I dette årsskrift for 2006 er omtalt en lille del af de mange spændende og perspektivrige projekter, der er støttet i årets løb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette årsskrift for 2006 er omtalt en lille del af de mange spændende og perspektivrige projekter, der er støttet i årets løb."

Transkript

1 Å r s s k r i f t

2 Forord Sygekassernes Helsefond har i 2006 uddelt ca. 20 mio. kr. til 93 projekter indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Siden fonden blev grundlagt i 1973 er der uddelt i alt næsten 1.5 milliarder kr. I dette årsskrift for 2006 er omtalt en lille del af de mange spændende og perspektivrige projekter, der er støttet i årets løb. Årets forskerpris blev uddelt til lektor ved Aalborg Universitet, sociolog, ph.d. Michael Hviid Jacobsen, som gennem flere år har forsket i den moderne død ud fra et sociologisk perspektiv. Dette arbejde har medvirket til at udvide og nuancere forståelsen for og håndteringen af døden i det moderne samfund. Det er nytænkende forskning, som blandt andet dokumenter døden og håndteringen af denne som nært forbundet med de generelle samfundsmæssige udviklingstendenser. Det er også forskning indenfor et svært, tabubelagt og meget følelsesbetonet område, og forskning, som kan være medvirkende til at bedre forholdene for de døende, men som også kan gøre døden nemmere at forholde sig til for de levende. Forskerprisen blev overrakt på Aalborg Universitet. Fonden har gennem årene bevilget omkring 25 mio. kr. til demensområdet. Disse bevillinger sluttes af med etablering af et sundhedsfagligt kompetencecenter indenfor demensområdet, som fonden har besluttet at støtte med i alt 10.5 mio. kr. Indenrigsog Sundhedsministeriet har ligeledes bevilget støtte til projektet af satspuljemidler. Fonden spænder vidt i sine projekter, og støtter målgrupper fra vugge til grav, men fælles for de støttede projekter er, at de alle indeholder en nyhedsværdi og udvikler ny, anvendelig viden. Vi håber med årsskrift 2006 at give et indblik i fondens arbejde og den indsats, der er ydet fra fondens bestyrelse, administration og forfatterne til årsskriftets artikler. Jørgen Pontoppidan Formand for Sygekassernes Helsefond 2

3 3

4 Indhold Forord Indholdsfortegnelse Bestyrelse og sekretariat Bestyrelsens beretning Regnskab Bevillingsvirksomhed Fuldmægtig Alice Bonde, Aalborg Universitet: Forsker i dødens sociologi hædret Artikel fra UGlen, Aalborg Universitets blad, om prisoverrækkelsen. Forskerprismodtager, ph.d. Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet: I dødens tjeneste et desideratum for dødssociologien Vi ved, at der i dagens Danmark dør ca mennesker årligt. Vi kender deres aldersprofil, deres køn, deres gennemsnitlige levealder, deres sygdomsforløb, deres dødssted og en lang række andre objektive forhold ved deres død. Men vi ved meget lidt om, hvad mennesker føler, tænker og tror om døden, altså den mere subjektive vinkel. Else Stenbak og Bjarne Møller, seniorkonsulenter, Socialt Udviklingscenter: Når børn er pårørende Et barn, som er pårørende, kan få ondt i maven, have svært ved at sove og have vanskeligt ved at leve op til skolens krav. Samtidig holdes barnet ofte uden for de samtaler, som forældre og professionelle har om problemerne. Det kan betyde, at barnet isoleres og overlades til sine egne forestillinger om, hvad der egentlig sker med mor eller far. Ph.d. stipendiat Nina M. Wittendorff: Det er jo bare mit liv jeg skal have styr på Tidligere vilde pigers erfaringer og fortolkninger af deres virkelighed Fænomenet vilde piger har i de seneste år været fremstillet som et stigende samfundsproblem, på grund af pigernes ofte voldelige og uhensigtsmæssige adfærd. De vilde piger er piger, der enten reagerer på deres problematiske livssituationer med en voldelig og derved synlig adfærd, eller ved at være indadvendte og vanskelige at få øje på. Ofte erstattes den indadvendte adfærd af den udadreagerende, når pigerne på et tidspunkt ikke kan rumme mere. Så er det de bliver problematiske for deres omverden, fordi de reagerer med vrede og aggression. Ofte iværksættes tidsbegrænsede socialpædagogiske indsatser for pigerne på baggrund af nogle konkrete problemer i nærmiljøet. Berit Johansen, lærer Rådmandsgades Skole og Berit Johansen, konsulent Navigent A/S: Værktøjet Integration via kommunikation et forløb for større skoleelever Sprog og identitet er meget tæt forbundne, derfor har man gennemført et projekt, hvor idéen var at skabe et forløb, hvor især tosprogede børn får mulighed for at forbedre deres sprog og kommunikative evner. Målgruppen er primært elever på klassetrin. Birgitte Vølund, projektleder, sygeplejerske, master i gerontologi, Omsorgsorganisationernes Samråd: At synliggøre det usynlige en undersøgelse af livssituationen for pårørende omsorgsgivere Gennem projektet, At synliggøre det usynlige, har man undersøgt, hvordan den nuværende livssituation opleves af de omsorgsgivende ægtefæller og hvilken hjælp og støtte, de får igennem den kommunale hjemmepleje og frivillige organisationer. Undersøgelsen viser samlet set, at omsorgsgivende ældre ægtefæller trækker et stort læs i hverdagen med 4 en svækket ægtefælle. De er sårbare alene i kraft af alderen og i særdeleshed i kraft af omsorgsopgavens karakter.

5 Anita Guldberg, center for Voldtægtsofre: Undersøgelse af kvinders reaktioner på retspraksis efter politianmeldelse af voldtægt Er det virkelig sket? En undersøgelse af kvinders reaktioner på retspraksis efter politianmeldelse af voldtægt. En voldtægt er belastende i sig selv, men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden bliver mødt af politi og retssystem, får betydning for rehabiliteringen efter et seksuelt overgreb. Projektsygeplejerske og projektleder Lotte Vittinghus, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet: Mad og motivation et ernæringsprojekt Indlagte danske patienter får ikke nok at spise. Hver 5. patient er eller bliver underernæret under hospitalsindlæggelser og på trods af systematisk screening og monitorering af disse patienters ernæringstilstand får kun ca. ¼ dækket deres behov for næringsstoffer. (Kondrup et al, 2002).Projekt Mad og Motivation søger at udvikle sygeplejen for hæmatologiske patienter, så deres ernæringstilstand bedres under indlæggelse. Lena Baungård, projektleder, demenskoordinator Ikast-Brande Kommune: Glem ikke Det er muligt at give mennesker med en demenssygdom og deres pårørende en bedre hverdag. Dette har vist sig ved et kvalitetsudviklingsprojekt i Ikast Kommune, hvor man har etableret et samlingssted, haft skræddersyede læringsforløb i kommunens lokalområder og ved en forbedring af samarbejdet om tidlig opsporing og udredning af demens. Nina Madsen Sjö, psykolog og afdelingsleder hos Center for Hjerneskades Neurocenter for Børn og Unge: Hot træning til børn og unge med kognitive vanskeligheder om et hukommelses- og opmærksomhedstræningsprogram med uventet effekt Hukommelses- og OpmærksomhedsTræning (forkortet til HOT) er et træningsprogram designet til at forbedre specifikke kognitive vanskeligheder hos børn og unge, navnlig vanskeligheder med hukommelse og opmærksomhed. Evnen til at huske og være koncentreret er særligt vigtig, da dette ligger til grund for en række andre færdigheder. Hvis børn har svært ved at huske og koncentrere sig påvirker det deres evne til at tage imod instruktioner og beskeder, at fastholde information, at fokusere på det væsentlige og abstrahere fra det uvæsentlige samt at skabe sammenhæng mellem begivenheder. De nævnte problemer betyder, at børn med disse vanskeligheder får svært ved at lære nye ting og at indgå i sociale sammenhænge. Mette-Louise Johansen, antropolog og forskningsassistent, RCT: Mod en fælles indsats At sætte sig ned, se hinanden i øjnene og tale sammen. Så enkel er opskriften på succes med at give børn i torturramte flygtningefamilier et bedre hverdagsliv. Der skal skabes sammenhæng mellem hjemmet, skolen, SFOen, politiet og socialforvaltningen. Merete Platz, seniorforsker, Gerontologsik Institut og Videnscenter på Ældreområdet: Ældres helbred og velbefindende flere gode leveår? Der bliver fremover færre yngre, erhvervsaktive mennesker og flere ældre. Vil de flere leveår medføre tilsvarende mange omsorgskrævende leveår? Kort omtale af projekter der har modtaget støtte indenfor fondens prioriterede områder i

6 Bestyrelse og sekretariat 2006 Udvalgsformand og provst Jørgen Egebjerg Pontoppidan, formand Udpeget af Kommunernes Landsforening, for perioden indtil Fhv. borgmester Inga Skjærris, formand. Udpeget af Kommunernes Landsforening, for perioden indtil Inga Skjærris fungerede som formand indtil Jørgen Pontoppidans udpegelse den 1. april Direktør Carsten Aagaard, næstformand. Udpeget af Folketinget, for perioden indtil Fhv. medlem af Folketinget Hans Jørgen Jensen. Udpeget af Folketinget, for perioden indtil Hans Jørgen Jensen er afgået ved døden i vinteren 2006 Afdelingschef Anders Lynge Madsen. Udpeget af socialministeren, for perioden indtil Fhv. medlem af Folketinget Else Winther Andersen. Udpeget af Folketinget, for perioden indtil Amtsborgmester i Vejle Amt Otto Herskind Jørgensen. Udpeget af Amtsrådsforeningen, for perioden indtil Medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik. Udpeget af sundhedsministeren, for perioden indtil

7 Sekretariat: Hanne Jervild, direktør Carsten Danielsen Mai-Britt Petersen Annette Gadegaard Sygekassernes Helsefond Magstræde 6, København K. Hjemmeside: Telefon: Telefax:

8 Bestyrelsens beretning 2006 Sygekassernes Helsefond har i år 2006 uddelt kr. til 93 projekter indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Siden fonden blev grundlagt i 1973 er der således uddelt i alt kr. Den bundne formues kursværdi er kr. Den frie formue udgør kr. Fondens formue har i 2006 været administreret af Nykredit Portefølje. Fondens bestyrelse har i 2006 afholdt et ekstraordinært samt 4 ordinære bestyrelsesmøder Bestyrelsen besluttede at forskerpris 2006 på kr. uddeltes til lektor, sociolog Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet. Prisoverrækkelsen fandt sted i februar 2007 på universitetet. Fonden har i 2006 fået ny formand. Jørgen Pontoppidan, udpeget af Kommunernes Landsforening, afløste Inge Skjærris Nielsen. Otto Herskind Jørgensen udtrådte af Helsefondens bestyrelse ved årets udgang og blev afløst af Poul Sækmose, udpeget af Danske Regioner. Fondens bestyrelse har i 2006 prioriteret bestemte områder for de kommende 3 år. Unge og misbrug, primært i relation til euforiserende stoffer, hash og spil Etniske minoriteter i forhold til: - børn og unge handicappedes livsvilkår og opvækst - psykisk sygdom - adfærds- og sundhedsforløb - de ældre Forskning i børnefedme Jørgen Pontoppidan Formand for Sygekassernes Helsefond 8

9 årsregnskab 2006 RESULTATOPGØRELSE Investeringsafkast Administrationsomkostninger Årets resultat Resultatdisponering Henlagt til senere anvendelse, primo Årets resultat Tilbageførte bevillinger i året Afdrag/indfrielse af pantebreve Periodiserede renter ultimo året. Overføres til Henlagt til senere anvendelse, Frie fondsmidler, idet der kun kan disponeres over de faktiske modtagne renter I alt til disposition der disponeres således: Bevillinger Efterløn til tidligere sygekassefunktionærer Henlagt til IT-system m.v Henlagt til senere anvendelse, ultimo Disponeret i alt BALANCE 31. DECEMBER Bundne Frie 2006 Aktiver fondsmidler fondsmidler I alt Obligationer Investeringsforeningsbeviser Pantebreve Likvide beholdninger Andre tilgodehavender Passiver Bevilgede, ikke udbetalte beløb Skyldige omkostninger Henlagt til senere anvendelse Henlagt til nyt IT-system Pantebreve Egenkapital

10 Bevillinger 2006 I 2006 er der modtaget 443 ansøgninger. Der er ansøgt om kr. og givet bevilling i 93 ansøgninger med et samlet bevilget beløb på kr., der fordeler sig således: Modtagne Antal Ansøgt Bevilgede Procentvis ansøgninger bevillinger beløb beløb bevilling af ansøgt beløb A B C D Adm Ikke opgjort 0 0 afslag I alt

11 Sygekassernes Helsefonds bevillingsvirksomhed Da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt i 1973, afløst af den offentlige sygesikring, blev grundlaget skabt for Sygekassernes Helsefond, idet de midler, der fremkom ved afviklingen, indgik i fonden. Ved udgangen af 2006 havde fondens bundne formue en værdi på knap 800 mio. kr., og det er afkastet af denne formue, der uddeles. Fondens fundats giver rammerne for uddeling af fondens midler. Fundatsen kan ses på Fonden kan uddele støtte til udviklingsforsøgs- og forskningsprojekter, konkrete tiltag og oplysning indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Det er et krav, at projekterne har til formål at afprøve nye ideer eller udvikle nye metoder. Der lægges vægt på, at der udvikles ny, konkret og anvendelig viden indenfor området. Det er ikke nok, at det ansøgte er nyt lokalt. Det forudsættes, at de ansøgte projekter forholder sig til allerede eksisterende viden indenfor området Fondens kan typisk støtte områder eller målgrupper, som ikke i forvejen har bevågenhed, eller hvor der ikke er initiativer fra hverken offentlige eller private institutioner, men hvor bestyrelsen mener, der er brug for ny viden eller konkrete foranstaltninger. Fonden prioriterer at støtte projekter, der kan tjene som spydspids eller modelprojekter til efterfølgelse for andre, der arbejder med lignende målgrupper eller formål, hvorfor der også lægges vægt på evaluering og bred formidling til de relevante målgrupper samt implementering af succesfyldte resultater. Sygekassernes Helsefond modtager ansøgninger, men kan også selv tage initiativ til velbegrundede projekter eller andet, hvor yderligere viden eller en konkret indsats skønnes nødvendig. Bestyrelsen har de senere år valgt at prioritere en række områder for at fokusere indsatsen. Det betyder dog ikke, at der udelukkende gives bevillinger indenfor de prioriterede områder. Hvis en ansøgning i øvrigt opfylder kravene, er der fortsat mulighed for at opnå støtte, også udenfor de prioriterede områder. I 2006 og de kommende år har bestyrelsen valgt at prioritere: Unge og misbrug, primært i relation til euforiserende stoffer, hash og spil Etniske minoriteter i forhold til: børn og unge handicappedes livsvilkår og opvækst psykisk sygdom adfærds- og sundhedsforløb de ældre Forskning i børnefedme En række områder støttes ikke som for eksempel rent medicinske projekter, studierejser, almindelig drift med videre. For nærmere oplysning om udfærdigelse af ansøgninger m.v. henvises til vor hjemmeside, hvor alt relevant materiale findes. 11

12 Forsker i dødens sociologi hædret med kvart mio. kr. af Helsefonden Af fuldmægtig Alice Bonde, Aalborg Universitet Jeg kan ikke fange ham, sagde en opgivende dansklærer en gang til et forældrepar om deres søn Michael. Det var bogstaveligt talt, drengen ville hellere være ude i fart end at sidde stille indenfor. Her ca. 25 år senere er der stadig fart på den nu 36-årige ph.d. Michael Hviid Jacobsen, lektor i sociologi på Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation. Men på et eller andet tidspunkt må studierne have fanget ham og sat ham ned alene hans fyldige forfatterskab må have kostet mange sidde- og slidetimer ved tasterne. For sin omfattende forskning i døden i det moderne samfund, beskrevet som bemærkelsesværdig og original, modtog Michael Hviid Jacobsen 8. februar Helsefondens Forskerpris 2006 på kr. til yderligere forskning. Sygekassernes Helsefond har siden 1993 årligt uddelt forskerprisen til en yngre forsker, der har gjort sig særligt bemærket inden for sit felt. Overrækkelsen fandt sted på Ålborg Universitet i Kroghstræde 7, hvor foruden fondsbestyrelsen mange kolleger og familiemedlemmer var mødt frem for at hylde den energiske, arbejdsomme og iderige forsker. Helsefondens formand, Jørgen Pontoppidan, begrundede valget af AAUforskeren og sagde bl.a.: Gennem 10 år har Michael Hviid Jacobsen interesseret sig for og forsket i den moderne død ud fra et sociologisk perspektiv: Hvordan døden opfattes og håndteres af de døende, de pårørende og af dem, som plejer/behandler døende. Ligeledes hvordan forholdene kan forbedres for de døende. Dette arbejde har medvirket til at udvide og nuancere forståelsen for og håndteringen af døden i det moderne samfund. Michael Hviid Jacobsen har aktuelt været forskningskonsulent bag en undersøgelse af døden på plejehjem i Danmark og er herudover forfatter til en række publikationer om døden. Døden er ingen nyhed. Men det er denne forskers fokus på måden, vi dør på, som er nyt og bemærkelsesværdigt. Det er nytænkende forskning, som blandt andet dokumenterer døden og håndteringen af denne som nært forbundet med de generelle samfundsmæssige udviklingstendenser. Det er samtidig forskning inden for et svært, tabubelagt og meget følelsesbetonet område, og derved er Michael Hviid Jacobsens forskning med til at bryde nogle tabuer. I samfundet er det i højere grad blevet acceptabelt at diskutere områder relateret til døden som fx organdonation, hospices, planlægning af egen begravelse. Ligeledes er der tale om forskning med stor nytteværdi og forskning, som er anvendelsesorienteret. Forskning, som kan være medvirkende til at bedre forholdene for de døende, men som også kan gøre døden nemmere at forholde sig til for de levende. Formanden roste endvidere prismodtageren for hans omfattende formidlingsarbejde, bl.a. foredrag om døden for en bred skare af mennesker. Ukueligt drive Institutleder Søren Kristiansen sagde, 12

13 at instituttet kan prise sig lykkelig for at have forskere som Michael. Han roste ham for hans formidlingsvilje og evne til at brede sin forskning ud til offentlig heden. Bl.a. anskueliggjort ved dygtig brug af billeder og metaforer. Han kunne afsløre, at Michael har fået betegnelsen Duracel-sociologen på sig, at han bliver ved og ved. I hvert fald er ingen på instituttet i tvivl om, når han var til stede, for han tæsker i tastaturet, så det høres overalt og det bliver ved og ved. Din entreprenante foretagsomhed, optimisme og ukuelighed er enorm. Ind imellem kan nye tiltag fra politisk hold godt tære på vores optimisme, men det får ikke lov til at spolere dit drive og evne til at sætte projekter i gang. Derved er du med til at trække mange med, både studerende og kolleger. Forskning frem for administration Prismodtageren takkede for prisen, et skulderklap, som han modtog med stolthed, glæde og taknemmelighed. Ikke en sovepude, men en sand ansporing til yderligere forskning inden for emnet, som med tiden måske kan materialisere sig i form af et forskningscenter i dødsstudier, hvor såvel palliative, thanatologiske og dødssociologiske problemstillinger kan blive belyst. Det er trods alt noget, der berører hele befolkningen, som han udtrykte det. Men der skal tid til at finde midler, hvilket førte ham til at sige, at der skal være tid til forskning, at det er vigtigt, at tiden ikke konsumeres af administration. Michael Hviid Jacobsens forskningsinteresse for døden blev vakt i 1995/96 som udvekslingsstuderende på University of Sunderland, hvor prof. Peter Rushton introducerede ham til kurset The Sociology of Death and Dying. Uden hans inspirerende forelæsninger og gavmilde indstilling var jeg nok ikke blevet så bidt af døden og næppe frivilligt have kastet mig over døden som forskningstema. Udvalgte bogtitler Dødens mosaik (2001) Farligt feltarbejde (2001) Erving Goffman (2002) Sociologiske visioner (2003) Zygmunt Bauman (2004) Arbejdssamfundet (2004) Upassende sociologi (2004) Hverdagslivet (2005) Baumans mosaik (2006) Memento mori (2007) Døden essays (2007) 13

14 I dødens tjeneste et desideratum for dødssociologien Af Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet Ville det ikke være bedre at give døden den plads i virkeligheden og i vores tanker, den er berettiget til? - Sigmund Freud Vi ved for lidt Den franske forfatter La Rouchecauld udtalte engang, at der var to ting, man ikke kunne betragte med et roligt blik solen og døden. På samme måde som solens stråler, der skærer i øjnene, skræmmer døden så meget, at det tilsyneladende ikke er muligt for mennesket at betragte den med sindsro. Det har imidlertid været min faglige metier igennem små ti år at forsøge at se på døden med et forholdsvis roligt, sociologisk og analytisk blik for at finde ud af, hvilke forandringer og forskydninger døden historisk, socialt og kulturelt har gennemgået i vores samfund, og hvilke nye tendenser og kendetegn døden afspejler i og om vores samfund. Det har været min hensigt med dette mangeårige sociologiske blik på døden at forsøge at vise, hvorledes en forståelse af døden er en forudsætning for en mere fyldestgørende forståelse af livet, og at døden udgør en velegnet optik til at analysere menneskelivet og samfundslivet med. Det skyldes, at livet og døden står i et dialektisk forhold til hinanden, hvor store dele af vores liv også selvom vi forsøger at fornægte og fortrænge det er præget af tanker og forestillinger om døden og livets endeligt, og hvor mange facetter af vores opfattelse af døden samtidig afspejler det liv, vi lever, og de værdier, holdninger og normer, der er fremherskende i vores samfund. Vi lever i disse år i en brydningstid i forhold til døden. På mange måder har døden som sådan ikke forandret sig den har altid været der, og den vil for altid markere den yderste og naturlige grænse for alt menneskeligt liv. Døden er således såvel et eksistentielt som et praktisk grundvilkår i vores samfund, og dødeligheden i Danmark, som alle andre steder, er i dag, som altid, 100%. Samtidig er der dog næppe nogen tvivl om, at hele den måde vi som kultur, som samfund og som enkeltindivider forholder os til døden på har undergået en transformation, hvis ikke ligefrem en mindre revolution i løbet af en generation eller to. Vi har på mange måder og områder bevæget os fra et forholdsvis fremherskende, kollektivt og tungt dødstabu, hvor døden var fortrængt, vores indstilling til den var fremmedgjort og vores omgang med den var tavs og afstandtagende (det, der med sociologiske begreber kaldes en moderne dødsmentalitet) til en mere åben, imødekommende og nysgerrig indstilling (det, der med sociologiske begreber betegnes en senmoderne eller postmoderne dødsmentalitet). I forhold til den sidstnævnte er der tale om en myndiggørelse af det enkelte menneske, der nu i stigende grad forventes men tilsyneladende også selv ønsker at forholde sig mere aktivt til døden som en del af, og ikke som en modsætning til, livet. Det er denne transformation eller revolution i vores opfattelse af døden, dens socialhistoriske forudsætninger og kulturelle udtryksformer og samfundsmæssige konsekvenser, som jeg igennem en årrække teoretisk og empirisk har forsøgt at indfange 14

15 gennem mit arbejde med det, der kaldes dødens sociologi, som mange kolleger gennem årene har betragtet med en vis morbid fascination og undren. Derfor er det naturligvis personligt glædeligt for mig, at uddelingen af Helsefondens Forskerpris for 2006 tilfaldt mig og mit mangeårige arbejde med døden. Det er dog mindst ligeså fagligt glædeligt, at det felt, som jeg arbejder inden for, og som ofte lige som døden i vores samfund har været forholdsvis marginaliseret og en noget ensom aktivitet, nu på grund af denne pris og den medfølgende mediebevågenhed er blevet trukket lidt mere frem i lyset. Det er mit desideratum, at pristildelingen kan anspore andre forskere inden for det samfunds- 15

16 videnskabelige eller sundhedsvidenskabelige felt til at bevæge sig ind på dødens domæne og undersøge hidtil underbelyste aspekter af vores forhold til og omgang med døden. Dødens sociologi I et samfund, hvor en forskningsmæssig interesse i døden af mange formentlig betragtes som enten morbid eller meningsløs, eller hvor den omgærdes af mystik og fascination, skal der en vis form for katalysator eller tilfældighed til, førend denne interesse indledningsvis vækkes. Således også i mit tilfælde. Men hvorfor begynder man i første omgang overhovedet at interessere sig for et så anderledes og alligevel så allestedsnærværende tema som døden? Hvorfor ikke bare lade døden være i fred med indstillingen om, at den kommer, når den nu engang kommer, så ingen grund til at tage sig af den, mens vi stadig er i live. Der er flere grunde til, at jeg ikke kunne lade døden være. Da jeg i 1995/1996 var udvekslingsstuderende på University of Sunderland i England, introducerede professor Peter Rushton mig til kurset The Sociology of Death and Dying, der først ligesom for mange andre forekom mig fascinerende, fordi der var en aura af noget mystisk og anderledes over dette tema, og jeg fulgte i begyndelsen kurset, fordi det om ikke andet var en måde at skille sig ud fra mængden på. Det viste sig imidlertid gennem forelæsningsrækken, at det ikke blot var en aparte eller alternativ studiekreds, han afholdt, men at der var faglig substans og akademisk udfordring i at beskæftige sig med dødens sociologi, fordi den fortalte os så meget om hele den måde vores samfund og kultur er organiseret på. Denne oplevelse ansporede mig til selv at gå videre af dette spor og arbejde videre med døden, såvel empirisk som teoretisk. Uden Rushtons inspirerende forelæsninger var jeg nok ikke blevet så bidt af døden, og jeg havde næppe frivilligt kastet mig over døden som forskningstema. Forud herfor havde jeg i en årrække selv arbejdet som portørferieafløser på et større dansk provinssygehus, hvor en del af arbejdet bestod af mødet med syge og døende mennesker, håndteringen af afdøde kroppe og kontakt til sørgende pårørende. Denne praksiserfaring kombineret med den faglige indsigt og inspiration, som jeg opnåede gennem Rushtons kursus banede vejen for, at jeg fandt det interessant at beskæftige mig mere indgående med, hvordan vi håndterer og forholder os til døden i et moderne vestligt samfund som det danske, og hvorfra og hvordan vi er kommet til den indstilling og mentalitet, som vi nu engang er. Min metode til at forstå og fortolke vores opfattelse af døden har ikke taget afsæt i en stringent, systematisk eller definerbar tilgang. Det har drejet sig om forholdsvis små sporadiske observationsstudier af mikrokontekster f.eks. håndteringen af døden på hospitaler iagttagelser af og interviews om iscenesættelsen og gennemførelsen af begravelsesceremonier, en indgående granskning af teorier og studier om døden i en lang række kulturelle og historiske sammenhænge, vedvarende samtaler og dialoger med praktikere inden for dødsområdet præster, sygeplejersker, bedemænd osv. i forbindelse med foredrag og faglige arrangementer koblet 16

17 til en mere dybdegående opmærksomhed mod de mange politiske og praktiske tiltag, der finder sted inden for dødsområdet i disse år. Trods dens tilsyneladende noget sporadiske karakter afslører denne metode imidlertid en masse om den måde, danskerne forholder sig til døden på danskerne forstået som den mangfoldighed af mennesker, der hver især, på forskellige tidspunkter i livet, af forskellige årsager og på forskellige måder, støder på døden. Det er en måde at tilnærme sig døden på, der ser efter kontinuitet og brud, ligheder og forskelle, processer og stilstande. Der findes naturligvis andre og mere systematiske måder at undersøge døden på så som gennem landsdækkende eller repræsentative spørgeskemaundersøgelser, og der er da også udarbejdet et par af disse i de senere år herhjemme, der forsøger at indfange danskernes opfattelse af døden. Imidlertid er det ofte vanskeligt med kvantitative og distancerende metoder som spørgeskemaer eller statistiske beregninger, fornemmer jeg, at indfange den kompleksitet, dybde, vekselvirkning mellem nysgerrighed og afstandtagen, vægelsind, uafklarethed og manglende refleksion eller evne til italesættelse, som døden i vores samfund er omgærdet af. Derfor er det nødvendigt, men samtidig også metodisk vanskeligt, at gennemføre grundige kvalitative studier, der tager højde for alle disse forhold, som indfanger dødens overordnede og mere objektive omstændigheder, men som også når i dybden med de komplekse og ofte fortrængte tanker, følelser, holdninger og handlinger, som er knyttet til døden i nutidens samfund. Jeg har også brugt den interesse, hvormed min egen forskningsmæssige interesse for døden er blevet mødt af omverdenen herunder af medierne som en slags analytisk blik på, hvordan vi (eller man) opfatter døden i dette samfund. Jeg plejer at formulere det på den måde, at medierne i udgangspunktet kun interesserer sig for døden og tager kontakt på to tidspunkter til højtid og til agurketid. Døden er interessant, når vi afholder højtider, hvor døden er central f.eks. i forbindelse med påske, allehelgensaften eller årsdage for særligt dramatiske begivenheder, hvor mennesker er omkommet på meningsløs vis. Her vil man ofte blive spurgt af journalister om, hvorfor vi har de særlige ritualer vi har, eller hvordan vores samfund forholder sig til særligt dramatiske dødsfald, der er opsigtsvækkende, fordi de står i skærende kontrast til den dybt uinteressante almindelige død. Eller også kontaktes man om døden eller danskernes forhold hertil når der ikke er så meget andet at skrive om. Her er det også interessant, at man ofte bliver spurgt om, hvad danskerne mener om døden et tilsvarende spørgsmål om, hvad danskerne mener om livet stilles vist kun sjældent selvom karakteren og volumen af spørgsmålene næsten er identisk velvidende, at spørgsmålets kompleksitet og omfattende karakter umuliggør brugbare og meningsfulde svar eller overstiger den spalteplads, der vies til den ganske almindelige, trivielle og naturlige død, som langt de fleste danskere kommer til at opleve og således skal forholde sig til. Det er således kendetegnende for vores (og herunder mediernes) forhold til døden, at den fortrinsvis er 17

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere