Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 6. juni 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 19. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren. Direktoratet gengiver og kommenterer i direktoratets udtalelse det som arresthuset har anført. Jeg har endvidere modtaget et brev af 7. juli 2003 med bilag fra direktoratet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 2.2. Cellerne Direktoratet havde i sin tidligere udtalelse oplyst at udskiftning af celleinventaret i de 18 celler hvor der fortsat var gammelt celleinventar, ville indgå i direktoratets prioritering af renoverings- og byggeopgaver i den næste kontraktsperiode. Det samme gjaldt udskiftning af cellevinduer ud over de to cellevinduer som direktoratet havde givet arresthuset tilsagn om en bevilling til udskiftning af. Når direktoratet havde foretaget nævnte prioritering, bad jeg direktoratet om at underrette mig om resultatet heraf for så vidt angår udskiftning af celleinventar og cellevinduer i Arresthuset i Sønderborg. Direktoratet har bl.a. oplyst at kriminalforsorgens økonomiske ramme for 2004 endnu ikke er fastlagt, og at det derfor (endnu) ikke er muligt at oplyse omfanget af de kommende

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 renoverings- og byggearbejder. De nævnte projekter er påført den foreløbige prioriteringsliste til år Direktoratet vil orientere mig om sagens status i begyndelsen af Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at jeg vil blive orienteret om sagens status i begyndelsen af Jeg opretholdt en henstilling om at loftlampen i celle 20 blev placeret mere hensigtsmæssigt hvilket jeg gik ud fra forholdsvis let lod sig gøre. Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af opretholdelsen af min henstilling. Arresthuset har oplyst at lampen i celle 20 er flyttet og nu sidder midt i rummet. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvilke muligheder indsatte der (f.eks. under arbejde i cellerne) generes af sollys, har for at afhjælpe dette problem. Arresthuset har oplyst at cellerne vender mod nord, og at der derfor sjældent forekommer direkte gener som følge af sollys i dagtimerne. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg noterede mig at direktoratet finder det ønskeligt at der installeres varmt vand på cellerne, og at projekt herom som er anslået til at koste ca kr. ville indgå i direktoratets prioritering af vedligeholdelses- og byggearbejder i den kommende kontraktsperiode. Jeg bad om oplysning om resultatet af direktoratets prioritering for så vidt angår dette spørgsmål.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Direktoratet har oplyst at projektet afventer at der opstår økonomisk mulighed for at gennemføre det, og at projektet er optaget på den foreløbige prioriteringsliste til år Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Besøgsrummet Jeg bad om underretning om resultatet af direktoratets overvejelser om etablering af toilet og baderum i tilknytning til besøgslokalet når direktoratets prioritering af vedligeholdelsesarbejder i den kommende kontraktsperiode var foretaget. Direktoratet har oplyst at projektet afventer at der opstår økonomisk mulighed for at gennemføre det, og at projektet er optaget på den foreløbige prioriteringsliste til år Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg noterede mig at direktoratet (den 26. marts 2003) havde udsendt en henstilling til samtlige kriminalforsorgens institutioner om at udskifte håndsæbe og håndklæder med henholdsvis flydende håndsæbe og engangshåndklæder eller håndklæderuller. Med brevet af 7. juli 2003 har direktoratet til min orientering sendt mig en kopi af direktoratets skrivelse af 3. juli 2003 til kriminalforsorgens anstalter, arresthuse og pensioner som er udsendt som en opfølgning på direktoratets skrivelse af 26. marts Det fremgår af denne skrivelse at enkelte institutioner i anledning af direktoratets henstilling har tilkendegivet at de på grund af de udmeldte rådighedsbeløb har vanskeligt ved at efterkomme henstillingen. Direktoratet har efter omstændighederne taget dette til efterretning, men har samtidig understreget at direktoratet lægger vægt på at henstillingen indgår i overvejelser i forbindelse med planlægningen af den fremtidige ressourceanvendelse.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg har noteret mig denne opfølgningsskrivelse. Jeg noterede mig endvidere i opfølgningsrapporten at direktoratet generelt ville indskærpe at kondomer bør være umiddelbart tilgængelige i besøgslokaler, og jeg bad direktoratet om at underrette mig når denne indskærpelse blev udsendt. Direktoratet har oplyst at indskærpelsen blev udsendt den 26. marts Jeg har noteret mig denne oplysning. Ad punkt Gårdtursarealer Jeg noterede mig at jeg ville blive orienteret når gårdtursarealerne var blevet malet. Idet jeg gik ud fra at arresthuset ville følge direktoratets opfordring om at søge om midler fra kontoen til velfærdsfremmende foranstaltninger til indkøb af f.eks. en rastepladsbænk, bad jeg tillige om at blive underrettet om resultatet af behandlingen af denne ansøgning. Arresthuset har oplyst at der er taget kontakt til en række institutioner der kunne tænkes at være behjælpelige med udsmykning af gårdtursarealerne. Det har dog ikke ført til et konkret resultat, men arresthuset forsøger fortsat at skabe en sådan kontakt. Direktoratet har henholdt sig hertil og har oplyst at direktoratet vil orientere mig om sagens status i begyndelsen af Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne orientering.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 For så vidt angår indkøb af en rastepladsbænk har arresthuset oplyst at dette forslag er overvejet. Arresthuset har imidlertid vurderet at opsætning af en sådan bænk vil være uhensigtsmæssigt idet den vil kunne benyttes til flugt over muren. Direktoratet har oplyst at direktoratet vil bede arresthuset om at revurdere denne betragtning og lade muligheden for opsætning af en monteringsbænk i ikke umiddelbar nærhed af muren indgå i overvejelserne. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om underretning om resultatet af arresthusets revurdering. Ad punkt Toilet og bad Jeg noterede mig at arresthuset ønskede at opsætte skillevægge, og anmodede arresthuset om at oplyse om arresthuset ville gennemføre denne opsætning (for egne midler) eller ville søge direktoratet om særbevilling. Hvis arresthuset søgte direktoratet om en særbevilling, bad jeg om underretning herom, herunder om resultatet af direktoratets behandling af ansøgningen. Arresthuset har oplyst at arresthuset er af den opfattelse at renoveringsønsket, som blev fremsat under byggesynet den 27. november 2002, vil blive påført direktoratets prioriterings-liste og således vil blive gennemført når det er økonomisk muligt. Direktoratet har bekræftet at arresthuset mundtligt har fremsat ønsket om opsætning af skillevæg mellem bad og toilet, men at der endnu ikke er modtaget en skriftlig ansøgning. Direktoratet vil anmode arresthuset om at indsende en sådan ansøgning hvorefter projektet vil blive optaget på prioriteringslisten. Direktoratet vil orientere mig om sagens status i begyndelsen af år Jeg har noteret mig det oplyste og afventer orienteringen i begyndelsen af år 2004.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad punkt Biblioteket Jeg bad telefonisk direktoratet om at sende mig en kopi af aftalen mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kommunernes Landsforening om biblioteksbejening af arresthusene (hvor betjeningsniveauerne er beskrevet). Jeg oplyste samtidig at jeg, når jeg havde modtaget aftalen, ville sende en kopi til arresthuset. Direktoratet har vedlagt kopi af aftalen (der ikke som anført i direktoratets udtalelse af 26. marts 2003, er indgået den 15. marts 1979, men den 5. februar 1975). Kopi af aftalen vedlægges til arresthuset. Ad punkt 3.2. Fritid Jeg bad arresthuset om at oplyse hvad der videre skete vedrørende spørgsmålet om indretning af et køkken til brug for de indsatte; direktoratet havde oplyst at direktoratet ikke havde modtaget ansøgning om økonomiske midler til det nævnte projekt, og at direktoratet havde henvist arresthuset til at sende ansøgning herom hvis projektet ikke kunne afholdes af egne midler. Arresthuset har oplyst at der nu er indrettet køkken i det tidligere vaskerum. Køkkenet indeholder et komfur, et køleskab og en mikrobølgeovn. De indsatte har mulighed for at benytte en kummefryser der er placeret i umiddelbar nærhed af rummet. Vaskemaskine og tørretumbler er flyttet til et nærliggende baderum. Arresthuset har oplyst at køkkenet fungerer udmærket og benyttes flittigt. Jeg har noteret mig det oplyste.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Ad punkt 3.3. Fællesskab Jeg udtalte at jeg fortsat afventede svar vedrørende direktoratets godkendelse af Arresthuset i Sønderborgs retningslinjer for fællesskab når direktoratet havde foretaget den samlede gennemgang af alle arresthusenes retningslinjer for fællesskab. Direktoratet har oplyst at direktoratet vil orientere mig om sagens status i begyndelsen af september Dette er senere ved brev af 9. september 2003 ændret til begyndelsen af november Jeg afventer således fortsat svar vedrørende dette spørgsmål. Ad punkt 3.5. Undervisning Jeg bad direktoratet om at underrette mig om resultatet af den undersøgelse som direktoratet ville foretage med hensyn til mulighederne for at indkøbe en pc til undervisningsbrug i arresthuset. Jeg tilføjede at ombudsmandsembedet eventuelt havde mulighed for at yde et antal (brugte) pc er til arresthuset uden beregning, og jeg bad direktoratet om at tilkendegive om direktoratet var interesseret heri. Direktoratet har henvist til at ombudsmandsinstitutionen efter aftale med direktoratet i slutningen af april har overdraget et antal brugte pc er til direktoratet. Direktoratet har tilkendegivet over for arresthuset at direktoratet vil sørge for at der stilles en pc til rådighed for arresthusets skolestue. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at arresthuset har fået den pågældende pc. Ad punkt 6.2. Købmand og mad udefra

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Da det fortsat under pkt. 17 i husordenen fremgik at købmanden kommer tirsdag og torsdag, hvilket ikke svarede til de faktiske forhold, henstillede jeg (på ny) til arresthuset at rette husordenen under dette punkt. Jeg bad om underretning når det var sket. Arresthuset har oplyst at denne rettelse nu er foretaget og har vedlagt kopi af husordenen. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt 6.4. Køleskabe Jeg noterede mig arresthusets oplysninger om at en besparelse på madbudgettet ved udvidelse af det antal dage hvor de indsatte kan foretage køb af grillmad i byen, og ændringer i indkøb af for eksempel mælk, margarine og marmelade forventedes at resultere i en besparelse der kunne finansiere indkøb af køleskabe, således at alle celler bliver udstyret med køleskab. Arresthuset ville indhente tilbud på køleskabe således at de kunne indføres inden sommervarmen satte ind. Jeg gik på denne baggrund ud fra at der ville være indkøbt køleskabe til samtlige celler inden sommeren (2003). I modsat fald bad jeg om at blive underrettet herom. Direktoratet har oplyst at arresthuset den 20. maj 2003 har fået afslag på økonomisk støtte fra kontoen til velfærdsfremmende foranstaltninger til indkøb af køleskabe til cellerne. Direktoratet har videre oplyst at den af arresthuset iværksatte besparelse på madbudgettet endnu ikke fuldt ud er slået igennem. Arresthuset har derfor endnu ikke kunnet afse midler til indkøb af køleskabe. Arresthuset påregner dog at opnå de fornødne besparelser på sigt således at indkøb af køleskabe muliggøres. Direktoratet har anmodet arresthuset om at blive orienteret i sagen.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg har noteret mig det oplyste og beder direktoratet om at orientere mig når direktoratet har modtaget orientering fra arresthuset. Ad punkt 6.6. Talsmandsordning Jeg noterede mig at direktoratet havde bedt arresthuset om at udbygge det oplyste i husordenen om talsmandsordningen således at kravene i talsmandsbekendtgørelsens 8 blev opfyldt. Jeg bad om underretning når husordenen var rettet i overensstemmelse hermed. Arresthuset har oplyst at det i husordenen er tilføjet at de nærmere regler for valg af talsmand kan udleveres ved henvendelse til personalet. Ud over husordenen har arresthuset vedlagt kopi af de regler som arresthuset har udfærdiget. Direktoratet har henholdt sig hertil. Af reglerne fremgår det bl.a. (pkt. 5) at drøftelse mellem arresthusets ledelse og talsmanden kan ske, efter initiativ fra talsmanden, med 6 ugers mellemrum. Efter talsmandsbekendtgørelsens 1, stk. 2, skal institutionen tage initiativ til jævnlige drøftelser med talsmanden (talsmændene). Reglen i pkt. 5 er således ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsens 1, stk. 2. Jeg går ud fra at arresthuset vil bringe den i overensstemmelse med 1, stk. 2, og jeg foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold. De øvrige punkter i de interne regler giver mig ikke anledning til bemærkninger. Ad punkt Information af de indsatte

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg udtalte at den information som institutionerne skal have om regler og praksis mv. i institutionen, efter min umiddelbare opfattelse burde findes på i hvert fald engelsk også i institutioner der normalt ikke har mange udlændinge. Jeg henviste til at denne information blandt andet omfatter de indsattes rettigheder og pligter. Jeg bad om direktoratets bemærkninger hertil. Direktoratet har oplyst at direktoratet ikke finder at bestemmelsen i pkt i de europæiske fængselsregler som jeg omtalte i opfølgningsrapporten indeholder en forpligtelse for institutionerne til skriftligt at kunne orientere indsatte på deres eget sprog. Fængselsreglerne forpligter derimod institutionerne til at sikre at alle indsatte har forstået de regler som gælder i eller for institutionen på samme niveau som hvis de indsatte havde været i stand til at forstå det udleverede skriftlige materiale, uanset om den manglende forståelse af det udleverede materiale skyldes sprogbarriere eller læsevanskeligheder. Direktoratet har videre anført at direktoratets vejledning om afsoning af frihedsstraf og vejledning for anholdte og varetægtsfængslede der indeholder en del informationer, herunder klagevejledning, oplysning om begrundelsespligt ved afslag, adgang til høring, aktindsigt, oplysninger om disciplinærstraf, magtanvendelse, undersøgelser mv., er oversat til engelsk og 16 andre sprog. Videre har direktoratet anført at det af kriminalforsorgens cirkulæreskrivelse af 27. november 1992 om anvendelse af tolk fremgår at det er anstaltens/arresthusets opgave i det enkelte tilfælde at sikre sig at den indsatte forstår hvad der foregår. Det fremgår endvidere at anvendelse af tolk efter en konkret vurdering navnlig kan være nødvendig ved indsættelsen og i tilfælde hvor den indsatte efter reglerne skal have adgang til at udtale sig inden afgørelse træffes, f.eks. ved anvendelse af disciplinærstraf, udelukkelse fra fællesskab mv. Endelig fremgår det af cirkulæreskrivelsen at tolkebistand i øvrigt kan være påkrævet for at opfylde forvaltningslovens regler om vejledning, begrundelse eller lignende. Direktoratet har videre bemærket at direktoratet den 15. april 2003 har udsendt kopi af en engelsk oversættelse af 17 bekendtgørelser efter straffuldbyrdelsesloven. Direktoratet har

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 vedlagt kopi af brevet hvoraf fremgår hvilke bekendtgørelser det drejer sig om. Straffuldbyrdelsesloven er tidligere oversat og udsendt til tjenestestederne. Direktoratet har til sidst anført følgende:... Det er direktoratets vurdering, at de udarbejdede og oversatte vejledninger, den engelske oversættelse af straffuldbyrdelsesloven og de 17 bekendtgørelser samt arresthusets mundtlige orientering af den indsatte, om nødvendigt under medvirken af tolk, udgør et tilstrækkeligt grundlag for oplysninger til indsatte om deres rettigheder og pligter til at de kan tilpasse sig institutionens liv, jf. de europæiske fængselsregler. Direktoratet finder ikke, at det bør pålægges arresthusene at oversætte deres husordener, som kan være omfangsrige, til engelsk. Direktoratet har herved lagt vægt på det ovennævnte om de eksisterende procedurer m.v. for information af udenlandske indsatte, at andelen af udenlandske indsatte varierer, og at de udenlandske indsatte repræsenterer mange forskellige sprog og ikke alle behersker engelsk, herunder er i stand til at læse skriftligt materiale på engelsk. Den Europæiske Torturkomité har bl.a. under sit besøg i Danmark i 2002 påpeget at alle indsatte ved indsættelsen skal forsynes med skriftlig information om deres rettigheder og pligter på et sprog som de forstår. Det fremgår af regeringens foreløbige redegørelse til komitéen (som er sendt til retsudvalget den 27. maj 2003) at det flere gange er tilkendegivet over for institutionerne at de relevante vejledninger skal udleveres til alle indsatte, og at udenlandske indsatte skal modtage vejledningen på deres eget sprog eller et sprog som er tæt på deres eget. Der sigtes her til de to ovennævnte generelle vejledninger som direktoratet har udfærdiget til henholdsvis afsonere og varetægtsarrestanter og anholdte. Vejledningerne findes på flere forskellige sprog. (Også Arresthuset i Sønderborg er i besiddelse af vejledningerne). Den 26. august 2003 har Justitsministeriet sendt mig en kopi af den endelige rapport (som er supplerende bemærkninger til den foreløbige rapport). Jeg er enig med direktoratet i at pkt i de europæiske fængselsregler ikke forpligter institutionerne til at informere de indsatte skriftligt på deres eget sprog. Det fremgår direkte af bestemmelsens pkt. 2 som jeg gengav i min rapport, og jeg er således opmærksom på at det

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 ikke følger af disse regler at skriftlig information skal oversættes. Min omtale af de europæiske fængselsregler skulle ikke forstås sådan at jeg på grundlag af disse regler fandt at institutionerne har en retlig forpligtelse til at oversætte deres husordener. Som min umiddelbare opfattelse tilkendegav jeg at information om regler og praksis bør oversættes til i hvert fald engelsk fordi reglerne bl.a. omfatter de indsattes rettigheder og pligter. De vejledninger mv. som direktoratet har henvist til (også over for Torturkomitéen), indeholder generel information ikke information om forholdene i den institution hvor den pågældende er anbragt. Spørgsmålet er om sådan information (husordenen) bør oversættes til (i hvert fald) engelsk. Af direktoratets rapport af september 1997 vedrørende direktoratets interne inspektion af Arresthuset i Tønder fremgår det (bilag 3, s. 1 nederst) at direktoratet under inspektionen tilkendegav at skriftlig information til de indsatte skal være tilgængelig på flere sprog. I direktoratets rapport af september 1998 vedrørende direktoratets interne inspektion af Arresthuset i Holbæk fremgår det (under afsnittet om information om undervisning) at direktoratet henstillede til arresthuset at husordenen blev oversat til engelsk. Direktoratet synes således tidligere at have været af den opfattelse at husordenen skal oversættes til (i hvert fald) engelsk. Jeg beder om direktoratets bemærkninger hertil. Ad punkt Vejledning om klageadgang og domstolsprøvelse

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Jeg noterede mig at direktoratet ville meddele arresthuset at der i hvert enkelt tilfælde konkret skal foretages en vurdering af hvorvidt en konfiskeret genstand har en værdi der medfører at en endelig administrativ afgørelse kan prøves ved domstolene, jf. straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 4. Direktoratet ville samtidig meddele at der i bekræftende fald skal vejledes om adgangen til domstolsprøvelse, og at der i alle tilfælde skal gøres notat om den værdi der lægges til grund. Da det er erfaringen fra mine hidtidige inspektioner at der ikke foretages en sådan vurdering, bad jeg direktoratet om at overveje generelt at gøre kriminalforsorgens institutioner opmærksomme på bestemmelsen, herunder notatpligten. Jeg bad om underretning om resultatet af direktoratets overvejelser. Direktoratet har oplyst at direktoratet generelt vil orientere kriminalforsorgens institutioner om den nævnte problemstilling. Direktoratet vil endvidere foranledige at der sker en revision af det kursusmateriale der udleveres på kurserne for forhørsledere. Direktoratet vil endvidere overveje om forhørsdelen i Klientsystemet kan udbygges med en rubrik i tilfælde af konfiskation hvor den konfiskerede genstands anslåede værdi angives, og hvor det kan anføres at der skal gives vejledning om domstolsprøvelse hvis værdien overstiger den sats der er nævnt i straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 4. Endelig vil direktoratet være opmærksom på at det indføjes i disciplinærstrafvejledningen ved en kommende revision heraf. Jeg har noteret mig det oplyste og beder direktoratet om at sende mig en kopi af den orientering der sendes ud til kriminalforsorgens institutioner, og underrette mig om resultatet af direktoratets overvejelser med hensyn til udbygning af forhørsdelen i Klientsystemet. 9. Opfølgning

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Jeg afventer underretning mv. vedrørende nærmere angivne forhold, jf. de enkelte punkter ovenfor. 10. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Sønderborg, Politimesteren i Sønderborg, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Efter pkt i de (nye) europæiske fængselsregler skal der som nævnt fastsættes minimumskrav til bl.a. cellestørrelse.

Efter pkt i de (nye) europæiske fængselsregler skal der som nævnt fastsættes minimumskrav til bl.a. cellestørrelse. Opfølgning FOB 2006, IV-C Nedlæggelse af dobbeltceller i landets arresthuse I anledning af inspektionschefens brev af 24. juni 2009 modtog ombudsmanden et brev af 30. oktober 2009 fra Direktoratet for

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere