Oplysninger om pengeinstituttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om pengeinstituttet"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet Nørresundby CVR-nr Tel Fax SWIFT NRSBDK24 Bestyrelse Formand Mads Hvolby Særlige kompetencer: Strategi og forretningsudvikling Regnskab og budgettering Ledelse af mellemstor virksomhed Finansiel lovgivning Næstformand Poul Søe Jeppesen Særlige kompetencer: Ledelse af større virksomhed Budgettering og ressourcestyring HR Kommunikation og markedsføring Kresten Skjødt Særlige kompetencer: Revision og regnskab Erhvervsjura Finansiering og risikostyring Ejendomme John Chr. Aasted Særlige kompetencer: Ledelse af større virksomhed Strategi og forretningsudvikling Landbrug og agroindustri Salg, eksport og IT Bo Bojer Særlige kompetencer: Afsætning og kommunikation Kreditrisici Finansiering og risikostyring Strategi Helle Rørbæk Juul Lynge Særlige kompetencer: Organisation Markedsrisici Direktion Bankdirektør Andreas Rasmussen Bankdirektør Finn Øst Andersson Kresten Skjødt, formand Mads Hvolby Beierholm Statsautoriseret Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen Revisionspartnerselskab John Chr. Aasted Voergaardvej Aalborg SV Helle Rørbæk Juul Lynge 2

3 Indhold Side 5 års Hoved- og nøgletal 4 Ledelsespåtegning 5 Ledelseshverv 6 Intern Revisions erklæringer 8 Den uafhægige revisors erklæringer 10 Ledelsesberetning 12 Årsregnskab: Resultatopgørelse incl. totalindkomstopgørelse 33 Forslag til resultatdisponering 33 Balance 34 Egenkapitalbevægelser 36 Solvensopgørelse og kapitalkrav 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noteoversigt 39 Noter 40 Repræsentantskab 73 Interne afdelinger 74 Bankens afdelinger 75 3

4 Hoved- og nøgletal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v. **) Resultat af andele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter/provision Bankpakke I **) Heraf nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Basisindtjening pr. omkostningskrone ***) 1,59 1,56 1,50 1,49 1,46 Indtjening pr. omkostningskrone 1,37 1,27 1,17 1,20 1,10 Egenkapitalforrentning før skat 8,7 7,5 4,7 6,2 3,6 Solvensprocent 19,0 17,7 17,7 16,8 16,8 Kernekapitalprocent 18,9 17,6 16,7 15,3 15,2 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,65 0,50 0,52 0,65 0,68 Antal medarbejdere - gennemsnit ***) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for A/S Nørresundby Bank. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står over for. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 11. februar Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson /Pia Foss Henriksen Økonomichef Mads Hvolby Formand Poul Søe Jeppesen næstformand Bo Bojer Helle Rørbæk Juul Lynge Kresten Skjødt John Chr. Aasted 5

6 Ledelseshverv Bestyrelse Formand Mads Hvolby Nørresundby Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Adm. indehaver, Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær I/S Nellemann Survey A/S (Bestyrelsesformand) Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE) (Direktør) Næstformand Poul Søe Jeppesen Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, Aalborg Handelsskole Erhvervsskolernes Forlag (Bestyrelsesmedlem) Blegkildekollegiet Aalborg (Bestyrelsesmedlem) Handelskollegiet Aalborg (Bestyrelsesmedlem) Aalborg Studenterkursus (Bestyrelsesmedlem) Bo Bojer Frejlev Født i Indtrådt i bestyrelsen i ** Afdelingsdirektør, Nørresundby Bank, Kastetvej Kresten Skjødt Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, statsautoriseret revisor med deponeret bestalling Netserk ApS (Direktør) Stenvest ApS (Direktør) Candorevi ApS (Direktør) Agnes & Magnus Winbergs Fond (Bestyrelsesmedlem) Jenny Dorthea og Valter Skovhus Thomsens Fond (Bestyrelsesmedlem) John Chr. Aasted Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, Aasted Consult Aalborg Svend Aage Christiansen - Hellum A/S (Bestyrelsesformand) FirstFarms A/S (Bestyrelsesmedlem) System Cleaners A/S (Bestyrelsesmedlem) Graintec A/S (Bestyrelsesmedlem) SKIOLD A/S (Bestyrelsesmedlem) Fonden Gisselfeld Kloster (Bestyrelsesmedlem) Helle Rørbæk Juul Lynge Vester Hassing Født i Indtrådt i bestyrelsen i Genvalgt i ** Bolig- og Formuechef, Nørresundby Bank, Finans * Valgt af repræsentantskabet - på valg hvert år. Vedtægtsbestemt aldersgrænse 66 år. Bestyrelsesmedlemmerne anses for uafhængige. ** Valgt af medarbejderne - på valg hvert 4. år Ingen bestyrelsesmedlemmer har påtaget sig krævende organisationsopgaver. Direktion I henhold til Lov om finansiel virksomhed 80, stk. 8 kan oplyses, at bestyrelsen har givet følgende tilladelser om ledelseshverv til direktionen: Andreas Rasmussen Bankdirektør Bankdata (Bestyrelsesmedlem) Erhvervsklub KUNSTEN (Bestyrelsesmedlem) Vækst-Invest Nordjylland A/S (Bestyrelsesmedlem) Finn Øst Andersson Bankdirektør 4. juli komitéen (Formand) C. Nøhr Frandsens Familiefond (Bestyrelsesformand) Sø- & Handelsretten (Sagkyndig dommer) 6

7 7

8 Intern Revisions erklæringer Til kapitalejerne i A/S Nørresundby Bank Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nørresundby Bank for regnskabsåret 1. januar december 2013 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalbevægelser, solvensopgørelse og kapitalkrav, pengestrømsopgørelse samt noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod bankens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 8

9 Intern Revisions erklæringer Intern Revisions erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nørresundby, den 11. februar Intern Revision Ove Steen Nielsen Revisionschef 9

10 Den uafhængige revisors revisors erklæringer erklæringer Til kapitalejerne i A/S Nørresundby Bank Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nørresundby Bank for regnskabsåret 1. januar december 2013 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalbevægelser, solvensopgørelse og kapitalkrav, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for bankens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 10

11 Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 11. februar Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor 11

12 Ledelsesberetning Resultat over 100 mio. kr. Nørresundby Bank realiserede i 2013 et resultat før skat på 120,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2012 på 23,0 mio. kr. eller 23 %. Resultatet, der er det bedste siden 2007, forrenter egenkapitalen med 8,7 % og medfører en indstilling til generalforsamlingen om udlodning af udbytte på 50 % eller 23 mio. kr., svarende til en forrentning på 2,4 % p.a. De væsentligste årsager til det forbedrede resultat er et fald i omkostningerne, et mindre nedskrivningsbehov på udlån m.v. samt positive kursreguleringer. Bankens indtægter er fortsat påvirket af den generelle usikkerhed om udviklingen i konjunkturerne samt det lave renteniveau. På den baggrund er det tilfredsstillende, at bankens toplinje, som primært består af netto rente- og gebyrindtægter, er på niveau med sidste år. På udgiftssiden falder omkostningerne til lønninger m.v. og administrationsudgifter med 4 % eller 10,1 mio. kr. til 246,5 mio. kr. mod 256,6 mio. kr. i Faldet i omkostningerne er i overensstemmelse med det forventede niveau omtalt i årsrapporten for I omkostningerne for 2013 indgår endvidere engangsudgifter på ca. 4 mio. kr. i forbindelse med de gennemførte tilpasninger af afdelingsnet og medarbejderstab. Med et primært resultat (før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v.) på 158,1 mio. kr. mod 154,5 mio. kr. sidste år har banken realiseret et resultat, som ligger i den øvre ende af de tidligere udmeldte forventninger. Værdipapirmarkederne har, set over hele året, udviklet sig positivt og har resulteret i samlede kursgevinster på 22,4 mio. kr. mod 31,6 mio. kr. i Behovet for nedskrivninger på udlån m.v. har gennem hele 2013 vist en faldende tendens. De samlede nedskrivninger på udlån m.v. falder således med 28,6 mio. kr. eller 32 % til 59,6 mio. kr. mod 88,2 mio. kr. i Det opnående resultat medfører en skattebetaling på 31,6 mio. kr., hvorefter resultatet efter skat andrager 89,3 mio. kr. mod 73,5 mio. kr. i Samlet set finder ledelsen, at de resultater, der er opnået i 2013, henset til markedsforholdene og de af banken iværksatte og gennemførte tilpasninger af organisationen, kan betegnes som tilfredsstillende, hvorfor bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 50 %, svarende til 23,0 mio. kr. 12

13 Ledelsesberetning pct Udbytte 2009 *) *) *) 2013 er foreslået udbytte. I årene 2008 og 2009 var der i henhold til bankpakke 1 ikke mulighed for at udbetale udbytte Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Som lokalt forankret pengeinstitut er bankens formål at servicere og tilbyde markedsområdet rådgivning vedrørende finansielle ydelser, som primært består af ind- og udlånsprodukter samt værdipapirhandel. Indtjeningen ved disse aktiviteter aflejres typisk i regnskabsposten netto rente- og gebyrindtægter. Nettorenteindtægterne blev i 2013 på 273,6 mio. kr. mod 294,6 mio. kr. i 2012 og falder således med 21,0 mio. kr. Udviklingen i nettorenteindtægterne skal ses i sammenhæng med konjunkturforholdene, som generelt har medført en faldende efterspørgsel efter udlån samt et faldende renteniveau. Banken har derfor set over hele året realiseret renteindtægter af et gennemsnitligt lavere udlån end sidste år, ligesom der har været tale om en lavere rentemarginal. Endvidere har det faldende renteniveau medført et fald i renteindtægterne på 6,3 mio. kr. på bankens betydelige obligationsbeholdning. Nettogebyrindtægterne stiger med 12,2 mio. kr. til 139,7 mio. kr. mod 127,5 mio. kr. sidste år. Stigningen i gebyrindtægterne skyldes dels det lave renteniveau, som har medført en betydelig større interesse for at placere opsparende midler i værdipapirer, dels en positiv udvikling på aktiemarkederne. 13

14 Ledelsesberetning Mio. kr Gebyrer og provisionsindtægter Øvrige gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Lånesagsgebyrer Betalingsformidling Værdipapirhandel og depoter Kursreguleringer Til trods for en overordnet set positiv stemning på aktiemarkederne har banken realiseret et samlet fald i kursreguleringerne på 9,2 mio. kr. til i alt 22,4 mio. kr. set i forhold til sidste år, hvor banken realiserede positive kursreguleringer på 31,6 mio. kr. Baggrunden herfor er primært et kalkuleret kurstab på højtforrentede konverterbare realkreditobligationer. Det samlede kurstab på obligationer er på 3,2 mio. kr. i 2013 mod en samlet kursgevinst på obligationsbeholdningen i 2012 på 9,8 mio. kr. Det positive resultat af kursreguleringerne skal derfor tilskrives udviklingen på aktiemarkederne, som har resulteret i kursgevinster på 26,1 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. sidste år. Heraf vedrører 4,8 mio. kr. sektoraktier og 21,3 mio. kr. øvrige aktier. Handel med valuta og finansielle instrumenter m.v. har resulteret i et mindre kurstab på 0,5 mio. kr. Driftsudgifter De samlede udgifter til at drive banken (personale, administration, af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver) excl. andre driftsudgifter falder med 9,4 mio. kr. til 252,9 mio. kr. mod 262,3 mio. kr. i De samlede udgifter er nu på det laveste niveau de seneste 5 år. I ovennævnte beløb indgår i 2013 engangsudgifter på ca. 4 mio. kr. vedrørende tilpasninger af afdelingsnet og medarbejderstab. Det faldende omkostningsniveau er en direkte følge af den teknologiske udvikling på blandt andet selvbetjeningsområdet, som har resulteret i en ændret adfærd hos kunderne, som nu selv klarer langt flere forretninger via selvbetjening. Den ændrede adfærd sammenholdt med den faldende efterspørgsel - primært på udlån afledt af krisen - har endvidere i 2013 medført en reduktion i afdelingsnettet med tre afdelinger til nu 13 afdelin- 14

15 Ledelsesberetning ger, ligesom antallet af medarbejdere blev reduceret med 19. Dermed er afdelingsnettet under krisen reduceret fra 19 til 13. I samme periode er antallet af medarbejdere faldet fra 291 til 241. Mio. kr. Udgifter til personale og administration Personaleudgifter/ lønninger Øvrige administrationsudgifter Andre driftsudgifter/indskydergarantifonden Posten er et udtryk for bankens andel af sektorens udgifter til nødlidende pengeinstitutter og andrager for ,3 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. sidste år. Det ordinære bidrag til garantifonden efter den nye forsikringsbaserede model andrager 13,1 mio. kr. Det resterende beløb 2,2 mio. kr. kan primært henføres til tab i Fjordbank Mors. Bankens samlede udgifter under krisen til nødlidende pengeinstitutter samt garantiordningen beløber sig indtil videre til ca. 145 mio. kr. Den fremtidige årlige udgift til forsikringsordningen forventes at andrage godt 13 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. Den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger på udlån m.v. blev i 2013 på 59,6 mio. kr. og falder således med 32 % eller 28,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Niveauet for nedskrivninger er acceptabelt og svarer til 0,8 % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Banken vurderer løbende behovet for nedskrivninger. Vurderingerne foretages med udgangspunkt i bankens politik på området og gældende regler. Som det fremgår af bankens periodemeddelelser i 2013, har banken løbende hen over året oplevet et faldende nedskrivningsbehov. Hvorvidt dette kan tages som udtryk for en generel forbedring af kundernes økonomiske stilling, er fortsat for usikkert at udtale sig om, idet der stadig hersker en vis usikkerhed om konjunkturudviklingen. 15

16 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Det vurderes, at bankens udlånsportefølje er solid og med en passende spredning på brancher. Endvidere sikrer bankens kreditpolitik, at der løbende foretages en aktiv indsats på engagementer, der måtte udvise svaghedstegn. Branchefordeling i pct. Private Almennyttige boligselskaber Ejendomsadm. og handel Ejendomsdevelopere Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Øvrige erhverv Porteføljen af udlån med standset renteberegning andrager før nedskrivninger 112,6 mio. kr. svarende til 1,6 % af de samlede udlån og garantier. Nedskrivningerne på disse engagementer udgør 83,1 mio. kr. Bankens akkumulerede nedskrivninger andrager 343,8 mio. kr. svarende til 4,8 % af bankens udlån og garantier. Årets resultat Resultatet efter skat på 89,3 mio. kr. er det bedste siden I forhold til 2012 er der tale om en stigning på 22 %. Balancen Bankens samlede forretningsomfang (indlån inkl. pulje, udlån og garantier) andrager 13,9 mia. kr., hvilket er på niveau med Ved udgangen af året andrager bankens udlån mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Udlån stiger således med 245 mio. kr. svarende til 5 %. Efter de senere års faldende udlån er det tilfredsstillende, at der igen kan registreres en stigende efterspørgsel på udlånsprodukter. Det er primært bankens erhvervskunder, som har efterspurgt nye kreditfaciliteter, idet udlån til private er på uændret niveau. Afledt af det lave renteniveau er interessen for at placere indlånsmidler i værdipapirer øget. Bankens indlån excl. pulje falder på den baggrund med 188 mio. kr. til mio. kr. 16

17 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Likviditet På likviditetsområdet har banken en målsætning om, at indlån og egenkapital skal overstige udlånet. Med den nuværende balancesammensætning, hvor indlån er 633 mio. kr. større end udlån og en egenkapital på godt 1,4 mia. kr., har banken en betydelig likviditetsmæssig overdækning. I forhold til lovkravet er denne overdækning på 211,6 % svarende til mio. kr. I likviditetsberedskabet indgår endvidere lån på 100 mio. kr., som banken har optaget uden statsgaranti. Lånet udløber i 1. kvartal pct Mar 2012 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Juni 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Juni 2013 Sep 2013 Dec 2013 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Bankens målsætning Banken har ikke for nuværende behov for at fremskaffe yderligere likviditet og forventer heller ikke at optage likviditet i Kapitalforhold Efter henlæggelse af årets overskud når egenkapitalen op på mio. kr. Egenkapitalen består af aktiekapital på 46 mio. kr. samt overført overskud på mio. kr. De tilfredsstillende kapitalforhold medfører, at bankens solvens er på 19,0 %, ligesom kernekapitalen andrager 18,9 %. Bankens solvensbehov, som opgøres efter den såkaldte 8+ metode, andrager ultimo året 10,6 %. Tilsvarende beregning efter 8+ metoden ultimo 2012 viste et solvensbehov på 10,5 %. Banken har således en overdækning på 8,4 %-point eller 607 mio. kr., som udgør forskellen mellem det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske basiskapital (solvens). I solvensbehovet er reservation til koncentrationsrisici fuldt indregnet, uagtet Finanstilsynet generelt har accepteret, at reservation til disse risici alene kan indgå med 50 % i Der henvises i øvrigt til bankens risikorapport for 2013 på hjemmesiden 17

18 Ledelsesberetning Ledelsesberetning De robuste kapitalforhold betyder samtidig, at banken allerede nu, med fuld indregning af reservation til kapitalbevaringsbuffer og modcyklisk buffer, lever op til de nye kapitaldækningsregler jf. CRD IV direktivet, som træder i kraft den 31. marts 2014, og som gradvist indfases frem til Banken har estimeret konsekvenserne af både kapital og vægtede aktiver i relation til CRD IV direktivet. Beregninger viser, at de nye CRD IV regler vil have en marginal påvirkning på bankens kernekapitalprocent og solvensprocent. Kapitalkrav efter CRD IV reglerne % af vægtede aktiver Nørresundby Bank solvenspct. med nuværende egenkapital og vægtede aktiver Lovkrav ved fuld indfasning af buffer og nuværende interne solvensbehov Aktiekapital og reserver Bankens aktiekapital andrager uændret 46 mio. kr. ved udgangen af 2013 fordelt på stk. aktier af nom. 10 kr. Bankens vedtægter har siden bankens etablering i 1898 indeholdt en bestemmelse om stemmeretsbegrænsning gradueret efter antal aktier, således at enhver aktionær ved at eje stk. eller derover maksimalt kan opnå 11 stemmer. Disse værnsregler i vedtægterne er blevet vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen og skal ses som udtryk for, at Nørresundby Bank ønskes bevaret som et selvstændigt stærkt, lokalt pengeinstitut med en bred kreds af aktionærer til glæde for alle vores interessenter. Bankens aktier er fordelt på godt aktionærer, hvoraf langt hovedparten bor i bankens markedsområde. Generalforsamlingen gav den 8. marts 2011 bestyrelsen bemyndigelse til indtil den 8. marts 2016 at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. Selskabslovens 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet beregnede officielle kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med mere end 10 %. Erhvervelse af egne aktier udover 3 % forudsætter Finanstilsynets godkendelse. 18

19 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Kursen på bankens aktie var ved årets udgang noteret til 206. Markedsværdien af banken udgjorde således ved årsskiftet knap 950 mio. kr. Kurs Kursudvikling For at sikre større gennemsigtighed i kursdannelsen på bankens aktier har banken indgået en market-makerordning med et landsdækkende pengeinstitut. I fortegnelsen over større aktionærer er alene opført Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, Aalborg, hvis ejerandel udgør 50,2 %. Som følge af Nørresundby Banks stemmeretsbegrænsninger har Spar Nord Bank A/S 11 stemmer. Anvendelse af overskuddet, udbytte og generalforsamling Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 50 % i udbytte med baggrund i et tilfredsstillende årsregnskab. Endvidere sker indstillingen om det forhøjede udbytte med baggrund i, at banken har en kapitalstruktur, der er klar til de nye regler i CRD IV direktivet, ligesom banken ikke har optaget funding via statsgarantiordningen. Den resterende del af overskuddet foreslås henlagt til reserverne Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af bankens repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer og behandles på den årlige generalforsamling. Vedtagelse af forslag sker i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er dog kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt aktiebeløb på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, der afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. 19

20 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om selskabets opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapital. Generalforsamlingen afholdes næste gang i Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborghallen, tirsdag den 11. marts 2014 kl Usikkerhed ved indregning og måling I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen har ledelsen foretaget vurderinger og skøn af fremtidige forhold som grundlag for den regnskabsmæssige værdiansættelse af aktiver og forpligtelser på balancedagen. De udøvede skøn og vurderinger hviler på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. Det kan dog vise sig, at disse kan være behæftet med en vis usikkerhed som følge af en anden udvikling end den forventede det være sig i den omverden, som banken fungerer i, eller i forhold vedrørende kunder eller forretningsrelationer i øvrigt. Som det fremgår under afsnittet Kreditrisiko og note 1 Anvendt regnskabspraksis har banken fra og med 2007 anvendt en model udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter til beregning af gruppevise nedskrivninger. Modellen er og bliver løbende forbedret bl.a. med bedre procedure for test af modellens historiske beregninger, men der kan stadig knytte sig en vis grad af usikkerhed til beregningerne for For en række øvrige balanceposter, herunder sektoraktier, grunde og bygninger samt hensatte forpligtelser indgår der ved målingen forhold, hvortil der er knyttet en vis grad af usikkerhed. Ledelsen vurderer dog overordnet, at usikkerheden på de omtalte poster er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsrapporten. Forretningsudvikling Banken arbejder løbende med at udvikle forretningen under overskriften Den bedste udgave af Nørresundby Bank. Det er i den forbindelse vigtigt, at banken løbende forholder sig til udviklingen i markedsområdet således bankens organisatoriske set-up understøtter de strategiske målsætninger. Dette hensyn er blandt andet baggrunden for, at antallet af afdelinger over de seneste år er reduceret fra 19 til 13, ligesom antallet af medarbejdere er faldet fra 291 til

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Årsrapport 2012. - en ordentlig bank

Årsrapport 2012. - en ordentlig bank Årsrapport 2012 - en ordentlig bank Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere