Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006"

Transkript

1 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer SKS 2-220/ september 2006 den 20. september 2006 er overtaget til privat skifte af nedennævnte arving Navn og adresse Kirsten E. Schmidt, Bowej 2, 6520 Toftlund Det private skifte omfatter tillige boet efter tidligere afdøde ægtefælle Navn Martha Elisabeth Petersen Født den 6. oktober 1919 Død den 19. december 2004 Underskrift Hanne Mette Sørensen kontorfuldmægtig SK25A STDO748I9-S:4-STOI-K:-IO.O:TI-L;-:-MI4-POI-\KI6

2 /' Matr.nr. 60, Mellerup Beliggende: Bowej Agerskov Anmelder: Advokatfirmaet Erik Høgh Kirkeallé Gram EHPART ,004: 30,11=2006 TA iu600?00 K Nærværende skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for Kirsten Schmidt, Bowej 2, 6520 Toftlund på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup af areal ifølge tingbogen 5961 m 2 heraf vej 0 m 2. Tinglysning af skifteretsattesten sker som led i en overdragelse af ejendommen til en arving. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder, servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Gram, den For vedkommen Erik Høgh advokat 6510 Gram o 9. A. J>^f ;;; :,-.;!c:n. cg er ikke

3 *** * *** Side: * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 59 Påtegning på Skifteretsattest. Vedrørende matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Kirsten E. Schmidt Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Rødding den Leif Hansen

4 J.nr.: Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr.: 60, del nr. 1, Mellerup ejerlav, Agerskov Beliggende: Bowej Agerskov Anmelder: Advokat Erik Høgh Kirkealle Gram Tlf. nr Reg.afgift kr ,00 J GENPART ,03,2003 TA 3.800p00 K Købesummen ønskes ikke offentliggjort BETINGET SKØDE J Underskrevne, Hans W. Selvejer, Oksgårdvej 2, 6534 Agerskov, sælger, betinget skøder og overdrager herved til medunderskrevne Elisabeth Petersen Østergade Toftlund den Hans W. Selvejer, ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom del nr. 1, matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Mellerup af areal efter udstykning m 2 heraf vej 716 m 2.

5 1. 2 EJENDOMMEN: Ejendommen sælges og overtages, som den er og forefindes og som beset af køberen med de på grunden værende bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, støbegods, varmeanlæg med oliefyr m/overfladetank, ledninger og installationer, fast badeværelsesmventar, faste lamper, alle hegn, træer, planter og alt andet ejendommens rette tilliggende og tilhørende. Der medfølger intet løsøre. 2. OVERTAGELSE: Overtagelsen finder sted den 1. maj 2002, fra hvilken dato ejendommen henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende. Med hensyn til brandforsikringen henligger ejendommen allerede fra købsaftalens underskrift for køberens regning og risiko, hvoraf bl.a. følger, at køberen i ildebrandstilfælde oppebærer bygningernes brandassurancesum til anordningsmæssig anvendelse mod opfyldelse af handelen. Ejendommen er forsikret i under policenr. 3. SKÆRINGSDAGEN: Overtagelsesdagen er tillige skæringsdag for de af ejendommen gående indtægter og udgifter, herunder skatter og afgifter af enhver art. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres i den kontante udbetaling. Ejendomsskatten betales af den, der modtager opkrævningerne, og fordelingen sker i refusionsopgørelsen. 4. KØBESUMMEN: Købesummen er aftalt til kr ,00, hvilke fire hundrede tusinde 00/100, hvilket beløb berigtiges således: A. Kontant pr. overtagelsesdagen kr ,00 KØBESUM I ALT kr ,00 Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn kr ,00.

6 Akt: skab nr. 3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) 5. HANDLENS OMKOSTNINGER: Omkostningerne ved nærværende skødes stempling og tinglysning betales af parterne i forening og i det indbyrdes forhold med halvdelen til hver. Sælger alene betaler udgifterne til udstykningen, kommunalt ejendomsoplysningsskema. udgift til egen advokat og gebyr for Køber alene betaler udgift til egen advokat. 6. SERVITUTTER: Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter: 1930 Dokument om byggelinjer m.v., 1951 Dokument om forsynings- og afløbsledninger, 1971 Dokument om oversigt m.v. vedrører matr.nr. 60, 1977 Dokument om byggelinjer m.v. om respekt se akt 5, Agerskov, 1981 Dokument om adgangsbegrænsning, 1996 Lokalplan 11-01, 1997 Dokument om færdselsret m.v. forsynings- og afløbsledninger m.v., 1997 Dokument om vindmølle m.v. prioritet forud for pantegæld, 1997 Dokument om vindmølle m.v. prioritet forud for pantegæld, 1998 Dokument om forsynings - og afløbsledninger m.v. Køber accepterer de servitutter, der pålægges ejendommen ifølge servituterklæringen. 7. SÆLGER OPLYSER, at eventuelle termoruder ikke er defekte eller punkterede på overtagelsesdagen. at der sælger bekendt ikke er eller verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at de på ejendommen værende bygninger med installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, og at at der sælger bekendt ikkefindesskjulte fejl og mangler ved ejendommen.

7 4 Ejendommen er en landbrugsejendom, og den er ikke omfattet af reglerne om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. 8. ENERGIMÆRKNING I medfør af lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger skal der ske energimærkning af ejendommen. Sælger foranlediger energimærke udarbejdet og udleveret til køber. FORSYNINGSSELSKABER Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber herunder elselskabet Sydvest Energi. 10. VANDFORSYNING. - ^.> *^*U Ejendommen forsynes med vand fra egen boring. *<1 *^d~2^^ Køber er som bruger af ejendommen i de senere år fuldt ud bekendt med alle forhold omkring ejendommens bygninger, installationer m.v. og er derfor indforstået med at overtage ejendommen således som den er og forefindes, uden ansvar for sælger for fejl og mangler af enhver art. Køber kan derfor ikke på noget senere tidspunkt rejse krav mod sælger vedrørende fejl og mangler ved ejendommen, hverken som forholdsmæssigt afslag, erstatning eller på anden måde. 11. KLOAKAFLØB Ejendommen er ikke tilsluttet offentligt kloakafløb. Kloakafløbet er ikke godkendt, og køber drager selv omsorg for og betaler udgifterne til lovliggørelse heraf. 12. KLOAKGÆLD Der er ikke gæld til kloak- og/eller rensningsanlæg på den solgte ejendom. Evt. fremtidige bidrag til offentlige anlæg er sælgeren uvedkommende. 13. Nærværende handel er betinget af købesummens berigtigelse, samt udstykningens gennemførelse. Når dette vilkår er opfyldt, vil endeligt skøde være at udstede, hvilket advokat Erik Høgh, Kirkeallé 3, 5610 Gram, bemyndiges til at underskrive.

8 Agerskov, den 4/4f <&**<. Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Som sælger: Hans W W. Sfilvfiipr Selvejer / Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig dato samt om underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Um& mmher Navn: /U\ [ mmet x Navn: Stilling: /rido^u jai ) Stillin g : Bopæl: ^m%^^l\intååxuq\^ Bopæl: Agerskov, den Som køber: % oo Elisabeth Petersen "^ i (f^^æ da ^/.é-és-*^** x^s»t/*/»,~/cr. er ik'ks 5?^rT!'.iiJ?;'i-Vii 1:1 su:,;;jui:isvær{ii o«i er i r-isli&isn nc-iorsi SJ.TI tn del ai en samisi fast ^^/^gu /' r. C._^f Diii'ob'v'i'iit?.f i;::icbruijijniinigteneu^^" - 7 ^~v^ 4l4**^'Z. ;:/,.i\ostfi!jf i KOW.\iUNE ^ ^

9 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) N o ir> oo + Y = Delnr.1 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Nørre-Rangstrup Kommune Sønderjyllands Amt Udfærdiget den 15. oktober 2002 til brug ved tinglysning Landinspektør Målforhold 1:2000 J.nr X LANDINSPEKTØRGÅRDEN l/s Brundtlandparken Toftlund Tlf

10 * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Rødding * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: R 59 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 59 m.fl., Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Hans Wenzel Selvejer Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Kort forevist. Servituterklæring ej forevist. Foreløbig indført med frist til til endelig udstykning. Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning Anm. : Kabelanlæg Retten i Rødding den Hanne Mette Sørensen Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

11 # Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Agerskov Anmelder: Beliggende: Bowej 42, rafl Kirkeallé Gram Teiefon ENDELIGT SKØDE Da betingelserne ifølge foranstående betingede skøde nu er opfyldt, meddeles der herved endeligt skøde til Elisabeth Pedersen Østergade 65,6520 Toftlund på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Mellerup af areal efter udstykning m 2 heraf vej 716 m 2. Ifølge servituterklæringen af påhviler der ejendommen følgende servitutter: 1951 Dokument om forsynings-/afløbsledninger, 1977 Dokument om byggelinier, 1981 Dokument om adgangsbegrænsning og 2002 Deklaration om kabelanlæg. Gram, den 27. augu Som sælger ifølge ful«erik Høgh advokat 6510 Gram Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: navn: {3^ -<*?~A^ navn: ^U^y,^^^u stilling: dent H. Andersen stilling: Som f-tensen bopæl: adv. sekr. bopæl: adv. sekr. Torriu-ns Allé 17, 6760 Rtoe Lindevej 13,6630 Rødding

12 er ansat til areal. kvm., er ikke Isærskilt vurderet, og udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet fast ejendom. NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN, den / 1 S # *~* S

13 Delnr. 1 af matr. nr Vedrørendeopmåling og afmærkning AKT: henvisåswebnæftede måleblad (Udfyldes af tinglysningskontoret) N Matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Nørre-Rangstrup Kommune Kortet er i overensstemmelse med registrering i matriklen og matrikelkortets udvisende. Sønderjyllands Amt Areal beregnet efter konstruktion 5961 m 2, heraf vej 716 m 2 Udfærdiget den 6. aug andinspektør Målforhold 1:2000 J.nr /uj <$& LANDINSPEKTØRGÅRDEN l/s Brundtlandparken Toftlund Tlf

14 *** * *** Side: * * * * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 59 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Elisabeth Petersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Foranstående retsanmærkning annulleres Retten i Rødding den Hanne Mette Sørensen

15 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: art. nr. 59-6o (i København kvarter),-,-,' ' fc eller 0 de sønderjydske lands- Mellerup, ^S el,s -K ov - -., dele) bd. og bl. i ting- [bopæl: bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors ) sogn. Akt: r^...,- nr \ 4...(*«./.^m* tofrf ) Anmelderens navn JDP bopæl (kontor): Gade o«hus nr.: Indreas Møller,._ (hvor s^nt finde S ) Muspøt pr. Hellevad. Stempel: 2 kr. o o øre. DEKLARAT ION. Undertegnede Andreas Møller, Muspøt pr. Hellevad, forplig_ter herved mig og efterfølgende Ejere af Ejendommen Art 0 NrXi^Iiiapjat By og Agerskov sogn til at overholde efterfølgende Betingelser og Forpligtelser med Plensyn til den mig under af Haderslev Amtsraad givne Tilladelse til at anbringe en Ledning for elektrisk Hegn under samtlige landeveje og offentlige biveje-, der fører' igennem de mig tilhørende arealer, nemlig: 1) at Anlægget udføres-efter Amtsvejvæsenets nærmere Anvisning og G-odkendelse, 2) at anlægget udføres af autoriseret installatør, 3) at ledningen anbringes i et 25 mm Staalrør, der bores gennem hele Vejarealet og i en Dybde af mindst 4o cm under G-røftebunden.. ^et maa ved Boringen nøje påases, at Vejens Dæklag ikke beskadiges, men skulde dette Uheld indtræffe, maa Reparationen kun udføres af Amtsvejvæsenet, men for min Regning, 4) at Færdselen under Arbejderne med Anlægget generes mindst muligt g jeg'paatager mig det fulde.ansvar for mulig Skade, der maatte tilstøde Vejfarende, herunder i Henhold.til Politivedtægten sørge for fornøden Afspærring, 5) at Vejarealet efter.anlæggets Færdiggørelse bringes tilbage til sin oprindelige Stand, efter Amtsvejvæsenets G-odkendelse og uden Udgift, for dette^'""'"7 ^" * 6) at jeg forud for Anbringelsen selv skaffer -mig Oplysning, om der paa' ; den ovennævnte' Strækning, i Landeve j sarealet finde's.elektriske Kabler, Telefonkabler, Gas- eller Vandrørsledninger, og ved en jensen & Kjeldskov, A;S, København.

16 eventuel Beskadigelse af disse eller af andre paa eller i Vejen værende offentlige Indretninger erstatter jeg den ved Beskadigelsen forvoldte Udgift, 7) at fremtidige Reparationer eller Forandringer ved Anlægget udføres af en autoriseret Installatør, og Reparationer ikke paabegyndes, før Meddelelse herom er tilgaaet Amtsvejvæsenet, 8) at Anlægget, saafremt Vejbestyrelsen skulde finde det.nødvendigt som følge af Forandringer ved Vejen eller andre G-runde, fjernes fra Vejarealet, og de i denne Forbindelse opstaaede Udgifter er Amtsvejvæsenet uvedkommende. Benne Deklaration skal paa min Bekostning forsynes med Stempelmærke og tinglyses som Hæftelse paa forannævnte Ejendom. Paataleberettiget er Haderslev Amtsraad. Bet tinglyste Bokurnent tilstilles Amtsvejvæsenet. Forinden dette er sket, kan intet af mig foretages vedrørende Udførelsen af de omhandlede Arbejder. Med ^ensyn til de forud for nærværende Beklaration hvilende Pantehæftelser, Servitutter og andre Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.. ' Muspøt, den B. Borenzen Andreas Møller Aut. Installatør Ejer. Til Vitterlighed for Underskrifternes Rigtighed: Jes Iversen Møller Jens Bjørnskov. Indført i dagbogen for retskreds nr. 91, Hzrr Rangstrup og Hvlding herrs^ar, den _ 3 ftyjj, \1jft\ Lyst. tingbog^w^^bd. M~ Afd.Xlir. (o, s* x> bu /^CuU~ uf/ Genpartens Rigtighed bekræftes. Dommeren i Toftlund, den æ m

17 Ejerlav Matr. nr. 60 (Ejerl. nr.) Mellerup, Agerskov. Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. E K S T R A K T Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) ADVOKATFIRMAET ANTHONY PETERSEN & ALEXANDER TYCHSEN VESTERGADE TOFTLUND TLF & isas ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede, Hans Wenzel Selvejer, Oksgårdvej 2, Muspyt, Agerskov, overdrager til medundertegnede ~ Astrid og Anders Erichsen Gammelskovvej Agerskov et areal af den sælger tilhørende ejendom matr. nr. 6o beliggende Mellerup, Agerskov, beliggende Oksgårdvej 2, 6534 Agerskov. Overdragelsen vedrører et ubebyget areal på ca. 25 m x 5o m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 9 af matr. nr. 6o Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 7o beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Parterne er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende vilkår: ol. Overdragelsen omfatter den o2. Ejendommen overdrages med de o3. Køber overtager ejendommen o4. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse o5. Købesummen andrager 8.000, Sælger oplyser, at der er o7. Omkostningerne ved det overdragne 08. Nærværende aftale er alene o9. Såfremt driften af vindmøllen

18 f- ' -.. \ "'>. t! /5& *- ; -;;-y..r>' :."?r.v Den til enhver^jt^^.iværende ejer af det overdragne areal skal ti enåwe>detit ésd have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 60 Mellerup, Agerskov, til det købte areal, herunder i forbindels med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse o reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade p den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står.i forbindelse me nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformator stationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhve tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledig retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgene og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse me vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid "værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretag kabelfremføring frem til delparcel nr. 9, matr.nr. 60, Mellerup Agerskov til brug for vindmøllen og transformatorstationen Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel må areale udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles me sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved ånde arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse a bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan sk beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølle ejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølle ejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendig foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dy bere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. "" Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i ; Rødding Indført den : Lyst under nr.: 6957

