Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne"

Transkript

1 BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren ved udrykning til blinde alarmer. Forsvarsministeren meddeler gebyrets størrelse og fastsætter nærmere regler om opkrævning m.v. 25, stk. 1 Beredskabsplan Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. 25, stk. 3 Revidering af planer Planen for beredskabet skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt. Det skal dog ske mindst én gang i hver kommunale valgperiode. 25, stk. 4 Indsende planer Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen. 51, stk. 3 Frivillige Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af frivillige i kommunens beredskab. 51 a, stk. 2 Ungdomsbrandkorps Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af medlemmer af ungdomsbrandkorps. Lov om beskyttelsesrum 1, stk. 1 Offentlige beskyttelsesrum Kommunalbestyrelsen varetager opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum. 2 Påbud Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der i nye bygninger og anlæg skal opføres offentlige beskyttelsesrum. 1 / 17

2 3 Andre formål Offentlige beskyttelsesrum kan anvendes til andre formål. 4, stk. 1 Sikringsrum Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der skal opføres sikringsrum i nye bygninger. Dog gælder visse undtagelser i nr , stk. 2 Sikringsrum i undtagne bygninger 4a, stk. 1 Indbetaling til kommunal beskyttelsesrumspulje 4a, stk. 2 Anvendelse af midler i beskyttelsesrumspulje Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der i visse af de undtagne bygninger omfattede af stk. 1, nr. 2 eller 3, alligevel skal opføres sikringsrum. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et påbud om opførelse af et sikringsrum kan opfyldes ved indbetaling til en kommunal beskyttelsesrumspulje. Midlerne i en beskyttelsesrumspulje anvendes efter kommunalbestyrelsens nærmere beslutning til opførelse af offentlige beskyttelsesrum og til tilskud til opførelse af sikringsrum. 6 Andre formål Sikringsrum kan anvendes til andre formål. 7, stk. 1 Murgennembrydninger Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der fra kælderen i en bygning, hvori der opføres offentlige beskyttelsesrum eller sikringsrum, skal være adgang til kælderen i en eventuel tilstødende bygning ved gennembrydning af kældermurene mellem bygningerne. 10 Begrænsninger i antallet af personer i beskyttelsesrum Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at antallet af tilstedeværende i en bygning, der skal benyttes til forsamlingslokale under krise eller krig, skal begrænses. 11, stk. 1 Afholdelse af udgifter Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til offentlige beskyttelsesrum, jf. dog 4a 11, stk. 2 Erstatning til ejer Ejeren af en bygning eller et anlæg, hvori der er indrettet offentlige beskyttelsesrum, har ret til erstatning for det 2 / 17

3 tab, ejeren lider ved, at rummene tager i brug som beskyttelsesrum. Udgiften afholdes af kommunalbestyrelsen. 13, stk. 1 Lån Hvis ejeren ikke er i stand til at afholde udgifterne til klargøring af sikringsrum til beskyttelsesrum, kan kommunalbestyrelsen yde lån hertil. 13, stk. 2 Tilskud Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til klargøring af sikringsrum til beskyttelsesrum, hvis ejeren økonomiske forhold er af en sådan karakter, at tilbagebetaling af et lån ikke vil være muligt eller vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder. 15 Tilsyn Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at de foranstaltninger, der er påbudt i medfør af loven eller i forskrifter, der er udfærdiget i medfør af loven, bliver gennemført. 19, stk. 1 Beskyttelsesrum opført før 1. januar , stk. 3 Fjernelse af betondækningsgrave Kommunalbestyrelsen varetager vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum, der er opført før 1. januar Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fjernelse af betondækningsgrave. 20, stk. 2 Nedlæggelse af sikringsrum Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der skal opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder 1, stk. 1 Lovpligtigt skorstensfejerarbejde Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes borgerne. 1, stk. 2 Tilrettelæggelse Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes pligten efter stk. 1 3 / 17

4 nærmere skal tilrettelægges. Der kan træffes aftaler om samarbejde mellem flere kommuner. 10, stk. 1 Brandpræventivt tilsyn Kommunalbestyrelsen fører det brandpræventive tilsyn. Kommunalbestyrelsen skal gives meddelelse, hvis skorstensfejeren bliver opmærksom på, at skorstenene, ildsteder og røg-rørstykker er behæftet med mangler, der bevirker særlig brandfare. 10, stk. 2 Ulovlige forhold Kommunalbestyrelsen skal gives meddelelse, hvis skorstensfejeren bliver opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og skorstene i bygningsreglementet. 14, stk. 1 Gebyr Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Gebyrerne kan opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Havmiljøloven 35, stk. 1 Forureningsbekæmpelse Kommunalbestyrelsen forestår sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne i tilfælde af olie- eller kemikalieudslip. 35, stk. 2 Beredskabsplan Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en beredskabsplan i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen. 35, stk. 3 Pålæg om udarbejdelse af beredskabsplan Kommunalbestyrelsen kan pålægge havnebestyrelsen at udarbejde en beredskabsplan for bekæmpelse af forurening i havnen og for at drage omsorg for, at det nødvendige materiel er til rådighed. 35, stk. 4 Underretning Kommunalbestyrelsen underretter miljøministeren og forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse. 4 / 17

5 Fyrværkeriloven 1, stk. 1 Tilladelse (bemyndiget af Sikkerhedsstyrelsen) 1, stk. 2 Tilladelse gives som godkendelse 1, stk. 4 Undersøgelse forud for godkendelse Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke fremstilles, herunder monteres, eller indføres uden tilladelse af Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger dertil. Tilladelse efter stk. 1 gives som en godkendelse til den, der fremstiller, herunder monterer, eller indfører fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Til brug ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse efter stk. 1 kan forlanges en teknisk undersøgelse af fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler. Udgifterne hertil afholdes af ansøgeren. 2, stk. 1 Tilladelse Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares, overdrages, erhverves eller anvendes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 2, stk. 2 Tilladelse Placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 2a, stk. 4 Videreføre tilladelse på trods af konkursbehandling eller likvidation 2a, stk. 5 Tilbagekalde tilladelse/godkendelse Den myndighed, der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, kan dog efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden eller erhvervet. Den myndighed, der har meddelt en godkendelse efter 1, stk. 2, jf. stk. 1, en tilladelse til at opbevare eller overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. 2, stk. 1, en tilladelse til at erhverve fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. 2, stk. 1, eller en godkendelse som festfyrværker, jf. 3, stk. 1, nr. 5, kan tilbagekalde godkendelsen eller tilladelsen, hvis der foreligger grov eller gentagen 5 / 17

6 overtrædelse af denne lov, af regler udstedt i medfør af denne lov eller af vilkår for godkendelsen eller tilladelsen, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller erhvervet. 3a. stk. 2 Tilsyn Kommunalbestyrelsen fører kontrol og tilsyn med placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, samt med overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 3b, stk. 1 Nedlægge forbud Såfremt udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet, kan Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod udnyttelse af godkendelsen eller tilladelsen, indtil faren er afhjulpet. 3b, stk. 2 Pligt til at indbringe for domstolene på begæring 4, stk. 1 Tilsyn: Ret til adgang og prøveudtagning Forbud mod udnyttelse af en tilladelse til fremstilling og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler meddelt efter stk. 1 skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, herunder monterer, indfører, opbevarer eller forhandler fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og kan i forbindelse hermed udtage prøver af fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler. Den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, afholder omkostningerne ved prøveudtagningen 6 / 17

7 4, stk. 2 Godtgøre og opkræve indkøbspris 4, stk. 3 Tilsyn: Teknisk undersøgelse af udtaget prøve Opkræve betaling for eksterne teknisk undersøgelser 4, stk. 4 Tilsyn: Kræve oplysninger fra indehavere af tilladelse, der er undtaget kravene i 2, stk , stk. 2 Ret til at modtage orientering fra andre myndigheder Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (bkg ) Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdra- I tilfælde, hvor prøveudtagningen i medfør af stk. 1 sker hos andre end den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, godtgør Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen indkøbsprisen og opkræver beløbet hos den, der fremstiller eller indfører fyrværkeriartikler eller pyrotekniske artikler. Der kan foretages en teknisk undersøgelse af prøver udtaget i medfør af stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen kan kræve omkostningerne ved eksterne tekniske undersøgelser, herunder omkostningerne til transport, refunderet af den, som har fået meddelt et påbud eller et forbud. Indehaveren af en tilladelse eller godkendelse til at fremstille, herunder montere, indføre, opbevare, overdrage, erhverve eller anvende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler samt forhandlere af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, som efter 2, stk. 5, er undtaget fra kravet om tilladelse i 2, stk. 1, har efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen pligt til at give alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen De i stk. 1 nævnte offentlige myndigheder skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når de fremstiller og opbevarer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Bekendtgørelsen vedrører alene Sikkerhedsstyrelsens beføjelser. 7 / 17

8 gelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (bkg ) 11 Ret til at modtage orientering Offentlige myndigheder, der er undtaget fra krav om tilladelser og godkendelser efter denne bekendtgørelse i medfør af 2, skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når de fremstiller fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens 6, stk , stk. 1 Tilladelse Placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 12, stk. 2 Stedlig kompetence Tilladelsens indhold Tilladelse efter stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fremstillingen finder sted. Tilladelse meddeles efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen og meddeles som en generel tilladelse. 13, stk. 1 Tilladelse Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. dog stk , stk. 3 Ret til at modtage meddelelse I tilfælde, hvor stk. 2, nr. 2, finder anvendelse, skal opbevaringen af fyrværkeriet anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted. Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, opbevaringen påbegyndes. 14, stk. 1 Stedlig kompetence Tilladelse efter 13, stk. 1, gives af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted. 14, stk. 2 Tilladelse samt pligt til at indhente udtalelse Tilladelse efter 13, stk. 1, til opbevaring af en samlet mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der gør, at opbevaringen omfattes af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kon- 8 / 17

9 trol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, meddeles af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen. 15, stk. 2 Tilladelsens indhold Tilladelse efter 13, stk. 1, til opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler meddeles som tilladelse for perioden fra den 24. november til og med 1. februar det følgende år. Der kan dog meddeles tilladelse til opbevaring af helårsfyrværkeri hele året. 16 Ret til at modtage meddelelse Offentlige myndigheder, der er undtaget fra krav om tilladelser og godkendelser efter denne bekendtgørelse i medfør af 2, skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når de opbevarer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens 6, stk Tilladelse Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke overdrages uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens 2, stk , stk. 1 Stedlig kompetence Tilladelsens indhold Tilladelse til overdragelse af professionelt fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i kategorien P2, jf. 22, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren har forretningssted eller i mangel heraf, hvor ansøgeren har bopæl. Tilladelse meddeles som generel tilladelse. 23, stk. 2 Stedlig kompetence Hvis ansøgeren ikke har forretningssted eller bopæl i Danmark, meddeles tilladelsen af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor overdragelsen skal finde sted. 31, stk. 1 Tilladelse Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke erhverves uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens 2, stk , stk. 1 Stedlig kompetence Tilladelse til erhvervelse af fyrværkeri 9 / 17

10 eller andre pyrotekniske artikler omfattet af kategorien P2, jf. 31, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren har forretningssted, eller i mangel heraf, hvor ansøgeren har bopæl. Tilladelse meddeles som generel tilladelse i overensstemmelse med, hvad der følger af stk , stk. 2 Stedlig kompetence Hvis ansøgeren ikke har forretningssted eller bopæl i Danmark, meddeles tilladelsen af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor overdragelsen skal finde sted. 33, stk. 1 Tilladelse Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens 2, stk , stk. 1 Tilladelse Tilladelse efter 33, stk. 1, til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet og de andre pyrotekniske artikler skal anvendes. 42 Forbyde eller sætte vilkår for anvendelse i et bestemt område Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset geografisk område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre særlige forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand eller anden skade. 44, stk. 1 Ret til at modtage anmeldelse Anvendelse i henhold til 43, stk. 3 og 4, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet ønskes anvendt. 44, stk. 2 Frist til at modtage anmeldelse Anmeldelse af anvendelse i henhold til 43, stk. 3, skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, fyrværkeriet ønskes anvendt. 10 / 17

11 44, stk. 3 Anmeldelse af anvendelse i henhold til 43, stk. 4, skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, fyrværkeriet ønskes anvendt første gang. 48 Indhold af tilladelse Ved anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ikke er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, stiller kommunalbestyrelsen de nærmere vilkår for anvendelsen efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen. 52 Tilladelse til luftbomber med større diameter end 200 mm Der må ikke anvendes luftbomber med større diameter end 200 mm eller cylinderbomber, der vejer over 4 kg, medmindre kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen, giver tilladelse hertil. 59 Indhold af tilladelser Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse samt vilkår med henblik på at sikre overholdelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller denne bekendtgørelse. 62, stk. 1 Pligt til at kvittere for ansøgning Indhold af kvittering Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til opbevaring efter 13, stk. 1, til erhvervelse efter 31, stk. 1, eller til anvendelse efter 33, stk. 1. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om klagemulighed, om de i stk. 2-4 nævnte sagsbehandlingsfrister og de i stk. 5 og 6 nævnte forhold 62, stk. 2 Frist for afgørelse Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til opbevaring efter 13, stk. 1, senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. 15, stk. 1, og / 17

12 62, stk. 3 Frist for afgørelse Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til erhvervelse efter 31, stk. 1, senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. 32, stk. 3 og 4. 62, stk. 4 Frist for afgørelse Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til anvendelse efter 33, stk. 1, senest 14 dage efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation jf , stk. 5 Frist for afgørelse Fristen i stk. 2 og stk. 3 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen skal inden udløbet af fristen begrunde forlængelsen over for ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelse vil blive truffet. 64, stk. 1 Indhente oplysninger Som dokumentation for at kravet i 63, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen, efter samtykke fra ansøgeren, indhente oplysninger fra kriminalregistret. Der kan herunder indhentes oplysninger om afgørelser, hvor der er idømt eller vedtaget en bøde på kr. eller derover. 64, stk. 2 Indbringelse for domstolene på begæring af myndighed 65, stk. 2 Tilladelse til midlertidig videreførelse ved bortfald som følge af konkurs eller likvidation Nægtelse af godkendelse efter 7, stk. 1, eller tilladelse efter 13, stk. 1, eller 22, stk. 1, begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i 63, stk. 1, nr. 1, skal på begæring af ansøgeren eller af myndigheden indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former, jf. lovens 2 a, stk. 2. Den myndighed, der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, kan dog efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden eller erhvervet. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 12 / 17

13 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge denne periode således, at virksomheden eller erhvervet kan videreføres i op til et år i alt, jf. lovens 2a, stk , stk. 3 Tilladelse kan tilbagekaldes Den myndighed, der har meddelt en virksomhedsgodkendelse, jf. 7, stk. 1, en tilladelse til placering, indretning og brug af virksomheder eller steder, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, efter 12, stk. 1, en tilladelse til opbevaring jf. 13, stk. 1, en tilladelse til overdragelse, jf. 22, stk. 1, eller en tilladelse til erhvervelse, jf. 31, stk. 1, kan tilbagekalde godkendelsen eller tilladelsen, hvis der foreligger grov eller gentagen overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, af regler udstedt i medfør af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller af vilkår for godkendelsen, jf. lovens 2a, stk. 5, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller erhvervet. Tilbagekaldelsen kan ske for en periode på mellem 1 og 5 år. 66, stk. 2 Tilladelse kan ændres Under samme betingelser, som nævnt stk. 1, kan en godkendelse eller tilladelse eller vilkår for en godkendelse eller tilladelse ændres. 66, stk. 4 Ophæve tilbagekaldelse eller ændring efter ansøgning Tilbagekaldelse af en godkendelse eller tilladelse, jf. stk. 1, og ændring af et vilkår fastsat i medfør af stk. 2, kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelse om tilbagekaldelse eller ændring af vilkår for en tilladelse. 68, stk. 1 Tilsyn Kommunalbestyrelsen fører kontrol og tilsyn med: 1) Overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 2) Placering, indretning og brug af virksomheder og steder udenfor detailleddet, hvor der opbevares eller 13 / 17

14 fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens 3 a, stk , stk. 2 Kræve dokumentation Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid kræve, at den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeri, fremlægger dokumentation for, at artiklerne er transportklassificeret korrekt i henhold til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). 68, stk. 4 Opkrævning Udgifter til dokumentation og gennemførelse af prøvninger, jf. stk. 3, afholdes af den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeri. 69 Tilsyn: Adgang uden retskendelse Kontrol og tilsyn efter 67 og 68 kan udføres hos alle, der har været et led i afsætningen, og Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører, opbevarer eller overdrager fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens 4, stk , stk. 1 Ret til at kræve oplysninger Indehaveren af en tilladelse eller godkendelse til at fremstille, indføre, opbevare, overdrage, erhverve eller anvende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler samt forhandlere af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, som er undtaget fra kravet om tilladelse efter 22, stk. 2, har efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen pligt til at give alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen, jf. 67 og 68, jf. lovens 4, stk , stk. 2 Ret til at modtage indberetning Indehaveren af en godkendelse eller tilladelse meddelt efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller denne bekendtgørelse, har endvidere af egen drift pligt til at indberette til den myndighed der har meddelt 14 / 17

15 godkendelsen eller tilladelsen, om ændringer i de oplysninger, der er givet i forbindelse med udstedelsen. 71, stk. 2 Påbud Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om: 1) Overholdelse af vilkår for en tilladelse, jf ) Bedre skiltning på udsalgssteder, jf. 25, stk. 3 3) Overholdelse af kravene i bilag 1. 72, stk. 1 Forbud indtil fare er afhjulpet Såfremt udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet, kan Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod udnyttelse af godkendelsen eller tilladelsen, indtil faren er afhjulpet, jf. lovens 3 b, stk , stk. 2 Indbringelse for domstolene Forbud meddelt i medfør af stk. 1 har virkning straks. Forbud mod udnyttelse af en tilladelse til fremstilling og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler meddelt efter stk. 1 skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen. 73, stk. 1 Tilsyn hvert andet år Påbud om afhjælpning Kommunalbestyrelsens tilsyn i henhold til 68, stk. 1, nr. 2, skal udføres mindst hvert andet år. Såfremt der ved tilsynet konstateres en væsentlig mangel, der skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet, skal der foretages fornyet tilsyn inden et år. Er manglen af mindre betydning, kan der gives påbud om afhjælpning af manglen inden for en nærmere fastsat frist. Efter fristens udløb og senest ved næste tilsyn fører kommunalbestyrelsen kontrol med, at påbuddet er efterkommet. 73, stk. 2 Indsende beretning til Sikker- Kommunalbestyrelsen indsender 15 / 17

16 hedsstyrelsen hvert år en beretning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn udført i henhold til 68, stk. 1, nr. 2. Beretningen skal indeholde oplysninger om antal af virksomheder og lokaliteter i kommunen, der er omfattet af kontrolforpligtelse i henhold til 68, stk. 1, nr. 2, antallet af virksomheder, der var kontrolpligtige det pågældende år, antallet af gennemførte kontroller fordelt på virksomheder samt oplysninger om antallet af meddelte påbud og forbud i henhold til 71, stk. 2, og 72, stk. 1. Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer (bkg ) 23, stk. 1 Kræve legitimation Festfyrværkere skal ved enhver anvendelse af professionelt fyrværkeri medbringe billedlegitimation, som skal forevises på kommunalbestyrelsens forlangende. 23, stk. 2 Kræve legitimation Festfyrværkere skal ved anvendelse af konsumfyrværkeri uden for perioden 1. december til 5. januar forevise billedlegitimation, som skal forevises på kommunalbestyrelsens forlangende. Bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker (bkg ) 12, stk. 2 Kræve legitimation Festfyrværkere skal ved enhver anvendelse af professionelt fyrværkeri medbringe billedlegitimation, som skal forevises på kommunalbestyrelsens forlangende. 12, stk. 3 Kræve legitimation Festfyrværkere skal ved enhver anvendelse af konsumfyrværkeri uden for perioden 1. december til 5. januar 16 / 17

17 17 / 17 medbringe billedlegitimation, som skal forevises på kommunalbestyrelsens forlangende.

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 1, stk. 4 og 6, 2, stk. 5, 3, nr. 1-7 og nr. 9-13,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008 4. juli 2008. Nr. 729. Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 1, stk. 4 og 6, 2, stk. 5, 3, nr. 1-7 og nr. 9-13, 3a, stk.

Læs mere

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Dagens program Velkomst Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/ Pernille Enoch, Sikkerhedsstyrelsen Pause Tilsyn i detailleddet v/ Hans Larsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 1424 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Sikkerhedsstyrelsen j.nr. 644-33-00017 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2011

Temadag for beredskaberne 2011 Temadag for beredskaberne 2011 Pernille Enoch pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Opbevaring af fyrværkeri i detailleddet Markedskontrol Spørgsmål Eksempel på anmeldelse Fejl på anmeldelsesskema

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2010

Temadag for beredskaberne 2010 Temadag for beredskaberne 2010 Pernille Petersen pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Hvem må sælge fyrværkeri Opbevaringsperioder Typer af salgssteder Opbevaring af fyrværkeri El-tilsyn med fyrværkeriudsalgssteder

Læs mere

Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) Side 1 af 16 Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler BEK nr 1061 af 10/11/2005 (Gældende) LOV Nr. 193 af 24/05/1972 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler Beredskab Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler 2 INDHOLD Information... 4 Skorstensfejning... 4 Betaling... 4 Skorstensfejerområder... 5 Skorstensbrand... 5 Skorstensfejerens opgaver... 6

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland 1 Udkast Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland I medfør af 6a, 6 c og 7 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov

Læs mere

Temadage for landets beredskaber

Temadage for landets beredskaber Temadage for landets beredskaber Hvad er det? Og hvordan har den indvirkning på programmet i dag? Program for i dag Regler for anvendelse af professionelt fyrværkeri Pyroteknik, det grundlæggende Professionelt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Informationsmøde Fyrværkeriimportører. Lone Brose og Charlotte Kryger Sikkerhedsstyrelsen 15. april 2010

Informationsmøde Fyrværkeriimportører. Lone Brose og Charlotte Kryger Sikkerhedsstyrelsen 15. april 2010 Informationsmøde Fyrværkeriimportører Lone Brose og Charlotte Kryger Sikkerhedsstyrelsen 15. april 2010 Dagsorden Resultater fra markedskontrol 2009 Planer for markedsovervågning 2010 Det pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Fyrværkeri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Historisk Udskrevet: 15.3.2017 Indholdsfortegnelse 1.Overblik og tjekliste 3 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Den 22. februar 2008 EM 2008/xx Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg I medfør 1, 4 og 13, stk. 2-4, i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1) BEK nr 844 af 30/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00133 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere