HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli 2011 og af Grønlands Landsret den 26. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm og Lars Hjortnæs. Påstande Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om, at tiltalte, T, dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark (forvaring). T har nedlagt påstand om tidsbestemt anbringelse i anstalt. Hvis han idømmes forvaring, er han enig i anklagemyndighedens påstand om anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Anbringender Anklagemyndigheden har anført, at betingelserne for at dømme T til forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1, er opfyldt. Han må antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, navnlig under hensyn til Retslægerådets udtalelse og sagens øvrige oplysninger om hans person, herunder at han tidligere er straffet for bl.a. forsøg på

2 - 2 - manddrab, voldtægt, vold og trusler, samt under hensyn til karakteren af den nu begåede kriminalitet. Forvaring må endvidere anses for nødvendig for at forebygge den nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, navnlig fordi en tidsbestemt anstaltsanbringelse vil være for kortvarig til at forebygge denne fare. Anbringelse bør ske i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. kriminallovens 161, stk. 2. Det er således forudsat i forarbejderne til den gældende kriminallov, at en person, der idømmes forvaring efter lovens 161, efter en konkret vurdering som det klare udgangspunkt vil blive dømt til anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, samt at denne praksis som svarer til praksis efter den tidligere gældende kriminallovs 102, stk. 3 vil blive videreført, indtil der er blevet etableret en ny, særlig forvaringsafdeling i Grønland (Nuuk). Endvidere er de eksisterende anstalter i Grønland ikke på nuværende tidspunkt egnede til at huse forvaringsdømte personer, hverken med hensyn til fysisk sikkerhed eller behandlingsmuligheder. T har anført, at der ikke retligt er noget til hinder for at idømme ham en tidsbestemt foranstaltning i stedet for en tidsubestemt, idet også tidsbestemt anbringelse i anstalt kan ske for at forebygge yderligere lovovertrædelser eller af hensyn til lovovertrædelsens grovhed, jf. kriminallovens 146, og en sådan anbringelse kan idømmes for et tidsrum på op til 10 år, jf De fysiske rammer sammenholdt med de geografiske forhold gør det i praksis umuligt at undvige fra en anstalt i Grønland. Med de muligheder for alkoholistbehandling under anstaltsophold og under prøveløsladelse, som nu bliver etableret, vil der være gode muligheder for et langvarigt godt resultat af en tidsbestemt anstaltsanbringelse i Grønland, og han vil kunne overføres til en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, hvis en tidsbegrænset anstaltsanbringelse ikke forløber som forventet, jf. kriminallovens 148. Både distriktslægens erklæring og den retspsykiatriske erklæring er udfærdiget af læger, der ikke taler grønlandsk, mens overlæge Poul Bisgaard, der taler grønlandsk, i sin erklæring fra 2009 ikke fandt tegn på alvorlig sindslidelse, depression eller psykotisk tilstand. Antagelsen om, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, hviler på en fejlagtig opfattelse af årsagerne til de kriminelle handlinger, nemlig at han bl.a. har en dyssocial personlighedsstruktur, og denne fejlopfattelse kan skyldes mangelfuld kommunikation med de undersøgende læger, der ikke talte grønlandsk. Den tidligere og nu pådømte kriminalitet ville næppe være blevet begået i ædru tilstand, og derfor må en tidsbegrænset foranstaltning med

3 - 3 - de nuværende muligheder for alkoholistbehandling være tilstrækkelig til at forebygge yderligere lovovertrædelser, såfremt en sådan tidsbestemt anstaltsanbringelse udmåles med henblik på, at der skal være tid til at få gennemført en behandling mod alkoholisme. Betingelsen om, at forvaring skal være nødvendig for at forebygge en nærliggende fare for andres liv og legeme mv. er derfor ikke opfyldt. Hvis han idømmes forvaring i medfør af kriminallovens 161, ønsker han anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Baggrunden herfor er Kriminalforsorgens beskrivelse af faciliteterne og behandlingsmulighederne i form af terapeutiske samtaler med psykolog og psykiater i anstalten ved Herstedvester sammenholdt med forholdene i anstalten i Nuuk, hvor han nu har været anbragt som tilbageholdt i tre år. Supplerende sagsfremstilling I distriktslæge Signe Vindfelds erklæring af 18. maj 2009 hedder det bl.a.: Vurdering. T vurderes som normalt begavet. Der er ikke noget der tyder på tidligere eller nuværende sindssygdom. T fremstår fysisk normal, der findes altså ingen tegn på legemlig sygdom. Han fremstår under samtalerne umiddelbart behagelig at konversere med. Han virker meget lidt påvirket af de ting han har påført andre, og fremstår i forbindelse med forholdene omkring hans datter og hans eget misbrug som barn, følelsesmæssigt afstumpet og upåvirket af de hændelser der er foregået. I løbet af sin opvækst, der umiddelbart har været præget af stabilitet i forhold til forældrene og hjemmet, er T blevet seksuelt misbrugt at et nært familiemedlem. T har siden ungdommen været alkoholiker og det har påvirket hans forhold til sine omgivelser. Han fortæller, at han er ked af de ting han har gjort ved andre, både de tidligere voldtægter og nu samleje med datteren. Han forstår ikke hvorfor han har gjort det, fortæller at det kommer som lyn fra en klar himmel, og at det er noget han ikke selv kan styre. Han viser ingen form for skyldsfølelse og synes ikke at være tynget af sine gerninger. I forbindelse med de hændelser som T ikke kan huske, skønnes der ikke at være tale om en såkaldt patologisk alkoholrus. Under samtalerne med T får man indtryk af en mand der er svært karakterafvigende med manglende evne til at tage ved lære af sine erfaringer. Han virker psykisk påfaldende og man får indtryk af dyssocial personlighedsforstyrrelse, tidligere kaldet psykopati. Der er overhængende fare for, at han vil begå de samme forbrydelser igen. På baggrund af sagens alvorlige karakter og Ts dyssociale personlighedsforstyrrelse, psykopati, anbefales mentalobservation på en dertil egnet afdeling.

4 - 4 - I konstitueret administrerende overlæge på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Poul Bisgaards erklæring af 20. oktober 2009 hedder det bl.a.: P.t. tilbageholdt i Anstalten for domfældte i Nuuk, i venten på mentalobservation på lukket afdeling, Retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Psykiatrisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, 3900 Nuuk har haft psykiatrisk tilsyn på ovennævnte tilbageholdte i Anstalten, dels og og igen Ved alle tilsynene har der ikke fundet tegn på alvorlig sindslidelse. Der er ikke fundet symptomer på psykotisk tilstand. Der er ikke fundet tegn på alvorlig depression. Fra psykiatrisk side har der tidligere været anbefalet, mentalobservation på lukket afdeling på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov p.g.a. sagens alvorlige karakter. Under tilbageholdtes ophold på Anstalten for domfældte, er der ikke opstået sikkerhedsmæssige problemer. Den foreløbige tilbagemelding fra Anstalten er, at tilbageholdte har været forholdsvis stille og rolig, og ikke givet anledning til adfærdsmæssige problemer. Undertegnede har bedt Anstalten for domfældte, om en skriftlig rapportering angående tilbageholdtes adfærd. Rapporten vil blive eftersendt. Konklusion Undertegnede anbefaler herefter, at der gøres ambulant mentalobservation med tilbageholdte placeret på Anstalten for domfældte. Retslægerådets erklæring af 10. marts 2011 lyder således: Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet på grund af mentalerklæring af ved overlæge Georg Gouliaev, Risskov, samt øvrige for rådet foreliggende akter om T udtale, at han ikke er sindssyg og ikke kan antages at have været sindssyg på tidspunkterne for de påsigtede forhold. Han er normal begavet. Han lider ikke af epilepsi eller anden form for organisk hjernelidelse. T har fra barndommen udvist adfærdsforstyrrelser, og han har fra 18 års alderen haft et svært alkoholmisbrug og et vist hashmisbrug. Han synes ikke at have været motiveret for behandling af misbruget. Han har været påvirket af alkohol på tidspunktet for de påsigtede forhol, men der er ingen holdepunkter for antagelsen af, at abnorm rustilstand har foreligget. T er tidligere dømt for blandt andet alvorlig sædelighedskriminalitet. Han har aldrig frembudt symptomer på psykisk sygdom, og han har aldrig modtaget psykiatrisk behandling. Ved aktuelle undersøgelse er T fundet personlighedsmæssigt afvigende, blandt andet selvcentreret, bortforklarende og præget af manglende evne til at indleve sig i andre menneskers tanker og følelser samt af manglende social tilpasning.

5 - 5 - T findes således personlighedsmæssigt betydelig afvigende, hvorfor han har en psykisk afvigelse, som efter rådets opfattelse ikke er af den i kriminallovens 156, stk. 1, omhandlende karakter. Ved en samlet vurdering af den tidligere og den nu påsigtede kriminalitet samt hans personlighedsmæssige egenart finder Retslægerådet, at han frembyder en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1, med anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. 161, stk. 2, er nødvendig for at forebygge denne fare. I udtalelse af 17. april 2012 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland hedder det bl.a.: Vedr.: T cpr.nr., der pt. Anstalten for Domfældte i Nuuk. - September 1988, idømt anbringelse i anstalt, på 6 måneder. Siddet på fuld tid. - April 1990, idømt anstalt anbringelse i 6 måneder. - Juni 1990 blev prøveløsladt med vilkår om 1 års tilsyn med pålæg om afvænningsbehandling mod misbrug af spiritus. Tilsynsforløb foregik i Sisimiut, hvor pgl. Søster også var under uddannelse i Sisimiut. Pgl. Startede på erhvervsuddannelse og fik en praktikplads i værftet. Starten af tilsynstiden gik godt, hvor han kom til den aftalte tide og fik antabus. Som forsøgsvis stoppedes Kriminalforsorgen antabus indtagelse og efter kort tid, begyndte det at, køre dårligt for pgl. Pgl. rejste fra Sisimiut til Østkysten, efter endt selvmordsforsøg og dels på grund af hjemve. - Efter hjemkomsten fik en ny dom, anstaltsanbringelse i et 1 år, regnet fra d.18.maj Pgl. rejste tilbage til Tasiilaq i maj 1992, efter at have siddet i anstalten på fuld tid. - Pgl. fik en dom januar 1993 med anstaltsanbringelse i 2år. Blev prøveløsladt maj 1994 med tilsyn i 2år, ophold og arbejde samt afvænningsbehandling. Under prøveløsladelsen har pgl. fulgt tilsynspålæg, og kommet til aftalte tider. Det har så vist sig hen af vejen at, han efter antabus indtagelse har kaste antabussen op og har drukket sig fuld bage-efter. - Oktober 1994 blev igen tilbageholdt for forsøg på manddrab, vold og om euforiserende stoffer i enkelt tilfælde. Fik en anstaltsdom i 3 år. September 1996 blev prøveløsladt til forældrene i Kulusuk har Kriminalforsorgen i Tasiilaq lavet en kort supplerende udtalelse, hvor der oplyses at pgl. havde en verserende sag december 2000, hvor tiltalte havde kastet med sin datter, derefter at have bidt denne å panden, og 2003 igen er sigtet for vold. - Juni 2009 tilbageholdt, Nuuk anstalt.

6 - 6 - I et brev af 11. april 2012 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen til Rigsadvokaten hedder det bl.a.: Rigsadvokaten har til brug for behandlingen af en sag for Højesteret ved skrivelse af 5. marts 2012 anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om at beskrive, under hvilke forhold en forvaringsdom på nuværende tidspunkt fuldbyrdes i henholdsvis Grønland og Danmark. Af særlig relevans anmodes der i den forbindelse om at få beskrevet sikkerhedsniveauet samt hvilke muligheder, der er for behandling af psykisk afvigende personer, herunder personer der er dømt for alvorlig sædelighedskriminalitet. Direktoratet kan oplyse følgende. 1. Anstalten ved Herstedvester har oplyst, at behandlingen af de grønlandske anbragte koordineres i et tværfagligt samarbejde mellem psykolog, psykiater, socialrådgiver, pædagogisk assistent og tolk samt det uniformerede personale, som alle er tilknyttet samme afdeling (K-L), hvor de grønlandske anbragte bor. Samtlige anbragtes aktuelle forhold gennemgås på daglige afdelingsmøder og de daglige observationer på alle niveauer er afgørende for behandlingen. Psykolog-/psykiatersamtalerne er en central del af behandlingen. Alle forløb starter med en grundig udredning af personlighedsmæssige, sexologiske og psykiatriske problemstillinger. Den overordnede målsætning er at identificere de kriminogene faktorer (dvs. de faktorer, der vurderes at have ført til den pådømte kriminalitet) for målrettet at kunne tilrettelægge behandlingen med henblik på at nedsætte recidivrisikoen. Hvert halve år udfærdiges den tværfaglige handleplan, hvor behandlingsindsatsen gennemgås grundigt og justeres efter behov. Der er tale om en vekselvirkning, hvor man som følge af et konstant udvidet kendskab til de anbragtes forhold bliver stadigt bedre til at målrette behandlingen præcist mod de kriminogene faktorer. Over halvdelen af de grønlandske anbragte er dømt for sædelighedskriminalitet, typisk recidiverende, hvilket kræver en særlig udredning, hvor man bl.a. overvejer iværksættelse af kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling. Dette sker efter en langvarig og grundig udredning, hvor minimum 2 psykologer eller psykiatere har haft et samtaleforløb med den anbragte. På en klinisk konference - med deltagelse af hele anstaltens tværfaglige behandlerpersonale samt anstaltens jurister vurderes, om kønsdriftsdæmpende behandling er påkrævet for at nedsætte recidivrisikoen. Iværksættelse af kønsdriftdæmpende behandling skal godkendes af Retslægerådet og iværksættes som minimum ét år før udslusning. Den anbragte følges tæt af såvel afdelingens psykolog og psykiater samt af anstaltens endokrinologiske konsulent, der vurderer, om pågældende fysisk kan tåle behandlingen. Først når man er helt sikker på, at den anbragte kan tåle behandlingen, herunder at han mentalt accepterer den som et vilkår, kan han forsøges udsluset til åben anstalt i Grønland eller en pension under Kriminalforsorgen i Danmark. Anstaltens høje fysiske og dynamiske sikkerhedsniveau giver gode rammer for en række udfoldelsesmuligheder, som er et vigtigt led i den samlede behandling. De an-

7 - 7 - bragte beskæftiges på anstaltens forskellige værksteder eller i skolen, og der er mulighed for deltagelse i fritidstilbud herunder fysisk aktivitet. De anbragte tilbydes grønlandsksproget misbrugsbehandling, som er et vigtigt led i behandlingen, idet det vurderes, at mere end 2/3 af de grønlandsk anbragte har problemer med misbrug af især hash. For at afbøde visse af de sproglige og kulturelle forskelle og den lange afstand til hjemlandet og nære pårørende er der iværksat en række særlige tilbud til de grønlandske anbragte, som fx grønlandske gudstjenester, pårørendebesøg fra Grønland, grønlandsk proviant m.v. 2. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der aktuelt er anbragt 7 forvaringsdømte i anstalterne i hhv. Nuuk (2), Sisimiut (1), Ilulissat (3) og Qaqortoq (1). 2 af disse er som led i udslusning administrativt overført fra Anstalten ved Herstedvester (til anstalterne i Ilulissat og Qaqortoq). De forvaringsdømte anbringes typisk sammen med domfældte og tilbageholdte. De fysiske rammer i anstalterne er forholdsvis trange for forvaringsdømte, som ikke har almindelig udgang til f.eks. beskæftigelse og undervisning uden for anstalternes område. Der er imidlertid visse beskæftigelsesmuligheder i anstalterne for de forvarede, der også har adgang til begrænsede udendørs (gårdturs)arealer. Endvidere vil der fra medio 2012 være etableret adgang til misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat. Generelt er sikkerhedsniveauet på et meget lavere niveau, end det er kendt i Danmark, idet alle de grønlandske anstalter er bygget som åbne anstalter og baseret på, at de domfældte i stor udstrækning færdes ude i lokalsamfundet. Den statiske sikkerhed er derfor lav, eksempelvis er der ikke ringmur eller hegn omkring anstalterne, ligesom personalebemandingen (den dynamiske sikkerhed) er lavere end i fx Anstalten ved Herstedvester. I Anstalten i Nuuk er der dog mulighed for anbringelse i en sikret afdeling med et indhegnet og sikret gårdtursareal, ligesom der er kameradækning i anstalten. Der er på nuværende tidspunkt ikke bortset fra socialrådgivere - tilknyttet behandlingspersonale til anstalterne. Således kan psykiatrisk behandling udelukkende ske i yderst begrænset omfang via det offentlige sundhedssystem idet psykiatrisk behandling sker via henvisning fra praktiserende læge. Kriminalforsorgen i Grønland har etableret et samarbejde med psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, som assisterer med råd og vejledning, mens vurderinger med henblik på udgang indtil videre er sket med assistance fra en psykolog ansat i Anstalten ved Herstedvester, ligesom denne psykolog for nogle af de forvaringsdømtes vedkommende har udarbejdet en psykologfaglig vurdering til brug for anstalternes videre arbejde med de pågældende. Psykologhjælp til en forvaringsdømt skal bevilges af pågældendes hjemkommune, men det lykkes ikke altid at få økonomisk tilsagn fra kommunen. Derudover er det ikke altid muligt at få fat på en psykolog, idet der i mange byer ikke er psykologer, mens der andre steder kun er en enkelt psykolog, som skal servicere hele byen. Aktuelt har 2 af de 7 forvaringsdømte i anstalterne fået bevilget et begrænset antal psykologsamtaler gennem hjemkommunen.

8 - 8 - Der er hverken i kriminalforsorgs- eller sygehusregi mulighed for at iværksætte den nødvendige behandling af de forvaringsdømte, der har begået alvorlig sædelighedskriminalitet. Der kan således ikke tilbydes den rette sexologiske behandling, ligesom iværksættelse af kønsdriftdæmpende medicinsk behandling - på grund af manglende fagpersoner, rammer og udstyr - ikke er mulig på samme måde som i Danmark. I den kommende anstalt i Nuuk, som forventes taget i brug i 2017, er det i forarbejderne til kriminalloven forudsat, at der vil blive etableret beskæftigelses-, fritids- og behandlingsfaciliteter. Det er endvidere forudsat, at Kriminalforsorgen, eventuelt i samarbejde med Selvstyret, vil udarbejde en handlingsplan, der skal sikre, at den nødvendige behandlingskapacitet for de forvaringsdømte så vidt muligt er til disposition, når den nye anstalt i Nuuk er klar til brug. 3. Direktoratet for Kriminalforsorgen har på baggrund af de ovenfor beskrevne forhold, som de forvaringsdømte afsoner under i Grønland, ved flere lejligheder, bl.a. i vedlagte skrivelse af 12. november 2010 til Politimesteren i Grønland, givet udtryk for, at de eksisterende anstalter i Grønland ikke er egnede til at huse forvaringsdømte, dels fordi der ikke er de nødvendige behandlingsmuligheder, dels fordi sikkerheden ikke er tilstrækkelig. Det anførte gælder dog ikke for så vidt angår forvaringsdømte, der som led i udslusning administrativt er overført fra Anstalten ved Herstedvester til en åben anstalt i Grønland. I notat af 25. april 2012 udarbejdet af Direktoratet for Kriminalforsorgen til brug for sagens behandling ved Højesteret hedder det: Rigsadvokaten har anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om at besvare følgende spørgsmål i advokat Wilhelm Mallings skrivelser af 3. april og 12. april 2012 samt i Rigsadvokatens skrivelse af 20. april 2012: 1. Det bedes oplyst og i bekræftende fald i hvilket omfang de i Grønland forvarede har ledsaget eller uledsaget udgang, og om en eller flere er beskæftiget uden for anstalterne. 2. Det bedes oplyst, om der er erfaring for, at forvarede i Grønland har begået ny kriminalitet under forvaringen i Grønland og i bekræftende fald i hvilket omfang, herunder om en sådan ny kriminalitet er begået i anstalten eller uden for denne. 3. Det bedes oplyst, om der er forvarede i Grønland, der er flygtet fra anstalterne og i bekræftende fald, om den forvarede under sådanne undvigelser har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. 4. I Kriminalforsorgens skrivelse af 11. april 2012 til Rigsadvokaten anføres det på side 2, at der fra medio 2012 vil være etableret adgang til misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat. Det bedes oplyst, om denne misbrugsbehandling omfatter alkoholistbehandling, og om denne behandling vil blive tilbudt de forvarede. Hvis det sidste spørgsmål besvares benægtende, bedes det oplyst med hvil-

9 - 9 - ken begrundelse en sådan misbrugsbehandling ikke vil komme til at omfatte de forvarede. 5. Under hvilke forhold vil en dom til (tidsbestemt) anstaltsanbringelse i Grønland som udgangspunkt blive fuldbyrdet, og i hvilket omfang vil den domfældte kunne få tilladelse til udgang, herunder udgang til arbejde. Direktoratet kan efter høring af Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland oplyse følgende. Ad 1. Ingen af de 5, der for tiden afsoner en dom til forvaring i Grønland, har på nuværende tidspunkt tilladelse til hverken ledsaget eller uledsaget udgang, herunder i forbindelse med beskæftigelse uden for anstalterne. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har imidlertid oplyst, at nogle af de forvaringsdømte tidligere under afsoningen i en række tilfælde har afviklet ledsaget udgang. De pågældendes tilladelse til ledsaget udgang blev imidlertid tilbagekaldt, efter at man blev opmærksom på, at der ikke som foreskrevet i bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om forvaring, der fuldbyrdes i Grønland, og bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner var foretaget høring af politiet og Rigsadvokaten forud for udgang. Spørgsmålet om ledsaget udgang til nogle af de forvaringsdømte er for tiden under behandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland. Ad 2. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at ingen af de 5 nævnte forvaringsdømte under anbringelsen har begået ny kriminalitet uden for anstalterne. Det er imidlertid oplyst, at én af de forvaringsdømte er blevet sigtet for vold mod en medindsat begået inde i anstalten. Sagen verserer fortsat hos politiet. Ad 3. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der for så vidt angår de 5 nævnte forvaringsdømte ikke har været tilfælde af undvigelse eller uretmæssig bortgang fra anstalterne. Ad 4. Den planlagte misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat omfatter behandling mod alkoholmisbrug og misbrug af euforiserende stoffer. Der er tale om et behandlingstilbud til alle indsatte, herunder også forvaringsdømte. Det bemærkes i den forbindelse, at Kriminalforsorgen i Grønland til brug for etablering af misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat har indgået en aftale med behandlingsstedet Katsorsaavik (hovedsæde i Nuuk). Opstart af misbrugsbehandlingen var oprindelig planlagt til april 2012, men Katsorsaavik har efterfølgende udskudt dette til august I den forbindelse har Katsorsaavik endvidere oplyst, at der ikke vil blive etableret primær misbrugsbehandling i Anstalten i Ilulissat på grund af manglende tilbagemelding fra Qaasuitsup Kommune omkring samarbejde. Der vil dog eventuelt

10 kunne etableres et misbrugsbehandlingsrejsehold, ligesom der i forhold til forvaringsdømte, som måtte ønske misbrugsbehandling, vil være mulighed for midlertidig overførsel til Anstalten i Nuuk med henblik på behandling. Ad 5. Direktoratet kan oplyse, at man på nuværende tidspunkt kun har åbne anstalter i Grønland. I modsætning til i Danmark er de grønlandske anstalter ikke omgivet af en ringmur eller anden perimetersikring, fx indhegning. I Anstalten i Nuuk har man dog et sikret gårdtursareal, der er omkranset af pigtråd og kameradækning i hele gårdtursarealet. De øvrige anstalter har gårdtursarealer, der enten er omkranset af trådnet eller høje mure. Anstalternes yderdøre er endvidere låste, ligesom alle, der skal ind i anstalten, skal igennem en sluse. Det er endvidere et særligt træk ved anstalterne i Grønland, at anbringelsen i mindst muligt omfang afskærer den dømte fra det omkringliggende samfund, hvorfor beskæftigelse og aktiviteter i fritiden så vidt muligt sker uden for anstalten. I overensstemmelse med ovenstående følger det af kriminallovens 197, stk. 1, at fuldbyrdelse af en foranstaltning med anstaltsanbringelse som hovedregel sker i åben afdeling. Efter 197, stk. 2, kan fuldbyrdelsen efter stk. 1 som noget nyt (fra 1. januar 2010, hvor kriminalloven trådte i kraft) dog ske i halvlukket regi, hvis den pågældende er dømt for grovere personfarlig kriminalitet, og hensynet til retshåndhævelsen taler imod anbringelse i åbent regi. Dette indebærer ifølge forarbejderne til kriminalloven, at dømte, der har begået grov personfarlig kriminalitet, af hensyn til ofret og lokalsamfundet i en periode efter dommen kan anbringes i halvlukket regi uden mulighed for at få tilladelse til beskæftigelse uden for anstalten eller tilladelse til udgang i øvrigt, medmindre særlige forhold taler derfor, jf. kriminalovens 214, stk. 2. Der har endnu ikke været tilfælde, hvor der af direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland er truffet afgørelse om fuldbyrdelse i halvlukket regi. Efter 197, stk. 3, kan fuldbyrdelsen endvidere ske i lukket afdeling, hvis den dømte efter tidligere afsoning senest er løsladt fra lukket afdeling, fordi betingelserne for overførsel til åben afdeling ikke var opfyldt. Mulighed for fuldbyrdelse i lukket afdeling disciplinærafdeling og forvaringsafdeling - i Grønland er endnu ikke etableret og vil først kunne ske i forbindelse med opførelsen af en ny lukket anstalt i Nuuk, som på nuværende tidspunkt forventes klar til ibrugtagning i Udgang Det følger af kriminallovens 211, stk. 1, at en indsat i åben afdeling så vidt muligt skal være beskæftiget uden for institutionen. Dette gælder dog ikke for indsatte anbragt i halvlukket regi, jf. 214, stk. 2, som omtales nedenfor. Afgørelse om tilladelse til beskæftigelse uden for institutionen træffes efter bestemmelserne i 214. Det følger af kriminallovens 214, stk. 1, at en indsat kan få tilladelse til udgang, når udgangsformålet er rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, behandlingsmæssige, familiemæssige eller andre personlige hensyn. Det er en betingelse for tilladelse til udgang, at der ikke er bestemte grunde til at antage, at den indsatte i forbindelse med udgang vil begå ny kriminalitet, unddrage sig den fortsatte fuldbyrdelse, eller

11 at tilladelsen på anden måde vil blive misbrugt, ligesom hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt må tale imod tilladelse til udgang, jf. 214, stk. 1, nr. 2 og 3. Der er i medfør af bl.a. kriminallovens 214, stk. 7, udstedt en bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen). I bekendtgørelsen er der bl.a. fastsat regler om høring af politiet m.v. forud for udgang, tidspunktet for første udgang, vilkårsfastsættelse m.v. Udgang med henblik på besøg hos bestemte personer Efter udgangsbekendtgørelsens 21, stk. 1, kan indsatte i åbent regi få udgang for at besøge bestemte nærstående personer. Udgang med henblik på besøg hos en nærstående person bør dog nægtes, hvis besøget ikke findes formålstjenligt. Denne udgangsform tager sigte på den indsattes opretholdelse af kontakten til nærstående personer, dvs. ægtefælle, eller samlever, børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og eventuelt andre personer, til hvem den indsatte har en sådan tilknytning, der ganske kan sidestilles med de nævnte familiebånd. En tilladelse til udgang meddeles i almindelighed som tilladelse til dagudgang eller tilladelse til aftenudgang. I særlige tilfælde, herunder når den indsatte er tæt på at blive løsladt, kan der gives tilladelse til overnatning uden for institutionen, jf. 21, stk. 3. Der kan først meddeles tilladelse til udgang efter 21, når en tiendedel af anstaltstiden er udstået. Tilladelse til dagudgang og aftenudgang forudsætter endvidere, at den dømte har opholdt sig i henholdsvis 4 og 8 uger i institutionen, jf. 22, stk. 1 og 2. Kravet om, at den indsatte skal have opholdt sig en vis periode i institutionen, giver anstalten mulighed for at lære den indsatte bedre at kende, inden man skal vurdere, om det ud fra kendskabet til den pågældende er forsvarligt at tillade udgang. Ved afgørelse af, om udgang skal ske med eller uden ledsagelse fra institutionen, tages der hensyn til formålet med udgangen og risikoen for misbrug. Udgang fra åbent regi gives i almindelighed uden ledsagelse, mens udgang fra halvlukket regi eller lukket afdeling i almindelighed kun vil kunne tillades med ledsagelse. Der henvises til udgangsbekendtgørelsens 4. Udflugter m.v. Efter udgangsbekendtgørelsens 25 kan indsatte i åbent regi endvidere lejlighedsvis gives tilladelse til udflugter eller til arrangementer, hvortil der er offentlig adgang, eller til deltagelse i klubvirksomhed, medmindre generelle ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør sådan udgang utilrådelig. Efter 26, stk. 1 og 2, forudsætter udgang til udflugter m.v., at en tiendedel af anstaltstiden er udstået, ligesom dagudgang og aftenudgang, herunder til udflugter, først kan opnås efter henholdsvis 4 og 8 ugers ophold i institutionen. Udgang med henblik på beskæftigelse, undervisning m.v., herunder udstationering Efter udgangsbekendtgørelsens 27 kan indsatte i åbent regi bl.a. få tilladelse til udgang, herunder i form af ophold uden for institutionen (udstationering), når det findes formålstjenligt med henblik på beskæftigelse hos arbejdsgiver eller deltagelse i undervisning. Udgang kan også tillades, når det i øvrigt må anses for formålstjenligt med henblik på at formidle overgangen til løsladelsen.

12 Tilladelse til udgang efter 27 forudsætter, at den indsatte har udstået en tiendedel af anstaltstiden. Det er endvidere en betingelse for tilladelse til dagudgang og aftenudgang, at den indsatte har opholdt sig henholdsvis 4 og 8 uger institutionen. Tilladelse til udstationering kan først opnås efter 8 ugers ophold i institutionen. Der henvises til udgangsbekendtgørelsens 29. Udgang til særlige formål Efter udgangsbekendtgørelsens 18 kan indsatte endvidere få udgang i anledning af nogle helt særlige indtrufne omstændigheder, f.eks. besøg hos nærstående personer, der er alvorligt syge, eller for at være til stede ved en nærstående persons begravelse. Der er ingen tidsmæssige betingelser forbundet med tilladelse til udgang efter 18. Retsgrundlag Den tidligere gældende kriminallovs 102 lød således: 102. Når det må anses for påkrævet for at forebygge, at tiltalte begår yderligere lovovertrædelser, eller nødvendigt at hensyn til den almindelige lovlydighed, kan tiltalte dømmes til anbringelse i anstalt. Tiden for anbringelsen, som ikke kan overstige 10 år, fastsættes i dommen. Stk. 2. En person kan dog dømmes til anbringelse på ubestemt tid, hvis 1) Han findes skyldig i drab, røveri, voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i 70 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og 3) anbringelse på ubestemt tid findes påkrævet for at forebygge denne fare. Stk. 3. Anses en person, der er omfattet af stk. 2, på grund af psykisk abnormitet uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver sådan anbringelse ikke tilstrækkelig sikkerhed, kan han dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. 103, stk. 2 og 3, 104, stk. 4, og 108 finder herved tilsvarende anvendelse. I det pågældende lovforslags bemærkninger til bestemmelsen hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, sp. 3547f): Til 102, stk. 2. Anbringelse i anstalt på ubestemt tid har i praksis kun fundet sted i tilfælde, der ville være omfattet af reglerne i straffelovens 70. Under hensyn hertil og til, at tidsubestemt anbringelse også i Grønland kun bør finde sted, når der er tale om meget alvorlige forhold, er lovforslaget ændret, således at det svarer til straffelovens regler.

13 Bestemmelsen giver ikke retten mulighed for at træffe bestemmelse om anbringelse i forvaring i Danmark. Dette kan alene ske efter reglerne i 102, stk. 3. Til 102, stk. 3. Anstalten for domfældte i Godthåb er ikke indrettet til at modtage lovovertrædere, der i længere tid skal holdes afsondret fra omverdenen. De indsatte arbejder i næsten hele anstaltstiden om dagen uden for anstalten. Der er endvidere ikke ved anstalten ansat en læge i psykiatri. Den psykiatriske overlæge ved Dronning Ingrids Hospital yder dog en vis bistand over for de indsatte i anstalten. Der vil derfor kunne forekomme tilfælde, hvor det allerede inden domsafsigelsen vil være åbenbart, at den pågældende vil være omfattet af 102, stk. 2, men hvor anbringelse i anstalten i Grønland vil være uhensigtsmæssig. Der foreslås derfor som 1. pkt. indsat en bestemmelse, der giver retten mulighed for at dømme den pågældende til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Som nævnt er det en forudsætning, at tiltalte er omfattet af 102, stk. 2, d.v.s. at de betingelser foreligger, som efter den danske straffelov kræves for dom til forvaring. Dom til forvaring har hidtil ikke været kendt i det grønlandske foranstaltningssystem, og justitsministeriet har derfor fundet det rigtigst ikke at indføre dette begreb i den grønlandske kriminallov. I stedet er anvendt udtrykket anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Inden for rammerne af det eksisterende anstaltssystem i Danmark sigtes der hermed til anstalten ved Herstedvester. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke giver hjemmel for anbringelse i fængsel i Danmark. Kriminallovens 161 og 241 lyder således: 161. Forvaring på ubestemt tid kan anvendes, hvis 1) gerningsmanden findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i 98 nævnte art, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om den pågældende, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at den pågældende frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og 3) anvendelse af forvaring er nødvendig for at forebygge denne fare. Stk. 2. Må gerningsmanden på grund af psykisk afvigelse, der ikke er af den i 156, stk. 1, omhandlede karakter, anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver en sådan anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver en sådan anbringelse ikke tilstrækkelig sikkerhed, kan den pågældende dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan bestemme, at personer, der i medfør af stk. 2, er dømt til anbringelse i anstalt i Danmark, skal overføres

14 til anstalt i Grønland, når det må anses for formålstjenligt og foreneligt med hensynet til retssikkerheden. Viser den dømte sig uegnet til ophold i anstalt i Grønland, eller viser denne anbringelse sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at den pågældende skal tilbageføres til anstalt i Danmark. Stk. 4. Retten kan bestemme, at en person, som er idømt forvaring efter 161, stk. 1, skal overføres til en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark, hvis anstaltsanbringelse i Grønland viser sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed. 148, stk. 3, og 161, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Justitsministeren kan ved bekendtgørelse ophæve 148, stk. 3, og 161, stk Forvaring efter kapitel 34 fuldbyrdes efter bestemmelserne i kapitel 43 om fuldbyrdelse af domme med anstaltsanbringelse, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Forvaring fuldbyrdes normalt i en særlig forvaringsafdeling. Stk. 3. Under ophold i forvaringsafdeling har den indsatte ikke tilladelse til beskæftigelse uden for anstalten og ikke tilladelse til udgang i øvrigt. Udgang kan dog tillades som led i et udslusningsforløb, eller når særlige forhold i øvrigt taler derfor. Stk. 4. Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland fastsætter regler om fuldbyrdelse af forvaring, herunder om behandlingen af sager vedrørende tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning, og om gennemførelse af tilsyn m.v. efter kapitel 40. I det pågældende lovforslags bemærkninger til bestemmelserne hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, s og 1697f): Til 161 Bestemmelsen i stk. 1 angiver betingelserne for at afsige dom til forvaring og svarer med en enkelt terminologisk ændring til den gældende bestemmelse om tidsubestemt anstaltsanbringelse i kriminallovens 102. Det er desuden præciseret, at forvaring er tidsubestemt. I stk. 2 foreslås indsat en overgangsbestemmelse svarende til den gældende bestemmelse i kriminallovens 102, stk. 3, som giver adgang til anbringelse af den dømte i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark (det vil for tiden sige Anstalten ved Herstedvester). Bestemmelsen forudsættes ophævet i forbindelse med etablering af en forvaringsanstalt i Grønland, jf. nærmere det foreslåede stk. 5. Det foreslåede stk. 3, der ligeledes har karakter af en overgangsbestemmelse, jf. stk. 5, svarer til den gældende bestemmelse i kriminallovens 102, stk. 4, om adgange til administrativ udstationering til Grønland af personer, der er dømt til tidsubestemt anbringelse på en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark.

15 Den foreslåede bestemmelse i stk. 4 giver adgang til at overføre forvaringsdømte placeret i Grønland til en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark, hvis anstaltsanbringelse i Grønland viser sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed. Bestemmelsen, der svarer til den gældende bestemmelse i kriminallovens 104, stk. 2, 2. pkt., forudsættes ligeledes ophævet i forbindelse med etablering af en forvaringsafdeling i Grønland. I stk. 5 foreslås indsat en bemyndigelse til justitsministeren til ved bekendtgørelse at ophæve 148, stk. 3, og 161, stk. 2-4, i forbindelse med etablering af en forvaringsafdeling i Grønland og det deraf følgende ophør med nedsendelse af dømte til Anstalten ved Herstedvester. Til 241 Bestemmelsen vedrører gennemførelse af foranstaltninger over for farlige kriminelle (forvaringsdømte) og er behandlet i betænkningens afsnit XVI, kap Efter den foreslåede bestemmelse gennemføres forvaringsdomme domme til anbringelse i anstalt på ubestemt tid over for farlige kriminelle efter de almindelige regler om fuldbyrdelse af domme med anstaltsanbringelse, jf. stk. 1, der dog indeholder en henvisning til bestemte fravigelser fra hovedreglen. Således fuldbyrdes forvaring normalt i særlig forvaringsafdeling, jf. stk. 2. Indtil en særlig forvaringsafdeling som foreslået er indrettet i eller i forbindelse med anstalten i Nuuk, vil anbringelse som hidtil skulle ske i Anstalten ved Herstedvester i Danmark. Udtrykket normalt i stk. 2 indebærer, at en forvaringsdømt som hidtil forudsættes udsluset ved overførsel til anden institution. Desuden vil den forvaringsdømte som udgangspunkt ikke have tilladelse til at færdes uden for anstalten, jf. stk. 3. Den forvaringsdømtes forhold forudsættes behandlet efter særlige sagsbehandlingsregler, fastsat af Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland, jf. stk. 4. Højesterets begrundelse og resultat Efter en samlet vurdering af karakteren af de begåede forhold sammenholdt med de lægelige oplysninger og oplysningerne om tidligere kriminalitet tiltræder Højesteret, at T må antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Højesteret finder, at forvaring på ubestemt tid er nødvendig for at forebygge denne fare, idet en tidsbestemt anbringelse i anstalt ikke kan antages at være tilstrækkelig. Højesteret tiltræder herefter, at T er idømt forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1.

16 Efter kriminallovens 161, stk. 2, er der hjemmel til i forbindelse med dom til forvaring at dømme til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, hvis den pågældende på grund af psykisk afvigelse må anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller hvis anbringelse i anstalt i Grønland ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Det er i forarbejderne til den gældende kriminallov forudsat, at hidtidig praksis med hensyn til, om en person, der idømmes forvaring, skal anbringes i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, videreføres, indtil hjemlen i 161, stk. 2, ophæves efter en forventet etablering af en forvaringsafdeling i Grønland, jf. herved 161, stk. 5. Højesteret finder, at det efter Retslægerådets udtalelse må lægges til grund, at T er personlighedsmæssigt betydeligt afvigende, og at hans personlighedsmæssige egenart er medvirkende årsag til, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. På den anførte baggrund samt under hensyn til de lægelige oplysninger i øvrigt og Kriminalforsorgens oplysninger om de nuværende behandlingsmuligheder ved anbringelse i anstalt henholdsvis i Grønland og i Danmark finder Højesteret, at T på grund af psykisk afvigelse må anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, og han dømmes derfor til anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. kriminallovens 161, stk. 2. T har fortsat været tilbageholdt under anken. Thi kendes for ret: Ammassalik Kredsrets dom stadfæstes, således at T dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Statskassen skal betale sagens omkostninger for kredsretten, Grønlands Landsret og Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 I 2013 blev vinderprojektet om den nye lukkede anstalt i Nuuk fundet Forord Det kriminalretlige system i Grønland har i de senere år været plaget af nogle

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B187100W MJE/MAK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. juni 2014 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd. nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et menneskeretligt perspektiv

Brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et menneskeretligt perspektiv Brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et menneskeretligt perspektiv Udredning nr. 4 Institut for Menneskerettigheder og Rådet for Socialt Udsatte 2006 3 Kolofon Kolofon Brug af

Læs mere

Sigtede og domfældte. UDVikliNgshæmmEDE. UNDer kommunalt tilsyn. - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer

Sigtede og domfældte. UDVikliNgshæmmEDE. UNDer kommunalt tilsyn. - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Sigtede og domfældte UDVikliNgshæmmEDE UNDer kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Under debatten blev en række spørgsmål rejst, som jeg i det følgende skal forsøge at besvare eller kommentere.

Under debatten blev en række spørgsmål rejst, som jeg i det følgende skal forsøge at besvare eller kommentere. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen Landstingets Lovudvalg Her Vedr.: Spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Februar 2006 Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup, Anstalten ved Herstedvester Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Center for Statistik,

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere