Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjyske Bank og Nørresundby Bank"

Transkript

1 Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: og Vejleder: Jesper Raalskov

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 EXECUTIVE SUMMARY... 2 KAPITEL 2 INDLEDNING OG METODE Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning... 5 KAPITEL 3 PENGEINSTITUTTERNES LOVGRUNDLAG Solvens Basiskapital Risikovægtede poster Tilsynsdiamanten Store engagementer Likviditet Basel III og CRD IV KAPITEL 4 - PRÆSENTATION AF BANKERNE Nordjyske Bank Nørresundby Bank KAPITEL 5 - REGNSKABSANALYSE Indtjeningsevne Kapitalforhold Kreditrisiko KAPITEL 6 - FUSIONSBANKEN Synergieffekter Udfordringer og risici Besparelser og omkostninger ved fusionen Økonomisk situation efter fusionen Anbefaling Prisfastsættelse KAPITEL 7 ORGANISATORISKE OVERVEJELSER VED FUSIONEN Organisationen Fusionens interessenter Shareholder value vs. Stakeholder value Management vs. Lederskab Kulturen Modstand mod forandring KAPITEL 8 KONKLUSION KAPITEL 9 LITTERATURLISTE KAPITEL 10 FIGUR- & TABELOVERSIGT KAPITEL 11 BILAGSOVERSIGT

3 KAPITEL 1 EXECUTIVE SUMMARY In this thesis we have chosen to examine whether it would be beneficial to shareholders, respectively Nordjyske Bank and Nørresundby Bank to merge? If so, what organizational considerations they should make regarding the merger? Overall, the thesis will address the following topics: - Banks' regulatory framework - Presentation of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank - Financial analysis of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank - The merger bank overall - Organizational considerations of the merger Initially we provide an overview of the regulatory framework for financial institutions, with a focus on capital structure, including Basel III / CRD IV and risk management. Afterwards we make a presentation of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank in order to obtain an insight into the types of banks involved, including where there are similarities and differences. This we use as a basis for our assessments in relation to the future merger bank. We make a financial analysis based on the last five years of annual reports and risk reports as well as the FSA reports from monitoring visits in both banks. The focus of the analysis is on the banks' profitability, capital structure and credit risk - by using relevant indicators. Merger bank overall, this is where we describe synergies, challenges and risks that we see in the future merger bank. Furthermore, we present our savings and costs of the merger and the merger bank's financial position on short term. This allows us to present our recommendation, including whether the merger should be implemented, and what areas we recommend that the merger bank should be aware of. Finally, we make our proposal on the pricing of Nordjyske Bank in connection with the merger. During organizational considerations of the merger, we process the considerations that the merger bank should inform themselves, about the organizational aspects of the merger. The thesis ends with a conclusion that summarizes the topics discussed, in response to whether it would be beneficial to shareholders, respectively Nordjyske Bank and Nørresundby Bank to merge? If so, what organizational considerations they should make in connection with the merger? 2

4 KAPITEL 2 INDLEDNING OG METODE Indledning Konsolideringen i banksektoren er langt fra slut. Alene i 2013 var der 12 fusioner, opkøb eller overtagelser, og der blev 11 færre banker i Danmark 1. Langt de fleste har været fusioner eller opkøb mellem et kapitalstærkt pengeinstitut og et nødlidende pengeinstitut som bankanalytiker Nicholas Rohde fra analysefirmaet Niro Invest, bliver citeret for i en artikel i Børsen de fleste har været mere af nød end af lyst. Den seneste tid har vi dog også set fusioner, hvor to sunde og solide pengeinstitutter går sammen, for at konsolidere sig, og på den måde i større grad kunne modstå eventuelle finansielle kriser i fremtiden, og de skærpede krav til kapitalen. Derudover har der været et behov for, at øge indtjeningen og effektivisere, da de fleste pengeinstitutter er blevet ramt af faldende udlån og øget konkurrence. Vi har via vores netværk i den finansielle sektor, hørt følgende udtalelse fra en medarbejder i Nørresundby Bank: En fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank er helt oplagt. På denne baggrund kan der således spekuleres i en fusion mellem de to institutter. Vi vil derfor se nærmere på de overvejelser og vurderinger Nordjyske Bank og Nørresundby Bank formentlig gør sig i forbindelse med beslutningen om en fusion mellem de to institutter Problemformulering Vi kommer således frem til nedenstående problemformulering: Vil det være en fordel for aktionærerne i Nordjyske Bank og Nørresundby Bank at fusionere? I givet fald hvilke organisatoriske overvejelser bør de gøre sig i forbindelse med fusionen? Metode Der er flere elementer, der er nødvendige at undersøge, for at svare på problemstillingen. 1 borsen.dk, 8. Januar 2014, Se listen: Så mange banker forsvandt i 2013, Bilag 32 3

5 Projektet vil blive udarbejdet udelukkende på offentlig tilgængeligt materiale, og derved uden Nordjyske Bank og Nørresundby Banks kommentarer og involvering. Vi har intet kendskab til at institutterne overvejer en fusion, og projektet er således udarbejdet udelukkende som en tænkt fusion. I projektet kommer vi ind på følgende overordnede emner: - Pengeinstitutternes lovgrundlag - Præsentation af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank - Regnskabsanalyse af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank - Fusionsbanken - Organisatoriske overvejelser ved fusionen Vi vil således indledningsvis give et overblik over lovgrundlaget som pengeinstitutterne er underlagt, med fokus på kapitalforhold, herunder Basel III / CRD IV samt risikostyring. Dernæst præsenterer vi de to institutter hvor vi kommer ind på institutternes historie, værdisæt, markedsområde og filialnet. Institutternes størrelse, herunder kunde- og medarbejderantal, samt ledelse bliver ligeledes præsenteret. Dermed får man et indblik i hvilke to institutter, der er tale om, samt hvor der er ligheder og hvor de differentiere sig fra hinanden hvilket vi anvender som grundlag for vores vurderinger om den fremtidige fusionsbank. I afsnittet Regnskabsanalyse udarbejder vi en analyse af de to institutter med baggrund i de seneste fem årsrapporter og risikorapporter, samt Finanstilsynets redegørelser fra tilsynsbesøg i de to institutter. Vi ser på nøgletal, der giver et overblik over institutternes indtjeningsevne, kapitalforhold og kreditrisiko. Under indtjeningsevnen analyserer vi institutternes resultatopgørelse ved brug af indekstal, for at vise udviklingen og sammenholde de to institutters evne til at skabe indtjening samt tilpasse omkostningerne. Derudover beregner vi følgende nøgletal: ROA, ROE, I/O, indtjening pr. medarbejder og WACC. Vi skaber et overblik over institutternes kapitalforhold, ved at analysere kapitalsammensætningen, likviditet og udlån i forhold til indlån og sammenholde med lovkravene. Sidste punkt i regnskabsanalysen er Kreditrisiko. Dette analyserer vi ved at se nærmere på følgende nøgletal: nedskrivningsprocent, fordeling af udlånsporteføljen på privat, erhverv og brancher, ICGR, Loan Ratio og udlån i forhold til egenkapital. Afsnittet Fusionsbanken tager udgangspunkt i de forgående afsnit: overblik over lovgrundlaget og præsentation af de to institutter samt regnskabsanalysen. I dette afsnit 4

6 udleder vi de synergieffekter, udfordringer og risici, som vi ser, ved en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. Vi giver ligeledes vores bud på de besparelser og omkostninger der vil være ved fusionen og fusionsbankens økonomiske situation på kort sigt. Herefter har vi grundlaget for at præsentere vores anbefaling herunder om fusionen bør realiseres og hvilke områder, vi anbefaler, at fusionsbanken i givet fald bør være opmærksom på. Afslutningsvis vil vi i dette afsnit komme med vores bud på prisfastsættelse af Nordjyske Bank ved en eventuel fusion. I afsnittet Organisatoriske overvejelser ved fusionen kommer vi ind på de overvejelser fusionsbanken bør gøre sig om de organisatoriske aspekter ved fusionen. Her ser vi nærmere på de to institutters organisationsopbygning, fusionens interessenter, lederstile, kulturen og den modstand mod forandring fusionen kan medføre. Løbende i analysen opsummerer vi de behandlede emner i delkonklusioner, og afslutningsvis udarbejder vi den samlede konklusion som svar på problemformuleringen med baggrund i analysen Afgrænsning I projektet inddrager vi den lovgivning der er relevant i forhold til besvarelsen af problemstillingen. Vi afgrænser os derved fra at se på bankpakkerne, da nogle er udløbet, og samtidig vurderer vi, at bankpakkerne ikke har relevans for en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. I regnskabsanalysen ser vi alene på de seneste fem år, hvilket vi vurderer giver et retvisende billede af de to institutters økonomiske situation, samt performens fremadrettet. I analysen afgrænser vi os fra at sammenligne de to institutter med andre konkurrenter, end gruppe 3 institutter og sektoren generelt. Ved en eventuel fusion, vil der formentlig ske en regulering af de risikovægtede aktiver, hvilket vi dog afgrænser os fra i analysen, hvor de således blot sammenlægges. I analysen ser vi alene på prisfastsættelse af Nordjyske Bank, da vi vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at anvende den begrænsede plads i projektet på at gennemgå to prisfastsættelser. I en virkelig fusion vil der blive foretaget en prisfastsættelse og gennemgang af begge institutter, for at sikre at aktionærerne stilles lige. I prisfastsættelsen ser vi kun på 5

7 prisfastsættelse med udgangspunkt i bytteforhold med aktier, hvilket er den hyppigst anvendte ved fusioner - og afgrænser os således fra andre metoder. I projektet benævnes det fremtidige institut som fusionsbanken, og vi afgrænser os fra at finde et nyt navn til instituttet. Grundet pladshensyn afgrænser vi os endvidere fra at komme ind på de projektmæssige overvejelser ved fusionen men eftersom det er et relevant emne, at inddrage i forbindelse med fusionen, vil vi berøre dette emne til vores mundtlige præsentation. KAPITEL 3 PENGEINSTITUTTERNES LOVGRUNDLAG Danske pengeinstitutter, herunder således også Nordjyske Bank og Nørresundby Bank, er underlagt en række love og krav forbundet med det, at drive pengeinstitut. Disse reguleringer er fastsat, så det sikres, at pengeinstitutterne driver en forsvarlig forretning. Det er Finanstilsynet der løbende fører tilsyn med, om disse love og krav overholdes blandt andet via kontrolbesøg. Både Nordjyske Bank og Nørresundby Bank havde besøg af Finanstilsynet i Der har de senere år været en kraftig stramning på det lovgivningsmæssige område, grundet finanskrisen og de der af følgende bankkrak, for på denne vis, at minimere risikoen for krak fremadrettet. Denne stramning har påført de enkelte pengeinstitutter en ikke uvæsentlig stigende administrativ byrde, hvilket ligeledes kan være en medvirkende årsag til, at tænke i retningen af fusion til større enheder, og dermed en omkostningseffektivisering. Vi vil i de følgende afsnit beskrive de væsentligste krav til sektoren, som primært er baseret på: - Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LFV) - Bekendtgørelse om kapitaldækning (KDB) - Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (BB) - Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter (8+) - Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter (Tilsynsdiamanten) Solvens Pengeinstitutter på det danske marked skal have en godkendt licens fra Finanstilsynet, før de kan udøve pengeinstitutdrift jf. LFV 7. Denne licens gives med baggrund i LFV 124, stk. 2, pkt. 1 og 2, der siger, at pengeinstituttet skal have en tilstrækkelig basiskapital, som mindst 6

8 skal udgøre 8% af de risikovægtede poster (solvenskravet) og 5 mio. euro (minimumskapitalkravet). Udover førnævnte stk. 2 i LFV 124 præciserer denne paragraf generelt lovkravene i forhold til solvens, herunder bl.a. at bestyrelsen og direktionen skal opgøre instituttets individuelle solvensbehov jf. stk. 4. Det individuelle solvensbehov kan ikke være mindre end solvenskravet på 8% og minimumskapitalkravet på 5 mio. euro. Endvidere er det også jf. denne paragrafs stk. 5, at Finanstilsynet kan fastsætte et individuelt højere solvenskrav end de 8%. Såfremt institutterne ikke overholder solvenskravet, vil Finanstilsynet udstede en tidsfrist for, hvornår instituttet skal have kapitalforholdene genskabt, og dermed være over solvenskravet igen. Solvensprocenten beregnes således:!"#$#%"&$'"(!!""!"#"$%&æ()*+*!"#$%& = min. 8% Solvensprocenten udtrykker således instituttets evne til at modstå uforudsete tab altså hvor stor en del af aktiverne, instituttet kan tåle at miste, før tabet påvirker fremmedkapitalen. De fleste institutter opererer med et internt mål i forhold til solvensen. Det kan eksempelvis nævnes, at Spar Nord har et internt mål om en overdækning på 3% 2, i forhold til det individuelle opgjorte solvensbehov. Nordjyske Bank har ikke et egentlig mål om en overdækning, men oplyser, at målet er en solvens på min. 16% 3, og ligeledes har Nørresundby Bank et mål om en solvens på min. 12% 4. Det individuelle solvensbehov fastsættes af instituttets bestyrelse og direktion jf. KDB 5 med baggrund i LFV 124, stk. 1 og stk. 4. Der er metodefrihed til fastsættelse af opgørelsen, og overvejelserne vedrørende den tilstrækkelige basiskapital skal være fremadrettede, således der tages højde for instituttets strategi, risikoprofil og øvrige forhold, der kan påvirke de forudsætninger og metoder, der ligger til grund for fastsættelsen. Metodefriheden medfører således, at instituttet kan tage udgangspunkt i mere eller mindre avancerede metoder, dog forventes det, at metoderne vil være forholdsmæssigt mere avancerede i større institutter end i mindre. 2 Spar Nord Bank A/S, Årsrapport 2012, s. 125, note 60 Bilag 33 3 Nordjyske Bank, Risikorapport for 3. kvartal 2013, s. 6 Bilag 12 4 Nørresundby Bank, Risikorapport for 3. kvartal 2013, s. 9 Bilag 15 7

9 Finanstilsynet har, gældende fra 2013, udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, bedre kendt under 8+. Denne vejledning er et bidrag til institutterne med Finanstilsynets fortolkning på udvalgte punkter i bilag 1 til KDB 5. Hensigten med 8+ er, at skabe gennemsigtighed i forhold til Finanstilsynets praksis og hidtidige fortolkninger af KDB bilag 1, således institutterne får klarere rammer for opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Dette betyder således, at hvis instituttet for eksempel har forventning om en udlånsvækst på over 10%, sker der tillæg til det individuelle solvensbehov. Ligeledes hvis instituttet er overeksponeret på udvalgte brancher, eksempelvis landbrugs- eller ejendomssegmentet, kan der være tillæg til solvensbehovet. Det opgjorte individuelle solvensbehov skal indberettes til Finanstilsynet jf. KDB 5, stk. 3. Der pågår løbende et stort arbejde, forbundet med fastsættelsen af det individuelle solvensbehov, da der skal tages højde for en forsvarlig drift samtidig med, at aktionærernes afkast skal optimeres. Fastsættes solvensbehovet således højt, medfører dette en stor binding af basiskapitalen, som således ikke kan anvendes i indtjeningsmæssig henseende. Samtidig vil et højt solvensbehov, sende et signal til markedet om, at der er tale om et institut med udfordringer relateret til risikostyring. Grundet metodefriheden til fastsættelse af det individuelle solvensbehov, er det problematisk, at sammenligne institutterne på baggrund af dette nøgletal. Det vil være mere relevant, at kigge på forholdet mellem det opgjorte individuelle solvensbehov og den faktiske solvens da dette giver udtryk for instituttets kapitalmæssige overskud. 3.2 Basiskapital LFV 124 præciserer at instituttets bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici og evne til at modstå tab. Samtidig er størrelsen af basiskapitalen udtryk for instituttets finansielle styrke, og sender et signal om, hvor stor handlekraft instituttet er i besiddelse af. Basiskapitalen opgøres efter BB 3 med baggrund i KDB 3 som igen har baggrund i LFV 128. Basiskapitalen består af kernekapital tillagt hybrid kernekapital og supplerende kapital. 8

10 I tilfælde af konkurs, vil basiskapitalen være tabt, da den indskudte kapital er efterstillet de almindelige kreditorer. Kernekapital er kernen i opgørelse af basiskapitalen, og skal mindst udgøre 50% af basiskapitalen. Kernekapital underopdeles i egentlig kernekapital (egenkapital) og hybrid kernekapital. Den egentlige kernekapital består bl.a. af indbetalt aktiekapital, garantkapital, andelskapital, overkurs ved emission, reserver, overført over- eller underskud jf. BB 4. For indskyderne er dette den mest usikre kapital i instituttet, da denne er forbundet med den største risiko at investere i f.eks. ved køb af aktier. Der skal endvidere ske reducering i kernekapitalen, hvis f.eks. instituttet har foreslået udbetaling af udbytte. Hybrid kernekapital er en mellemting mellem egenkapital og lånekapital, og må max. udgøre 50% af kernekapitalen jf. BB 15. Hybrid kernekapital er en mulighed for en alternativ supplerende kernekapital der kræves bl.a. følgende: Løbetiden er uendelig og kan ikke opsiges af långiver Forrentning af gæld bortfalder, hvis pengeinstituttet ikke har frie reserver Kapitalen er efterstillet anden gæld i tilfælde af konkurs Den del af den hybride kernekapital der opfylder ovennævnte betingelser kan tillægges kernekapitalen ved opgørelse af basiskapitalen. Den resterende del af den hybride kernekapital, kan der imod medregnes som supplerende kapital jf. BB 27, stk. 3. Der er dog visse begrænsninger i forhold til hvor meget den hybride kernekapital kan medregnes i kernekapitalen. Såfremt den hybride kernekapital f.eks. ikke kan ændres til aktiekapital og ikke indeholder incitamenter til indfrielse eller vilkår om, at gælden forfalder på et forud fastsat tidspunkt så kan den kun medregnes med 35% jf. BB 15, stk. 2. Indeholder den hybride kernekapital moderate incitamenter til indfrielse eller vilkår om, at gælden forfalder på et forud fastsat tidspunkt så kan den kun medregnes med 15% jf. BB 15, stk. 3. Med hensyn til indfrielse af den hybride kernekapital, må denne alene indfries på foranledning af pengeinstituttet, og med Finanstilsynets godkendelse og som hovedregel tidligst fem år efter indbetalingen, jf. BB 17, dog er der visse undtagelser for førtidig indfrielse jf. BB 17, stk. 2. Supplerende kapital består bl.a. af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, der ikke medregnes i kernekapitalen, jf. BB 27, og er efterstillet almindelige indlån. Supplerende kapital må max. medregnes med 100% af kernekapitalen jf. BB 28. Endvidere sker der 9

11 reduktion af den supplerende kapital med hhv. 25%, 50% og 75% årligt de sidste tre år før udløb jf. BB 28, stk. 2. Dette betyder således, at selv om instituttet rent likviditetsmæssigt har kapitalen, så reduceres værdien af kapitalen i forhold til opgørelse af basiskapitalen. Illustrationsmæssigt kan lovkravene til opgørelse af basiskapitalen opstilles jf. Tabel 1. Tabel 1: Lovkrav til opgørelse af basiskapital Begreb Lovkrav til kapitalen Kernekapital Min. udgøre 50 % af basiskapitalen Hybrid kernekapital Max. udgøre 50 % af kernekapitalen Supplerende kapital Max. medregnes med 100 % af kernekapitalen = Basiskapital Min. udgøre 8 % af de risikovægtede poster Kilde: Egen tilvirkning pba. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 3.3 Risikovægtede poster De risikovægtede poster for pengeinstitutter er beskrevet jf. LFV 142, og består af kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko. Kreditrisiko er risikoen for tab, forbundet med instituttets samlede udlån og garantier. Markedsrisiko er en samlet betegnelse for rente-, valuta- og aktierisici forbundet med handlen med værdipapirer, aktieoptioner, derivater mv. Operationel risiko er forbundet med tab, som opstår på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne processer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl, og kan også være tab grundet retssager. Likviditetsrisiko er forbundet med finansieringsomkostningerne til fundingen. 5 Samlet set giver disse risici således et overblik over instituttets risiko for tab forbundet med dets aktiviteter, og er udførligt beskrevet i 8+ vejledningen, i forhold til hvorledes Finanstilsynet fortolker reglerne, til brug for institutternes vurdering af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov. Kreditrisikoen er for et kreditinstitut den væsentligste parameter i forhold til opgørelsen af de risikovægtede poster. Dette skyldes typisk, at der ikke er taget de nedskrivninger, der burde være, og samtidig er aktivernes værdier, med baggrund i sikkerhedsstillelserne, overvurderet. 5 Finansrådet, 2009, Finansielle forretninger og rådgivning privat, s

12 Dette medfører samlet set, at de risikovægtede poster vurderes for optimistisk, hvilket medfører en urealistisk høj solvensprocent. Til brug for opgørelse af kreditrisikoen er der jf. KDB 8 krav om, at der anvendes standardmetoden for kreditrisiko eller den interne rating baserede metode for kreditrisiko (IRB metoden). Som udgangspunkt anvender de mindre institutter standardmetoden, og kun de allerstørste institutter anvender IRB metoden, da denne er ekstrem ressourcetung og kompliceret. Institutter der anvender standardmetoden for kreditrisiko, skal jf. KDB 9 opdele deres udlån i forskellige eksponeringskategorier, som jf. paragraffens stk. 2 afgør hvilken vægtning, de enkelte eksponeringskategorier har i udregningen af de risikovægtede poster. Disse vægte er i intervallet fra 0% til 150%, alt afhængig af eksponeringen jf. bilag Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede Tilsynsdiamanten 6 i 2010, således institutterne har nogle pejlemærker, med tilhørende grænseværdier for, hvad der defineres som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Pejlemærkerne og grænseværdierne er opstillet med baggrund i erfaringerne efter finanskrisens start, baseret på de kendetegn, de nødlidende institutter har haft. Disse kendetegn er blandt andet høj udlånsvækst på bekostning af kreditkvalitet, for optimistiske vurderinger af kreditrisici, herunder i forhold til ejendomseksponeringen, og manglende styring af store engagementer. Til opfyldelse af grænseværdierne, har institutterne haft frem til ultimo 2012, hvor efter Finanstilsynet siden har udført en systematisk overvågning af grænseværdierne. Indfasningsperioden skyldtes, at flere af grænseværdierne vurderedes vanskelige, at ændre på kort sigt. Modellen er løbende justeret til, og har på nuværende tidspunkt følgende værdier jf. nedenstående figur. Tilsynsdiamanten har den effekt, at Finanstilsynet nu har mulighed for at spotte, og således indlede dialogen, på et tidligere tidspunkt med de institutter, der har forhøjet risiko baseret på de gældende grænseværdier. 6 Finanstilsynet (1) - Vejledning om Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter 11

13 Figur 1: Tilsynsdiamanten Kilde: Egen tilvirkning pba. De følgende afsnit vil kort beskrive de enkelte pejlemærker i Tilsynsdiamanten, baseret på Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Ejendomseksponeringen må ikke overskride 25%, og er defineret som det samlede udlån til brancherne fast ejendom samt byggeprojekter opgjort før nedskrivninger. Udlånsvæksten må ikke overskride 20% pr. år opgjort efter nedskrivninger. Institutter med stor udlånsvækst vurderes, at have en særlig høj risiko, og Finanstilsynet vurderer endvidere med udgangspunkt i 8+ vejledningen, at udlånsvækst større end 10% kan påføre instituttet en over-normal kreditrisiko, hvilket der skal afsættes ekstra kapital til i forhold til opgørelse af solvensbehovet. Der skal dog ikke afsættes ekstra kapital i solvensopgørelsen, såfremt væksten kan henføres til opkøb eller fusioner, hvor kapitaliseringen forventes at ske med selve opkøbet eller fusionen. 7 Summen af store engagementer må ikke overskride 125% af basiskapitalen. Et stort engagement, er at betragte som dette, når engagementet udgør 10% eller mere af basiskapitalen. Funding ratioen skal være under 1, og angiver forholdet mellem udlån (fundingbehovet) og den stabile funding, defineret som den arbejdende kapital fratrukket obligationer med en løbetid på under 1 år. Den arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Formålet er her, at øge institutternes fokus i retning af en langsigtet funding, således udlån og funding matcher løbetidsmæssigt. Dette sikrer stabilitet, og skaber tillid til instituttet samt branchen i sin helhed. 7 Finanstilsynet (2) - Vejledning om tilstrækkeligt basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, s. 7 12

14 Likviditetsoverdækningen skal være større end 50% i forhold til lovkravet, og består af den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav jf. LFV 152. Dette sikrer, at det enkelte institut ikke kommer i likviditetsproblemer for eksempel i situationer med et tilfrosset kapitalmarked, som vi så under finanskrisen. Hvis et institut overskrider en eller flere af grænseværdierne, vil Finanstilsynet indlede en dialog med instituttet i forhold til overskridelsen. Dette kan eventuelt ende ud i en forhøjelse af solvensbehovet samt offentliggørelse på Finanstilsynets hjemmeside. Sker der gentagne overskridelser eller manglende reaktion fra instituttets side kan Finanstilsynet anvende reaktioner af mere indgribende karakter, jf. tilsynsstigen 8 i Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Som tidligere nævnt har der siden ultimo 2012 været skærpet overvågning af de institutter, som overskrider en eller flere af grænseværdierne. Dette medfører, at Finanstilsynet kan forlange hyppigere indrapportering, på de pejlemærker hvor grænseværdien er overskredet. Ligeledes kan der forventes en løbende dialog med Finanstilsynet i forhold til, hvorledes instituttet forholder sig til overskridelsen. Pengeinstitutterne er som minimum forpligtiget til, at offentliggøre nøgletalsværdier på de fem pejlemærker i tilsynsdiamanten i forbindelse med års- og halvårsrapporten jf. 132b i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 3.5 Store engagementer Som nævnt i forrige kapitel vedrørende Tilsynsdiamanten, regnes et engagement som værende stort, når det udgør mere end 10% af basiskapitalen. Samtidig må instituttets største engagementer, særskilt, ikke overstige 25% af basiskapitalen jf. LFV 145. Finanstilsynet fortolker endvidere dette forhold således, at instituttets største engagementet skal kunne flyttes problemfrit, og tilhørende sikkerheder realiseres inden for en kort tidshorisont. Denne tidshorisont tolkes til 30 dage. Hvis kun en del af engagementet kan flyttes problemfrit, så tolkes hele engagementet samlet set som værende ikke flytbart. Dette medfører, at engagementets størrelse vægtes med en faktor 4, og således indirekte fungerer som et minimumskrav til basiskapitalen. Dette minimumskrav til basiskapitalen sættes i forhold til de 8 Finanstilsynet (1) - Vejledning om Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, Kapitel 3 13

15 risikovægtede aktiver, og vi får dermed minimumskravet til solvensbehovet, på baggrund af dette ene store engagement. Der bør således være stor fokus på hvilke(t) engagement det enkelte institut, har som store engagementer, så der ikke skal ske unødig belastning i solvensopgørelsen. Dermed bør det tilstræbes, at evt. store engagementer i balancen, er engagementer hvor der er stor konkurrence om at vinde engagementet, således det ikke indgår i kategorien ikke flytbart. Pengeinstitutter, som ønsker at undgå denne problematik, kører med en målsætning om ikke, at få store engagementer på bogen, det vil som tidligere nævnt sige engagementer, som udgør mere end 10% af basiskapitalen. 3.6 Likviditet Som nævnt under Tilsynsdiamanten skal likviditetsoverdækningen værre større end 50% af lovkravet. Dette lovkrav er defineret i LFV 152, som siger, at et pengeinstitut skal have en forsvarlig likviditet, som mindst skal udgøre: - 15% af de gældsforpligtigelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned. - 10% af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtigelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. Til opgørelse af likviditeten kan følgende medregnes jf. LFV 152, stk. 2: kassebeholdning, fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber, beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler. Hvis likviditetskravene ikke er opfyldt, og ikke er bragt i orden senest efter 8 dage, skal der omgående ske indberetning til Finanstilsynet, som fastsætter en frist for opfyldelse af kravene jf. LFV 152, stk. 3. Likviditet er således at sidestille med et instituts kortsigtede betalingsevne, og kan komme under pres, for eksempel i situationer med stor udlånsvækst, hvis ikke likviditetsoverdækningen følger med, for eksempel i form af stigende indlån eller kreditfaciliteter. Opstår der eksempelvis usikkerhed i markedet vedrørende et instituts betalingsevne, kan det forventes, at der kommer pres på likviditeten, i form af kunder der 14

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Specialeafhandling på HD FR 2011 Kasper Kortsen: Studie nr: 20091892 Indhold 1. Abstract... 4 2. Indledning... 5 3. Problemformulering... 6 4. Begrebsafklaring...

Læs mere

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland.

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. HDFR - Hovedopgave Jannie Østergaard Bro Eksamens nummer: 20091847 April 2011. Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse: English resume:...

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Skabelsen af en ny storbank i Nordjylland. En tænkt fusion mellem. HD Finansiel Rådgivning. Aalborg Universitet 2013

Skabelsen af en ny storbank i Nordjylland. En tænkt fusion mellem. HD Finansiel Rådgivning. Aalborg Universitet 2013 Skabelsen af en ny storbank i Nordjylland En tænkt fusion mellem & HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2013 Udarbejdet af: Kristian Rishøj Krøgh Studienummer: 20111949 Vejleder: Jesper Raalskov

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske bank Sparekassen Hvetbo Speciale HD Finansiel rådgivning 2012 8. semester - Aalborg Universitet af: Anni Bissø Kildeberg Studienr. 20102244 Vejleder:

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank Fusionsprojekt mellem Ringkjøbing Landbobank og Skjern Bank HDFR Aalborg Universitet 2012 Joan Ørskov Pedersen Studienr.: 20102201 Vejleder: Jesper Raalskov 1 English summary The main purpose of this project

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Djurslands Bank mulige opkøb af Østjydsk Bank?

Djurslands Bank mulige opkøb af Østjydsk Bank? Djurslands Bank mulige opkøb af Østjydsk Bank? Et tænkt scenarie Specialeafhandling HD-FR Udarbejdet af Arne Stampe Pedersen og Martin Sand Thomsen Aalborg Universitet 29.04.2013 Vejleder, Christian Farø

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Fusion mellem. (et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 30/4-2012

Fusion mellem. (et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 30/4-2012 Fusion mellem og (et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 30/4-2012 Udarbejdet af: Nicolai Bjerregaard Raal Spar Nord Bank A/S Studie nr. 20102204 Vejleder: Jesper Raalskov

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Specialeafhandling, HDFR Aalborg Universitet 2013 En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Af Kristian Hedermann Nielsen, studienr. 20111649 Mail:

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

HD Finansiel rådgivning. Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro

HD Finansiel rådgivning. Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro HD Finansiel rådgivning Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro Hovedopgave afleveret d. 29. april 2011 Udarbejdet af Helle Seier Nyvang Studienr. 20091855 Email:hsn@sparv.dk Vejleder: Jesper Raalskov

Læs mere