Misbrug som betydningsfuld aktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrug som betydningsfuld aktivitet"

Transkript

1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Misbrug som betydningsfuld aktivitet - Et kvalitativt studie om ergoterapeutens overvejelser i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter i psykiatrien Aktivitets- problematikker Misbrug Psykisk sygdom Udarbejdet af Karina Stjernegaard Merethe Lønne Kjær Søren Kilbæk Jeppesen Louise Ornebjerghus Hold Ergo2009B, Bachelorgruppe 4 Professionshøjskolen Metropol København, December 2012 Metodevejleder: Annette Randbøll Sørensen Dette bachelorprojekt er udarbejdet af ergoterapeutstuderende ved ergoterapeutuddannelsen, København, PH Metropol. Det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side. Dette projekt, eller dele heraf, må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse.

2 Abstract Title Abuse as a meaningful activity. Purpose The purpose of this study is to find the usefulness of occupational therapy in the intervention of dual diagnosed patients from an activity-based point of view. Problem statement Which reflections do occupational therapists make in the intervention of dual diagnosed patients, whose substance abuse is a meaningful activity? Methodology Our method is based upon a qualitative study composed by five semi-structured interviews with occupational therapists, who work with dual diagnosed patients. Results Occupational therapists consider various problem areas, when dual diagnosed patients find their substance abuse meaningful. The occupational therapists describe that selfmedication is a way for dual diagnosed patients to deal with their emotional and occupational problems. Substance abuse is meaningful to the dual diagnosed patient, and when the patient is influenced by abuse and/or psychiatric symptoms, where the ZPD continuously changes, the adjustment of the intervention becomes difficult. The holistic approach is used to treat both diagnoses at once and involves realistic goal-setting, relapse prevention and rejection of basic needs. Ethical considerations occur, when the abuse is illegal, harmful and a meaningful activity. 2

3 Conclusion We identified three overall conclusions; The abuse is a meaningful activity for the dual diagnosed patient, where an integrated and holistic approach is found relevant. This due to the misuse having a purpose in terms of self-medication. Activities should be adjusted such that they both meet the needs of a dual diagnosed patient influenced by abuse and a dual diagnosed patient influenced by psychiatric symptoms. Ethic dilemmas occur because the dual diagnosed patients abuse is often illegal, but still a meaningful activity. Keywords Occupational therapy, Dual Diagnosis, Meaningful Activity, Abuse, Mental Illness (Number of characters: 1.658) 3

4 Resumé Titel Misbrug som betydningsfuld aktivitet. Formål Formålet med vores projekt er at belyse brugbarheden af ergoterapi i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter set fra et aktivitetsperspektiv. Problemformulering Hvilke overvejelser gør ergoterapeuter sig i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug, hvor misbruget er en betydningsfuld aktivitet? Metode Undersøgelsen er et kvalitativt studie, der bygger på fem semistrukturerede interviews med ergoterapeuter, som arbejder med dobbeltdiagnosepatienter. Resultater Ergoterapeuterne gør sig overvejelser, når dobbeltdiagnosepatienten anser misbruget for at være en betydningsfuld aktivitet, hvor selvmedicinering er en måde hvorpå patienten kan takle emotioner og aktivitetsproblematikker. Misbruget er meningsfuldt for dobbeltdiagnosepatienten, hvilket besværliggør tilpasning af interventionen, når patienten kan være præget af misbrug og/eller psykiske symptomer, hvorved NUZO kontinuerligt ændres. Den holistiske tilgang bruges til at behandle begge diagnoser samtidigt med inddragelse af en realistisk målsætning, tilbagefaldsforebyggelse og fravalg af basale behov. Der opstår etiske overvejelser, når misbruget er ulovligt, skadeligt og samtidig en betydningsfuld aktivitet. 4

5 Konklusion Vi fandt tre overordnede konklusioner; Misbruget er en betydningsfuld aktivitet for dobbeltdiagnosepatienten, hvor en integreret og holistisk intervention findes relevant. Misbruget har et formål. Dette kan bl.a. være selvmedicinering. Aktiviteter skal tilpasses så de kan rumme både en dobbeltdiagnosepatient, der er præget af misbrug og en, der er præget af psykiske symptomer. Etiske dilemmaer opstår fordi dobbeltdiagnosepatientens misbrug kan være ulovligt, men samtidig er en betydningsfuld aktivitet. Søgeord Ergoterapi, Dobbeltdiagnose, Betydningsfuld aktivitet, Misbrug, Psykisk sygdom. (Antal tegn 1.651) 5

6 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet af studerende ved ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København. Alle gruppens medlemmer har deltaget i udarbejdelse af projektet, og alle er dermed ansvarlige for det samlede indhold. Af bilag 1 fremgår det, hvilke studerende der er ansvarlig for de enkelte afsnit. Opgaven indeholder tegn uden mellemrum. Tak til deltagende informanter, metodevejleder og en særlig tak til cand.mag. i International Virksomhedskommunikation Simone Staal for korrekturlæsning. København d. 21 december 2012 Karina Stjernegaard Merethe Lønne Kjær Søren Kilbæk Jeppesen Louise Ornebjerghus 6

7 Indholdsfortegnelse Problembaggrund... 9 Hvad er problemet? Ergoterapi Problemformulering: Belysning af betydningsbærende elementer Formål Videnskabsteori Fænomenologi Hermeneutik Forforståelser Teoretisk grundlag Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og - engagement Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse Den nærmeste udviklingszone Maslow s behovspyramide Metode Design Litteratursøgning Materiale Etik Mikroetik Makroetik Dataindsamling Interviewguide Pilotinterview Udførelse af interviews Databearbejdning Transskription Analyse Resultater Misbruget som betydningsfuld aktivitet har både negativ og positiv indflydelse på den psykiske sygdom Misbrug som højest prioriterede betydningsfulde aktivitet Gennem relation og samarbejde fokuserer ergoterapeuterne på dobbeltdiagnosepatientens ressourcer via en holistisk tilgang Målsætningen skal være realistisk i forhold til at fremme livskvalitet og ske i samarbejde med dobbeltdiagnosepatienten hvis muligt Aktiviteterne tilpasses efter dobbeltdiagnosepatientens nærmeste udviklingszone Tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten Dobbeltdiagnosepatienten nedprioriterer sine basale behov pga. misbruget og hindrer en positiv udvikling Dobbeltdiagnosepatientens misbrug giver etiske overvejelser Synteser for resultater Misbrug som betydningsfuld aktivitet En holistisk tilgang

8 Etik Diskussion af resultater Misbruget som betydningsfuld aktivitet har både negativ og positiv indflydelse på den psykiske tilstand Misbrug som højest prioriterede betydningsfulde aktivitet Gennem relation og samarbejde fokuserer ergoterapeuterne på dobbeltdiagnosepatientens ressourcer via en holistisk tilgang Målsætningen skal være realistisk i forhold til at fremme livskvalitet og ske i samarbejde med dobbeltdiagnosepatienten hvis muligt Aktiviteterne tilpasses efter dobbeltdiagnosepatientens nærmeste udviklingszone Tilbagefald og tilbagefaldsforebyggelse i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten Dobbeltdiagnosepatienten nedprioriterer sine basale behov pga. misbruget og hindrer en positiv udvikling Dobbeltdiagnosepatienternes misbrug giver etiske overvejelser Synteser til diskussion Misbrug som betydningsfuld aktivitet En holistisk tilgang Etik Diskussion af metode Design Litteratursøgning Materiale og dataindsamling Databearbejdning Transskription Analyse Diskussion af teori CPPF CMOP- E CMCE NUZO Maslow s behovspyramide Konklusion Formidlingsovervejelser Perspektivering Referenceliste Bilag 1: Fordeling af afsnit Bilag 2: Baggrundsviden fra dobbeltdiagnosepatienter Bilag 3: Søgestrategi Bilag 4: Samtykkeerklæring Bilag 5: Interviewguide Bilag 6: Transskriptionsguide Bilag 7: Analysematrix

9 Problembaggrund Dobbeltdiagnosepatienter udgør en stor del af behandlingssystemet (Statens Institut for Folkesundhed, 2007). Der findes på verdensplan 27 mio. stofmisbrugere og adskilligt flere er misbrugere af alkohol (Foundation Recovery Network, 2012). I USA alene påvirkes 14 mio. årligt af misbrug og af tal fra Foundation Recovery Network, fremgår det, at 65,5 % af misbrugerne samtidig har en mental forstyrrelse, mens personer med en mental forstyrrelse i 51 % af tilfældene har et misbrug (ibid). I USA har gruppen fået betegnelsen dual diagnosis (Sønderby, 2011), og WHO definerer begrebet som: A general term referring to comorbidity or the co-occurrence in the same individual of a psychoactive substance use disorder and another psychiatric disorder. (WHO, 2012) Undersøgelser fra Europa viser, at op mod 80 % af behandlede opiatmisbrugere, lider af en personlighedsforstyrrelse, mens tallet er 44 % blandt personer i behandling for alkoholmisbrug (Verheul, Van den Brink & Hartgers 1995). I Danmark er der kommet større fokus på dobbeltdiagnoseproblematikken, idet Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i 2012 efterspurgte en opgørelse over antallet af dobbeltdiagnosepatienter fra (Krag & Beer, 2012). I figur 1 fremgår det, at antallet af personer, der er registreret med en dobbeltdiagnose er stigende. Sundhedsstyrelsens årsrapport Narkotika-situationen i Danmark 2011 understøtter endvidere tallene fra Det Psykiatriske Centerregister og konkluderer ligeledes en stigning (Sundhedsstyrelsen, 2011). Figur 1: Personer registreret med dobbeltdiagnose på psykiatriske hospitaler fra Kilde: Det psykiatriske centerregister, Center for Psykiatrisk Grundforskning i region Midtjylland I Danmark fandtes der i borgere med en dobbeltdiagnose (Social Udviklingscenter, 2011). Vi finder tallene overraskende høje og antager at der må være grund til dette sammenfald. 9

10 De danske satspuljepartier har afsat mere end 100 mio. kr. ekstra over de næste fire år, til styrkelse af den psykiatriske behandling og den kommunale misbrugsbehandling (Krag & Beer, 2012). Konstitueret formand for Dansk Faglig Netværk for Dobbeltdiagnose beskriver, at vi i Danmark ikke har en klar definition af dobbeltdiagnosebegrebet, hvilket medfører problematikker i forbindelse med afgrænsning af gruppen (Sønderby, 2011). En klar definition af begrebet er også nødvendig for en evidensbaseret tilgang til målgruppen (ibid). Derudover er der ingen standardiserede redskaber for behandling af dobbeltdiagnosepatienter, og det er derfor svært at sammenligne behandlingsforløb og afklare hvad der virker (Baldacchino, 2009). Hvad er problemet? Behandlingen af dobbeltdiagnosepatienten er præget af to tilgange. Den sekventielle tilgang, hvor enten psykisk sygdom eller misbrug behandles først, samt den parallelle tilgang, hvor behandlingen af de to diagnoser sker samtidig, men forskellige steder. Disse tilgange har dog ikke vist sig effektive i behandlingen af dobbeltdiagnoser, og der er dermed blevet udviklet nye behandlingsprogrammer, hvis primære formål er at integrere psykiatrisk behandling med misbrugsbehandlingen (Mueser, Noordsy, Drake & Fox, 2003). Selvom den integrerede behandling af dobbeltdiagnosepatienten er den internationalt mest anbefalede behandlingsform (Sønderby, 2011), så oplever dobbeltdiagnosepatienten ofte ikke at få tilbudt den nødvendige misbrugsbehandling i det psykiatriske behandlingssystem og ikke få stillet den nødvendige psykiatriske diagnose i misbrugsbehandlingen (Hetmar & Lykke, 2010). Dette belyser, at dobbeltdiagnosepatienten falder mellem to stole, hvilket også beskrives af overlæge fra Psykiatrisk Center Sct. Hans (Lykke, Austin, Oestrich, 2007). Han uddyber, at problemerne er den uklare ansvarsfordeling, manglende ressourcer og kendskab til de tilbud der er til målgruppen (Kargaard, 2010). Den integrerede behandling er ikke blot rettet mod misbrugsproblemet eller den psykiatriske lidelse, men mod den brede vifte af områder, hvor dobbeltdiagnosepatienten oplever problemer, såsom boligsituation, familie og omgangskreds. Et smalt fokus på og forsømmelse af betydningsfulde aktiviteter, såsom arbejde og sociale relationer, kan gøre det svært for patienten at finde en hverdag som er værd at leve uden brug af rusmidler. Samtidig har den integrerede behandling et langsigtet perspektiv, hvor behandlingen er motivationsbaseret med fælles beslutningstagning. Patienten bliver behandlet i et 10

11 tværprofessionelt team, og der opstår derved ingen organisatoriske problematikker (Mueser et al, 2003). At patienten skal have opbygget en hverdag uden rusmidler, er ofte en svær opgave, idet misbruget kan være betydningsfuldt i hverdagslivet. En dobbeltdiagnosepatient beskriver at han var misbruger for at takle tingene på en måde, så det ikke gjorde ondt at leve (Bilag 2, Patient A, Citat 1). Ergoterapi Baseret på baggrundsviden hos dobbeltdiagnosepatienten kan vi konkludere at målgruppen har aktivitetsproblemer. En patient forklarer, at mangel på aktiviteter i hverdagen, kan medføre misbrug (Bilag 2, Patient C, Citat 1). En anden fortæller at hun misbruger hash og alkohol til at komme væk fra hverdagens udfordringer og problemer (Bilag 2, Patient B, Citat 2). Idet vi er interesserede i, hvordan misbrug og psykisk sygdom indvirker på hinanden, er vi som ergoterapeuter interesserede i patientens egen beskrivelse af disse to elementer. Kielhofner beskriver, hvordan den medicinske model, med diagnosebegrebet som bærende element, ikke medtager patienten i processen, hvorimod den ergoterapeutiske tilgang beror på, at patienten er med til at styre sygdom og helbredelse (Kielhofner, 2010). Ergoterapeuten er opmærksom på, at nogle diagnosegrupper har bestemte aktivitetsmæssige problematikker, hvorved diagnosens art kan påvise komplikationer, der kan være med til at vurdere hvilken tilgang der kan give størst udbytte (Kielhofner & Forsyth, 2010). Egoterapeuten vil have fokus på patientens viden og erfaringer (Kielhofner, 2010) med egen sygdom. Forskelle mellem den medicinske og den ergoterapeutiske tilgang ses i figur 2. 11

12 Den medicinske tilgang Diagnose som bærende element Patienten medtages ikke i processen Medikamentel behandling Prognose Den aktivitets- og klientcentrede tilgang Diagnosen kan give praj om forventede aktivitetsproblematikker Klientcentrering, hvor patientens viden og erfaringer danner basis for behandlingen Betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende Hvis der ikke engageres i betydningsfulde aktiviteter, kan dette fremme sygdom Figur 2: Forskel i medicinsk og ergoterapeutisk tilgang. Baseret på Kielhofner 2010 I modsætning til den medicinske tilgang, antager ergoterapien at betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende i kraft af, at de har betydning for menneskelig sundhed og trivsel (Polatajko, Bachman, Baptiske, Davis, Eftekha, Harvey, Jarman, Krupa, Lin, Pentland, Rudman, Amoroso & Connor- Schisler, 2009) 1. Idet vi antager at dobbeltdiagnosepatienter bruger misbruget til at regulere aktivitetsproblematikker og ubehageligheder, vurderer vi, at misbruget må være af betydningsfuld karakter. Kiepek & Magalhaen konkluderer i et litterært review, at et misbrug kan klassificeres som en betydningsfuld aktivitet, idet det opfylder kravene for betydningsfuld aktivitet beskrevet af Townsend og Polantajko: Betydningsfulde aktiviteter giver livet mening Betydningsfulde aktiviteter er en vigtig determinant med hensyn til helbred, trivsel og retfærdighed Betydningsfulde aktiviteter organiserer adfærd Betydningsfulde aktiviteter udvikler sig og forandrer sig i løbet af en persons liv Betydningsfulde aktiviteter former og formes af omgivelserne Betydningsfulde aktiviteter har et terapeutisk potentiale (Polatajko, Davis, Cantin, Amoroso, Purdie & Zimmerman, 2009) 2 1 Herefter Polatajko et al, 2009A 2 Herefter Polatajko et al, 2009B 12

13 Misbruget er en del af dobbeltdiagnosepatientens personlighed, både med negativ og positiv indflydelse på helbredet, og er en central betydningsfuld aktivitet, hvorom andre aktiviteter fravælges. Det terapeutiske potentiale anses som værende interessant ift. dobbeltdiagnosepatienten, idet misbruget kan benyttes til at flygte fra svære omstændigheder og f.eks. virke dæmpende på socialangst og løse hæmninger (Kiepek & Magalhaen, 2011). Vi mener, at klassifikationen af misbrug som en betydningsfuld aktivitet er problematisk. Vi finder, at der opstår et dilemma i den ergoterapeutiske intervention, når misbrug er en betydningsfuld aktivitet. Misbruget må antages som værende en uhensigtsmæssig betydningsfuld aktivitet, fordi det både har fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser; Fysiologisk: Misbrug kan medføre øget blodtryk, søvnforstyrrelse, vægttab, ringe koordinations- og koncentrationsevne, nedsættelse af reaktionsevnen samt hæmme indlæring og hukommelse. Kan forårsage død ved overdosis (Rindom, 2004). Psykologisk: Misbrug kan medføre uoplagthed, tristhed og aggressivitet, samt fremkalde psykoser og angst (ibid). Socialt: Misbrug kan medføre manglende uddannelse og socialt netværk (Ege, 2010). Disse påvirkninger understøttes af vores baggrundsviden fra patienterne (bilag 2). En patient forklarer, at hans liv kompliceres af misbruget. Derfor har han valgt at ophøre med at misbruge, da han ønsker at få det bedre fysiologisk (Bilag 2, Patient A, Citat 5). En anden patient beskriver risikoen for at forværre sin psykiske sygdom igennem misbrug, idet hun er bange for at få endnu en psykose af at ryge hash (Bilag 2, Patient B, Citat 2). I forhold til den sociale påvirkning forklarer en anden bruger, at hendes søn og forældre er ked af det over hendes misbrug (Bilag 2, Patient B, Citat 1). Denne forklaring understøttes af en publikation, hvori det fremgår at dobbeltdiagnosepatienten er socialt belastet med nedslidt netværk. Endvidere står der at patientgruppen ofte er præget af ensomhed og en dårlig økonomi og boligsituation (Johansen, 2009). Vi antager, at patientens sundhed og trivsel kan fremmes igennem ergoterapeutens arbejde mod at erstatte misbrug med betydningsfulde aktiviteter. Hvilke overvejelser gør ergoterapeuten sig i denne sammenhæng? 13

14 Vi ser samtidig en problematik i interventionen af en aktivt misbrugende patient, idet vi antager, at den nærmeste udviklingszone påvirkes af misbrug, såvel som udsving på baggrund af psykisk sygdom. Hvordan kan ergoterapeuten arbejde klientcentreret og gøre brug af sine kompetencer for at tilpasse interventionen til patientens aktuelle tilstand? Problemformulering: Hvilke overvejelser gør ergoterapeuter sig i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug, hvor misbruget er en betydningsfuld aktivitet. Belysning af betydningsbærende elementer Overvejelser: Her menes hvilke overvejelser ergoterapeuterne gør sig i forhold til det ergoterapeutiske aktivitetsperspektiv. Det ergoterapeutiske syn på aktivitet indeholder observerbare aktiviteter, samt psykologiske faktorer, der har indflydelse på udarbejdelse af et personligt aktivitetsliv (Polatajko et al, 2009B). Overvejelserne er dannet på baggrund af den holistiske tilgang, som ses i Den Canadiske Model for Aktivitetsudøvelse og Engagement (herefter CMOP-E), som belyser det dynamiske samspil mellem person, aktivitet og omgivelser (ibid). Interventionen: Her menes den ergoterapeutiske intervention, som i Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen (herefter CPPF), der illustrerer 8 handlingspunkter i den ergoterapeutiske proces (Craik, Davis & Polatajko, 2009). Kontekst: Her medtages ergoterapeuter fra både behandlings- og socialpsykiatrien i Danmark. Kompetencer: Her menes de ergoterapeutiske kompetencer, som beskrevet i den Canadiske Model for Klientcentreret muliggørelse (herefter CMCE) (Townsend, Beagan, Kumas-Tan, Versnel, Iwama, Landry, Stewart & Brown, 2009). Integreret behandling: Her menes behandling hvor både den psykiatriske problematik og misbruget behandles samtidigt (Mueser et al, 2003). Patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug: Den udvalgte patientgruppe er dobbeltdiagnosepatienter, udvalgt på baggrund af WHO s definition. Med misbrug menes en fysisk og/eller psykisk afhængighed af rusmidler, der medfører problemer eller skader for pågældende patient, pårørende og/eller samfundet (Servicestyrelsen, 2010). 14

15 Betydningsfuld aktivitet: Som ergoterapeuter antager vi, at betydningsfulde aktiviteter er sundhedsfremmende, i kraft af, at de har betydning for menneskelig sundhed og trivsel og er med til at gøre livet meningsfuldt. Hvis der ikke engageres i betydningsfulde aktiviteter kan det være sygdomsfremkaldende (Polatajko et al, 2009B). For at en aktivitet kan kvalificeres som betydningsfuld, ifølge Townsend & Polatajko, skal aktiviteten bl.a. have terapeutisk potentiale, organisere adfærd og give livet mening (ibid). Formål Formålet med vores projekt er at belyse brugbarheden af ergoterapi i interventionen af patienter med psykisk sygdom og sideløbende misbrug set fra et aktivitetsperspektiv. 15

16 Videnskabsteori Vi har valgt at gøre brug af to videnskabsteoretiske tilgange; fænomenologi og hermeneutik. Dette fandt vi nødvendigt idet vi både arbejder objektivt og tager udgangspunkt i vores forforståelser af projektets udførelse. Kvale belyser, at fænomenologien beskriver mere objektivt end hermeneutikken, hvor vores for-forståelser indgår i et aktivt samspil med empirien (Kvale, 2004). Fænomenologi Vi har valgt at benytte den fænomenologiske tilgang, fordi vi ønsker at belyse hvordan fænomener fremtræder under vores interviews (Kvale, 2004), altså hvad interviewpersonerne oplever (Birkler, 2010). Her beskrives verden ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er den mennesket oplever (Kvale & Brinkmann, 2009). Fænomenologien findes passende, idet vi i vores semistrukturerede interviews forsøger at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra informantens eget perspektiv (ibid). Inspireret af fænomenologien spørger vi ikke ind til dobbeltdiagnosebegrebet, men netop hvordan ergoterapeuterne oplever at arbejde med patientgruppen med fokus på, hvilke overvejelser ergoterapeuterne gør sig i den livsverden de befinder sig i. Dette stemmer overens med vores problemformulering, hvor vi er interesserede i ergoterapeuternes subjektive overvejelser. Hermeneutik Den hermeneutiske tilgang er valgt for at analysere og fortolke kvalitative data ud fra ergoterapeutens egen beskrivelse af tilegnede erfaringer. Hermeneutikken søger at forstå menneskelig intention ved at gå bagom den umiddelbare menneskelige adfærd og fortolke denne, så det giver mening (Kvale & Brinkmann, 2009). I fortolkningen er vi aldrig forudsætningsløse, da vi går ind til interviewene med en for-forståelse. Forforståelsen er den forståelse der går forud for det man allerede forstår (Birkler, 2010). Den hermeneutiske cirkel inddrages for at få be- eller afkræfte vores for-forståelse for problemformuleringen (figur 3). Vi sætter derved vores for-forståelse på spil for at danne en ny Figur 3. Kilde: Birkler,

17 delforståelse, som har indflydelse på en ny helhedsforståelse, og for at kunne dette skal vi kende vores forståelseshorisont inden undersøgelsen igangsættes (ibid). Vores forståelseshorisont er humanistisk og ergoterapeutisk og den er bl.a. dannet på baggrund af vores livserfaring, praksiserfaring og forhåndsviden. Den har indflydelse på hvordan vi analysere og fortolker interviewene. Forforståelser Ved at belyse vores forforståelser og fordomme ved projektets start, gør det os i stand til at arbejde refleksivt, hvor vi ved projektets slutning er i stand til at vurdere, hvordan vores forforståelser og fordomme er ændret og hvorfor de er ændret (Launsø, Olsen & Rieper, 2011). Vores forforståelser ved projektets start var: Misbrug kan ikke klassificeres som en betydningsfuld aktivitet, idet misbruget har negative konsekvenser. I interventionen har ergoterapeuten svært ved at arbejde mod en helhedsorienteret indsats f.eks. på baggrund af CMOP-E. Ergoterapeuten har svært ved at bruge sine ergoterapeutiske nøglefærdigheder, som ses i CMCE, i interventionen med dobbeltdiagnosepatienten. Interventionen er bygget op omkring fuldstændig afholdenhed, hvor der er fokus på den psykiske diagnose. Interventionen kræver megen tilpasning pga. sammenfald mellem misbrug og psykisk sygdom, dette vil føre til problematikker i brugen af CPPF. Dobbeltdiagnosepatienten prioriterer misbrug højere end mad og søvn. 17

18 Teoretisk grundlag Vores teoretiske referencerammer har hovedsageligt baggrund i den canadiske tilgang til ergoterapi. Den canadiske tilgang har betydningsfulde aktiviteter som kerneområde (Polatajko et al, 2009B), hvilket vi finder relevant ift. misbrugets betydning for dobbeltdiagnosepatienten. Ligeledes har den canadiske tilgang fokus på, hvordan ergoterapeuten kan muliggøre forandringer gennem betydningsfulde aktiviteter (Townsend et al, 2009). Derudover har vi valgt at inddrage Fortmeier & Thanning s teori om den nærmeste udviklingszone, idet vi ikke finder at det canadiske materiale indeholder et værktøj til at sikre succes i interventionen med betydningsfulde aktiviteter. Endvidere har vi inddraget Maslow s behovspyramide til belysning af misbrugets indflydelse på basale behov. Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen Den Canadiske Ramme for Praksisprocessen (herefter CPPF) er en dynamisk og målstyret procesramme for aktivitetsbaseret, evidensbaseret samt klientcentreret muliggørelse (Craik et al, 2009). CPPF-rammen (figur 4) består af fire elementer, hvoraf de tre er kontekstuelle; de samfundsmæssige omgivelser, praksisomgivelserne og referencerammen. Figur 4. CPPF på baggrund af Craik et al, 2009 Det fjerde element er procesbaseret og repræsenterer otte handlingspunkter i den ergoterapeutiske proces; indgang, klargøre, undersøge, enes om målsætninger og plan, implementere planen, modificere, evaluere resultatet og udgang. Disse handlingspunkter styrer processen mod at muliggøre betydningsfulde aktiviteter (ibid). CPPF-rammen er fleksibel idet den rummer muligheden for et lineært gennemløb, der inkluderer alle handlingspunkter, eller et alternativt gennemløb, der varierer mellem nogle af handlingspunkterne (ibid). 18

19 Vi medtænker denne arbejdsprocesmodel for at få ergoterapeuterne til at beskrive overvejelser inden for enkelte handlingspunkter. Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og - engagement Den canadiske model for aktivitetsudøvelse og engagement (herefter CMOP-E) beskriver, hvordan aktivitetsudøvelse er en dynamisk interaktion imellem omgivelser, betydningsfuld aktivitet og person (Polatajko et al, 2009B) (figur 5). Personen der udgør trekanten har tre komponenter; det kognitive, det affektive og det fysiske (ibid). I midten ses spiritualiteten, der defineres som værende det, der er meningsgivende, formålsfyldt og som giver en følelse af forbundethed (Polatajko, et al, 2009A). Figur 5. Polatajko et al, 2009B Spiritualiteten formes altså af omgivelserne og er meningsgivende for betydningsfulde aktiviteter, og er dermed også det, der motiverer til aktivitetsudøvelse og aktivitetsengagement. Trekanten er omsluttet af den yderste cirkel, som udgør de kulturelle, sociale, fysiske og institutionelle omgivelser. Omgivelserne er med til at danne mulighed for udførelse af betydningsfuld aktivitet, der udgør den midterste cirkel, belyst igennem tre formål; egenomsorg, produktivitet og fritid. At betydningsfuld aktivitet er placeret imellem person og omgivelser illustrerer, at betydningsfulde aktiviteter er den måde hvorpå mennesket handler igennem sine omgivelser (Polatajko et al 2009B). 19

20 Vi har valgt denne model som teoretisk referenceramme, da den belyser ergoterapiens holistiske syn på aktivitetsudøvelse og -engagement. Modellen giver os et helhedsindtryk af, hvordan misbrug og psykisk sygdom har indflydelse på komponenter hos person, betydningsfuld aktivitet såvel som omgivelser. Specielt finder vi spititualiteten interessant ift. dobbeltdiagnosepatienter, idet vi har en antagelse om, at misbruget kun kan fravælges såfremt der findes mening i andre betydningsfulde aktiviteter, hvorved indholdet i de øvrige komponenter vil ændres. Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse Den Canadiske Model for Klientcentreret Muliggørelse (herefter CMCE) er en liste over 10 muliggørende nøglefærdigheder for betydningsfulde aktiviteter (figur 6). Punkterne beskriver ergoterapeutens kernekompetencer og visualiserer samarbejdet med patienten (Townsend et al, 2009). Punkterne har til formål at give ergoterapeuter begreber som bruges i samarbejdet for at muliggøre individuel og social forandring, gennem betydningsfulde aktiviteter (ibid). Figur 6. Kilde: Townsend et al, 2009 Det centrale træk i CMCE-modellen er de to asymmetriske linjer, som repræsenterer det dynamiske klient-professionelle forhold. Den asymmetriske kurve giver mulighed for forskellige former for samarbejde og de to skæringspunkter signalerer grænserne for kontakt i det klient-professionelle forhold (ibid.). De ti gråtonede striber repræsenterer de ti muliggørende nøglefærdigheder som er; coache, designe, engagere, forfægte, konsultere, koordinere, samarbejde, specialisere, tilpasse og undervise. Idet formålet med vores projekt er at undersøge, hvilke overvejelser ergoterapeuter gør sig i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter, når misbrug bliver deres betydningsfulde 20

21 aktivitet, antager vi, at nøglefærdighederne i CMCE er anvendelige for et udbytterigt samarbejde. Særligt nøglefærdigheden tilpasse ser vi som værende essentiel. Den nærmeste udviklingszone Ved den nærmeste udviklingszone (herefter NUZO) forstås området, hvor læring og udvikling finder sted. NUZO er det område, hvor man, i samarbejde med og med støtte fra andre, kan udføre aktiviteten (Fortmeier & Thanning, 2006). Aktiviteten skal således stille krav, der ligger i overkanten af, hvad man selvstændigt kan klare, hvor ergoterapeuten skal gå ind og hjælpe og støtte således at patienten sammen med ergoterapeuten aktivt kan klare kravene (ibid). Hvis der stilles for store krav, som ikke kan opfyldes, mistes motivationen og hvis der stilles for små krav er der ingen udfordringer, hvorved motivationen let tabes (ibid). NUZO har en afgørende betydning for tilegnelsen af færdigheder og udviklingen af handlekompetence. Hvis aktiviteten ligger udenfor NUZO bliver udfordringerne for store og ny handlekompetencer vil dermed ikke udvikles. Derfor skal kravene til aktiviteten tilpasses den enkelte patient, så patienten oplever fremskridt og succes (ibid). Vi har valgt at inddrage NUZO, da vi antager, at interventionen skal tilpasses pga. sammenfald mellem psykisk sygdom og misbrug. 21

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere