KONKURRENCERET JUNI 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCERET JUNI 2002"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER kan normalt ikke hindre, at hans varer sat på markedet i et EØS-land (af varemærkeindehaveren selv eller med hans samtykke) opkøbes af parallelimportører og videresælges i et andet EØS-land. Dette følger af det såkaldte konsumptionsprincip i varemærkedirektivet. Konsumption betyder her, at varemærkeindehaveren ikke kan hindre brugen af sit varemærke for sådanne varer. EF-Domstolen har fastsat, at konsumptionen af varemærkeretten kun er regional (i modsætning til global), dvs. at der kun sker konsumption for varer, der er sat på markedet indenfor EØS-området. En varemærkeindehaver kan således hindre parallelimport til EØS af sine varer sat på markeder udenfor EØS, når han ikke samtykker i, at varerne bliver solgt i EØS-området. Dette gælder også for såkaldt ægte varer, dvs. varer som lovligt bærer mærket med henblik på salg i et område udenfor EØS. I en anden sag har EF-Domstolen præciseret, at konsumption naturligvis kun sker for de konkrete varer, som er markedsført med varemærkeindehaverens samtykke indenfor EØS. Det har den betydning, at en varemærkeindehaver ikke generelt kan siges at samtykke i, at eksemplarer af en varetype markedsført udenfor EØS må sælges i EØS, blot fordi varemærkeindehaveren selv markedsfører den pågældende type varer indenfor EØS. EF-Domstolen har i efteråret afsagt endnu en vigtig dom vedrørende varemærkeindehaverens samtykke til parallelimport (EF- Domstolens dom af 20. november 2001 i de forenede sager C-414/99, C- 415/99 og C-416/99). To engelske varemærkeindehavere (Davidoff og Levi Strauss) havde anlagt sag i England for at hindre parallelimport af deres varer fra lande udenfor EØS til lande indenfor EØS. Parallelimportørerne gjorde under sagen gældende, at Davidoff og Levi Strauss havde givet samtykke til salg af deres varer indenfor EØS. Der blev herefter stillet præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen. EF-Domstolen fastslog, at en varemærkeindehaver har samtykket i, at hans varer markedsføres indenfor EØS-området, når samtykket er udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser varemærkeindehaverens vilje til at give afkald på sine rettigheder. Et samtykke kan ganske vist være stiltiende, men området for stiltiende accept er meget begrænset, da samtykket positivt skal være kommet til udtryk. Den blotte tavshed kan således ikke udgøre et samtykke. EF-Domstolen fastslog endvidere, at et stiltiende samtykke ikke fremgår af: At varemærkeindehaveren ikke har meddelt alle efterfølgende erhververe af varer markedsført udenfor EØS, at han modsætter sig markedsføring indenfor EØS At der ikke på varerne er angivet forbud mod markedsføring indenfor EØS At varemærkeindehaveren har overdraget sine varer uden aftalemæssige begrænsninger At parallelimportøren ikke ved, at varemærkeindehaveren modsætter sig markedsføring af varerne indenfor EØS At de autoriserede detailhandlere eller grossister - i modstrid med varemærkeindehaverens instrukser herom - ikke har pålagt deres egne købere aftalemæssige begrænsninger, der gentager forbud mod markedsføring indenfor EØS Af afgørende betydning for fremtidig retspraksis er endelig, at EF-Domstolen fastlog, at det er den erhvervsdrivende, der vil påberåbe sig, at der foreligger et samtykke, som skal føre bevis herfor.

2 VIRKSOMHEDER MED EN DOMINERENDE STILLING RABAT OG BONUS. HVOR GÅR GRÆNSEN? Af advokatfuldmægtig Christina Wagner VIRKSOMHEDER, der indtager en dominerende stilling, er undergivet ganske streng bevågenhed af såvel Konkurrencestyrelsen som EU- Kommissionen, idet virksomhedernes markedsadfærd ikke må udgøre et misbrug af dominerende stilling. Misbrug kan blandt andet ske gennem anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen i form af rabat- og bonussystemer. Konkurrencestyrelsen har i det forgange år taget stilling til en række rabat- og bonussystemer. I det følgende vil enkelte af disse afgørelser blive gennemgået med henblik på at opstille nogle generelle regler for, hvilke former for rabat og bonus Konkurrencestyrelsen må antages at acceptere, samt hvilke Konkurrencestyrelsen klart har taget afstand fra, og som dermed er ulovlige. Opel Danmark Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet og udarbejdede på baggrund heraf et notat om Opel Danmarks bonussystem for Konkurrencestyrelsen vurderede i sit notat, at Opels bonusprogram udgjorde misbrug af dominerende stilling. Kritikpunkterne var navnlig, at bonussystemet var baseret på et årligt købsmål, der blev fastsat på baggrund af det realiserede køb i det forgangne år. Endvidere blev bonussen opgjort i forhold til en progressiv skala baseret på størrelsen af det fastsatte købsmål. Eksempelvis udløste et købsmål over 6 mio., 6%, købsmål på over 7,5 mio. udløste 7%, mens købsmål over 10 mio. udløste 8%. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at bonusprogrammets effekt var en automatisk forlængelse af Opels kunders loyalitet år for år. Hvis forhandleren ikke nåede det fastsatte købsmål, blev ingen bonus udbetalt. Forhandleren var således udsat for et betydeligt pres for at opnå det fastsatte købsmål. Opel Danmark indledte herefter drøftelser med Konkurrencestyrelsen, der resulterede i, at Opel i november 2001 udsendte et nyt rabatsystem. I Opels nye rabatsystem opgøres og afregnes rabatten kvartalsvis. Endvidere sker udbetaling af rabatten efter en glidende skala, ligesom rabatten alene er afhængig af den faktisk indkøbte mængde - ikke af fastsatte købsmål. Udregningen af rabatten efter en glidende skala modvirker, at der sker en akkumulering af rabatten. Eksempelvis udløser køb for under kr en rabat på X %, mens køb mellem kr og kr udløser en rabat på y % - rabatsatserne er således uafhængige af hinanden. Styrelsen godkendte efter ændringerne Opels nye rabatsystem. Ruko På Rådsmødet den 19. december 2001, besluttede Konkurrencerådet, at Ruko skulle ophøre med at benytte et rabatsystem, der blev anset for at udgøre et misbrug af Rukos dominerende stilling på låsemarkedet. Rukos rabatsystem tillagde Rukos forhandlere en generel grundrabat på Rukoprodukter i forhold til Rukos officielle bruttoprisliste. Grundrabatten blev udregnet på baggrund af forhandlerens forventede vareindkøb på årsbasis. Højst mulig rabat fik de af Rukos forhandlere, der købte varer i samtlige Rukos produktgrupper. Udover grundrabatten kunne forhandlerne opnå en særlig produktrabat, der blev udløst ved forhandlerens indkøb i 3 udvalgte produktgrupper. Forsættes på bagsiden AFGØRELSER VEDRØRENDE RABAT OG BONUS - FRA ULTIMO 2000 OG ÅR Samhandelsaftaler for plastrør, afgørelse af 27. september 2000: LK A/S grossistaftaler, afgørelse af 20 december 2000: Opel Danmarks rabatsystem, afgørelse af 28. november 2001: Rukos markedsadfærd, afgørelse af 19. december 2001: Vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen om konkurrencerigtige aftaler, via: Vejledning om prisdiskrimination, via: For en mere dybdegående gennemgang af ældre dansk praksis samt EU praksis henvises til UfR 2002B.32 - Hvor snævre grænser gælder der for større virksomheder og dominerende virksomheders rabat og bonussystemer? af advokat Katja Høegh, LLM. 2

3 AFGØRELSE I COURAGE-SAGEN ERSTATNING TIL PARTER I KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER Af advokatfuldmægtig Hans-Peter Roth SPØRGSMÅLET, om muligheden for at opnå erstatning som følge af at EU s eller nationale konkurrenceretlige regler har været overtrådt, har næppe været mere aktuelt end det er i øjeblikket. Spørgsmålet har f.eks. været fremme i sagerne om rørkartellet, elkartellet og SAS/Maersk Air aftalen. I sådanne sager har EF-Domstolen gennem Ud af aftalens bestemmelser kunne alene forpagtningsafgiften forhandles, hvorimod forpligtelsen til eksklusivt at aftage drikkevarer fra Courage Ltd. til en nærmere fastsat listepris, der lå væsentligt over den pris, uafhængige pubejere skulle betale for tilsvarende produkter, samt aftalens øvrige vilkår ikke var genstand for forhandling. erstatning for tab, stillede Court of Appeal i realiteten EF-Domstolen to spørgsmål: 1: Retten til at få erstatningsspørgsmålet bedømt ved den nationale domstol: Det første af disse omhandler, hvorvidt en part i en konkurrencebegrænsende aftale kan påberåbe sig overtrædelsen af denne ved en national domstol med henblik på at opnå beskyttelse over for sin medkontrahent, og hvorvidt det er i strid med fællesskabsretten, såfremt den påberåbende part i henhold til national ret ikke kan støtte ret på en sådan ulovlig aftale med henblik på at opnå erstatning. EF-Domstolen anfører for det første, at enhver borger, selvom han måtte være part i en aftale, der overtræder artikel 81, stk. 1 i EF-Traktaten, kan støtte ret på overtrædelsen heraf. For det andet anføres at den fulde virkning af EF-Traktatens artikel 81 ville være bragt i fare, hvis det ikke var muligt for nogen at kræve erstatning for overtrædelser heraf. Med andre ord fandt Domstolen, at den manglende adgang til søgsmål ved de engelske domstole alene under henvisning til, at den påberåbte aftale er ulovlig, ville være i strid med fællesskabsretten. sin praksis 1 udtalt, at det påhviler de nationale domstole at sikre den fulde virkning af fællesskabsbestemmelserne - inklusiv konkurrenceretsreglerne - samt at beskytte de rettigheder borgerne har som følge heraf, herunder ved tilkendelsen af erstatning for tab, skadelidte tredjemand har lidt. Hvorvidt denne håndhævelse af fællesskabsretten og beskyttelse af borgerne også kan udstrækkes til at omfatte en eller flere af parterne til en aftale, der strider med konkurrencelovgivningen, er dog først for nylig blevet behandlet af EF- Domstolen, nærmere bestemt i Couragesagen 2 (herefter Courage ). Baggrund Sagen opstod som følge af, at Inntrepreneur Estates Ltd. (herefter IEL ), et selskab ejet ligeligt af bryggeriet Courage Ltd. og Grand Metropolitan, havde indgået forpagtningsaftaler med Bernard Crehan (herefter BC ). BC krævede nu erstatning for det tab, de konkurrenceretsstridige forpagtningsaftaler havde påført ham. EF-Domstolens afgørelse Da engelsk ret ikke gav mulighed for at kræve 2: Kriterierne for bedømmelsen af erstatningsspørgsmålet: Da svaret på det første spørgsmål var bekræftende, gik EF-Domstolen herefter over til at behandle det andet spørgsmål, nemlig hvilke omstændigheder den nationale domstol... Forsættes på bagsiden EU KOMMISSIONEN HENVISER FOR FØRSTE GANG FUSIONSSAG TIL DEN DANSKE KONKURRENCESTYRELSE Fusionen mellem de to største danske slagterier, Danish Crown AmbA og Steff-Houlberg Amba, er af EU Kommissionen blevet godkendt for så vidt angår de to parters aktiviteter udenfor Danmark 5. Da Konkurrencestyrelsen dog frygtede, at fusionen vil kunne lede til skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling på fem nærmere bestemte relevante markeder i Danmark, anmodedes EU Kommissionen den 28. december 2001 om at få sagen henvist i henhold til Fusionsforordningens artikel 9, hvilket EU Kommissionen herefter gjorde. Det er første gang siden Danmark indførte fusionskontrol i oktober 2000, at Konkurrencestyrelsen har anmodet om at få en EU fusionssag henvist til national behandling. På sit møde den 24. april godkendte Konkurrencerådet fusionen for så vidt angår partrrnes aktiviteter i Danmark. 3

4 FÅ STORE UDBYDERE KOLLEKTIV DOMINANS OG REGULERING AF OLIGOPOLISTISKE MARKEDER Af advokatfuldmægtig Mikkel Vittrup DET HAR LÆNGE VÆRET KENDT I ØKONOMISK TEORI, AT OLIGOPOLISTISKE MARKEDSSTRUKTURER KAN HAVE EN SKADELIG INDVIRKNING PÅ KONKURRENCEN. ET OLIGOPOLISTISK MARKED (oligopol) beskrives ofte som et marked domineret af få, store udbydere, hvoraf ingen har tilstrækkelig stor magt til at indtage en individuel dominerende stilling. Nøglebegrebet for et oligopolistisk marked er, at virksomhederne, uanset de handler uafhængigt af hinanden, ved fastlæggelsen af deres kommercielle strategi indser, at de er gensidigt afhængige af hinanden. Det konkurrenceretlige problem ved sådanne markeder er, at virksomhederne - når de først har indset, at de er gensidigt afhængige af hinanden - vil kunne maksimere deres profitter alene ved at indrette deres adfærd efter hinanden, uden de behøver at indgå (ulovlige) aftaler eller i øvrigt kommunikere med hinanden. Da den konkurrencebegrænsende adfærd kan opstå alene som følge af de strukturelle forhold på markedet, kan adfærden ikke forbydes i henhold til forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller samordnet praksis. Som følge heraf, har EU-Kommissionen i stedet søgt at regulere de oligopolistiske virksomheders adfærd ved hjælp af en udvidende fortolkning af forbudet mod misbrug af dominerende stilling. Tanken er den, at to eller flere uafhængige virksomheder under nærmere angivne omstændigheder må anses for tilsammen at indtage en kollektiv dominerende stilling i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Disse virksomheders adfærd kan herefter reguleres gennem forbudet mod misbrug af en dominerende stilling, også selv om ingen af virksomhederne hver for sig er markedsdominerende. EF-Domstolens praksis EF-Domstolen har i sin retspraksis accepteret EU-Kommissionens anvendelse af begrebet kollektiv dominans som et middel til at regulere oligopolistiske virksomheders adfærd. EF- Domstolen har således fastslået, at to eller flere virksomheder, der er såvel økonomisk som juridisk uafhængige af hinanden, kan indtage en dominerende stilling, såfremt de økonomisk set fremtræder eller handler samlet på et givet marked som en kollektiv enhed. Afgørelsen af, om der i den konkrete situation foreligger en kollektiv dominerende stilling, beror på at der foretages en vurdering af det økonomiske samarbejde og de indbyrdes økonomiske relationer mellem de berørte virksomheder. Det skal således undersøges, om der består et sådant økonomisk samarbejde mellem de berørte virksomheder, at de kan handle i fællesskab uafhængigt af deres konkurrenter, deres kunder og forbrugerne. Dette samarbejde kan naturligvis bestå i en aftale eller samordnet praksis, hvorved de berørte virksomheder kommer til at fremstå som en kollektiv enhed. EF-Domstolen har imidlertid gjort det klart, at det ikke er en forudsætning for at fastslå en kollektiv dominerende stilling, at der foreligger en aftale eller andre retlige forbindelser mellem virksomhederne. De danske konkurrencemyndigheders praksis På baggrund af Kommissionens og EF- Domstolens praksis har Konkurrencerådet i en række nyere afgørelser, hvoraf 2 har været under behandling i Konkurrenceankenævnet, fastslået, at misbrug af en kollektiv dominerende stilling på tilsvarende vis er i strid med konkurrencelovens 11. I Egmont Magasiner/Aller Press fandt Konkur-rencerådet, at Egmont Magasiner og Aller Press tilsammen indtog en kollektiv dominerende stilling på det danske marked for ugeblade. Konkurrencerådet lagde bl.a. til støtte herfor vægt på, at der forelå et duopol, hvor de nævnte virksomheder havde henholdsvis 30 og 70% af markedet, at de indgik i et organisatorisk (dvs. aftalemæssigt) samarbejde i forbindelse med distributionen af ugebladene, og at de havde fælles interesser i forhold til forhandlerleddet. Virksomhederne fandtes derudover at have misbrugt deres dominerende stilling ved hver for sig at kræve, at forhandlere skulle aftage begge virksomheders ugeblade, samt ved at true med boykotforanstaltninger hvis dette krav ikke blev opfyldt. I Dantaxi fastslog Konkurrencerådet, at et samarbejde mellem stort set samtlige bestillingskontorer/taxiselskaber i Danmark - bortset fra Dantaxi - om gensidig indløsning af selskabernes firma-taxiboner indebar, at de deltagende selskaber indtog en kollektiv dominerende stilling på markedet for clearing af firma-taxiboner. Selskabernes nægtelse af uden nogen saglig begrundelse at lade Dantaxi deltage i clearingsordningen fandtes endvidere at udgøre misbrug af virksomhedernes dominerede stilling. Denne afgørelse er efterfølgende blevet stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, der 4

5 udbydere med komplet produktsortiment. På denne baggrund fandt Konkurrencerådet, at Nordisk Wavin og Uponor tilsammen indtog en kollektiv dominerende stilling, hvorfor deres brug af stort set identiske rabatsystemer, der efter Konkurrencerådets opfattelse var loyalitetsskabende, kunne forbydes efter konkurrencelovens 11. Konkurrencerådets afgørelse er imidlertid efterfølgende blevet ophævet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 7. november Overordnet set fandt Ankenævnet - med rette - at Konkurrencerådet ikke havde foretaget en til statuering af kollektiv dominans tilstrækkelig grundig analyse af, om der mellem Nordisk Wavin og Uponor bestod et sådant økonomisk samarbejde eller indbyrdes økonomiske relationer, at de kunne handle i fællesskab uafhængigt af deres konkurrenter og kunder og derved indtage en kollektiv dominerende stilling. Konkurrencerådet havde bl.a. ikke foretaget en analyse af betydningen af de forhold vedrørende købermagt, som virksomhederne under sagen havde henvist til, eller betydningen af, at virksomhederne indgik i nordiske koncerner, hvilket Konkurrencerådet havde henvist til under ankesagen. Desuden bemærkede Ankenævnet, at det ikke kunne tillægges betydning, at Konkurrencerådet tidligere havde grebet ind over for et ulovsærligt lagde vægt på, at selskaberne i kraft af samarbejdet udgjorde en enhed med hensyn til muligheden for at opnå taxikørsel mod taxibon, og at selskaberne i deres indbyrdes konkurrenceforhold havde neutraliseret adgangen til at benytte taxibons som betalingsmiddel ved taxikørsel. Endelig har Konkurrencerådet i Nordisk Wavin/Uponor fastslået, at disse to virksomheder, der tilsammen havde ca. 60% af markedet, indtog en kollektiv dominerende stilling på det danske marked for rørsystemer fremstillet af plast. Denne afgørelse er særdeles interessant, idet der ikke efter Konkurrencerådets oplysninger forelå nogen form for aftaler eller andre retlige forbindelser mellem de berørte virksomheder. Konkurrencerådet baserede således alene sin afgørelse på, at der som følge af markedsstrukturen forelå en gensidig afhængighed mellem Nordisk Wavin og Uponor, hvilket måtte antages at være baggrunden for den konstaterede parallelle adfærd mellem virksomhederne, hvorved de over for deres konkurrenter og kunder fremstod som én virksomhed. Konkurrencerådet lagde i den forbindelse særlig vægt på, at der var betydelig gennemsigtighed på markedet, at virksomhedernes produktsortiment var relativt homogene, og at virksomhederne var de eneste ligt samarbejde mellem de pågældende virksomheder, eller at der i Sverige verserede en sag om ulovligt kartelsamarbejde mellem andre selskaber i de koncerner, som de to danske selskaber indgik i. Det må på baggrund af Konkurrenceankenævnets afgørelse konstateres, at begrebet kollektiv dominans ikke i enhver henseende udgør et våben til kontrol af oligopolistiske markeder. Afgørelsen af, om der foreligger en kollektiv dominerende stilling, må således - i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis - ske på grundlag af en grundig økonomisk analyse af de faktuelle omstændigheder i hver enkelt sag. Dette synes ud fra et økonomisk perspektiv ganske velbegrundet, om end det ikke altid vil være en nem opgave at godtgøre, at to eller flere virksomheder tilsammen indtager en dominerende stilling. Begrebet kollektiv dominans finder ligeledes anvendelse inden for fusionskontrollen, hvor det - selvom temaet ikke i denne relation er et spørgsmål om aktuelt misbrug - på tilsvarende vis har givet anledning til diskussion. I forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og BG Bank fandt Konkurrencerådet bl.a., at Danske Bank og Unibank efter fusionen ville indtage en kollektiv dominerende stilling, der ville kunne hæmme den effektive konkurrence. Fusionen blev derfor kun godkendt på betingelse af, at Danske Bank solgte en del af sine aktier i PBS. GÅ HJEMMØDER HOS DEMELLER OS. Vi har samlet en række konkurrenceretlige emner, som vi tilbyder at orientere vore klienter om ved en præsentation en eftermiddag hos Dem eller os. Emnerne er blandt andet Værdien af compliance programmes, Rabat og bonus, Kollektiv dominans, Leveringsnægtelse, Retningslinjer for vertikale og horisontale aftaler og Procedure for en kartelsag mv. De er velkommen til at ringe til Helle Lorentsen, såfremt De måtte være interesseret i at høre nærmere herom. 5

6 Forsat fra side 2... Når forhandleren havde foretaget et vist minimumskøb i en af de 3 udvalgte produktgrupper, udløste købet den særlige produktrabat, der gjaldt for forhandlerens samlede varekøb hos Ruko. Konkurrencestyrelsen anfægtede rabatsystemet, idet den fandt, at kravet om mindstekøb pr. år bandt forhandlerne til at placere deres indkøb hos Ruko, at en referenceperiode på et år var for lang tid, og at tildelingen af især den særlige rabat ikke kunne begrundes i omkostningsbesparelser hos Ruko. Redegørelser/vejledninger fra Konkurrencestyrelsen I november 1998 udsendte Konkurrencestyrelsen en redegørelse om prisdiskriminering, og i september 2001 blev en vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen udsendt. Det skal understreges, at redegørelsen og vejledningen alene er - som ordet antyder - vejledende. Sammenfatning På baggrund af den seneste praksis, samt Konkurrencestyrelsens mere generelle vejledning og redegørelse kan det konkluderes, at de såkaldte loyalitets-/troskabsrabatter betragtes med stor alvor, og at de som udgangspunkt anses for at være ulovlige. Top-slice rabatter, der gives til forhandlerne for marginal køb, der fortages oven i forhandlerens basisindkøb, og som derved opfordrer til ekstraindkøb, har stor lighed med loyalitetsrabatten, og dominerende virksomheders anvendelse af denne type rabat anses derfor også for at kunne udgøre misbrug af dominerende stilling. Det samme gælder for de rabatter, der udregnes efter en progressiv skala, hvor den højere sats anvendes for det samlede køb. Omkostningsbestemte rabatter, som har en objektiv begrundelse, anses derimod for at være lovlige. Forskellige omkostninger ved forskellige leverancer til forskellige kundetyper indebærer, at der ikke foreligger diskrimination. Omkostningsbestemte rabatter kan for eksempel være rabatter relateret til transportudgifter, rabatter for hurtig betaling/ kontantbetaling samt visse introduktionsog kampagnerabatter. For rabatter, der ikke beregnes af køb i en periode, kan generelt siges, at kvartalsrabatter er mere acceptable end årsrabatter. Der kan dog ikke opstilles en generel formodning for, at alle kvartalsrabatter er i overensstemmelse med konkurrenceloven. I praksis vil rabat- og bonussystemer være udformet forskelligt og ikke altid være utvetydige loyalitetsrabatter eller omkostningsbestemte rabatter. Vurderingen af rabat- og bonussystemer foretages derfor fra sag til sag, og ved vurderingen bliver systemets konkrete sammensætning samt de konkrete forhold på markedet lagt til grund. Afgørende i vurderingen af rabat og bonussystemer er nemlig det konkrete systems virkninger på det konkrete marked - ikke systemets form eller betegnelse. Forsat fra side 3... skal lægge til grund ved sin prøvelse af et erstatningskrav som følge af overtrædelsen af fællesskabets konkurrenceregler. Her udtaler EF-Domstolen, at såfremt de nationale regler ikke er mindre gunstige end reglerne for tilsvarende søgsmål under national ret (ækvivalensprincippet), og såfremt de nationale regler i princippet ikke i realiteten gør det umuligt at håndhæve en fællesskabsret (effektivitetsprincippet), er det ikke i strid hermed, såfremt en national ret nægter en part erstatning, hvis den pågældende part bærer en betydelig del af ansvaret for overtrædelsen af konkurrencereglerne, ligesom det ikke er i strid med EF-retten at afskære erstatning på grund af et overvæltningssynspunkt. (dvs. manglende tab) EF-Domstolen omtaler herefter i præmis 33 de elementer, som de nationale domstole herefter skal undersøge om den part, der kræver erstatning. Det fremgår heraf, at parten skal have været i et udpræget underlegenhedsforhold til den anden part, således at partens frihed til at forhandle om bestemmelserne i den nævnte aftale, såvel som dens muligheder for at undgå skaden eller begrænse dens omfang, særligt ved i rette tid at gøre brug af alle de retsmidler, der stod til dens disposition, var begrænset i så væsentlig grad, at de i realiteten var lig nul. Konklusion Umiddelbart synes Courage-dommen at have skabt eller præciseret en mulighed for, at en part i en konkurrencebegrænsende aftale - såfremt han ikke bærer en betydelig del af ansvaret herfor - kan opnå erstatning for et lidt tab. Dette resultat har bl.a. professor, dr.jur. Jens Fejø 3 og professor Nils Wahl 4 givet udtryk for - et resultat som kan tage sig ud som om Domstolen atter har sluppet endnu en tiger løs i fællesskabets retssystem. Dette er dog formentlig en overdrivelse, og i givet fald er tigeren holdt i en meget kort snor. Det skyldes, at selvom dommen umiddelbart medfører, at der i princippet skal være mulighed for at få erstatning i disse sager, synes særligt indholdet af dommens præmis 33 at medføre, at muligheden for erstatning er stærkt begrænset. Ikke alene skal parten reelt set ikke have haft mulighed for at forhandle aftalens indhold, men han skal også have anvendt alle de retsmidler, der stod til dens disposition for at undgå deltagelse i kartellet. 1 F.eks. dom af 9. marts 1978 i sag 106/77 - Simmenthal og dom af 19. juni 1990 i sag C-213/89 - Factortame. 2 Dom af 20. september 2001 i sag C-453/99 - Courage. 3 Citat i Udsigt til ragnarok i karteller, Berlingske Tidende den 27. november Skadestand i konkurrensrättsmål, Europarättslig Tidskrift, 2001, s. 574ff. 5 Pressemeddelelse IP/02/260, den 14. februar 2002, sag COM/M Aktuel konkurrenceret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K 2100 København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær-Hansen (ansvarshavende), Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet medio maj 2002 Yellow Pencil Tryk: Jypa

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Samhandelsaftaler for plastrør

Samhandelsaftaler for plastrør Samhandelsaftaler for plastrør Journal nr 802-550,8032-158,159,160,161,162 jac/industri Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har undersøgt Nordisk Wavin A/S', Uponor A/S' og

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Opel Danmarks rabatsystem

Opel Danmarks rabatsystem Opel Danmarks rabatsystem Journal nr.3:1120-0289-14/doindustri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet.

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

KONKURRENCERET DECEMBER 2002

KONKURRENCERET DECEMBER 2002 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 AEC-testen og relevante omkostningsbegreber Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 2 Agenda Introduktion Relevante omkostningsbegreber Anvendelse af AEC-test i praksis Introduktion 4 Introduktion

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

~ == ~

~ == ~ ~ ---------- == -------~ KONKURRENCESTYRELSEN Danish Agro A.m.b.A. Køgevej 55 4653 Karise 01-02-2010 4/0120-0401-0045 /LG Deres ref. Tilbagekaldelse af Konkurrencestyreisens fusionsgodkendelse af 25. januar

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten OMTRYK

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære 1 af 6 07-08-2012 13:30 Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære Jnr.: 2:802-24/kb Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har fået henvist en klage fra EU-Kommissionen til

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.10.2013 2013/0185(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Nr. 16 14. juni 2001 Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Der er den 16. marts 2001 i København indgået en aftale mellem Danmark, Island og Norge

Læs mere

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet 1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet»År 1998, den 22. december afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-110.215, T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert ERSTATNING for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals Erik Bertelsen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 TABSOPGØRELSE sagkyndigt skøn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere