KONKURRENCERET JUNI 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCERET JUNI 2002"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER kan normalt ikke hindre, at hans varer sat på markedet i et EØS-land (af varemærkeindehaveren selv eller med hans samtykke) opkøbes af parallelimportører og videresælges i et andet EØS-land. Dette følger af det såkaldte konsumptionsprincip i varemærkedirektivet. Konsumption betyder her, at varemærkeindehaveren ikke kan hindre brugen af sit varemærke for sådanne varer. EF-Domstolen har fastsat, at konsumptionen af varemærkeretten kun er regional (i modsætning til global), dvs. at der kun sker konsumption for varer, der er sat på markedet indenfor EØS-området. En varemærkeindehaver kan således hindre parallelimport til EØS af sine varer sat på markeder udenfor EØS, når han ikke samtykker i, at varerne bliver solgt i EØS-området. Dette gælder også for såkaldt ægte varer, dvs. varer som lovligt bærer mærket med henblik på salg i et område udenfor EØS. I en anden sag har EF-Domstolen præciseret, at konsumption naturligvis kun sker for de konkrete varer, som er markedsført med varemærkeindehaverens samtykke indenfor EØS. Det har den betydning, at en varemærkeindehaver ikke generelt kan siges at samtykke i, at eksemplarer af en varetype markedsført udenfor EØS må sælges i EØS, blot fordi varemærkeindehaveren selv markedsfører den pågældende type varer indenfor EØS. EF-Domstolen har i efteråret afsagt endnu en vigtig dom vedrørende varemærkeindehaverens samtykke til parallelimport (EF- Domstolens dom af 20. november 2001 i de forenede sager C-414/99, C- 415/99 og C-416/99). To engelske varemærkeindehavere (Davidoff og Levi Strauss) havde anlagt sag i England for at hindre parallelimport af deres varer fra lande udenfor EØS til lande indenfor EØS. Parallelimportørerne gjorde under sagen gældende, at Davidoff og Levi Strauss havde givet samtykke til salg af deres varer indenfor EØS. Der blev herefter stillet præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen. EF-Domstolen fastslog, at en varemærkeindehaver har samtykket i, at hans varer markedsføres indenfor EØS-området, når samtykket er udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser varemærkeindehaverens vilje til at give afkald på sine rettigheder. Et samtykke kan ganske vist være stiltiende, men området for stiltiende accept er meget begrænset, da samtykket positivt skal være kommet til udtryk. Den blotte tavshed kan således ikke udgøre et samtykke. EF-Domstolen fastslog endvidere, at et stiltiende samtykke ikke fremgår af: At varemærkeindehaveren ikke har meddelt alle efterfølgende erhververe af varer markedsført udenfor EØS, at han modsætter sig markedsføring indenfor EØS At der ikke på varerne er angivet forbud mod markedsføring indenfor EØS At varemærkeindehaveren har overdraget sine varer uden aftalemæssige begrænsninger At parallelimportøren ikke ved, at varemærkeindehaveren modsætter sig markedsføring af varerne indenfor EØS At de autoriserede detailhandlere eller grossister - i modstrid med varemærkeindehaverens instrukser herom - ikke har pålagt deres egne købere aftalemæssige begrænsninger, der gentager forbud mod markedsføring indenfor EØS Af afgørende betydning for fremtidig retspraksis er endelig, at EF-Domstolen fastlog, at det er den erhvervsdrivende, der vil påberåbe sig, at der foreligger et samtykke, som skal føre bevis herfor.

2 VIRKSOMHEDER MED EN DOMINERENDE STILLING RABAT OG BONUS. HVOR GÅR GRÆNSEN? Af advokatfuldmægtig Christina Wagner VIRKSOMHEDER, der indtager en dominerende stilling, er undergivet ganske streng bevågenhed af såvel Konkurrencestyrelsen som EU- Kommissionen, idet virksomhedernes markedsadfærd ikke må udgøre et misbrug af dominerende stilling. Misbrug kan blandt andet ske gennem anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen i form af rabat- og bonussystemer. Konkurrencestyrelsen har i det forgange år taget stilling til en række rabat- og bonussystemer. I det følgende vil enkelte af disse afgørelser blive gennemgået med henblik på at opstille nogle generelle regler for, hvilke former for rabat og bonus Konkurrencestyrelsen må antages at acceptere, samt hvilke Konkurrencestyrelsen klart har taget afstand fra, og som dermed er ulovlige. Opel Danmark Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet og udarbejdede på baggrund heraf et notat om Opel Danmarks bonussystem for Konkurrencestyrelsen vurderede i sit notat, at Opels bonusprogram udgjorde misbrug af dominerende stilling. Kritikpunkterne var navnlig, at bonussystemet var baseret på et årligt købsmål, der blev fastsat på baggrund af det realiserede køb i det forgangne år. Endvidere blev bonussen opgjort i forhold til en progressiv skala baseret på størrelsen af det fastsatte købsmål. Eksempelvis udløste et købsmål over 6 mio., 6%, købsmål på over 7,5 mio. udløste 7%, mens købsmål over 10 mio. udløste 8%. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at bonusprogrammets effekt var en automatisk forlængelse af Opels kunders loyalitet år for år. Hvis forhandleren ikke nåede det fastsatte købsmål, blev ingen bonus udbetalt. Forhandleren var således udsat for et betydeligt pres for at opnå det fastsatte købsmål. Opel Danmark indledte herefter drøftelser med Konkurrencestyrelsen, der resulterede i, at Opel i november 2001 udsendte et nyt rabatsystem. I Opels nye rabatsystem opgøres og afregnes rabatten kvartalsvis. Endvidere sker udbetaling af rabatten efter en glidende skala, ligesom rabatten alene er afhængig af den faktisk indkøbte mængde - ikke af fastsatte købsmål. Udregningen af rabatten efter en glidende skala modvirker, at der sker en akkumulering af rabatten. Eksempelvis udløser køb for under kr en rabat på X %, mens køb mellem kr og kr udløser en rabat på y % - rabatsatserne er således uafhængige af hinanden. Styrelsen godkendte efter ændringerne Opels nye rabatsystem. Ruko På Rådsmødet den 19. december 2001, besluttede Konkurrencerådet, at Ruko skulle ophøre med at benytte et rabatsystem, der blev anset for at udgøre et misbrug af Rukos dominerende stilling på låsemarkedet. Rukos rabatsystem tillagde Rukos forhandlere en generel grundrabat på Rukoprodukter i forhold til Rukos officielle bruttoprisliste. Grundrabatten blev udregnet på baggrund af forhandlerens forventede vareindkøb på årsbasis. Højst mulig rabat fik de af Rukos forhandlere, der købte varer i samtlige Rukos produktgrupper. Udover grundrabatten kunne forhandlerne opnå en særlig produktrabat, der blev udløst ved forhandlerens indkøb i 3 udvalgte produktgrupper. Forsættes på bagsiden AFGØRELSER VEDRØRENDE RABAT OG BONUS - FRA ULTIMO 2000 OG ÅR Samhandelsaftaler for plastrør, afgørelse af 27. september 2000: LK A/S grossistaftaler, afgørelse af 20 december 2000: Opel Danmarks rabatsystem, afgørelse af 28. november 2001: Rukos markedsadfærd, afgørelse af 19. december 2001: Vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen om konkurrencerigtige aftaler, via: Vejledning om prisdiskrimination, via: For en mere dybdegående gennemgang af ældre dansk praksis samt EU praksis henvises til UfR 2002B.32 - Hvor snævre grænser gælder der for større virksomheder og dominerende virksomheders rabat og bonussystemer? af advokat Katja Høegh, LLM. 2

3 AFGØRELSE I COURAGE-SAGEN ERSTATNING TIL PARTER I KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER Af advokatfuldmægtig Hans-Peter Roth SPØRGSMÅLET, om muligheden for at opnå erstatning som følge af at EU s eller nationale konkurrenceretlige regler har været overtrådt, har næppe været mere aktuelt end det er i øjeblikket. Spørgsmålet har f.eks. været fremme i sagerne om rørkartellet, elkartellet og SAS/Maersk Air aftalen. I sådanne sager har EF-Domstolen gennem Ud af aftalens bestemmelser kunne alene forpagtningsafgiften forhandles, hvorimod forpligtelsen til eksklusivt at aftage drikkevarer fra Courage Ltd. til en nærmere fastsat listepris, der lå væsentligt over den pris, uafhængige pubejere skulle betale for tilsvarende produkter, samt aftalens øvrige vilkår ikke var genstand for forhandling. erstatning for tab, stillede Court of Appeal i realiteten EF-Domstolen to spørgsmål: 1: Retten til at få erstatningsspørgsmålet bedømt ved den nationale domstol: Det første af disse omhandler, hvorvidt en part i en konkurrencebegrænsende aftale kan påberåbe sig overtrædelsen af denne ved en national domstol med henblik på at opnå beskyttelse over for sin medkontrahent, og hvorvidt det er i strid med fællesskabsretten, såfremt den påberåbende part i henhold til national ret ikke kan støtte ret på en sådan ulovlig aftale med henblik på at opnå erstatning. EF-Domstolen anfører for det første, at enhver borger, selvom han måtte være part i en aftale, der overtræder artikel 81, stk. 1 i EF-Traktaten, kan støtte ret på overtrædelsen heraf. For det andet anføres at den fulde virkning af EF-Traktatens artikel 81 ville være bragt i fare, hvis det ikke var muligt for nogen at kræve erstatning for overtrædelser heraf. Med andre ord fandt Domstolen, at den manglende adgang til søgsmål ved de engelske domstole alene under henvisning til, at den påberåbte aftale er ulovlig, ville være i strid med fællesskabsretten. sin praksis 1 udtalt, at det påhviler de nationale domstole at sikre den fulde virkning af fællesskabsbestemmelserne - inklusiv konkurrenceretsreglerne - samt at beskytte de rettigheder borgerne har som følge heraf, herunder ved tilkendelsen af erstatning for tab, skadelidte tredjemand har lidt. Hvorvidt denne håndhævelse af fællesskabsretten og beskyttelse af borgerne også kan udstrækkes til at omfatte en eller flere af parterne til en aftale, der strider med konkurrencelovgivningen, er dog først for nylig blevet behandlet af EF- Domstolen, nærmere bestemt i Couragesagen 2 (herefter Courage ). Baggrund Sagen opstod som følge af, at Inntrepreneur Estates Ltd. (herefter IEL ), et selskab ejet ligeligt af bryggeriet Courage Ltd. og Grand Metropolitan, havde indgået forpagtningsaftaler med Bernard Crehan (herefter BC ). BC krævede nu erstatning for det tab, de konkurrenceretsstridige forpagtningsaftaler havde påført ham. EF-Domstolens afgørelse Da engelsk ret ikke gav mulighed for at kræve 2: Kriterierne for bedømmelsen af erstatningsspørgsmålet: Da svaret på det første spørgsmål var bekræftende, gik EF-Domstolen herefter over til at behandle det andet spørgsmål, nemlig hvilke omstændigheder den nationale domstol... Forsættes på bagsiden EU KOMMISSIONEN HENVISER FOR FØRSTE GANG FUSIONSSAG TIL DEN DANSKE KONKURRENCESTYRELSE Fusionen mellem de to største danske slagterier, Danish Crown AmbA og Steff-Houlberg Amba, er af EU Kommissionen blevet godkendt for så vidt angår de to parters aktiviteter udenfor Danmark 5. Da Konkurrencestyrelsen dog frygtede, at fusionen vil kunne lede til skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling på fem nærmere bestemte relevante markeder i Danmark, anmodedes EU Kommissionen den 28. december 2001 om at få sagen henvist i henhold til Fusionsforordningens artikel 9, hvilket EU Kommissionen herefter gjorde. Det er første gang siden Danmark indførte fusionskontrol i oktober 2000, at Konkurrencestyrelsen har anmodet om at få en EU fusionssag henvist til national behandling. På sit møde den 24. april godkendte Konkurrencerådet fusionen for så vidt angår partrrnes aktiviteter i Danmark. 3

4 FÅ STORE UDBYDERE KOLLEKTIV DOMINANS OG REGULERING AF OLIGOPOLISTISKE MARKEDER Af advokatfuldmægtig Mikkel Vittrup DET HAR LÆNGE VÆRET KENDT I ØKONOMISK TEORI, AT OLIGOPOLISTISKE MARKEDSSTRUKTURER KAN HAVE EN SKADELIG INDVIRKNING PÅ KONKURRENCEN. ET OLIGOPOLISTISK MARKED (oligopol) beskrives ofte som et marked domineret af få, store udbydere, hvoraf ingen har tilstrækkelig stor magt til at indtage en individuel dominerende stilling. Nøglebegrebet for et oligopolistisk marked er, at virksomhederne, uanset de handler uafhængigt af hinanden, ved fastlæggelsen af deres kommercielle strategi indser, at de er gensidigt afhængige af hinanden. Det konkurrenceretlige problem ved sådanne markeder er, at virksomhederne - når de først har indset, at de er gensidigt afhængige af hinanden - vil kunne maksimere deres profitter alene ved at indrette deres adfærd efter hinanden, uden de behøver at indgå (ulovlige) aftaler eller i øvrigt kommunikere med hinanden. Da den konkurrencebegrænsende adfærd kan opstå alene som følge af de strukturelle forhold på markedet, kan adfærden ikke forbydes i henhold til forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller samordnet praksis. Som følge heraf, har EU-Kommissionen i stedet søgt at regulere de oligopolistiske virksomheders adfærd ved hjælp af en udvidende fortolkning af forbudet mod misbrug af dominerende stilling. Tanken er den, at to eller flere uafhængige virksomheder under nærmere angivne omstændigheder må anses for tilsammen at indtage en kollektiv dominerende stilling i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Disse virksomheders adfærd kan herefter reguleres gennem forbudet mod misbrug af en dominerende stilling, også selv om ingen af virksomhederne hver for sig er markedsdominerende. EF-Domstolens praksis EF-Domstolen har i sin retspraksis accepteret EU-Kommissionens anvendelse af begrebet kollektiv dominans som et middel til at regulere oligopolistiske virksomheders adfærd. EF- Domstolen har således fastslået, at to eller flere virksomheder, der er såvel økonomisk som juridisk uafhængige af hinanden, kan indtage en dominerende stilling, såfremt de økonomisk set fremtræder eller handler samlet på et givet marked som en kollektiv enhed. Afgørelsen af, om der i den konkrete situation foreligger en kollektiv dominerende stilling, beror på at der foretages en vurdering af det økonomiske samarbejde og de indbyrdes økonomiske relationer mellem de berørte virksomheder. Det skal således undersøges, om der består et sådant økonomisk samarbejde mellem de berørte virksomheder, at de kan handle i fællesskab uafhængigt af deres konkurrenter, deres kunder og forbrugerne. Dette samarbejde kan naturligvis bestå i en aftale eller samordnet praksis, hvorved de berørte virksomheder kommer til at fremstå som en kollektiv enhed. EF-Domstolen har imidlertid gjort det klart, at det ikke er en forudsætning for at fastslå en kollektiv dominerende stilling, at der foreligger en aftale eller andre retlige forbindelser mellem virksomhederne. De danske konkurrencemyndigheders praksis På baggrund af Kommissionens og EF- Domstolens praksis har Konkurrencerådet i en række nyere afgørelser, hvoraf 2 har været under behandling i Konkurrenceankenævnet, fastslået, at misbrug af en kollektiv dominerende stilling på tilsvarende vis er i strid med konkurrencelovens 11. I Egmont Magasiner/Aller Press fandt Konkur-rencerådet, at Egmont Magasiner og Aller Press tilsammen indtog en kollektiv dominerende stilling på det danske marked for ugeblade. Konkurrencerådet lagde bl.a. til støtte herfor vægt på, at der forelå et duopol, hvor de nævnte virksomheder havde henholdsvis 30 og 70% af markedet, at de indgik i et organisatorisk (dvs. aftalemæssigt) samarbejde i forbindelse med distributionen af ugebladene, og at de havde fælles interesser i forhold til forhandlerleddet. Virksomhederne fandtes derudover at have misbrugt deres dominerende stilling ved hver for sig at kræve, at forhandlere skulle aftage begge virksomheders ugeblade, samt ved at true med boykotforanstaltninger hvis dette krav ikke blev opfyldt. I Dantaxi fastslog Konkurrencerådet, at et samarbejde mellem stort set samtlige bestillingskontorer/taxiselskaber i Danmark - bortset fra Dantaxi - om gensidig indløsning af selskabernes firma-taxiboner indebar, at de deltagende selskaber indtog en kollektiv dominerende stilling på markedet for clearing af firma-taxiboner. Selskabernes nægtelse af uden nogen saglig begrundelse at lade Dantaxi deltage i clearingsordningen fandtes endvidere at udgøre misbrug af virksomhedernes dominerede stilling. Denne afgørelse er efterfølgende blevet stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, der 4

5 udbydere med komplet produktsortiment. På denne baggrund fandt Konkurrencerådet, at Nordisk Wavin og Uponor tilsammen indtog en kollektiv dominerende stilling, hvorfor deres brug af stort set identiske rabatsystemer, der efter Konkurrencerådets opfattelse var loyalitetsskabende, kunne forbydes efter konkurrencelovens 11. Konkurrencerådets afgørelse er imidlertid efterfølgende blevet ophævet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 7. november Overordnet set fandt Ankenævnet - med rette - at Konkurrencerådet ikke havde foretaget en til statuering af kollektiv dominans tilstrækkelig grundig analyse af, om der mellem Nordisk Wavin og Uponor bestod et sådant økonomisk samarbejde eller indbyrdes økonomiske relationer, at de kunne handle i fællesskab uafhængigt af deres konkurrenter og kunder og derved indtage en kollektiv dominerende stilling. Konkurrencerådet havde bl.a. ikke foretaget en analyse af betydningen af de forhold vedrørende købermagt, som virksomhederne under sagen havde henvist til, eller betydningen af, at virksomhederne indgik i nordiske koncerner, hvilket Konkurrencerådet havde henvist til under ankesagen. Desuden bemærkede Ankenævnet, at det ikke kunne tillægges betydning, at Konkurrencerådet tidligere havde grebet ind over for et ulovsærligt lagde vægt på, at selskaberne i kraft af samarbejdet udgjorde en enhed med hensyn til muligheden for at opnå taxikørsel mod taxibon, og at selskaberne i deres indbyrdes konkurrenceforhold havde neutraliseret adgangen til at benytte taxibons som betalingsmiddel ved taxikørsel. Endelig har Konkurrencerådet i Nordisk Wavin/Uponor fastslået, at disse to virksomheder, der tilsammen havde ca. 60% af markedet, indtog en kollektiv dominerende stilling på det danske marked for rørsystemer fremstillet af plast. Denne afgørelse er særdeles interessant, idet der ikke efter Konkurrencerådets oplysninger forelå nogen form for aftaler eller andre retlige forbindelser mellem de berørte virksomheder. Konkurrencerådet baserede således alene sin afgørelse på, at der som følge af markedsstrukturen forelå en gensidig afhængighed mellem Nordisk Wavin og Uponor, hvilket måtte antages at være baggrunden for den konstaterede parallelle adfærd mellem virksomhederne, hvorved de over for deres konkurrenter og kunder fremstod som én virksomhed. Konkurrencerådet lagde i den forbindelse særlig vægt på, at der var betydelig gennemsigtighed på markedet, at virksomhedernes produktsortiment var relativt homogene, og at virksomhederne var de eneste ligt samarbejde mellem de pågældende virksomheder, eller at der i Sverige verserede en sag om ulovligt kartelsamarbejde mellem andre selskaber i de koncerner, som de to danske selskaber indgik i. Det må på baggrund af Konkurrenceankenævnets afgørelse konstateres, at begrebet kollektiv dominans ikke i enhver henseende udgør et våben til kontrol af oligopolistiske markeder. Afgørelsen af, om der foreligger en kollektiv dominerende stilling, må således - i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis - ske på grundlag af en grundig økonomisk analyse af de faktuelle omstændigheder i hver enkelt sag. Dette synes ud fra et økonomisk perspektiv ganske velbegrundet, om end det ikke altid vil være en nem opgave at godtgøre, at to eller flere virksomheder tilsammen indtager en dominerende stilling. Begrebet kollektiv dominans finder ligeledes anvendelse inden for fusionskontrollen, hvor det - selvom temaet ikke i denne relation er et spørgsmål om aktuelt misbrug - på tilsvarende vis har givet anledning til diskussion. I forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og BG Bank fandt Konkurrencerådet bl.a., at Danske Bank og Unibank efter fusionen ville indtage en kollektiv dominerende stilling, der ville kunne hæmme den effektive konkurrence. Fusionen blev derfor kun godkendt på betingelse af, at Danske Bank solgte en del af sine aktier i PBS. GÅ HJEMMØDER HOS DEMELLER OS. Vi har samlet en række konkurrenceretlige emner, som vi tilbyder at orientere vore klienter om ved en præsentation en eftermiddag hos Dem eller os. Emnerne er blandt andet Værdien af compliance programmes, Rabat og bonus, Kollektiv dominans, Leveringsnægtelse, Retningslinjer for vertikale og horisontale aftaler og Procedure for en kartelsag mv. De er velkommen til at ringe til Helle Lorentsen, såfremt De måtte være interesseret i at høre nærmere herom. 5

6 Forsat fra side 2... Når forhandleren havde foretaget et vist minimumskøb i en af de 3 udvalgte produktgrupper, udløste købet den særlige produktrabat, der gjaldt for forhandlerens samlede varekøb hos Ruko. Konkurrencestyrelsen anfægtede rabatsystemet, idet den fandt, at kravet om mindstekøb pr. år bandt forhandlerne til at placere deres indkøb hos Ruko, at en referenceperiode på et år var for lang tid, og at tildelingen af især den særlige rabat ikke kunne begrundes i omkostningsbesparelser hos Ruko. Redegørelser/vejledninger fra Konkurrencestyrelsen I november 1998 udsendte Konkurrencestyrelsen en redegørelse om prisdiskriminering, og i september 2001 blev en vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen udsendt. Det skal understreges, at redegørelsen og vejledningen alene er - som ordet antyder - vejledende. Sammenfatning På baggrund af den seneste praksis, samt Konkurrencestyrelsens mere generelle vejledning og redegørelse kan det konkluderes, at de såkaldte loyalitets-/troskabsrabatter betragtes med stor alvor, og at de som udgangspunkt anses for at være ulovlige. Top-slice rabatter, der gives til forhandlerne for marginal køb, der fortages oven i forhandlerens basisindkøb, og som derved opfordrer til ekstraindkøb, har stor lighed med loyalitetsrabatten, og dominerende virksomheders anvendelse af denne type rabat anses derfor også for at kunne udgøre misbrug af dominerende stilling. Det samme gælder for de rabatter, der udregnes efter en progressiv skala, hvor den højere sats anvendes for det samlede køb. Omkostningsbestemte rabatter, som har en objektiv begrundelse, anses derimod for at være lovlige. Forskellige omkostninger ved forskellige leverancer til forskellige kundetyper indebærer, at der ikke foreligger diskrimination. Omkostningsbestemte rabatter kan for eksempel være rabatter relateret til transportudgifter, rabatter for hurtig betaling/ kontantbetaling samt visse introduktionsog kampagnerabatter. For rabatter, der ikke beregnes af køb i en periode, kan generelt siges, at kvartalsrabatter er mere acceptable end årsrabatter. Der kan dog ikke opstilles en generel formodning for, at alle kvartalsrabatter er i overensstemmelse med konkurrenceloven. I praksis vil rabat- og bonussystemer være udformet forskelligt og ikke altid være utvetydige loyalitetsrabatter eller omkostningsbestemte rabatter. Vurderingen af rabat- og bonussystemer foretages derfor fra sag til sag, og ved vurderingen bliver systemets konkrete sammensætning samt de konkrete forhold på markedet lagt til grund. Afgørende i vurderingen af rabat og bonussystemer er nemlig det konkrete systems virkninger på det konkrete marked - ikke systemets form eller betegnelse. Forsat fra side 3... skal lægge til grund ved sin prøvelse af et erstatningskrav som følge af overtrædelsen af fællesskabets konkurrenceregler. Her udtaler EF-Domstolen, at såfremt de nationale regler ikke er mindre gunstige end reglerne for tilsvarende søgsmål under national ret (ækvivalensprincippet), og såfremt de nationale regler i princippet ikke i realiteten gør det umuligt at håndhæve en fællesskabsret (effektivitetsprincippet), er det ikke i strid hermed, såfremt en national ret nægter en part erstatning, hvis den pågældende part bærer en betydelig del af ansvaret for overtrædelsen af konkurrencereglerne, ligesom det ikke er i strid med EF-retten at afskære erstatning på grund af et overvæltningssynspunkt. (dvs. manglende tab) EF-Domstolen omtaler herefter i præmis 33 de elementer, som de nationale domstole herefter skal undersøge om den part, der kræver erstatning. Det fremgår heraf, at parten skal have været i et udpræget underlegenhedsforhold til den anden part, således at partens frihed til at forhandle om bestemmelserne i den nævnte aftale, såvel som dens muligheder for at undgå skaden eller begrænse dens omfang, særligt ved i rette tid at gøre brug af alle de retsmidler, der stod til dens disposition, var begrænset i så væsentlig grad, at de i realiteten var lig nul. Konklusion Umiddelbart synes Courage-dommen at have skabt eller præciseret en mulighed for, at en part i en konkurrencebegrænsende aftale - såfremt han ikke bærer en betydelig del af ansvaret herfor - kan opnå erstatning for et lidt tab. Dette resultat har bl.a. professor, dr.jur. Jens Fejø 3 og professor Nils Wahl 4 givet udtryk for - et resultat som kan tage sig ud som om Domstolen atter har sluppet endnu en tiger løs i fællesskabets retssystem. Dette er dog formentlig en overdrivelse, og i givet fald er tigeren holdt i en meget kort snor. Det skyldes, at selvom dommen umiddelbart medfører, at der i princippet skal være mulighed for at få erstatning i disse sager, synes særligt indholdet af dommens præmis 33 at medføre, at muligheden for erstatning er stærkt begrænset. Ikke alene skal parten reelt set ikke have haft mulighed for at forhandle aftalens indhold, men han skal også have anvendt alle de retsmidler, der stod til dens disposition for at undgå deltagelse i kartellet. 1 F.eks. dom af 9. marts 1978 i sag 106/77 - Simmenthal og dom af 19. juni 1990 i sag C-213/89 - Factortame. 2 Dom af 20. september 2001 i sag C-453/99 - Courage. 3 Citat i Udsigt til ragnarok i karteller, Berlingske Tidende den 27. november Skadestand i konkurrensrättsmål, Europarättslig Tidskrift, 2001, s. 574ff. 5 Pressemeddelelse IP/02/260, den 14. februar 2002, sag COM/M Aktuel konkurrenceret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K 2100 København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær-Hansen (ansvarshavende), Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet medio maj 2002 Yellow Pencil Tryk: Jypa

CBS Law Studies WP 2009-02

CBS Law Studies WP 2009-02 CBS Law Studies WP 2009-02 Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter Adjunkt Christian Bergqvist, ph.d. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN-10: 87-992891-1-3 ISBN-13: 978-87-992891-1-0

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661 Post Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer og advokat Søren Zink) mod Konkurrencerådet (Procedurefuldmægtig

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

EF - traktatens artikel 82

EF - traktatens artikel 82 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere