Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006"

Transkript

1 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer SKS 2-220/ september 2006 den 20. september 2006 er overtaget til privat skifte af nedennævnte arving Navn og adresse Kirsten E. Schmidt, Bowej 2, 6520 Toftlund Det private skifte omfatter tillige boet efter tidligere afdøde ægtefælle Navn Martha Elisabeth Petersen Født den 6. oktober 1919 Død den 19. december 2004 Underskrift Hanne Mette Sørensen kontorfuldmægtig SK25A STDO748I9-S:4-STOI-K:-IO.O:TI-L;-:-MI4-POI-\KI6

2 /' Matr.nr. 60, Mellerup Beliggende: Bowej Agerskov Anmelder: Advokatfirmaet Erik Høgh Kirkeallé Gram EHPART ,004: 30,11=2006 TA iu600?00 K Nærværende skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for Kirsten Schmidt, Bowej 2, 6520 Toftlund på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup af areal ifølge tingbogen 5961 m 2 heraf vej 0 m 2. Tinglysning af skifteretsattesten sker som led i en overdragelse af ejendommen til en arving. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder, servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Gram, den For vedkommen Erik Høgh advokat 6510 Gram o 9. A. J>^f ;;; :,-.;!c:n. cg er ikke

3 *** * *** Side: * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 59 Påtegning på Skifteretsattest. Vedrørende matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Kirsten E. Schmidt Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Rødding den Leif Hansen

4 J.nr.: Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr.: 60, del nr. 1, Mellerup ejerlav, Agerskov Beliggende: Bowej Agerskov Anmelder: Advokat Erik Høgh Kirkealle Gram Tlf. nr Reg.afgift kr ,00 J GENPART ,03,2003 TA 3.800p00 K Købesummen ønskes ikke offentliggjort BETINGET SKØDE J Underskrevne, Hans W. Selvejer, Oksgårdvej 2, 6534 Agerskov, sælger, betinget skøder og overdrager herved til medunderskrevne Elisabeth Petersen Østergade Toftlund den Hans W. Selvejer, ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom del nr. 1, matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Mellerup af areal efter udstykning m 2 heraf vej 716 m 2.

5 1. 2 EJENDOMMEN: Ejendommen sælges og overtages, som den er og forefindes og som beset af køberen med de på grunden værende bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, støbegods, varmeanlæg med oliefyr m/overfladetank, ledninger og installationer, fast badeværelsesmventar, faste lamper, alle hegn, træer, planter og alt andet ejendommens rette tilliggende og tilhørende. Der medfølger intet løsøre. 2. OVERTAGELSE: Overtagelsen finder sted den 1. maj 2002, fra hvilken dato ejendommen henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende. Med hensyn til brandforsikringen henligger ejendommen allerede fra købsaftalens underskrift for køberens regning og risiko, hvoraf bl.a. følger, at køberen i ildebrandstilfælde oppebærer bygningernes brandassurancesum til anordningsmæssig anvendelse mod opfyldelse af handelen. Ejendommen er forsikret i under policenr. 3. SKÆRINGSDAGEN: Overtagelsesdagen er tillige skæringsdag for de af ejendommen gående indtægter og udgifter, herunder skatter og afgifter af enhver art. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres i den kontante udbetaling. Ejendomsskatten betales af den, der modtager opkrævningerne, og fordelingen sker i refusionsopgørelsen. 4. KØBESUMMEN: Købesummen er aftalt til kr ,00, hvilke fire hundrede tusinde 00/100, hvilket beløb berigtiges således: A. Kontant pr. overtagelsesdagen kr ,00 KØBESUM I ALT kr ,00 Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn kr ,00.

6 Akt: skab nr. 3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) 5. HANDLENS OMKOSTNINGER: Omkostningerne ved nærværende skødes stempling og tinglysning betales af parterne i forening og i det indbyrdes forhold med halvdelen til hver. Sælger alene betaler udgifterne til udstykningen, kommunalt ejendomsoplysningsskema. udgift til egen advokat og gebyr for Køber alene betaler udgift til egen advokat. 6. SERVITUTTER: Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter: 1930 Dokument om byggelinjer m.v., 1951 Dokument om forsynings- og afløbsledninger, 1971 Dokument om oversigt m.v. vedrører matr.nr. 60, 1977 Dokument om byggelinjer m.v. om respekt se akt 5, Agerskov, 1981 Dokument om adgangsbegrænsning, 1996 Lokalplan 11-01, 1997 Dokument om færdselsret m.v. forsynings- og afløbsledninger m.v., 1997 Dokument om vindmølle m.v. prioritet forud for pantegæld, 1997 Dokument om vindmølle m.v. prioritet forud for pantegæld, 1998 Dokument om forsynings - og afløbsledninger m.v. Køber accepterer de servitutter, der pålægges ejendommen ifølge servituterklæringen. 7. SÆLGER OPLYSER, at eventuelle termoruder ikke er defekte eller punkterede på overtagelsesdagen. at der sælger bekendt ikke er eller verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at de på ejendommen værende bygninger med installationer, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, og at at der sælger bekendt ikkefindesskjulte fejl og mangler ved ejendommen.

7 4 Ejendommen er en landbrugsejendom, og den er ikke omfattet af reglerne om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. 8. ENERGIMÆRKNING I medfør af lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger skal der ske energimærkning af ejendommen. Sælger foranlediger energimærke udarbejdet og udleveret til køber. FORSYNINGSSELSKABER Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber herunder elselskabet Sydvest Energi. 10. VANDFORSYNING. - ^.> *^*U Ejendommen forsynes med vand fra egen boring. *<1 *^d~2^^ Køber er som bruger af ejendommen i de senere år fuldt ud bekendt med alle forhold omkring ejendommens bygninger, installationer m.v. og er derfor indforstået med at overtage ejendommen således som den er og forefindes, uden ansvar for sælger for fejl og mangler af enhver art. Køber kan derfor ikke på noget senere tidspunkt rejse krav mod sælger vedrørende fejl og mangler ved ejendommen, hverken som forholdsmæssigt afslag, erstatning eller på anden måde. 11. KLOAKAFLØB Ejendommen er ikke tilsluttet offentligt kloakafløb. Kloakafløbet er ikke godkendt, og køber drager selv omsorg for og betaler udgifterne til lovliggørelse heraf. 12. KLOAKGÆLD Der er ikke gæld til kloak- og/eller rensningsanlæg på den solgte ejendom. Evt. fremtidige bidrag til offentlige anlæg er sælgeren uvedkommende. 13. Nærværende handel er betinget af købesummens berigtigelse, samt udstykningens gennemførelse. Når dette vilkår er opfyldt, vil endeligt skøde være at udstede, hvilket advokat Erik Høgh, Kirkeallé 3, 5610 Gram, bemyndiges til at underskrive.

8 Agerskov, den 4/4f <&**<. Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Som sælger: Hans W W. Sfilvfiipr Selvejer / Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig dato samt om underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Um& mmher Navn: /U\ [ mmet x Navn: Stilling: /rido^u jai ) Stillin g : Bopæl: ^m%^^l\intååxuq\^ Bopæl: Agerskov, den Som køber: % oo Elisabeth Petersen "^ i (f^^æ da ^/.é-és-*^** x^s»t/*/»,~/cr. er ik'ks 5?^rT!'.iiJ?;'i-Vii 1:1 su:,;;jui:isvær{ii o«i er i r-isli&isn nc-iorsi SJ.TI tn del ai en samisi fast ^^/^gu /' r. C._^f Diii'ob'v'i'iit?.f i;::icbruijijniinigteneu^^" - 7 ^~v^ 4l4**^'Z. ;:/,.i\ostfi!jf i KOW.\iUNE ^ ^

9 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) N o ir> oo + Y = Delnr.1 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Nørre-Rangstrup Kommune Sønderjyllands Amt Udfærdiget den 15. oktober 2002 til brug ved tinglysning Landinspektør Målforhold 1:2000 J.nr X LANDINSPEKTØRGÅRDEN l/s Brundtlandparken Toftlund Tlf

10 * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Rødding * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: R 59 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 59 m.fl., Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Hans Wenzel Selvejer Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Kort forevist. Servituterklæring ej forevist. Foreløbig indført med frist til til endelig udstykning. Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning Anm. : Kabelanlæg Retten i Rødding den Hanne Mette Sørensen Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

11 # Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Agerskov Anmelder: Beliggende: Bowej 42, rafl Kirkeallé Gram Teiefon ENDELIGT SKØDE Da betingelserne ifølge foranstående betingede skøde nu er opfyldt, meddeles der herved endeligt skøde til Elisabeth Pedersen Østergade 65,6520 Toftlund på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup ejerlav, Mellerup af areal efter udstykning m 2 heraf vej 716 m 2. Ifølge servituterklæringen af påhviler der ejendommen følgende servitutter: 1951 Dokument om forsynings-/afløbsledninger, 1977 Dokument om byggelinier, 1981 Dokument om adgangsbegrænsning og 2002 Deklaration om kabelanlæg. Gram, den 27. augu Som sælger ifølge ful«erik Høgh advokat 6510 Gram Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: navn: {3^ -<*?~A^ navn: ^U^y,^^^u stilling: dent H. Andersen stilling: Som f-tensen bopæl: adv. sekr. bopæl: adv. sekr. Torriu-ns Allé 17, 6760 Rtoe Lindevej 13,6630 Rødding

12 er ansat til areal. kvm., er ikke Isærskilt vurderet, og udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet fast ejendom. NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN, den / 1 S # *~* S

13 Delnr. 1 af matr. nr Vedrørendeopmåling og afmærkning AKT: henvisåswebnæftede måleblad (Udfyldes af tinglysningskontoret) N Matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Nørre-Rangstrup Kommune Kortet er i overensstemmelse med registrering i matriklen og matrikelkortets udvisende. Sønderjyllands Amt Areal beregnet efter konstruktion 5961 m 2, heraf vej 716 m 2 Udfærdiget den 6. aug andinspektør Målforhold 1:2000 J.nr /uj <$& LANDINSPEKTØRGÅRDEN l/s Brundtlandparken Toftlund Tlf

14 *** * *** Side: * * * * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 59 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov Ejendomsejer: Elisabeth Petersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Foranstående retsanmærkning annulleres Retten i Rødding den Hanne Mette Sørensen

15 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: art. nr. 59-6o (i København kvarter),-,-,' ' fc eller 0 de sønderjydske lands- Mellerup, ^S el,s -K ov - -., dele) bd. og bl. i ting- [bopæl: bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors ) sogn. Akt: r^...,- nr \ 4...(*«./.^m* tofrf ) Anmelderens navn JDP bopæl (kontor): Gade o«hus nr.: Indreas Møller,._ (hvor s^nt finde S ) Muspøt pr. Hellevad. Stempel: 2 kr. o o øre. DEKLARAT ION. Undertegnede Andreas Møller, Muspøt pr. Hellevad, forplig_ter herved mig og efterfølgende Ejere af Ejendommen Art 0 NrXi^Iiiapjat By og Agerskov sogn til at overholde efterfølgende Betingelser og Forpligtelser med Plensyn til den mig under af Haderslev Amtsraad givne Tilladelse til at anbringe en Ledning for elektrisk Hegn under samtlige landeveje og offentlige biveje-, der fører' igennem de mig tilhørende arealer, nemlig: 1) at Anlægget udføres-efter Amtsvejvæsenets nærmere Anvisning og G-odkendelse, 2) at anlægget udføres af autoriseret installatør, 3) at ledningen anbringes i et 25 mm Staalrør, der bores gennem hele Vejarealet og i en Dybde af mindst 4o cm under G-røftebunden.. ^et maa ved Boringen nøje påases, at Vejens Dæklag ikke beskadiges, men skulde dette Uheld indtræffe, maa Reparationen kun udføres af Amtsvejvæsenet, men for min Regning, 4) at Færdselen under Arbejderne med Anlægget generes mindst muligt g jeg'paatager mig det fulde.ansvar for mulig Skade, der maatte tilstøde Vejfarende, herunder i Henhold.til Politivedtægten sørge for fornøden Afspærring, 5) at Vejarealet efter.anlæggets Færdiggørelse bringes tilbage til sin oprindelige Stand, efter Amtsvejvæsenets G-odkendelse og uden Udgift, for dette^'""'"7 ^" * 6) at jeg forud for Anbringelsen selv skaffer -mig Oplysning, om der paa' ; den ovennævnte' Strækning, i Landeve j sarealet finde's.elektriske Kabler, Telefonkabler, Gas- eller Vandrørsledninger, og ved en jensen & Kjeldskov, A;S, København.

16 eventuel Beskadigelse af disse eller af andre paa eller i Vejen værende offentlige Indretninger erstatter jeg den ved Beskadigelsen forvoldte Udgift, 7) at fremtidige Reparationer eller Forandringer ved Anlægget udføres af en autoriseret Installatør, og Reparationer ikke paabegyndes, før Meddelelse herom er tilgaaet Amtsvejvæsenet, 8) at Anlægget, saafremt Vejbestyrelsen skulde finde det.nødvendigt som følge af Forandringer ved Vejen eller andre G-runde, fjernes fra Vejarealet, og de i denne Forbindelse opstaaede Udgifter er Amtsvejvæsenet uvedkommende. Benne Deklaration skal paa min Bekostning forsynes med Stempelmærke og tinglyses som Hæftelse paa forannævnte Ejendom. Paataleberettiget er Haderslev Amtsraad. Bet tinglyste Bokurnent tilstilles Amtsvejvæsenet. Forinden dette er sket, kan intet af mig foretages vedrørende Udførelsen af de omhandlede Arbejder. Med ^ensyn til de forud for nærværende Beklaration hvilende Pantehæftelser, Servitutter og andre Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.. ' Muspøt, den B. Borenzen Andreas Møller Aut. Installatør Ejer. Til Vitterlighed for Underskrifternes Rigtighed: Jes Iversen Møller Jens Bjørnskov. Indført i dagbogen for retskreds nr. 91, Hzrr Rangstrup og Hvlding herrs^ar, den _ 3 ftyjj, \1jft\ Lyst. tingbog^w^^bd. M~ Afd.Xlir. (o, s* x> bu /^CuU~ uf/ Genpartens Rigtighed bekræftes. Dommeren i Toftlund, den æ m

17 Ejerlav Matr. nr. 60 (Ejerl. nr.) Mellerup, Agerskov. Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. E K S T R A K T Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) ADVOKATFIRMAET ANTHONY PETERSEN & ALEXANDER TYCHSEN VESTERGADE TOFTLUND TLF & isas ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede, Hans Wenzel Selvejer, Oksgårdvej 2, Muspyt, Agerskov, overdrager til medundertegnede ~ Astrid og Anders Erichsen Gammelskovvej Agerskov et areal af den sælger tilhørende ejendom matr. nr. 6o beliggende Mellerup, Agerskov, beliggende Oksgårdvej 2, 6534 Agerskov. Overdragelsen vedrører et ubebyget areal på ca. 25 m x 5o m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 9 af matr. nr. 6o Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 7o beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Parterne er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende vilkår: ol. Overdragelsen omfatter den o2. Ejendommen overdrages med de o3. Køber overtager ejendommen o4. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse o5. Købesummen andrager 8.000, Sælger oplyser, at der er o7. Omkostningerne ved det overdragne 08. Nærværende aftale er alene o9. Såfremt driften af vindmøllen

18 f- ' -.. \ "'>. t! /5& *- ; -;;-y..r>' :."?r.v Den til enhver^jt^^.iværende ejer af det overdragne areal skal ti enåwe>detit ésd have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 60 Mellerup, Agerskov, til det købte areal, herunder i forbindels med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse o reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade p den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står.i forbindelse me nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformator stationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhve tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledig retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgene og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse me vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid "værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretag kabelfremføring frem til delparcel nr. 9, matr.nr. 60, Mellerup Agerskov til brug for vindmøllen og transformatorstationen Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel må areale udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles me sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved ånde arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse a bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan sk beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølle ejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølle ejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendig foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dy bere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. "" Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i ; Rødding Indført den : Lyst under nr.: 6957

19 Akt: skab nr. «.... _. (Udfyldes af tinglysningskontoret) _.. ^ Omkostningerne i forbindelse med Dato: 27.o Som køber: Som sælger: Sign.: Astrid L. Erichsen Hans Wenzel Selvejer Anders Erichsen Til vitterlighed om.ṙ.,._.._... Navn:- Si-girv-r-Andr-eas Petersen Sign.:! Navn: Birgit T-rillingsgaard Forannævnte areal delparcel nr. 9 Nørre-Rangstrup Kommune Ejendomsbeskatningen, den 1. lo.1996 Sign.: J. Topbjerg fm. Matr. nr. 6o Del: 9. Mellerup, Agerskov. Retten i: Rødding Indført den: 16.lo.1996 Lyst under nr.: 1554o, alene Skødet er endeligt. Foreløbig indført Sign.: Leif Hansen, overass. Mellem, landmand Hans -Wenzel Selvejer, Oksgårdvej 2, Mus,6534 Agerskov, som sælger, og fru. Astrid Erichsen og' hr. Anders Erichsen, ; Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov, som købere ifl 9.-:....foranstående endelige... overdragelsesaftale aftales, at,.hr;. Anders Erichsen udtræder som køber.således, at Hans Wenzel. ; S ; e,l.ye jer ;;; sælger, skøder og endeligt overdrager alene til. fru Astrid Erichsen et areal på 23oo m, betegnet som del nr. 9 af matr. nr. 6o Mellerup ejerlav, Agerskov til sammenlægning med den fru Astrid Erichsen tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 7o Hyrup ejerlav, Bevtoft og i øvrigt på vilkår som anført i foranstående endelige overdragelsesaftale af 27. juli Skødet begæres beqæres tinglyst tinalvst på nå såvel?åvel sælgers ^-\ n &r^ som or>m købers V^K ejendom Toftlund, den <$H*. im Som sælger: Som købere A(lu<> Lb''^hkjJLuL^ Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed: Navn : t' }& gk< okv Stilling: Ko>-W &>> > ^ ' Bopæl: i^y-^rd ^.p ; J- I t r: erup, Agerskov Retten i : Rødding dført den : st under nr.: J^/ Navn : C/j-vwu - /Uu Stilling: ( W?,r T ^ Bopæl : j/^rh^ui 2> ojl^canu^, OA^O^LJ LC> fos"^ {/IcM-TiÅvif ;RKE RØDDING TilbagrMs'ifr ^fter anmekio.--:: L^æring /t/tø- SrtU<?/ /^. /: ^ 27,05r?7"0?:QiS Sfl 01 &*>'

20 Matr: 70. Hyrup, Bevtoft;; Retten i Indført den Lyst under nr. Rødding Byrådet meddeler herved samtykke i h.t. 4 2 i lov om planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1991, til tinglysning af nærværende servitutbestemmelse. Servituttens indhold medfører ikke krav om tilvejebringelse af en lokalplan. Toftlund, den 1. aug Sign.: Birte Thyssen Birthe Papsø borgmester teknisk chef Matr: 60./ /Ø&t&fø ftøtsanmærkninø" Ok S^O^g, #*P s&# /# Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: 11743

21 yjth? 1) Matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov 2) Matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Stempelfri i h.t. 79, stk. 1, pkt. 3, i lov nr 174 af 30. april 1969 om stempelafgift med senere ændringer. Anmelder: Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade Toftlund Tlf DEKLARATION Undertegnede som køber af delnr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 10 af matr.nr. 60 smst., erklærer herved med virkning for mig og efterfølgende ejere at ville overholde nedennævnte forpligtelser, der af Jorbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, i medfør af 4 i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994) er fastsat som betingelse for at tillade arealoverførsel fra landbrugsejendommene matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov til matr.nr. 3 Mellerup, Agerskov. Del nr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov, på 606 m 2 og delnr. 10 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, på 1895 m 2 fritages for landbrugspligt og fraskilles ejendommene med henblik på opførelse af en vindmølle. 1. Arealerne (delnr. 14) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov. Arealerne (delnr. 10) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov. 2. Når anvendelsen til vindmølle ophører, skal alle bygninger og faste anlæg, der er opført på arealerne, fjernes og arealerne skal behandles, således at de igen kan drives jordbrugsmæssigt. Arealerne skal geninddrages til jordbrugsmæssig drift og være sammenlagt med de tilgrænsende landbrugsejendomme, matr.nre. 6 0 og 61 Mellerup, Agerskov, som de er arealoverført fra, i overensstemmmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven senest 1 år efter, at anvendelsen til vindmølle er ophørt. Såfremt arealerne ikke er taget i anvendelse til opførelse af vindmøller inden 3 år efter arealoverførslen, skal arealerne være afhændet til sammenlægning med ovennævnte landbrugsejendomme i Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

22 overenstemmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven inden 4 år efter arealoverførslen. 3. Ophører vindmølledriften, skal arealerne inden 1 år herefter ryddeliggøres og vederlagsfrit tilskødes ejerene af de tilgrænsende landbrugsejendomme som beskrevet i pkt. 2, afsnit 3. Udgiften til ryddeliggøreise og tilbageskødning afholdes fuldt ud af ejeren af vindmølleparcellen. Arealerne skal ved tilbageskødningen være ryddet fuldt ud for alle bygningsdele, der har været anvendt ved vindmølledriften, ligesom vejen skal ryddes, således at den igen kan indgå i jordbrugsmæssig anvendelse. 3a. Ejerene af matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, er forpligtiget til at tage skøde på arealet som er beskrevet i pkt. 3, hvorfor deklarationen forbliver lyst også på matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, efter arealoverførslen. 4. I medfør af 23, stk. 1, i landbrugsloven er betingelserne bindende for indehavere af rettigheder i ejendommen uanset tidspunktet for rettens stiftelse. Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt,.^Y^S^ den'.y/s. 19^ Som køber af delnr. 14 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 10 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov >, Andreas Petersen Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Jear Iversen Møller

23 Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov fem. (jy,. ^JkMf^. Hans Wenzel Selvejer f? Nørre-Rangstrup Kommune er indforstået med ovenstående. Teknisk chef Birthe Papsø Borgmester Birte Thyssen Matr: 60. Mel 1erup, Agerskov RetteVi : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61 Mellerup, Agerskov RettenW : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Ovennævnte deklaration tiltrædes hermed af Jordbrugskommissionen Sønderjyllands Amt. for Aabenraa, den 26. september (VUsP^ /^cjcc^^yt^yk JOgbBRUGSKOMMISSfONEN FOR SØNDERJYLLANDS AMT SKELBÆKVEJ AABENRAA Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

24 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.; Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i. R ødding Indført den Lyst under nr.: 12138

25 s/o* 1) Matr.nr.^4^_Mellerup, Agerskov 2) Matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Stempelfri i h.t. 79, stk. 1, pkt. 3, i lov nr. 174 af 30. april 1969 om stempelafgift med senere ændringer. Anmelder: Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade Toftlund Tlf DEKLARATION Undertegnede som køber af delnr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr. 9 af matr.nr. 60 smst., erklærer herved med virkning for mig og efterfølgende ejere at ville overholde nedennævnte forpligtelser, der af Jorbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, i medfør af 4 i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994) er fastsat som betingelse for at tillade arealoverførsel fra landbrugsejendommene matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov til matr.nr. 70 Hyrup, Bevtoft. Del nr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov, på 198 m 2 og delnr. 9 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, på 2300 m 2 fritages for landbrugspligt og fraskilles ejendommene med henblik på opførelse af en vindmølle. 1. Arealerne (delnr. 6) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov. Arealerne (delnr. 9) skal, indtil de tages i brug til ovennævnte formål, drives sammen med matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov. 2. Når anvendelsen til vindmølle ophører, skal alle bygninger og faste anlæg, der er opført på arealerne, fjernes og arealerne skal behandles, således at de igen kan drives jordbrugsmæssigt. Arealerne skal geninddrages til jordbrugsmæssig drift og være sammenlagt med de tilgrænsende landbrugsejendomme, matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, som de er arealoverført fra, i overensstemmmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven senest 1 år efter, at anvendelsen til vindmølle er ophørt. Såfremt arealerne ikke er taget i anvendelse til opførelse af vindmøller inden 3 år efter arealoverførslen, skal arealerne være afhændet til sammenlægning med ovennævnte landbrugsejendomme i Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

26 overenstemmelse med reglerne i 13 i landbrugsloven inden 4 år efter arealoverførslen. 3. Ophører vindmølledriften, skal arealerne inden 1 år herefter ryddeliggøres og vederlagsfrit tilskødes ejerene af de tilgrænsende landbrugsejendomme som beskrevet i pkt. 2, afsnit 3. Udgiften til ryddeliggøreise og tilbageskødning afholdes fuldt ud af ejeren af vindmølleparcellen. Arealerne skal ved tilbageskødningen være ryddet fuldt ud for alle bygningsdele, der har været anvendt ved vindmølledriften, ligesom vejen skal ryddes, således at den igen kan indgå i jordbrugsmæssig anvendelse. 3a. Ejerene af matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, er forpligtiget til at tage skøde på arealet som er beskrevet i pkt. 3, hvorfor deklarationen forbliver lyst også på matr.nre. 60 og 61 Mellerup, Agerskov, efter arealoverførslen. 4. I medfør af 23, stk. 1, i landbrugsloven er betingelserne bindende for indehavere af rettigheder i ejendommen uanset tidspunktet for rettens stiftelse. Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt, VWrVAA l>\*v:y\ den I AT 3 19 ^ Som køber af delnr. 6 af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov og delnr 9 af matr.nr. 6 0 Mellerup, Agerskov G^ncL. xl. o.chi?r* Astrid L. Erichsen Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 61 Mellerup, Agerskov Jes/Iversen Møller

27 Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov Hans Wenzel Selvejer Nørre-Rangstrup Kommune er indforstået med ovenstående. - * * y»/_ Teknisk chef Birthe Papsø Borgmester Birte Thyssen Matr: 60. Mellerup, Agerskov Rettei\J_^ Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Ovennævnte deklaration tiltrædes hermed af Jordbrugskommissionen Sønderjyllands Amt. Aabenraa, den 26. september for JWDBRUGSKOMMIrøONEN FOR SØNDERJYLLANDS AMT SKELBÆKVEJ AABENRAA Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

28 Matr? 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: Matr: 61. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den s Lyst under nr.: 12141

29 Kort & Matrikelstyrelsen J.nr.: T /SUK Dato: 13. marts 1997 SERVITUTERKLÆRING i henhold til tinglysningslovens 22, jfr. 23. Vedr. matr.nr. Areal der fraskilles: 60 Mellerup, Agerskov delnre. 9 og 10 Lb.nr. Lyst den Servitutterne vedrører: 1 Byggelinieservitut i/ Dok. om anbringelse af el ledninger \/ alene restejendom alene restejendom 6 Oversigtservitut Byggelinieservitut / Adgangsbegrænsning c/ \s alene restejendom alene restejendom alene restejendom 11 Lokalplan / restejendom, delnre. 9 og 10 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: 6959 >teen Landinspektør Boligministeriet Landinspektørkontoret i Tønder, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder. Tlf Fax ^

30 4^ Kort & Matrikelstyrelsen J.nr.: T /SUK Dato: 13. marts 1997 SERVITUTERKLÆRING i henhold til tinglysningslovens 22, jfr. 23. Vedr. matr.nr. Areal der fraskilles: 60 Mellerup, Agerskov delnre. 9 og 10 Lb.nr. Lyst den Servitutterne vedrører: 1 Byggelinieservitut Dok. om anbringelse af el ledninger 6 Oversigtservitut Byggelinieservitut Adgangsbegrænsning Lokalplan alene restejendom alene restejendom alene restejendom alene restejendom alene restejendom restejendom, delnre. 9 og 10 Matr: 60. Mellerup, Agerskov Retten i : Rødding Indført den : Lyst under nr.: A ' JZ- /JLÅ ^Steen Urørt Landinspektør Boligministeriet Landinspektørkontoret i Tønder, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder. Tlf Fax 7(

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere