DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008."

Transkript

1 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager Karlslunde Telefon: 114 Direkte: Lokal: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september Til stede: Jacob Olsen, pk. afgående leder af lokalpolitiet i Karlslunde (JOL) Brian Bang-Rasmussen, tilgående leder af lokalpolitiet i Karlslunde (BB) Bente Johansen, leder af visitation/koordinationsafd. (BJ) Jette Westergreen, socialchef (JW) Ole Eilersen, SSP (OE) Birthe Lukas, formand for Solrød Idrætsunion (BL) Børge Råsthøj, formand for Solrød Ældreråd (BR) Kim Lech, vpk. Leder af vold/borgervendt Karlslunde politi (KL) (referent) Fraværende: Leder af beredskabet i Køge Henning Petersen, formand for Solrød Center forening (afgået) Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line 1. Godkendelse af JOL Godkendt dagsorden JOL orienterede indledningsvis om en lederrokade i lokalpolitiet, hvilket medfører, at han træder ud af lokalrådet og afløses af vpk. Brian Bang-Rasmussen, der er ny leder af Lokalpolitiet i Karlslunde, der herefter blev præsenteret. 2. Godkendelse af JOL Godkendt med flg. bemærkninger: referat af sidste Ad pkt. 3) møde JOL oplyste, at det er endeligt vedtaget, at fyrværkerikampagner overgår til Beredskabsstyrelsen. Status Ad pkt. 5) JOL forespurgte om, hvorvidt borgmesteren

2 Side 2 har fremlagt handleplanen for den kriminalitetsforebyggende indsats i byrådet. OE oplyste, at den var fremlagt og godkendt og ikke havde givet anledning til bemærkninger. 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen JOL Ad pkt. 6) OE oplyste, at man har udskudt arbejdet vedr. ansættelse/uddannelse af kommunale medarbejdere i forebyggelsessekretariatet pga. manglende økonomi. Nyt forslag: Medarbejdere fra politiets præventive sekretariat, der bl.a. kan deltage i Krimteammøder. Denne løsning er p.t. foreslået over en 2-årig periode, hvorefter spørgsmålet atter drøftes. JOL bemærkede hertil, at der i det præventive sekretariat kun er 4 medarbejdere, der skal dække 10 kommuner, hvilket vil medføre en ringe indsats. JW oplyste, at kommunen kun har 1 integrationskoordinator og ikke flere som anført i referatet. JOL gennemgik bilag vedr. kriminalitetsudviklingen i Solrød kommune for 1. halvår 2008 sammenlignet med 1. halvår Statistikken viste, at der har været et mindre fald i indbrud i villaer, mens der har været en større stigning af sager vedr. hærværk. Herudover var tallene på nogenlunde på niveau. KL oplyste forespurgt, at graffitihærværk ikke er medtaget i statistikken, da det optages på særskilt journr. OE ønskede, at graffitihærværk fremover tilføres listen, da det er et voksende problem i kommunen. BR oplyst, at vagtordningen i Solrødcentret ikke fungerer så godt efter hans opfattelse fordi vagterne ikke er faste, men for løst tilknyttede, således at de ikke har det fornødne kendskab til uromagerne mv. Bl.a. er der flere eksempler på, at ældre har fået stjålet deres dankort, der efterfølgende er blevet misbrugt. JOL forklarede, at tricktyveri er et område m. stor fokus for politiet. Ofte begået af

3 Side 3 4. Orient. Om politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats JOL østeuropæiske bander. BL foreslog, at der udsendes advarsler mod tyverier via centrets højttalere. OE oplyste, at der eksisterer en tlf.kæde blandt de handlende, der anvendes, når der konstateres tyverier el. lign. Der var enighed om, at man ønsker at få tricktyverier tilført listen. KL oplyste hertil, at tricktyverier journaliseres under forskellige gerningskoder afhængig af arten af tyveriet, hvilket kan vanskeliggøre en reel statistik på området. Det blev vedtaget, at listen fremover også skal indeholde statistik for bedrageri stjålne dankort, da det er disse tal, man finder interessante. JOL orienterede slutteligt om nogle konkrete sager i kommunen. Emnet Politi og muslimske miljøer blev drøftet. BB orienterede om cirkulæreskrivelsen fra justitsministeriet vedr. samarbejdet ml. politiet og muslimske lokalmiljøer. Han forklarede, at det er vigtigt at myndighederne sætter fokus på kulturforståelse og undgår en radikalisering af de unge m. anden etnisk baggrund, idet dette kan være medvirkende til, at de unge søger mod de ekstremistiske miljøer. Spørgsmålet om anmeldelsestilbøjeligheder el. mangel på samme, samt årsagen hertil, i de etniske miljøer blev drøftet. Herudover forslag om en styrkelse af rollemodeller blandt gademedarbejderne. BB oplyste videre, at man i Solrød umiddelbart ikke har samlingssteder i form af moskeer el. lign. disse findes fortrinsvis i Kbh. Han oplyste, at alle lokalpolitiledere pr. 1. nov. 08 skal udarbejde en skriftlig redegørelse for, hvad man hos kommune og politi har gjort for at fremme samarbejdet vedr. de muslimske miljøer og anmodede i den forbindelse kommunen om at redegøre for deres tiltag. JW var i tvivl om, hvad kommunen præcis skulle redegøre for, hvortil BB oplyste, at der skulle redegøres for, om der var foretaget konkrete tiltag i henhold til justitsministeriets

4 Side 4 5. Orientering fra kommunen cirkulæreskrivelse. På sigt skal det udmunde sig i udfærdigelse af en konkret handleplan på området. JOL oplyste, at det tidligere var primært politiet, der formidlede oplysninger om radikalisering af unge muslimer, men at man nu ønsker at inddrage såvel andre myndigheder som borgerne for at få så mange oplysninger som muligt. Det skal meldes ud, at der er fokus på radikalisering i miljøet, således, at der fra alle sider kan tilgå relevante oplysninger for at imødegå problemet. Der var blandt mødedeltagerne enighed om, at grænsen mellem videreformidling og dyneløfteri kan være problematisk. BR oplyste, at man har oprettet et kulturelt samråd, hvor sådanne ting drøftes. BB syntes, at det var en god ide og netop et eksempel på en slags handleplan. OE OE oplyste, at der er store problemer m. ulovlige knallerter i kommunen og ønskede i den forbindelse mere fokus på problemet fra politiets side. JOL orienterede om nye regler på området vedr. knallerter, bl.a. et rullefelt, der fremover skal anvendes i stedet for at adskille knallerterne, samt udvidede mulighed for beslaglæggelse. Rygtet har allerede spredt sig blandt de unge. Der vil i løbet af efteråret blive iværksat en særlig indsats mod ulovlige knallerter. OE orienterede om problemer vedr. brug og salg af hash, specielt blandt nogle unge fra Ølby, der holder til i Havdrup. Man samarbejder m. Køge Kommune om problemet. Man har endvidere planer om at genoptage samarbejdet på tværs af kommunerne Køge Bugt Linien. Han foreviste en ny udgave af Rusmiddel- Guiden, der henvende sig til både unge og deres forældre. Kommunen har startet en pigegruppe til hjælp for ensomme piger, som er et overset problem. Gruppen har bl.a. til formål at forebygge seksuelle overgreb på disse piger.

5 Side 5 6. Orientering fra repræsentanter for øvrige lokalsamfund 7. Drøftelse, herunder evaluering af iværksatte tiltag og projekter 8. Drøftelse af kommende tiltag og projekter BL oplyste, at man opprioriterer indsatsen i nattelivet bl.a. ved ansættelse af 10 nye natteravne. Man underretter politiet tlf., når man går ud om aftenen. Der er stor velvilje fra politiet, men man har store problemer med at komme igennem til Vagtcentralen hos politiet. KL oplyste, at man også kan kontakte lokalpolitiet og få oplysninger om relevante aktiviteter via politiets aktivitetskalender. BL oplyste videre, at man vil tage OEs oplysninger om hashproblemer op på møderne med forældre og natteravne. OE foreslog hertil, at der blev udarbejdet et uddannelsesforløb for natteravnene, hvorunder bl.a. symptomer på hashmisbrug kunne være e del af undervisningen. Intet Ad pkt Eventuelt OE oplyste, at der er kommet nyt materiale fra det kriminalpræventive råd: Rapport om det lokalpræventive arbejde. Han havde p.t. ikke modtaget materialet, men vil videresende det til lokalrådets medlemmer, når det modtages. BJ henviste til det kriminalpræventive råds hjemmeside (www.dkr.dk), hvor man har samlet alle oplysninger fra hele landet vedr. kriminalpræventivt arbejde, herunder alle kommunernes projekter o.lign., således at det fungerer som en stor vidensbank. Dato for næste møde fastsat til 4. december 2008 kl Ref. Kim Lech

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00

Referat IntegrationsrådetUformelt brainstormingmøde Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Tilstedeværende Medlemmer: Bilal Titrek (indtil kl. 18.30), Faizan Akbar,

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere