UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18."

Transkript

1 UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr København 1997

2 Købes hos boghandler eller hos Statens Information, Statens Publikationer Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax Pris: 270 kr. inkl. moms ISBN Nordsjællands Trykcenter Oplag: 2000

3 - 3 - Bilag Bilag A: Bilag B: Bilag C: Sagsresuméer i 329 sager (vedrørende 354 personer), hvori domstolene i perioden fra den 1. oktober 1983 til den 31. oktober 1996, har truffet afgørelse efter udlændingelovens Sagsresuméer i 57 sager (vedrørende 51 personer), hvori Flygtningenævnet i perioden fra den 1. oktober 1983 til den 1. november 1996 har afgivet udtalelse til anklagemyndigheden i medfør af udlændingelovens 57. Oversigtsskema over forløbet af sager, hvori Flygtningenævnet i perioden fra den 1. oktober 1983 til den 1. november 1996 (se bilag B) har afgivet udtalelse efter udlændingelovens 57 samt introduktion og symbolnøgle til skemaet.

4

5 - 5 - Bilag A Sagsresuméer i 329 sager (vedrørende 354 personer), hvori domstolene i perioden fra den 1. oktober til den 31. oktober 1 996, har truffet afgørelse efter udlændingelovens

6

7 - 7 - A 22.2/nr. 1 Køn: Mand Født den: 30. oktober 1951 Nationalitet: Tidligere Jugoslavien Indrejsetidspunkt: 25. april 1970 Opholdsgrundlag: Opholds- og arbejdstilladelse Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 og 3 Kendelse afsagt af Østre Landsrets 16. afdeling den 18. november 1983 (sag nr. S 45/1983) Tiltalte, der var statsborger fra det tidligere Jugoslavien, indrejste i Danmark den 25. april 1970 med opholds- og arbejdstilladelse udstedt via konsulatet i Hamborg på baggrund af et arbejdstilbud. Tilladelsen blev siden løbende forlænget, senest den 20. januar Ved Østre Landsrets dom af 15. januar 1982 var tiltalte idømt fængsel i 8 år for overtrædelse af straffelovens 191, stk. 1, 2. pkt., jf. 191, stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk. 1, jf. 1, stk. 2, ved i perioden 1979 til januar 1981 at have solgt ca. 800 gram hash, ved ad flere gange at have overdraget ca kg. heroin, ved at have indført ca. 150 gram heroin, ved ad flere gange at have solgt ca. 350 gram heroin, og ved ad flere gange at have besiddet ikke under 210 gram heroin. Ved dommen konfiskeredes hos domfældte et skønsmæssigt fastsat beløb af kr. Ved Højesterets dom af 25. august 1982 blev straffen nedsat til 7 års fængsel og hashforholdet blev henført under straffelovens 191, stk. 1, 1. pkt. Den 14. februar 1983 traf Tilsynet med Udlændinge, beslutning om, at domfældte efter udstået straf i medfør af den dagældende ud-

8 - 8 - lændingelovs 4, stk. 1, nr. 3, jf. 2, stk. 1, nr. 5 og 6, skulle udvises for bestandig. Afgørelsen blev den 27. april 1983 stadfæstet af Justitsministeriet. Den 17. juni 1983 erklærede domfældte, at han i medfør af den dagældende bestemmelse i udlændingelovens 65 ønskede domstolsprøvelse af udvisningsbeslutningen. Anklagemyndigheden påstod ved sagens indbringelse for retten udvisningsbeslutningen opretholdt i medfør af udlændingelovens 22, nr. 2 og 3. Domfældte påstod frifindelse for påstanden om udvisning. Domfældte forklarede om sine personlige forhold, at han var indrejst i Danmark den 25. april 1970 med opholds- og arbejdstilladelse udstedt via konsulatet i Hamborg på baggrund af arbejdstilbud. Tilladelsen var siden løbende blevet forlænget, senest den 20. januar Domfældte havde under hele sit ophold i Danmark haft beskæftigelse. Domfældte forklarede videre, at han den 31. januar 1973 havde indgået ægteskab med en statsborger fra det tidligere Jugoslavien, der den 19. oktober 1977 indrejste til Danmark, hvor hun boede sammen med domfældte, indtil hun den 28. december 1978 rejste tilbage til det tidligere Jugoslavien for at passe domfældtes adoptivforældre. I 1983 fik de et barn sammen. Endelig forklarede domfældte, at han efter sit lange ophold i Danmark følte, at han hørte til her i landet, hvor han også havde bedre muligheder for at kunne støtte sin familie i det tidligere Jugoslavien økonomisk, og at han havde fået tilsagn om arbejde her i Danmark. Landsretten tog påstanden om udvisning til følge. Landsretten udtalte følgende vedrørende udvisningspåstanden: "Da betingelserne for udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 2 og 3, er til stede, og da de i lovens 26 nævnte hensyn ikke taler imod udvisning bestemmes, at den trufne beslutning om udvisning for bestandig opretholdes."

9 - 9 - Kendelse afsagt af Højesteret den 16. december /1983) (sag nr. S Østre Landsrets kendelse af 18. november 1983 blev påkæret af domfældte med påstand om, at udvisningsbeslutningen ophævedes. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse. Højesteret stadfæstede af de i kendelsen anførte grunde kendelsen.

10 A. 22.2/nr. 2 Køn: Mand Født den: 2. juni 1949 Nationalitet: Det tidligere Jugoslavien Indrejsetidspunkt: Den 14. marts 1970 Opholdsgrundlag: Uoplyst Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 Dom afsagt af Københavns Byrets 13. afdeling den 23. maj 1984 (sag nr. 1410/1984) En 35-årig mandlig statsborger fra det tidligere Jugoslavien indrejste i Danmark den 14. marts Tiltalte blev senere meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Ved dom af 23. maj 1984 afsagt af Københavns Byret blev den pågældende idømt en straf af fængsel i 2 år for overtrædelse af: 1. straffelovens 232, ved i perioden fra den 1. marts 1979 til december 1981 ved uterligt forhold at have krænket blufærdigheden hos sin datter, født den 2. december 1967, idet tiltalte adskillige gange befølte hende på brysterne og kønsdelen og 1 gang opfordrede hende til at sutte på hans kønslem, ligesom han 1-2 gange formåede hende til at beføle hans kønslem, 2. straffelovens 210, stk. 1 og 222, stk. 1, jfr. 21, samt 210, stk. 3 og 224, jfr. 222, stk. 1, ved en gang i 1981 at have forsøgt at opnå samleje med sin dengang 13-årige datter, samt at have skaffet sig anden kønslig omgang end samleje med datteren, idet tiltalte lagde sig ned til datteren i hendes seng og bagfra forsøgte at indføre sit kønslem i hendes kønsdel, hvilket forehavende dog mislykkedes, idet hun lagde sig på maven, hvorefter tiltalte indførte sit kønslem i hendes endetarm og foretog samlejebevægelser muligt til sædafgang,

11 straffelovens 210, stk. 3 og 224, jr. 222, stk. 1, ved engang i 1981, at have haft anden kønslig omgang end samleje med sin datter, idet tiltalte satte sig ovenpå datteren og klemte hendes bryster sammen om sit kønslem, hvorefter han foretog samlejebevægelser til sædafgang, og 4. straffelovens 210, stk. 3 og 224, jfr. 222, stk. 1, ved engang i 1981, at have anden kønslig omgang end samleje med sin datter, idet tiltalte slikkede hende i kønsdelen. Tiltalte var tidligere straffet ved indenretlig i Københavns Byret den 9. november 1983 for overtrædelse af straffelovens 279, at blive idømt 20 dagbøder af 50 kr. Af de i sagen afgivne forklaringer fremgik, at tiltalte indrejste 1 Danmark den 14. marts 1970, og at tiltaltes første hustru ca. en måned efter kom til Danmark medbringende det i sagen omhandlede fællesbarn. Under opholdet i Danmark fik ægteparret yderligere 2 børn. Ægteparret blev skilt den 29. maj I juni 1978 indgik tiltalte nyt ægteskab, som varede 1 år. Tiltalte havde siden dette ægteskabs ophør i en periode boet fast sammen med en kvinde, men boede på tidspunktet for domsafsigelsen alene. Anklagemyndigheden nedlagde i forbindelse med sagen påstand om udvisning med indrejseforbud gældende for bestandig i medfør af udlændingelovens 22, nr. 2, jfr. 32, stk. 1. Retten tog ikke påstanden om udvisning til følge, idet retten udtalte følgende vedrørende udvisningspåstanden: "Under hensyn til, at tiltalte nu er næsten 3 5 år gammel og har boet her i landet siden han var ca. 20 3/4 år gammel, at han på nær ganske korte ledighedsperioder har haft arbejde, mens han har boet i Danmark, at hans 3 børn alle bor her i landet, og at hans eneste tilknytning til hjemlandet er en dér boende søster, findes den nu pådømte kriminalitet ikke så vedholdende og grov, at den bør medføre udvisning i medfør af den af anklagemyndigheden påberåbte bestemmelse. Anklagemyndighedens påstand om udvisning med indrejseforbud gældende for bestandig tages derfor ikke til følge."

12 A 22.2/nr. 3 Køn: Mand Født den: 13. maj 1949 Nationalitet: Jugoslavien Indrejsetidspunkt: Oktober 1968 Opholdsgrundlag: Tidsubegrænset opholds- og arbejdstilladelse Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 og 3 Dom afsagt af Østre Landsrets 1. afdeling den 26. juni 1985 (sag nr. N 91/1985) En 36-å.rig mandlig statsborger fra det tidligere Jugoslavien indrejste til Danmark i oktober 1968 og blev i maj 1974 meddelt tidsubegrænset opholds- og arbejdstilladelse. Ved dom afsagt af Østre Landsret den 26. juni 1985 blev den pågældende idømt en straf af fængsel på livstid for overtrædelse af: 1. Straffelovens 288, stk. 1, nr. 1, ved den 7. maj 1979 ved vold. eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have frataget eller aftvunget forurettede forskellige genstande fra hendes lejlighed, idet han tildelte forurettede slag i hovedet og bandt hende på hænder og fødder, ligesom han lagde et tæppe over hendes hoved og bandt tæppet fast med en ledning om hendes hals, hvorefter han forlod lejligheden med effekterne, 2. Straffelovens 216, stk. 1, ved den 9. juni 1979 at have tiltvunget sig samleje med forurettede i hendes lejlighed, 3. Straffelovens 276, ved umiddelbart efter det i forhold 2 passerede, fra lejligheden at have stjålet nogle kontanter og diverse genstande,

13 Straffelovens 288, stk. 1, nr. 1, ved den 14. januar 1981 ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have frataget eller aftvunget forurettede diverse genstande fra hendes lejlighed, idet tiltalte udenfor lejligheden tildelte forurettede slag i hovedet og skubbede hende ind i lej - ligheden, hvor han påny truede hende med anvendelse af vold, 5. Politivedtægten for Frederiksberg politikreds, 49, stk. 1, jf. 3, stk. 1, ved den 1. oktober 1983 at have indfundet sig på en afdeling på Frederiksberg Hospital, hvor tiltalte over for en læge optrådte voldeligt, idet han forsøgte at tiltvinge sig adgang til en sygestue, hvor hans hustru var indlagt, 6. Straffelovens 276, ved den 30. september 1983 at have stjålet en radiosender fra en personbil, samt ved den 20. oktober 1983 at have skaffet sig adgang til en villa, hvorfra han stjal diverse genstande, 7. Straffelovens 237, ved den 20. maj 1984 at have dræbt forurettede, idet tiltalte på tæt hold affyrede et skud med en revolver, der ramte forurettede i hovedet, hvilket bevirkede, at han senere samme dag afgik ved døden, 8. Straffelovens 237, jf. 21, ved at umiddelbart efter den under punkt 7 omtalte episode at have forsøgt at dræbe en anden person, idet tiltalte med den samme revolver på tæt hold affyrede et skud, der ramte kraven på forurettedes jakke, 9. Straffelovens 237, ved umiddelbart efter den under punkt 8 omtalte episode på tæt hold med samme revolver at have affyret et skud, der ramte en tredje person i hovedet, hvilket bevirkede, at han straks afgik ved døden, og 10. Våbenloven. Tiltalte var ikke tidligere straffet. Anklagemyndigheden nedlagde i forbindelse med sagen påstand om udvisning af Danmark med indrejseforbud gældende for bestandigt i medfør af udlændingelovens 22, nr. 2 og 3.

14 Retten tog påstanden om udvisning til følge. Retten bemærkede følgende vedrørende påstanden om udvisning: "I medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, jf. 22, nr. 2 og 3, tages den nedlagte påstand om, at tiltalte udvises med indrejseforbud gældende for bestandig til følge". Dom afsagt af Højesteret den 26. november 1985 (sag nr. I 274/85) Østre Landsrets dom af 26. juni 1985 blev af tiltalte indanket for Højesteret med påstand om formildelse af straffen og frifindelse for påstanden om udvisning. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse. Højesteret fandt ikke grundlag for at nedsætte den idømte straf, og anførte videre vedrørende påstanden om udvisning: "Under hensyn til lovovertrædelsens overordentlige grove karakter tiltrædes det, at der - uanset tiltaltes langvarige ophold her i landet - i medfør af udlændingelovens 22, nr. 2 og 3, er truffet beslutning om udvisning".

15 A 22.2/nr. 4 Køn: Mand Født den: 10. juni 1956 Nationalitet: Tyrkiet Indrejsetidspunkt: 1972 Opholdsgrundlag: Tidsubegrænset opholdstilladelse Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 Dom afsagt af Østre Landsret den 25. marts 1986 (sag nr. 37 5/1985/nævningesag) Tiltalte, der var tyrkisk statsborger, blev ved Østre Landsrets dom af 25, marts 1986 idømt fængsel af 5 år for overtrædelse af straffelovens 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., ved at have foranlediget, at en person i juni 1985 indsmuglede cirka 600 gram heroin til Danmark med henblik på overdragelse til tiltalte, der herefter sammen med en anden solgte et modtaget kvantum på ihvertfald 100 gram heroin. Tiltalte var tidligere af betydning for sagen straffet i Danmark ved Københavns byrets dom af 31. oktober 1983 for overtrædelse af straffelovens 191 med fængsel af 1 år. Anklagemyndigheden nedlagde i forbindelse med straffesagen påstand om udvisning af tiltalte med indrejseforbud gældende for bestandig. Landsretten udtalte vedrørende udvisningspåstanden følgende: "Efter anklagemyndighedens påstand vil der...være at give dom til udvisning af landet af tiltalte... med indrejseforbud gældende for bestandig, jf. udlændingelovens 22, nr. 2."

16 Dom afsagt af Højesteret den 27. juni 1986 (sag nr. 118/1986) Østre Landsrets dom af 25. marts 1986 blev af tiltalte anket til Højesteret med påstand om formildelse af straffen og frifindelse for påstanden om udvisning. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om skærpelse samt stadfæstelse af bestemmelsen om udvisning. Højesteret stadfæstede landsrettens dom og udtalte: "Tiltalte blev i 1983 idømt fængsel i 1 år for handel med ca. 80 gram heroin i juli 1983, og han er nu fundet skyldig i at have foranlediget indsmugling af 600 gram heroin i juni Han var prøveløsladt i juni 1984 med en prøvetid på 2 år. Under disse omstændigheder findes der ikke at være grundlag for at ændre strafudmålingen, og tiltalte findes vedholdende at have begået grov kriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 2. Tiltalte, der er tyrkisk statsborger, kom til Danmark i 1972, da han var 16 år, og han har siden haft arbejds- og opholdstilladelse. Han er gift med en tyrkisk kvinde og har med hende en søn på 4 år. Hustruen og sønnen bør i Tyrkiet. Hustruen har i maj 1986 ansøgt om skilsmisse under henvisning til, at han i de sidste fem år ikke har bidraget til hendes underhold. Tiltalte har oplyst, at han siden 1980 har boet sammen med en dansk kvinde. Hans forældre og nogle søskende bor i Danmark og en søster i Tyrkiet. I 1984 opholdt tiltalte sig i Tyrkiet i nogle måneder, blandt andet for at aftjene sin værnepligt. Efter disse oplysninger findes der ikke at være grundlag for at bringe udlændingelovens 26 i anvendelse."

17 A 22.2/nr. 5 Køn: Mand Født den: 6. marts 1961 Nationalitet: Iran Indrejsetidspunkt: Uoplyst Opholdsgrundlag: Uoplyst Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 og 3 Dom afsagt af Vestre Landsret den 12. maj 1987 (sag nr. 2597/1986) Tiltalte, der var iransk statsborger, blev ved Vestre Landsrets dom af 12. maj 1987 idømt fængsel af 6 år for overtrædelse af: 1. straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, ved - efter uberettiget at have skaffet sig adgang til en lejlighed gennem hoveddøren - at have forsøgt ved vold eller trussel om vold at tiltvinge sig samleje med en kvinde, idet tiltalte, der havde et håndklæde svøbt om hovedet, trak dynen af kvinden, der lå og sov, for derefter at presse hende hårdt mod madrassen og med sin hånd for hendes øjne og mund tvang hende til at tåle, at han forsøgte at indføre sit erigerede lem i hendes skede, hvilket dog mislykkedes, hvor på han gned sit lem mellem hendes lår, indtil han fik sædafgang, 2. straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, ved uberettiget at have skaffet sig adgang til en lejlighed og derefter at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med en kvinde, hvilket forehavende dog mislykkedes, da kvindens samlever, der ligeledes opholdte sig i soveværelset, gjorde anskrig, hvorefter tiltalte flygtede, 3. straffelovens 276, ved at have stjålet 2 lommeknive, 4. straffelovens 216, stk. 2, jf. 21, ved efter uberettiget

18 at have skaffet sig adgang til en lejlighed at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med en kvinde, idet tiltalte samtidig pressede en kniv mod kvindens hals, 5. straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, ved i krydset Skovgaardsgade/Marstrandsgade at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med en kvinde, hvilket dog mislykkedes, da en mand kom til stede, 6. straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, ved efter uberettiget at have skaffet sig adgang til en lejlighed at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med en kvinde, hvilket dog mislykkedes på grund af kvindens modstand, og 7. straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, ved efter at være fulgt efter en kvinde at have grebet fat i kvinden bagfra og forsøgt at tiltvinge sig samleje med hende. Anklagemyndigheden havde i forbindelse med straffesagen nedlagt påstand om udvisning af tiltalte med indrejseforbud for bestandig i medfør af udlændingelovens 49, jf. 22, nr. 2 og 3, jf. 32. Landsretten tog påstanden om udvisning til følge og udtalte: "Da betingelserne for udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 22, nr. 2 og 3, er til stede, og da de hensyn, der er nævnt i 26, ikke her over for kan føre til, at udvisning ikke skal ske, udvises han af Danmark med indrejseforbud for bestandig, jf. 49, stk. 1, jf. 32, stk. 1."

19 A 22.2/nr. 6 Køn: Mand Født den: 2. maj 1962 Nationalitet: Sri Lanka Indrejsetidspunkt: Den 26. september 1986 Opholdsgrundlag: Udlændingelovens 7, stk. 1, nr. 2 Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 Dom afsagt af retten i Brøndbyerne den 5. maj 1988 (sag nr. S 292/87) En 16-årig mandlig statsborger fra Sri Lanka indrejste i Danmark den 26. september 1986, hvorefter han søgte om asyl. Tiltalte blev den 6. marts 1987 af Direktoratet for Udlændingeskrivelse meddelt opholdstilladelse med henblik på varigt ophold til den 26. september 1991 efter udlændingelovens 7, stk. 1, nr. 2. Ved Brøndbyernes rets dom af 5. maj 1988 blev den pågældende idømt en straf af fængsel i 2 år og 6 måneder for overtrædelse af straffeloven 216, stk. 1, 1. ved den 17. april 1987 på baneterrænet ved Svendborg banegård, ved vold at have tiltvunget sig samleje med en kvinde, idet han tvang hende ned at ligge på ryggen, hvorefter han trak hendes bukser ned og gennemførte samleje med hende til sædafgang. 2. ved den 29. december 1987 på en adresse i Brøndby kommune, ved vold at have tiltvunget sig samleje med sin logivært, idet han tvang denne ind på sit værelse, hvor han slog hende flere gange i ansigtet og herefter trak hende i håret og tvang hende ned på sin seng, hvorefter han gennemførte samleje med hende til sædafgang.

20 Tiltalte var ikke tidligere straffet i Danmark. Af Direktoratet for Udlændinges udtalelse i sagen fremgik, at den pågældende opholdt sig her i landet som de facto flygtning, hvorfor hjemlen til udvisning skulle søges i udlændingelovens 22. Henset til at udtalte var sigtet for 2 tilfælde af voldtægt begået med ca. 8 måneders mellemrum fandt direktoratet, at kriminaliteten kunne betegnes som grov og vedholdende, jfr. udlændingelovens 22, nr. 2. Direktoratet fandt, at der ikke var oplyst noget til støtte for, at påstand om udvisning burde undlades af de i udlændingelovens 26, nr. 1-5 nævnte grunde. Af Flygtningenævnes udtalelse i sagen fremgik, at det grundlag, som i sin tid førte til, at der blev meddelt tiltalte opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1, nr. 2, fortsat var til stede. Efter Flygtningenævnets opfattelse ville tiltalte ikke kunne udsendes til Sri Lanka, jfr. udlændingelovens 31, stk. 2, 1. pkt. Anklagemyndigheden nedlagde i forbindelse med sagen påstand om udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig, jfr. udlændingelovens 22, nr. 2. Retten tog påstanden om udvisning til følge. Retten udtalte følgende vedrørende udvisningspåstanden: "Henset til, at tiltalte er fundet skyldig i to tilfælde af voldtægt begået med ca. 8 måneders mellemrum, findes tiltalte vedholdende at have begået grov kriminalitet, hvorfor den nedlagte udvisningspåstand i medfør af udlændingelovens 22, nr. 2 tages til følge som neden for bestemt. Tiltalte udvises med indrejseforbud gældende for bestandig." Dom afsagt af Østre Landsrets 13. afdeling den 14. september 1988 (sag nr. a.s. nr. 263/1988) Byrettens dom af 5. maj 1988 blev anket af den pågældende med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

21 Landsretten forhøjede fængselsstraffen til fængsel i 3 år, og stadfæstede i øvrigt dommen. Landsretten udtalte følgende: "Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet. Straffen forhøjes til fængsel i 3 år. I øvrigt stadfæstes dommen."

22 A 22.2/nr. 7 Køn: Mand Født den: 10. januar 1963 Nationalitet: Uoplyst Indrej setidspunkt: I Opholdsgrundlag: Uoplyst Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, stk. 1, nr. 2 og 3 Dom afsagt af Østre Landsrets 1. afdeling den 25. november 1988 (sag nr. 183/1988) Tiltalte, der var 25, indrejste i Danmark i 1969, hvor han siden havde haft ophold. Ved dom afsagt af Østre Landsret blev tiltalte idømt fængsel i 7 år for overtrædelse af straffelovens 191, stk. 1, 2. pkt, jfr. tildels stk. 2, idet hele jfr. lov om euforiserende stoffer, lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli , stk. 1, jfr. 1, stk. 2, jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer 27, jfr. 2, jfr. bilag liste A, nr. 2, ved i 6 forskellige forhold fra september 1985 til august 1987, alene og i nogle tilfælde i forening med andre tiltalte, at have 1) solgt 115 gram heroin, 2) besiddet ca. 80 gram heroin med henblik på videresalg, 3) indsmuglet 1 kg heroin fra Tyskland til Danmark og 4) ved flere gange i kommission, at have leveret ca gram heroin. Tiltalte var ikke tidligere straffet af betydning for sagen. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 2 og nr. 3 med indrejseforbud gældende for bestandig. Retten tog påstanden om udvisning til følge, idet retten bemærke-

23 de følgende: "Der er afgivet 17 stemmer for i medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, jfr. 22, stk. 1, nr. 2 og 3, at tage den af anklagemyndigheden nedlagte påstand om udvisning af tiltalte med indrejseforbud til følge, jfr. lovens 32, stk. 1. Der er afgivet 7 stemmer for i medfør af lovens 26 at undlade udvisning. Tiltalte udvises af Danmark med indrejseforbud gældende for bestandig." Dom afsagt af Højesteret den 25. november 1988 (sag nr. I 402/1988) Østre Landsrets dom af 25. november 1988 blev anket af tiltalte med påstand om formildelse af den idømte straf. Tiltalte påstod endvidere frifindelse for påstanden om udvisning. Anklagemyndigheden ankede til skærpelse og påstod stadfæstelse af bestemmelsen om udvisning. Det blev under sagen oplyst, at tiltalte sammen med sine forældre og søskende indrejste i Danmark i år gammel - hvor han siden havde haft ophold. Faderen døde i januar 1989, men moderen og tiltaltes to brødre og søster var fortsat her i landet. Højesteret nedsatte straffen til fængsel i 6 år. Retten tog ikke påstanden om udvisning til følge, idet Højesteret bemærkede følgende : "Højesteret finder, at straffen for tiltalte bør nedsættes til fængsel i 6 år, og at hans påstand om frifindelse for udvisning - allerede efter udlændingelovens 26, nr. 3, - bør tages til følge."

24 A 22.2/nr. 8 Køn: Mand Født den: 27. marts 1947 Nationalitet: Libanon Indrejsetidspunkt: 15. november 1972 Opholdsgrundlag: Udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 Dom afsagt af Københavns Byret den 22. marts 1989 (sag nr. 27/1989) Tiltalte, der var libanesisk statsborger, indrejste i Danmark den 15. november På grundlag af ægteskab med en dansk statsborger blev han meddelt opholds- og arbejdstilladelse. Tiltalte udrejste herefter i 1973 til Libanon og indrejste på ny i Danmark den 17. september Han blev på ny meddelt opholdsog arbejdstilladelse, hvilken senere blev forlænget, indtil han den 29. september 1983 blev meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Ved Københavns Byrets dom af 22. marts 1989 blev tiltalte idømt fængsel i 1 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens 191, jf. lov om euforiserende stoffer, ved i forening med andre at have medvirket til salg af ca. 100 gram heroin. Tiltalte var tidligere straffet i Danmark: 1. Ved Københavns Byrets dom af 14. april 1980 efter straffelovens 191, tildels jf. straffelovens 21, og efter våbenloven med fængsel i 3 år og 6 måneder. Tiltalte blev prøveløsladt den 11. maj 1983 med en prøvetid på 2 år og en reststraf på 23 dage, og 2. Ved Østre Landsrets ankedom af 6. maj 1985, efter straffelo-

25 vens 191, med en fælles straf af fængsel i 1 år og 6 måneder. Tiltalte blev prøveløsladt den 15. august 1985 med en prøvetid på 2 år og en reststraf på 184 dage. Af Direktoratet for Udlændinges udtalelse til brug for sagen fremgik blandt andet, at tiltalte var blevet skilt fra sin ægtefælle i begyndelsen af Han havde 2 børn født i 1973 og 1975, og var tilmeldt samme adresse som sine børn og sin tidligere ægtefælle, der tillige var fængslet. Han modtog bistandshjælp og klarede sig godt på dansk. Direktoratet for Udlændinge udtalte blandt andet, at der efter direktoratets opfattelse - bortset fra sigtedes lange ophold her i landet og det faktum, at han har de 2 børn her i landet - ikke forelå en så stærk tilknytning til det danske samfund, at udvisning måtte anses for særligt belastende jf. herved udlændingelovens 26. Direktoratet henstillede således, at der blev nedlagt påstand om udvisning. Tiltalte forklarede selv, at han havde forældremyndigheden over børnene, der var danske statsborgere. Anklagemyndigheden nedlagde under sagen påstand om udvisning for bestandig efter udlændingelovens 49, stk. 1, jf. 32, stk. 1, jf. 22, nr. 2. Retten tog ikke påstanden om udvisning til følge. Retten udtalte følgende vedrørende udvisningspåstanden: "Retten finder, at tiltalte, der nu for tredie gang inden for ca. 9 år er idømt ganske langvarige fængselsstraffe for overtrædelse af straffelovens 191, må siges vedholdende at have begået grov kriminalitet, uanset at der i hver sag i realiteten har været tale om et enkelt forhold. Betingelserne for udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 2, findes herefter at være opfyldt. For så vidt angår reglerne i udlændingelovens 26, nr. 1, 4 og 5, findes tiltaltes personlige forhold, herunder oplysningerne om hans helbred, ikke at være til hinder for udvisning. Retten må imidlertid lægge til grund, at tiltalte og de to mindreårige børn, som han har forældremyndigheden over, er stærkt knyttet til hinanden, og at det må anses for i hvert fald yderst vanskeligt at etablere familien i et land

26 med en for børnene helt fremmed social og kulturel tradition. Retten finder herefter, at tiltaltes familiemæssige tilknytning til børnene, i hvis opdragelse han efter evne og mulighed har deltaget, medfører, at udvisning bør undlades, jf. udlændingelovens 26, nr. 2. Tiltalte frifindes derfor for påstanden om udvisning."

27 A 22,2/nr. 9 Køn: Mand Født den: 1. januar 1966 Nationalitet: Tyrkiet Indrejsetidspunkt: den 28. april 1979 Opholdsgrundlag: Tidsubegrænset opholds- og arbejdstilladelse Anvendt udvisningsbestemmelse: Udlændingelovens 22, nr. 2 Dom afsagt af retten i Mariager den 11. august 1989 (UfR VI En 23-årig mandlig statsborger fra Tyrkiet indrejste i medfør af familiesammenføringsreglerne i Danmark den 28. april Tiltalte blev den 10. juli 1984 meddelt tidsubegrænset opholds- og arbejdstilladelse her i landet. Ved dom afsagt af Retten i Mariager blev tiltalte idømt fængsel i 3 år for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1, ved den 6. januar 1989 at have tildelt forurettede 4 stik i kroppen med en kniv, hvorved forurettede blev tilføjet 4 stiksår på den øverste del af kroppen. Straffen blev i medfør af straffelovens 40, stk. 1, jf. 61, stk. 2, udmålt som en fællesstraf, der tillige omfattede den fra prøveløsladelsen af 21. oktober 1988 henstående reststraf på fængsel i 84 dage. Tiltalte var tidligere straffet i Danmark: 1. Ved Vestre Landsrets ankedom af 7. februar 1985 med 20 dages hæfte for overtrædelse af straffelovens 293, stk. 1, og 244, stk. 4, jfr. 91, stk Ved Randers rets dom af 7. maj 1985 med betinget dom uden straffastsættelse for overtrædelse af straffelovens 276, 293 samt våbenloven. Prøvetid 2 år. Tilsyn af Kriminalforsorgen 1 år.

28 Ved samme rets dom af 28. oktober 1985 med betinget dom uden straffastsættelse samt en tillægsbøde på kr. for overtrædelse af straffelovens 291, stk. 1. Fællesstraf omfattende dom af 7. maj 1985 med prøvetid og tilsyn som i den anførte dom. 4. Ved Randers rets dom af 3. december 1985 med fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens 244, stk. 4. Förbliven ved dom af 28. oktober Ved samme rets dom af 21. februar 1986 med fængsel i 9 måneder for overtrædelse af våbenloven, lovgivningen om euforiserende stoffer og straffelovens 244, stk. 3 og stk. 4 (4 voldsforhold, heraf 1 tilfælde vedrørende overtrædelse af 244, stk. 3 og stk. 4, og 3 tilfælde vedrørende overtrædelse af 244, stk. 4). Fællesstraf omfattende dom af 3. december Prøveløsladt den 15. august 1986 med reststraf 106 dage. 6. Ved samme rets dom af 31. oktober 1986 med fængsel i 1 år for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 2, jf. stk. 1, jfr. 244, stk. 2 og 4 (1 tilfælde) og straffelovens 291, stk. 1. Fællesstraf omfattende reststraf på 106 dage. Prøveløsladt den 22. april 1987 med reststraf på 122 dage. 7. Udenretlig vedtagelse af bøde og førerretsfrakendelse vedtaget overfor Politimesteren i Randers den 29. februar Bøde 7000 kr. Betinget frakendelse fra den 29. februar 1988, for overtrædelse af færdselslovens 53, stk. 3 og 126, stk. 1, nr. 2, jfr Ved Randers rets dom af 2. februar 1988 med fængsel i 8 måneder for overtrædelse af straffelovens 244, stk. 2, 3 og 4 (1 tilfælde). Fællesstraf omfattende reststraf på 122 daige. Prøveløsladt den 21. oktober 1988 med reststraf 84 dage. Af Direktoratet for Udlændinges udtalelse fremgik, at tiltalte fraregnet varetægtsfængsling og afsoningsperiode jfr. udlændingelovens 27 havde opholdt sig i Danmark i 8 år. Direktoratet konkluderede efter en gennemgang af udlændingelovens 26, nr.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet.

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 9-340/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 15. januar

Læs mere

Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02

Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02 [Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] Anklagemyndighedens Arsberetning 2001-02 Resumé: Anklagemyndighedens Årsberetning 2001-2002 indeholder ligesom de foregående årsberetninger en beskrivelse af den overordnede

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Forord Dette tredje bind og sidste bind af Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999 indeholder en artikel om nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Dato: 16. januar 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret. J.nr.: 2006/4129-12 Sagsbeh.:

Dato: 16. januar 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret. J.nr.: 2006/4129-12 Sagsbeh.: Dato: 16. januar 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2006/4129-12 Sagsbeh.: LHA Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere