Oplysninger om pengeinstituttet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om pengeinstituttet"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet Nørresundby CVR-nr Tel Fax SWIFT NRSBDK24 Bestyrelse Formand Mads Hvolby Særlige kompetencer: Strategi og forretningsudvikling Regnskab og budgettering Ledelse af mellemstor virksomhed Finansiel lovgivning Næstformand Poul Søe Jeppesen Særlige kompetencer: Ledelse af større virksomhed Budgettering og ressourcestyring HR Kommunikation og markedsføring Kresten Skjødt Særlige kompetencer: Revision og regnskab Erhvervsjura Finansiering og risikostyring Ejendomme John Chr. Aasted Særlige kompetencer: Ledelse af større virksomhed Strategi og forretningsudvikling Landbrug og agroindustri Salg, eksport og IT Bo Bojer Særlige kompetencer: Afsætning og kommunikation Kreditrisici Finansiering og risikostyring Strategi Helle Rørbæk Juul Lynge Særlige kompetencer: Organisation Markedsrisici Direktion Bankdirektør Andreas Rasmussen Bankdirektør Finn Øst Andersson Kresten Skjødt, formand Mads Hvolby Beierholm Statsautoriseret Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen Revisionspartnerselskab John Chr. Aasted Voergaardvej Aalborg SV Helle Rørbæk Juul Lynge 2

3 Indhold Side 5 års Hoved- og nøgletal 4 Ledelsespåtegning 5 Ledelseshverv 6 Intern Revisions erklæringer 8 Den uafhægige revisors erklæringer 10 Ledelsesberetning 12 Årsregnskab: Resultatopgørelse incl. totalindkomstopgørelse 33 Forslag til resultatdisponering 33 Balance 34 Egenkapitalbevægelser 36 Solvensopgørelse og kapitalkrav 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noteoversigt 39 Noter 40 Repræsentantskab 73 Interne afdelinger 74 Bankens afdelinger 75 3

4 Hoved- og nøgletal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v. **) Resultat af andele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter/provision Bankpakke I **) Heraf nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Basisindtjening pr. omkostningskrone ***) 1,59 1,56 1,50 1,49 1,46 Indtjening pr. omkostningskrone 1,37 1,27 1,17 1,20 1,10 Egenkapitalforrentning før skat 8,7 7,5 4,7 6,2 3,6 Solvensprocent 19,0 17,7 17,7 16,8 16,8 Kernekapitalprocent 18,9 17,6 16,7 15,3 15,2 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,65 0,50 0,52 0,65 0,68 Antal medarbejdere - gennemsnit ***) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for A/S Nørresundby Bank. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står over for. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 11. februar Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson /Pia Foss Henriksen Økonomichef Mads Hvolby Formand Poul Søe Jeppesen næstformand Bo Bojer Helle Rørbæk Juul Lynge Kresten Skjødt John Chr. Aasted 5

6 Ledelseshverv Bestyrelse Formand Mads Hvolby Nørresundby Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Adm. indehaver, Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær I/S Nellemann Survey A/S (Bestyrelsesformand) Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE) (Direktør) Næstformand Poul Søe Jeppesen Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, Aalborg Handelsskole Erhvervsskolernes Forlag (Bestyrelsesmedlem) Blegkildekollegiet Aalborg (Bestyrelsesmedlem) Handelskollegiet Aalborg (Bestyrelsesmedlem) Aalborg Studenterkursus (Bestyrelsesmedlem) Bo Bojer Frejlev Født i Indtrådt i bestyrelsen i ** Afdelingsdirektør, Nørresundby Bank, Kastetvej Kresten Skjødt Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, statsautoriseret revisor med deponeret bestalling Netserk ApS (Direktør) Stenvest ApS (Direktør) Candorevi ApS (Direktør) Agnes & Magnus Winbergs Fond (Bestyrelsesmedlem) Jenny Dorthea og Valter Skovhus Thomsens Fond (Bestyrelsesmedlem) John Chr. Aasted Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, Aasted Consult Aalborg Svend Aage Christiansen - Hellum A/S (Bestyrelsesformand) FirstFarms A/S (Bestyrelsesmedlem) System Cleaners A/S (Bestyrelsesmedlem) Graintec A/S (Bestyrelsesmedlem) SKIOLD A/S (Bestyrelsesmedlem) Fonden Gisselfeld Kloster (Bestyrelsesmedlem) Helle Rørbæk Juul Lynge Vester Hassing Født i Indtrådt i bestyrelsen i Genvalgt i ** Bolig- og Formuechef, Nørresundby Bank, Finans * Valgt af repræsentantskabet - på valg hvert år. Vedtægtsbestemt aldersgrænse 66 år. Bestyrelsesmedlemmerne anses for uafhængige. ** Valgt af medarbejderne - på valg hvert 4. år Ingen bestyrelsesmedlemmer har påtaget sig krævende organisationsopgaver. Direktion I henhold til Lov om finansiel virksomhed 80, stk. 8 kan oplyses, at bestyrelsen har givet følgende tilladelser om ledelseshverv til direktionen: Andreas Rasmussen Bankdirektør Bankdata (Bestyrelsesmedlem) Erhvervsklub KUNSTEN (Bestyrelsesmedlem) Vækst-Invest Nordjylland A/S (Bestyrelsesmedlem) Finn Øst Andersson Bankdirektør 4. juli komitéen (Formand) C. Nøhr Frandsens Familiefond (Bestyrelsesformand) Sø- & Handelsretten (Sagkyndig dommer) 6

7 7

8 Intern Revisions erklæringer Til kapitalejerne i A/S Nørresundby Bank Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nørresundby Bank for regnskabsåret 1. januar december 2013 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalbevægelser, solvensopgørelse og kapitalkrav, pengestrømsopgørelse samt noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod bankens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 8

9 Intern Revisions erklæringer Intern Revisions erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nørresundby, den 11. februar Intern Revision Ove Steen Nielsen Revisionschef 9

10 Den uafhængige revisors revisors erklæringer erklæringer Til kapitalejerne i A/S Nørresundby Bank Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nørresundby Bank for regnskabsåret 1. januar december 2013 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalbevægelser, solvensopgørelse og kapitalkrav, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for bankens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 10

11 Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 11. februar Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor 11

12 Ledelsesberetning Resultat over 100 mio. kr. Nørresundby Bank realiserede i 2013 et resultat før skat på 120,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2012 på 23,0 mio. kr. eller 23 %. Resultatet, der er det bedste siden 2007, forrenter egenkapitalen med 8,7 % og medfører en indstilling til generalforsamlingen om udlodning af udbytte på 50 % eller 23 mio. kr., svarende til en forrentning på 2,4 % p.a. De væsentligste årsager til det forbedrede resultat er et fald i omkostningerne, et mindre nedskrivningsbehov på udlån m.v. samt positive kursreguleringer. Bankens indtægter er fortsat påvirket af den generelle usikkerhed om udviklingen i konjunkturerne samt det lave renteniveau. På den baggrund er det tilfredsstillende, at bankens toplinje, som primært består af netto rente- og gebyrindtægter, er på niveau med sidste år. På udgiftssiden falder omkostningerne til lønninger m.v. og administrationsudgifter med 4 % eller 10,1 mio. kr. til 246,5 mio. kr. mod 256,6 mio. kr. i Faldet i omkostningerne er i overensstemmelse med det forventede niveau omtalt i årsrapporten for I omkostningerne for 2013 indgår endvidere engangsudgifter på ca. 4 mio. kr. i forbindelse med de gennemførte tilpasninger af afdelingsnet og medarbejderstab. Med et primært resultat (før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v.) på 158,1 mio. kr. mod 154,5 mio. kr. sidste år har banken realiseret et resultat, som ligger i den øvre ende af de tidligere udmeldte forventninger. Værdipapirmarkederne har, set over hele året, udviklet sig positivt og har resulteret i samlede kursgevinster på 22,4 mio. kr. mod 31,6 mio. kr. i Behovet for nedskrivninger på udlån m.v. har gennem hele 2013 vist en faldende tendens. De samlede nedskrivninger på udlån m.v. falder således med 28,6 mio. kr. eller 32 % til 59,6 mio. kr. mod 88,2 mio. kr. i Det opnående resultat medfører en skattebetaling på 31,6 mio. kr., hvorefter resultatet efter skat andrager 89,3 mio. kr. mod 73,5 mio. kr. i Samlet set finder ledelsen, at de resultater, der er opnået i 2013, henset til markedsforholdene og de af banken iværksatte og gennemførte tilpasninger af organisationen, kan betegnes som tilfredsstillende, hvorfor bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 50 %, svarende til 23,0 mio. kr. 12

13 Ledelsesberetning pct Udbytte 2009 *) *) *) 2013 er foreslået udbytte. I årene 2008 og 2009 var der i henhold til bankpakke 1 ikke mulighed for at udbetale udbytte Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Som lokalt forankret pengeinstitut er bankens formål at servicere og tilbyde markedsområdet rådgivning vedrørende finansielle ydelser, som primært består af ind- og udlånsprodukter samt værdipapirhandel. Indtjeningen ved disse aktiviteter aflejres typisk i regnskabsposten netto rente- og gebyrindtægter. Nettorenteindtægterne blev i 2013 på 273,6 mio. kr. mod 294,6 mio. kr. i 2012 og falder således med 21,0 mio. kr. Udviklingen i nettorenteindtægterne skal ses i sammenhæng med konjunkturforholdene, som generelt har medført en faldende efterspørgsel efter udlån samt et faldende renteniveau. Banken har derfor set over hele året realiseret renteindtægter af et gennemsnitligt lavere udlån end sidste år, ligesom der har været tale om en lavere rentemarginal. Endvidere har det faldende renteniveau medført et fald i renteindtægterne på 6,3 mio. kr. på bankens betydelige obligationsbeholdning. Nettogebyrindtægterne stiger med 12,2 mio. kr. til 139,7 mio. kr. mod 127,5 mio. kr. sidste år. Stigningen i gebyrindtægterne skyldes dels det lave renteniveau, som har medført en betydelig større interesse for at placere opsparende midler i værdipapirer, dels en positiv udvikling på aktiemarkederne. 13

14 Ledelsesberetning Mio. kr Gebyrer og provisionsindtægter Øvrige gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Lånesagsgebyrer Betalingsformidling Værdipapirhandel og depoter Kursreguleringer Til trods for en overordnet set positiv stemning på aktiemarkederne har banken realiseret et samlet fald i kursreguleringerne på 9,2 mio. kr. til i alt 22,4 mio. kr. set i forhold til sidste år, hvor banken realiserede positive kursreguleringer på 31,6 mio. kr. Baggrunden herfor er primært et kalkuleret kurstab på højtforrentede konverterbare realkreditobligationer. Det samlede kurstab på obligationer er på 3,2 mio. kr. i 2013 mod en samlet kursgevinst på obligationsbeholdningen i 2012 på 9,8 mio. kr. Det positive resultat af kursreguleringerne skal derfor tilskrives udviklingen på aktiemarkederne, som har resulteret i kursgevinster på 26,1 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. sidste år. Heraf vedrører 4,8 mio. kr. sektoraktier og 21,3 mio. kr. øvrige aktier. Handel med valuta og finansielle instrumenter m.v. har resulteret i et mindre kurstab på 0,5 mio. kr. Driftsudgifter De samlede udgifter til at drive banken (personale, administration, af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver) excl. andre driftsudgifter falder med 9,4 mio. kr. til 252,9 mio. kr. mod 262,3 mio. kr. i De samlede udgifter er nu på det laveste niveau de seneste 5 år. I ovennævnte beløb indgår i 2013 engangsudgifter på ca. 4 mio. kr. vedrørende tilpasninger af afdelingsnet og medarbejderstab. Det faldende omkostningsniveau er en direkte følge af den teknologiske udvikling på blandt andet selvbetjeningsområdet, som har resulteret i en ændret adfærd hos kunderne, som nu selv klarer langt flere forretninger via selvbetjening. Den ændrede adfærd sammenholdt med den faldende efterspørgsel - primært på udlån afledt af krisen - har endvidere i 2013 medført en reduktion i afdelingsnettet med tre afdelinger til nu 13 afdelin- 14

15 Ledelsesberetning ger, ligesom antallet af medarbejdere blev reduceret med 19. Dermed er afdelingsnettet under krisen reduceret fra 19 til 13. I samme periode er antallet af medarbejdere faldet fra 291 til 241. Mio. kr. Udgifter til personale og administration Personaleudgifter/ lønninger Øvrige administrationsudgifter Andre driftsudgifter/indskydergarantifonden Posten er et udtryk for bankens andel af sektorens udgifter til nødlidende pengeinstitutter og andrager for ,3 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. sidste år. Det ordinære bidrag til garantifonden efter den nye forsikringsbaserede model andrager 13,1 mio. kr. Det resterende beløb 2,2 mio. kr. kan primært henføres til tab i Fjordbank Mors. Bankens samlede udgifter under krisen til nødlidende pengeinstitutter samt garantiordningen beløber sig indtil videre til ca. 145 mio. kr. Den fremtidige årlige udgift til forsikringsordningen forventes at andrage godt 13 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. Den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger på udlån m.v. blev i 2013 på 59,6 mio. kr. og falder således med 32 % eller 28,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Niveauet for nedskrivninger er acceptabelt og svarer til 0,8 % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Banken vurderer løbende behovet for nedskrivninger. Vurderingerne foretages med udgangspunkt i bankens politik på området og gældende regler. Som det fremgår af bankens periodemeddelelser i 2013, har banken løbende hen over året oplevet et faldende nedskrivningsbehov. Hvorvidt dette kan tages som udtryk for en generel forbedring af kundernes økonomiske stilling, er fortsat for usikkert at udtale sig om, idet der stadig hersker en vis usikkerhed om konjunkturudviklingen. 15

16 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Det vurderes, at bankens udlånsportefølje er solid og med en passende spredning på brancher. Endvidere sikrer bankens kreditpolitik, at der løbende foretages en aktiv indsats på engagementer, der måtte udvise svaghedstegn. Branchefordeling i pct. Private Almennyttige boligselskaber Ejendomsadm. og handel Ejendomsdevelopere Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Øvrige erhverv Porteføljen af udlån med standset renteberegning andrager før nedskrivninger 112,6 mio. kr. svarende til 1,6 % af de samlede udlån og garantier. Nedskrivningerne på disse engagementer udgør 83,1 mio. kr. Bankens akkumulerede nedskrivninger andrager 343,8 mio. kr. svarende til 4,8 % af bankens udlån og garantier. Årets resultat Resultatet efter skat på 89,3 mio. kr. er det bedste siden I forhold til 2012 er der tale om en stigning på 22 %. Balancen Bankens samlede forretningsomfang (indlån inkl. pulje, udlån og garantier) andrager 13,9 mia. kr., hvilket er på niveau med Ved udgangen af året andrager bankens udlån mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Udlån stiger således med 245 mio. kr. svarende til 5 %. Efter de senere års faldende udlån er det tilfredsstillende, at der igen kan registreres en stigende efterspørgsel på udlånsprodukter. Det er primært bankens erhvervskunder, som har efterspurgt nye kreditfaciliteter, idet udlån til private er på uændret niveau. Afledt af det lave renteniveau er interessen for at placere indlånsmidler i værdipapirer øget. Bankens indlån excl. pulje falder på den baggrund med 188 mio. kr. til mio. kr. 16

17 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Likviditet På likviditetsområdet har banken en målsætning om, at indlån og egenkapital skal overstige udlånet. Med den nuværende balancesammensætning, hvor indlån er 633 mio. kr. større end udlån og en egenkapital på godt 1,4 mia. kr., har banken en betydelig likviditetsmæssig overdækning. I forhold til lovkravet er denne overdækning på 211,6 % svarende til mio. kr. I likviditetsberedskabet indgår endvidere lån på 100 mio. kr., som banken har optaget uden statsgaranti. Lånet udløber i 1. kvartal pct Mar 2012 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Juni 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Juni 2013 Sep 2013 Dec 2013 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Bankens målsætning Banken har ikke for nuværende behov for at fremskaffe yderligere likviditet og forventer heller ikke at optage likviditet i Kapitalforhold Efter henlæggelse af årets overskud når egenkapitalen op på mio. kr. Egenkapitalen består af aktiekapital på 46 mio. kr. samt overført overskud på mio. kr. De tilfredsstillende kapitalforhold medfører, at bankens solvens er på 19,0 %, ligesom kernekapitalen andrager 18,9 %. Bankens solvensbehov, som opgøres efter den såkaldte 8+ metode, andrager ultimo året 10,6 %. Tilsvarende beregning efter 8+ metoden ultimo 2012 viste et solvensbehov på 10,5 %. Banken har således en overdækning på 8,4 %-point eller 607 mio. kr., som udgør forskellen mellem det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske basiskapital (solvens). I solvensbehovet er reservation til koncentrationsrisici fuldt indregnet, uagtet Finanstilsynet generelt har accepteret, at reservation til disse risici alene kan indgå med 50 % i Der henvises i øvrigt til bankens risikorapport for 2013 på hjemmesiden 17

18 Ledelsesberetning Ledelsesberetning De robuste kapitalforhold betyder samtidig, at banken allerede nu, med fuld indregning af reservation til kapitalbevaringsbuffer og modcyklisk buffer, lever op til de nye kapitaldækningsregler jf. CRD IV direktivet, som træder i kraft den 31. marts 2014, og som gradvist indfases frem til Banken har estimeret konsekvenserne af både kapital og vægtede aktiver i relation til CRD IV direktivet. Beregninger viser, at de nye CRD IV regler vil have en marginal påvirkning på bankens kernekapitalprocent og solvensprocent. Kapitalkrav efter CRD IV reglerne % af vægtede aktiver Nørresundby Bank solvenspct. med nuværende egenkapital og vægtede aktiver Lovkrav ved fuld indfasning af buffer og nuværende interne solvensbehov Aktiekapital og reserver Bankens aktiekapital andrager uændret 46 mio. kr. ved udgangen af 2013 fordelt på stk. aktier af nom. 10 kr. Bankens vedtægter har siden bankens etablering i 1898 indeholdt en bestemmelse om stemmeretsbegrænsning gradueret efter antal aktier, således at enhver aktionær ved at eje stk. eller derover maksimalt kan opnå 11 stemmer. Disse værnsregler i vedtægterne er blevet vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen og skal ses som udtryk for, at Nørresundby Bank ønskes bevaret som et selvstændigt stærkt, lokalt pengeinstitut med en bred kreds af aktionærer til glæde for alle vores interessenter. Bankens aktier er fordelt på godt aktionærer, hvoraf langt hovedparten bor i bankens markedsområde. Generalforsamlingen gav den 8. marts 2011 bestyrelsen bemyndigelse til indtil den 8. marts 2016 at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. Selskabslovens 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet beregnede officielle kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med mere end 10 %. Erhvervelse af egne aktier udover 3 % forudsætter Finanstilsynets godkendelse. 18

19 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Kursen på bankens aktie var ved årets udgang noteret til 206. Markedsværdien af banken udgjorde således ved årsskiftet knap 950 mio. kr. Kurs Kursudvikling For at sikre større gennemsigtighed i kursdannelsen på bankens aktier har banken indgået en market-makerordning med et landsdækkende pengeinstitut. I fortegnelsen over større aktionærer er alene opført Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, Aalborg, hvis ejerandel udgør 50,2 %. Som følge af Nørresundby Banks stemmeretsbegrænsninger har Spar Nord Bank A/S 11 stemmer. Anvendelse af overskuddet, udbytte og generalforsamling Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 50 % i udbytte med baggrund i et tilfredsstillende årsregnskab. Endvidere sker indstillingen om det forhøjede udbytte med baggrund i, at banken har en kapitalstruktur, der er klar til de nye regler i CRD IV direktivet, ligesom banken ikke har optaget funding via statsgarantiordningen. Den resterende del af overskuddet foreslås henlagt til reserverne Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af bankens repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer og behandles på den årlige generalforsamling. Vedtagelse af forslag sker i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er dog kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt aktiebeløb på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, der afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. 19

20 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om selskabets opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapital. Generalforsamlingen afholdes næste gang i Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborghallen, tirsdag den 11. marts 2014 kl Usikkerhed ved indregning og måling I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen har ledelsen foretaget vurderinger og skøn af fremtidige forhold som grundlag for den regnskabsmæssige værdiansættelse af aktiver og forpligtelser på balancedagen. De udøvede skøn og vurderinger hviler på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. Det kan dog vise sig, at disse kan være behæftet med en vis usikkerhed som følge af en anden udvikling end den forventede det være sig i den omverden, som banken fungerer i, eller i forhold vedrørende kunder eller forretningsrelationer i øvrigt. Som det fremgår under afsnittet Kreditrisiko og note 1 Anvendt regnskabspraksis har banken fra og med 2007 anvendt en model udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter til beregning af gruppevise nedskrivninger. Modellen er og bliver løbende forbedret bl.a. med bedre procedure for test af modellens historiske beregninger, men der kan stadig knytte sig en vis grad af usikkerhed til beregningerne for For en række øvrige balanceposter, herunder sektoraktier, grunde og bygninger samt hensatte forpligtelser indgår der ved målingen forhold, hvortil der er knyttet en vis grad af usikkerhed. Ledelsen vurderer dog overordnet, at usikkerheden på de omtalte poster er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsrapporten. Forretningsudvikling Banken arbejder løbende med at udvikle forretningen under overskriften Den bedste udgave af Nørresundby Bank. Det er i den forbindelse vigtigt, at banken løbende forholder sig til udviklingen i markedsområdet således bankens organisatoriske set-up understøtter de strategiske målsætninger. Dette hensyn er blandt andet baggrunden for, at antallet af afdelinger over de seneste år er reduceret fra 19 til 13, ligesom antallet af medarbejdere er faldet fra 291 til

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere