Misbrug som betydningsfuld aktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrug som betydningsfuld aktivitet"

Transkript

1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Misbrug som betydningsfuld aktivitet - Et kvalitativt studie om ergoterapeutens overvejelser i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter i psykiatrien Aktivitets- problematikker Misbrug Psykisk sygdom Udarbejdet af Karina Stjernegaard Merethe Lønne Kjær Søren Kilbæk Jeppesen Louise Ornebjerghus Hold Ergo2009B, Bachelorgruppe 4 Professionshøjskolen Metropol København, December 2012 Metodevejleder: Annette Randbøll Sørensen Dette bachelorprojekt er udarbejdet af ergoterapeutstuderende ved ergoterapeutuddannelsen, København, PH Metropol. Det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side. Dette projekt, eller dele heraf, må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse.

2 Abstract Title Abuse as a meaningful activity. Purpose The purpose of this study is to find the usefulness of occupational therapy in the intervention of dual diagnosed patients from an activity-based point of view. Problem statement Which reflections do occupational therapists make in the intervention of dual diagnosed patients, whose substance abuse is a meaningful activity? Methodology Our method is based upon a qualitative study composed by five semi-structured interviews with occupational therapists, who work with dual diagnosed patients. Results Occupational therapists consider various problem areas, when dual diagnosed patients find their substance abuse meaningful. The occupational therapists describe that selfmedication is a way for dual diagnosed patients to deal with their emotional and occupational problems. Substance abuse is meaningful to the dual diagnosed patient, and when the patient is influenced by abuse and/or psychiatric symptoms, where the ZPD continuously changes, the adjustment of the intervention becomes difficult. The holistic approach is used to treat both diagnoses at once and involves realistic goal-setting, relapse prevention and rejection of basic needs. Ethical considerations occur, when the abuse is illegal, harmful and a meaningful activity. 2

3 Conclusion We identified three overall conclusions; The abuse is a meaningful activity for the dual diagnosed patient, where an integrated and holistic approach is found relevant. This due to the misuse having a purpose in terms of self-medication. Activities should be adjusted such that they both meet the needs of a dual diagnosed patient influenced by abuse and a dual diagnosed patient influenced by psychiatric symptoms. Ethic dilemmas occur because the dual diagnosed patients abuse is often illegal, but still a meaningful activity. Keywords Occupational therapy, Dual Diagnosis, Meaningful Activity, Abuse, Mental Illness (Number of characters: 1.658) 3

4 Resumé Titel Misbrug som betydningsfuld aktivitet. Formål Formålet med vores projekt er at belyse brugbarheden af ergoterapi i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter set fra et aktivitetsperspektiv. Problemformulering Hvilke overvejelser gør ergoterapeuter sig i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug, hvor misbruget er en betydningsfuld aktivitet? Metode Undersøgelsen er et kvalitativt studie, der bygger på fem semistrukturerede interviews med ergoterapeuter, som arbejder med dobbeltdiagnosepatienter. Resultater Ergoterapeuterne gør sig overvejelser, når dobbeltdiagnosepatienten anser misbruget for at være en betydningsfuld aktivitet, hvor selvmedicinering er en måde hvorpå patienten kan takle emotioner og aktivitetsproblematikker. Misbruget er meningsfuldt for dobbeltdiagnosepatienten, hvilket besværliggør tilpasning af interventionen, når patienten kan være præget af misbrug og/eller psykiske symptomer, hvorved NUZO kontinuerligt ændres. Den holistiske tilgang bruges til at behandle begge diagnoser samtidigt med inddragelse af en realistisk målsætning, tilbagefaldsforebyggelse og fravalg af basale behov. Der opstår etiske overvejelser, når misbruget er ulovligt, skadeligt og samtidig en betydningsfuld aktivitet. 4

5 Konklusion Vi fandt tre overordnede konklusioner; Misbruget er en betydningsfuld aktivitet for dobbeltdiagnosepatienten, hvor en integreret og holistisk intervention findes relevant. Misbruget har et formål. Dette kan bl.a. være selvmedicinering. Aktiviteter skal tilpasses så de kan rumme både en dobbeltdiagnosepatient, der er præget af misbrug og en, der er præget af psykiske symptomer. Etiske dilemmaer opstår fordi dobbeltdiagnosepatientens misbrug kan være ulovligt, men samtidig er en betydningsfuld aktivitet. Søgeord Ergoterapi, Dobbeltdiagnose, Betydningsfuld aktivitet, Misbrug, Psykisk sygdom. (Antal tegn 1.651) 5

6 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet af studerende ved ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København. Alle gruppens medlemmer har deltaget i udarbejdelse af projektet, og alle er dermed ansvarlige for det samlede indhold. Af bilag 1 fremgår det, hvilke studerende der er ansvarlig for de enkelte afsnit. Opgaven indeholder tegn uden mellemrum. Tak til deltagende informanter, metodevejleder og en særlig tak til cand.mag. i International Virksomhedskommunikation Simone Staal for korrekturlæsning. København d. 21 december 2012 Karina Stjernegaard Merethe Lønne Kjær Søren Kilbæk Jeppesen Louise Ornebjerghus 6

7 Indholdsfortegnelse Problembaggrund... 9 Hvad er problemet? Ergoterapi Problemformulering: Belysning af betydningsbærende elementer Formål Videnskabsteori Fænomenologi Hermeneutik Forforståelser Teoretisk grundlag Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og - engagement Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse Den nærmeste udviklingszone Maslow s behovspyramide Metode Design Litteratursøgning Materiale Etik Mikroetik Makroetik Dataindsamling Interviewguide Pilotinterview Udførelse af interviews Databearbejdning Transskription Analyse Resultater Misbruget som betydningsfuld aktivitet har både negativ og positiv indflydelse på den psykiske sygdom Misbrug som højest prioriterede betydningsfulde aktivitet Gennem relation og samarbejde fokuserer ergoterapeuterne på dobbeltdiagnosepatientens ressourcer via en holistisk tilgang Målsætningen skal være realistisk i forhold til at fremme livskvalitet og ske i samarbejde med dobbeltdiagnosepatienten hvis muligt Aktiviteterne tilpasses efter dobbeltdiagnosepatientens nærmeste udviklingszone Tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten Dobbeltdiagnosepatienten nedprioriterer sine basale behov pga. misbruget og hindrer en positiv udvikling Dobbeltdiagnosepatientens misbrug giver etiske overvejelser Synteser for resultater Misbrug som betydningsfuld aktivitet En holistisk tilgang

8 Etik Diskussion af resultater Misbruget som betydningsfuld aktivitet har både negativ og positiv indflydelse på den psykiske tilstand Misbrug som højest prioriterede betydningsfulde aktivitet Gennem relation og samarbejde fokuserer ergoterapeuterne på dobbeltdiagnosepatientens ressourcer via en holistisk tilgang Målsætningen skal være realistisk i forhold til at fremme livskvalitet og ske i samarbejde med dobbeltdiagnosepatienten hvis muligt Aktiviteterne tilpasses efter dobbeltdiagnosepatientens nærmeste udviklingszone Tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten Dobbeltdiagnosepatienten nedprioriterer sine basale behov pga. misbruget og hindrer en positiv udvikling Dobbeltdiagnosepatienternes misbrug giver etiske overvejelser Synteser til diskussion Misbrug som betydningsfuld aktivitet En holistisk tilgang Etik Diskussion af metode Design Litteratursøgning Materiale og dataindsamling Databearbejdning Transskription Analyse Diskussion af teori CPPF CMOP- E CMCE NUZO Maslow s behovspyramide Konklusion Formidlingsovervejelser Perspektivering Referenceliste Bilag 1: Fordeling af afsnit Bilag 2: Baggrundsviden fra dobbeltdiagnosepatienter Bilag 3: Søgestrategi Bilag 4: Samtykkeerklæring Bilag 5: Interviewguide Bilag 6: Transskriptionsguide Bilag 7: Analysematrix

9 Problembaggrund Dobbeltdiagnosepatienter udgør en stor del af behandlingssystemet (Statens Institut for Folkesundhed, 2007). Der findes på verdensplan 27 mio. stofmisbrugere og adskilligt flere er misbrugere af alkohol (Foundation Recovery Network, 2012). I USA alene påvirkes 14 mio. årligt af misbrug og af tal fra Foundation Recovery Network, fremgår det, at 65,5 % af misbrugerne samtidig har en mental forstyrrelse, mens personer med en mental forstyrrelse i 51 % af tilfældene har et misbrug (ibid). I USA har gruppen fået betegnelsen dual diagnosis (Sønderby, 2011), og WHO definerer begrebet som: A general term referring to comorbidity or the co-occurrence in the same individual of a psychoactive substance use disorder and another psychiatric disorder. (WHO, 2012) Undersøgelser fra Europa viser, at op mod 80 % af behandlede opiatmisbrugere, lider af en personlighedsforstyrrelse, mens tallet er 44 % blandt personer i behandling for alkoholmisbrug (Verheul, Van den Brink & Hartgers 1995). I Danmark er der kommet større fokus på dobbeltdiagnoseproblematikken, idet Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i 2012 efterspurgte en opgørelse over antallet af dobbeltdiagnosepatienter fra (Krag & Beer, 2012). I figur 1 fremgår det, at antallet af personer, der er registreret med en dobbeltdiagnose er stigende. Sundhedsstyrelsens årsrapport Narkotika-situationen i Danmark 2011 understøtter endvidere tallene fra Det Psykiatriske Centerregister og konkluderer ligeledes en stigning (Sundhedsstyrelsen, 2011). Figur 1: Personer registreret med dobbeltdiagnose på psykiatriske hospitaler fra Kilde: Det psykiatriske centerregister, Center for Psykiatrisk Grundforskning i region Midtjylland I Danmark fandtes der i borgere med en dobbeltdiagnose (Social Udviklingscenter, 2011). Vi finder tallene overraskende høje og antager at der må være grund til dette sammenfald. 9

10 De danske satspuljepartier har afsat mere end 100 mio. kr. ekstra over de næste fire år, til styrkelse af den psykiatriske behandling og den kommunale misbrugsbehandling (Krag & Beer, 2012). Konstitueret formand for Dansk Faglig Netværk for Dobbeltdiagnose beskriver, at vi i Danmark ikke har en klar definition af dobbeltdiagnosebegrebet, hvilket medfører problematikker i forbindelse med afgrænsning af gruppen (Sønderby, 2011). En klar definition af begrebet er også nødvendig for en evidensbaseret tilgang til målgruppen (ibid). Derudover er der ingen standardiserede redskaber for behandling af dobbeltdiagnosepatienter, og det er derfor svært at sammenligne behandlingsforløb og afklare hvad der virker (Baldacchino, 2009). Hvad er problemet? Behandlingen af dobbeltdiagnosepatienten er præget af to tilgange. Den sekventielle tilgang, hvor enten psykisk sygdom eller misbrug behandles først, samt den parallelle tilgang, hvor behandlingen af de to diagnoser sker samtidig, men forskellige steder. Disse tilgange har dog ikke vist sig effektive i behandlingen af dobbeltdiagnoser, og der er dermed blevet udviklet nye behandlingsprogrammer, hvis primære formål er at integrere psykiatrisk behandling med misbrugsbehandlingen (Mueser, Noordsy, Drake & Fox, 2003). Selvom den integrerede behandling af dobbeltdiagnosepatienten er den internationalt mest anbefalede behandlingsform (Sønderby, 2011), så oplever dobbeltdiagnosepatienten ofte ikke at få tilbudt den nødvendige misbrugsbehandling i det psykiatriske behandlingssystem og ikke få stillet den nødvendige psykiatriske diagnose i misbrugsbehandlingen (Hetmar & Lykke, 2010). Dette belyser, at dobbeltdiagnosepatienten falder mellem to stole, hvilket også beskrives af overlæge fra Psykiatrisk Center Sct. Hans (Lykke, Austin, Oestrich, 2007). Han uddyber, at problemerne er den uklare ansvarsfordeling, manglende ressourcer og kendskab til de tilbud der er til målgruppen (Kargaard, 2010). Den integrerede behandling er ikke blot rettet mod misbrugsproblemet eller den psykiatriske lidelse, men mod den brede vifte af områder, hvor dobbeltdiagnosepatienten oplever problemer, såsom boligsituation, familie og omgangskreds. Et smalt fokus på og forsømmelse af betydningsfulde aktiviteter, såsom arbejde og sociale relationer, kan gøre det svært for patienten at finde en hverdag som er værd at leve uden brug af rusmidler. Samtidig har den integrerede behandling et langsigtet perspektiv, hvor behandlingen er motivationsbaseret med fælles beslutningstagning. Patienten bliver behandlet i et 10

11 tværprofessionelt team, og der opstår derved ingen organisatoriske problematikker (Mueser et al, 2003). At patienten skal have opbygget en hverdag uden rusmidler, er ofte en svær opgave, idet misbruget kan være betydningsfuldt i hverdagslivet. En dobbeltdiagnosepatient beskriver at han var misbruger for at takle tingene på en måde, så det ikke gjorde ondt at leve (Bilag 2, Patient A, Citat 1). Ergoterapi Baseret på baggrundsviden hos dobbeltdiagnosepatienten kan vi konkludere at målgruppen har aktivitetsproblemer. En patient forklarer, at mangel på aktiviteter i hverdagen, kan medføre misbrug (Bilag 2, Patient C, Citat 1). En anden fortæller at hun misbruger hash og alkohol til at komme væk fra hverdagens udfordringer og problemer (Bilag 2, Patient B, Citat 2). Idet vi er interesserede i, hvordan misbrug og psykisk sygdom indvirker på hinanden, er vi som ergoterapeuter interesserede i patientens egen beskrivelse af disse to elementer. Kielhofner beskriver, hvordan den medicinske model, med diagnosebegrebet som bærende element, ikke medtager patienten i processen, hvorimod den ergoterapeutiske tilgang beror på, at patienten er med til at styre sygdom og helbredelse (Kielhofner, 2010). Ergoterapeuten er opmærksom på, at nogle diagnosegrupper har bestemte aktivitetsmæssige problematikker, hvorved diagnosens art kan påvise komplikationer, der kan være med til at vurdere hvilken tilgang der kan give størst udbytte (Kielhofner & Forsyth, 2010). Egoterapeuten vil have fokus på patientens viden og erfaringer (Kielhofner, 2010) med egen sygdom. Forskelle mellem den medicinske og den ergoterapeutiske tilgang ses i figur 2. 11

12 Den medicinske tilgang Diagnose som bærende element Patienten medtages ikke i processen Medikamentel behandling Prognose Den aktivitets- og klientcentrede tilgang Diagnosen kan give praj om forventede aktivitetsproblematikker Klientcentrering, hvor patientens viden og erfaringer danner basis for behandlingen Betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende Hvis der ikke engageres i betydningsfulde aktiviteter, kan dette fremme sygdom Figur 2: Forskel i medicinsk og ergoterapeutisk tilgang. Baseret på Kielhofner 2010 I modsætning til den medicinske tilgang, antager ergoterapien at betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende i kraft af, at de har betydning for menneskelig sundhed og trivsel (Polatajko, Bachman, Baptiske, Davis, Eftekha, Harvey, Jarman, Krupa, Lin, Pentland, Rudman, Amoroso & Connor- Schisler, 2009) 1. Idet vi antager at dobbeltdiagnosepatienter bruger misbruget til at regulere aktivitetsproblematikker og ubehageligheder, vurderer vi, at misbruget må være af betydningsfuld karakter. Kiepek & Magalhaen konkluderer i et litterært review, at et misbrug kan klassificeres som en betydningsfuld aktivitet, idet det opfylder kravene for betydningsfuld aktivitet beskrevet af Townsend og Polantajko: Betydningsfulde aktiviteter giver livet mening Betydningsfulde aktiviteter er en vigtig determinant med hensyn til helbred, trivsel og retfærdighed Betydningsfulde aktiviteter organiserer adfærd Betydningsfulde aktiviteter udvikler sig og forandrer sig i løbet af en persons liv Betydningsfulde aktiviteter former og formes af omgivelserne Betydningsfulde aktiviteter har et terapeutisk potentiale (Polatajko, Davis, Cantin, Amoroso, Purdie & Zimmerman, 2009) 2 1 Herefter Polatajko et al, 2009A 2 Herefter Polatajko et al, 2009B 12

13 Misbruget er en del af dobbeltdiagnosepatientens personlighed, både med negativ og positiv indflydelse på helbredet, og er en central betydningsfuld aktivitet, hvorom andre aktiviteter fravælges. Det terapeutiske potentiale anses som værende interessant ift. dobbeltdiagnosepatienten, idet misbruget kan benyttes til at flygte fra svære omstændigheder og f.eks. virke dæmpende på socialangst og løse hæmninger (Kiepek & Magalhaen, 2011). Vi mener, at klassifikationen af misbrug som en betydningsfuld aktivitet er problematisk. Vi finder, at der opstår et dilemma i den ergoterapeutiske intervention, når misbrug er en betydningsfuld aktivitet. Misbruget må antages som værende en uhensigtsmæssig betydningsfuld aktivitet, fordi det både har fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser; Fysiologisk: Misbrug kan medføre øget blodtryk, søvnforstyrrelse, vægttab, ringe koordinations- og koncentrationsevne, nedsættelse af reaktionsevnen samt hæmme indlæring og hukommelse. Kan forårsage død ved overdosis (Rindom, 2004). Psykologisk: Misbrug kan medføre uoplagthed, tristhed og aggressivitet, samt fremkalde psykoser og angst (ibid). Socialt: Misbrug kan medføre manglende uddannelse og socialt netværk (Ege, 2010). Disse påvirkninger understøttes af vores baggrundsviden fra patienterne (bilag 2). En patient forklarer, at hans liv kompliceres af misbruget. Derfor har han valgt at ophøre med at misbruge, da han ønsker at få det bedre fysiologisk (Bilag 2, Patient A, Citat 5). En anden patient beskriver risikoen for at forværre sin psykiske sygdom igennem misbrug, idet hun er bange for at få endnu en psykose af at ryge hash (Bilag 2, Patient B, Citat 2). I forhold til den sociale påvirkning forklarer en anden bruger, at hendes søn og forældre er ked af det over hendes misbrug (Bilag 2, Patient B, Citat 1). Denne forklaring understøttes af en publikation, hvori det fremgår at dobbeltdiagnosepatienten er socialt belastet med nedslidt netværk. Endvidere står der at patientgruppen ofte er præget af ensomhed og en dårlig økonomi og boligsituation (Johansen, 2009). Vi antager, at patientens sundhed og trivsel kan fremmes igennem ergoterapeutens arbejde mod at erstatte misbrug med betydningsfulde aktiviteter. Hvilke overvejelser gør ergoterapeuten sig i denne sammenhæng? 13

14 Vi ser samtidig en problematik i interventionen af en aktivt misbrugende patient, idet vi antager, at den nærmeste udviklingszone påvirkes af misbrug, såvel som udsving på baggrund af psykisk sygdom. Hvordan kan ergoterapeuten arbejde klientcentreret og gøre brug af sine kompetencer for at tilpasse interventionen til patientens aktuelle tilstand? Problemformulering: Hvilke overvejelser gør ergoterapeuter sig i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug, hvor misbruget er en betydningsfuld aktivitet. Belysning af betydningsbærende elementer Overvejelser: Her menes hvilke overvejelser ergoterapeuterne gør sig i forhold til det ergoterapeutiske aktivitetsperspektiv. Det ergoterapeutiske syn på aktivitet indeholder observerbare aktiviteter, samt psykologiske faktorer, der har indflydelse på udarbejdelse af et personligt aktivitetsliv (Polatajko et al, 2009B). Overvejelserne er dannet på baggrund af den holistiske tilgang, som ses i Den Canadiske Model for Aktivitetsudøvelse og Engagement (herefter CMOP-E), som belyser det dynamiske samspil mellem person, aktivitet og omgivelser (ibid). Interventionen: Her menes den ergoterapeutiske intervention, som i Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen (herefter CPPF), der illustrerer 8 handlingspunkter i den ergoterapeutiske proces (Craik, Davis & Polatajko, 2009). Kontekst: Her medtages ergoterapeuter fra både behandlings- og socialpsykiatrien i Danmark. Kompetencer: Her menes de ergoterapeutiske kompetencer, som beskrevet i den Canadiske Model for Klientcentreret muliggørelse (herefter CMCE) (Townsend, Beagan, Kumas-Tan, Versnel, Iwama, Landry, Stewart & Brown, 2009). Integreret behandling: Her menes behandling hvor både den psykiatriske problematik og misbruget behandles samtidigt (Mueser et al, 2003). Patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug: Den udvalgte patientgruppe er dobbeltdiagnosepatienter, udvalgt på baggrund af WHO s definition. Med misbrug menes en fysisk og/eller psykisk afhængighed af rusmidler, der medfører problemer eller skader for pågældende patient, pårørende og/eller samfundet (Servicestyrelsen, 2010). 14

15 Betydningsfuld aktivitet: Som ergoterapeuter antager vi, at betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende, i kraft af, at de har betydning for menneskelig sundhed og trivsel og er med til at gøre livet meningsfuldt. Hvis der ikke engageres i betydningsfulde aktiviteter kan det være sygdomsfremkaldende (Polatajko et al, 2009B). For at en aktivitet kan kvalificeres som betydningsfuld, ifølge Townsend & Polatajko, skal aktiviteten bl.a. have terapeutisk potentiale, organisere adfærd og give livet mening (ibid). Formål Formålet med vores projekt er at belyse brugbarheden af ergoterapi i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug set fra et aktivitetsperspektiv. 15

16 Videnskabsteori Vi har valgt at gøre brug af to videnskabsteoretiske tilgange; fænomenologi og hermeneutik. Dette fandt vi nødvendigt idet vi både arbejder objektivt og tager udgangspunkt i vores forforståelser af projektets udførelse. Kvale belyser, at fænomenologien beskriver mere objektivt end hermeneutikken, hvor vores for-forståelser indgår i et aktivt samspil med empirien (Kvale, 2004). Fænomenologi Vi har valgt at benytte den fænomenologiske tilgang, fordi vi ønsker at belyse hvordan fænomener fremtræder under vores interviews (Kvale, 2004), altså hvad interviewpersonerne oplever (Birkler, 2010). Her beskrives verden ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er den mennesket oplever (Kvale & Brinkmann, 2009). Fænomenologien findes passende, idet vi i vores semistrukturerede interviews forsøger at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra informantens eget perspektiv (ibid). Inspireret af fænomenologien spørger vi ikke ind til dobbeltdiagnosebegrebet, men netop hvordan ergoterapeuterne oplever at arbejde med patientgruppen med fokus på, hvilke overvejelser ergoterapeuterne gør sig i den livsverden de befinder sig i. Dette stemmer overens med vores problemformulering, hvor vi er interesserede i ergoterapeuternes subjektive overvejelser. Hermeneutik Den hermeneutiske tilgang er valgt for at analysere og fortolke kvalitative data ud fra ergoterapeutens egen beskrivelse af tilegnede erfaringer. Hermeneutikken søger at forstå menneskelig intention ved at gå bagom den umiddelbare menneskelige adfærd og fortolke denne, så det giver mening (Kvale & Brinkmann, 2009). I fortolkningen er vi aldrig forudsætningsløse, da vi går ind til interviewene med en for-forståelse. Forforståelsen er den forståelse der går forud for det man allerede forstår (Birkler, 2010). Den hermeneutiske cirkel inddrages for at få be- eller afkræfte vores for-forståelse for problemformuleringen (figur 3). Vi sætter derved vores for-forståelse på spil for at danne en ny Figur 3. Kilde: Birkler,

17 delforståelse, som har indflydelse på en ny helhedsforståelse, og for at kunne dette skal vi kende vores forståelseshorisont inden undersøgelsen igangsættes (ibid). Vores forståelseshorisont er humanistisk og ergoterapeutisk og den er bl.a. dannet på baggrund af vores livserfaring, praksiserfaring og forhåndsviden. Den har indflydelse på hvordan vi analysere og fortolker interviewene. Forforståelser Ved at belyse vores forforståelser og fordomme ved projektets start, gør det os i stand til at arbejde refleksivt, hvor vi ved projektets slutning er i stand til at vurdere, hvordan vores forforståelser og fordomme er ændret og hvorfor de er ændret (Launsø, Olsen & Rieper, 2011). Vores forforståelser ved projektets start var: Misbrug kan ikke klassificeres som en betydningsfuld aktivitet, idet misbruget har negative konsekvenser. I interventionen har ergoterapeuten svært ved at arbejde mod en helhedsorienteret indsats f.eks. på baggrund af CMOP-E. Ergoterapeuten har svært ved at bruge sine ergoterapeutiske nøglefærdigheder, som ses i CMCE, i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten. Interventionen er bygget op omkring fuldstændig afholdenhed, hvor der er fokus på den psykiske diagnose. Interventionen kræver megen tilpasning pga. sammenfald mellem misbrug og psykisk sygdom, dette vil føre til problematikker i brugen af CPPF. Dobbeltdiagnosepatienten prioriterer misbrug højere end mad og søvn. 17

18 Teoretisk grundlag Vores teoretiske referencerammer har hovedsageligt baggrund i den canadiske tilgang til ergoterapi. Den canadiske tilgang har betydningsfulde aktiviteter som kerneområde (Polatajko et al, 2009B), hvilket vi finder relevant ift. misbrugets betydning for dobbeltdiagnosepatienten. Ligeledes har den canadiske tilgang fokus på, hvordan ergoterapeuten kan muliggøre forandringer gennem betydningsfulde aktiviteter (Townsend et al, 2009). Derudover har vi valgt at inddrage Fortmeier & Thanning s teori om den nærmeste udviklingszone, idet vi ikke finder at det canadiske materiale indeholder et værktøj til at sikre succes i interventionen med betydningsfulde aktiviteter. Endvidere har vi inddraget Maslow s behovspyramide til belysning af misbrugets indflydelse på basale behov. Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen (herefter CPPF) er en dynamisk og målstyret procesramme for aktivitetsbaseret, evidensbaseret samt klientcentreret muliggørelse (Craik et al, 2009). CPPF-rammen (figur 4) består af fire elementer, hvoraf de tre er kontekstuelle; de samfundsmæssige omgivelser, praksisomgivelserne og referencerammen. Figur 4. CPPF på baggrund af Craik et al, 2009 Det fjerde element er procesbaseret og repræsenterer otte handlingspunkter i den ergoterapeutiske proces; indgang, klargøre, undersøge, enes om målsætninger og plan, implementere planen, modificere, evaluere resultatet og udgang. Disse handlingspunkter styrer processen mod at muliggøre betydningsfulde aktiviteter (ibid). CPPF-rammen er fleksibel idet den rummer muligheden for et lineært gennemløb, der inkluderer alle handlingspunkter, eller et alternativt gennemløb, der varierer mellem nogle af handlingspunkterne (ibid). 18

19 Vi medtænker denne arbejdsprocesmodel for at få ergoterapeuterne til at beskrive overvejelser inden for enkelte handlingspunkter. Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og - engagement Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og engagement (herefter CMOP-E) beskriver, hvordan aktivitetsudøvelse er en dynamisk interaktion imellem omgivelser, betydningsfuld aktivitet og person (Polatajko et al, 2009B) (figur 5). Personen der udgør trekanten har tre komponenter; det kognitive, det affektive og det fysiske (ibid). I midten ses spiritualiteten, der defineres som værende det, der er meningsgivende, formålsfyldt og som giver en følelse af forbundethed (Polatajko, et al, 2009A). Figur 5. Polatajko et al, 2009B Spiritualiteten formes altså af omgivelserne og er meningsgivende for betydningsfulde aktiviteter, og er dermed også det, der motiverer til aktivitetsudøvelse og aktivitetsengagement. Trekanten er omsluttet af den yderste cirkel, som udgør de kulturelle, sociale, fysiske og institutionelle omgivelser. Omgivelserne er med til at danne mulighed for udførelse af betydningsfuld aktivitet, der udgør den midterste cirkel, belyst igennem tre formål; egenomsorg, produktivitet og fritid. At betydningsfuld aktivitet er placeret imellem person og omgivelser illustrerer, at betydningsfulde aktiviteter er den måde hvorpå mennesket handler igennem sine omgivelser (Polatajko et al 2009B). 19

20 Vi har valgt denne model som teoretisk referenceramme, da den belyser ergoterapiens holistiske syn på aktivitetsudøvelse og -engagement. Modellen giver os et helhedsindtryk af, hvordan misbrug og psykisk sygdom har indflydelse på komponenter hos person, betydningsfuld aktivitet såvel som omgivelser. Specielt finder vi spititualiteten interessant ift. dobbeltdiagnosepatienter, idet vi har en antagelse om, at misbruget kun kan fravælges såfremt der findes mening i andre betydningsfulde aktiviteter, hvorved indholdet i de øvrige komponenter vil ændres. Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse (herefter CMCE) er en liste over 10 muliggørende nøglefærdigheder for betydningsfulde aktiviteter (figur 6). Punkterne beskriver ergoterapeutens kernekompetencer og visualiserer samarbejdet med patienten (Townsend et al, 2009). Punkterne har til formål at give ergoterapeuter begreber som bruges i samarbejdet for at muliggøre individuel og social forandring, gennem betydningsfulde aktiviteter (ibid). Figur 6. Kilde: Townsend et al, 2009 Det centrale træk i CMCE-modellen er de to asymmetriske linjer, som repræsenterer det dynamiske klient-professionelle forhold. Den asymmetriske kurve giver mulighed for forskellige former for samarbejde og de to skæringspunkter signalerer grænserne for kontakt i det klient-professionelle forhold (ibid.). De ti gråtonede striber repræsenterer de ti muliggørende nøglefærdigheder som er; coache, designe, engagere, forfægte, konsultere, koordinere, samarbejde, specialisere, tilpasse og undervise. Idet formålet med vores projekt er at undersøge, hvilke overvejelser ergoterapeuter gør sig i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter, når misbrug bliver deres betydningsfulde 20

21 aktivitet, antager vi, at nøglefærdighederne i CMCE er anvendelige for et udbytterigt samarbejde. Særligt nøglefærdigheden tilpasse ser vi som værende essentiel. Den nærmeste udviklingszone Ved den nærmeste udviklingszone (herefter NUZO) forstås området, hvor læring og udvikling finder sted. NUZO er det område, hvor man, i samarbejde med og med støtte fra andre, kan udføre aktiviteten (Fortmeier & Thanning, 2006). Aktiviteten skal således stille krav, der ligger i overkanten af, hvad man selvstændigt kan klare, hvor ergoterapeuten skal gå ind og hjælpe og støtte således at patienten sammen med ergoterapeuten aktivt kan klare kravene (ibid). Hvis der stilles for store krav, som ikke kan opfyldes, mistes motivationen og hvis der stilles for små krav er der ingen udfordringer, hvorved motivationen let tabes (ibid). NUZO har en afgørende betydning for tilegnelsen af færdigheder og udviklingen af handlekompetence. Hvis aktiviteten ligger udenfor NUZO bliver udfordringerne for store og ny handlekompetencer vil dermed ikke udvikles. Derfor skal kravene til aktiviteten tilpasses den enkelte patient, så patienten oplever fremskridt og succes (ibid). Vi har valgt at inddrage NUZO, da vi antager, at interventionen skal tilpasses pga. sammenfald mellem psykisk sygdom og misbrug. 21

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser Doris Overby Christensen Louise Aaholm Hansen Malene Laue Poulin Mette Møller Nielsen Januar 2010 Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser en undersøgelse af hvordan selvstigmatisering

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger

Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger Bachelorprojekt i Ergoterapi Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger Anslag: 83.730 Anne Marie Honoré Vesten Kirstine Wildt Andersen Lene

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFELT.... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 8 1.3 DEFINITION AF NØGLEBEGREBER... 9 1.4 ANTAGELSER... 12 2.0 METODE... 13 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG... 13

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv - En kvalitativ undersøgelse af aktivitetsudøvelsen hos personer med emotionel

Læs mere

Det er ikke mig selv, der begrænser mig. Det er forholdene. - En kvalitativ undersøgelse af hvilke

Det er ikke mig selv, der begrænser mig. Det er forholdene. - En kvalitativ undersøgelse af hvilke 2012 Det er ikke mig selv, der begrænser mig. Det er forholdene. - En kvalitativ undersøgelse af hvilke barrierer svært overvægtige kvinder oplevede på en charterferie. VIA Ergoterapeutuddannelsen Århus

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Udarbejdet af: Charlotte Gomez og Cecilie Lykke Facius University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Modul 14 Bachelor opgave Tegn

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx

Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx Hvordan Hverdagslivet opleves af mennesker der har Stress Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx Hvordan hverdagslivet opleves af mennesker der har stress Bachelorprojekt JCVU,

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Bachelorprojekt. Social- og færdighedstræning Patienten i målet. 19-12- 2013. Tanja Olesen & Magnus Haslund

Bachelorprojekt. Social- og færdighedstræning Patienten i målet. 19-12- 2013. Tanja Olesen & Magnus Haslund 19-12- 2013 Bachelorprojekt Social- og færdighedstræning Patienten i målet. Tanja Olesen & Magnus Haslund PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL ERGOTERAPIUDDANNELSEN HOLD 2010B METODEVEJLEDER: TINA HANSE KLINISKVEJLEDER:

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie PhysioCam Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie af Randi Wraa Clausen, Jan Holthusen, Mette Jørgensen og Katrine Grønfeldt Kryh Intern

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Adolescent/Adult Sensory Profile

Adolescent/Adult Sensory Profile Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Adolescent/Adult Sensory Profile en del af fremtidens behandlingspsykiatri Et kvalitativt projekt om ergoterapeuters erfaringer med Adolescent/Adult

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi

Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter vurderer anvendeligheden og behovet for Lifestyle Redesign til danske ældre Dette projekt er udarbejdet

Læs mere