HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli 2011 og af Grønlands Landsret den 26. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm og Lars Hjortnæs. Påstande Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om, at tiltalte, T, dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark (forvaring). T har nedlagt påstand om tidsbestemt anbringelse i anstalt. Hvis han idømmes forvaring, er han enig i anklagemyndighedens påstand om anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Anbringender Anklagemyndigheden har anført, at betingelserne for at dømme T til forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1, er opfyldt. Han må antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, navnlig under hensyn til Retslægerådets udtalelse og sagens øvrige oplysninger om hans person, herunder at han tidligere er straffet for bl.a. forsøg på

2 - 2 - manddrab, voldtægt, vold og trusler, samt under hensyn til karakteren af den nu begåede kriminalitet. Forvaring må endvidere anses for nødvendig for at forebygge den nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, navnlig fordi en tidsbestemt anstaltsanbringelse vil være for kortvarig til at forebygge denne fare. Anbringelse bør ske i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. kriminallovens 161, stk. 2. Det er således forudsat i forarbejderne til den gældende kriminallov, at en person, der idømmes forvaring efter lovens 161, efter en konkret vurdering som det klare udgangspunkt vil blive dømt til anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, samt at denne praksis som svarer til praksis efter den tidligere gældende kriminallovs 102, stk. 3 vil blive videreført, indtil der er blevet etableret en ny, særlig forvaringsafdeling i Grønland (Nuuk). Endvidere er de eksisterende anstalter i Grønland ikke på nuværende tidspunkt egnede til at huse forvaringsdømte personer, hverken med hensyn til fysisk sikkerhed eller behandlingsmuligheder. T har anført, at der ikke retligt er noget til hinder for at idømme ham en tidsbestemt foranstaltning i stedet for en tidsubestemt, idet også tidsbestemt anbringelse i anstalt kan ske for at forebygge yderligere lovovertrædelser eller af hensyn til lovovertrædelsens grovhed, jf. kriminallovens 146, og en sådan anbringelse kan idømmes for et tidsrum på op til 10 år, jf De fysiske rammer sammenholdt med de geografiske forhold gør det i praksis umuligt at undvige fra en anstalt i Grønland. Med de muligheder for alkoholistbehandling under anstaltsophold og under prøveløsladelse, som nu bliver etableret, vil der være gode muligheder for et langvarigt godt resultat af en tidsbestemt anstaltsanbringelse i Grønland, og han vil kunne overføres til en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, hvis en tidsbegrænset anstaltsanbringelse ikke forløber som forventet, jf. kriminallovens 148. Både distriktslægens erklæring og den retspsykiatriske erklæring er udfærdiget af læger, der ikke taler grønlandsk, mens overlæge Poul Bisgaard, der taler grønlandsk, i sin erklæring fra 2009 ikke fandt tegn på alvorlig sindslidelse, depression eller psykotisk tilstand. Antagelsen om, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, hviler på en fejlagtig opfattelse af årsagerne til de kriminelle handlinger, nemlig at han bl.a. har en dyssocial personlighedsstruktur, og denne fejlopfattelse kan skyldes mangelfuld kommunikation med de undersøgende læger, der ikke talte grønlandsk. Den tidligere og nu pådømte kriminalitet ville næppe være blevet begået i ædru tilstand, og derfor må en tidsbegrænset foranstaltning med

3 - 3 - de nuværende muligheder for alkoholistbehandling være tilstrækkelig til at forebygge yderligere lovovertrædelser, såfremt en sådan tidsbestemt anstaltsanbringelse udmåles med henblik på, at der skal være tid til at få gennemført en behandling mod alkoholisme. Betingelsen om, at forvaring skal være nødvendig for at forebygge en nærliggende fare for andres liv og legeme mv. er derfor ikke opfyldt. Hvis han idømmes forvaring i medfør af kriminallovens 161, ønsker han anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Baggrunden herfor er Kriminalforsorgens beskrivelse af faciliteterne og behandlingsmulighederne i form af terapeutiske samtaler med psykolog og psykiater i anstalten ved Herstedvester sammenholdt med forholdene i anstalten i Nuuk, hvor han nu har været anbragt som tilbageholdt i tre år. Supplerende sagsfremstilling I distriktslæge Signe Vindfelds erklæring af 18. maj 2009 hedder det bl.a.: Vurdering. T vurderes som normalt begavet. Der er ikke noget der tyder på tidligere eller nuværende sindssygdom. T fremstår fysisk normal, der findes altså ingen tegn på legemlig sygdom. Han fremstår under samtalerne umiddelbart behagelig at konversere med. Han virker meget lidt påvirket af de ting han har påført andre, og fremstår i forbindelse med forholdene omkring hans datter og hans eget misbrug som barn, følelsesmæssigt afstumpet og upåvirket af de hændelser der er foregået. I løbet af sin opvækst, der umiddelbart har været præget af stabilitet i forhold til forældrene og hjemmet, er T blevet seksuelt misbrugt at et nært familiemedlem. T har siden ungdommen været alkoholiker og det har påvirket hans forhold til sine omgivelser. Han fortæller, at han er ked af de ting han har gjort ved andre, både de tidligere voldtægter og nu samleje med datteren. Han forstår ikke hvorfor han har gjort det, fortæller at det kommer som lyn fra en klar himmel, og at det er noget han ikke selv kan styre. Han viser ingen form for skyldsfølelse og synes ikke at være tynget af sine gerninger. I forbindelse med de hændelser som T ikke kan huske, skønnes der ikke at være tale om en såkaldt patologisk alkoholrus. Under samtalerne med T får man indtryk af en mand der er svært karakterafvigende med manglende evne til at tage ved lære af sine erfaringer. Han virker psykisk påfaldende og man får indtryk af dyssocial personlighedsforstyrrelse, tidligere kaldet psykopati. Der er overhængende fare for, at han vil begå de samme forbrydelser igen. På baggrund af sagens alvorlige karakter og Ts dyssociale personlighedsforstyrrelse, psykopati, anbefales mentalobservation på en dertil egnet afdeling.

4 - 4 - I konstitueret administrerende overlæge på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Poul Bisgaards erklæring af 20. oktober 2009 hedder det bl.a.: P.t. tilbageholdt i Anstalten for domfældte i Nuuk, i venten på mentalobservation på lukket afdeling, Retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Psykiatrisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, 3900 Nuuk har haft psykiatrisk tilsyn på ovennævnte tilbageholdte i Anstalten, dels og og igen Ved alle tilsynene har der ikke fundet tegn på alvorlig sindslidelse. Der er ikke fundet symptomer på psykotisk tilstand. Der er ikke fundet tegn på alvorlig depression. Fra psykiatrisk side har der tidligere været anbefalet, mentalobservation på lukket afdeling på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov p.g.a. sagens alvorlige karakter. Under tilbageholdtes ophold på Anstalten for domfældte, er der ikke opstået sikkerhedsmæssige problemer. Den foreløbige tilbagemelding fra Anstalten er, at tilbageholdte har været forholdsvis stille og rolig, og ikke givet anledning til adfærdsmæssige problemer. Undertegnede har bedt Anstalten for domfældte, om en skriftlig rapportering angående tilbageholdtes adfærd. Rapporten vil blive eftersendt. Konklusion Undertegnede anbefaler herefter, at der gøres ambulant mentalobservation med tilbageholdte placeret på Anstalten for domfældte. Retslægerådets erklæring af 10. marts 2011 lyder således: Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet på grund af mentalerklæring af ved overlæge Georg Gouliaev, Risskov, samt øvrige for rådet foreliggende akter om T udtale, at han ikke er sindssyg og ikke kan antages at have været sindssyg på tidspunkterne for de påsigtede forhold. Han er normal begavet. Han lider ikke af epilepsi eller anden form for organisk hjernelidelse. T har fra barndommen udvist adfærdsforstyrrelser, og han har fra 18 års alderen haft et svært alkoholmisbrug og et vist hashmisbrug. Han synes ikke at have været motiveret for behandling af misbruget. Han har været påvirket af alkohol på tidspunktet for de påsigtede forhol, men der er ingen holdepunkter for antagelsen af, at abnorm rustilstand har foreligget. T er tidligere dømt for blandt andet alvorlig sædelighedskriminalitet. Han har aldrig frembudt symptomer på psykisk sygdom, og han har aldrig modtaget psykiatrisk behandling. Ved aktuelle undersøgelse er T fundet personlighedsmæssigt afvigende, blandt andet selvcentreret, bortforklarende og præget af manglende evne til at indleve sig i andre menneskers tanker og følelser samt af manglende social tilpasning.

5 - 5 - T findes således personlighedsmæssigt betydelig afvigende, hvorfor han har en psykisk afvigelse, som efter rådets opfattelse ikke er af den i kriminallovens 156, stk. 1, omhandlende karakter. Ved en samlet vurdering af den tidligere og den nu påsigtede kriminalitet samt hans personlighedsmæssige egenart finder Retslægerådet, at han frembyder en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1, med anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. 161, stk. 2, er nødvendig for at forebygge denne fare. I udtalelse af 17. april 2012 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland hedder det bl.a.: Vedr.: T cpr.nr., der pt. Anstalten for Domfældte i Nuuk. - September 1988, idømt anbringelse i anstalt, på 6 måneder. Siddet på fuld tid. - April 1990, idømt anstalt anbringelse i 6 måneder. - Juni 1990 blev prøveløsladt med vilkår om 1 års tilsyn med pålæg om afvænningsbehandling mod misbrug af spiritus. Tilsynsforløb foregik i Sisimiut, hvor pgl. Søster også var under uddannelse i Sisimiut. Pgl. Startede på erhvervsuddannelse og fik en praktikplads i værftet. Starten af tilsynstiden gik godt, hvor han kom til den aftalte tide og fik antabus. Som forsøgsvis stoppedes Kriminalforsorgen antabus indtagelse og efter kort tid, begyndte det at, køre dårligt for pgl. Pgl. rejste fra Sisimiut til Østkysten, efter endt selvmordsforsøg og dels på grund af hjemve. - Efter hjemkomsten fik en ny dom, anstaltsanbringelse i et 1 år, regnet fra d.18.maj Pgl. rejste tilbage til Tasiilaq i maj 1992, efter at have siddet i anstalten på fuld tid. - Pgl. fik en dom januar 1993 med anstaltsanbringelse i 2år. Blev prøveløsladt maj 1994 med tilsyn i 2år, ophold og arbejde samt afvænningsbehandling. Under prøveløsladelsen har pgl. fulgt tilsynspålæg, og kommet til aftalte tider. Det har så vist sig hen af vejen at, han efter antabus indtagelse har kaste antabussen op og har drukket sig fuld bage-efter. - Oktober 1994 blev igen tilbageholdt for forsøg på manddrab, vold og om euforiserende stoffer i enkelt tilfælde. Fik en anstaltsdom i 3 år. September 1996 blev prøveløsladt til forældrene i Kulusuk har Kriminalforsorgen i Tasiilaq lavet en kort supplerende udtalelse, hvor der oplyses at pgl. havde en verserende sag december 2000, hvor tiltalte havde kastet med sin datter, derefter at have bidt denne å panden, og 2003 igen er sigtet for vold. - Juni 2009 tilbageholdt, Nuuk anstalt.

6 - 6 - I et brev af 11. april 2012 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen til Rigsadvokaten hedder det bl.a.: Rigsadvokaten har til brug for behandlingen af en sag for Højesteret ved skrivelse af 5. marts 2012 anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om at beskrive, under hvilke forhold en forvaringsdom på nuværende tidspunkt fuldbyrdes i henholdsvis Grønland og Danmark. Af særlig relevans anmodes der i den forbindelse om at få beskrevet sikkerhedsniveauet samt hvilke muligheder, der er for behandling af psykisk afvigende personer, herunder personer der er dømt for alvorlig sædelighedskriminalitet. Direktoratet kan oplyse følgende. 1. Anstalten ved Herstedvester har oplyst, at behandlingen af de grønlandske anbragte koordineres i et tværfagligt samarbejde mellem psykolog, psykiater, socialrådgiver, pædagogisk assistent og tolk samt det uniformerede personale, som alle er tilknyttet samme afdeling (K-L), hvor de grønlandske anbragte bor. Samtlige anbragtes aktuelle forhold gennemgås på daglige afdelingsmøder og de daglige observationer på alle niveauer er afgørende for behandlingen. Psykolog-/psykiatersamtalerne er en central del af behandlingen. Alle forløb starter med en grundig udredning af personlighedsmæssige, sexologiske og psykiatriske problemstillinger. Den overordnede målsætning er at identificere de kriminogene faktorer (dvs. de faktorer, der vurderes at have ført til den pådømte kriminalitet) for målrettet at kunne tilrettelægge behandlingen med henblik på at nedsætte recidivrisikoen. Hvert halve år udfærdiges den tværfaglige handleplan, hvor behandlingsindsatsen gennemgås grundigt og justeres efter behov. Der er tale om en vekselvirkning, hvor man som følge af et konstant udvidet kendskab til de anbragtes forhold bliver stadigt bedre til at målrette behandlingen præcist mod de kriminogene faktorer. Over halvdelen af de grønlandske anbragte er dømt for sædelighedskriminalitet, typisk recidiverende, hvilket kræver en særlig udredning, hvor man bl.a. overvejer iværksættelse af kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling. Dette sker efter en langvarig og grundig udredning, hvor minimum 2 psykologer eller psykiatere har haft et samtaleforløb med den anbragte. På en klinisk konference - med deltagelse af hele anstaltens tværfaglige behandlerpersonale samt anstaltens jurister vurderes, om kønsdriftsdæmpende behandling er påkrævet for at nedsætte recidivrisikoen. Iværksættelse af kønsdriftdæmpende behandling skal godkendes af Retslægerådet og iværksættes som minimum ét år før udslusning. Den anbragte følges tæt af såvel afdelingens psykolog og psykiater samt af anstaltens endokrinologiske konsulent, der vurderer, om pågældende fysisk kan tåle behandlingen. Først når man er helt sikker på, at den anbragte kan tåle behandlingen, herunder at han mentalt accepterer den som et vilkår, kan han forsøges udsluset til åben anstalt i Grønland eller en pension under Kriminalforsorgen i Danmark. Anstaltens høje fysiske og dynamiske sikkerhedsniveau giver gode rammer for en række udfoldelsesmuligheder, som er et vigtigt led i den samlede behandling. De an-

7 - 7 - bragte beskæftiges på anstaltens forskellige værksteder eller i skolen, og der er mulighed for deltagelse i fritidstilbud herunder fysisk aktivitet. De anbragte tilbydes grønlandsksproget misbrugsbehandling, som er et vigtigt led i behandlingen, idet det vurderes, at mere end 2/3 af de grønlandsk anbragte har problemer med misbrug af især hash. For at afbøde visse af de sproglige og kulturelle forskelle og den lange afstand til hjemlandet og nære pårørende er der iværksat en række særlige tilbud til de grønlandske anbragte, som fx grønlandske gudstjenester, pårørendebesøg fra Grønland, grønlandsk proviant m.v. 2. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der aktuelt er anbragt 7 forvaringsdømte i anstalterne i hhv. Nuuk (2), Sisimiut (1), Ilulissat (3) og Qaqortoq (1). 2 af disse er som led i udslusning administrativt overført fra Anstalten ved Herstedvester (til anstalterne i Ilulissat og Qaqortoq). De forvaringsdømte anbringes typisk sammen med domfældte og tilbageholdte. De fysiske rammer i anstalterne er forholdsvis trange for forvaringsdømte, som ikke har almindelig udgang til f.eks. beskæftigelse og undervisning uden for anstalternes område. Der er imidlertid visse beskæftigelsesmuligheder i anstalterne for de forvarede, der også har adgang til begrænsede udendørs (gårdturs)arealer. Endvidere vil der fra medio 2012 være etableret adgang til misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat. Generelt er sikkerhedsniveauet på et meget lavere niveau, end det er kendt i Danmark, idet alle de grønlandske anstalter er bygget som åbne anstalter og baseret på, at de domfældte i stor udstrækning færdes ude i lokalsamfundet. Den statiske sikkerhed er derfor lav, eksempelvis er der ikke ringmur eller hegn omkring anstalterne, ligesom personalebemandingen (den dynamiske sikkerhed) er lavere end i fx Anstalten ved Herstedvester. I Anstalten i Nuuk er der dog mulighed for anbringelse i en sikret afdeling med et indhegnet og sikret gårdtursareal, ligesom der er kameradækning i anstalten. Der er på nuværende tidspunkt ikke bortset fra socialrådgivere - tilknyttet behandlingspersonale til anstalterne. Således kan psykiatrisk behandling udelukkende ske i yderst begrænset omfang via det offentlige sundhedssystem idet psykiatrisk behandling sker via henvisning fra praktiserende læge. Kriminalforsorgen i Grønland har etableret et samarbejde med psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, som assisterer med råd og vejledning, mens vurderinger med henblik på udgang indtil videre er sket med assistance fra en psykolog ansat i Anstalten ved Herstedvester, ligesom denne psykolog for nogle af de forvaringsdømtes vedkommende har udarbejdet en psykologfaglig vurdering til brug for anstalternes videre arbejde med de pågældende. Psykologhjælp til en forvaringsdømt skal bevilges af pågældendes hjemkommune, men det lykkes ikke altid at få økonomisk tilsagn fra kommunen. Derudover er det ikke altid muligt at få fat på en psykolog, idet der i mange byer ikke er psykologer, mens der andre steder kun er en enkelt psykolog, som skal servicere hele byen. Aktuelt har 2 af de 7 forvaringsdømte i anstalterne fået bevilget et begrænset antal psykologsamtaler gennem hjemkommunen.

8 - 8 - Der er hverken i kriminalforsorgs- eller sygehusregi mulighed for at iværksætte den nødvendige behandling af de forvaringsdømte, der har begået alvorlig sædelighedskriminalitet. Der kan således ikke tilbydes den rette sexologiske behandling, ligesom iværksættelse af kønsdriftdæmpende medicinsk behandling - på grund af manglende fagpersoner, rammer og udstyr - ikke er mulig på samme måde som i Danmark. I den kommende anstalt i Nuuk, som forventes taget i brug i 2017, er det i forarbejderne til kriminalloven forudsat, at der vil blive etableret beskæftigelses-, fritids- og behandlingsfaciliteter. Det er endvidere forudsat, at Kriminalforsorgen, eventuelt i samarbejde med Selvstyret, vil udarbejde en handlingsplan, der skal sikre, at den nødvendige behandlingskapacitet for de forvaringsdømte så vidt muligt er til disposition, når den nye anstalt i Nuuk er klar til brug. 3. Direktoratet for Kriminalforsorgen har på baggrund af de ovenfor beskrevne forhold, som de forvaringsdømte afsoner under i Grønland, ved flere lejligheder, bl.a. i vedlagte skrivelse af 12. november 2010 til Politimesteren i Grønland, givet udtryk for, at de eksisterende anstalter i Grønland ikke er egnede til at huse forvaringsdømte, dels fordi der ikke er de nødvendige behandlingsmuligheder, dels fordi sikkerheden ikke er tilstrækkelig. Det anførte gælder dog ikke for så vidt angår forvaringsdømte, der som led i udslusning administrativt er overført fra Anstalten ved Herstedvester til en åben anstalt i Grønland. I notat af 25. april 2012 udarbejdet af Direktoratet for Kriminalforsorgen til brug for sagens behandling ved Højesteret hedder det: Rigsadvokaten har anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om at besvare følgende spørgsmål i advokat Wilhelm Mallings skrivelser af 3. april og 12. april 2012 samt i Rigsadvokatens skrivelse af 20. april 2012: 1. Det bedes oplyst og i bekræftende fald i hvilket omfang de i Grønland forvarede har ledsaget eller uledsaget udgang, og om en eller flere er beskæftiget uden for anstalterne. 2. Det bedes oplyst, om der er erfaring for, at forvarede i Grønland har begået ny kriminalitet under forvaringen i Grønland og i bekræftende fald i hvilket omfang, herunder om en sådan ny kriminalitet er begået i anstalten eller uden for denne. 3. Det bedes oplyst, om der er forvarede i Grønland, der er flygtet fra anstalterne og i bekræftende fald, om den forvarede under sådanne undvigelser har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. 4. I Kriminalforsorgens skrivelse af 11. april 2012 til Rigsadvokaten anføres det på side 2, at der fra medio 2012 vil være etableret adgang til misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat. Det bedes oplyst, om denne misbrugsbehandling omfatter alkoholistbehandling, og om denne behandling vil blive tilbudt de forvarede. Hvis det sidste spørgsmål besvares benægtende, bedes det oplyst med hvil-

9 - 9 - ken begrundelse en sådan misbrugsbehandling ikke vil komme til at omfatte de forvarede. 5. Under hvilke forhold vil en dom til (tidsbestemt) anstaltsanbringelse i Grønland som udgangspunkt blive fuldbyrdet, og i hvilket omfang vil den domfældte kunne få tilladelse til udgang, herunder udgang til arbejde. Direktoratet kan efter høring af Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland oplyse følgende. Ad 1. Ingen af de 5, der for tiden afsoner en dom til forvaring i Grønland, har på nuværende tidspunkt tilladelse til hverken ledsaget eller uledsaget udgang, herunder i forbindelse med beskæftigelse uden for anstalterne. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har imidlertid oplyst, at nogle af de forvaringsdømte tidligere under afsoningen i en række tilfælde har afviklet ledsaget udgang. De pågældendes tilladelse til ledsaget udgang blev imidlertid tilbagekaldt, efter at man blev opmærksom på, at der ikke som foreskrevet i bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om forvaring, der fuldbyrdes i Grønland, og bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner var foretaget høring af politiet og Rigsadvokaten forud for udgang. Spørgsmålet om ledsaget udgang til nogle af de forvaringsdømte er for tiden under behandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen i Grønland. Ad 2. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at ingen af de 5 nævnte forvaringsdømte under anbringelsen har begået ny kriminalitet uden for anstalterne. Det er imidlertid oplyst, at én af de forvaringsdømte er blevet sigtet for vold mod en medindsat begået inde i anstalten. Sagen verserer fortsat hos politiet. Ad 3. Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der for så vidt angår de 5 nævnte forvaringsdømte ikke har været tilfælde af undvigelse eller uretmæssig bortgang fra anstalterne. Ad 4. Den planlagte misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat omfatter behandling mod alkoholmisbrug og misbrug af euforiserende stoffer. Der er tale om et behandlingstilbud til alle indsatte, herunder også forvaringsdømte. Det bemærkes i den forbindelse, at Kriminalforsorgen i Grønland til brug for etablering af misbrugsbehandling i anstalterne i Nuuk og Ilulissat har indgået en aftale med behandlingsstedet Katsorsaavik (hovedsæde i Nuuk). Opstart af misbrugsbehandlingen var oprindelig planlagt til april 2012, men Katsorsaavik har efterfølgende udskudt dette til august I den forbindelse har Katsorsaavik endvidere oplyst, at der ikke vil blive etableret primær misbrugsbehandling i Anstalten i Ilulissat på grund af manglende tilbagemelding fra Qaasuitsup Kommune omkring samarbejde. Der vil dog eventuelt

10 kunne etableres et misbrugsbehandlingsrejsehold, ligesom der i forhold til forvaringsdømte, som måtte ønske misbrugsbehandling, vil være mulighed for midlertidig overførsel til Anstalten i Nuuk med henblik på behandling. Ad 5. Direktoratet kan oplyse, at man på nuværende tidspunkt kun har åbne anstalter i Grønland. I modsætning til i Danmark er de grønlandske anstalter ikke omgivet af en ringmur eller anden perimetersikring, fx indhegning. I Anstalten i Nuuk har man dog et sikret gårdtursareal, der er omkranset af pigtråd og kameradækning i hele gårdtursarealet. De øvrige anstalter har gårdtursarealer, der enten er omkranset af trådnet eller høje mure. Anstalternes yderdøre er endvidere låste, ligesom alle, der skal ind i anstalten, skal igennem en sluse. Det er endvidere et særligt træk ved anstalterne i Grønland, at anbringelsen i mindst muligt omfang afskærer den dømte fra det omkringliggende samfund, hvorfor beskæftigelse og aktiviteter i fritiden så vidt muligt sker uden for anstalten. I overensstemmelse med ovenstående følger det af kriminallovens 197, stk. 1, at fuldbyrdelse af en foranstaltning med anstaltsanbringelse som hovedregel sker i åben afdeling. Efter 197, stk. 2, kan fuldbyrdelsen efter stk. 1 som noget nyt (fra 1. januar 2010, hvor kriminalloven trådte i kraft) dog ske i halvlukket regi, hvis den pågældende er dømt for grovere personfarlig kriminalitet, og hensynet til retshåndhævelsen taler imod anbringelse i åbent regi. Dette indebærer ifølge forarbejderne til kriminalloven, at dømte, der har begået grov personfarlig kriminalitet, af hensyn til ofret og lokalsamfundet i en periode efter dommen kan anbringes i halvlukket regi uden mulighed for at få tilladelse til beskæftigelse uden for anstalten eller tilladelse til udgang i øvrigt, medmindre særlige forhold taler derfor, jf. kriminalovens 214, stk. 2. Der har endnu ikke været tilfælde, hvor der af direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland er truffet afgørelse om fuldbyrdelse i halvlukket regi. Efter 197, stk. 3, kan fuldbyrdelsen endvidere ske i lukket afdeling, hvis den dømte efter tidligere afsoning senest er løsladt fra lukket afdeling, fordi betingelserne for overførsel til åben afdeling ikke var opfyldt. Mulighed for fuldbyrdelse i lukket afdeling disciplinærafdeling og forvaringsafdeling - i Grønland er endnu ikke etableret og vil først kunne ske i forbindelse med opførelsen af en ny lukket anstalt i Nuuk, som på nuværende tidspunkt forventes klar til ibrugtagning i Udgang Det følger af kriminallovens 211, stk. 1, at en indsat i åben afdeling så vidt muligt skal være beskæftiget uden for institutionen. Dette gælder dog ikke for indsatte anbragt i halvlukket regi, jf. 214, stk. 2, som omtales nedenfor. Afgørelse om tilladelse til beskæftigelse uden for institutionen træffes efter bestemmelserne i 214. Det følger af kriminallovens 214, stk. 1, at en indsat kan få tilladelse til udgang, når udgangsformålet er rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, behandlingsmæssige, familiemæssige eller andre personlige hensyn. Det er en betingelse for tilladelse til udgang, at der ikke er bestemte grunde til at antage, at den indsatte i forbindelse med udgang vil begå ny kriminalitet, unddrage sig den fortsatte fuldbyrdelse, eller

11 at tilladelsen på anden måde vil blive misbrugt, ligesom hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt må tale imod tilladelse til udgang, jf. 214, stk. 1, nr. 2 og 3. Der er i medfør af bl.a. kriminallovens 214, stk. 7, udstedt en bekendtgørelse (nr af 9. december 2009) om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen). I bekendtgørelsen er der bl.a. fastsat regler om høring af politiet m.v. forud for udgang, tidspunktet for første udgang, vilkårsfastsættelse m.v. Udgang med henblik på besøg hos bestemte personer Efter udgangsbekendtgørelsens 21, stk. 1, kan indsatte i åbent regi få udgang for at besøge bestemte nærstående personer. Udgang med henblik på besøg hos en nærstående person bør dog nægtes, hvis besøget ikke findes formålstjenligt. Denne udgangsform tager sigte på den indsattes opretholdelse af kontakten til nærstående personer, dvs. ægtefælle, eller samlever, børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og eventuelt andre personer, til hvem den indsatte har en sådan tilknytning, der ganske kan sidestilles med de nævnte familiebånd. En tilladelse til udgang meddeles i almindelighed som tilladelse til dagudgang eller tilladelse til aftenudgang. I særlige tilfælde, herunder når den indsatte er tæt på at blive løsladt, kan der gives tilladelse til overnatning uden for institutionen, jf. 21, stk. 3. Der kan først meddeles tilladelse til udgang efter 21, når en tiendedel af anstaltstiden er udstået. Tilladelse til dagudgang og aftenudgang forudsætter endvidere, at den dømte har opholdt sig i henholdsvis 4 og 8 uger i institutionen, jf. 22, stk. 1 og 2. Kravet om, at den indsatte skal have opholdt sig en vis periode i institutionen, giver anstalten mulighed for at lære den indsatte bedre at kende, inden man skal vurdere, om det ud fra kendskabet til den pågældende er forsvarligt at tillade udgang. Ved afgørelse af, om udgang skal ske med eller uden ledsagelse fra institutionen, tages der hensyn til formålet med udgangen og risikoen for misbrug. Udgang fra åbent regi gives i almindelighed uden ledsagelse, mens udgang fra halvlukket regi eller lukket afdeling i almindelighed kun vil kunne tillades med ledsagelse. Der henvises til udgangsbekendtgørelsens 4. Udflugter m.v. Efter udgangsbekendtgørelsens 25 kan indsatte i åbent regi endvidere lejlighedsvis gives tilladelse til udflugter eller til arrangementer, hvortil der er offentlig adgang, eller til deltagelse i klubvirksomhed, medmindre generelle ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør sådan udgang utilrådelig. Efter 26, stk. 1 og 2, forudsætter udgang til udflugter m.v., at en tiendedel af anstaltstiden er udstået, ligesom dagudgang og aftenudgang, herunder til udflugter, først kan opnås efter henholdsvis 4 og 8 ugers ophold i institutionen. Udgang med henblik på beskæftigelse, undervisning m.v., herunder udstationering Efter udgangsbekendtgørelsens 27 kan indsatte i åbent regi bl.a. få tilladelse til udgang, herunder i form af ophold uden for institutionen (udstationering), når det findes formålstjenligt med henblik på beskæftigelse hos arbejdsgiver eller deltagelse i undervisning. Udgang kan også tillades, når det i øvrigt må anses for formålstjenligt med henblik på at formidle overgangen til løsladelsen.

12 Tilladelse til udgang efter 27 forudsætter, at den indsatte har udstået en tiendedel af anstaltstiden. Det er endvidere en betingelse for tilladelse til dagudgang og aftenudgang, at den indsatte har opholdt sig henholdsvis 4 og 8 uger institutionen. Tilladelse til udstationering kan først opnås efter 8 ugers ophold i institutionen. Der henvises til udgangsbekendtgørelsens 29. Udgang til særlige formål Efter udgangsbekendtgørelsens 18 kan indsatte endvidere få udgang i anledning af nogle helt særlige indtrufne omstændigheder, f.eks. besøg hos nærstående personer, der er alvorligt syge, eller for at være til stede ved en nærstående persons begravelse. Der er ingen tidsmæssige betingelser forbundet med tilladelse til udgang efter 18. Retsgrundlag Den tidligere gældende kriminallovs 102 lød således: 102. Når det må anses for påkrævet for at forebygge, at tiltalte begår yderligere lovovertrædelser, eller nødvendigt at hensyn til den almindelige lovlydighed, kan tiltalte dømmes til anbringelse i anstalt. Tiden for anbringelsen, som ikke kan overstige 10 år, fastsættes i dommen. Stk. 2. En person kan dog dømmes til anbringelse på ubestemt tid, hvis 1) Han findes skyldig i drab, røveri, voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i 70 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og 3) anbringelse på ubestemt tid findes påkrævet for at forebygge denne fare. Stk. 3. Anses en person, der er omfattet af stk. 2, på grund af psykisk abnormitet uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver sådan anbringelse ikke tilstrækkelig sikkerhed, kan han dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. 103, stk. 2 og 3, 104, stk. 4, og 108 finder herved tilsvarende anvendelse. I det pågældende lovforslags bemærkninger til bestemmelsen hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, sp. 3547f): Til 102, stk. 2. Anbringelse i anstalt på ubestemt tid har i praksis kun fundet sted i tilfælde, der ville være omfattet af reglerne i straffelovens 70. Under hensyn hertil og til, at tidsubestemt anbringelse også i Grønland kun bør finde sted, når der er tale om meget alvorlige forhold, er lovforslaget ændret, således at det svarer til straffelovens regler.

13 Bestemmelsen giver ikke retten mulighed for at træffe bestemmelse om anbringelse i forvaring i Danmark. Dette kan alene ske efter reglerne i 102, stk. 3. Til 102, stk. 3. Anstalten for domfældte i Godthåb er ikke indrettet til at modtage lovovertrædere, der i længere tid skal holdes afsondret fra omverdenen. De indsatte arbejder i næsten hele anstaltstiden om dagen uden for anstalten. Der er endvidere ikke ved anstalten ansat en læge i psykiatri. Den psykiatriske overlæge ved Dronning Ingrids Hospital yder dog en vis bistand over for de indsatte i anstalten. Der vil derfor kunne forekomme tilfælde, hvor det allerede inden domsafsigelsen vil være åbenbart, at den pågældende vil være omfattet af 102, stk. 2, men hvor anbringelse i anstalten i Grønland vil være uhensigtsmæssig. Der foreslås derfor som 1. pkt. indsat en bestemmelse, der giver retten mulighed for at dømme den pågældende til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Som nævnt er det en forudsætning, at tiltalte er omfattet af 102, stk. 2, d.v.s. at de betingelser foreligger, som efter den danske straffelov kræves for dom til forvaring. Dom til forvaring har hidtil ikke været kendt i det grønlandske foranstaltningssystem, og justitsministeriet har derfor fundet det rigtigst ikke at indføre dette begreb i den grønlandske kriminallov. I stedet er anvendt udtrykket anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Inden for rammerne af det eksisterende anstaltssystem i Danmark sigtes der hermed til anstalten ved Herstedvester. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke giver hjemmel for anbringelse i fængsel i Danmark. Kriminallovens 161 og 241 lyder således: 161. Forvaring på ubestemt tid kan anvendes, hvis 1) gerningsmanden findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i 98 nævnte art, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om den pågældende, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at den pågældende frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og 3) anvendelse af forvaring er nødvendig for at forebygge denne fare. Stk. 2. Må gerningsmanden på grund af psykisk afvigelse, der ikke er af den i 156, stk. 1, omhandlede karakter, anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver en sådan anbringelse i anstalt i Grønland, eller giver en sådan anbringelse ikke tilstrækkelig sikkerhed, kan den pågældende dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan bestemme, at personer, der i medfør af stk. 2, er dømt til anbringelse i anstalt i Danmark, skal overføres

14 til anstalt i Grønland, når det må anses for formålstjenligt og foreneligt med hensynet til retssikkerheden. Viser den dømte sig uegnet til ophold i anstalt i Grønland, eller viser denne anbringelse sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at den pågældende skal tilbageføres til anstalt i Danmark. Stk. 4. Retten kan bestemme, at en person, som er idømt forvaring efter 161, stk. 1, skal overføres til en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark, hvis anstaltsanbringelse i Grønland viser sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed. 148, stk. 3, og 161, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Justitsministeren kan ved bekendtgørelse ophæve 148, stk. 3, og 161, stk Forvaring efter kapitel 34 fuldbyrdes efter bestemmelserne i kapitel 43 om fuldbyrdelse af domme med anstaltsanbringelse, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Forvaring fuldbyrdes normalt i en særlig forvaringsafdeling. Stk. 3. Under ophold i forvaringsafdeling har den indsatte ikke tilladelse til beskæftigelse uden for anstalten og ikke tilladelse til udgang i øvrigt. Udgang kan dog tillades som led i et udslusningsforløb, eller når særlige forhold i øvrigt taler derfor. Stk. 4. Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland fastsætter regler om fuldbyrdelse af forvaring, herunder om behandlingen af sager vedrørende tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning, og om gennemførelse af tilsyn m.v. efter kapitel 40. I det pågældende lovforslags bemærkninger til bestemmelserne hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, s og 1697f): Til 161 Bestemmelsen i stk. 1 angiver betingelserne for at afsige dom til forvaring og svarer med en enkelt terminologisk ændring til den gældende bestemmelse om tidsubestemt anstaltsanbringelse i kriminallovens 102. Det er desuden præciseret, at forvaring er tidsubestemt. I stk. 2 foreslås indsat en overgangsbestemmelse svarende til den gældende bestemmelse i kriminallovens 102, stk. 3, som giver adgang til anbringelse af den dømte i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark (det vil for tiden sige Anstalten ved Herstedvester). Bestemmelsen forudsættes ophævet i forbindelse med etablering af en forvaringsanstalt i Grønland, jf. nærmere det foreslåede stk. 5. Det foreslåede stk. 3, der ligeledes har karakter af en overgangsbestemmelse, jf. stk. 5, svarer til den gældende bestemmelse i kriminallovens 102, stk. 4, om adgange til administrativ udstationering til Grønland af personer, der er dømt til tidsubestemt anbringelse på en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark.

15 Den foreslåede bestemmelse i stk. 4 giver adgang til at overføre forvaringsdømte placeret i Grønland til en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark, hvis anstaltsanbringelse i Grønland viser sig ikke at give tilstrækkelig sikkerhed. Bestemmelsen, der svarer til den gældende bestemmelse i kriminallovens 104, stk. 2, 2. pkt., forudsættes ligeledes ophævet i forbindelse med etablering af en forvaringsafdeling i Grønland. I stk. 5 foreslås indsat en bemyndigelse til justitsministeren til ved bekendtgørelse at ophæve 148, stk. 3, og 161, stk. 2-4, i forbindelse med etablering af en forvaringsafdeling i Grønland og det deraf følgende ophør med nedsendelse af dømte til Anstalten ved Herstedvester. Til 241 Bestemmelsen vedrører gennemførelse af foranstaltninger over for farlige kriminelle (forvaringsdømte) og er behandlet i betænkningens afsnit XVI, kap Efter den foreslåede bestemmelse gennemføres forvaringsdomme domme til anbringelse i anstalt på ubestemt tid over for farlige kriminelle efter de almindelige regler om fuldbyrdelse af domme med anstaltsanbringelse, jf. stk. 1, der dog indeholder en henvisning til bestemte fravigelser fra hovedreglen. Således fuldbyrdes forvaring normalt i særlig forvaringsafdeling, jf. stk. 2. Indtil en særlig forvaringsafdeling som foreslået er indrettet i eller i forbindelse med anstalten i Nuuk, vil anbringelse som hidtil skulle ske i Anstalten ved Herstedvester i Danmark. Udtrykket normalt i stk. 2 indebærer, at en forvaringsdømt som hidtil forudsættes udsluset ved overførsel til anden institution. Desuden vil den forvaringsdømte som udgangspunkt ikke have tilladelse til at færdes uden for anstalten, jf. stk. 3. Den forvaringsdømtes forhold forudsættes behandlet efter særlige sagsbehandlingsregler, fastsat af Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland, jf. stk. 4. Højesterets begrundelse og resultat Efter en samlet vurdering af karakteren af de begåede forhold sammenholdt med de lægelige oplysninger og oplysningerne om tidligere kriminalitet tiltræder Højesteret, at T må antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Højesteret finder, at forvaring på ubestemt tid er nødvendig for at forebygge denne fare, idet en tidsbestemt anbringelse i anstalt ikke kan antages at være tilstrækkelig. Højesteret tiltræder herefter, at T er idømt forvaring, jf. kriminallovens 161, stk. 1.

16 Efter kriminallovens 161, stk. 2, er der hjemmel til i forbindelse med dom til forvaring at dømme til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, hvis den pågældende på grund af psykisk afvigelse må anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller hvis anbringelse i anstalt i Grønland ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Det er i forarbejderne til den gældende kriminallov forudsat, at hidtidig praksis med hensyn til, om en person, der idømmes forvaring, skal anbringes i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, videreføres, indtil hjemlen i 161, stk. 2, ophæves efter en forventet etablering af en forvaringsafdeling i Grønland, jf. herved 161, stk. 5. Højesteret finder, at det efter Retslægerådets udtalelse må lægges til grund, at T er personlighedsmæssigt betydeligt afvigende, og at hans personlighedsmæssige egenart er medvirkende årsag til, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. På den anførte baggrund samt under hensyn til de lægelige oplysninger i øvrigt og Kriminalforsorgens oplysninger om de nuværende behandlingsmuligheder ved anbringelse i anstalt henholdsvis i Grønland og i Danmark finder Højesteret, at T på grund af psykisk afvigelse må anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, og han dømmes derfor til anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, jf. kriminallovens 161, stk. 2. T har fortsat været tilbageholdt under anken. Thi kendes for ret: Ammassalik Kredsrets dom stadfæstes, således at T dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Statskassen skal betale sagens omkostninger for kredsretten, Grønlands Landsret og Højesteret.

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Forvaring i dansk strafferet 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Kriminalitetskrav Alvorlig voldsforbrydelse, drab Voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse Frihedsberøvelse Brandstiftelse Røveri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 294/2016 A (advokat Claus Bonnez, beskikket) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 Sag 167/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Rørdam) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Næstved den 5. maj 2010 og af Østre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 17. marts 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 035/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-NUU-KS 0216-2015) Anklagemyndigheden mod Tiltalte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere