Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur revurderer med nærværende afgørelse miljøgodkendelsen af Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen er truffet i henhold til 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) med mulighed for at variere i slagtealderen i intervallet 30 til 42 dage under forudsætning af, at der maksimalt huses kg slagtekyllinger på stipladser ad gangen på ejendommen og årsproduktionen på 194, 03 DE i slagtekyllinger ikke overskrides slagtesvin (32 109,1 kg) og maks. 400 stipladser med mulighed for at variere i den gennemsnitlige ind - og afgangsvægt med 10 % under forudsætning af at årsproduktionen i slagtesvin på 38, 80 DE ikke overskrides. Husdyrproduktionen svarer til i alt 232,83 DE. Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med revurderingen. Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Afgørelsens adressat Miljøministeren Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen

2 Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens 85 Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87 En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til Aabenraa Kommune skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere ende 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 25. marts 2014 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag den 22. april 2014 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens udløb. Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 11 Klagevejledning. Oversigtskort, der viser husdyrbrugets lokalisering samt situationsplan er vedlagt. Venlig hilsen Susanne Niman Jensen Miljøsagsbehandler Team Miljø Kultur, Miljø & Erhverv Dir.tlf Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Side 2 af 2

3

4

5 Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Vestergade 51, 6330 Padborg 41 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Revurderingsdato: 21. marts 2014 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Team Natur og Team Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf

6 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Revurdering af miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbrugets bygningsmæssige omfang Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Generelt BAT staldteknologi Ventilation Fodring Generelt BAT foder Opbevaring og håndtering af foder Rengøring af stalde Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Spildevand samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Generelt BAT affald Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af husdyrgødning Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt

7 7.2 Fluer og skadedyr Transport Støj Støv Ammoniak totaldeposition Husdyrbrugets påvirkninger af omgivelserne naturmæssige forhold Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

8 Datablad Titel: Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen meddeles i medfør af 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Revurderingsdato: 21. marts 2014 Ansøger og ejer: Jørgen P Feldstedt, Vestergade 51, Frøslev, 6330 Padborg Telefonnr.: Mobilnummer: Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: 12, Frøslev, Bov, med flere CVR nr.: P nr.: CHRnr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Miljørådgiver: Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Kvalitetssikring, natur: Ingen Ingen Martin Ugilt Thomsen, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, Tlf.nr.: Aabenraa Kommune Jan Nielsen, OSC-Miljø Aps Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune Tina Hjørne, Aabenraa Kommune Morten Benzon Hansen, Aabenraa Kommune Sagsnr: 12/21635 dok. 97 4

9 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Revurdering af miljøgodkendelse Aabenraa Kommune har bedt ejer af husdyrbruget Jørgen P. Feldstedt fremsende oplysninger til revurdering af miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen på Vestergade 51, 6330 Padborg. Landbruget er første gang godkendt den 7. juni 1990 pga. dyrehold over 120 DE. Husdyrbruget er efterfølgende miljøgodkendt samlet efter miljøbeskyttelseslovens 33 ved en afgørelse meddelt af Bov Kommune den 19. maj I husdyrbrugets miljøgodkendelse af 19. maj 1992 er der godkendt et dyrehold på 223 DE i slagtekyllinger (42 dage). Der er ikke angivet et eksakt antal kyllinger i godkendelsen. Kommunen har beregnet, at det godkendte produktionsniveau svarer til slagtekyllinger (42 dage). Godkendelsen har imidlertid ikke været udnyttet fuldt ud de seneste tre år ( ). I denne periode har produktionsomfanget været højst i 2009/2010, hvor der blev produceret kyllinger (37 dage), svarende til 194,03 DE efter nugældende omregningsfaktorer. Da den del af en godkendelse, der ikke har været udnyttet over en 3-årig periode, bortfalder (jf. husdyrbruglovens 33 stk. 3), fastlægges den godkendte produktion til slagtekyllinger (37 dage). Herudover har der i alle årene været et mindre slagtesvinehold på ejendommen. Det fremgår af miljøgodkendelsen fra 19. maj 1992, at det er hele virksomheden, der meddeles miljøgodkendelse. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at kommunen ikke beskrev eller stillede vilkår til slagtesvineproduktionen, fordi det var så forholdsvis en lille del af den samlede produktion, og der dengang ikke var fokus på så små svineproducenter. I denne revurdering bliver der også redegjort for, vurderet på og stillet vilkår til slagtesvineproduktionen, der har et omfang på slagtesvin (32-109,1 kg) svarende til 38,8 DE. Ovenstående indebærer, at den eksisterende lovlige produktion på ejendommen i alt kan opgøres til 232,83 DE, hvilket udgør grundlaget for nærværende revurdering af husdyrbrugets godkendelse. I henhold til 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven revurderes. Af 17 fremgår, at tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt, og ajourfører om nødvendigt godkendelsen i lyset af den teknologiske udvikling. På baggrund af revurderingen træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens 39, jf. 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. På ovenstående baggrund har Aabenraa Kommune den 30. april 2012 meddelt virksomheden, at revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse agtes opstartet. Det fremgår af miljøstyrelsens vejledning til husdyrloven, at revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Påbud ud over, hvad der følger af BAT skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, og at forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse (jf. lovens 40 stk. 2). 5

10 Af vejledningen fremgår endvidere, at pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, ikke gælder for revurderingsafgørelser, idet der er tale om eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Tilsvarende fremgår, at der som udgangspunkt ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, idet det fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser efter 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen forandring. I klagenævnsafgørelse NMK fremgår det, at der ikke er hjemmel til at de i bilag 3 og 4 fastsatte beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt. Revurderingen i nærværende afgørelse er foretaget ved en gennemgang af virksomheden og de ændringer, der er sket siden godkendelsen i 1992, samt en vurdering af forureningsforholdene og den teknologiske udvikling (BAT). Desuden er totaldepositionen af ammoniak vurderet. Herudfra er den hidtidige regulering i miljøgodkendelsens vilkår vurderet, og det er vurderet, om disse bør ændres eller suppleres af nye vilkår. I det omfang der er foretaget ændringer i vilkårene eller der er opstillet nye vilkår, meddeles dette som påbud efter husdyrbruglovens 39. Ejer af husdyrbruget Jørgen P. Feldstedt har fremsendt oplysninger til revurderingen til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Herudover har miljøredegørelsen fra miljøgodkendelsen fra 1992 (Bilag 4) dannet grundlag for udarbejdelse af revurderingen af miljøgodkendelsen sammen med en række supplerende oplysninger. I forbindelse med revurderingen ønskes ikke gennemført ændringer eller udvidelser på husdyrbruget. Således er dyreholdets fremtidige størrelse i ansøgningsskemaet angivet til slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) og slagtesvin (32-109,1 kg), i alt svarende til 232,83 dyreenheder. Ansøgningsskemaet er oprindelig indsendt den 22. august Seneste revision af ansøgningen er med skema nr , version 4, indsendt til Aabenraa Kommune den 2. januar 2014 og udskrevet fra husdyrgodkendelse.dk den 6. januar Ansøgningen fremgår af bilag 1. 6

11 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion Der er en tilladt produktion på Vestergade 51, 6330 Padborg, på slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) samt slagtesvin (32 109,1 kg), i alt svarende til 232,83 dyreenheder. Produktionen ændres ikke i forbindelse med revurderingen. Lugt, støv og støj Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, hvorfor det ikke medfører forøgede lugt, støv og støjgener for naboerne. I forbindelse med transporter til og fra ejendommen samt ved levering og håndtering af råvarer kan der fremkomme støv og støj, hvilket dog oftest er af begrænset karakter. Desuden kan der forekomme støj fra ventilationen. Antallet af transporter og omfanget af aktiviteter ændres ikke. Transport til og fra ejendommen Der sker ingen ændringer i antallet af transporter i forbindelse med revurderingen af slagtekyllingeproduktionen. Transporterne består også fremover af gødningstransporter, fodertransporter og transporter af dyr. Adgangen til husdyrbruget sker ad offentlig vej. Langs offentlig vej er der boliger, der berøres af trafik til og fra ejendommen. Generne forsøges afhjulpet ved at transporterne fortrinsvis sker i dagtimerne. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald mv. Bedste tilgængelige teknik (BAT) I forbindelse med en revurdering skal landbruget leve op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund af de aktuelt gældende BAT teknikker er der foretaget en systematisk vurdering af, om husdyrbruget i nødvendigt omfang bringer BAT i anvendelse. Staldanlæg Produktionen af slagtekyllinger og slagtesvin foregår i stalde med dybstrøelse. Som virkemiddel til at opnå de vejledende emissionsgrænseværdier fra staldende køres 35 % af kyllingegødningen og 41 % af slagtesvinegødningen direkte ud. Desuden stilles der vilkår om altid at strø med tørstof i mængder, så overfladen er tør. Foder Der fodres efter norm til såvel slagtekyllinger som slagtesvin. Der anvendes fasefodring. Mht. slagtekyllingerne stilles der vilkår til indholdet af fosfor - og proteiniindholdet afhængig af kyllingealder, da der er givet tilladelse til at variere i slagtealderen. Energi og vandforbrug Energiforbruget reduceres i slagtekyllingestaldene ved at ventilation og lys er computerstyrede således kyllingerne får den temperatur og lysmængde, der er optimal i forhold til alder/vægt. Varmeforbruget er reduceret ved en godt isoleret stald. Vandforbruget følges nøje, idet der er monteret vandmåler, der er tilsluttet alarm, hvis vandforbruget stiger i forhold til norm. 7

12 Energi og vandforbrug registreres og måles. Affald Affald sorteres, opbevares og fjernes efter gældende regulativer og forskrifter. Nødfremgangsmåder Der er udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af uheld. Medarbejderne er bekendt med beredskabsplanen. Management Der praktiseres godt landmandsskab, hvor ansatte får uddannelse og produktionen optimeres til den bedst mulige udnyttelse af resurserne. Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget herunder ved implementering af påbud i nærværende afgørelse - anvender foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 1.3 Offentlighed Det har været offentlig annonceret den 4. juli 2012 i Aabenraa Ugeavis, at Aabenraa Kommune agtede at tage miljøgodkendelsen op til revurdering. I annoncen informeredes offentligheden om muligheden for at få materiale angående revurdering tilsendt og for at kommentere og stille spørgsmål til revurderingen, når den foreligger. Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt udkast til revurdering. Aabenraa kommune har vurderet, at afgørelsen om revurdering ikke er til ugunst for naboerne, og har derfor ikke partshørt naboerne efter Forvaltningslovens regler. Ansøgningsmaterialet og udkastet til revurdering er nu sendt i høring hos virksomheden. Vilkårsændringerne er samtidig varslet som påbud overfor virksomheden. Der er en frist på 2 uger til afgivelse af bemærkninger. Ansøger har i høringsperioden gjort opmærksom på, at vilkår 2 skulle ændres, så det fremgår, at der går slagtekyllinger fra dage i begge huse. Praksis er sådan, at efter 32 dage afhentes nogle af kyllingerne, og resten bliver hentet efter 40 dage i begge huse. Vilkår 2 er efterfølgende rettet, så vilkåret passer med de faktiske forhold. Den meddelte afgørelse om revurdering bliver offentlig annonceret i Lokalbladet Budstikken og på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag den 25. marts 2014, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur revurderer med nærværende afgørelse miljøgodkendelsen af Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen er truffet i henhold til 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) med mulighed for at variere i slagtealderen i intervallet 30 til 42 dage under forudsætning af, at der maksimalt huses kg slagtekyllinger ad gangen på ejendommen og årsproduktionen på 194, 03 DE i slagtekyllinger ikke overskrides 8

13 1.346 slagtesvin (32 109,1 kg) og maks. 400 stipladser med mulighed for at variere i den gennemsnitlige ind- og afgangsvægt med 10 % under forudsætning af at årsproduktionen i slagtesvin på 38, 80 DE ikke overskrides. Husdyrproduktionen svarer til ialt 232,83 DE. Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med revurderingen. Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Vestergade 51, 6330 Padborg. Den revurderede miljøgodkendelse meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 39 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. I henhold til påbud i nærværende revurdering. Revurderingen gælder det beskrevne. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at produktionen under overholdelse af de fastsatte vilkår: lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer Den 21. marts 2014 Susanne Niman Jensen Miljøsagsbehandler Team Miljø Kultur, Miljø & Erhverv Tina Hjørne Biolog Team Natur Kultur, Miljø & Erhverv Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Direkte

14 2 Vilkår Vilkår meddeles som påbud Vilkår der ikke er mærket er meddelt som påbud i henhold til husdyrbruglovens 39. Der er tale om nye vilkår for eksisterende drift. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår og vilkårene kan påklages. Vilkår mærket med A videreføres fra tidligere afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens 33. Sidst i vilkåret er angivet vilkårsnummer fra miljøgodkendelse af 19. maj Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår 6 og vilkår 9 fra miljøgodkendelsen fra 19. maj 1992 ændres, så de passer med gældende forhold. Vilkår 6 er blevet ændret til vilkår 19 A og vilkår 20 A. Vilkår 9 er blevet ændret til vilkår 21 A. For vilkårene, der er mærket med A, står det anført i parentes efter vilkåret, hvilket vilkår i miljøgodkendelsen fra 1992, der refereres til. Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen meddeles, medmindre der fremgår noget andet af vilkåret eller påbuddet. Ophævede vilkår Herefter er angivet, hvilke vilkår fra miljøgodkendelse af 19. maj 1992, der ophæves med denne revurdering og begrundelse herfor. Vilkår, der ikke længere er aktuelle: 1, 2, 3, Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomhedens drift skal være i overensstemmelse med godkendelsen af 19. maj 1992 og de påbud, der fremgår af denne afgørelse. 2.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 2. Dyreholdets omfang og sammensætning må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 3 og 4. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. Stipladser Stald Nr. ST ST ST ST Dyrehold Slagtekyllinger Slagtekyllinger Slagtekyllinger Slagtekyllinger dybstrøelse Dybstrøelse Dybstrøelse dybstrøelse Staldsystem Alder 32 dage 40 dage 40 dage 32 dage Antal slagtekyllinger Jfr. vilkår 3 Jfr. vilkår 3 Jfr. vilkår 3 Jfr. vilkår 3 DE 16,16 76,72 83,56 17,60 10

15 ST I alt Slagtesvin dybstrøelse Væg t , 1 kg Antal slagtesvin ,80 232, Der må maksimalt belægges med kg slagtekyllinger på stipladser i staldene ad gangen. Indenfor disse 2 parametre kan der tillades en variation i slagtealderen forudsat, at 194,03 DE i slagtekyllinger ikke overskrides. 4. Slagtesvineproduktionen kan gennemføres med en variation på +/- 10 % i ind - og afgangsvægt/alder, dog således at årsproduktionen ikke overstiger 38,80 DE. 5. Dybstrøelsen skal strøs i mængder af tørstof, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. Ventilation 6. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion. Service skal udføres af fabrikanten eller producenten eller en anden sagkyndig. Fodring slagtekyllinger 7. Proteinindholdet i fuldfoder til slagtekyllinger må i gennemsnit maksimalt være flg. totalniveauer for protein afhængig af kyllingealder: Alder, dage Råprotein, gram pr. kg foder Fosforindholdet i fuldfoder til slagtekyllinger må i gennemsnit maksimalt være flg. totalniveauer for fosfor afhængig af kyllingealder: Alder Dage Fosfor, gram pr. kg foder 30 5,6 32 5,5 35 5,4 40 5,3 Fodring slagtesvin 9. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 849,72 kg P pr. år. - P ab dyr pr. slagtesvin beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr. slagtesvin = ((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000 ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst). 11

16 Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. Faktor Værdi Antal producerede slagtersvin Indgangsvægt, kg 32 Afgangsvægt, kg 109,10 FEsv pr. kg tilvækst 2,84 Gram fosfor pr. FEsv 4,58 Kg P ab dyr pr. svin (inkl. P i halmstrøelsen) Kg P ab dyr pr. dyreenhed (inkl. P i halmstrøelsen) 0,631 21,9 Rengøring af stalde 10. Staldene skal rengøres og desinficeres efter hvert hold slagtekyllinger. Dato for rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres gulvets tæthed. Energi- og vandforbrug 11. Vask af stalde skal foregå med højtryksrenser. 12. Virksomheden skal undersøge for mulighederne for at etablere lavenergibelysning i alle driftsbygninger. Virksomheden skal senest 6 måneder efter meddelelsen af nærværende afgørelse tilsende tilsynsmyndigheden en redegørelse og handlingsplan for etablering af lavenergibelysning i alle driftsbygninger. 13. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 14. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over det der omregnet svarer til kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 15. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilationsanlægget, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 16. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 17. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. Spildevand samt tag - og overfaldevand 18. A. Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker forurening med fo der eller husdyrgødning, må ikke tilledes nedsivningsanlæg, men skal opsamles og udspredes på afgrøder. (6) 19. A. Vaskevand fra staldene skal enten bringes til gyllebeholder på Simondysvej 11 eller køres direkte ud på bevoksede arealer. (6) Affald 20. A. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 8. (9) 12

17 Driftsforstyrrelser og uheld 21. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild. 22. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 23. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 24. Hvis der er ansat udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår. 2.3 Gødningsproduktion og håndtering Håndtering af husdyrgødning 25. A. Etablering og drift af markstakke skal ske i henhold til anvisningerne i vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke. På tilsynsmyndighedens anmodning skal redegøres for, hvorledes vilkåret driftsmæssigt sikres overholdt. Vejledningens tekst er vedlagt som bilag 4. (9) 26. Dybstrøelsen skal strøs i mængder af tørstof, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 27. Minimum 35 % af slagtekyllingegødningen og minimum 41 % af slagtesvinegødningen skal køres direkte ud. 2.4 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt og støv 28. A. Der må ikke forekomme væsentlige lugt- og støvgener udenfor virksomhedens areal. (5) Ammoniakemission 29. Minimum 35 % af slagtekyllingegødningen og minimum 41 % af slagtesvinegødningen skal køres direkte ud. 2.5 Husdyrbrugets ophør 30. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune senest 4 uger efter ophøret kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 2.6 Egenkontrol og dokumentation Slagtekyllinger og slagtesvin 31. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, produktionskontrol, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 13

18 Slagtekyllinger 32. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 33. Dokumentation for aktuel produktion skal foreligge. Der skal foreligge en opgørelse over producerede hold/år, indkøbt foder og antal slagtede dyr. 34. Èn gang årligt, i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab, skal der af ansøger laves en beregning over det gennemsnitlige indhold af protein og fosfor pr. kg fuldfoder på årsbasis. Beregningen skal opbevares i minimum fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 35. Dokumentation for aktuel produktion skal foreligge. Der skal foreligge en opgørelse over producerede hold/år, indkøbt foder og antal slagtede dyr. 36. Foderets gennemsnitlige indhold af protein og fosfor skal beregnes ud fra forbrug af de anvendte foderblandinger og evt. forbrug af hvede. 37. Foderoplysninger ligger elektronisk i foderleverandørs database. Foderfabrikkernes blandeforskrifter skal registreres i forbindelse med leverancerne af foder til det aktuelle hold. 38. Der skal som minimum være én blandforskrift/deklaration for hver anvendt fasefoder. 39. Der skal foreligge et foderprogram, hvor den aktuelle hvedetilsætning er beskrevet. Hvedens indhold af næringsstoffer kan dokumenteres ved landsgennemsnit eller ved analyse af egen hvede. Slagtesvin 40. Der skal føres logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - Antal producerede dyr - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt) - Foderforbrug pr. kg tilvækst - Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne 41. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september 2014 til 15. februar i Der skal udarbejdes en blandforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 43. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt evt. blandforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 14

19 3 Generelle forhold Fjerkræbruget er tidligere miljøgodkendt. Miljøgodkendelsen blev meddelt for mere end 8 år siden, og godkendelsen skal derfor revurderes. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. Kommunen skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre at husdyrbruget lever op til BAT. For intensiv fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse er i EU-regi i 2003 udarbejdet en BREF - note, som anfører, hvad der betragtes som BAT (Best Available Tecnique) i forbindelse med en række produktionsforhold, herunder driftsstyring, staldindretning, vand- og energiforbrug mv. Med relevans for nærværende afgørelse har Miljøstyrelsen udarbejdet følgende BATvejledninger: - Maj 2011: Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)- Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtekyllinger omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og Den 6. februar 2012: Fastlæggelse af BAT emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer supplement til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer. I tilknytning til vejledningerne er der i 2010 udgivet: Introduktion til miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Det fremgår heraf, at BREF-notens angivelser af, hvad der betragtes som BAT, er indarbejdet i miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier og i de teknologiblade, der er udgivet i forbindelse hermed. I klagenævnsafgørelse NMK fremgår det, at der ikke er hjemmel til at de i bilag 3 og 4 fastsatte beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt. Nærværende afgørelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal beredskabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår jfr. NMK Beskrivelse af husdyrbruget Redegørelse Afgørelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget på Vestergade 51, 6330 Padborg med ejendoms nr Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 70 m fra eksisterende byzone (Lokalplan nr. 26 Erhvervsområde ved Hermesvej i Frøslev). Beliggenheden fremgår af bilag 2 og 3. Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og virksomhedens CVR nr. er

20 Afgørelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 42074, version 4, genereret den 6. januar 2014, samt tidligere miljøgodkendelser og afgørelser på husdyrbruget. Ansøgningen er vedlagt som bilag Meddelelsespligt Afgørelsen er gældende for det eksisterende anlæg og den eksisterende produktion. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 3.3 Gyldighed Påbuddene i denne revurdering er gældende fra ikrafttrædelsestidspunktet, hvis ikke andet er anført. For husdyrbrug gælder generelt i henhold til husdyrbrugloven 33, stk. 3, at hvis en tilladelse eller godkendelse efter denne lov ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 3.4 Retsbeskyttelse Da virksomheden ikke miljøgodkendes ved nærværende afgørelse, medfører afgørelsen ingen begrænsninger i tilsynsmyndighedens hjemmel til at begrænse virksomhedens forurening ved påbud efter husdyrbruglovens 39 i perioden inden næste regelmæssige revurdering. 3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skal i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 40 regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. I henhold til bekendtgørelsens 40 stk. 5 skal husdyrbrugets miljøgodkendelse endvidere tages op til revurdering, når EU-Kommissionen i EU-Tidende offentliggør en BATkonklusion, som omfatter husdyrbrugets produktion. Kommunen skal tilrettelægge revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BATkonklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT- konklusionen. 16

21 4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 4.1 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Redegørelse Ejendommen er lokaliseret i Aabenraa Kommune. Husdyrproduktionen består af en slagtekyllingeproduktion samt en mindre slagtesvineproduktion, der ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller dyreholdsmæssigt. Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 70 meter fra byzoneområdet der er omfattet af Lokalplan nr. 26, Erhvervsområde ved Hermesvej i Frøslev, som ligger umiddelbart nord for husdyrbruget. Lokalplan nr. 26 er vedtaget den 28. april Lokalplanen er en justering og udvidelse af den tidligere lokalplan 1/75, der ophævedes ved vedtagelsen af den nye. Lokalområdet er udlagt til erhvervsformål. Området må ikke anvendes til butikker til detailhandel, boliger eller anden støjfølsom anvendelse. Lokalplanens Delområde II, der ligger nærmest husdyrbruget, udlægges til produktions-, lager-, transport-, håndværks- og servicevirksomheder samt tungere produktions- og forarbejdningsvirksomheder, tilhørende virksomhedsklasserne 3-6, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at da der er tale om et eksisterende husdyrbrug, der ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt, skal der ikke vurderes og stilles påbud hertil i nærværende revurdering. Vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra 1992 (bilag 4) ophæves. Det er ikke længere aktuelt, da husdyrbruget er etableret. 4.2 Husdyrbrugets bygningsmæssige omfang Redegørelse Tabel 3 Materialevalg Bygning Grundplan ca. Bygningshøjde ca. Taghældning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse ST ST ST slagtesvinestald 448 m 2 Ca 7 m 30 º Røde mursten og gråt eternittag slagtesvin slagtekyllingestald 1480 m 2 Ca 7 m 20 º Røde mursten og gråt eternittag slagtekyllinger slagtekyllinger 1690 m 2 Ca 7 m 20 º Røde mursten og gråt eternittag slagtekyllinger 1 Værksted 211 m 2 Ca 6 m 20 º Grønne stålplader og eternit Værksted 2 Maskinhus 640 m 2 Ca 7 m 20 º Røde og hvide stålplader Grå eternit Maskiner 3 Fodersilo 2x20 tons 6 m Stålplader Færdigfoder til kyllinger 4 Fodersilo 2x20 tons 6 m Stålplader Færdigfoder til kyllinger 5 Gastæt silo 6 tons 3 m Glasfiber hvid 6 Gastæt silo 6 tons 3 m Glasfiber hvid 7 Fodersilo 15 tons 4 m Stålplader Hvede buffertank Hvede buffertank Færdigfoder til slagtesvin 8 Staklade 150 m 2 Ca 6 m 10 º Grå eternit og træplader Diverse mate- 17

22 rialer 9 Gastæt silo 400 tons 12 m Stålplader Opbevaring af hvede til kyllinger 10 Beholder til vaskevand 15 tons 0 0 Vaskevand fra kyllingehuse Vurdering Aabenraa kommune vurderer, at da der ingen bygningsmæssige ændringer sker i forbindelse med revurderingen, skal der ikke stilles vilkår. 18

23 5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 5.1 Husdyrhold og staldindretning Generelt Redegørelse Om driften af kyllingeproduktionen fremgår af godkendelsen fra 1992, at daggamle kyllinger indsættes i staldene ved en temperatur på 33 o C. Herefter sænkes temperaturen med en halv grad pr. dag til den er 22 o C. I starten af produktionsperioden er der stort set ingen ventilation af staldene, men efter ca. en uge begynder man at ventilere med gradvis stigende luftmængde. Det maksimale afkast er angivet til m 3 / time. Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om driften: Der køres 7,4 hold igennem hvert år. Der kommer nye kyllinger hver 7. uge, som det passer ind i slagteriets planlægning. Begge huse fyldes og tømmes samtidig. Opfyldningen sker samtidigt i begge huse. Tømningen sker også samtidigt; men ad 2 gange så ca. 1/3 af kyllingerne leveres ved 32 dage og 2/3 leveres ved 40 dage. Der indsættes ca kyllinger i hvert hold. I pausen mellem holdene vaskes stalden af et godkendt firma. Vaskevandet opsamles i gyllebeholder, eller køres direkte ud på bevoksede arealer. Der bruges kubikmeter vaskevand pr. hold. Herudover foretages diverse vedligehold og reparationer. Slagtesvinene indsættes samtidigt ved en gennemsnitlig vægt på 32 kg i en dybstrøelsesstald med 400 stipladser. De sælges over en periode på 3 uger ved en gennemsnitlig afgangsvægt på 109,10 kg. Husdyrproduktionen på Vestergade 51, 6330 Padborg, består ifølge ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk af en årlig produktion på slagtekyllinger (32 dage), slagtekyllinger (40 dage) og slagtesvin (32 109,1 kg), i alt svarende til 232,84 DE. Ansøgningsskemaets oplysninger om stalde og opbevaringsanlæg fremgår af nedenstående skemaer: Tabel 1 3: Stalde og opbevaringsanlæg Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. 19

24 20

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebruget Østerbækvej 4, 6330 Padborg

Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebruget Østerbækvej 4, 6330 Padborg Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebruget Østerbækvej 4, 6330 Padborg 41 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Revurderingsdato:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 24. september 2010 forlænges med ét år.

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 24. september 2010 forlænges med ét år. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 07-08-2012 Sagsnr.: 12/38942 Dok.nr.: 10 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget Sofiedalvej 52, 6330 Padborg

Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget Sofiedalvej 52, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 26-05-2015 Sagsnr.: 15/1529 Dok.løbenr.: 131304/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa, matr.nr. 47 m.fl. Stubbæk, Ensted

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa, matr.nr. 47 m.fl. Stubbæk, Ensted Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/33613 Dok.løbenr.: 331167/15 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Skovgaard, Røllum Skovvej 36, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Skovgaard, Røllum Skovvej 36, 6200 Aabenraa Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/41174 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 10. september 2010 forlænges med ét år.

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 10. september 2010 forlænges med ét år. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 24-08-2012 Sagsnr.: 12/39737 Dok.nr.: 10 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen på Hjordkærvej 26, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen på Hjordkærvej 26, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 30-08-2012 Sagsnr.: 12/42280 Dok.nr.: 278258/12 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.:

Læs mere

Meddelelse af afgørelse om ikke-godkendelsespligt af genopførelse af stald efter brand på Søst Markvej 4, 6230 Rødekro

Meddelelse af afgørelse om ikke-godkendelsespligt af genopførelse af stald efter brand på Søst Markvej 4, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-02-2017 Sagsnr.: 16/36631 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 05-03-2013 Sagsnr.: 13/6483 Dok.nr.: 8 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse af IE husdyrbruget Rebbølvej 41, 6392 Bolderslev

Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse af IE husdyrbruget Rebbølvej 41, 6392 Bolderslev Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 29-11-2016 Sagsnr.: 15/3449 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen på Hærvejen 68, 6330 Padborg

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen på Hærvejen 68, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 10-10-2012 Sagsnr.: 12/45981 Dok.nr.: 306393/12 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/21874 Dok.løbenr.: 346222/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Kærvej 49, 9500 Hobro. 5. november 2013

Tillæg til 11 miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Kærvej 49, 9500 Hobro. 5. november 2013 Tillæg til 11 miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Kærvej 49, 9500 Hobro 5. november 2013 Beliggenheds adresse: Kærvej 49, 9500 Hobro Ejere: Flemming Christensen CVR nr. 13219230 CHR nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø MARIENHOLM & LYNDERUPGÅRD APS Jyllandsgade 1 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-16-14 Ref.: Lone Borup

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om skift mellem dyretype på Flensborgvej 15, 6372 Bylderup-Bov

Afgørelse om skift mellem dyretype på Flensborgvej 15, 6372 Bylderup-Bov Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 09-12-11-2015 Sagsnr.: 15/31130 Dok.løbenr.: 321940/15 Kontakt: Lene Kragh

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Vibeke og Tommy Hensberg Neder Hjerkvej 18 Hjerk 7870 Roslev Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-14158 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere