliver der også redegjort for, vurderet på og stillet vilkår til slagtesvineproduktionen, der har et omfang på slagtesvin (32-109,1 kg) svarende til 38,8 DE. Ovenstående indebærer, at den eksisterende lovlige produktion på ejendommen i alt kan opgøres til 232,83 DE, hvilket udgør grundlaget for nærværende revurdering af husdyrbrugets godkendelse. I henhold til 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven revurderes. Af 17 fremgår, at tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt, og ajourfører om nødvendigt godkendelsen i lyset af den teknologiske udvikling. På baggrund af revurderingen træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens 39, jf. 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. På ovenstående baggrund har Aabenraa Kommune den 30. april 2012 meddelt virksomheden, at revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse agtes opstartet. Det fremgår af miljøstyrelsens vejledning til husdyrloven, at revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Påbud ud over, hvad der følger af BAT skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, og at forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse (jf. lovens 40 stk. 2). 5

10 Af vejledningen fremgår endvidere, at pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, ikke gælder for revurderingsafgørelser, idet der er tale om eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Tilsvarende fremgår, at der som udgangspunkt ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, idet det fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser efter 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen forandring. I klagenævnsafgørelse NMK fremgår det, at der ikke er hjemmel til at de i bilag 3 og 4 fastsatte beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt. Revurderingen i nærværende afgørelse er foretaget ved en gennemgang af virksomheden og de ændringer, der er sket siden godkendelsen i 1992, samt en vurdering af forureningsforholdene og den teknologiske udvikling (BAT). Desuden er totaldepositionen af ammoniak vurderet. Herudfra er den hidtidige regulering i miljøgodkendelsens vilkår vurderet, og det er vurderet, om disse bør ændres eller suppleres af nye vilkår. I det omfang der er foretaget ændringer i vilkårene eller der er opstillet nye vilkår, meddeles dette som påbud efter husdyrbruglovens 39. Ejer af husdyrbruget Jørgen P. Feldstedt har fremsendt oplysninger til revurderingen til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Herudover har miljøredegørelsen fra miljøgodkendelsen fra 1992 (Bilag 4) dannet grundlag for udarbejdelse af revurderingen af miljøgodkendelsen sammen med en række supplerende oplysninger. I forbindelse med revurderingen ønskes ikke gennemført ændringer eller udvidelser på husdyrbruget. Således er dyreholdets fremtidige størrelse i ansøgningsskemaet angivet til slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) og slagtesvin (32-109,1 kg), i alt svarende til 232,83 dyreenheder. Ansøgningsskemaet er oprindelig indsendt den 22. august Seneste revision af ansøgningen er med skema nr , version 4, indsendt til Aabenraa Kommune den 2. januar 2014 og udskrevet fra husdyrgodkendelse.dk den 6. januar Ansøgningen fremgår af bilag 1. 6

11 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion Der er en tilladt produktion på Vestergade 51, 6330 Padborg, på slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) samt slagtesvin (32 109,1 kg), i alt svarende til 232,83 dyreenheder. Produktionen ændres ikke i forbindelse med revurderingen. Lugt, støv og støj Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, hvorfor det ikke medfører forøgede lugt, støv og støjgener for naboerne. I forbindelse med transporter til og fra ejendommen samt ved levering og håndtering af råvarer kan der fremkomme støv og støj, hvilket dog oftest er af begrænset karakter. Desuden kan der forekomme støj fra ventilationen. Antallet af transporter og omfanget af aktiviteter ændres ikke. Transport til og fra ejendommen Der sker ingen ændringer i antallet af transporter i forbindelse med revurderingen af slagtekyllingeproduktionen. Transporterne består også fremover af gødningstransporter, fodertransporter og transporter af dyr. Adgangen til husdyrbruget sker ad offentlig vej. Langs offentlig vej er der boliger, der berøres af trafik til og fra ejendommen. Generne forsøges afhjulpet ved at transporterne fortrinsvis sker i dagtimerne. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald mv. Bedste tilgængelige teknik (BAT) I forbindelse med en revurdering skal landbruget leve op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund af de aktuelt gældende BAT teknikker er der foretaget en systematisk vurdering af, om husdyrbruget i nødvendigt omfang bringer BAT i anvendelse. Staldanlæg Produktionen af slagtekyllinger og slagtesvin foregår i stalde med dybstrøelse. Som virkemiddel til at opnå de vejledende emissionsgrænseværdier fra staldende køres 35 % af kyllingegødningen og 41 % af slagtesvinegødningen direkte ud. Desuden stilles der vilkår om altid at strø med tørstof i mængder, så overfladen er tør. Foder Der fodres efter norm til såvel slagtekyllinger som slagtesvin. Der anvendes fasefodring. Mht. slagtekyllingerne stilles der vilkår til indholdet af fosfor - og proteiniindholdet afhængig af kyllingealder, da der er givet tilladelse til at variere i slagtealderen. Energi og vandforbrug Energiforbruget reduceres i slagtekyllingestaldene ved at ventilation og lys er computerstyrede således kyllingerne får den temperatur og lysmængde, der er optimal i forhold til alder/vægt. Varmeforbruget er reduceret ved en godt isoleret stald. Vandforbruget følges nøje, idet der er monteret vandmåler, der er tilsluttet alarm, hvis vandforbruget stiger i forhold til norm. 7

12 Energi og vandforbrug registreres og måles. Affald Affald sorteres, opbevares og fjernes efter gældende regulativer og forskrifter. Nødfremgangsmåder Der er udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af uheld. Medarbejderne er bekendt med beredskabsplanen. Management Der praktiseres godt landmandsskab, hvor ansatte får uddannelse og produktionen optimeres til den bedst mulige udnyttelse af resurserne. Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget herunder ved implementering af påbud i nærværende afgørelse - anvender foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 1.3 Offentlighed Det har været offentlig annonceret den 4. juli 2012 i Aabenraa Ugeavis, at Aabenraa Kommune agtede at tage miljøgodkendelsen op til revurdering. I annoncen informeredes offentligheden om muligheden for at få materiale angående revurdering tilsendt og for at kommentere og stille spørgsmål til revurderingen, når den foreligger. Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt udkast til revurdering. Aabenraa kommune har vurderet, at afgørelsen om revurdering ikke er til ugunst for naboerne, og har derfor ikke partshørt naboerne efter Forvaltningslovens regler. Ansøgningsmaterialet og udkastet til revurdering er nu sendt i høring hos virksomheden. Vilkårsændringerne er samtidig varslet som påbud overfor virksomheden. Der er en frist på 2 uger til afgivelse af bemærkninger. Ansøger har i høringsperioden gjort opmærksom på, at vilkår 2 skulle ændres, så det fremgår, at der går slagtekyllinger fra dage i begge huse. Praksis er sådan, at efter 32 dage afhentes nogle af kyllingerne, og resten bliver hentet efter 40 dage i begge huse. Vilkår 2 er efterfølgende rettet, så vilkåret passer med de faktiske forhold. Den meddelte afgørelse om revurdering bliver offentlig annonceret i Lokalbladet Budstikken og på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag den 25. marts 2014, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur revurderer med nærværende afgørelse miljøgodkendelsen af Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen er truffet i henhold til 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) med mulighed for at variere i slagtealderen i intervallet 30 til 42 dage under forudsætning af, at der maksimalt huses kg slagtekyllinger ad gangen på ejendommen og årsproduktionen på 194, 03 DE i slagtekyllinger ikke overskrides 8

13 1.346 slagtesvin (32 109,1 kg) og maks. 400 stipladser med mulighed for at variere i den gennemsnitlige ind- og afgangsvægt med 10 % under forudsætning af at årsproduktionen i slagtesvin på 38, 80 DE ikke overskrides. Husdyrproduktionen svarer til ialt 232,83 DE. Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med revurderingen. Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Vestergade 51, 6330 Padborg. Den revurderede miljøgodkendelse meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. I henhold til påbud i nærværende revurdering. Revurderingen gælder det beskrevne. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at produktionen under overholdelse af de fastsatte vilkår: lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer Den 21. marts 2014 Susanne Niman Jensen Miljøsagsbehandler Team Miljø Kultur, Miljø & Erhverv Tina Hjørne Biolog Team Natur Kultur, Miljø & Erhverv Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Direkte

14 2 Vilkår Vilkår meddeles som påbud Vilkår der ikke er mærket er meddelt som påbud i henhold til husdyrbruglovens 39. Der er tale om nye vilkår for eksisterende drift. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår og vilkårene kan påklages. Vilkår mærket med A videreføres fra tidligere afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens 33. Sidst i vilkåret er angivet vilkårsnummer fra miljøgodkendelse af 19. maj Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår 6 og vilkår 9 fra miljøgodkendelsen fra 19. maj 1992 ændres, så de passer med gældende forhold. Vilkår 6 er blevet ændret til vilkår 19 A og vilkår 20 A. Vilkår 9 er blevet ændret til vilkår 21 A. For vilkårene, der er mærket med A, står det anført i parentes efter vilkåret, hvilket vilkår i miljøgodkendelsen fra 1992, der refereres til. Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen meddeles, medmindre der fremgår noget andet af vilkåret eller påbuddet. Ophævede vilkår Herefter er angivet, hvilke vilkår fra miljøgodkendelse af 19. maj 1992, der ophæves med denne revurdering og begrundelse herfor. Vilkår, der ikke længere er aktuelle: 1, 2, 3, Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomhedens drift skal være i overensstemmelse med godkendelsen af 19. maj 1992 og de påbud, der fremgår af denne afgørelse. 2.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 2. Dyreholdets omfang og sammensætning må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 3 og 4. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. Stipladser Stald Nr. ST ST ST ST Dyrehold Slagtekyllinger Slagtekyllinger Slagtekyllinger Slagtekyllinger dybstrøelse Dybstrøelse Dybstrøelse dybstrøelse Staldsystem Alder 32 dage 40 dage 40 dage 32 dage Antal slagtekyllinger Jfr. vilkår 3 Jfr. vilkår 3 Jfr. vilkår 3 Jfr. vilkår 3 DE 16,16 76,72 83,56 17,60 10

15 ST I alt Slagtesvin dybstrøelse Væg t , 1 kg Antal slagtesvin ,80 232, Der må maksimalt belægges med kg slagtekyllinger på stipladser i staldene ad gangen. Indenfor disse 2 parametre kan der tillades en variation i slagtealderen forudsat, at 194,03 DE i slagtekyllinger ikke overskrides. 4. Slagtesvineproduktionen kan gennemføres med en variation på +/- 10 % i ind - og afgangsvægt/alder, dog således at årsproduktionen ikke overstiger 38,80 DE. 5. Dybstrøelsen skal strøs i mængder af tørstof, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. Ventilation 6. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion. Service skal udføres af fabrikanten eller producenten eller en anden sagkyndig. Fodring slagtekyllinger 7. Proteinindholdet i fuldfoder til slagtekyllinger må i gennemsnit maksimalt være flg. totalniveauer for protein afhængig af kyllingealder: Alder, dage Råprotein, gram pr. kg foder Fosforindholdet i fuldfoder til slagtekyllinger må i gennemsnit maksimalt være flg. totalniveauer for fosfor afhængig af kyllingealder: Alder Dage Fosfor, gram pr. kg foder 30 5,6 32 5,5 35 5,4 40 5,3 Fodring slagtesvin 9. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 849,72 kg P pr. år. - P ab dyr pr. slagtesvin beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr. slagtesvin = ((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000 ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst). 11

16 Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. Faktor Værdi Antal producerede slagtersvin Indgangsvægt, kg 32 Afgangsvægt, kg 109,10 FEsv pr. kg tilvækst 2,84 Gram fosfor pr. FEsv 4,58 Kg P ab dyr pr. svin (inkl. P i halmstrøelsen) Kg P ab dyr pr. dyreenhed (inkl. P i halmstrøelsen) 0,631 21,9 Rengøring af stalde 10. Staldene skal rengøres og desinficeres efter hvert hold slagtekyllinger. Dato for rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres gulvets tæthed. Energi- og vandforbrug 11. Vask af stalde skal foregå med højtryksrenser. 12. Virksomheden skal undersøge for mulighederne for at etablere lavenergibelysning i alle driftsbygninger. Virksomheden skal senest 6 måneder efter meddelelsen af nærværende afgørelse tilsende tilsynsmyndigheden en redegørelse og handlingsplan for etablering af lavenergibelysning i alle driftsbygninger. 13. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 14. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over det der omregnet svarer til kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 15. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilationsanlægget, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 16. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 17. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. Spildevand samt tag - og overfaldevand 18. A. Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker forurening med fo der eller husdyrgødning, må ikke tilledes nedsivningsanlæg, men skal opsamles og udspredes på afgrøder. (6) 19. A. Vaskevand fra staldene skal enten bringes til gyllebeholder på Simondysvej 11 eller køres direkte ud på bevoksede arealer. (6) Affald 20. A. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 8. (9) 12

17 Driftsforstyrrelser og uheld 21. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild. 22. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 23. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 24. Hvis der er ansat udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår. 2.3 Gødningsproduktion og håndtering Håndtering af husdyrgødning 25. A. Etablering og drift af markstakke skal ske i henhold til anvisningerne i vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke. På tilsynsmyndighedens anmodning skal redegøres for, hvorledes vilkåret driftsmæssigt sikres overholdt. Vejledningens tekst er vedlagt som bilag 4. (9) 26. Dybstrøelsen skal strøs i mængder af tørstof, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 27. Minimum 35 % af slagtekyllingegødningen og minimum 41 % af slagtesvinegødningen skal køres direkte ud. 2.4 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt og støv 28. A. Der må ikke forekomme væsentlige lugt- og støvgener udenfor virksomhedens areal. (5) Ammoniakemission 29. Minimum 35 % af slagtekyllingegødningen og minimum 41 % af slagtesvinegødningen skal køres direkte ud. 2.5 Husdyrbrugets ophør 30. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune senest 4 uger efter ophøret kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 2.6 Egenkontrol og dokumentation Slagtekyllinger og slagtesvin 31. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, produktionskontrol, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 13

18 Slagtekyllinger 32. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 33. Dokumentation for aktuel produktion skal foreligge. Der skal foreligge en opgørelse over producerede hold/år, indkøbt foder og antal slagtede dyr. 34. Èn gang årligt, i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab, skal der af ansøger laves en beregning over det gennemsnitlige indhold af protein og fosfor pr. kg fuldfoder på årsbasis. Beregningen skal opbevares i minimum fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 35. Dokumentation for aktuel produktion skal foreligge. Der skal foreligge en opgørelse over producerede hold/år, indkøbt foder og antal slagtede dyr. 36. Foderets gennemsnitlige indhold af protein og fosfor skal beregnes ud fra forbrug af de anvendte foderblandinger og evt. forbrug af hvede. 37. Foderoplysninger ligger elektronisk i foderleverandørs database. Foderfabrikkernes blandeforskrifter skal registreres i forbindelse med leverancerne af foder til det aktuelle hold. 38. Der skal som minimum være én blandforskrift/deklaration for hver anvendt fasefoder. 39. Der skal foreligge et foderprogram, hvor den aktuelle hvedetilsætning er beskrevet. Hvedens indhold af næringsstoffer kan dokumenteres ved landsgennemsnit eller ved analyse af egen hvede. Slagtesvin 40. Der skal føres logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - Antal producerede dyr - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt) - Foderforbrug pr. kg tilvækst - Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne 41. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september 2014 til 15. februar i Der skal udarbejdes en blandforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 43. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt evt. blandforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 14

19 3 Generelle forhold Fjerkræbruget er tidligere miljøgodkendt. Miljøgodkendelsen blev meddelt for mere end 8 år siden, og godkendelsen skal derfor revurderes. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. Kommunen skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre at husdyrbruget lever op til BAT. For intensiv fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse er i EU-regi i 2003 udarbejdet en BREF - note, som anfører, hvad der betragtes som BAT (Best Available Tecnique) i forbindelse med en række produktionsforhold, herunder driftsstyring, staldindretning, vand- og energiforbrug mv. Med relevans for nærværende afgørelse har Miljøstyrelsen udarbejdet følgende BATvejledninger: - Maj 2011: Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)- Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtekyllinger omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og Den 6. februar 2012: Fastlæggelse af BAT emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer supplement til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer. I tilknytning til vejledningerne er der i 2010 udgivet: Introduktion til miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Det fremgår heraf, at BREF-notens angivelser af, hvad der betragtes som BAT, er indarbejdet i miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier og i de teknologiblade, der er udgivet i forbindelse hermed. I klagenævnsafgørelse NMK fremgår det, at der ikke er hjemmel til at de i bilag 3 og 4 fastsatte beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt. Nærværende afgørelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal beredskabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår jfr. NMK Beskrivelse af husdyrbruget Redegørelse Afgørelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget på Vestergade 51, 6330 Padborg med ejendoms nr Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 70 m fra eksisterende byzone (Lokalplan nr. 26 Erhvervsområde ved Hermesvej i Frøslev). Beliggenheden fremgår af bilag 2 og 3. Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og virksomhedens CVR nr. er

20 Afgørelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 42074, version 4, genereret den 6. januar 2014, samt tidligere miljøgodkendelser og afgørelser på husdyrbruget. Ansøgningen er vedlagt som bilag Meddelelsespligt Afgørelsen er gældende for det eksisterende anlæg og den eksisterende produktion. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 3.3 Gyldighed Påbuddene i denne revurdering er gældende fra ikrafttrædelsestidspunktet, hvis ikke andet er anført. For husdyrbrug gælder generelt i henhold til husdyrbrugloven 33, stk. 3, at hvis en tilladelse eller godkendelse efter denne lov ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 3.4 Retsbeskyttelse Da virksomheden ikke miljøgodkendes ved nærværende afgørelse, medfører afgørelsen ingen begrænsninger i tilsynsmyndighedens hjemmel til at begrænse virksomhedens forurening ved påbud efter husdyrbruglovens 39 i perioden inden næste regelmæssige revurdering. 3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skal i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 40 regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. I henhold til bekendtgørelsens 40 stk. 5 skal husdyrbrugets miljøgodkendelse endvidere tages op til revurdering, når EU-Kommissionen i EU-Tidende offentliggør en BATkonklusion, som omfatter husdyrbrugets produktion. Kommunen skal tilrettelægge revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BATkonklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT- konklusionen. 16

21 4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 4.1 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Redegørelse Ejendommen er lokaliseret i Aabenraa Kommune. Husdyrproduktionen består af en slagtekyllingeproduktion samt en mindre slagtesvineproduktion, der ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller dyreholdsmæssigt. Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 70 meter fra byzoneområdet der er omfattet af Lokalplan nr. 26, Erhvervsområde ved Hermesvej i Frøslev, som ligger umiddelbart nord for husdyrbruget. Lokalplan nr. 26 er vedtaget den 28. april Lokalplanen er en justering og udvidelse af den tidligere lokalplan 1/75, der ophævedes ved vedtagelsen af den nye. Lokalområdet er udlagt til erhvervsformål. Området må ikke anvendes til butikker til detailhandel, boliger eller anden støjfølsom anvendelse. Lokalplanens Delområde II, der ligger nærmest husdyrbruget, udlægges til produktions-, lager-, transport-, håndværks- og servicevirksomheder samt tungere produktions- og forarbejdningsvirksomheder, tilhørende virksomhedsklasserne 3-6, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at da der er tale om et eksisterende husdyrbrug, der ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt, skal der ikke vurderes og stilles påbud hertil i nærværende revurdering. Vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra 1992 (bilag 4) ophæves. Det er ikke længere aktuelt, da husdyrbruget er etableret. 4.2 Husdyrbrugets bygningsmæssige omfang Redegørelse Tabel 3 Materialevalg Bygning Grundplan ca. Bygningshøjde ca. Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse ST ST ST slagtesvinestald 448 m 2 Ca 7 m 30 º Røde mursten og gråt eternittag slagtesvin slagtekyllingestald 1480 m 2 Ca 7 m 20 º Røde mursten og gråt eternittag slagtekyllinger slagtekyllinger 1690 m 2 Ca 7 m 20 º Røde mursten og gråt eternittag slagtekyllinger 1 Værksted 211 m 2 Ca 6 m 20 º Grønne stålplader og eternit Værksted 2 Maskinhus 640 m 2 Ca 7 m 20 º Røde og hvide stålplader Grå eternit Maskiner 3 Fodersilo 2x20 tons 6 m Stålplader Færdigfoder til kyllinger 4 Fodersilo 2x20 tons 6 m Stålplader Færdigfoder til kyllinger 5 Gastæt silo 6 tons 3 m Glasfiber hvid 6 Gastæt silo 6 tons 3 m Glasfiber hvid 7 Fodersilo 15 tons 4 m Stålplader Hvede buffertank Hvede buffertank Færdigfoder til slagtesvin 8 Staklade 150 m 2 Ca 6 m 10 º Grå eternit og træplader Diverse mate- 17

22 rialer 9 Gastæt silo 400 tons 12 m Stålplader Opbevaring af hvede til kyllinger 10 Beholder til vaskevand 15 tons 0 0 Vaskevand fra kyllingehuse Vurdering Aabenraa kommune vurderer, at da der ingen bygningsmæssige ændringer sker i forbindelse med revurderingen, skal der ikke stilles vilkår. 18

23 5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 5.1 Husdyrhold og staldindretning Generelt Redegørelse Om driften af kyllingeproduktionen fremgår af godkendelsen fra 1992, at daggamle kyllinger indsættes i staldene ved en temperatur på 33 o C. Herefter sænkes temperaturen med en halv grad pr. dag til den er 22 o C. I starten af produktionsperioden er der stort set ingen ventilation af staldene, men efter ca. en uge begynder man at ventilere med gradvis stigende luftmængde. Det maksimale afkast er angivet til m 3 / time. Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om driften: Der køres 7,4 hold igennem hvert år. Der kommer nye kyllinger hver 7. uge, som det passer ind i slagteriets planlægning. Begge huse fyldes og tømmes samtidig. Opfyldningen sker samtidigt i begge huse. Tømningen sker også samtidigt; men ad 2 gange så ca. 1/3 af kyllingerne leveres ved 32 dage og 2/3 leveres ved 40 dage. Der indsættes ca kyllinger i hvert hold. I pausen mellem holdene vaskes stalden af et godkendt firma. Vaskevandet opsamles i gyllebeholder, eller køres direkte ud på bevoksede arealer. Der bruges kubikmeter vaskevand pr. hold. Herudover foretages diverse vedligehold og reparationer. Slagtesvinene indsættes samtidigt ved en gennemsnitlig vægt på 32 kg i en dybstrøelsesstald med 400 stipladser. De sælges over en periode på 3 uger ved en gennemsnitlig afgangsvægt på 109,10 kg. Husdyrproduktionen på Vestergade 51, 6330 Padborg, består ifølge ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk af en årlig produktion på slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) og slagtesvin (32 109,1 kg), i alt svarende til 232,84 DE. Ansøgningsskemaets oplysninger om stalde og opbevaringsanlæg fremgår af nedenstående skemaer: Tabel 1 3: Stalde og opbevaringsanlæg Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. 19

24 20

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Nørre Karstoft /Bjarne Møller Nr. Karstoftvej 30 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. af svinebruget. Over Isen Vej 9, 7430 Ikast

Revurdering af miljøgodkendelse. af svinebruget. Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast - efter 39, jævnfør 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 20. november 2006 Revurderingsdato:

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 09. december 2014 Haderslev Kommune Datablad

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens

Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Miljøgodkendelse af Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens Jf. 11 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxxx 2014 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej 2 og 3, 4295 Stenlille Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere