Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjyske Bank og Nørresundby Bank"

Transkript

1 Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: og Vejleder: Jesper Raalskov

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 EXECUTIVE SUMMARY... 2 KAPITEL 2 INDLEDNING OG METODE Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning... 5 KAPITEL 3 PENGEINSTITUTTERNES LOVGRUNDLAG Solvens Basiskapital Risikovægtede poster Tilsynsdiamanten Store engagementer Likviditet Basel III og CRD IV KAPITEL 4 - PRÆSENTATION AF BANKERNE Nordjyske Bank Nørresundby Bank KAPITEL 5 - REGNSKABSANALYSE Indtjeningsevne Kapitalforhold Kreditrisiko KAPITEL 6 - FUSIONSBANKEN Synergieffekter Udfordringer og risici Besparelser og omkostninger ved fusionen Økonomisk situation efter fusionen Anbefaling Prisfastsættelse KAPITEL 7 ORGANISATORISKE OVERVEJELSER VED FUSIONEN Organisationen Fusionens interessenter Shareholder value vs. Stakeholder value Management vs. Lederskab Kulturen Modstand mod forandring KAPITEL 8 KONKLUSION KAPITEL 9 LITTERATURLISTE KAPITEL 10 FIGUR- & TABELOVERSIGT KAPITEL 11 BILAGSOVERSIGT

3 KAPITEL 1 EXECUTIVE SUMMARY In this thesis we have chosen to examine whether it would be beneficial to shareholders, respectively Nordjyske Bank and Nørresundby Bank to merge? If so, what organizational considerations they should make regarding the merger? Overall, the thesis will address the following topics: - Banks' regulatory framework - Presentation of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank - Financial analysis of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank - The merger bank overall - Organizational considerations of the merger Initially we provide an overview of the regulatory framework for financial institutions, with a focus on capital structure, including Basel III / CRD IV and risk management. Afterwards we make a presentation of Nordjyske Bank and Nørresundby Bank in order to obtain an insight into the types of banks involved, including where there are similarities and differences. This we use as a basis for our assessments in relation to the future merger bank. We make a financial analysis based on the last five years of annual reports and risk reports as well as the FSA reports from monitoring visits in both banks. The focus of the analysis is on the banks' profitability, capital structure and credit risk - by using relevant indicators. Merger bank overall, this is where we describe synergies, challenges and risks that we see in the future merger bank. Furthermore, we present our savings and costs of the merger and the merger bank's financial position on short term. This allows us to present our recommendation, including whether the merger should be implemented, and what areas we recommend that the merger bank should be aware of. Finally, we make our proposal on the pricing of Nordjyske Bank in connection with the merger. During organizational considerations of the merger, we process the considerations that the merger bank should inform themselves, about the organizational aspects of the merger. The thesis ends with a conclusion that summarizes the topics discussed, in response to whether it would be beneficial to shareholders, respectively Nordjyske Bank and Nørresundby Bank to merge? If so, what organizational considerations they should make in connection with the merger? 2

4 KAPITEL 2 INDLEDNING OG METODE Indledning Konsolideringen i banksektoren er langt fra slut. Alene i 2013 var der 12 fusioner, opkøb eller overtagelser, og der blev 11 færre banker i Danmark 1. Langt de fleste har været fusioner eller opkøb mellem et kapitalstærkt pengeinstitut og et nødlidende pengeinstitut som bankanalytiker Nicholas Rohde fra analysefirmaet Niro Invest, bliver citeret for i en artikel i Børsen de fleste har været mere af nød end af lyst. Den seneste tid har vi dog også set fusioner, hvor to sunde og solide pengeinstitutter går sammen, for at konsolidere sig, og på den måde i større grad kunne modstå eventuelle finansielle kriser i fremtiden, og de skærpede krav til kapitalen. Derudover har der været et behov for, at øge indtjeningen og effektivisere, da de fleste pengeinstitutter er blevet ramt af faldende udlån og øget konkurrence. Vi har via vores netværk i den finansielle sektor, hørt følgende udtalelse fra en medarbejder i Nørresundby Bank: En fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank er helt oplagt. På denne baggrund kan der således spekuleres i en fusion mellem de to institutter. Vi vil derfor se nærmere på de overvejelser og vurderinger Nordjyske Bank og Nørresundby Bank formentlig gør sig i forbindelse med beslutningen om en fusion mellem de to institutter Problemformulering Vi kommer således frem til nedenstående problemformulering: Vil det være en fordel for aktionærerne i Nordjyske Bank og Nørresundby Bank at fusionere? I givet fald hvilke organisatoriske overvejelser bør de gøre sig i forbindelse med fusionen? Metode Der er flere elementer, der er nødvendige at undersøge, for at svare på problemstillingen. 1 borsen.dk, 8. Januar 2014, Se listen: Så mange banker forsvandt i 2013, Bilag 32 3

5 Projektet vil blive udarbejdet udelukkende på offentlig tilgængeligt materiale, og derved uden Nordjyske Bank og Nørresundby Banks kommentarer og involvering. Vi har intet kendskab til at institutterne overvejer en fusion, og projektet er således udarbejdet udelukkende som en tænkt fusion. I projektet kommer vi ind på følgende overordnede emner: - Pengeinstitutternes lovgrundlag - Præsentation af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank - Regnskabsanalyse af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank - Fusionsbanken - Organisatoriske overvejelser ved fusionen Vi vil således indledningsvis give et overblik over lovgrundlaget som pengeinstitutterne er underlagt, med fokus på kapitalforhold, herunder Basel III / CRD IV samt risikostyring. Dernæst præsenterer vi de to institutter hvor vi kommer ind på institutternes historie, værdisæt, markedsområde og filialnet. Institutternes størrelse, herunder kunde- og medarbejderantal, samt ledelse bliver ligeledes præsenteret. Dermed får man et indblik i hvilke to institutter, der er tale om, samt hvor der er ligheder og hvor de differentiere sig fra hinanden hvilket vi anvender som grundlag for vores vurderinger om den fremtidige fusionsbank. I afsnittet Regnskabsanalyse udarbejder vi en analyse af de to institutter med baggrund i de seneste fem årsrapporter og risikorapporter, samt Finanstilsynets redegørelser fra tilsynsbesøg i de to institutter. Vi ser på nøgletal, der giver et overblik over institutternes indtjeningsevne, kapitalforhold og kreditrisiko. Under indtjeningsevnen analyserer vi institutternes resultatopgørelse ved brug af indekstal, for at vise udviklingen og sammenholde de to institutters evne til at skabe indtjening samt tilpasse omkostningerne. Derudover beregner vi følgende nøgletal: ROA, ROE, I/O, indtjening pr. medarbejder og WACC. Vi skaber et overblik over institutternes kapitalforhold, ved at analysere kapitalsammensætningen, likviditet og udlån i forhold til indlån og sammenholde med lovkravene. Sidste punkt i regnskabsanalysen er Kreditrisiko. Dette analyserer vi ved at se nærmere på følgende nøgletal: nedskrivningsprocent, fordeling af udlånsporteføljen på privat, erhverv og brancher, ICGR, Loan Ratio og udlån i forhold til egenkapital. Afsnittet Fusionsbanken tager udgangspunkt i de forgående afsnit: overblik over lovgrundlaget og præsentation af de to institutter samt regnskabsanalysen. I dette afsnit 4

6 udleder vi de synergieffekter, udfordringer og risici, som vi ser, ved en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. Vi giver ligeledes vores bud på de besparelser og omkostninger der vil være ved fusionen og fusionsbankens økonomiske situation på kort sigt. Herefter har vi grundlaget for at præsentere vores anbefaling herunder om fusionen bør realiseres og hvilke områder, vi anbefaler, at fusionsbanken i givet fald bør være opmærksom på. Afslutningsvis vil vi i dette afsnit komme med vores bud på prisfastsættelse af Nordjyske Bank ved en eventuel fusion. I afsnittet Organisatoriske overvejelser ved fusionen kommer vi ind på de overvejelser fusionsbanken bør gøre sig om de organisatoriske aspekter ved fusionen. Her ser vi nærmere på de to institutters organisationsopbygning, fusionens interessenter, lederstile, kulturen og den modstand mod forandring fusionen kan medføre. Løbende i analysen opsummerer vi de behandlede emner i delkonklusioner, og afslutningsvis udarbejder vi den samlede konklusion som svar på problemformuleringen med baggrund i analysen Afgrænsning I projektet inddrager vi den lovgivning der er relevant i forhold til besvarelsen af problemstillingen. Vi afgrænser os derved fra at se på bankpakkerne, da nogle er udløbet, og samtidig vurderer vi, at bankpakkerne ikke har relevans for en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank. I regnskabsanalysen ser vi alene på de seneste fem år, hvilket vi vurderer giver et retvisende billede af de to institutters økonomiske situation, samt performens fremadrettet. I analysen afgrænser vi os fra at sammenligne de to institutter med andre konkurrenter, end gruppe 3 institutter og sektoren generelt. Ved en eventuel fusion, vil der formentlig ske en regulering af de risikovægtede aktiver, hvilket vi dog afgrænser os fra i analysen, hvor de således blot sammenlægges. I analysen ser vi alene på prisfastsættelse af Nordjyske Bank, da vi vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at anvende den begrænsede plads i projektet på at gennemgå to prisfastsættelser. I en virkelig fusion vil der blive foretaget en prisfastsættelse og gennemgang af begge institutter, for at sikre at aktionærerne stilles lige. I prisfastsættelsen ser vi kun på 5

7 prisfastsættelse med udgangspunkt i bytteforhold med aktier, hvilket er den hyppigst anvendte ved fusioner - og afgrænser os således fra andre metoder. I projektet benævnes det fremtidige institut som fusionsbanken, og vi afgrænser os fra at finde et nyt navn til instituttet. Grundet pladshensyn afgrænser vi os endvidere fra at komme ind på de projektmæssige overvejelser ved fusionen men eftersom det er et relevant emne, at inddrage i forbindelse med fusionen, vil vi berøre dette emne til vores mundtlige præsentation. KAPITEL 3 PENGEINSTITUTTERNES LOVGRUNDLAG Danske pengeinstitutter, herunder således også Nordjyske Bank og Nørresundby Bank, er underlagt en række love og krav forbundet med det, at drive pengeinstitut. Disse reguleringer er fastsat, så det sikres, at pengeinstitutterne driver en forsvarlig forretning. Det er Finanstilsynet der løbende fører tilsyn med, om disse love og krav overholdes blandt andet via kontrolbesøg. Både Nordjyske Bank og Nørresundby Bank havde besøg af Finanstilsynet i Der har de senere år været en kraftig stramning på det lovgivningsmæssige område, grundet finanskrisen og de der af følgende bankkrak, for på denne vis, at minimere risikoen for krak fremadrettet. Denne stramning har påført de enkelte pengeinstitutter en ikke uvæsentlig stigende administrativ byrde, hvilket ligeledes kan være en medvirkende årsag til, at tænke i retningen af fusion til større enheder, og dermed en omkostningseffektivisering. Vi vil i de følgende afsnit beskrive de væsentligste krav til sektoren, som primært er baseret på: - Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LFV) - Bekendtgørelse om kapitaldækning (KDB) - Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (BB) - Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter (8+) - Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter (Tilsynsdiamanten) Solvens Pengeinstitutter på det danske marked skal have en godkendt licens fra Finanstilsynet, før de kan udøve pengeinstitutdrift jf. LFV 7. Denne licens gives med baggrund i LFV 124, stk. 2, pkt. 1 og 2, der siger, at pengeinstituttet skal have en tilstrækkelig basiskapital, som mindst 6

8 skal udgøre 8% af de risikovægtede poster (solvenskravet) og 5 mio. euro (minimumskapitalkravet). Udover førnævnte stk. 2 i LFV 124 præciserer denne paragraf generelt lovkravene i forhold til solvens, herunder bl.a. at bestyrelsen og direktionen skal opgøre instituttets individuelle solvensbehov jf. stk. 4. Det individuelle solvensbehov kan ikke være mindre end solvenskravet på 8% og minimumskapitalkravet på 5 mio. euro. Endvidere er det også jf. denne paragrafs stk. 5, at Finanstilsynet kan fastsætte et individuelt højere solvenskrav end de 8%. Såfremt institutterne ikke overholder solvenskravet, vil Finanstilsynet udstede en tidsfrist for, hvornår instituttet skal have kapitalforholdene genskabt, og dermed være over solvenskravet igen. Solvensprocenten beregnes således:!"#$#%"&$'"(!!""!"#"$%&æ()*+*!"#$%& = min. 8% Solvensprocenten udtrykker således instituttets evne til at modstå uforudsete tab altså hvor stor en del af aktiverne, instituttet kan tåle at miste, før tabet påvirker fremmedkapitalen. De fleste institutter opererer med et internt mål i forhold til solvensen. Det kan eksempelvis nævnes, at Spar Nord har et internt mål om en overdækning på 3% 2, i forhold til det individuelle opgjorte solvensbehov. Nordjyske Bank har ikke et egentlig mål om en overdækning, men oplyser, at målet er en solvens på min. 16% 3, og ligeledes har Nørresundby Bank et mål om en solvens på min. 12% 4. Det individuelle solvensbehov fastsættes af instituttets bestyrelse og direktion jf. KDB 5 med baggrund i LFV 124, stk. 1 og stk. 4. Der er metodefrihed til fastsættelse af opgørelsen, og overvejelserne vedrørende den tilstrækkelige basiskapital skal være fremadrettede, således der tages højde for instituttets strategi, risikoprofil og øvrige forhold, der kan påvirke de forudsætninger og metoder, der ligger til grund for fastsættelsen. Metodefriheden medfører således, at instituttet kan tage udgangspunkt i mere eller mindre avancerede metoder, dog forventes det, at metoderne vil være forholdsmæssigt mere avancerede i større institutter end i mindre. 2 Spar Nord Bank A/S, Årsrapport 2012, s. 125, note 60 Bilag 33 3 Nordjyske Bank, Risikorapport for 3. kvartal 2013, s. 6 Bilag 12 4 Nørresundby Bank, Risikorapport for 3. kvartal 2013, s. 9 Bilag 15 7

9 Finanstilsynet har, gældende fra 2013, udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, bedre kendt under 8+. Denne vejledning er et bidrag til institutterne med Finanstilsynets fortolkning på udvalgte punkter i bilag 1 til KDB 5. Hensigten med 8+ er, at skabe gennemsigtighed i forhold til Finanstilsynets praksis og hidtidige fortolkninger af KDB bilag 1, således institutterne får klarere rammer for opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Dette betyder således, at hvis instituttet for eksempel har forventning om en udlånsvækst på over 10%, sker der tillæg til det individuelle solvensbehov. Ligeledes hvis instituttet er overeksponeret på udvalgte brancher, eksempelvis landbrugs- eller ejendomssegmentet, kan der være tillæg til solvensbehovet. Det opgjorte individuelle solvensbehov skal indberettes til Finanstilsynet jf. KDB 5, stk. 3. Der pågår løbende et stort arbejde, forbundet med fastsættelsen af det individuelle solvensbehov, da der skal tages højde for en forsvarlig drift samtidig med, at aktionærernes afkast skal optimeres. Fastsættes solvensbehovet således højt, medfører dette en stor binding af basiskapitalen, som således ikke kan anvendes i indtjeningsmæssig henseende. Samtidig vil et højt solvensbehov, sende et signal til markedet om, at der er tale om et institut med udfordringer relateret til risikostyring. Grundet metodefriheden til fastsættelse af det individuelle solvensbehov, er det problematisk, at sammenligne institutterne på baggrund af dette nøgletal. Det vil være mere relevant, at kigge på forholdet mellem det opgjorte individuelle solvensbehov og den faktiske solvens da dette giver udtryk for instituttets kapitalmæssige overskud. 3.2 Basiskapital LFV 124 præciserer at instituttets bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici og evne til at modstå tab. Samtidig er størrelsen af basiskapitalen udtryk for instituttets finansielle styrke, og sender et signal om, hvor stor handlekraft instituttet er i besiddelse af. Basiskapitalen opgøres efter BB 3 med baggrund i KDB 3 som igen har baggrund i LFV 128. Basiskapitalen består af kernekapital tillagt hybrid kernekapital og supplerende kapital. 8

10 I tilfælde af konkurs, vil basiskapitalen være tabt, da den indskudte kapital er efterstillet de almindelige kreditorer. Kernekapital er kernen i opgørelse af basiskapitalen, og skal mindst udgøre 50% af basiskapitalen. Kernekapital underopdeles i egentlig kernekapital (egenkapital) og hybrid kernekapital. Den egentlige kernekapital består bl.a. af indbetalt aktiekapital, garantkapital, andelskapital, overkurs ved emission, reserver, overført over- eller underskud jf. BB 4. For indskyderne er dette den mest usikre kapital i instituttet, da denne er forbundet med den største risiko at investere i f.eks. ved køb af aktier. Der skal endvidere ske reducering i kernekapitalen, hvis f.eks. instituttet har foreslået udbetaling af udbytte. Hybrid kernekapital er en mellemting mellem egenkapital og lånekapital, og må max. udgøre 50% af kernekapitalen jf. BB 15. Hybrid kernekapital er en mulighed for en alternativ supplerende kernekapital der kræves bl.a. følgende: Løbetiden er uendelig og kan ikke opsiges af långiver Forrentning af gæld bortfalder, hvis pengeinstituttet ikke har frie reserver Kapitalen er efterstillet anden gæld i tilfælde af konkurs Den del af den hybride kernekapital der opfylder ovennævnte betingelser kan tillægges kernekapitalen ved opgørelse af basiskapitalen. Den resterende del af den hybride kernekapital, kan der imod medregnes som supplerende kapital jf. BB 27, stk. 3. Der er dog visse begrænsninger i forhold til hvor meget den hybride kernekapital kan medregnes i kernekapitalen. Såfremt den hybride kernekapital f.eks. ikke kan ændres til aktiekapital og ikke indeholder incitamenter til indfrielse eller vilkår om, at gælden forfalder på et forud fastsat tidspunkt så kan den kun medregnes med 35% jf. BB 15, stk. 2. Indeholder den hybride kernekapital moderate incitamenter til indfrielse eller vilkår om, at gælden forfalder på et forud fastsat tidspunkt så kan den kun medregnes med 15% jf. BB 15, stk. 3. Med hensyn til indfrielse af den hybride kernekapital, må denne alene indfries på foranledning af pengeinstituttet, og med Finanstilsynets godkendelse og som hovedregel tidligst fem år efter indbetalingen, jf. BB 17, dog er der visse undtagelser for førtidig indfrielse jf. BB 17, stk. 2. Supplerende kapital består bl.a. af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, der ikke medregnes i kernekapitalen, jf. BB 27, og er efterstillet almindelige indlån. Supplerende kapital må max. medregnes med 100% af kernekapitalen jf. BB 28. Endvidere sker der 9

11 reduktion af den supplerende kapital med hhv. 25%, 50% og 75% årligt de sidste tre år før udløb jf. BB 28, stk. 2. Dette betyder således, at selv om instituttet rent likviditetsmæssigt har kapitalen, så reduceres værdien af kapitalen i forhold til opgørelse af basiskapitalen. Illustrationsmæssigt kan lovkravene til opgørelse af basiskapitalen opstilles jf. Tabel 1. Tabel 1: Lovkrav til opgørelse af basiskapital Begreb Lovkrav til kapitalen Kernekapital Min. udgøre 50 % af basiskapitalen Hybrid kernekapital Max. udgøre 50 % af kernekapitalen Supplerende kapital Max. medregnes med 100 % af kernekapitalen = Basiskapital Min. udgøre 8 % af de risikovægtede poster Kilde: Egen tilvirkning pba. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 3.3 Risikovægtede poster De risikovægtede poster for pengeinstitutter er beskrevet jf. LFV 142, og består af kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko. Kreditrisiko er risikoen for tab, forbundet med instituttets samlede udlån og garantier. Markedsrisiko er en samlet betegnelse for rente-, valuta- og aktierisici forbundet med handlen med værdipapirer, aktieoptioner, derivater mv. Operationel risiko er forbundet med tab, som opstår på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne processer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl, og kan også være tab grundet retssager. Likviditetsrisiko er forbundet med finansieringsomkostningerne til fundingen. 5 Samlet set giver disse risici således et overblik over instituttets risiko for tab forbundet med dets aktiviteter, og er udførligt beskrevet i 8+ vejledningen, i forhold til hvorledes Finanstilsynet fortolker reglerne, til brug for institutternes vurdering af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov. Kreditrisikoen er for et kreditinstitut den væsentligste parameter i forhold til opgørelsen af de risikovægtede poster. Dette skyldes typisk, at der ikke er taget de nedskrivninger, der burde være, og samtidig er aktivernes værdier, med baggrund i sikkerhedsstillelserne, overvurderet. 5 Finansrådet, 2009, Finansielle forretninger og rådgivning privat, s

12 Dette medfører samlet set, at de risikovægtede poster vurderes for optimistisk, hvilket medfører en urealistisk høj solvensprocent. Til brug for opgørelse af kreditrisikoen er der jf. KDB 8 krav om, at der anvendes standardmetoden for kreditrisiko eller den interne rating baserede metode for kreditrisiko (IRB metoden). Som udgangspunkt anvender de mindre institutter standardmetoden, og kun de allerstørste institutter anvender IRB metoden, da denne er ekstrem ressourcetung og kompliceret. Institutter der anvender standardmetoden for kreditrisiko, skal jf. KDB 9 opdele deres udlån i forskellige eksponeringskategorier, som jf. paragraffens stk. 2 afgør hvilken vægtning, de enkelte eksponeringskategorier har i udregningen af de risikovægtede poster. Disse vægte er i intervallet fra 0% til 150%, alt afhængig af eksponeringen jf. bilag Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede Tilsynsdiamanten 6 i 2010, således institutterne har nogle pejlemærker, med tilhørende grænseværdier for, hvad der defineres som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Pejlemærkerne og grænseværdierne er opstillet med baggrund i erfaringerne efter finanskrisens start, baseret på de kendetegn, de nødlidende institutter har haft. Disse kendetegn er blandt andet høj udlånsvækst på bekostning af kreditkvalitet, for optimistiske vurderinger af kreditrisici, herunder i forhold til ejendomseksponeringen, og manglende styring af store engagementer. Til opfyldelse af grænseværdierne, har institutterne haft frem til ultimo 2012, hvor efter Finanstilsynet siden har udført en systematisk overvågning af grænseværdierne. Indfasningsperioden skyldtes, at flere af grænseværdierne vurderedes vanskelige, at ændre på kort sigt. Modellen er løbende justeret til, og har på nuværende tidspunkt følgende værdier jf. nedenstående figur. Tilsynsdiamanten har den effekt, at Finanstilsynet nu har mulighed for at spotte, og således indlede dialogen, på et tidligere tidspunkt med de institutter, der har forhøjet risiko baseret på de gældende grænseværdier. 6 Finanstilsynet (1) - Vejledning om Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter 11

13 Figur 1: Tilsynsdiamanten Kilde: Egen tilvirkning pba. De følgende afsnit vil kort beskrive de enkelte pejlemærker i Tilsynsdiamanten, baseret på Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Ejendomseksponeringen må ikke overskride 25%, og er defineret som det samlede udlån til brancherne fast ejendom samt byggeprojekter opgjort før nedskrivninger. Udlånsvæksten må ikke overskride 20% pr. år opgjort efter nedskrivninger. Institutter med stor udlånsvækst vurderes, at have en særlig høj risiko, og Finanstilsynet vurderer endvidere med udgangspunkt i 8+ vejledningen, at udlånsvækst større end 10% kan påføre instituttet en over-normal kreditrisiko, hvilket der skal afsættes ekstra kapital til i forhold til opgørelse af solvensbehovet. Der skal dog ikke afsættes ekstra kapital i solvensopgørelsen, såfremt væksten kan henføres til opkøb eller fusioner, hvor kapitaliseringen forventes at ske med selve opkøbet eller fusionen. 7 Summen af store engagementer må ikke overskride 125% af basiskapitalen. Et stort engagement, er at betragte som dette, når engagementet udgør 10% eller mere af basiskapitalen. Funding ratioen skal være under 1, og angiver forholdet mellem udlån (fundingbehovet) og den stabile funding, defineret som den arbejdende kapital fratrukket obligationer med en løbetid på under 1 år. Den arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Formålet er her, at øge institutternes fokus i retning af en langsigtet funding, således udlån og funding matcher løbetidsmæssigt. Dette sikrer stabilitet, og skaber tillid til instituttet samt branchen i sin helhed. 7 Finanstilsynet (2) - Vejledning om tilstrækkeligt basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, s. 7 12

14 Likviditetsoverdækningen skal være større end 50% i forhold til lovkravet, og består af den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav jf. LFV 152. Dette sikrer, at det enkelte institut ikke kommer i likviditetsproblemer for eksempel i situationer med et tilfrosset kapitalmarked, som vi så under finanskrisen. Hvis et institut overskrider en eller flere af grænseværdierne, vil Finanstilsynet indlede en dialog med instituttet i forhold til overskridelsen. Dette kan eventuelt ende ud i en forhøjelse af solvensbehovet samt offentliggørelse på Finanstilsynets hjemmeside. Sker der gentagne overskridelser eller manglende reaktion fra instituttets side kan Finanstilsynet anvende reaktioner af mere indgribende karakter, jf. tilsynsstigen 8 i Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Som tidligere nævnt har der siden ultimo 2012 været skærpet overvågning af de institutter, som overskrider en eller flere af grænseværdierne. Dette medfører, at Finanstilsynet kan forlange hyppigere indrapportering, på de pejlemærker hvor grænseværdien er overskredet. Ligeledes kan der forventes en løbende dialog med Finanstilsynet i forhold til, hvorledes instituttet forholder sig til overskridelsen. Pengeinstitutterne er som minimum forpligtiget til, at offentliggøre nøgletalsværdier på de fem pejlemærker i tilsynsdiamanten i forbindelse med års- og halvårsrapporten jf. 132b i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 3.5 Store engagementer Som nævnt i forrige kapitel vedrørende Tilsynsdiamanten, regnes et engagement som værende stort, når det udgør mere end 10% af basiskapitalen. Samtidig må instituttets største engagementer, særskilt, ikke overstige 25% af basiskapitalen jf. LFV 145. Finanstilsynet fortolker endvidere dette forhold således, at instituttets største engagementet skal kunne flyttes problemfrit, og tilhørende sikkerheder realiseres inden for en kort tidshorisont. Denne tidshorisont tolkes til 30 dage. Hvis kun en del af engagementet kan flyttes problemfrit, så tolkes hele engagementet samlet set som værende ikke flytbart. Dette medfører, at engagementets størrelse vægtes med en faktor 4, og således indirekte fungerer som et minimumskrav til basiskapitalen. Dette minimumskrav til basiskapitalen sættes i forhold til de 8 Finanstilsynet (1) - Vejledning om Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, Kapitel 3 13

15 risikovægtede aktiver, og vi får dermed minimumskravet til solvensbehovet, på baggrund af dette ene store engagement. Der bør således være stor fokus på hvilke(t) engagement det enkelte institut, har som store engagementer, så der ikke skal ske unødig belastning i solvensopgørelsen. Dermed bør det tilstræbes, at evt. store engagementer i balancen, er engagementer hvor der er stor konkurrence om at vinde engagementet, således det ikke indgår i kategorien ikke flytbart. Pengeinstitutter, som ønsker at undgå denne problematik, kører med en målsætning om ikke, at få store engagementer på bogen, det vil som tidligere nævnt sige engagementer, som udgør mere end 10% af basiskapitalen. 3.6 Likviditet Som nævnt under Tilsynsdiamanten skal likviditetsoverdækningen værre større end 50% af lovkravet. Dette lovkrav er defineret i LFV 152, som siger, at et pengeinstitut skal have en forsvarlig likviditet, som mindst skal udgøre: - 15% af de gældsforpligtigelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned. - 10% af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtigelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. Til opgørelse af likviditeten kan følgende medregnes jf. LFV 152, stk. 2: kassebeholdning, fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber, beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler. Hvis likviditetskravene ikke er opfyldt, og ikke er bragt i orden senest efter 8 dage, skal der omgående ske indberetning til Finanstilsynet, som fastsætter en frist for opfyldelse af kravene jf. LFV 152, stk. 3. Likviditet er således at sidestille med et instituts kortsigtede betalingsevne, og kan komme under pres, for eksempel i situationer med stor udlånsvækst, hvis ikke likviditetsoverdækningen følger med, for eksempel i form af stigende indlån eller kreditfaciliteter. Opstår der eksempelvis usikkerhed i markedet vedrørende et instituts betalingsevne, kan det forventes, at der kommer pres på likviditeten, i form af kunder der 14

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 Spar Nord Banks strategiske og økonomiske positioner - en analyse heraf samt mulighed for opkøb af Sparekassen Sjælland til glæde for aktionærerne! Udarbejdet

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere