HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli 2011 og af Grønlands Landsret den 26. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm og Lars Hjortnæs. Påstande Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om, at tiltalte, T, dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark (forvaring). T har nedlagt påstand om tidsbestemt anbringelse i anstalt. Hvis han idømmes forvaring, er han enig i anklagemyndighedens påstand om anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Anbringender Anklagemyndigheden har anført, at betingelserne for at dømme T til forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1, er opfyldt. Han må antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, navnlig under hensyn til Retslægerådets udtalelse og sagens øvrige oplysninger om hans person, herunder at han tidligere er straffet for bl.a. forsøg på

2 - 2 - manddrab, voldtægt, vold og trusler, samt under hensyn til karakteren af den nu begåede kriminalitet. Forvaring må endvidere anses for nødvendig for at forebygge den nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, navnlig fordi en tidsbestemt anstaltsanbringelse vil være for kortvarig til at forebygge denne fare. Anbringelse bør ske i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. kriminallovens 161, stk. 2. Det er således forudsat i forarbejderne til den gældende kriminallov, at en person, der idømmes forvaring efter lovens 161, efter en konkret vurdering som det klare udgangspunkt vil blive dømt til anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, samt at denne praksis som svarer til praksis efter den tidligere gældende kriminallovs 102, stk. 3 vil blive videreført, indtil der er blevet etableret en ny, særlig forvaringsafdeling i Grønland (Nuuk). Endvidere er de eksisterende anstalter i Grønland ikke på nuværende tidspunkt egnede til at huse forvaringsdømte personer, hverken med hensyn til fysisk sikkerhed eller behandlingsmuligheder. T har anført, at der ikke retligt er noget til hinder for at idømme ham en tidsbestemt foranstaltning i stedet for en tidsubestemt, idet også tidsbestemt anbringelse i anstalt kan ske for at forebygge yderligere lovovertrædelser eller af hensyn til lovovertrædelsens grovhed, jf. kriminallovens 146, og en sådan anbringelse kan idømmes for et tidsrum på op til 10 år, jf De fysiske rammer sammenholdt med de geografiske forhold gør det i praksis umuligt at undvige fra en anstalt i Grønland. Med de muligheder for alkoholistbehandling under anstaltsophold og under prøveløsladelse, som nu bliver etableret, vil der være gode muligheder for et langvarigt godt resultat af en tidsbestemt anstaltsanbringelse i Grønland, og han vil kunne overføres til en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, hvis en tidsbegrænset anstaltsanbringelse ikke forløber som forventet, jf. kriminallovens 148. Både distriktslægens erklæring og den retspsykiatriske erklæring er udfærdiget af læger, der ikke taler grønlandsk, mens overlæge Poul Bisgaard, der taler grønlandsk, i sin erklæring fra 2009 ikke fandt tegn på alvorlig sindslidelse, depression eller psykotisk tilstand. Antagelsen om, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, hviler på en fejlagtig opfattelse af årsagerne til de kriminelle handlinger, nemlig at han bl.a. har en dyssocial personlighedsstruktur, og denne fejlopfattelse kan skyldes mangelfuld kommunikation med de undersøgende læger, der ikke talte grønlandsk. Den tidligere og nu pådømte kriminalitet ville næppe være blevet begået i ædru tilstand, og derfor må en tidsbegrænset foranstaltning med

3 - 3 - de nuværende muligheder for alkoholistbehandling være tilstrækkelig til at forebygge yderligere lovovertrædelser, såfremt en sådan tidsbestemt anstaltsanbringelse udmåles med henblik på, at der skal være tid til at få gennemført en behandling mod alkoholisme. Betingelsen om, at forvaring skal være nødvendig for at forebygge en nærliggende fare for andres liv og legeme mv. er derfor ikke opfyldt. Hvis han idømmes forvaring i medfør af kriminallovens 161, ønsker han anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Baggrunden herfor er Kriminalforsorgens beskrivelse af faciliteterne og behandlingsmulighederne i form af terapeutiske samtaler med psykolog og psykiater i anstalten ved Herstedvester sammenholdt med forholdene i anstalten i Nuuk, hvor han nu har været anbragt som tilbageholdt i tre år. Supplerende sagsfremstilling I distriktslæge Signe Vindfelds erklæring af 18. maj 2009 hedder det bl.a.: Vurdering. T vurderes som normalt begavet. Der er ikke noget der tyder på tidligere eller nuværende sindssygdom. T fremstår fysisk normal, der findes altså ingen tegn på legemlig sygdom. Han fremstår under samtalerne umiddelbart behagelig at konversere med. Han virker meget lidt påvirket af de ting han har påført andre, og fremstår i forbindelse med forholdene omkring hans datter og hans eget misbrug som barn, følelsesmæssigt afstumpet og upåvirket af de hændelser der er foregået. I løbet af sin opvækst, der umiddelbart har været præget af stabilitet i forhold til forældrene og hjemmet, er T blevet seksuelt misbrugt at et nært familiemedlem. T har siden ungdommen været alkoholiker og det har påvirket hans forhold til sine omgivelser. Han fortæller, at han er ked af de ting han har gjort ved andre, både de tidligere voldtægter og nu samleje med datteren. Han forstår ikke hvorfor han har gjort det, fortæller at det kommer som lyn fra en klar himmel, og at det er noget han ikke selv kan styre. Han viser ingen form for skyldsfølelse og synes ikke at være tynget af sine gerninger. I forbindelse med de hændelser som T ikke kan huske, skønnes der ikke at være tale om en såkaldt patologisk alkoholrus. Under samtalerne med T får man indtryk af en mand der er svært karakterafvigende med manglende evne til at tage ved lære af sine erfaringer. Han virker psykisk påfaldende og man får indtryk af dyssocial personlighedsforstyrrelse, tidligere kaldet psykopati. Der er overhængende fare for, at han vil begå de samme forbrydelser igen. På baggrund af sagens alvorlige karakter og Ts dyssociale personlighedsforstyrrelse, psykopati, anbefales mentalobservation på en dertil egnet afdeling.

4 - 4 - I konstitueret administrerende overlæge på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Poul Bisgaards erklæring af 20. oktober 2009 hedder det bl.a.: P.t. tilbageholdt i Anstalten for domfældte i Nuuk, i venten på mentalobservation på lukket afdeling, Retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Psykiatrisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, 3900 Nuuk har haft psykiatrisk tilsyn på ovennævnte tilbageholdte i Anstalten, dels og og igen Ved alle tilsynene har der ikke fundet tegn på alvorlig sindslidelse. Der er ikke fundet symptomer på psykotisk tilstand. Der er ikke fundet tegn på alvorlig depression. Fra psykiatrisk side har der tidligere været anbefalet, mentalobservation på lukket afdeling på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov p.g.a. sagens alvorlige karakter. Under tilbageholdtes ophold på Anstalten for domfældte, er der ikke opstået sikkerhedsmæssige problemer. Den foreløbige tilbagemelding fra Anstalten er, at tilbageholdte har været forholdsvis stille og rolig, og ikke givet anledning til adfærdsmæssige problemer. Undertegnede har bedt Anstalten for domfældte, om en skriftlig rapportering angående tilbageholdtes adfærd. Rapporten vil blive eftersendt. Konklusion Undertegnede anbefaler herefter, at der gøres ambulant mentalobservation med tilbageholdte placeret på Anstalten for domfældte. Retslægerådets erklæring af 10. marts 2011 lyder således: Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet på grund af mentalerklæring af ved overlæge Georg Gouliaev, Risskov, samt øvrige for rådet foreliggende akter om T udtale, at han ikke er sindssyg og ikke kan antages at have været sindssyg på tidspunkterne for de påsigtede forhold. Han er normal begavet. Han lider ikke af epilepsi eller anden form for organisk hjernelidelse. T har fra barndommen udvist adfærdsforstyrrelser, og han har fra 18 års alderen haft et svært alkoholmisbrug og et vist hashmisbrug. Han synes ikke at have været motiveret for behandling af misbruget. Han har været påvirket af alkohol på tidspunktet for de påsigtede forhol, men der er ingen holdepunkter for antagelsen af, at abnorm rustilstand har foreligget. T er tidligere dømt for blandt andet alvorlig sædelighedskriminalitet. Han har aldrig frembudt symptomer på psykisk sygdom, og han har aldrig modtaget psykiatrisk behandling. Ved aktuelle undersøgelse er T fundet personlighedsmæssigt afvigende, blandt andet selvcentreret, bortforklarende og præget af manglende evne til at indleve sig i andre menneskers tanker og følelser samt af manglende social tilpasning.

5 - 5 - T findes således personlighedsmæssigt betydelig afvigende, hvorfor han har en psykisk afvigelse, som efter rådets opfattelse ikke er af den i kriminallovens 156, stk. 1, omhandlende karakter. Ved en samlet vurdering af den tidligere og den nu påsigtede kriminalitet samt hans personlighedsmæssige egenart finder Retslægerådet, at han frembyder en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1, med anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. 161, stk. 2, er nødvendig for at forebygge denne fare. I udtalelse af 17. april 2012 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland hedder det bl.a.: Vedr.: T cpr.nr., der pt. Anstalten for Domfældte i Nuuk. - September 1988, idømt anbringelse i anstalt, på 6 måneder. Siddet på fuld tid. - April 1990, idømt anstalt anbringelse i 6 måneder. - Juni 1990 blev prøveløsladt med vilkår om 1 års tilsyn med pålæg om afvænningsbehandling mod misbrug af spiritus. Tilsynsforløb foregik i Sisimiut, hvor pgl. Søster også var under uddannelse i Sisimiut. Pgl. Startede på erhvervsuddannelse og fik en praktikplads i værftet. Starten af tilsynstiden gik godt, hvor han kom til den aftalte tide og fik antabus. Som forsøgsvis stoppedes Kriminalforsorgen antabus indtagelse og efter kort tid, begyndte det at, køre dårligt for pgl. Pgl. rejste fra Sisimiut til Østkysten, efter endt selvmordsforsøg og dels på grund af hjemve. - Efter hjemkomsten fik en ny dom, anstaltsanbringelse i et 1 år, regnet fra d.18.maj Pgl. rejste tilbage til Tasiilaq i maj 1992, efter at have siddet i anstalten på fuld tid. - Pgl. fik en dom januar 1993 med anstaltsanbringelse i 2år. Blev prøveløsladt maj 1994 med tilsyn i 2år, ophold og arbejde samt afvænningsbehandling. Under prøveløsladelsen har pgl. fulgt tilsynspålæg, og kommet til aftalte tider. Det har så vist sig hen af vejen at, han efter antabus indtagelse har kaste antabussen op og har drukket sig fuld bage-efter. - Oktober 1994 blev igen tilbageholdt for forsøg på manddrab, vold og om euforiserende stoffer i enkelt tilfælde. Fik en anstaltsdom i 3 år. September 1996 blev prøveløsladt til forældrene i Kulusuk har Kriminalforsorgen i Tasiilaq lavet en kort supplerende udtalelse, hvor der oplyses at pgl. havde en verserende sag december 2000, hvor tiltalte havde kastet med sin datter, derefter at have bidt denne å panden, og 2003 igen er sigtet for vold. - Juni 2009 tilbageholdt, Nuuk anstalt.

6 - 6 - I et brev af 11. april 2012 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen til Rigsadvokaten hedder det bl.a.: Rigsadvokaten har til brug for behandlingen af en sag for Højesteret ved skrivelse af 5. marts 2012 anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om at beskrive, under hvilke forhold en forvaringsdom på nuværende tidspunkt fuldbyrdes i henholdsvis Grønland og Danmark. Af særlig relevans anmodes der i den forbindelse om at få beskrevet sikkerhedsniveauet samt hvilke muligheder, der er for behandling af psykisk afvigende personer, herunder personer der er dømt for alvorlig sædelighedskriminalitet. Direktoratet kan oplyse følgende. 1. Anstalten ved Herstedvester har oplyst, at behandlingen af de grønlandske anbragte koordineres i et tværfagligt samarbejde mellem psykolog, psykiater, socialrådgiver, pædagogisk assistent og tolk samt det uniformerede personale, som alle er tilknyttet samme afdeling (K-L), hvor de grønlandske anbragte bor. Samtlige anbragtes aktuelle forhold gennemgås på daglige afdelingsmøder og de daglige observationer på alle niveauer er afgørende for behandlingen. Psykolog-/psykiatersamtalerne er en central del af behandlingen. Alle forløb starter med en grundig udredning af personlighedsmæssige, sexologiske og psykiatriske problemstillinger. Den overordnede målsætning er at identificere de kriminogene faktorer (dvs. de faktorer, der vurderes at have ført til den pådømte kriminalitet) for målrettet at kunne tilrettelægge behandlingen med henblik på at nedsætte recidivrisikoen. Hvert halve år udfærdiges den tværfaglige handleplan, hvor behandlingsindsatsen gennemgås grundigt og justeres efter behov. Der er tale om en vekselvirkning, hvor man som følge af et konstant udvidet kendskab til de anbragtes forhold bliver stadigt bedre til at målrette behandlingen præcist mod de kriminogene faktorer. Over halvdelen af de grønlandske anbragte er dømt for sædelighedskriminalitet, typisk recidiverende, hvilket kræver en særlig udredning, hvor man bl.a. overvejer iværksættelse af kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling. Dette sker efter en langvarig og grundig udredning, hvor minimum 2 psykologer eller psykiatere har haft et samtaleforløb med den anbragte. På en klinisk konference - med deltagelse af hele anstaltens tværfaglige behandlerpersonale samt anstaltens jurister vurderes, om kønsdriftsdæmpende behandling er påkrævet for at nedsætte recidivrisikoen. Iværksættelse af kønsdriftdæmpende behandling skal godkendes af Retslægerådet og iværksættes som minimum ét år før udslusning. Den anbragte følges tæt af såvel afdelingens psykolog og psykiater samt af anstaltens endokrinologiske konsulent, der vurderer, om pågældende fysisk kan tåle behandlingen. Først når man er helt sikker på, at den anbragte kan tåle behandlingen, herunder at han mentalt accepterer den som et vilkår, kan han forsøges udsluset til åben anstalt i Grønland eller en pension under Kriminalforsorgen i Danmark. Anstaltens høje fysiske og dynamiske sikkerhedsniveau giver gode rammer for en række udfoldelsesmuligheder, som er et vigtigt led i den samlede behandling. De an-

7 - 7 - bragte beskæftiges på anstaltens forskellige værksteder eller i skolen, og der er mulighed for deltagelse i fritidstilbud herunder fysisk aktivitet. De anbragte tilbydes grønlandsksproget misbrugsbehandling, som er et vigtigt led i behandlingen, idet det vurderes, at mere end 2/3 af de grønlandsk anbragte har problemer med misbrug af især hash. For at afbøde visse af de sproglige og kulturelle forskelle og den lange afstand til hjemlandet og nære pårørende er der iværksat en række særlige tilbud til de grønlandske anbragte, som fx grønlandske gudstjenester, pårørendebesøg fra Grønland, grønlandsk proviant m.v. 2. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der aktuelt er anbragt 7 forvaringsdømte i anstalterne i hhv. Nuuk (2), Sisimiut (1), Ilulissat (3) og Qaqortoq (1). 2 af disse er som led i udslusning administrativt overført fra Anstalten ved Herstedvester (til anstalterne i Ilulissat og Qaqortoq). De forvaringsdømte anbringes typisk sammen med domfældte og tilbageholdte. De fysiske rammer i anstalterne er forholdsvis trange for forvaringsdømte, som ikke har almindelig udgang til f.eks. beskæftigelse og undervisning uden for anstalternes område. Der er imidlertid visse beskæftigelsesmuligheder i anstalterne for de forvarede, der også har adgang til begrænsede udendørs (gårdturs)arealer. Endvidere vil der fra medio 2012 være etableret adgang til misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat. Generelt er sikkerhedsniveauet på et meget lavere niveau, end det er kendt i Danmark, idet alle de grønlandske anstalter er bygget som åbne anstalter og baseret på, at de domfældte i stor udstrækning færdes ude i lokalsamfundet. Den statiske sikkerhed er derfor lav, eksempelvis er der ikke ringmur eller hegn omkring anstalterne, ligesom personalebemandingen (den dynamiske sikkerhed) er lavere end i fx Anstalten ved Herstedvester. I Anstalten i Nuuk er der dog mulighed for anbringelse i en sikret afdeling med et indhegnet og sikret gårdtursareal, ligesom der er kameradækning i anstalten. Der er på nuværende tidspunkt ikke bortset fra socialrådgivere - tilknyttet behandlingspersonale til anstalterne. Således kan psykiatrisk behandling udelukkende ske i yderst begrænset omfang via det offentlige sundhedssystem idet psykiatrisk behandling sker via henvisning fra praktiserende læge. Kriminalforsorgen i Grønland har etableret et samarbejde med psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, som assisterer med råd og vejledning, mens vurderinger med henblik på udgang indtil videre er sket med assistance fra en psykolog ansat i Anstalten ved Herstedvester, ligesom denne psykolog for nogle af de forvaringsdømtes vedkommende har udarbejdet en psykologfaglig vurdering til brug for anstalternes videre arbejde med de pågældende. Psykologhjælp til en forvaringsdømt skal bevilges af pågældendes hjemkommune, men det lykkes ikke altid at få økonomisk tilsagn fra kommunen. Derudover er det ikke altid muligt at få fat på en psykolog, idet der i mange byer ikke er psykologer, mens der andre steder kun er en enkelt psykolog, som skal servicere hele byen. Aktuelt har 2 af de 7 forvaringsdømte i anstalterne fået bevilget et begrænset antal psykologsamtaler gennem hjemkommunen.

8 - 8 - Der er hverken i kriminalforsorgs- eller sygehusregi mulighed for at iværksætte den nødvendige behandling af de forvaringsdømte, der har begået alvorlig sædelighedskriminalitet. Der kan således ikke tilbydes den rette sexologiske behandling, ligesom iværksættelse af kønsdriftdæmpende medicinsk behandling - på grund af manglende fagpersoner, rammer og udstyr - ikke er mulig på samme måde som i Danmark. I den kommende anstalt i Nuuk, som forventes taget i brug i 2017, er det i forarbejderne til kriminalloven forudsat, at der vil blive etableret beskæftigelses-, fritids- og behandlingsfaciliteter. Det er endvidere forudsat, at Kriminalforsorgen, eventuelt i samarbejde med Selvstyret, vil udarbejde en handlingsplan, der skal sikre, at den nødvendige behandlingskapacitet for de forvaringsdømte så vidt muligt er til disposition, når den nye anstalt i Nuuk er klar til brug. 3. Direktoratet for Kriminalforsorgen har på baggrund af de ovenfor beskrevne forhold, som de forvaringsdømte afsoner under i Grønland, ved flere lejligheder, bl.a. i vedlagte skrivelse af 12. november 2010 til Politimesteren i Grønland, givet udtryk for, at de eksisterende anstalter i Grønland ikke er egnede til at huse forvaringsdømte, dels fordi der ikke er de nødvendige behandlingsmuligheder, dels fordi sikkerheden ikke er tilstrækkelig. Det anførte gælder dog ikke for så vidt angår forvaringsdømte, der som led i udslusning administrativt er overført fra Anstalten ved Herstedvester til en åben anstalt i Grønland. I notat af 25. april 2012 udarbejdet af Direktoratet for Kriminalforsorgen til brug for sagens behandling ved Højesteret hedder det: Rigsadvokaten har anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om at besvare følgende spørgsmål i advokat Wilhelm Mallings skrivelser af 3. april og 12. april 2012 samt i Rigsadvokatens skrivelse af 20. april 2012: 1. Det bedes oplyst og i bekræftende fald i hvilket omfang de i Grønland forvarede har ledsaget eller uledsaget udgang, og om en eller flere er beskæftiget uden for anstalterne. 2. Det bedes oplyst, om der er erfaring for, at forvarede i Grønland har begået ny kriminalitet under forvaringen i Grønland og i bekræftende fald i hvilket omfang, herunder om en sådan ny kriminalitet er begået i anstalten eller uden for denne. 3. Det bedes oplyst, om der er forvarede i Grønland, der er flygtet fra anstalterne og i bekræftende fald, om den forvarede under sådanne undvigelser har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. 4. I Kriminalforsorgens skrivelse af 11. april 2012 til Rigsadvokaten anføres det på side 2, at der fra medio 2012 vil være etableret adgang til misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat. Det bedes oplyst, om denne misbrugsbehandling omfatter alkoholistbehandling, og om denne behandling vil blive tilbudt de forvarede. Hvis det sidste spørgsmål besvares benægtende, bedes det oplyst med hvil-

9 - 9 - ken begrundelse en sådan misbrugsbehandling ikke vil komme til at omfatte de forvarede. 5. Under hvilke forhold vil en dom til (tidsbestemt) anstaltsanbringelse i Grønland som udgangspunkt blive fuldbyrdet, og i hvilket omfang vil den domfældte kunne få tilladelse til udgang, herunder udgang til arbejde. Direktoratet kan efter høring af Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland oplyse følgende. Ad 1. Ingen af de 5, der for tiden afsoner en dom til forvaring i Grønland, har på nuværende tidspunkt tilladelse til hverken ledsaget eller uledsaget udgang, herunder i forbindelse med beskæftigelse uden for anstalterne. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har imidlertid oplyst, at nogle af de forvaringsdømte tidligere under afsoningen i en række tilfælde har afviklet ledsaget udgang. De pågældendes tilladelse til ledsaget udgang blev imidlertid tilbagekaldt, efter at man blev opmærksom på, at der ikke som foreskrevet i bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om forvaring, der fuldbyrdes i Grønland, og bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner var foretaget høring af politiet og Rigsadvokaten forud for udgang. Spørgsmålet om ledsaget udgang til nogle af de forvaringsdømte er for tiden under behandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland. Ad 2. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at ingen af de 5 nævnte forvaringsdømte under anbringelsen har begået ny kriminalitet uden for anstalterne. Det er imidlertid oplyst, at én af de forvaringsdømte er blevet sigtet for vold mod en medindsat begået inde i anstalten. Sagen verserer fortsat hos politiet. Ad 3. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der for så vidt angår de 5 nævnte forvaringsdømte ikke har været tilfælde af undvigelse eller uretmæssig bortgang fra anstalterne. Ad 4. Den planlagte misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat omfatter behandling mod alkoholmisbrug og misbrug af euforiserende stoffer. Der er tale om et behandlingstilbud til alle indsatte, herunder også forvaringsdømte. Det bemærkes i den forbindelse, at Kriminalforsorgen i Grønland til brug for etablering af misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat har indgået en aftale med behandlingsstedet Katsorsaavik (hovedsæde i Nuuk). Opstart af misbrugsbehandlingen var oprindelig planlagt til april 2012, men Katsorsaavik har efterfølgende udskudt dette til august I den forbindelse har Katsorsaavik endvidere oplyst, at der ikke vil blive etableret primær misbrugsbehandling i Anstalten i Ilulissat på grund af manglende tilbagemelding fra Qaasuitsup Kommune omkring samarbejde. Der vil dog eventuelt

10 kunne etableres et misbrugsbehandlingsrejsehold, ligesom der i forhold til forvaringsdømte, som måtte ønske misbrugsbehandling, vil være mulighed for midlertidig overførsel til Anstalten i Nuuk med henblik på behandling. Ad 5. Direktoratet kan oplyse, at man på nuværende tidspunkt kun har åbne anstalter i Grønland. I modsætning til i Danmark er de grønlandske anstalter ikke omgivet af en ringmur eller anden perimetersikring, fx indhegning. I Anstalten i Nuuk har man dog et sikret gårdtursareal, der er omkranset af pigtråd og kameradækning i hele gårdtursarealet. De øvrige anstalter har gårdtursarealer, der enten er omkranset af trådnet eller høje mure. Anstalternes yderdøre er endvidere låste, ligesom alle, der skal ind i anstalten, skal igennem en sluse. Det er endvidere et særligt træk ved anstalterne i Grønland, at anbringelsen i mindst muligt omfang afskærer den dømte fra det omkringliggende samfund, hvorfor beskæftigelse og aktiviteter i fritiden så vidt muligt sker uden for anstalten. I overensstemmelse med ovenstående følger det af kriminallovens 197, stk. 1, at fuldbyrdelse af en foranstaltning med anstaltsanbringelse som hovedregel sker i åben afdeling. Efter 197, stk. 2, kan fuldbyrdelsen efter stk. 1 som noget nyt (fra 1. januar 2010, hvor kriminalloven trådte i kraft) dog ske i halvlukket regi, hvis den pågældende er dømt for grovere personfarlig kriminalitet, og hensynet til retshåndhævelsen taler imod anbringelse i åbent regi. Dette indebærer ifølge forarbejderne til kriminalloven, at dømte, der har begået grov personfarlig kriminalitet, af hensyn til ofret og lokalsamfundet i en periode efter dommen kan anbringes i halvlukket regi uden mulighed for at få tilladelse til beskæftigelse uden for anstalten eller tilladelse til udgang i øvrigt, medmindre særlige forhold taler derfor, jf. kriminalovens 214, stk. 2. Der har endnu ikke været tilfælde, hvor der af direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland er truffet afgørelse om fuldbyrdelse i halvlukket regi. Efter 197, stk. 3, kan fuldbyrdelsen endvidere ske i lukket afdeling, hvis den dømte efter tidligere afsoning senest er løsladt fra lukket afdeling, fordi betingelserne for overførsel til åben afdeling ikke var opfyldt. Mulighed for fuldbyrdelse i lukket afdeling disciplinærafdeling og forvaringsafdeling - i Grønland er endnu ikke etableret og vil først kunne ske i forbindelse med opførelsen af en ny lukket anstalt i Nuuk, som på nuværende tidspunkt forventes klar til ibrugtagning i Udgang Det følger af kriminallovens 211, stk. 1, at en indsat i åben afdeling så vidt muligt skal være beskæftiget uden for institutionen. Dette gælder dog ikke for indsatte anbragt i halvlukket regi, jf. 214, stk. 2, som omtales nedenfor. Afgørelse om tilladelse til beskæftigelse uden for institutionen træffes efter bestemmelserne i 214. Det følger af kriminallovens 214, stk. 1, at en indsat kan få tilladelse til udgang, når udgangsformålet er rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, behandlingsmæssige, familiemæssige eller andre personlige hensyn. Det er en betingelse for tilladelse til udgang, at der ikke er bestemte grunde til at antage, at den indsatte i forbindelse med udgang vil begå ny kriminalitet, unddrage sig den fortsatte fuldbyrdelse, eller

11 at tilladelsen på anden måde vil blive misbrugt, ligesom hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt må tale imod tilladelse til udgang, jf. 214, stk. 1, nr. 2 og 3. Der er i medfør af bl.a. kriminallovens 214, stk. 7, udstedt en bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen). I bekendtgørelsen er der bl.a. fastsat regler om høring af politiet m.v. forud for udgang, tidspunktet for første udgang, vilkårsfastsættelse m.v. Udgang med henblik på besøg hos bestemte personer Efter udgangsbekendtgørelsens 21, stk. 1, kan indsatte i åbent regi få udgang for at besøge bestemte nærstående personer. Udgang med henblik på besøg hos en nærstående person bør dog nægtes, hvis besøget ikke findes formålstjenligt. Denne udgangsform tager sigte på den indsattes opretholdelse af kontakten til nærstående personer, dvs. ægtefælle, eller samlever, børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og eventuelt andre personer, til hvem den indsatte har en sådan tilknytning, der ganske kan sidestilles med de nævnte familiebånd. En tilladelse til udgang meddeles i almindelighed som tilladelse til dagudgang eller tilladelse til aftenudgang. I særlige tilfælde, herunder når den indsatte er tæt på at blive løsladt, kan der gives tilladelse til overnatning uden for institutionen, jf. 21, stk. 3. Der kan først meddeles tilladelse til udgang efter 21, når en tiendedel af anstaltstiden er udstået. Tilladelse til dagudgang og aftenudgang forudsætter endvidere, at den dømte har opholdt sig i henholdsvis 4 og 8 uger i institutionen, jf. 22, stk. 1 og 2. Kravet om, at den indsatte skal have opholdt sig en vis periode i institutionen, giver anstalten mulighed for at lære den indsatte bedre at kende, inden man skal vurdere, om det ud fra kendskabet til den pågældende er forsvarligt at tillade udgang. Ved afgørelse af, om udgang skal ske med eller uden ledsagelse fra institutionen, tages der hensyn til formålet med udgangen og risikoen for misbrug. Udgang fra åbent regi gives i almindelighed uden ledsagelse, mens udgang fra halvlukket regi eller lukket afdeling i almindelighed kun vil kunne tillades med ledsagelse. Der henvises til udgangsbekendtgørelsens 4. Udflugter m.v. Efter udgangsbekendtgørelsens 25 kan indsatte i åbent regi endvidere lejlighedsvis gives tilladelse til udflugter eller til arrangementer, hvortil der er offentlig adgang, eller til deltagelse i klubvirksomhed, medmindre generelle ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør sådan udgang utilrådelig. Efter 26, stk. 1 og 2, forudsætter udgang til udflugter m.v., at en tiendedel af anstaltstiden er udstået, ligesom dagudgang og aftenudgang, herunder til udflugter, først kan opnås efter henholdsvis 4 og 8 ugers ophold i institutionen. Udgang med henblik på beskæftigelse, undervisning m.v., herunder udstationering Efter udgangsbekendtgørelsens 27 kan indsatte i åbent regi bl.a. få tilladelse til udgang, herunder i form af ophold uden for institutionen (udstationering), når det findes formålstjenligt med henblik på beskæftigelse hos arbejdsgiver eller deltagelse i undervisning. Udgang kan også tillades, når det i øvrigt må anses for formålstjenligt med henblik på at formidle overgangen til løsladelsen.

12 Tilladelse til udgang efter 27 forudsætter, at den indsatte har udstået en tiendedel af anstaltstiden. Det er endvidere en betingelse for tilladelse til dagudgang og aftenudgang, at den indsatte har opholdt sig henholdsvis 4 og 8 uger institutionen. Tilladelse til udstationering kan først opnås efter 8 ugers ophold i institutionen. Der henvises til udgangsbekendtgørelsens 29. Udgang til særlige formål Efter udgangsbekendtgørelsens 18 kan indsatte endvidere få udgang i anledning af nogle helt særlige indtrufne omstændigheder, f.eks. besøg hos nærstående personer, der er alvorligt syge, eller for at være til stede ved en nærstående persons begravelse. Der er ingen tidsmæssige betingelser forbundet med tilladelse til udgang efter 18. Retsgrundlag Den tidligere gældende kriminallovs 102 lød således: 102. Når det må anses for påkrævet for at forebygge, at tiltalte begår yderligere lovovertrædelser, eller nødvendigt at hensyn til den almindelige lovlydighed, kan tiltalte dømmes til anbringelse i anstalt. Tiden for anbringelsen, som ikke kan overstige 10 år, fastsættes i dommen. Stk. 2. En person kan dog dømmes til anbringelse på ubestemt tid, hvis 1) Han findes skyldig i drab, røveri, voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i 70 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og 3) anbringelse på ubestemt tid findes påkrævet for at forebygge denne fare. Stk. 3. Anses en person, der er omfattet af stk. 2, på grund af psykisk abnormitet uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver sådan anbringelse ikke tilstrækkelig sikkerhed, kan han dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. 103, stk. 2 og 3, 104, stk. 4, og 108 finder herved tilsvarende anvendelse. I det pågældende lovforslags bemærkninger til bestemmelsen hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, sp. 3547f): Til 102, stk. 2. Anbringelse i anstalt på ubestemt tid har i praksis kun fundet sted i tilfælde, der ville være omfattet af reglerne i straffelovens 70. Under hensyn hertil og til, at tidsubestemt anbringelse også i Grønland kun bør finde sted, når der er tale om meget alvorlige forhold, er lovforslaget ændret, således at det svarer til straffelovens regler.

13 Bestemmelsen giver ikke retten mulighed for at træffe bestemmelse om anbringelse i forvaring i Danmark. Dette kan alene ske efter reglerne i 102, stk. 3. Til 102, stk. 3. Anstalten for domfældte i Godthåb er ikke indrettet til at modtage lovovertrædere, der i længere tid skal holdes afsondret fra omverdenen. De indsatte arbejder i næsten hele anstaltstiden om dagen uden for anstalten. Der er endvidere ikke ved anstalten ansat en læge i psykiatri. Den psykiatriske overlæge ved Dronning Ingrids Hospital yder dog en vis bistand over for de indsatte i anstalten. Der vil derfor kunne forekomme tilfælde, hvor det allerede inden domsafsigelsen vil være åbenbart, at den pågældende vil være omfattet af 102, stk. 2, men hvor anbringelse i anstalten i Grønland vil være uhensigtsmæssig. Der foreslås derfor som 1. pkt. indsat en bestemmelse, der giver retten mulighed for at dømme den pågældende til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Som nævnt er det en forudsætning, at tiltalte er omfattet af 102, stk. 2, d.v.s. at de betingelser foreligger, som efter den danske straffelov kræves for dom til forvaring. Dom til forvaring har hidtil ikke været kendt i det grønlandske foranstaltningssystem, og justitsministeriet har derfor fundet det rigtigst ikke at indføre dette begreb i den grønlandske kriminallov. I stedet er anvendt udtrykket anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Inden for rammerne af det eksisterende anstaltssystem i Danmark sigtes der hermed til anstalten ved Herstedvester. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke giver hjemmel for anbringelse i fængsel i Danmark. Kriminallovens 161 og 241 lyder således: 161. Forvaring på ubestemt tid kan anvendes, hvis 1) gerningsmanden findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i 98 nævnte art, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om den pågældende, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at den pågældende frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og 3) anvendelse af forvaring er nødvendig for at forebygge denne fare. Stk. 2. Må gerningsmanden på grund af psykisk afvigelse, der ikke er af den i 156, stk. 1, omhandlede karakter, anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver en sådan anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver en sådan anbringelse ikke tilstrækkelig sikkerhed, kan den pågældende dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan bestemme, at personer, der i medfør af stk. 2, er dømt til anbringelse i anstalt i Danmark, skal overføres

14 til anstalt i Grønland, når det må anses for formålstjenligt og foreneligt med hensynet til retssikkerheden. Viser den dømte sig uegnet til ophold i anstalt i Grønland, eller viser denne anbringelse sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at den pågældende skal tilbageføres til anstalt i Danmark. Stk. 4. Retten kan bestemme, at en person, som er idømt forvaring efter 161, stk. 1, skal overføres til en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark, hvis anstaltsanbringelse i Grønland viser sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed. 148, stk. 3, og 161, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Justitsministeren kan ved bekendtgørelse ophæve 148, stk. 3, og 161, stk Forvaring efter kapitel 34 fuldbyrdes efter bestemmelserne i kapitel 43 om fuldbyrdelse af domme med anstaltsanbringelse, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Forvaring fuldbyrdes normalt i en særlig forvaringsafdeling. Stk. 3. Under ophold i forvaringsafdeling har den indsatte ikke tilladelse til beskæftigelse uden for anstalten og ikke tilladelse til udgang i øvrigt. Udgang kan dog tillades som led i et udslusningsforløb, eller når særlige forhold i øvrigt taler derfor. Stk. 4. Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland fastsætter regler om fuldbyrdelse af forvaring, herunder om behandlingen af sager vedrørende tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning, og om gennemførelse af tilsyn m.v. efter kapitel 40. I det pågældende lovforslags bemærkninger til bestemmelserne hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, s og 1697f): Til 161 Bestemmelsen i stk. 1 angiver betingelserne for at afsige dom til forvaring og svarer med en enkelt terminologisk ændring til den gældende bestemmelse om tidsubestemt anstaltsanbringelse i kriminallovens 102. Det er desuden præciseret, at forvaring er tidsubestemt. I stk. 2 foreslås indsat en overgangsbestemmelse svarende til den gældende bestemmelse i kriminallovens 102, stk. 3, som giver adgang til anbringelse af den dømte i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark (det vil for tiden sige Anstalten ved Herstedvester). Bestemmelsen forudsættes ophævet i forbindelse med etablering af en forvaringsanstalt i Grønland, jf. nærmere det foreslåede stk. 5. Det foreslåede stk. 3, der ligeledes har karakter af en overgangsbestemmelse, jf. stk. 5, svarer til den gældende bestemmelse i kriminallovens 102, stk. 4, om adgange til administrativ udstationering til Grønland af personer, der er dømt til tidsubestemt anbringelse på en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark.

15 Den foreslåede bestemmelse i stk. 4 giver adgang til at overføre forvaringsdømte placeret i Grønland til en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark, hvis anstaltsanbringelse i Grønland viser sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed. Bestemmelsen, der svarer til den gældende bestemmelse i kriminallovens 104, stk. 2, 2. pkt., forudsættes ligeledes ophævet i forbindelse med etablering af en forvaringsafdeling i Grønland. I stk. 5 foreslås indsat en bemyndigelse til justitsministeren til ved bekendtgørelse at ophæve 148, stk. 3, og 161, stk. 2-4, i forbindelse med etablering af en forvaringsafdeling i Grønland og det deraf følgende ophør med nedsendelse af dømte til Anstalten ved Herstedvester. Til 241 Bestemmelsen vedrører gennemførelse af foranstaltninger over for farlige kriminelle (forvaringsdømte) og er behandlet i betænkningens afsnit XVI, kap Efter den foreslåede bestemmelse gennemføres forvaringsdomme domme til anbringelse i anstalt på ubestemt tid over for farlige kriminelle efter de almindelige regler om fuldbyrdelse af domme med anstaltsanbringelse, jf. stk. 1, der dog indeholder en henvisning til bestemte fravigelser fra hovedreglen. Således fuldbyrdes forvaring normalt i særlig forvaringsafdeling, jf. stk. 2. Indtil en særlig forvaringsafdeling som foreslået er indrettet i eller i forbindelse med anstalten i Nuuk, vil anbringelse som hidtil skulle ske i Anstalten ved Herstedvester i Danmark. Udtrykket normalt i stk. 2 indebærer, at en forvaringsdømt som hidtil forudsættes udsluset ved overførsel til anden institution. Desuden vil den forvaringsdømte som udgangspunkt ikke have tilladelse til at færdes uden for anstalten, jf. stk. 3. Den forvaringsdømtes forhold forudsættes behandlet efter særlige sagsbehandlingsregler, fastsat af Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland, jf. stk. 4. Højesterets begrundelse og resultat Efter en samlet vurdering af karakteren af de begåede forhold sammenholdt med de lægelige oplysninger og oplysningerne om tidligere kriminalitet tiltræder Højesteret, at T må antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Højesteret finder, at forvaring på ubestemt tid er nødvendig for at forebygge denne fare, idet en tidsbestemt anbringelse i anstalt ikke kan antages at være tilstrækkelig. Højesteret tiltræder herefter, at T er idømt forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1.

16 Efter kriminallovens 161, stk. 2, er der hjemmel til i forbindelse med dom til forvaring at dømme til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, hvis den pågældende på grund af psykisk afvigelse må anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller hvis anbringelse i anstalt i Grønland ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Det er i forarbejderne til den gældende kriminallov forudsat, at hidtidig praksis med hensyn til, om en person, der idømmes forvaring, skal anbringes i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, videreføres, indtil hjemlen i 161, stk. 2, ophæves efter en forventet etablering af en forvaringsafdeling i Grønland, jf. herved 161, stk. 5. Højesteret finder, at det efter Retslægerådets udtalelse må lægges til grund, at T er personlighedsmæssigt betydeligt afvigende, og at hans personlighedsmæssige egenart er medvirkende årsag til, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. På den anførte baggrund samt under hensyn til de lægelige oplysninger i øvrigt og Kriminalforsorgens oplysninger om de nuværende behandlingsmuligheder ved anbringelse i anstalt henholdsvis i Grønland og i Danmark finder Højesteret, at T på grund af psykisk afvigelse må anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, og han dømmes derfor til anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. kriminallovens 161, stk. 2. T har fortsat været tilbageholdt under anken. Thi kendes for ret: Ammassalik Kredsrets dom stadfæstes, således at T dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Statskassen skal betale sagens omkostninger for kredsretten, Grønlands Landsret og Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Resume DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist- og forældelsesregler

Læs mere

Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger

Fokus. på anvendelsen af de sikrede afdelinger Lisbeth Hansen og Karen Zobbe Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger 2006 Teori og Metodecentret 2 Forord Teori og Metodecentret gennemførte i perioden 2000 til 2002 et mindre pilotprojekt på Frederiksborg

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere