Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland"

Transkript

1 Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering

2 Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt: Juni 2014 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord OPUS-tilbuddet er en intensiv, opsøgende behandling i psykiatrien, Region Sjælland til unge mellem 18 og 35 år, der for første gang oplever at blive psykotiske. At få psykotiske symptomer indebærer ofte, at man bliver usikker på sine egne sanser, tanker eller handlinger. Det gør det særlig vigtigt for de unge, at der er professionelle behandlere, som over tid er til stede, og som man kan stole på. Og for at citere en tidligere OPUS-patient: "Det er ekstra nødvendigt, at jeg kan stole på min OPUS-behandler og sagsbehandler, når jeg har svært ved helt at stole på mig selv". Samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og kommunen er af afgørende betydning for dem, der første gang møder psykiatrien. Behandlingen kan være nok så relevant, men hvis der er socialt kaos omkring patienten, virker den ikke. Omvendt hjælper gode sociale forhold ikke godt nok, hvis den unge har psykotiske symptomer og stærk angst. Så tilrettelæggelse af behandling og den kommunale indsats og god timing er fundamentalt. Alle parter er meget bevidste om dette, men med mange aktører må der bestandig være fokus på, hvordan vi optimerer vores samarbejde og sætter ind tidligt nok. Tidlig intervention gælder således også for samarbejdet mellem psykiatri og kommune. I foråret 2014 er der afholdt tre workshops med det formål at evaluere samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de respektive kommuner i Region Sjælland. Denne evalueringsrapport er resultatet af diskussioner, processer og oplæg på de tre workshops, hvor samtlige 170 deltagere engageret forholdte sig til samarbejdet nu og fremover. Rapporten er et supplement til den rapport om behandlingsarbejdet, der foreligger fra 2013 (Haahr et al. 2013). Tak til alle jer sagsbehandlere, OPUS-behandlere og andre, der har stillet op til interview, været engagerede deltagere og frem for alt har mødt de unge med viden og omsorg. Tak til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet), der gjorde det økonomisk muligt at tilbyde intensiv behandling til en sårbar gruppe af unge og at se på samarbejdsrelationen mellem kommune og psykiatrisk behandling. Kompetencecenter for debuterende psykose Maj 2014

4 Indhold Resumé Indledning Hvad er OPUS? Hvorfor er det relevant at fokusere på det tværsektorielle samarbejde? Casene Forløbet i de tre workshops Vurdering og evaluering af de tre workshops Evalueringens begrænsninger Centrale udfordringer for samarbejdet Identifikation af udfordringer Case: Jeanette hvad er der af udfordringer Case: Jens hvad er der af udfordringer Gennemgang af temaer Tidlig opsporing Manglende netværksmøder, udskrivningskonferencer eller lignende Tovholderfunktionen Opsamling Ønsker til fremtiden/idekatalog Hvad medarbejdere og ledere konkret kan gøre for at styrke samarbejdet i fremtiden Ønsker til nærmeste ledere Ønsker og forslag til mere formelle samarbejdsstrukturer At mødes på tværs udbytte af workshoppen Opsamling Konklusion Litteratur Bilag 1 Invitation Bilag 2 Cases Bilag 3 Oversigt over udfordringerne i Jeanettes og Jens case Bilag 4 Skabelon om udfordringer Bilag 5 Hvordan forbedrer vi samarbejdet i fremtiden? Bilag 6 Udbytte af workshoppen... 49

5 Resumé I perioden har Region Sjælland implementeret behandlingstilbuddet OPUS til mennesker med debuterende psykose. Implementeringen af OPUS-behandlingen er dels finansieret af satspuljemidler og dels af regionen selv. Regionen har selv evalueret behandlingstilbuddet, men har i forbindelse med afslutningen af satspuljebevillingen besluttet også at evaluere samarbejdet mellem kommuner og OPUS-behandlerne. Nærværende notat er en afrapportering af denne evaluering. Notatet behandler dels de udfordringer, der på nuværende tidspunkt eksisterer for samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de kommunale samarbejdspartnere, og kommer dels med inspiration til, hvordan disse udfordringer kan imødekommes. Evalueringen er baseret på tre workshops afholdt med deltagere fra kommuner og psykiatri i Region Sjælland i I alt deltog 170 mennesker i de tre workshops. Ved disse workshops arbejdede deltagerne med en af to cases, der beskrev et typisk forløb for et menneske med debuterende psykose samt kontakt med OPUS og forskellige kommunale tilbud. Deltagerne blev bedt om at identificere de største udfordringer ved forløbet og komme med forslag til, hvordan disse udfordringer kunne løses. De identificerede udfordringer for samarbejdet er: Tidlig opsporing og samarbejde omkring viden om symptomer, forebyggelse og tidlig indsats. At der mangler konkrete samarbejdsmøder omkring den enkelte patient, og at møderne, når de holdes, skal holdes tidligere i forløbene og omfatte flere mennesker. At få etableret en veldefineret tovholderfunktion i forhold til den enkelte borger eller i det mindste at få klarlagt en tydelig ansvarsfordeling. De løsninger, som deltagerne pegede på, er mere vidensudveksling og kendskab til hinanden, flere formelle samarbejdsmøder og netværksmøder og klarhed omkring tovholderfunktionen. Deltagerne i de tre workshops blev også bedt om at komme med input til, hvordan samarbejdet kan forbedres i fremtiden. De identificerede følgende punkter i forhold til dette spørgsmål: Mere brug af netværksmøder Mere brug af andre fællesmøder og samarbejdsfora At give hinanden besked Huske at vise respekt, anerkendelse og tilgængelighed Mere vidensudveksling mellem sektorer og enkelte medarbejdere At lederne skaber rammerne for samarbejde At lederne informerer fra de fora, som de indgår i, og som medarbejderne ikke har adgang til At lederne har et større overblik over eller kendskab til samarbejdspartnere At skabe bedre tekniske muligheder for kommunikation. 5

6 1 Indledning I perioden har Region Sjælland implementeret behandlingstilbuddet OPUS til mennesker med debuterende psykose. Behandlingen er tilknyttet regionens distriktspsykiatriske centre, og der er pr. 1. januar 2014 ansat 22 OPUS-behandlere i regionen; 19 i voksenpsykiatrien og 3 i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der etableret et kompetencecenter for debuterende psykose, der har arbejdet med udviklingen og etableringen af behandlingstilbuddet og nu står for evaluering af behandlingen samt forskning i forbindelse med behandlingen. Implementeringen af OPUS-behandlingen er dels finansieret af satspuljemidler og dels af regionen selv. Kompetencecenteret har evalueret behandlingstilbuddet og har udgivet en evalueringsrapport, der fokuserer på patienterne og OPUS-behandlerne (Haahr et al. 2013). I forbindelse med afslutningen af satspuljebevillingen har Kompetencecentret besluttet også at evaluere samarbejdet mellem kommuner og OPUS-behandlerne. Nærværende notat er en afrapportering af denne evaluering. Evalueringen er baseret på tre workshops afholdt med deltagere fra kommuner og psykiatri i Region Sjælland i Notatet behandler dels de udfordringer, der på nuværende tidspunkt eksisterer for samarbejdet mellem OPUS-behandlingen og de kommunale samarbejdspartnere, og kommer dels med inspiration til, hvordan disse udfordringer kan imødekommes. 1.1 Hvad er OPUS? I en brochure om OPUS beskrives behandlingstilbuddet på denne måde: OPUS-behandling OPUS-behandlingen er et tilbud til yngre mellem år, der for første gang får symptomer på en psykose. Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden. OPUS er således ikke en forkortelse, men en betegnelse, der skal symbolisere et ønske om øget samspil mellem de forskellige parter, der er involveret i behandling af og støtte til yngre mennesker med psykose. Når man bliver psykotisk, indebærer det, at ens virkelighedsopfattelse ændres, og at tanker og følelser opleves og udtrykkes anderledes, end man plejer. Hukommelse, koncentration og evne til at planlægge kan også være påvirket. At blive psykotisk kan være en overvældende og angstfyldt oplevelse, både for den unge selv og de pårørende. Det kan være svært at finde ud af, hvad der er, og hvad der ikke er reelt, og hvor man kan få hjælp. Når et medlem af familien bliver psykotisk, påvirkes hele familien. Det er velkendt, at pårørende kan blive forvirrede, bange og kede af det, når sygdommen rammer. Støtte og større viden om sygdom, symptomer og behandling i kriseperioden, kan hjælpe, så familien bedre bliver i stand til at forstå symptomer og håndtere sygdommen. Familiens nære kendskab til patienten er af stor betydning for at forebygge flere psykotiske episoder. Tidlig behandling giver bedre resultater og større tilfredshed for patienter og familier. 6

7 Den enkelte patient og dennes familie får tilknyttet en OPUS-behandler gennem 2 år. OPUS-behandleren vil være til kontinuerlig støtte og sørge for at holde kontakten, også selvom det er svært for patienten at møde op. OPUS-behandleren er tovholder og sørger for at koordinere behandlingen, således at behandling og opstart af skole/uddannelse/arbejde foregår i det rette tempo. OPUS-behandleren er en del af det tværfaglige team i distriktspsykiatrien/psykiatriske team, hvor andre relevante fagpersoner efter behov bliver inddraget i behandlingen (Kompetencecenter for debuterende psykose 2012). 1.2 Hvorfor er det relevant at fokusere på det tværsektorielle samarbejde? Mennesker, der lider af alvorlige psykiske sygdomme herunder psykose og skizofreni vil, som behandlings- og støttetilbuddene ser ud i dag, uvægerligt komme i kontakt med både regionale og kommunale tilbud. Skal disse mennesker opleve et sammenhængende og velfungerende forløb, kræver det derfor, at de regionale og kommunale tilbud kan samarbejde. Når det drejer sig om målgruppen for OPUS-behandlingen, unge mellem 18 og 35 år med debuterende psykose 1, vil samarbejdet blandt andet dreje sig om: Forsørgelsesgrundlag Bolig Uddannelse og arbejde Evt. problemer ved et alkohol- eller stofmisbrug. Det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatri og kommuner har igennem de senere år været genstand for en række forskellige undersøgelser. I nogle rapporter fokuseres der på samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri og kommunerne bredt (fx Madsen et al. 2011), i andre er det primært relationen mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri, der behandles (fx Bengtsson 2011; Johansen et al. 2012). SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udgav i 2011 en rapport, der blandt andet beskæftiger sig med dette sidste emne (Bengtsson 2011). Her identificerede man følgende problemstillinger, der var med til at skabe dårligere eller mindre sammenhængende forløb for de berørte borgere: Forskellig organisation (region og kommune) Manglende fokus på samarbejdet Forskellig kultur og tilgang til borgerne/patienterne Forskellig vægtning mellem det sociale og det medicinske Forskellig referenceramme om fokus er på primært medicinsk behandling af den psykiatriske patient (i behandlingspsykiatrien) eller på at styrke autonomi hos den enkelte borger (i socialpsykiatrien). Forfatteren peger også på, at en del af funktionerne i henholdsvis social- og behandlingspsykiatrien er overlappende, og at dette kan skabe usikkerhed om, hvem der har ansvar og 1 Pr. 1. januar 2014 er målgruppen ændret til også at omfatte mennesker med en debuterende psykose i alderen 35 til 64 år. Fra 2008 til 2013, som er den periode evalueringen forholder sig til, var OPUSbehandling kun et tilbud til mennesker mellem 18 og 35. 7

8 kompetence i en konkret situation. Det gælder særligt for kontaktpersonen i det opsøgende psykiatriske team og den kommunale støtte-kontaktperson, hvor det kan være vanskeligt at adskille arbejdsopgaver og funktioner (Bengtsson 2011 gengivet i Johansen et al. 2012). KORA udgav i 2012 en videns- og erfaringsopsamling (Johansen et al. 2012), der gennemgik dansk og international litteratur om samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri. Denne opsamling peger på, at de primære barrierer for samarbejdet er forskellige professionelle identiteter, forskelle i synet på psykisk sygdom og behandling, samt manglende ledelsesmæssigt fokus på samarbejdet. Det konkrete samarbejde i Region Sjælland har også været genstand for et par undersøgelser. Dels blev Sundhedsaftalerne i Region Sjælland, der regulerer det formelle samarbejde mellem region og kommuner, evalueret i 2012 af DSI (Holm-Petersen & Buch 2012), og dels foretog KORA i en kortlægning af Organisationer der samarbejde på det psykiatrisk og sociale område med udgangspunkt i Vordingborg kommune (Petersen & Wiuff, kommende publikation). Disse to evalueringer giver et mere konkret billede af forholdene i Region Sjælland. I evalueringen af Sundhedsaftalerne på det psykiatriske område peges der på følgende udfordringer (Holm-Petersen & Buch 2012: 25): Man oplever stor forskel mellem sundhedsaftale og hverdagen især med hensyn til kontaktpersoner og tovholdere, hvilket gør sundhedsaftalen uvedkommende og skaber frustration Der er mangel på systematisk og sikker it-baseret kommunikation Der er problemer med tilgængelighed Det er oplevelsen, at øget organisatorisk og geografisk afstand udfordrer koordination og kommunikation Det er svært at koordinere forløb på tværs af kommunale forvaltninger Koordinationen er i høj grad personbaseret Kravet om ydelsesregistrering, som fjerner fokus fra tværgående koordination og ansvarstagen. En kortlægning af organisationer, der samarbejder på det psykiatriske og sociale område peger på en række opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdsrelationen (Petersen & Wiuff, kommende publikation): At forskellige aktører involveret i en borgers forløb skal respektere de forskellige formelle grænser mellem aktørerne fx er det kun kommunen, der kan tage stilling til, hvad der er det rette sociale tilbud til borgeren At mange aktører rundt om borgerne opfatter sig selv som tovholder, og hver tovholder ser borgeres proces forskelligt At samarbejdet, når det fungerer, er båret af personligt kendskab og brug af egen faglighed At overgangene mellem organisationerne er følsomme for både borgere og personale. Disse undersøgelser peger samlet set på, at der her er tale om et område, hvor samarbejdet kan være svært, og hvor disse vanskeligheder ofte bunder i opfattelser af egen og andres faglighed og forståelse af problemer og løsninger. 8

9 1.3 Casene De tre workshops var bygget op omkring to cases Jeanette og Jens. De to cases er bl.a. baseret på syv interview fire med OPUS-behandlere og tre med kommunale medarbejdere omkring samarbejdet og udfordringer ved samarbejdet. Selv om formålet med interviewene var at få identificeret centrale udfordringer, skal det dog her nævnes, at tilbagemeldingen fra alle syv interviewede var, at de generelt syntes, at samarbejdet fungerede godt. Fra interviewene indarbejdede vi nedenstående udfordringer i casene: Manglende tilladelse til kontakt mellem psykiatri og kommune (Jeanette) Vanskeligheder, når der kommer misbrug ind over (Jens og Jeanette) Ventetider på visitering til sociale tilbud (Jens) At komme til at love en borger en ydelse, som man ikke kan visitere til (Jeanette) At opleve, at kommunen stiller større krav til borgeren, end man mener, at borgeren kan honorere (Jeanette) Uklarhed om, hvilke opgaver den kommunale støtte-kontaktperson skal løfte (Jens) Når der er mange tovholdere ind over en sag (Jeanette) Manglende deltagelse i netværksmøder (Jens og Jeanette) Når en borger har børn, bliver det hele mere kompliceret (Jens). Ud over data fra interviewene indgik data fra de forskellige undersøgelser på området (som er præsenteret ovenfor) også i udformningen af casene. Casene præsenteres kort i de to nedenstående bokse og er i deres fulde form vedlagt som bilag 2. Jeanette Jeanette er 22 år og går i gymnasiet. Hun har boet hos sin mor siden forældrenes skilsmisse 10 år tidligere. Midt i gymnasiet flytter Jeanette hjemmefra. I slutningen af 2.g dropper hun ud. Hun søger om kontanthjælp og tilknyttes en sagsbehandler i kommunens ungeafdeling, men forsømmer flere gange de planlagte samtaler. Et halvt år efter får kommunen en henvendelse fra viceværten, hvor Jeanette bor. Naboerne klager over lugt og larm fra Jeanettes lejlighed. Sagsbehandleren mødes med Jeanette i lejligheden, og de aftaler, at Jeanette skal få ryddet op. Efter en uge kan sagsbehandleren ikke få kontakt med Jeanette, og kontakten med moderen glider ud. Moren besøger Jeanette, men kan ikke få lov at komme ind. Moren tager kontakt til egen læge, som tager med ud til Jeanette. Jeanette bliver indlagt på åbent afsnit. To uger efter udskrives Jeanette med diagnosen akut paranoid psykose. Hun får antipsykotisk medicinsk behandling i lav dosis. Jeanette henvises til OPUS og tilknyttes en behandler. Grundet manglende kontakt til sagsbehandleren får Jeanette ikke længere kontanthjælp. Det lykkes dog Jeanette at få sagsbehandlere til at søge om genoptagning af kontanthjælpen. Jeanette starter op i et nyt forløb i ungetilbuddet for at afklare fremtidig uddannelse. Hun får det bedre og beslutter at droppe medicinen. Jeanette begynder igen at udeblive fra aftaler med sagsbehandleren. OPUSbehandleren finder ud af, at Jeanette er begyndt at ryge hash. Jeanette svigter aftalerne med OPUS-behandleren og isolerer sig. Behandleren får overtalt Jeanette til at tage på psykiatrisk modtagelse. Jeanette er dog ikke syg nok til at blive indlagt og 9

10 tager hjem. Et par dage efter bringes hun til modtagelsen af politiet, som har fundet hende i nattøj på gaden. Hun følte sig overvåget derhjemme. Hun indlægges på lukket afsnit. OPUS-behandleren besøger Jeanette under indlæggelsen, og kontakter med Jeanettes samtykke sagsbehandleren, som indtil nu ikke har kendt til Jeanettes psykose. Sagsbehandleren beder om en status på Jeanette, da hun i kommunens optik nu er en ung, der skal tages særlig hånd om. OPUS-behandleren laver en status i samarbejde med den behandlingsansvarlige overlæge. De understreger, at Jeanette har brug for en rolig hverdag samt en støttekontaktperson. Efter en måned får Jeanette tilknyttet en ny sagsbehandler fra afdelingen for unge med særlige behov. Der afholdes et netværksmøde, hvor også en misbrugskonsulent fra kommunen deltager samt OPUS-behandleren, Jeanettes mor og Jeanette selv. Alle er enige om, at Jeanette har brug for en støttekontaktperson. Men det får Jeanette afslag på en måned efter. Hun tilknyttes i stedet et åbent værksted for svage unge. Der afholdes et nyt møde dog uden misbrugskonsulenten hvor det aftales, at Jeanette fortsat er tilknyttet OPUS. På mødet peges der på et fortsat behov for afklaring i forhold til Jeanettes hash-misbrug. Jens Jens er 34 år. Som ung kom han i lære som murer, og her begynder han at drikke et par øl hver dag. Jens bliver aldrig færdiguddannet. Han har altid følt sig anderledes. Da Jens er sidst i 20 erne møder han en pige. De får to børn, som nu er tre og fem år. Jens alkoholforbrug stiger, og for to år siden følte han sig mere trist end ellers. Han bliver sygemeldt i en længere periode og fyres fra jobbet som murerarbejdsmand. Kæresten bliver træt af drikkeriet, og Jens flytter fra hende og børnene. Jens har samvær med børnene hver anden weekend ofte hos sine forældre. Efter ½ år begynder Jens at aflyse samværet med børnene, og moren oplever, at han ikke magter børnene. Moren tager fat i Jens, som erkender at have brug for hjælp til at få styr på drikkeriet. Gennem sin læge bliver Jens henvist til alkoholbehandling hos Lænken. Her screenes Jens for psykiske sygdomme. Den visiterende læge finder symptomer på depression og mere alvorlig psykopatologi. Jens vil dog ikke udredes hos en psykiater ej heller deltage i en samtalegruppe. Han indvilger i at tale med en sygeplejerske hos Lænken en gang om ugen. Samtalerne med denne sygeplejerske kommer aldrig i fast gænge, og samværet med børnene aftager. Forældre og eks-kæreste bliver i stigende grad bekymrede. Jens fortæller om store planer, og at han er del af en større gruppe, der arbejder på at forandre verden. En ven som også drikker flytter ind i Jens lejlighed. Vennen kontakter en dag Jens mor. Jens er rundt på gulvet og fabler om store planer. Moren får kontakt til Jens egen læge, som forslår, at vennen tager Jens med på psykiatrisk skadestue. Jens indlægges på åbent afsnit, men overflyttes til lukket afsnit, da han drikker øl på afdelingen. Jens vurderes at være psykotisk, muligvis lidende af skizofreni. Han tilknyttes en OPUS-behandler under indlæggelsen. Der iværksættes anti-psykotisk behandling, og forsøg på nedtrapning af alkoholforbruget. 10

11 Der afholdes et udskrivningsmøde med Jens, forældrene, eks-kæresten, Jens sagsbehandler og en sagsbehandler fra kommunens familieafdeling. Med hensyn til samvær besluttes det, at Jens skal se børnene hver 14. dag hos sine forældre. Jens har brug for et roligt sted, når han udskrives. Moren tilbyder at tale med vennen om at fraflytte lejligheden. Der tales om at søge kommunen om rengøring af lejligheden og om, at Jens har brug for en støttekontaktperson. Jens økonomiske situation skal også afklares. Man har glemt at invitere én fra Lænken. Det besluttes, at ansvaret for alkoholbehandlingen ligger hos OPUS-behandleren, der må vurdere den fortsatte kontakt til Lænken. Jens ven flytter ud af lejligheden. Jens får ikke bevilget rengøring, og der er tre måneders sagsbehandlingstid på ansøgningen om støttekontaktperson. Jens er overgået til kontanthjælp. Da han samtidig er i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem besluttes det, at han skal indgå i et ressourceforløb hos kommunen. Jens finder samtalerne med sagsbehandleren belastende. Han ønsker førtidspension og kan ikke forstå, at det ikke kan sættes i værk. Efter nogle måneder får Jens bevilget en støttekontaktperson. De mødes på en café. OPUS-behandleren og Jens forældre er skuffede over, at der ikke bliver gjort orden i lejligheden. Der er fortsat problemer med Jens alkoholforbrug, men han orker ikke mere behandling. De tre workshops baserer sig som nævnt på disse to cases. Casene er derfor også styrende for, hvordan samarbejdet er blevet evalueret, hvad det er for problemer, der er blevet diskuteret, og dermed også hvilke løsninger, der blev peget på. Hvis gruppearbejdet omkring casene skal kunne sige noget om samarbejdsudfordringer i virkeligheden, er det en hel central forudsætning, at casene tegner et virkelighedsnært billede af forløbene. Dette er tilstræbt gennem flere forskellige tiltag. Dels interviewene med de fire OPUS-behandlere og de tre kommunale kontaktpersoner om, hvilke problemer og udfordringer de oftest møder i samarbejdet. Dels er casene udarbejdet af en medarbejder hos KORA med mange års forskningsarbejde i psykiatrien bag sig, og dels er casene blevet kommenteret og tilrettet af Kompetencecenter for debuterende psykose i forhold til, om de gav et autentisk billede af, hvordan et forløb kunne se ud. Yderligere kan det nævnes, at responsen blandt deltagerne i de tre workshops generelt var, at beskrivelserne var troværdige. 1.4 Forløbet i de tre workshops Kompetencecentret havde et ønske om, at evalueringen både skulle være en egentlig evaluering af samarbejdet mellem kommune og OPUS-behandling, og en identifikation af mulige forandringer, som medarbejdere i kommunerne og i OPUS kunne ønske sig (et inspirationskatalog). For at kunne rumme begge disse formål blev det besluttet at gennemføre en række workshops, hvor deltagerne skulle være ansatte i henholdsvis kommuner og behandlingspsykiatri. Med workshop-formen ville der være mulighed for at få engageret deltagerne i diskussioner om dels, hvordan samarbejdet opleves nu, og dels, hvad der er af ønsker til fremtiden. En systematisk indsamling af konklusionerne fra disse diskussioner ville så kunne fungere som datagrundlaget for evalueringen og inspirationskataloget. Det blev besluttet, at der skulle afholdes tre workshops, der dækkede de tre geografiske områder, som den almene voksenpsykiatri i Region Sjælland er delt op i: psykiatrien vest, 11

12 psykiatrien syd og psykiatrien øst. Til de tre workshops blev behandlingspsykiatri og kommuner (sagsbehandlere fra psykiatri og handicapafdelingerne, fra jobcentrene og fra visitationsafdelingerne, samt øvrige samarbejdspartnere (UU-vejledere, praksiskonsulent, medarbejdere fra misbrugscentre) inviteret (invitationen er vedlagt som bilag 1). For at skabe et fælles udgangspunkt for diskussionerne og knytte dem an til nogle konkrete, virkelige problemstillinger blev det besluttet at bygge de tre workshops op omkring to cases. Casene skulle på realistisk måde beskrive en borgers kontakt med OPUS og forskellige kommunale myndigheder i forbindelse med en debuterende psykose. I forbindelse med planlægningen af de tre workshops har vi bl.a. søgt inspiration i en rapport om Workshop om patientforløb set med patienternes øjne, som Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden udgav i 2010 (Enheden for Brugerundersøgelser 2010). Det endelige program for de tre workshops så således ud: Program Morgenbuffet Velkomst/Workshop starter En ung fra OPUS fortæller Gruppearbejde: Cases om samarbejdet mellem kommunen og behandlingspsykiatrien Pause Gruppearbejde: Udfordringer og løsninger Frokost Beskæftigelsesindsats til unge med svære sindslidelser på tværs af sektorer. Oplæg af cand.soc. og forskningsassistent Thomas Christensen Gruppearbejde: Hvordan forbedrer vi samarbejdet i fremtiden? Afrunding af dagen Efter velkomsten fortalte en tidligere OPUS-patient om sine oplevelser med at være syg og om samarbejdet mellem OPUS og kommune. Dette punkt blev medtaget for at sætte scenen for de efterfølgende diskussioner. Herefter fulgte 2 x gruppearbejde, hvor deltagerne skulle arbejde med én af de to cases. I første del af gruppearbejdet skulle deltagerne arbejde med at visualisere borgerens forløb og identificere aktører i forløbet. I anden del af gruppearbejdet skulle deltagerne arbejde med at identificere centrale udfordringer i de visualiserede forløb. Formålet med denne del af workshoppen var at indsamle erfaringer med samarbejdet, som det normalt foregår, dvs. data til en evaluering af det eksisterende samarbejde. Denne del af workshoppen vil blive nærmere beskrevet i næste kapitel. 12

13 Efter frokost holdt forskningsassistent Thomas Christensen et oplæg om et projekt, der i øjeblikket er i gang, og som handler om fremskudte beskæftigelsesindsatser til unge med svære sindslidelser. Man kan læse mere om projektet på denne hjemmeside: Formålet med dette oplæg var dels at give et brud i dagen i forhold til gruppearbejdet, dels at introducere deltagerne i de tre workshops til et spændende forskningsprojekt, der handler om én af de store udfordringer i arbejdet med unge med debuterende psykose. Efter oplægget fra Thomas Christensen fortsatte eftermiddagen med et nyt gruppearbejde, der handlede om ønsker til det fremtidige samarbejde. Her blev deltagerne bedt om at diskutere følgende tre spørgsmål i grupper: Hvad kan vi konkret som medarbejdere og ledere der hvor vi nu sidder gøre for at styrke samarbejdet i fremtiden? Hvad har vi af ønsker til vores nærmeste ledere? Hvad har vi af ønsker og forslag til mere formelle samarbejdsstrukturer dels til allerede eksisterende og dels forslag til nye? Efter dette gruppearbejde samlede facilitator kort op og takkede deltagerne for deltagelse og engagement i dagens forskellige aktiviteter. 1.5 Vurdering og evaluering af de tre workshops I alt deltog 170 personer i de tre workshops. Deltagerne var fordelt i 21 grupper med 6 til 9 deltagere, og grupperne var sammensat således, at der var et miks af kommunale medarbejdere og OPUS-behandlere/medarbejdere fra behandlingspsykiatrien. De data, der indgår i denne evaluering, består primært af det skriftlige og visuelle output, som blev indsamlet efter dagens gruppearbejder. Af ressourcemæssige årsager har vi ikke kunnet afdække de processer, som også var en vigtig del af gruppearbejderne i løbet af de tre workshops. Vurderet udefra har de diskussioner og erfaringsudvekslinger, der foregik rundt om bordene, været et væsentligt udbytte af dagene. Et lille indblik i deltagernes vurdering af processen kan vi måske få ved at kigge på resultaterne fra et kort evalueringsskema, som deltagerne efterfølgende udfyldte, og som må forventes også at forholde sig til processen undervejs. Deltagerne har efter hver workshop fået tilsendt et link til et elektronisk evalueringsskema. I alt har 109 udfyldt evalueringsskemaet. På spørgsmålet Hvad er din samlede bedømmelse af dagen? svarede 34 % meget tilfreds og 55 % tilfreds. På spørgsmålet Levede dagen op til dine forventninger? svarede 48 % meget tilfreds og 40 % tilfreds. 1.6 Evalueringens begrænsninger OPUS-behandlingen er blevet implementeret over perioden Nærværende evaluering tegner i højere grad et øjebliksbillede af samarbejdet, som det ser ud nu, og dækker formentlig kun i mindre grad hele perioden. Som allerede nævnt er de primære data, som evalueringen baserer sig på, konklusionerne af de mange diskussioner og overvejelser, som deltagerne i de tre workshops engagerede 13

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere