Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006"

Transkript

1 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer SKS 2-220/ september 2006 den 20. september 2006 er overtaget til privat skifte af nedennævnte arving Navn og adresse Kirsten E. Schmidt, Bowej 2, 6520 Toftlund Det private skifte omfatter tillige boet efter tidligere afdøde ægtefælle Navn Martha Elisabeth Petersen Født den 6. oktober 1919 Død den 19. december 2004 Underskrift Hanne Mette Sørensen kontorfuldmægtig SK25A STDO748I9-S:4-STOI-K:-IO.O:TI-L;-:-MI4-POI-\KI6

2 /' Matr.nr. 60, Mellerup Beliggende: Bowej Agerskov Anmelder: Advokatfirmaet Erik Høgh Kirkeallé Gram EHPART ,004: 30,11=2006 TA iu600?00 K Nærværende skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for Kirsten Schmidt, Bowej 2, 6520 Toftlund på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup af areal ifølge tingbogen 5961 m 2 heraf vej 0 m 2. Tinglysning af skifteretsattesten sker som led i en overdragelse af ejendommen til en arving. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder, servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Gram, den For vedkommen Erik Høgh advokat 6510 Gram o 9. A. J>^f ;;; :,-.;!c:n. cg er ikke

3 *** * *** Side: * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 59 Påtegning på Skifteretsattest. Vedrørende matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Kirsten E. Schmidt Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Rødding den Leif Hansen

4 J.nr.: Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr.: 60, del nr. 1, Mellerup ejerlav, Agerskov Beliggende: Bowej Agerskov Anmelder: Advokat Erik Høgh Kirkealle Gram Tlf. nr Reg.afgift kr ,00 J GENPART ,03,2003 TA 3.800p00 K Købesummen ønskes ikke offentliggjort BETINGET SKØDE J Underskrevne, Hans W. Selvejer, Oksgårdvej 2, 6534 Agerskov, sælger, betinget skøder og overdrager herved til medunderskrevne Elisabeth Petersen Østergade Toftlund den Hans W. Selvejer, ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom del nr. 1, matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Mellerup af areal efter udstykning m 2 heraf vej 716 m 2.

5 1. 2 EJENDOMMEN: Ejendommen sælges og overtages, som den er og forefindes og som beset af køberen med de på grunden værende bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, støbegods, varmeanlæg med oliefyr m/overfladetank, ledninger og installationer, fast badeværelsesmventar, faste lamper, alle hegn, træer, planter og alt andet ejendommens rette tilliggende og tilhørende. Der medfølger intet løsøre. 2. OVERTAGELSE: Overtagelsen finder sted den 1. maj 2002, fra hvilken dato ejendommen henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende. Med hensyn til brandforsikringen henligger ejendommen allerede fra købsaftalens underskrift for køberens regning og risiko, hvoraf bl.a. følger, at køberen i ildebrandstilfælde oppebærer bygningernes brandassurancesum til anordningsmæssig anvendelse mod opfyldelse af handelen. Ejendommen er forsikret i under policenr. 3. SKÆRINGSDAGEN: Overtagelsesdagen er tillige skæringsdag for de af ejendommen gående indtægter og udgifter, herunder skatter og afgifter af enhver art. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres i den kontante udbetaling. Ejendomsskatten betales af den, der modtager opkrævningerne, og fordelingen sker i refusionsopgørelsen. 4. KØBESUMMEN: Købesummen er aftalt til kr ,00, hvilke fire hundrede tusinde 00/100, hvilket beløb berigtiges således: A. Kontant pr. overtagelsesdagen kr ,00 KØBESUM I ALT kr ,00 Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn kr ,00.

6 Akt: skab nr. 3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) 5. HANDLENS OMKOSTNINGER: Omkostningerne ved nærværende skødes stempling og tinglysning betales af parterne i forening og i det indbyrdes forhold med halvdelen til hver. Sælger alene betaler udgifterne til udstykningen, kommunalt ejendomsoplysningsskema. udgift til egen advokat og gebyr for Køber alene betaler udgift til egen advokat. 6. SERVITUTTER: Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter: 1930 Dokument om byggelinjer m.v., 1951 Dokument om forsynings- og afløbsledninger, 1971 Dokument om oversigt m.v. vedrører matr.nr. 60, 1977 Dokument om byggelinjer m.v. om respekt se akt 5, Agerskov, 1981 Dokument om adgangsbegrænsning, 1996 Lokalplan 11-01, 1997 Dokument om færdselsret m.v. forsynings- og afløbsledninger m.v., 1997 Dokument om vindmølle m.v. prioritet forud for pantegæld, 1997 Dokument om vindmølle m.v. prioritet forud for pantegæld, 1998 Dokument om forsynings - og afløbsledninger m.v. Køber accepterer de servitutter, der pålægges ejendommen ifølge servituterklæringen. 7. SÆLGER OPLYSER, at eventuelle termoruder ikke er defekte eller punkterede på overtagelsesdagen. at der sælger bekendt ikke er eller verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at de på ejendommen værende bygninger med installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, og at at der sælger bekendt ikkefindesskjulte fejl og mangler ved ejendommen.

7 4 Ejendommen er en landbrugsejendom, og den er ikke omfattet af reglerne om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. 8. ENERGIMÆRKNING I medfør af lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger skal der ske energimærkning af ejendommen. Sælger foranlediger energimærke udarbejdet og udleveret til køber. FORSYNINGSSELSKABER Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber herunder elselskabet Sydvest Energi. 10. VANDFORSYNING. - ^.> *^*U Ejendommen forsynes med vand fra egen boring. *<1 *^d~2^^ Køber er som bruger af ejendommen i de senere år fuldt ud bekendt med alle forhold omkring ejendommens bygninger, installationer m.v. og er derfor indforstået med at overtage ejendommen således som den er og forefindes, uden ansvar for sælger for fejl og mangler af enhver art. Køber kan derfor ikke på noget senere tidspunkt rejse krav mod sælger vedrørende fejl og mangler ved ejendommen, hverken som forholdsmæssigt afslag, erstatning eller på anden måde. 11. KLOAKAFLØB Ejendommen er ikke tilsluttet offentligt kloakafløb. Kloakafløbet er ikke godkendt, og køber drager selv omsorg for og betaler udgifterne til lovliggørelse heraf. 12. KLOAKGÆLD Der er ikke gæld til kloak- og/eller rensningsanlæg på den solgte ejendom. Evt. fremtidige bidrag til offentlige anlæg er sælgeren uvedkommende. 13. Nærværende handel er betinget af købesummens berigtigelse, samt udstykningens gennemførelse. Når dette vilkår er opfyldt, vil endeligt skøde være at udstede, hvilket advokat Erik Høgh, Kirkeallé 3, 5610 Gram, bemyndiges til at underskrive.

8 Agerskov, den 4/4f <&**<. Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Som sælger: Hans W W. Sfilvfiipr Selvejer / Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig dato samt om underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Um& mmher Navn: /U\ [ mmet x Navn: Stilling: /rido^u jai ) Stillin g : Bopæl: ^m%^^l\intååxuq\^ Bopæl: Agerskov, den Som køber: % oo Elisabeth Petersen "^ i (f^^æ da ^/.é-és-*^** x^s»t/*/»,~/cr. er ik'ks 5?^rT!'.iiJ?;'i-Vii 1:1 su:,;;jui:isvær{ii o«i er i r-isli&isn nc-iorsi SJ.TI tn del ai en samisi fast ^^/^gu /' r. C._^f Diii'ob'v'i'iit?.f i;::icbruijijniinigteneu^^" - 7 ^~v^ 4l4**^'Z. ;:/,.i\ostfi!jf i KOW.\iUNE ^ ^

9 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) N o ir> oo + Y = Delnr.1 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Nørre-Rangstrup Kommune Sønderjyllands Amt Udfærdiget den 15. oktober 2002 til brug ved tinglysning Landinspektør Målforhold 1:2000 J.nr X LANDINSPEKTØRGÅRDEN l/s Brundtlandparken Toftlund Tlf

10 * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Rødding * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: R 59 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 59 m.fl., Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Hans Wenzel Selvejer Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Kort forevist. Servituterklæring ej forevist. Foreløbig indført med frist til til endelig udstykning. Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning Anm. : Kabelanlæg Retten i Rødding den Hanne Mette Sørensen Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

11 # Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Agerskov Anmelder: Beliggende: Bowej 42, rafl Kirkeallé Gram Teiefon ENDELIGT SKØDE Da betingelserne ifølge foranstående betingede skøde nu er opfyldt, meddeles der herved endeligt skøde til Elisabeth Pedersen Østergade 65,6520 Toftlund på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Mellerup af areal efter udstykning m 2 heraf vej 716 m 2. Ifølge servituterklæringen af påhviler der ejendommen følgende servitutter: 1951 Dokument om forsynings-/afløbsledninger, 1977 Dokument om byggelinier, 1981 Dokument om adgangsbegrænsning og 2002 Deklaration om kabelanlæg. Gram, den 27. augu Som sælger ifølge ful«erik Høgh advokat 6510 Gram Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: navn: {3^ -<*?~A^ navn: ^U^y,^^^u stilling: dent H. Andersen stilling: Som f-tensen bopæl: adv. sekr. bopæl: adv. sekr. Torriu-ns Allé 17, 6760 Rtoe Lindevej 13,6630 Rødding

12 er ansat til areal. kvm., er ikke Isærskilt vurderet, og udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet fast ejendom. NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN, den / 1 S # *~* S

13 Delnr. 1 af matr. nr Vedrørendeopmåling og afmærkning AKT: henvisåswebnæftede måleblad (Udfyldes af tinglysningskontoret) N Matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Nørre-Rangstrup Kommune Kortet er i overensstemmelse med registrering i matriklen og matrikelkortets udvisende. Sønderjyllands Amt Areal beregnet efter konstruktion 5961 m 2, heraf vej 716 m 2 Udfærdiget den 6. aug andinspektør Målforhold 1:2000 J.nr /uj <$& LANDINSPEKTØRGÅRDEN l/s Brundtlandparken Toftlund Tlf

14 *** * *** Side: * * * * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 59 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Elisabeth Petersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Foranstående retsanmærkning annulleres Retten i Rødding den Hanne Mette Sørensen

15 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: art. nr. 59-6o (i København kvarter),-,-,' ' fc eller 0 de sønderjydske lands- Mellerup, ^S el,s -K ov - -., dele) bd. og bl. i ting- [bopæl: bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors ) sogn. Akt: r^...,- nr \ 4...(*«./.^m* tofrf ) Anmelderens navn JDP bopæl (kontor): Gade o«hus nr.: Indreas Møller,._ (hvor s^nt finde S ) Muspøt pr. Hellevad. Stempel: 2 kr. o o øre. DEKLARAT ION. Undertegnede Andreas Møller, Muspøt pr. Hellevad, forplig_ter herved mig og efterfølgende Ejere af Ejendommen Art 0 NrXi^Iiiapjat By og Agerskov sogn til at overholde efterfølgende Betingelser og Forpligtelser med Plensyn til den mig under af Haderslev Amtsraad givne Tilladelse til at anbringe en Ledning for elektrisk Hegn under samtlige landeveje og offentlige biveje-, der fører' igennem de mig tilhørende arealer, nemlig: 1) at Anlægget udføres-efter Amtsvejvæsenets nærmere Anvisning og G-odkendelse, 2) at anlægget udføres af autoriseret installatør, 3) at ledningen anbringes i et 25 mm Staalrør, der bores gennem hele Vejarealet og i en Dybde af mindst 4o cm under G-røftebunden.. ^et maa ved Boringen nøje påases, at Vejens Dæklag ikke beskadiges, men skulde dette Uheld indtræffe, maa Reparationen kun udføres af Amtsvejvæsenet, men for min Regning, 4) at Færdselen under Arbejderne med Anlægget generes mindst muligt g jeg'paatager mig det fulde.ansvar for mulig Skade, der maatte tilstøde Vejfarende, herunder i Henhold.til Politivedtægten sørge for fornøden Afspærring, 5) at Vejarealet efter.anlæggets Færdiggørelse bringes tilbage til sin oprindelige Stand, efter Amtsvejvæsenets G-odkendelse og uden Udgift, for dette^'""'"7 ^" * 6) at jeg forud for Anbringelsen selv skaffer -mig Oplysning, om der paa' ; den ovennævnte' Strækning, i Landeve j sarealet finde's.elektriske Kabler, Telefonkabler, Gas- eller Vandrørsledninger, og ved en jensen & Kjeldskov, A;S, København.

16 eventuel Beskadigelse af disse eller af andre paa eller i Vejen værende offentlige Indretninger erstatter jeg den ved Beskadigelsen forvoldte Udgift, 7) at fremtidige Reparationer eller Forandringer ved Anlægget udføres af en autoriseret Installatør, og Reparationer ikke paabegyndes, før Meddelelse herom er tilgaaet Amtsvejvæsenet, 8) at Anlægget, saafremt Vejbestyrelsen skulde finde det.nødvendigt som følge af Forandringer ved Vejen eller andre G-runde, fjernes fra Vejarealet, og de i denne Forbindelse opstaaede Udgifter er Amtsvejvæsenet uvedkommende. Benne Deklaration skal paa min Bekostning forsynes med Stempelmærke og tinglyses som Hæftelse paa forannævnte Ejendom. Paataleberettiget er Haderslev Amtsraad. Bet tinglyste Bokurnent tilstilles Amtsvejvæsenet. Forinden dette er sket, kan intet af mig foretages vedrørende Udførelsen af de omhandlede Arbejder. Med ^ensyn til de forud for nærværende Beklaration hvilende Pantehæftelser, Servitutter og andre Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.. ' Muspøt, den B. Borenzen Andreas Møller Aut. Installatør Ejer. Til Vitterlighed for Underskrifternes Rigtighed: Jes Iversen Møller Jens Bjørnskov. Indført i dagbogen for retskreds nr. 91, Hzrr Rangstrup og Hvlding herrs^ar, den _ 3 ftyjj, \1jft\ Lyst. tingbog^w^^bd. M~ Afd.Xlir. (o, s* x> bu /^CuU~ uf/ Genpartens Rigtighed bekræftes. Dommeren i Toftlund, den æ m

17 Ejerlav Matr. nr. 60 (Ejerl. nr.) Mellerup, Agerskov. Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. E K S T R A K T Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) ADVOKATFIRMAET ANTHONY PETERSEN & ALEXANDER TYCHSEN VESTERGADE TOFTLUND TLF & isas ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede, Hans Wenzel Selvejer, Oksgårdvej 2, Muspyt, Agerskov, overdrager til medundertegnede ~ Astrid og Anders Erichsen Gammelskovvej Agerskov et areal af den sælger tilhørende ejendom matr. nr. 6o beliggende Mellerup, Agerskov, beliggende Oksgårdvej 2, 6534 Agerskov. Overdragelsen vedrører et ubebyget areal på ca. 25 m x 5o m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 9 af matr. nr. 6o Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 7o beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Parterne er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende vilkår: ol. Overdragelsen omfatter den o2. Ejendommen overdrages med de o3. Køber overtager ejendommen o4. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse o5. Købesummen andrager 8.000, Sælger oplyser, at der er o7. Omkostningerne ved det overdragne 08. Nærværende aftale er alene o9. Såfremt driften af vindmøllen

18 f- ' -.. \ "'>. t! /5& *- ; -;;-y..r>' :."?r.v Den til enhver^jt^^.iværende ejer af det overdragne areal skal ti enåwe>detit ésd have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 60 Mellerup, Agerskov, til det købte areal, herunder i forbindels med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse o reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade p den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står.i forbindelse me nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformator stationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhve tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledig retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgene og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse me vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid "værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretag kabelfremføring frem til delparcel nr. 9, matr.nr. 60, Mellerup Agerskov til brug for vindmøllen og transformatorstationen Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel må areale udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles me sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved ånde arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse a bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan sk beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølle ejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølle ejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendig foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dy bere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. "" Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i ; Rødding Indført den : Lyst under nr.: 6957

19 Akt: skab nr. «.... _. (Udfyldes af tinglysningskontoret) _.. ^ Omkostningerne i forbindelse med Dato: 27.o Som køber: Som sælger: Sign.: Astrid L. Erichsen Hans Wenzel Selvejer Anders Erichsen Til vitterlighed om.ṙ.,._.._... Navn:- Si-girv-r-Andr-eas Petersen Sign.:! Navn: Birgit T-rillingsgaard Forannævnte areal delparcel nr. 9 Nørre-Rangstrup Kommune Ejendomsbeskatningen, den 1. lo.1996 Sign.: J. Topbjerg fm. Matr. nr. 6o Del: 9. Mellerup, Agerskov. Retten i: Rødding Indført den: 16.lo.1996 Lyst under nr.: 1554o, alene Skødet er endeligt. Foreløbig indført Sign.: Leif Hansen, overass. Mellem, landmand Hans -Wenzel Selvejer, Oksgårdvej 2, Mus,6534 Agerskov, som sælger, og fru. Astrid Erichsen og' hr. Anders Erichsen, ; Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov, som købere ifl 9.-:....foranstående endelige... overdragelsesaftale aftales, at,.hr;. Anders Erichsen udtræder som køber.således, at Hans Wenzel. ; S ; e,l.ye jer ;;; sælger, skøder og endeligt overdrager alene til. fru Astrid Erichsen et areal på 23oo m, betegnet som del nr. 9 af matr. nr. 6o Mellerup ejerlav, Agerskov til sammenlægning med den fru Astrid Erichsen tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 7o Hyrup ejerlav, Bevtoft og i øvrigt på vilkår som anført i foranstående endelige overdragelsesaftale af 27. juli Skødet begæres beqæres tinglyst tinalvst på nå såvel?åvel sælgers ^-\ n &r^ som or>m købers V^K ejendom Toftlund, den <$H*. im Som sælger: Som købere A(lu<> Lb''^hkjJLuL^ Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed: Navn : t' }& gk< okv Stilling: Ko>-W &>> > ^ ' Bopæl: i^y-^rd ^.p ; J- I t r: erup, Agerskov Retten i : Rødding dført den : st under nr.: J^/ Navn : C/j-vwu - /Uu Stilling: ( W?,r T ^ Bopæl : j/^rh^ui 2> ojl^canu^, OA^O^LJ LC> fos"^ {/IcM-TiÅvif ;RKE RØDDING TilbagrMs'ifr ^fter anmekio.--:: L^æring /t/tø- SrtU<?/ /^. /: ^ 27,05r?7"0?:QiS Sfl 01 &*>'

20 Matr: 70. Hyrup, Bevtoft;; Retten i Indført den Lyst under nr. Rødding Byrådet meddeler herved samtykke i h.t. 4 2 i lov om planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1991, til tinglysning af nærværende servitutbestemmelse. Servituttens indhold medfører ikke krav om tilvejebringelse af en lokalplan. Toftlund, den 1. aug Sign.: Birte Thyssen Birthe Papsø borgmester teknisk chef Matr: 60./ /Ø&t&fø ftøtsanmærkninø" Ok S^O^g, #*P s&# /# Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: 11743

21 yjth? 1) Matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov 2) Matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Stempelfri i h.t. 79, stk. 1, pkt. 3, i lov nr 174 af 30. april 1969 om stempelafgift med senere ændringer. Anmelder: Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade Toftlund Tlf DEKLARATION Undertegnede som køber af delnr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 10 af matr.nr. 60 smst., erklærer herved med virkning for mig og efterfølgende ejere at ville overholde nedennævnte forpligtelser, der af Jorbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, i medfør af 4 i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994) er fastsat som betingelse for at tillade arealoverførsel fra landbrugsejendommene matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov til matr.nr. 3 Mellerup, Agerskov. Del nr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov, på 606 m 2 og delnr. 10 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, på 1895 m 2 fritages for landbrugspligt og fraskilles ejendommene med henblik på opførelse af en vindmølle. 1. Arealerne (delnr. 14) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov. Arealerne (delnr. 10) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov. 2. Når anvendelsen til vindmølle ophører, skal alle bygninger og faste anlæg, der er opført på arealerne, fjernes og arealerne skal behandles, således at de igen kan drives jordbrugsmæssigt. Arealerne skal geninddrages til jordbrugsmæssig drift og være sammenlagt med de tilgrænsende landbrugsejendomme, matr.nre. 6 0 og 61 Mellerup, Agerskov, som de er arealoverført fra, i overensstemmmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven senest 1 år efter, at anvendelsen til vindmølle er ophørt. Såfremt arealerne ikke er taget i anvendelse til opførelse af vindmøller inden 3 år efter arealoverførslen, skal arealerne være afhændet til sammenlægning med ovennævnte landbrugsejendomme i Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

22 overenstemmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven inden 4 år efter arealoverførslen. 3. Ophører vindmølledriften, skal arealerne inden 1 år herefter ryddeliggøres og vederlagsfrit tilskødes ejerene af de tilgrænsende landbrugsejendomme som beskrevet i pkt. 2, afsnit 3. Udgiften til ryddeliggøreise og tilbageskødning afholdes fuldt ud af ejeren af vindmølleparcellen. Arealerne skal ved tilbageskødningen være ryddet fuldt ud for alle bygningsdele, der har været anvendt ved vindmølledriften, ligesom vejen skal ryddes, således at den igen kan indgå i jordbrugsmæssig anvendelse. 3a. Ejerene af matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, er forpligtiget til at tage skøde på arealet som er beskrevet i pkt. 3, hvorfor deklarationen forbliver lyst også på matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, efter arealoverførslen. 4. I medfør af 23, stk. 1, i landbrugsloven er betingelserne bindende for indehavere af rettigheder i ejendommen uanset tidspunktet for rettens stiftelse. Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt,.^Y^S^ den'.y/s. 19^ Som køber af delnr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 10 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov >, Andreas Petersen Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Jear Iversen Møller

23 Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov fem. (jy,. ^JkMf^. Hans Wenzel Selvejer f? Nørre-Rangstrup Kommune er indforstået med ovenstående. Teknisk chef Birthe Papsø Borgmester Birte Thyssen Matr: 60. Mel 1erup, Agerskov RetteVi : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61 Mellerup, Agerskov RettenW : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Ovennævnte deklaration tiltrædes hermed af Jordbrugskommissionen Sønderjyllands Amt. for Aabenraa, den 26. september (VUsP^ /^cjcc^^yt^yk JOgbBRUGSKOMMISSfONEN FOR SØNDERJYLLANDS AMT SKELBÆKVEJ AABENRAA Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

24 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.; Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i. R ødding Indført den Lyst under nr.: 12138

25 s/o* 1) Matr.nr.^4^_Mellerup, Agerskov 2) Matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Stempelfri i h.t. 79, stk. 1, pkt. 3, i lov nr. 174 af 30. april 1969 om stempelafgift med senere ændringer. Anmelder: Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade Toftlund Tlf DEKLARATION Undertegnede som køber af delnr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 9 af matr.nr. 60 smst., erklærer herved med virkning for mig og efterfølgende ejere at ville overholde nedennævnte forpligtelser, der af Jorbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, i medfør af 4 i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994) er fastsat som betingelse for at tillade arealoverførsel fra landbrugsejendommene matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov til matr.nr. 70 Hyrup, Bevtoft. Del nr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov, på 198 m 2 og delnr. 9 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, på 2300 m 2 fritages for landbrugspligt og fraskilles ejendommene med henblik på opførelse af en vindmølle. 1. Arealerne (delnr. 6) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov. Arealerne (delnr. 9) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov. 2. Når anvendelsen til vindmølle ophører, skal alle bygninger og faste anlæg, der er opført på arealerne, fjernes og arealerne skal behandles, således at de igen kan drives jordbrugsmæssigt. Arealerne skal geninddrages til jordbrugsmæssig drift og være sammenlagt med de tilgrænsende landbrugsejendomme, matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, som de er arealoverført fra, i overensstemmmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven senest 1 år efter, at anvendelsen til vindmølle er ophørt. Såfremt arealerne ikke er taget i anvendelse til opførelse af vindmøller inden 3 år efter arealoverførslen, skal arealerne være afhændet til sammenlægning med ovennævnte landbrugsejendomme i Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

26 overenstemmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven inden 4 år efter arealoverførslen. 3. Ophører vindmølledriften, skal arealerne inden 1 år herefter ryddeliggøres og vederlagsfrit tilskødes ejerene af de tilgrænsende landbrugsejendomme som beskrevet i pkt. 2, afsnit 3. Udgiften til ryddeliggøreise og tilbageskødning afholdes fuldt ud af ejeren af vindmølleparcellen. Arealerne skal ved tilbageskødningen være ryddet fuldt ud for alle bygningsdele, der har været anvendt ved vindmølledriften, ligesom vejen skal ryddes, således at den igen kan indgå i jordbrugsmæssig anvendelse. 3a. Ejerene af matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, er forpligtiget til at tage skøde på arealet som er beskrevet i pkt. 3, hvorfor deklarationen forbliver lyst også på matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, efter arealoverførslen. 4. I medfør af 23, stk. 1, i landbrugsloven er betingelserne bindende for indehavere af rettigheder i ejendommen uanset tidspunktet for rettens stiftelse. Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, VWrVAA l>\*v:y\ den I AT 3 19 ^ Som køber af delnr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr 9 af matr.nr. 6 0 Mellerup, Agerskov G^ncL. xl. o.chi?r* Astrid L. Erichsen Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Jes/Iversen Møller

27 Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Hans Wenzel Selvejer Nørre-Rangstrup Kommune er indforstået med ovenstående. - * * y»/_ Teknisk chef Birthe Papsø Borgmester Birte Thyssen Matr: 60. Mellerup, Agerskov Rettei\J_^ Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Ovennævnte deklaration tiltrædes hermed af Jordbrugskommissionen Sønderjyllands Amt. Aabenraa, den 26. september for JWDBRUGSKOMMIrøONEN FOR SØNDERJYLLANDS AMT SKELBÆKVEJ AABENRAA Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

28 Matr? 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den s Lyst under nr.: 12141

29 Kort & Matrikelstyrelsen J.nr.: T /SUK Dato: 13. marts 1997 SERVITUTERKLÆRING i henhold til tinglysningslovens 22, jfr. 23. Vedr. matr.nr. Areal der fraskilles: 60 Mellerup, Agerskov delnre. 9 og 10 Lb.nr. Lyst den Servitutterne vedrører: 1 Byggelinieservitut i/ Dok. om anbringelse af el ledninger \/ alene restejendom alene restejendom 6 Oversigtservitut Byggelinieservitut / Adgangsbegrænsning c/ \s alene restejendom alene restejendom alene restejendom 11 Lokalplan / restejendom, delnre. 9 og 10 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: 6959 >teen Landinspektør Boligministeriet Landinspektørkontoret i Tønder, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder. Tlf Fax ^

30 4^ Kort & Matrikelstyrelsen J.nr.: T /SUK Dato: 13. marts 1997 SERVITUTERKLÆRING i henhold til tinglysningslovens 22, jfr. 23. Vedr. matr.nr. Areal der fraskilles: 60 Mellerup, Agerskov delnre. 9 og 10 Lb.nr. Lyst den Servitutterne vedrører: 1 Byggelinieservitut Dok. om anbringelse af el ledninger 6 Oversigtservitut Byggelinieservitut Adgangsbegrænsning Lokalplan alene restejendom alene restejendom alene restejendom alene restejendom alene restejendom restejendom, delnre. 9 og 10 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: A ' JZ- /JLÅ ^Steen Urørt Landinspektør Boligministeriet Landinspektørkontoret i Tønder, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder. Tlf Fax 7(

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår

Købstilbud med salgsvilkår 16-11-2016 Købstilbud med salgsvilkår for et bygningsløst landbrugsareal på ca. 2686 m² beliggende v/landerupgaard, Landerupvej 8, Kolding GPS-koordinater: X: 534.474,5 Y: 6.158.157,6 Dette dokument skal

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår

Købstilbud med salgsvilkår 16-11-2016 Købstilbud med salgsvilkår for ca. 19740 m² fredskov beliggende i Sønder Vilstrup Skov v/landerupgaard, Landerupvej 8, Kolding GPS-koordinater: X: 533.954,7 Y: 6.159.211,1 Dette dokument skal

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling Gældende fra. 1. januar 2016. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene er beliggende i et nyt boligområde i Velling. Velling er beliggende lige

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Lønborg er en mindre landsby med knap 300 indbyggere. Kirkeager er et

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til Parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde på ca. 3.281 m² Beliggenhed: Malmparken 17 2740 Skovlunde K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Ådum er en mindre landsby, og Søndertoften er et børnevenligt boligkvarter,

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere