Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland"

Transkript

1 Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering

2 Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt: Juni 2014 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord OPUS-tilbuddet er en intensiv, opsøgende behandling i psykiatrien, Region Sjælland til unge mellem 18 og 35 år, der for første gang oplever at blive psykotiske. At få psykotiske symptomer indebærer ofte, at man bliver usikker på sine egne sanser, tanker eller handlinger. Det gør det særlig vigtigt for de unge, at der er professionelle behandlere, som over tid er til stede, og som man kan stole på. Og for at citere en tidligere OPUS-patient: "Det er ekstra nødvendigt, at jeg kan stole på min OPUS-behandler og sagsbehandler, når jeg har svært ved helt at stole på mig selv". Samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og kommunen er af afgørende betydning for dem, der første gang møder psykiatrien. Behandlingen kan være nok så relevant, men hvis der er socialt kaos omkring patienten, virker den ikke. Omvendt hjælper gode sociale forhold ikke godt nok, hvis den unge har psykotiske symptomer og stærk angst. Så tilrettelæggelse af behandling og den kommunale indsats og god timing er fundamentalt. Alle parter er meget bevidste om dette, men med mange aktører må der bestandig være fokus på, hvordan vi optimerer vores samarbejde og sætter ind tidligt nok. Tidlig intervention gælder således også for samarbejdet mellem psykiatri og kommune. I foråret 2014 er der afholdt tre workshops med det formål at evaluere samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de respektive kommuner i Region Sjælland. Denne evalueringsrapport er resultatet af diskussioner, processer og oplæg på de tre workshops, hvor samtlige 170 deltagere engageret forholdte sig til samarbejdet nu og fremover. Rapporten er et supplement til den rapport om behandlingsarbejdet, der foreligger fra 2013 (Haahr et al. 2013). Tak til alle jer sagsbehandlere, OPUS-behandlere og andre, der har stillet op til interview, været engagerede deltagere og frem for alt har mødt de unge med viden og omsorg. Tak til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet), der gjorde det økonomisk muligt at tilbyde intensiv behandling til en sårbar gruppe af unge og at se på samarbejdsrelationen mellem kommune og psykiatrisk behandling. Kompetencecenter for debuterende psykose Maj 2014

4 Indhold Resumé Indledning Hvad er OPUS? Hvorfor er det relevant at fokusere på det tværsektorielle samarbejde? Casene Forløbet i de tre workshops Vurdering og evaluering af de tre workshops Evalueringens begrænsninger Centrale udfordringer for samarbejdet Identifikation af udfordringer Case: Jeanette hvad er der af udfordringer Case: Jens hvad er der af udfordringer Gennemgang af temaer Tidlig opsporing Manglende netværksmøder, udskrivningskonferencer eller lignende Tovholderfunktionen Opsamling Ønsker til fremtiden/idekatalog Hvad medarbejdere og ledere konkret kan gøre for at styrke samarbejdet i fremtiden Ønsker til nærmeste ledere Ønsker og forslag til mere formelle samarbejdsstrukturer At mødes på tværs udbytte af workshoppen Opsamling Konklusion Litteratur Bilag 1 Invitation Bilag 2 Cases Bilag 3 Oversigt over udfordringerne i Jeanettes og Jens case Bilag 4 Skabelon om udfordringer Bilag 5 Hvordan forbedrer vi samarbejdet i fremtiden? Bilag 6 Udbytte af workshoppen... 49

5 Resumé I perioden har Region Sjælland implementeret behandlingstilbuddet OPUS til mennesker med debuterende psykose. Implementeringen af OPUS-behandlingen er dels finansieret af satspuljemidler og dels af regionen selv. Regionen har selv evalueret behandlingstilbuddet, men har i forbindelse med afslutningen af satspuljebevillingen besluttet også at evaluere samarbejdet mellem kommuner og OPUS-behandlerne. Nærværende notat er en afrapportering af denne evaluering. Notatet behandler dels de udfordringer, der på nuværende tidspunkt eksisterer for samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de kommunale samarbejdspartnere, og kommer dels med inspiration til, hvordan disse udfordringer kan imødekommes. Evalueringen er baseret på tre workshops afholdt med deltagere fra kommuner og psykiatri i Region Sjælland i I alt deltog 170 mennesker i de tre workshops. Ved disse workshops arbejdede deltagerne med en af to cases, der beskrev et typisk forløb for et menneske med debuterende psykose samt kontakt med OPUS og forskellige kommunale tilbud. Deltagerne blev bedt om at identificere de største udfordringer ved forløbet og komme med forslag til, hvordan disse udfordringer kunne løses. De identificerede udfordringer for samarbejdet er: Tidlig opsporing og samarbejde omkring viden om symptomer, forebyggelse og tidlig indsats. At der mangler konkrete samarbejdsmøder omkring den enkelte patient, og at møderne, når de holdes, skal holdes tidligere i forløbene og omfatte flere mennesker. At få etableret en veldefineret tovholderfunktion i forhold til den enkelte borger eller i det mindste at få klarlagt en tydelig ansvarsfordeling. De løsninger, som deltagerne pegede på, er mere vidensudveksling og kendskab til hinanden, flere formelle samarbejdsmøder og netværksmøder og klarhed omkring tovholderfunktionen. Deltagerne i de tre workshops blev også bedt om at komme med input til, hvordan samarbejdet kan forbedres i fremtiden. De identificerede følgende punkter i forhold til dette spørgsmål: Mere brug af netværksmøder Mere brug af andre fællesmøder og samarbejdsfora At give hinanden besked Huske at vise respekt, anerkendelse og tilgængelighed Mere vidensudveksling mellem sektorer og enkelte medarbejdere At lederne skaber rammerne for samarbejde At lederne informerer fra de fora, som de indgår i, og som medarbejderne ikke har adgang til At lederne har et større overblik over eller kendskab til samarbejdspartnere At skabe bedre tekniske muligheder for kommunikation. 5

6 1 Indledning I perioden har Region Sjælland implementeret behandlingstilbuddet OPUS til mennesker med debuterende psykose. Behandlingen er tilknyttet regionens distriktspsykiatriske centre, og der er pr. 1. januar 2014 ansat 22 OPUS-behandlere i regionen; 19 i voksenpsykiatrien og 3 i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der etableret et kompetencecenter for debuterende psykose, der har arbejdet med udviklingen og etableringen af behandlingstilbuddet og nu står for evaluering af behandlingen samt forskning i forbindelse med behandlingen. Implementeringen af OPUS-behandlingen er dels finansieret af satspuljemidler og dels af regionen selv. Kompetencecenteret har evalueret behandlingstilbuddet og har udgivet en evalueringsrapport, der fokuserer på patienterne og OPUS-behandlerne (Haahr et al. 2013). I forbindelse med afslutningen af satspuljebevillingen har Kompetencecentret besluttet også at evaluere samarbejdet mellem kommuner og OPUS-behandlerne. Nærværende notat er en afrapportering af denne evaluering. Evalueringen er baseret på tre workshops afholdt med deltagere fra kommuner og psykiatri i Region Sjælland i Notatet behandler dels de udfordringer, der på nuværende tidspunkt eksisterer for samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de kommunale samarbejdspartnere, og kommer dels med inspiration til, hvordan disse udfordringer kan imødekommes. 1.1 Hvad er OPUS? I en brochure om OPUS beskrives behandlingstilbuddet på denne måde: OPUS-behandling OPUS-behandlingen er et tilbud til yngre mellem år, der for første gang får symptomer på en psykose. Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden. OPUS er således ikke en forkortelse, men en betegnelse, der skal symbolisere et ønske om øget samspil mellem de forskellige parter, der er involveret i behandling af og støtte til yngre mennesker med psykose. Når man bliver psykotisk, indebærer det, at ens virkelighedsopfattelse ændres, og at tanker og følelser opleves og udtrykkes anderledes, end man plejer. Hukommelse, koncentration og evne til at planlægge kan også være påvirket. At blive psykotisk kan være en overvældende og angstfyldt oplevelse, både for den unge selv og de pårørende. Det kan være svært at finde ud af, hvad der er, og hvad der ikke er reelt, og hvor man kan få hjælp. Når et medlem af familien bliver psykotisk, påvirkes hele familien. Det er velkendt, at pårørende kan blive forvirrede, bange og kede af det, når sygdommen rammer. Støtte og større viden om sygdom, symptomer og behandling i kriseperioden, kan hjælpe, så familien bedre bliver i stand til at forstå symptomer og håndtere sygdommen. Familiens nære kendskab til patienten er af stor betydning for at forebygge flere psykotiske episoder. Tidlig behandling giver bedre resultater og større tilfredshed for patienter og familier. 6

7 Den enkelte patient og dennes familie får tilknyttet en OPUS-behandler gennem 2 år. OPUS-behandleren vil være til kontinuerlig støtte og sørge for at holde kontakten, også selvom det er svært for patienten at møde op. OPUS-behandleren er tovholder og sørger for at koordinere behandlingen, således at behandling og opstart af skole/uddannelse/arbejde foregår i det rette tempo. OPUS-behandleren er en del af det tværfaglige team i distriktspsykiatrien/psykiatriske team, hvor andre relevante fagpersoner efter behov bliver inddraget i behandlingen (Kompetencecenter for debuterende psykose 2012). 1.2 Hvorfor er det relevant at fokusere på det tværsektorielle samarbejde? Mennesker, der lider af alvorlige psykiske sygdomme herunder psykose og skizofreni vil, som behandlings- og støttetilbuddene ser ud i dag, uvægerligt komme i kontakt med både regionale og kommunale tilbud. Skal disse mennesker opleve et sammenhængende og velfungerende forløb, kræver det derfor, at de regionale og kommunale tilbud kan samarbejde. Når det drejer sig om målgruppen for OPUS-behandlingen, unge mellem 18 og 35 år med debuterende psykose 1, vil samarbejdet blandt andet dreje sig om: Forsørgelsesgrundlag Bolig Uddannelse og arbejde Evt. problemer ved et alkohol- eller stofmisbrug. Det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatri og kommuner har igennem de senere år været genstand for en række forskellige undersøgelser. I nogle rapporter fokuseres der på samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri og kommunerne bredt (fx Madsen et al. 2011), i andre er det primært relationen mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri, der behandles (fx Bengtsson 2011; Johansen et al. 2012). SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udgav i 2011 en rapport, der blandt andet beskæftiger sig med dette sidste emne (Bengtsson 2011). Her identificerede man følgende problemstillinger, der var med til at skabe dårligere eller mindre sammenhængende forløb for de berørte borgere: Forskellig organisation (region og kommune) Manglende fokus på samarbejdet Forskellig kultur og tilgang til borgerne/patienterne Forskellig vægtning mellem det sociale og det medicinske Forskellig referenceramme om fokus er på primært medicinsk behandling af den psykiatriske patient (i behandlingspsykiatrien) eller på at styrke autonomi hos den enkelte borger (i socialpsykiatrien). Forfatteren peger også på, at en del af funktionerne i henholdsvis social- og behandlingspsykiatrien er overlappende, og at dette kan skabe usikkerhed om, hvem der har ansvar og 1 Pr. 1. januar 2014 er målgruppen ændret til også at omfatte mennesker med en debuterende psykose i alderen 35 til 64 år. Fra 2008 til 2013, som er den periode evalueringen forholder sig til, var OPUSbehandling kun et tilbud til mennesker mellem 18 og 35. 7

8 kompetence i en konkret situation. Det gælder særligt for kontaktpersonen i det opsøgende psykiatriske team og den kommunale støtte-kontaktperson, hvor det kan være vanskeligt at adskille arbejdsopgaver og funktioner (Bengtsson 2011 gengivet i Johansen et al. 2012). KORA udgav i 2012 en videns- og erfaringsopsamling (Johansen et al. 2012), der gennemgik dansk og international litteratur om samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri. Denne opsamling peger på, at de primære barrierer for samarbejdet er forskellige professionelle identiteter, forskelle i synet på psykisk sygdom og behandling, samt manglende ledelsesmæssigt fokus på samarbejdet. Det konkrete samarbejde i Region Sjælland har også været genstand for et par undersøgelser. Dels blev Sundhedsaftalerne i Region Sjælland, der regulerer det formelle samarbejde mellem region og kommuner, evalueret i 2012 af DSI (Holm-Petersen & Buch 2012), og dels foretog KORA i en kortlægning af Organisationer der samarbejde på det psykiatrisk og sociale område med udgangspunkt i Vordingborg kommune (Petersen & Wiuff, kommende publikation). Disse to evalueringer giver et mere konkret billede af forholdene i Region Sjælland. I evalueringen af Sundhedsaftalerne på det psykiatriske område peges der på følgende udfordringer (Holm-Petersen & Buch 2012: 25): Man oplever stor forskel mellem sundhedsaftale og hverdagen især med hensyn til kontaktpersoner og tovholdere, hvilket gør sundhedsaftalen uvedkommende og skaber frustration Der er mangel på systematisk og sikker it-baseret kommunikation Der er problemer med tilgængelighed Det er oplevelsen, at øget organisatorisk og geografisk afstand udfordrer koordination og kommunikation Det er svært at koordinere forløb på tværs af kommunale forvaltninger Koordinationen er i høj grad personbaseret Kravet om ydelsesregistrering, som fjerner fokus fra tværgående koordination og ansvarstagen. En kortlægning af organisationer, der samarbejder på det psykiatriske og sociale område peger på en række opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdsrelationen (Petersen & Wiuff, kommende publikation): At forskellige aktører involveret i en borgers forløb skal respektere de forskellige formelle grænser mellem aktørerne fx er det kun kommunen, der kan tage stilling til, hvad der er det rette sociale tilbud til borgeren At mange aktører rundt om borgerne opfatter sig selv som tovholder, og hver tovholder ser borgeres proces forskelligt At samarbejdet, når det fungerer, er båret af personligt kendskab og brug af egen faglighed At overgangene mellem organisationerne er følsomme for både borgere og personale. Disse undersøgelser peger samlet set på, at der her er tale om et område, hvor samarbejdet kan være svært, og hvor disse vanskeligheder ofte bunder i opfattelser af egen og andres faglighed og forståelse af problemer og løsninger. 8

9 1.3 Casene De tre workshops var bygget op omkring to cases Jeanette og Jens. De to cases er bl.a. baseret på syv interview fire med OPUS-behandlere og tre med kommunale medarbejdere omkring samarbejdet og udfordringer ved samarbejdet. Selv om formålet med interviewene var at få identificeret centrale udfordringer, skal det dog her nævnes, at tilbagemeldingen fra alle syv interviewede var, at de generelt syntes, at samarbejdet fungerede godt. Fra interviewene indarbejdede vi nedenstående udfordringer i casene: Manglende tilladelse til kontakt mellem psykiatri og kommune (Jeanette) Vanskeligheder, når der kommer misbrug ind over (Jens og Jeanette) Ventetider på visitering til sociale tilbud (Jens) At komme til at love en borger en ydelse, som man ikke kan visitere til (Jeanette) At opleve, at kommunen stiller større krav til borgeren, end man mener, at borgeren kan honorere (Jeanette) Uklarhed om, hvilke opgaver den kommunale støtte-kontaktperson skal løfte (Jens) Når der er mange tovholdere ind over en sag (Jeanette) Manglende deltagelse i netværksmøder (Jens og Jeanette) Når en borger har børn, bliver det hele mere kompliceret (Jens). Ud over data fra interviewene indgik data fra de forskellige undersøgelser på området (som er præsenteret ovenfor) også i udformningen af casene. Casene præsenteres kort i de to nedenstående bokse og er i deres fulde form vedlagt som bilag 2. Jeanette Jeanette er 22 år og går i gymnasiet. Hun har boet hos sin mor siden forældrenes skilsmisse 10 år tidligere. Midt i gymnasiet flytter Jeanette hjemmefra. I slutningen af 2.g dropper hun ud. Hun søger om kontanthjælp og tilknyttes en sagsbehandler i kommunens ungeafdeling, men forsømmer flere gange de planlagte samtaler. Et halvt år efter får kommunen en henvendelse fra viceværten, hvor Jeanette bor. Naboerne klager over lugt og larm fra Jeanettes lejlighed. Sagsbehandleren mødes med Jeanette i lejligheden, og de aftaler, at Jeanette skal få ryddet op. Efter en uge kan sagsbehandleren ikke få kontakt med Jeanette, og kontakten med moderen glider ud. Moren besøger Jeanette, men kan ikke få lov at komme ind. Moren tager kontakt til egen læge, som tager med ud til Jeanette. Jeanette bliver indlagt på åbent afsnit. To uger efter udskrives Jeanette med diagnosen akut paranoid psykose. Hun får antipsykotisk medicinsk behandling i lav dosis. Jeanette henvises til OPUS og tilknyttes en behandler. Grundet manglende kontakt til sagsbehandleren får Jeanette ikke længere kontanthjælp. Det lykkes dog Jeanette at få sagsbehandlere til at søge om genoptagning af kontanthjælpen. Jeanette starter op i et nyt forløb i ungetilbuddet for at afklare fremtidig uddannelse. Hun får det bedre og beslutter at droppe medicinen. Jeanette begynder igen at udeblive fra aftaler med sagsbehandleren. OPUSbehandleren finder ud af, at Jeanette er begyndt at ryge hash. Jeanette svigter aftalerne med OPUS-behandleren og isolerer sig. Behandleren får overtalt Jeanette til at tage på psykiatrisk modtagelse. Jeanette er dog ikke syg nok til at blive indlagt og 9

10 tager hjem. Et par dage efter bringes hun til modtagelsen af politiet, som har fundet hende i nattøj på gaden. Hun følte sig overvåget derhjemme. Hun indlægges på lukket afsnit. OPUS-behandleren besøger Jeanette under indlæggelsen, og kontakter med Jeanettes samtykke sagsbehandleren, som indtil nu ikke har kendt til Jeanettes psykose. Sagsbehandleren beder om en status på Jeanette, da hun i kommunens optik nu er en ung, der skal tages særlig hånd om. OPUS-behandleren laver en status i samarbejde med den behandlingsansvarlige overlæge. De understreger, at Jeanette har brug for en rolig hverdag samt en støttekontaktperson. Efter en måned får Jeanette tilknyttet en ny sagsbehandler fra afdelingen for unge med særlige behov. Der afholdes et netværksmøde, hvor også en misbrugskonsulent fra kommunen deltager samt OPUS-behandleren, Jeanettes mor og Jeanette selv. Alle er enige om, at Jeanette har brug for en støttekontaktperson. Men det får Jeanette afslag på en måned efter. Hun tilknyttes i stedet et åbent værksted for svage unge. Der afholdes et nyt møde dog uden misbrugskonsulenten hvor det aftales, at Jeanette fortsat er tilknyttet OPUS. På mødet peges der på et fortsat behov for afklaring i forhold til Jeanettes hash-misbrug. Jens Jens er 34 år. Som ung kom han i lære som murer, og her begynder han at drikke et par øl hver dag. Jens bliver aldrig færdiguddannet. Han har altid følt sig anderledes. Da Jens er sidst i 20 erne møder han en pige. De får to børn, som nu er tre og fem år. Jens alkoholforbrug stiger, og for to år siden følte han sig mere trist end ellers. Han bliver sygemeldt i en længere periode og fyres fra jobbet som murerarbejdsmand. Kæresten bliver træt af drikkeriet, og Jens flytter fra hende og børnene. Jens har samvær med børnene hver anden weekend ofte hos sine forældre. Efter ½ år begynder Jens at aflyse samværet med børnene, og moren oplever, at han ikke magter børnene. Moren tager fat i Jens, som erkender at have brug for hjælp til at få styr på drikkeriet. Gennem sin læge bliver Jens henvist til alkoholbehandling hos Lænken. Her screenes Jens for psykiske sygdomme. Den visiterende læge finder symptomer på depression og mere alvorlig psykopatologi. Jens vil dog ikke udredes hos en psykiater ej heller deltage i en samtalegruppe. Han indvilger i at tale med en sygeplejerske hos Lænken en gang om ugen. Samtalerne med denne sygeplejerske kommer aldrig i fast gænge, og samværet med børnene aftager. Forældre og eks-kæreste bliver i stigende grad bekymrede. Jens fortæller om store planer, og at han er del af en større gruppe, der arbejder på at forandre verden. En ven som også drikker flytter ind i Jens lejlighed. Vennen kontakter en dag Jens mor. Jens er rundt på gulvet og fabler om store planer. Moren får kontakt til Jens egen læge, som forslår, at vennen tager Jens med på psykiatrisk skadestue. Jens indlægges på åbent afsnit, men overflyttes til lukket afsnit, da han drikker øl på afdelingen. Jens vurderes at være psykotisk, muligvis lidende af skizofreni. Han tilknyttes en OPUS-behandler under indlæggelsen. Der iværksættes anti-psykotisk behandling, og forsøg på nedtrapning af alkoholforbruget. 10

11 Der afholdes et udskrivningsmøde med Jens, forældrene, eks-kæresten, Jens sagsbehandler og en sagsbehandler fra kommunens familieafdeling. Med hensyn til samvær besluttes det, at Jens skal se børnene hver 14. dag hos sine forældre. Jens har brug for et roligt sted, når han udskrives. Moren tilbyder at tale med vennen om at fraflytte lejligheden. Der tales om at søge kommunen om rengøring af lejligheden og om, at Jens har brug for en støttekontaktperson. Jens økonomiske situation skal også afklares. Man har glemt at invitere én fra Lænken. Det besluttes, at ansvaret for alkoholbehandlingen ligger hos OPUS-behandleren, der må vurdere den fortsatte kontakt til Lænken. Jens ven flytter ud af lejligheden. Jens får ikke bevilget rengøring, og der er tre måneders sagsbehandlingstid på ansøgningen om støttekontaktperson. Jens er overgået til kontanthjælp. Da han samtidig er i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem besluttes det, at han skal indgå i et ressourceforløb hos kommunen. Jens finder samtalerne med sagsbehandleren belastende. Han ønsker førtidspension og kan ikke forstå, at det ikke kan sættes i værk. Efter nogle måneder får Jens bevilget en støttekontaktperson. De mødes på en café. OPUS-behandleren og Jens forældre er skuffede over, at der ikke bliver gjort orden i lejligheden. Der er fortsat problemer med Jens alkoholforbrug, men han orker ikke mere behandling. De tre workshops baserer sig som nævnt på disse to cases. Casene er derfor også styrende for, hvordan samarbejdet er blevet evalueret, hvad det er for problemer, der er blevet diskuteret, og dermed også hvilke løsninger, der blev peget på. Hvis gruppearbejdet omkring casene skal kunne sige noget om samarbejdsudfordringer i virkeligheden, er det en hel central forudsætning, at casene tegner et virkelighedsnært billede af forløbene. Dette er tilstræbt gennem flere forskellige tiltag. Dels interviewene med de fire OPUS-behandlere og de tre kommunale kontaktpersoner om, hvilke problemer og udfordringer de oftest møder i samarbejdet. Dels er casene udarbejdet af en medarbejder hos KORA med mange års forskningsarbejde i psykiatrien bag sig, og dels er casene blevet kommenteret og tilrettet af Kompetencecenter for debuterende psykose i forhold til, om de gav et autentisk billede af, hvordan et forløb kunne se ud. Yderligere kan det nævnes, at responsen blandt deltagerne i de tre workshops generelt var, at beskrivelserne var troværdige. 1.4 Forløbet i de tre workshops Kompetencecentret havde et ønske om, at evalueringen både skulle være en egentlig evaluering af samarbejdet mellem kommune og OPUS-behandling, og en identifikation af mulige forandringer, som medarbejdere i kommunerne og i OPUS kunne ønske sig (et inspirationskatalog). For at kunne rumme begge disse formål blev det besluttet at gennemføre en række workshops, hvor deltagerne skulle være ansatte i henholdsvis kommuner og behandlingspsykiatri. Med workshop-formen ville der være mulighed for at få engageret deltagerne i diskussioner om dels, hvordan samarbejdet opleves nu, og dels, hvad der er af ønsker til fremtiden. En systematisk indsamling af konklusionerne fra disse diskussioner ville så kunne fungere som datagrundlaget for evalueringen og inspirationskataloget. Det blev besluttet, at der skulle afholdes tre workshops, der dækkede de tre geografiske områder, som den almene voksenpsykiatri i Region Sjælland er delt op i: psykiatrien vest, 11

12 psykiatrien syd og psykiatrien øst. Til de tre workshops blev behandlingspsykiatri og kommuner (sagsbehandlere fra psykiatri og handicapafdelingerne, fra jobcentrene og fra visitationsafdelingerne, samt øvrige samarbejdspartnere (UU-vejledere, praksiskonsulent, medarbejdere fra misbrugscentre) inviteret (invitationen er vedlagt som bilag 1). For at skabe et fælles udgangspunkt for diskussionerne og knytte dem an til nogle konkrete, virkelige problemstillinger blev det besluttet at bygge de tre workshops op omkring to cases. Casene skulle på realistisk måde beskrive en borgers kontakt med OPUS og forskellige kommunale myndigheder i forbindelse med en debuterende psykose. I forbindelse med planlægningen af de tre workshops har vi bl.a. søgt inspiration i en rapport om Workshop om patientforløb set med patienternes øjne, som Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden udgav i 2010 (Enheden for Brugerundersøgelser 2010). Det endelige program for de tre workshops så således ud: Program Morgenbuffet Velkomst/Workshop starter En ung fra OPUS fortæller Gruppearbejde: Cases om samarbejdet mellem kommunen og behandlingspsykiatrien Pause Gruppearbejde: Udfordringer og løsninger Frokost Beskæftigelsesindsats til unge med svære sindslidelser på tværs af sektorer. Oplæg af cand.soc. og forskningsassistent Thomas Christensen Gruppearbejde: Hvordan forbedrer vi samarbejdet i fremtiden? Afrunding af dagen Efter velkomsten fortalte en tidligere OPUS-patient om sine oplevelser med at være syg og om samarbejdet mellem OPUS og kommune. Dette punkt blev medtaget for at sætte scenen for de efterfølgende diskussioner. Herefter fulgte 2 x gruppearbejde, hvor deltagerne skulle arbejde med én af de to cases. I første del af gruppearbejdet skulle deltagerne arbejde med at visualisere borgerens forløb og identificere aktører i forløbet. I anden del af gruppearbejdet skulle deltagerne arbejde med at identificere centrale udfordringer i de visualiserede forløb. Formålet med denne del af workshoppen var at indsamle erfaringer med samarbejdet, som det normalt foregår, dvs. data til en evaluering af det eksisterende samarbejde. Denne del af workshoppen vil blive nærmere beskrevet i næste kapitel. 12

13 Efter frokost holdt forskningsassistent Thomas Christensen et oplæg om et projekt, der i øjeblikket er i gang, og som handler om fremskudte beskæftigelsesindsatser til unge med svære sindslidelser. Man kan læse mere om projektet på denne hjemmeside: Formålet med dette oplæg var dels at give et brud i dagen i forhold til gruppearbejdet, dels at introducere deltagerne i de tre workshops til et spændende forskningsprojekt, der handler om én af de store udfordringer i arbejdet med unge med debuterende psykose. Efter oplægget fra Thomas Christensen fortsatte eftermiddagen med et nyt gruppearbejde, der handlede om ønsker til det fremtidige samarbejde. Her blev deltagerne bedt om at diskutere følgende tre spørgsmål i grupper: Hvad kan vi konkret som medarbejdere og ledere der hvor vi nu sidder gøre for at styrke samarbejdet i fremtiden? Hvad har vi af ønsker til vores nærmeste ledere? Hvad har vi af ønsker og forslag til mere formelle samarbejdsstrukturer dels til allerede eksisterende og dels forslag til nye? Efter dette gruppearbejde samlede facilitator kort op og takkede deltagerne for deltagelse og engagement i dagens forskellige aktiviteter. 1.5 Vurdering og evaluering af de tre workshops I alt deltog 170 personer i de tre workshops. Deltagerne var fordelt i 21 grupper med 6 til 9 deltagere, og grupperne var sammensat således, at der var et miks af kommunale medarbejdere og OPUS-behandlere/medarbejdere fra behandlingspsykiatrien. De data, der indgår i denne evaluering, består primært af det skriftlige og visuelle output, som blev indsamlet efter dagens gruppearbejder. Af ressourcemæssige årsager har vi ikke kunnet afdække de processer, som også var en vigtig del af gruppearbejderne i løbet af de tre workshops. Vurderet udefra har de diskussioner og erfaringsudvekslinger, der foregik rundt om bordene, været et væsentligt udbytte af dagene. Et lille indblik i deltagernes vurdering af processen kan vi måske få ved at kigge på resultaterne fra et kort evalueringsskema, som deltagerne efterfølgende udfyldte, og som må forventes også at forholde sig til processen undervejs. Deltagerne har efter hver workshop fået tilsendt et link til et elektronisk evalueringsskema. I alt har 109 udfyldt evalueringsskemaet. På spørgsmålet Hvad er din samlede bedømmelse af dagen? svarede 34 % meget tilfreds og 55 % tilfreds. På spørgsmålet Levede dagen op til dine forventninger? svarede 48 % meget tilfreds og 40 % tilfreds. 1.6 Evalueringens begrænsninger OPUS-behandlingen er blevet implementeret over perioden Nærværende evaluering tegner i højere grad et øjebliksbillede af samarbejdet, som det ser ud nu, og dækker formentlig kun i mindre grad hele perioden. Som allerede nævnt er de primære data, som evalueringen baserer sig på, konklusionerne af de mange diskussioner og overvejelser, som deltagerne i de tre workshops engagerede 13

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Tidlige tegn ved Psykose

Tidlige tegn ved Psykose Tidlige tegn ved Psykose Ulrik Haahr Overlæge Kompetencecenter for debuterende psykose. Psykiatrien Øst, Region Sjælland 06-03-2012 PsykInfo 29-02-2012 1 Tidlige tegn ved psykose Velkommen 06-03-2012 PsykInfo

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Psykiatrisk Forløbskoordination. Projektets forankring i hverdagen. Hvem er vores samarbejdspartere?

Psykiatrisk Forløbskoordination. Projektets forankring i hverdagen. Hvem er vores samarbejdspartere? Psykiatrisk Forløbskoordination Psykiatrisk forløbskoordination er et projekt finansieret af det tidl. Velfærdsministerium frem til juli 2012. Projektet er en del af en række forskellige initiativer landet

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose TOP- Tidlig Opsporing af Psykose Hvem er TOP teamet? TOP-teamet består af tre sygeplejersker Karina Gulstad Lise Bjørkbom Lotte Jensen og en psykolog Mette Damsgaard Hansen Alle har bred erfaring fra psykiatrien

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden Sundhedstopmøde i Region Sjælland På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden 1 Tænk hvis det

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere