Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005"

Transkript

1 MAJ 2006

2

3 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Maj 2006

4 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Undersøgelsen er iværksat af Amtsrådsforeningen. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt. Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Projektleder Ane Feldskov tlf.nr ) Konsulent Bernhard Hansen Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Administrativ sagsbehandler Gitte Abild Jensen Rapporten kan læses på og på Kvalitetsafdelingens hjemmeside på adressen: Rapporten kan rekvireres hos Amtsrådsforeningen på Pris: 26 kr. (ekskl. moms og porto) ISBN-nr Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Amtsrådsforeningen Kvalitetsafdelingen Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Maj 2006

5 Forord Psykiatrien skal som alle andre ydelser i sundhedsvæsenet til stadighed udvikle sig og have højest mulig kvalitet. Det har patienter med sindslidelser samme krav på som andre patienter. Nærværende rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse på 17 retspsykiatriske sengeafsnit. Rapporten supplerer hovedrapporten Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 og indgår således i en række af undersøgelser, hvor både distriktspsykiatrien, hospitalspsykiatrien, socialpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien undersøges. Disse undersøgelser vil blive gentaget over tid, og det er således et omfattende projekt, vi har sat i søen. Vi har valgt at spørge patienterne selv, og ordet er dermed givet til de sindslidende, der møder systemet. Vi mener hermed at præsentere et godt værktøj til at udvikle og forbedre indsatsen overfor sindslidende og deres pårørende. Det er målet, at dette værktøj bruges af de retspsykiatriske sengeafsnit lokalt, ligesom det er ønskeligt, at denne viden indgår som en del af beslutningsgrundlaget politisk både lokalt og centralt. Jeg håber, at fagpersoner, patient- og pårørendeorganisationer og politikere vil have glæde af den viden og dokumentation, nærværende undersøgelse byder på, og jeg ser frem til kommende undersøgelser. Bent Normann Olsen Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indhold Indledning 1. Hovedresultater side 5 2. Organisering side 9 3. Oversigt over de deltagende sengeafsnit side Undersøgelsesmetode side Undersøgelsens datagrundlag side Resultater fra undersøgelsen Læsevejledning til kapitel 6 side Indlæggelsen på sengeafsnittet Modtagelsen side Kontakten med personalet side Informationer om sygdommen og behandlingen side Aktiviteterne side Atmosfæren på afsnittet side Medpatienterne side De fysiske rammer side Brugerindflydelse side Patienternes oplevelse af pårørendeinddragelse side Fremtidsplaner side Bedring, håb og livsmod side Samlet indtryk og størst betydning side Psykiatrien som helhed Samarbejde i psykiatrien side Psykoedukation side Yderligere behandlingstilbud side 41 Bilag 1. Signalement af patienterne opdelt lokalt 2. Svarene opdelt på undergrupper af patienter 3. Patienternes skriftlige kommentarer 4. Skriftlige kommentarer fra nogle pårørende 5. Spørgeskema

8

9 Indledning Baggrund Amtsrådsforeningen nedsatte i november 2003 en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et koncept for landsdækkende psykiatriundersøgelser med afsæt i de erfaringer, der hidtil var gjort i Århus, Ribe og Nordjyllands amter. Opgaven var initieret af flere forhold. Dels indgik spørgeskemaundersøgelser i psykiatrien som ét af punkterne i Sundhedsstyrelsens forslag til handleplan (2002). Dels blev dette fulgt op politisk som en del af den seneste psykiatriaftale for Dels var der som nævnt amter, der allerede var i gang med undersøgelser af nævnte karakter. De første bruger- og pårørendeundersøgelser blev igangsat i sensommeren 2004 i alle amter, H:S og Bornholms Regionskommune. Psykiatriske sengeafsnit Rapporter De fleste amter vest for Storebælt samt Bornholms Regionskommune benytter betegnelsen sygehuspsykiatri, mens hovedparten af amterne øst for Storebælt, herunder H:S, bruger betegnelsen hospitalspsykiatri. I de landsdækkende patient- og pårørendeundersøgelser benyttes begrebet psykiatriske sengeafsnit. Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse på 17 retspsykiatriske sengeafsnit. Rapporten bør ses som et supplement til hovedrapporten: Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005, der blev offentliggjort i februar Resultaterne fra retspsykiatrien er ikke er indeholdt i hovedrapporten, da dataindsamlingen forløb over længere tid på de retspsykiatriske afsnit end på de øvrige psykiatriske sengeafsnit. Nærværende rapport bygger på data indsamlet i perioden 15. februar 2005 til 14. februar Hovedrapporten er baseret på data indsamlet i perioden 15. februar 2005 til 14. juni I denne rapport præsenteres landsresultaterne for retspsykiatrien samt resultaterne opdelt lokalt. Resultater fra hovedrapporten repeteres ikke i denne rapport. Hvis man ønsker at sammenligne denne rapports resultater med den øvrige psykiatri henvises til hovedrapporten. I forbindelse med eventuelle sammenligninger skal man være opmærksom på, at de retspsykiatriske afsnit adskiller sig ganske meget på mange områder fra de almenpsykiatriske afsnit, særligt hvad angår patientgrupperne. Modsat hovedrapporten indeholder denne rapport ikke resultater fra pårørende. Nogle pårørende har ganske vist fået tilsendt et spørgeskema som i den øvrige psykiatri. Der er imidlertid indkommet for få besvarelser til at det giver mening at præsentere resultaterne kvantitativt. I rapportens bilag 4 fremstilles de skriftlige kommentarer fra de pårørende, der faktisk har besvaret et spørgeskema. I fremtidige undersøgelser vil pårørende inden for retspsykiatrien ikke indgå i undersøgelsen. Formål Formålet med patientundersøgelsen er, at give viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien, give mulighed for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer, give mulighed for sammenligninger inden for det enkelte amt, H:S, Bornholms Regionskommune og på tværs af disse, og at give mulighed for systematisk at kunne følge patienttilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller. Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2005 Side 3

10 Der spørges til de vigtigste områder De mellemmenneskelige relationer Fælles værdigrundlag i psykiatrien Et øjebliksbillede Flere slags kvalitet Rapportens opbygning Der stilles et begrænset antal spørgsmål, som er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, ledelse og personale finder grundlæggende for en god brugeroplevelse. Undersøgelsernes temaer er: Den faglige indsats, kommunikation, information, de fysiske rammer, patientindflydelse og -inddragelse samt koordination og kontinuitet. Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne er anbefalingerne fra pjecen De mellemmenneskelige relationer indarbejdet i relevant omfang. Anbefalingerne er i 2003 udarbejdet i et samarbejde mellem Amtsrådsforeningen, H:S og en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen. Under udarbejdelsen af konceptet har Kvalitetsafdelingen samarbejdet med klinikchef Anne Lindhardt og familiechef Leif Gjørtz Christensen, der har været faglige tovholdere i udarbejdelsen af Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse (Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005). Undersøgelsen tager temperaturen på patienternes her-og-nu-oplevelse. Svarene er således ikke evigt gyldige, men afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori de er afgivet. Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser - den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i de psykiatriske sengeafsnits arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelserne kan ikke stå alene som kvalitetsmål. De skal ses i sammenhæng med den faglige og organisatoriske kvalitet. Kapitel 1 indeholder et kort resumé af rapportens hovedresultater. Kapitel 2 omhandler organiseringen af de landsdækkende psykiatriundersøgelser, bl.a. findes navnene på medlemmer af undersøgelsernes styregruppe, arbejdsgruppe samt lokale koordinatorer. I kapitel 3 gives et overblik over alle de retspsykiatriske sengeafsnit, der indgår i undersøgelsen. Kapitel 4 omhandler undersøgelsesmetoden og af kapitel 5 fremgår undersøgelsens datagrundlag, herunder svarprocenter. I kapitel 6 præsenteres undersøgelsens resultater i søjlediagrammer, der gør det muligt at sammenligne på amtsniveau. Af bilagsmaterialet fremgår signalement af svarpersonerne opdelt amtsvis (bilag 1), svarerne opdelt på undergrupper af patienter (bilag 2), patienternes skriftlige kommentarer (bilag 3) og skriftlige kommentarer fra de få pårørende, der deltog i undersøgelsen (bilag 4). Til sidst som bilag 5 er indsat spørgeskemaet til patienterne. Side 4 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Maj 2006

11 1. Hovedresultater 17 retspsykiatriske afsnit Undersøgelsens datagrundlag Repræsentativitet Patienternes samlede vurdering 17 retspsykiatriske sengeafsnit har deltaget i de landsdækkende psykiatriundersøgelser. I dette kapitel gives et resume af de væsentligste resultater fra patientundersøgelsen på disse afsnit. Fra den 15. februar 2005 til den 14. februar 2006 fik 235 patienter fra 17 retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 117 patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 50. Det er acceptabelt for en undersøgelse af denne type (udover de 117 besvarede skemaer er der indkommet 27 spørgeskemaer, der ikke indgår i beregningen af den samlede svarprocent, da sengeafsnittene, hvorfra de 27 skemaer kommer, ikke har registreret antallet af udleverede skemaer korrekt). Svarprocenten varierer meget fra sengeafsnit til sengeafsnit. En bortfaldsanalyse viser, at svarpersonerne er nogenlunde repræsentative for patienter i undersøgelsens målgruppe, hvad angår køn, alder og modersmål. Hvad angår indlæggelsesvarighed, er patienter, der har været indlagt over 2 måneder, overrepræsenterede, mens patienter, der har været indlagt i kortere tid, er underrepræsenterede. Hvad angår patientens diagnose, er patienter med diagnosen F2 underrepræsenterede blandt svarpersonerne, mens patienter med diagnosen Andet, herunder dobbeltdiagnose, er overrepræsenterede. Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed. Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed med dele af indlæggelsen, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed. I figur 1 vises stjernetildelingen i procenter. 5 og 4 stjerner er slået sammen til én kategori, 3 stjerner udgør en anden kategori, og 2 og 1 stjerne udgør en tredje kategori. I øverste søjle vises svarene fra retspsykiatriske patienter i hele landet. 53 % af patienterne har givet 5 eller 4 stjerner. Herefter følger resultaterne fra de enkelte amter/h:s. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet. Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2005 Side 5

12 Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Retspsykiatrien: Landsresultat og lokale resultater Alle retspsykiatriske afsnit (138) 53 % 30% 17% Glostrup: J80, J81 (17) 35% 53 % 12 % Middelfart: P4 (14) 64% 29% 7% Nykøbing Sj.: Enggården, Pilehuset (16) 6% 50% 44% Risskov: R2, R3 (16) 56 % 38% 6% Sct. Hans Hospital: R1 - R7 (41) 63% 27% 10 % Viborg: Retspsykiatrisk afsnit (23) 74 % 17% 9% Aalborg: E1 (11) 45% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Patienternes begrundelser for stjernetildelingen Størst betydning De øvrige spørgsmål om patientens indlæggelse Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 57 % af svarpersonerne gjort. Besvarelserne kan læses i rapportens bilag 3. Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen. Det har 74 % af svarpersonerne gjort. Besvarelserne kan læses i rapportens bilag 3. I figur 2 vises landsresultatet for 15 af de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens indlæggelse. Forkortelserne er nødvendige af hensyn til den grafiske fremstilling. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag 5, hvor nummereringen af spørgsmål svarer til nummereringen i figur 2. I figuren er henholdsvis de to ja-kategorier og de to nej-kategorier slået sammen. Spørgsmål med størst tilfredshed står øverst. Jo længere nede spørgsmålet befinder sig, des mindre er andelen af tilfredse patienter. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet. Side 6 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Maj 2006

13 Figur spørgsmål vedrørende patientens indlæggelse 2. Pl.personalets tilgængelighed (142) 3. Kontakt med kontaktpers. (140) 5. Uforstyrrede samtaler (140) 1. Modtagelsen i afsnittet (139) 4. Kontakt med lægerne (143) 14. Fået det bedre af indlæg. (129) 12. Kontakt med medpatienter (137) 10. Relevant behandling (134) 6. Hensyn og respekt (141) 15. Øget håb og livsmod (133) 13. De fysiske rammer (140) 9. Egen indflydelse (129) 7. Info. om sygdom og behandl. (130) 11. Atmosfæren i afsnittet (141) 8. Aktiviteter (129) 85% 84% 84% 81% 80% 80% 79% 78% 76% 75% 74% 71% 70% 65% 63% 15% 16% 16% 19% 20% 20% 21% 22% 24% 25% 26% 29% 30% 35% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Sengeafsnittets kontakt med patientens pårørende Fremtidsplaner Samarbejde i psykiatrien 52 % af patienterne oplyser, at personalet havde kontakt med deres pårørende. 87 % af disse patienter var i høj grad eller i nogen grad tilfredse med den kontakt, der var. 37 % af patienterne oplyser, at personalet ikke havde kontakt med de pårørende, 45 % af disse patienter ville gerne have haft, at der havde været kontakt. 11 % af patienterne ved ikke, om personalet havde pårørendekontakt. 74 % af patienterne oplyser, at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivningen. 88 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med de aftaler, der er truffet. 12 % af patienterne oplyser, at der ikke er truffet nogen aftaler, og 61 % af disse patienter ville gerne have haft, at der var truffet aftaler. 41 % af patienterne svarer Ved ikke/ej relevant (patienter, der skulle overflyttes til andet afsnit, blev opfordret til at afkrydse i denne kategori). 63 % af patienterne oplyser, at de har kontakt med andre instanser om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, distriktspsykiatri, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog og kommunens sagsbehandler. 81 % af disse patienter svarer bekræftende på, at der er samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere, og af disse patienter er 79 % i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 14 % af de patienter, der har kontakt med flere instanser, oplyser, at der ikke er noget samarbejde, og 67 % vil gerne have, at der skal være et samarbejde. 5 % af patienterne ved ikke, om der er et samarbejde. Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2005 Side 7

14 Psykoedukation Andre eller flere behandlingstilbud i psykiatrien Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 36 % af patienterne svarer bekræftende. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. De 57 % af patienterne, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, bliver spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer lidt over halvdelen bekræftende på. Patienterne bliver spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud eller noget andet. 38 % af patienterne svarer bekræftende. Alle disse patienter har uddybet deres svar kvalitativt. Svarene kan læses i rapportens bilag 3. Side 8 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Maj 2006

15 2. Organisering Styregruppe Frem til december 2004 udgjorde Amtspsykiatrichefkredsen styregruppen for undersøgelserne. Siden da har kredsen været rådgivende i forhold til undersøgelserne. I forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel har de landsdækkende psykiatriundersøgelser siden december 2004 været organiseret sammen med de øvrige nationale kvalitetsprojekter i sundhedssektoren. Styregruppen for de Nationale Kvalitetsprojekter havde pr. 1. juni 2005 følgende sammensætning: Amtssundhedsdirektør Martin Gregersen, Frederiksborg Amt (formand) Amtssundhedsdirektør Karsten Hundborg, Sønderjyllands Amt Amtssundhedsdirektør Jesper Christensen, Nordjyllands Amt Sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard, H:S Direktør for Amtsrådsfor. s Sundheds- og Socialafdeling Lone Christiansen Amtspsykiatridirektør Kirsten Nielsen, Vejle Amt Afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Overlæge Michael von Magnus, Sundhedsstyrelsen Formand for Den Almindelige Danske Lægeforening Jesper Poulsen Formand for Sundhedskartellet Connie Kruckow Arbejdsgruppe Psykiatrichefkredsen nedsatte ultimo 2003 en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at drøfte den praktiske gennemførelse af undersøgelserne, spørgeskemaer, målgruppeafgrænsning, organiseringen af dataindsamling, databearbejdning, rapportering samt offentliggørelse. Amtsrådsforeningen er sekretariat for arbejdsgruppen, som pr. 1. juni 2005 bestod af: Psykiatrichef Gert Pilgaard Christensen, Ringkjøbing Amt (formand) Sundhedsfaglig vicedirektør Annette Gjerris, Københavns Amt Ledende oversygeplejerske Vibeke Juhl, H:S (Hvidovre Hospital) Fuldmægtig Anne Marie Lysgaard, Københavns Kommune Social- og psykiatrikonsulent Lena Kongsrud, Frederiksberg Kommune Souschef Ole Ryttov, Storstrøms Amt Oversygeplejerske Lisbeth Harder, Fyns Amt Leder Inger Marie Andersen, Kærvang, Viborg Amt Ledende overlæge Jens Buchhave, Århus Amt Lægelig direktør Søren Bredkær, Dansk Psykiatrisk Selskab Chefsygepl. Helle Jørgensen, Faglige sammenslutn. af psykiatriske sygepl. Fuldmægtig Lene Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fuldmægtig Jakob Tjalve, Styrelsen for Social Service Erik Olsen, Landsforeningen af tidligere psykiatribrugere Formand Frede Budolfsen, Landsforeningen SIND Psykolog Annie Winther, Landsforeningen Bedre Psykiatri Fuldmægtig Sandy Brinck, Amtsrådsforeningen Kontorchef Tommy Kjelsgaard, Amtsrådsforeningen Afdelingschef Peter Rhode, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Projektleder Ane Feldskov, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2005 Side 9

16 Lokale koordinatorer Alle amter, H:S og Bornholms Regionskommune har udpeget én eller flere koordinatorer, der har det overordnede ansvar for den lokale afvikling af undersøgelserne, herunder afholdelse af informationsmøder for personalet, støtte til de lokale tovholdere på de enkelte sengeafsnit, udtræk af elektroniske patientoplysninger og tilbagemeldinger om svarprocenter m.v. til sengeafsnittene. Koordinatorerne samarbejder tæt med Kvalitetsafdelingens konsulenter. Af skemaet nedenfor fremgår navnene på koordinatorer i amterne, H:S og Bornholms Regionskommune pr. 1. juni Koordinatorer pr. 1. juni 2005 Bornholms Regionskommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkjøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Kvalitets- og datakonsulent Jeppe Ottosen Udviklingssygeplejerske Jim Bille Svendborg: Middelfart: Odense: Oversygeplejerske Lisbeth Harder Oversygeplejerske Isabel Gindeberg Oversygeplejerske Erik Jensen Frederiksberg Hosp.: Afd. sygeplejerske Kirsten Lindegaard Amager Hospital: Oversygeplejerske Elisabeth Juhl Bispebjerg Hospital: Klinisk oversygeplej. Kristina Schwartz Hvidovre Hospital: Klinisk oversygepl. Mia Juel Jensen Rigshospitalet: Led. centersygeplej. Stine Kamp Nielsen og overlæge Peter W. Jepsen Sct. Hans Hospital: Risikomanager Kirsten Haahr Konsulent Ida Marianne Sørensen Chefsygeplejerske Helle Jørgensen og kvalitetskoordinator Birte Kloch Frederiksen Ekspeditionssekretær Mona Hansen Fuldmægtig Bjørn Christensen Udviklingskonsulent Lone Pedersen og udviklingskonsulent Werna Bang Jessen Udviklingskonsulent Anette Terkildsen og fuldmægtig Nils Hagstrøm Planlægger Thomas Thorsen og afdelingssygeplejerske Jytte Johannsen Planlægger Finn Sørensen Vicecenterchef Tove Kjærbo og udviklingssygeplejerske Tove Niljendahl Fagkonsulent Elisabeth Westergaard Konsulent Mette Bo Christensen Kvalitetsafdelingen Kvalitetsafdelingen i Århus Amt er sekretariat for undersøgelserne og har ansvar for planlægning og koordinering, udvikling af koncepter og spørgeskemaer, databearbejdning og rapportering. Følgende medarbejdere i Kvalitetsafdelingen har været involveret i undersøgelserne: Afdelingschef Peter Rhode Projektleder Ane Feldskov Konsulent Bernhard Hansen Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Administrativ sagsbehandler Gitte Abild Jensen Side 10 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Maj 2006

17 3. Oversigt over de deltagende sengeafsnit Kortlægning af lokal organisering Hvilke retspsykiatriske sengeafsnit deltager i undersøgelserne I foråret 2004 holdt Kvalitetsafdelingen møder med de lokale koordinatorer i amterne, H:S og Bornholms Regionskommune for at få skabt overblik over de lokale organiseringer af indlæggelser på psykiatriske sengeafsnit. 17 retspsykiatriske sengeafsnit fordelt på 8 amter/h:s har deltaget i undersøgelsen i retspsykiatrien. Da antallet af udskrevne/overflyttede patienter er forholdsvis lavt på de retspsykiatriske sengeafsnit, besluttede psykiatrichefkredsen, at undersøgelsesperioden på disse afsnit skulle strække sig over et år, fra den 15. februar 2005 til den 14. februar I de første 4 måneder af undersøgelsesperioden indgik udover de 17 retspsykiatriske sengeafsnit også 145 almenpsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 14 gerontopsykiatriske sengeafsnit samt 17 øvrige specialafsnit. Af nedenstående skema fremgår, hvilke retspsykiatriske sengeafsnit, der deltog i undersøgelsen. Sted i landet Fyns Amt Oversigt over de 17 retspsykiatriske sengeafsnit, der deltager i undersøgelserne 1) Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Amt Nordjyllands Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Sengeafsnit Middelfart: P4 Sct. Hans Hospital: R1, R2, R3, R4, R5 2), R6, R7 Glostrup: J80, J81 Aalborg: E1 Nykøbing Sjælland: Enggården, Pilehuset Viborg: Retspsykiatrisk afsnit Risskov: R1, R2, R3 1) Udover de i tabellen viste retspsykiatriske sengeafsnit har R4 i Ribe Amt deltaget i undersøgelsen i en del af undersøgelsesperioden. Der er dog ikke indkommet tilstrækkelige mange besvarelser herfra til, at resultaterne kan rapporteres meningsfuldt. 2) Afsnittet er lukket pr. 31/ Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2005 Side 11

18 Side 12 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Maj 2006

19 4. Undersøgelsesmetode Kortfattet metodebeskrivelse Undersøgelsestidspunkt og udlevering af spørgeskemaer I dette kapitel gives en forholdsvis kortfattet metodisk orientering. Læsere, der er interesseret i en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoderne, henvises til Koncept for landsdækkende patient- og pårørendeundersøgelser på de psykiatriske sengeafsnit. Undersøgelserne gennemføres som totalundersøgelser, hvor personalet på sengeafsnittene gennem en periode personligt udleverer spørgeskemaer og frankerede svarkuverter til patienter, der skal overflyttes eller udskrives, og samtidig spørger dem, om de er interesserede i, at en af deres nære pårørende skal deltage i pårørendeundersøgelsen. De første undersøgelser på de retspsykiatriske sengeafsnit fandt sted fra 15. februar til 2005 til den 14. februar Der kan opstå situationer, hvor patienten ikke har fået udleveret et spørgeskema, f.eks. hvis patienten pludseligt og uplanlagt har forladt sengeafsnittet. I disse tilfælde skal spørgeskemaet sendes til patienten så hurtigt som muligt. Da erfaringen viser, at kun få patienter returnerer spørgeskemaet, hvis de får det tilsendt, bør eftersendelse kun forekomme i ganske særlige situationer. Patientmålgruppe Patientundersøgelsens målgruppe er døgnindlagte patienter, der står foran udskrivning eller overflytning. Patienter, der indlægges flere gange i løbet af undersøgelsesperioden, skal have udleveret spørgeskema ved hver udskrivning/overflytning. Undersøgelsen fokuserer på, hvordan hver enkelt indlæggelse opleves, og samme patient kan opleve to eller flere indlæggelser på det samme afsnit som meget forskellige. Ekskluderet er patienter, der overflyttes til et lukket intensivt afsnit, ambulante patienter, patienter, der kortvarigt udskrives med planlagt genindlæggelse, patienter, der overflyttes akut til somatisk hospital, patienter, der er svært demente, og patienter, der ud over deres psykiske sygdom også lider af svær mental retardering (kriterierne er nærmere uddybet i koncepthæftet). Pårørendemålgruppe Personalets registreringer Pårørendeundersøgelsens målgruppe er nære pårørende, som patienten ønsker informeret og medinddraget i forhold, der angår patienten personligt. Det kan være en nær slægtning, ægtefælle/samlever, forældre, bedsteforældre, søskende, børn (over 18 år) - eller en nær ven, nabo eller andre, som patienten betragter som nære pårørende. Det er patienten, der afgør, hvem der som pårørende skal informeres og medinddrages i behandlingsforløbet. Derfor sendes skemaet kun til pårørende efter patienternes tilladelse (dog særlige retningslinjer for svært demente og svært mentalt retarderede patienter). Der kan kun deltage én pårørende pr. patient. Personalet udfylder et registreringsskema for alle patienter, som overflyttes eller udskrives. Oplysningerne bliver bl.a. brugt til at beregne svarprocenter, foretage bortfaldsanalyse, få kendskab til fordelingen af patienter, der ekskluderes eller udelukker sig selv fra at deltage og få overblik over, hvor mange patienter og/eller pårørende, der ikke selv ønsker et tæt pårørendesamarbejde. Via registreringsskemaet indhentes navne og adresser på pårørende, som skal have tilsendt spørgeskema. Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2005 Side 13

20 Tilpasning til den lokale virkelighed Afprøvede skemaer Totalundersøgelse Hoveddiagnosekoder Lokale forskelle på organiseringen af sengeafsnittene betyder, at spørgeskemaerne tilpasses sprogligt og begrebsmæssigt således, at patienter og pårørende kan genkende den lokale virkelighed. Alle spørgeskemaer bliver desuden påtrykt navn på det afsnit, som de omhandler. Spørgeskemaerne er pilottestet (valideret) i flere omgange. I alt 83 brugere fra sengeafsnittene, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien har testet spørgeskemaerne. Inden de første undersøgelser blev gennemført i Århus Amt deltog 56 brugere i pilottesten. Da spørgeskemaerne til patienter på sengeafsnittene og i distriktspsykiatrien blev revideret i forbindelse med de landsdækkende undersøgelser, blev der foretaget yderligere 27 pilotinterviews med patienter forskellige steder i landet. Spørgeskemaerne til de pårørende er også blevet pilottestet både i forbindelse med de hidtidige undersøgelser i Århus Amt og senere i forbindelse med forberedelsen af de landsdækkende undersøgelser. I alt 42 pårørende har testet skemaerne. Undersøgelserne gennemføres som totalundersøgelser. Det er derfor ikke påkrævet at overveje, om svarfordelinger og sammenhænge er statistisk signifikante eller ej. Gruppen af patienter og pårørende, der har modtaget et spørgeskema, kan dog også betragtes som repræsentanter for en bredere gruppe af personer, der kunne få behov for kontakt med psykiatrien. Hvis patienter/- pårørende, der har modtaget et spørgeskema, opfattes som en stikprøve fra en sådan population, kan overvejelser om statistisk signifikans være relevante. Der vil være sammenhænge og svarfordelinger, der ikke er/ville være statistisk signifikante, hvis der havde været foretaget en almindelig signifikanstest. Da der er tale om en totalundersøgelse, betyder det ikke, at disse sammenhænge nødvendigvis er uinteressante. Inden spørgeskemaet udleveres til patienten, afkrydser personalet patientens sygdomskategori (der svarer til hoveddiagnosekoden): F0: Organiske (inkl. symptomatiske) psykiske lidelser. F1: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer. F2: Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser. F3: Affektive sindslidelser. F4: Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer. F5: Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer. F6: Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd. Andet: Benyttes f.eks. når diagnosen er uafklaret, ikke hører ind under ovenstående koder, eller fordi der er flere diagnoser. Valget af ovenstående diagnosekoder og den korte beskrivelse af hver enkelt tager udgangspunkt i WHO s Klassifikation og Diagnostiske kriterier og er afstemt med Dansk Psykiatrisk Selskab. Godkendelse fra Datatilsynet De landsdækkende bruger- og pårørendeundersøgelser er anmeldt til Datatilsynet. Anmeldelsen har ikke givet tilsynet anledning til bemærkninger. Side 14 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Maj 2006

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation

Læs mere