19 Akt: skab nr. «.... _. (Udfyldes af tinglysningskontoret) _.. ^ Omkostningerne i forbindelse med Dato: 27.o Som køber: Som sælger: Sign.: Astrid L. Erichsen Hans Wenzel Selvejer Anders Erichsen Til vitterlighed om.ṙ.,._.._... Navn:- Si-girv-r-Andr-eas Petersen Sign.:! Navn: Birgit T-rillingsgaard Forannævnte areal delparcel nr. 9 Nørre-Rangstrup Kommune Ejendomsbeskatningen, den 1. lo.1996 Sign.: J. Topbjerg fm. Matr. nr. 6o Del: 9. Mellerup, Agerskov. Retten i: Rødding Indført den: 16.lo.1996 Lyst under nr.: 1554o, alene Skødet er endeligt. Foreløbig indført Sign.: Leif Hansen, overass. Mellem, landmand Hans -Wenzel Selvejer, Oksgårdvej 2, Mus,6534 Agerskov, som sælger, og fru. Astrid Erichsen og' hr. Anders Erichsen, ; Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov, som købere ifl 9.-:....foranstående endelige... overdragelsesaftale aftales, at,.hr;. Anders Erichsen udtræder som køber.således, at Hans Wenzel. ; S ; e,l.ye jer ;;; sælger, skøder og endeligt overdrager alene til. fru Astrid Erichsen et areal på 23oo m, betegnet som del nr. 9 af matr. nr. 6o Mellerup ejerlav, Agerskov til sammenlægning med den fru Astrid Erichsen tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 7o Hyrup ejerlav, Bevtoft og i øvrigt på vilkår som anført i foranstående endelige overdragelsesaftale af 27. juli Skødet begæres beqæres tinglyst tinalvst på nå såvel?åvel sælgers ^-\ n &r^ som or>m købers V^K ejendom Toftlund, den <$H*. im Som sælger: Som købere A(lu<> Lb''^hkjJLuL^ Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed: Navn : t' }& gk< okv Stilling: Ko>-W &>> > ^ ' Bopæl: i^y-^rd ^.p ; J- I t r: erup, Agerskov Retten i : Rødding dført den : st under nr.: J^/ Navn : C/j-vwu - /Uu Stilling: ( W?,r T ^ Bopæl : j/^rh^ui 2> ojl^canu^, OA^O^LJ LC> fos"^ {/IcM-TiÅvif ;RKE RØDDING TilbagrMs'ifr ^fter anmekio.--:: L^æring /t/tø- SrtU<?/ /^. /: ^ 27,05r?7"0?:QiS Sfl 01 &*>'

20 Matr: 70. Hyrup, Bevtoft;; Retten i Indført den Lyst under nr. Rødding Byrådet meddeler herved samtykke i h.t. 4 2 i lov om planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1991, til tinglysning af nærværende servitutbestemmelse. Servituttens indhold medfører ikke krav om tilvejebringelse af en lokalplan. Toftlund, den 1. aug Sign.: Birte Thyssen Birthe Papsø borgmester teknisk chef Matr: 60./ /Ø&t&fø ftøtsanmærkninø" Ok S^O^g, #*P s&# /# Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: 11743

21 yjth? 1) Matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov 2) Matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Stempelfri i h.t. 79, stk. 1, pkt. 3, i lov nr 174 af 30. april 1969 om stempelafgift med senere ændringer. Anmelder: Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade Toftlund Tlf DEKLARATION Undertegnede som køber af delnr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 10 af matr.nr. 60 smst., erklærer herved med virkning for mig og efterfølgende ejere at ville overholde nedennævnte forpligtelser, der af Jorbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, i medfør af 4 i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994) er fastsat som betingelse for at tillade arealoverførsel fra landbrugsejendommene matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov til matr.nr. 3 Mellerup, Agerskov. Del nr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov, på 606 m 2 og delnr. 10 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, på 1895 m 2 fritages for landbrugspligt og fraskilles ejendommene med henblik på opførelse af en vindmølle. 1. Arealerne (delnr. 14) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov. Arealerne (delnr. 10) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov. 2. Når anvendelsen til vindmølle ophører, skal alle bygninger og faste anlæg, der er opført på arealerne, fjernes og arealerne skal behandles, således at de igen kan drives jordbrugsmæssigt. Arealerne skal geninddrages til jordbrugsmæssig drift og være sammenlagt med de tilgrænsende landbrugsejendomme, matr.nre. 6 0 og 61 Mellerup, Agerskov, som de er arealoverført fra, i overensstemmmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven senest 1 år efter, at anvendelsen til vindmølle er ophørt. Såfremt arealerne ikke er taget i anvendelse til opførelse af vindmøller inden 3 år efter arealoverførslen, skal arealerne være afhændet til sammenlægning med ovennævnte landbrugsejendomme i Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

22 overenstemmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven inden 4 år efter arealoverførslen. 3. Ophører vindmølledriften, skal arealerne inden 1 år herefter ryddeliggøres og vederlagsfrit tilskødes ejerene af de tilgrænsende landbrugsejendomme som beskrevet i pkt. 2, afsnit 3. Udgiften til ryddeliggøreise og tilbageskødning afholdes fuldt ud af ejeren af vindmølleparcellen. Arealerne skal ved tilbageskødningen være ryddet fuldt ud for alle bygningsdele, der har været anvendt ved vindmølledriften, ligesom vejen skal ryddes, således at den igen kan indgå i jordbrugsmæssig anvendelse. 3a. Ejerene af matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, er forpligtiget til at tage skøde på arealet som er beskrevet i pkt. 3, hvorfor deklarationen forbliver lyst også på matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, efter arealoverførslen. 4. I medfør af 23, stk. 1, i landbrugsloven er betingelserne bindende for indehavere af rettigheder i ejendommen uanset tidspunktet for rettens stiftelse. Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt,.^Y^S^ den'.y/s. 19^ Som køber af delnr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 10 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov >, Andreas Petersen Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Jear Iversen Møller

23 Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov fem. (jy,. ^JkMf^. Hans Wenzel Selvejer f? Nørre-Rangstrup Kommune er indforstået med ovenstående. Teknisk chef Birthe Papsø Borgmester Birte Thyssen Matr: 60. Mel 1erup, Agerskov RetteVi : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61 Mellerup, Agerskov RettenW : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Ovennævnte deklaration tiltrædes hermed af Jordbrugskommissionen Sønderjyllands Amt. for Aabenraa, den 26. september (VUsP^ /^cjcc^^yt^yk JOgbBRUGSKOMMISSfONEN FOR SØNDERJYLLANDS AMT SKELBÆKVEJ AABENRAA Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

24 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.; Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i. R ødding Indført den Lyst under nr.: 12138

25 s/o* 1) Matr.nr.^4^_Mellerup, Agerskov 2) Matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Stempelfri i h.t. 79, stk. 1, pkt. 3, i lov nr. 174 af 30. april 1969 om stempelafgift med senere ændringer. Anmelder: Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade Toftlund Tlf DEKLARATION Undertegnede som køber af delnr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 9 af matr.nr. 60 smst., erklærer herved med virkning for mig og efterfølgende ejere at ville overholde nedennævnte forpligtelser, der af Jorbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, i medfør af 4 i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994) er fastsat som betingelse for at tillade arealoverførsel fra landbrugsejendommene matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov til matr.nr. 70 Hyrup, Bevtoft. Del nr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov, på 198 m 2 og delnr. 9 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, på 2300 m 2 fritages for landbrugspligt og fraskilles ejendommene med henblik på opførelse af en vindmølle. 1. Arealerne (delnr. 6) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov. Arealerne (delnr. 9) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov. 2. Når anvendelsen til vindmølle ophører, skal alle bygninger og faste anlæg, der er opført på arealerne, fjernes og arealerne skal behandles, således at de igen kan drives jordbrugsmæssigt. Arealerne skal geninddrages til jordbrugsmæssig drift og være sammenlagt med de tilgrænsende landbrugsejendomme, matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, som de er arealoverført fra, i overensstemmmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven senest 1 år efter, at anvendelsen til vindmølle er ophørt. Såfremt arealerne ikke er taget i anvendelse til opførelse af vindmøller inden 3 år efter arealoverførslen, skal arealerne være afhændet til sammenlægning med ovennævnte landbrugsejendomme i Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

26 overenstemmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven inden 4 år efter arealoverførslen. 3. Ophører vindmølledriften, skal arealerne inden 1 år herefter ryddeliggøres og vederlagsfrit tilskødes ejerene af de tilgrænsende landbrugsejendomme som beskrevet i pkt. 2, afsnit 3. Udgiften til ryddeliggøreise og tilbageskødning afholdes fuldt ud af ejeren af vindmølleparcellen. Arealerne skal ved tilbageskødningen være ryddet fuldt ud for alle bygningsdele, der har været anvendt ved vindmølledriften, ligesom vejen skal ryddes, således at den igen kan indgå i jordbrugsmæssig anvendelse. 3a. Ejerene af matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, er forpligtiget til at tage skøde på arealet som er beskrevet i pkt. 3, hvorfor deklarationen forbliver lyst også på matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, efter arealoverførslen. 4. I medfør af 23, stk. 1, i landbrugsloven er betingelserne bindende for indehavere af rettigheder i ejendommen uanset tidspunktet for rettens stiftelse. Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, VWrVAA l>\*v:y\ den I AT 3 19 ^ Som køber af delnr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr 9 af matr.nr. 6 0 Mellerup, Agerskov G^ncL. xl. o.chi?r* Astrid L. Erichsen Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Jes/Iversen Møller

27 Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Hans Wenzel Selvejer Nørre-Rangstrup Kommune er indforstået med ovenstående. - * * y»/_ Teknisk chef Birthe Papsø Borgmester Birte Thyssen Matr: 60. Mellerup, Agerskov Rettei\J_^ Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Ovennævnte deklaration tiltrædes hermed af Jordbrugskommissionen Sønderjyllands Amt. Aabenraa, den 26. september for JWDBRUGSKOMMIrøONEN FOR SØNDERJYLLANDS AMT SKELBÆKVEJ AABENRAA Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

28 Matr? 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den s Lyst under nr.: 12141

29 Kort & Matrikelstyrelsen J.nr.: T /SUK Dato: 13. marts 1997 SERVITUTERKLÆRING i henhold til tinglysningslovens 22, jfr. 23. Vedr. matr.nr. Areal der fraskilles: 60 Mellerup, Agerskov delnre. 9 og 10 Lb.nr. Lyst den Servitutterne vedrører: 1 Byggelinieservitut i/ Dok. om anbringelse af el ledninger \/ alene restejendom alene restejendom 6 Oversigtservitut Byggelinieservitut / Adgangsbegrænsning c/ \s alene restejendom alene restejendom alene restejendom 11 Lokalplan / restejendom, delnre. 9 og 10 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: 6959 >teen Landinspektør Boligministeriet Landinspektørkontoret i Tønder, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder. Tlf Fax ^

30 4^ Kort & Matrikelstyrelsen J.nr.: T /SUK Dato: 13. marts 1997 SERVITUTERKLÆRING i henhold til tinglysningslovens 22, jfr. 23. Vedr. matr.nr. Areal der fraskilles: 60 Mellerup, Agerskov delnre. 9 og 10 Lb.nr. Lyst den Servitutterne vedrører: 1 Byggelinieservitut Dok. om anbringelse af el ledninger 6 Oversigtservitut Byggelinieservitut Adgangsbegrænsning Lokalplan alene restejendom alene restejendom alene restejendom alene restejendom alene restejendom restejendom, delnre. 9 og 10 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: A ' JZ- /JLÅ ^Steen Urørt Landinspektør Boligministeriet Landinspektørkontoret i Tønder, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder. Tlf Fax 7(

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00695 Dato: 19-02-2015 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Dybkjærgård Landejendom beliggende ved Reerslev 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.01.2014-1005072484 TINGLYSNINGSDATO: 10.01.2014 13:06:27 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 0012a 0012f 0038hq 0012ai 0012bt Adresse: Cementvej 4 0011bv

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere