Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital"

Transkript

1 Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 4. udgave. Revideret juli ERFA-gruppen under Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2 2

3 Indhold Side Indledning... 4 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb... 6 Ansvars- og opgavefordeling... 7 Indlæggelse og udskrivning... 7 Udskrivningskoordinatorer... 7 Dialog inden udskrivning om patienter/borgere med behov for en særlig indsats... 7 Dialog under indlæggelsen... 8 Indlæggelsesforløb under 24 timer... 8 Indlæggelsesforløb mellem timer... 8 Indlæggelsesforløb over 72 timer... 9 E-flow fra hospital til kommune... 9 Udskrivningsbetingede hjælpemidler Udskrivningsbetinget hjemmebesøg Patient/borger, der er kendt af kommunen Patient/borger, der ikke er kendt at kommunen Følge hjem ordningen Genoptræning Ved udskrivning medgives patienten/borgeren Dosisdispenseret medicin Forklaring på forkortelser Mere information Bilag: Telefonliste

4 Indledning Denne pjece beskriver koordineringen af opgaverne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Pjecen er målrettet visitatorer samt plejepersonale, terapeuter, socialrådgivere og læger på hospital og i kommune. Indholdet i pjecen er gældende for patienter/borgere indlagt på somatiske afdelinger og uanset patienternes/borgernes boform. Pjecen tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden og skal: understøtte sammenhæng og kvalitet i den samlede sundhedsfaglige indsats understøtte overgangssituationer, hvor patienten/borgeren bevæger sig mellem sektorer synliggøre ansvarsområder og kommunikationsveje ved indlæggelser og udskrivninger. Formålet er, at patienter/borgere på hospitalet udskrives umiddelbart efter, de er færdigbehandlet styrke en sammenhængende indsats over for ældre medicinske patienter/borgere med fokus på indlæggelser, der kan forebygges, og velkoordinerede udskrivningsforløb. 4

5 Alternativer til akut indlæggelse Hvis en indlæggelse alene er betinget af et pleje- og omsorgsbehov, bør praktiserende læger, vagtlæger og kommunerne altid søge alternativer til akut hospitalsindlæggelse. Før en akut indlæggelse bør nedenstående alternativer overvejes. Københavns Kommune (kontaktoplysninger ses på side 14-15) Ved akutte behov kan foranstaltes: Akutte besøg ved hjemmeplejen Døgndækkende hjemmepleje Akut nødkald Akutte hjælpemidler, kan leveres på hverdage i dagtimerne Midlertidige døgnpladser Akutpladser (borgere fra 65 år) Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE). Frederiksberg Kommune (kontaktoplysninger ses på side 16) Ved akutte behov kan foranstaltes: Udgående sygeplejersketeam Akutte besøg ved hjemmeplejen Døgndækkende hjemmepleje Akut nødkald Akutte hjælpemidler, kan leveres på hverdage i dagtimerne (kl. 08:00-15:00). På øvrige tidspunkter kontaktes hjemmeplejen, som har mulighed for at levere visse akutte plejehjælpemidler/arbejdsredskaber Midlertidige døgnpladser. Bispebjerg Hospital (kontaktoplysninger ses på side 17) Subakut tid i Medicinsk/Geriatrisk Ambulatorium efter henvisning fra praktiserende læge i tidsrummet kl. 08:00-18:00 (hverdage) Palliativ Medicinsk Afdeling har en udkørende funktion, som praktiserende læger i Region Byen og læger ved de kliniske afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital kan henvise uhelbredeligt syge kræftpatienter til Central Visitation (CVI) kan i tidsrummet kl. 08:00-18:00 rådgive om lægelig visitation og kan formidle kontakt til læge på hospital, til Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE) og til subakutte tider i ambulatorium. Frederiksberg Hospital (kontaktoplysninger ses på side 17) Subakut tid i Reumatologisk/Medicinsk/Geriatrisk Ambulatorium efter henvisning fra praktiserende læge i tidsrummet kl. 08:00-18:00 (hverdage) Udgående Geriatrisk Team Udgående sygeplejersketeam (gælder kun for borgere bosat i Frederiksberg Kommune) Udgående Urologisk Ambulatorium Central Visitation (CVI) kan i tidsrummet kl. 08:00-18:00 rådgive om lægelig visitation og kan formidle kontakt til læge på hospital, til udgående sygeplejersketeam og til subakutte tider i ambulatorium. Almen praksis kan ringe direkte til alle specialeafdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hosp.: 5

6 Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns og Frederiksberg Kommuner skal gennem samarbejde sikre et sammenhængende patient-/borgerforløb. Forudsætningerne herfor er, at kommune og hospital tidligst muligt inddrager patienten/borgeren og evt. pårørende i planlægningen af det videre forløb hospitalet umiddelbart efter indlæggelsen påbegynder og inddrager kommunen i planlægning af udskrivningen kommune og hospital udveksler oplysninger vedrørende patienten/borgeren i forbindelse med indlæggelse og udskrivning hospitalet tidligt i indlæggelsesforløbet vurderer patientens/borgerens funktionsevne, således at kommunen kan vurdere, hvilken kommunal indsats der er behov for ved udskrivelsen hospital og kommune har en tidlig dialog omkring patienter/borgere, der har brug for en særlig indsats i forbindelse med udskrivelsen, herunder udskrivningskonference, udskrivningsbetinget hjemmebesøg, boligindretning, hjælpemidler, døgntilbud m.m. epikrise inklusiv aktuel medicinstatus fremsendes til egen læge på udskrivelsesdagen, forudsat at udskrivelse sker på en hverdag inden kl. 12:00. Ellers fremsendes epikrisen på førstkommende hverdag. 6

7 Ansvars- og opgavefordeling Indlæggelse og udskrivning Den indlæggende læge Den praktiserende læge eller vagtlægen sender henvisning elektronisk til den Centrale Visitation (CVI) i patientens/borgerens lokalområde, inklusiv oplysning om bl.a. aktuel medicinstatus. Ved akut henvisning kontaktes CVI telefonisk, efterfulgt af en elektronisk henvisning. Kopi af denne medgives patienten/borgeren, hvis det er muligt. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Patienten/borgeren registreres elektronisk straks ved indlæggelsen. Københavns og Frederiksberg Kommuner Der sendes automatisk besked til kommunen, så snart en patient/borger, der er kendt i kommunens omsorgssystem, er indlagt og registreret i hospitalets elektroniske system. Kommunens omsorgssystem genererer en automatisk indlæggelsesrapport (ILR) indeholdende patientens/borgerens funktionsevne, ydelser, hjælpemidler og oplysninger om pårørende. Såfremt kommunen vurderer, at der er supplerende oplysninger, sendes en manuelt opdateret ILR med oplysninger om helbredstilstand op til indlæggelsen, smitterisiko (f.eks. MRSA), sygeplejefaglige plejeplaner, ekstra medicinoplysninger, midlertidigt døgnophold mv. Udskrivningskoordinatorer Udskrivningskoordinatorerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner har til opgave at optimere udskrivningsforløb for patienter/borgere med behov for en særlig indsats. Udskrivningskoordinatorerne kommer på hospitalsafdelingerne, når der er behov for en tæt dialog omkring patienter/borgere, der har brug for en særlig indsats i forbindelse med udskrivelsen. Derudover er udskrivningskoordinatorerne opsøgende på udvalgte afdelinger. Udskrivningskoordinatorerne yder rådgivning og vejledning om kommunens tilbud og indsats efter udskrivelsen til patienter/borgere, pårørende og personale. Udskrivningskoordinatorerne kontaktes via Visitationen. Dialog inden udskrivning om patienter/borgere med behov for en særlig indsats Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns og Frederiksberg Kommuner Hospital og kommune er gensidigt forpligtet til at tage initiativ til dialog om planlægning af udskrivning tidligst muligt. En dialog om udskrivning kan finde sted i form af en telefonsamtale, en samtale med udskrivningskoordinator på afdelingen eller ved en udskrivningskonference. Formålet med en dialog inden udskrivning er at koordinere indsatsen for patienter/borgere med behov for en særlig indsats. Patienten/borgeren og evt. pårørende skal inddrages i alle beslutninger. Det beror altid på en konkret vurdering af den enkelte patient/borger, hvilken form for dialog der vælges. 7

8 Dialog under indlæggelsen Bispebjerg og Frederiksberg Hospital For at sikre at patienten/borgeren kan udskrives på den forventede færdigbehandlingsdato, skal nedenstående tre standardforløb for indlæggelse følges. Hvis patienten/borgeren ikke kan udskrives på den forventede færdigbehandlingsdato, fremsendes en opdateret plejeforløbsplan (PFP) til kommunen hurtigst muligt. Hvis en færdigbehandlet og udskrivningsparat patient/borger ikke kan hjemtages af kommunen, registreres patienten/borgeren færdigbehandlet efter gældende retningslinier med koden AWA1, forudsat at der forinden har været en dialog med kommunen (se OBS-punkter på side 9). Den registrerede dato skal være enslydende med den dato, der er noteret på den sidst opdaterede PFP. Når datoen er registreret, sendes automatisk en melding om færdigbehandling til kommunen (MOF). Hvis behandlingen genoptages efter MOF, skal dette registreres efter gældende retningslinier med koden AWX1, og samtidig sendes en opdateret PFP til kommunen. Indlæggelsesforløb under 24 timer Uændret funktionsevne (UF) Ændret funktionsevne (ÆF) Plejeforløbsplan (PFP) Udskrivningsrapport (USR) Der sendes ingen PFP PFP fremsendes til kommunen hurtigst muligt ved ændret funktionsniveau, vurderet ud fra indlæggelsesrapporten (ILR) Der sendes ingen USR. PFP kan genfremsendes ved udskrivelsen, hvis der er yderligere at tilføje OBS Der skal tages telefonisk kontakt til kommunen, hvis patienten/borgeren skal have hjælp inden for de første 24 timer efter udskrivelsen Patienten/borgeren registreres udskrevet senest to timer efter, at patienten/borgeren har forladt afdelingen. Dette er vigtigt, da det ellers kan betyde, at patienten/borgeren ikke får aktiveret sin kommunale hjælp. Indlæggelsesforløb mellem timer Uændret funktionsevne (UF) Ændret funktionsevne (ÆF) Der sendes ingen USR, med mindre man ønsker at videregive faglige oplysninger Plejeforløbsplan (PFP) Udskrivningsrapport (USR) Hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæggelsestidspunkt fremsendes PFP, såfremt der er daglig hjælp. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, sendes USR ved udskrivelsen PFP fremsendes ved ændret funktionsniveau, vurderet ud fra ILR. Fremsendes hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæg.tidspunkt. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, sendes USR ved udskrivelsen OBS Samme opmærksomhedspunkter som efter indlæggelsesforløb over 72 timer (se side 9). 8

9 Indlæggelsesforløb over 72 timer Uændret funktionsevne (UF) Ændret funktionsevne (ÆF) Plejeforløbsplan(PFP) Udskrivningsrapport (USR) PFP fremsendes til kommunen på alle patientforløb hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæggelsestidspunkt. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, kan USR sendes ved udskr. PFP fremsendes til kommunen på alle patientforløb hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæggelsestidspunkt. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, kan USR sendes ved udskrivelsen OBS Den forventede færdigbehandlingsdato i PFP er at betragte som en gensidig aftale om udskrivningsdato, såfremt kommunen ikke har svaret med korrespondancemeddelelse (KM) den efterfølgende hverdag kl. 10:00. Hvis det er nødvendigt at svare inden, kontakter kommunen hospitalet pr. telefon USR skal være afsendt til kommunen, inden patienten/borgeren registreres udskrevet Patienten/borgeren registreres udskrevet senest to timer efter, at patienten/borgeren har forladt afdelingen. Dette er vigtigt, da det ellers kan betyde, at patienten/borgeren ikke får aktiveret sin kommunale hjælp USR udleveres og gennemgås med patienten/borgeren. E-flow fra hospital til kommune Både kommuner og hospitaler kan anvende korrespondancemeddelelsen under indlæggelsesforløbet, når der er behov for at udveksle yderligere, ikke akutte, ad hoc informationer. Akutte eller hastehenvendelser skal ske telefonisk. Ved færdigbehandling forstås, at patienten/borgeren er klar til udskrivning som følge af, at hospitalets behandling af patienten/borgeren, herunder de i den sammenhæng nødvendige administrative opgaver, er tilendebragt, og indlæggelse ikke længere er nødvendig eller gavner patienten/borgeren. Det beror på en lægelig vurdering, hvornår patienten/borgeren er færdigbehandlet. 9

10 Udskrivningsbetingede hjælpemidler Hjælpemidler til midlertidigt brug, inkl. de kropsbårne Hjælpemidler til varigt brug Hjælpemidler/boligindretninger til varigt brug, hvor hjemmebesøg er gennemført inden udskrivelsen Kropsbårne hjælpemidler til varigt brug Udskrivningsbetingede hjælpemidler som arbejdsredskaber - APVhjælpemidler Hjælpemidler til midlertidigt brug, der betragtes som et led i behandlingen, udlånes af hospitalet, f.eks. gangredskaber, badebænk og toiletforhøjer. Behandlingsredskaber (se nedenfor), f.eks. katetre samt stomi- og diabeteshjælpemidler, medgives fra hospitalet, indtil patienten er færdigudredt, og det er besluttet, om det drejer sig om midlertidige eller varige hjælpemidler. Dette skal fremgå af udskrivningsrapporten (USR) Københavns Kommune: Hospitalets terapeuter vurderer behov og sender rekvisition direkte til Hjælpemiddelcentret (HMC) Frederiksberg Kommune: Hospitalets terapeuter vurderer behov og sender relevante oplysninger til Visitationsenheden. Ved behov for akut levering skal henvendelsen foregå telefonisk Vurdering af behov og bevilling foretages af kommunen, se afsnit om udskrivningsbetinget hjemmebesøg Som f.eks. katetre samt stomi- og diabeteshjælpemidler. Hospitalet ansøger kommunen herom på vegne af borgeren og noterer det i USR Ud fra en aktuel funktionsvurdering i PFP, som sendes til visitator i kommunen, skal kommunen vurdere behovet for arbejdsredskaber Leveringstider for hjælpemidler, som er ansøgt af hospitalet I Københavns Kommune leverer Hjælpemiddelcentret udskrivningsbetingede hjælpemidler med én dags varsel, hvis ansøgning er modtaget senest kl. 12:00 dagen forinden. Dog ikke komfortkørestole, som leveres inden for tre dage. I Frederiksberg Kommune leverer Visitationsenheden/Hjælpemiddelcentret udskrivningsbetingede hjælpemidler med én dags varsel, hvis ansøgning er modtaget senest kl. 12:00 dagen forinden. Dog ikke kørestole, som leveres med tre dages varsel. For begge kommuners vedkommende foretages boligindretninger senest fem dage efter, rekvisition er modtaget fra visitator afhængig af hvilken type boligindretning, der er behov for. Afgrænsning af hjælpemidler og behandlingsredskaber Hvis det under indlæggelsen vurderes, at patienten/borgeren har behov for et varigt behandlingsredskab/hjælpemiddel, skal hospitalet ansøge kommunen herom. Der henvises i øvrigt til snitfladekataloget (Ansvarsfordeling mellem Regionen og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler), som kan hentes på Regionens hjemmeside, se link på side

11 Udskrivningsbetinget hjemmebesøg Det er kommunens ansvar at varetage hjemmebesøget. Patient/borger, der er kendt af kommunen: Ved markant ændret funktionsniveau i forhold til indlæggelsesrapporten sender hospitalet en plejeforløbsplan til kommunen med markering i boligændringer forventes og hjælpemidler skal aftales. Patient/borger, der ikke er kendt af kommunen: Hospitalet sender en plejeforløbsplan til kommunen med markering i boligændringer forventes og hjælpemidler skal aftales. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt der er behov for hjemmebesøg. Kommunen aftaler tidspunkt for hjemmebesøg med afdelingen og sørger for transport. Afdelingen har ansvaret for, at patienten/borgeren er informeret, er klar til transport på aftalt tidspunkt og har nøgle på sig. Der skal foreligge en konkret lægefaglig vurdering i forhold til, hvorvidt det er forsvarligt, at patienten/borgeren uledsaget forlader hospitalet i få timer. Vurderer hospitalslægen, at patienten/borgeren skal ledsages til og fra hjemmebesøget, sikrer kommunen, at patienten/borgeren følges til og fra afdelingen af chaufføren fra kommunens transportselskab. Kommunen vurderer under besøget behov for og bevilger de varige hjælpemidler og boligindretninger, der er nødvendige for udskrivning, og giver hospitalet besked om, hvornår boligindretninger er klar. Hospitalet bestiller midlertidige hjælpemidler. Hjemmebesøgsrapporten sendes som korrespondancemeddelelse til afdelingen senest dagen efter hjemmebesøget. Kommunen sikrer, at de nødvendige varige hjælpemidler og boligindretninger til brug for patienten/borgeren og hjemmeplejen er leveret, inden patienten/borgeren udskrives, eller i umiddelbar forbindelse hermed. Følge hjem ordningen Den skrøbelige medicinske patient/borger kan ved behov følges hjem af hospitalet, gerne i et samarbejde med kommunen, for at øge kvaliteten og trygheden i overgangen mellem hospital og kommune samt for at reducere risikoen for genindlæggelse. Yderligere oplysninger om ordningen kan fås hos hospitalernes Følge hjem sygeplejersker (se kontaktoplysninger side 17). Genoptræning Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Det er hospitalets ansvar, at der senest ved udskrivningen foreligger en genoptræningsplan for borgere, der har et lægeligt vurderet behov for genoptræning efter udskrivningen. Københavns Kommune Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Genoptræning København. Frederiksberg Kommune Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Genoptræning og Rehabilitering, Frederiksberg Kommune. 11

12 Ved udskrivning medgives patienten/borgeren Udskrivningsrapport Genoptræningsplan ved behov Sygeplejeartikler til sårpleje til et par dages forbrug Diverse plejeplaner, f.eks. sårplejeplan Udskrivningsbetingede hjælpemidler/behandlingsredskaber ved behov Medicin: - Ved behov for hjælp til dispensering og/eller administration fra kommunen medgives medicin til to hverdage: Er patientens udskrivelse planlagt til før kl. 12:00, medgives medicin til udskrivelsesdagen og førstkommende hverdag. Er patientens udskrivelse planlagt til efter kl. 12:00, medgives medicin til udskrivelsesdagen og de to førstkommende hverdage. Lørdag, søndag og helligdage er ikke hverdage - For patienter, der selv kan sørge for afhentning af medicin på apoteket og varetage egen medicinering, medgives kun lægemidler, indtil de kan nå at komme på apoteket og indløse recepten - En afstemt medicinoversigt fra FMK - Recepter udstedes og sendes elektronisk. Dosisdispenseret medicin Når den dosisdispenserede medicin fra apotek er afmeldt og seponeret: skal det fremgå af plejeforløbsplan og udskrivningsrapport, hvis patienten/borgeren har behov for hjælp til dispensering og/eller administration fra kommunen skal lægen udstede recepter på alle de lægemidler, som patienten/borgeren skal have efter udskrivelsen skal der udleveres medicin, jf. afsnittet Ved udskrivning medgives patienten/borgeren ovenfor. 12

13 Forklaring på forkortelser APE: Akut plejeenhed CVI: Central Visitation HMC: Hjælpemiddelcentret ILR: Indlæggelsesrapport KM: Korrespondancemeddelelse KOL: Kronisk obstruktiv lungelidelse MOF: Melding om færdigbehandling PFP: Plejeforløbsplan SOF: Socialforvaltning SUF: Sundheds- og Omsorgsforvaltning TUE: Tværsektoriel Udredningsenhed UF: Uændret funktionsevne USR: Udskrivningsrapport ÆF: Ændret funktionsevne Mere information For mere information om Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF) og Socialforvaltning (SOF), Frederiksberg Kommune samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital se følgende hjemmesider: Københavns Kommune: klik på Om kommunen og dernæst på henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller Socialforvaltningen Frederiksberg Kommune: Bispebjerg Hospital: Frederiksberg Hospital: Pjecen kan downloades fra: For ansatte på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er pjecen at finde på Insite under Patient/Eksternt samarbejde Øvrige links Sundhedsaftalen : Snitflade-katalog (Ansvarsfordeling mellem Regionen og kommunerne ift. behandlingsredskaber og hjælpemidler) kan downloades fra Regionens hjemmeside: 13

14 Bilag: Telefonliste Københavns Kommune Hovednummeret til Københavns Kommune (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF)) er Dette nummer kan udleveres til patienter/borgere og pårørende.. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) - Borgere fra 65 år kl. 08:00-15:30 Visitationen Telefon Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro (Christianshavn) Vanløse/Brønshøj/Husum Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby Nr. kan kun ses af sundhedsfaglige via BFH s intranet under Patient/Eksternt samarbejde Nr. kan kun ses af sundhedsfaglige via BFH s intranet under Patient/Eksternt samarbejde Nr. kan kun ses af sundhedsfaglige via BFH s intranet under Patient/Eksternt samarbejde Nr. kan kun ses af sundhedsfaglige via BFH s intranet under Patient/Eksternt samarbejde Nr. kan kun ses af sundhedsfaglige via BFH s intranet under Patient/Eksternt samarbejde I aften- og nattetimer samt i weekender og på helligdage Vagtcentralen (Døgnbasen) Midlertidigt døgnophold Telefon Rehabiliteringscenter Amager Rehabiliteringscenter Bispebjerg/Nørrebro Rehabiliteringscenter Emdrup Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro Rehabiliteringscenter Vanløse/Brønshøj/Husum Rehabiliteringscenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby Neurologi- og rehabiliteringscenter Palliativ aflastningsenhed (ingen aldersbegrænsning) Akut Plejeenhed (APE) - Vigerslevhus Hverdage kl. 09:00 15:30 Vagthavende sygepl. kl.15:30 09:00 + i weekenden Øvrige telefonnumre til SUF Pladsanvisningen Telefon Nr. kan kun ses af sundhedsfaglige via BFH s intranet under Patient/Eksternt samarbejde Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE)

15 Socialforvaltningen (SOF) - Borgere under 65 år Telefon Borgercenter Hjemmeplejen Man tir fredag kl. 10:00-14:00 Onsdag torsdag kl. 11:00-14: Hjemmepleje visitationen, tast 1 Sygepleje visitationen, tast 2 Servicetelefonen I aften- og nattetimer samt i weekender og på helligdage (Kl. 15:30 07:00) Midlertidigt døgnophold Aflastning: Arbejder Adlers Hus Stuen 4. sal Rehabilitering: Bystævneparken 17, 2700 Brønshøj Neurorehabilitering (stuen og 1. sal) Almen rehabilitering (4. og 5. sal) Telefon Fælles SUF og SOF Telefon Genoptræning København Hjælpemiddelcentret (HMC): København Hjælpemidler Man. - tors. kl. 09:00-11:00 og kl.13:00-15:00, fredag kl. 09:00-13:00 Håndværkerteam (boligindretning) Der henvises til andre relevante telefonnumre i kommunerne på hospitalets intranet under Kommunekontakt (link findes også i Opus) 15

16 Frederiksberg Kommune Hovednummeret til Frederiksberg Kommunes Visitation er , og dette nummer kan udleveres til patienter/borgere og pårørende. Nedenstående liste er til brug for de tværsektorielle samarbejdspartnere. Visitationsenheden Telefon Udskrivningsteam: Udskrivninger Udskrivningskoordinatorer Midlertidige døgnpladser Hjemmebesøg i forbindelse med udskrivning I aften- og nattetimer samt i weekender og på helligdage Hjemmeplejen Øvrige telefonnumre i Frederiksberg Kommune Udskrivningsbetingede varige hjælpemidler uden hjemmebesøg: Hospitalsterapeuten udfylder ansøgningsskema sammen med borgeren og sender det Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringsenhederne Lioba og Valby: Lioba, O.V.Kjettings allé 7, 2000 Frederiksberg Valby, Centerparken 2, 2500 Valby Genoptræning og Rehabilitering Hverdage kl.08:00-12:00 Telefon Der henvises til andre relevante telefonnumre i kommunerne på hospitalets intranet under Kommunekontakt (link findes også i Opus) Rådgivning om lægelig visitation til hospitalet Central Visitation (CVI) - Hele døgnet Telefon Lokations-nr. CVI Byen CVI Syd

17 Bispebjerg Hospital Afd. for Sammenhængende Patientforløb (ASP) - (alle hverdage i dagtimer): Samordningskonsulent Følge hjem sygeplejerske Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE) Frederiksberg Hospital Udgående sygeplejersketeam Hverdage kl.08:00 22:00 Udgående Geriatrisk team og opfølgende hjemmebesøg Hverdage kl. 09:00 15:00 Udgående Urologisk Ambulatorium: Kateterskift i eget hjem for borgere, der er i behandlingsforløb i Urologisk Klinik. Hver onsdag kl. 08:30 14:00 Afd. for Sammenhængende Patientforløb (ASP) - (alle hverdage i dagtimer): Samordningskonsulent Følge hjem sygeplejerske

18 Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer 4. udgave. Revideret juli ERFA-gruppen under Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 18

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen

Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen Side 1/10 Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen med fokus på sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og sundhed- og ældreområdet i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Mode 1 KKR Rovedstaden den Dagsordenens punkt 3.1. 25. april 2012 Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftalen omhandler samarbejdet

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

2. Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Udskrivelse af terminale patienter, der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø...

2. Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Udskrivelse af terminale patienter, der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø... Side 1/9 Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen med fokus på sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og sundhed- og ældreområdet i Bornholms Regionskommune

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE)

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) - et effektivt og sammenhængende tilbud til ældre medicinske patienter/borgere SAMARBEJDSKONFERENCE 2016 5. december 2016 Oplæg ved Hanne Nygaard -

Læs mere

Præsentation af projekt:

Præsentation af projekt: ProPP Præsentation af projekt: Liv Nørregaard Skøtt, Projektleder DSFP / Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Behandling / Undersøgelse. Modtagelse/ Dokumentation. Behandling, pleje og rehabilitering. Forebyggelse. Koordinering

Behandling / Undersøgelse. Modtagelse/ Dokumentation. Behandling, pleje og rehabilitering. Forebyggelse. Koordinering Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter - overdragelse af patienter mellem kommune og somatisk sygehus Før kontakt Første kontakt Behandling

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

HØRING. Kommunikationsaftale

HØRING. Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Indholdsfortegnelse Formålet med aftalen...

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140 GENOPTRÆNING efter Sundhedsloven 140 2009 3 3 4 6 6 Indhold Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Henvisning og visitation Genoptræning Midlertidigt døgnophold Kvalitet og udvikling Kommunalt samarbejde

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave NOTAT Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital 9-01-2014 EA Baggrund: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted:

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune April 2016 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Nedbringelse af ventedage for færdigbehandlede københavnere.

Nedbringelse af ventedage for færdigbehandlede københavnere. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Nedbringelse af ventedage for færdigbehandlede københavnere. Bilag 3 Om alternativ 1 og 2 for nedbringelse

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Samarbejdet mellem kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden vedrørende melding om færdigbehandling (MOF)

Samarbejdet mellem kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden vedrørende melding om færdigbehandling (MOF) Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 29. september 2017 Samarbejdet mellem kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden vedrørende melding om færdigbehandling (MOF)

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb I det følgende beskrives de særlige aftaler (markeret med blåt) vedrørende kommunikation og samarbejde i forbindelse

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Helhedsvisitation i Frederiksberg kommune

Helhedsvisitation i Frederiksberg kommune Helhedsvisitation i Frederiksberg kommune Lidt om Frederiksberg kommune og vores organisation Baggrund for helhedsvisitation Hvordan startede vi? Hvordan gik det undervejs? Hvor er vi nu? Kompetenceudvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Det sammenhængende borgerforløb i praksis

Det sammenhængende borgerforløb i praksis Det sammenhængende borgerforløb i praksis Et kommunalt perspektiv på det sammenhængende borgerforløb Hvilke visioner har kommunen? Hvordan har kommunen grebet det an i praksis? Udfordringerne Betydningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Til Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region

Læs mere

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Leder af forebyggelse og visitation Anne Marie Folmann, Helsingør Kommune Vicedirektør Bente Drachmann Jørgensen, Helsingør

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

Ældre medicinske patienters værdighed

Ældre medicinske patienters værdighed Ældre medicinske patienters værdighed Værdighed hvad er det? Danske Ældreråd Konference 25. april 2017 Nyborg Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Overgange for borgeren

Overgange for borgeren Overgange i sundhedsvæsenet Overgange for borgeren Mellem sektorer og internt i kommunerne Charlotte Dorph Lyng Risikomanager Lyngby-Taarbæk Kommune Patientsikkerhed i mange opgaver Audit Den gode udskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere