EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK"

Transkript

1 VEJLEDENDE EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK HF C-NIVEAU 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord med uddrag af undervisningsvejledningen for hf C-niveau 2 Vejledende opgaver for hf C-niveau 5 Vejledende eksamensopgavesæt hf C-niveau 13 VEJLEDENDE EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK HF C-NIVEAU Matematiklærerforeningen 2006 Kan bestilles ved skriftlig henvendelse til LMFK-Sekretariatet, Slotsgade 2, 3.sal, 2200 Kbh. N. ISBN Redaktør: Gert Schomacker, Jørgen Dejgaard Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Kurt Finsten Typografering og grafisk tilrettelæggelse af indmad: Jens Jørn Pedersen Tryk: Ethelberg Bogtryk

3 Forord Matematik C på hf er beskrevet gennem henholdsvis læreplan, undervisningsvejledning og de to vejledende eksamenssæt. De faglige mål for undervisningen og bedømmelseskriterierne ved de afsluttende eksamener findes beskrevet i læreplanen. Om specielt den skriftlige prøve hedder det i læreplanen: Det skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål. I undervisningsvejledningens hovedafsnit 2 er der gennem en lang række eksempler redegjort nærmere for, hvad dette betyder. Med de vejledende eksamenssæt illustreres dels omfang og opbygning af et sådant sæt, dels hvorledes den konkrete udformning af forskellige spørgsmål kunne være. De vejledende eksamenssæt er udarbejdet af en vejledende opgavekommission. I forarbejdet blev der produceret betydeligt flere opgaver, end der blev anvendt. Disse velegnede, men overskydende opgaver har opgavekommissionen stillet til rådighed for Matematiklærerforeningen med henblik på en udgivelse. Denne udgivelse af vejledende eksamensopgaver kan ikke træde i stedet for læreplan og undervisningsvejledning, men skal alene ses som et yderligere materiale til støtte for undervisningen frem mod den skriftlige eksamen. Opbygning af eksamenssættene Til den skriftlige prøve på C-niveau gives 3 timer. Under prøven må eksaminanderne benytte alle hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen. Prøven til C-niveau kan indeholde valgfrie opgaver. Er dette tilfældet, vil det tydeligt fremgå, hvor mange af de valgfrie opgaver der må afleveres til bedømmelse. Hvert spørgsmål i et eksamenssæt repræsenterer 5 point. Et spørgsmål kan indeholde delspørgsmål. En fuldstændig besvarelse giver 75 point. I hvert sæt vil et antal point være reserveret til en bedømmelse af helhedsindtrykket af opgavebesvarelsen. Formulering af eksamensopgaverne Af undervisningsvejledning og følgebrevet til de vejledende eksamenssæt fremgår: Brug af formuleringer som løs ligningen, bestem nulpunkter eller beregn skæringspunkter mellem to grafer i eksamensopgaver er ikke udtryk for, at der ønskes en bestemt fremgangsmåde. Brug af ord som skitse og tegning er heller ikke udtryk for, at der ønskes en bestemt fremgangsmåde. Det er en del af undervisningen, at kursisterne opnår indsigt i, hvilke detaljer der bør medtages i en skitse eller modeltegning. En skitse af et grafisk forløb eller en modeltegning af en geometrisk situation skal vise de karakteristiske egenskaber eller fænomener, som er væsentlige for opgavens besvarelse. Eksempelvis tegnes spidse vinkler som spidse, og modeller af trekanter tegnes ikke som retvinklede, hvis dette ikke fremgår af oplysningerne. For et grafisk forløb kan skæringspunkter med akserne være væsentlige at tage med i en skitse, alt afhængig af opgaven. I en modelopgave vil den matematiske modeltype være oplyst. Eksaminanderne skal ud fra givne oplysninger eller ud fra en foreliggende graf kunne opstille og håndtere denne model, herunder stille spørgsmål til og besvare spørgsmål vedrørende modellen, men de 2

4 forventes ikke ved den skriftlige eksamen at kunne begrunde én bestemt model frem for andre. Det forventes heller ikke, at eksaminanderne kan udføre regression på et datasæt. Matematisk notation og matematiske symboler vil i alle tilfælde, hvor der ikke foreligger entydige internationale regler, blive anvendt ud fra det sigte at gøre opgaveteksten læsevenlig for eksaminanden. På C-niveau bliver sammenhængen mellem variable ikke beskrevet ved hjælp af formalismen f eller f ( x). Men ordet funktion kan blive anvendt i formuleringer som: Størrelsen y er en eksponentielt voksende funktion af tiden. Eller: Figuren viser grafen for en lineær funktion y ax b. Punkter i et koordinatsystem kan både blive angivet på formen P( 2, 3 ) og alene med koordinatsættet (2,3). Der anvendes som standard dansk komma: 1,53 og ikke Ved angivelse af koordinater kan der dog blive anvendt decimalpunktum, hvis det danske komma kan give anledning til misforståelser: Vi vil tillade os at skrive: (1.5, 4) i stedet for (1,5, 4). Hvis et udklip benytter decimalpunktum, vil denne notation ikke blive ændret i gengivelsen. Bedømmelse af opgavebesvarelsen I læreplanens afsnit 4.3 er opridset de bedømmelseskriterier, der lægges til grund for bedømmelsen af såvel skriftlige som mundtlige præstationer. Det vil altid afhænge af det konkrete eksamensspørgsmål, hvilke af de omtalte kriterier der er i spil i den givne situation. I nedenstående citat er således udeladt nogle punkter, der ikke vedrører skriftlig eksamen: Bedømmelsen er en helhedsvurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet i 2.1. Der lægges vægt på, om eksaminanden: 1) har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: har kendskab til matematisk symbolsprog og matematiske begreber har kendskab til matematiske metoder og kan anvende disse korrekt færdighed i at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt 2) har overblik over og kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder: kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem på en klar og overskuelig måde kan reflektere over og diskutere rækkevidde af foreliggende matematiske modeller. I undervisningsvejledningens afsnit 4.g hedder det specielt om bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt, at der i bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart, herunder om der i opgavebesvarelsen er: en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på 3

5 en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik en dokumentation ved et passende antal mellemregninger en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder en brug af figurer og illustrationer en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af almindelig matematisk notation. Mange spørgsmål har en sådan udformning, at der kan være flere veje til en fuldt tilfredsstillende besvarelse. Alle spørgsmål kan besvares til fuldt pointtal på grundlag af kernestoffet. Men har eksaminanderne en yderligere indsigt, som de forstår at udnytte, kan dette belønnes i helhedsindtrykket. Bjørn Grøn, fagkonsulent 4

6 VEJLEDENDE EKSAMENSOPGAVER HF C-NIVEAU 5

7 1.001 En person køber et maleri til en værdi af kr. Maleriets værdi vokser herefter med 12 % om året. a) Bestem værdien af maleriet efter 5 år. Et andet maleri havde en værdi af kr. Efter 11 år var værdien af dette maleri vokset til kr. b) Bestem den gennemsnitlige årlige procentvise vækst i værdien af dette maleri I 1960 var befolkningstallet i Kenya 8,157 mio. I år 2000 var befolkningstallet 29,986 mio. a) Hvor mange procent er befolkningstallet i gennemsnit vokset om året i perioden ? I en prognose regner man med, at befolkningstallet i Kenya vil vokse med 2,5 % om året i perioden b) Hvor stort bliver befolkningstallet i Kenya i 2010, hvis denne prognose er korrekt? Kilde: U. S. Census Bureau Formlen for overfladearealet af en kugle er A 4 r, hvor A er kuglens overfladeareal og r dens radius. a) Bestem radius af en kugle med overfladearealet 1000 cm Det såkaldte Body Mass Index (BMI) udregnes ved følgende formel: vægt i kg BMI ( højde i m ) 2. En person vejer 68 kg og er 1,66 m høj. a) Bestem BMI for personen. En anden person, der er 1,71 m høj, har et BMI på 22. b) Hvad er denne persons vægt? Størrelsen af Sjællands befolkning voksede med god tilnærmelse lineært i perioden a) Bestem en lineær model, når det oplyses, at befolkningstallet i 1911 var og i 1950 var

8 1.006 En mobilabonnent betaler 0,70 kr. pr. minut for samtaler og 0,20 kr. pr. sms. En måned var regningen i alt på 486 kr. for et antal sms er og 630 minutters samtaler. a) Hvor mange sms er er der sendt? b) Opstil en formel til at beregne, hvor meget der skal betales for x sms er og t minutters samtaler En mobilabonnent sender x sms er og har t minutters samtaler i en periode. Regningsbeløbet B (kr.) for perioden beregnes efter formlen B 0, 30 x 0, 70 t. a) Hvad koster det at sende en sms? Hvad er minutprisen for samtaler? Body Mass Index (kropsmasseindeks) er et mål for kroppens fedtmasse. En persons Body Mass Index B beregnes som kropsvægten V divideret med højden H i anden potens. Kropsvægten måles i kg og højden i meter. a) Opskriv en formel til beregning af en persons Body Mass Index B. Bestem vægten af en person, der er 1,80 m høj, og som har et Body Mass Index på Størrelserne p og V er omvendt proportionale. p 2 4 V a) Udfyld en tabel som ovenstående For en bestemt kobbertråd kan sammenhængen mellem den elektriske modstand og temperaturen udtrykkes ved formlen y 0, 218x 56, hvor x er temperaturen (målt i C), og y er modstanden (målt i ohm). a) Hvad fortæller tallene 0,218 og 56 om sammenhængen mellem modstanden og temperaturen? b) Ved hvilken temperatur er modstanden 65 ohm? 7

9 1.011 Antallet af landbrug i Danmark kan for perioden med god tilnærmelse beskrives ved modellen y 2600x , hvor y er antallet af landbrug, og x er antal år efter a) Hvad fortæller tallene 2600 og om antallet af landbrug i perioden ? b) Hvor mange landbrug vil der være i 2010, hvis denne udvikling fortsætter? c) Hvornår kommer antallet af landbrug under , hvis denne udvikling fortsætter? Ved et laboratorieforsøg hænges en fjeder op ved siden af en målestok. Når der hænges et lod på fjederen, bliver fjederen længere. Fjederens position aflæses på målestokken ud for pilen (se figur 1). Det oplyses, at sammenhængen mellem fjederens position og loddets vægt med god tilnærmelse kan beskrives ved en matematisk model af formen y ax b, hvor y er fjederens position, målt i cm, og hvor x er loddets vægt, målt i gram (se figur 2). 40 Fjederens position (cm) 30 Q P Figur 1 Figur 2 Loddets vægt (gram) Det oplyses, at den rette linje på figur 2 går gennem punkterne P(20, 16.3) og Q(80, 34.6). a) Bestem tallene a og b. Der hænges et lod på fjederen, og fjederens position aflæses til 24,5 cm. b) Bestem loddets vægt. Der hænges et nyt lod på fjederen, og fjederens position aflæses. c) Bestem, hvor meget fjederens position ændres, hvis der hænges yderligere 8,0 gram på fjederen. 8

10 1.013 Figuren viser størrelsen af Danmarks udgifter til undervisning i 1986 og i Stigende udgifter til undervisning Danmarks udgifter til undervisning i milliarder kroner 43,8 88, a) Bestem, hvor store Danmarks udgifter til undervisning vil være i 2010 under forudsætning af, at disse udgifter vokser lineært i perioden b) Bestem, hvor store Danmarks udgifter til undervisning vil være i 2010 under forudsætning af, at disse udgifter vokser eksponentielt i perioden Trykket i atmosfæren aftager med tilnærmelse med 11,5 % for hver kilometer, højden øges. En dag er trykket ved jordoverfladen 1020 hpa (hektopascal). a) Hvor stort er trykket 1,50 km over jordoverfladen? b) I hvilken højde over jordoverfladen er trykket 750 hpa? Af figuren nedenunder fremgår, at antallet af sæler i en koloni har udviklet sig eksponentielt gennem en årrække Antal sæler År a) Bestem fordoblingstiden En funktion er givet ved y 435 x 2, 56 a) Bestem, hvor mange procent y vokser, når x vokser med 11%.. 9

11 1.017 Sammenhængen mellem indtagelse af frugt og grønt gennem længere tid og det årlige antal kræftdødsfald i Danmark kan beskrives ved modellen y x 0, 5 hvor y angiver det årlige antal kræftdødsfald i Danmark, og x angiver det gennemsnitlige daglige indtag af frugt og grønt i gram. a) Hvor mange procent ville det årlige antal kræftdødsfald være mindre, hvis det daglige indtag af frugt og grønt var 20 % større?, Indiens befolkningstal i perioden kan tilnærmelsesvis beskrives ved modellen y 442 1, 0217, hvor y er Indiens befolkningstal, målt i millioner, og x er antal år efter a) Hvad fortæller tallene 442 og 1,0217 om befolkningstallet i Indien? b) I hvilket år var befolkningstallet 884 millioner? x c) Bestem befolkningstallet i 2004 ifølge modellen. Kommentér modellen, når det oplyses, at befolkningstallet i Indien i 2004 var 1100 millioner Nedenstående sumkurve viser aldersfordelingen for de ledige (dvs. arbejdsløse) danskere i april % 100 Aldersfordeling for ledige, april 2005 Kumuleret frekvens Alder, år a) Hvor mange procent af de ledige var under 55 år? Hvor mange procent var mellem 30 og 40 år? 10

12 1.020 Nedenstående tabel viser fordelingen af eksamensresultaterne for 50 hf-elever. Eksamensresultater 6,0-7,0 7,0-8,0 8,0-9,0 9,0-10,0 10,0-11,0 Antal hf-elever a) Bestem middeltallet for fordelingen. b) Tegn et histogram for fordelingen. Nedenstående figur viser en sumkurve for fordelingen af eksamensresultaterne. Procent Eksamensresultat c) Bestem øvre kvartil. Hvor mange procent af eleverne fik et eksamensresultat på 9,2 eller derover? B 3 B A C A C 4 6 Trekanterne ABC og A'B'C' er ensvinklede. a) Bestem længden af siden B'C' I en retvinklet trekant PQR er vinkel Q ret, længden af siden r er 17,4 og vinkel P er 27. a) Tegn en skitse af trekant PQR, og bestem længden af hypotenusen q. 11

13 1.023 B 4,5 8,3 C A I trekant ABC er vinkel C ret, og længden af siderne AB og BC er vist på figuren. a) Bestem vinklerne A og B B 5 A 3 C a) Bestem vinkel A i den viste trekant En byggegrund har form som en firkant ABCD, hvor vinkel A = 90, vinkel C = 90, vinkel B = 60, AD 21m og AB 40 m. a) Tegn en model af byggegrunden, og bestem længden af diagonalen BD. b) Bestem arealet af byggegrunden C A 5,0 34,0 B Figuren viser en trekant ABC, hvor vinkel C er ret. Nogle af målene fremgår af figuren. a) Bestem AC. b) Bestem arealet af trekanten. 12

14 VEJLEDENDE EKSAMENSSÆT HF C-NIVEAU 13

15 MAJ - JUNI 2006 HF Vejledende sæt 1 MATEMATIK C-NIVEAU Xyzdag den w. maj 2006 kl De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen Opgave 1 B 12 E 6,5 A 5 C D F Trekanterne ABC og DEF er retvinklede og ensvinklede. a) Bestem AB og DF Opgave 2 (1) P(2,3) 1 1 (2) Q(8, 1) Figuren viser grafen for en lineær funktion y ax b. Linjen går gennem punkterne P( 2, 3 ) og Q( 8, 1). a) Bestem tallet a. VEND 14

16 2.003 Opgave 3 Der er givet følgende formel, hvor s står for vejlængden, t for tiden og a for accelerationen (målt i passende enheder): 1 2 s a t 2. a) Bestem a, når s 500 og t Opgave 4 Bilag vedlagt Energibehov (kj/døgn) Vægt (gram) Den rette linje i ovenstående dobbeltlogaritmiske koordinatsystem viser sammenhængen mellem vægt og energibehov for en række forskellige vadefugle. Vægten måles i gram, og energibehovet måles i kj/døgn. a) Hvad er energibehovet for en vadefugl, der vejer 140 gram? Svaret skal dokumenteres Opgave 5 62 Figuren viser en 7,5 meter lang stige, der står op ad en mur. Stigen danner en vinkel på 62 med jordoverfladen. a) Hvor højt når stigen op ad muren? 15

17 2.006 Opgave 6 En forbrugergruppe har indsamlet priserne på en bestemt vare i områdets 15 forretninger. Priserne var: 7,55 kr., 7,95 kr., 7,95 kr., 7,95 kr., 7,98 kr., 7,98 kr., 8,05 kr., 8,15 kr., 8,25 kr., 8,55 kr., 8,55 kr., 8,75 kr., 8,95 kr., 8,95 kr. og 9,05 kr. a) Bestem middeltal og median for de 15 priser. Senere under en priskrig indsamlede forbrugergruppen igen priserne i de 15 forretninger. Resultaterne af de to undersøgelser fremgår af boksplottene på nedenstående figur. Før priskrig Bilag vedlagt Under priskrig Pris i kr. b) Gør rede for de virkninger af priskrigen, som man kan aflæse af denne figur Opgave 7 At køre med et bestemt taxafirma i dagtimerne koster 33,00 kr. i startgebyr samt 10,55 kr. pr. km. Det antages, at der ikke betales for ventetid. a) Opstil en formel for sammenhængen mellem turens længde (antal km) og det beløb, man skal betale for turen. b) Hvor langt kan man køre for 200 kr.? Opgave 8 Når lys trænger ned gennem vandet i en sø, aftager lysintensiteten med dybden. For en ren og klar sø gælder, at lysintensiteten L er bestemt ved L 100 0, 69, x hvor x er dybden, målt i meter under søens overflade. a) Bestem lysintensiteten i 2,5 meters dybde. b) Bestem halveringskonstanten for L, og forklar, hvad dette tal fortæller om lysintensiteten. c) Hvor mange procent aftager lysintensiteten i søen, når dybden vokser med 1,0 meter? VEND 16

18 2.009 Opgave 9 Tabellen viser den gennemsnitlige månedsløn for kommunalt ansatte. År Månedsløn kr kr. a) Omregn tabellens oplysninger til indekstal med 1998 som basisår. Nedenstående tabel viser prisindeks for énfamiliehuse i perioden År Indekstal 100,0 110,9 123,5 134,4 143,7 153,0 162,0 168,1 173,3 b) Undersøg, om månedslønnen eller husprisen er vokset stærkest fra 1998 til Kilde: Danmarks Statistik 17

19 BILAG HF- Vejledende sæt 1 Bilaget kan indgå i opgavebesvarelsen Kursus Hold Kursist nr. Navn Ark nr. Antal ark i alt Tilsynsførende Energibehov (kj/døgn) Vægt (gram) 6. Før priskrig Under priskrig Pris i kr. 18

20 MAJ - JUNI 2006 HF Vejledende sæt 2 MATEMATIK C-NIVEAU Xyzdag den w. maj 2006 kl De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen Opgave 1 Bilag vedlagt Størrelserne x og y er proportionale. x y 9 a) Udfyld tabellen Opgave 2 B 32,9 A 52 C I trekant ABC er vinkel A 52 og længden af siden AB er 32,9. a) Bestem længden af siden BC. b) Bestem arealet af trekant ABC. VEND 19

21 2.012 Opgave 3 Antal golfspillere Antal år efter 1992 Kilde: Dansk Golf Union, 2005 Figuren viser udviklingen i antallet af golfspillere i Dansk Golf Union i perioden En matematisk model for denne udvikling beskrives ved den rette linje på figuren med ligningen y ax b hvor y er antal golfspillere, og x er antal år efter Det oplyses, at (0, 53500) og (5, 88400) er punkter på den rette linje. a) Bestem konstanterne a og b. Hvad fortæller a og b om udviklingen i antal golfspillere? b) Bestem antallet af golfspillere i 2004 ifølge modellen. Kommentér modellen, når det oplyses, at antallet af golfspillere i 2004 var Opgave 4 Løs ligningen 3( x 1) 4 27 x Opgave 5 En person sætter kr. i banken til en fast årlig rente på 2,56%. a) Hvor stort et beløb står der på bankkontoen efter 12 år? b) Med hvor mange procent vokser beløbet i løbet af 5 år? 20

22 2.015 Opgave 6 Bilag vedlagt Ved en undersøgelse får en astmapatient en indsprøjtning med stoffet theophyllin. Nedenstående graf viser, hvordan koncentrationen af stoffet aftager eksponentielt med tiden Koncentration (mg/l) Antal timer efter indsprøjtning a) Bestem halveringskonstanten Opgave 7 Tabellen viser aldersfordelingen for fødende danske kvinder. Alder (år) Frekvens (%) 1,9 16,2 37,7 32,2 10,5 1,5 a) Tegn sumkurven for fordelingen. b) Bestem medianen. Forklar, hvad dette tal fortæller om aldersfordelingen af fødende danske kvinder Opgave 8 Udviklingen i det danske skovareal kan beskrives ved følgende matematiske model: y , 007 hvor y er skovarealet (målt i hektar), og x er antal år efter a) Hvad fortæller tallene og 1,007 om udviklingen i det danske skovareal? x VEND 21

23 2.018 Opgave 9 I plantager bliver rødgraner plantet meget tæt. I et hæfte om skovdyrkning anbefales det at foretage udtynding, efterhånden som træerne bliver højere. Sammenhængen mellem træhøjden og den anbefalede tæthed kan beskrives ved følgende matematiske model: y x 2, hvor y er den anbefalede tæthed, målt i rødgraner pr. hektar, og x er træhøjden, målt i meter. a) Hvilken tæthed skal 15 meter høje rødgraner have ifølge modellen? b) Bestem den træhøjde, for hvilken der anbefales en tæthed på 3000 rødgraner pr. hektar. Kilde: Praktisk skovdyrkning, De Danske Skovforeninger,

24 BILAG HF- Vejledende sæt 2 Bilaget kan indgå i opgavebesvarelsen Kursus Hold Kursist nr. Navn Ark nr. Antal ark i alt Tilsynsførende 1. x y Koncentration (mg/l) Antal timer efter indsprøjtning 23

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2007 MATEMATIK C-NIVEAU. Tirsdag den 15. maj 2007. Kl. 09.00 12.00 2HF071-MAC

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2007 MATEMATIK C-NIVEAU. Tirsdag den 15. maj 2007. Kl. 09.00 12.00 2HF071-MAC HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2007 MATEMATIK C-NIVEAU Tirsdag den 15. maj 2007 Kl. 09.00 12.00 2HF071-MAC Opgavesættet består af 9 opgaver med i alt 14 spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår med lige vægt

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK C-NIVEAU. Fredag den 29. august 2008. Kl. 09.00 12.00 2HF082-MAC

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK C-NIVEAU. Fredag den 29. august 2008. Kl. 09.00 12.00 2HF082-MAC HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK C-NIVEAU Fredag den 29. august 2008 Kl. 09.00 12.00 2HF082-MAC Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 14 spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår med lige

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK C-NIVEAU. Tirsdag den 11. december 2007. Kl. 09.00 12.00 2HF073-MAC

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK C-NIVEAU. Tirsdag den 11. december 2007. Kl. 09.00 12.00 2HF073-MAC HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK C-NIVEAU Tirsdag den 11. december 2007 Kl. 09.00 12.00 2HF073-MAC Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 14 spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår med

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf132-MAT/C-29082013 Torsdag den 29. august 2013 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK C-NIVEAU

FRANSK BEGYNDERSPROG FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK C-NIVEAU STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-stx123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00. 2hf142-MAT/C-29082014

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00. 2hf142-MAT/C-29082014 Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf142-MAT/C-29082014 Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe32-mat/b-2908203 Torsdag den 29. august 203 kl. 9.00-3.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave -6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (3 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 2HF093-MAC

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (3 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 2HF093-MAC Matematik C Højere forberedelseseksamen Skriftlig prøve (3 timer) 2HF093-MAC Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 14 spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Fredag den 12. december Kl HFE083-MAB

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Fredag den 12. december Kl HFE083-MAB HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK B-NIVEAU Fredag den 12. december 2008 Kl. 09.00 13.00 HFE083-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf123-MAT/C-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx111-MAT/B-24052011 Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. hfe133-mat/b-06122013

Matematik B. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. hfe133-mat/b-06122013 Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe33-mat/b-062203 Fredag den 6. december 203 kl. 9.00-3.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave -6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe102-mat/b-31082010 Tirsdag den 31. august 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (4 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-13.00 HFE093-MAB

Matematik B. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (4 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-13.00 HFE093-MAB Matematik B Højere forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) HFE093-MAB Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf131-MAT/C-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 2stx101-MAT/A-01062010 Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen. Til opgavesættet hører et bilag.

Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen. Til opgavesættet hører et bilag. Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen. Til opgavesættet hører et bilag. I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf121-MAT/C-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen.

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj Kl HFE091-MAB

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj Kl HFE091-MAB HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU Mandag den 11. maj 2009 Kl. 09.00 13.00 HFE091-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj 2008. Kl. 09.00 13.00 HFE081-MAB

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj 2008. Kl. 09.00 13.00 HFE081-MAB HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 14. maj 2008 Kl. 09.00 13.00 HFE081-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen gl-2hf111-mat/c-2605201 11 Torsdag den 26. maj 2011 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf113-MAT/C-09122011 Fredag den 9. december 2011 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 HFE073-MAB

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 HFE073-MAB HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 09.00 13.00 HFE073-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx111-MAT/B-18052011 Onsdag den 18. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2st101-MAT/B-01062010 Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN DECEMBER 2008 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe101-mat/b-01062010 Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx103-mat/a-101010 Fredag den 10. december 010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

gl-matematik B Studentereksamen

gl-matematik B Studentereksamen gl-matematik B Studentereksamen gl-1stx121-mat/b-25052012 Fredag den 25. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 5 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Skriftlig prøve (4 timer)

Matematik B. Studentereksamen. Skriftlig prøve (4 timer) Matematik B Studentereksamen Skriftlig prøve (4 timer) STX093-MAB Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx103-mat/b-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf112-MAT/C-31082011 Onsdag den 31. august 2011 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

GUX. Matematik Niveau B. Prøveform b

GUX. Matematik Niveau B. Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b August 014 GUX matematik B august 014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx11-mat/a-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

GUX Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1

GUX Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1 GUX-013 Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Fredag den. december kl... STX MAA LQGG

Matematik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Fredag den. december kl... STX MAA LQGG Matematik A Studentereksamen Skriftlig prøve (5 timer) STX MAA 581710_STX093-MAA.indd 1 LQGG Fredag den. december kl... 03/11/09 10:53:00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 30. maj Kl STX071-MAB

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 30. maj Kl STX071-MAB STUDENTEREKSAMEN MAJ 007 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 0 maj 007 Kl 0900 100 STX071-MAB Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-1stx131-mat/b-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx141-MATn/A

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx141-MATn/A Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2stx141-MATn/A-27052014 Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B Matematik B Studentereksamen 2stx141-MAT/B-27052014 Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af eksamensopgaver i matematik

Vejledning til bedømmelse af eksamensopgaver i matematik Vejledning til bedømmelse af eksamensopgaver i matematik I Læreplanen for Matematik stx A og Matematik stx B er der i afsnit 4.3 angivet en række bedømmelseskriterier, som alle lægges til grund for vurderingen

Læs mere

Opg. 1-1 B Da trekant ABC er retvinklet, kan vi anvende Pythagoras: +kat 2. De oplyste tal indsættes; ligningen løses.

Opg. 1-1 B Da trekant ABC er retvinklet, kan vi anvende Pythagoras: +kat 2. De oplyste tal indsættes; ligningen løses. 18-02-2009 16:13:02 Opg. 1-1 B Da trekant ABC er retvinklet, kan vi anvende Pythagoras: hyp 2 = kat 1 2 +kat 2 2 12 De oplyste tal indsættes; ligningen løses. hyp 2 = 5 2 +12 2 hyp 2 = 25 + 144 = 169 hyp

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 13. august 2008. Kl. 09.00 13.00 STX082-MAB

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 13. august 2008. Kl. 09.00 13.00 STX082-MAB STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 13 august 2008 Kl 0900 1300 STX082-MAB Opgavesættet er delt i to dele Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål Delprøven

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Fredag den 12. december 2008. Kl. 09.00 13.00 STX083-MAB

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Fredag den 12. december 2008. Kl. 09.00 13.00 STX083-MAB STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 008 MATEMATIK B-NIVEAU Fredag den 1. december 008 Kl. 09.00 13.00 STX083-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl stx141-MAT/B Matematik B Studentereksamen 1stx141-MAT/B-22052014 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet frs101-matn/a-605010 Onsdag den 6 maj 010 kl 0900-1400 Opgavesættet er delt i to dele Delprøve 1: timer med autoriseret

Læs mere

GUX. Matematik. B-Niveau. Torsdag den 26. maj Kl Prøveform b GUX161 - MAB

GUX. Matematik. B-Niveau. Torsdag den 26. maj Kl Prøveform b GUX161 - MAB GUX Matematik B-Niveau Torsdag den 26. maj 2016 Kl. 09.00-13.00 Prøveform b GUX161 - MAB 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK

EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK VEJLEDENDE EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK HF B-NIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord med uddrag af undervisningsvejledningen for hf B-niveau 3 Vejledende opgaver for hf B-niveau uden hjælpemidler

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 14. august 2014 kl gl-stx142-mat/a

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 14. august 2014 kl gl-stx142-mat/a gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx142-mat/a-14082014 Torsdag den 14. august 2014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a gl. Matematik A Studentereksamen gl-1st141-mat/a-05014 Torsdag den. maj 014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj Kl STX081-MAB

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj Kl STX081-MAB STUDENTEREKSAMEN MAJ 008 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 14. maj 008 Kl. 09.00 13.00 STX081-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx11-mat/a-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf102-MAT/C-31082010 Tirsdag den 31. august 2010 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 9 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj Kl STX081-MAB

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj Kl STX081-MAB STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 14. maj 2008 Kl. 09.00 13.00 STX081-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU-Net

MATEMATIK A-NIVEAU-Net STUDENTEREKSAMEN MAJ AUGUST 2007 2011 MATEMATIK A-NIVEAU-Net torsdag 11. august 2011 Kl. 09.00 14.00 frs112-matn/a-11082011 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret formelsamling

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx112-mat/b-11082011 Torsdag den 11. august 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK NOVEMBER 008 MATEMATIK A-NIVEAU g Prøve november 008 1. delprøve: 1 time med formelsamling samt. delprøve: timer med alle hjælpemidler Alle delspørgsmål indenfor hver af

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf103-MAT/C-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx131-MAT/B-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 23. maj 2017 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx171-MATn/A

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 23. maj 2017 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx171-MATn/A Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet stx171-matn/a-305017 Tirsdag den 3. maj 017 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx10-mat/a-108010 Torsdag den 1. august 010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 2st111-MAT/A-24052011 Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 22. maj 2015 kl stx151-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 22. maj 2015 kl stx151-MAT/B Matematik B Studentereksamen 1stx151-MAT/B-22052015 Fredag den 22. maj 2015 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf111-MAT/C-26052011 Torsdag den 26. maj 2011 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 9. december 2011 kl. 9.00-14.00. stx113-mat/a-09122011

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 9. december 2011 kl. 9.00-14.00. stx113-mat/a-09122011 Matematik A Studentereksamen stx113-mat/a-09122011 Fredag den 9. december 2011 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 1stx101-MAT/A-26052010 Onsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2stx121-MATn/A-31052012 Torsdag den 31. maj 2012 kl. 09.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele: Delprøve

Læs mere

GUX. Matematik. B-Niveau. Torsdag 25. august Kl Prøveform b GUX162 - MAB

GUX. Matematik. B-Niveau. Torsdag 25. august Kl Prøveform b GUX162 - MAB GUX Matematik B-Niveau Torsdag 25. august 2016 Kl. 9.00-13.00 Prøveform b GUX162 - MAB 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 13. august 2015 kl stx152-mat/b

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 13. august 2015 kl stx152-mat/b Matematik B Studentereksamen stx152-mat/b-13082015 Torsdag den 13. august 2015 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Studentereksamen. stx113-mat/

Studentereksamen. stx113-mat/ Matematik B Studentereksamen Fredag den 9. december 011 B kl. 9.00-13.00 stx113-mat/ -091011 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj 2009. Kl. 09.00 13.00 STX091-MAB. Undervisningsministeriet

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj 2009. Kl. 09.00 13.00 STX091-MAB. Undervisningsministeriet STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU Mandag den 11. maj 2009 Kl. 09.00 13.00 STX091-MAB Undervisningsministeriet Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx101-MAT/B-26052010 Onsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-2stx131-mat/b-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx132-mat/a-14082013 Onsdag den 14. august 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

GUX-2013. Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 2

GUX-2013. Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 2 GUX-01 Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Vejledende eksempler på eksamensopgaver hf B-niveau uden hjælpemidler

Vejledende eksempler på eksamensopgaver hf B-niveau uden hjælpemidler Vejledende eksempler på eksamensopgaver hf B-niveau uden hjælpemidler 1001 7 a a a) Reducér udtrykket 4 a 100 5 a a) Reducér udtrykket 3 (a ) 1003 a) Løs ligningen x x 6 = 0 1004 a) Reducér ( a + b) a(

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf101-MAT/C-01062010 Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen.

Læs mere

Matematik A Terminsprøve Digital prøve med adgang til internettet Torsdag den 21. marts 2013 kl. 09.00-14.00 112362.indd 1 20/03/12 07.

Matematik A Terminsprøve Digital prøve med adgang til internettet Torsdag den 21. marts 2013 kl. 09.00-14.00 112362.indd 1 20/03/12 07. Matematik A Terminsprøve Digital prøve med adgang til internettet Torsdag den 21. marts 2013 kl. 09.00-14.00 112362.indd 1 20/03/12 07.54 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele: Delprøve 1: 2

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 14. august 2014 kl stx142-mat/b

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 14. august 2014 kl stx142-mat/b Matematik B Studentereksamen stx142-mat/b-14082014 Torsdag den 14. august 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx122-mat/b-15082012 Onsdag den 15. august 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik Studentereksamen 1stx121-MAT/-25052012 Fredag den 25. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 5 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe103-mat/b-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet frs111-matn/a-405011 Tirsdag den 4. maj 011 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe131-mat/b-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 1stx131-MAT/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 24. maj 2016 kl stx161-MAT/A

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 24. maj 2016 kl stx161-MAT/A Matematik A Studentereksamen 1stx161-MAT/A-24052016 Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Opg. 1-1 B Da trekant ABC er retvinklet, kan vi anvende Pythagoras: +kat 2. De oplyste tal indsættes; ligningen løses.

Opg. 1-1 B Da trekant ABC er retvinklet, kan vi anvende Pythagoras: +kat 2. De oplyste tal indsættes; ligningen løses. Opg. 1-1 B Da trekant ABC er retvinklet, kan vi anvende Pythagoras: hyp 2 = kat 1 2 +kat 2 2 12 De oplyste tal indsættes; ligningen løses. hyp 2 = 5 2 +12 2 hyp 2 = 25 + 144 = 169 hyp = 13,00 = 13,0 (idet

Læs mere

GUX. Matematik. B-Niveau. August 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX152 - MAB

GUX. Matematik. B-Niveau. August 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX152 - MAB GUX Matematik B-Niveau August 2015 Kl. 9.00-13.00 Prøveform b GUX152 - MAB 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

GU HHX MAJ 2009 MATEMATIK B. Onsdag den 13. maj 2009. Kl. 9.00 13.00 GL091-MAB. Undervisningsministeriet

GU HHX MAJ 2009 MATEMATIK B. Onsdag den 13. maj 2009. Kl. 9.00 13.00 GL091-MAB. Undervisningsministeriet GU HHX MAJ 009 MATEMATIK B Onsdag den 13. maj 009 Kl. 9.00 13.00 Undervisningsministeriet GL091-MAB Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Af opgaverne 8A, 8B, 8C, 8D og

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere