Temae%ermiddag om hash Skadevirkninger og regulering Dansk Design Center 3. november Tillykke med de 10 år?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temae%ermiddag om hash Skadevirkninger og regulering Dansk Design Center 3. november 2011. Tillykke med de 10 år?"

Transkript

1 Temae%ermiddag om hash Skadevirkninger og regulering Dansk Design Center 3. november 2011 Tillykke med de 10 år?l stofrådgivningen

2

3 Antal stofmisbrugere og antal dødsfald Antal brugere Dødsfald x

4 Antal stofmisbrugere i Danmark Rød: Samtlige. Grøn: hash. Blå: i.v. misbrugere

5 Hovedstof. Nye brugere % opiater kokain hash

6 Misbrug som led i et generelt problemadfærdssyndrom Adfærds- forstyrrelser Sociale problemer Følelsesmæssige Forstyrrelser (psykisk sygdom) Hashmisbrug Soma?ske sygdomme Kogni?ve forstyrrelser (inkl. ADHD)

7 Boks 2. Misbrug og andre problemer Unge med hashmisbrug/- asængighed (Titus JC, Dennis ML. Cannabis youth treatment interven?on: preliminary findings and implica?ons. I: Liddle HA, Rowe CL (eds.). Adolescent substance abuse. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: ) 37 % alkoholmisbrug 25 % stofmisbrug 14 % depression 13 % angst 53 % adfærdsforstyrrelser 38 % ADHD 83 % kriminalitet 57 % vanrøgt eller seksuelle overgreb 5 % ingen andre problemer

8 Hash. Akutte skader Angst, dysfori, panikanfald, paranoia Nedsat opmærksomhed og hukommelse Nedsat psykomotoriske funktioner, øget risiko for skader, specielt ved samtidig alkoholpåvirkning Øget risiko for psykotiske symptomer hos vulnerable personer

9 Hash. Kroniske skader Luftvejssygdomme. Kronisk bronkitis, nedsat lungefunktion Øget risiko for kræft, spiserør, mund og svælg Afhængighed Vedvarende, mindre nedsættelse af opmærksomheds- og hukommelsesfunktioner hos regelmæssige (afhængige) brugere Funktion under niveau arbejds- og uddannelsesmæssigt hos regelmæssige brugere Psykiske skader psykoser?

10 Symptomer ved asængighed 73 % - o%e påvirket under daglige ak?viteter 75 % - stærk trang?l at bruge stoffet 5 % - abs?nenssymptomer 54 % - toleransøgning 26 % - mente at de havde et problem 9 % - havde søgt hjælp

11 Cannabis dependence is a disorder with a high rate of remission in the absence of treatment Hall W, Pacula RS. Cannabis use and dependence, 2003

12 Mange personer opfylder kriterierne for asængighed. Men vi er stadig ikke sikre på hvad det betyder, og hvilken betydning det har for den enkelte og samfundet Michael Farrel (Addic?on, 1999)

13 Unge er en risikogruppe! Større risiko for udvikling af asængighed Større risiko for nega?ve sociale konsekvenser Større risiko for nega?ve uddannesesmæssige konsekvenser Større risiko for psykiske lidelser Større risiko for udvikling af andet misbrug

14 Der er sammenhæng mellem hash og Brug af andre illegale stoffer Manglende tilknytning til uddannelsessystemet Og til arbejdsmarkedet Andre former for afvigende adfærd Psykiske lidelser

15 Hash som årsag?l psykosociale problemer Hash er årsag Direkte neurofysiologiske mekanismer Indirekte qua involvering i en kriminel, afvigende subkultur Hash er ikke årsag Men effekt Fælles risikofaktorer skaber en sammenhæng, som ikke er årsagsrelateret Cannabis er en markør, snarere end en årsag. På et skævt livsudviklingsforløb

16 Available evidence does not strongly support an important causal rela6on between cannabis use by young people and psychosocial harm, but cannot exclude the possibility that such a rela6on exists. MacLeod J & al. Psychological and social sequelae of cannabis and and other illicit drug use by young people: a systema=c review of longitudinal, general popula=on studies. Lancet 2004; 363:

17 En slags konklusion Hash er ikke en primær årsag?l psykosociale problemer hos unge Men: hash fastholder den unge i en socialt marginaliseret posi?on, og asængighed er o%e et problem i sig selv. Derfor er det vig?gt også at tage fat på stofproblemet

18 Hvad betyder så det? I en forebyggelsessammenhæng: En nedbringelse af brugen gør ikke ungdommen bedre og lykkeligere. Det kræver mere grundlæggende ændringer. I en behandlingssammenhæng Behandling af misbruget asjælper i sig selv ikke de øvrige psykosociale problemer Hjælp med de psykosociale problemer reducerer misbruget hos unge

19 trangen til at finde årsager ligger i menneskets sjæl. Og den menneskelige forstand, som ikke gennemskuer fænomenernes talløse og komplicerede forudsætninger, der alle hver for sig kan forekomme at være årsag, kaster sig over den første og mest nærliggende og siger: Dette er årsagen. (Lev Tolstoy. Krig og Fred. 1864)

20 Cannabis og psykoser. Mulige årsagssammenhænge Cannabis forårsager en skizofreniform psykose? Skizofrene ryger mere end ikke skizofrene. Der er fælles bagvedliggende årsager?l både skizofreni og cannabismisbrug Cannabis udløser skizofreni hos disponerede er en risikofaktor

21 Hvad ved vi? Cannabisbrugere rapporterer flere psyko?ske symptomer og har en større hyppighed af diagnos?ceret psykose (skizofreni) Risikoen øges med s?gende brug Personer med disposi?on for psykose har en større risiko Sammenhængen persisterer, men svækkes, e%er kontrol for en række baggrundsvariable Men. Hyppigheden af skizofreni er ikke øget i den periode hvor hashforbruget er eksplodere

22 Hash og psykoser (skizofreni) Land Materiale Hvad er målt? Relative risiko Sverige Skizofreni 2,1 2,5 Israel Skizofreni 2,0 New Zealand New Zealand Holland Skizofreniform forstyrelse Psykotiske symptom Skizofreni og andre psykoser 11,4 1,8 3,5 3,7 Flere (Lancet 2007) Systematisk oversigt Psykoser 1,4 (brugere) 2,1 (massive brugere)

23 Hashrygning forværrer symptomerne hos skizofrene Det gør det bare i sig selv Reducerer komplians Påvirker effekten af an?psyko?ka

24 Hypoteser og kendsgerninger Incidens Alder ved debut Prævalens Prævalens hos skizofrene Kausal Øges (-) Øges (-) Falder (?) Øges (+) Udløser Forværrer prognose Cannabis hyppigere hos skiz. Uændret (+) Uændret (+) Uændret (+) Øges (?) Falder (?) Øges (+) Øges (?) Uændret (+) Uændret (?) Uændret (?) Øges (+) Øges (+)

25 Hvad nu hvis cannabis er årsag? (Hickman M, & al. Cannabis and schizophrenia: model projek6on of the impact of the rise in cannabis use on historical and future trends in schizophenia in Enland and Wales. Addici6on 2007; 102: ) Risikoen er forhøjet med 1,8 gange for moderate brugere og 3,1 gange for tunge brugere Vækst i incidens og prævalens på hhv. på hhv. 29 og 12 % i perioden % af nye?lfælde kan?lskrives hash Risikoen forhøjet gange 2, men kun blandt tunge brugere. 10 % af nye?lfælde kan?lskrives hash

26 Hvad nu hvis cannabis er årsag? ÆF = E(RR- 1)/E(RR- 1) + 1 Hvis vi sæqer tallene fra Moore & al ind får vi følgende: 50 % ryger/har røget, heraf 20 % massivt. ÆF = 0,3(1,4 1)/0,3(1,4 1) + 1 = 11 % ÆF = 0,2(2,1 1)/0,2(2,1 1) + 1 = 18 % Samlet er cannabis årsag?l ca. 30 % af Skizofreni?lfældene (E = andelen eksponerede. RR = rela?ve risiko)

27 Sammenhængen mellem hash og psykoser. Residual confounding can never be eliminated from observa?onal studies The ques?on of whether cannabis causes psycho?c or affec?ve disorders is perhaps the wrong one to be asking, because it will be difficult to answer with any degree of certainty. What is more per?nent is whether the evidence can jus?fy policy implica?ons Moore THM & al. Cannabis use and risk of psycho6c or affec6ve mental health outcomes: a systema6c review. Lancedt 2007; 370:

28 Sammenhængen mellem hash og psykoser. Kliniske implika?oner Der er en sammenhæng men den er uspecifik Hashmisbrug/- asængighed vanskeliggør behandlingen af psykosen og forværrer prognosen Og omvendt. Nødvendigheden af den integrerede behandling Hashpsykoser o%e et?dligt symptom på skizofreni

29 Udviklingen af skizofreni efter behandling for cannabispsykose (Arendt M & al, 2005) % År Hyppighed i %

30 Sammenhængen mellem hash og psykoser. Poli?ske implika?oner Ingen fordi hash formentlig ikke er årsag?l skizofreniforme psykoser Hvis der er en risiko er den formentlig meget lille Ingen grund?l at fokusere så meget på psykoser Hash ens skadevirkninger er primært sløvhed, funk?ons- og tempotab Og at det fastholder socialt udstødte unge i en marginaliseret posi?on

31 Hvad er problemet? og hvad er løsningen? Stort og s?gende forbrug af hash blandt helt unge Faldende debutalder Stærkere stoffer (måske, men ikke meget) Mere kontrol Løser?lsyneladende ikke problemet Legalisering Aldersgrænser Prispoli?k Kontrol med produktet Bedre behandling

32 På ethvert kompliceret problem er der en løsning der er lige?l, enkel og forkert!

33 Hvad mener du er den mest effek6ve metode 6l at kontrollere cannabis? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% Total krig mod cannabis: Anholdelse og fængsling af både brugere og forhandlere 25% 34% A[riminalisering Regulere og af brug af beska^e cannabis: Straffe cannabis, men forhandlere, men begrænse salg og ikke brugere forbrug 6l voksne og på særlige steder 3% Fuld lovliggørelse: Salg af cannabis i fx supermarkeder, ingen restrik6oner på salg 15% Ved ikke

34 Hvilken grund er den vig6gste for at abolde dig fra at bruge illegale stoffer 60% 56% 50% 40% 30% 31% 20% 10% 0% 0 3% 3% 6% At min religion forbyder brug af stoffer At det er forbudt Anden årsag At jeg ikke tror, at jeg bryder mig om virkningen af stoffer At jeg ikke mener, at stoffer gør mit liv bedre At jeg tror brug af stoffer er skadeligt for mit helbred

35 Kampen mod narko. Regeringen 2003 Enhver tanke om legalisering af narko?ka fortsat må afvises. Det gælder også cannabis

36 E%er regeringens opfaqelse er der i forhold?l især unge behov for at sende et klart signal om, at enhver besiddelse af euforiserende stoffer er ulovlig og har klare strafferetlige konsekvenser. Denne nul- tolerance indebærer, at det al?d mindst skal udløse bødestraf når personer gribes med ulovlige euforiserende stoffer, og at overdragelse hvor unge færdes i alle?lfælde bør medføre frihedsstraf

37 Hvorfor forbud? Regeringen: FN og skadevirkninger FN konven?onen fra 1961: serious evil from addic?on to narco?c drugs og social and economic danger to mankind FN konven?onen 1971: public health and social problems og serious threat to the health and welfare of human beings

38 Hvor farligt er farligt? Sygdomsomkostninger som forbruget af de forskellige stoffer påfører os. WHO 2002 De illegale stoffer bidrager på verdensplan?l 1/5 af de sygdomsudgi%er som alkohol eller tobak påfører os

39 Antallet og sværhedsgraden af skader hos personer med misbrug/asængighed af forskellige stoffer. I faldende orden. Rapport?l WHO fra en interna?onal ekspertgruppe 1999 Alkohol Tobak og heroin Hash

40 Fransk ekspertrapport 1999 Gi%ighed/sundhedsskade Meget: Amfetamin, tobak, alkohol, kokain og heroin Lidt: Hash Sociale skader Mange/store: Alkohol, kokain og heroin Få/ingen: Andre stoffer

41 Prime Ministers Strategy Unit (2003). Farlighed i faldende orden Heroin, Crack Alkohol, tobak, kokain, amfetamin Hash, ecstacy, LSD

42 Giftighed: Forholdet mellem dødelig dosis og "normal" dosis 120 Ratio dødelig dosis/normal dosis Heroin Metadon Fantacy (GHB) Alkohol Ecstacy Kokain Metamfetamin Ketamin Rohypnol Fluoxetin hash LSD

43 Hyppigheden af afhængighed nogensinde hos brugere Procent Hash Alkohol Nikotin Opioider Kokain

44 Tobak og alkohol er underkontrollerede Hash er overkontrolleret

45 Kontrolpoli?kkens formål Begrænse forbruget af rusmidler ved at begrænse?lgængeligheden og/eller øge prisen

46 Virker kontrolpoli?kken? Na'onal Research Council, USA 2002: What we don t know keep hur?ng us Et evidensfrit område!

47 Kontrolpolitikkens skadevirkninger De økonomiske omkostninger til politi, mv. Organiseret kriminalitet sort økonomi Høje priser på narkotika Kriminalisering af brugerne Et illegalt marked skaber vold Ingen varedeklaration på stofferne Det globale perspektiv. Destabilisering og international terrorisme Retssikkerheden Jagten på stofferne jagten på misbrugerne

48 Legalisering hvorfor hash? Kvan?ta?vt det mest interessante Det mindst farlige. Det er her legi?miteten er på spil Ændringer i narko?kapoli?kken skal ske gradvist

49 1 præmis. Legalisering Det er ikke en diskussion om hvorvidt hash er skadeligt men om hvor skadeligt det er i forhold?l andre rusmidler Det er ikke en diskussion om hvorvidt forbruget skal reguleres men om man kan regulere mere intelligent og hensigtsmæssigt.

50 2. præmis. Har det eksisterende forbud den?lsigtede effekt Ikke nogen ube?nget succes. Forbruget har været s?gende Priserne lave og faldende Tilgængeligheden stor Erfaringerne fra Holland

51

52 Skøn over (overvejende) intravenøst misbrug år. Antal per EMCDDA Promille Danmark Tyskland Spanien Frankrig Irland Italien Holland Portugal Sverige England

53 3. præmis. Hvad opnår vi ved at ophæve forbuddet Vi flyqer reguleringen fra den retslige?l den civile sfære Vi får lejlighed?l at markere en aldersgrænse Statsmonopol Begrænsede åbnings?der Begrænset antal salgssteder Afgi%er Begrænset kriminalitet, bandevold, mv.

54 4. præmis. Hvor skadeligt er forbuddet? Vi kriminaliserer en række mennesker Socialt udsaqe unge får pleqet deres straffeaqest Forbuddet virker som statsstøqe?l kriminelle grupperinger En sort økonomi Opretholdelse af forbuddet koster penge Staten går glip af et legalt provenu

55 Legalisering? Hvis legalisering: legaliser både i salgs-, transport- og produk?onsleddet. Ryg dansk Hvis legalisering: Ikke liberalisering eller kommercialisering

56

57 Enzenberger. Konsekvensens e%ermæle Naturligt er det ikke al?d lige behageligt at tage afsked med sin egen ufejlbarlighed. Men et kontrolleret?lbagetog fra en uholdbar s?lling, det er et non plus ultra i krigskunsten. Det har alle gode strateger vidst, og alle soldaterstøvler glemt. Hvis i kaldet det opportunisme eller?lpasning, så siger jeg, velsignet være?lpasningen! Det er ikke udryddelsen af opportunismen, der gør os?l gode mennesker den gør os højst dumme.

58 Daglig brug i 2 uger Abstinenssymptomer Opstår ca. et døgn efter ophør med brug Symptomerne værst de første 10 døgn, men klinger først helt af efter ca. en måned. Relativt uspecifikke symptomer: Dysfori Irritabilitet Angst Rastløshed Søvnforstyrrelser

59 Blodkoncentrationen efter rygning af hash Koncentration i blod Tid

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse.

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. Retsudvalget 2008-09 B 131 Bilag 1 Offentligt N O T A T CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. j.nr. 7-310-126/1/AMS Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220 25. september 2009 FORBUDDET MOD HASH BØR OPHÆVES Dette notat undersøger konsekvenserne af forbuddet mod hash. Notatet viser, at de negative konsekvenser

Læs mere

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer Euforiserende stoffer 23 n Euforiserende stoffer omfatter her hash og en række andre psykoaktive stoffer med stimulerende, sløvende og/eller hallucinogene virkninger. n Eksperimenterende brug af euforiserende

Læs mere

Unge og misbrug Behandling, herunder døgnbehandling hvad virker? Begrebsafklaring, epidemiologi, årsager og behandling

Unge og misbrug Behandling, herunder døgnbehandling hvad virker? Begrebsafklaring, epidemiologi, årsager og behandling Unge og misbrug Behandling, herunder døgnbehandling hvad virker? Begrebsafklaring, epidemiologi, årsager og behandling Dansk psykolog Forening 3. december 2009 Rusmidlernes virkninger Nogle bliver glade

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

STOFMISBRUGERES ØKONOMISKE BELASTNING PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR I DANMARK

STOFMISBRUGERES ØKONOMISKE BELASTNING PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR I DANMARK STOFMISBRUGERES ØKONOMISKE BELASTNING PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR I DANMARK Speciale, sommer 2012 Medicin med industriel specialisering Aalborg Universitet Klaus Meyer Møller Projekttitel:++ Stofmisbrugeres-økonomiske-belastning-på-den-offentlige-sektor-i-Danmark-

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK Denne publikation kan købes gennem Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang 12 2620 Albertslund

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED af Klavs Nicholson 2006 Copyright Klavs Nicholson, psykiater. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares på diskette eller

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt.

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt. Interview: Rindom: Hvis vi sådan helt overordnet skal se på det med hashen, så var det engang sådan i 50'erne, hvor man fra svensk side laver en stor undersøgelse. Alle unge mennesker på session, skulle

Læs mere

Forsvinder bandekriminaliteten. hash? nr. 01 2014. dansk politi

Forsvinder bandekriminaliteten. hash? nr. 01 2014. dansk politi Forsvinder bandekriminaliteten hvis apoteket hash? sælger nr. 01 2014 dansk politi indhold Vi finder os ikke i chikane Ny rapport giver et bud på, hvordan politikredsene kan gøre op med chikane mod de

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2013 nr. 1 20. årgang I stedet for Det gælder om at sætte noget i stedet for stofferne, siger Trine Ry fra Stofrådgivningen i København. Jagten på det første sus Silvia Meyer, initiativtager til

Læs mere

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd Iben Stephensen & Søren Møller Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd Faktaserien nr. 8 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 8 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere