DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008"

Transkript

1 Punkt 6.g. Tilsynsmøde ENGROS 12/07315 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab DONG Energy Gasforsyning A/S for kalenderåret Energitilsynet skal i medfør af lovkravene i naturgasforsyningsloven regulere de tre forsyningspligtige naturgasselskaber DONG Energy Gasforsyning A/S (DONG), HMN Gassalg A/S (HMN) og Naturgas Fyn Forsyning A/S (NGF). Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist Energitilsynets afgørelse vedrørende efterreguleringen af NGF for året Ophævelsen af denne afgørelse skyldtes blandt andet væsentlige mangler ved Energitilsynets reguleringsmetode. Sekretariatet har derfor udarbejdet en ny metode, som sekretariatet på baggrund af Energiklagenævnets hjemvisning foreslår anvendt i forbindelse med efterreguleringen i perioden Denne metode beskrives i detaljer i rammenotatet tilhørende denne sag. 3. Energitilsynet skal i forbindelse med efterreguleringen vurdere selskabernes omkostningseffektivitet. I denne effektivitetsvurdering skal Energitilsynet inddrage de faktiske forhold på naturgasmarkedet, og herunder tage hensyn til forskelle i selskabernes størrelse og de mulige stordriftsfordele, som visse forsyningspligtige naturgasselskaber kan have. 4. Sekretariatet foreslår, at effektivitetsvurderingen af DONG s gasindkøb tager udgangspunkt i, hvorvidt DONG har foretaget sine gasindkøb på markedsbestemte vilkår. Sekretariatet vurderer, at DONG for året 2008 har foretaget sine gasindkøb på markedsbestemte vilkår. 5. Sekretariatet foreslår, at effektivitetsvurderingen af DONG s øvrige omkostninger tager udgangspunkt i en benchmarking af DONG s gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. kunde i 2008 mod det samlede antal observationer på administrationsomkostninger pr. kunde i perioden Denne benchmarking tildeler DONG et positivt effektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger på 103 DKK/kunde. Dette

2 2/18 svarer til et samlet positivt effektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger på DKK. 6. Energitilsynet skal i forbindelse med efterreguleringen tildele det enkelte selskab et rimeligt overskud, dette overskud skal fastsættes ud fra en konkret vurdering. Det fremgår af naturgasforsyningsloven, at omsætningens størrelse, effektivitet på gasindkøb samt effektivitet på øvrige omkostninger skal inddrages. Herudover foreslår sekretariatet endvidere, at inddrage elementet CAPM forrentning af indskudskapital, der er en almindelig anerkendt finansiel model. Yderligere foreslår sekretariatet, at det rimelige overskud bør korrigeres i forhold til dokumenterede skattebetalinger. 7. Efter en samlet vurdering finder sekretariatet i den konkrete sag, at det overskud, som DONG kan indregne i priserne, udgør ( ) DKK før skat. Afgørelse 8. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om følgende: At godkende DONG Energy Gasforsyning A/S prisfastsættelse for året 2008 i medfør af naturgasforsyningslovens 37 b, stk. 2, jf. stk. 1, og 37, stk. 1. Godkendelsen ledsages af følgende vilkår: -At DONG Energy Gasforsyning A/S realiserede overskud kan fastsættes til at udgøre ( ) DKK. DONG Energy Gasforsyning A/S rimelige overskud før skat ikke kan udgøre mere end ( ) DKK i 2008, hvorved DONG skal efterreguleres med DKK i 2008.

3 3/18 Sagsfremstilling 10. Denne sag vedrører efterreguleringen af DONG Energy Gasforsyning A/S for kalenderåret Baggrund for efterreguleringen 11. Energitilsynet skal i medfør af lovkravene i naturgasforsyningsloven (NGFL 1 ) regulere de tre forsyningspligtige naturgasselskaber DONG Energy Gasforsyning A/S (DONG), HMN Gassalg A/S (HMN) 2 og Naturgas Fyn Forsyning A/S (NGF) Nedenfor vil de faktiske omstændigheder vedrørende efterreguleringen af DONG for året 2008 blive gennemgået. 13. I dette notats vurderingsafsnit vil sekretariatet foretage en konkret vurdering af DONG s rimelige overskud for året I denne vurdering vil sekretariatet inddrage de saglige hensyn, som følger af bestemmelserne i NGFL. 14. I rammenotatet tilhørende denne sag gennemgår sekretariatet for det første sagsforløbet vedrørende efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2004, 2005, 2006 og 2007, og for det andet gives der en detaljeret beskrivelse af den overordnede metode og de principper, som sekretariatet på baggrund af Energiklagenævnets hjemvisning 4 af Energitilsynets praksis for efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskaber foreslår anvendt i forbindelse med efterreguleringsafgørelserne for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og Anmeldte regnskabstal 15. DONG har i medfør af bestemmelserne i NGFL 40, stk. 1, anmeldt selskabets reguleringsregnskab for kalenderåret 2008 herunder faktisk afsætning og priser, omkostninger til gasindkøb og øvrige omkostninger 5, gasindkøbskontrakt og serviceaftaler. 16. Det fremgår af anmeldelsen, at DONG i kalenderåret 2008 har forsynet kunder med en afsætning på m3 gas. 1 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, som senest ændret ved lov nr. 576 af 18. juni I 2011 ændrede selskabet navn fra HNG Midt-Nord Salg A/S til HMN Gassalg A/S. 3 I 2009 ændrede selskabet navn fra Statoil Gazelle Forsyning A/S til Gazelle Forsyning A/S. I 2010 ændrede selskabet navn fra Gazelle Forsyning A/S til NGF Gazelle Forsyning A/S. I 2011 ændrede selskabet navn fra NGF Gazelle Forsyning A/S til Naturgas Fyn Forsyning A/S. 4 Energiklagenævnets sag j.nr , klage fra Statoil Gazelle Forsyning A/S over Energitilsynets afgørelse af 22. juni 2009 om efterregulering for året Vedlagt som bilag nr. 3 i denne sag. 5 Øvrige omkostninger dækker over alle selskabets udgifter bortset fra udgifter til gasindkøb.

4 4/ Selskabet har haft en omsætning på DKK, dette beløb indeholder også distributionsindtægter, som DONG opkræver på vegne af DONG Gas Distribution A/S. DONG havde i 2008 en omsætning på DKK ekskl. distributionsindtægter, hvilket resulterer i en gennemsnitlig salgs-gaspris 6 på 3,56 DKK/m DONG s omkostninger til gasindkøb udgør DKK, hvilket svarer til en gennemsnitlig gasindkøbspris på 3,49 DKK/m3. Selskabets øvrige omkostninger udgør DKK, hvilket svarer til en gennemsnitlig øvrig omkostning på 275 DKK/kunde. Endelig har DONG realiseret et underskud på DKK, hvilket resulterer i en indtjening på (-0,11) DKK/m3 eller (-172) DKK/kunde. Tabel 1: DONG s anmeldte reguleringsregnskab 2008 Kunder Afsætning (m3) Omsætning (DKK) Omkostninger til gasindkøb (DKK) Øvrige omkostninger (DKK) Realiseret overskud (DKK) ( ) Gns. salgspris (DKK/m3) 3,56 Gns. omk. gasindkøb (DKK/m3) 3,49 Gns. øvrige omk. (DKK/kunde) 275 Realiseret indtjening (DKK/ m3) (-0,11) Realiseret indtjening (DKK/kunde) (-172) Kilde: Energitilsynet. Omkostninger til gasindkøb 19. DONG har i reguleringsregnskabet for 2008 anmeldt omkostninger til gasindkøb på DKK. Da selskabet i samme år har haft en afsætning på m3, ligger de gennemsnitlige omkostninger til gasindkøb på 3,49 DKK/m3. Gasindkøbskontrakt 20. DONG har i 2008 indkøbt gas, transmission af gas samt gas-lagerbehov under en koncernintern kontrakt med DONG Naturgas A/S. 21. Aftalen blev indgået den 16. januar 2008, og kontraktperioden starter den 1. januar 2008 kl og udløber den 1. januar 2009 kl Gassen leveres i punktet ved overgangen fra transmissionssystemet til distributionssystemet (ab M/R-station). Aftalens volumenfleksibilitet er på 100 pct. 6 Gasprisen er inklusive udgifter til transmission, lager og abonnement og ekskl. distribution, moms og afgifter.

5 5/ DONG har oplyst, at aftalen er forhandlet med udgangspunkt i de gældende vilkår i HMN s indkøbsaftale med DONG Naturgas A/S på forhandlingstidspunktet. Aftalens gaspris følger prisudviklingen i Rotterdam gasolie og Rotterdam fuelolie, der begge er likvide markedshandlede produkter. Hvis prisen på Rotterdam gasolie og Rotterdam fuelolie stiger under kontraktperioden, vil aftalens gaspris også stige. Er prisen på Rotterdam gasolie og Rotterdam fuelolie derimod konstant under hele kontraktperioden, vil aftalens gaspris ligeledes være konstant i hele Øvrige omkostninger 23. DONG har i reguleringsregnskabet for 2008 anmeldt øvrige omkostninger på DKK. Da selskabet i samme år har haft en kundemasse på , ligger de gennemsnitlige øvrige omkostninger på 275 DKK/kunde. 24. Øvrige omkostninger dækker over alle selskabets omkostninger bortset fra omkostninger til gasindkøb. Øvrige omkostninger er sammensat af 1) administrationsomkostninger herunder omkostninger til serviceydelser samt løn og pension, 2) nettofinansieringsomkostninger og 3) afskrivninger. Administrationsomkostninger 25. DONG s anmeldte administrationsomkostninger udgør DKK. 26. DONG Energy Gasforsyning A/S har ingen ansatte, selskabets drift gennemføres ved køb af ressourcer og/eller ydelser fra det koncerninterne selskab DONG Energy Sales & Distribution A/S eller ved brug af eksterne samarbejdspartnere (fx revision eller advokatbistand). Størstedelen af DONG s administrationsomkostninger er relateret til koncerninterne administrationsaftaler. 27. DONG Energy Gasforsyning A/S har indgået fire forskellige kontrakter med DONG Energy Sales & Distribution A/S for at kunne få løst de administrative opgaver i selskabet. Sales & Distribution A/S varetog i 2008 følgende fem arbejdsområder for DONG Energy Gasforsyning A/S: Salgsrelaterede driftsopgaver Administrative opgaver Marketing Kundeproces opgaver Drift af økonomisystem Nettofinansieringsomkostninger 28. DONG s anmeldte nettofinansieringsomkostninger udgør ( ) DKK.

6 6/ De ( ) DKK fordeler sig på DKK vedrørende renteindtægter heraf udgør DKK koncerninterne renteindtægter og på DKK vedrørende renteudgifter heraf udgør 0 DKK koncerninterne renteudgifter. Afskrivninger 30. DONG s anmeldte afskrivninger udgør 0 DKK. Aktuel skat 31. DONG s omkostning til aktuel skat i selskabets årsrapport for 2008 er opgjort til ( ) DKK. Høring 32. Sekretariatet for Energitilsynet har den 26. oktober 2012 sendt et udkast til afgørelse vedr. efterreguleringen af DONG Energy Gasforsyning A/S for året 2008 i høring hos DONG. Sekretariatet har modtaget DONG s høringssvar den 9. november 2012 jf. bilag DONG finder, at følgende parametre, der indgår i vurderingen af det rimelige overskud, er fastsat meget lavt, da selskabet ikke, som forudsat af sekretariatet, har sikkerhed for dækning af nødvendige omkostninger ved effektiv drift. DONG anfører, at forsyningspligtselskabets opkrævning af en underdækning hos kunderne kan være vanskelig set i lyset af den stigende konkurrencesituation på gasmarkedet og den eventuelle ændring af den nuværende forsyningspligtregulering: a) Overskudsgrad på 1 pct. b) CAPM forrentningens risikotillæg på 3,15 pct. 34. Sekretariatet bemærker hertil, at dækning af nødvendige omkostninger ved effektiv drift ikke er en forudsætning, som sekretariatet opstiller. At et forsyningspligtselskab er sikret dækning af nødvendige omkostninger ved effektiv drift fremgår af de almindelige bemærkninger til lov nr. 449 af 31. maj Efter sekretariatets opfattelse skal vurderingen af risici og det rimelige overskud inddrage det forhold, at forsyningspligtselskaberne i medfør af lovgivningen er sikret dækning af omkostninger ved effektiv drift. 35. Det er DONG opfattelse, at en overskudsgrad på 1 % er urimeligt lav. DONG s bemærkninger om, at en overskudsgrad på 1 % er sat for lav deles også af HMN og NGF i deres høringssvar. Sekretariatet har taget disse bemærkninger til efterretning, og fastsætter overskudsgraden til 1,25 %, hvilket ligeledes fremgår af rammenotatet. 36. Sekretariatet bemærker endvidere, at det forhold, at lovgivningen vedrørende forsyningspligt på gasområdet foreslås ændret i lovforslag L58

7 fremsat den 14. november 2012 af Klima- Energi- og Bygningsministeren, ikke bør have indflydelse på Energitilsynets vurdering af efterreguleringen for perioden /18

8 8/18 Lovgrundlag 37. NGFL 7 1 beskriver de overordnede formål med loven. Disse skal også tages i betragtning ved reguleringen af de forsyningspligtige selskaber: 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas. 38. I bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag til lov nr. 449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000) fremhæves det, hvad målsætningen afspejler: Målsætningen afspejler hensynet til en balance mellem på den ene side overordnede samfundsmæssige forhold som forsyningssikkerhed og opfyldelse af miljømæssige forpligtelser og på den anden side hensynet til forbrugerne gennem forbrugerbeskyttelse og en sikker og billig naturgasforsyning. 39. I 28, stk. 1, og 28 c, stk. 1 og 2, findes generelle bestemmelser om bevillinger og bevillingspligtige selskaber. 28. Bevillinger i medfør af loven kan kun meddeles til ansøgere, der skønnes at have den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund. 28 c. Aftaler, som bevillingspligtige selskaber indgår med andre selskaber, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Selskaberne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for aftaler, der indgås af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk. 40. Det fremgår af bemærkningerne til 28, stk. 1 i lovforslag til lov nr. 449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000) at: ( ) Det fremgår af stk. 1, at bevillinger i medfør af loven kun vil kunne meddeles ansøgere, der skønnes at have den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund for at kunne udøve virksomheden på en for samfundet effektiv og økonomisk måde. ( ). 41. Vedrørende 28 c, stk. 1, fremgår af betænkning over forslag til lov nr. 494 af 9. juni 2004 (L236A/Ft.saml. 2003/2004) at: ( ) Bestemmelsen skal hindre, at de bevillingspligtige selskaber ved at købe dyrt eller sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne selskaber, hvilket vil stride mod lovens intentioner. 7 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, som senest ændret ved lov nr. 576 af 18. juni 2012.

9 9/ Vedrørende 28 c, stk. 2, fremgår af betænkning over forslag til lov nr. 494 af 9. juni 2004 (L236A/Ft.saml. 2003/2004) at: ( ) Selskaberne skal, når Energitilsynet begærer det, forelægge tilsynet tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Der kan eksempelvis være tale om købs-, salgs-, eller driftsaftaler af en vis økonomisk betydning med koncernforbundne selskaber eller andre. ( ) Dokumentationen skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om aftalerne er indgået på markedsvilkår. ( ). 43. De forsyningspligtige naturgasselskaber reguleres efter NGFL 37 b sammenholdt med 37 stk. 1 og stk. 2. Det bemærkes, at klima-, energi- og bygningsministeren aldrig har udnyttet hjemlen i stk. 3, og bestemmelserne i stk. 3 og stk. 4 er ikke relevante i denne sammenhæng. Det fremgår af bestemmelserne at: 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelse af priserne tages desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at selskaberne i kraft af en af denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers gældsforpligtelser. Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om beregning af driftsmæssige afskrivninger, opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, og de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1, herunder at indskudskapitalen ikke forrentes. Stk. 4. Kommunerne må ikke yde tilskud til kommunal distributionsvirksomhed, jf. 5, stk b. Forsyningspligtige selskaber kan i deres priser som nævnt i 37, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre omkostninger. Stk. 2. Energitilsynet godkender prisfastsættelsen efter anmeldelse, jf. 40. Godkendelsen kan ledsages af vilkår. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af vilkårene. 44. I de almindelige bemærkninger til lovforslag til lov nr. 449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000), som var den første naturgasforsyningslov, er hensynet bag forsyningspligtreguleringen beskrevet (sekretariatets fremhævning): c) Forsyningsvirksomhed: ( ) Som et led i forbrugerbeskyttelsen foreslås det, at der skal være forsyningspligtige selskaber. Forsyningspligten pålægges selskaber med bevilling til forsyning på faste vilkår. Disse selskaber skal sikre, at alle potentielle forbrugere i områder, der i henhold til varmeforsyningsloven er udlagt til naturgas, og andre, som er eller bliver tilsluttet naturgasforsyningsnettet, tilbydes naturgasleverancer efter en fast prisstruktur og på faste vilkår. 45. Af de almindelige bemærkninger til samme lovforslag fremgår det længere nede, at nødvendige omkostninger kunne indregnes under

10 10/18 indtægtsrammereguleringen: Aktiviteter under distributionsbevilling og bevilling til forsyning af kunder på faste vilkår underlægges et modificeret»hvile-i-sig-selv«princip. I priserne på ydelser under disse bevillinger kan indregnes de nødvendige omkostninger forbundet med ydelserne ved en effektiv drift. De nødvendige omkostninger bliver grundlaget for indtægtsrammer for selskaberne. I det omfang selskaberne kan realisere besparelser i forhold til de omkostninger, der ligger til grund for indtægtsrammerne, opnår selskaberne et overskud, der helt eller delvist kan anvendes til nedsættelse af priser, henlæggelser til fremtidige investeringer eller forrentning af indskudskapital. 46. Af de almindelige bemærkninger til lovforslag til lov 481 af 7. juni 2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001), den lov hvorved den nuværende NGFL 37 b blev gennemført, fremgik hensynene bag indførslen af effektivitetsreguleringen. Det fremgår (sekretariatets fremhævning): I forbindelse med en hurtigere og større markedsåbning må aktiviteterne i de forsyningspligtige selskaber forventes at blive mere begrænsede i forhold til det aktivitetsniveau, der er forventet i forbindelse med den markedsåbning, som er fastsat i den gældende naturgasforsyningslov. På denne baggrund er det fundet hensigtsmæssigt at foreslå en enklere og mindre administrativ krævende effektivitetsregulering frem for den gældende indtægtsrammeregulering. Ved effektivitetsreguleringen får selskaberne mulighed for at indregne de samme omkostninger som under indtægtsrammereguleringen samt et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre omkostninger. 47. Det fremgår af bemærkningerne til 37, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000), at forrentning af kapital både omfatter forrentning af fremmedkapital samt forrentning af indskudskapital (sekretariatets fremhævning): Distributionsselskabers og forsyningspligtige selskabers priser reguleres i 37. Udgangspunktet for reguleringen af priserne fremgår af stk. 1, hvorefter priserne for ydelserne fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital, dvs. renter af fremmedkapital samt forrentning af eventuel indskudskapital. 48. Af bemærkningerne til 37, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 481 af 7. juni 2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001) fremgår det, at prisbestemmelserne ændres så selskaberne underlægges en effektivitetsregulering, og der drages en parallel til den tilsvarende regulering af elforsyningsvirksomheder efter elforsyningsloven: ( ) Det foreslås endvidere, at prisbestemmelserne i den nuværende naturgasforsyningslovs 37 ændres således, at de forsyningsaktiviteter, der efter de nuværende regler er underlagt indtægtsrammeregulering i stedet underlægges effektivitetsregulering, ligesom det er tilfældet for de forsyningspligtige elforsyningsvirksomheder efter elforsyningsloven. ( ). 49. Af bemærkningerne til 37 b, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 481 af 7. juni 2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001) fremgår det blandt andet, at størstedelen af effektiviseringsgevinsten skal komme forbrugerne til gode (sekretariatets fremhævning):

11 11/18 De forsyningspligtige selskaber vil ifølge forslagets 37 b, stk. 1, kunne indregne de kategorier af omkostninger, som er nævnt i 37, samt et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre omkostninger. Overskuddet skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte forsyningspligtige selskabs effektivitet sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet. Det forudsættes således, at virksomheden agerer effektivt ved køb af naturgas, og at den herunder afsøger mulighederne for naturgaskøb på markedet og sikrer sig de nødvendige leverancer med henblik på forsyning af egne kunder. I det omfang selskaberne er bundne til at købe naturgas hos én leverandør, er dette dog ikke relevant, og der vil ikke kunne optjenes overskud med henvisning til effektivt indkøb af naturgas, jf. i øvrigt afsnit 2.6. i de almindelige bemærkninger. Det forudsættes endvidere, at det enkelte selskabs egne omkostninger holdes på et effektivt niveau. Det er hensigten, at gevinsten ved en høj effektivitet udover at komme forsyningsselskaberne til gode via større overskud også skal komme forbrugerne til gode via lavere priser. Der lægges med den ændrede reguleringsform ikke op til, at der skal kunne genereres betydelige overskud i selskaberne, og størstedelen af effektiviseringsgevinsten forudsættes således at komme forbrugerne til gode. 50. Finder Energitilsynet, at det realiserede overskud er i strid med bestemmelserne i NGFL, kan Energitilsynet give påbud om ændring af priser med hjemmel i NGFL 41, stk. 1, og 47 b, stk Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser. Stk. 2. Finder Energitilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses for at give en miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af energi, kan tilsynet, efter at forhandlinger med de berørte parter har fundet sted, give påbud om ændring heraf. 47 b. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.

12 12/18 Vurdering 51. Nedenfor vil sekretariatet foretage en markedsvilkårsvurdering af DONG s gasindkøbsaftale samt gennemgå DONG s øvrige omkostninger. Dernæst vil sekretariatet foretage en konkret vurdering af DONG s rimelige overskud for året I denne vurdering vil sekretariatet inddrage de saglige hensyn, som følger af Energiklagenævnets bemærkninger 8 og bestemmelserne i NGFL. 52. I rammenotatet tilhørende denne sag giver sekretariatet en detaljeret beskrivelse af den overordnede metode og de principper, som sekretariatet på baggrund af Energiklagenævnets hjemvisning af Energitilsynets praksis for efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskaber foreslår anvendt i forbindelse med efterregulerings-afgørelserne for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og Omkostninger til gasindkøb 53. DONG har i reguleringsregnskabet for 2008 anmeldt omkostninger til gasindkøb på DKK. Da selskabet i samme år har haft en afsætning på m3, ligger de gennemsnitlige omkostninger til gasindkøb på 3,49 DKK/m3. Markedsvilkårsvurdering af gasindkøb 54. DONG har i 2008 indkøbt gas under en koncernintern aftale med DONG Naturgas A/S. Sekretariatet vil i det følgende vurdere, om DONG har foretaget sit gasindkøb i 2008 på markedsbestemte vilkår. Tabel 2: Indkøbspriser på gas-forsyningspligtmarkedet samt årsgennemsnittet af BAFA-indekset i perioden DONG 1,99 2,78 3,46 2,85 3,49 2,34 3,07 3,46 NGF 2,04 2,94 3,47 3,43 4,43 3,10 3,65 3,65 HMN 2,03 2,97 3,33 2,73 3,20 2,07 2,61 3,24 BAFA 1,07 1,45 1,94 1,80 2,45 1,91 1,87 2,37 Kilde: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); Energitilsynet. Note: Alle priser er i DKK/m3. Tabellen viser selskabernes anmeldte priser. 55. Anmeldte indkøbspriser i DONG, anmeldte indkøbspriser på det øvrige danske gas-forsyningspligtmarked samt BAFA-indekset i perioden er oplistet i tabel DONG s anmeldte gasindkøbspris i 2008 er 21 pct. lavere end NGF s 8 Energiklagenævnets afgørelse af 8. november 2010, j.nr Klage fra Statoil Gazelle Forsyning A/S over Energitilsynets afgørelse af 22. juni 2009 om efterregulering for året Vedlagt som bilag nr. 3 i denne sag.

13 13/18 anmeldte gasindkøbspris og 9 pct. højere end HMN s anmeldte gasindkøbspris. 57. NGF s indkøbsaftale er en koncernintern aftale. HMN s indkøbsaftale er fremkommet under forhandling mellem to uafhængige parter, og sekretariatet vurderer, at denne er indgået på markedsbestemte vilkår. DONG s indkøbspriser ligger således 9 pct. højere end priserne i en kontrakt, der er indgået på markedsbestemte vilkår på kontraktindgåelsestidspunktet. 58. Da vilkårene i DONG s kontrakt er forhandlet med udgangspunkt i de gældende vilkår i HMN s indkøbsaftale med DONG Naturgas A/S på forhandlingstidspunktet, og da det danske gas-engrosmarked ved kontraktindgåelse og i kontraktperioden er et umodent og fragmenteret marked, vurderer sekretariatet ikke, at en afvigelse på 9 pct. udgør et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning om afvigelser i markedsvilkår. Sekretariatet vurderer på baggrund heraf, at DONG s koncerninterne gaskontrakt for 2008 er indgået på markedsbestemte vilkår. Øvrige omkostninger 59. DONG har i reguleringsregnskabet for 2008 anmeldt øvrige omkostninger på DKK. Da selskabet i samme år har haft en kundemasse på , ligger de gennemsnitlige øvrige omkostninger på 275 DKK/kunde. De øvrige omkostninger indeholder administrationsomkostninger på DKK samt nettofinansieringsomkostninger på ( ) DKK. Administrationsomkostninger 60. DONG s anmeldte administrationsomkostninger udgør DKK. Da selskabet i samme år har haft en kundemasse på , ligger de gennemsnitlige administrationsomkostninger på 339 DKK/kunde. Nettofinansieringsomkostninger 61. Sekretariatet vurderer, at de de anmeldte nettofinansieringsomkostninger på ( ) DKK bør godkendes, idet det lægges til grund, at de effektive renter på realkredit og tilgodehavender afspejler markedsrenterne. Benchmarking af administrationsomkostninger 62. I overensstemmelse med beskrivelsen i rammenotatet fratrækkes nettofinansieringsomkostninger og afskrivninger fra øvrige omkostninger inden benchmarkingen. Således reduceres benchmarkingen af øvrige omkostninger til en benchmarking af administrationsomkostninger. 63. I rammenotatets analyse af administrationsomkostningerne pr. kunde på gas-forsyningspligtmarkedet og el-forsyningspligtmarkedet vurderer sekretariatet ikke, at der er signifikante stordriftsfordele eller stordriftsulemper i administrationsomkostningerne på gas-forsyningspligtmarkedet.

14 14/18 Derfor finder sekretariatet, at de gennemsnitlige enhedsomkostninger fortsat kan anvendes som benchmark-metode, dog foreslår sekretariatet, at beregningen af benchmarket på administrationsomkostninger korrigeres. 64. Sekretariatet foreslår, at benchmarket korrigeres med det formål, at der inddrages flere observationer i beregningen af benchmarket. Sekretariatet foreslår, at dette korrigerede benchmark fremkommer som median-værdien af de 24 gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. kunde, som sekretariatet har observeret hos gas-forsyningspligtselskaberne i perioden Inden median-værdien beregnes, vil de gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. kunde blive indeksreguleret i forhold til det reguleringsår, hvor benchmarkingen skal gennemføres. Tabel 3: Administrationsomkostninger pr. kunde i 2008-priser DONG 398,5 421,1 436,7 342,9 338,6 364,1 236,1 270,4 NGF 199,5 209,8 233,1 235,0 270,2 269,6 489,2 564,3 HMN 157,8 154,7 144,9 216,4 180,5 221,3 180,2 208,6 Max 564,3 Min 144,9 Median 235,6 Kilde: Energitilsynet. Note 1: Alle tal er angivet med enheden DKK/kunde. Note 2: Indeksreguleringen er foretaget med det indeks, som anvendes til at pristalsregulere el-netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb. Dette indeks følger udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for ansatte i industrien (ILON2) og udviklingen i Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10), begge vægter 50 pct. 65. Den konkrete benchmarkværdi for året 2008 kan aflæses i tabel 3 til at være 235,6 DKK/kunde. DONG s administrationsomkostninger pr. kunde ligger på 338,6 DKK/kunde i Benchmarkberegningen fastsætter dermed DONG til at have et positivt effektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger på 103 DKK/kunde, hvilket svarer til et samlet positivt effektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger på DKK. Det rimelige overskud 66. Energitilsynet skal ifølge NGFL 37 b, stk. 1, fastsætte de forsyningspligtige naturgasselskabers rimelige overskud. 67. Det fremgår af NGFL 37, stk. 1, sammenholdt med de almene bemærkninger, at de forsyningspligtige naturgasselskaber i priserne kan indregne nødvendige omkostninger forbundet med en effektiv drift samt en forrentning af deres indskudskapital. 68. Kriterierne for denne forrentning af indskudskapitalen fastsættes i 37 b, stk. 1, hvori det fremgår, at overskuddet 9 skal være rimeligt i forhold til 9 Energiklagenævnet finder, at den sædvanlige regnskabsmæssige forståelse af udtrykkene forrentning af kapital og overskud som værende to sider af samme sag. Jf. Energiklagenævnets afgørelse af 10. marts 2008; j.nr.:

15 15/18 omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre omkostninger. 69. I bemærkningerne til 37 b, stk. 1, fremgår det, at overskuddet skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte forsyningspligtige selskabs effektivitet sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet. 70. Naturgasforsyningsloven overlader Energitilsynet et betydeligt skøn ved fastsættelsen af det rimelige overskud. Af bestemmelserne fremgår alene, at Energitilsynet skal inddrage tre elementer: 1) omsætningens størrelse, 2) effektiviteten ved indkøb af naturgas sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet og 3) effektiviteten ved andre omkostninger sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet. 71. Ved udøvelsen af dette skøn tager sekretariatet udgangspunkt i NGFL s formålsbestemmelse i 1. Her fremgår det, at forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse skal understøttes af forsyningspligtreguleringen. 72. Vurderingen af det rimelige overskud bliver således en afvejning af to modstående hensyn. På den ene side er der hensynet til forbrugerbeskyttelse. Dette hensyn taler for, at selskaberne tillades lavest mulige overskud, således at monopol-fortjeneste undgås og forbrugerne får adgang til billig naturgas. På den anden side er der hensynet til forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi. Disse hensyn taler for, at overskuddet ikke fastsættes så lavt, at incitamentet til at udøve forsyningspligtig virksomhed forsvinder. Ligesom incitamentet til at effektivisere skal fastholdes ved at give selskaberne del i effektiviseringsgevinsten i form af et større overskud. 73. I grundlaget for skønnet vil sekretariatet bl.a. inddrage: CAPM forrentningen af indskudskapitalen på gas-forsyningspligtmarkedet. Overskudsgraden Markedsvilkårsvurderingen af gasindkøb Benchmarkberegningen af effektivitet på administrationsomkostninger. Sekretariatets analyse af stordriftsfordele/stordriftsulemper i administrationsomkostningerne på gas- og el-forsyningspligt-markedet. Aktuel skat 74. Som et element i vurderingen af det rimelige overskud, finder sekretariatet det relevant at inddrage CAPM forrentningen af indskudskapitalen på gas-forsyningspligtmarkedet. Denne metode anvendes i mange reguleringsmodeller bl.a. anvendes WACC-modellen til at fastsætte den forrentningssats, der kan indregnes i gas-distributionsselskabernes indtægtsrammer Når egenkapitalfinansieringen sættes til 100 pct. i en WACC-model, reduceres modellen

16 16/ Sekretariatet lægger vægt på, at der med baggrund i CAPM-modellen beregnes en forrentning af indskudskapitalen, som udgør 7,34 pct. for året Ligeledes lægger sekretariatet vægt på, at DONG primo 2008 havde en indskudskapital på DKK. 76. I vurderingen af DONG s rimelige overskud skal omsætningens størrelse jf. NGFL 37 b, stk. 1, inddrages. 77. Sekretariatet lægger til grund, at den økonomiske parameter, der anvendes i vurderingen af overskud i forhold til omsætning, er overskudsgraden. Overskudsgraden er defineret som overskud før finansielle poster, ekstraordinære poster og skat divideret med omsætning. 78. Sekretariatet lægger i den forbindelse vægt på, at en rimelig overskudsgrad på gas-forsyningspligtmarkedet udgør 1,25 pct., og at DONG i 2008 havde en omsætning på DKK. Endvidere lægger sekretariatet vægt på, at forbrugerne ikke skal betale for en overkapitalisering i et selskab, der har sin grund i negative nettofinansieringsomkostninger, og at DONG s nettofinansieringsomkostninger udgør ( ) DKK i Sekretariatet finder i udgangspunktet, at både CAPM-modellen og overskudgraden er tungtvejende elementer i skønnet på det rimelige overskud. 80. Hvis sekretariatet imidlertid vurderer, at indskudskapitalen er væsentligt højere set i forhold til den omsætning, der skal stilles sikkerhed for ved indgåelse af den underliggende gaskontrakt, og hvis det samtidigt gør sig gældende, at CAPM-modellen beregner et større overskud end overskudsgraden på 1,25 pct., da vil sekretariatet særligt lægge vægt på overskudsgraden i den endelige vurdering af det rimelige overskud. 81. Sekretariatet finder dog ikke i den konkrete sag, at DONG s indskudskapital på DKK er urimelig høj i forhold til den kreditværdighed, som modparter på gasmarkedet vil kræve for at handle med DONG. 82. I vurderingen af det rimelige overskud skal der jf. NGFL 37 b, stk. 1, foruden omsætningens størrelse også inddrages effektiviteten ved indkøb af naturgas sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet. 83. Sekretariatet lægger her særligt vægt på, at det vurderes, at DONG s kontrakt er på markedsvilkår. Sekretariatet finder på baggrund heraf, at hverken DONG skal belønnes i form af et højere overskud, eller at forbrugerne skal beskyttes mod monopol-fortjeneste. til en CAPM-model (Capital Asset Pricing Model). CAPM-modellen beregner egenkapitalens afkastkrav.

17 17/ Det sidste element, der skal inddrages jf. NGFL 37 b, stk. 1, er effektiviteten ved andre omkostninger sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet. 85. I grundlaget for dette element lægges der vægt på, at nettofinansieringsomkostninger, som er indeholdt i de øvrige omkostninger, ikke skal indgå i benchmarkingen Sekretariatet lægger til grund, at der ikke er signifikante stordriftsfordele eller stordriftsulemper i administrationsomkostningerne på gasforsyningspligtmarkedet. På dette grundlag vurderer sekretariatet, at der kan foretages en benchmarking af disse på baggrund af gennemsnitlige enhedsomkostninger til administration. Benchmarkberegningen fastsætter DONG til at have et positivt effektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger på DKK dvs. DONG er mindre effektiv på administrationsomkostninger end et gennemsnitlig effektivt forsyningspligtselskab. 87. Sekretariatet lægger vægt på, at forbrugerne ikke skal betale for den lave effektivitet. Samtidigt finder sekretariatet, at der i grundlaget for inddragelsen af effektiviteten ved andre omkostninger bør lægges vægt på, at benchmarkberegningen kan indeholde en vis usikkerhed. 88. Endeligt lægger sekretariatet vægt på, at DONG s omkostning til aktuel skat i selskabets årsrapport for 2008 er opgjort til ( ) DKK. 89. Efter en samlet vurdering af ovenstående hensyn finder sekretariatet i den konkrete sag, at det overskud, som DONG kan indregne i priserne efter NGFL 37 b, stk. 1, udgør ( ) DKK før skat. 11 Nettofinansieringsomkostninger indgår dog i den samlede effektivitetsvurdering af de øvrige omkostninger i form af et krav om at de skal tilsvare markedsmæssige vilkår.

18 18/18 Efterregulering for året Tabel 4 opsummerer efterreguleringen af DONG for året Tabel 4: DONG s endelige reguleringsregnskab 2008 Anmeldte tal Tal til indstilling Kunder Afsætning (m3) Realiseret overskud (DKK) ( ) ( ) Gns. salgspris (DKK/m3) 3,56 3,60 Realiseret indtjening (DKK/ m3) (-0,11) (-0,11) Realiseret indtjening (DKK/kunde) (-172) (-172) Rimeligt overskud (DKK) ( ) Rimeligt overskud (DKK/m3) ,06 Rimeligt overskud (DKK/kunde) Efterregulering Akkumuleret efterregulering Akkumuleret efterregulering Note: Røde tal angiver poster i det godkendte reguleringsregnskab, der adskiller sig fra det anmeldte reguleringsregnskab. Afgørelse 91. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om følgende: At godkende DONG Energy Gasforsyning A/S prisfastsættelse for året 2008 i medfør af naturgasforsyningslovens 37 b, stk. 2, jf. stk. 1, og 37, stk. 1. Godkendelsen ledsages af følgende vilkår: -At DONG Energy Gasforsyning A/S realiserede overskud kan fastsættes til at udgøre ( ) DKK. DONG Energy Gasforsyning A/S rimelige overskud før skat ikke kan udgøre mere end ( ) DKK i 2008, hvorved DONG skal efterreguleres med DKK i 2008.

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011 Punkt 6.j. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/11470 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2010

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2010 Punkt 6.i. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/07592 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2010 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2011

Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2011 Punkt 6.e. Tilsynsmøde 138 Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2011 20-12-2012 ENGROS 12/11471 ARA/MDP/CDY/JD/SEY Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

HMN Gassalg A/S Efterregulering 2011

HMN Gassalg A/S Efterregulering 2011 Punkt 6.o. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/11473 ARA/MDP/CDY/JD/SEY HMN Gassalg A/S Efterregulering 2011 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab HMN

Læs mere

Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2010

Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2010 Punkt 6.d. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/07646 ARA/MDP/CDY/JD/SEY Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2010 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2009

Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2009 Punkt 6.c. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/07645 ARA/MDP/CDY/JD/SEY Naturgas Fyn Forsyning A/S Efterregulering 2009 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

HNG Midt Nord Salg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2006 efterregulering af realiseret overskud for 2004

HNG Midt Nord Salg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2006 efterregulering af realiseret overskud for 2004 (Naturgasforsyning) HNG Midt Nord Salg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2006 efterregulering af realiseret overskud for 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr.

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder Dato: 11. september 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Sag: 13/07091 Afd.: Detail Sagsbehandler: /LBA Sekretariatet for Energitilsynet Naturgasdistributionsselskabernes ændring af

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Partner, advokat Jeppe Skadhauge Bredgade 38 1260 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen 13. juni 2016 Sagsnr.: 2016050103 doa/bud Reguleringsregnskab HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energitilsynets praksisnotat om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber. Godkendt af Energitilsynet den 28.

Energitilsynets praksisnotat om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber. Godkendt af Energitilsynet den 28. Energitilsynets praksisnotat om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber Godkendt af Energitilsynet den 28. februar 2012 Energitilsynets praksisnotat om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Engros 13/11643 SAAN/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter på gasområdet Resumé 1. Denne sag drejer sig om fastsættelsen

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav.

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav. Referat Energitilsynsmøde den 28. september 2009 Dagsorden 1. Inhabilitet på møde nr. 105. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011

Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011 Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011 16-12-2011 Dagsorden: I mødet deltog: 1. Inhabilitet på møde nr. 127 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere