Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland"

Transkript

1 Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering

2 Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt: Juni 2014 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord OPUS-tilbuddet er en intensiv, opsøgende behandling i psykiatrien, Region Sjælland til unge mellem 18 og 35 år, der for første gang oplever at blive psykotiske. At få psykotiske symptomer indebærer ofte, at man bliver usikker på sine egne sanser, tanker eller handlinger. Det gør det særlig vigtigt for de unge, at der er professionelle behandlere, som over tid er til stede, og som man kan stole på. Og for at citere en tidligere OPUS-patient: "Det er ekstra nødvendigt, at jeg kan stole på min OPUS-behandler og sagsbehandler, når jeg har svært ved helt at stole på mig selv". Samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og kommunen er af afgørende betydning for dem, der første gang møder psykiatrien. Behandlingen kan være nok så relevant, men hvis der er socialt kaos omkring patienten, virker den ikke. Omvendt hjælper gode sociale forhold ikke godt nok, hvis den unge har psykotiske symptomer og stærk angst. Så tilrettelæggelse af behandling og den kommunale indsats og god timing er fundamentalt. Alle parter er meget bevidste om dette, men med mange aktører må der bestandig være fokus på, hvordan vi optimerer vores samarbejde og sætter ind tidligt nok. Tidlig intervention gælder således også for samarbejdet mellem psykiatri og kommune. I foråret 2014 er der afholdt tre workshops med det formål at evaluere samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de respektive kommuner i Region Sjælland. Denne evalueringsrapport er resultatet af diskussioner, processer og oplæg på de tre workshops, hvor samtlige 170 deltagere engageret forholdte sig til samarbejdet nu og fremover. Rapporten er et supplement til den rapport om behandlingsarbejdet, der foreligger fra 2013 (Haahr et al. 2013). Tak til alle jer sagsbehandlere, OPUS-behandlere og andre, der har stillet op til interview, været engagerede deltagere og frem for alt har mødt de unge med viden og omsorg. Tak til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet), der gjorde det økonomisk muligt at tilbyde intensiv behandling til en sårbar gruppe af unge og at se på samarbejdsrelationen mellem kommune og psykiatrisk behandling. Kompetencecenter for debuterende psykose Maj 2014

4 Indhold Resumé Indledning Hvad er OPUS? Hvorfor er det relevant at fokusere på det tværsektorielle samarbejde? Casene Forløbet i de tre workshops Vurdering og evaluering af de tre workshops Evalueringens begrænsninger Centrale udfordringer for samarbejdet Identifikation af udfordringer Case: Jeanette hvad er der af udfordringer Case: Jens hvad er der af udfordringer Gennemgang af temaer Tidlig opsporing Manglende netværksmøder, udskrivningskonferencer eller lignende Tovholderfunktionen Opsamling Ønsker til fremtiden/idekatalog Hvad medarbejdere og ledere konkret kan gøre for at styrke samarbejdet i fremtiden Ønsker til nærmeste ledere Ønsker og forslag til mere formelle samarbejdsstrukturer At mødes på tværs udbytte af workshoppen Opsamling Konklusion Litteratur Bilag 1 Invitation Bilag 2 Cases Bilag 3 Oversigt over udfordringerne i Jeanettes og Jens case Bilag 4 Skabelon om udfordringer Bilag 5 Hvordan forbedrer vi samarbejdet i fremtiden? Bilag 6 Udbytte af workshoppen... 49

5 Resumé I perioden har Region Sjælland implementeret behandlingstilbuddet OPUS til mennesker med debuterende psykose. Implementeringen af OPUS-behandlingen er dels finansieret af satspuljemidler og dels af regionen selv. Regionen har selv evalueret behandlingstilbuddet, men har i forbindelse med afslutningen af satspuljebevillingen besluttet også at evaluere samarbejdet mellem kommuner og OPUS-behandlerne. Nærværende notat er en afrapportering af denne evaluering. Notatet behandler dels de udfordringer, der på nuværende tidspunkt eksisterer for samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de kommunale samarbejdspartnere, og kommer dels med inspiration til, hvordan disse udfordringer kan imødekommes. Evalueringen er baseret på tre workshops afholdt med deltagere fra kommuner og psykiatri i Region Sjælland i I alt deltog 170 mennesker i de tre workshops. Ved disse workshops arbejdede deltagerne med en af to cases, der beskrev et typisk forløb for et menneske med debuterende psykose samt kontakt med OPUS og forskellige kommunale tilbud. Deltagerne blev bedt om at identificere de største udfordringer ved forløbet og komme med forslag til, hvordan disse udfordringer kunne løses. De identificerede udfordringer for samarbejdet er: Tidlig opsporing og samarbejde omkring viden om symptomer, forebyggelse og tidlig indsats. At der mangler konkrete samarbejdsmøder omkring den enkelte patient, og at møderne, når de holdes, skal holdes tidligere i forløbene og omfatte flere mennesker. At få etableret en veldefineret tovholderfunktion i forhold til den enkelte borger eller i det mindste at få klarlagt en tydelig ansvarsfordeling. De løsninger, som deltagerne pegede på, er mere vidensudveksling og kendskab til hinanden, flere formelle samarbejdsmøder og netværksmøder og klarhed omkring tovholderfunktionen. Deltagerne i de tre workshops blev også bedt om at komme med input til, hvordan samarbejdet kan forbedres i fremtiden. De identificerede følgende punkter i forhold til dette spørgsmål: Mere brug af netværksmøder Mere brug af andre fællesmøder og samarbejdsfora At give hinanden besked Huske at vise respekt, anerkendelse og tilgængelighed Mere vidensudveksling mellem sektorer og enkelte medarbejdere At lederne skaber rammerne for samarbejde At lederne informerer fra de fora, som de indgår i, og som medarbejderne ikke har adgang til At lederne har et større overblik over eller kendskab til samarbejdspartnere At skabe bedre tekniske muligheder for kommunikation. 5

6 1 Indledning I perioden har Region Sjælland implementeret behandlingstilbuddet OPUS til mennesker med debuterende psykose. Behandlingen er tilknyttet regionens distriktspsykiatriske centre, og der er pr. 1. januar 2014 ansat 22 OPUS-behandlere i regionen; 19 i voksenpsykiatrien og 3 i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der etableret et kompetencecenter for debuterende psykose, der har arbejdet med udviklingen og etableringen af behandlingstilbuddet og nu står for evaluering af behandlingen samt forskning i forbindelse med behandlingen. Implementeringen af OPUS-behandlingen er dels finansieret af satspuljemidler og dels af regionen selv. Kompetencecenteret har evalueret behandlingstilbuddet og har udgivet en evalueringsrapport, der fokuserer på patienterne og OPUS-behandlerne (Haahr et al. 2013). I forbindelse med afslutningen af satspuljebevillingen har Kompetencecentret besluttet også at evaluere samarbejdet mellem kommuner og OPUS-behandlerne. Nærværende notat er en afrapportering af denne evaluering. Evalueringen er baseret på tre workshops afholdt med deltagere fra kommuner og psykiatri i Region Sjælland i Notatet behandler dels de udfordringer, der på nuværende tidspunkt eksisterer for samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de kommunale samarbejdspartnere, og kommer dels med inspiration til, hvordan disse udfordringer kan imødekommes. 1.1 Hvad er OPUS? I en brochure om OPUS beskrives behandlingstilbuddet på denne måde: OPUS-behandling OPUS-behandlingen er et tilbud til yngre mellem år, der for første gang får symptomer på en psykose. Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden. OPUS er således ikke en forkortelse, men en betegnelse, der skal symbolisere et ønske om øget samspil mellem de forskellige parter, der er involveret i behandling af og støtte til yngre mennesker med psykose. Når man bliver psykotisk, indebærer det, at ens virkelighedsopfattelse ændres, og at tanker og følelser opleves og udtrykkes anderledes, end man plejer. Hukommelse, koncentration og evne til at planlægge kan også være påvirket. At blive psykotisk kan være en overvældende og angstfyldt oplevelse, både for den unge selv og de pårørende. Det kan være svært at finde ud af, hvad der er, og hvad der ikke er reelt, og hvor man kan få hjælp. Når et medlem af familien bliver psykotisk, påvirkes hele familien. Det er velkendt, at pårørende kan blive forvirrede, bange og kede af det, når sygdommen rammer. Støtte og større viden om sygdom, symptomer og behandling i kriseperioden, kan hjælpe, så familien bedre bliver i stand til at forstå symptomer og håndtere sygdommen. Familiens nære kendskab til patienten er af stor betydning for at forebygge flere psykotiske episoder. Tidlig behandling giver bedre resultater og større tilfredshed for patienter og familier. 6

7 Den enkelte patient og dennes familie får tilknyttet en OPUS-behandler gennem 2 år. OPUS-behandleren vil være til kontinuerlig støtte og sørge for at holde kontakten, også selvom det er svært for patienten at møde op. OPUS-behandleren er tovholder og sørger for at koordinere behandlingen, således at behandling og opstart af skole/uddannelse/arbejde foregår i det rette tempo. OPUS-behandleren er en del af det tværfaglige team i distriktspsykiatrien/psykiatriske team, hvor andre relevante fagpersoner efter behov bliver inddraget i behandlingen (Kompetencecenter for debuterende psykose 2012). 1.2 Hvorfor er det relevant at fokusere på det tværsektorielle samarbejde? Mennesker, der lider af alvorlige psykiske sygdomme herunder psykose og skizofreni vil, som behandlings- og støttetilbuddene ser ud i dag, uvægerligt komme i kontakt med både regionale og kommunale tilbud. Skal disse mennesker opleve et sammenhængende og velfungerende forløb, kræver det derfor, at de regionale og kommunale tilbud kan samarbejde. Når det drejer sig om målgruppen for OPUS-behandlingen, unge mellem 18 og 35 år med debuterende psykose 1, vil samarbejdet blandt andet dreje sig om: Forsørgelsesgrundlag Bolig Uddannelse og arbejde Evt. problemer ved et alkohol- eller stofmisbrug. Det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatri og kommuner har igennem de senere år været genstand for en række forskellige undersøgelser. I nogle rapporter fokuseres der på samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri og kommunerne bredt (fx Madsen et al. 2011), i andre er det primært relationen mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri, der behandles (fx Bengtsson 2011; Johansen et al. 2012). SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udgav i 2011 en rapport, der blandt andet beskæftiger sig med dette sidste emne (Bengtsson 2011). Her identificerede man følgende problemstillinger, der var med til at skabe dårligere eller mindre sammenhængende forløb for de berørte borgere: Forskellig organisation (region og kommune) Manglende fokus på samarbejdet Forskellig kultur og tilgang til borgerne/patienterne Forskellig vægtning mellem det sociale og det medicinske Forskellig referenceramme om fokus er på primært medicinsk behandling af den psykiatriske patient (i behandlingspsykiatrien) eller på at styrke autonomi hos den enkelte borger (i socialpsykiatrien). Forfatteren peger også på, at en del af funktionerne i henholdsvis social- og behandlingspsykiatrien er overlappende, og at dette kan skabe usikkerhed om, hvem der har ansvar og 1 Pr. 1. januar 2014 er målgruppen ændret til også at omfatte mennesker med en debuterende psykose i alderen 35 til 64 år. Fra 2008 til 2013, som er den periode evalueringen forholder sig til, var OPUSbehandling kun et tilbud til mennesker mellem 18 og 35. 7

8 kompetence i en konkret situation. Det gælder særligt for kontaktpersonen i det opsøgende psykiatriske team og den kommunale støtte-kontaktperson, hvor det kan være vanskeligt at adskille arbejdsopgaver og funktioner (Bengtsson 2011 gengivet i Johansen et al. 2012). KORA udgav i 2012 en videns- og erfaringsopsamling (Johansen et al. 2012), der gennemgik dansk og international litteratur om samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri. Denne opsamling peger på, at de primære barrierer for samarbejdet er forskellige professionelle identiteter, forskelle i synet på psykisk sygdom og behandling, samt manglende ledelsesmæssigt fokus på samarbejdet. Det konkrete samarbejde i Region Sjælland har også været genstand for et par undersøgelser. Dels blev Sundhedsaftalerne i Region Sjælland, der regulerer det formelle samarbejde mellem region og kommuner, evalueret i 2012 af DSI (Holm-Petersen & Buch 2012), og dels foretog KORA i en kortlægning af Organisationer der samarbejde på det psykiatrisk og sociale område med udgangspunkt i Vordingborg kommune (Petersen & Wiuff, kommende publikation). Disse to evalueringer giver et mere konkret billede af forholdene i Region Sjælland. I evalueringen af Sundhedsaftalerne på det psykiatriske område peges der på følgende udfordringer (Holm-Petersen & Buch 2012: 25): Man oplever stor forskel mellem sundhedsaftale og hverdagen især med hensyn til kontaktpersoner og tovholdere, hvilket gør sundhedsaftalen uvedkommende og skaber frustration Der er mangel på systematisk og sikker it-baseret kommunikation Der er problemer med tilgængelighed Det er oplevelsen, at øget organisatorisk og geografisk afstand udfordrer koordination og kommunikation Det er svært at koordinere forløb på tværs af kommunale forvaltninger Koordinationen er i høj grad personbaseret Kravet om ydelsesregistrering, som fjerner fokus fra tværgående koordination og ansvarstagen. En kortlægning af organisationer, der samarbejder på det psykiatriske og sociale område peger på en række opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdsrelationen (Petersen & Wiuff, kommende publikation): At forskellige aktører involveret i en borgers forløb skal respektere de forskellige formelle grænser mellem aktørerne fx er det kun kommunen, der kan tage stilling til, hvad der er det rette sociale tilbud til borgeren At mange aktører rundt om borgerne opfatter sig selv som tovholder, og hver tovholder ser borgeres proces forskelligt At samarbejdet, når det fungerer, er båret af personligt kendskab og brug af egen faglighed At overgangene mellem organisationerne er følsomme for både borgere og personale. Disse undersøgelser peger samlet set på, at der her er tale om et område, hvor samarbejdet kan være svært, og hvor disse vanskeligheder ofte bunder i opfattelser af egen og andres faglighed og forståelse af problemer og løsninger. 8

9 1.3 Casene De tre workshops var bygget op omkring to cases Jeanette og Jens. De to cases er bl.a. baseret på syv interview fire med OPUS-behandlere og tre med kommunale medarbejdere omkring samarbejdet og udfordringer ved samarbejdet. Selv om formålet med interviewene var at få identificeret centrale udfordringer, skal det dog her nævnes, at tilbagemeldingen fra alle syv interviewede var, at de generelt syntes, at samarbejdet fungerede godt. Fra interviewene indarbejdede vi nedenstående udfordringer i casene: Manglende tilladelse til kontakt mellem psykiatri og kommune (Jeanette) Vanskeligheder, når der kommer misbrug ind over (Jens og Jeanette) Ventetider på visitering til sociale tilbud (Jens) At komme til at love en borger en ydelse, som man ikke kan visitere til (Jeanette) At opleve, at kommunen stiller større krav til borgeren, end man mener, at borgeren kan honorere (Jeanette) Uklarhed om, hvilke opgaver den kommunale støtte-kontaktperson skal løfte (Jens) Når der er mange tovholdere ind over en sag (Jeanette) Manglende deltagelse i netværksmøder (Jens og Jeanette) Når en borger har børn, bliver det hele mere kompliceret (Jens). Ud over data fra interviewene indgik data fra de forskellige undersøgelser på området (som er præsenteret ovenfor) også i udformningen af casene. Casene præsenteres kort i de to nedenstående bokse og er i deres fulde form vedlagt som bilag 2. Jeanette Jeanette er 22 år og går i gymnasiet. Hun har boet hos sin mor siden forældrenes skilsmisse 10 år tidligere. Midt i gymnasiet flytter Jeanette hjemmefra. I slutningen af 2.g dropper hun ud. Hun søger om kontanthjælp og tilknyttes en sagsbehandler i kommunens ungeafdeling, men forsømmer flere gange de planlagte samtaler. Et halvt år efter får kommunen en henvendelse fra viceværten, hvor Jeanette bor. Naboerne klager over lugt og larm fra Jeanettes lejlighed. Sagsbehandleren mødes med Jeanette i lejligheden, og de aftaler, at Jeanette skal få ryddet op. Efter en uge kan sagsbehandleren ikke få kontakt med Jeanette, og kontakten med moderen glider ud. Moren besøger Jeanette, men kan ikke få lov at komme ind. Moren tager kontakt til egen læge, som tager med ud til Jeanette. Jeanette bliver indlagt på åbent afsnit. To uger efter udskrives Jeanette med diagnosen akut paranoid psykose. Hun får antipsykotisk medicinsk behandling i lav dosis. Jeanette henvises til OPUS og tilknyttes en behandler. Grundet manglende kontakt til sagsbehandleren får Jeanette ikke længere kontanthjælp. Det lykkes dog Jeanette at få sagsbehandlere til at søge om genoptagning af kontanthjælpen. Jeanette starter op i et nyt forløb i ungetilbuddet for at afklare fremtidig uddannelse. Hun får det bedre og beslutter at droppe medicinen. Jeanette begynder igen at udeblive fra aftaler med sagsbehandleren. OPUSbehandleren finder ud af, at Jeanette er begyndt at ryge hash. Jeanette svigter aftalerne med OPUS-behandleren og isolerer sig. Behandleren får overtalt Jeanette til at tage på psykiatrisk modtagelse. Jeanette er dog ikke syg nok til at blive indlagt og 9

10 tager hjem. Et par dage efter bringes hun til modtagelsen af politiet, som har fundet hende i nattøj på gaden. Hun følte sig overvåget derhjemme. Hun indlægges på lukket afsnit. OPUS-behandleren besøger Jeanette under indlæggelsen, og kontakter med Jeanettes samtykke sagsbehandleren, som indtil nu ikke har kendt til Jeanettes psykose. Sagsbehandleren beder om en status på Jeanette, da hun i kommunens optik nu er en ung, der skal tages særlig hånd om. OPUS-behandleren laver en status i samarbejde med den behandlingsansvarlige overlæge. De understreger, at Jeanette har brug for en rolig hverdag samt en støttekontaktperson. Efter en måned får Jeanette tilknyttet en ny sagsbehandler fra afdelingen for unge med særlige behov. Der afholdes et netværksmøde, hvor også en misbrugskonsulent fra kommunen deltager samt OPUS-behandleren, Jeanettes mor og Jeanette selv. Alle er enige om, at Jeanette har brug for en støttekontaktperson. Men det får Jeanette afslag på en måned efter. Hun tilknyttes i stedet et åbent værksted for svage unge. Der afholdes et nyt møde dog uden misbrugskonsulenten hvor det aftales, at Jeanette fortsat er tilknyttet OPUS. På mødet peges der på et fortsat behov for afklaring i forhold til Jeanettes hash-misbrug. Jens Jens er 34 år. Som ung kom han i lære som murer, og her begynder han at drikke et par øl hver dag. Jens bliver aldrig færdiguddannet. Han har altid følt sig anderledes. Da Jens er sidst i 20 erne møder han en pige. De får to børn, som nu er tre og fem år. Jens alkoholforbrug stiger, og for to år siden følte han sig mere trist end ellers. Han bliver sygemeldt i en længere periode og fyres fra jobbet som murerarbejdsmand. Kæresten bliver træt af drikkeriet, og Jens flytter fra hende og børnene. Jens har samvær med børnene hver anden weekend ofte hos sine forældre. Efter ½ år begynder Jens at aflyse samværet med børnene, og moren oplever, at han ikke magter børnene. Moren tager fat i Jens, som erkender at have brug for hjælp til at få styr på drikkeriet. Gennem sin læge bliver Jens henvist til alkoholbehandling hos Lænken. Her screenes Jens for psykiske sygdomme. Den visiterende læge finder symptomer på depression og mere alvorlig psykopatologi. Jens vil dog ikke udredes hos en psykiater ej heller deltage i en samtalegruppe. Han indvilger i at tale med en sygeplejerske hos Lænken en gang om ugen. Samtalerne med denne sygeplejerske kommer aldrig i fast gænge, og samværet med børnene aftager. Forældre og eks-kæreste bliver i stigende grad bekymrede. Jens fortæller om store planer, og at han er del af en større gruppe, der arbejder på at forandre verden. En ven som også drikker flytter ind i Jens lejlighed. Vennen kontakter en dag Jens mor. Jens er rundt på gulvet og fabler om store planer. Moren får kontakt til Jens egen læge, som forslår, at vennen tager Jens med på psykiatrisk skadestue. Jens indlægges på åbent afsnit, men overflyttes til lukket afsnit, da han drikker øl på afdelingen. Jens vurderes at være psykotisk, muligvis lidende af skizofreni. Han tilknyttes en OPUS-behandler under indlæggelsen. Der iværksættes anti-psykotisk behandling, og forsøg på nedtrapning af alkoholforbruget. 10

11 Der afholdes et udskrivningsmøde med Jens, forældrene, eks-kæresten, Jens sagsbehandler og en sagsbehandler fra kommunens familieafdeling. Med hensyn til samvær besluttes det, at Jens skal se børnene hver 14. dag hos sine forældre. Jens har brug for et roligt sted, når han udskrives. Moren tilbyder at tale med vennen om at fraflytte lejligheden. Der tales om at søge kommunen om rengøring af lejligheden og om, at Jens har brug for en støttekontaktperson. Jens økonomiske situation skal også afklares. Man har glemt at invitere én fra Lænken. Det besluttes, at ansvaret for alkoholbehandlingen ligger hos OPUS-behandleren, der må vurdere den fortsatte kontakt til Lænken. Jens ven flytter ud af lejligheden. Jens får ikke bevilget rengøring, og der er tre måneders sagsbehandlingstid på ansøgningen om støttekontaktperson. Jens er overgået til kontanthjælp. Da han samtidig er i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem besluttes det, at han skal indgå i et ressourceforløb hos kommunen. Jens finder samtalerne med sagsbehandleren belastende. Han ønsker førtidspension og kan ikke forstå, at det ikke kan sættes i værk. Efter nogle måneder får Jens bevilget en støttekontaktperson. De mødes på en café. OPUS-behandleren og Jens forældre er skuffede over, at der ikke bliver gjort orden i lejligheden. Der er fortsat problemer med Jens alkoholforbrug, men han orker ikke mere behandling. De tre workshops baserer sig som nævnt på disse to cases. Casene er derfor også styrende for, hvordan samarbejdet er blevet evalueret, hvad det er for problemer, der er blevet diskuteret, og dermed også hvilke løsninger, der blev peget på. Hvis gruppearbejdet omkring casene skal kunne sige noget om samarbejdsudfordringer i virkeligheden, er det en hel central forudsætning, at casene tegner et virkelighedsnært billede af forløbene. Dette er tilstræbt gennem flere forskellige tiltag. Dels interviewene med de fire OPUS-behandlere og de tre kommunale kontaktpersoner om, hvilke problemer og udfordringer de oftest møder i samarbejdet. Dels er casene udarbejdet af en medarbejder hos KORA med mange års forskningsarbejde i psykiatrien bag sig, og dels er casene blevet kommenteret og tilrettet af Kompetencecenter for debuterende psykose i forhold til, om de gav et autentisk billede af, hvordan et forløb kunne se ud. Yderligere kan det nævnes, at responsen blandt deltagerne i de tre workshops generelt var, at beskrivelserne var troværdige. 1.4 Forløbet i de tre workshops Kompetencecentret havde et ønske om, at evalueringen både skulle være en egentlig evaluering af samarbejdet mellem kommune og OPUS-behandling, og en identifikation af mulige forandringer, som medarbejdere i kommunerne og i OPUS kunne ønske sig (et inspirationskatalog). For at kunne rumme begge disse formål blev det besluttet at gennemføre en række workshops, hvor deltagerne skulle være ansatte i henholdsvis kommuner og behandlingspsykiatri. Med workshop-formen ville der være mulighed for at få engageret deltagerne i diskussioner om dels, hvordan samarbejdet opleves nu, og dels, hvad der er af ønsker til fremtiden. En systematisk indsamling af konklusionerne fra disse diskussioner ville så kunne fungere som datagrundlaget for evalueringen og inspirationskataloget. Det blev besluttet, at der skulle afholdes tre workshops, der dækkede de tre geografiske områder, som den almene voksenpsykiatri i Region Sjælland er delt op i: psykiatrien vest, 11

12 psykiatrien syd og psykiatrien øst. Til de tre workshops blev behandlingspsykiatri og kommuner (sagsbehandlere fra psykiatri og handicapafdelingerne, fra jobcentrene og fra visitationsafdelingerne, samt øvrige samarbejdspartnere (UU-vejledere, praksiskonsulent, medarbejdere fra misbrugscentre) inviteret (invitationen er vedlagt som bilag 1). For at skabe et fælles udgangspunkt for diskussionerne og knytte dem an til nogle konkrete, virkelige problemstillinger blev det besluttet at bygge de tre workshops op omkring to cases. Casene skulle på realistisk måde beskrive en borgers kontakt med OPUS og forskellige kommunale myndigheder i forbindelse med en debuterende psykose. I forbindelse med planlægningen af de tre workshops har vi bl.a. søgt inspiration i en rapport om Workshop om patientforløb set med patienternes øjne, som Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden udgav i 2010 (Enheden for Brugerundersøgelser 2010). Det endelige program for de tre workshops så således ud: Program Morgenbuffet Velkomst/Workshop starter En ung fra OPUS fortæller Gruppearbejde: Cases om samarbejdet mellem kommunen og behandlingspsykiatrien Pause Gruppearbejde: Udfordringer og løsninger Frokost Beskæftigelsesindsats til unge med svære sindslidelser på tværs af sektorer. Oplæg af cand.soc. og forskningsassistent Thomas Christensen Gruppearbejde: Hvordan forbedrer vi samarbejdet i fremtiden? Afrunding af dagen Efter velkomsten fortalte en tidligere OPUS-patient om sine oplevelser med at være syg og om samarbejdet mellem OPUS og kommune. Dette punkt blev medtaget for at sætte scenen for de efterfølgende diskussioner. Herefter fulgte 2 x gruppearbejde, hvor deltagerne skulle arbejde med én af de to cases. I første del af gruppearbejdet skulle deltagerne arbejde med at visualisere borgerens forløb og identificere aktører i forløbet. I anden del af gruppearbejdet skulle deltagerne arbejde med at identificere centrale udfordringer i de visualiserede forløb. Formålet med denne del af workshoppen var at indsamle erfaringer med samarbejdet, som det normalt foregår, dvs. data til en evaluering af det eksisterende samarbejde. Denne del af workshoppen vil blive nærmere beskrevet i næste kapitel. 12

13 Efter frokost holdt forskningsassistent Thomas Christensen et oplæg om et projekt, der i øjeblikket er i gang, og som handler om fremskudte beskæftigelsesindsatser til unge med svære sindslidelser. Man kan læse mere om projektet på denne hjemmeside: Formålet med dette oplæg var dels at give et brud i dagen i forhold til gruppearbejdet, dels at introducere deltagerne i de tre workshops til et spændende forskningsprojekt, der handler om én af de store udfordringer i arbejdet med unge med debuterende psykose. Efter oplægget fra Thomas Christensen fortsatte eftermiddagen med et nyt gruppearbejde, der handlede om ønsker til det fremtidige samarbejde. Her blev deltagerne bedt om at diskutere følgende tre spørgsmål i grupper: Hvad kan vi konkret som medarbejdere og ledere der hvor vi nu sidder gøre for at styrke samarbejdet i fremtiden? Hvad har vi af ønsker til vores nærmeste ledere? Hvad har vi af ønsker og forslag til mere formelle samarbejdsstrukturer dels til allerede eksisterende og dels forslag til nye? Efter dette gruppearbejde samlede facilitator kort op og takkede deltagerne for deltagelse og engagement i dagens forskellige aktiviteter. 1.5 Vurdering og evaluering af de tre workshops I alt deltog 170 personer i de tre workshops. Deltagerne var fordelt i 21 grupper med 6 til 9 deltagere, og grupperne var sammensat således, at der var et miks af kommunale medarbejdere og OPUS-behandlere/medarbejdere fra behandlingspsykiatrien. De data, der indgår i denne evaluering, består primært af det skriftlige og visuelle output, som blev indsamlet efter dagens gruppearbejder. Af ressourcemæssige årsager har vi ikke kunnet afdække de processer, som også var en vigtig del af gruppearbejderne i løbet af de tre workshops. Vurderet udefra har de diskussioner og erfaringsudvekslinger, der foregik rundt om bordene, været et væsentligt udbytte af dagene. Et lille indblik i deltagernes vurdering af processen kan vi måske få ved at kigge på resultaterne fra et kort evalueringsskema, som deltagerne efterfølgende udfyldte, og som må forventes også at forholde sig til processen undervejs. Deltagerne har efter hver workshop fået tilsendt et link til et elektronisk evalueringsskema. I alt har 109 udfyldt evalueringsskemaet. På spørgsmålet Hvad er din samlede bedømmelse af dagen? svarede 34 % meget tilfreds og 55 % tilfreds. På spørgsmålet Levede dagen op til dine forventninger? svarede 48 % meget tilfreds og 40 % tilfreds. 1.6 Evalueringens begrænsninger OPUS-behandlingen er blevet implementeret over perioden Nærværende evaluering tegner i højere grad et øjebliksbillede af samarbejdet, som det ser ud nu, og dækker formentlig kun i mindre grad hele perioden. Som allerede nævnt er de primære data, som evalueringen baserer sig på, konklusionerne af de mange diskussioner og overvejelser, som deltagerne i de tre workshops engagerede 13

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Det tværsektorielle samarbejde Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Hvem er jeg Ph.d. i organisationsanalyse indenfor psykiatrien Socialpsykiatri Har været udviklingskonsulent

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Overlæge Ulrik Haahr Sygeplejerske Karina Gulstad

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Overlæge Ulrik Haahr Sygeplejerske Karina Gulstad Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Overlæge Ulrik Haahr Sygeplejerske Karina Gulstad Oversigt Vejen til behandling barrierer for behandling Familie og

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere