Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang"

Transkript

1 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

2 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Aarhus N Konsulent Karen Sophie Pilegaard Konsulent Anne-Mette Kamper Isager Konsulent Peder Hau Lyng Praktikant Rasmus Elgaard Petersen Studentermedhjælper Rikke Warrer Poulsen Studentermedhjælper Kathrine Dyhr Lycke Faglig leder Tina Willemann CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Uddrag er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Januar 2013

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Rapportens opbygning Sammenfatning af resultater SIP-socialpsykiatri: Design og metode... 6 Baggrund for De Sociale Indikatorprogrammer (SIP)... 6 Målgruppe for SIP-socialpsykiatri... 6 Mål for indsatsen... 7 Evalueringsspørgsmålet... 7 Indikatorer... 7 Dataindsamling... 8 Livskvalitet Målgrupperapportens opbygning og datagrundlag Udviklingen i livskvalitet Datagrundlag Auditkoncept Panelets vurdering af resultaterne samlet set Psykisk velbefindende Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til psykisk velbefindende? Relationer Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til relationer? Fysisk velbefindende Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til fysisk velbefindende? Selvbestemmelse Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til selvbestemmelse? Aktivitet Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til aktivitet? Materielle forhold Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til materielle forhold? Deltagelse i samfundet Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til deltagelse i samfundet? Referencer Bilag 1: Borgernes baggrund og forløb Køn og alder Opholdslængde og henvisningsårsag Diagnose, helbred og sociale problemstillinger Borgerens aktuelle situation Indsatser og mål Bilag 2: Underopdelte resultater Bilag 3: Botilbudsprofiler Bostedet Blåkærgård Gårdhaven Pilebakken Bostedet Sct. Mikkel Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade

4 Skovvang Granhøjen Omsorgscenteret Rørmosegård Det Gamle Kogeri Egen/Egebjergvej Dalhøjgård Vesterbro Skovhøjen Twillingegården Grundtvigsvej Lumsås Tjørneparken Værdier og arbejdsgrundlag Paderuphus Støttecenter Vesterbo Støttecenter Infanterivej Støttecenter Sjællandsgade Støttecenter Nørrebrogade

5 1. Indledning I denne rapport præsenteres for første gang resultater fra indsamlingen af data i SIPsocialpsykiatri på målgruppeniveau. Rapporten fokuserer på, hvordan livskvaliteten udvikler sig for de borgere, der bor på de socialpsykiatriske botilbud, der er med i SIPsocialpsykiatri. Gennem statistiske analyser af data undersøges det, hvad der har indflydelse på udviklingen i borgernes livskvalitet. Her lægges der særlig vægt på, hvordan borgernes livskvalitet udvikler sig i forhold til, hvad der karakteriserer borgerne og hvorvidt der har været arbejdet med mål og indsatser rettet mod særlige områder af borgerens liv. Denne rapport indskriver sig i den evalueringstilgang, der hedder virkningsevaluering. I virkningsevaluering ligger fokus på forklaringer af opnåede resultater og synliggørelse af konteksten for disse resultater. På den måde er det formålet med denne rapport at skabe mere viden om, hvad der ser ud til at virke i botilbuddenes arbejde med at understøtte en positiv udvikling i borgernes livskvalitet. Det er forsøgt at gøre denne rapport så handlingsorienteret som muligt, så botilbuddene og andre aktører kan skabe sig et hurtigt overblik over resultaterne og de sammenhænge, der er fundet i data. Målet er, at rapporten skal kunne fungere som et redskab til kvalitetsforbedringer på botilbuddene. Der er derfor lagt vægt på fortrinsvist at præsentere data grafisk og kun at beskrive analyseresultater, når der er fundet statistisk signifikante sammenhænge i data. Hver gang der præsenteres en sammenhæng, der er fundet i data præsenteres også auditpanelets kommentarer til denne sammenhæng 1. Disse kommentarer er med til at nuancere de statistiske sammenhænge ved at beskrive mulige årsager til eller baggrunden for, hvorfor de ser ud, som de gør. Kommentarerne bidrager således også til at sætte resultaterne ind i en konkret kontekst, der kan være anvisende i forhold til hvilke andre sammenhænge man kan anvende resultatet i altså rækkevidden af de enkelte resultater. Sigtet med rapporten er således at bidrage til at skabe mere fælles viden om indsatsen og resultatet af indsatsen på de socialpsykiatriske botilbud, der deltager i SIPsocialpsykiatri. Det er forhåbningen, at de socialpsykiatriske botilbud og andre aktører inden for området, kan anvende denne viden til at skabe de forhold, der bedst kan fremme borgernes mulighed for at opleve en forbedret livskvalitet. Rapportens opbygning Denne rapport er opbygget således, at der efter indledningen i kapitel 1, er en kort sammenfatning af rapportens resultater i kapitel 2. I kapitel 3 præsenteres baggrunden for og formålet med SIP-socialpsykiatri, målgruppen for programmet og hvordan livskvalitet bliver målt i programmet. I kapitel 4 beskrives datagrundlaget for rapporten, hvordan livskvalitet bliver målt i denne rapport og endelig præsenteres også de generelle kommentarer fra auditpanelet. I de følgende syv kapitler gennemgås de syv livsområder således, at kapitel 5 beskriver omfanget af den udvikling, borgerne vurderes 1 Det er dog ikke alle statistiske signifikante sammenhænge, der præsenteres i denne rapport, som auditpanelet har kommenteret. Side 1

6 at have gennemgået i forhold til området Psykisk velbefindende. Hvis der er fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem borgernes udvikling inden for dette område og borgernes baggrundskarakteristika og/eller hvorvidt, der har været arbejdet med mål og specifikke indsatser inden for det pågældende område, præsenteres disse sammenhænge. Hvis auditpanelet har diskuteret den pågældende sammenhæng præsenteres en sammenfatning af panelets drøftelse ligeledes. Tilsvarende gennemgås de øvrige seks livsområder. I bilagsmaterialet præsenteres oversigter over de borgere, som indgår i analysen: Deres baggrund og karakteristika. I bilagsmaterialet præsenteres også grafer for hvert af de 31 spørgsmål i livskvalitetsmålingsredskabet både borgerens og personalets besvarelse. Endelig er der i bilagsmaterialet beskrivelser af de deltagende botilbud, deres fysiske rammer, medarbejdersammensætning og værdier og metodiske tilgang. Side 2

7 2. Sammenfatning af resultater Sammenfatningen er udarbejdet på baggrund af de statistiske analyser af data, samt resultaterne fra auditmødet den 13. december 2012, hvor flere signifikante sammenhænge i data blevet drøftet og fortolket af auditpanelet. Resultaterne i denne rapport har afsæt i spørgsmålet til medarbejderne om, hvordan de vurderer borgerens udvikling det seneste år inden for hvert af de følgende syv livsområder: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse, Aktivitet, Materielle forhold og Deltagelse i samfundet. Det vil sige, at det ikke vurderes hvordan borgerens situation er i forhold til området, men hvilken udvikling der har været. Det betyder at det, at der ikke er nogen udvikling eksempelvis ikke nødvendigvis behøver at være et dårligt resultat, da borgerens udgangspunkt kan være meget forskelligt. Vurdering af borgerens udvikling inden for de syv livsområder Det ses ud fra personalets vurderinger af disse syv spørgsmål, at den største andel af borgerne vurderes at have en uændret situation. Den næststørste andel vurderes at have oplevet en mindre forbedring. Den tredjestørste andel vurderes at have oplevet en mindre forværring. For området fysisk velbefindende er dette dog omvendt, således at den næststørste andel angives at opleve en mindre forværring og den tredjestørste andel en mindre forbedring. Andelen af borgere, der angives at opleve en større forbedring eller større forværring i forhold til det pågældende område, er væsentlig mindre, imellem 8 og 1 %. Signifikante sammenhænge mellem udvikling og baggrundskarakteristika Der er fundet adskillige statistisk signifikante sammenhænge mellem medarbejdernes vurdering af borgernes udvikling og baggrundskarakteristika ved borgerne. De baggrundskarakteristika, hvor der er fundet en statistisk signifikant sammenhæng med borgerens udvikling inden for et eller flere af livsområderne er: køn og psykisk velbefindende - kvinder vurderes i højere grad end mænd at have det uforandret i forhold til deres psykiske velbefindende og en større andel af mændene vurderes at have fået et forværret psykisk velbefindende forsørgelsesgrundlag og psykisk velbefindende - borgere der modtager folkepension vurderes i mindre grad at gennemgå en positiv eller en negativ udvikling end borgere, der modtager førtidspension fysisk funktionsnedsættelse og relationer og fysisk velbefindende - borgere med fysiske funktionsnedsættelser vurderes i mindre grad at forbedre deres relationer og i højere grad som havende en uændret situation i forhold til relationer, og en større andel af borgere med en fysisk funktionsnedsættelse vurderes at få forbedret eller forværret deres fysiske velbefindende end borgere, der ikke har en fysisk funktionsnedsættelse udadreagerende adfærd og selvbestemmelse og deltagelse i samfundet - borgere, der angives at have en udadreagerende adfærd vurderes i højere grad at forværre deres situation og i mindre grad at forbedre deres situation i forhold til selvbestemmelse, end tilfældet er for de borgere, der ikke angives at Side 3

8 have en udadreagerende adfærd, og borgere, der angives at have en udadreagerende adfærd vurderes i mindre grad at forbedre og i højere grad at forværre deres situation i forhold til deltagelse i samfundet sammenlignet med borgere, der ikke angives at have en udadreagerende adfærd misbrug og materielle forhold og deltagelse i samfundet hvis borgeren angives at have et misbrug, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være forbedret og i jo højere grad vurderes den materielle situation at være forværret, og borgere, der har et misbrug vurderes i langt højere grad at forbedre deres situation i forhold til deltagelse i samfundet end borgere, der ikke har et misbrug. Signifikante sammenhænge mellem udvikling og indsatser Der er ligeledes fundet adskillige statistisk signifikante sammenhænge mellem medarbejdernes vurdering af borgernes udvikling og de indsatser og mål, der har været arbejdet med. Det, at der i det hele taget er arbejdet med indsatser inden for området viser statistisk signifikante sammenhænge med vurdering af udvikling i forhold til relationer, selvbestemmelse og deltagelse i samfundet. Det at der har været arbejdet med mål er statistisk signifikant i forhold til medarbejdernes vurdering af udvikling i forhold til selvbestemmelse og deltagelse i samfundet. Derudover er der fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem følgende indsatser: afdækning af borgerens adfærdsmæssige ressourcer og psykisk velbefindende borgere, der har modtaget denne indsats vurderes i mindre grad at gennemgå en positiv eller en negativ udvikling, end borgere der ikke har modtaget denne indsats afdækning af borgerens netværk og relationer i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgeren at have en uændret situation i forhold til relationer afdækning af borgerens ønsker til relationsarbejdet og relationer - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo højere grad vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til relationer aftalte samtaler om trivsel og relationer og relationer der er ikke en entydig tendens til, at hvis der er arbejdet med denne indsats, så vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til relationer kortlægning af borgerens fysiske og helbredsmæssige problemer i samarbejde med borgeren eller pårørende og fysisk velbefindende der er ikke en entydig tendens til, at hvis der er arbejdet med denne indsats, så vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til sit fysiske velbefindende at skaffe adgang til hjælpemidler og fysisk velbefindende - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uændret at støtte borgeren i vedkommendes evne til at tage ansvar ift. at udføre huslige pligter og aktivitet - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo højere grad vurderes borgerens situation at være forbedret og i jo mindre grad vurderes den at være forværret at støtte borgeren til at udvikle hensigtsmæssige strategier til at mestre dagligdagen og aktivitet - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være forværret Side 4

9 systematisk og løbende kortlægning af borgerens ønsker og drømme ift. deltagelse i sociale aktiviteter og socialt liv og deltagelse i samfundet der er en tendens til, at i jo højere grad der er arbejdet med indsatsen i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uforandret i forhold til deltagelse i samfundet tilrettelægge aktiviteter til borgerens aktuelle behov og ressourcer og deltagelse i samfundet - der er en tendens til, at i jo højere grad der er arbejdet med indsatsen i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uforandret. Auditpanelets kommentarer Auditpanelet havde mange kommentarer til de enkelte resultater. Kommentarerne vedrørte både, hvordan resultater kunne tolkes i forhold til svarprocenter, faglige årsagssammenhænge og spørgsmålsformuleringer. Her er de kommentarer, der gik igen flere gange under auditten. Ved adskillige indsatsområder, hvor der var en signifikant sammenhæng, kommenterede auditpanelet, den høje andel af borgere, for hvem omfanget af den pågældende indsats var angivet som slet ikke. Her var en mulig årsag til, at der ikke var arbejdet med indsatsen for den pågældende borger, ifølge auditpanelet, at borgeren havde et nedsat kognitivt funktionsniveau. Men samtidigt understregede auditpanelet, at i de fleste tilfælde ville det være muligt at gennemføre de pågældende indsatser over for borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau, da der findes metoder til dette. At indsatserne omfatter en større del af borgerne, uanset borgernes kognitive funktionsniveau, blev betegnet som et fokuspunkt fremover for tilbuddene En anden kommentar, der gik igen under auditten, vedrørte en forklaring i forhold til de resultater, hvor en øget andel af borgere, der havde modtaget en given indsats, var vurderet til at have fået en forværret situation. Her påpegede auditpanelet, at der ifølge deres erfaring var en generel tendens til, at når der blev arbejdet meget med en indsats, bidrog dette til, at der kom et øget fokus på områder af borgerens liv som vedkommende måske ikke havde haft overskud til at forholde sig til før og som konfronterer borgeren med vedkommendes egen sårbare situation. Dette kan sammen med det forhold, at de borgere, hvor der bliver arbejdet med indsatsen måske også i udgangspunktet har det dårligere bidrage til en forklaring på, hvorfor der kan være en statistisk signifikant sammenhæng mellem en øget indsats og en øget forbedring/forværring af situationen for de borgere, hvor der arbejdes med indsatsen i høj til i meget høj grad Auditpanelet påpegede også, at der for flere indsatsers vedkommende var usikkerhed i forhold til, hvorvidt medarbejderne opfatter den indsats, som de foretager sig som en selvfølgelig og løbende del af deres daglige arbejde som systematisk. Da der i SIP ofte spørges til, en systematisk indsats, kan dette have betydning for, om medarbejderne får angivet, at de arbejder med disse indsatser. Endelig blev det påpeget, at en uændret situation ikke nødvendigvis behøver at være et dårligt resultat, da det ikke er givet, hvad udgangspunktet er. Side 5

10 3. SIP-socialpsykiatri: Design og metode I dette kapitel beskrives formålet med og baggrunden for SIP-socialpsykiatri. Herunder hvilket undersøgelsesspørgsmål, programmet søger at besvare, hvilke typer af data, der bliver indsamlet ude på botilbuddene og hvorfor det gode resultat af indsatsen i SIPsocialpsykiatri, ses som en positiv udvikling i borgerens livskvalitet. Det beskrives også, hvordan en positiv udvikling i borgerens livskvalitet måles i SIP-socialpsykiatri. Baggrund for De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) SIP-socialpsykiatri er en del af De Sociale Indikatorprogrammer (SIP), der blev påbegyndt 2004, da regionerne (amterne) traf beslutning om et fælles initiativ med henblik på at udvikle og gennemføre et dokumentationsprojekt på det sociale område i Danmark. Målgruppen for det første program var åbne døgninstitutioner for udadreagerende unge (SIP-åben). Siden er flere programmer kommet til 2, herunder SIPsocialpsykiatri. Det overordnede udgangspunkt for SIP er en ambition om at inddrage praksis, forvaltning og forskning i at skabe et bredt vidensbaseret fundament for dokumentation og evaluering af det sociale arbejde. Det vil sige et fundament, der kan imødekomme væsentlige dele af disse aktørers forskellige informations- og dokumentationsbehov. Dette indebærer, at SIP søger at tilvejebringe dokumentation, som: kan udpege tendenser i sammenhænge mellem sociale indsatser og deres resultater og dermed kan bidrage med viden om den virkningsfulde indsats, der blandt andet kan medvirke til et mere effektivt ressourceforbrug, er relevant for de sociale institutioner og bosteders kerneydelser og som kan omsættes i praksis og dermed styrke kvaliteten af det daglige sociale og socialpædagogiske arbejde. Målgruppe for SIP-socialpsykiatri I det følgende afsnit præsenteres målgruppen, der indgår i SIP-socialpsykiatri, med henblik på at afgrænse, hvilke borgere der indgår i programmet. De socialpsykiatriske botilbud, der er med i SIP-socialpsykiatri, er rettet mod den gruppe af borgere, der som følge af deres sindslidelser ikke kan få den rette hjælp eller opfyldt grundlæggende rettigheder i de almindelige sociale tilbud. Borgerne på de socialpsykiatriske botilbud er således sindslidende, der har en betydelig og varig nedsat psykisk og social funktionsevne. Afgrænsning af målgruppen Overordnet er målgruppen for SIP-socialpsykiatri alle voksne med komplekse sindslidelser, der bor på længerevarende eller midlertidige botilbud eller får bostøtte. Denne 2 For yderligere information om de SIP-programmer, der findes se Side 6

11 målgruppe dækker over en gruppe af borgere med meget forskelligartede og ofte komplekse problematikker, der indebærer betydelige funktionsnedsættelser. Mål for indsatsen Med udgangspunkt i Lov om Social Service 3, samt formålsbeskrivelser fra de botilbud, der medvirkede i arbejdsgruppen, ses målet med indsatsen på de socialpsykiatriske botilbud i SIP-socialpsykiatri som: Formålet med opholdet på de socialpsykiatriske botilbud er at give borgeren muligheden for at få et bedre liv. Botilbuddet kan hjælpe til at minimere borgerens lidelser og problemområder og understøtte borgerens ressourcer og handlemuligheder, sådan at borgeren opnår mulighed for at opleve en større livskvalitet. Evalueringsspørgsmålet Med udgangspunkt i ovenstående er evalueringsspørgsmålet for de socialpsykiatriske botilbud formuleret således: Under hvilke betingelser og på hvilke områder kan indsatsen på et botilbud føre til, at borgerens problemområder minimeres og borgerens ressourcer understøttes, sådan at borgeren opnår mulighed for en større livskvalitet? Indikatorer For at kunne besvare evalueringsspørgsmålet med fokus på, hvad der virker for hvem under hvilke betingelser, er SIP bygget op omkring den evalueringsmodel, der ses på næste side. 3 De botilbud, der indgår i SIP-socialpsykiatri, er omfattet af formålsparagraffen for Lov om Social Service (Borgere med behov for støtte (jf. SEL 81-85) i botilbud efter lov om almene boliger (jf. Almenboligloven 185b) er dog også med i målgruppen i SIP). Derfor anvendes det lovspecificerede formål i Lov om Social Service som en fælles overordnet målsætningsramme for SIP-socialpsykiatri. 1 i Lov om Social Service udpeger de forskellige typer af hjælp, som tilbydes i henhold til Lov om Social Service, og formålet med hjælpen beskrives. Her fremgår det, at det overordnede formål med botilbuddenes indsats er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Side 7

12 Figur 1 Evalueringsmodel. SIP-Socialpsykiatri. Borgerens baggrund Borgerens livskvalitet Den faglige indsats Botilbuddets rammer Ovenstående figur viser de hovedområder, der er udvalgt indikatorer indenfor til at belyse evalueringsspørgsmålet. Indikatorerne er udvalgt i et tæt samarbejde med praksis, på baggrund af rammerne for dataindsamlingsdesignet i SIP-programmerne, som er udarbejdet af Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation på Aalborg Universitet. Dataindsamling Den kvantitative dataindsamling i SIP-socialpsykiatri foregår via spørgeskemaer, der er baseret på udvalgte indikatorer med henblik på at belyse evalueringsspørgsmålet. Der indsamles data igennem de følgende fire typer af skemaer 4 : Baggrundsskemaet vedrører baggrundsoplysninger og udfyldes ved botilbuddets opstart af SIP eller ved borgerens indflytning på botilbuddet. Indsatsskemaet vedrører de indsatser, der har været rettet mod den enkelte borger siden sidste status. Livskvalitetsskemaet til borger, udfyldes på baggrund af et interview med borgeren og vedrører borgerens opfattelse af sin livskvalitet. Livskvalitetsskemaet til personalet udfyldes af personalet på baggrund af observationer af borgeren. Livskvalitet I SIP anvendes redskabet Quality of Life Profile til at måle udviklingen i borgerens livskvalitet. Redskabet er udviklet af Quality of Life Research Unit, University of Toronto i Canada. Redskabet er udarbejdet på baggrund af studier af livskvalitetslitteraturen, 4 Oplysninger om botilbuddets rammer indsamles af SIP-sekretariatet ud fra Tilbudsportalen og de Tilsynsrapporter, der er tilgængelige her. Side 8

13 eksisterende redskaber og interviews om livskvalitet med personer med og uden psykiske funktionsnedsættelser. Den definition af livskvalitet, som redskabet anvender, er: The degree to which the person enjoys the important possibilities of his or her life (Renwick & Brown 1996). Livskvalitetsredskabet I SIP bygger på den grundlæggende antagelse at det, der betyder meget for én borgers livskvalitet, ikke nødvendigvis betyder noget for en anden borgers livskvalitet. Antagelserne bag livskvalitetsredskabet, som anvendes i SIP, kan opsummeres således: 1) En ligeværdig tilgang dvs. de fundamentale aspekter af livskvalitet er de samme, uanset om man har en funktionsnedsættelse eller ej. 2) Livskvalitet er et holistisk begreb. Derfor skal der i målinger af livskvalitet tages højde for dette ved at inddrage alle relevante områder af livet for at give et dækkende billede af en persons livskvalitet. 3) Livskvalitet er et multidimensionelt begreb. 4) Livskvalitet er et dynamisk begreb, dvs. det kan ændre sig over tid for den enkelte person. 5) Livskvalitet afhænger af en persons samspil med sine omgivelser. 6) Livskvalitet er individuel. 7) Livskvalitet defineres bredt i forhold til forståelse af begrebet sundhed dvs. en forståelse i overensstemmelse med WHO s definition men suppleret med inddragelse af de sociale forhold, der har betydning for sundhed. 8) Individets egne perspektiver er de vigtigste til at forstå vedkommendes livskvalitet. Den version af livskvalitetsredskabet, der anvendes i SIP, er på baggrund af tests og interviews tilpasset en dansk kontekst. Her måles livskvaliteten ud fra 31 spørgsmål, hvoraf 25 spørgsmål har to dimensioner. Dvs. at der her både spørges til vigtighed og tilfredshed. De fem spørgsmål, hvor der ikke spørges til vigtighed, antages som udgangspunkt at være af stor vigtighed for alle mennesker. De syv overordnede områder der spørges til er: 1. Psykisk velbefindende 2. Relationer 3. Fysisk velbefindende 4. Selvbestemmelse 5. Aktiviteter 6. Materielle forhold 7. Deltagelse i samfundet Side 9

14 4. Målgrupperapportens opbygning og datagrundlag For at besvare evalueringsspørgsmålet i SIP-socialpsykiatri undersøges det i denne rapport, hvorvidt borgerne opnår en større livskvalitet, set ud fra borgernes udvikling inden for de syv livsområder: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse, Aktivitet, Materielle forhold og deltagelse i samfundet. Herunder besvares spørgsmålene om: Hvem der opnår en udvikling og under hvilke betingelser, borgeren opnår denne udvikling? Det vil sige, at der ses på sammenhænge mellem borgernes udvikling, borgernes baggrund og de faglige indsatser og mål, der har været arbejdet med i forhold til borgerne. Udviklingen i livskvalitet Med udgangspunkt i livskvalitetsmålingsredskabet, der indgår i SIP-socialpsykiatri som indikator for det gode resultat af indsatsen, lægges der i denne rapport vægt på borgernes udvikling inden for de ovenfor nævnte syv livsområder. Afrapportering af resultater i forhold til udvikling i livskvalitet I de følgende syv kapitler beskrives og analyseres borgernes udvikling inden for hvert af de syv livsområder. Hvert afsnit er opbygget således, at borgerens udvikling inden for det pågældende livsområde beskrives først. Dette sker på baggrund af det spørgsmål, der optræder i indsatsskemaet, hvor personalet spørges til: Hvordan har borgeren det samlet set i forhold til området XX sammenlignet med sidste status? Svarmulighederne her er: Meget forbedret. Lidt forbedret. Uændret. Lidt forværret. Meget forværret. Det vil sige, at frem for eksempelvis at vurdere udviklingen i borgerens psykiske velbefindende ud fra de syv spørgsmål, der indgår i livsområdet, vurderes borgerens udvikling inden for eksempelvis området psykisk velbefindende ud fra dette ene spørgsmål. Denne fremgangsmåde er valgt for at gøre afrapporteringen mere overskuelig 5. Det betyder dog, at det ikke fremgår af afrapporteringen, hvordan borgeren har det i forhold til de pågældende områder, men kun hvorvidt vedkommende har udviklet sig inden for områderne siden sidste status. Der ses på, om der er en sammenhæng med, om det angives, at borgeren oplever en udvikling og borgerens baggrundskarakteristika: køn, alder, opholdslængde, henvisningsårsag, medicinering, misbrug, problemstillinger i forhold til social adfærd 6 - herunder udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, angst og ritualer forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, netværk og fritidsinteresser. Derudover ses der på, om der er en sammenhæng i forhold til, om det angives, at borgeren oplever en udvikling og hvorvidt der, inden for det seneste år, har været foretaget en specifik udredning af borgeren, om der har været opstillet mål og delmål i den forbindelse, samt hvorvidt der har været arbejdet med indsatser og været opstillet mål inden for det pågældende 5 Ved at anvende svaret på dette spørgsmål som udtryk for, om borgeren har gennemgået en udvikling eller ej inden for det seneste år, undgår man at sammenlægge og vægte borgerens svar inden for et område på et ikke valideret grundlag. Der er dog mulighed for på sigt at arbejde på at afrapportere borgerens livskvalitet ud fra et vægtet gennemsnit af alle borgerens svar, eller borgerens svar inden for hvert område. 6 For at have et tilstrækkeligt analysegrundlag er baggrundskarakteristika vedr. problemstillinger i forhold til social adfærd opdelt efter de hyppigst forekommende problemstillinger i forhold til dette område. Disse er: Udadreagerende adfærd, Indadreagerende adfærd, Angst og Ritualer. Side 10

15 livsområde 7. Endelig ses der på, om der er en sammenhæng mellem borgerens udvikling og specifikke indsatser, der har været arbejdet med inden for det seneste år. Der afrapporteres kun på resultatet af disse analyser, hvis der kan påvises en statistisk signifikant sammenhæng 8. Datagrundlag Denne rapport indeholder data indsamlet i perioden fra 10. juni 2010 til 31. september Data kommer fra de fire forskellige typer af skemaer, som er blevet udfyldt ude på botilbuddene: Baggrundsskemaer, Indsatsskemaer og Livskvalitetsskemaer til hhv. borger og personale. I tabellen nedenfor ses hvor mange skemaer, der er indberettet. Tabel 1: Antal indberettede skemaer Antal indberettede skemaer Baggrunds-skema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode Bostedet Sct. Mikkel Bostedet Blåkærgård Pilebakken Gårdhaven Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade Paderuphus Støttecenter Socialpsykiatri - Vesterbo Støttecenter Socialpsykiatri - Infanterivej Støttecenter Socialpsykiatri - Sjællandsgade Støttecenter Socialpsykiatri Nørrebrogade Skovvang Granhøj - Midlertidigt tilbud Granhøj - Længerevarend e tilbud Granhøj - Bostøtte Total For at se en beskrivelse af baggrundskarakteristika for de borgere som indgår i analysen, henvises til bilag 1. 8 Der afrapporteres, hvis der er en statistisk signifikant forskel på, hvordan observationerne fordeler sig og/eller der er en statistisk signifikant tendens, hvor data fordeler sig efter et bestemt mønster med enten en positiv eller en negativ sammenhæng. Side 11

16 Nedenfor ses en tabel, der viser de deltagende botilbuds svarprocent. Adskillige tilbud er netop påbegyndt arbejdet med SIP og har derfor kun udfyldt livskvalitetsskemaet. Andre tilbud har en svarprocent over 100. Dette skyldes, at dataindsamlingsperioden er forløbet over en længere periode, så besvarelser fra borgere, som ikke længere bor på det pågældende botilbud indgår i datamaterialet alligevel. Dette valg er truffet for at have mest muligt datamateriale at basere analyserne på. Tabel 2:Oversigt over botilbuddenes svarprocent Andel senest indberettede skemaer i forhold til antal pladser Andel indberettede skemaer Institution Antal pladser Baggrundsskema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale Bostedet Sct. Mikkel 20 75% 75% 1 80% Bostedet Blåkærgård 18 72% 67% Pilebakken % 112% 81% 112% Gårdhaven % 85% Sønderparken, Center for Socialpsykiatri % Tangkær % Kildegade 18 0% 0% 94% 94% Paderuphus 12 0% 0% 67% Støttecenter Socialpsykiatri % 0% 71% 7 Vesterbo Støttecenter Socialpsykiatri - Infanterivej 15 0% 0% 80% 80% Støttecenter Socialpsykiatri - Sjællandsgade Støttecenter Socialpsykiatri - Nørrebrogade 12 0% 0% 92% 100% 14 0% 0% 57% 7 Skovvang % 10 Granhøj - Midlertidigt tilbud 45 0% 0% 1 11 Granhøj - Længerevarende 25 0% 0% 8 100% tilbud Granhøj - Bostøtte 30 0% 0% 97% 90% Total % % Datagrundlaget i rapporten er baseret på de første indtastninger af baggrundsskemaet pr. borger og de seneste indtastninger af indsatsskemaet og livskvalitetsskemaet pr. borger. I tabellen på næste side ses en oversigt over datagrundlaget for denne rapport. Side 12

17 Tabel 3: Rapportens datagrundlag Antal senest indberettede skemaer Institution Baggrundsskema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale Bostedet Sct. Mikkel Bostedet Blåkærgård Pilebakken Gårdhaven Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade Paderuphus Vesterbo Infanterivej Sjællandsgade Nørrebrogade Skovvang Granhøj - Midlertidigt tilbud Granhøj - Længerevarende tilbud Granhøj - Bostøtte Total Auditkoncept Den faglige vurdering og fortolkning af rapportens resultater bliver leveret af fagfolk fra de botilbud, der arbejder med SIP-socialpsykiatri ved en såkaldt audit. Audit er en systematisk ramme for den faglige diskussion af resultaterne. Formålet med auditten, er at den skal fungere som et rum for vidensproduktion, kvalitetsudvikling og læring, hvor medarbejdere fra de socialpsykiatriske botilbud vil kunne drage nytte af hinandens erfaringer og vurderinger af konkrete udviklingsforløb. Gennem auditten vil den statistiske vidensproduktion fra spørgeskemaerne møde den praksisbaserede indsigt og på denne måde nuancere billedet af sammenhængen mellem indsatser og resultater på det sociale område. Auditten skal også bidrage til at udvikle og kvalitetssikre den kvantitative del spørgeskemaerne og de statistiske analyser i SIP-socialpsykiatri. Desuden blev auditpanelet bedt om at forholde sig til målgrupperapportens indhold og form i forhold til dens anvendelighed. Auditmødet er således en vigtig del af målgrupperapporten. De statistiske analyser kan ikke stå alene, men skal læses og forstås ud fra den kontekst, de er produceret i. Audit på denne rapport Auditmødet om resultaterne i denne rapport blev afholdt torsdag den 13. december 2012 kl Hvert tilbud blev inviteret til at deltage med 1 2 repræsentanter. Auditpanelet repræsenterede følgende botilbud: to deltagere fra Pilebakken, en deltager fra Sct. Mikkel, to Side 13

18 deltagere fra Kildegade, en deltager fra Sønderparken, tre deltagere fra Skovvang og en deltager fra Tangkær. Desuden deltog to konsulenter fra Psykiatri og Social, Region Midtjylland, som observatører. Konsulent Anne-Mette K. Isager, konsulent Karen Pilegaard fra SIP-sekretariatet, varetog funktionerne som mødeleder og referenter på mødet. Forud for auditmødet udarbejdede SIP-sekretariatet et skema med en beskrivelse af de signifikante sammenhænge inden for de syv livsområder, som SIP spørger til. Deltagerne fik skemaet tilsendt forud for auditmødet og blev bedt om at forberede sig ved systematisk at gennemgå punkterne og notere de faglige overvejelser, resultaterne måtte give anledning til. På grund af tekniske problemer i forbindelse med databearbejdningen var en del resultater dog først mulige at præsentere på selve auditmødet. Dette medførte, at auditpanelet kom til at forholde sig til resultater, som de ikke var forberedte på, og det blev desuden nødvendigt at prioritere rækkefølgen af gennemgangen for at kunne nå at kommentere de sammenhænge, som auditpanelet fandt, var de mest væsentlige. Auditpanelet prioriterede gennemgang af de resultater, hvor der var fundet signifikante resultater i forhold til konkrete indsatser. Derudover nåede panelet også at gennemgå nogle af de signifikante sammenhænge der var fundet i forhold til spørgsmål der afdækker borgerens baggrund, og spørgsmål om, hvorvidt der har været arbejdet med mål og indsatser overfor borgeren på området. På auditmødet blev resultaterne gennemgået hver for sig og drøftet efter følgende fremgangsmåde: 1. Først tages en runde, hvor hver deltager kort præsenterer sine faglige overvejelser vedrørende det konkrete resultat. Her får deltagerne hurtigt et overblik over de perspektiver, der er præsenteret i gruppen. 2. Dernæst lukkes op for uddybelse af deltagernes overvejelser og en fælles faglig drøftelse. Her udforskes og afklares perspektiver og sammenhænge mv. vedrørende det konkrete resultat. Diskussionen kan også føre til mere generelle konklusioner. 3. Til sidst samles op på den faglige drøftelse. Det er ikke et krav, at deltagerne når til konsensus, men det præciseres, hvilke perspektiver og tilgange, gruppen repræsenterer. Deltagerne fik drøftet, hvordan de som fagpersoner læser og konkret kan anvende SIP-resultaterne fremadrettet. Sammenfatninger af diskussionerne under auditmødet er skrevet ind i denne rapport under præsentationen af de resultater, som diskussionen vedrørte. Nedenfor præsenteres først auditpanelets vurdering af de statistiske resultater samlet set. Side 14

19 Panelets vurdering af resultaterne samlet set Auditpanelet gav udtryk for glæde over, at der i denne auditrapport allerede ses signifikante resultater i forhold til en række indsatser, og ser frem til at følge udviklingen med næste målgrupperapport om to år. Desuden efterspurgte auditpanelet interesse fra forskere inden for området i forhold til SIP-data, hvilket ifølge panelet vil give formålet med dataindsamlingen endnu en vigtig dimension i forhold til at skabe viden om, hvad der virker for hvem og dermed opkvalificering af området. I forhold til anvendelsen af resultaterne, efterspurgte enkelte deltagere i auditpanelet muligheden for at sammenholde medarbejdernes vurderinger af borgerens udvikling på de enkelte livsområder med borgernes egne vurderinger. Endelig blev der også udtrykt et ønske om, at datamaterialet fra livskvalitetsskemaerne indgik i analyserne. Sekretariatet påpeger, at for at anvende data fra livskvalitetsskemaerne, der består af 31 spørgsmål til borger og medarbejder, bliver man nødt til at lave et indeks, for eksempel inden for hvert livsområde. Det er noget sekretariatet vil arbejde på at kunne fremover, uden at det går ud over datas validitet. I forhold til hvorvidt borgernes svar kan indgå i analyserne, så er dette ifølge sekretariatet ikke en mulighed, da borgernes besvarelser kan være mindre valide på grund af borgernes forskellige problematikker. Men for at sikre, at data afspejler borgernes egen opfattelse af deres livskvalitet understreger sekretariatet vigtigheden af, at interviewet med borgeren ud fra livskvalitetsskemaet til borgeren foretages før medarbejderne udfylder skemaet vedrørende borgerens livskvalitets. Således at medarbejderbesvarelsen også tager højde for borgerens svar. Endelig gav auditpanelet udtryk for, at anvendelsen af resultaterne fra målgrupperapporten på tilbudsniveau giver bedst mening, når de har mulighed for at forholde målgrupperesultaterne med tilbuddets egne resultater. Derfor modtager hvert tilbud egne resultater som et bilag til målgrupperapporten, for at kunne arbejde kontinuerligt med egne data. Side 15

20 5. Psykisk velbefindende Personalet har svaret på spørgsmålet vedr. deres vurdering af borgerens samlede udvikling inden for området Psykisk velbefindende siden sidste status. Nedenstående figur viser fordelingen af personalets svar på dette spørgsmål. Det ses af figuren, at den største andel af borgerne vurderes at have en uændret situation i forhold til deres psykiske velbefindende siden sidste status. Men næsten en tilsvarende andel vurderes at have opnået en mindre forbedring. Den tredjestørste andel er de borgere, der vurderes at have fået det lidt værre. Borgere der vurderes enten at have fået det meget bedre eller meget værre udgør den mindste andel på henholdsvis 7 og 5 %. Figur 2. Udvikling i forhold til psykisk velbefindende Personalets v urdering af psykisk v elbefindende (127) 7% 32% 3 5% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Meget forbedret Lidt forbedret Uændret Lidt forv ærret Meget forv ærret Auditpanelets kommentarer Auditpanelet udtrykker generelt tilfredshed med resultatet. Panelet tolker resultaterne på baggrund af, at målgruppen er borgere med mange og komplekse problemstillinger. For en stor del af borgerne i målgruppen vil tilbuddet hjælpe borgeren til at få en mere stabil situation, hvilket ofte vil være en meget stor forbedring i forhold til det liv borgeren har haft uden de rammer og den støtte tilbuddet kan give, men dette vil i et udviklingsperspektiv fremstå som stilstand. De forbedringer i livskvaliteten, som borgerne opnår, vil ofte være relativt små. Endelig beskriver panelet deres erfaringer med forskellige udsving i en borgers tilstand, herunder at der ofte ses en opblomstring hos borgere lige efter de flytter ind på et tilbud, når de oplever at der tages hånd om deres situation. Omvendt er der også en erfaring med, at borgere, når de falder til og bliver trygge på tilbuddet, i højere grad giver udtryk for, hvordan de har det, og måske også får mere overskud til at se deres situation i øjnene. Derfor kan borgeren opleve at få det værre, lige som personalet kan vurdere borgerens situation som forværret. Side 16

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Udarbejdet af CFK

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2016 1 Specialområde Socialpsykiatri Voksne Them Administrationen Pilevej 2, Salten DK-8653 Them Tel. +45 7847 7080 svo@ps.rm.dk www.svo.rm.d Fakta

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere