Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015"

Transkript

1 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER OPTAG PÅ UDDANNELSEN UDDANNELSENS STRUKTUR: FÆLLES OBLIGATORISK UDDANNELSESELEMENTER LÆRINGSMÅL FOR OBLIGATORISK FÆLLESDEL (30 ECTS), 1. SEMESTER: DESIGN BUSINESS TEKNOLOGI STUDIERETNINGER STUDIERETNINGEN INDEN FOR DESIGN (45 ECTS POINT) STUDIERETNINGEN INDEN FOR PRODUKTION (45 ECTS POINT) STUDIERETNINGEN INDEN FOR BUSINESS (45 ECTS POINT) STUDIERETNINGEN INDEN FOR MARKETING (45 ECTS POINT) STUDIERETNINGEN INDEN FOR RETAIL (45 ECTS POINT) PRAKTIK OVERSIGT OVER UDDANNELSENS PRØVER ANTAL PRØVER I DE OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT MERIT DISPENSATION KLAGER OVER BEDØMMELSER, PRØVEFORLØB ELLER PRØVEGRUNDLAG

3 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for tekstil, beklædning, design og business er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for tekstil, beklædning, design og business i forbindelse med design, produktion, business, marketing og retail. Denne studieordning er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK). Studieordningens fælles bestemmelser er udarbejdet af uddannelsesnetværket for uddannelsen, dvs. samtlige institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS. Uddannelsen er indplaceret på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Lov nr. 467 af 8. maj 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Uddannelsesbekendtgørelsen: nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK) Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser. Bekendtgørelse nr. 223 af 11. marts 2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr. 114 af 03/02/2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på Uddannelsens titel er erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK). Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Design, Technology and Business. Dimittender fra uddannelsen opnår titlen designteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Design, Technology and Business. 1.1 IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2015 og har virkning for alle studerende, som er og bliver indskrevet på uddannelsen og for alle prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2014 ophæves med virkning fra den 31. august

4 1.2 OPTAG PÅ UDDANNELSEN Designfaglige område Uddannelse Designteknolog (AK) (AP in Design, Technology and Business) Uddannelsesspecifikke adgangskrav Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve Adgang via erhvervsuddannelse: Beklædningshåndværker (med specialer) boligmonteringsuddannelsen, autosadelmager boligmonteringsuddannelsen, møbelpolstrer detailhandelsuddannelse med specialer eventkoordinatoruddannelsen (trin 2) grafisk tekniker handelsuddannelse med specialer mediegrafiker (trin 2) snedker (med specialer) teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer) teknisk designer ædelsmed (med specialer) Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve Adgang via relevant erhvervsuddannelse: Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve 1.3 UDDANNELSENS STRUKTUR: 1. år 2. år Uddannelsens kerneområder 1. sem. 2. sem. 3. og 4. sem Fælles obligatoriske uddannelseselementer - Design - Business - Teknologi 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS Bundne Studieretninger 30 ECTS 15 ECTS Valgfrie Uddannelseselementer 15 ECTS Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS I ALT 30 ECTS 30 ECTS 60 ECTS 4

5 2.0 FÆLLES OBLIGATORISK UDDANNELSESELEMENTER Uddannelsen består af: 1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS, der er fælles for de studerende. 2) Bundne studieretninger, der hver har et omfang på 45 ECTS hvoraf den studerende vælger én studieretning: a) Design b) Produktion c) Business. d) Marketing e) Retail 3.0 LÆRINGSMÅL FOR OBLIGATORISK FÆLLESDEL (30 ECTS), 1. SEMESTER: De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Design omfattende designprocessen, værdifilosofi og æstetik Business omfattende virksomheden, handel og kommunikation Teknologi omfattende teknologi, menneske og miljø 3.1 DESIGN Formålet er, at sikre, at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for anvendelse af designprocessen, værdifilosofi og æstetik. Den uddannede har: 1. viden om designprocessen, i form af udvikling fra idé til færdigt produkt 2. viden om værdifilosofi, i forhold til værdipræferencer, kultur, idé og branchehistorie 3. viden om æstetik, i forhold til forståelse af sammenhænge mellem de æstetiske, funktionelle og tekniske kvaliteter i produktet. : 1. skitsere, formgive og produktudvikle 2. anvende værdipræference i beskrivelse af målgruppeanalyse 3. arbejde kommunikativt og innovativt 4. kan forholde sig til form, farve og materiale, pris og målgruppe 5. formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi 3.2 BUSINESS Formålet er at sikre at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for virksomhed, handel og kommunikation. Den uddannede har: 1. viden om virksomhedens opbygning som en værdikæde 2. viden om virksomhedens organisatoriske og logistiske forhold 3. viden om virksomhedens markedsførings- og afsætnings muligheder 4. viden om formidling og præsentationsteknik : 1. beskrive og redegøre for en virksomheds værdikæde 2. formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi 5

6 3. anvende nøgletal og kalkulationsprincipper 4. redegøre for en virksomheds marketing mix 3.3 TEKNOLOGI Formålet er at sikre at den studerende opnår grundlæggende viden om og forståelse for teknologi, mennesker og miljø. Den uddannede har: 1. viden om processer, materialer og produktion 2. viden om menneske og miljø i sammenhæng med etik, design- og fremstillingsproces 3. viden om teknisk kommunikation 4. viden om relevante it-værktøjer : 1. anvende it i forbindelse med udførelse af arbejdsfunktioner 2. udvælge og begrunde materialevalg til en produktionsproces 3. opstille produktdokumentation/specifikation 4. formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi Efter endt fællesdel har den uddannede følgende kompetencer: : 1. deltage i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle led i værdikæden ved udvikling af et produkt eller koncept. 2. med udgangspunkt i eget ståsted i virksomhedens værdikæde, modtage, bearbejde og videreformidle arbejdsopgaver fra foregående led til næste led i værdikæden, under hensyntagen til virksomhedens overordnede målsætning. 6

7 4.0 STUDIERETNINGER 4.1 STUDIERETNINGEN INDEN FOR DESIGN (45 ECTS POINT) Studieretningen inden for Design Formålet er overordnet at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne designe, planlægge og gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt. Den studerende skal kunne indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i en virksomhed og forene det innovative samt det kreative med det kommercielle. Den studerende skal kunne formidle ideer samt fastholde fokus på produkt, trend og marked. De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.studieår 2.studieår Designprocessen Visuel kommunikation 5 5 Trend og sociologi 5 Samlet point Designprocessen Efter 1. studieår centrale emner inden for designprocesser centrale emner inden for designmetoder materialekendskab centrale emner inden for teknologi æstetiske virkemidler bæredygtighed anvende teori og metode til idéudvikling, design og produktudvikling foretage æstetiske vurderinger i designprocessen udvikle design med fokus på branche og brugerbehov gennemføre designløsninger fra idé til færdigt produkt Efter 2. studieår og kan forstå designprocesser i praksis og kan forstå designmetoder i praksis materialeanvendelse og kan forstå teknologi i praksis selektere og anvende teori og metode til idéudvikling, design og produktudvikling anvende innovative metoder i relation til æstetiske vurderinger i designprocessen vurdere og vælge materialer og teknologi i forhold til produkt analysere og beskrive et behov med henblik på udvikling af design til en specifik målgruppe indgå i udviklingsorienterede design- og produktudviklingsprocesser Visuel kommunikation visuel kommunikation centrale emner inden for præsentationsteknik og metode centrale emner inden for kommunikative virkemidler og kan forstå præsentationsteknik og metode i praksis og kan forstå kommunikative virkemidler i praksis formidle og argumentere teoretisk og me- 7

8 anvende visuel kommunikation til designudvikling og produktformidling formidle og argumentere for løsningsforslag i forhold til virksomhed og målgruppe anvende kommunikative virkemidler henholdsvis skriftligt og mundtligt udarbejde og formidle kommunikative løsningsforslag målrettet virksomhed og målgruppe todisk for proces og løsningsforslag i forhold til virksomhed og målgruppe selvstændigt og refleksivt udarbejde og formidle innovative løsningsforslag målrettet virksomhed og målgruppe Trend og sociologi centrale emner inden for trend centrale emner inden for sociologi centrale emner inden for markedsmekanismer anvende teori og metoder til at indsamle og vurdere trends anvende sociologiske undersøgelsesmetoder i forhold til marked og målgruppe indsamle, udvælge og anvende trends til designudvikling arbejde med designprocessen ud fra en sociologisk tilgang anvende trends og sociologi som dokumentation og inspiration til designudvikling 8

9 4.2 STUDIERETNINGEN INDEN FOR PRODUKTION (45 ECTS POINT) Studieretningen inden for Produktion Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen Indkøb og Teknisk Design. Studieretningen er tilrettelagt indenfor kerneområderne teknologi, produktudvikling og kvalitetsstyring. De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.studieår 2.studieår Teknologi 15 5 Produktudvikling 10 5 Kvalitetsstyring 5 5 Samlet point Teknologi Efter 1. studieår viden om relevante produktionsmetoder til produktfremstilling af lettere produkttyper viden om anvendelse af relevante ITværktøjer vurdere og gennemføre produktfremstillingsprocesser under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder inden for lettere produkttyper anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med produktudvikling og produktfremstilling inden for lettere produkttyper udarbejde og implementere løsninger inden for produktfremstilling af lettere produkttyper håndtere formgivningsmæssige processer af lettere produkttyper håndtere frembringelse af et lettere produkt Produktudvikling viden om formgivningsteknikker og metoder af lette produkttyper viden om materialets anvendelse og begrænsninger af lette produkttyper viden om produktets proportionelle visuelle virkemidler af lette produkttyper vurdere og gennemføre produktudviklingsprocesser af lette produkttyper vurdere og udvælge materialer ud fra et Efter 2. studieår viden om relevante produktionsmetoder til produktfremstilling af avancerede produkttyper vurdere og gennemføre produktfremstillingsprocesser under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder inden for avancerede produkttyper anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med produktudvikling og produktfremstilling inden for avancerede produkttyper udarbejde og implementere løsninger inden for avancerede produktfremstillinger håndtere formgivningsmæssige processer af avancerede produkttyper håndtere frembringelse af et avanceret produkt håndtere relevante IT-værktøjer viden om formgivningsteknikker og metoder af avancerede produkttyper viden om materialets anvendelse og begrænsninger af avancerede produkttyper viden om produktets proportionelle visuelle virkemidler af avancerede produkttyper vurdere og gennemføre produktudviklingsprocesser af avancerede produktty- 9

10 materiales kravspecifikationer af en lettere produkttyper udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling af en lettere produkt Kvalitetsstyring viden om kvalitetssikring og kommunikation vedrørende udvikling og/eller fremstilling af et lettere produkt viden om værktøjer og udstyr i forbindelse med projektstyring udarbejde og formidle produktionsdokumentations af lettere produkter selvstændig vurderer, analysere og udarbejde dokumentation på engelsk i forhold til produktions form indenfor lettere produkttyper. per vurdere produktløsninger ud fra en given målgruppe vurdere og udvælge materialer ud fra et materiales kravspecifikationer af en avanceret produkttype udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling af et avanceret produkt viden om kvalitetssikring og kommunikation vedrørende udvikling og/eller fremstilling af et avanceret produkt viden om værktøjer og udstyr i forbindelse med projektstyring udarbejde og formidle produktionsdokumentations af avancerede produkttyper deltage i et internationalt fagligt samarbejde med en professionel tilgang 10

11 4.3 STUDIERETNINGEN INDEN FOR BUSINESS (45 ECTS POINT) Studieretningen inden for Business Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen business, herunder kerneområderne handel, logistik, kommunikation og produktkendskab. De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.studieår 2.studieår Handel 10 5 Logistik 10 Kommunikation 5 5 Produktkendskab 5 5 Samlet point Handel Efter 1. studieår Handelsteorier, herunder værktøjer og discipliner Økonomiske teorier og forhold vurdere de handelsmæssige konsekvenser af virksomhedens idé og strategi foretage leverandørsøgning, leverandørvurdering samt udvælgelse af leverandører anvende relevante IT-værktøjer og styringssystemer løse handelsopgaver under hensyn til nationale og internationale forhold Efter 2. studieår Virksomhedens juridiske forhold vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber vurdere og begrunde anvendelsen af alternative materialer håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi. Logistik viden om logistik skabte omkostninger viden om logistik og supply chain management viden om juridiske forhold ved international handel foretage leverandørsøgning, leverandørvurdering samt udvælgelse af leverandø- 11

12 rer vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber anvende relevante IT-værktøjer og IT styringssystemer løse handelsopgaver under hensyntagen til nationale og internationale love og regler deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi Kommunikation viden om kommunikation der relaterer sig til handelsområdet anvende relevante IT-værktøjer deltage i håndteringen af virksomhedens materiale- og vare strømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi. Produktkendskab viden om produktkarakteristika, herunder materialer og teknologier vurdere forskellige materialers egenskaber og anvendelsesområder at forstå den kommunikation der relatere sig til handelsområdet vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber løse handelsopgaver under hensyn til nationale og internationale forhold deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi viden om produktansvar og kvalitetssikring i relation gældende standarter vurdere og analysere materialers egenskaber og anvendelsesområder 12

13 deltage i produktudviklingsprocesser deltage og bidrage i produktudviklingsprocesser 4.4 STUDIERETNINGEN INDEN FOR MARKETING (45 ECTS POINT) Studieretningen inden for Marketing Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen marketing. Studieretningen er tilrettelagt indenfor kerneområderne management, konceptudvikling og kommunikation. De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.studieår 2.studieår Management 10 Konceptudvikling Kommunikation 10 5 Samlet point Management Efter 1. studieår om marketingdiscipliner og værktøjer. om organisation og ledelse. om markedet. om kommunikation. Efter 2. studieår Vurdere og anvende relevant teori indenfor området. Indsamle og bearbejde relevante markedsdata. Vurdere et produkt eller koncepts markeds-potentiale. Optimering af virksomhedens udbud i forhold til efterspørgslen. Håndtere markeds-introduktion af nye produkter og koncepter. Projektledelse og projekt-koordinering. Planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt. Konceptudvikling centrale emner inden for marketing- om internationale markeds- 13

14 værktøjer. centrale emner inden for markedet. centrale emner inden for trend, mode og livsstil. centrale emner inden for kommunikation Vurdere og anvende relevant teori indenfor området. Indsamle, bearbejde relevante markedsdata Vurdere virksomhedens værdigrundlag i forhold til kundens behov Vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale. Deltage i optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel Deltage i produktudviklings-processen fra idé til lancering Håndtere projektledelse og koordinering Kommunikation om marketing-værktøjer. om organisation og ledelse. om trend, mode og livsstil. Vurdere og anvende relevant teori indenfor området Vurdere virksomhedens værdigrundlag i forhold til kundens behov Deltage i optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel Deltage i produktudviklings-processen fra idé til lancering Håndtere markeds-introduktion af nye produkter og koncepter. Håndtere projektledelse og koordinering perspektiver. Og kan forstå kommunikation I praksis Indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata Arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov Vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale. Formidle markedsførings-processer nationalt og internationalt. bidrage til optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel bidrage til i produktudviklings-processen fra idé til lancering om kommunikation og kommunikations-værktøjer. forstå og anvende relevant teori indenfor området Arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov Formidler markedsføringsprocesser, nationalt og internationalt. Arbejde med optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel Håndtere produktudviklings-processen fra idé til lancering Planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt. 14

15 4.5 STUDIERETNINGEN INDEN FOR RETAIL (45 ECTS POINT) Studieretningen inden for Marketing Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen retail, herunder kerneområderne retail trends og forbrugeradfærd, retail management, retail marketing mix og international retail. De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.studieår 2.studieår Visual merchandising 10 Retail management 5 10 Retail Marketing 15 5 Samlet point Visual Merchandising Efter 1. Studieår om: Handelspladsen trend, mode og livsstil Analysemetoder Efter 2. Studieår indrette og opstille varesortiment i detailleddet Udarbejde retningslinjer til brug for detailleddets drift Formidle og præsentere forslag til projekter og idéer i et koncept Udføre relevante analyser og efterfølgende opstille konkrete løsningsforslag Deltage i udvikling af et koncept Retail Management Den studerende har: om handelspladsen om grundlæggende merkantile fagområder Den studerende kan: Udarbejde retningslinjer til brug for detailleddets drift Anvende praktiske ledelses- og styringsværkstøjer i relation til detailleddets daglige drift Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling og vedligeholdelse af et retailkoncept Den studerende har: og forståelse for Handelspladsen og forståelse for grundlæggende merkantile fagområder Analysemetoder Relevant lovgivning Anvende praktiske ledelses- og styringsværkstøjer i relation til detailleddets daglige drift på et avanceret niveau Formidle og præsentere forslag til projekter og idéer i et koncept Udføre relevante analyser og efterfølgende opstille konkrete løsningsforslag Deltage i udvikling af et koncept 15

16 Retail Marketing om Handelspladsen Trend, mode og livsstil Grundlæggende merkantile fagområder Analysemetoder Relevant lovgivning Udarbejde retningslinjer til brug for detailleddets drift Anvende relevante teorier og værktøjer i forbindelse med retail marketing Formidle og præsentere forslag til projekter og idéer i et koncept om Materialekarakteristika Har viden om og kan forstå analysemetoder Kan arbejde avanceret med relevante teorier og værktøjer i forbindelse med retail marketing Avanceret og digitalt formidle og præsentere forslag til projekter og idéer i et koncept Deltage i udvikling af et koncept Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling og vedligeholdelse af et retailkoncept Kommunikere visuelt, skriftligt og mundtligt i forbindelse med retail marketing Udføre relevante analyser og efterfølgende opstille konkrete løsningsforslag 5.0 PRAKTIK ECTS omfang 15 ECTS Formålet med praktikken er, at den studerende erhverver sig kendskab til, og viden om branchen samt opnår en forståelse for anvendelse af teori og metoder indenfor virksomhedens forskellige funktioner. Den studerende skal kunne relatere studiets teorier og metoder til erhvervspraksis. Praktikforløbet skal kvalificere den studerende til at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre opgaver/projekter med udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. Læringsmålene for praktikken er: Den studerende har: grundlæggende viden om branchen og dens arbejdsmetoder samt virksomhedens organisation forståelse for relationen mellem værdikædens forskellige led forståelse for virksomhedens konkurrencesituation forståelse for virksomhedens placering i en global kontekst Den studerende kan: anvende tillærte værktøjer og teorier til løsning af konkrete problemstillinger formidle konkrete, faglige problemstillinger og løsningsforslag til relevante samarbejdspartnere 16

17 relatere teori til erhvervspraksis Den studerende kan: indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i forbindelse med løsninger af en konkret problemstilling etablere faglige og tværfaglige netværk reflektere over egne kvalifikationer og kompetencer og identificere egne behov for supplerende læring Opfyldelsen af individuelle læringsmål udprøves ved praktikprøven. Praktikken afsluttes med en prøve. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen 6.0 OVERSIGT OVER UDDANNELSENS PRØVER Nr. Semester Prøve ECTS Bedømmelse Intern / Ekstern 1 Efter afslutningen på 1. semester 1. semesterprøve 30 ECTS Individuel bedømmelse 7-trinsskala 2 Efter afslutningen på semesterprøve 30 ECTS Individuel bedømmelse semester 7-trinsskala 3 På 3. eller 4. semester Studieretningsprøve 15 ECTS Individuel bedømmelse 7-trinsskala 4 På 3. eller 4. semester Valgfagsprøve 15 ECTS Individuel bedømmelse 7-trinsskala 5 På 3. eller 4. semester Praktikprøve 15 ECTS Individuel bedømmelse 7-trinsskala 6 Efter afslutningen på 4. Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS Individuel bedømmelse semester 7-trinsskala Intern Ekstern Intern Intern Intern Ekstern 6.1 ANTAL PRØVER I DE OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER Første-års delprøve 1 Obligatoriske uddannelseselementer Første-årsdelprøve 2 Studieretningsprøve I alt Kerneområde Design 10 ECTS Kerneområde Business 10 ECTS Kerneområde Teknologi 10 ECTS Studieretning 45 ECTS 10 ECTS fra kerneområdet Design 10 ECTS fra kerneområdet Business 10 ECTS fra kerneområdet Teknologi 30 ECTS fra kerneområdet Studieretning X 15 ECTS fra kerneområdet Studieretning X 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 45 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 15 ECTS 75 ECTS 6.2 AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT ECTS omfang 15 ECTS Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt udgøres af uddannelsens Bilag 1 til BEK nr 710 af 06/07/2009 Det afsluttende projekt omfatter alle kerneområder. Den studerende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstil- 17

18 lingen, der skal være central for professionen som Designteknolog, formuleres af den studerende, med en offentlig eller privat virksomhed som omdrejningspunkt. Erhvervsakademiet godkender problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og eventuelt et produkt. Det afsluttende eksamensprojekt skal, sammen med de øvrige prøver dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Bedømmelse Prøven i det afsluttende projekt er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. 7.0 MERIT Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 8.0 DISPENSATION Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 9.0 KLAGER OVER BEDØMMELSER, PRØVEFORLØB ELLER PRØVEGRUNDLAG Proceduren for reglerne i forhold til bedømmelse, selve prøveforløbet eller prøvegrundlaget, fx spørgsmål, opgaver og lignende, er skitseret herunder. Den studerende skal indsende en skriftlig og begrundet klage senest to uger efter, at prøven har fundet sted. Klagen sendes til XXXXXX Indholdet i klagen vises til eksaminator og censor fra den pågældende prøve, som skal komme med en udtalelse. Her er fristen normalt to uger. Herefter får den studerende (klageren) mulighed for at kommentere udtalelserne, her er fristen en uge. På baggrund af indholdet i klagen, udtalelsen og eventuelle kommentarer træffer institutionen en afgørelse, der skal være skriftlig begrundet. Resultatet kan være, at der gives mulighed for en ny prøve, ny bedømmelse (ved skriftlige prøver) eller at den studerende ikke får medhold. Den studerende har to uger til at acceptere en eventuel ny prøve eller bedømmelse eller anke beslutningen, hvis vedkommende ikke har fået medhold. 18

19 19

Designteknolog. Studieordning 2017

Designteknolog. Studieordning 2017 Designteknolog Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse 1 Studieordningens rammer... 1 1.1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 1 2 Uddannelsens opbygning... 2 2.1 Uddannelsens struktur:... 2 3 Læringsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK) BEK nr 710 af 06/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning TEKO Designteknolog (AK) 2011

Studieordning TEKO Designteknolog (AK) 2011 Studieordning TEKO Designteknolog (AK) 2011 Indholdsfortegnelse Grundlag for studieordningen... 3 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 2. Uddannelsens struktur... 4 3. Uddannelsens formål...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning Designteknolog VIA Design

Studieordning Designteknolog VIA Design Unfold your talent VIA University College Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog VIA Design 2015 1/44 INDHOLD 1 Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (EAK) Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business

Studieordning for Designteknolog (EAK) Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning for Designteknolog (EAK) Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business Første udgave 2015. Redigeret i August 2015 1 Indhold 1.0 Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, september 2013 KEA design/business Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business. Studieordning Designteknolog KEA 2016

Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business. Studieordning Designteknolog KEA 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (EAK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog KEA 2016 Redigeret i Juli 2016 Indholdsfortegnelse 1 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

FASHION MANAGEMENT FORÅR 2017

FASHION MANAGEMENT FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION FASHION MANAGEMENT FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Designteknologi NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER: 2. Semester SPROG:

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, januar 2012 KEA design/business (Vinter 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK)

Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK) Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK) 2017 National del Godkendt af Niels Egelund August 2016 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017

MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Designteknologi NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER: 2. Semester

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) BEK nr 169 af 16/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) BEK nr 712 af 06/07/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi BEK nr 1178 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 176.60C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning del 1 fællesdel

Studieordning del 1 fællesdel Studieordning del 1 fællesdel Produktionsteknolog (AK) AP Graduate in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2015 Revideret november 2017 Indhold - fællesdel 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 834 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i design og business

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i design og business BEK nr 1143 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 176.60C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere