KONKURRENCERET JUNI 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCERET JUNI 2002"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER kan normalt ikke hindre, at hans varer sat på markedet i et EØS-land (af varemærkeindehaveren selv eller med hans samtykke) opkøbes af parallelimportører og videresælges i et andet EØS-land. Dette følger af det såkaldte konsumptionsprincip i varemærkedirektivet. Konsumption betyder her, at varemærkeindehaveren ikke kan hindre brugen af sit varemærke for sådanne varer. EF-Domstolen har fastsat, at konsumptionen af varemærkeretten kun er regional (i modsætning til global), dvs. at der kun sker konsumption for varer, der er sat på markedet indenfor EØS-området. En varemærkeindehaver kan således hindre parallelimport til EØS af sine varer sat på markeder udenfor EØS, når han ikke samtykker i, at varerne bliver solgt i EØS-området. Dette gælder også for såkaldt ægte varer, dvs. varer som lovligt bærer mærket med henblik på salg i et område udenfor EØS. I en anden sag har EF-Domstolen præciseret, at konsumption naturligvis kun sker for de konkrete varer, som er markedsført med varemærkeindehaverens samtykke indenfor EØS. Det har den betydning, at en varemærkeindehaver ikke generelt kan siges at samtykke i, at eksemplarer af en varetype markedsført udenfor EØS må sælges i EØS, blot fordi varemærkeindehaveren selv markedsfører den pågældende type varer indenfor EØS. EF-Domstolen har i efteråret afsagt endnu en vigtig dom vedrørende varemærkeindehaverens samtykke til parallelimport (EF- Domstolens dom af 20. november 2001 i de forenede sager C-414/99, C- 415/99 og C-416/99). To engelske varemærkeindehavere (Davidoff og Levi Strauss) havde anlagt sag i England for at hindre parallelimport af deres varer fra lande udenfor EØS til lande indenfor EØS. Parallelimportørerne gjorde under sagen gældende, at Davidoff og Levi Strauss havde givet samtykke til salg af deres varer indenfor EØS. Der blev herefter stillet præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen. EF-Domstolen fastslog, at en varemærkeindehaver har samtykket i, at hans varer markedsføres indenfor EØS-området, når samtykket er udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser varemærkeindehaverens vilje til at give afkald på sine rettigheder. Et samtykke kan ganske vist være stiltiende, men området for stiltiende accept er meget begrænset, da samtykket positivt skal være kommet til udtryk. Den blotte tavshed kan således ikke udgøre et samtykke. EF-Domstolen fastslog endvidere, at et stiltiende samtykke ikke fremgår af: At varemærkeindehaveren ikke har meddelt alle efterfølgende erhververe af varer markedsført udenfor EØS, at han modsætter sig markedsføring indenfor EØS At der ikke på varerne er angivet forbud mod markedsføring indenfor EØS At varemærkeindehaveren har overdraget sine varer uden aftalemæssige begrænsninger At parallelimportøren ikke ved, at varemærkeindehaveren modsætter sig markedsføring af varerne indenfor EØS At de autoriserede detailhandlere eller grossister - i modstrid med varemærkeindehaverens instrukser herom - ikke har pålagt deres egne købere aftalemæssige begrænsninger, der gentager forbud mod markedsføring indenfor EØS Af afgørende betydning for fremtidig retspraksis er endelig, at EF-Domstolen fastlog, at det er den erhvervsdrivende, der vil påberåbe sig, at der foreligger et samtykke, som skal føre bevis herfor.

2 VIRKSOMHEDER MED EN DOMINERENDE STILLING RABAT OG BONUS. HVOR GÅR GRÆNSEN? Af advokatfuldmægtig Christina Wagner VIRKSOMHEDER, der indtager en dominerende stilling, er undergivet ganske streng bevågenhed af såvel Konkurrencestyrelsen som EU- Kommissionen, idet virksomhedernes markedsadfærd ikke må udgøre et misbrug af dominerende stilling. Misbrug kan blandt andet ske gennem anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen i form af rabat- og bonussystemer. Konkurrencestyrelsen har i det forgange år taget stilling til en række rabat- og bonussystemer. I det følgende vil enkelte af disse afgørelser blive gennemgået med henblik på at opstille nogle generelle regler for, hvilke former for rabat og bonus Konkurrencestyrelsen må antages at acceptere, samt hvilke Konkurrencestyrelsen klart har taget afstand fra, og som dermed er ulovlige. Opel Danmark Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet og udarbejdede på baggrund heraf et notat om Opel Danmarks bonussystem for Konkurrencestyrelsen vurderede i sit notat, at Opels bonusprogram udgjorde misbrug af dominerende stilling. Kritikpunkterne var navnlig, at bonussystemet var baseret på et årligt købsmål, der blev fastsat på baggrund af det realiserede køb i det forgangne år. Endvidere blev bonussen opgjort i forhold til en progressiv skala baseret på størrelsen af det fastsatte købsmål. Eksempelvis udløste et købsmål over 6 mio., 6%, købsmål på over 7,5 mio. udløste 7%, mens købsmål over 10 mio. udløste 8%. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at bonusprogrammets effekt var en automatisk forlængelse af Opels kunders loyalitet år for år. Hvis forhandleren ikke nåede det fastsatte købsmål, blev ingen bonus udbetalt. Forhandleren var således udsat for et betydeligt pres for at opnå det fastsatte købsmål. Opel Danmark indledte herefter drøftelser med Konkurrencestyrelsen, der resulterede i, at Opel i november 2001 udsendte et nyt rabatsystem. I Opels nye rabatsystem opgøres og afregnes rabatten kvartalsvis. Endvidere sker udbetaling af rabatten efter en glidende skala, ligesom rabatten alene er afhængig af den faktisk indkøbte mængde - ikke af fastsatte købsmål. Udregningen af rabatten efter en glidende skala modvirker, at der sker en akkumulering af rabatten. Eksempelvis udløser køb for under kr en rabat på X %, mens køb mellem kr og kr udløser en rabat på y % - rabatsatserne er således uafhængige af hinanden. Styrelsen godkendte efter ændringerne Opels nye rabatsystem. Ruko På Rådsmødet den 19. december 2001, besluttede Konkurrencerådet, at Ruko skulle ophøre med at benytte et rabatsystem, der blev anset for at udgøre et misbrug af Rukos dominerende stilling på låsemarkedet. Rukos rabatsystem tillagde Rukos forhandlere en generel grundrabat på Rukoprodukter i forhold til Rukos officielle bruttoprisliste. Grundrabatten blev udregnet på baggrund af forhandlerens forventede vareindkøb på årsbasis. Højst mulig rabat fik de af Rukos forhandlere, der købte varer i samtlige Rukos produktgrupper. Udover grundrabatten kunne forhandlerne opnå en særlig produktrabat, der blev udløst ved forhandlerens indkøb i 3 udvalgte produktgrupper. Forsættes på bagsiden AFGØRELSER VEDRØRENDE RABAT OG BONUS - FRA ULTIMO 2000 OG ÅR Samhandelsaftaler for plastrør, afgørelse af 27. september 2000: LK A/S grossistaftaler, afgørelse af 20 december 2000: Opel Danmarks rabatsystem, afgørelse af 28. november 2001: Rukos markedsadfærd, afgørelse af 19. december 2001: Vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen om konkurrencerigtige aftaler, via: Vejledning om prisdiskrimination, via: For en mere dybdegående gennemgang af ældre dansk praksis samt EU praksis henvises til UfR 2002B.32 - Hvor snævre grænser gælder der for større virksomheder og dominerende virksomheders rabat og bonussystemer? af advokat Katja Høegh, LLM. 2

3 AFGØRELSE I COURAGE-SAGEN ERSTATNING TIL PARTER I KONKURRENCEBEGRÆNSENDE AFTALER Af advokatfuldmægtig Hans-Peter Roth SPØRGSMÅLET, om muligheden for at opnå erstatning som følge af at EU s eller nationale konkurrenceretlige regler har været overtrådt, har næppe været mere aktuelt end det er i øjeblikket. Spørgsmålet har f.eks. været fremme i sagerne om rørkartellet, elkartellet og SAS/Maersk Air aftalen. I sådanne sager har EF-Domstolen gennem Ud af aftalens bestemmelser kunne alene forpagtningsafgiften forhandles, hvorimod forpligtelsen til eksklusivt at aftage drikkevarer fra Courage Ltd. til en nærmere fastsat listepris, der lå væsentligt over den pris, uafhængige pubejere skulle betale for tilsvarende produkter, samt aftalens øvrige vilkår ikke var genstand for forhandling. erstatning for tab, stillede Court of Appeal i realiteten EF-Domstolen to spørgsmål: 1: Retten til at få erstatningsspørgsmålet bedømt ved den nationale domstol: Det første af disse omhandler, hvorvidt en part i en konkurrencebegrænsende aftale kan påberåbe sig overtrædelsen af denne ved en national domstol med henblik på at opnå beskyttelse over for sin medkontrahent, og hvorvidt det er i strid med fællesskabsretten, såfremt den påberåbende part i henhold til national ret ikke kan støtte ret på en sådan ulovlig aftale med henblik på at opnå erstatning. EF-Domstolen anfører for det første, at enhver borger, selvom han måtte være part i en aftale, der overtræder artikel 81, stk. 1 i EF-Traktaten, kan støtte ret på overtrædelsen heraf. For det andet anføres at den fulde virkning af EF-Traktatens artikel 81 ville være bragt i fare, hvis det ikke var muligt for nogen at kræve erstatning for overtrædelser heraf. Med andre ord fandt Domstolen, at den manglende adgang til søgsmål ved de engelske domstole alene under henvisning til, at den påberåbte aftale er ulovlig, ville være i strid med fællesskabsretten. sin praksis 1 udtalt, at det påhviler de nationale domstole at sikre den fulde virkning af fællesskabsbestemmelserne - inklusiv konkurrenceretsreglerne - samt at beskytte de rettigheder borgerne har som følge heraf, herunder ved tilkendelsen af erstatning for tab, skadelidte tredjemand har lidt. Hvorvidt denne håndhævelse af fællesskabsretten og beskyttelse af borgerne også kan udstrækkes til at omfatte en eller flere af parterne til en aftale, der strider med konkurrencelovgivningen, er dog først for nylig blevet behandlet af EF- Domstolen, nærmere bestemt i Couragesagen 2 (herefter Courage ). Baggrund Sagen opstod som følge af, at Inntrepreneur Estates Ltd. (herefter IEL ), et selskab ejet ligeligt af bryggeriet Courage Ltd. og Grand Metropolitan, havde indgået forpagtningsaftaler med Bernard Crehan (herefter BC ). BC krævede nu erstatning for det tab, de konkurrenceretsstridige forpagtningsaftaler havde påført ham. EF-Domstolens afgørelse Da engelsk ret ikke gav mulighed for at kræve 2: Kriterierne for bedømmelsen af erstatningsspørgsmålet: Da svaret på det første spørgsmål var bekræftende, gik EF-Domstolen herefter over til at behandle det andet spørgsmål, nemlig hvilke omstændigheder den nationale domstol... Forsættes på bagsiden EU KOMMISSIONEN HENVISER FOR FØRSTE GANG FUSIONSSAG TIL DEN DANSKE KONKURRENCESTYRELSE Fusionen mellem de to største danske slagterier, Danish Crown AmbA og Steff-Houlberg Amba, er af EU Kommissionen blevet godkendt for så vidt angår de to parters aktiviteter udenfor Danmark 5. Da Konkurrencestyrelsen dog frygtede, at fusionen vil kunne lede til skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling på fem nærmere bestemte relevante markeder i Danmark, anmodedes EU Kommissionen den 28. december 2001 om at få sagen henvist i henhold til Fusionsforordningens artikel 9, hvilket EU Kommissionen herefter gjorde. Det er første gang siden Danmark indførte fusionskontrol i oktober 2000, at Konkurrencestyrelsen har anmodet om at få en EU fusionssag henvist til national behandling. På sit møde den 24. april godkendte Konkurrencerådet fusionen for så vidt angår partrrnes aktiviteter i Danmark. 3

4 FÅ STORE UDBYDERE KOLLEKTIV DOMINANS OG REGULERING AF OLIGOPOLISTISKE MARKEDER Af advokatfuldmægtig Mikkel Vittrup DET HAR LÆNGE VÆRET KENDT I ØKONOMISK TEORI, AT OLIGOPOLISTISKE MARKEDSSTRUKTURER KAN HAVE EN SKADELIG INDVIRKNING PÅ KONKURRENCEN. ET OLIGOPOLISTISK MARKED (oligopol) beskrives ofte som et marked domineret af få, store udbydere, hvoraf ingen har tilstrækkelig stor magt til at indtage en individuel dominerende stilling. Nøglebegrebet for et oligopolistisk marked er, at virksomhederne, uanset de handler uafhængigt af hinanden, ved fastlæggelsen af deres kommercielle strategi indser, at de er gensidigt afhængige af hinanden. Det konkurrenceretlige problem ved sådanne markeder er, at virksomhederne - når de først har indset, at de er gensidigt afhængige af hinanden - vil kunne maksimere deres profitter alene ved at indrette deres adfærd efter hinanden, uden de behøver at indgå (ulovlige) aftaler eller i øvrigt kommunikere med hinanden. Da den konkurrencebegrænsende adfærd kan opstå alene som følge af de strukturelle forhold på markedet, kan adfærden ikke forbydes i henhold til forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller samordnet praksis. Som følge heraf, har EU-Kommissionen i stedet søgt at regulere de oligopolistiske virksomheders adfærd ved hjælp af en udvidende fortolkning af forbudet mod misbrug af dominerende stilling. Tanken er den, at to eller flere uafhængige virksomheder under nærmere angivne omstændigheder må anses for tilsammen at indtage en kollektiv dominerende stilling i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Disse virksomheders adfærd kan herefter reguleres gennem forbudet mod misbrug af en dominerende stilling, også selv om ingen af virksomhederne hver for sig er markedsdominerende. EF-Domstolens praksis EF-Domstolen har i sin retspraksis accepteret EU-Kommissionens anvendelse af begrebet kollektiv dominans som et middel til at regulere oligopolistiske virksomheders adfærd. EF- Domstolen har således fastslået, at to eller flere virksomheder, der er såvel økonomisk som juridisk uafhængige af hinanden, kan indtage en dominerende stilling, såfremt de økonomisk set fremtræder eller handler samlet på et givet marked som en kollektiv enhed. Afgørelsen af, om der i den konkrete situation foreligger en kollektiv dominerende stilling, beror på at der foretages en vurdering af det økonomiske samarbejde og de indbyrdes økonomiske relationer mellem de berørte virksomheder. Det skal således undersøges, om der består et sådant økonomisk samarbejde mellem de berørte virksomheder, at de kan handle i fællesskab uafhængigt af deres konkurrenter, deres kunder og forbrugerne. Dette samarbejde kan naturligvis bestå i en aftale eller samordnet praksis, hvorved de berørte virksomheder kommer til at fremstå som en kollektiv enhed. EF-Domstolen har imidlertid gjort det klart, at det ikke er en forudsætning for at fastslå en kollektiv dominerende stilling, at der foreligger en aftale eller andre retlige forbindelser mellem virksomhederne. De danske konkurrencemyndigheders praksis På baggrund af Kommissionens og EF- Domstolens praksis har Konkurrencerådet i en række nyere afgørelser, hvoraf 2 har været under behandling i Konkurrenceankenævnet, fastslået, at misbrug af en kollektiv dominerende stilling på tilsvarende vis er i strid med konkurrencelovens 11. I Egmont Magasiner/Aller Press fandt Konkur-rencerådet, at Egmont Magasiner og Aller Press tilsammen indtog en kollektiv dominerende stilling på det danske marked for ugeblade. Konkurrencerådet lagde bl.a. til støtte herfor vægt på, at der forelå et duopol, hvor de nævnte virksomheder havde henholdsvis 30 og 70% af markedet, at de indgik i et organisatorisk (dvs. aftalemæssigt) samarbejde i forbindelse med distributionen af ugebladene, og at de havde fælles interesser i forhold til forhandlerleddet. Virksomhederne fandtes derudover at have misbrugt deres dominerende stilling ved hver for sig at kræve, at forhandlere skulle aftage begge virksomheders ugeblade, samt ved at true med boykotforanstaltninger hvis dette krav ikke blev opfyldt. I Dantaxi fastslog Konkurrencerådet, at et samarbejde mellem stort set samtlige bestillingskontorer/taxiselskaber i Danmark - bortset fra Dantaxi - om gensidig indløsning af selskabernes firma-taxiboner indebar, at de deltagende selskaber indtog en kollektiv dominerende stilling på markedet for clearing af firma-taxiboner. Selskabernes nægtelse af uden nogen saglig begrundelse at lade Dantaxi deltage i clearingsordningen fandtes endvidere at udgøre misbrug af virksomhedernes dominerede stilling. Denne afgørelse er efterfølgende blevet stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, der 4

5 udbydere med komplet produktsortiment. På denne baggrund fandt Konkurrencerådet, at Nordisk Wavin og Uponor tilsammen indtog en kollektiv dominerende stilling, hvorfor deres brug af stort set identiske rabatsystemer, der efter Konkurrencerådets opfattelse var loyalitetsskabende, kunne forbydes efter konkurrencelovens 11. Konkurrencerådets afgørelse er imidlertid efterfølgende blevet ophævet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 7. november Overordnet set fandt Ankenævnet - med rette - at Konkurrencerådet ikke havde foretaget en til statuering af kollektiv dominans tilstrækkelig grundig analyse af, om der mellem Nordisk Wavin og Uponor bestod et sådant økonomisk samarbejde eller indbyrdes økonomiske relationer, at de kunne handle i fællesskab uafhængigt af deres konkurrenter og kunder og derved indtage en kollektiv dominerende stilling. Konkurrencerådet havde bl.a. ikke foretaget en analyse af betydningen af de forhold vedrørende købermagt, som virksomhederne under sagen havde henvist til, eller betydningen af, at virksomhederne indgik i nordiske koncerner, hvilket Konkurrencerådet havde henvist til under ankesagen. Desuden bemærkede Ankenævnet, at det ikke kunne tillægges betydning, at Konkurrencerådet tidligere havde grebet ind over for et ulovsærligt lagde vægt på, at selskaberne i kraft af samarbejdet udgjorde en enhed med hensyn til muligheden for at opnå taxikørsel mod taxibon, og at selskaberne i deres indbyrdes konkurrenceforhold havde neutraliseret adgangen til at benytte taxibons som betalingsmiddel ved taxikørsel. Endelig har Konkurrencerådet i Nordisk Wavin/Uponor fastslået, at disse to virksomheder, der tilsammen havde ca. 60% af markedet, indtog en kollektiv dominerende stilling på det danske marked for rørsystemer fremstillet af plast. Denne afgørelse er særdeles interessant, idet der ikke efter Konkurrencerådets oplysninger forelå nogen form for aftaler eller andre retlige forbindelser mellem de berørte virksomheder. Konkurrencerådet baserede således alene sin afgørelse på, at der som følge af markedsstrukturen forelå en gensidig afhængighed mellem Nordisk Wavin og Uponor, hvilket måtte antages at være baggrunden for den konstaterede parallelle adfærd mellem virksomhederne, hvorved de over for deres konkurrenter og kunder fremstod som én virksomhed. Konkurrencerådet lagde i den forbindelse særlig vægt på, at der var betydelig gennemsigtighed på markedet, at virksomhedernes produktsortiment var relativt homogene, og at virksomhederne var de eneste ligt samarbejde mellem de pågældende virksomheder, eller at der i Sverige verserede en sag om ulovligt kartelsamarbejde mellem andre selskaber i de koncerner, som de to danske selskaber indgik i. Det må på baggrund af Konkurrenceankenævnets afgørelse konstateres, at begrebet kollektiv dominans ikke i enhver henseende udgør et våben til kontrol af oligopolistiske markeder. Afgørelsen af, om der foreligger en kollektiv dominerende stilling, må således - i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis - ske på grundlag af en grundig økonomisk analyse af de faktuelle omstændigheder i hver enkelt sag. Dette synes ud fra et økonomisk perspektiv ganske velbegrundet, om end det ikke altid vil være en nem opgave at godtgøre, at to eller flere virksomheder tilsammen indtager en dominerende stilling. Begrebet kollektiv dominans finder ligeledes anvendelse inden for fusionskontrollen, hvor det - selvom temaet ikke i denne relation er et spørgsmål om aktuelt misbrug - på tilsvarende vis har givet anledning til diskussion. I forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og BG Bank fandt Konkurrencerådet bl.a., at Danske Bank og Unibank efter fusionen ville indtage en kollektiv dominerende stilling, der ville kunne hæmme den effektive konkurrence. Fusionen blev derfor kun godkendt på betingelse af, at Danske Bank solgte en del af sine aktier i PBS. GÅ HJEMMØDER HOS DEMELLER OS. Vi har samlet en række konkurrenceretlige emner, som vi tilbyder at orientere vore klienter om ved en præsentation en eftermiddag hos Dem eller os. Emnerne er blandt andet Værdien af compliance programmes, Rabat og bonus, Kollektiv dominans, Leveringsnægtelse, Retningslinjer for vertikale og horisontale aftaler og Procedure for en kartelsag mv. De er velkommen til at ringe til Helle Lorentsen, såfremt De måtte være interesseret i at høre nærmere herom. 5

6 Forsat fra side 2... Når forhandleren havde foretaget et vist minimumskøb i en af de 3 udvalgte produktgrupper, udløste købet den særlige produktrabat, der gjaldt for forhandlerens samlede varekøb hos Ruko. Konkurrencestyrelsen anfægtede rabatsystemet, idet den fandt, at kravet om mindstekøb pr. år bandt forhandlerne til at placere deres indkøb hos Ruko, at en referenceperiode på et år var for lang tid, og at tildelingen af især den særlige rabat ikke kunne begrundes i omkostningsbesparelser hos Ruko. Redegørelser/vejledninger fra Konkurrencestyrelsen I november 1998 udsendte Konkurrencestyrelsen en redegørelse om prisdiskriminering, og i september 2001 blev en vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen udsendt. Det skal understreges, at redegørelsen og vejledningen alene er - som ordet antyder - vejledende. Sammenfatning På baggrund af den seneste praksis, samt Konkurrencestyrelsens mere generelle vejledning og redegørelse kan det konkluderes, at de såkaldte loyalitets-/troskabsrabatter betragtes med stor alvor, og at de som udgangspunkt anses for at være ulovlige. Top-slice rabatter, der gives til forhandlerne for marginal køb, der fortages oven i forhandlerens basisindkøb, og som derved opfordrer til ekstraindkøb, har stor lighed med loyalitetsrabatten, og dominerende virksomheders anvendelse af denne type rabat anses derfor også for at kunne udgøre misbrug af dominerende stilling. Det samme gælder for de rabatter, der udregnes efter en progressiv skala, hvor den højere sats anvendes for det samlede køb. Omkostningsbestemte rabatter, som har en objektiv begrundelse, anses derimod for at være lovlige. Forskellige omkostninger ved forskellige leverancer til forskellige kundetyper indebærer, at der ikke foreligger diskrimination. Omkostningsbestemte rabatter kan for eksempel være rabatter relateret til transportudgifter, rabatter for hurtig betaling/ kontantbetaling samt visse introduktionsog kampagnerabatter. For rabatter, der ikke beregnes af køb i en periode, kan generelt siges, at kvartalsrabatter er mere acceptable end årsrabatter. Der kan dog ikke opstilles en generel formodning for, at alle kvartalsrabatter er i overensstemmelse med konkurrenceloven. I praksis vil rabat- og bonussystemer være udformet forskelligt og ikke altid være utvetydige loyalitetsrabatter eller omkostningsbestemte rabatter. Vurderingen af rabat- og bonussystemer foretages derfor fra sag til sag, og ved vurderingen bliver systemets konkrete sammensætning samt de konkrete forhold på markedet lagt til grund. Afgørende i vurderingen af rabat og bonussystemer er nemlig det konkrete systems virkninger på det konkrete marked - ikke systemets form eller betegnelse. Forsat fra side 3... skal lægge til grund ved sin prøvelse af et erstatningskrav som følge af overtrædelsen af fællesskabets konkurrenceregler. Her udtaler EF-Domstolen, at såfremt de nationale regler ikke er mindre gunstige end reglerne for tilsvarende søgsmål under national ret (ækvivalensprincippet), og såfremt de nationale regler i princippet ikke i realiteten gør det umuligt at håndhæve en fællesskabsret (effektivitetsprincippet), er det ikke i strid hermed, såfremt en national ret nægter en part erstatning, hvis den pågældende part bærer en betydelig del af ansvaret for overtrædelsen af konkurrencereglerne, ligesom det ikke er i strid med EF-retten at afskære erstatning på grund af et overvæltningssynspunkt. (dvs. manglende tab) EF-Domstolen omtaler herefter i præmis 33 de elementer, som de nationale domstole herefter skal undersøge om den part, der kræver erstatning. Det fremgår heraf, at parten skal have været i et udpræget underlegenhedsforhold til den anden part, således at partens frihed til at forhandle om bestemmelserne i den nævnte aftale, såvel som dens muligheder for at undgå skaden eller begrænse dens omfang, særligt ved i rette tid at gøre brug af alle de retsmidler, der stod til dens disposition, var begrænset i så væsentlig grad, at de i realiteten var lig nul. Konklusion Umiddelbart synes Courage-dommen at have skabt eller præciseret en mulighed for, at en part i en konkurrencebegrænsende aftale - såfremt han ikke bærer en betydelig del af ansvaret herfor - kan opnå erstatning for et lidt tab. Dette resultat har bl.a. professor, dr.jur. Jens Fejø 3 og professor Nils Wahl 4 givet udtryk for - et resultat som kan tage sig ud som om Domstolen atter har sluppet endnu en tiger løs i fællesskabets retssystem. Dette er dog formentlig en overdrivelse, og i givet fald er tigeren holdt i en meget kort snor. Det skyldes, at selvom dommen umiddelbart medfører, at der i princippet skal være mulighed for at få erstatning i disse sager, synes særligt indholdet af dommens præmis 33 at medføre, at muligheden for erstatning er stærkt begrænset. Ikke alene skal parten reelt set ikke have haft mulighed for at forhandle aftalens indhold, men han skal også have anvendt alle de retsmidler, der stod til dens disposition for at undgå deltagelse i kartellet. 1 F.eks. dom af 9. marts 1978 i sag 106/77 - Simmenthal og dom af 19. juni 1990 i sag C-213/89 - Factortame. 2 Dom af 20. september 2001 i sag C-453/99 - Courage. 3 Citat i Udsigt til ragnarok i karteller, Berlingske Tidende den 27. november Skadestand i konkurrensrättsmål, Europarättslig Tidskrift, 2001, s. 574ff. 5 Pressemeddelelse IP/02/260, den 14. februar 2002, sag COM/M Aktuel konkurrenceret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K 2100 København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær-Hansen (ansvarshavende), Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet medio maj 2002 Yellow Pencil Tryk: Jypa

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KONKURRENCERET DECEMBER 2002

KONKURRENCERET DECEMBER 2002 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Rukos markedsadfærd. Rådsmødet den 19. december 2001. Resumé. Journal nr.3:1120-0201-152/jac/industri

Rukos markedsadfærd. Rådsmødet den 19. december 2001. Resumé. Journal nr.3:1120-0201-152/jac/industri Rukos markedsadfærd Journal nr.3:1120-0201-152/jac/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. På foranledning af en klage fra Carl F A/S har Konkurrencestyrelsen undersøgt Ruko A/S' markedsadfærd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

IP-RET JULI 2003 RAMMERNE FOR NYT EF-PATENT AKTUEL OG EF-PATENTDOMSTOL PÅ PLADS

IP-RET JULI 2003 RAMMERNE FOR NYT EF-PATENT AKTUEL OG EF-PATENTDOMSTOL PÅ PLADS AKTUEL IP-RET JULI 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER RAMMERNE FOR NYT EF-PATENT OG EF-PATENTDOMSTOL PÅ PLADS Peter-Ulrik Plesner og advokatfuldmægtig, Mikkel Vittrup

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Advokat Jesper Fabricius, Oplæg på FOPS-møde den 23. november 2011 Det klassiske udgangspunkt Udbudsreglerne angår procedurer for indgåelse af kontrakt,

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere