Misbrug som betydningsfuld aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrug som betydningsfuld aktivitet"

Transkript

1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Misbrug som betydningsfuld aktivitet - Et kvalitativt studie om ergoterapeutens overvejelser i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter i psykiatrien Aktivitets- problematikker Misbrug Psykisk sygdom Udarbejdet af Karina Stjernegaard Merethe Lønne Kjær Søren Kilbæk Jeppesen Louise Ornebjerghus Hold Ergo2009B, Bachelorgruppe 4 Professionshøjskolen Metropol København, December 2012 Metodevejleder: Annette Randbøll Sørensen Dette bachelorprojekt er udarbejdet af ergoterapeutstuderende ved ergoterapeutuddannelsen, København, PH Metropol. Det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side. Dette projekt, eller dele heraf, må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse.

2 Abstract Title Abuse as a meaningful activity. Purpose The purpose of this study is to find the usefulness of occupational therapy in the intervention of dual diagnosed patients from an activity-based point of view. Problem statement Which reflections do occupational therapists make in the intervention of dual diagnosed patients, whose substance abuse is a meaningful activity? Methodology Our method is based upon a qualitative study composed by five semi-structured interviews with occupational therapists, who work with dual diagnosed patients. Results Occupational therapists consider various problem areas, when dual diagnosed patients find their substance abuse meaningful. The occupational therapists describe that selfmedication is a way for dual diagnosed patients to deal with their emotional and occupational problems. Substance abuse is meaningful to the dual diagnosed patient, and when the patient is influenced by abuse and/or psychiatric symptoms, where the ZPD continuously changes, the adjustment of the intervention becomes difficult. The holistic approach is used to treat both diagnoses at once and involves realistic goal-setting, relapse prevention and rejection of basic needs. Ethical considerations occur, when the abuse is illegal, harmful and a meaningful activity. 2

3 Conclusion We identified three overall conclusions; The abuse is a meaningful activity for the dual diagnosed patient, where an integrated and holistic approach is found relevant. This due to the misuse having a purpose in terms of self-medication. Activities should be adjusted such that they both meet the needs of a dual diagnosed patient influenced by abuse and a dual diagnosed patient influenced by psychiatric symptoms. Ethic dilemmas occur because the dual diagnosed patients abuse is often illegal, but still a meaningful activity. Keywords Occupational therapy, Dual Diagnosis, Meaningful Activity, Abuse, Mental Illness (Number of characters: 1.658) 3

4 Resumé Titel Misbrug som betydningsfuld aktivitet. Formål Formålet med vores projekt er at belyse brugbarheden af ergoterapi i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter set fra et aktivitetsperspektiv. Problemformulering Hvilke overvejelser gør ergoterapeuter sig i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug, hvor misbruget er en betydningsfuld aktivitet? Metode Undersøgelsen er et kvalitativt studie, der bygger på fem semistrukturerede interviews med ergoterapeuter, som arbejder med dobbeltdiagnosepatienter. Resultater Ergoterapeuterne gør sig overvejelser, når dobbeltdiagnosepatienten anser misbruget for at være en betydningsfuld aktivitet, hvor selvmedicinering er en måde hvorpå patienten kan takle emotioner og aktivitetsproblematikker. Misbruget er meningsfuldt for dobbeltdiagnosepatienten, hvilket besværliggør tilpasning af interventionen, når patienten kan være præget af misbrug og/eller psykiske symptomer, hvorved NUZO kontinuerligt ændres. Den holistiske tilgang bruges til at behandle begge diagnoser samtidigt med inddragelse af en realistisk målsætning, tilbagefaldsforebyggelse og fravalg af basale behov. Der opstår etiske overvejelser, når misbruget er ulovligt, skadeligt og samtidig en betydningsfuld aktivitet. 4

5 Konklusion Vi fandt tre overordnede konklusioner; Misbruget er en betydningsfuld aktivitet for dobbeltdiagnosepatienten, hvor en integreret og holistisk intervention findes relevant. Misbruget har et formål. Dette kan bl.a. være selvmedicinering. Aktiviteter skal tilpasses så de kan rumme både en dobbeltdiagnosepatient, der er præget af misbrug og en, der er præget af psykiske symptomer. Etiske dilemmaer opstår fordi dobbeltdiagnosepatientens misbrug kan være ulovligt, men samtidig er en betydningsfuld aktivitet. Søgeord Ergoterapi, Dobbeltdiagnose, Betydningsfuld aktivitet, Misbrug, Psykisk sygdom. (Antal tegn 1.651) 5

6 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet af studerende ved ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København. Alle gruppens medlemmer har deltaget i udarbejdelse af projektet, og alle er dermed ansvarlige for det samlede indhold. Af bilag 1 fremgår det, hvilke studerende der er ansvarlig for de enkelte afsnit. Opgaven indeholder tegn uden mellemrum. Tak til deltagende informanter, metodevejleder og en særlig tak til cand.mag. i International Virksomhedskommunikation Simone Staal for korrekturlæsning. København d. 21 december 2012 Karina Stjernegaard Merethe Lønne Kjær Søren Kilbæk Jeppesen Louise Ornebjerghus 6

7 Indholdsfortegnelse Problembaggrund... 9 Hvad er problemet? Ergoterapi Problemformulering: Belysning af betydningsbærende elementer Formål Videnskabsteori Fænomenologi Hermeneutik Forforståelser Teoretisk grundlag Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og - engagement Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse Den nærmeste udviklingszone Maslow s behovspyramide Metode Design Litteratursøgning Materiale Etik Mikroetik Makroetik Dataindsamling Interviewguide Pilotinterview Udførelse af interviews Databearbejdning Transskription Analyse Resultater Misbruget som betydningsfuld aktivitet har både negativ og positiv indflydelse på den psykiske sygdom Misbrug som højest prioriterede betydningsfulde aktivitet Gennem relation og samarbejde fokuserer ergoterapeuterne på dobbeltdiagnosepatientens ressourcer via en holistisk tilgang Målsætningen skal være realistisk i forhold til at fremme livskvalitet og ske i samarbejde med dobbeltdiagnosepatienten hvis muligt Aktiviteterne tilpasses efter dobbeltdiagnosepatientens nærmeste udviklingszone Tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten Dobbeltdiagnosepatienten nedprioriterer sine basale behov pga. misbruget og hindrer en positiv udvikling Dobbeltdiagnosepatientens misbrug giver etiske overvejelser Synteser for resultater Misbrug som betydningsfuld aktivitet En holistisk tilgang

8 Etik Diskussion af resultater Misbruget som betydningsfuld aktivitet har både negativ og positiv indflydelse på den psykiske tilstand Misbrug som højest prioriterede betydningsfulde aktivitet Gennem relation og samarbejde fokuserer ergoterapeuterne på dobbeltdiagnosepatientens ressourcer via en holistisk tilgang Målsætningen skal være realistisk i forhold til at fremme livskvalitet og ske i samarbejde med dobbeltdiagnosepatienten hvis muligt Aktiviteterne tilpasses efter dobbeltdiagnosepatientens nærmeste udviklingszone Tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten Dobbeltdiagnosepatienten nedprioriterer sine basale behov pga. misbruget og hindrer en positiv udvikling Dobbeltdiagnosepatienternes misbrug giver etiske overvejelser Synteser til diskussion Misbrug som betydningsfuld aktivitet En holistisk tilgang Etik Diskussion af metode Design Litteratursøgning Materiale og dataindsamling Databearbejdning Transskription Analyse Diskussion af teori CPPF CMOP- E CMCE NUZO Maslow s behovspyramide Konklusion Formidlingsovervejelser Perspektivering Referenceliste Bilag 1: Fordeling af afsnit Bilag 2: Baggrundsviden fra dobbeltdiagnosepatienter Bilag 3: Søgestrategi Bilag 4: Samtykkeerklæring Bilag 5: Interviewguide Bilag 6: Transskriptionsguide Bilag 7: Analysematrix

9 Problembaggrund Dobbeltdiagnosepatienter udgør en stor del af behandlingssystemet (Statens Institut for Folkesundhed, 2007). Der findes på verdensplan 27 mio. stofmisbrugere og adskilligt flere er misbrugere af alkohol (Foundation Recovery Network, 2012). I USA alene påvirkes 14 mio. årligt af misbrug og af tal fra Foundation Recovery Network, fremgår det, at 65,5 % af misbrugerne samtidig har en mental forstyrrelse, mens personer med en mental forstyrrelse i 51 % af tilfældene har et misbrug (ibid). I USA har gruppen fået betegnelsen dual diagnosis (Sønderby, 2011), og WHO definerer begrebet som: A general term referring to comorbidity or the co-occurrence in the same individual of a psychoactive substance use disorder and another psychiatric disorder. (WHO, 2012) Undersøgelser fra Europa viser, at op mod 80 % af behandlede opiatmisbrugere, lider af en personlighedsforstyrrelse, mens tallet er 44 % blandt personer i behandling for alkoholmisbrug (Verheul, Van den Brink & Hartgers 1995). I Danmark er der kommet større fokus på dobbeltdiagnoseproblematikken, idet Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i 2012 efterspurgte en opgørelse over antallet af dobbeltdiagnosepatienter fra (Krag & Beer, 2012). I figur 1 fremgår det, at antallet af personer, der er registreret med en dobbeltdiagnose er stigende. Sundhedsstyrelsens årsrapport Narkotika-situationen i Danmark 2011 understøtter endvidere tallene fra Det Psykiatriske Centerregister og konkluderer ligeledes en stigning (Sundhedsstyrelsen, 2011). Figur 1: Personer registreret med dobbeltdiagnose på psykiatriske hospitaler fra Kilde: Det psykiatriske centerregister, Center for Psykiatrisk Grundforskning i region Midtjylland I Danmark fandtes der i borgere med en dobbeltdiagnose (Social Udviklingscenter, 2011). Vi finder tallene overraskende høje og antager at der må være grund til dette sammenfald. 9

10 De danske satspuljepartier har afsat mere end 100 mio. kr. ekstra over de næste fire år, til styrkelse af den psykiatriske behandling og den kommunale misbrugsbehandling (Krag & Beer, 2012). Konstitueret formand for Dansk Faglig Netværk for Dobbeltdiagnose beskriver, at vi i Danmark ikke har en klar definition af dobbeltdiagnosebegrebet, hvilket medfører problematikker i forbindelse med afgrænsning af gruppen (Sønderby, 2011). En klar definition af begrebet er også nødvendig for en evidensbaseret tilgang til målgruppen (ibid). Derudover er der ingen standardiserede redskaber for behandling af dobbeltdiagnosepatienter, og det er derfor svært at sammenligne behandlingsforløb og afklare hvad der virker (Baldacchino, 2009). Hvad er problemet? Behandlingen af dobbeltdiagnosepatienten er præget af to tilgange. Den sekventielle tilgang, hvor enten psykisk sygdom eller misbrug behandles først, samt den parallelle tilgang, hvor behandlingen af de to diagnoser sker samtidig, men forskellige steder. Disse tilgange har dog ikke vist sig effektive i behandlingen af dobbeltdiagnoser, og der er dermed blevet udviklet nye behandlingsprogrammer, hvis primære formål er at integrere psykiatrisk behandling med misbrugsbehandlingen (Mueser, Noordsy, Drake & Fox, 2003). Selvom den integrerede behandling af dobbeltdiagnosepatienten er den internationalt mest anbefalede behandlingsform (Sønderby, 2011), så oplever dobbeltdiagnosepatienten ofte ikke at få tilbudt den nødvendige misbrugsbehandling i det psykiatriske behandlingssystem og ikke få stillet den nødvendige psykiatriske diagnose i misbrugsbehandlingen (Hetmar & Lykke, 2010). Dette belyser, at dobbeltdiagnosepatienten falder mellem to stole, hvilket også beskrives af overlæge fra Psykiatrisk Center Sct. Hans (Lykke, Austin, Oestrich, 2007). Han uddyber, at problemerne er den uklare ansvarsfordeling, manglende ressourcer og kendskab til de tilbud der er til målgruppen (Kargaard, 2010). Den integrerede behandling er ikke blot rettet mod misbrugsproblemet eller den psykiatriske lidelse, men mod den brede vifte af områder, hvor dobbeltdiagnosepatienten oplever problemer, såsom boligsituation, familie og omgangskreds. Et smalt fokus på og forsømmelse af betydningsfulde aktiviteter, såsom arbejde og sociale relationer, kan gøre det svært for patienten at finde en hverdag som er værd at leve uden brug af rusmidler. Samtidig har den integrerede behandling et langsigtet perspektiv, hvor behandlingen er motivationsbaseret med fælles beslutningstagning. Patienten bliver behandlet i et 10

11 tværprofessionelt team, og der opstår derved ingen organisatoriske problematikker (Mueser et al, 2003). At patienten skal have opbygget en hverdag uden rusmidler, er ofte en svær opgave, idet misbruget kan være betydningsfuldt i hverdagslivet. En dobbeltdiagnosepatient beskriver at han var misbruger for at takle tingene på en måde, så det ikke gjorde ondt at leve (Bilag 2, Patient A, Citat 1). Ergoterapi Baseret på baggrundsviden hos dobbeltdiagnosepatienten kan vi konkludere at målgruppen har aktivitetsproblemer. En patient forklarer, at mangel på aktiviteter i hverdagen, kan medføre misbrug (Bilag 2, Patient C, Citat 1). En anden fortæller at hun misbruger hash og alkohol til at komme væk fra hverdagens udfordringer og problemer (Bilag 2, Patient B, Citat 2). Idet vi er interesserede i, hvordan misbrug og psykisk sygdom indvirker på hinanden, er vi som ergoterapeuter interesserede i patientens egen beskrivelse af disse to elementer. Kielhofner beskriver, hvordan den medicinske model, med diagnosebegrebet som bærende element, ikke medtager patienten i processen, hvorimod den ergoterapeutiske tilgang beror på, at patienten er med til at styre sygdom og helbredelse (Kielhofner, 2010). Ergoterapeuten er opmærksom på, at nogle diagnosegrupper har bestemte aktivitetsmæssige problematikker, hvorved diagnosens art kan påvise komplikationer, der kan være med til at vurdere hvilken tilgang der kan give størst udbytte (Kielhofner & Forsyth, 2010). Egoterapeuten vil have fokus på patientens viden og erfaringer (Kielhofner, 2010) med egen sygdom. Forskelle mellem den medicinske og den ergoterapeutiske tilgang ses i figur 2. 11

12 Den medicinske tilgang Diagnose som bærende element Patienten medtages ikke i processen Medikamentel behandling Prognose Den aktivitets- og klientcentrede tilgang Diagnosen kan give praj om forventede aktivitetsproblematikker Klientcentrering, hvor patientens viden og erfaringer danner basis for behandlingen Betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende Hvis der ikke engageres i betydningsfulde aktiviteter, kan dette fremme sygdom Figur 2: Forskel i medicinsk og ergoterapeutisk tilgang. Baseret på Kielhofner 2010 I modsætning til den medicinske tilgang, antager ergoterapien at betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende i kraft af, at de har betydning for menneskelig sundhed og trivsel (Polatajko, Bachman, Baptiske, Davis, Eftekha, Harvey, Jarman, Krupa, Lin, Pentland, Rudman, Amoroso & Connor- Schisler, 2009) 1. Idet vi antager at dobbeltdiagnosepatienter bruger misbruget til at regulere aktivitetsproblematikker og ubehageligheder, vurderer vi, at misbruget må være af betydningsfuld karakter. Kiepek & Magalhaen konkluderer i et litterært review, at et misbrug kan klassificeres som en betydningsfuld aktivitet, idet det opfylder kravene for betydningsfuld aktivitet beskrevet af Townsend og Polantajko: Betydningsfulde aktiviteter giver livet mening Betydningsfulde aktiviteter er en vigtig determinant med hensyn til helbred, trivsel og retfærdighed Betydningsfulde aktiviteter organiserer adfærd Betydningsfulde aktiviteter udvikler sig og forandrer sig i løbet af en persons liv Betydningsfulde aktiviteter former og formes af omgivelserne Betydningsfulde aktiviteter har et terapeutisk potentiale (Polatajko, Davis, Cantin, Amoroso, Purdie & Zimmerman, 2009) 2 1 Herefter Polatajko et al, 2009A 2 Herefter Polatajko et al, 2009B 12

13 Misbruget er en del af dobbeltdiagnosepatientens personlighed, både med negativ og positiv indflydelse på helbredet, og er en central betydningsfuld aktivitet, hvorom andre aktiviteter fravælges. Det terapeutiske potentiale anses som værende interessant ift. dobbeltdiagnosepatienten, idet misbruget kan benyttes til at flygte fra svære omstændigheder og f.eks. virke dæmpende på socialangst og løse hæmninger (Kiepek & Magalhaen, 2011). Vi mener, at klassifikationen af misbrug som en betydningsfuld aktivitet er problematisk. Vi finder, at der opstår et dilemma i den ergoterapeutiske intervention, når misbrug er en betydningsfuld aktivitet. Misbruget må antages som værende en uhensigtsmæssig betydningsfuld aktivitet, fordi det både har fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser; Fysiologisk: Misbrug kan medføre øget blodtryk, søvnforstyrrelse, vægttab, ringe koordinations- og koncentrationsevne, nedsættelse af reaktionsevnen samt hæmme indlæring og hukommelse. Kan forårsage død ved overdosis (Rindom, 2004). Psykologisk: Misbrug kan medføre uoplagthed, tristhed og aggressivitet, samt fremkalde psykoser og angst (ibid). Socialt: Misbrug kan medføre manglende uddannelse og socialt netværk (Ege, 2010). Disse påvirkninger understøttes af vores baggrundsviden fra patienterne (bilag 2). En patient forklarer, at hans liv kompliceres af misbruget. Derfor har han valgt at ophøre med at misbruge, da han ønsker at få det bedre fysiologisk (Bilag 2, Patient A, Citat 5). En anden patient beskriver risikoen for at forværre sin psykiske sygdom igennem misbrug, idet hun er bange for at få endnu en psykose af at ryge hash (Bilag 2, Patient B, Citat 2). I forhold til den sociale påvirkning forklarer en anden bruger, at hendes søn og forældre er ked af det over hendes misbrug (Bilag 2, Patient B, Citat 1). Denne forklaring understøttes af en publikation, hvori det fremgår at dobbeltdiagnosepatienten er socialt belastet med nedslidt netværk. Endvidere står der at patientgruppen ofte er præget af ensomhed og en dårlig økonomi og boligsituation (Johansen, 2009). Vi antager, at patientens sundhed og trivsel kan fremmes igennem ergoterapeutens arbejde mod at erstatte misbrug med betydningsfulde aktiviteter. Hvilke overvejelser gør ergoterapeuten sig i denne sammenhæng? 13

14 Vi ser samtidig en problematik i interventionen af en aktivt misbrugende patient, idet vi antager, at den nærmeste udviklingszone påvirkes af misbrug, såvel som udsving på baggrund af psykisk sygdom. Hvordan kan ergoterapeuten arbejde klientcentreret og gøre brug af sine kompetencer for at tilpasse interventionen til patientens aktuelle tilstand? Problemformulering: Hvilke overvejelser gør ergoterapeuter sig i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug, hvor misbruget er en betydningsfuld aktivitet. Belysning af betydningsbærende elementer Overvejelser: Her menes hvilke overvejelser ergoterapeuterne gør sig i forhold til det ergoterapeutiske aktivitetsperspektiv. Det ergoterapeutiske syn på aktivitet indeholder observerbare aktiviteter, samt psykologiske faktorer, der har indflydelse på udarbejdelse af et personligt aktivitetsliv (Polatajko et al, 2009B). Overvejelserne er dannet på baggrund af den holistiske tilgang, som ses i Den Canadiske Model for Aktivitetsudøvelse og Engagement (herefter CMOP-E), som belyser det dynamiske samspil mellem person, aktivitet og omgivelser (ibid). Interventionen: Her menes den ergoterapeutiske intervention, som i Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen (herefter CPPF), der illustrerer 8 handlingspunkter i den ergoterapeutiske proces (Craik, Davis & Polatajko, 2009). Kontekst: Her medtages ergoterapeuter fra både behandlings- og socialpsykiatrien i Danmark. Kompetencer: Her menes de ergoterapeutiske kompetencer, som beskrevet i den Canadiske Model for Klientcentreret muliggørelse (herefter CMCE) (Townsend, Beagan, Kumas-Tan, Versnel, Iwama, Landry, Stewart & Brown, 2009). Integreret behandling: Her menes behandling hvor både den psykiatriske problematik og misbruget behandles samtidigt (Mueser et al, 2003). Patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug: Den udvalgte patientgruppe er dobbeltdiagnosepatienter, udvalgt på baggrund af WHO s definition. Med misbrug menes en fysisk og/eller psykisk afhængighed af rusmidler, der medfører problemer eller skader for pågældende patient, pårørende og/eller samfundet (Servicestyrelsen, 2010). 14

15 Betydningsfuld aktivitet: Som ergoterapeuter antager vi, at betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende, i kraft af, at de har betydning for menneskelig sundhed og trivsel og er med til at gøre livet meningsfuldt. Hvis der ikke engageres i betydningsfulde aktiviteter kan det være sygdomsfremkaldende (Polatajko et al, 2009B). For at en aktivitet kan kvalificeres som betydningsfuld, ifølge Townsend & Polatajko, skal aktiviteten bl.a. have terapeutisk potentiale, organisere adfærd og give livet mening (ibid). Formål Formålet med vores projekt er at belyse brugbarheden af ergoterapi i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug set fra et aktivitetsperspektiv. 15

16 Videnskabsteori Vi har valgt at gøre brug af to videnskabsteoretiske tilgange; fænomenologi og hermeneutik. Dette fandt vi nødvendigt idet vi både arbejder objektivt og tager udgangspunkt i vores forforståelser af projektets udførelse. Kvale belyser, at fænomenologien beskriver mere objektivt end hermeneutikken, hvor vores for-forståelser indgår i et aktivt samspil med empirien (Kvale, 2004). Fænomenologi Vi har valgt at benytte den fænomenologiske tilgang, fordi vi ønsker at belyse hvordan fænomener fremtræder under vores interviews (Kvale, 2004), altså hvad interviewpersonerne oplever (Birkler, 2010). Her beskrives verden ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er den mennesket oplever (Kvale & Brinkmann, 2009). Fænomenologien findes passende, idet vi i vores semistrukturerede interviews forsøger at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra informantens eget perspektiv (ibid). Inspireret af fænomenologien spørger vi ikke ind til dobbeltdiagnosebegrebet, men netop hvordan ergoterapeuterne oplever at arbejde med patientgruppen med fokus på, hvilke overvejelser ergoterapeuterne gør sig i den livsverden de befinder sig i. Dette stemmer overens med vores problemformulering, hvor vi er interesserede i ergoterapeuternes subjektive overvejelser. Hermeneutik Den hermeneutiske tilgang er valgt for at analysere og fortolke kvalitative data ud fra ergoterapeutens egen beskrivelse af tilegnede erfaringer. Hermeneutikken søger at forstå menneskelig intention ved at gå bagom den umiddelbare menneskelige adfærd og fortolke denne, så det giver mening (Kvale & Brinkmann, 2009). I fortolkningen er vi aldrig forudsætningsløse, da vi går ind til interviewene med en for-forståelse. Forforståelsen er den forståelse der går forud for det man allerede forstår (Birkler, 2010). Den hermeneutiske cirkel inddrages for at få be- eller afkræfte vores for-forståelse for problemformuleringen (figur 3). Vi sætter derved vores for-forståelse på spil for at danne en ny Figur 3. Kilde: Birkler,

17 delforståelse, som har indflydelse på en ny helhedsforståelse, og for at kunne dette skal vi kende vores forståelseshorisont inden undersøgelsen igangsættes (ibid). Vores forståelseshorisont er humanistisk og ergoterapeutisk og den er bl.a. dannet på baggrund af vores livserfaring, praksiserfaring og forhåndsviden. Den har indflydelse på hvordan vi analysere og fortolker interviewene. Forforståelser Ved at belyse vores forforståelser og fordomme ved projektets start, gør det os i stand til at arbejde refleksivt, hvor vi ved projektets slutning er i stand til at vurdere, hvordan vores forforståelser og fordomme er ændret og hvorfor de er ændret (Launsø, Olsen & Rieper, 2011). Vores forforståelser ved projektets start var: Misbrug kan ikke klassificeres som en betydningsfuld aktivitet, idet misbruget har negative konsekvenser. I interventionen har ergoterapeuten svært ved at arbejde mod en helhedsorienteret indsats f.eks. på baggrund af CMOP-E. Ergoterapeuten har svært ved at bruge sine ergoterapeutiske nøglefærdigheder, som ses i CMCE, i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten. Interventionen er bygget op omkring fuldstændig afholdenhed, hvor der er fokus på den psykiske diagnose. Interventionen kræver megen tilpasning pga. sammenfald mellem misbrug og psykisk sygdom, dette vil føre til problematikker i brugen af CPPF. Dobbeltdiagnosepatienten prioriterer misbrug højere end mad og søvn. 17

18 Teoretisk grundlag Vores teoretiske referencerammer har hovedsageligt baggrund i den canadiske tilgang til ergoterapi. Den canadiske tilgang har betydningsfulde aktiviteter som kerneområde (Polatajko et al, 2009B), hvilket vi finder relevant ift. misbrugets betydning for dobbeltdiagnosepatienten. Ligeledes har den canadiske tilgang fokus på, hvordan ergoterapeuten kan muliggøre forandringer gennem betydningsfulde aktiviteter (Townsend et al, 2009). Derudover har vi valgt at inddrage Fortmeier & Thanning s teori om den nærmeste udviklingszone, idet vi ikke finder at det canadiske materiale indeholder et værktøj til at sikre succes i interventionen med betydningsfulde aktiviteter. Endvidere har vi inddraget Maslow s behovspyramide til belysning af misbrugets indflydelse på basale behov. Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen (herefter CPPF) er en dynamisk og målstyret procesramme for aktivitetsbaseret, evidensbaseret samt klientcentreret muliggørelse (Craik et al, 2009). CPPF-rammen (figur 4) består af fire elementer, hvoraf de tre er kontekstuelle; de samfundsmæssige omgivelser, praksisomgivelserne og referencerammen. Figur 4. CPPF på baggrund af Craik et al, 2009 Det fjerde element er procesbaseret og repræsenterer otte handlingspunkter i den ergoterapeutiske proces; indgang, klargøre, undersøge, enes om målsætninger og plan, implementere planen, modificere, evaluere resultatet og udgang. Disse handlingspunkter styrer processen mod at muliggøre betydningsfulde aktiviteter (ibid). CPPF-rammen er fleksibel idet den rummer muligheden for et lineært gennemløb, der inkluderer alle handlingspunkter, eller et alternativt gennemløb, der varierer mellem nogle af handlingspunkterne (ibid). 18

19 Vi medtænker denne arbejdsprocesmodel for at få ergoterapeuterne til at beskrive overvejelser inden for enkelte handlingspunkter. Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og - engagement Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og engagement (herefter CMOP-E) beskriver, hvordan aktivitetsudøvelse er en dynamisk interaktion imellem omgivelser, betydningsfuld aktivitet og person (Polatajko et al, 2009B) (figur 5). Personen der udgør trekanten har tre komponenter; det kognitive, det affektive og det fysiske (ibid). I midten ses spiritualiteten, der defineres som værende det, der er meningsgivende, formålsfyldt og som giver en følelse af forbundethed (Polatajko, et al, 2009A). Figur 5. Polatajko et al, 2009B Spiritualiteten formes altså af omgivelserne og er meningsgivende for betydningsfulde aktiviteter, og er dermed også det, der motiverer til aktivitetsudøvelse og aktivitetsengagement. Trekanten er omsluttet af den yderste cirkel, som udgør de kulturelle, sociale, fysiske og institutionelle omgivelser. Omgivelserne er med til at danne mulighed for udførelse af betydningsfuld aktivitet, der udgør den midterste cirkel, belyst igennem tre formål; egenomsorg, produktivitet og fritid. At betydningsfuld aktivitet er placeret imellem person og omgivelser illustrerer, at betydningsfulde aktiviteter er den måde hvorpå mennesket handler igennem sine omgivelser (Polatajko et al 2009B). 19

20 Vi har valgt denne model som teoretisk referenceramme, da den belyser ergoterapiens holistiske syn på aktivitetsudøvelse og -engagement. Modellen giver os et helhedsindtryk af, hvordan misbrug og psykisk sygdom har indflydelse på komponenter hos person, betydningsfuld aktivitet såvel som omgivelser. Specielt finder vi spititualiteten interessant ift. dobbeltdiagnosepatienter, idet vi har en antagelse om, at misbruget kun kan fravælges såfremt der findes mening i andre betydningsfulde aktiviteter, hvorved indholdet i de øvrige komponenter vil ændres. Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse (herefter CMCE) er en liste over 10 muliggørende nøglefærdigheder for betydningsfulde aktiviteter (figur 6). Punkterne beskriver ergoterapeutens kernekompetencer og visualiserer samarbejdet med patienten (Townsend et al, 2009). Punkterne har til formål at give ergoterapeuter begreber som bruges i samarbejdet for at muliggøre individuel og social forandring, gennem betydningsfulde aktiviteter (ibid). Figur 6. Kilde: Townsend et al, 2009 Det centrale træk i CMCE-modellen er de to asymmetriske linjer, som repræsenterer det dynamiske klient-professionelle forhold. Den asymmetriske kurve giver mulighed for forskellige former for samarbejde og de to skæringspunkter signalerer grænserne for kontakt i det klient-professionelle forhold (ibid.). De ti gråtonede striber repræsenterer de ti muliggørende nøglefærdigheder som er; coache, designe, engagere, forfægte, konsultere, koordinere, samarbejde, specialisere, tilpasse og undervise. Idet formålet med vores projekt er at undersøge, hvilke overvejelser ergoterapeuter gør sig i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter, når misbrug bliver deres betydningsfulde 20

21 aktivitet, antager vi, at nøglefærdighederne i CMCE er anvendelige for et udbytterigt samarbejde. Særligt nøglefærdigheden tilpasse ser vi som værende essentiel. Den nærmeste udviklingszone Ved den nærmeste udviklingszone (herefter NUZO) forstås området, hvor læring og udvikling finder sted. NUZO er det område, hvor man, i samarbejde med og med støtte fra andre, kan udføre aktiviteten (Fortmeier & Thanning, 2006). Aktiviteten skal således stille krav, der ligger i overkanten af, hvad man selvstændigt kan klare, hvor ergoterapeuten skal gå ind og hjælpe og støtte således at patienten sammen med ergoterapeuten aktivt kan klare kravene (ibid). Hvis der stilles for store krav, som ikke kan opfyldes, mistes motivationen og hvis der stilles for små krav er der ingen udfordringer, hvorved motivationen let tabes (ibid). NUZO har en afgørende betydning for tilegnelsen af færdigheder og udviklingen af handlekompetence. Hvis aktiviteten ligger udenfor NUZO bliver udfordringerne for store og ny handlekompetencer vil dermed ikke udvikles. Derfor skal kravene til aktiviteten tilpasses den enkelte patient, så patienten oplever fremskridt og succes (ibid). Vi har valgt at inddrage NUZO, da vi antager, at interventionen skal tilpasses pga. sammenfald mellem psykisk sygdom og misbrug. 21

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret

En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret Nicolai Larsen - Bachelorgruppe 11 Hold 2010A

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2 Indholdsfortegnelse Forord...1 Læsevejledning...2 1.0 Problemstilling...3 1.1.0 Problembaggrund... 3 1.2.0 Problemformulering... 6 1.2.1 Hypoteser... 6 1.2.2 Nominelle definitioner... 6 1.2.3 Operationelle

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Samarbejdets betydning for CP børns aktivitetsudøvelse og engagement

Samarbejdets betydning for CP børns aktivitetsudøvelse og engagement Samarbejdets betydning for CP børns aktivitetsudøvelse og engagement -En kvalitativ undersøgelse ud fra et ergoterapeutisk- og forældreperspektiv Udarbejdet af: Anne Hviid Jørgensen Christina Pedersen

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke?

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke? Behandling af dobbeltdiagnoser set fra brugerperspektiv - hvad motiverer og hvad gør ikke? Kort om dobbeltdiagnoser 41 65.5% af langtids stofmisbrugere har mindst én psykisk forstyrrelse (NCS, 1996) 50.9%

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: Kommentarer STUDIETS FORMÅL

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Bilag 1 Informationsfolder

Bilag 1 Informationsfolder Bilag 1 Informationsfolder 1 2 Bilag 2 Interviewguide 3 Interviewguide Før interview Interview nr.: Inden interviewet startes får informanten følgende informationer: Vi er ergoterapeutstuderende og er

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

VEJEN TIL MOTIVATION

VEJEN TIL MOTIVATION ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT VEJEN TIL MOTIVATION - En kvalitativ undersøgelse af hvilke metoder ergoterapeuter anvender til motivering af depressive patienter Udarbejdet

Læs mere

1. Problembaggrund... 3. 2. Formål... 6. 3. Problemstilling... 7. 3.1. Definition af nøgleord... 7. 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM...

1. Problembaggrund... 3. 2. Formål... 6. 3. Problemstilling... 7. 3.1. Definition af nøgleord... 7. 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM... Indholdsfortegnelse 1. Problembaggrund... 3 2. Formål... 6 3. Problemstilling... 7 3.1. Definition af nøgleord... 7 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM... 8 4.1. MOHO... 9 5. Design, materiale og metode...

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser Doris Overby Christensen Louise Aaholm Hansen Malene Laue Poulin Mette Møller Nielsen Januar 2010 Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser en undersøgelse af hvordan selvstigmatisering

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Pårørendeinddragelse i et ergoterapeutisk perspektiv

Pårørendeinddragelse i et ergoterapeutisk perspektiv Pårørendeinddragelse i et ergoterapeutisk perspektiv - Et kvalitativt studie af ergoterapeuters oplevelser Udarbejdet af Dorthe Araceli Ortmann Herdis Müller Poula Dulavík Berg Hold Ergo 2010A, Bachelorgruppe

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling

Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling Modul 12 Workshop Møde med kliniske undervisere 2.4.2014 Marts 2014 Grethe E. Nielsen Lektor Ergoterapeutuddannelsen UCL Modul 12 opgave fordeling

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Aktiviteter er simpelthen en oplevelse!

Aktiviteter er simpelthen en oplevelse! Aktiviteter er simpelthen en oplevelse! - Et oplevelsesbaseret perspektiv på ergoterapeutiske aktivitetskategorier Projektdeltagere: Ida Christensen, Susanne Skov Pedersen, Ane Blaabjerg Rasmussen og Lena

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning. Bilag 2. Deltager information. Bilag 3. Oplæg til interview

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning. Bilag 2. Deltager information. Bilag 3. Oplæg til interview BILAGSOVERSIGT Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning Bilag 2. Deltager information Bilag 3. Oplæg til interview Bilag 4. Samtykkeerklæring Bilag 5. Interviewguide Bilag 1. Søgeprotokol

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Unge og Facebook. - et ergoterapeutisk perspektiv på unges oplevelse af aktiviteten Facebook. Bachelorprojekt udarbejdet af. Natasja Gajhede Larsen

Unge og Facebook. - et ergoterapeutisk perspektiv på unges oplevelse af aktiviteten Facebook. Bachelorprojekt udarbejdet af. Natasja Gajhede Larsen Unge og Facebook - et ergoterapeutisk perspektiv på unges oplevelse af aktiviteten Facebook Bachelorprojekt udarbejdet af Natasja Gajhede Larsen Lia Pape Ovesen Sandi Sjørup Ergoterapeutuddannelsen Hold

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger

Aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger 19-12-2014 Aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger - Et kvalitativt projekt om ergoterapeuters oplevelser af patienternes aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger. Ergoterapeutisk

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

AT LEVE MED SVIMMELHED I HVERDAGEN - Et kvalitativt bachelorprojekt i ergoterapi

AT LEVE MED SVIMMELHED I HVERDAGEN - Et kvalitativt bachelorprojekt i ergoterapi AT LEVE MED SVIMMELHED I HVERDAGEN - Et kvalitativt bachelorprojekt i ergoterapi University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E11s, Modul 14 Metodevejleder: Torben Broe Knudsen Ekstern vejleder:

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon Afrapporteringen er et led i Ergoterapeutforeningens dokumentation af, hvad Praksispuljens midler anvendes til. Informationerne går i første omgang til Bevillingsudvalget.

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Bilag 21. Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 21. Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 21 Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Hvilke typer af psykosociale indsatser skal anvendes overfor personer på overførselsindkomst med stress, angst eller

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere