ChangeWork Velfærdsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ChangeWork Velfærdsteknologi"

Transkript

1 København April 2014 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel ,

2 ChangeWork om velfærdsteknologi ChangeWork (CW) om velfærdsteknologi sætter fokus på udsatte voksne i København og er udviklet af Dansk Design Center (DDC) for og i samarbejde med Københavns Kommune Socialforvaltningen (KK SOF). Udgangspunktet for CW er KK SOFs ønske om at gå forrest, når det handler om velfærdsteknologi på det sociale område. Første skridt i denne proces er KK SOFs udarbejdelse af en handleplan for velfærdsteknologi, der skal skabe retning for kommunens indsats på socialområdet samt at kunne pege på konkrete indsatsområder med velfærdsteknologisk potentiale. Som led i strategiarbejdet er det besluttet at gennemføre et CW, som kan afdække scenarier og identificere muligheder for borgergruppen, der defineres som udsatte voksne, hjemløse og misbrugere en borgergruppe der i dag ikke tales velfærdteknologi til. Målet er at give KK SOF nye input til, hvordan hjemløses og misbrugeres dagligdag kan forbedres med teknologi. I CW har der været lagt vægt på at belyse såkaldte blindspots, som kan inspirere KK SOFs strategiarbejde med nye vinkler. Dette arbejde vil KK SOF anvende som inspiration i det videre arbejde med teknologi. Den bærende præmis for CW Den bærende præmis for dette CW har været, at velfærdsteknologi i fremtiden ikke er et element, der omtales særskilt. Teknologi skal integreres i alle produkter og tilbud, hvor det falder naturligt for målgruppe og opgave. Til CW er der identificeret et helt særligt hold af skarpe og innovative kompetencer. Disse personer har sammen med KK SOF og ildsjæle fra miljøerne omkring målgruppen skabt og blåstemplet indholdet af vedlagte afrapportering. Vi takker KK SOF, Go Insight og alle deltagende samarbejdspartnere for tilliden og det gode konstruktive samarbejde. Alle forslag og idéer fra CW-dagene er i vedlagte dokument, suppleret af vores refleksioner. Vi ser frem til at følge den fremadrettede proces og de ideer og initiativer KK SOF kommer til at prioritere. DDC står til rådighed for sparring og fremtidigt samarbejde. Camilla Engberg & Iben Højer Hansen Dansk Design Center København, januar

3 ChangeWork Om Changework (CW) 4 Designkriterier for et CW 4 Designtænkning og kreativitet som vej til innovation 5 CW velfærdstekonologi holdet 5 Reflektioner og anbefalinger 6 Facts fra KK SOF om området økonomi og målgruppen 8 Antropologisk studie Et antropologisk studie 11 Idéudvikling Udfordringer til CW1 12 Idéudvikling fra CW 1 16 Idékatalog 23 Deltagerliste 29 Appendix råmateriale fra antropologisk studie Projekt Udenfor 31 Hjemløseenheden 31 Hus Forbi 31 Interview med ph.d.studerende arkitektur 32 Valmuen 32 Interview med ITU studerende 32 Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade 33 Indsigter fra Projekt Udenfor 34 Indsigter fra Hjemløse Enheden 36 Indsigter fra Valmuen 37 Indsigter fra Hus Forbi 38 Indsigter fra interview med ph.d. studerende arkitektur 40 Indsigter fra interview med ITU studerende 40 Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade 41 Sammenfatning af antropologisk studie 43 Appendix Råmateriale fra CW1 44 Appendix Råmateriale CW2 52 Appendix Links 59 3

4 Om ChangeWork I 2013 gennemfører DDC en række strategiske ChangeWorks. Verden er under forandring, og store samfundsmæssige udfordringer venter rundt om hjørnet. Vi kan ikke løse fremtidens problemer med fortidens værktøjer og metoder. Vi må finde løsninger, der rækker ind i fremtiden. Der er behov for nye, innovative velfærdsløsninger. Formålet med CW er blandt andet at starte en dialog og at demonstrere, at det er muligt at skabe kvalificerede bud på nye udviklingsspor og tilgange, så komplekse samfundsudfordringer kan løses bæredygtigt og vækst skabes. I et CW samles en række eksperter, videnspersoner, virksomheder, iværksættere og kreative kompetencer for at diskutere en given udfordring, og komme med idéer til fremtidige løsninger, der kan implementeres internationalt af danske virksomheder. Deltagerne er villige til, og interesserede i, at dele deres erfaringer, fordi de vurderer, at CW udfordringen bygger på adgang til fremtidige forretningsmuligheder. Et CW bygger på en designdrevet tilgang til innovation og bygger på principper om at arbejde fremtidsorienteret, brugerdrevet, multidisciplinært og holistisk. Et væsentligt element i CW er et skarpt, kurateret hold af kompetencer, som giver de bedste forudsætninger for at anskueliggøre et marked eller en industri på en kvalificeret måde og samtidig finde nye veje gennem sammensætningen af forskelligartede kompetencer, erfaringer og viden. CW er således en accelerator for igangsættelse af nye innovationsspor, idéer og muligheder. På et CW gen- og nytænkes udfordringerne. Kreativitet sættes i spil for at skabe muligheder, refleksioner og set-ups, der kan danne grundlag for nye og bedre løsninger, nye samarbejder og nye forretningsområder. Designkriterier for et CW Værdiskabende Arbejdet foregår lokalt, men tænkes globalt. En global problemstilling, der både er nuværende og fremtidig. BIG Change Metaperspektiver på samfundsniveau. Innovation Mere end det, den enkelte organisationen kan udvikle. Boost Acceleration, energibooster. Det rigtige hold Et strategisk sammensat hold af kompetencer og viden, hvor kreativitet og designtænkning er en central ingrediens. Open source Deling, udvikling og samarbejde om viden og idémodning før, under og efter. Konklusioner skal deles og verden skal inviteres ind. Sult! Nogen skal være afhængige af det, der udvikles. Det er en forudsætning for det videre engagement. Organisationer skal stå på tæer for at modtage idéer og arbejde videre med dem. Stram facilitering Accelereret innovationsproces, front-loadet med den viden der skal til, i rammer der sikrer inspiration og fokus og altid resultatorienteret. 4

5 Designtækning og kreativitet som vej til innovation Samfundsmæssige udfordringer er typisk kendetegnede ved stor kompleksitet, hvor mange faktorer spiller sammen. For at løse problemer, der eksisterer i komplekse systemer, er det afgørende at tænke i helheder og udfordre de gængse løsningsmodeller. I Danmark har vi en lang tradition for at kæde det sociale og funktionelle aspekt sammen med æstetik, bæredygtighed og fokus på brugeren. Designmetoden er ikke ny, men brugt på nye måder rummer den et stort potentiale for at løse velfærdsmæssige udfordringer. Det er vigtigt, at løsningen inddrager alle relevante former for kompetencer, både internt i organisationen og fra eksterne områder. Det skaber sammenhængende løsninger. Ved at inddrage flere former for erfaringer og kompetencer kan man analysere problemer og påvise mulige løsninger ud fra forskellige synsvinkler. Det skaber grobund for helt nye kombinationsmuligheder og sikrer, at alle interessenter bliver hørt. CW Velfærdsteknonologi holdet I et CW samles en række udvalgte eksperter, videnpersoner, virksomheder, iværksættere samt kreative kompetencer, for at diskutere en given udfordring. Et essentielt element i et CW forløb er det hold af kompetencer og videnpersoner, der samles om at udvikle, dele og udfordre hinandens viden, tilgange og perspektiver. Deltagerne er villige til og interesseret i at dele deres erfaringer, fordi de vurderer, at CW udfordringen byder på adgang til fremtidige forretningsmuligheder. 5

6 Reflektioner og anbefalinger Der er gennem dette CW-forløb blevet peget på udfordringer, og der har været diskussioner, som vi fra DDC særligt har hæftet os ved og fundet interessante. I det efterfølgende er DDCs refleksioner, som forhåbentlig vil berige KK SOF og andre aktører fremadrettet. CW holdet CW gruppekonstellationen er et eksempel på, hvordan forskellige kompetencer opfatter emnet velfærdsteknologi, og hvordan det, at forskellige fagligheder udvikler sammen, bidrager positivt til nye perspektiver og tilgange. Fremadrettet kan KK SOF fortsætte denne tilgang og udfordre sig selv med spørgsmål fra udenforstående og samarbejde med en divers partnergruppe. Samarbejdet kan have mange forskellige former. F.eks. faste sparringspartnere, advisory boards, faste Catch op på byen-møder eller borgermøder, som har mere advisory boardagtige konstellationer, hvor et panel af byens brugere og samarbejdspartnere kontinuerligt hjælper, rådgiver og tester. Eller en helt anden form. Det er vigtigt, at partnere, der inviteres med til CW eller samarbejder fremadrettet, oplever at KK SOF griber bolden og fortsat er med som driver af projektet. Flere vi har talt med i forbindelse med rekrutteringen til CW har udtalt, at de har opleve, at KK helst vil aftage, og KK kan derfor med fordel blive endnu bedre til at vise, at de vil tage del i hele processen. Mapping af partnere, samarbejder og tilbud Et gennemgående element, uanset om det er borgere, ansatte i KK SOF eller partnere i miljøet, er, at der er et udtrykt behov for overblik og opdateret viden om nærmest alt. For at øge kendskabet til og lette etableringen af fremtidige samarbejde mellem virksomheder, private tilbud og kommunens tilbud vil det være positivt for alle, hvis KK SOF tager ejerskab for etablering af et sted, som repræsenterer overblik over den mangfoldighed af tilbud, der er til stede, samt giver parterne mulighed for at udveksle og skabe nye ting. Et forslag kunne være at mappe de forskellige partneres kompetencer på tværs af byen både de traditionelle operatører, som naturligt er med, men i særdeleshed også de virksomheder, der i højere grad leverer ind og kan være med til at skabe de fremtidige løsninger. Det kan f.eks. være teknologivirksomheder, arkitekter, nye materialer, byudviklere og knowhow på forskellige niveauer. Et yderligere samarbejde på tværs af kreativitet og teknologi vil også kunne hjælpe til at møde borgerne, hvor de er med de udfordringer, som borgerne har på det pågældende tidspunkt. Kreative teknologiløsninger vil gøre det lettere at udnytte de kontakter, der er etableret mellem borgere og f.eks. en gademedarbejder og ikke tvinge borgeren til et møde med en fra det offentlige. Teknologi, hvor det giver mening Da KK SOF bevæger sig på ny grund, når det handler om teknologi til denne målgruppe af udsatte voksne, er det vigtigt fremadrettet at vende blikket ud, lære af andre både nationale og internationale initiativer og blive inspireret til at gå nye veje. Vi oplever endvidere, at de findings og idéer, der er fremkommet i dette CW, ligger meget tæt på findings fra andre projekter, hvor fokus har været på bl.a. ældre og børn. Vi vil derfor opfordre til, at KK SOF på tværs af områder i forvaltningen udnytter den store viden og de mange erfaringer, der er til stede ift. at bruge teknologi i samarbejde med borgere. I dette CW valgte vi at tage fat i den 6

7 svageste del af en målgruppe, men måske er der lavt hængende løsninger og tilgange, der er anvendt andre steder i forvaltningerne, som er lige til at adoptere. F.eks. er Minvej.dk, udviklet til psykisk syge, en allerede etableret platform, som måske vil kunne videreudvikles og tilføres et lag, der henvender sig til hjemløse og misbrugere, eller KK SOFs egen Digital Ambassadør. Da velfærdsteknologiområdet er i sin vorden, vil KK SOF med fordel kunne holde øje med andre industriers tiltag hvad angår aktivering af teknologi i løsninger og services. Også virksomheder, der traditionelt har haft teknologi som en naturlig del af kundeløsninger, vil kunne inspirere til muligheder, som KK SOF fremadrettet kan efterspørge. Ift. borgergruppen hjemløse og misbrugere anbefaler vi desuden at opsøge internationale tiltag f. eks. fra UK, Spanien og USA, der ligeledes har store sociale udfordringer på området. Der findes cases på igangværende og afsluttede projekter, som vil kunne danne grundlag for KK SOFs fremtidige dialog med potentielle leverandører. Design Council UK har bl.a. mange social økonomiske projekter, som er relevante at besøge. Det er ligeledes oplagt at holde sig orienteret om andre udsatte borgere i samfundet (børn, ældre og mennesker, som lever med en sygdom), industrier, hvor teknologi bruges som et redskab og platform til at servicere og at holde kontakt med f.eks. medlemmer, skoleelever og ansatte, eller måske industrier, som er gode til at nudge deres brugere til at gøre ting uden at føle, at de bliver manipuleret, overvåget eller tvunget. Det kan også betale sig at deltage ved messer f.eks. teknologimesser som Consumer Electronic Shows (CES), Las Vegas i januar og Rehabiliterings messer, som Health & Rebab Scandinavia, København i september. Metode og proces I dette CW lagde vi ud med et antropologisk studie, hvor vi afsøgte hele målgruppen og hele problemfeltet. Qua en kort tidshorisont og et stort felt, blev dele af det antropologiske studie ikke fyldestgørende. B.la. blev området misbrugere ikke dækket tilstrækkeligt. Man kunne med fordel have indsnævret problemfeltet, for at få en mere dybdegående viden om mere specifikke problemfelter. CW et kørte over to dage. Den første dag med mange fagpersoner fra hjemløse- og misbrugerområdet og anden dagen med mange teknisk stærke profiler. Intentionen var at den første del skulle bruges til at identificere de vigtigste udfordringer med størst potentiale for videre bearbejdning. På anden dagen skulle der udvikles teknologiske løsninger på baggrund af identificerede udfordringer muligheder. Set up et virkede imidlertid ikke efter hensigten, da de tekniske profiler manglede fundamentet fra dag 1 og viden om målgruppen. Vi blev derfor nød til at gå baglæns i processen for at alle havde samme forståelse og udgangspunkt og nåede derfor ikke så langt med løsningsideerne som vi havde håbet. Den bærende præmis for dette CW har været, at velfærdsteknologi i fremtiden ikke er et element, der perspektiveres særskilt. Teknologi skal være en naturlig ingrediens i alle produkter og tilbud, hvor det falder naturligt for målgruppe og opgave. Det er selvsagt vigtigt at pointere, at borgergruppen udsatte voksne, både er teknologisk forskrækkede og paranoide og, at mange ikke er i stand til selv at klare den kontakt og det overblik, der er behov for, samt at de måske slet ikke har adgang til internet, som evt. ville gøre dem i stand til at forsøge. 7

8 Facts fra KK SOF om området udsatte voksne Borgere med misbrug og hjemløse borgere, er blandt de borgere, der har det sværest i samfundet. På CW blev der primært fokuseret på de mest belastede borgere fra de to målgrupper, da hypotesen var at løsninger til de mest belastede borgere også vil bidrage til øget livskvalitet hos borgere, der er mindre belastede. Der er tale om borgere, der kan befinde sig i begge målgrupper, og som ofte har sindslidelser enten som årsag til misbrug og hjemløshed eller som følge deraf. Der er derfor tale om borgere, der er skrøbelige, og som lever et særdeles råt liv, og som ofte forholder sig skeptisk til teknologiske løsninger. Det kan være på grund af manglende kendskab, men også på grund af social angst eller paranoia, som ofte ses blandt målgruppens sindslidelser. Som udgangspunkt har CW ikke skelnet mellem de to områder (misbrug og hjemløse). Formålet har været at illustrere fælles udfordringer og muligheder på tværs af hjemløse- og misbrugsindsatserne. KK budget mio kr ialt Krisecentre. 35 mio kr, 7% Herberg. 63 mio kr, 13% Misbrugsbehandling. 231 mio kr, 48% Sociale tilbud. Hjemløse og misbrugere. 77 mio kr, 16% Administration og diverse. 80 mio kr, 16% Fakta om borgere med misbrug Der er borgere med et stofmisbrug i København er årligt i behandling for deres misbrug. Tendensen er, at brugen af heroin er kraftigt aftagende, at der er flere nye borgere i behandling for hashmisbrug, og at kokain ses i mindre omfang. Der er i Københavns Kommune ca alkoholafhængige borgere, hvoraf ca årligt er i behandling hos kommunen. Det estimeres, at 1/3 af disse er socialt udsatte borgere. Fakta om hjemløse Der er knap borgere i Københavns Kommune, der er hjemløse. Heraf bor et fåtal på gaden. De fleste bor hos venner og bekendte, på herberger og lignende. P.t. er der ca. 500 herbergspladser i Københavns Kommune. Tendensen er, at der er behov for flere billige boliger, at der er flere ældre plejekrævende hjemløse og flere unge hjemløse. 8

9 CW fokuserer på hjemløse, der er langt fra et liv i egen bolig. Det kan være: Målgrupperne Som udgangspunkt har CW ikke skelnet mellem de to områder (misbrug og hjemløse) og muligvis har CW udfordret en historisk opdeling af områderne. Men formålet har været at illustrere fælles udfordringer og muligheder på tværs af hjemløse- og misbrugsindsatserne. Herunder en kort beskrivelse af de to målgrupper beskrevet af KK SOF. Misbrug Fokus skal være på de tunge misbrugere. Det hedder mere korrekt at være belastet af et misbrug. Det er stadig en bred målgruppe og en del af CW-processen har også omfattet at få identificeret potentialet for at anvende teknologiske løsninger er størst. KK SOF er åben for, at andre målgrupper kan spilles ind, men udgangspunktet er: plejebehov Hjemløse Fokus på hjemløse, der er langt fra et liv i egen bolig i deres nuværende hverdag; det kan være: Vi ønsker at fokusere på muligheder for at give gadehjemløse og herbergsbeboere et bedre liv. Pga. forholdsvis kort tid til at gennemføre CW blev det besluttet at lade CW arbejde med de mest belastede 9

10 fra målgrupperne med det for øje, at kan vi skabe ny innovation til disse, så vil det automatisk også afspejle muligheder for borgere, som ikke er i så dårlig forfatning. Processen KK SOF har p.t. ikke kvalitativt materiale, der beskriver den udvalgte målgruppe, og ønsker derfor viden, som både kan perspektivere potentialer til den forsatte strategiske indsats og til Enheden for Velfærdteknologi s daglige arbejde. KK SOF ønsker at: område til Enheden for s daglige arbejde. CW blev således indledt med en komprimeret antropologisk undersøgelse, der genererede kvalitativ information om brugerne og målgruppens hverdag. Denne undersøgelse har sammen med KK SOF og CW deltagernes viden på området dannet grundlaget for det samlede CW forløb. KK SOFs proces for udvikling af strategi på socialområdet Temadrøftelse i Socialudvalget 4 workshops og dialog om strategien Strategi til drøftelse i Socialudvalget Idékatalog Strategien sendes i høring CWs velfærdsteknologi proces Indsigt Forstå udfordringen CW1 Output CW1 Figuren viser, hvor i KK SOFs proces CW byder ind. 10

11 Antropologisk studie Et antropologisk studie Et antropologisk studie er en kvalitativ undersøgelse, der gennem forskellige metoder kan afdække en given kultur hos en gruppe mennesker. I dette tilfælde giver det antropologiske studie en forståelse for hjemløse og misbrugeres adfærd, vaner og rutiner i hverdagen. Derudover giver undersøgelsen et indblik i målgruppens ønsker og behov og er dermed med til at sikre,at brugerne er i fokus, når der arbejdes med løsningsidéer i CW. Af antropologiske metoder har vi anvendt interview og brugerobservation. Partnere Vi har i samarbejde med KK SOF udvalgt følgende partnere til feltbesøg. Det er KK, der har kvalificeret partnerne som værende dem, der har den største viden om området og målgruppen. Partnerne er: Læs om alle partnerne profiler i Appendix 11

12 Idéudvikling Udfordringer til CW1 De følgende 9 udfordringer dannede grundlaget og udgjorde den viden, som blev anvendt i CW1. Alle udfordringerne bygger på det antropologiske studie, som involverede både brugere og professionelle i miljøet. Indholdet i udfordringerne er en samlet vurdering, der bygger på udtalelser og observationer på tværs af de involverede parter i brugerstudiet. Der er således ikke en udfordring, som bygger på én holdning alene. Hver udfordring er prioriteret og beskrevet på baggrund af indhold og kompleksitet og vurderet af DDC og KK SOF ift. kommunens målsætninger og indsatsområder. Dette både ift. det igangværende strategiske arbejde, fremadrettet hvor der søges indsigter der kan anvendes i efterspørgsel af velfærdsteknologiske løsninger samt kravet om, at et CW arbejder med komplekse 1 Besværlig adgang til computer/wi-fi Borgerne har ofte vanskelig adgang til computer/wi-fi. Computere på biblioteker er overbookede og kan kun bookes online. Når borgeren endelig finder en computer, er der ofte andre problemer PC erene har begrænset adgang til særlige hjemmesider (jobcenter, bank m.fl.), eller en ipad er ikke kompatibel med NemID. Finder borgeren en ledig computer, er der ofte nervøsitet forbundet med at håndtere personlige data i et åbent rum og på et offentlig netværk fordi, hvem kan se med? Hvordan kan vi bruge teknologi til at skabe større tilgængelighed til computer-/wi-fi-adgang, som borgeren tør bruge? 2 Besværlig opbevaring af personlige ejendele Når man er hjemløs, er det ofte en udfordring, hvordan man kan håndtere sine personlige ejendele herunder vigtige papirer, ID kort, medicin og penge. Det er ikke usædvanligt, at borgeren må gemme ting i buske og træer fordi, de ikke ved, hvor de skal gøre af dem. Borgeren oplever, at effekter fjernes, tabes, glemmes, stjæles og derfor mistes med store konsekvenser som følge af dette. Hvordan kan teknologi skabe nye muligheder for sikker opbevaring af personlige ejendele? 3 Mangel på et opdateret overblik over dagens tilbud For borgeren kan det være vanskeligt at få overblik over muligheder og tilbud, som de kan benytte sig af til f.eks. et varmt måltid, herbergspladser m.m. Eksisterende typer af by-overblik til borgeren er oftest i papirform, som kan blive væk og tabt. Derudover er oplysninger ofte forældede, af generel karakter og informerer ikke om særlige dagstilbud og nye initiativer. Hvordan kan vi bruge teknologi til at skabe et tilgængeligt og opdaterbart overblik over dagens muligheder og tilbud? 12

13 Idéudvikling 4 Hvordan er man skæv i en lige verden? For borgere, der er hjemløse, har et misbrug eller en sindslidelse, er det ofte vanskeligt at passe ind i en skemalagt hverdag. I dag bliver der brugt mange ressourcer på at påminde, hjælpe og følge med borgeren til de fastlagte møder hos det offentlige. På trods af dette, er der forglemmelser og udeblivelser ofte med store konsekvenser til følge. Hvordan kan teknologi hjælpe borgere med en skæv hverdag til at møde det offentlige? 5 Svært at lokalisere borgere Mange borgere lever i en vekselvirkning mellem at ville passe sig selv og være usynlig og andre gange have behov for samtale, praktisk hjælp og kontakt. Hvis man ikke har en mobiltelefon, taletidskort eller et opladt batteri, kan det være svært at blive fundet. For gademedarbejdere er det en daglig udfordring at finde borgeren. Kan teknologi skabe nye muligheder for at hjælpe de borgere, der gerne vil findes med at blive fundet? 6 Svært at skabe sociale netværk Det er svært at skabe eller fastholde sociale netværk som hjemløs eller misbruger, og når man senere er blevet clean og sidder i sin egen bolig, så rammer ensomheden ofte. De netværk, man har haft på gaden, er svære at fastholde nogen fravælger dem helt for at komme videre. Derudover er det svært at genetablere brudte bånd til familie og gamle venner. Hvordan kan man ved hjælp af teknologi hjælpe de borgere, som ønsker at fastholde, genetablere og skabe nye sociale netværk, så ensomheden ikke bliver vejen tilbage på gaden? 7 Tidskrævende og dyr telefonkø Det opleves at kontakten til det offentlige er en besværlig, langsommelig og dyr proces. Der bliver i dag brugt megen tid og økonomiske ressourcer på at sidde i telefonkø, hvorefter man risikerer at blive henvist til andre forvaltninger, og så kan man starte forfra. Dette opleves som en frustrerende og demotiverende oplevelse både for borgeren og de gademedarbejdere, som ofte påtager sig denne opgave. Hvis borgeren opgiver at forsøge, ikke kan komme igennem eller at taletidskortet udløber, imens man er i kø, kan det have store konsekvenser. Hvordan kan teknologi bruges til at skabe en lettere, billigere og mere målrettet kontakt til det offentlige? 13

14 Idéudvikling 8 Sygdomme bliver ikke opdaget Borgere går ofte rundt med skavanker, der ikke bliver behandlet i tide. Først når der opstår akutte symptomer opsøges en skadestue. Skadestuen behandler de akutte symptomer, men har hverken tid, eller til opgave at undersøge bagvedliggende årsager. Borgerne er sjældent tilknyttet en læge. Det er der to årsager til: 1. Man skal ofte booke tid online eller indfinde sig på et bestemt klokkeslet for at blive tilset. Denne struktur er ofte langt fra, hvad borgeren kan overskue og efterleve. 2. Det opleves som grænseoverskridende at sidde i et venteværelse med andre normale borgere bevidstheden om at være anderledes gør, at disse situationer undgås. Hvordan kan teknologi skabe bedre mulighed for, at borgeren bliver behandlet i tide? 9 Frivillige sygeplejersker møder borgerne, men kan ikke hjælpe dem med alt Der er mange frivillige, som lægger store kræfter i at hjælpe udsatte borgere i hverdagen f.eks. til adudlevering, praktisk hjælp og generel social kontakt. De frivillige møder borgerne på en anden måde end det offentlige også de frivillige sygeplejersker, der ofte møder borgere, der ikke er i kontakt med sundhedsvæsnet. Nogle gange har borgerne sundhedsproblemer (sår, medicin, sygdomme), der rækker ud over hvad frivillige sygeplejersker kan. Det kan i værste tilfælde føre til forkert eller manglende behandling. Borgerne ønsker ofte ikke at opsøge sygehusene med deres skavanker. De frivillige møder borgerne på en anden måde end det offentlige især de frivillige syge-plejersker, der ofte møder borgere, der ikke er i kontakt med sundhedsvæsnet.! Hvordan kan teknologi hjælpe de borgere, der møder de frivillige med sundhedsproblemer? De fire benspænd I CW anvendte vi 4 såkaldte benspænd, som repræsenterede den særlige kontekst, som udsatte borgere befinder sig i. De 4 benspænd skulle sætte rammen og præge løsningerne i en retning, som er mulige at realisere i borgerens verden. 1 Udsatte borgere har meget lav tillid til egne evner i det offentlige system. Konsekvenserne ved at gøre noget forkert, kan betyde, at man ikke modtager kontanthjælp eller pension. Derfor giver mange på forhånd op med at betjene sig selv i det offentlige system. 2 Udsatte borgere har ofte ikke samme døgnrytme det gør det svært at have mødetidspunkter, faste aftaler og daglig fastlagt struktur. 3 Borgere har en høj grad af mistillid til det offentlige og sagsbehandlere herfra. Derfor er det offentlige noget, man helst vil undgå. 4 Udsatte borgere er bevidste om, at de stikker ud fra normen. Derfor undgås steder, hvor man bliver meget bevidst om at være anderledes end andre borgere. 14

15 Idéudvikling Idéudvikling fra CW1 I CW1 idéudviklingsprocessen udviklede deltagerne idéer på baggrund af ni definerede udfordringer. I Appendix kan brutto idématerialet nærlæses. På de følgende sider har KK SOF og DDC samlet idéerne, som var resultatet af CW1. 15

16 Idéudvikling CW1 ChangeWork Idéer 1. Besværlig adgang til computer/wifi Computerstationer/terminaler i det offentlige rum (hæveautomat tilgang) eksklusivt for udsatte borgere af tablets og gratis smartphone, som kan tages med til et mere privat sted. Undgå brugeren bliver udstillet Nye typer af wi-fi hotspots Nye typer af identifikation til at komme online 16

17 Idéudvikling CW1 ChangeWork Idéer 2. Besværlig opbevaring af personlige ejendele Opbevaring i en self storage løsning bagagecafé, f.eks. noget der fungerer ligesom en bilelevator/parkeringskælder. Mobil opbevaring rygsække, saddeltasker, vogn/cykel, taske i stærkt materiale. Opbevaring og sikring af vigtige papirer med chip Kan findes f.eks. med Geo tracking, og derefter kan alle dokumenter også genfindes hurtigt. af tryghedszone mens man sover. Nye identifikations og låsemetoder væk fra nøgler Virtuelle dubletter Eller et særligt infostamkort. survival kits : sygesikring, opholdstilladelse, pas, bankkort 17

18 Idéudvikling CW1 ChangeWork Idéer 3. Mangel på opdateret overblik over dagens tilbud Oversigtstavler over dagens tilbud med eksisterende skærme på stationer, s-toge, parkeringsautomater osv. Lys & pejlemærker i byens rum indikerer tilbud Gademedarbejdere med GPS Eksisterende steder kan benyttes som beskedcentral 18

19 Idéudvikling CW1 ChangeWork Idéer 4. Hvordan er man skæv i en lige verden? Adgang til det offentlige fra gadeniveau hvor man kan få hjælp til udfyldning af breve, mails, formularer, ansøgninger og blanketter. Optjene point adgang til nye jobmuligheder at man møder op til tiden, overholder aftaler, passer sin misbrugsbehandling osv. Giver arbejdsgiver incitament til at ansætte f.eks. en hjemløs. Matchmaking site skal gøre og det her passer til dig. Borgeren kan hjælpe det offentlige og tjene på det være til nytte. Borgeren kan evt. optjene points eller lign., der kan omveksles til måltider eller kaffe. 19

20 Idéudvikling CW1 ChangeWork Idéer 5. Svært at lokalisere borgere Bærbar teknologi Skal samtidig kunne sende besked om, at de gerne vil i kontakt, f.eks. med gademedarbejder. Var her knap i det offentlige rum 20

21 Idéudvikling CW1 ChangeWork Idéer 6. Svært at skabe sociale netværk Netværksbilen og få information om sociale netværk, aktiviteter, hvordan man anvender sociale medier, læge, IT-support, info om sociale aktiviteter/tilbud, kaffe, mad osv. Det sociale virtuelle mødested digitale og fysiske, IT hjælp, hjælp til kontakt f.eks. sagsbehandling, facilitering af møder mellem mennesker. SMS Netværk f.eks. er fodbold, skriver borgeren tilbage at de gerne vil deltage. SMS-service om sociale aktiviteter vi mangler en mand til fodbold Digital kalender & push beskeder hvad findes i mit lokalmiljø? Fitness, frimærker, fugleture osv. Systemet kunne også bruges som service om sociale aktiviteter vi mangler en mand til fodbold Digital mentor både fra det offentlige og fra andre udbydere. F.eks. med en digital mentor, som borgeren kan henvende sig til og søge hjælp og vejledning hos. Mentoren skal sørge for, at borgeren bliver inviteret i nye fællesskaber f.eks. sørge for indsigt i, hvem der bor i opgangen. 21

22 Idéudvikling CW1 ChangeWork Idéer 7. Sygdomme bliver ikke opdaget Helbredsstander & vejviser diagnose, adgang til egen journal og angive jeg har brug for hjælp af en sundheds/fag person Hjælp til selvdiagnosticering & behandling hjælpeknap, send diagnose til lægen. Mobilklinik Digital dagbog over sundhedstilstand 22

ChangeWork. Velfærdsteknologi. til hjemløse og misbrugere

ChangeWork. Velfærdsteknologi. til hjemløse og misbrugere ChangeWork Velfærdsteknologi til hjemløse og misbrugere Juni 2014 Forord Denne publikation en kort version af evalueringen og de findings ChangeWork Velfærdsteknologi gav. Den fulde version, der b.la.

Læs mere

Change work 2 - Koncept udvikling. Jimmy Ege Pedersen, Founder & Innovationskonsulent

Change work 2 - Koncept udvikling. Jimmy Ege Pedersen, Founder & Innovationskonsulent Change work 2 - Koncept udvikling Jimmy Ege Pedersen, Founder & Innovationskonsulent Change works Change work 1 Idé udvikling Change work 2 Koncept udvikling Deltager baggrunde Bruger Teknologi Proces

Læs mere

ChangeWork Velfærdsteknologi

ChangeWork Velfærdsteknologi København April 2014 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk ChangeWork om velfærdsteknologi ChangeWork (CW) om velfærdsteknologi sætter fokus på udsatte

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer!

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Workshop nr. 518 - Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Erhvervspsykolog Anne Lehnschau (ale@bst-nord.dk) & Cand.merc.(psyk.)stud. (cle@bst-nord.dk) Program

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere