Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjyske Bank og Nørresundby Bank"

Transkript

1 Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: og Vejleder: Jesper Raalskov

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 EXECUTIVE SUMMARY... 2 KAPITEL 2 INDLEDNING OG METODE Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning... 5 KAPITEL 3 PENGEINSTITUTTERNES LOVGRUNDLAG Solvens Basiskapital Risikovægtede poster Tilsynsdiamanten Store engagementer Likviditet Basel III og CRD IV KAPITEL 4 - PRÆSENTATION AF BANKERNE Nordjyske Bank Nørresundby Bank KAPITEL 5 - REGNSKABSANALYSE Indtjeningsevne Kapitalforhold Kreditrisiko KAPITEL 6 - FUSIONSBANKEN Synergieffekter Udfordringer og risici Besparelser og omkostninger ved fusionen Økonomisk situation efter fusionen Anbefaling Prisfastsættelse KAPITEL 7 ORGANISATORISKE OVERVEJELSER VED FUSIONEN Organisationen Fusionens interessenter Shareholder value vs. Stakeholder value Management vs. Lederskab Kulturen Modstand mod forandring KAPITEL 8 KONKLUSION KAPITEL 9 LITTERATURLISTE KAPITEL 10 FIGUR- & TABELOVERSIGT KAPITEL 11 BILAGSOVERSIGT

3 KAPITEL 1 EXECUTIVE SUMMARY In this thesis we have chosen to examine whether it would be beneficial to shareholders, respectively Nordjyske Bank and Nørresundby Bank to merge? If so, what organizational considerations they should make regarding the merger? Overall, the thesis will address the following topics: - Banks' regulatory framework - Presentation of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank - Financial analysis of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank - The merger bank overall - Organizational considerations of the merger Initially we provide an overview of the regulatory framework for financial institutions, with a focus on capital structure, including Basel III / CRD IV and risk management. Afterwards we make a presentation of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank in order to obtain an insight into the types of banks involved, including where there are similarities and differences. This we use as a basis for our assessments in relation to the future merger bank. We make a financial analysis based on the last five years of annual reports and risk reports as well as the FSA reports from monitoring visits in both banks. The focus of the analysis is on the banks' profitability, capital structure and credit risk - by using relevant indicators. Merger bank overall, this is where we describe synergies, challenges and risks that we see in the future merger bank. Furthermore, we present our savings and costs of the merger and the merger bank's financial position on short term. This allows us to present our recommendation, including whether the merger should be implemented, and what areas we recommend that the merger bank should be aware of. Finally, we make our proposal on the pricing of Nordjyske Bank in connection with the merger. During organizational considerations of the merger, we process the considerations that the merger bank should inform themselves, about the organizational aspects of the merger. The thesis ends with a conclusion that summarizes the topics discussed, in response to whether it would be beneficial to shareholders, respectively Nordjyske Bank and Nørresundby Bank to merge? If so, what organizational considerations they should make in connection with the merger? 2

4 KAPITEL 2 INDLEDNING OG METODE Indledning Konsolideringen i banksektoren er langt fra slut. Alene i 2013 var der 12 fusioner, opkøb eller overtagelser, og der blev 11 færre banker i Danmark 1. Langt de fleste har været fusioner eller opkøb mellem et kapitalstærkt pengeinstitut og et nødlidende pengeinstitut som bankanalytiker Nicholas Rohde fra analysefirmaet Niro Invest, bliver citeret for i en artikel i Børsen de fleste har været mere af nød end af lyst. Den seneste tid har vi dog også set fusioner, hvor to sunde og solide pengeinstitutter går sammen, for at konsolidere sig, og på den måde i større grad kunne modstå eventuelle finansielle kriser i fremtiden, og de skærpede krav til kapitalen. Derudover har der været et behov for, at øge indtjeningen og effektivisere, da de fleste pengeinstitutter er blevet ramt af faldende udlån og øget konkurrence. Vi har via vores netværk i den finansielle sektor, hørt følgende udtalelse fra en medarbejder i Nørresundby Bank: En fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank er helt oplagt. På denne baggrund kan der således spekuleres i en fusion mellem de to institutter. Vi vil derfor se nærmere på de overvejelser og vurderinger Nordjyske Bank og Nørresundby Bank formentlig gør sig i forbindelse med beslutningen om en fusion mellem de to institutter Problemformulering Vi kommer således frem til nedenstående problemformulering: Vil det være en fordel for aktionærerne i Nordjyske Bank og Nørresundby Bank at fusionere? I givet fald hvilke organisatoriske overvejelser bør de gøre sig i forbindelse med fusionen? Metode Der er flere elementer, der er nødvendige at undersøge, for at svare på problemstillingen. 1 borsen.dk, 8. Januar 2014, Se listen: Så mange banker forsvandt i 2013, Bilag 32 3

5 Projektet vil blive udarbejdet udelukkende på offentlig tilgængeligt materiale, og derved uden Nordjyske Bank og Nørresundby Banks kommentarer og involvering. Vi har intet kendskab til at institutterne overvejer en fusion, og projektet er således udarbejdet udelukkende som en tænkt fusion. I projektet kommer vi ind på følgende overordnede emner: - Pengeinstitutternes lovgrundlag - Præsentation af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank - Regnskabsanalyse af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank - Fusionsbanken - Organisatoriske overvejelser ved fusionen Vi vil således indledningsvis give et overblik over lovgrundlaget som pengeinstitutterne er underlagt, med fokus på kapitalforhold, herunder Basel III / CRD IV samt risikostyring. Dernæst præsenterer vi de to institutter hvor vi kommer ind på institutternes historie, værdisæt, markedsområde og filialnet. Institutternes størrelse, herunder kunde- og medarbejderantal, samt ledelse bliver ligeledes præsenteret. Dermed får man et indblik i hvilke to institutter, der er tale om, samt hvor der er ligheder og hvor de differentiere sig fra hinanden hvilket vi anvender som grundlag for vores vurderinger om den fremtidige fusionsbank. I afsnittet Regnskabsanalyse udarbejder vi en analyse af de to institutter med baggrund i de seneste fem årsrapporter og risikorapporter, samt Finanstilsynets redegørelser fra tilsynsbesøg i de to institutter. Vi ser på nøgletal, der giver et overblik over institutternes indtjeningsevne, kapitalforhold og kreditrisiko. Under indtjeningsevnen analyserer vi institutternes resultatopgørelse ved brug af indekstal, for at vise udviklingen og sammenholde de to institutters evne til at skabe indtjening samt tilpasse omkostningerne. Derudover beregner vi følgende nøgletal: ROA, ROE, I/O, indtjening pr. medarbejder og WACC. Vi skaber et overblik over institutternes kapitalforhold, ved at analysere kapitalsammensætningen, likviditet og udlån i forhold til indlån og sammenholde med lovkravene. Sidste punkt i regnskabsanalysen er Kreditrisiko. Dette analyserer vi ved at se nærmere på følgende nøgletal: nedskrivningsprocent, fordeling af udlånsporteføljen på privat, erhverv og brancher, ICGR, Loan Ratio og udlån i forhold til egenkapital. Afsnittet Fusionsbanken tager udgangspunkt i de forgående afsnit: overblik over lovgrundlaget og præsentation af de to institutter samt regnskabsanalysen. I dette afsnit 4

6 udleder vi de synergieffekter, udfordringer og risici, som vi ser, ved en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. Vi giver ligeledes vores bud på de besparelser og omkostninger der vil være ved fusionen og fusionsbankens økonomiske situation på kort sigt. Herefter har vi grundlaget for at præsentere vores anbefaling herunder om fusionen bør realiseres og hvilke områder, vi anbefaler, at fusionsbanken i givet fald bør være opmærksom på. Afslutningsvis vil vi i dette afsnit komme med vores bud på prisfastsættelse af Nordjyske Bank ved en eventuel fusion. I afsnittet Organisatoriske overvejelser ved fusionen kommer vi ind på de overvejelser fusionsbanken bør gøre sig om de organisatoriske aspekter ved fusionen. Her ser vi nærmere på de to institutters organisationsopbygning, fusionens interessenter, lederstile, kulturen og den modstand mod forandring fusionen kan medføre. Løbende i analysen opsummerer vi de behandlede emner i delkonklusioner, og afslutningsvis udarbejder vi den samlede konklusion som svar på problemformuleringen med baggrund i analysen Afgrænsning I projektet inddrager vi den lovgivning der er relevant i forhold til besvarelsen af problemstillingen. Vi afgrænser os derved fra at se på bankpakkerne, da nogle er udløbet, og samtidig vurderer vi, at bankpakkerne ikke har relevans for en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. I regnskabsanalysen ser vi alene på de seneste fem år, hvilket vi vurderer giver et retvisende billede af de to institutters økonomiske situation, samt performens fremadrettet. I analysen afgrænser vi os fra at sammenligne de to institutter med andre konkurrenter, end gruppe 3 institutter og sektoren generelt. Ved en eventuel fusion, vil der formentlig ske en regulering af de risikovægtede aktiver, hvilket vi dog afgrænser os fra i analysen, hvor de således blot sammenlægges. I analysen ser vi alene på prisfastsættelse af Nordjyske Bank, da vi vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at anvende den begrænsede plads i projektet på at gennemgå to prisfastsættelser. I en virkelig fusion vil der blive foretaget en prisfastsættelse og gennemgang af begge institutter, for at sikre at aktionærerne stilles lige. I prisfastsættelsen ser vi kun på 5

7 prisfastsættelse med udgangspunkt i bytteforhold med aktier, hvilket er den hyppigst anvendte ved fusioner - og afgrænser os således fra andre metoder. I projektet benævnes det fremtidige institut som fusionsbanken, og vi afgrænser os fra at finde et nyt navn til instituttet. Grundet pladshensyn afgrænser vi os endvidere fra at komme ind på de projektmæssige overvejelser ved fusionen men eftersom det er et relevant emne, at inddrage i forbindelse med fusionen, vil vi berøre dette emne til vores mundtlige præsentation. KAPITEL 3 PENGEINSTITUTTERNES LOVGRUNDLAG Danske pengeinstitutter, herunder således også Nordjyske Bank og Nørresundby Bank, er underlagt en række love og krav forbundet med det, at drive pengeinstitut. Disse reguleringer er fastsat, så det sikres, at pengeinstitutterne driver en forsvarlig forretning. Det er Finanstilsynet der løbende fører tilsyn med, om disse love og krav overholdes blandt andet via kontrolbesøg. Både Nordjyske Bank og Nørresundby Bank havde besøg af Finanstilsynet i Der har de senere år været en kraftig stramning på det lovgivningsmæssige område, grundet finanskrisen og de der af følgende bankkrak, for på denne vis, at minimere risikoen for krak fremadrettet. Denne stramning har påført de enkelte pengeinstitutter en ikke uvæsentlig stigende administrativ byrde, hvilket ligeledes kan være en medvirkende årsag til, at tænke i retningen af fusion til større enheder, og dermed en omkostningseffektivisering. Vi vil i de følgende afsnit beskrive de væsentligste krav til sektoren, som primært er baseret på: - Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LFV) - Bekendtgørelse om kapitaldækning (KDB) - Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (BB) - Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter (8+) - Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter (Tilsynsdiamanten) Solvens Pengeinstitutter på det danske marked skal have en godkendt licens fra Finanstilsynet, før de kan udøve pengeinstitutdrift jf. LFV 7. Denne licens gives med baggrund i LFV 124, stk. 2, pkt. 1 og 2, der siger, at pengeinstituttet skal have en tilstrækkelig basiskapital, som mindst 6

8 skal udgøre 8% af de risikovægtede poster (solvenskravet) og 5 mio. euro (minimumskapitalkravet). Udover førnævnte stk. 2 i LFV 124 præciserer denne paragraf generelt lovkravene i forhold til solvens, herunder bl.a. at bestyrelsen og direktionen skal opgøre instituttets individuelle solvensbehov jf. stk. 4. Det individuelle solvensbehov kan ikke være mindre end solvenskravet på 8% og minimumskapitalkravet på 5 mio. euro. Endvidere er det også jf. denne paragrafs stk. 5, at Finanstilsynet kan fastsætte et individuelt højere solvenskrav end de 8%. Såfremt institutterne ikke overholder solvenskravet, vil Finanstilsynet udstede en tidsfrist for, hvornår instituttet skal have kapitalforholdene genskabt, og dermed være over solvenskravet igen. Solvensprocenten beregnes således:!"#$#%"&$'"(!!""!"#"$%&æ()*+*!"#$%& = min. 8% Solvensprocenten udtrykker således instituttets evne til at modstå uforudsete tab altså hvor stor en del af aktiverne, instituttet kan tåle at miste, før tabet påvirker fremmedkapitalen. De fleste institutter opererer med et internt mål i forhold til solvensen. Det kan eksempelvis nævnes, at Spar Nord har et internt mål om en overdækning på 3% 2, i forhold til det individuelle opgjorte solvensbehov. Nordjyske Bank har ikke et egentlig mål om en overdækning, men oplyser, at målet er en solvens på min. 16% 3, og ligeledes har Nørresundby Bank et mål om en solvens på min. 12% 4. Det individuelle solvensbehov fastsættes af instituttets bestyrelse og direktion jf. KDB 5 med baggrund i LFV 124, stk. 1 og stk. 4. Der er metodefrihed til fastsættelse af opgørelsen, og overvejelserne vedrørende den tilstrækkelige basiskapital skal være fremadrettede, således der tages højde for instituttets strategi, risikoprofil og øvrige forhold, der kan påvirke de forudsætninger og metoder, der ligger til grund for fastsættelsen. Metodefriheden medfører således, at instituttet kan tage udgangspunkt i mere eller mindre avancerede metoder, dog forventes det, at metoderne vil være forholdsmæssigt mere avancerede i større institutter end i mindre. 2 Spar Nord Bank A/S, Årsrapport 2012, s. 125, note 60 Bilag 33 3 Nordjyske Bank, Risikorapport for 3. kvartal 2013, s. 6 Bilag 12 4 Nørresundby Bank, Risikorapport for 3. kvartal 2013, s. 9 Bilag 15 7

9 Finanstilsynet har, gældende fra 2013, udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, bedre kendt under 8+. Denne vejledning er et bidrag til institutterne med Finanstilsynets fortolkning på udvalgte punkter i bilag 1 til KDB 5. Hensigten med 8+ er, at skabe gennemsigtighed i forhold til Finanstilsynets praksis og hidtidige fortolkninger af KDB bilag 1, således institutterne får klarere rammer for opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Dette betyder således, at hvis instituttet for eksempel har forventning om en udlånsvækst på over 10%, sker der tillæg til det individuelle solvensbehov. Ligeledes hvis instituttet er overeksponeret på udvalgte brancher, eksempelvis landbrugs- eller ejendomssegmentet, kan der være tillæg til solvensbehovet. Det opgjorte individuelle solvensbehov skal indberettes til Finanstilsynet jf. KDB 5, stk. 3. Der pågår løbende et stort arbejde, forbundet med fastsættelsen af det individuelle solvensbehov, da der skal tages højde for en forsvarlig drift samtidig med, at aktionærernes afkast skal optimeres. Fastsættes solvensbehovet således højt, medfører dette en stor binding af basiskapitalen, som således ikke kan anvendes i indtjeningsmæssig henseende. Samtidig vil et højt solvensbehov, sende et signal til markedet om, at der er tale om et institut med udfordringer relateret til risikostyring. Grundet metodefriheden til fastsættelse af det individuelle solvensbehov, er det problematisk, at sammenligne institutterne på baggrund af dette nøgletal. Det vil være mere relevant, at kigge på forholdet mellem det opgjorte individuelle solvensbehov og den faktiske solvens da dette giver udtryk for instituttets kapitalmæssige overskud. 3.2 Basiskapital LFV 124 præciserer at instituttets bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici og evne til at modstå tab. Samtidig er størrelsen af basiskapitalen udtryk for instituttets finansielle styrke, og sender et signal om, hvor stor handlekraft instituttet er i besiddelse af. Basiskapitalen opgøres efter BB 3 med baggrund i KDB 3 som igen har baggrund i LFV 128. Basiskapitalen består af kernekapital tillagt hybrid kernekapital og supplerende kapital. 8

10 I tilfælde af konkurs, vil basiskapitalen være tabt, da den indskudte kapital er efterstillet de almindelige kreditorer. Kernekapital er kernen i opgørelse af basiskapitalen, og skal mindst udgøre 50% af basiskapitalen. Kernekapital underopdeles i egentlig kernekapital (egenkapital) og hybrid kernekapital. Den egentlige kernekapital består bl.a. af indbetalt aktiekapital, garantkapital, andelskapital, overkurs ved emission, reserver, overført over- eller underskud jf. BB 4. For indskyderne er dette den mest usikre kapital i instituttet, da denne er forbundet med den største risiko at investere i f.eks. ved køb af aktier. Der skal endvidere ske reducering i kernekapitalen, hvis f.eks. instituttet har foreslået udbetaling af udbytte. Hybrid kernekapital er en mellemting mellem egenkapital og lånekapital, og må max. udgøre 50% af kernekapitalen jf. BB 15. Hybrid kernekapital er en mulighed for en alternativ supplerende kernekapital der kræves bl.a. følgende: Løbetiden er uendelig og kan ikke opsiges af långiver Forrentning af gæld bortfalder, hvis pengeinstituttet ikke har frie reserver Kapitalen er efterstillet anden gæld i tilfælde af konkurs Den del af den hybride kernekapital der opfylder ovennævnte betingelser kan tillægges kernekapitalen ved opgørelse af basiskapitalen. Den resterende del af den hybride kernekapital, kan der imod medregnes som supplerende kapital jf. BB 27, stk. 3. Der er dog visse begrænsninger i forhold til hvor meget den hybride kernekapital kan medregnes i kernekapitalen. Såfremt den hybride kernekapital f.eks. ikke kan ændres til aktiekapital og ikke indeholder incitamenter til indfrielse eller vilkår om, at gælden forfalder på et forud fastsat tidspunkt så kan den kun medregnes med 35% jf. BB 15, stk. 2. Indeholder den hybride kernekapital moderate incitamenter til indfrielse eller vilkår om, at gælden forfalder på et forud fastsat tidspunkt så kan den kun medregnes med 15% jf. BB 15, stk. 3. Med hensyn til indfrielse af den hybride kernekapital, må denne alene indfries på foranledning af pengeinstituttet, og med Finanstilsynets godkendelse og som hovedregel tidligst fem år efter indbetalingen, jf. BB 17, dog er der visse undtagelser for førtidig indfrielse jf. BB 17, stk. 2. Supplerende kapital består bl.a. af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, der ikke medregnes i kernekapitalen, jf. BB 27, og er efterstillet almindelige indlån. Supplerende kapital må max. medregnes med 100% af kernekapitalen jf. BB 28. Endvidere sker der 9

11 reduktion af den supplerende kapital med hhv. 25%, 50% og 75% årligt de sidste tre år før udløb jf. BB 28, stk. 2. Dette betyder således, at selv om instituttet rent likviditetsmæssigt har kapitalen, så reduceres værdien af kapitalen i forhold til opgørelse af basiskapitalen. Illustrationsmæssigt kan lovkravene til opgørelse af basiskapitalen opstilles jf. Tabel 1. Tabel 1: Lovkrav til opgørelse af basiskapital Begreb Lovkrav til kapitalen Kernekapital Min. udgøre 50 % af basiskapitalen Hybrid kernekapital Max. udgøre 50 % af kernekapitalen Supplerende kapital Max. medregnes med 100 % af kernekapitalen = Basiskapital Min. udgøre 8 % af de risikovægtede poster Kilde: Egen tilvirkning pba. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 3.3 Risikovægtede poster De risikovægtede poster for pengeinstitutter er beskrevet jf. LFV 142, og består af kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko. Kreditrisiko er risikoen for tab, forbundet med instituttets samlede udlån og garantier. Markedsrisiko er en samlet betegnelse for rente-, valuta- og aktierisici forbundet med handlen med værdipapirer, aktieoptioner, derivater mv. Operationel risiko er forbundet med tab, som opstår på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne processer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl, og kan også være tab grundet retssager. Likviditetsrisiko er forbundet med finansieringsomkostningerne til fundingen. 5 Samlet set giver disse risici således et overblik over instituttets risiko for tab forbundet med dets aktiviteter, og er udførligt beskrevet i 8+ vejledningen, i forhold til hvorledes Finanstilsynet fortolker reglerne, til brug for institutternes vurdering af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov. Kreditrisikoen er for et kreditinstitut den væsentligste parameter i forhold til opgørelsen af de risikovægtede poster. Dette skyldes typisk, at der ikke er taget de nedskrivninger, der burde være, og samtidig er aktivernes værdier, med baggrund i sikkerhedsstillelserne, overvurderet. 5 Finansrådet, 2009, Finansielle forretninger og rådgivning privat, s

12 Dette medfører samlet set, at de risikovægtede poster vurderes for optimistisk, hvilket medfører en urealistisk høj solvensprocent. Til brug for opgørelse af kreditrisikoen er der jf. KDB 8 krav om, at der anvendes standardmetoden for kreditrisiko eller den interne rating baserede metode for kreditrisiko (IRB metoden). Som udgangspunkt anvender de mindre institutter standardmetoden, og kun de allerstørste institutter anvender IRB metoden, da denne er ekstrem ressourcetung og kompliceret. Institutter der anvender standardmetoden for kreditrisiko, skal jf. KDB 9 opdele deres udlån i forskellige eksponeringskategorier, som jf. paragraffens stk. 2 afgør hvilken vægtning, de enkelte eksponeringskategorier har i udregningen af de risikovægtede poster. Disse vægte er i intervallet fra 0% til 150%, alt afhængig af eksponeringen jf. bilag Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede Tilsynsdiamanten 6 i 2010, således institutterne har nogle pejlemærker, med tilhørende grænseværdier for, hvad der defineres som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Pejlemærkerne og grænseværdierne er opstillet med baggrund i erfaringerne efter finanskrisens start, baseret på de kendetegn, de nødlidende institutter har haft. Disse kendetegn er blandt andet høj udlånsvækst på bekostning af kreditkvalitet, for optimistiske vurderinger af kreditrisici, herunder i forhold til ejendomseksponeringen, og manglende styring af store engagementer. Til opfyldelse af grænseværdierne, har institutterne haft frem til ultimo 2012, hvor efter Finanstilsynet siden har udført en systematisk overvågning af grænseværdierne. Indfasningsperioden skyldtes, at flere af grænseværdierne vurderedes vanskelige, at ændre på kort sigt. Modellen er løbende justeret til, og har på nuværende tidspunkt følgende værdier jf. nedenstående figur. Tilsynsdiamanten har den effekt, at Finanstilsynet nu har mulighed for at spotte, og således indlede dialogen, på et tidligere tidspunkt med de institutter, der har forhøjet risiko baseret på de gældende grænseværdier. 6 Finanstilsynet (1) - Vejledning om Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter 11

13 Figur 1: Tilsynsdiamanten Kilde: Egen tilvirkning pba. De følgende afsnit vil kort beskrive de enkelte pejlemærker i Tilsynsdiamanten, baseret på Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Ejendomseksponeringen må ikke overskride 25%, og er defineret som det samlede udlån til brancherne fast ejendom samt byggeprojekter opgjort før nedskrivninger. Udlånsvæksten må ikke overskride 20% pr. år opgjort efter nedskrivninger. Institutter med stor udlånsvækst vurderes, at have en særlig høj risiko, og Finanstilsynet vurderer endvidere med udgangspunkt i 8+ vejledningen, at udlånsvækst større end 10% kan påføre instituttet en over-normal kreditrisiko, hvilket der skal afsættes ekstra kapital til i forhold til opgørelse af solvensbehovet. Der skal dog ikke afsættes ekstra kapital i solvensopgørelsen, såfremt væksten kan henføres til opkøb eller fusioner, hvor kapitaliseringen forventes at ske med selve opkøbet eller fusionen. 7 Summen af store engagementer må ikke overskride 125% af basiskapitalen. Et stort engagement, er at betragte som dette, når engagementet udgør 10% eller mere af basiskapitalen. Funding ratioen skal være under 1, og angiver forholdet mellem udlån (fundingbehovet) og den stabile funding, defineret som den arbejdende kapital fratrukket obligationer med en løbetid på under 1 år. Den arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Formålet er her, at øge institutternes fokus i retning af en langsigtet funding, således udlån og funding matcher løbetidsmæssigt. Dette sikrer stabilitet, og skaber tillid til instituttet samt branchen i sin helhed. 7 Finanstilsynet (2) - Vejledning om tilstrækkeligt basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, s. 7 12

14 Likviditetsoverdækningen skal være større end 50% i forhold til lovkravet, og består af den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav jf. LFV 152. Dette sikrer, at det enkelte institut ikke kommer i likviditetsproblemer for eksempel i situationer med et tilfrosset kapitalmarked, som vi så under finanskrisen. Hvis et institut overskrider en eller flere af grænseværdierne, vil Finanstilsynet indlede en dialog med instituttet i forhold til overskridelsen. Dette kan eventuelt ende ud i en forhøjelse af solvensbehovet samt offentliggørelse på Finanstilsynets hjemmeside. Sker der gentagne overskridelser eller manglende reaktion fra instituttets side kan Finanstilsynet anvende reaktioner af mere indgribende karakter, jf. tilsynsstigen 8 i Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Som tidligere nævnt har der siden ultimo 2012 været skærpet overvågning af de institutter, som overskrider en eller flere af grænseværdierne. Dette medfører, at Finanstilsynet kan forlange hyppigere indrapportering, på de pejlemærker hvor grænseværdien er overskredet. Ligeledes kan der forventes en løbende dialog med Finanstilsynet i forhold til, hvorledes instituttet forholder sig til overskridelsen. Pengeinstitutterne er som minimum forpligtiget til, at offentliggøre nøgletalsværdier på de fem pejlemærker i tilsynsdiamanten i forbindelse med års- og halvårsrapporten jf. 132b i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 3.5 Store engagementer Som nævnt i forrige kapitel vedrørende Tilsynsdiamanten, regnes et engagement som værende stort, når det udgør mere end 10% af basiskapitalen. Samtidig må instituttets største engagementer, særskilt, ikke overstige 25% af basiskapitalen jf. LFV 145. Finanstilsynet fortolker endvidere dette forhold således, at instituttets største engagementet skal kunne flyttes problemfrit, og tilhørende sikkerheder realiseres inden for en kort tidshorisont. Denne tidshorisont tolkes til 30 dage. Hvis kun en del af engagementet kan flyttes problemfrit, så tolkes hele engagementet samlet set som værende ikke flytbart. Dette medfører, at engagementets størrelse vægtes med en faktor 4, og således indirekte fungerer som et minimumskrav til basiskapitalen. Dette minimumskrav til basiskapitalen sættes i forhold til de 8 Finanstilsynet (1) - Vejledning om Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, Kapitel 3 13

15 risikovægtede aktiver, og vi får dermed minimumskravet til solvensbehovet, på baggrund af dette ene store engagement. Der bør således være stor fokus på hvilke(t) engagement det enkelte institut, har som store engagementer, så der ikke skal ske unødig belastning i solvensopgørelsen. Dermed bør det tilstræbes, at evt. store engagementer i balancen, er engagementer hvor der er stor konkurrence om at vinde engagementet, således det ikke indgår i kategorien ikke flytbart. Pengeinstitutter, som ønsker at undgå denne problematik, kører med en målsætning om ikke, at få store engagementer på bogen, det vil som tidligere nævnt sige engagementer, som udgør mere end 10% af basiskapitalen. 3.6 Likviditet Som nævnt under Tilsynsdiamanten skal likviditetsoverdækningen værre større end 50% af lovkravet. Dette lovkrav er defineret i LFV 152, som siger, at et pengeinstitut skal have en forsvarlig likviditet, som mindst skal udgøre: - 15% af de gældsforpligtigelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned. - 10% af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtigelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. Til opgørelse af likviditeten kan følgende medregnes jf. LFV 152, stk. 2: kassebeholdning, fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber, beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler. Hvis likviditetskravene ikke er opfyldt, og ikke er bragt i orden senest efter 8 dage, skal der omgående ske indberetning til Finanstilsynet, som fastsætter en frist for opfyldelse af kravene jf. LFV 152, stk. 3. Likviditet er således at sidestille med et instituts kortsigtede betalingsevne, og kan komme under pres, for eksempel i situationer med stor udlånsvækst, hvis ikke likviditetsoverdækningen følger med, for eksempel i form af stigende indlån eller kreditfaciliteter. Opstår der eksempelvis usikkerhed i markedet vedrørende et instituts betalingsevne, kan det forventes, at der kommer pres på likviditeten, i form af kunder der 14

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. september 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere