Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år"

Transkript

1 Til Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej Randers SV Att Embedslæge Elisabeth Work Århus d 23 Marts 2015 Høringssvar til Sagsnr /1/ Reference EL W Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år Baggrunden for, at jeg er kommet i Sundhedsstyrelsens søgelys, er ikke klager fra patienter, pårørende eller samarbejdspartnere. Jeg så en 15-årig pige i forbindelse med meget svær afhængighed af hash. Flere i hendes familie havde diagnosen ADHD. Hun havde maget alvorlige symptomer på ADHD, som stemte rigtig godt overens med selvbehandling med hash. Hun havde i øvrigt prøvet talrige andre stoffer herunder medicin mod ADHD, hvis virkning hun beskrev fuldstændig, som man kunne ønske det ved behandlingsstart. Hun var uden støtte fra forældrene kommet på afvænningsophold. Jeg iværksatte udfra hendes erfaringer med ADHD medicin en hurtig optrapning i Concerta. Jeg startede behandling for hashabstinenser med Quetiapin og det lykkedes i løbet af ganske kort tid at få hende fri af hash og væsentlig mere stabiliseret. På baggrund af hendes øvrige sociale problematik blev hun ikke sendt hjem, men kom på institution for unge, hvor hun i løbet af ½ års tid igen udviklede et svært misbrug. Institutionen var orienteret om, at de kunne kontakte mig på mail, men de valgte først at kontakte mig, da problemerne var meget store og de var på det tidspunkt ikke indstillet på at betale for opfølgende samtale, derfor foreslog jeg, at patienten blev henvist til Børneungdomspsykiatrisk afdeling, hvilket efterfølgende skete. Patienten blev under indlæggelse på Børneungdomspsykiatrisk afdeling hjulpet fri af misbruget og startede behandling med Strattera. Det var under denne indlæggelse, at en læge i Børneungdomspsykiatrisk regi indsendt underretning til Sundhedsstyrelsen om, at jeg som voksen psykiater havde set hende, at jeg havde startet hurtigt op i ADHD medicin og at jeg havde behandlet med Quetiapin mod hashabstinenser. Der var ikke stillet spørgsmål ved min diagnose ADHD. Min påstand i dag er, at hun ville være stillet over for krav om afholdenhed før, hun var kommet i behandling, hvis ikke jeg havde banet vejen. Min sag er således ikke startet på baggrund af klager fra de unge, deres forældre, misbrugsbehandlere eller institutioner. Tværtimod har forældre og samarbejdspartnere udtrykt bekymring for hvem der så skal hjælpe de unge i fremtiden. Her følger de 13 klagepunkter og mine svar og kommentarer. 1. Der er ingen begrundelse for hvorfor patienterne ikke er forsøgt henvist til børneungdomspsykiater. Der er ikke tale om akutte tilstande og i flere tilfælde har børneungdomspsykiatrien tidligere været involveret og der kunne genhenvises.

2 Jeg husker tydeligt den første patient, jeg behandlede for ADHD selv om, patienten ikke var fyldt 18 år, det var på Center for Misbrugsbehandling i Århus, hvor jeg havde gjort de første erfaringer med behandling af mennesker med misbrugsproblemer og ADHD, på baggrund af de positive erfaringer med dem, der var fyldt 18 år, blev jeg spurgt, om, jeg ville se en, der var under 18 år, hvilket jeg valgte at gøre og patienten havde rigtig mange tegn på ADHD og misbrug, der umiskendeligt lignede selvbehandling. Patienten blev ligesom så mange andre misbrugsfri og fik mange andre frihedsgrader i sit liv. Jeg tænkte, der må være mere end bare diagnose og medicin til dette unge mennesker og henviste til Børneungdomspsykiatrisk Hospital, jeg vedlagde min journal og blev indkaldt til netværksmøde, der var indkaldt sagsbehandler fra kommunen, patientens mor, patienten, der deltog ud over Speciallæge i Børneungdomspsykiatri en Psykolog. Man havde valgt ikke at tale med patienten før dette møde og mødet blev indledt med en meddelelse om, at denne patient har ikke ADHD. Jeg valgte den konstruktive tilgang og gennemgik de tydelige symptomer på ADHD, der havde været gennem hele patients liv. Assisteret af moderen gjorde jeg rede for slægtshistorien med sandsynlig disposition til ADHD og sidst men ikke mindst de meget markante positive virkninger af medicinsk behandling, som såvel mor og patient kunne bekræfte. Jeg fik således medhold i, at diagnosen nok var rigtig. Konklusionen på mødet blev, patienten har ADHD, er velbehandlet med medicin, der er ikke yderligere tilbud fra Børneungdomspsykiatrisk side, resten af opgaven er social og mor. Medicinen kunne fremover udskrives via praktiserende læge. Havde jeg ikke set denne patient, ville en henvisning til Børneungdomspsykiatrisk afdeling på det tidspunkt have medført en afvisning på baggrund af misbrugsproblemerne, sådan var det 2008 på Børneungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov. Siden har jeg i flere sammenhænge fået forespørgsler om undersøgelse af unge mennesker med misbrug, hvor man har haft mistanke om, at der kunne ligge psykiatrisk sygdom til grund for misbruget. I den fulde overbevisning, at mit tilbud ville være et alternativ til ingenting, har jeg valgt at påtage mig opgaven i en række sammenhænge selvom, jeg godt vidste, at Sundhedsstyrelsen ikke billigede dette. Jeg har holdt mig opdateret i forhold til denne afvisningspraksis og har med stor glæde konstateret, at den ikke længere eksisterer, nu er det ikke i orden at afvise længere og det har betydet, at mange flere nu bliver undersøgt, i 2007 var det ca. 1% af samtlige børn og unge, der blev set af en Børneungdomspsykiater, nu er det omkring 3 %. En meget store del bliver afsluttet efter første samtale, således er det uvist, hvor stor stigningen har været i antallet af børn og unge, der får behandling. Praksis i forhold til børn og unge med misbrug har flyttet sig lidt, der er enkelte, der får diagnosen ADHD selvom de har et misbrug, under forudsætning af, at den unge magter at stoppe sit misbrug i en periode på 3 måneder, kan behandling med Strattera (den mindst virksomme medicin med Indikationen ADHD) komme på tale. Misbrugsophør overlades til den unge og dennes forældre under opfordring til at kontakte en det kommunale misbrugstilbud. I de Misbrugscentre jeg har kontakt til, har det ikke været praksis, at Børneungdomspsykiatriskafdeling kontakter misbrugscenteret mhp. at samarbejde, misbrugsbehandling er ifølge Sundhedsstyrelsen en social opgave. Efter praksis med afvisninger blev ændret til, at ingen måtte afvises, har jeg igen henvist en række unge mennesker og der tegner sig et tydeligt billede, det er lykkedes at få etableret behandlingsforløb hos unge, der er kommet fri af misbrug, det er med overtale lykkedes, at få Børneungdomspsykiaterne til at videreføre medicinsk behandling påbegyndt af mig, når de unge har været misbrugsfri. Jeg har flere eksempler på afslutning efter første samtale, i de tilfælde, hvor den unge ikke var stoppet misbruget, i flere tilfælde med direkte henvisning til fortsat kontakt til undertegnede. Blandt disse har der været unge, der pga. ubehandlet ADHD, misbrugsproblemer og svære sociale problemer hos forældrene har tilbragt adskillige år på institution. En har jeg mødt i et midlertidigt afrusningstilbud under ophold på forsorgshjem, denne patient var hjemløs, der var ingen støtte fra forældrene,

3 patienten var i svært misbrug herunder begyndende alvorlig kriminalitet, berigelseskriminalitet, pushervirksomhed og voldskriminalitet. Abstinenserne i forbindelse med misbrugsreduktion gjorde patienten aggressiv og der var begrundet frygt for voldelige handlinger. Patienten havde effekt af medicin mod ADHD, men sov ikke, fordi ADHD medicinen ikke virkede om natten. De sidste to patienter var nået igennem deres deroute uden, at nogen havde søgt henvisning til Børneungdomspsykiatrisk behandling, hvilket kunne have været meget velbegrundet fra allertidligste barndom, man kan undre sig over hvorfor, man kan undre sig rigtig meget over, hvorfor Børneungdomspsykiatrisk Hospital i Aarhus ikke ville påtage sig opgaven i disse meget svære tilfælde. Når du læser dette, håber jeg, du forstår, hvorfor jeg ikke i alle tilfælde, hvor jeg ser unge mennesker under 18 år, henviser til behandling i Børneungdomspsykiatrisk regi. Ud af de 12 patienter Sundhedsstyrelsen har udbedt sig min redegørelse for er således kun 3 søgt henvist til behandling i Børneungdomspsykiatrisk regi, en henviste jeg umiddelbart, fordi der var alvorlige psykotiske symptomer udviklet uafhængigt af tidligere misbrug, patienten havde været stoffri 1 år ved min undersøgelse og symptomerne opfyldte kriterierne for Skizofreni, udover henvisningen skrev jeg recept på relevant antipsykotiskmedicin, som patienten valgte ikke at tage, patienten blev tilknyttet specialtilbud for unge med skizofreni, hvor man ikke har formået at få patienten til at tage antipsykotisk medicin og er tilsyneladende stadig afventende nu 1 år efter, kontakten begyndte. En var en ung, der havde tilbragt tid på institution pga. svære sociale problemer i hjemmet og pga. misbrugsproblemer og dertilhørende kriminalitet. Patienten var ikke under det søgt udredt for evt. tilgrundliggende psykisk sygdom, men patienten havde selv mistanke om ADHD, hvilket jeg kunne bekræfte ved min undersøgelse på et Rusmiddelcenter, efter opstart af ADHD medicin, valgte patienten at stoppe med misbrug, efter kort tid kunne patienten udtrappes af abstinensmedicin, denne patient blev undersøgt på Børneungdomspsykiatrisk afdeling, hvor man kunne bekræfte diagnosen ADHD, deres spørgsmål til patienten og institutionen var, nu får du medicin, hvad ønsker du mere? Den tredje patient var på institution med et enkeltmandstilbud dvs. patienten havde et personale omkring sig døgnet rundt for at yde den ypperste pædagogiske indsats i øvrigt efter kognitiv ressourcefokuseret accepterende pædagogiske metoder KRAP. Patienten havde tidligere haft kontakt til både Børneungdomspsykiatrisk afdeling og praktiserende Børneungdomspsykiater. Patienten var i misbrug. Institutionen kontaktede mig i håb om, at jeg med min specialviden kunne bidrage med relevante tiltag, men selv med dette kom jeg til kort og håbet hos patienten brast, i reaktionen på dette vurderede jeg, at der var alvorlig fare for, at patienten ville begå selvmord på kontaktede akut Børneungdomspsykiatriskafdeling, som valgte at lave en vurdering, efter samtale i Modtagelsen blev patienten afsluttet uden videre tilbud dog mulighed for henvisning til ambulant kontakt via praktiserende læge. En Speciallæge i Børneungdomspsykiatri kan ikke efter en vurdering i modtagelsen henvise til eget ambulatorium, der kan alene tages stilling til et behov for akut indlæggelse. Patienten kom hjem og begik meget massivt hærværk, hvorfor patienten blev overflyttet til lukket ungdomsinstitution inden for kriminalforsorgen. Det skal anføres, at denne lukkede institution under kriminalforsorgen tilkøber assistance fra privat praktiserende Børneungdomspsykiater uden overenskomst med Regionen dvs. en psykiater uden for det offentlige sundhedsvæsen. Således har Sundhedsstyrelsen ved gennemgang af mine 12 patientsager fået indblik i, hvilke odds jeg har været op imod ved forsøg på henvisning til Børneungdomspsykiatrisk behandling i det danske sundhedsvæsen alligevel skriver de, at jeg ikke har forsøgt henvisning til Børneungdomspsykiatrien.

4 2. Journalerne er ikke ført med omhu og samvittighedsfuldhed. Der er alvorlige mangler i forhold til at journalføre oplysninger udefra, her under oplysninger fra kommune og misbrugscenter, mailkorrespondance med forældre og kontaktpersoner og vigtige observationer gjort af personale i misbrugsinstitutionerne. Samtlige dokumenter fra samarbejdspartnere er indscannede og ligger i min journal. Der er anamnese fra samarbejdspartnere, der er PPR-undersøgelser, resumeer fra tidligere behandlingstiltag ect. Mail korrespondancen er, som det fremgår, tilgængelig og medsendt til Sundhedsstyrelsen. Jeres påstand i punkt 2 er således ikke i overensstemmelse med virkeligheden. 3. Der foreligger ikke en tilstrækkelig og grundig anamnese. Oftest er der kun tale om oplysninger fra den unge. Der er ikke forsøgt opnået anamnese ved forældre eller forsøgt rekvireret oplysninger udefra i form af skoleoplysninger, oplysninger fra kommunen eller tidligere undersøgelser eller behandlingsforsøg. Jeg har ikke set unge patienter uden deltagelse af forældre og/eller misbrugsbehandler/pædagoger på institutioner. Ud over de mundtlige oplysninger, der er givet, foreligger alle på undersøgelsestidspunktet tilgængelige sagsakter indscannede i min journal. I de 12 patienter Sundhedsstyrelsen har gennemgået deltog mindst 1 forældre i udredningen i 6 tilfælde. 4. Udredningen suppleres sjældent med ratingscales eller diagnostiske interviews, selvom det flere steder er relevant. I de afsluttende bemærkninger har jeg skevet lidt mere udførligt om de nye diagnostiske kriterier for ADHD. Den mest udbredte og internationalt anerkendte ratingscale i forhold til ADHD er ASRS. Det er ikke et diagnostisk redskab men et screeningsinstrument, som kan bruges af ikke medicinal personer til opsporing af sygdom. I 80% af tilfældene er screeningsresultatet i ASRS i overensstemmelse med en diagnose stillet efterfølgende dvs. der er nogle, der har symptomer uden, at det er udtryk for ADHD og der er nogle, der har ADHD uden at have symptomer nok. ASRS og andre ratingscales foreligger indscannet i mine journaler, hvor det er relevant dvs. ikke, hvis der tidligere er stillet en ADHD diagnose og ikke, hvis ADHD ikke er diagnosen. 5. Der er ingen oplysninger i journalen om alvorlige psykosociale forhold. Hvis man ikke medregner bilag i journalen, er det klart, at min dokumentation for disse problemer ikke er detaljeret. Alene det faktum, at udredningen foregår på et misbrugscenter eller en institution er, som jeg ser det, et udtryk for meget alvorlige sociale problemer forbundet med meget store omkostninger for børn og deres forældre for slet ikke at tale om samfundets økonomiske omkostninger. 6. Der udføres stort set ikke somatisk undersøgelse, herunder somatisk

5 anamnese med fokus på kontraindikationer til medicin, samt somatisk undersøgelse inklusiv, BT, puls, højde og vægt som minimum. Jeg vedgår, at jeg ikke i min journal har dokumenteret somatiske symptomer og undersøgelser tilstrækkelig omfang. Jeg har ændret min praksis på dette område og i de tilfælde, hvor der er symptomer, som jeg ikke med rimelig sikkerhed kan vurdere, henviser jeg nu til undersøgelse hos de praktiserende læger. I april 2014 så jeg en dengang 14 årig dreng på institution, hvor han var anbragt pga. svære adfærdsforstyrrelser, undersøgelsen foregik i samarbejde med forældrene og institutionen. Drengen var ikke tidligere psykiatrisk undersøgt. Jeg fandt meget stor mistanke om ADHD og valgte at tilbyde ham behandling med Methylphenidat, hvilket forældrene accepterede. Patienten havde god effekt de første dage, men udviklede et besvimelsestilfælde, hvorfor forældrene efter aftale stoppede medicinen og kontaktede mig. Han blev udredt på hjerteafdeling, hvor man ikke kunne give en sikker forklaring, der var en mindre variation i hans EKG. Jeg valgte at henvise til Psykiatrien i Nordjylland. Jeg blev senere kontaktet, om jeg virkelig mente, at de skulle se denne patient, det er jo bare adfærdsforstyrrelser. Dertil var mit svar, at jeg alternativt ville rådføre mig med embedslægen om, hvordan jeg bedst behandlede ham. De valgte at se ham efterfølgende og han er nu i behandling med Methylphenidat for ADHD. 7. Medicin indledes oftest i første samtale uden klar og entydig indikation. Jeg bruger mellem 1½ og 2 timer til første samtale. Dette er for udgået af forberedelse i form af gennemgang af sagsakter. Undersøgelsen afsluttes med, at jeg sammen med den unge, forældrene og samarbejdspartnere dikterer min journal, under det har de mulighed for at komme med indvendinger på mistanke om misforståelser, spørgsmål, hvis der er behov for uddybning, der er således ingen, der behøver at gå fra samtalen med et ubesvaret spørgsmål. Enhver indvending fra den unge, den unges forældre eller samarbejdspartner vil blive taget alvorligt fra min side. Der er altid påført indikation og dette føres omhyggeligt i Fælles Medicinkort dvs. det fremgår også af de pakninger, der siden bliver afhentet på Apoteket. Såvel misbrug som ADHD er forbundet med markant overdødelighed, langt hovedparten af mine patienter hører til den alvorlige kategori af ADHD patienter, hvor dødeligheden er 8 gange højere end normalbefolkningen selv, når de er diagnosticeret og søgt behandlet for ADHD. Med denne forøgede dødsrisiko er det med fuld overlæg, at jeg stiler efter optimal behandling så hurtigt som muligt herunder medicinens virkning i alle de vågne timer. 8. Der foreligger ikke plan for behandling inkl. informeret samtykke fra patient og forældre samt plan for opfølgning og kontrol. Jeg erkender, at jeg ikke detaljeret skrifteligt dokumenterer mine planer herunder informeret samtykke.

6 Der foreligger skriftligt samtykke for alle på nær 2 patienter, disse er indscannede og medsendt. De 2 undtagelser er udtryk for, at der i forbindelse med ophold på den pågældende afrusnings institution er indhentet skriftligt samtykke. Jeg betragter det som informeret samtykke, når patient, forældre og eller samarbejdspartnere har deltaget i udfærdigelsen af min journal herunder har haft mulighed for at gøre indvendinger og stille spørgsmål mens, jeg dikterer journalen. Jeg betragter det som underforstået, at min indsats kun er et psykiatrisk delelement af den sociale plan/misbrugsbehandlingsplan, som er baggrunden for, at min undersøgelse overhovedet har fundet sted. I alle tilfælde er der planer om opfølgning via kontakt dvs. forældre og samarbejdspartnere kan i 90 % af tilfældene påregne at have svar på spørgsmål inden for 1 hverdagsdøgn. Hvis ikke der på den måde findes relevante løsninger, har samarbejdspartnere fri råderet over min tid ved mit næste fremøde. Tilfælde af mere akut karakter, kan telefonkontakt aftes via min sekretær. Der kan inden for få dage findes tid til face to face opfølgning i min klinik. Disse helt basale standarder har jeg fundet overflødige at anføre for hver enkelt patient. 9. Der behandles ofte med mere end et præparat ad gangen uden særlig begrundet indikation. Ved mine ordinationer via Fælles Medicinkort såvel som i min journal påføres altid indikation. I de tilfælde hvor der tale om både ADHD og hashmisbrug starter jeg behandlingen af begge dele samtidig. 10. Behandling med Melhyphcnidat er off-label i forhold til indikation, do- sis og optrapning uden særlige notater i journalen her om. Ved misbrug er 1. valg Atomoxetin. Dosis overskrider i tiere tilfælde anbefalinger og der gives ofte depot præparat 2 gange daglig uden begrundelse. Optrapningen sker hurtigt (ofte hen over en uge) uden begrundelse. Bivirkninger som søvnproblemer behandles ikke hensigtsmæssigt. Jeg skal ikke benægte, at jeg i forhold til en gruppe af ADHD patienter, som hører til dem med højst risiko for tidlig død ikke altid har fulgt de vejledende doser, der stammer fra randomiserede, dobbeltblindede undersøgelser blandt ADHD patienter uden misbrug og uden alvorlig samtidig anden psykisk sygdom. Specielt vil jeg gerne erkende, at jeg har valgt at bruge Centralstimulerende medicin fremfor Atomoxetin, der finde ingen evidens for, at Atomoxetin skulle virke bedre blandt dem, der har risiko for misbrug endsige dem, der er i misbrug. 11. Behandling med Quetiapin/Seroquel er off-label og begrundelsen herfor er ikke journalført. Selvom indikationen abstinensbehandling er almindelig praksis, sker doseringen meget tilfældigt uden opfølgning i for- hold til affekt og uden plan for nedtrapning i misbruget. Jeg skal ikke benægte, at jeg har brugt off-label Quetiapin/Seroquel til behandling af hashabstinenser, det bygger på empirisk viden og ikke dobbeltblindede placebo kontrollerede undersøgelser, som først nu er lige på trapperne. Jeg har i 14 år brugt Quetiapin til behandling af hashabstinenser. Det er min og mange andres erfaring, at der er meget stor forskel på, hvordan Quetiapin virker på de enkelte individer. Derfor lyder min mundtlige vejledning til patienterne således du skal have nok til, at du kan sove, men ikke så meget så du er sløv dagen efter. For langt hovedparten er en dosis til sovetid nok. Behandlingsvarigheden er meget afhængig af det tilgrundliggende misbrug og

7 kan variere fra uger til nogle måneder. Undtagelsesvis er der i forbindelse med hashabstinenser så svære symptomer i dagtiden, at jeg også anbefaler brugen af små mængder Quetiapin i dagtiden. Det er en fast del af mine aftaler med patienterne, forældre og eller misbrugbehandlere og pædagoger, at jeg gennem kontakt holdes opdateret på effekt og bivirkninger og herunder vejleder i dosering og udtrapning herunder også status for misbruget. Det rækker ud over min evner at forudsige et forløb, derfor er den meget fleksible tilgang med hyppige justeringer nødvendig. Jeg har ikke i alle tilfælde skriftligt dokumenteret denne komplekse del af planen. 12. Der er ikke udført opfølgende kontroller - hverken af effekt og bivirkninger eller somatiske forhold. Den psykiske tilstand er heller ikke til- strækkeligt fulgt, idet der er flere oplysninger om mistanke om selv- mordtanker og psykose uden at patienten er tilset. Selvmordstanker forekommer hos halvdelen af alle borger i Danmark på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vurdering af selvmordsrisiko har været og er stadig en del af min rutine hos samtlige patienter. De 12 journaler rummer 3 eksempler. I alle tilfælde har jeg umiddelbart handlet. I det ene tilfælde ved at starte medicinsk behandling således, at der ved opfølgning 2 dage efter var indtrådt en så markant bedring, at der ikke længere var forhøjet selvmordsrisiko. I det andet tilfælde ved at anmode om her og nu vurdering ved Børneungdomspsykiater, forløbet er beskrevet i det ovenstående. I det tredje tilfælde blev der givet udførlig instruks til faderen om opmærksomhed på at følge en evt. udvikling i selvmordstanker herunder vejledning i handlemuligheder og opfordring til umiddelbar kontakt til undertegnede. Kun i det tilfælde, hvor jeg vurderede behov for akut undersøgelse, reagerede patienten med udadrettet aggressiv og destruktiv handling som, fordi det samtidig var forbrydelser i forhold til straffeloven, gav anledning til samfundets straf fremfor sundhedsvæsenets hjælp. De øvrige mindre komplikationer er dokumenteret i min opfølgning på mail og ved samtaler fx har utilstrækkelig virkning og bivirkninger førte til præparatskift. I 2 tilfælde skift til ikke medicinsk behandling men træning med Neurofeedback. Neurofeedback er relativ ukendt i det danske sundhedsværen, men indgår eksempelvis som en del af anbefalingerne i de norske retningslinjer for behandling af ADHD. 13. Der foreligger ikke plan for øvrige psykosociale interventioner i form af intervention overfor misbruget, supplerende psykoterapi, ophold på institution/pædagogik, uddannelse og beskæftigelse, kontakt til forældre etc. Undersøgelse, behandling og opfølgning af samtlige 12 patienter er foregået i samarbejde med forældre, misbrugsbehandler og pædagogiske institutioner således, at der har været synergi mellem deres og mine tiltag. Jeg har ikke kompetencen til på fyldestgørende vis at redegøre for alle muligheder for tiltag inden for misbrugsbehandling og pædagogisk intervention i institutioner for børn og unge. Jeg har bedste fald kunnet bidrage med sparring, når vi har drøftet deres planer. Hvis jeg tager udgangspunkt i den patient, som jeg fandt velbehandlet i forhold til misbrug og ADHD og derfor viderehenviste til Børneungdomspsykiatrisk afdeling i Risskov, blev der fra deres side udtrykt undren over, hvad de så skulle og de havde ikke på opfølgningstidspunktet kunne bidrage med yderligere.

8 Jeg har erfaring fra udredning og behandling af mere end 800 patienter og har holdt mig opdateret omkring internationale videnskabelige undersøgelser om ADHD og mange andre psykiske sygdomme og lidelser. Specielt omkring ADHD har der nu igennem mere end 10 år været solid dokumentation for, at ADHD starter i barndommen, der er bred enighed om, at der skal være symptomer i barndommen, men det er blevet tydeligt, at problemerne kan indsætte på et senere tidspunkt idet, der er stor forskel på hvilke miljøer børnene opvokser i. Der kan være støttende miljøer med gode forældre, pædagoger, lærere m.v. som formår at kompensere og stimulere, så symptomerne ikke udvikler sig til problemer. Denne viden er integreret i den seneste revision af det amerikanske diagnosesystemet DSM5 og er en del af den kommende revision af WHO diagnosesystem ICD11, det betyder, at man tidligere skulle dokumentere problemer før 7 års alderen, nu skal man dokumentere symptomer før 12 års alderen. De i Danmark anvendte raitingscales og udredningsprocedure tager i meget vidt omfang udgangspunkt i de gamle diagnosekriterier, det betyder, at rigtig mange ikke får en diagnose og dermed mulighed for at få behandling hverken medicinsk eller specifik social behandling. Sundhedsstyrelsen skriver, at jeg er til fare for mine patienter, jeg vil gerne påstå, at Sundhedsstyrelsen er til fare for alle dem, der pga. forældede procedurer ikke får en diagnose og behandling. Senest har Børneungdomspsykiater Søren Dalsgaard publiceret artikel i The Lancet, undersøgelsen viser, at mennesker med ADHD har en væsentlig forøget risiko for tidlig død for de fleste mere end dobbelt så høj som en sammenlignelig rask, der er en særlig gruppe, som har 8 gange større risiko for tidlig død, det er dem, der har svære adfærdsforstyrrelser samtidig med ADHD og det er dem, der har misbrug samtidig med ADHD. Den altovervejende grund til øget risiko for tidlig død er ulykker, der er ikke i artiklen nævnt død pga. komplikationer til medicinsk behandling. Undersøgelsen er lavet ud fra danske patienter, som vel at bemærke har fået ADHD diagnose, det kunne være interessant at vide, hvor mange der pga. krav om stoffrihed ikke har fået relevant behandling på dødstidspunktet. Jeg tænker, at artiklen kunne være et godt udgangspunkt for revision af praksis med at tilbyde den mindst effektiv behandling til dem, der er så uheldige ikke at kunne stoppe med misbrug før behandlingen er startet. Der har nyligen været en grundig undersøgelse af forekomsten af psykisk sygdom blandt varetægtsarrestanter i Vestre Fængsel, da jeg læste undersøgelsen, undrede det mig, at så få fik diagnosen ADHD, det hænger naturligvis sammen med de meget restriktive diagnostiske procedurer udfra et forældet diagnosesystem. Som jeg husker det, var det kun 18%, der fik diagnosen selvom, der i undersøgelsen bemærkes, at rigtig mange havde store problemer med koncentration og uro. Man valgte i tankevækkende mange tilfælde at stille en Personlighedsforstyrrelsesdiagnose, efter de nye diagnosekriterier kræver en sådan diagnose udelukkelse af fx ADHD. I svenske fængsler har man taget konsekvensen, man ser ikke længere i gennem fingrene med misbrug i fængslerne, de lukkede fængsler er stoffri, man behandler fanger for deres psykiske sygdom herunder ADHD, der er gode svenske undersøgelser, der viser, at 1 krone brugt på behandling af en indsat med ADHD sparer samfundet for 20 kroner på længere sigt. De danske fængsler tilkøber i tilfældigt omfang psykiater assistance i forhold til de indsatte, det er ikke et tilbud knyttet til det danske sundhedsvæsen. Misbrugsbehandling er en social og dermed kommunal opgave, hvis man i kommunerne ønsker psykiatrisk assistance, må denne tilkøbes for kommunale midler, kun i ekstreme tilfælde, kan der udarbejdes en koordinationsplan, der findes meget detaljerede retningslinjer for udarbejdelse af koordinationsplaner for psykiatrisk, social og misbrugsbehandlings

9 indsats, jeg har endnu ikke mødt den første, der har fået det tilbudt. Jeg har ikke kendskab til, hvem der er koordinator for en sådan indsats i Region Midt eller Region Nordjylland, hvor jeg jævnligt kommer Inspirationen til min indsats overfor unge er kommet fra alle de voksne patienter med misbrugsproblemer, jeg igennem årene har mødt. Samtlige disse er blevet svigtet som børn, svigtet af et utilstrækkeligt sundhedsvæsen, der kun undersøgte 1 % af alle børn og unge, hvor 10 % burde undersøges. Der har været systematisk undladelse af behandling af børn og unge med misbrugsproblemer. Der har ikke været ekspertise i hverken Børneungdoms eller voksenpsykiatrien således, har man dokumenterbart været medvirkende årsag til talrige menneskers alt for tidlige død. De 12 journaler Sundhedsstyrelsen har gennemgået er alle eksempler på unge med meget alvorlige psykiske problemer de fleste kombineret med misbrug. Nogle var anbragt i særdeles omkostningsfyldte pædagogiske rammer, jeg vil påstå, at deres respektive praktiserende læger ikke har haft en forventning til, at der var et tilbud i Børneungdomspsykiatrien til disse unge mennesker. Der har været afmagt blandt pædagoger, misbrugsbehandlere og forældre også afmagt i forhold til et håb om hjælp fra det danske sundhedsvæsen. Jeg er helt sikker på, at der på en række punkter er mulighed for en bedre indsats end det, jeg har gjort. Jeg finder, at Sundhedsstyrelsens udkast til fremstilling af mine fejl giver et alt for forvrænget billede og at Sundhedsstyrelsen på den måde dækker over de utilstrækkelige forhold i sundhedsvæsenet. Min indsats over for de unge var også tænkt som en provokation. I har heldigvis ikke kritiseret mine diagnoser, I har ikke sat spørgsmålstegn ved behovet for behandling, tak for det. I har ikke sagt, at behandling var overflødig tværtimod, har I sagt, at jeg burde have henvist flere end jeg har. Med venlig hilsen Henning Laugesen Speciallæge i psykiatri Misbrugspsykiatrisk Klinik Fuglebakkevej Århus V

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen.

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/9 2014 sagsnr. 5-4411-1729/1/ Tak fordi I viser opmærksomhed

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center- Region Midtjylland,

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Lægeforeningen redegør i dette notat for emner, som regeringen bør inddrage i den nationale forebyggelsesplan.

Lægeforeningen redegør i dette notat for emner, som regeringen bør inddrage i den nationale forebyggelsesplan. Lægeforeningen Notat 26. juni 2009 Jr. 2009-3782/265277 PK Emne: Til: Fra: En national forebyggelsesplan for hele befolkningen Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Lægeforeningen Lægeforeningen redegør

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere