Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang"

Transkript

1 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

2 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Aarhus N Konsulent Karen Sophie Pilegaard Konsulent Anne-Mette Kamper Isager Konsulent Peder Hau Lyng Praktikant Rasmus Elgaard Petersen Studentermedhjælper Rikke Warrer Poulsen Studentermedhjælper Kathrine Dyhr Lycke Faglig leder Tina Willemann CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Uddrag er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Januar 2013

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Rapportens opbygning Sammenfatning af resultater SIP-socialpsykiatri: Design og metode... 6 Baggrund for De Sociale Indikatorprogrammer (SIP)... 6 Målgruppe for SIP-socialpsykiatri... 6 Mål for indsatsen... 7 Evalueringsspørgsmålet... 7 Indikatorer... 7 Dataindsamling... 8 Livskvalitet Målgrupperapportens opbygning og datagrundlag Udviklingen i livskvalitet Datagrundlag Auditkoncept Panelets vurdering af resultaterne samlet set Psykisk velbefindende Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til psykisk velbefindende? Relationer Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til relationer? Fysisk velbefindende Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til fysisk velbefindende? Selvbestemmelse Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til selvbestemmelse? Aktivitet Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til aktivitet? Materielle forhold Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til materielle forhold? Deltagelse i samfundet Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til deltagelse i samfundet? Referencer Bilag 1: Borgernes baggrund og forløb Køn og alder Opholdslængde og henvisningsårsag Diagnose, helbred og sociale problemstillinger Borgerens aktuelle situation Indsatser og mål Bilag 2: Underopdelte resultater Bilag 3: Botilbudsprofiler Bostedet Blåkærgård Gårdhaven Pilebakken Bostedet Sct. Mikkel Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade

4 Skovvang Granhøjen Omsorgscenteret Rørmosegård Det Gamle Kogeri Egen/Egebjergvej Dalhøjgård Vesterbro Skovhøjen Twillingegården Grundtvigsvej Lumsås Tjørneparken Værdier og arbejdsgrundlag Paderuphus Støttecenter Vesterbo Støttecenter Infanterivej Støttecenter Sjællandsgade Støttecenter Nørrebrogade

5 1. Indledning I denne rapport præsenteres for første gang resultater fra indsamlingen af data i SIPsocialpsykiatri på målgruppeniveau. Rapporten fokuserer på, hvordan livskvaliteten udvikler sig for de borgere, der bor på de socialpsykiatriske botilbud, der er med i SIPsocialpsykiatri. Gennem statistiske analyser af data undersøges det, hvad der har indflydelse på udviklingen i borgernes livskvalitet. Her lægges der særlig vægt på, hvordan borgernes livskvalitet udvikler sig i forhold til, hvad der karakteriserer borgerne og hvorvidt der har været arbejdet med mål og indsatser rettet mod særlige områder af borgerens liv. Denne rapport indskriver sig i den evalueringstilgang, der hedder virkningsevaluering. I virkningsevaluering ligger fokus på forklaringer af opnåede resultater og synliggørelse af konteksten for disse resultater. På den måde er det formålet med denne rapport at skabe mere viden om, hvad der ser ud til at virke i botilbuddenes arbejde med at understøtte en positiv udvikling i borgernes livskvalitet. Det er forsøgt at gøre denne rapport så handlingsorienteret som muligt, så botilbuddene og andre aktører kan skabe sig et hurtigt overblik over resultaterne og de sammenhænge, der er fundet i data. Målet er, at rapporten skal kunne fungere som et redskab til kvalitetsforbedringer på botilbuddene. Der er derfor lagt vægt på fortrinsvist at præsentere data grafisk og kun at beskrive analyseresultater, når der er fundet statistisk signifikante sammenhænge i data. Hver gang der præsenteres en sammenhæng, der er fundet i data præsenteres også auditpanelets kommentarer til denne sammenhæng 1. Disse kommentarer er med til at nuancere de statistiske sammenhænge ved at beskrive mulige årsager til eller baggrunden for, hvorfor de ser ud, som de gør. Kommentarerne bidrager således også til at sætte resultaterne ind i en konkret kontekst, der kan være anvisende i forhold til hvilke andre sammenhænge man kan anvende resultatet i altså rækkevidden af de enkelte resultater. Sigtet med rapporten er således at bidrage til at skabe mere fælles viden om indsatsen og resultatet af indsatsen på de socialpsykiatriske botilbud, der deltager i SIPsocialpsykiatri. Det er forhåbningen, at de socialpsykiatriske botilbud og andre aktører inden for området, kan anvende denne viden til at skabe de forhold, der bedst kan fremme borgernes mulighed for at opleve en forbedret livskvalitet. Rapportens opbygning Denne rapport er opbygget således, at der efter indledningen i kapitel 1, er en kort sammenfatning af rapportens resultater i kapitel 2. I kapitel 3 præsenteres baggrunden for og formålet med SIP-socialpsykiatri, målgruppen for programmet og hvordan livskvalitet bliver målt i programmet. I kapitel 4 beskrives datagrundlaget for rapporten, hvordan livskvalitet bliver målt i denne rapport og endelig præsenteres også de generelle kommentarer fra auditpanelet. I de følgende syv kapitler gennemgås de syv livsområder således, at kapitel 5 beskriver omfanget af den udvikling, borgerne vurderes 1 Det er dog ikke alle statistiske signifikante sammenhænge, der præsenteres i denne rapport, som auditpanelet har kommenteret. Side 1

6 at have gennemgået i forhold til området Psykisk velbefindende. Hvis der er fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem borgernes udvikling inden for dette område og borgernes baggrundskarakteristika og/eller hvorvidt, der har været arbejdet med mål og specifikke indsatser inden for det pågældende område, præsenteres disse sammenhænge. Hvis auditpanelet har diskuteret den pågældende sammenhæng præsenteres en sammenfatning af panelets drøftelse ligeledes. Tilsvarende gennemgås de øvrige seks livsområder. I bilagsmaterialet præsenteres oversigter over de borgere, som indgår i analysen: Deres baggrund og karakteristika. I bilagsmaterialet præsenteres også grafer for hvert af de 31 spørgsmål i livskvalitetsmålingsredskabet både borgerens og personalets besvarelse. Endelig er der i bilagsmaterialet beskrivelser af de deltagende botilbud, deres fysiske rammer, medarbejdersammensætning og værdier og metodiske tilgang. Side 2

7 2. Sammenfatning af resultater Sammenfatningen er udarbejdet på baggrund af de statistiske analyser af data, samt resultaterne fra auditmødet den 13. december 2012, hvor flere signifikante sammenhænge i data blevet drøftet og fortolket af auditpanelet. Resultaterne i denne rapport har afsæt i spørgsmålet til medarbejderne om, hvordan de vurderer borgerens udvikling det seneste år inden for hvert af de følgende syv livsområder: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse, Aktivitet, Materielle forhold og Deltagelse i samfundet. Det vil sige, at det ikke vurderes hvordan borgerens situation er i forhold til området, men hvilken udvikling der har været. Det betyder at det, at der ikke er nogen udvikling eksempelvis ikke nødvendigvis behøver at være et dårligt resultat, da borgerens udgangspunkt kan være meget forskelligt. Vurdering af borgerens udvikling inden for de syv livsområder Det ses ud fra personalets vurderinger af disse syv spørgsmål, at den største andel af borgerne vurderes at have en uændret situation. Den næststørste andel vurderes at have oplevet en mindre forbedring. Den tredjestørste andel vurderes at have oplevet en mindre forværring. For området fysisk velbefindende er dette dog omvendt, således at den næststørste andel angives at opleve en mindre forværring og den tredjestørste andel en mindre forbedring. Andelen af borgere, der angives at opleve en større forbedring eller større forværring i forhold til det pågældende område, er væsentlig mindre, imellem 8 og 1 %. Signifikante sammenhænge mellem udvikling og baggrundskarakteristika Der er fundet adskillige statistisk signifikante sammenhænge mellem medarbejdernes vurdering af borgernes udvikling og baggrundskarakteristika ved borgerne. De baggrundskarakteristika, hvor der er fundet en statistisk signifikant sammenhæng med borgerens udvikling inden for et eller flere af livsområderne er: køn og psykisk velbefindende - kvinder vurderes i højere grad end mænd at have det uforandret i forhold til deres psykiske velbefindende og en større andel af mændene vurderes at have fået et forværret psykisk velbefindende forsørgelsesgrundlag og psykisk velbefindende - borgere der modtager folkepension vurderes i mindre grad at gennemgå en positiv eller en negativ udvikling end borgere, der modtager førtidspension fysisk funktionsnedsættelse og relationer og fysisk velbefindende - borgere med fysiske funktionsnedsættelser vurderes i mindre grad at forbedre deres relationer og i højere grad som havende en uændret situation i forhold til relationer, og en større andel af borgere med en fysisk funktionsnedsættelse vurderes at få forbedret eller forværret deres fysiske velbefindende end borgere, der ikke har en fysisk funktionsnedsættelse udadreagerende adfærd og selvbestemmelse og deltagelse i samfundet - borgere, der angives at have en udadreagerende adfærd vurderes i højere grad at forværre deres situation og i mindre grad at forbedre deres situation i forhold til selvbestemmelse, end tilfældet er for de borgere, der ikke angives at Side 3

8 have en udadreagerende adfærd, og borgere, der angives at have en udadreagerende adfærd vurderes i mindre grad at forbedre og i højere grad at forværre deres situation i forhold til deltagelse i samfundet sammenlignet med borgere, der ikke angives at have en udadreagerende adfærd misbrug og materielle forhold og deltagelse i samfundet hvis borgeren angives at have et misbrug, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være forbedret og i jo højere grad vurderes den materielle situation at være forværret, og borgere, der har et misbrug vurderes i langt højere grad at forbedre deres situation i forhold til deltagelse i samfundet end borgere, der ikke har et misbrug. Signifikante sammenhænge mellem udvikling og indsatser Der er ligeledes fundet adskillige statistisk signifikante sammenhænge mellem medarbejdernes vurdering af borgernes udvikling og de indsatser og mål, der har været arbejdet med. Det, at der i det hele taget er arbejdet med indsatser inden for området viser statistisk signifikante sammenhænge med vurdering af udvikling i forhold til relationer, selvbestemmelse og deltagelse i samfundet. Det at der har været arbejdet med mål er statistisk signifikant i forhold til medarbejdernes vurdering af udvikling i forhold til selvbestemmelse og deltagelse i samfundet. Derudover er der fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem følgende indsatser: afdækning af borgerens adfærdsmæssige ressourcer og psykisk velbefindende borgere, der har modtaget denne indsats vurderes i mindre grad at gennemgå en positiv eller en negativ udvikling, end borgere der ikke har modtaget denne indsats afdækning af borgerens netværk og relationer i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgeren at have en uændret situation i forhold til relationer afdækning af borgerens ønsker til relationsarbejdet og relationer - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo højere grad vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til relationer aftalte samtaler om trivsel og relationer og relationer der er ikke en entydig tendens til, at hvis der er arbejdet med denne indsats, så vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til relationer kortlægning af borgerens fysiske og helbredsmæssige problemer i samarbejde med borgeren eller pårørende og fysisk velbefindende der er ikke en entydig tendens til, at hvis der er arbejdet med denne indsats, så vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til sit fysiske velbefindende at skaffe adgang til hjælpemidler og fysisk velbefindende - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uændret at støtte borgeren i vedkommendes evne til at tage ansvar ift. at udføre huslige pligter og aktivitet - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo højere grad vurderes borgerens situation at være forbedret og i jo mindre grad vurderes den at være forværret at støtte borgeren til at udvikle hensigtsmæssige strategier til at mestre dagligdagen og aktivitet - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være forværret Side 4

9 systematisk og løbende kortlægning af borgerens ønsker og drømme ift. deltagelse i sociale aktiviteter og socialt liv og deltagelse i samfundet der er en tendens til, at i jo højere grad der er arbejdet med indsatsen i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uforandret i forhold til deltagelse i samfundet tilrettelægge aktiviteter til borgerens aktuelle behov og ressourcer og deltagelse i samfundet - der er en tendens til, at i jo højere grad der er arbejdet med indsatsen i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uforandret. Auditpanelets kommentarer Auditpanelet havde mange kommentarer til de enkelte resultater. Kommentarerne vedrørte både, hvordan resultater kunne tolkes i forhold til svarprocenter, faglige årsagssammenhænge og spørgsmålsformuleringer. Her er de kommentarer, der gik igen flere gange under auditten. Ved adskillige indsatsområder, hvor der var en signifikant sammenhæng, kommenterede auditpanelet, den høje andel af borgere, for hvem omfanget af den pågældende indsats var angivet som slet ikke. Her var en mulig årsag til, at der ikke var arbejdet med indsatsen for den pågældende borger, ifølge auditpanelet, at borgeren havde et nedsat kognitivt funktionsniveau. Men samtidigt understregede auditpanelet, at i de fleste tilfælde ville det være muligt at gennemføre de pågældende indsatser over for borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau, da der findes metoder til dette. At indsatserne omfatter en større del af borgerne, uanset borgernes kognitive funktionsniveau, blev betegnet som et fokuspunkt fremover for tilbuddene En anden kommentar, der gik igen under auditten, vedrørte en forklaring i forhold til de resultater, hvor en øget andel af borgere, der havde modtaget en given indsats, var vurderet til at have fået en forværret situation. Her påpegede auditpanelet, at der ifølge deres erfaring var en generel tendens til, at når der blev arbejdet meget med en indsats, bidrog dette til, at der kom et øget fokus på områder af borgerens liv som vedkommende måske ikke havde haft overskud til at forholde sig til før og som konfronterer borgeren med vedkommendes egen sårbare situation. Dette kan sammen med det forhold, at de borgere, hvor der bliver arbejdet med indsatsen måske også i udgangspunktet har det dårligere bidrage til en forklaring på, hvorfor der kan være en statistisk signifikant sammenhæng mellem en øget indsats og en øget forbedring/forværring af situationen for de borgere, hvor der arbejdes med indsatsen i høj til i meget høj grad Auditpanelet påpegede også, at der for flere indsatsers vedkommende var usikkerhed i forhold til, hvorvidt medarbejderne opfatter den indsats, som de foretager sig som en selvfølgelig og løbende del af deres daglige arbejde som systematisk. Da der i SIP ofte spørges til, en systematisk indsats, kan dette have betydning for, om medarbejderne får angivet, at de arbejder med disse indsatser. Endelig blev det påpeget, at en uændret situation ikke nødvendigvis behøver at være et dårligt resultat, da det ikke er givet, hvad udgangspunktet er. Side 5

10 3. SIP-socialpsykiatri: Design og metode I dette kapitel beskrives formålet med og baggrunden for SIP-socialpsykiatri. Herunder hvilket undersøgelsesspørgsmål, programmet søger at besvare, hvilke typer af data, der bliver indsamlet ude på botilbuddene og hvorfor det gode resultat af indsatsen i SIPsocialpsykiatri, ses som en positiv udvikling i borgerens livskvalitet. Det beskrives også, hvordan en positiv udvikling i borgerens livskvalitet måles i SIP-socialpsykiatri. Baggrund for De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) SIP-socialpsykiatri er en del af De Sociale Indikatorprogrammer (SIP), der blev påbegyndt 2004, da regionerne (amterne) traf beslutning om et fælles initiativ med henblik på at udvikle og gennemføre et dokumentationsprojekt på det sociale område i Danmark. Målgruppen for det første program var åbne døgninstitutioner for udadreagerende unge (SIP-åben). Siden er flere programmer kommet til 2, herunder SIPsocialpsykiatri. Det overordnede udgangspunkt for SIP er en ambition om at inddrage praksis, forvaltning og forskning i at skabe et bredt vidensbaseret fundament for dokumentation og evaluering af det sociale arbejde. Det vil sige et fundament, der kan imødekomme væsentlige dele af disse aktørers forskellige informations- og dokumentationsbehov. Dette indebærer, at SIP søger at tilvejebringe dokumentation, som: kan udpege tendenser i sammenhænge mellem sociale indsatser og deres resultater og dermed kan bidrage med viden om den virkningsfulde indsats, der blandt andet kan medvirke til et mere effektivt ressourceforbrug, er relevant for de sociale institutioner og bosteders kerneydelser og som kan omsættes i praksis og dermed styrke kvaliteten af det daglige sociale og socialpædagogiske arbejde. Målgruppe for SIP-socialpsykiatri I det følgende afsnit præsenteres målgruppen, der indgår i SIP-socialpsykiatri, med henblik på at afgrænse, hvilke borgere der indgår i programmet. De socialpsykiatriske botilbud, der er med i SIP-socialpsykiatri, er rettet mod den gruppe af borgere, der som følge af deres sindslidelser ikke kan få den rette hjælp eller opfyldt grundlæggende rettigheder i de almindelige sociale tilbud. Borgerne på de socialpsykiatriske botilbud er således sindslidende, der har en betydelig og varig nedsat psykisk og social funktionsevne. Afgrænsning af målgruppen Overordnet er målgruppen for SIP-socialpsykiatri alle voksne med komplekse sindslidelser, der bor på længerevarende eller midlertidige botilbud eller får bostøtte. Denne 2 For yderligere information om de SIP-programmer, der findes se Side 6

11 målgruppe dækker over en gruppe af borgere med meget forskelligartede og ofte komplekse problematikker, der indebærer betydelige funktionsnedsættelser. Mål for indsatsen Med udgangspunkt i Lov om Social Service 3, samt formålsbeskrivelser fra de botilbud, der medvirkede i arbejdsgruppen, ses målet med indsatsen på de socialpsykiatriske botilbud i SIP-socialpsykiatri som: Formålet med opholdet på de socialpsykiatriske botilbud er at give borgeren muligheden for at få et bedre liv. Botilbuddet kan hjælpe til at minimere borgerens lidelser og problemområder og understøtte borgerens ressourcer og handlemuligheder, sådan at borgeren opnår mulighed for at opleve en større livskvalitet. Evalueringsspørgsmålet Med udgangspunkt i ovenstående er evalueringsspørgsmålet for de socialpsykiatriske botilbud formuleret således: Under hvilke betingelser og på hvilke områder kan indsatsen på et botilbud føre til, at borgerens problemområder minimeres og borgerens ressourcer understøttes, sådan at borgeren opnår mulighed for en større livskvalitet? Indikatorer For at kunne besvare evalueringsspørgsmålet med fokus på, hvad der virker for hvem under hvilke betingelser, er SIP bygget op omkring den evalueringsmodel, der ses på næste side. 3 De botilbud, der indgår i SIP-socialpsykiatri, er omfattet af formålsparagraffen for Lov om Social Service (Borgere med behov for støtte (jf. SEL 81-85) i botilbud efter lov om almene boliger (jf. Almenboligloven 185b) er dog også med i målgruppen i SIP). Derfor anvendes det lovspecificerede formål i Lov om Social Service som en fælles overordnet målsætningsramme for SIP-socialpsykiatri. 1 i Lov om Social Service udpeger de forskellige typer af hjælp, som tilbydes i henhold til Lov om Social Service, og formålet med hjælpen beskrives. Her fremgår det, at det overordnede formål med botilbuddenes indsats er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Side 7

12 Figur 1 Evalueringsmodel. SIP-Socialpsykiatri. Borgerens baggrund Borgerens livskvalitet Den faglige indsats Botilbuddets rammer Ovenstående figur viser de hovedområder, der er udvalgt indikatorer indenfor til at belyse evalueringsspørgsmålet. Indikatorerne er udvalgt i et tæt samarbejde med praksis, på baggrund af rammerne for dataindsamlingsdesignet i SIP-programmerne, som er udarbejdet af Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation på Aalborg Universitet. Dataindsamling Den kvantitative dataindsamling i SIP-socialpsykiatri foregår via spørgeskemaer, der er baseret på udvalgte indikatorer med henblik på at belyse evalueringsspørgsmålet. Der indsamles data igennem de følgende fire typer af skemaer 4 : Baggrundsskemaet vedrører baggrundsoplysninger og udfyldes ved botilbuddets opstart af SIP eller ved borgerens indflytning på botilbuddet. Indsatsskemaet vedrører de indsatser, der har været rettet mod den enkelte borger siden sidste status. Livskvalitetsskemaet til borger, udfyldes på baggrund af et interview med borgeren og vedrører borgerens opfattelse af sin livskvalitet. Livskvalitetsskemaet til personalet udfyldes af personalet på baggrund af observationer af borgeren. Livskvalitet I SIP anvendes redskabet Quality of Life Profile til at måle udviklingen i borgerens livskvalitet. Redskabet er udviklet af Quality of Life Research Unit, University of Toronto i Canada. Redskabet er udarbejdet på baggrund af studier af livskvalitetslitteraturen, 4 Oplysninger om botilbuddets rammer indsamles af SIP-sekretariatet ud fra Tilbudsportalen og de Tilsynsrapporter, der er tilgængelige her. Side 8

13 eksisterende redskaber og interviews om livskvalitet med personer med og uden psykiske funktionsnedsættelser. Den definition af livskvalitet, som redskabet anvender, er: The degree to which the person enjoys the important possibilities of his or her life (Renwick & Brown 1996). Livskvalitetsredskabet I SIP bygger på den grundlæggende antagelse at det, der betyder meget for én borgers livskvalitet, ikke nødvendigvis betyder noget for en anden borgers livskvalitet. Antagelserne bag livskvalitetsredskabet, som anvendes i SIP, kan opsummeres således: 1) En ligeværdig tilgang dvs. de fundamentale aspekter af livskvalitet er de samme, uanset om man har en funktionsnedsættelse eller ej. 2) Livskvalitet er et holistisk begreb. Derfor skal der i målinger af livskvalitet tages højde for dette ved at inddrage alle relevante områder af livet for at give et dækkende billede af en persons livskvalitet. 3) Livskvalitet er et multidimensionelt begreb. 4) Livskvalitet er et dynamisk begreb, dvs. det kan ændre sig over tid for den enkelte person. 5) Livskvalitet afhænger af en persons samspil med sine omgivelser. 6) Livskvalitet er individuel. 7) Livskvalitet defineres bredt i forhold til forståelse af begrebet sundhed dvs. en forståelse i overensstemmelse med WHO s definition men suppleret med inddragelse af de sociale forhold, der har betydning for sundhed. 8) Individets egne perspektiver er de vigtigste til at forstå vedkommendes livskvalitet. Den version af livskvalitetsredskabet, der anvendes i SIP, er på baggrund af tests og interviews tilpasset en dansk kontekst. Her måles livskvaliteten ud fra 31 spørgsmål, hvoraf 25 spørgsmål har to dimensioner. Dvs. at der her både spørges til vigtighed og tilfredshed. De fem spørgsmål, hvor der ikke spørges til vigtighed, antages som udgangspunkt at være af stor vigtighed for alle mennesker. De syv overordnede områder der spørges til er: 1. Psykisk velbefindende 2. Relationer 3. Fysisk velbefindende 4. Selvbestemmelse 5. Aktiviteter 6. Materielle forhold 7. Deltagelse i samfundet Side 9

14 4. Målgrupperapportens opbygning og datagrundlag For at besvare evalueringsspørgsmålet i SIP-socialpsykiatri undersøges det i denne rapport, hvorvidt borgerne opnår en større livskvalitet, set ud fra borgernes udvikling inden for de syv livsområder: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse, Aktivitet, Materielle forhold og deltagelse i samfundet. Herunder besvares spørgsmålene om: Hvem der opnår en udvikling og under hvilke betingelser, borgeren opnår denne udvikling? Det vil sige, at der ses på sammenhænge mellem borgernes udvikling, borgernes baggrund og de faglige indsatser og mål, der har været arbejdet med i forhold til borgerne. Udviklingen i livskvalitet Med udgangspunkt i livskvalitetsmålingsredskabet, der indgår i SIP-socialpsykiatri som indikator for det gode resultat af indsatsen, lægges der i denne rapport vægt på borgernes udvikling inden for de ovenfor nævnte syv livsområder. Afrapportering af resultater i forhold til udvikling i livskvalitet I de følgende syv kapitler beskrives og analyseres borgernes udvikling inden for hvert af de syv livsområder. Hvert afsnit er opbygget således, at borgerens udvikling inden for det pågældende livsområde beskrives først. Dette sker på baggrund af det spørgsmål, der optræder i indsatsskemaet, hvor personalet spørges til: Hvordan har borgeren det samlet set i forhold til området XX sammenlignet med sidste status? Svarmulighederne her er: Meget forbedret. Lidt forbedret. Uændret. Lidt forværret. Meget forværret. Det vil sige, at frem for eksempelvis at vurdere udviklingen i borgerens psykiske velbefindende ud fra de syv spørgsmål, der indgår i livsområdet, vurderes borgerens udvikling inden for eksempelvis området psykisk velbefindende ud fra dette ene spørgsmål. Denne fremgangsmåde er valgt for at gøre afrapporteringen mere overskuelig 5. Det betyder dog, at det ikke fremgår af afrapporteringen, hvordan borgeren har det i forhold til de pågældende områder, men kun hvorvidt vedkommende har udviklet sig inden for områderne siden sidste status. Der ses på, om der er en sammenhæng med, om det angives, at borgeren oplever en udvikling og borgerens baggrundskarakteristika: køn, alder, opholdslængde, henvisningsårsag, medicinering, misbrug, problemstillinger i forhold til social adfærd 6 - herunder udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, angst og ritualer forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, netværk og fritidsinteresser. Derudover ses der på, om der er en sammenhæng i forhold til, om det angives, at borgeren oplever en udvikling og hvorvidt der, inden for det seneste år, har været foretaget en specifik udredning af borgeren, om der har været opstillet mål og delmål i den forbindelse, samt hvorvidt der har været arbejdet med indsatser og været opstillet mål inden for det pågældende 5 Ved at anvende svaret på dette spørgsmål som udtryk for, om borgeren har gennemgået en udvikling eller ej inden for det seneste år, undgår man at sammenlægge og vægte borgerens svar inden for et område på et ikke valideret grundlag. Der er dog mulighed for på sigt at arbejde på at afrapportere borgerens livskvalitet ud fra et vægtet gennemsnit af alle borgerens svar, eller borgerens svar inden for hvert område. 6 For at have et tilstrækkeligt analysegrundlag er baggrundskarakteristika vedr. problemstillinger i forhold til social adfærd opdelt efter de hyppigst forekommende problemstillinger i forhold til dette område. Disse er: Udadreagerende adfærd, Indadreagerende adfærd, Angst og Ritualer. Side 10

15 livsområde 7. Endelig ses der på, om der er en sammenhæng mellem borgerens udvikling og specifikke indsatser, der har været arbejdet med inden for det seneste år. Der afrapporteres kun på resultatet af disse analyser, hvis der kan påvises en statistisk signifikant sammenhæng 8. Datagrundlag Denne rapport indeholder data indsamlet i perioden fra 10. juni 2010 til 31. september Data kommer fra de fire forskellige typer af skemaer, som er blevet udfyldt ude på botilbuddene: Baggrundsskemaer, Indsatsskemaer og Livskvalitetsskemaer til hhv. borger og personale. I tabellen nedenfor ses hvor mange skemaer, der er indberettet. Tabel 1: Antal indberettede skemaer Antal indberettede skemaer Baggrunds-skema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode Bostedet Sct. Mikkel Bostedet Blåkærgård Pilebakken Gårdhaven Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade Paderuphus Støttecenter Socialpsykiatri - Vesterbo Støttecenter Socialpsykiatri - Infanterivej Støttecenter Socialpsykiatri - Sjællandsgade Støttecenter Socialpsykiatri Nørrebrogade Skovvang Granhøj - Midlertidigt tilbud Granhøj - Længerevarend e tilbud Granhøj - Bostøtte Total For at se en beskrivelse af baggrundskarakteristika for de borgere som indgår i analysen, henvises til bilag 1. 8 Der afrapporteres, hvis der er en statistisk signifikant forskel på, hvordan observationerne fordeler sig og/eller der er en statistisk signifikant tendens, hvor data fordeler sig efter et bestemt mønster med enten en positiv eller en negativ sammenhæng. Side 11

16 Nedenfor ses en tabel, der viser de deltagende botilbuds svarprocent. Adskillige tilbud er netop påbegyndt arbejdet med SIP og har derfor kun udfyldt livskvalitetsskemaet. Andre tilbud har en svarprocent over 100. Dette skyldes, at dataindsamlingsperioden er forløbet over en længere periode, så besvarelser fra borgere, som ikke længere bor på det pågældende botilbud indgår i datamaterialet alligevel. Dette valg er truffet for at have mest muligt datamateriale at basere analyserne på. Tabel 2:Oversigt over botilbuddenes svarprocent Andel senest indberettede skemaer i forhold til antal pladser Andel indberettede skemaer Institution Antal pladser Baggrundsskema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale Bostedet Sct. Mikkel 20 75% 75% 1 80% Bostedet Blåkærgård 18 72% 67% Pilebakken % 112% 81% 112% Gårdhaven % 85% Sønderparken, Center for Socialpsykiatri % Tangkær % Kildegade 18 0% 0% 94% 94% Paderuphus 12 0% 0% 67% Støttecenter Socialpsykiatri % 0% 71% 7 Vesterbo Støttecenter Socialpsykiatri - Infanterivej 15 0% 0% 80% 80% Støttecenter Socialpsykiatri - Sjællandsgade Støttecenter Socialpsykiatri - Nørrebrogade 12 0% 0% 92% 100% 14 0% 0% 57% 7 Skovvang % 10 Granhøj - Midlertidigt tilbud 45 0% 0% 1 11 Granhøj - Længerevarende 25 0% 0% 8 100% tilbud Granhøj - Bostøtte 30 0% 0% 97% 90% Total % % Datagrundlaget i rapporten er baseret på de første indtastninger af baggrundsskemaet pr. borger og de seneste indtastninger af indsatsskemaet og livskvalitetsskemaet pr. borger. I tabellen på næste side ses en oversigt over datagrundlaget for denne rapport. Side 12

17 Tabel 3: Rapportens datagrundlag Antal senest indberettede skemaer Institution Baggrundsskema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale Bostedet Sct. Mikkel Bostedet Blåkærgård Pilebakken Gårdhaven Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade Paderuphus Vesterbo Infanterivej Sjællandsgade Nørrebrogade Skovvang Granhøj - Midlertidigt tilbud Granhøj - Længerevarende tilbud Granhøj - Bostøtte Total Auditkoncept Den faglige vurdering og fortolkning af rapportens resultater bliver leveret af fagfolk fra de botilbud, der arbejder med SIP-socialpsykiatri ved en såkaldt audit. Audit er en systematisk ramme for den faglige diskussion af resultaterne. Formålet med auditten, er at den skal fungere som et rum for vidensproduktion, kvalitetsudvikling og læring, hvor medarbejdere fra de socialpsykiatriske botilbud vil kunne drage nytte af hinandens erfaringer og vurderinger af konkrete udviklingsforløb. Gennem auditten vil den statistiske vidensproduktion fra spørgeskemaerne møde den praksisbaserede indsigt og på denne måde nuancere billedet af sammenhængen mellem indsatser og resultater på det sociale område. Auditten skal også bidrage til at udvikle og kvalitetssikre den kvantitative del spørgeskemaerne og de statistiske analyser i SIP-socialpsykiatri. Desuden blev auditpanelet bedt om at forholde sig til målgrupperapportens indhold og form i forhold til dens anvendelighed. Auditmødet er således en vigtig del af målgrupperapporten. De statistiske analyser kan ikke stå alene, men skal læses og forstås ud fra den kontekst, de er produceret i. Audit på denne rapport Auditmødet om resultaterne i denne rapport blev afholdt torsdag den 13. december 2012 kl Hvert tilbud blev inviteret til at deltage med 1 2 repræsentanter. Auditpanelet repræsenterede følgende botilbud: to deltagere fra Pilebakken, en deltager fra Sct. Mikkel, to Side 13

18 deltagere fra Kildegade, en deltager fra Sønderparken, tre deltagere fra Skovvang og en deltager fra Tangkær. Desuden deltog to konsulenter fra Psykiatri og Social, Region Midtjylland, som observatører. Konsulent Anne-Mette K. Isager, konsulent Karen Pilegaard fra SIP-sekretariatet, varetog funktionerne som mødeleder og referenter på mødet. Forud for auditmødet udarbejdede SIP-sekretariatet et skema med en beskrivelse af de signifikante sammenhænge inden for de syv livsområder, som SIP spørger til. Deltagerne fik skemaet tilsendt forud for auditmødet og blev bedt om at forberede sig ved systematisk at gennemgå punkterne og notere de faglige overvejelser, resultaterne måtte give anledning til. På grund af tekniske problemer i forbindelse med databearbejdningen var en del resultater dog først mulige at præsentere på selve auditmødet. Dette medførte, at auditpanelet kom til at forholde sig til resultater, som de ikke var forberedte på, og det blev desuden nødvendigt at prioritere rækkefølgen af gennemgangen for at kunne nå at kommentere de sammenhænge, som auditpanelet fandt, var de mest væsentlige. Auditpanelet prioriterede gennemgang af de resultater, hvor der var fundet signifikante resultater i forhold til konkrete indsatser. Derudover nåede panelet også at gennemgå nogle af de signifikante sammenhænge der var fundet i forhold til spørgsmål der afdækker borgerens baggrund, og spørgsmål om, hvorvidt der har været arbejdet med mål og indsatser overfor borgeren på området. På auditmødet blev resultaterne gennemgået hver for sig og drøftet efter følgende fremgangsmåde: 1. Først tages en runde, hvor hver deltager kort præsenterer sine faglige overvejelser vedrørende det konkrete resultat. Her får deltagerne hurtigt et overblik over de perspektiver, der er præsenteret i gruppen. 2. Dernæst lukkes op for uddybelse af deltagernes overvejelser og en fælles faglig drøftelse. Her udforskes og afklares perspektiver og sammenhænge mv. vedrørende det konkrete resultat. Diskussionen kan også føre til mere generelle konklusioner. 3. Til sidst samles op på den faglige drøftelse. Det er ikke et krav, at deltagerne når til konsensus, men det præciseres, hvilke perspektiver og tilgange, gruppen repræsenterer. Deltagerne fik drøftet, hvordan de som fagpersoner læser og konkret kan anvende SIP-resultaterne fremadrettet. Sammenfatninger af diskussionerne under auditmødet er skrevet ind i denne rapport under præsentationen af de resultater, som diskussionen vedrørte. Nedenfor præsenteres først auditpanelets vurdering af de statistiske resultater samlet set. Side 14

19 Panelets vurdering af resultaterne samlet set Auditpanelet gav udtryk for glæde over, at der i denne auditrapport allerede ses signifikante resultater i forhold til en række indsatser, og ser frem til at følge udviklingen med næste målgrupperapport om to år. Desuden efterspurgte auditpanelet interesse fra forskere inden for området i forhold til SIP-data, hvilket ifølge panelet vil give formålet med dataindsamlingen endnu en vigtig dimension i forhold til at skabe viden om, hvad der virker for hvem og dermed opkvalificering af området. I forhold til anvendelsen af resultaterne, efterspurgte enkelte deltagere i auditpanelet muligheden for at sammenholde medarbejdernes vurderinger af borgerens udvikling på de enkelte livsområder med borgernes egne vurderinger. Endelig blev der også udtrykt et ønske om, at datamaterialet fra livskvalitetsskemaerne indgik i analyserne. Sekretariatet påpeger, at for at anvende data fra livskvalitetsskemaerne, der består af 31 spørgsmål til borger og medarbejder, bliver man nødt til at lave et indeks, for eksempel inden for hvert livsområde. Det er noget sekretariatet vil arbejde på at kunne fremover, uden at det går ud over datas validitet. I forhold til hvorvidt borgernes svar kan indgå i analyserne, så er dette ifølge sekretariatet ikke en mulighed, da borgernes besvarelser kan være mindre valide på grund af borgernes forskellige problematikker. Men for at sikre, at data afspejler borgernes egen opfattelse af deres livskvalitet understreger sekretariatet vigtigheden af, at interviewet med borgeren ud fra livskvalitetsskemaet til borgeren foretages før medarbejderne udfylder skemaet vedrørende borgerens livskvalitets. Således at medarbejderbesvarelsen også tager højde for borgerens svar. Endelig gav auditpanelet udtryk for, at anvendelsen af resultaterne fra målgrupperapporten på tilbudsniveau giver bedst mening, når de har mulighed for at forholde målgrupperesultaterne med tilbuddets egne resultater. Derfor modtager hvert tilbud egne resultater som et bilag til målgrupperapporten, for at kunne arbejde kontinuerligt med egne data. Side 15

20 5. Psykisk velbefindende Personalet har svaret på spørgsmålet vedr. deres vurdering af borgerens samlede udvikling inden for området Psykisk velbefindende siden sidste status. Nedenstående figur viser fordelingen af personalets svar på dette spørgsmål. Det ses af figuren, at den største andel af borgerne vurderes at have en uændret situation i forhold til deres psykiske velbefindende siden sidste status. Men næsten en tilsvarende andel vurderes at have opnået en mindre forbedring. Den tredjestørste andel er de borgere, der vurderes at have fået det lidt værre. Borgere der vurderes enten at have fået det meget bedre eller meget værre udgør den mindste andel på henholdsvis 7 og 5 %. Figur 2. Udvikling i forhold til psykisk velbefindende Personalets v urdering af psykisk v elbefindende (127) 7% 32% 3 5% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Meget forbedret Lidt forbedret Uændret Lidt forv ærret Meget forv ærret Auditpanelets kommentarer Auditpanelet udtrykker generelt tilfredshed med resultatet. Panelet tolker resultaterne på baggrund af, at målgruppen er borgere med mange og komplekse problemstillinger. For en stor del af borgerne i målgruppen vil tilbuddet hjælpe borgeren til at få en mere stabil situation, hvilket ofte vil være en meget stor forbedring i forhold til det liv borgeren har haft uden de rammer og den støtte tilbuddet kan give, men dette vil i et udviklingsperspektiv fremstå som stilstand. De forbedringer i livskvaliteten, som borgerne opnår, vil ofte være relativt små. Endelig beskriver panelet deres erfaringer med forskellige udsving i en borgers tilstand, herunder at der ofte ses en opblomstring hos borgere lige efter de flytter ind på et tilbud, når de oplever at der tages hånd om deres situation. Omvendt er der også en erfaring med, at borgere, når de falder til og bliver trygge på tilbuddet, i højere grad giver udtryk for, hvordan de har det, og måske også får mere overskud til at se deres situation i øjnene. Derfor kan borgeren opleve at få det værre, lige som personalet kan vurdere borgerens situation som forværret. Side 16

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Det Sociale Indikatorprojekt

Det Sociale Indikatorprojekt Det Sociale Indikatorprojekt Marianne Holland Programteori og indikatorer til evaluering af kvalitet og virkninger af indsatsen på psykiatrinære institutioner: SIP-psykiatri Institut for Sociologi, Socialt

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Under 18-årige stofmisbrugeres situation

Under 18-årige stofmisbrugeres situation Undersøgelse af Under 18-årige stofmisbrugeres situation Konklusioner og perspektiver Konsulentfirmaet Ole Thisgaard Formidlingscentret for socialt Arbejde April 2001 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere