Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang"

Transkript

1 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

2 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Aarhus N Konsulent Karen Sophie Pilegaard Konsulent Anne-Mette Kamper Isager Konsulent Peder Hau Lyng Praktikant Rasmus Elgaard Petersen Studentermedhjælper Rikke Warrer Poulsen Studentermedhjælper Kathrine Dyhr Lycke Faglig leder Tina Willemann CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Uddrag er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Januar 2013

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Rapportens opbygning Sammenfatning af resultater SIP-socialpsykiatri: Design og metode... 6 Baggrund for De Sociale Indikatorprogrammer (SIP)... 6 Målgruppe for SIP-socialpsykiatri... 6 Mål for indsatsen... 7 Evalueringsspørgsmålet... 7 Indikatorer... 7 Dataindsamling... 8 Livskvalitet Målgrupperapportens opbygning og datagrundlag Udviklingen i livskvalitet Datagrundlag Auditkoncept Panelets vurdering af resultaterne samlet set Psykisk velbefindende Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til psykisk velbefindende? Relationer Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til relationer? Fysisk velbefindende Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til fysisk velbefindende? Selvbestemmelse Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til selvbestemmelse? Aktivitet Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til aktivitet? Materielle forhold Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til materielle forhold? Deltagelse i samfundet Hvad har betydning for borgernes udvikling i forhold til deltagelse i samfundet? Referencer Bilag 1: Borgernes baggrund og forløb Køn og alder Opholdslængde og henvisningsårsag Diagnose, helbred og sociale problemstillinger Borgerens aktuelle situation Indsatser og mål Bilag 2: Underopdelte resultater Bilag 3: Botilbudsprofiler Bostedet Blåkærgård Gårdhaven Pilebakken Bostedet Sct. Mikkel Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade

4 Skovvang Granhøjen Omsorgscenteret Rørmosegård Det Gamle Kogeri Egen/Egebjergvej Dalhøjgård Vesterbro Skovhøjen Twillingegården Grundtvigsvej Lumsås Tjørneparken Værdier og arbejdsgrundlag Paderuphus Støttecenter Vesterbo Støttecenter Infanterivej Støttecenter Sjællandsgade Støttecenter Nørrebrogade

5 1. Indledning I denne rapport præsenteres for første gang resultater fra indsamlingen af data i SIPsocialpsykiatri på målgruppeniveau. Rapporten fokuserer på, hvordan livskvaliteten udvikler sig for de borgere, der bor på de socialpsykiatriske botilbud, der er med i SIPsocialpsykiatri. Gennem statistiske analyser af data undersøges det, hvad der har indflydelse på udviklingen i borgernes livskvalitet. Her lægges der særlig vægt på, hvordan borgernes livskvalitet udvikler sig i forhold til, hvad der karakteriserer borgerne og hvorvidt der har været arbejdet med mål og indsatser rettet mod særlige områder af borgerens liv. Denne rapport indskriver sig i den evalueringstilgang, der hedder virkningsevaluering. I virkningsevaluering ligger fokus på forklaringer af opnåede resultater og synliggørelse af konteksten for disse resultater. På den måde er det formålet med denne rapport at skabe mere viden om, hvad der ser ud til at virke i botilbuddenes arbejde med at understøtte en positiv udvikling i borgernes livskvalitet. Det er forsøgt at gøre denne rapport så handlingsorienteret som muligt, så botilbuddene og andre aktører kan skabe sig et hurtigt overblik over resultaterne og de sammenhænge, der er fundet i data. Målet er, at rapporten skal kunne fungere som et redskab til kvalitetsforbedringer på botilbuddene. Der er derfor lagt vægt på fortrinsvist at præsentere data grafisk og kun at beskrive analyseresultater, når der er fundet statistisk signifikante sammenhænge i data. Hver gang der præsenteres en sammenhæng, der er fundet i data præsenteres også auditpanelets kommentarer til denne sammenhæng 1. Disse kommentarer er med til at nuancere de statistiske sammenhænge ved at beskrive mulige årsager til eller baggrunden for, hvorfor de ser ud, som de gør. Kommentarerne bidrager således også til at sætte resultaterne ind i en konkret kontekst, der kan være anvisende i forhold til hvilke andre sammenhænge man kan anvende resultatet i altså rækkevidden af de enkelte resultater. Sigtet med rapporten er således at bidrage til at skabe mere fælles viden om indsatsen og resultatet af indsatsen på de socialpsykiatriske botilbud, der deltager i SIPsocialpsykiatri. Det er forhåbningen, at de socialpsykiatriske botilbud og andre aktører inden for området, kan anvende denne viden til at skabe de forhold, der bedst kan fremme borgernes mulighed for at opleve en forbedret livskvalitet. Rapportens opbygning Denne rapport er opbygget således, at der efter indledningen i kapitel 1, er en kort sammenfatning af rapportens resultater i kapitel 2. I kapitel 3 præsenteres baggrunden for og formålet med SIP-socialpsykiatri, målgruppen for programmet og hvordan livskvalitet bliver målt i programmet. I kapitel 4 beskrives datagrundlaget for rapporten, hvordan livskvalitet bliver målt i denne rapport og endelig præsenteres også de generelle kommentarer fra auditpanelet. I de følgende syv kapitler gennemgås de syv livsområder således, at kapitel 5 beskriver omfanget af den udvikling, borgerne vurderes 1 Det er dog ikke alle statistiske signifikante sammenhænge, der præsenteres i denne rapport, som auditpanelet har kommenteret. Side 1

6 at have gennemgået i forhold til området Psykisk velbefindende. Hvis der er fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem borgernes udvikling inden for dette område og borgernes baggrundskarakteristika og/eller hvorvidt, der har været arbejdet med mål og specifikke indsatser inden for det pågældende område, præsenteres disse sammenhænge. Hvis auditpanelet har diskuteret den pågældende sammenhæng præsenteres en sammenfatning af panelets drøftelse ligeledes. Tilsvarende gennemgås de øvrige seks livsområder. I bilagsmaterialet præsenteres oversigter over de borgere, som indgår i analysen: Deres baggrund og karakteristika. I bilagsmaterialet præsenteres også grafer for hvert af de 31 spørgsmål i livskvalitetsmålingsredskabet både borgerens og personalets besvarelse. Endelig er der i bilagsmaterialet beskrivelser af de deltagende botilbud, deres fysiske rammer, medarbejdersammensætning og værdier og metodiske tilgang. Side 2

7 2. Sammenfatning af resultater Sammenfatningen er udarbejdet på baggrund af de statistiske analyser af data, samt resultaterne fra auditmødet den 13. december 2012, hvor flere signifikante sammenhænge i data blevet drøftet og fortolket af auditpanelet. Resultaterne i denne rapport har afsæt i spørgsmålet til medarbejderne om, hvordan de vurderer borgerens udvikling det seneste år inden for hvert af de følgende syv livsområder: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse, Aktivitet, Materielle forhold og Deltagelse i samfundet. Det vil sige, at det ikke vurderes hvordan borgerens situation er i forhold til området, men hvilken udvikling der har været. Det betyder at det, at der ikke er nogen udvikling eksempelvis ikke nødvendigvis behøver at være et dårligt resultat, da borgerens udgangspunkt kan være meget forskelligt. Vurdering af borgerens udvikling inden for de syv livsområder Det ses ud fra personalets vurderinger af disse syv spørgsmål, at den største andel af borgerne vurderes at have en uændret situation. Den næststørste andel vurderes at have oplevet en mindre forbedring. Den tredjestørste andel vurderes at have oplevet en mindre forværring. For området fysisk velbefindende er dette dog omvendt, således at den næststørste andel angives at opleve en mindre forværring og den tredjestørste andel en mindre forbedring. Andelen af borgere, der angives at opleve en større forbedring eller større forværring i forhold til det pågældende område, er væsentlig mindre, imellem 8 og 1 %. Signifikante sammenhænge mellem udvikling og baggrundskarakteristika Der er fundet adskillige statistisk signifikante sammenhænge mellem medarbejdernes vurdering af borgernes udvikling og baggrundskarakteristika ved borgerne. De baggrundskarakteristika, hvor der er fundet en statistisk signifikant sammenhæng med borgerens udvikling inden for et eller flere af livsområderne er: køn og psykisk velbefindende - kvinder vurderes i højere grad end mænd at have det uforandret i forhold til deres psykiske velbefindende og en større andel af mændene vurderes at have fået et forværret psykisk velbefindende forsørgelsesgrundlag og psykisk velbefindende - borgere der modtager folkepension vurderes i mindre grad at gennemgå en positiv eller en negativ udvikling end borgere, der modtager førtidspension fysisk funktionsnedsættelse og relationer og fysisk velbefindende - borgere med fysiske funktionsnedsættelser vurderes i mindre grad at forbedre deres relationer og i højere grad som havende en uændret situation i forhold til relationer, og en større andel af borgere med en fysisk funktionsnedsættelse vurderes at få forbedret eller forværret deres fysiske velbefindende end borgere, der ikke har en fysisk funktionsnedsættelse udadreagerende adfærd og selvbestemmelse og deltagelse i samfundet - borgere, der angives at have en udadreagerende adfærd vurderes i højere grad at forværre deres situation og i mindre grad at forbedre deres situation i forhold til selvbestemmelse, end tilfældet er for de borgere, der ikke angives at Side 3

8 have en udadreagerende adfærd, og borgere, der angives at have en udadreagerende adfærd vurderes i mindre grad at forbedre og i højere grad at forværre deres situation i forhold til deltagelse i samfundet sammenlignet med borgere, der ikke angives at have en udadreagerende adfærd misbrug og materielle forhold og deltagelse i samfundet hvis borgeren angives at have et misbrug, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være forbedret og i jo højere grad vurderes den materielle situation at være forværret, og borgere, der har et misbrug vurderes i langt højere grad at forbedre deres situation i forhold til deltagelse i samfundet end borgere, der ikke har et misbrug. Signifikante sammenhænge mellem udvikling og indsatser Der er ligeledes fundet adskillige statistisk signifikante sammenhænge mellem medarbejdernes vurdering af borgernes udvikling og de indsatser og mål, der har været arbejdet med. Det, at der i det hele taget er arbejdet med indsatser inden for området viser statistisk signifikante sammenhænge med vurdering af udvikling i forhold til relationer, selvbestemmelse og deltagelse i samfundet. Det at der har været arbejdet med mål er statistisk signifikant i forhold til medarbejdernes vurdering af udvikling i forhold til selvbestemmelse og deltagelse i samfundet. Derudover er der fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem følgende indsatser: afdækning af borgerens adfærdsmæssige ressourcer og psykisk velbefindende borgere, der har modtaget denne indsats vurderes i mindre grad at gennemgå en positiv eller en negativ udvikling, end borgere der ikke har modtaget denne indsats afdækning af borgerens netværk og relationer i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgeren at have en uændret situation i forhold til relationer afdækning af borgerens ønsker til relationsarbejdet og relationer - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo højere grad vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til relationer aftalte samtaler om trivsel og relationer og relationer der er ikke en entydig tendens til, at hvis der er arbejdet med denne indsats, så vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til relationer kortlægning af borgerens fysiske og helbredsmæssige problemer i samarbejde med borgeren eller pårørende og fysisk velbefindende der er ikke en entydig tendens til, at hvis der er arbejdet med denne indsats, så vurderes borgeren at have en forbedret situation i forhold til sit fysiske velbefindende at skaffe adgang til hjælpemidler og fysisk velbefindende - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uændret at støtte borgeren i vedkommendes evne til at tage ansvar ift. at udføre huslige pligter og aktivitet - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo højere grad vurderes borgerens situation at være forbedret og i jo mindre grad vurderes den at være forværret at støtte borgeren til at udvikle hensigtsmæssige strategier til at mestre dagligdagen og aktivitet - i jo højere grad der er arbejdet med denne indsats, i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være forværret Side 4

9 systematisk og løbende kortlægning af borgerens ønsker og drømme ift. deltagelse i sociale aktiviteter og socialt liv og deltagelse i samfundet der er en tendens til, at i jo højere grad der er arbejdet med indsatsen i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uforandret i forhold til deltagelse i samfundet tilrettelægge aktiviteter til borgerens aktuelle behov og ressourcer og deltagelse i samfundet - der er en tendens til, at i jo højere grad der er arbejdet med indsatsen i jo mindre grad vurderes borgerens situation at være uforandret. Auditpanelets kommentarer Auditpanelet havde mange kommentarer til de enkelte resultater. Kommentarerne vedrørte både, hvordan resultater kunne tolkes i forhold til svarprocenter, faglige årsagssammenhænge og spørgsmålsformuleringer. Her er de kommentarer, der gik igen flere gange under auditten. Ved adskillige indsatsområder, hvor der var en signifikant sammenhæng, kommenterede auditpanelet, den høje andel af borgere, for hvem omfanget af den pågældende indsats var angivet som slet ikke. Her var en mulig årsag til, at der ikke var arbejdet med indsatsen for den pågældende borger, ifølge auditpanelet, at borgeren havde et nedsat kognitivt funktionsniveau. Men samtidigt understregede auditpanelet, at i de fleste tilfælde ville det være muligt at gennemføre de pågældende indsatser over for borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau, da der findes metoder til dette. At indsatserne omfatter en større del af borgerne, uanset borgernes kognitive funktionsniveau, blev betegnet som et fokuspunkt fremover for tilbuddene En anden kommentar, der gik igen under auditten, vedrørte en forklaring i forhold til de resultater, hvor en øget andel af borgere, der havde modtaget en given indsats, var vurderet til at have fået en forværret situation. Her påpegede auditpanelet, at der ifølge deres erfaring var en generel tendens til, at når der blev arbejdet meget med en indsats, bidrog dette til, at der kom et øget fokus på områder af borgerens liv som vedkommende måske ikke havde haft overskud til at forholde sig til før og som konfronterer borgeren med vedkommendes egen sårbare situation. Dette kan sammen med det forhold, at de borgere, hvor der bliver arbejdet med indsatsen måske også i udgangspunktet har det dårligere bidrage til en forklaring på, hvorfor der kan være en statistisk signifikant sammenhæng mellem en øget indsats og en øget forbedring/forværring af situationen for de borgere, hvor der arbejdes med indsatsen i høj til i meget høj grad Auditpanelet påpegede også, at der for flere indsatsers vedkommende var usikkerhed i forhold til, hvorvidt medarbejderne opfatter den indsats, som de foretager sig som en selvfølgelig og løbende del af deres daglige arbejde som systematisk. Da der i SIP ofte spørges til, en systematisk indsats, kan dette have betydning for, om medarbejderne får angivet, at de arbejder med disse indsatser. Endelig blev det påpeget, at en uændret situation ikke nødvendigvis behøver at være et dårligt resultat, da det ikke er givet, hvad udgangspunktet er. Side 5

10 3. SIP-socialpsykiatri: Design og metode I dette kapitel beskrives formålet med og baggrunden for SIP-socialpsykiatri. Herunder hvilket undersøgelsesspørgsmål, programmet søger at besvare, hvilke typer af data, der bliver indsamlet ude på botilbuddene og hvorfor det gode resultat af indsatsen i SIPsocialpsykiatri, ses som en positiv udvikling i borgerens livskvalitet. Det beskrives også, hvordan en positiv udvikling i borgerens livskvalitet måles i SIP-socialpsykiatri. Baggrund for De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) SIP-socialpsykiatri er en del af De Sociale Indikatorprogrammer (SIP), der blev påbegyndt 2004, da regionerne (amterne) traf beslutning om et fælles initiativ med henblik på at udvikle og gennemføre et dokumentationsprojekt på det sociale område i Danmark. Målgruppen for det første program var åbne døgninstitutioner for udadreagerende unge (SIP-åben). Siden er flere programmer kommet til 2, herunder SIPsocialpsykiatri. Det overordnede udgangspunkt for SIP er en ambition om at inddrage praksis, forvaltning og forskning i at skabe et bredt vidensbaseret fundament for dokumentation og evaluering af det sociale arbejde. Det vil sige et fundament, der kan imødekomme væsentlige dele af disse aktørers forskellige informations- og dokumentationsbehov. Dette indebærer, at SIP søger at tilvejebringe dokumentation, som: kan udpege tendenser i sammenhænge mellem sociale indsatser og deres resultater og dermed kan bidrage med viden om den virkningsfulde indsats, der blandt andet kan medvirke til et mere effektivt ressourceforbrug, er relevant for de sociale institutioner og bosteders kerneydelser og som kan omsættes i praksis og dermed styrke kvaliteten af det daglige sociale og socialpædagogiske arbejde. Målgruppe for SIP-socialpsykiatri I det følgende afsnit præsenteres målgruppen, der indgår i SIP-socialpsykiatri, med henblik på at afgrænse, hvilke borgere der indgår i programmet. De socialpsykiatriske botilbud, der er med i SIP-socialpsykiatri, er rettet mod den gruppe af borgere, der som følge af deres sindslidelser ikke kan få den rette hjælp eller opfyldt grundlæggende rettigheder i de almindelige sociale tilbud. Borgerne på de socialpsykiatriske botilbud er således sindslidende, der har en betydelig og varig nedsat psykisk og social funktionsevne. Afgrænsning af målgruppen Overordnet er målgruppen for SIP-socialpsykiatri alle voksne med komplekse sindslidelser, der bor på længerevarende eller midlertidige botilbud eller får bostøtte. Denne 2 For yderligere information om de SIP-programmer, der findes se Side 6

11 målgruppe dækker over en gruppe af borgere med meget forskelligartede og ofte komplekse problematikker, der indebærer betydelige funktionsnedsættelser. Mål for indsatsen Med udgangspunkt i Lov om Social Service 3, samt formålsbeskrivelser fra de botilbud, der medvirkede i arbejdsgruppen, ses målet med indsatsen på de socialpsykiatriske botilbud i SIP-socialpsykiatri som: Formålet med opholdet på de socialpsykiatriske botilbud er at give borgeren muligheden for at få et bedre liv. Botilbuddet kan hjælpe til at minimere borgerens lidelser og problemområder og understøtte borgerens ressourcer og handlemuligheder, sådan at borgeren opnår mulighed for at opleve en større livskvalitet. Evalueringsspørgsmålet Med udgangspunkt i ovenstående er evalueringsspørgsmålet for de socialpsykiatriske botilbud formuleret således: Under hvilke betingelser og på hvilke områder kan indsatsen på et botilbud føre til, at borgerens problemområder minimeres og borgerens ressourcer understøttes, sådan at borgeren opnår mulighed for en større livskvalitet? Indikatorer For at kunne besvare evalueringsspørgsmålet med fokus på, hvad der virker for hvem under hvilke betingelser, er SIP bygget op omkring den evalueringsmodel, der ses på næste side. 3 De botilbud, der indgår i SIP-socialpsykiatri, er omfattet af formålsparagraffen for Lov om Social Service (Borgere med behov for støtte (jf. SEL 81-85) i botilbud efter lov om almene boliger (jf. Almenboligloven 185b) er dog også med i målgruppen i SIP). Derfor anvendes det lovspecificerede formål i Lov om Social Service som en fælles overordnet målsætningsramme for SIP-socialpsykiatri. 1 i Lov om Social Service udpeger de forskellige typer af hjælp, som tilbydes i henhold til Lov om Social Service, og formålet med hjælpen beskrives. Her fremgår det, at det overordnede formål med botilbuddenes indsats er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Side 7

12 Figur 1 Evalueringsmodel. SIP-Socialpsykiatri. Borgerens baggrund Borgerens livskvalitet Den faglige indsats Botilbuddets rammer Ovenstående figur viser de hovedområder, der er udvalgt indikatorer indenfor til at belyse evalueringsspørgsmålet. Indikatorerne er udvalgt i et tæt samarbejde med praksis, på baggrund af rammerne for dataindsamlingsdesignet i SIP-programmerne, som er udarbejdet af Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation på Aalborg Universitet. Dataindsamling Den kvantitative dataindsamling i SIP-socialpsykiatri foregår via spørgeskemaer, der er baseret på udvalgte indikatorer med henblik på at belyse evalueringsspørgsmålet. Der indsamles data igennem de følgende fire typer af skemaer 4 : Baggrundsskemaet vedrører baggrundsoplysninger og udfyldes ved botilbuddets opstart af SIP eller ved borgerens indflytning på botilbuddet. Indsatsskemaet vedrører de indsatser, der har været rettet mod den enkelte borger siden sidste status. Livskvalitetsskemaet til borger, udfyldes på baggrund af et interview med borgeren og vedrører borgerens opfattelse af sin livskvalitet. Livskvalitetsskemaet til personalet udfyldes af personalet på baggrund af observationer af borgeren. Livskvalitet I SIP anvendes redskabet Quality of Life Profile til at måle udviklingen i borgerens livskvalitet. Redskabet er udviklet af Quality of Life Research Unit, University of Toronto i Canada. Redskabet er udarbejdet på baggrund af studier af livskvalitetslitteraturen, 4 Oplysninger om botilbuddets rammer indsamles af SIP-sekretariatet ud fra Tilbudsportalen og de Tilsynsrapporter, der er tilgængelige her. Side 8

13 eksisterende redskaber og interviews om livskvalitet med personer med og uden psykiske funktionsnedsættelser. Den definition af livskvalitet, som redskabet anvender, er: The degree to which the person enjoys the important possibilities of his or her life (Renwick & Brown 1996). Livskvalitetsredskabet I SIP bygger på den grundlæggende antagelse at det, der betyder meget for én borgers livskvalitet, ikke nødvendigvis betyder noget for en anden borgers livskvalitet. Antagelserne bag livskvalitetsredskabet, som anvendes i SIP, kan opsummeres således: 1) En ligeværdig tilgang dvs. de fundamentale aspekter af livskvalitet er de samme, uanset om man har en funktionsnedsættelse eller ej. 2) Livskvalitet er et holistisk begreb. Derfor skal der i målinger af livskvalitet tages højde for dette ved at inddrage alle relevante områder af livet for at give et dækkende billede af en persons livskvalitet. 3) Livskvalitet er et multidimensionelt begreb. 4) Livskvalitet er et dynamisk begreb, dvs. det kan ændre sig over tid for den enkelte person. 5) Livskvalitet afhænger af en persons samspil med sine omgivelser. 6) Livskvalitet er individuel. 7) Livskvalitet defineres bredt i forhold til forståelse af begrebet sundhed dvs. en forståelse i overensstemmelse med WHO s definition men suppleret med inddragelse af de sociale forhold, der har betydning for sundhed. 8) Individets egne perspektiver er de vigtigste til at forstå vedkommendes livskvalitet. Den version af livskvalitetsredskabet, der anvendes i SIP, er på baggrund af tests og interviews tilpasset en dansk kontekst. Her måles livskvaliteten ud fra 31 spørgsmål, hvoraf 25 spørgsmål har to dimensioner. Dvs. at der her både spørges til vigtighed og tilfredshed. De fem spørgsmål, hvor der ikke spørges til vigtighed, antages som udgangspunkt at være af stor vigtighed for alle mennesker. De syv overordnede områder der spørges til er: 1. Psykisk velbefindende 2. Relationer 3. Fysisk velbefindende 4. Selvbestemmelse 5. Aktiviteter 6. Materielle forhold 7. Deltagelse i samfundet Side 9

14 4. Målgrupperapportens opbygning og datagrundlag For at besvare evalueringsspørgsmålet i SIP-socialpsykiatri undersøges det i denne rapport, hvorvidt borgerne opnår en større livskvalitet, set ud fra borgernes udvikling inden for de syv livsområder: Psykisk velbefindende, Relationer, Fysisk velbefindende, Selvbestemmelse, Aktivitet, Materielle forhold og deltagelse i samfundet. Herunder besvares spørgsmålene om: Hvem der opnår en udvikling og under hvilke betingelser, borgeren opnår denne udvikling? Det vil sige, at der ses på sammenhænge mellem borgernes udvikling, borgernes baggrund og de faglige indsatser og mål, der har været arbejdet med i forhold til borgerne. Udviklingen i livskvalitet Med udgangspunkt i livskvalitetsmålingsredskabet, der indgår i SIP-socialpsykiatri som indikator for det gode resultat af indsatsen, lægges der i denne rapport vægt på borgernes udvikling inden for de ovenfor nævnte syv livsområder. Afrapportering af resultater i forhold til udvikling i livskvalitet I de følgende syv kapitler beskrives og analyseres borgernes udvikling inden for hvert af de syv livsområder. Hvert afsnit er opbygget således, at borgerens udvikling inden for det pågældende livsområde beskrives først. Dette sker på baggrund af det spørgsmål, der optræder i indsatsskemaet, hvor personalet spørges til: Hvordan har borgeren det samlet set i forhold til området XX sammenlignet med sidste status? Svarmulighederne her er: Meget forbedret. Lidt forbedret. Uændret. Lidt forværret. Meget forværret. Det vil sige, at frem for eksempelvis at vurdere udviklingen i borgerens psykiske velbefindende ud fra de syv spørgsmål, der indgår i livsområdet, vurderes borgerens udvikling inden for eksempelvis området psykisk velbefindende ud fra dette ene spørgsmål. Denne fremgangsmåde er valgt for at gøre afrapporteringen mere overskuelig 5. Det betyder dog, at det ikke fremgår af afrapporteringen, hvordan borgeren har det i forhold til de pågældende områder, men kun hvorvidt vedkommende har udviklet sig inden for områderne siden sidste status. Der ses på, om der er en sammenhæng med, om det angives, at borgeren oplever en udvikling og borgerens baggrundskarakteristika: køn, alder, opholdslængde, henvisningsårsag, medicinering, misbrug, problemstillinger i forhold til social adfærd 6 - herunder udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, angst og ritualer forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, netværk og fritidsinteresser. Derudover ses der på, om der er en sammenhæng i forhold til, om det angives, at borgeren oplever en udvikling og hvorvidt der, inden for det seneste år, har været foretaget en specifik udredning af borgeren, om der har været opstillet mål og delmål i den forbindelse, samt hvorvidt der har været arbejdet med indsatser og været opstillet mål inden for det pågældende 5 Ved at anvende svaret på dette spørgsmål som udtryk for, om borgeren har gennemgået en udvikling eller ej inden for det seneste år, undgår man at sammenlægge og vægte borgerens svar inden for et område på et ikke valideret grundlag. Der er dog mulighed for på sigt at arbejde på at afrapportere borgerens livskvalitet ud fra et vægtet gennemsnit af alle borgerens svar, eller borgerens svar inden for hvert område. 6 For at have et tilstrækkeligt analysegrundlag er baggrundskarakteristika vedr. problemstillinger i forhold til social adfærd opdelt efter de hyppigst forekommende problemstillinger i forhold til dette område. Disse er: Udadreagerende adfærd, Indadreagerende adfærd, Angst og Ritualer. Side 10

15 livsområde 7. Endelig ses der på, om der er en sammenhæng mellem borgerens udvikling og specifikke indsatser, der har været arbejdet med inden for det seneste år. Der afrapporteres kun på resultatet af disse analyser, hvis der kan påvises en statistisk signifikant sammenhæng 8. Datagrundlag Denne rapport indeholder data indsamlet i perioden fra 10. juni 2010 til 31. september Data kommer fra de fire forskellige typer af skemaer, som er blevet udfyldt ude på botilbuddene: Baggrundsskemaer, Indsatsskemaer og Livskvalitetsskemaer til hhv. borger og personale. I tabellen nedenfor ses hvor mange skemaer, der er indberettet. Tabel 1: Antal indberettede skemaer Antal indberettede skemaer Baggrunds-skema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode 1. periode 2. periode Bostedet Sct. Mikkel Bostedet Blåkærgård Pilebakken Gårdhaven Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade Paderuphus Støttecenter Socialpsykiatri - Vesterbo Støttecenter Socialpsykiatri - Infanterivej Støttecenter Socialpsykiatri - Sjællandsgade Støttecenter Socialpsykiatri Nørrebrogade Skovvang Granhøj - Midlertidigt tilbud Granhøj - Længerevarend e tilbud Granhøj - Bostøtte Total For at se en beskrivelse af baggrundskarakteristika for de borgere som indgår i analysen, henvises til bilag 1. 8 Der afrapporteres, hvis der er en statistisk signifikant forskel på, hvordan observationerne fordeler sig og/eller der er en statistisk signifikant tendens, hvor data fordeler sig efter et bestemt mønster med enten en positiv eller en negativ sammenhæng. Side 11

16 Nedenfor ses en tabel, der viser de deltagende botilbuds svarprocent. Adskillige tilbud er netop påbegyndt arbejdet med SIP og har derfor kun udfyldt livskvalitetsskemaet. Andre tilbud har en svarprocent over 100. Dette skyldes, at dataindsamlingsperioden er forløbet over en længere periode, så besvarelser fra borgere, som ikke længere bor på det pågældende botilbud indgår i datamaterialet alligevel. Dette valg er truffet for at have mest muligt datamateriale at basere analyserne på. Tabel 2:Oversigt over botilbuddenes svarprocent Andel senest indberettede skemaer i forhold til antal pladser Andel indberettede skemaer Institution Antal pladser Baggrundsskema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale Bostedet Sct. Mikkel 20 75% 75% 1 80% Bostedet Blåkærgård 18 72% 67% Pilebakken % 112% 81% 112% Gårdhaven % 85% Sønderparken, Center for Socialpsykiatri % Tangkær % Kildegade 18 0% 0% 94% 94% Paderuphus 12 0% 0% 67% Støttecenter Socialpsykiatri % 0% 71% 7 Vesterbo Støttecenter Socialpsykiatri - Infanterivej 15 0% 0% 80% 80% Støttecenter Socialpsykiatri - Sjællandsgade Støttecenter Socialpsykiatri - Nørrebrogade 12 0% 0% 92% 100% 14 0% 0% 57% 7 Skovvang % 10 Granhøj - Midlertidigt tilbud 45 0% 0% 1 11 Granhøj - Længerevarende 25 0% 0% 8 100% tilbud Granhøj - Bostøtte 30 0% 0% 97% 90% Total % % Datagrundlaget i rapporten er baseret på de første indtastninger af baggrundsskemaet pr. borger og de seneste indtastninger af indsatsskemaet og livskvalitetsskemaet pr. borger. I tabellen på næste side ses en oversigt over datagrundlaget for denne rapport. Side 12

17 Tabel 3: Rapportens datagrundlag Antal senest indberettede skemaer Institution Baggrundsskema Indsatsskema Livskvalitet - borger Livskvalitet - personale Bostedet Sct. Mikkel Bostedet Blåkærgård Pilebakken Gårdhaven Sønderparken, Center for Socialpsykiatri Tangkær Kildegade Paderuphus Vesterbo Infanterivej Sjællandsgade Nørrebrogade Skovvang Granhøj - Midlertidigt tilbud Granhøj - Længerevarende tilbud Granhøj - Bostøtte Total Auditkoncept Den faglige vurdering og fortolkning af rapportens resultater bliver leveret af fagfolk fra de botilbud, der arbejder med SIP-socialpsykiatri ved en såkaldt audit. Audit er en systematisk ramme for den faglige diskussion af resultaterne. Formålet med auditten, er at den skal fungere som et rum for vidensproduktion, kvalitetsudvikling og læring, hvor medarbejdere fra de socialpsykiatriske botilbud vil kunne drage nytte af hinandens erfaringer og vurderinger af konkrete udviklingsforløb. Gennem auditten vil den statistiske vidensproduktion fra spørgeskemaerne møde den praksisbaserede indsigt og på denne måde nuancere billedet af sammenhængen mellem indsatser og resultater på det sociale område. Auditten skal også bidrage til at udvikle og kvalitetssikre den kvantitative del spørgeskemaerne og de statistiske analyser i SIP-socialpsykiatri. Desuden blev auditpanelet bedt om at forholde sig til målgrupperapportens indhold og form i forhold til dens anvendelighed. Auditmødet er således en vigtig del af målgrupperapporten. De statistiske analyser kan ikke stå alene, men skal læses og forstås ud fra den kontekst, de er produceret i. Audit på denne rapport Auditmødet om resultaterne i denne rapport blev afholdt torsdag den 13. december 2012 kl Hvert tilbud blev inviteret til at deltage med 1 2 repræsentanter. Auditpanelet repræsenterede følgende botilbud: to deltagere fra Pilebakken, en deltager fra Sct. Mikkel, to Side 13

18 deltagere fra Kildegade, en deltager fra Sønderparken, tre deltagere fra Skovvang og en deltager fra Tangkær. Desuden deltog to konsulenter fra Psykiatri og Social, Region Midtjylland, som observatører. Konsulent Anne-Mette K. Isager, konsulent Karen Pilegaard fra SIP-sekretariatet, varetog funktionerne som mødeleder og referenter på mødet. Forud for auditmødet udarbejdede SIP-sekretariatet et skema med en beskrivelse af de signifikante sammenhænge inden for de syv livsområder, som SIP spørger til. Deltagerne fik skemaet tilsendt forud for auditmødet og blev bedt om at forberede sig ved systematisk at gennemgå punkterne og notere de faglige overvejelser, resultaterne måtte give anledning til. På grund af tekniske problemer i forbindelse med databearbejdningen var en del resultater dog først mulige at præsentere på selve auditmødet. Dette medførte, at auditpanelet kom til at forholde sig til resultater, som de ikke var forberedte på, og det blev desuden nødvendigt at prioritere rækkefølgen af gennemgangen for at kunne nå at kommentere de sammenhænge, som auditpanelet fandt, var de mest væsentlige. Auditpanelet prioriterede gennemgang af de resultater, hvor der var fundet signifikante resultater i forhold til konkrete indsatser. Derudover nåede panelet også at gennemgå nogle af de signifikante sammenhænge der var fundet i forhold til spørgsmål der afdækker borgerens baggrund, og spørgsmål om, hvorvidt der har været arbejdet med mål og indsatser overfor borgeren på området. På auditmødet blev resultaterne gennemgået hver for sig og drøftet efter følgende fremgangsmåde: 1. Først tages en runde, hvor hver deltager kort præsenterer sine faglige overvejelser vedrørende det konkrete resultat. Her får deltagerne hurtigt et overblik over de perspektiver, der er præsenteret i gruppen. 2. Dernæst lukkes op for uddybelse af deltagernes overvejelser og en fælles faglig drøftelse. Her udforskes og afklares perspektiver og sammenhænge mv. vedrørende det konkrete resultat. Diskussionen kan også føre til mere generelle konklusioner. 3. Til sidst samles op på den faglige drøftelse. Det er ikke et krav, at deltagerne når til konsensus, men det præciseres, hvilke perspektiver og tilgange, gruppen repræsenterer. Deltagerne fik drøftet, hvordan de som fagpersoner læser og konkret kan anvende SIP-resultaterne fremadrettet. Sammenfatninger af diskussionerne under auditmødet er skrevet ind i denne rapport under præsentationen af de resultater, som diskussionen vedrørte. Nedenfor præsenteres først auditpanelets vurdering af de statistiske resultater samlet set. Side 14

19 Panelets vurdering af resultaterne samlet set Auditpanelet gav udtryk for glæde over, at der i denne auditrapport allerede ses signifikante resultater i forhold til en række indsatser, og ser frem til at følge udviklingen med næste målgrupperapport om to år. Desuden efterspurgte auditpanelet interesse fra forskere inden for området i forhold til SIP-data, hvilket ifølge panelet vil give formålet med dataindsamlingen endnu en vigtig dimension i forhold til at skabe viden om, hvad der virker for hvem og dermed opkvalificering af området. I forhold til anvendelsen af resultaterne, efterspurgte enkelte deltagere i auditpanelet muligheden for at sammenholde medarbejdernes vurderinger af borgerens udvikling på de enkelte livsområder med borgernes egne vurderinger. Endelig blev der også udtrykt et ønske om, at datamaterialet fra livskvalitetsskemaerne indgik i analyserne. Sekretariatet påpeger, at for at anvende data fra livskvalitetsskemaerne, der består af 31 spørgsmål til borger og medarbejder, bliver man nødt til at lave et indeks, for eksempel inden for hvert livsområde. Det er noget sekretariatet vil arbejde på at kunne fremover, uden at det går ud over datas validitet. I forhold til hvorvidt borgernes svar kan indgå i analyserne, så er dette ifølge sekretariatet ikke en mulighed, da borgernes besvarelser kan være mindre valide på grund af borgernes forskellige problematikker. Men for at sikre, at data afspejler borgernes egen opfattelse af deres livskvalitet understreger sekretariatet vigtigheden af, at interviewet med borgeren ud fra livskvalitetsskemaet til borgeren foretages før medarbejderne udfylder skemaet vedrørende borgerens livskvalitets. Således at medarbejderbesvarelsen også tager højde for borgerens svar. Endelig gav auditpanelet udtryk for, at anvendelsen af resultaterne fra målgrupperapporten på tilbudsniveau giver bedst mening, når de har mulighed for at forholde målgrupperesultaterne med tilbuddets egne resultater. Derfor modtager hvert tilbud egne resultater som et bilag til målgrupperapporten, for at kunne arbejde kontinuerligt med egne data. Side 15

20 5. Psykisk velbefindende Personalet har svaret på spørgsmålet vedr. deres vurdering af borgerens samlede udvikling inden for området Psykisk velbefindende siden sidste status. Nedenstående figur viser fordelingen af personalets svar på dette spørgsmål. Det ses af figuren, at den største andel af borgerne vurderes at have en uændret situation i forhold til deres psykiske velbefindende siden sidste status. Men næsten en tilsvarende andel vurderes at have opnået en mindre forbedring. Den tredjestørste andel er de borgere, der vurderes at have fået det lidt værre. Borgere der vurderes enten at have fået det meget bedre eller meget værre udgør den mindste andel på henholdsvis 7 og 5 %. Figur 2. Udvikling i forhold til psykisk velbefindende Personalets v urdering af psykisk v elbefindende (127) 7% 32% 3 5% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Meget forbedret Lidt forbedret Uændret Lidt forv ærret Meget forv ærret Auditpanelets kommentarer Auditpanelet udtrykker generelt tilfredshed med resultatet. Panelet tolker resultaterne på baggrund af, at målgruppen er borgere med mange og komplekse problemstillinger. For en stor del af borgerne i målgruppen vil tilbuddet hjælpe borgeren til at få en mere stabil situation, hvilket ofte vil være en meget stor forbedring i forhold til det liv borgeren har haft uden de rammer og den støtte tilbuddet kan give, men dette vil i et udviklingsperspektiv fremstå som stilstand. De forbedringer i livskvaliteten, som borgerne opnår, vil ofte være relativt små. Endelig beskriver panelet deres erfaringer med forskellige udsving i en borgers tilstand, herunder at der ofte ses en opblomstring hos borgere lige efter de flytter ind på et tilbud, når de oplever at der tages hånd om deres situation. Omvendt er der også en erfaring med, at borgere, når de falder til og bliver trygge på tilbuddet, i højere grad giver udtryk for, hvordan de har det, og måske også får mere overskud til at se deres situation i øjnene. Derfor kan borgeren opleve at få det værre, lige som personalet kan vurdere borgerens situation som forværret. Side 16

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Udarbejdet af CFK

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Udarbejdet af CFK

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning. SIP-udviklingshæmning Målgrupperapport

Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning. SIP-udviklingshæmning Målgrupperapport Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning SIP-udviklingshæmning Målgrupperapport Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning Målgrupperapport

Læs mere

Bostedet Blåkærgård 2013

Bostedet Blåkærgård 2013 Bostedet Blåkærgård 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan

Læs mere

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Gårdhaven 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2018 1 Fakta om Specialområde Socialpsykiatri Voksne Specialområde Socialpsykiatri Voksne blev etableret d. 1. januar 2013 i forbindelse med en organisatorisk

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Hvad er SIP?

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Hvad er SIP? 07.04.11 Hvad er SIP? I denne video får I en kort introduktion til, hvad SIP egentlig er. Kort fortalt består SIP simpelthen af en række spørgeskemaer, der skal besvares af personalet eller borgeren. Det

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BEDRE HANDLEPLANER BEDRE STYRING

BEDRE HANDLEPLANER BEDRE STYRING BEDRE HANDLEPLANER BEDRE STYRING Kvalificering af handleplaner efter 140 og 141 i Serviceloven Afrapportering fra auditforløb i Socialafdelingen, Randers Kommune BEDRE HANDLEPLANER BEDRE STYRING Kvalificering

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner SIP-sikret Landsrapport 2012

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner SIP-sikret Landsrapport 2012 Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner SIP-sikret Landsrapport 2012 Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2012 Undersøgelsen

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Ulriksdal

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner

Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Helle Berg Arvesen

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Børn og Unge Centret Engvejen 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2014

Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2014 Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner Landsrapport 2014 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Det Sociale Indikatorprogram

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen. Institut for Kommunikation og Handicap

Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen. Institut for Kommunikation og Handicap Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen Institut for Kommunikation og Handicap Resultatdokumentation for Stemmeafdelingen Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland Yderligere information:

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder Indhold 1. Indhold og læsevejledning... 1 2. Introduktion til trin 3 i Standardprogrammet... 3 3.

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

ASI-forsorg Landsrapport DEFACTUM. Social, sundhed & arbejdsmarked. Side 1

ASI-forsorg Landsrapport DEFACTUM. Social, sundhed & arbejdsmarked. Side 1 ASI-forsorg 2015 Landsrapport DEFACTUM Side 1 Social, sundhed & arbejdsmarked ASI-forsorg 2015 Landsrapport DEFACTUM, Region Midtjylland, maj 2016 www.defactum.dk Konsulent Anders Nørbæk andnoe@rm.dk Tlf.

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere