Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidenr. 160. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding"

Transkript

1 Sidenr. 160 Referat Mødedato: 8. september 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 161 Sagsnr. Side 1. Orientering fra s formand Orientering fra underudvalgenes arbejde samt information fra pleje- og aktivitetscentre Fysisk udviklingsplan for seniorområdet Høring af det administrative forslag til budget Evaluering af afprøvning af elektroniske låse Drøftelse af udkast til Sundhedspolitik og bidrag til sundhedsplanen Bevillingsstatus pr. 31. juli Orientering om borgerrådgiverens funktion Udpegning af 1 repræsentant fra til byggeudvalget for Bertram Knudsensvej Forslag til ændring af kvalitetsstandarder ifm. en rask ægtefælles formåen og forpligtigelser overfor en svagelig ægtefælle Orientering fra s bisiddere Kommunikation og samt informationsbladet Generel orientering til

3 Sidenr Orientering fra s formand Sagsid.: 10/783 Formanden for giver på mødet en orientering om udvalgt nyt for. Pensionisttilskud til folkeoplysende virksomhed Bemærkning fra til budgetmidler fra 2010 fysioterapeut for selvtrænere (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den I forhold til pensionisttilskud til folkeoplysende virksomhed følger udviklingen i forbindelse med budget 2012 og formanden for informere formanden for Folkeoplysningssamrådet. bemærkede at forberedelserne til vejledning af selvtrænere er omsider sat i gang. opfordrer til at selve vejledningen sættes i gang snarest af hensyn til kvaliteten i træningen. opfordrer til at reaktionstid fra beslutning til handling generelt forkortes. På næste ældrerådsmøde gives en orientering om status på projekt Aktivt Seniorliv. Orienteringen toges til efterretning.

4 Sidenr Orientering fra underudvalgenes arbejde samt information fra pleje- og aktivitetscentre Sagsid.: 10/5087 s underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde samt s medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Ældrerådsmedlem Svend Aage Schiermer orienterede om status på plejecenter Vonsildhave og opfordre til at spejderhytten benyttes i stedet for forsamlingshuset til brugerne af Vonsildhave. Ældrerådsmedlem Kathrine Føns Schultz orienterede om, at der til arrangementet den 3. oktober 2011 er fuldt hus og 20 personer på venteliste. Ældrerådsmedlem Elsebeth Søe-Pedersen orienterede om, at det forventes at frivilligfesten på seniorområdet afholdes primo november måned. Orienteringen toges til efterretning.

5 Sidenr Fysisk udviklingsplan for seniorområdet Sagsid.: 09/4319 De beslutninger der senest er vedtaget i Seniorudvalget og Byrådet vedrørende fremtidens plejeboliger, er nu blevet samlet i en ny fysisk udviklingsplan for plejeboliger på seniorområdet for årene Den nye fysiske udviklingsplan kan således sendes til godkendelse i relevante udvalg og råd. Fokus for den fysiske udviklingsplan for er: At lukke plejecentrene Egebo, Basagerhus, Kløverhøj og Vonsildhave og erstatte dem med 2 nye på Bertram Knudsensvej og i Vonsild. At foretage en mindre udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld i Seniorudvalget, Ældreråd (høring), Handicapråd (høring), Seniorudvalget, Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Seniordirektøren foreslår, at den samlede fysiske udviklingsplan for seniorområdet godkendes. Beslutning Seniorudvalget den Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på en mere detaljeret analyse af befolkningsprognosen og redaktionelle rettelser. Fraværende Hanne V. Holgaard Beslutning den Sagen afventer genfremsendelse fra Seniorudvalget. Beslutning Handicaprådet den Sagen blev taget af dagsordenen jf. Seniorudvalgets beslutning den 7. september Sagsfremstilling Den fysiske udviklingsplan for er udarbejdet med udgangspunkt i:

6 Sidenr. 165 Ny befolkningsprognose Ny behovsprognose Ny personalenormering Ny viden Ændring af målgruppen Nyt syn på ældre og nye visioner for ældrepolitik. Ovenstående punkter blev diskuteret på en temadag for Seniorudvalget og i august 2010, hvorefter den fysiske udviklingsplan blev udarbejdet. Den fysiske udviklingsplan for er baseret på en relativ korttidsplan, da erfaringer fra den tidligere fysiske udviklingsplan er, at der er mange sikkerhedsfaktorer, der influerer på planer, der rækker for mange år ud i fremtiden. Eksempelvis er der stor usikkerhed forbundet med behovsberegninger. Det er derfor ønskeligt løbende at udvide den fysiske udviklingsplan i takt med nyeste behovsprognoser frem for at lave en fysisk udviklingsplan, der rækker langt ud i fremtiden, men er forbundet med store usikkerhedsfaktorer. Der foretages derfor kontinuerlig opfølgning på udviklingen i Seniorforvaltningen for at sikre, at Kolding Kommune lever op til den statslige plejeboliggaranti på 2 måneder. Den indeværende fysiske udviklingsplan omfatter ikke de fremtidige planer for ældreboligområdet, da dette område behandles i en tværgående boliggruppe, der analyserer boligmassen på tværs af kommunens forvaltningsområder. Bilag: /10 Åben Den fysiske udviklingsplan for seniorområdet

7 Sidenr Høring af det administrative forslag til budget 2012 Sagsid.: 11/11001 høres om det administrative oplæg fra direktionen til budget Beslutning den Taget til efterretning. Sagsfremstilling er blevet hørt mellem 1. og 2. behandlingen af Seniorudvalgets politiske forslag til budget vil på mødet få en opdatering fra byrådsseminaret der afvikles den 5. september Bilag: /11 Åben Bilag til høring i ældrerådet - 1. behandling af forslag til årsbudget 2012 og budgetoverslag for årene 2013, 2014 og 2015

8 Sidenr Evaluering af afprøvning af elektroniske låse Sagsid.: 10/17618 Fra foråret 2009 til begyndelsen af 2011 har seniorforvaltningen deltaget i et projekt vedr. afprøvning af elektroniske låse i hjemmeplejen. Projektet er støttet af ABT-fonden, som har finansieret alle udgifter til teknologi. Kommunen har medfinansieret de medarbejderressourcer, der er anvendt på projektet svarende til ca kr. I projektet er den elektroniske lås Smith-lock fra virksomheden Tunstall blevet afprøvet. Business casen viser, at for Kolding Kommune vil der ved fuld implementering ikke være en økonomisk gevinst forbundet med anvendelsen af elektroniske låse, men derimod en årlig driftsudgift på 2.5 mio. kr. Dertil kommer anlægsudgifter til indkøb og opsætning af de elektroniske låse. For Kolding Kommune har det primære formål ikke været at afdække en potentiel økonomisk besparelse, men at få afprøvet et alternativt låsesystem til nøgleboksen, som øger sikkerheden for såvel borgere som medarbejdere. Projektet har vist, at Smith-lock låsen potentielt kan øge sikkerheden, men der har været en række problemstillinger i forbindelse med afprøvningen af Smith-lock som betyder, at det kan være svært at konkludere på brugen af Smith-lock og dermed konkludere på teknologiens sikkerhed. Dette betyder, at det ikke kan anbefales at anvende Smith-lock låsen i Kolding Kommune. Der er derfor igangsat en proces med at afdække alternative låsesystemer på markedet. Denne proces vil blive efterfulgt af et udbud i efteråret Seniorudvalget (orientering), ældrerådet (orientering) og handicaprådet (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår at: Orienteringen tages til efteretning. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Fraværende Hanne V. Holgaard Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Beslutning Handicaprådet den Orienteringen blev taget til efterretning.

9 Sidenr. 168 Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling af business case for projekt Elektroniske låse. Fra foråret 2009 til begyndelsen af 2011 har seniorforvaltningen deltaget i et projekt vedr. afprøvning af elektroniske låse i hjemmeplejen. Projektet er kørt under Servicestyrelsen med støtte fra ABT-fonden (Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi). Fonden har finansieret alle udgifter til teknologi, og kommunen har medfinansieret de medarbejderressourcer, der er forbrugt på projektet. Egenfinansieringen udgør ca kr. I dette er ikke indregnet medarbejdernes øgede tidsforbrug på oplåsningssituationen. Det overordnede formål med projektet har været, at undersøge, hvorvidt elektroniske låse kan reducere tid anvendt på nøglehåndtering. I projektet er den elektroniske lås Smithlock fra virksomheden Tunstall blevet afprøvet. Ud over Kolding Kommune har også Aarhus, Høje-Taastrup, Odense, Frederiksberg og Københavns Kommune deltaget i projektet. Projektets business case er nu færdig, og nedenstående gives et kort resumé af den. På trods af det overordnede formål for projektet om at finde ud af om elektroniske låse kan reducere tidsforbrug anvendt på nøglehåndtering, så har formålet for Kolding Kommune primært været, at afprøve et alternativt låsesystem til nøgleboksen, som øger sikkerheden for såvel borgere som medarbejdere. For Kolding Kommune kunne det ikke forventes, at tidsforbruget kan reduceres, da vores nuværende låsesystem er baseret på en systemnøgle (alle medarbejdere har én nøgle, der passer til alle nøglebokse), hvilket kræver minimal tid anvendt på nøglehåndtering. Derfor viser business casen også, at der ikke er en økonomisk gevinst forbundet med udskiftning til Smith-lock låsen, men at der vil være en årlig driftsudgift på 2.5 mio. kr. forbundet med anvendelsen af Smith-lock primært pga. øget tidsforbrug på oplåsning/log in, men også pga. udgifter til support- og serviceaftale på teknologien. Dertil kommer anlægsudgifter til indkøb og opsætning af de elektroniske låse. Sammenlignes business casen for Kolding Kommune med de øvrige deltagende kommuner i projektet viser det, at 4 ud af de 6 kommuner kan opnå en økonomisk gevinst ved at anvende Smith-lock låsen idet, de kan reducere tid anvendt på nøglehåndtering. 2 kommuner, herunder Kolding, vil få en øget udgift ved at anvende Smith-lock. Generelt for alle 6 kommuner viser business casen, at medarbejdernes erfaringer med Smith-lock låsen ikke er positiv. Medarbejderne tilkendegiver, at brugen af Smith-lock er med til at forringe deres arbejdsmiljø, og i høj grad giver anledning til irritation i deres daglige arbejde, er tidskrævende og giver fysiske gener. Den fulde business case er vedlagt som bilag. Egne erfaringer fra projektet I forhold til at vurdere det sikkerhedsmæssige perspektiv kan Smith-lock låsen potentielt set øge sikkerheden, men der har været en række problemstillinger i forbindelse med afprøvningen af Smith-lock som betyder, at det kan være svært at konkludere på brugen af Smith-lock og dermed konkludere på teknologiens sikkerhed. Der har overordnet set været 2 store udfordringer i afprøvningen af Smith-lock låsen som gør, at det ikke kan anbefales at anvende dette låsesystem i Kolding Kommune.

10 Sidenr ) Teknologiens modenhed. Da den elektroniske lås skulle monteres viste det sig, at den ikke var kompatibel til alle typer af døre og låsecylindre, hvorfor den langt fra kunne monteres alle steder. Det var planlagt, at der skulle opsættes elektronisk låse på 225 døre, men det var kun muligt på 126 døre uden at forvolde for stor skade på dørene. Denne problemstilling har været fælles for alle 6 kommuner i projektet. Teknologien er dog løbende blevet udviklet, og nogle af de daværende udfordringer er muligvis løst i dag. 2) Opsætning på mobiltelefoner. Da medarbejderne skulle til at anvende Smith-lock låsen viste det sig, at softwaren ikke fungerede optimalt på mobiltelefoner. I praksis betød det, at der skulle tastes 7 gange på mobiltelefonen før de nåede ind til selve oplåsningen, og der var stor risiko for, at de undervejs fik trykket på en forkert tast og skulle starte for fra. Dette har været et væsentligt element i, at medarbejderne har oplevet anvendelsen af elektroniske låse som negativt. I afprøvningsprojektet blev det oplyst, at Smith-lock låsen ikke tilpasses til mobiltelefoner, og dermed forventes ingen forbedring ift. denne problemstilling. Frederiksberg Kommune valgte at skifte til PDA er i projektet for bedre at kunne anvende Smith-lock låsen. De øvrige kommuner havde i forvejen PDA er. Kolding Kommune er derfor den eneste kommune, der har oplevet de store oplåsningsproblemer. Evalueringen i de øvrige kommuner viser dog, at det kræver god oplæring og opfølgning at oplære medarbejderne i oplåsning af Smith-lock låsen. De fremtidige planer for nyt låsesystem Der er fortsat behov for at få udskiftet de nuværende nøglebokse med et nyt og mere sikkert låsesystem. Seniorforvaltningen har derfor igangsat en proces, hvor der først vil foregå en afklaring af, hvilken type af låsesystem der ønskes. Der er behov for at få afdækket, hvilket systemer der er på markedet, og i hvilken grad de er markedsmodne. Herefter igangsættes en udbudsfase, som forventes at forløbe først på efteråret Bilag: /11 Åben Business case for ABT-projekt om Elektroniske låseenheder.pdf

11 Sidenr Drøftelse af udkast til Sundhedspolitik og bidrag til sundhedsplanen Sagsid.: 09/15246 Sundhedschefen giver en kort orientering om udkast til Sundhedspolitikken Bidrag til sundhedsplanen drøftes. Tilføjelse til resumé Sundhedspolitikken er blevet præsenteret og indsatser til sundhedsplanen er blevet drøftet i alle stående udvalg,, Handicaprådet, Integrationsrådet og Det lokale Beskæftigelsesråd. Sundhedspolitikken er blevet revideret, baseret på indkomne kommentarer og sundhedsplanen med konkrete indsatser er blevet udarbejdet. Sundhedspolitikken og sundhedsplanen fremsendes til godkendelse. Uddannelsesudvalget, Børneudvalget, Fritidsudvalget, Seniorudvalget, Teknik- og boligudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget,, Handicaprådet, Plan- og Miljøudvalget, Integrationsrådet, Det lokale Beskæftigelsesråd og Social- og Sundhedsudvalget. Forslag Socialdirektøren foreslår at fagudvalgene medvirker til at sætte sundhed på dagsordenen og at fagudvalgene bidrager til sundhedsplanen. Nyt forslag Socialdirektøren foreslår at udkastet til sundhedspolitikken og sundhedsplanen godkendes at eventuelle bidrag fra Fritidsudvalget indarbejdes i Sundhedspolitikken og sundhedsplanen at eventuelle bidrag fra Intergrationsrådet indarbejdes i Sundhedspolitikken og sundhedsplanen at eventuelle bidrag fra Det lokale Beskæftigelsesråd indarbejdes i Sundhedspolitikken og sundhedsplanen at sundhedspolitikken og sundhedsplanen sendes til høring med de tilføjede bidrag i samtlige tidligere hørte udvalg og råd.

12 Sidenr. 171 Nyt forslag Socialdirektøren foreslår at Sundhedspolitikken og Sundhedsplanen godkendes Beslutning Uddannelsesudvalget den Godkendt. Beslutning Børneudvalget den Godkendt. Beslutning Fritidsudvalget den Sagen udsættes til næste møde, idet forvaltningen pålægges at fremkomme med konkrete forslag til udvalgets bidrag til sundhedsplanen. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Beslutning Teknik- og Boligudvalget den Godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til i samarbejde med sundhedsområdet at udarbejde forslag til relevante projekter til sundhedsplanens handlingsdel med afsæt i transportplanens forarbejder. Beslutning Kultur- og Erhvervsudvalget den Kultur- og Erhvervsudvalget fremsender bidrag til sundhedsplanen som foreslået af By- og Udviklingsforvaltningen, idet bidraget suppleres med indsatser fra Kvarterhuset, Nicolai og Kolding Bibliotekerne. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Et enigt Arbejdsmarkedsudvalg fremsender følgende bidrag: 1. Social- og sundhedsmæssig rehabilitering klar til jobrettet indsats (9 mio. kr. og projektmidler) a. Undgå ommere- rette sammenhængende indsats første gang b. Fokus på stress, angst og depression c. ADHD og personlighedsforstyrrelser d. Gerne forsøg målrettet i ghettoområdet Skovparken 2. Forebyggende sundhedsindsatser på virksomhederne, herunder Kolding Kommune.

13 Sidenr Fortsat fokus på KRAM- (kost,røg,alkohol,motion) faktorerne i tilbud til ledige og sygemeldte-sundhedsnøglepersoner, motion, stress og depression mv. 4. Udarbejdelse af screeningsværktøj af ledige og sygemeldte med alkoholproblemer 5. Hurtigere udredning af borgeren ved øget fokus på sammenhængen mellem den kommunale og regionale sundhedsindsats herunder ved en øget anvendelse af sundhedslovens 239. Beslutning den drøftede udkast til sundhedspolitik og tog den til efterretning. Beslutning Handicaprådet den Handicaprådet foreslår følgende indarbejdet: Tilgængelighed for handicappede til sundhedstilbud og motion, f.eks. ved at der etableres naturstier med fast belægning og ledepunkter samt handicaptoiletter. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Godkendt med følgende bemærkninger: Plan- og Miljøudvalget fremsender som bidrag til sundhedsplanen en tilkendegivelse om, at kommunen i kommende lokalplaner, blandt andet ved hjælp af en bevægelsesstrategi, vil medvirke til at sikre fysisk aktivitet i nærmiljøet, mulighed for idræt i grønne områder og fremme cykling som transport, ligesom kommunen i Planstrategi 2011 vil sætte fokus på sundhed. Det betyder, at der ved byggemodninger afsættes midler til gå- og cykelstier og grønne områder med fokus på bevægelse, ligesom der arbejdes for at skabe et sammenhængende gå- og cykelstisystem i hele Kolding. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler, at sundhedsindsatsen også rettes mod andre boligområder med særligt behov. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Udkastet til sundhedspolitikken og sundhedsplanen godkendtes med få redaktionelle ændringer. Sundhedspolitikken og sundhedsplanen sendes til høring med de tilføjede bidrag i samtlige tidligere hørte udvalg og råd. Fraværende Marlene B Lorentzen, Bent Bechmann Beslutning Fritidsudvalget den Godkendt.

14 Sidenr. 173 Beslutning Integrationsrådet den På Integrationsrådets møde den 22. juni 2011 blev beslutningen i sagen 11/6498 Opsamling fra Integrationsrådets temamøde om sundhed den 27. april 2011 : Et enigt råd besluttede, at de indkomne forslag fremsendes som høringssvar til sundhedsplanen. Bilag: Input fra temamøde om sundhed den 27. april Fraværende Hans M. Christensen, Idil Ali Ahmed, Muhubu Mahamud Barre Beslutning Børneudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt med følgende bemærkning: Seniorudvalget gør opmærksom på nødvendigheden af at udarbejde sundhedskonsekvensvurderinger ved beslutninger. Beslutning Fritidsudvalget den Godkendt. Beslutning den Taget til efterretning. Beslutning Handicaprådet den Anbefales. Fraværende Hans Erik Adsbøl Beslutning Uddannelsesudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse.

15 Sidenr. 174 Fraværende Marlene B. Lorentzen Beslutning Teknik- og Boligudvalget den Godkendt. Fraværende Poul Erik Jensen Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2011, at det videre arbejde med sundhedspolitikken sker ved udarbejdelse af et dokument som indeholder såvel sundhedspolitikken som sundhedsplanen, og at det videre arbejde bygger på aktiv inddragelse af fagforvaltningerne og fagudvalg samt borgere og interessenter. Sundhedschefen orienterer derfor alle stående udvalg om udkastet til den tværgående sundhedspolitik i løbet af maj og juni Ydermere, afholdes der møder med alle forvaltninger i løbet af maj 2011 for at diskutere konkrete indsatser på tværs af fagområderne. Udkastet til sundhedspolitikken er blevet udarbejdet efter drøftelse af vision, mission, målgrupper, fokusområder og principper i Social- og Sundhedsudvalget i maj Der blev afholdt en Sundhedskonference i juni 2010 for byrådspolitikere, direktion, afdelingsledere, frivillige organisationer, fagforeninger, sundhedsprofessionelle, uddannelsessteder, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Formålet med konferencen var at diskutere samspil mellem sundhedspolitik og andre politikområder i kommunen, og hvordan forebyggelse og sundhedsfremme kan styrkes af alle parter. Forslagene fra konferencen indgår i baggrundsmaterialet for diskussionerne med de forskellige forvaltninger. En sundhedsplan udarbejdes i begyndelsen af juni på baggrund af forslag fra de forskellige forvaltninger. Sundhedsplanen består af forslag til konkrete indsatser, der vil bidrage til at opfylde målene i sundhedspolitikken. Borgere er blevet inddraget gennem debat på Facebook. Derudover er 2500 borgere blevet involveret gennem udarbejdelsen af Sundhedsprofilen 2010 og 1057 borgere gennem udarbejdelse af analysen om bevægelsesmuligheder i Kolding by. Sundhedspolitikken for er baseret på evalueringen af Kolding Kommunes Sundhedspolitik , nye publicerede resultater om forebyggelse, Sundhedsprofilen 2010 og diskussioner i det nu nedlagte Sundhedskoordinationsforum (SUFO). Sundhedspolitikken er mere fokuseret og har færre fokusområder end sundhedspolitikken Sundhedspolitikkens målgrupper er alle borgere med særligt fokus på børn, unge og sårbare grupper. Der er udarbejdet konkrete mål indenfor fokusområderne røg, fysisk aktivitet, alkohol, mental sundhed og sund mad.

16 Sidenr. 175 Tilføjelse til sagsfremstilling I forbindelse med færdiggørelsen af Kolding Kommunes nye Sundhedspolitik har der været borgerinvolvering via Kolding Kommunes facebook-side. Borgerne har haft adgang til et debat-udkast til sundhedspolitikken både via nettet, på rådhuset, borgerservice og på biblioteket. Borgerne ser sundhed som et bredt emne på tværs af kommunens forvaltninger, og de har både debatteret det mere principielle og er kommet med helt konkrete tiltag, der er indskrevet i Sundhedsplanen fx rygestop for mænd, lettere adgang til naturen for gangbesværede og ældre. Tilføjelser til resumé Sundhedspolitikken og Sundhedsplanen fremsendes med redaktionelle ændringer. Sundhedspolitikken og Sundhedsplanen sendes til høring med de tilføjede bidrag. Bilag: /11 Åben sundhedspolitik+plan2011.pdf

17 Sidenr Bevillingsstatus pr. 31. juli 2011 Sagsid.: 11/12459 Bevillingskontrollen viser pr. 31. juli et samlet forbrug på 302,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 49,9% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den økonomiske ramme for 2011 vil holde. Følgende områder er fortsat under pres og følges ekstra nøje: hjemmeplejen og bestillerbudgettet. Set i forhold til servicerammen viser bevillingskontrollen et forbrug af serviceudgifter på 298,5 mio. kr. Dette svarer til 52,7% af det oprindelige budget og vurderingen er fortsat, at servicerammen under Seniorudvalgets politikområde overholdes. Seniorudvalget, (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at bevillingsstatus pr. 31. juli tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Fraværende Hanne V. Holgaard Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Sagsfremstilling Seniordirektøren fremsender bevillingsstatus pr. 31. juli 2011 vedrørende Seniorudvalgets budget. Bevillingskontrollen pr. 31. juli 2011 viser et samlet forbrug på 302,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt vurderes det, at udgifterne kan holdes indenfor budgetrammen. To områder vurderes dog at være under pres i 2011: hjemmeplejen og bestillerbudgettet. For alle områder er der iværksat tiltag, som skal sikre budgetoverholdelse. Der forventes flere indtægter på elevområdet end budgetteret. Skønnet over de forventede indtægter er dog behæftet med usikkerhed i forhold til antal af elever og eventuelt frafald. I relation hertil skal det oplyses, at der pågår et arbejde i kommunen vedr. finansie-

18 Sidenr. 177 ringen af elever. Formålet med arbejdet er, at gøre det mere attraktivt at ansætte elever for kommunens øvrige afdelinger. Det vil formentligt indebære, at seniorområdet skal afgive en del af indtægterne fra eleverne. Forbruget fordeler sig på følgende områder (i kr.). Område Oprindelig Budget inkl omplacering Korrigeret budget Forbrug pr. 31. juli Gennemsnit forbrug % 58 Fællesudgifter Myndighedsafdelingen - Bestillerbudget Øvrige udgifter Senioradministration Plejecentre Daghjem/ aktivitetscentre Køkkener Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen - Sygeplejen Udd. sygeple Elever og uddannelse Projekter Serviceudgifter Personlige tillæg Overførsler Budgetregulering TOTAL Bilag: /11 Åben Udvikling i bestillerbudget til og med uge 30

19 Sidenr Orientering om borgerrådgiverens funktion Sagsid.: 11/19 Borgerrådgiver Birgitte Lamp vil på mødet orientere om borgerrådgiverens funktion. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning.

20 Sidenr Udpegning af 1 repræsentant fra til byggeudvalget for Bertram Knudsensvej Sagsid.: 11/15387 udpeger 1 repræsentant til byggeudvalget for nyt plejecenter på Bertram Knudsensvej. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at udpeger 1 repræsentant til byggeudvalget for Bertram Knudsenvej. Beslutning den udpegede Karsten Barfoed til byggeudvalget for Bertram Knudsensvej. Bilag: /11 Åben Mail vedr. ældrerådets repræsentation i byggeudvalg til plejecenter på Bertram Knudsens vej

21 Sidenr Forslag til ændring af kvalitetsstandarder ifm. en rask ægtefælles formåen og forpligtigelser overfor en svagelig ægtefælle Sagsid.: 11/18614 vil på mødet fremlægge forslag til ændring af kvalitetsstandarder ifm. en rask ægtefælles formåen og forpligtigelser overfor en svagelig ægtefælle.. Beslutning den På baggrund af forslag fra kommunikationsudvalget indstiller følgende to anbefalinger til Seniorudvalget: har erfaret, at mange ældre i forbindelse med konstateret demens eller anden væsentlig svækkelse hos ægtefælle, trods høj alder, bliver visiteret til at klare den daglige hverdag i hjemmet, hvilket ofte virker uoverkommeligt, skaber psykiske problemer og hindrer den raske ægtefælle i at deltage i sociale samvær udenfor hjemmet. Herudover er lovgivningen udformet sådan, at en dement borger suverænt tager beslutning om egen situation. opfordrer Seniorudvalget til at revurdere kvalitetsstandarderne i forbindelse med ægtefællers pligt til at klare en svækket partners og hjemmets praktiske opgaver. En pårørende har kontaktet om sagsforløbet i forbindelse med en slægtnings sygdomsforløb fra indlæggelse til død. Da der er tale om en tilsyneladende tragisk personsag opfordrer Seniorudvalget til at indberette sagen for Statsforvaltningen, Region Syddanmark, som en principsag, for at få Statsforvaltningens vurdering af om Kolding Kommune har ageret korrekt i den pågældende sag. forventer at begge anbefalinger tages på Seniorudvalgets næste dagsorden.

22 Sidenr Orientering fra s bisiddere Sagsid.: 10/10503 s bisiddere giver på mødet en orientering om bisiddernes arbejde. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning.

23 Sidenr Kommunikation og samt informationsbladet 60+ Sagsid.: 10/20042 Kommunikation og samt informationsbladet Beslutning den Toges til efterretning.

24 Sidenr Generel orientering til Sagsid.: 10/793 Seniorforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Toges til efterretning.

25 Sidenr. 184 Oplæst og godkendt Ivan A. D. Johansen Formand Ingelise Johnsen Næstformand Kathrine Føns Schultz Medlem Jytte Duus Andersen Medlem Christian Gøttig Medlem Karsten Barfoed Medlem Svend Aage Schiermer Medlem Ellen Andersen Toldshøj Medlem Elsebeth Søe-Pedersen Medlem Poul Honoré Medlem Bent E. Nielsen Medlem Ritta Ravnholt Medlem Henry Clausen Medlem

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27 Sidenr. 1 Referat Mødedato: 8. september 2011 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: KUC, Ågade 27 : Bemærkninger: Hans Erik Adsbøl Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr. 2 Sagsnr.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Sidenr. 255 Referat Mødedato: 12. januar 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 256 Sagsnr.

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 24 Protokol Mødedato: 10. februar 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.06, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 209 Referat Mødedato: 10. november 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 210

Læs mere

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 53 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 54 Sagsnr.

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 23. august 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 18:30 Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding : Bemærkninger: Tine Roos Nørgaard, Muhubu Mahamud Barre, Per Simonsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 236 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 27. oktober 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Per Bergenhagen, Svend Erik Hansson,

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 289 Referat Mødedato: 8. marts 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Svend Aage Schiermer, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 311 Referat Mødedato: 12. april 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 312 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 45 Social- og Sundhedsudvalget Referat Mødedato: 23. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Mødelokalet, 4. etage Nicolaiplads 6, 6000 Kolding

Læs mere

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende:

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende: Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 13. december 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding Sidenr. 1 Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: Fraværende: Festsalen Nicolaiplads 6 6000 Kolding Muhubu Mahamud Barre GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 8. februar 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 8. februar 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 8. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: : Bemærkninger: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Sulejman Topic, Anwar Maxamed, Idil Ali Ahmed, Muhubu Mahamud

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 6. januar 2011 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 13:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, mødelokale 1.07, 1. sal GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt ekstra punkt

Læs mere

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 231 Referat Mødedato: 8. december 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 232 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 370 Referat Mødedato: 14. juni 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Jytte Duus Andersen Indholdsfortegnelse Sidenr. 371

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sidenr. 131 Referat Mødedato: 11. august 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Karsten Barfoed, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27 Sidenr. 1 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: KUC, Ågade 27 : John Hansen Thomhav, Hanne Visbech Holgaard, Hans Erik Adsbøl/Kristian Kruse Bemærkninger:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 19. april 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 19. april 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 19. april 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: : Bemærkninger: KUC, Konference 0A Ågade 27, 6000 Kolding Rupal Mortensen, Tine Roos Nørgaard, Idil Ali

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet Sidenr. 8 Referat Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:10 Mødelokale: Fraværende: Nytorv 11, 1.2 øst Hans Winther, Kai Hundrup, Verner Petersen, Frank Damborg, Ole Svendsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2013 Tid 09:00 Sted Rådhuset NB. Kl. 10 Hanne Engholm deltager under pkt. 7 Kl. 11 John Kristensen deltager under pkt. 8 Kl. 11.45 Jytte Thøgersen deltager

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted.

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Referat til mødet den kl. 14.00 med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen,

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Status på politik for seniorliv orientering.

Status på politik for seniorliv orientering. Punkt 9. Status på politik for seniorliv - 2012 - orientering. 2012-25679. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget, at vedlagte status på politik for seniorliv tages til

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. juni Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset.

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. juni Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset. Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. juni 2011 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Gæstekantinen på Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen godkendtes. Indholdsfortegnelse Sidenr. 2

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 22. januar 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-16,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Forslag

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere