Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendepunkter til arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard

2 CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st København S. Telefon Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Kigkurren 8 M, st. DK-2300 Copenhagen S. Denmark Phone Homepage:

3 Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge 8 CASA, Juni 2011 ISBN: Elektronisk udgave: ISBN

4

5 Forord Projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet er et aktiveringstilbud, der udbydes af Foreningen Af Psykiatribrugere (LAP) i København/Frederiksberg. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem LAP, Kæmperne, Væksthuset og Konsulentkompagniet. Tilbuddet henvender sig til kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed i matchgruppe 2, som har et alvorligt psykosocialt handicap, og som har relation til social- eller behandlingspsykiatrien. Målgruppen er kendetegnet ved at have forskelligartede psykosociale problemstillinger, der influerer på deres mulighed for at begå sig på arbejdsmarkedet. Projekt Vendepunkter er et aktiveringstilbud under metodeudviklingspuljen finansieret af puljen Fra Udsat Til Ansat (FUTA) fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Formålet med FUTA er at udvikle metoder i aktiveringstilbuddene, som kan styrke kommunens beskæftigelsesindsats over for de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 2 og 3. Formålet med projekt Vendepunkter er at udvikle metoder, som sikrer sammenhæng mellem helbredelse (recovery) og indslusning på arbejdsmarkedet. Målet for den enkelte deltager er at lære at anvende redskaber og opnå kompetencer. Beskrivelsen af metodeudviklingsprojektet bygger på materiale i form af: erfaringsopsamlinger og referater af styregruppemøder med LAP, Konsulentkompagniet, Væksthuset og Jobcenter Skelbækgade. Derudover er der foretaget interview med deltagerne, interview med tre sagsbehandlere i hhv. Jobcenter Skelbækgade, Jobcenter Musvågevej og Jobcenter Nyropsgade, interview med virksomhedskonsulenter i Væksthuset, interview med projektleder i LAP samt fra Konsulentkompagniet. Den foreliggende rapport er skrevet af Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard, CASA. Juni 2011 CASA

6 2

7 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og opmærksomhedspunkter Projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet Metoderne i metodeprojektet Erfaringerne med metoderne Hvordan er det gået deltagerne? Aktiveringsområdet for psykisk sårbare Projekt Vendepunkter Recovery Formål Et samarbejdsprojekt Kombinationen af et socialt forløb og et arbejdsmarkedsforløb Fase 1: udvikling af sociale og personlige kompetencer Fase 2: udvikling af og gennemførelse af arbejdspraktik Opsummering Målgruppen Visitation og rekruttering af deltagere Psykiske problemer Sociale problemer Grænser for problemstillinger Match 2: En heterogen målgruppe Hvordan er det gået deltagerne? Metoder i projektet forforløb i LAP Recovery Undervisere med brugerbaggrund Individuelle samtaler Idræt/motion hos Kæmperne Metoder i projektet - Væksthuset Den individuelle tilgang til arbejdsmarkedet Praktik i Væksthuset Virksomhedskonsulent Kontaktpersoner på arbejdspladsen Netværksgruppe Virksomhedsbesøg Overgangen mellem LAP og Væksthuset Brugernes vurdering af Vendepunkter Udbytte af recovery undervisningen Idræt Udbytte af praktik Kontaktpersoner i projekt Vendepunkter og funktion Individuelle samtaler Gradvis øgning af timetal

8 7 Vurdering af projekt Vendepunkter Fællesskabsrettede og individrettede metoder Recovery Varighed og timetal Helhedsorienteret socialt arbejde Kombinationen af et socialt forforløb og praktik Kontinuitet i projektforløbet Støttekontaktpersoner, hjemmevejledere og socialrådgiverfunktion Aktiveringsområdet for psykisk sårbare Litteraturliste Bilag

9 1 Resumé og opmærksomhedspunkter 1.1 Projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet Projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet er et aktiveringstilbud under metodeudviklingspuljen i Københavns Kommune, der udbydes af Foreningen Af Psykiatribrugere (LAP) i København/Frederiksberg. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem LAP, Kæmperne, Væksthuset og Konsulentkompagniet. Formålet med projektet er at udvikle metoder, som sikrer sammenhæng mellem helbredelse (recovery) og indslusning på arbejdsmarkedet. Målet for den enkelte deltager er at lære at anvende redskaber og opnå kompetencer. Tilbuddet henvender sig til kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed i matchgruppe 2, som har et alvorligt psykosocialt handicap, og som har relation til social- eller behandlingspsykiatrien. Det er muligt at deltage samtidig med, at man er i behandling i psykiatrien. Målgruppen er kendetegnet ved at have forskelligartede psykosociale problemstillinger, der influerer på deres mulighed for at begå sig på arbejdsmarkedet. Problemstillinger som omhandler diagnoser, uafklarede sociale problemer, helbredsmæssige problemer samt misbrugsproblemer. Mange af deltagerne lider af depression og angst som følge af social isolation og stigmatisering. Flertallet har kontakt til psykiatrien, psykologer og behandlingsinstanser. Projektet er tilrettelagt og organiseret som et forløb, der strækker sig over 42 uger, og er inddelt i to faser. Den første fase har til formål at styrke deltagernes personlige og sociale kompetencer. Deltagerne bliver undervist i recoverymetoden af LAP s medarbejdere, som har en brugerbaggrund inden for psykiatrien. Derudover indgår der idræt i samarbejde med Kæmperne. Den anden fase har til formål at styrke deltagernes kompetencer til arbejdsmarkedet, hvor deltagerne indgår i praktikforløb. Deltagerne tilknyttes en virksomhedskonsulent, der hjælper deltagerne med at afklare deres mål og ønsker for arbejdsmarkedet for på den baggrund at afprøve kræfter med praktikophold. Tankegangen bag projekt Vendepunkter er, at et veltilrettelagt forforløb med kendskab til egne problemstillinger, handlemuligheder og initiativer er en nødvendighed for, at deltagerne kan begå sig i arbejdslignende situationer i form af praktik. 5

10 1.2 Metoderne i metodeprojektet Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvor metoderne i projekt Vendepunkter er bygget op omkring flere forskellige elementer. Den overordnede metode, der afprøves i projektet, er kombinationen af et forforløb i LAP og et efterfølgende arbejdsmarkedsrettet forløb i Væksthuset. Projekt Vendepunkter bygger på den teoretiske recoverytilgang, der omhandler, hvordan den enkelte kan komme sig helt eller delvist efter en psykisk sygdom. Faktorer, der kan fremme helbredelsesprocessen, kan bl.a. være, at brugeren indgydes håb/forventer fremgang i forhold til sociale relationer eksempelvis selvhjælpsgrupper og brugerens egen indsats. Målet for metodikken er, at den enkelte generobrer ejerskabet over eget liv. I forløbet hos LAP får deltagerne bevidsthed om egen lidelse og udvikler redskaber, der kan være behjælpelige, når faresignaler opstår, og som i sidste ende skal hjælpe deltagerne med at komme sig. I forforløbet lægges vægt på begreber som afstigmatisering og empowerment, som betyder, at det tilsigtes, at deltagerne bliver i stand til at komme videre på trods af psykiske sårbarheder. Der er endvidere mulighed for med projekt Vendepunkters konstruktion at udrede deltagerne i forforløbet fx i forhold til læge, distriktspsykiatrisk behandling, alkohol- og misbrugsbehandling m.m., inden de overgår til den arbejdsmarkedsrettede del med praktikophold. En grundlæggende metodik i projekt Vendepunkter er, at projektforløbet strækker sig over 42 uger. Det er erfaringen, at det længere forløb skaber tryghed hos den enkelte, fordi den enkelte deltager opnår en tilknytning til stedet, til de øvrige deltagere og underviserne. Det længere forløb giver mulighed for at følge den enkeltes progression. Et særligt forhold, som karakteriserer projektet, er den timemæssige optrapning. Timeoptrapningen i projektet har været givtig for flere af deltagerne i forhold til at afprøve dem selv og finde ud af, hvor grænsen går for, hvor meget de kan arbejde. Projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet har i forløbet arbejdet med en palet af metoderedskaber, som på forskellig vis både har været individ- og fællesskabsrettede. Det er væsentligt at pege på, at der er tale om balance, som er helt afgørende for, at deltagerne får et udbytte af projektet. Deltagelsen i første fase har primært været tilrettelagt ud fra fællesskabsrettede metoder. Dette gælder gruppearbejdet i undervisningen samt idrætten. Forforløbet i LAP har været bundet op omkring fællesskabet, men på den måde at den enkelte deltager samtidig har haft mulighed for at arbejde med sig selv i bl.a. grupperne. 6

11 I anden fase har der primært været tale om individuelle forløb, men afbalanceret i forhold at bevare det fællesskab, som deltagerne havde fra LAP blandt andet ved planlagte fælles virksomhedsbesøg og dannelsen af netværksgrupper. 1.3 Erfaringerne med metoderne Det er erfaringen, at det i forhold til deltagernes psykosociale handicap har været væsentlig for projektforløbet med vægt på fællesskabsrettede aktiviteter både i forforløbet og i den arbejdsmarkedsrettede del. LAP har fungeret som en form for basis, hvor deltagerne har bevaret en kontakt til både underviserne og til gruppen. En base, som har haft både en mentor- og tovholderfunktion, fx også i forhold til at deltagerne ikke måtte tabes, hvis de stoppede i forløbet eller havde problemer. I den arbejdsmarkedsrettede del har den primære metode været praktikophold. Et praktikophold kan have forskellig karakter alt efter, hvad der matcher den enkeltes behov og arbejdsmarkedsperspektiv. Erfaringerne har været blandede med hensyn til praktikophold. Næsten halvdelen af deltagerne har fuldendt praktikophold. De har overvejende haft gode oplevelser med praktik, og for nogle deltagere er perspektivet fremover fx et skånejob, fleksjob eller job på særlige vilkår. Den anden halvdel af deltagerne er ophørt før tid grundet psykiatrisk indlæggelse eller fysisk sygdom og ustabilt fremmøde eller er stoppet. Nogle deltagere stoppede før tid, fordi de undervejs blev syge og arbejdede mere, end de kunne overkomme. Andre stoppede i praktikforløbet eller havde frustrationer over, hvor meget energi de skulle lægge i praktikken, andre stoppede på grund af bristede forventninger dvs. mulighed for efterfølgende fastansættelse. 1.4 Hvordan er det gået deltagerne? I alt har 28 borgere med psykiske problemstillinger deltaget i projektet. Der er tale om 17 kvinder og 11 mænd. Aldersmæssigt er fem deltagere under 30 år, otte deltagere er mellem 30 og 40, ti deltagere er mellem 40 og 50 år, og fem deltagere er over 50 år. På baggrund af deltagernes situation godt et år efter, at de startede i projektet, kan det konstateres, at én deltager er kommet i job, seks deltagere er i gang, motiveret eller afventer praktik, to deltagere er i uddannelse og én deltager er i intern arbejdsprøvning. Der er otte deltagere, som er meget syge eller indgår i behandling, og to deltagere er indlagt. Der er tre deltagere, som har kontakt med LAP, hvor der arbejdes med, at de kommer i behandling eller i udredning til psykolog. 7

12 Der er fire deltagere, som ud over deres psykiske sårbarhed har et stort misbrug, og for dem er der tale om en uafklaret situation og en uvis fremtid. En deltager er på barsel, og en deltager er tabt uden kontakt. Lidt opsummerende kan man sige, at knap en tredjedel er kommet i relevante praktikforløb og har motivation og ønsker om en tilknytning til arbejdsmarkedet i form af skånejob, fleksjob, job på særlige vilkår. Knap en tredjedel har stiftet bekendtskab med praktikophold og ophørt grundet deres psykiske problemstillinger eller fysiske helbred, men for en del gælder det, at de er kommet i behandling. Derudover er der en tredjedel, som har så massive problemer i form af psykisk sygdom m.m., at de er nærmere en situation, der hedder førtidspension. 1.5 Aktiveringsområdet for psykisk sårbare Formålet med projekt Vendepunkter er organiseringen og tilrettelæggelsen af et længere forløb med kombinationen af et socialt og arbejdsmarkedsforløb med henblik på, at deltagerne kan opnå progression i forhold til forskellige barrierer og komme nærmere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Projekt Vendepunkter er et aktiveringstilbud, der har genoplivet det helhedsorienterede sociale arbejde, hvor både en social og en arbejdsmarkedsrettet indsats udgør to sider af samme sag. Det er et projekt, hvor ikke alle selvfølgelig kan tage et arbejde. Hovedparten er psykisk sårbare og har enten psykiske, fysiske eller sociale problemer problemer, der ikke alene kan løses i et arbejdsmarkedsperspektiv, men som fordrer en social og sundhedsindsats. Det er imidlertid projektets hovedstyrke at kombinere et socialt anlagt forforløb, hvor der tages hånd om de psykiske og sociale problemstillinger med et arbejdsmarkedsrettet forløb med langsom indslusning med henblik på en tilknytning til arbejdsmarkedet. Blandt medarbejderne i jobcentrene efterspørges flere af denne type projekter i Københavns Kommune, da erfaringen er, at det tager længere tid at arbejde med denne målgruppe, fordi målgruppen oftest har behov for en social indsats. Som et længerevarende projektforløb har deltagerne dels fået lov til at arbejde med dem selv, dels indgå i et miljø, hvor der er taget hånd om deres problemstillinger. Medarbejderne udgør den koordinerende funktion mellem deltagernes kontakter, og de har løbende kontakt til deltagerne og samler fx deltagere op, når de er på vej til at bryde sammen. Hvis deltageren alligevel er stoppet pga. behandling, har der stadig været en kontakt med sigte på, at deltageren skulle vende tilbage efter endt forløb. 8

13 Det har været vigtigt, at LAP har fungeret som en basis, hvor deltagerne stadig bevarer en kontakt til både underviserne og til gruppen. Derudover har det været en styrke, at projektet løbende i de forskellige faser har arbejdet med støttefunktioner i form af mentorer, coaching og virksomhedskonsulenter og kontaktpersoner i praktikforløb. Det er styrken ved kombination af de mange forskellige metoder, som karakteriserer projekt Vendepunkter, at de bygger på en anerkendelse af deltagernes psykiske problemstillinger og ligger vægt på recoverytanken det at deltagerne kan komme sig helt eller delvist efter en psykisk sygdom. Projektet er båret af en indsigt i deltagernes psykiske sygdomme og bidrager med metoder, der giver deltagerne en større tro på dem selv samt sociale kompetencer. Projektet er båret af en ildsjæl og en ramme, som udgør et socialt miljø, der er afgørende for, at deltagerne får styrke til at nærme sig den arbejdsmarkedsrettede del af projektet. Blandt medarbejderne i jobcentrene efterspørges flere af denne type projekter i Københavns Kommune, da erfaringen er, at det tager længere tid at arbejde med denne målgruppe, fordi målgruppen oftest har behov for en social indsats. 9

14 10

15 2 Projekt Vendepunkter Dette kapitel har til formål at redegøre for projekt Vendepunkters indhold, herunder de metodiske elementer, samt de forskellige forløb og faser i projektet. Erfaringerne med de metodiske elementer vil blive uddybet i kapitel 4 med henblik på særligt projekt Vendepunkters konstruktion af et forforløb og et efterfølgende praktikforløb. I dette kapitel vil der først og fremmest blive sat fokus på projekt Vendepunkters formål og teoretiske forståelse. 2.1 Recovery Projekt Vendepunkter bygger på den teoretiske recoverytilgang, der omhandler, hvordan den enkelte kan komme sig helt eller delvist efter en psykisk sygdom. Faktorer, der kan fremme helbredelsesprocessen, kan bl.a. være, at brugeren indgydes håb/forventer fremgang i forhold til sociale relationer eksempelvis selvhjælpsgrupper og brugerens egen indsats. Målet for metodikken er, at den enkelte generobrer ejerskabet over eget liv. Opgaven for medarbejderne består i at skabe så gode forudsætninger som muligt for, at den enkelte kan komme sig, og at medarbejderne yder ekstern støtte og hjælp i processen. Recovery i projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet består i, at den enkelte deltager lærer at håndtere tingene, som de opstår, ligesom recovery skal gøre deltagerne parate til et forløb i Væksthuset. Recoveryteorierne er baseret på amerikanske og svenske erfaringer, som især er funderet i arbejder af P. Degan og Alan Topor. 2.2 Formål Det overordnede formål med projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet er at udvikle metoder, som sikrer en sammenhæng mellem helbredelse (recovery) og integration på arbejdsmarkedet. Målet for den enkelte deltager er at lære at anvende redskaber og opnå kompetencer, som kan betyde: at den enkelte deltager kan komme sig efter alvorlige psykiske lidelser at den enkelte deltager opnår størst mulig grad af selvstændig funktion i samfundet at den enkelte deltager forbedrer kvaliteten af sin hverdag igennem egen medvirken at den enkelte deltager får afprøvet sine kompetencer på arbejdsmarkedet at den enkelte deltager bliver afklaret med hensyn til fremtidigt arbejdsområde og egne ressourcer. 11

16 Succeskriterierne er specificeret ud fra nedenstående punktopstilling: Deltagerne får mere magt over eget liv ved tilegnelse af viden om at komme sig efter psykisk sygdom (flere valgmuligheder, flere ressourcer). Deltagerne tror mere på dem selv og tager ansvar for egen udvikling (håndterer psykisk sygdom, så hverdagen kan fungere; udtrykker følelser, kan gøre en forskel, positivt selvbillede). Deltagerne opnår sociale kompetencer (at være sammen med andre i et fastlagt forløb via undervisning og praktik på en arbejdsplads). Deltagernes omgang med andre fører til forandringer (indflydelse på sit lokalsamfund, bruger sine rettigheder, ikke mere alene). Deltagernes liv er stadig i vækst og udvikling, og de kan håndtere konflikter (bedre til at sige fra, færre konflikter, overkommer andres stempling, forberede deltagelse i uddannelse/arbejde). Deltagerne gennemfører et praktikforløb og får formuleret en job- eller uddannelsesplan, og deltagerne bevarer efterfølgende en kontakt til arbejdsmarkedet. 2.3 Et samarbejdsprojekt Der indgår flere samarbejdspartnere i projekt Vendepunkter: LAP, Konsulentkompagniet, Væksthuset og Kæmperne. LAP er en medlemsorganisation for tidligere og nuværende psykiatribrugere i Københavns og Frederiksberg Kommuner. LAP har siden 2004 kørt frivillige Vendepunktskurser for primært førtidspensionister. Vendepunktskurserne har haft samme formål som nuværende blot med et arbejdsmarkedsfokus: at bistå mennesker med psykiske problemer med at komme sig. LAP står for undervisningen i de tre første forløb. Konsulentkompagniet er en kooperativ virksomhed, som har mange års erfaringer i arbejdet med metodeudvikling på social- og beskæftigelsesområdet. Konsulentkompagniet har en særlig styrke i forhold til mennesker med et psykosocialt handicap og har en omfattende erfaring med projektudvikling og -styring og varetagelse af kompetenceudviklingsforløb for både medarbejdere i psykiatrien og psykiatribrugere. Konsulentkompagniet står for undervisningen i samarbejde med LAP i 2. og 3. forløb. Væksthuset er en erhvervsdrivende fond, som er leverandør til beskæftigelsesindsatsen for matchgrupperne 1-3 og sygedagpengemodtagere. Væksthuset tilbyder afklarende, motiverende, støttende og jobrelaterede forløb til ledige borgere og har kompetencer i forhold til borgere med psykosocialt handicap. Væksthuset står for hele anden fase, hvor den arbejdsrelaterede del er i fokus i form af praktikker. Virksomhedskonsulenter i Væksthuset vil lægge individuelle planer og følge de enkelte deltagere under fase 2. 12

17 Kæmperne vil stå for den idræt, som deltagerne får adgang til under projektet i fase 1. Beskrivelsen af metodeudviklingsprojektet bygger på materiale i form af: erfaringsopsamlinger og referater af styregruppemøder med LAP, Konsulentkompagniet, Væksthuset og Jobcenter Skelbækgade; interview med deltagerne, interview med tre sagsbehandlere i hhv. Jobcenter Skelbækgade, Jobcenter Musvågevej og Jobcenter Nyropsgade, interview med virksomhedskonsulent i Væksthuset, interview med projektleder i LAP samt fra Konsulentkompagniet. 2.4 Kombinationen af et socialt forløb og et arbejdsmarkedsforløb Projekt Vendepunkter til arbejdsmarkedet bygger på den idé, at et aktiveringstilbud i forhold til målgruppen bør indeholde og rumme både et socialt forløb og et arbejdsmarkedsforløb. Disse to fundamenter komplementerer hinanden, og projekt Vendepunkter er derfor tilrettelagt som to forløb med forskellige former for ekspertise. Det sociale forløb er det første og grundlæggende forløb, som er organiseret af LAP. Projektet bygger på den forståelse, at før deltagerne kan indtænke arbejdsmarkedet i deres hverdagsliv, er det nødvendigt at arbejde med de psykiske og sociale problemstillinger og eventuelt igangsætte initiativer om nødvendigt. Efter denne periode overgår deltagerne til anden aktør, Væksthuset, som står for den arbejdsmarkedsrettede del af projektet i form af afklaringer og praktikforløb. Forforløb i LAP recovery og udvikling af personlige redskaber Praktikker organiseret af Væksthuset - arbejdsmarkedet 13

18 Projekt Vendepunkter er tilrettelagt som et forløb, der løber over i alt 42 uger. Det samlede forløb er inddelt i flere forløb med en hovedinddeling over to faser. Når der er tale om forskellige forløb, refererer det til, at fx timetallet gradvist forhøjes i de enkelte forløb, dels at fokus i indholdet er forskelligt. I første fase gennemføres undervisning, der har til formål at udvikle deltagernes personlige og sociale kompetencer. I anden fase forberedes og gennemføres arbejdspraktik. Tabel 1: Timetal og opbygning Første fase Personlige og sociale kompetencer 8 timer pr. uge 11 timer pr. uge 18 timer pr. uge 12 uger 6 uger 3 uger Anden fase Kompetencer til arbejdsmarkedet/praktik 25 timer pr. uge 21 uger Arbejdspraktikken gennemføres i samarbejde med anden aktør, Væksthuset. Væksthuset har foruden Vendepunkter samarbejde med Københavns Kommunes jobcentre om kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 samt sygedagpengemodtagere. Væksthusets udgangspunkt er en målsætning om tilknytning til arbejdsmarkedet i form af job, men at målet hertil kan udgøres af mellemstationer, som skal overkommes før, at arbejdsmarkedet er muligt. Afklaring, motivation, træning, relationsdannelse og kompetenceudvikling kan være vigtige elementer i borgerens erhvervsrettede forløb i Væksthuset. I forløbene i projekt Vendepunkter indgår der forskellige metoder, som har udviklet og ændret sig i projektperioden. Erfaringerne med metoderne vil blive beskrevet i kapitel 4, 5 og 6. I dette kapitel vil metoderne blive beskrevet og meget kort belyst. Projektet bygger på følgende metodiske elementer: Recovery/empowerment. Undervisere med brugerbaggrund. Idræt/motion. Mentorer: brugermentorer og arbejdspladsmentorer. Coaching. Netværk blandt deltagere. Netværk blandt mentorer. Praktik i Væksthuset. 14

19 2.5 Fase 1: udvikling af sociale og personlige kompetencer Indholdet i første fase er baseret på undervisning og idræt, hvorved der både arbejdes med krop og psyke. Timeantallet af undervisningen øges gradvist i fase 1 fra en dag om ugen til tre. Undervisningen foregår i LAP s lokaler på Vesterbro. Der har i projektet været mellem deltagere på hhv. hold 1 og 2 (se kapitel 3 for målgruppebeskrivelse samt bilag A). Erfaringerne har vist, at gruppens størrelse har en betydning for personer med et psykosocialt handicap, hvis deltagerne skal føle sig trygge og opnå et udbytte af undervisningen. Undervisningen organiseres af LAP og gennemføres i samarbejde med Konsulentkompagniet. LAP s undervisere og medundervisere har tidligere brugerbaggrund inden for psykiatrien, og denne metode har til formål at indgyde håb hos deltagerne om, at de også kan komme ud på arbejdsmarkedet. Underviserne kan hjælpe deltagerne med at tale åbent om deres egne vanskeligheder og dele deres recoverystrategier med deltagerne. En fælles forståelseshorisont er indgangen til at skabe tryghed og åbenhed i recoveryprocessen, hvor underviserne skal hjælpe deltagerne til at igangsætte processer og finde løsningsmuligheder, når der eksisterer barrierer for udvikling. Foruden en brugerbaggrund har den projektansvarlige underviser også en professionel kompetence som psykoterapeut. Undervisningens indhold og organisering LAP har i projekt Vendepunkter forsøgt at skabe et rum for, at den enkelte bliver i stand til at arbejde med sin egen proces inden for et fællesskab. Deltagerne er blevet undervist i recovery, herunder at tage ansvar for eget liv og aflægge klient/patientrollen. Deltagerne har på baggrund af undervisningens indhold udviklet redskaber og mål for at ændre deres situation. Konkret arbejdes der med forskelligt indhold i undervisningen afhængigt af det enkelte forløb og dertilhørende timeantal. LAP s undervisere har bistået 1. forløb, mens Konsulentkompagniets underviser har bistået forløb 2 og 3: 1. forløb: Recovery. Bruger hjælper bruger (rollemodel via undervisere med tidligere brugererfaring og gensidig udveksling). Der arbejdes med velvære, men først og fremmest har 1. forløb til formål at skabe en bevidsthedsproces blandt deltagerne om deres situation og muligheder, herunder at bryde med offerrollen og i stedet tage ansvar: 15

20 Starte læring og øge koncentrationen, viden om nye tilgange i psykiatrien. Yde gennem deltagelse nyttiggøre egne psykiatrierfaringer. Ansvar for egen udvikling, udarbejdelse af personlige velværeredskaber og velværestrategier. 2. forløb: Håb om en plads på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med mål i denne fase i forhold til kommunikation og selvværd: Træne rejsning af håb, arbejde med mål. Arbejde med ændringsfokuseret personlig og social kompetenceudvikling. Udvikle en ny historie. 3. forløb: Udarbejdelse af mål, personlig udvikling, sociale kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet: Arbejdsmarkedet: Hvad er det for et arbejdsmarked, jeg vil ind på? Hvilke muligheder er der under resten af forløbet? Udredning og gøre sig arbejdsmarkedsparat. Recovery: Velværeplaner. Individuelle temaer: selvtillid, empowerment, sociale problematikker i forhold til forsørgelse, vende døgnrytmen m.m. Undervisning Undervisningen i projekt Vendepunkter foregår på forskellige niveauer. Dagen starter med en runde blandt deltagerne, der fortæller om, hvordan de har det, og hvad der er sket siden sidst. Dette er med til at øge åbenheden samt trygheden og den dertilhørende tillid blandt deltagerne. Derefter holder underviseren et oplæg fx om recovery eller stigmatisering, hvorefter deltagerne går i grupper og afklarer, hvordan de selv skal forholde sig til temaerne. Temaerne fra oplægget er således et element, som deltagerne kan hjælpe hinanden med i grupper, men med udgangspunkt i egne erfaringer. Temaerne har til formål at støtte den enkelte i at udvikle konkrete redskaber til sin egen recoveryproces fx mine trickere, hvad gør mig glad m.m. Denne metode, hvor deltagerne får temaer, de skal arbejde med i grupper, har flere formål. Grupperne danner på den ene side grundlag for netværk og er på den anden side med til at styrke deres sociale kompetencer. Derudover har gruppearbejdet det sociale element, som undervisningen bygger på, nemlig at det er med til at få deltagerne til at opleve, at det har stor betydning, at de kommer, fordi det værdsættes af de øvrige deltagere. Gruppearbejdet giver også mulighed for at nyttiggøre egne erfaringer med at håndtere psykisk sygdom samt fælles erfaringsudveksling på deltagernes præmisser. 16

21 Idræt Sideløbende med undervisningen i første forløb indgår der 3 timers obligatorisk idræt, som deltagerne går til på andre dage end på undervisningsdagen. Resten af projektperioden er idræt et frivilligt tilbud. Idrætten foregår i et samarbejde med Kæmperne, og deltagerne får et års abonnement til at komme der. Det anses således i projektet, at den fysiske sundhed er vigtig i forhold til den psykiske. Det er dog blevet besluttet, at de deltagere, der ikke kan gå til gymnastik, får lov til at gå en tur. Brugermentor Projekt Vendepunkter har eksperimenteret med brugermentorer, som hver enkelt deltager får tilknyttet i forløbet hos LAP. Erfaringerne med brugermentorerne vil blive uddybet i kapitel 4. Intentionen med brugermentorernes funktion er toleddet: De fungerer som rollemodeller og kan medvirke til at indgyde håb om bedring. Derudover er fordelen, at de selv har gennemlevet processen, og derfor kan fungere som samtalepartnere samt give råd og vejledning om, hvordan deltageren kan håndtere de vanskelige situationer, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Brugermentorerne har deltaget i kurser på projekt Vendepunkter, som er organiseret af LAP. De har således gennemgået et kursus i at blive recoverymentor. Brugermentorerne mødes med deltagerne individuelt alt efter behov. Brugermentorerne skal følge deltagerne under hele projektet, dvs. også når deltagerne overgår til praktik i Væksthuset. 2.6 Fase 2: udvikling af og gennemførelse af arbejdspraktik Fase 2 er organiseret af og foregår hos Væksthuset, hvor intentionen er at styrke deltagernes kompetencer til arbejdsmarkedet via praktikforløb. Fasen er inddelt i tre forløb med aktivering på 25 timer. 4. forløb: Forberedelse til arbejdspraktik i 5 uger. Gennemføres som en vekselvirkning mellem individuelle samtaler, holdundervisning og virksomhedsbesøg med følgende indhold: Introduktion til arbejdsmarkedet via virksomhedsbesøg. Individuel plan for praktikplacering. Kontakt til virksomhederne og indgåelse af aftaler om praktikforløbet. 5. forløb: Aftaler og gennemførelse af praktik i 13 uger. Forberedelse af virksomhederne med hensyn til arbejdstid, organisering og opgaver. Der indgås aftaler om indslusnings- og opkvalificeringsforløb med virksomhederne samt opfølgning. Som støtte i praktikforløbet knyttes den enkelte del- 17

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere

Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere - erfaringer fra metodeudviklingsprojekter i Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne December 2011 Finn Kenneth Hansen og Marianne Malmgren CASA Metoder

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere