Evidens for akupunktur til behandling af smerte hos patienter med kroniske lænderygsmerter - Et litteraturstudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidens for akupunktur til behandling af smerte hos patienter med kroniske lænderygsmerter - Et litteraturstudie"

Transkript

1 Gruppe 1. Evidens for akupunktur til behandling af smerte hos patienter med kroniske lænderygsmerter - Et litteraturstudie Forfatter: Andreas Mols Metodevejleder: Bente Hovmand, Lektor, M.Sc. og fysioterapeut Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol Sundhed, pleje og rehabilitering Fysioterapeutuddannelsen, bachelorprojekt i fysioterapi, oktober 2012 Kontaktperson: Andreas Mols, Baggrund: Low Back Pain (LBP) er et udbredt problem i Danmark, som rammer 35 % af befolkningen hvert år. For ca. 10 % udvikler LBP sig til Chronic Low Back Pain (CLBP) med store samfundsøkonomiske og personlige konsekvenser til følge. Inden for fysioterapi benyttes akupunktur som et supplement i behandlingen til CLBP patienter. Formål: At undersøge om der er evidens for at anvende akupunktur til patienter med CLBP sammenlignet med ingen eller anden behandling, hvor outcome er målt på VAS eller NRS. Metode: Systematisk litteratursøgning blev udført på følgende databaser: Cochrane Library, PubMed, Cinahl, PEDro og SveMed+. På baggrund af in/- og eksklusionskriterier blev fire RCT inkluderet. Eksklusionskriterier var; studier udført på dyr og anvendelse af laserakupunktur eller øreakupunktur. Studiernes metodiske kvalitet blev vurderet med SST checkliste 2 og PEDro scale. Resultat: De inkluderede studier viste, at akupunktur nedsætter smerteintensiteten sammenlignet med kontrolgrupperne. Konklusion: På baggrund af de fire studier, blev der fundet evidens for, at akupunktur nedsætter smerteintensitet hos patienter med CLBP over kort tid. Der foreligger dog ingen signifikant forskel mellem akupunktur og sham akupunktur/minimal akupunktur brugt som placebobehandlinger. Den manglende forskel mellem grupperne kan skyldes, at de valgte placebointerventioner er behæftet med bias. Perspektivering: Ud fra ny inddraget viden vurderes behandling med akupunktur i kombination med fysioterapi, som en potentiel effektiv behandling til CLBP. Ny forskning er ønsket til at klarlægge ovenstående. Nøgleord: Acupuncture, Acupuncture Therapy, Acupuncture points, Low Back Pain, Chronic Low Back Pain, VAS og NRS

2 Gruppe 2 Opplevelser og utfordringer hos foreldre til barn med Down Syndrom sett ut fra et fysioterapeutisk perspektiv Forfattere: Ina Lønningen og Marthe Nilsen Waagestad Veileder: Jeanette Præstegaard, lektor i fysioterapi, MSc, stud.ph.d. Institusjon: Professionshøjskolen Metropol, Fysioterapeututdannelsen, Januar 2013 Bakgrunn: På tross av undersøkelsesmetoder fødes det årlig barn med Down Syndrom (DS). Barn med DS har ofte problematikker som hypermobilitet, hjertefeil og sen kognitiv og motorisk utvikling. Undersøkelser viser at fysioterapeutisk intervensjon øker barnas forutsetninger og fremmer utviklingen. Ved behandling av barn er det viktig å ha god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene, da de er juridisk ansvarlige. Samtidig er det essensielt å identifisere barnets, foreldrenes og familiens behov sett ut fra et helhetsbilde. Formål: Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke opplevelser og utfordringer foreldre til barn med Downs Syndrom møter og erfarer i hverdagen. Videre ønsker vi å belyse hvordan foreldrene implementerer fysisk aktivitet og hvilke fysioterapeutiske tilbud barn med DS får samt har behov for. Materiale og metode: 5 semistrukturerte intervju med foreldre til barn med DS. Datamaterialet ble analysert etter Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultat: Analyse og databearbeiding resulterte i 3 koder med tilhørende subkoder; Foreldrenes erfaringer med det å få et barn med DS, Familiære og daglige utfordringer og opplevelser på godt og vondt samt Utfordringer og opplevelser av samarbeidet med profesjonelle. Konklusjon: Foreldrene til barn med DS opplevde utfordringer som kommunikasjonsproblemer, sen kognitiv og motorisk utvikling, sosial interaksjon og hypermobilitet. For å oppnå et godt samarbeid med fysioterapeuten var det viktig for foreldrene at fysioterapeuten hadde spesialkompetanse, gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å se individet i et helhetsbilde. Perspektivering: Prosjektet kan være en inspirasjonskilde til å se positive aspekter ved DS. For å oppnå et større generaliserbart resultat vil det være relevant å gjennomføre observasjoner, intervju med fysioterapeuter og spørreskjemaundersøkelser for å belyse problemstillingen sett fra flere synsvinkler. Dette kunne åpnet for en god argumentasjon for å opprette habiliteringstjeneste i Danmark og begrense antall aborter og fordommer mot barn med DS. Nøkkelord: Down syndrom, foreldre, fysioterapi, mestring, kommunikasjon

3 Gruppe 3 Kvinders oplevelse af fysiske ændringer, kropsbillede og hverdagsliv efter brystkræftbehandlingen - 6 semistrukturerede interviews Forfattere: Laura Randy Jess & Nynne Clement Freiberg Vejleder: Nils Erik Sjöberg, Lektor; M.Ed. Ekstern vejleder: Johnny Wejlgaard, fysioterapeut Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol, København. Fysioterapeutuddannelsen Professionsbachelorprojekt, januar Kontaktpersoner: Laura Randy Jess, Nynne Clement Freiberg, Baggrund: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder. I 2010 levede danske kvinder med diagnosen brystkræft. Mange kvantitative studier viser, at denne patientgruppe har mange fysiske senfølger efter operationen. Samtidig findes færre kvalitative studier omkring patienternes oplevelse af sygdomsforløbet. Formål: At undersøge hvilke problemer kvindelige patienter oplever efter deres brystkræftbehandling, og hvordan de mestrer disse. Materiale og metode: Seks semistrukturerede enkeltinterviews med kvinder behandlet for brystkræft, omhandlende oplevelsen af problemer i hverdagen. Data er bearbejdet efter Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultater: Bearbejdningen resulterede i 5 koder: (i) Fysiske påvirkninger, omhandler de fysiske problemstillinger som følge af de forskellige operationstyper og efterbehandlinger. (ii) At miste tilliden til sin krop, afdækker bekymringer om kroppens formåen. (iii) Ændret kvindelighed, handler om kvindernes oplevelse af kropsbillede og identitet samt ønsket om at være normal. (iv) Organisation af hverdagen, afdækker at sygdommen kræver tid og overskud. (v) Mestringsstrategier, omhandler hvordan sygdommen tackles samt behovet for støtte. Konklusion: Problemerne var mangeartede og kom særligt til udtryk, når informanterne var i offentlige sammenhænge eller skulle udfordres fysisk. Informanterne udtrykte et behov for støtte, information fra sundhedspersonale og fysisk aktivitet for at kunne mestre sygdommen. Perspektivering:.Et større kvalitativt studie kan bidrage til øget viden indenfor området og dermed en optimeret fysioterapeutisk og tværfaglig intervention. Desuden kan et lignende studie udføres flere år efter operationen, hvor fysiske problematikker eventuelt er i større fokus hos informanterne. Nøgleord: brystkræft, mestring, ændret kvindelighed, kvalitativt studie, fysioterapi.

4 Gruppe 4 Abstrakt Test-retest reliabilitet af fire lavteknologiske test til vurdering af generel styrkeudholdenhed hos motionister Forfattere: Kresten Guldbæk Olsen & Julie Leth Kjeldstrøm Vejleder: Nanna Aue Sobol (Fysioterapeut, Cand. Scient. San) & Brian Dåsbjerg (Fysioterapeut) Nils Erik Sjöberg (Lektor) Uddannelsesinstitution: Fysioterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol, Professionsbachelorprojekt Januar Baggrund: En stigning af motionister som dyrker udholdenhedsidrætsgrene, medfører også en stigning af skadesforekomster, med overbelastningsskader som de hyppigste. En simpel screeningsmetode bestående af fire tests, kan bruges til at vurdere styrke-udholdenheden hos motionister, der dyrker udholdenhedsidræt. Skal de fire tests være et værdifuldt redskab til vurdering af styrke-udholdenheden, samt screene for muskeldysfunktioner, skal testene reliabilitetstestes. Formål: At undersøge reliabiliteten af fire udvalgte felttests for generel styrke-udholdenhed ved et test-retest studie, til at vurdere dem egnet som test af styrke-udholdenhed til udøvere af udholdenhedsidræt på motionsplan. Materiale og metode: 17 raske badmintonspillere i alderen år deltog, én person blev ekskluderet. Studiet var et test-retest reliabilitetsstudie. Forud for test-retest studiet blev et feasibility studie foretaget med formålet at vurdere testprotokollen, og derved udvælge de fire mest relevante tests, som blev planke, squat, backextension og push-up. Resultater: Testene push-up, squat og planke viste høje ICC værdier på hhv. 0,9224, 0,8770 og 0,7985. Den laveste værdi blev fundet på backextension med 0,6561. Limits of Agreement (LOA) havde følgende grænseværdier: Planke (-55,1;33,6), Squat (-39,3;49,9), Backextension (-10,6;7,9) og Push-up (-7,8;9,4). Konklusion: Reproducerbarheden af push-up, squat og planke er i følge ICC at vurdere fra moderat til høj reliabilitet. Backextension vurderes til moderat reliabilitet. LOA værdiernes store bredde blev, udfra et klinisk og praktisk synspunkt, vurderet til at være et usikkert resultat til at vurdere testene reproducerbare og egnede. Usikkerheden kan forklares ved systematiske bias som læring, motivation, udtrætning samt testdesign. Perspektivering: Studiet bør udføres på en større gruppe sportsudøvere. Testene bør ligeledes valideres, for at kunne udarbejde en mere præcis og standardiseret testprotokol, samt planlægge skadesforebyggende træning fremadrettet. Testmetoden bør kunne bruges til at vurdere udøverens styrke-udholdenhed i forhold til dennes idræt og derved forebygge potientielle skader, som kan medføre aflastning af behandlingsektoren. Nøgleord: Styrke-udholdenhed, test, raske, test-retest studie, skadesforebyggelse

5 Gruppe 5 Palliativ fysioterapi belyst gennem teori og praksis, samt gennem lægers, sygeplejerskers og fysioterapeuters oplevelser og holdninger - 6 semistrukturerede interviews Forfattere: Malene Hansen, Katrine Elling Kjeldsen, Camilla Myriam Remvold Vejleder: Karin From Austeen, Lektor i Fysioterapi, MHed. Uddannelsesinstitution: Fysioterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol, Professionsbachelorprojekt januar 2013 Kontaktperson: Inger-Marie Thiele, Baggrund: Behovet for palliation stiger i takt med at flere lever længere med en livstruende sygdom. Dette skyldes bedre behandlingsmuligheder for bl.a. cancer, samt at diagnoserne stilles tidligere i forløbene. Studier viser at tidlig fysioterapeutisk intervention bidrager til bedre vedligeholdelse af funktionsniveauet hos palliative patienter. Der findes ingen undersøgelser, der beskriver hvordan palliativ fysioterapi fungere i praksis. Formål: At belyse og beskrive palliativ fysioterapi som den opfattes af forskellige faggrupper. Desuden er formålet også at undersøge den videnskabelige litteratur, samt at belyse og beskrive den palliative fysioterapi ift. teori og praksis. Materiale og metode: Kvalitativt casestudie med udgangspunkt i 6 semistrukturerede interviews af relevant fagpersonale på en urologisk afdeling. Analysen er foretaget ud fra Malteruds systematiske tekstkondensering, en modificeret udgave af Giorgis fænomenologiske analyse. Resultaterne diskuteres ift. vores forforståelse og teori. Resultater: Der er gennem analysen fremkommet tre hovedtemaer, som beskriver faggruppernes holdninger til palliativ fysioterapi, viden om området samt tværfagligt samarbejde. Af disse fremgår det at der kun benyttes få fysioterapeutiske behandlingsmetoder, og at fysioterapeuten i stedet varetager en større omsorgsrolle. Desuden kommenteres fysioterapeutens indflydelse i det tværfaglige samarbejde, og den manglende inddragelse af palliation på fysioterapeutuddannelsen. Konklusion: Der forefinder ikke megen litteratur om palliativ fysioterapi, men det der findes, afbilleder praksis på en realistisk måde. Dog er det ikke alt der bliver benyttet på afdelingen. Fagpersonalet er positive overfor palliativ fysioterapi, men har begrænset viden vedr. fysioterapeutiske behandlingsmetoder. De giver udtryk for at ønske mere viden indenfor området. Det tværfaglige samarbejde fungerer udadtil, men der ses et hierarki ift. indflydelse, da fysioterapeutens manglende synlighed bevirker mindre indflydelse. Perspektivering: Det var vores intention at udbrede budskabet om palliativ fysioterapi. Derudover vil det være relevant, at palliation bliver et fag på fysioterapeutuddannelsen. Nøgleord: Lindrende fysioterapi, cancer, tværfagligt samarbejde, palliation.

6 Gruppe 6 Udarbejdelse af spørgeskema om patienttilfredshed med patientseminar og hospitalsforløb i forbindelse med patienter med planlagt total knæalloplastik Forfattere: Lise Holm Lynglund og Nanna Sigrid Lund Andersen Vejleder: Bente Hovmand, lektor, M. Sc., PT Uddannelsesinstitution: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, professionsbachelorprojekt, januar 2013 Kontaktperson: Lise Holm Lynglund, Baggrund: I 2010 blev der foretaget totale knæalloplastikker (TKA) i Danmark. De mange operationer har medført brug af accelererede indlæggelsesforløb. Det indledende patientseminar udgør en væsentlig del af denne proces, da det giver patienterne relevant information og dermed forbereder dem på hele behandlingsforløbet. Formål: At udarbejde et spørgeskema, der kan indhente relevante oplysninger om patienters tilfredshed med information givet ved et patientseminar forud for TKA og det efterfølgende forløb, samt disse informationers relevans og brugbarhed. Spørgeskemaet skal bruges til to specifikke hospitaler. Materiale og metode: Feltobservationer og feltnotater fra patientseminarer på de to hospitaler blev anvendt til at afdække, hvilket indhold, der skulle være i det endelige spørgeskema. De professionelle faggrupper, der var repræsenteret ved patientseminaret, bidrog med de oprindelige temaer i spørgeskemaet og blev løbende kontaktet i begyndelsen af processen. I den sidste del af processen blev vejledning med ekstern konsulent brugt til at gøre spørgeskemaet anvendeligt i forhold til patientgruppen. Resultat: Spørgeskemaet består af to dele. Første del består af 19 spørgsmål og udleveres på patientseminaret. Anden del består af 15 spørgsmål og udleveres ved udskrivelse. Der spørges til baggrundsoplysninger, information givet ved patientseminaret, tilfredsheden med indlæggelsesforløbet, og om patienten har haft gavn af informationerne efter udskrivelse. Resultatet blev et brugbart redskab til at måle patienttilfredshed med patientseminarer og det efterfølgende forløb i forbindelse med TKA. Konklusion: Spørgeskemaet er nu gennemarbejdet og kan afprøves ved at pilotteste det med en gruppe patienter, som efterfølgende vurderer det ved et fokusgruppeinterview. Derefter rettes det endeligt til. Perspektivering: På sigt kunne man forestille sig, at de to hospitaler samarbejder om patientseminarerne og optimerer form og indhold. Dermed bliver patienterne bedst muligt forberedt på det forestående forløb. Kontinuerlig brug af spørgeskemaet vil over tid være med til at kvalitetssikre patientseminaret. Nøgleord: Spørgeskema, patientseminar, total knæalloplastik, patienttilfredshed.

7 Gruppe 7 Betydning af fysisk aktivitet for patienter med leukæmi - Et patientperspektiv Forfatter: Sandie H. M. Strauch Bendix Vejleder: Nils Erik Sjöberg, Lektor. Institution: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, København. Bachelorprojekt januar Baggrund: Kræft er den største dødsårsag i Danmark og koster samfundet 286 mia. USD verden over pr. år. Der er over 700 nye tilfælde af leukæmi hvert år. Studier af patienter med leukæmi er få, men viser at træning er en sikker og effektiv intervention mod bivirkninger og symptomer og forbedrer bl.a. funktionsniveau, livskvalitet mm. Formål: Undersøge patienter med leukæmis viden om og syn på betydning af træning og fysisk aktivitet ift. deres diagnose, og der ønskes en forståelse for en evt. adfærdsændring ift., hvor langt de er i sygdomsforløbet og deres erfaring med træning under forløbet. Materiale og metode: Studiet er kvalitativt baseret på fire semistrukturerede enkelt interviews af patienter med leukæmi med forskellig erfaring med fysioterapi og træning. Data blev bearbejdet ud fra Malteruds systemiske tekstkondensering. Resultaterne blev diskuteret ift. Banduras social cognitive teori. Resultater: Alle patienter har oplevet mentale og fysiske fordele ved træning og fysisk aktivitet før diagnosen, men ikke alle har oplevet fordele efter diagnosen. Sygdommen udgør en barriere ift. træning grundet bivirkninger og symptomer såsom træthed, lavt immunforsvar, kvalme mm. Motivationen er individuel og kan fx være holdtræning, daglige gøremål og omgivelser. Fysioterapi er godt til rådgivning og korrekt træning for patienterne. Konklusion: De fleste mener, at patienter med leukæmi skal træne. De patienter, der har erfaring med træning, og som har været længst i sygdomsforløbet, har den bredeste viden om træning og føler, det har stor betydning for dem ift. deres diagnose og bedring af egen situation. Disse patienter har ændret adfærd ved at indføre træning i hverdagen. Den nydiagnosticerede patient har lavere aktivitetsniveau nu end tidligere og mener hvile er vigtigst før aktivitet. Perspektivering: Dette projekt kan give forståelse for, hvordan mennesker kan ændre adfærd og benytte den erhvervede viden til at fastholde adfærden. Dette kan bruges i fysioterapeutisk praksis ved at inddrage menneskets erfaringer i rehabiliteringen. Nøgleord: Leukæmi, erfaring, træning, viden.

8 Gruppe 8 Motionsfællesskab for borgere over 65 år 4 ugers intervention for 3 borgere i deres nærmiljø - 3 case rapporter Udarbejdet af: Nicolaj Løvenhøj, Rikke Christine Helt & Sanne Stiberg Vejleder: Alex De Vries, Lektor, MSP, Fysioterapeut Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Professionsbachelorprojekt Januar 2013 Kontakt: Nicolaj Løvenhøj, Baggrund: Over 40 % af borgere over 65 år i Københavns Kommune revisiteres til et nyt rehabiliteringsophold. Det kunne tyde på manglende overførbarhed fra træning på et midlertidigt døgnophold, til fysisk aktivitet i og omkring borgerens eget hjem. Formål: At beskrive og diskutere en fysioterapeutisk intervention til ældre over 65 år, der skal fungere som overgangsintervention fra midlertidigt døgnophold til borgerens eget hjem. Formålet er endvidere at belyse, hvilke faktorer der influerer på borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Materiale og metode: I projektet deltog 2 mænd og 1 kvinde i alderen år, der havde været hjemme i 1 måned efter et midlertidigt døgnophold. Interventionen varede 4 uger, med 2 interventioner pr. uge. Hver intervention havde en varighed på minutter, med baseline i et semistruktureret interview baseret på SF-36 og et afsluttende interview. Resultat: Der blev registreret øget fysisk aktivitet og tryghed, ved udendørs færden, hos alle deltagere. Den fysiske aktivitet var betinget af støtte, tryghed og overførbarhed, grundet terapeut deltagelse. Deltagerne gav udtryk for at udendørs aktivitet havde en positiv indvirkning på deres aktivitet - og deltagelse niveau, og herved deres forståelse af begrebet livskvalitet. Alle deltagere ville gerne fortsætte interventionen. Diskussion: Resultaterne tyder på, at deltagerne har haft en vis gavn af interventionen. Deltagerne udtrykker, at de har opnået vished om egen formåen i henhold til udendørs fysisk aktivitet i trygge rammer. Det er sandsynligt, at der er et behov for en overgangsintervention fra midlertidigt døgnophold til eget hjem. Det er dog ikke muligt at stadfæste dette, grundet studiets resultatmåling. Perspektivering: Vi anbefaler, at der udarbejdes en større serie af case rapporter, med samme intervention. Der vil i fremtidigt projekt være behov for at finde og bruge relevante standardiserede resultatmål, der omfatter aktivitets- og deltagelsesniveau. Nøgleord: Midlertidigt døgnophold, Fysisk aktivitet, Funktionsniveau, Selvstændighed, Livskvalitet.

9 Gruppe 9 Muskelstyrke, fleksibilitet og smerte hos mandlige fodboldspillere med og uden iliopsoas-relaterede lyskesmerter - Et tværsnitsstudie. Forfattere: Mette Schultz Højbjerg & Nynne Seierstad Legaard Intern vejleder: Bente Andersen, Lektor, PT, M.Sc., Spec. i idrætsfysioterapi Ekstern vejleder: Kristian Thorborg, PhD, PT, Spec. i idræts- og muskuloskeletal fysioterapi Kontaktperson: Nynne Seierstad Legaard, Fysioterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol Professionsbachelorprojekt januar 2013 Abstrakt må ikke publiceres

10 Gruppe 10 Undersøgelse af isometrisk knæekstensionsstyrke med håndholdt dynamometer hos patienter med rygmarvsskade: Udarbejdelse af testmanual og bestemmelse af reproducerbarheden ved intra-testning Forfattere: Trine Bart Hansen og Louise Lyk Møller Vejleder: Thomas Linding Jakobsen, Forskningsfysioterapeut, M. Sc., Ph.d. studerende Uddannelse: Fysioterapeutuddannelsen København, Professionshøjskolen Metropol Opgave: Professionsbachelor afleveret januar 2013, modul 14 Kontaktperson: Louise Lyk Møller; Baggrund: Muskelstyrken er vigtig i rehabiliteringen af patienter med rygmarvsskade, da den påvirker patienternes funktionsniveau. Flere studier har vist at manuel muskelstyrketest har lav reliabilitet, da den ikke er sensitiv overfor mindre forandringer i muskelstyrken. Håndholdt dynamometer er en reliabel og valid målemetode og et alternativ til manuel muskelstyrketest. Dog er der stadig et begrænset antal artikler, som undersøger håndholdt dynamometer på patienter med rygmarvsskade. Formål: At undersøge reliabiliteten af håndholdt dynamometer ved maksimal isometrisk knæekstensionsstyrke hos patienter med rygmarvsskade. Materiale og metode: Studiet har en stikprøve på 22 patienter med rygmarvsskade. Deltagerne blev testet ud fra en standardiseret testprotokol ved test og re-test med 24 timers mellemrum af samme tester. Den relative og absolutte reliabilitet blev fundet. Resultater: Der ses god relativ reliabilitet (ICC-værdi > 0.75) med ICC-værdier på og for henholdsvis højre og venstre ben. Den absolutte reliabilitet viser en vis måleusikkerhed på individ- og gruppe-niveau. Konklusion: Håndholdt dynamometer er en reliabel målemetode på patienter med rygmarvsskade. Dog skal en vis måleusikkerhed på individ- og gruppe-niveau accepteres. Det er klinisk relevant, at anvende håndholdt dynamometer på denne patientgruppe, idet deres potentielle forbedringer er større end måleusikkerheden. Perspektivering: Det vil være nødvendigt med yderligere undersøgelse af reliabiliteten af håndholdt dynamometer på patienter med rygmarvsskade. Håndholdt dynamometer vil være objektiv, mere sensitiv og opfange mindre forandringer i muskelstyrken og være et alternativ til manuel muskelstyrketest. En mere nøjagtig målemetode til måling af muskelstyrke kan bidrage til et bedre tilpasset behandlingsforløb. Nøgleord: rygmarvsskade, håndholdt dynamometer, muskelstyrke, relativ og absolut reliabilitet / reproducerbarhed

11 Gruppe 11 Effekten af østrogen på muskelvæv under immobilisering og genoptræning af postmenopausale kvinder Et randomiseret klinisk studie Forfattere: Kamilla Dansgaard Kristensen, Per Søborg-Madsen og Nilüfer Engel Tekelioglu Intern vejleder: Sune Dandanell Jørgensen, cand. scient, adjunkt Ekstern vejleder: Mette Hansen, phd. lektor og Jesper L. Andersen, seniorforsker Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol, Fysioterapeutuddannelsen Kontaktperson: Nilüfer Engel Tekelioglu, Abstrakt må ikke publiceres

12 Gruppe 12 Pretapings akutte virkning på muskelstyrke i knæfleksion 9-18 måneder efter ACL-rekonstruktion - Et pilotstudie med fikseret håndholdt dynamometer Forfattere: Sarita Vesturdal Vesturtún, Mathilde Kehler Villadsen & Mari Glomnes Øyen. Institution: Fysioterapeut uddannelsen i København, Professionshøjskolen Metropol. Bachelor projekt Januar Vejleder: Lars Tang, fysioterapeut, Cand.scient.san.stud. Kontaktperson: Mathilde Kehler Villadsen, Baggrund: Pretaping er udviklet af to fysioterapeuter og er en ny metode med kinesiotape, hvor placeringen er anderledes. Pretaping bliver bl.a. anvendt på patienter med reduceret muskelstyrke, hvor der umiddelbart efter tapeapplikationen ses øget muskelstyrke. Studier viser reduceret muskelstyrke i hasemuskulaturen hos personer med ACL-rekonstruktion i op til 2 år postoperativt. Pilotstudiet undersøgte effekten af pretaping på muskelstyrke på denne målgruppe. Formål: Formålet var at undersøge, om der var forskel på isometrisk MVC i knæfleksion med og uden pretaping. Målgruppen var personer med ACL-rekonstruktion 9-18 måneder postoperativt. Materiale og metode: Et kvantitativt pilotstudie målt på seks testdeltagere i alderen fra år. Studiet målte isometrisk MVC i 90º knæfleksion med fikseret HHD. Testdeltagerne udførte en testrunde bestående af tre MVC-målinger, henholdsvis én før og én efter tapeapplikation. Tilmed blev VAS og selvvurderet muskelstyrkeændring angivet efter målingerne. Resultater: Gennemsnitsværdien af resultaterne i 1. testrunde var 71,5 Nm med en standarddeviation (SD) på ± 26,96. Gennemsnitsværdien ved 2. testrunde var 72 Nm med SD ± 26,29. Der fandtes ingen signifikant forskel mellem 1. og 2. testrunde (p = 0,860). VAS-angivelserne var mellem 0-1,5. Fire testdeltagere vurderede muskelstyrken mellem de to testrunder til det samme og to testdeltagere angav at muskelstyrken var lidt stærkere. Konklusion: Pilotstudiet viste at der ikke var forskel i MVC-målingerne før og efter tape. Grundet metodiske begrænsninger såsom en lille stikprøve, skal resultaterne vurderes med forsigtighed. Perspektivering: For at udtale sig om pretapings effekt er der behov for videre forskning på området med et design der indebærer kontrolgrupper og tilmed en større stikprøve for denne eller anden målgruppe. Søgeord: Fikseret håndholdt dynamometer, Pretaping, Kinesiotape, MVC, ACL-rekonstruktion.

13 Gruppe 13 Normværdier for 6 årige københavnske børn til testen Måling af fysisk form hos børn 4 12 år Forfattere: Minna Titika Finken, Line Holst & Signe Rhea Pløger Nielsen, Uddannelsesinstitution: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Intern vejleder: Bianca El-Naaman, Cand. Scient. Ekstern vejleder: Charlotte Runge, Fysioterapeut, Bach. Idræt. Kontaktperson: Line Holst, Baggrund: En undersøgelse har vist, at 8 % af danske børn i indskolingen har motoriske vanskeligheder. Motoriske vanskeligheder er associeret med lavt fysisk aktivitetsniveau, og børn med motoriske vanskeligheder kan på sigt have øget risiko for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. Det er derfor vigtigt at finde disse børn. Formål: At fastsætte normværdier for 6 årige københavnske børn til testen Måling af fysisk form hos børn 4-12 år. Materiale og metode: Kvantitativt tværsnitsstudie af 131 københavnske børn med en gennemsnitsalder på 6,4 (0,3) år, heraf 58 piger og 73 drenge. Børnene deltog i testen, og testresultaterne blev registreret ved objektive målinger af hastighed og afstand. JMP 10.0 blev benyttet til statistisk analyse. Data testes for normalfordeling, og ikke normalfordelte data logtransformeres og tilbage-transformeres til geometriske means. Uparret t-test benyttes til at se på forskel mellem køn. Normintervaller benyttes til beskrivelse af normområder. Resultater: Der ses signifikant forskel mellem køn i tre deltests (p 0,05). Længdespring (m.) (piger: 0,99, drenge: 1,10), Hop på to ben (sek.) (4,72), Hop på et ben (sek.) (4,21), Kast med tennisbold (m.) (piger: 5,97, drenge: 10,6), Stød med medicinbold (m) (piger: 2,11, drenge: 2,48), Klatring (sek.) (17,0), Pendulløb (sek.) (29,6), Hurtigløb (sek.) (4,94) og Cirkelløb (m.) (884). Til praktisk anvendelse angives et normområde svarende til de midterste 80 % af data. Konklusion: Normværdier og normområder for københavnske 6 årige børn er beregnet ud fra hver enkelt deltest. Hvor der er forskel mellem køn, angives værdier for piger og drenge. Perspektivering: Testen kan anvendes som et screeningsredskab af lærere i indskolingen for hurtigt og effektivt at kunne finde børn med motoriske vanskeligheder. Disse børn skal videre vurderes af en fysioterapeut med henblik på motorisk træning. Nøgleord: Fysisk form, normværdier, børn, motoriske vanskeligheder, livsstilsrelaterede sygdomme.

14 Gruppe 14 Oplevelser ved brugen af pressure biofeedback pude koblet til en smartphone, hos tre patienter med lænderygsmerter Tre case rapport baseret på semistrukturerede enkeltinterview Udarbejdet af: Agathe Guderud og Eva Bredahl Toft Vejleder: Fysioterapeut Jeppe Thue Thorup Andersen, Adjunkt, MSc Sted: Professionshøjskolen Metropol Professionsbachelorprojekt, januar 2013 Kontakt: Agathe Guderud, Eva Bredahl Toft, Baggrund: 50-70% af befolkningen oplever i deres levetid mindst én episode med lænderygsmerter. Det er derfor relevant at undersøge nye teknologiske muligheder, som kan understøtte behandlingen til disse patienter. Formål: Vores formål med case rapporterne er at beskrive og diskutere de tre deltageres oplevelser af træning med en smartphone, koblet til en pressure biofeedback pude (PBP). Materiale og metode: Tre deltagere i alderen år en mand og to kvinder testede PBP koblet til en smartphone som træningsform. Deltagerne trænede med enheden i fem dage og blev efterfølgende interviewet ved et semistruktureret enkeltinterview. Disse data blev bearbejdet efter Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultat: Alle deltagere synes, det var irriterende, at app en ikke gemte træningsprogrammet dette var en motivationshæmmende faktor. Ydermere nævnte de to kvinder, at enheden ikke var særlig håndterbar, da den fyldte for meget, så den ikke var til at tage med i tasken. Dog mente alle, at den var en sjov og anderledes, men den krævede tilvænning, for at den kunne blive en del af dagligdagen. Endvidere kunne de to kvindelige deltagere se sammenhæng imellem formål og træning, hvorimod den mandlige deltager, havde sværere ved det. Diskussion: Resultaterne tyder på, at det er essentielt at have en høj self-efficacy og sense of coherence, og derved blive mere motiveret og compliant for træningen med PBP koblet til en smartphone. Perspektivering: Træningsprogrammer i form af apps, er begyndt at komme frem og er derfor let tilgængelige. Derfor, tænker vi, at det kan være frugtbart, at benytte smartphonen i træningen. Vi anbefaler, at der bliver udarbejdet flere studier på området, mhp. yderligere informationer omkring brugen af PBP koblet til en smartphone. Dog er det vigtigt, at der bliver fortaget tekniske forbedringer. Nøgleord: Adfærdsteorier, motivation, compliance, low back pain, Pressure biofeedback pude koblet til en smartphone

15 Gruppe 15 Borgerens oplevelse af træning med virtuel teknologi i eget hjem -som led i et genoptræningsforløb. Udarbejdet af: Sabrina P.H. Nielsen, Lasse Søbye Philipsen og Søren Tang Lauridsen Vejleder: Nicolas Kjerulf. Titel: Adjunkt, fysioterapeut, MSc. Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, København. Professionsbachelorprojekt, Januar 2013 Kontaktperson: Søren Tang Lauridsen, Baggrund: Befolkningsudviklingen sætter pres på den danske velfærdsmodel med flere ældre og kronikkere i fremtiden. Dette stiller krav til et effektivt sundhedsvæsen, hvor bl.a. telerehabilitering tilskrives at være en mulig løsning til at nedbringe udgifter og effektivisere behandling. Derfor afprøves genoptræning med virtuel teknologi (VT) i flere kommuner. Brugernes præferencer er en vigtig faktor i implementeringen af nye interventioner, men ingen studier har undersøgt disse i forhold til genoptræning med VT. Formål: At udvikle viden om borgerens præferencer i forbindelse med VT i hjemmet, med udgangspunkt i den kommunale rehabilitering og genoptræning, og med fokus på den fysioterapeutiske evidensbaserede praksis. Materiale og metode: Tre semistrukturerede interviews blev udført med borgere af begge køn. Omdrejningspunktet i interviewguiden var borgernes oplevelser af træning med VT i hjemmet i forbindelse med et kommunalt rehabiliteringsforløb. Borgernes erfaring med systemet spændte fra 2 uger til 3 måneder. Interviewene blev transskriberet og derefter bearbejdet ud fra Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultater: Fem overordnede emner blev identificeret: Indflydelsen af træning med VT på borgernes hverdag, motivation for at træne, anvendeligheden af teknologien, VT vs. konventionel træning og fysioterapeutens rolle. Under emnerne blev flere subgrupper dannet for at få give indsigt i alle aspekter af borgernes oplevelse. Resultaterne blev diskuteret i lyset af teorier om den evidensbaserede praksis, patientcentreret tilgang, motivation og empowerment. Konklusion: Borgerne er trods tekniske problemer med systemet overvejende positivt stemt. Systemet synes at fremme empowerment og selvstædighed, og virker motiverende på borgerne i forhold til at træne selvstændigt i hjemmet. Perspektivering: Yderligere studier på træningseffekter af træning med VT er nødvendige for at fastslå hvorvidt systemet kan være et supplement til og/eller erstatning for konventionel fysioterapeutisk guidet træning. Nøgleord: Telerehabilitering, motivation, patientpræferencer, fysioterapi, empowerment.

16 Gruppe 16 Funktionelle lidelser- som det erfares fra fysioterapeutisk perspektiv Forfatter: Emma Zahiragic Vejleder: Jeanette Præstegaard Lektor i fysioterapi, stud. Ph.d. Uddannelsesinstitution: Metropolitan University College Bachelor Degree Programme in Physiotherapy January 2013 Kontakt person: Emma Zahiragic Baggrund: Omkring danskere har en funktionel lidelse (FL), svarende til 6% af befolkningen. Deres livsstil er stærkt påvirket. På neurologiske afdelinger indlægges flere FL patienter ugentlig og henvises til fysioterapi. Behandlingen er primært medicinsk og psykologisk. Der er begrænset litteratur vedrørende fysioterapeutiske tilgang til behandling af FL. Formål: At undersøge den fysioterapeutiske forståelse og behandlingsmæssige tilgang til personer der indlægges på en akut neurologisk hospitalsafdeling med diagnosen FL. Materiale og metode: Tre semistrukturerede interviews med fysioterapeuter, som har erfaring med at behandle FL patienter på en akut neurologisk afdeling. Data er analyseret ud fra Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultater: Analysen resulterede i fire koder. ''Samfundets overordnede forståelse af FL'', omhandlende den overordnede biomedicinske tilgang til FL. ''Fysioterapeutens forståelse af FL'', indeholdende det fysioterapeutens menneskesyn. ''Fysioterapeutens intervention til FL'', bestående af informanternes tilgang til FL som ressourceorienteret, anerkendende, stimulerende. ''Opskriften på et succesfuldt behandlingsforløb'', omhandlende den tværfaglige/ professionelle indsats samt fysioterapeuternes kompetencer. Konklusion: Det fremgår af resultaterne at den fysioterapeutiske intervention, med udgangspunkt i holistisk menneskesyn, har god effekt der holder. Motivation fremstår som en vigtigt faktor for at forandring af FL tilstanden kan ske. Resultaterne viser, at behandlingen er progressiv og stimulerende, at den består af bassintræning, samt at det har til mål at styrke den indre bevægekompetence for, at øge kropsbevidsthed hos FL patienter, hvormed patienternes selvstændighed opnås. Behandlingen kræver en tværfaglig indsats, samt særlige fysioterapeutiske kompetencer og interesse for området. Perspektivering: Yderligere undersøgelser og forskning er nødvendig for at belyse problemstillingen samt skabe dokumentation for fysioterapeutiske behandlingstilgange, som supplement til de medicinske og psykologiske. Nøgleord: Funktionelle lidelser, Fysisk træning, genoptræning, medicinsk uforklarede symptomer, tværfaglig samarbejde

17 Gruppe 17 Implementering af grundmotorisk stimulation til børn i indskolingen med motoriske vanskeligheder i en specialklasse Forfattere: Signe Bøttcher Christiansen & Kefaia Ali Abdulla Yousef. Intern vejleder: Bianca El-Naaman, Cand. Scient human fysiologi. Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. Professionsbachelorprojekt: januar Baggrund: Folkesundhedsundersøgelser har vist at mindst 6 % af alle skolebørn har motoriske vanskeligheder i et omfang, som har betydning for deres indlæring eller sociale udvikling ved skolestart (Folkesundhed, 2011). Der findes i dag talrige fysioterapeutiske tests og undersøgelser, som har til formål at vurdere det enkelte barns motoriske færdigheder og ressourcer. Et alternativ til undersøgelse af motoriske vanskeligheder hos specialskolebørn er Undersøgelse af motorik hos skolebørn med generelle indlæringsvanskeligheder (MGI), der giver en kvantitativ score af det enkelte barns motoriske formåen. Formål: At vurdere om fire ugers motorisk stimulation til børn med motoriske vanskeligheder har en synlig effekt på børnenes motoriske formåen, målt udfra MGI scoren. Materiale og metode: Projektet er designet som kvantitativ aktionsforskning, hvor elleve børn i alderen 6-8 år (gennemsnitsalder 6,9 år / standard deviation 0,5) fra en specialklasse i København deltog i undersøgelsen. Børnene gennemgik fire ugers motorisk træning, tre gange ugentligt af minutters varighed pr. gang. Børnenes motoriske formåen blev testet før og efter interventionen ved hjælp af MGI undersøgelsen. Resultat: Forskellen på deltaværdier er testet ved hjælp af parrede t-test og vi finder en signifikant forskel på udviklingen i børnenes motoriske formåen før og efter fire ugers motorisk træning (Pværdien <0.005). Konklusion: Fire ugers motorisk træning tre gange ugentligt af børn med motoriske vanskeligheder har en signifikant positiv effekt på børnenes motoriske færdigheder. Perspektivering: Der er ikke mange screeningsredskaber i forhold til vurdering af specialskolebørns motoriske formåen, men MGI undersøgelsen er et af de få der udviklet til at undersøge motorik hos specialskolebørn. Vi mener dog at undersøgelsen skal videreudvikles og nogle af delelementerne skal revideres. Nøgleord: MGI, børn, motorik, motorisk træning, forebyggelse, risikofaktorer.

18 Gruppe 18 Trening av eldre på ThoraxTrainer. Effekten av 4 ukers intervensjon med aerob høyintensitetstrening. Utarbeidet av: Henriette Horn Evensen og Bente Lien Hæhre Veileder: Jakob Ovesen, Cand. Scient. Idræt/humanfysiologi, Fysioterapeut B. Pt Konsulent: Dr. Ulrich Ghisler, M.D. CEO ThoraxTrainer Company ApS Kontaktperson: Rim El Sammaa-Aru, Fysioterapeut Fysioterapeutuddannelsen Institut for Rehabilitering og Ernæring Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol, Professionsbachelorprojekt Januar 2013 Kontaktperson: Bente Lien Hæhre Bakgrunn: Det er vist at høyintensitetstrening gir god effekt hos yngre og atleter og er en effektiv form for trening. Det er lite forskning vedrørende eldre og høyintensitetstrening. Det kan derfor være relevant å undersøke om dette kan være en effektiv treningsform for målgruppen, samt om det være tids- og kostnadsbesparende. Formål: Undersøke hvilke effekter 4 ukers høyintensitetstrening på ThoraxTrainer gir eldre, undersøke hvilken sammenheng det ses mellom testresultatene, samt se på hvordan ThoraxTrainer fungerer som treningsredskap for eldre. Materiale og metode: Intervensjonen ble utført på 7 friske eldre (65+). De ble testet på parameterne aerob utholdenhet, styrke og smidighet før og etter en 4 ukers intervensjonsperiode med høyintensitetstrening i form av intervaller på ThoraxTrainer. Resultater: Resultatene viste en signifikant (p<0,05) forbedring i alle parameterne på ThoraxTrainer. Distanse, gjennomsnittlig wattproduksjon og gjennomsnittlig wattproduksjon per kilo kroppsvekt viste en prosentvis forbedring på hhv. 44 %, 76 % og 84 %. Ved testene reise-sette seg og armfleksjon var det en signifikant (p<0,05) fremgang, med en prosentvis forbedring på 16 % og 14 %. 2 minutters kneløft-test viste en forbedring på 11 %, p=0,0582. Ved testen planken var det en signifikant forbedring (p<0,05) fra pre- til posttest (79,4 ± 63,7 sek vs. 102 ± 64,7 sek). Testen smidighet viste en forbedring på 6 %. Konklusjon: Testene ThoraxTrainer, planken, reise-sette-seg og armfleksjon viste en signifikant (p<0,05) forbedring. Det ses ingen klar sammenheng mellom testene (høyeste r²=0,225). ThoraxTrainer kan være et skånsomt og anvendelig treningsredskap for eldre. Perspektivering: fremtidig forskning bør se nærmere på høyintensitetstrening til eldre. Det kan være relevant å undersøke hvilken effekt trening på ThoraxTrainer kan ha på balansen hos eldre. Nøkkelord: ThoraxTrainer, skiergometer, høyintensitetstrening, eldre, aerob utholdenhet, aerob effect

19 Gruppe 19 Behandling af knæ osteoatrose. På land eller i vand? Et systematisk litteraturstudie. Forfatter: Anne Oehlenschlæger Vejleder: Lif Larsen, Lektor, M. Sc. Uddannelsesinstitution: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, 2013 januar Kontaktperson: Anne Oehlenschlæger, Baggrund: Hospitalernes varmtvandsbassiner har flere gange været lukningstruet pga. økonomiske årsager. Mange OA patienter benytter disse bassiner som behandling. Både nationalt og internationalt er forekomsten af OA stigende, især knæ OA. Dette studie har undersøgt, hvilken form for træning som er bedst egnet til behandling af knæ OA bassin- eller landtræning. Formål: At undersøge, om der er målbare forskelle af effekten ved bassintræning og landtræning til patienter med knæ OA. Materiale og metode: Der er foretaget en systematisk litteratursøgning i databaserne PubMed, CINAHL, Cochrane, PEDro og EMBASE. Inklusionskriterierne var: RCT-studier, metaanalyser eller reviews, udført på mennesker, sproget skulle være dansk, engelsk, svensk eller norsk. Som sidste frasortering skulle artiklerne både omhandle landtræning, bassintræning og knæ osteoatrose. Resultat: Den systematiske litteratursøgning udmundede i fire RCT-studier, som opfyldte inklusionskriterierne. Alle fire studier havde smerte som en af deres måleparametre, men der er brugt forskellige målemetoder. Det har derfor ikke været muligt at lave en metaanalyse. De fire studier blev kvalitetsvurderet ud fra Sundhedsstyrelsens checkliste af RCT-studier. Overordnet set sås der positiv effekt af begge former for træning. Konklusion: Der ses ingen målbare forskelle af effekten ved de to forskellige former for træning til knæ OA. Det kan derfor ikke konkluderes, at den ene form for træning er et bedre valg end den anden til denne patientgruppe. Et af studierne viser signifikant flere uønskede bivirkninger hos landgruppen end bassingruppen, men flere undersøgelser bør foretages, før man kan konkludere, at bassintræning giver færre uønskede bivirkninger. Dette studie viser, at bassintræning ikke bør undervurderes til knæ OA. Perspektivering: Det bør undersøges nærmere, hvorfor mange OA patienter foretrækker bassintræning frem for landtræning for eventuelt at påvise endnu ukendte positive effekter ved bassintræningen. Derudover bør der laves flere studier, hvor det undersøges, om der er målbare forskelle af effekten, hvis patientgruppen ikke kun har knæ OA, men fx også består overvægtige. Nøgleord: knæ, osteoatrose, bassintræning, landtræning, effekt.

20 Gruppe 20 Fysioterapeuten som rygestoprådgiver - tre semistrukturerede interviews om implementering af kort rygestoprådgivning i kommunal fysioterapi Forfatter: Mikkel Friis Boesen Madsen Intern vejleder: Adjunkt Mikas Bjørn Merrild Uddannelsen: Professionshøjskolen Metropol, Institut for Rehabilitering og Ernæring, Fysioterapeutuddannelsen, professionsbachelorprojekt januar 2013 Kontaktperson: Mikkel Friis Boesen Madsen; Baggrund: Rygning er den mest betydende sygdomsfremkaldende faktor, som kan forebygges. Forskningen på området omkring fysioterapeuters holdning til at indgå i rygestopintervention er mangelfuld. Sundhedsstyrelsens retningslinjer anbefaler klinikere som minimum at udføre den evidensbaserede korte rygestoprådgivning. Formål: At undersøge holdningen til implementering af kort rygestoprådgivning i kommunal fysioterapi. Materiale og metode: 3 semistrukturerede interviews af fysioterapeuter i kommunal praksis, resulterende i 49 siders transskriberet datamateriale. Analysen fulgte trinvis systematisk tekstkondensering, og principper for intern validitet og overførbarhed er vurderet. Resultater: Der blev dannet 3 analytiske tekster beskrivelser af rygestoprådgiverkompetencer, autonomien og faktorer der påvirker implementering af rygestopintervention. Herunder blev dannet tolv subgrupper som uddybede disse emner. Konklusion: De interviewede fysioterapeuter beskrev kompetencer som kan bruges i rygestoprådgivning, bl.a. den gode relationen til borgeren som både kan være en mulighed og barriere ift. implementering. Manglende kompetencer inden for sundhedspædagogiske teknikker kan være en barriere, mens borgerens autonomi ikke har indflydelse på implementeringen. Manglende kendskab til ABC-metoden er en barriere, mens metodens skemaform beskrives til at give gode muligheder for implementeringen af metoden i kommunal fysioterapi. Perspektivering: Der er gode muligheder i implementering af den korte rygestoprådgivning i kommunale fysioterapeuters arbejde, hvilket kan have betydning for fysioterapeuters praksis på lang sigt. Projektet danner god basis for videre forskning indenfor fysioterapeuters arbejdsområde i rygestopintervention. Nøgleord: Fysioterapi, implementering, rygestoprådgivning, holdninger

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA Patientskoler Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag kl.

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on 13-15 years old female handball players score

Læs mere