Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år"

Transkript

1 Til Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej Randers SV Att Embedslæge Elisabeth Work Århus d 23 Marts 2015 Høringssvar til Sagsnr /1/ Reference EL W Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år Baggrunden for, at jeg er kommet i Sundhedsstyrelsens søgelys, er ikke klager fra patienter, pårørende eller samarbejdspartnere. Jeg så en 15-årig pige i forbindelse med meget svær afhængighed af hash. Flere i hendes familie havde diagnosen ADHD. Hun havde maget alvorlige symptomer på ADHD, som stemte rigtig godt overens med selvbehandling med hash. Hun havde i øvrigt prøvet talrige andre stoffer herunder medicin mod ADHD, hvis virkning hun beskrev fuldstændig, som man kunne ønske det ved behandlingsstart. Hun var uden støtte fra forældrene kommet på afvænningsophold. Jeg iværksatte udfra hendes erfaringer med ADHD medicin en hurtig optrapning i Concerta. Jeg startede behandling for hashabstinenser med Quetiapin og det lykkedes i løbet af ganske kort tid at få hende fri af hash og væsentlig mere stabiliseret. På baggrund af hendes øvrige sociale problematik blev hun ikke sendt hjem, men kom på institution for unge, hvor hun i løbet af ½ års tid igen udviklede et svært misbrug. Institutionen var orienteret om, at de kunne kontakte mig på mail, men de valgte først at kontakte mig, da problemerne var meget store og de var på det tidspunkt ikke indstillet på at betale for opfølgende samtale, derfor foreslog jeg, at patienten blev henvist til Børneungdomspsykiatrisk afdeling, hvilket efterfølgende skete. Patienten blev under indlæggelse på Børneungdomspsykiatrisk afdeling hjulpet fri af misbruget og startede behandling med Strattera. Det var under denne indlæggelse, at en læge i Børneungdomspsykiatrisk regi indsendt underretning til Sundhedsstyrelsen om, at jeg som voksen psykiater havde set hende, at jeg havde startet hurtigt op i ADHD medicin og at jeg havde behandlet med Quetiapin mod hashabstinenser. Der var ikke stillet spørgsmål ved min diagnose ADHD. Min påstand i dag er, at hun ville være stillet over for krav om afholdenhed før, hun var kommet i behandling, hvis ikke jeg havde banet vejen. Min sag er således ikke startet på baggrund af klager fra de unge, deres forældre, misbrugsbehandlere eller institutioner. Tværtimod har forældre og samarbejdspartnere udtrykt bekymring for hvem der så skal hjælpe de unge i fremtiden. Her følger de 13 klagepunkter og mine svar og kommentarer. 1. Der er ingen begrundelse for hvorfor patienterne ikke er forsøgt henvist til børneungdomspsykiater. Der er ikke tale om akutte tilstande og i flere tilfælde har børneungdomspsykiatrien tidligere været involveret og der kunne genhenvises.

2 Jeg husker tydeligt den første patient, jeg behandlede for ADHD selv om, patienten ikke var fyldt 18 år, det var på Center for Misbrugsbehandling i Århus, hvor jeg havde gjort de første erfaringer med behandling af mennesker med misbrugsproblemer og ADHD, på baggrund af de positive erfaringer med dem, der var fyldt 18 år, blev jeg spurgt, om, jeg ville se en, der var under 18 år, hvilket jeg valgte at gøre og patienten havde rigtig mange tegn på ADHD og misbrug, der umiskendeligt lignede selvbehandling. Patienten blev ligesom så mange andre misbrugsfri og fik mange andre frihedsgrader i sit liv. Jeg tænkte, der må være mere end bare diagnose og medicin til dette unge mennesker og henviste til Børneungdomspsykiatrisk Hospital, jeg vedlagde min journal og blev indkaldt til netværksmøde, der var indkaldt sagsbehandler fra kommunen, patientens mor, patienten, der deltog ud over Speciallæge i Børneungdomspsykiatri en Psykolog. Man havde valgt ikke at tale med patienten før dette møde og mødet blev indledt med en meddelelse om, at denne patient har ikke ADHD. Jeg valgte den konstruktive tilgang og gennemgik de tydelige symptomer på ADHD, der havde været gennem hele patients liv. Assisteret af moderen gjorde jeg rede for slægtshistorien med sandsynlig disposition til ADHD og sidst men ikke mindst de meget markante positive virkninger af medicinsk behandling, som såvel mor og patient kunne bekræfte. Jeg fik således medhold i, at diagnosen nok var rigtig. Konklusionen på mødet blev, patienten har ADHD, er velbehandlet med medicin, der er ikke yderligere tilbud fra Børneungdomspsykiatrisk side, resten af opgaven er social og mor. Medicinen kunne fremover udskrives via praktiserende læge. Havde jeg ikke set denne patient, ville en henvisning til Børneungdomspsykiatrisk afdeling på det tidspunkt have medført en afvisning på baggrund af misbrugsproblemerne, sådan var det 2008 på Børneungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov. Siden har jeg i flere sammenhænge fået forespørgsler om undersøgelse af unge mennesker med misbrug, hvor man har haft mistanke om, at der kunne ligge psykiatrisk sygdom til grund for misbruget. I den fulde overbevisning, at mit tilbud ville være et alternativ til ingenting, har jeg valgt at påtage mig opgaven i en række sammenhænge selvom, jeg godt vidste, at Sundhedsstyrelsen ikke billigede dette. Jeg har holdt mig opdateret i forhold til denne afvisningspraksis og har med stor glæde konstateret, at den ikke længere eksisterer, nu er det ikke i orden at afvise længere og det har betydet, at mange flere nu bliver undersøgt, i 2007 var det ca. 1% af samtlige børn og unge, der blev set af en Børneungdomspsykiater, nu er det omkring 3 %. En meget store del bliver afsluttet efter første samtale, således er det uvist, hvor stor stigningen har været i antallet af børn og unge, der får behandling. Praksis i forhold til børn og unge med misbrug har flyttet sig lidt, der er enkelte, der får diagnosen ADHD selvom de har et misbrug, under forudsætning af, at den unge magter at stoppe sit misbrug i en periode på 3 måneder, kan behandling med Strattera (den mindst virksomme medicin med Indikationen ADHD) komme på tale. Misbrugsophør overlades til den unge og dennes forældre under opfordring til at kontakte en det kommunale misbrugstilbud. I de Misbrugscentre jeg har kontakt til, har det ikke været praksis, at Børneungdomspsykiatriskafdeling kontakter misbrugscenteret mhp. at samarbejde, misbrugsbehandling er ifølge Sundhedsstyrelsen en social opgave. Efter praksis med afvisninger blev ændret til, at ingen måtte afvises, har jeg igen henvist en række unge mennesker og der tegner sig et tydeligt billede, det er lykkedes at få etableret behandlingsforløb hos unge, der er kommet fri af misbrug, det er med overtale lykkedes, at få Børneungdomspsykiaterne til at videreføre medicinsk behandling påbegyndt af mig, når de unge har været misbrugsfri. Jeg har flere eksempler på afslutning efter første samtale, i de tilfælde, hvor den unge ikke var stoppet misbruget, i flere tilfælde med direkte henvisning til fortsat kontakt til undertegnede. Blandt disse har der været unge, der pga. ubehandlet ADHD, misbrugsproblemer og svære sociale problemer hos forældrene har tilbragt adskillige år på institution. En har jeg mødt i et midlertidigt afrusningstilbud under ophold på forsorgshjem, denne patient var hjemløs, der var ingen støtte fra forældrene,

3 patienten var i svært misbrug herunder begyndende alvorlig kriminalitet, berigelseskriminalitet, pushervirksomhed og voldskriminalitet. Abstinenserne i forbindelse med misbrugsreduktion gjorde patienten aggressiv og der var begrundet frygt for voldelige handlinger. Patienten havde effekt af medicin mod ADHD, men sov ikke, fordi ADHD medicinen ikke virkede om natten. De sidste to patienter var nået igennem deres deroute uden, at nogen havde søgt henvisning til Børneungdomspsykiatrisk behandling, hvilket kunne have været meget velbegrundet fra allertidligste barndom, man kan undre sig over hvorfor, man kan undre sig rigtig meget over, hvorfor Børneungdomspsykiatrisk Hospital i Aarhus ikke ville påtage sig opgaven i disse meget svære tilfælde. Når du læser dette, håber jeg, du forstår, hvorfor jeg ikke i alle tilfælde, hvor jeg ser unge mennesker under 18 år, henviser til behandling i Børneungdomspsykiatrisk regi. Ud af de 12 patienter Sundhedsstyrelsen har udbedt sig min redegørelse for er således kun 3 søgt henvist til behandling i Børneungdomspsykiatrisk regi, en henviste jeg umiddelbart, fordi der var alvorlige psykotiske symptomer udviklet uafhængigt af tidligere misbrug, patienten havde været stoffri 1 år ved min undersøgelse og symptomerne opfyldte kriterierne for Skizofreni, udover henvisningen skrev jeg recept på relevant antipsykotiskmedicin, som patienten valgte ikke at tage, patienten blev tilknyttet specialtilbud for unge med skizofreni, hvor man ikke har formået at få patienten til at tage antipsykotisk medicin og er tilsyneladende stadig afventende nu 1 år efter, kontakten begyndte. En var en ung, der havde tilbragt tid på institution pga. svære sociale problemer i hjemmet og pga. misbrugsproblemer og dertilhørende kriminalitet. Patienten var ikke under det søgt udredt for evt. tilgrundliggende psykisk sygdom, men patienten havde selv mistanke om ADHD, hvilket jeg kunne bekræfte ved min undersøgelse på et Rusmiddelcenter, efter opstart af ADHD medicin, valgte patienten at stoppe med misbrug, efter kort tid kunne patienten udtrappes af abstinensmedicin, denne patient blev undersøgt på Børneungdomspsykiatrisk afdeling, hvor man kunne bekræfte diagnosen ADHD, deres spørgsmål til patienten og institutionen var, nu får du medicin, hvad ønsker du mere? Den tredje patient var på institution med et enkeltmandstilbud dvs. patienten havde et personale omkring sig døgnet rundt for at yde den ypperste pædagogiske indsats i øvrigt efter kognitiv ressourcefokuseret accepterende pædagogiske metoder KRAP. Patienten havde tidligere haft kontakt til både Børneungdomspsykiatrisk afdeling og praktiserende Børneungdomspsykiater. Patienten var i misbrug. Institutionen kontaktede mig i håb om, at jeg med min specialviden kunne bidrage med relevante tiltag, men selv med dette kom jeg til kort og håbet hos patienten brast, i reaktionen på dette vurderede jeg, at der var alvorlig fare for, at patienten ville begå selvmord på kontaktede akut Børneungdomspsykiatriskafdeling, som valgte at lave en vurdering, efter samtale i Modtagelsen blev patienten afsluttet uden videre tilbud dog mulighed for henvisning til ambulant kontakt via praktiserende læge. En Speciallæge i Børneungdomspsykiatri kan ikke efter en vurdering i modtagelsen henvise til eget ambulatorium, der kan alene tages stilling til et behov for akut indlæggelse. Patienten kom hjem og begik meget massivt hærværk, hvorfor patienten blev overflyttet til lukket ungdomsinstitution inden for kriminalforsorgen. Det skal anføres, at denne lukkede institution under kriminalforsorgen tilkøber assistance fra privat praktiserende Børneungdomspsykiater uden overenskomst med Regionen dvs. en psykiater uden for det offentlige sundhedsvæsen. Således har Sundhedsstyrelsen ved gennemgang af mine 12 patientsager fået indblik i, hvilke odds jeg har været op imod ved forsøg på henvisning til Børneungdomspsykiatrisk behandling i det danske sundhedsvæsen alligevel skriver de, at jeg ikke har forsøgt henvisning til Børneungdomspsykiatrien.

4 2. Journalerne er ikke ført med omhu og samvittighedsfuldhed. Der er alvorlige mangler i forhold til at journalføre oplysninger udefra, her under oplysninger fra kommune og misbrugscenter, mailkorrespondance med forældre og kontaktpersoner og vigtige observationer gjort af personale i misbrugsinstitutionerne. Samtlige dokumenter fra samarbejdspartnere er indscannede og ligger i min journal. Der er anamnese fra samarbejdspartnere, der er PPR-undersøgelser, resumeer fra tidligere behandlingstiltag ect. Mail korrespondancen er, som det fremgår, tilgængelig og medsendt til Sundhedsstyrelsen. Jeres påstand i punkt 2 er således ikke i overensstemmelse med virkeligheden. 3. Der foreligger ikke en tilstrækkelig og grundig anamnese. Oftest er der kun tale om oplysninger fra den unge. Der er ikke forsøgt opnået anamnese ved forældre eller forsøgt rekvireret oplysninger udefra i form af skoleoplysninger, oplysninger fra kommunen eller tidligere undersøgelser eller behandlingsforsøg. Jeg har ikke set unge patienter uden deltagelse af forældre og/eller misbrugsbehandler/pædagoger på institutioner. Ud over de mundtlige oplysninger, der er givet, foreligger alle på undersøgelsestidspunktet tilgængelige sagsakter indscannede i min journal. I de 12 patienter Sundhedsstyrelsen har gennemgået deltog mindst 1 forældre i udredningen i 6 tilfælde. 4. Udredningen suppleres sjældent med ratingscales eller diagnostiske interviews, selvom det flere steder er relevant. I de afsluttende bemærkninger har jeg skevet lidt mere udførligt om de nye diagnostiske kriterier for ADHD. Den mest udbredte og internationalt anerkendte ratingscale i forhold til ADHD er ASRS. Det er ikke et diagnostisk redskab men et screeningsinstrument, som kan bruges af ikke medicinal personer til opsporing af sygdom. I 80% af tilfældene er screeningsresultatet i ASRS i overensstemmelse med en diagnose stillet efterfølgende dvs. der er nogle, der har symptomer uden, at det er udtryk for ADHD og der er nogle, der har ADHD uden at have symptomer nok. ASRS og andre ratingscales foreligger indscannet i mine journaler, hvor det er relevant dvs. ikke, hvis der tidligere er stillet en ADHD diagnose og ikke, hvis ADHD ikke er diagnosen. 5. Der er ingen oplysninger i journalen om alvorlige psykosociale forhold. Hvis man ikke medregner bilag i journalen, er det klart, at min dokumentation for disse problemer ikke er detaljeret. Alene det faktum, at udredningen foregår på et misbrugscenter eller en institution er, som jeg ser det, et udtryk for meget alvorlige sociale problemer forbundet med meget store omkostninger for børn og deres forældre for slet ikke at tale om samfundets økonomiske omkostninger. 6. Der udføres stort set ikke somatisk undersøgelse, herunder somatisk

5 anamnese med fokus på kontraindikationer til medicin, samt somatisk undersøgelse inklusiv, BT, puls, højde og vægt som minimum. Jeg vedgår, at jeg ikke i min journal har dokumenteret somatiske symptomer og undersøgelser tilstrækkelig omfang. Jeg har ændret min praksis på dette område og i de tilfælde, hvor der er symptomer, som jeg ikke med rimelig sikkerhed kan vurdere, henviser jeg nu til undersøgelse hos de praktiserende læger. I april 2014 så jeg en dengang 14 årig dreng på institution, hvor han var anbragt pga. svære adfærdsforstyrrelser, undersøgelsen foregik i samarbejde med forældrene og institutionen. Drengen var ikke tidligere psykiatrisk undersøgt. Jeg fandt meget stor mistanke om ADHD og valgte at tilbyde ham behandling med Methylphenidat, hvilket forældrene accepterede. Patienten havde god effekt de første dage, men udviklede et besvimelsestilfælde, hvorfor forældrene efter aftale stoppede medicinen og kontaktede mig. Han blev udredt på hjerteafdeling, hvor man ikke kunne give en sikker forklaring, der var en mindre variation i hans EKG. Jeg valgte at henvise til Psykiatrien i Nordjylland. Jeg blev senere kontaktet, om jeg virkelig mente, at de skulle se denne patient, det er jo bare adfærdsforstyrrelser. Dertil var mit svar, at jeg alternativt ville rådføre mig med embedslægen om, hvordan jeg bedst behandlede ham. De valgte at se ham efterfølgende og han er nu i behandling med Methylphenidat for ADHD. 7. Medicin indledes oftest i første samtale uden klar og entydig indikation. Jeg bruger mellem 1½ og 2 timer til første samtale. Dette er for udgået af forberedelse i form af gennemgang af sagsakter. Undersøgelsen afsluttes med, at jeg sammen med den unge, forældrene og samarbejdspartnere dikterer min journal, under det har de mulighed for at komme med indvendinger på mistanke om misforståelser, spørgsmål, hvis der er behov for uddybning, der er således ingen, der behøver at gå fra samtalen med et ubesvaret spørgsmål. Enhver indvending fra den unge, den unges forældre eller samarbejdspartner vil blive taget alvorligt fra min side. Der er altid påført indikation og dette føres omhyggeligt i Fælles Medicinkort dvs. det fremgår også af de pakninger, der siden bliver afhentet på Apoteket. Såvel misbrug som ADHD er forbundet med markant overdødelighed, langt hovedparten af mine patienter hører til den alvorlige kategori af ADHD patienter, hvor dødeligheden er 8 gange højere end normalbefolkningen selv, når de er diagnosticeret og søgt behandlet for ADHD. Med denne forøgede dødsrisiko er det med fuld overlæg, at jeg stiler efter optimal behandling så hurtigt som muligt herunder medicinens virkning i alle de vågne timer. 8. Der foreligger ikke plan for behandling inkl. informeret samtykke fra patient og forældre samt plan for opfølgning og kontrol. Jeg erkender, at jeg ikke detaljeret skrifteligt dokumenterer mine planer herunder informeret samtykke.

6 Der foreligger skriftligt samtykke for alle på nær 2 patienter, disse er indscannede og medsendt. De 2 undtagelser er udtryk for, at der i forbindelse med ophold på den pågældende afrusnings institution er indhentet skriftligt samtykke. Jeg betragter det som informeret samtykke, når patient, forældre og eller samarbejdspartnere har deltaget i udfærdigelsen af min journal herunder har haft mulighed for at gøre indvendinger og stille spørgsmål mens, jeg dikterer journalen. Jeg betragter det som underforstået, at min indsats kun er et psykiatrisk delelement af den sociale plan/misbrugsbehandlingsplan, som er baggrunden for, at min undersøgelse overhovedet har fundet sted. I alle tilfælde er der planer om opfølgning via kontakt dvs. forældre og samarbejdspartnere kan i 90 % af tilfældene påregne at have svar på spørgsmål inden for 1 hverdagsdøgn. Hvis ikke der på den måde findes relevante løsninger, har samarbejdspartnere fri råderet over min tid ved mit næste fremøde. Tilfælde af mere akut karakter, kan telefonkontakt aftes via min sekretær. Der kan inden for få dage findes tid til face to face opfølgning i min klinik. Disse helt basale standarder har jeg fundet overflødige at anføre for hver enkelt patient. 9. Der behandles ofte med mere end et præparat ad gangen uden særlig begrundet indikation. Ved mine ordinationer via Fælles Medicinkort såvel som i min journal påføres altid indikation. I de tilfælde hvor der tale om både ADHD og hashmisbrug starter jeg behandlingen af begge dele samtidig. 10. Behandling med Melhyphcnidat er off-label i forhold til indikation, do- sis og optrapning uden særlige notater i journalen her om. Ved misbrug er 1. valg Atomoxetin. Dosis overskrider i tiere tilfælde anbefalinger og der gives ofte depot præparat 2 gange daglig uden begrundelse. Optrapningen sker hurtigt (ofte hen over en uge) uden begrundelse. Bivirkninger som søvnproblemer behandles ikke hensigtsmæssigt. Jeg skal ikke benægte, at jeg i forhold til en gruppe af ADHD patienter, som hører til dem med højst risiko for tidlig død ikke altid har fulgt de vejledende doser, der stammer fra randomiserede, dobbeltblindede undersøgelser blandt ADHD patienter uden misbrug og uden alvorlig samtidig anden psykisk sygdom. Specielt vil jeg gerne erkende, at jeg har valgt at bruge Centralstimulerende medicin fremfor Atomoxetin, der finde ingen evidens for, at Atomoxetin skulle virke bedre blandt dem, der har risiko for misbrug endsige dem, der er i misbrug. 11. Behandling med Quetiapin/Seroquel er off-label og begrundelsen herfor er ikke journalført. Selvom indikationen abstinensbehandling er almindelig praksis, sker doseringen meget tilfældigt uden opfølgning i for- hold til affekt og uden plan for nedtrapning i misbruget. Jeg skal ikke benægte, at jeg har brugt off-label Quetiapin/Seroquel til behandling af hashabstinenser, det bygger på empirisk viden og ikke dobbeltblindede placebo kontrollerede undersøgelser, som først nu er lige på trapperne. Jeg har i 14 år brugt Quetiapin til behandling af hashabstinenser. Det er min og mange andres erfaring, at der er meget stor forskel på, hvordan Quetiapin virker på de enkelte individer. Derfor lyder min mundtlige vejledning til patienterne således du skal have nok til, at du kan sove, men ikke så meget så du er sløv dagen efter. For langt hovedparten er en dosis til sovetid nok. Behandlingsvarigheden er meget afhængig af det tilgrundliggende misbrug og

7 kan variere fra uger til nogle måneder. Undtagelsesvis er der i forbindelse med hashabstinenser så svære symptomer i dagtiden, at jeg også anbefaler brugen af små mængder Quetiapin i dagtiden. Det er en fast del af mine aftaler med patienterne, forældre og eller misbrugbehandlere og pædagoger, at jeg gennem kontakt holdes opdateret på effekt og bivirkninger og herunder vejleder i dosering og udtrapning herunder også status for misbruget. Det rækker ud over min evner at forudsige et forløb, derfor er den meget fleksible tilgang med hyppige justeringer nødvendig. Jeg har ikke i alle tilfælde skriftligt dokumenteret denne komplekse del af planen. 12. Der er ikke udført opfølgende kontroller - hverken af effekt og bivirkninger eller somatiske forhold. Den psykiske tilstand er heller ikke til- strækkeligt fulgt, idet der er flere oplysninger om mistanke om selv- mordtanker og psykose uden at patienten er tilset. Selvmordstanker forekommer hos halvdelen af alle borger i Danmark på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vurdering af selvmordsrisiko har været og er stadig en del af min rutine hos samtlige patienter. De 12 journaler rummer 3 eksempler. I alle tilfælde har jeg umiddelbart handlet. I det ene tilfælde ved at starte medicinsk behandling således, at der ved opfølgning 2 dage efter var indtrådt en så markant bedring, at der ikke længere var forhøjet selvmordsrisiko. I det andet tilfælde ved at anmode om her og nu vurdering ved Børneungdomspsykiater, forløbet er beskrevet i det ovenstående. I det tredje tilfælde blev der givet udførlig instruks til faderen om opmærksomhed på at følge en evt. udvikling i selvmordstanker herunder vejledning i handlemuligheder og opfordring til umiddelbar kontakt til undertegnede. Kun i det tilfælde, hvor jeg vurderede behov for akut undersøgelse, reagerede patienten med udadrettet aggressiv og destruktiv handling som, fordi det samtidig var forbrydelser i forhold til straffeloven, gav anledning til samfundets straf fremfor sundhedsvæsenets hjælp. De øvrige mindre komplikationer er dokumenteret i min opfølgning på mail og ved samtaler fx har utilstrækkelig virkning og bivirkninger førte til præparatskift. I 2 tilfælde skift til ikke medicinsk behandling men træning med Neurofeedback. Neurofeedback er relativ ukendt i det danske sundhedsværen, men indgår eksempelvis som en del af anbefalingerne i de norske retningslinjer for behandling af ADHD. 13. Der foreligger ikke plan for øvrige psykosociale interventioner i form af intervention overfor misbruget, supplerende psykoterapi, ophold på institution/pædagogik, uddannelse og beskæftigelse, kontakt til forældre etc. Undersøgelse, behandling og opfølgning af samtlige 12 patienter er foregået i samarbejde med forældre, misbrugsbehandler og pædagogiske institutioner således, at der har været synergi mellem deres og mine tiltag. Jeg har ikke kompetencen til på fyldestgørende vis at redegøre for alle muligheder for tiltag inden for misbrugsbehandling og pædagogisk intervention i institutioner for børn og unge. Jeg har bedste fald kunnet bidrage med sparring, når vi har drøftet deres planer. Hvis jeg tager udgangspunkt i den patient, som jeg fandt velbehandlet i forhold til misbrug og ADHD og derfor viderehenviste til Børneungdomspsykiatrisk afdeling i Risskov, blev der fra deres side udtrykt undren over, hvad de så skulle og de havde ikke på opfølgningstidspunktet kunne bidrage med yderligere.

8 Jeg har erfaring fra udredning og behandling af mere end 800 patienter og har holdt mig opdateret omkring internationale videnskabelige undersøgelser om ADHD og mange andre psykiske sygdomme og lidelser. Specielt omkring ADHD har der nu igennem mere end 10 år været solid dokumentation for, at ADHD starter i barndommen, der er bred enighed om, at der skal være symptomer i barndommen, men det er blevet tydeligt, at problemerne kan indsætte på et senere tidspunkt idet, der er stor forskel på hvilke miljøer børnene opvokser i. Der kan være støttende miljøer med gode forældre, pædagoger, lærere m.v. som formår at kompensere og stimulere, så symptomerne ikke udvikler sig til problemer. Denne viden er integreret i den seneste revision af det amerikanske diagnosesystemet DSM5 og er en del af den kommende revision af WHO diagnosesystem ICD11, det betyder, at man tidligere skulle dokumentere problemer før 7 års alderen, nu skal man dokumentere symptomer før 12 års alderen. De i Danmark anvendte raitingscales og udredningsprocedure tager i meget vidt omfang udgangspunkt i de gamle diagnosekriterier, det betyder, at rigtig mange ikke får en diagnose og dermed mulighed for at få behandling hverken medicinsk eller specifik social behandling. Sundhedsstyrelsen skriver, at jeg er til fare for mine patienter, jeg vil gerne påstå, at Sundhedsstyrelsen er til fare for alle dem, der pga. forældede procedurer ikke får en diagnose og behandling. Senest har Børneungdomspsykiater Søren Dalsgaard publiceret artikel i The Lancet, undersøgelsen viser, at mennesker med ADHD har en væsentlig forøget risiko for tidlig død for de fleste mere end dobbelt så høj som en sammenlignelig rask, der er en særlig gruppe, som har 8 gange større risiko for tidlig død, det er dem, der har svære adfærdsforstyrrelser samtidig med ADHD og det er dem, der har misbrug samtidig med ADHD. Den altovervejende grund til øget risiko for tidlig død er ulykker, der er ikke i artiklen nævnt død pga. komplikationer til medicinsk behandling. Undersøgelsen er lavet ud fra danske patienter, som vel at bemærke har fået ADHD diagnose, det kunne være interessant at vide, hvor mange der pga. krav om stoffrihed ikke har fået relevant behandling på dødstidspunktet. Jeg tænker, at artiklen kunne være et godt udgangspunkt for revision af praksis med at tilbyde den mindst effektiv behandling til dem, der er så uheldige ikke at kunne stoppe med misbrug før behandlingen er startet. Der har nyligen været en grundig undersøgelse af forekomsten af psykisk sygdom blandt varetægtsarrestanter i Vestre Fængsel, da jeg læste undersøgelsen, undrede det mig, at så få fik diagnosen ADHD, det hænger naturligvis sammen med de meget restriktive diagnostiske procedurer udfra et forældet diagnosesystem. Som jeg husker det, var det kun 18%, der fik diagnosen selvom, der i undersøgelsen bemærkes, at rigtig mange havde store problemer med koncentration og uro. Man valgte i tankevækkende mange tilfælde at stille en Personlighedsforstyrrelsesdiagnose, efter de nye diagnosekriterier kræver en sådan diagnose udelukkelse af fx ADHD. I svenske fængsler har man taget konsekvensen, man ser ikke længere i gennem fingrene med misbrug i fængslerne, de lukkede fængsler er stoffri, man behandler fanger for deres psykiske sygdom herunder ADHD, der er gode svenske undersøgelser, der viser, at 1 krone brugt på behandling af en indsat med ADHD sparer samfundet for 20 kroner på længere sigt. De danske fængsler tilkøber i tilfældigt omfang psykiater assistance i forhold til de indsatte, det er ikke et tilbud knyttet til det danske sundhedsvæsen. Misbrugsbehandling er en social og dermed kommunal opgave, hvis man i kommunerne ønsker psykiatrisk assistance, må denne tilkøbes for kommunale midler, kun i ekstreme tilfælde, kan der udarbejdes en koordinationsplan, der findes meget detaljerede retningslinjer for udarbejdelse af koordinationsplaner for psykiatrisk, social og misbrugsbehandlings

9 indsats, jeg har endnu ikke mødt den første, der har fået det tilbudt. Jeg har ikke kendskab til, hvem der er koordinator for en sådan indsats i Region Midt eller Region Nordjylland, hvor jeg jævnligt kommer Inspirationen til min indsats overfor unge er kommet fra alle de voksne patienter med misbrugsproblemer, jeg igennem årene har mødt. Samtlige disse er blevet svigtet som børn, svigtet af et utilstrækkeligt sundhedsvæsen, der kun undersøgte 1 % af alle børn og unge, hvor 10 % burde undersøges. Der har været systematisk undladelse af behandling af børn og unge med misbrugsproblemer. Der har ikke været ekspertise i hverken Børneungdoms eller voksenpsykiatrien således, har man dokumenterbart været medvirkende årsag til talrige menneskers alt for tidlige død. De 12 journaler Sundhedsstyrelsen har gennemgået er alle eksempler på unge med meget alvorlige psykiske problemer de fleste kombineret med misbrug. Nogle var anbragt i særdeles omkostningsfyldte pædagogiske rammer, jeg vil påstå, at deres respektive praktiserende læger ikke har haft en forventning til, at der var et tilbud i Børneungdomspsykiatrien til disse unge mennesker. Der har været afmagt blandt pædagoger, misbrugsbehandlere og forældre også afmagt i forhold til et håb om hjælp fra det danske sundhedsvæsen. Jeg er helt sikker på, at der på en række punkter er mulighed for en bedre indsats end det, jeg har gjort. Jeg finder, at Sundhedsstyrelsens udkast til fremstilling af mine fejl giver et alt for forvrænget billede og at Sundhedsstyrelsen på den måde dækker over de utilstrækkelige forhold i sundhedsvæsenet. Min indsats over for de unge var også tænkt som en provokation. I har heldigvis ikke kritiseret mine diagnoser, I har ikke sat spørgsmålstegn ved behovet for behandling, tak for det. I har ikke sagt, at behandling var overflødig tværtimod, har I sagt, at jeg burde have henvist flere end jeg har. Med venlig hilsen Henning Laugesen Speciallæge i psykiatri Misbrugspsykiatrisk Klinik Fuglebakkevej Århus V

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen.

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/9 2014 sagsnr. 5-4411-1729/1/ Tak fordi I viser opmærksomhed

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Morten Ludvig Kraft Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

Audit for voksne med ADHD

Audit for voksne med ADHD Audit for voksne med ADHD Ligheder og forskelle mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland 2015 Baggrund og formål Det er historisk forholdsvist nyt, at voksne patienter diagnosticeres og behandles

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed fratager dig øjeblikkeligt og midlertidigt din autorisation

Styrelsen for Patientsikkerhed fratager dig øjeblikkeligt og midlertidigt din autorisation Stig Gerdes Vejrmosegårds Allé 065 7000 Fredericia Afgørelse om midlertidig autorisationsfratagelse Styrelsen for Patientsikkerhed fratager dig øjeblikkeligt og midlertidigt din autorisation som læge.

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere