Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse"

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kemi Akkrediteringsrådet Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i kemi positivt. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar marts 2013 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Dato for rådsmøde: 8. februar 2013 Sprog: Uddannelsen udbydes på dansk med væsentlige elementer på engelsk. Udbudssted: Aalborg Akkrediteringsperioden gælder til: 31. marts 2019 Censorkorps: Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kemi Uddannelsen udbydes: Uddannelsen udbydes også på Københavns, Aarhus, Syddansk og Roskilde Universitet. Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 26. februar 2013 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietid og maksimumramme: Dansk titel: Cand.scient. i kemi Cand.scient. i kemi og [sidefag] Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Chemistry Master of Science (MSc) in Chemistry and [sidefag på engelsk] 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Normeret studietid: 120 ECTS Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimum- ramme af universitetet eller af ministe- riet. Takst: Heltidstakst 3 Aktivitetsgruppekoden er Danmarks Statistik: UDD: : 8092 AUDD: 8092 Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst till uddan- jf. nelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsenss afgørelse godkendt jeres uddannelse, universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på aceden- hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACEE Denmark Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni (universitetsloven). Side 2/ 2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende eksisterende kandidatuddannelse i kemi ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 8. februar 2013 behandlet Aalborg Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af en eksisterende kandidatuddannelse i kemi. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 14. februar 2013 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i kemi skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder februar 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 18 og nr i bilag 1, og 18, stk. 2, som ændret ved ovenstående ændringsbekendtgørelse, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Dansk: Engelsk: Cand.scient. i kemi Master of Science (MSc) in Chemistry eller Cand.scient. i kemi og [sidefag] Master of Science (MSc) in Chemistry and [sidefag på engelsk] Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 17, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Side 1/2

4 Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 8092 AUDD 8092 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 213 af 21. februar 2012 om adgang m.v. til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme. Herudover kan vi meddele følgende: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på dansk med væsentlige elementer på engelsk. Vi bemærker hertil, at det fremgår af kandidatadgangsbekendtgørelsens 6, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for kemi. Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Side 2/2

5 Bachelor- og kandidatuddannelse i kemi (scient.) Aalborg Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 9 Indstilling for kandidatuddannelsen... 9 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens kvalitetssikringssystem Indstilling til UI for bacheloruddannelsen Særlige forhold Indstilling til UI for kandidatuddannelsen Særlige forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for kemi Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for kemi Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i kemi består af: Kernefaglig ekspert Mattias Alveteg, lektor i kemiteknik og afdelingsleder for Afdeling for Kemiteknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i Sverige. Mattias Alveteg har en ph.d. i kemiteknik fra LTH og hans forskning koncentrerer sig blandt andet om jordkemi. Siden 1993 har Mattias undervist kemi- og miljøingeniører i forskellige emner og mellem var han en del af ledelsen for en civilingeniøruddannelse i økosystemteknik. Fra var han formand for det uddannelsesnævn, der har ansvar for civilingeniøruddannelserne i kemiteknik, bioteknik og økosystemteknik samt uddannelser inden for levnedsmiddelteknik og brandsikkerhed. Mattias holder også kurser for universitetsundervisere i pædagogiske emner. Aftagerrepræsentant Mikael Bjerg Caspersen, Novozymes. Mikael Bjerg Caspersen er uddannet cand. scient. i kemi fra Københavns Universitet i Derefter skrev han ph.d. i kemi på Institut for Kemi, Danmarks Tekniske Universitet, hvor han også var post.doc. fra Fra 2008 har han været censor på samme institution. Mikael arbejdede hos Ciphergen som applikationskemiker i perioden , og som analysekemiker (cgmp) ved CMC Biologics i perioden Siden 2009 har han været ansat hos Novozymes som polymer og proteinkemiker (R&D). Hans arbejdsområder har været varierede; teknisk salg, kundesupport, undervisning, proteinkemi, kvalitetssikring, carbohydrat polymere og specielt analyse og analyseteknikker. Studerende Agnete Ansbæk, stud.polyt. i miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Agnete Ansbæk er bachelor i miljøteknologi og har siden august 2011 været kandidatstuderende i miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I løbet af hendes studie har hun fulgt fagelementerne illustreret uorganisk kemi, almen kemi og derudover haft miljøkemi i miljøtekniske processer og fulgt miljøteknisk mikrobiologi. Hun har siddet i studienævnet på DTU Miljø - Institut for Vand og Miljøteknologi siden 2009 samt i Uddannelsespolitisk Råd, hvor studenterrepræsentanter fra alle studienævnene på DTU er repræsenteret. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 2. juli 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 21. september 2012 modtaget supplerende dokumentation om dialog med dimittender, sammenhæng mellem forskning og undervisning, VIP/DVIP-ratio, publikationer, valgfrihed og sprog. 31. oktober 2012 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: forskning på Sektion for bioteknologi, oktober 2012 modtaget supplerende dokumentation om sprog på kandidatuddannelsen. 5

10 7. november 2012 modtaget supplerende dokumentation om VIP/DVIP-ratio. 14. november 2012 modtaget supplerende dokumentation om sidefag og sprog på kandidatuddannelsen. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 5. oktober 2012 I efteråret 2012 akkrediteres en række uddannelser under studienævn for kemi, miljø og bioteknologi ved Aalborg Universitet. Da det ledelsesmæssige ansvar for disse uddannelser er placeret på skoleniveau og i studienævnet, blev der afholdt et fællesmøde med ledelsen, ligesom møderne med underviserne og de studerende var kendetegnet ved, at der var repræsentanter fra flere uddannelser. På besøget blev følgende program fulgt: - Møde med den samlede ledelse for uddannelserne under studienævnet for kemi, miljø- og bioteknologi på Campus Aalborg. På mødet blev følgende uddannelser drøftet: bachelor og kandidat i kemi (scient.), kandidat i kemi (polyt.), kandidat i bioteknologi, kandidat i medicinsk bioteknologi, kandidat i miljøteknologi samt kandidat i kemi, miljø- og bioteknologi - Møde med studerende fra uddannelserne i kemi (scient. og polyt.) - Møde med undervisere fra uddannelserne i kemi (scient. og polyt.) - Møde med den samlede ledelse med fokus på uddannelserne i kemi (scient. og polyt.). Der blev derudover holdt selvstændige møder med ledelsen, undervisere og studerende fra kandidat i bioteknologi, medicinsk bioteknologi, miljøteknologi samt kemi, miljø- og bioteknologi. Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 14. december 2012 Høringssvar modtaget 10. januar 2013 Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen Kriterium 1 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at dialogen med aftagerpanelet og øvrige aftagere ikke i tilstrækkelig grad blev anvendt, fordi dialogen med aftagerpanelet ikke var blevet anvendt på uddannelsen, og anvendelsen af dialogen med øvrige aftagere ikke var systematiseret. Vurderingen er ændret, fordi universitetet med effekt fra januar 2013 har præciseret ansvaret og proceduren for anvendelse af information fra øvrige aftagere. Universitetet har også vedtaget at nedsætte mere uddannelsesnære aftagerpaneler i 2013, der får til opgave at rådgive om den enkelte uddannelse. Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det ikke var klart, hvordan dialogen med dimittender ville blive anvendt. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har præciseret ansvaret og proceduren for behandling af information fra dimittender. Vurderingen af kriterium 1 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen Kriterium 4 Følgende vurdering er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelserne ikke i tilstrækkelig grad levede op til de faglige mindstekrav for uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler, fordi kompetencer inden for it og fagdidaktik ikke var sikret. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har fore- 6

11 taget en række ændringer i studieordningen, der betyder, at kursus- og projektbeskrivelserne indeholder det nødvendige fokus på fagdidaktik og anvendelse af it i undervisningssammenhæng. Vurderingen af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvis tilfredsstillende til tilfredsstillende. Gælder kun for kandidatuddannelsen Kriterium 4 Følgende vurdering er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at læringsmålene på uddannelsens kurser og projekter generelt var formuleret på et for lavt akademisk niveau, særligt på vidensdelen. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har foretaget en række ændringer i studieordningen, der betyder, at læringsmålene er i overensstemmelse med kompetenceprofilens kandidatniveau. Vurderingen af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvis tilfredsstillende til tilfredsstillende. Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen Kriterium 5 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at universitetets kvalitetssikringssystem ikke fuldt ud levede op til de europæiske standarder for intern kvalitetssikring, fordi der ikke var klare procedurer og retningslinjer for uddannelsesledelsens indsamling, analyse og anvendelse af de tilgængelige informationer. Fakultetet havde ikke udarbejdet procedurer og retningslinjer for brugen af informationsværktøjet QlickView, der anvendes i monitoreringen af uddannelsens kvalitet. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har udarbejdet procedurer for, hvordan hvert ledelsesniveau i organisationen skal indsamle, analysere og handle ud fra en vifte af de nøgletal QlickView giver adgang til. Der skal årligt pr. 1. marts udarbejdes en studienævnsrapport, der indeholder nøgletal for den enkelte uddannelse. Rapporten drøftes i studienævnet, der sammen med studielederen iværksætter nødvendige tiltag og dekanen orienteres om nøgletal og evt. opfølgninger - senest pr. 1. juli. Derudover har universitetet udarbejdet og iværksætter pr. 1. marts 2013 procedure for anvendelse af nøgletal fra Qlick- View i forhold til frafaldstruede studerende. Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at kvalitetssikringspolitikken ikke i tilstrækkelig grad var udmøntet på uddannelsen på grund af manglerne i dialogen og anvendelsen af dialogen med aftagere og dimittender. Vurderingen er ændret i og med vurderingen af kriterium 1 er ændret. Vurderingen af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Indstilling På baggrund af de ændrede vurderinger af kriterium 1, 4 og 5, er indstillingen ændret fra betinget positiv akkreditering til positiv akkreditering. Sagsbehandling afsluttet 24. januar 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 8. februar 2013 Bemærkninger Uddannelserne er akkrediteret i samme turnusrunde som Aalborg Universitets cand.polyt. i kemi, beliggende på Aalborg campus, og cand.polyt. i kemiteknik, beliggende på Esbjerg campus. 7

12 Kandidatuddannelsen i kemi (scient.) er delvis samlæst med cand.polyt. i kemi. De studerende har 5 obligatoriske kurser (25 ECTS-point i alt), hvor det faglige indhold og læringsmålene er ens for de to uddannelser. Resten af uddannelserne har forskellige kurser og læringsmål. Kompetenceprofilerne er også forskellige. Det faglige indhold i uddannelsen adskiller sig fra universitetets kandidatuddannelse i kemiteknik (polyt.). Både kurser, læringsmål og kompetenceprofiler er forskellige. Universitetet udbyder også en bacheloruddannelse i kemiteknologi, Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemiteknologi) som er direkte adgangsgivende til både cand.polyt. i kemi og cand.polyt. kemiteknik. Uddannelsen blev oprettet i 2011 og er derfor ikke en del af turnusakkrediteringen. Den udbydes på Aalborg campus. Bacheloruddannelsen i kemi (scient.) og bacheloruddannelsen i kemiteknologi (polyt.) er delvist samlæst på 1. og 4. semester og helt samlæst på 2. og 3. semester, mens 5. og 6. semester er forskellige. I alt er 55 ECTS-point kurser og 45 ECTS-point projekter samlæste, i alt 100 ECTS-point. 8

13 Indstilling for bacheloruddannelsen Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i kemi på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne tilfredsstillende. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Universitetet er i løbende dialog med aftagere og dimittender, og der er et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen vurderes at basere sig på et tilstrækkeligt bredt og solidt forskningsmiljø inden for fagområdet. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. Indstilling for kandidatuddannelsen Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i kemi på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne tilfredsstillende. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Universitetet er i løbende dialog med aftagere og dimittender, og der er et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen vurderes at basere sig på et tilstrækkeligt bredt og solidt forskningsmiljø inden for fagområdet. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 9

14 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted Aalborg Sprog Bacheloruddannelsen udbydes på dansk Kandidatuddannelsen udbydes på dansk med væsentlige elementer på engelsk Hovedområde Det tekniskvidenskabelige hovedområde Bacheloruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende I 2012 er der optaget 1 studerende på kandidatuddannelsen. 10

15 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Viden Vidensfeltet En bachelor i kemi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder: matematik og statistik fysik, kemi og biologi fysisk og analytisk kemi organisk kemuorganisk kemi Forståelses- og reflektionsniveauet En bachelor i kemi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet. Færdigheder Typen af færdigheder En bachelor i kemi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det kemiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra forsøg med kemiske reaktioner og processer, samt at fortolke kemiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering. Vurdering og beslutning En bachelor i kemi kan vurdere teoretiske og praktiske kemiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante løsninger. Formidling En bachelor i kemi kan formidle kemiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering. Kompetencer Handlingsrummet En bachelor i kemi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge. Samarbejde og ansvar En bachelor i kemi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra de kemiske, teknisk kemiske og beslægtede områder med en professionel tilgang. Læring En bachelor i kemi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. 11

16 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Viden Vidensfeltet En kandidat i kemi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder: Materialekemi og materialers fysiske kemi Polymerkemi og syntese Supramolekylær kemi Forståelses- og reflektionsniveauet En kandidat i kemi kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teori og videnskabelige metoder samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Færdigheder Typen af færdigheder En kandidat i kemi kan mestre videnskabelige metoder og redskaber inden for materialekemi, polymerkemi og supramolekylær kemi samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for disse områder. Vurdering og beslutning En kandidat i kemi kan vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder inden for området samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse og løsningsmodeller. Formidling En kandidat i kemi kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise og instruere på de gymnasiale uddannelser. Kompetencer Handlingsrummet En kandidat i kemi kan styre arbejds-, undervisnings- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Samarbejde og ansvar En kandidat i kemi kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Læring En kandidat i kemi kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 12

17 Bacheloruddannelsens struktur Uddannelsen kan følges som et- eller tofagsuddannelse med kemi som centralt fag. Studerende som ønsker tilvalgsfag skal vælge dette i løbet af 3. semester. Tofagsuddannelsen (med kemi som centralt fag) følger det samme forløb til og med 4. semester. 5. semester udgøres af det valgte tilvalgsfag og 6. semester udgøres af det valgte tilvalgsfag og bachelorprojektet i kemi på 20 ECTS-point. 13

18 Kandidatuddannelsens struktur Uddannelsen kan følges som et- eller tofagsuddannelse med kemi som centralt fag. Etfagsuddannelse: Sem. Module ECTS Bedømmelse Censur Syntese og karakterisering af materialer 15 7-trins-skala Intern 1. Materialers fysiske kemi 5 7-trins-skala Intern Materialekemi 5 7-trins-skala Intern Kemiske undervisningsforsøg 5 7-trins-skala Intern Makromolekylær kemi 15 7-trins-skala Intern 2. Kulhydratkemi 5 Bestået/ikke-bestået Intern Supramolekylær kemi 5 7-trins-skala Intern Polymerkemi 5 7-trins-skala Intern Valgfrihed Individuelt semester 30 7-trins-skala Ekstern 3. Udlandsophold Kandidatspeciale (lang afgang) Kandidatspeciale 30 7-trins-skala Ekstern Tofagsuddannelse: Sem. Module ECTS Bedømmelse Censur Syntese og karakterisering af materialer 15 7-trins-skala Intern 1. Materialers fysiske kemi 5 7-trins-skala Intern Materialekemi 5 7-trins-skala Intern Kemiske undervisningsforsøg 5 7-trins-skala Intern Makromolekylær kemi 15 7-trins-skala Intern 2. Kulhydratkemi 5 Bestået/ikke-bestået Intern Supramolekylær kemi 5 7-trins-skala Intern Polymerkemi 5 7-trins-skala Intern 3. Sidefag Kandidatspeciale 30 7-trins-skala Ekstern 14

19 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Gælder kun for bacheloruddannelsen Universitetet oplyser, at mere end 75 % af dimittenderne fortsætter på en kandidatuddannelse (dokumentationsrapporten s. 4 og 6). Akkrediteringspanelet konstaterer, at der siden bachelor- og kandidatuddannelsens oprettelse i 2000 kun er optaget 1 studerende på kandidatuddannelsen i kemi (scient.). Den studerende blev op taget i Det fremgår af grundoplysningerne, at der i perioden kun er dimitteret 1 studerende fra bacheloruddannelsen. Panelet kan altså konstatere, at de studerende ikke fortsætter på den tilhørende scient.-kandidatuddannelse, og for de flestes vedkommende ikke færdiggør deres bacheloruddannelse. Universitetet skriver, at en stor del af de studerende vælger at skifte til bacheloruddannelsen i kemiteknologi (polyt.) undervejs i deres uddannelse og derefter fortsætter på den tilhørende civilingeniørkandidatuddannelse i kemi (dokumentationsrapporten s. 7). Da alle uddannelserne i kemi tilrettelægges og undervises af de samme VIP, er der dermed dialog med de direkte aftagere af dimittenderne. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Bachelor- og kandidatuddannelsen hører under School of Engineering and Science, hvorunder der er nedsat et aftagerpanel, der dækker skolens seks studienævn, herunder Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi (dokumentationsrapporten, s. 2). Aftagerpanelet består af 18 medlemmer, der repræsenterer virksomheder, der aftager skolens dimittender (Bilag 1A). På besøget oplyste ledelsen, at aftagerpanelet blev etableret dels som en følge af fakultetets organisering i skoler og dels i erkendelse af, at det tidligere fakultære aftagerpanel var for bredt. Aftagerpanelet mødes en gang om året med studienævnsformændene og skoleledelsen. Det første møde blev holdt i april 2011, det andet møde i marts (dokumentationsrapporten, s. 2). På besøget oplyste ledelsen, at aftagerpanelet anvendes strategisk og ikke så meget til at diskutere de enkelte uddannelser. Aftagerpanelet blev præsenteret for uddannelsen på mødet i 2012, og havde ingen kommentarer til den (dokumentationsrapporten, s. 2). Universitetet oplyser, at der i 2013 vil blive nedsat et aftagerpanel for hvert studienævn under skolen (høringssvaret). Panelet skal ifølge dets kommissorium beskæftige sig med de enkelte uddannelsers kvalitet og relevans (høringssvaret). Ud over dialogen med aftagerpanelet nævner universitetet et keminetværk for gymnasielærere og andre interesserede, hvor der afholdes 2-3 møder årligt med et fagligt indhold. Møderne benyttes også til at tale om uddannelserne (dokumentationsrapporten s. 3). Der gives ikke eksempler på dialogen eller dens anvendelse. 15

20 Universitetet nævner også formidlingsaktiviteten InspirationNord, hvor gymnasieklasser med undervisere besøger laboratorierne. Det giver viden om det faglige adgangsniveau på bacheloruddannelsen, og har også medført et øget fokus på det eksperimentelle arbejde i projektmodulerne (dokumentationsrapporten s. 3). Universitetet lægger stor vægt på den uformelle dialog, der er mellem virksomheder og undervisere i forbindelse med uddannelsernes projekter, som ofte udføres for en virksomhed (dokumentationsrapporten s. 2). På besøget fortalte uddannelsens ledelse og underviserne, at den studerende altid både har en vejleder fra virksomheden og universitetet på projekterne, og at der er dialog mellem vejleder, studerende og virksomhed om projektets indhold. Gennem dialogen og ved at de studerende arbejder med problemstillinger fra virksomhederne får underviserne indblik i, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger, og hvilke udviklingstendenser der er inden for faget. Underviserne sagde desuden på mødet, at kontakten med aftagervirksomheder i forbindelse med projekter giver en afsmitning på kursernes faglige indhold. Det fremgik af mødet med ledelsen, at mindst 40 % af specialeprojekterne skal foregå i samarbejde med aftagere. I den forbindelse vil der fremover blive der udarbejdet et spørgeskema til aftagerne, som giver mulighed for at få en mere systematisk tilbagemelding. Ansvaret for opsamling og videreformidling af input fra den uformelle dialog med aftagere er placeret hos semesterkoordinatorerne (høringssvaret). Koordinatorerne har ansvaret for, at relevant information diskuteres på sektionsmøder og videreformidles til Studienævnet, som igen gør sine diskussioner og konklusioner tilgængelige for uddannelsens tilrettelæggere (høringssvaret). Dette ansvar er præciseret i den funktionsbeskrivelse, der gælder fra januar 2013 (høringssvaret). Akkrediteringspanelet konstaterer, at uddannelsen dækkes af et aftagerpanel, hvis medlemmer er relevante for uddannelsen. Panelet vurderer, at dialogen med det eksisterende aftagerpanel ikke er blevet anvendt på uddannelsen. Af det vedtagne kommissorium for de kommende studienævnsbaserede aftagerpaneler fremgår det, at studienævnsformanden er formand for panelet, og at aftagerpanelets opgave er at være støtte for skole og studienævn i forhold til uddannelsernes kvalitet og relevans (høringssvaret). Akkrediteringspanelet vurderer, at aftagerpanelets diskussioner fremover er sikret videreformidling til studienævnet. Akkrediteringspanelet anerkender værdien af den uformelle aftagerkontakt der er med virksomheder og vurderer, at den uformelle dialog er blevet anvendt i den løbende udvikling af uddannelsen. Panelet bemærker positivt, at universitetet har gjort det tydeligt, hvor ansvaret for, at information diskuteres i fagmiljøet og formidles til Studienævnet som det besluttende organ, er placeret. Akkrediteringspanelet konstaterer, at der ikke er dimitteret kandidater i kemi (scient.) siden uddannelsens oprettelse i 2000, og at der dimitterer meget få bachelorer. Panelet bemærker kritisk, at dialogen med aftagerpanel og aftagere ikke omhandler behovet for at udbyde scient.-uddannelser i kemi på Aalborg Universitet. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at dialogen med aftagerpanelet og øvrige aftagere i tilstrækkelig grad løbende anvendes i udviklingen af uddannelsernes relevans og kvalitet, fordi dialogen, og anvendelsen heraf, fremover vil være mere uddannelsesnær og systematisk. Dialog med dimittender Gælder kun for bacheloruddannelsen Der er ikke redegjort særskilt for universitetets dialog med bachelordimittenderne. Som nævnt ovenfor er der kun dimitteret 1 studerende fra uddannelsen i perioden , da mange skifter til bacheloruddannelsen i kemiteknologi (polyt.) undervejs i uddannelsen. Gælder kun for kandidatuddannelsen Universitetet oplyser, at der endnu ikke er dimitteret kandidater fra uddannelsen. Den har derfor ikke indgået i den dimittendundersøgelse universitetet foretager hvert 4. år (dokumentationsrapporten s. 4). Den seneste 16

21 undersøgelse er fra Universitetet redegør for, at ansvaret for behandling og anvendelse af dimittendundersøgelserne er placeret hos Sektion for Kemi, der diskuterer resultaterne og deres mulige konsekvenser, hvorefter diskussionerne videreformidles til Studienævnet, der også diskuterer undersøgelsesresultaterne (høringssvaret). Studienævnets konklusioner gøres derefter tilgængelig for sektionen og dermed uddannelsens tilrettelæggere (høringssvaret). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen vil kunne være i løbende dialog med uddannelsens fremtidige dimittender og anvende dialogen til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Som nævnt ovenfor er der kun dimitteret 1 studerende fra uddannelsen i perioden Universitetet har oplyst beskæftigelses- og ledighedstal for gruppen mat/fys/kemi/datalogi på universitetet. Ledigheden var 0 % for denne gruppe på AAU i Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på niveau med øvrige bachelordimittender. Gælder kun for kandidatuddannelsen Som nævnt ovenfor er der endnu ikke dimitteret studerende fra uddannelsen. Relevant beskæftigelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse, se ovenfor. Gælder kun for kandidatuddannelsen Der er endnu ikke dimitteret studerende fra uddannelsen. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 2-7 Bilag 1A: Aftagerpanel Bilag 1B: Aftagerpanel, referater Universitetets høringssvar af 10. januar

22 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet oplyser, at uddannelsen er forankret på Institut for Kemi og Bioteknologi. Forskningsmiljøet på instituttet er inddelt i sektioner, og fra instituttet står Sektion for kemi, sektion for kemiteknologi og Sektion for bioteknologi bag uddannelserne (dokumentationsrapporten s. 8). Fra Institut for Byggeri og Anlæg bidrager Sektion for vand og jord og derudover bidrager Institut for Matematiske Fag og Institut for Planlægning. De tre sidstnævnte bidrager kun til bacheloruddannelsen. Sektion for kemi varetager størstedelen af undervisningen på begge uddannelser. Sektion for kemi driver forskning inden for fysisk, organisk og uorganisk kemi med fokus på amorfe materialer, separationsteknikker og supramolekylær kemi (dokumentationsrapporten s. 8). Universitetet skriver, at en væsentlig del af projektdelen af uddannelsen tager udgangspunkt i konkrete forskningsprojekter. Og at de studerende gennem undervisningen inddrages i forskningen i glasser og amorfe materialer, membranfiltreringsteknologier, solceller, funktionalisering af overflader, kromatografi, formulering af medikamenter og polymer syntese. Universitetet har udarbejdet en oversigt over uddannelsernes obligatoriske kurser, den modulansvarlige VIP og hvilken forskningsgruppe vedkommende tilhører (supplerende dokumentation af 21. september 2012). Oversigterne viser, at der er sammenhæng mellem kursus og den ansvarlige VIP s forskningsområde. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet skriver, at punktet ikke vurderes at være relevant, da uddannelserne ikke er særligt professionsrettede. Uddannelsens tilrettelæggere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet er organiseret i en matrixstruktur med skoler og institutter. Skolerne er ansvarlige for uddannelserne, mens institutterne har personaleansvaret. En skole er et fagfællesskab, som består af et eller flere studienævn med fagligt beslægtede uddannelser. AAU's skoler ledes af en studieleder, som assisteres af et studieråd. Studielederen er formand for studierådet, som består af formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole (Supplerende dokumentation 3. oktober 2012). På besøget fortalte ledelsen, at skole og studienævn rekvirerer forskere fra de enkelte institutter til at varetage undervisningen på 18

23 de enkelte kurser. Uddannelserne i kemi hører under School of Engineering and Science og studienævnet for kemi, miljø og bioteknologi. Universitetet har oplyst hvilke VIP er, der tilrettelægger uddannelsen (dokumentationsrapporten s. 9-10). Studielederen, vice-skolelederen og studienævnsformanden har ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse, mens den faglige tilrettelæggelse (kursernes og projekternes indhold) varetages af 7 VIP fra Sektion for Kemi. Dokumentationsmaterialet indeholder CV er for studielederen, vice-skolelederen, studienævnsformanden og de 7 VIP (bilag 2A). CV erne viser, at VIP erne er forskningsaktive og at de forsker inden for områder med relevans for uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Gælder kun for bacheloruddannelsen Universitetet oplyser, at der i studieåret var 22 VIP og 1 DVIP på uddannelsen. Opgjort i årsværk blev der anvendt 2,04 VIP-årsværk og 0,53 DVIP-årsværk (dokumentationsrapporten s. 11). Ratioen er således 3,85 mod 7,62 på hovedområdet på landsplan. Det ses, at VIP/DVIP-ratioen opgjort i årsværk ligger væsentligt under landsgennemsnittet for hovedområdet. Universitetet forklarer, at der først og fremmest er anvendt DVIP på de to matematiske redskabsfag og at det varierer fra studieår til studieår, om det er tilfældet (supplerende dokumentation af 21. september 2012). Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsen i en vis udstrækning samlæses med bacheloruddannelsen i kemiteknologi (polyt.) og i redskabsfagene også med flere andre uddannelser. Universitetet har ikke redegjort for, hvordan der skelnes mellem VIP- og DVIP-tid anvendt på den ene og den anden uddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på bacheloruddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Gælder kun for kandidatuddannelsen Grundoplysningerne viser, at der ikke var studerende indskrevet på kandidatuddannelsen i studieåret Universitetet oplyser, at der var en enkelt studerende, der på en dispensationsordning fulgte enkelte kurser på kandidatuddannelsen (vedkommende er fra studiestart 2012 ordinært indskrevet på uddannelsen) (supplerende dokumentation af 21. september 2012). Derfor er der anvendt VIP-tid på kandidatuddannelsen i studieåret Universitetet oplyser, at der i studieåret var 0 DVIP på uddannelsen. Opgjort i årsværk blev der anvendt 0,39 VIP-årsværk (dokumentationsrapporten s. 11). Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsen i vid udstrækning samlæses med civilingeniøruddannelsen i kemi. Universitetet har ikke redegjort for, hvordan der skelnes mellem VIP-tid anvendt på den ene og den anden uddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at studerende på kandidatuddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. 19

24 Antal studerende pr. VIP Gælder kun for bacheloruddannelsen Det fremgår af dokumentationen, at der per 1. oktober 2011 var 9 ressourceudløsende studerende på uddannelsen, og at der indgik 22 VIP i undervisningen (dokumentationsrapporten s. 12). Det giver en ratio på 0,41 studerende per VIP. Opgjort i årsværk leverede de 22 VIP 2,04 årsværk og de studerende udløste 7,7 STÅ. Det giver en ratio på 3,77 studenterårsværk per VIP-årsværk. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på bacheloruddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Gælder kun for kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationen, at der per 1. oktober 2011 var 1 ressourceudløsende studerende på uddannelsen, og at der indgik 3 VIP i undervisningen (dokumentationsrapporten s. 11). Det giver en ratio på 0,33 studerende per VIP. Opgjort i årsværk leverede de 3 VIP 0,39 årsværk og den studerende udløste 0,42 STÅ. Det giver en ratio på 1,07 studenterårsværk per VIP-årsværk. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet har oplyst publikationstal for Sektion for kemi, Sektion for bioteknologi, Sektion for vand og jord, Institut for kemi og bioteknologi, PBL-Artes (Institut for planlægning) og Institut for matematiske fag (dokumentationsrapporten s ). Her gengives tallene for Sektion for kemi og Sektion for bioteknologi, da de er de mest centrale for uddannelserne: Panelet har også forholdt sig til aktiviteten i de andre forskningsmiljøer, der bidrager til uddannelsen (Sektion for bioteknologi, Sektion for kemiteknologi, Sektion for vand og jord samt Institut for matematiske fag og Institut for planlægning). Akkrediteringspanelet vurderer, at Sektion for kemi, som er hovedkraften bag uddannelserne har en tilfredsstillende aktivitet. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet, som er knyttet til uddannelsen, er af tilstrækkelig høj kvalitet. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 20

25 Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 2A: CV er for uddannelsernes tilrettelæggere Supplerende dokumentation indsendt 21. september 2012 Supplerende dokumentation indsendt 7. november besøgt 31. oktober besøgt 31. oktober besøgt 31. oktober

26 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Gælder kun for bacheloruddannelsen Uddannelsen udbydes i henhold til Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) nr. 814 af 29. juni 2010, 12, stk. 3. Uddannelsens titel er: Dansk titel: Bachelor (BSc) i kemi Engelsk titel: Bachelor of Science (BSc) in Chemistry Universitetet oplyser, at uddannelsens kernefaglighed ligger inden for det naturvidenskabelige område, og at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for kemi, nærmere bestemt matematik og statistik, fysik, kemi og biologi, fysisk og analytisk kemi, samt organisk og uorganisk kemi (dokumentationsrapporten s. 14). Akkrediteringspanelet bemærker, at kompetenceprofilens ordlyd ligger meget tæt op ad ordlyden i kvalifikationsrammen. Panelet vurderer, at de dele af kompetenceprofilen, der ikke har samme ordlyd som kvalifikationsrammen, signalerer en scient.-uddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Gælder kun for kandidatuddannelsen Uddannelsen udbydes i henhold til Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) nr. 814 af 29. juni 2010, 18. Uddannelsens titel er: Dansk titel: Cand.scient. i kemi Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Chemistry Tofagskandidater opnår titlen: Dansk titel: Cand.scient. i kemi og [sidefag] Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Chemistry and [sidefag] Universitetet skriver, at kernefagligheden i uddannelsen er inden for naturvidenskab, og at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for kemi, blandt andet materialekemi og materialers fysiske kemi, polymerkemi og -syntese samt supramolekylær kemi (dokumentationsrapporten s. 15). Akkrediteringspanelet bemærker, at kompetenceprofilens ordlyd ligger meget tæt op ad ordlyden i kvalifikationsrammen. Panelet vurderer, at de dele af kompetenceprofilen, der ikke har samme ordlyd som kvalifikationsrammen, signalerer en scient.-uddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. 22

27 Niveau Gælder kun for bacheloruddannelsen Universitetet har lavet en oversigt, hvor kvalifikationsrammen sammenholdes med uddannelsens kompetenceprofil. Et eksempel er (dokumentationsrapporten s ): Kvalifikationsrammen Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller Kompetenceprofilen En bachelor i kemi kan vurdere teoretiske og praktiske kemiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante løsninger Akkrediteringspanelet bemærker, at kompetenceprofilens ordlyd ligger meget tæt op ad ordlyden i kvalifikationsrammen, og konstaterer på den baggrund, at kompetenceprofilens niveau svarer til kvalifikationsrammens niveau. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse for en bacheloruddannelse. Gælder kun for kandidatuddannelsen Universitetet har lavet en oversigt, hvor kvalifikationsrammen sammenholdes med uddannelsens kompetenceprofil. Et eksempel er (dokumentationsrapporten s ): Kvalifikationsrammen Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger Kompetenceprofilen En kandidat i kemi kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teori og videnskabelige metoder samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger Akkrediteringspanelet bemærker, at kompetenceprofilens ordlyd ligger meget tæt op ad ordlyden i kvalifikationsrammen, og konstaterer på den baggrund, at kompetenceprofilens niveau svarer til kvalifikationsrammens niveau. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse for en kandidatuddannelse. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Universitetets høringssvar af 10. januar

28 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Universitetet skriver, at følgende adgangskrav gælder for bacheloruddannelsen (dokumentationsrapporten s. 18): Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B Kemi B eller Bioteknologi A I forhold til at tilrettelægge uddannelsen, så der er sammenhæng til adgangsgrundlaget, skriver universitetet, at uddannelsen tager udgangspunkt i det niveau, de studerende slutter med på de gymnasiale uddannelser. For eksempel er kurset Almen Kemi på 1. semester en fortsættelse af kemi B. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Universitetet skriver, at uddannelsen giver de studerende et bredt og solidt grundfagligt fundament for de kemiske fag (dokumentationsrapporten s. 18). På de første semestre fokuseres der på at de studerende får redskaber til at forstå kemiens love og byggesten, senere bliver uddannelsen mere specialiseret. Halvdelen af uddannelsen foregår som kurser og den anden halvdel som projektarbejde, hvor de studerende arbejder med en praktisk relevant problemstilling. Universitetet oplyser, at kursusmodulerne giver de studerende faglig og teoretisk indsigt inden for et afgrænset kemisk fagområde, mens projektmodulerne udbygger de studerendes kunnen og giver mulighed for mere selvstændigt at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for et fagområde (dokumentationsrapporten s. 21). Uddannelsen kan tages som et- eller tofagsuddannelse. Sidstnævnte fokuserer på at uddanne til undervisning i de gymnasiale skoler og den studerende tilbringer femte semester på sit sidefag. På begge uddannelser er uddannelsens første fire semestre obligatoriske kurser og projekter (dokumentationsrapporten s. 19). De to første semestre fokuserer på grundfaglig kemisk og matematisk viden, færdigheder og kompetencer, og på at lære de studerende universitetets gruppe-, projekt- og problemorienterede arbejdsform (dokumentationsrapporten s. 21). Tredje og fjerde semester udbygger disciplinerne fysisk, uorganisk og analytisk kemi. Femte og sjette semester er centreret om videregående emner inden for uorganisk og organisk kemi samt bachelorprojektet. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. 24

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i miljøteknologi (cand.scient.techn.)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i miljøteknologi (cand.scient.techn.) Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i biokemi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder:

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i datalogi.

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kemiteknik

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kemiteknik Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioteknologi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioteknologi Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse

Læs mere

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31.

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kemi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kemi. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i kemiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd.

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark -

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks.

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks. IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Mette Holm Nielsen Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk, tofte@itu.dk, meho@itu.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisteren- de masteruddannelse i it (it-ledelse).

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i agrobiologi Akkrediteringsrådet

Læs mere