EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV"

Transkript

1 JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV NYE REGLER OM HÅNDTERING AF MEDARBEJDERES SYGDOM FRADRAG FOR TAB PÅ DEBITORER I FORBINDELSE MED KONKURS

2 Nicolai Horten Partner Afdelingsleder Leder Velkommen til årets sidste nummer af Corporate Newsletter. På lovgivningsområdet har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udmeldt, at dele af den nye selskabslov forventes at træde i kraft den 18. januar Du kan på side 4 få et overordnet indblik i, hvilke dele af selskabsloven, der er tale om. Derudover kan du på side 5 læse nærmere om de ændrede regler for selskabers selskabsloven medfører for ejeraftaler det vil sige for aktionær- og anpartshaveroverenskomster. Som tidligere nævnt blev tinglysningen i september måned gjort digital. Læs om status for inkorporering af den digitale tinglysning her i bladet på side 14. Hos Horten er der også sket nyt. Vore gamle lokaler Ved Stranden er efter 11 år blevet skiftet ud med en dejlig og meget anvendelig ny bygning i Tuborg Havn. Flytningen er vel overstået, og vi er glade for nu at kunne byde jer velkommen i vore lokaler på Philip Heymans Allé 7 i Hellerup. så alle vinduer vender mod nord. Det giver et optimalt arbejdslys og reducerer samtidig behovet for nedkøling. Lys og varme slukkes automatisk, hvis der ikke er aktivitet på etagerne og kontorerne. Alt sammen tiltag, der er medvirkende til, at bygningens energiforbrug ligger 10 % under gældende energikrav. Selvom vi allerede fylder vores lokaler godt ud, byder vi selvfølgelig stadig løbende nye advokater og partnere velkommen. Claus Bennetsen optaget som partner den 1. oktober Claus Bennetsen har og andre større aktiver som f.eks. vindmøller. Du er i øvrigt altid velkommen til at besøge vores hjemmeside, som løbende opdateres med nyheder. Vores nye domicil er tegnet af arkitekterne 3xN og bygget af Carlsberg Ejendomme med Pension Danmark som ejer og Horten som langtidslejer. Domicilet er derfor tilpasset vores ønsker om en miljørigtig bygning. Som eksempel er huset bygget, Vi ønsker alle vore læsere en glædelig jul og et godt nytår - og rigtig god læselyst! Nicolai Horten, leder af Corporate/Commercial Corporate Newsletter udgives af: Advokataktieselskabet Horten Philip Heymans Allé 7 Box 191, 2900 Hellerup Tlf: Fax: Mail: Web: Ansvarshavende redaktør: Søren Hornbæk Svendsen, Medredaktør: Anne Jacobsen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsbrev kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstæn- SIDE 02 CORPORATE NEWSLETTER/LEDER Horten Corporate Newsletter produceres af Up-Site. Redaktionen af dette nummer er afsluttet 3. december Titel: Corporate Newsletter ISSN: (papirform) ISSN: (online) X

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Delvis ikrafttræden af ny selskabslov Side 5 Den nye selskabslov, som træder i kraft næste år, lemper forbuddet mod, at et aktie- eller anpartssel- Side 6 Corporate Fokus: Ejeraftaler efter den nye selskabslov Den nye selskabslov bringer væsentlige ændringer af ejeraftaler. Side 8 Den ansvarlige direktør og eneejer af et selskab pålagt personligt ansvar for kundes tab Dom fra Venstre Landsret Side 9 Fradrag for tab på debitorer i forbindelse med konkurs Tabsfradrag i skattemæssige og momsmæssige henseender. Side 10 Ny EF-dom om tilgift og markedsføring EF-Domstolen sår tvivl om lovligheden af de danske forbud mod købsbetingede præmiekonkurrencer og rabatkuponer. Side 12 Nye regler for skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Udbyttebegrænsninger er bortfaldet og ejerskabskrav er indført. Side 14 Den digitale tinglysning i praksis Side 15 Grøn markedsføring hvad er lovligt? Side 16 Kvinde tilkendt efterbetaling af løn på ca. kr i sag om ligeløn Ny højesteretsdom Side 17 Nye regler om håndtering af medarbejderes sygdom Ændringerne i sygedagpengeloven medfører en række konsekvenser for arbejdsgivere. Side 18 Ejendomsforhold i krisetider i Danmark og Tyskland Gyldige ejendomsforbehold efter dansk ret og tysk ret en oversigt. Side 20 Betalingstjenesteloven - nyt regelsæt for virksomheder, der udbyder betalingstjenester Side 22 Udvalgte principielle afgørelser fra Finanstilsynet Side 23 Nyansatte jurister SIDE 03 CORPORATE NEWSLETTER/INDHOLDSFORTEGNELSE

4 Jim Øksnebjerg Partner Christian Andersen Advokatfuldmægtig Delvis ikrafttræden af ny selskabslov Den 18. januar 2010 forventes første del af den nye selskabslov at træde i kraft. Ikraftsættelsen sker ved udstedelse af bekendtgørelse, som ved redaktionens afslutning var sendt i høring af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det forventes, at kapitalselskaber som udgangspunkt senest på den førstkommende ordinære generalforsamling skal gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med de bestemmelser i selskabsloven, som træder i kraft, og regler, som er udstedt i medfør heraf. Følgende dele af loven forventes blandt andet sat i kraft: - 2 ugers anmeldelsesfrist også ved stiftelse af selskaber. - Anvendelse af norsk, svensk eller engelsk i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Dokumentation herfor kan indsendes på disse sprog. Offentligt tilgængelige dokumenter, f.eks. vedtægter og stiftelsesdokumenter, skal fortsat indsendes på dansk. - Forenkling af reglerne om stiftelse af et aktieselskab, så de kommer på linje med, hvad der gælder for anpartsselskaber. - Minimumskapitalkrav - anpartsselskaber kr., aktieselskaber kr. - Mulighed for at udstede stykandele indføres, og mulighederne for at lave stemmeretsforskelle udvides. - Ændrede regler vedrørende generalforsamlinger, herunder udtrykkelig frist for, hvornår en aktionær har ret til at få et forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling. Blandt andet udskydes ikrafttrædelsen af nedenstående indtil Erhvervsog Selskabsstyrelsens it-system er tilpasset: - Yderligere valgmuligheder i ledelsesmodeller direktion, bestyrelse og tilsynsråd. - Mulighed for erhvervelse af egne kapitalandele indenfor frie reserver. - Mulighed for alene at indbetale 25 pct. af selskabskapitalen, således at den resterende andel skal indbetales på anfordring. - Adgang til at undlade vurderingsberetning ved indskud af visse aktiver ved kapitalforhøjelse. - Adgang til at undlade vurderingsberetning ved udlodning af visse aktiver, ved udlodning af udbytte og ved kapitalnedsættelse i værdier. - Anpartsselskaber vil ikke kunne fastsætte mindre vedtagelseskrav til vedtægtsændringer end de i loven foreskrevne. - Aftaler mellem kapitalejerne er ikke selskabsretligt bindende for kapitalselskabet. For yderligere information om ikrafttrædelsen af den nye selskabslov henvises til Hortens hjemmeside Har du spørgsmål til den nye selskabslov er du velkommen til at kontakte advokat Jim Øksnebjerg, eller advokatfuldmægtig Christian Andersen, SIDE 04 CORPORATE NEWSLETTER/DELVIS IKRAFTTRÆDEN AF NY SELSKABSLOV

5 Lise Lotte Hjerrild Partner Ivan Vijay Thygesen Advokatfuldmægtig Som omtalt i Corporate Newsletter nr. 1 fra 2009 lemper den nye selskabslov det nugældende forbud mod, at et aktie- eller anpartsselskab medvirker til at finansiere sin egen overtagelse (såkaldt selvfinansiering). Selvfinansiering er dog kun lovlig på visse betingelser, der skal sikre selskabets kreditorer. Baggrunden for reglerne m.v. Traditionelt har det været anført, at formålet med forbuddet mod et selskabs er i selskabet eller i dets moderselskab eller stillen midler til rådighed eller sikkerhed i forbindelse med en sådan erhvervelse ( økonomisk bistand ) ugunst for selskabets kreditorer. Undtagelserne er få, nemlig udbytteudlodning, kapitalnedsættelse og selskabets køb af egne kapitalandele. Moderniseringen af selskabsretten i den nye selskabslov har overordnet til for- sering til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne. Dette har betydet en det ikke medfører en øget risiko for kreditorerne i forhold til udbytteudlodning. Indholdet af de nye regler Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-systemer er tilpasset. Når reglerne træder i kraft, vil det fremover være muligt for et selskab at yde økonomisk bistand på følgende betingelser: - Den økonomiske bistand skal ydes på markedsvilkår. - Selskabets centrale ledelsesorgan skal sørge for en vurdering af modtagerens kreditværdighed. - Generalforsamlingen skal forudgående godkende dispositionen med - Det centrale ledelsesorgan skal fremlægge en skriftlig redegørelse på generalforsamlingen, der skal indeholde oplysning om - baggrunden for dispositionen, - selskabets interesse i at gennemføre dispositionen betingelserne som er knyttet til gennemførelsen, - de konsekvenser, som dispositionen vil medføre for selskabets likviditet og solvens samt den pris, der skal betales for aktierne eller anparterne. - Der må kun anvendes beløb, der kan anvendes til udlodning af udbytte (selskabets frie reserver). - Selskabets samlede økonomiske bistand må ikke overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling (i koncerner under hensyn til koncernens økonomiske stilling). - Ledelsens redegørelse skal offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest to uger efter generalforsamlingens forhåndsgodkendelse af den økonomiske bistand. Betydningen af de nye regler Et selskab vil således i fremtiden kunne deltage i købers eller kapital- sker med frie reserver, som kunne være udbetalt som udbytte. Fordelen ved de nye regler er navnlig en videre adgang til at føre likviditet fra det overtagne selskab til køber, uden at egenkapitalen i af overskudslikviditet i en koncern. Ved generationsskifte - eller andre opkøb af selskaber og emissioner - end fra tredjemand. Her tænkes ikke mindst på kapitalfonde og andre virksomhedskøb. Det er selskabets ledelse, der har ansvaret for opfyldelsen af betingelserne, herunder at den økonomiske bistand er forsvarlig. Disponeres i strid med reglerne, kan ledelsen blive mødt med erstatningskrav fra kreditorer og kapitalejere. Selskabets ledelse bør derfor sætte sig grundigt ind i de nye regler inden ydelse af økonomisk bistand. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Lise Lotte Hjerrild, eller advokatfuldmægtig Ivan Vijay Thygesen, SIDE 05 CORPORATE NEWSLETTER/NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

6 Jim Øksnebjerg Partner CORPORATE FOKUS Ejeraftaler efter den nye selskabslov haveroverenskomst mellem ejerne. Ved den nye selskabslovs ikrafttræden ændres retstilstanden for sådanne aftaler væsentligt. Retstilstanden i dag Det er i dag almindeligt forekommende, at selskabsdeltagere, enten den samlede kreds af deltagere eller i større selskaber grupper af deltagere, indgår aftaler, såkaldte aktionær eller anpartshaveroverenskomster (benævnt ejeraftaler i den nye selskabslov), som supplement til selskabslovene og vedtægternes bestemmelser. Disse aftaler kan regulere en lang række forhold vedrørende ejernes indbyrdes retsstilling og forhold i selskabet, f.eks. selskabets idegrundlag, fortegningsret ved kapitalforhøjelser, ledelsessammensætning, krav til beslutningsmajoritet samt adgangen til at nedlægge veto på generalforsamling og i bestyrelsen, overdragelse af kapitalandele, køb af egne aktier, fordeling af selskabets midler, adgang til indsigt i selskabets forhold, herunder rapporteringsforpligtelser for selskabet i forhold ejerkredsen, samt opløsning af selskabet etc. I de gældende selskabslove er der ingen lovbestemmelser vedrørende ejeraftaler, og retstilstanden vedrørende retsvirkningerne af ejeraftaler er ikke klar i alle henseender. Retspraksis har dog fastslået, at en ejeraftale under særlige omstændigheder kan blive forpligtende for selskabet og dermed indvirke på gyldigheden af generalforsamlingsbeslutninger. Almindeligvis vil sådanne omstændigheder i hvert fald være til stede, hvis ejeraftalen er entydig i forhold til afstemningstemaet og omfatter alle aktionærer/anpartshavere (også benævnt kapitalejere). Dette har væsentlig betydning for håndhævelsen af ejeraftaler, idet dirigenten kan påse, at generalforsamlingsbeslutninger træffes i overensstemmelse med ejeraftalen. Endvidere har det i praksis været anerkendt, at ejeraftaler efter omstændighederne skal tillægges betydning i skatteretlige sammenhænge, således at selskabets midler kan fordeles i overensstemmelse med ejeraftalen, uanset ejeraftalens regulering af fordelingen er forskellig fra reguleringen i selskabets vedtægter. Den nye selskabslov Den nye selskabslov indeholder i 82 en særlig bestemmelse om ejeraftaler. Bestemmelsen forventes sammen med visse andre bestemmelser i den nye selskabslov at træde i kraft den 18. januar Der forventes ingen overgangsbestemmelser for ejeraftaler indgået inden bestemmelsens ikrafttræden. Ved bestemmelsen afklares visse af de uafklarede spørgsmål, idet den nye 82 fastslår, at ejeraftaler ikke er bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Bestemmelsen gør herved op med ejeraftalernes placering i det retskildemæssige hierarki, idet ejeraftaler fremover ikke skal tillægges nogen retlig virkning over for selskabet, hvis aftalerne strider mod selskabslovgivningen eller selskabets vedtægter. Selvom ejeraftaler fortsat vil være en bindende aftale mellem kapitalejerne, skal ejeraftaler således ikke længere håndhæves på generalforsamlinger. Dermed kan i henhold til selskabsloven og selskabets vedtægter, efter omstændighederne gennemtvinge beslutninger i strid med ejeraftalen. Det gælder f.eks. selvom ejeraftalen som forudsætning for gyldigheden af generalforsamlingsbeslutninger SIDE 06 CORPORATE NEWSLETTER/EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

7 kræver samtykke fra minoritetsaktionærer. Sådanne vetorettigheder er helt sædvanligt forekommende i ejeraftaler. Af forarbejderne fremgår blandt andet, at ændringen i retstilstanden vil føre til større retssikkerhed med hensyn til de selskabsretlige forhold og dermed også mindre behov for en offentliggørelse af ejeraftaler. Der er ingen tvivl om, at bestemmelsen skaber en betydelig klarhed om retstilstanden, men det er ikke uomtvisteligt, at bestemmelsen fører til større retssikkerhed, og samtidig kan der med stor vægt argumenteres for, at det reelle beskyttelsesværdige behov for indsigt i ejeraftaler synes at kunne begrænses til børsnoterede aktier, hvor der i forvejen er krav om offentliggørelse. Bestemmelsens klarhed til trods rejser den kommende retstilstand således visse centrale spørgsmål. Et par af dem berøres i det følgende: Den skattemæssige valør af ejeraftaler Det bør overvejes, om den nye 82 kan få betydning for ejeraftalernes valør i skatteretlig henseende. Det er i dag anerkendt skattepraksis, at den økonomiske fordeling af selskabets midler i skatteretlig henseende efter omstændighederne kan følge indholdet af en ejeraftale, således at fordelingen af midler i skatteretlig henseende bliver en anden end efter selskabets vedtægter. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om den retstilstand vil kunne fortsætte, og der må derfor opfordres til, at ejeraftalers bestemmelser om fordeling af selskabets midler i videst muligt omfang indarbejdes i selskabets vedtægter. Håndhævelsen af ejeraftaler Udgangspunktet efter den nye 82 bliver, at dirigenten generelt ikke er forpligtet til at tillægge ejeraftaler betydning på selskabets generalforsamling. Er selskabets vedtægter uklare, kan det dog tænkes, at ejeraftalens indhold kan inddrages ved fortolkningen af vedtægterne. Endvidere kan det ikke udelukkes, at misligholdelsen af en ejeraftale af dirigenten vil kunne inddrages ved vurderingen af, om en generalforsamlingsbeslutning vil være åbenbart egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning, idet sådanne beslutninger kan tilsidesættes som ugyldige efter Uanset hvordan man forestiller sig samspillet mellem den ny 82 og selskabslovens misbrugsbestemmelser, som foruden ugyldighed også under helt særlige omstændigheder indrømmer muligheden for at gennemtvinge overdragelse af aktier i selskabet, jf. den nye selskabslovs 362, bør deltagerne i ejeraftaler overveje, hvordan den enkelte ejeraftale kan sikres overholdt i fremtiden. En første mulighed er at følge den ny selskabslovs retskildemæssige prioritering og lade bestemmelser, der hidtil har været indeholdt i en ejeraftale, optage i vedtægterne. Dette er under alle omstændigheder vigtigt for så vidt angår særlige økonomiske rettigheder i selskabet, så længe 82 s skattemæssige betydning er uafklaret. Dernæst bør det overvejes at sikre ejeraftalens gennemslagskraft ved f.eks. at skærpe bestemmelser om misligholdelse. F.eks. kan misligholdelse tænkes at udløse en større konventionalbod eller pligt til overdragelse af den misligholdendes aktier efter en hurtig procedure. Endelig er det i tilfælde af tvist et meget væsentligt praktisk problem, at gennemtvingelsen af ejeraftaler, f.eks. et krav til bestyrelsens sammensætning, ofte vil forudsætte en (for) langsom proces ved domstolene. Det kan henset hertil f.eks. overvejes at udarbejde særlige voldgiftsklausuler, som fremskynder en - eventuel blot midlertidig - løsning af en tvist. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Jim Øksnebjerg, SIDE 07 CORPORATE NEWSLETTER/EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

8 Peter Bisgaard Partner Sofus Thestrup Advokat Den ansvarlige direktør og eneejer af et selskab pålagt personligt ansvar for kundes tab for en kundes tab. Artiklen redegør overordnet for reglerne om personligt ansvar for ledelsen i et selskab samt for de omstændigheder, der lå til grund for dommen. Personligt ansvar for ledelsen Det helt klare udgangspunkt efter dansk ret er, at aktionærerne i et aktie- eller anpartshaverne i et anpartsselskab ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Samtidig skal man dog være opmærksom på, at enhver person, der træffer beslutninger i selskabet eller disponerer på dettes vegne, kan ifalde erstatningsansvar, hvis den pågældende handler i strid med sine pligter i selskabet. Det betyder blandt andet, at bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt (den såkaldte culparegel ) har tilføjet selskabet, kreditorer eller tredjemand skade, er pligtige at erstatte tabet. Særligt i ejerledede selskaber, hvor grænsen mellem ejer og ledelse udviskes, er dette vigtigt at holde sig for øje, da ledelsesfunktionen kan få den konsekvens, at den personlige ejer af selskabet kommer til at hæfte for selskabets forpligtelse. Dommens præmisser Dommens præmisser i den konkrete sag er med til at udfylde ansvarsreglen. Flytte- indbo. Efter at have afhentet indboet fremsendte F en regning til kunden på kr Kunden nægtede at betale og hævede aftalen med henvisning til, at F havde misligholdt den ved at opkræve mere end aftalt. Dette medførte, at F nægtede at Landsretten anførte i sine præmisser, at kunden havde været berettiget til at ophæve aftalen, at F havde været uberettiget til at udøve tilbageholdsret, og at kunden derfor var berettiget til erstatning. Det blev lagt til grund, at D, som var direktør og eneejer af aktierne i F, havde disponeret på selskabets vegne i sagen, herunder afgivet tilbuddet, bestemt hvad Endvidere fremgik det af nogle domme, der var fremlagt under sagen, og oplysninger om en voldgiftskendelse, at D i adskillige tilfælde havde anvendt tilsvarende forretningsmetoder som i den konkrete sag til skade for medkontrahenterne. Det fandtes således bevist, at D bevidst havde tilrettelagt et forløb, hvorved han havde opnået aftalen med kunden ved at afgive et meget lavt tilbud for derefter at undlade at opfylde aftalen efter dens indhold. kunden til at betale et uberettiget fakturakrav. Landsretten fandt herefter, at D under disse omstændigheder ved uforsvarligt forhold havde handlet bevidst til skade for kunden og kendte D personligt ansvarlig for kundens tab, hvorefter F og D blev pålagt solidarisk hæftelse for kundens tab. Det er således vigtigt som direktør eller bestyrelsesmedlem i et ejerledet selskab at gøre sig bevidst, at der består en risiko for at ifalde personligt ansvar. Har du spørgsmål til artiklen eller til ledelsesansvar i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Peter Bisgaard, eller advokat Sofus Thestrup, SIDE 08 CORPORATE NEWSLETTER/DEN ANSVARLIGE DIREKTØR PÅLAGT PERSONLIGT ANSVAR

9 Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Fradrag for tab på debitorer i forbindelse med konkurs Rigtig mange danske virksomheder har det seneste års tid måttet konstatere store tab på deres debitorer som følge af konkurs. Tab på debitorer i skattemæssig henseende Det er ikke i skattemæssig henseende en forudsætning for at foretage fradrag for tab på debitorer, at fordringen i enhver henseende uomtvisteligt og endeligt kan siges at være tabt. SKAT anerkender, at der kan foretages en nedskrivning af fordringen og et deraf følgende foreløbigt tabsfradrag selv om uerholdeligheden ikke er konstateret ved forgæves udlæg eller andre retsmidler, hvis fordringen efter en konkret vurdering må anses for at være helt eller delvist uerholdelig. Hvis en debitor er gået konkurs, vil kreditor således som udgangspunkt kunne foretage et foreløbigt fradrag for tab på en anmeldt fordring, uanset at konkursbehandlingen endnu ikke er afsluttet. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at kreditor selv eller dennes revisor udarbejder en erklæring om størrelsen af den forventede dividende. Ifølge ikke offentliggjort Landsskatteretspraksis er det heller ikke tilstrækkeligt, at kreditor på baggrund af konkursboets aktiver og passiver kan foretage en beregning af den maksimale dividende, der kan opnås, og på denne baggrund foretage et foreløbigt fradrag for differencen. Et foreløbigt tabsfradrag i forbindelse med konkurs forudsætter ifølge praksis, at kurator fremsender en erklæring om størrelsen af den forventede dividende. Det kan endvidere ikke udelukkes, at det vil være muligt at foretage et foreløbigt fradrag for tab på en debitor på baggrund af en beregnet maksimal dividende, såfremt kurator skriftligt tiltræder beregningen. Tab på debitorer i momsmæssig henseende I relation til den momsmæssige behandling af tab på debitorer kan der i afgiftsgrundlaget fradrages 80 % af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og afgiftspligtige ydelser. I konkurstilfælde vil tabsfradraget som udgangspunkt kunne foretages ved afslutningen af konkursbehandlingen. Der er dog også i momsmæssig henseende mulighed for at foretage et foreløbigt tabsfradrag, når konkursboets kurator har afgivet en erklæring om, at dividenden ikke forventes at ville overstige en nærmere angiven procent. Er debitor trådt i betalingsstandsning, kan der foretages et foreløbigt tabsfradrag, hvis der foreligger en erklæring fra betalingsstandsningstilsynet om den forventede dækning af kravet, såfremt den mest gunstige af de kreditorordninger, der arbejdes med, bliver vedtaget. Endvidere er det en forudsætning, at beregningen af den forventede dækning af kravet bygger på en opdateret status fra debitor. Anbefaling Som det fremgår af ovenstående, kan virksomheder både i skatteretlig og momsmæssig henseende - kun foretage et foreløbigt fradrag for tab på en debitor, der er gået konkurs, hvis kurator udarbejder en erklæring om størrelsen af den forventede dividende. Der vil i så fald kunne foretages fradrag for differencen mellem fordringens pålydende værdi og den forventede dividende. Hvis en kreditor ønsker at foretage fradrag på andet grundlag end en erklæring fra kurator om den forventede dividende eller på baggrund af en beregning af den maksimale dividende med kurators bekræftelse heraf, må det anbefales, at SKAT anmodes om at godkende et sådant foreløbigt tabsfradrag igennem et bindende svar. Har du spørgsmål til artiklen eller til fradrag for tab på debitorer generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Nicolai Thorsted, eller advokat Lasse Dehn-Baltzer, SIDE 09 CORPORATE NEWSLETTER/FRADRAG FOR TAB PÅ DEBITORER I FORBINDELSE MED KONKURS

10 Heidi Steen Jensen Advokat Mette Bender Advokatfuldmægtig Ny EF-dom om tilgift og markedsføring En ny EF-dom har sået tvivl om lovligheden af de danske forbud mod købsbetingede præmiekonkurrencer og rabatkuponer. Det overvejes i øjeblikket, om dommen skal medføre en ændring af de danske regler, men den reelle virkning af en sådan ændring er uvis. Den 23. april 2009 afsagde EF-domstolen en dom om lovligheden af generelle forbud mod visse former for urimelig handelspraksis (omtalt i Corporate Newsletter nr. 03/2009). Sagen drejede sig om, hvorvidt et belgisk forbud mod tilgift i forbindelse med markedsføring af varer og tjenesteydelser var i strid med et EU-direktiv, der skal harmonisere medlemsstaternes regler om urimelig handelspraksis. EF-domstolen vurderede, at det belgiske generelle forbud mod tilgift var i strid betragtes som urimelig handelspraksis. Dommen har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt det danske forbud mod rabatkuponer og købsbetingede præmiekonkurrencer også er ulovligt, da heller ikke disse tiltag står på listen over urimelig handelspraksis. Reglerne som de ser ud i dag Markedsføringslovens 10 og 11 indeholder generelle forbud mod brug af rabatkuponer og købsbetingede præmiekonkurrencer i forbindelse med markedsføring. Reglerne er begrundet i et ønske om at sikre loyale konkurrencevilkår i erhvervslivet og samtidig sikre, at forbrugeren let og ubesværet skal kunne gennemskue prisen på en vare eller tjeneste. Rabatkuponer Som reglerne ser ud i dag, er virksomheder i henhold til markedsføringslovens 10 afskåret fra at markedsføre varer eller tjenesteydelser ved at ningen for at opnå rabatten. Forbuddet betyder blandt andet, at man ikke må udgive eller sælge hæfter, hvor forbrugere kan anvende rabatkuponer i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser. Virksomheder må derimod gerne samtidig med kundens køb af en vare eller tjeneste udlevere rabatmærker, der kan bruges i forbindelse med dette eller et fremtidigt køb. Det er dog en betingelse, at kunden skal kunne indløse rabatmærkerne til kontanter, hvis værdien af rabatmærkerne overstiger kr. 20. Erhvervsdrivende må også gerne hænge rabatkuponer op ved siden af rabat. Sådanne mærker må dog ikke ophænges eller opstilles uden for forretningslokalet. Reglerne hindrer selvfølgelig heller ikke en virksomhed i over for alle at yde rabat på visse varer eller på anden vis nedsætte prisen, for eksempel i forbindelse med et udsalg eller en kampagne. Det er også værd at bemærke, at reglerne udelukkende omfatter rabatordninger, der fungerer ved hjælp af fysiske mærker eller kuponer. Rabatordninger, der kun fungerer elektronisk, eksempelvis over internettet, er undtaget fra forbuddet i markedsføringsloven og kan frit benyttes, blot de opfylder de øvrige krav i loven om blandt andet god markedsføringsskik. Købsbetingede konkurrencer Markedsføringslovens 11 regulerer erhvervsdrivendes lotterier, konkurrencer, spil mv. Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod, at erhvervsdrivende forsøger at afsætte varer og tjenesteydelser til forbrugerne ved at give dem mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor vinderen udtrækkes tilfældigt, hvis deltagelsen er betinget af køb. Overtrædelse af dette forbud kan medføre bødestraf. Udfaldet af en konkurrence vil være tilfældigt, hvis der trækkes lod mellem deltagerne, selvom disse tidligere har skullet svare på et spørgsmål for at cere sig til slutrunden). Konkurrencer, hvor deltagerne skal samle stregkoder, kapsler eller mærkater, der sidder på varen, vil som udgangspunkt være forbudt, SIDE 10 CORPORATE NEWSLETTER/NY EF-DOM OM TILGIFT OG MARKEDSFØRING

11 da det kræver, at forbrugeren køber varen for at kunne deltage i konkurrencen. Konkurrencer, hvor der skal sendes overtakserede SMS er for at deltage, betragtes også som købsbaserede og dermed ulovlige. Undtagelsen gælder dog kun, hvis tjenesteyderen midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark. Hvad der nærmere ligger heri, må bero på en konkret afvejning i det enkelte tilfælde. Forbuddet mod købsbetingede konkurrencer gælder udelukkende erhvervsdrivende. Private eller ikke-erhvervsdrivende organisationer er ikke omfattet af forbuddet, ligesom politiske foreninger, religiøse bevægelser og offentlige myndigheder, der ikke udbyder varer eller tjenesteydelser, også er undtaget fra forbuddet. Konkurrencer, hvor præmien har en værdi på under kr. 100, og hvor hele gevinstværdien ikke overstiger kr , er også undtaget fra forbuddet. Konkurrencer, der henvender sig til børn under 15 år, er ligeledes undtaget fra forbuddet, hvis gevinsten ikke overstiger kr. 5, og den samlede gevinstværdi ikke overstiger kr. 50. Hvis en konkurrence ikke har præg af tilfældighed, men kræver en præstation fra forbrugeren, eksempelvis slogankonkurrencer, må deltagelse gerne betinges af køb eller vederlag. De nye regler Folketinget har i øvrigt vedtaget en ændring af de ovenfor anførte regler. De nye regler træder i kraft den 28. december 2009 og kommer primært til at påvirke udenlandske virksomheder, der vil blive undtaget fra det generelle forbud i markedsføringslovens 10 og 11. Disse regler blev indført i dansk lovgivning som følge af det såkaldte servicedirektiv, der omhandler tjenesteydelser i det indre marked. Den nye EF-dom er derimod afsagt på grundlag af direktivet om urimelig handelspraksis, og de allerede gennemførte ændringer er næppe tilstrækkelige til at bringe dansk ret i overensstemmelse med direktivet. Indtil videre har Forbrugerombudsmanden indstillet behandlingen af alle sager, der vedrører markedsføringslovens 10 og 11, mens Økonomi- og Erhvervsministeriet søger at skabe klarhed over, hvilke yderligere ændringer af den danske lovgivning, der nu påkræves. Økonomi- og Erhvervsministeriet håber at kunne opnå en aftale med Europa-Kommissionen inden årets udløb, således at de nye regler kan blive indført i løbet af foråret Hvad så nu? Selv hvis de danske forbud måtte blive ophævet som følge af den omtalte dom, er dette ikke ensbetydende med, at erhvervsdrivende frit vil kunne benytte sig af rabatkuponer og købsbetingede præmiekonkurrencer. I de nye regler sondres der endvidere mellem virksomheder, der sælger varer og virksomheder, der udbyder tjenesteydelser. Det er kun sidstnævnte, der vil være omfattet af de nye regler, og dermed kan slippe uden om de generelle forbud i lovens 10 og 11. De nye regler medfører, at tjenesteydere, der er etableret i et andet EU/EØS land lovligt vil kunne udsende rabatkuponer, hvis indløsning af kuponer sker uden for Danmark. Ligeledes vil tjenesteydere, der er etableret i et andet EU/EØS land, kunne afholde tilfældighedsprægede konkurrencer betinget af køb, hvis udtrækning og præmieindløsning sker udenfor Danmark. EU-direktivet om urimelig handelspraksis forbyder kun et generelt forbud mod tiltag, der ikke er direkte nævnt i direktivet. For de tiltag, der ikke er direkte nævnt, kræves kun, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, hvorvidt tiltaget er ulovligt eller ej. Der er god grund til at tro, at reglerne i Danmark vil blive tolket således, at brug af rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer fortsat vil være de facto forbudt for virksomheder, der er etablerede i Danmark. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Heidi Steen Jensen, eller advokatfuldmægtig Mette Bender, SIDE 11 CORPORATE NEWSLETTER/NY EF-DOM OM TILGIFT OG MARKEDSFØRING

12 Peter Skau-Andersen Advokat Lasse Dehn-Baltzer Advokat Nye reg omstruktureringe Vedtagelsen af den skattereform, der træder i kraft fra årsskiftet, har gjort det nødvendigt at gennemføre tilpasninger til reglerne om visse skattefrie omstruktureringer. Ændringerne har blandt andet medført, at de tidligere så væsentlige udbyttebegrænsninger nu er bortfaldet, og at der i stedet er indført et ejerskabskrav et såkaldt holdingkrav. De relevante omstruktureringer Som hidtil kan en omstrukturering i form af tilførsel af aktiver, aktieombytning og spaltning enten gennemføres skattefrit eller skattepligtigt. Sker det skattefrit, kan det enten ske med eller uden tilladelse fra SKAT. De omstruktureringer, der tidligere indeholdt udbyttebegrænsninger, og hvor reglerne altså nu er ændret, er alene de tilfælde, hvor omstruktureringen sker skattefrit og uden tilladelse. De her omtalte regler gælder således ikke for skattepligtige omstruktureringer eller i de situationer, hvor der er ansøgt om og modtaget tilladelse til en skattefri omstrukturering. De nye regler loven. Reglerne træder i kraft fra årsskiftet og har virkning for alle relevante omstruktureringer, der gennemføres efter 22. april Reglerne indebærer, at de aktier eller anparter, der er erhvervet ved en skattefri omstrukturering, ikke må afstås i 3 år efter omstruktureringen. Denne 3-års-frist kaldes for holdingkravet. Hvis reglerne overtrædes, bliver hele omstruktureringen skattepligtig, uanset om blot en enkelt aktionær/anpartshaver overtræder holdingkravet. Baggrunden for reglerne er det samtidige bortfald af 3-års-reglen for skattefrit salg af aktier/anparter for selskaber, der ejer over 10 % af aktierne/anparterne i et andet selskab. Disse kan med skattereformen afstå aktierne/anparterne og/eller udlodde udbytte fra første dag. Uden det nye holdingkrav ville det således være muligt for en person med en latent aktieavance at gennemføre en skattefri omstrukturering og dagen efter sælge aktierne skattefrit. SIDE 12 CORPORATE NEWSLETTER/NYE REGLER FOR SKATTEFRIE OMSTRUKTURERINGER UDEN TILLADELSE

13 ler for skattefrie r uden tilladelse Holdingkravet er ikke til hinder for, at der efterfølgende foretages yderligere skattefrie omstruktureringer, når blot vederlæggelse sker i såkaldte kombinationsomstruktureringer, hvor eksempelvis en skattefri aktieombytning følges op med en skattefri spaltning af holdingselskabet med det formål, at de respektive ejere etablerer hver sin holdingstruktur. I disse tilfælde sker der reelt en afståelse ved spaltningen, men såfremt der alene vederlægges i aktier/anparter, videreføres 3-årsfristen blot for de oprindelige ejere, mens en yderligere ny 3-års-frist begynder for den seneste omstrukturering. Der løber således i disse tilfælde to separate holdingkrav, der begge skal iagttages, og som hver for sig kan medføre skattepligt for den omstrukturering, hvor holdingkravet eventuelt overtrædes. Dispensation Der kan opstå situationer, hvor holdingkravet ikke virker efter hensigten, og hvor det er uhensigtsmæssigt at stå fast på 3-årsfristen. Et eksempel kunne være, at en aktionær inden 3 år efter en omstrukturering afgår ved døden, og afdødes aktier derfor må afstås. Et sådant tilfælde vil ikke falde indenfor lovgivers intentioner med reglerne, og der vil her kunne søges om dispensation til holdingkravet. Det skal dog understreges, at der endnu ikke er praksis på området, hvorfor det er usikkert, i hvilke situationer, der vil kunne meddeles dispensation. Konklusion Bortfaldet af udbyttebegrænsninger ved de skattefrie omstruktureringer uden tilladelse bevirker, at det i mange tilfælde kan være betydelig mere attraktivt at omstrukturere. Til gengæld skal man som ejer være særdeles opmærksom på, at konsekvensen af en overtrædelse af reglerne er, at hele omstruktureringen bliver skattepligtig. Samtidig er bestemmelser om eksempelvis tvangssalg i aktionæroverenskomster i tilfælde af misligholdelse ikke nødvendigvis attraktive indenfor 3 år efter en omstrukturering. Har du spørgsmål til artiklen eller til omstruktureringer generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Peter Skau-Andersen, eller advokat Lasse Dehn-Baltzer, SIDE 13 CORPORATE NEWSLETTER/NYE REGLER FOR SKATTEFRIE OMSTRUKTURERINGER UDEN TILLADELSE

14 Michael Neumann Partner Thomas Krucov Jensen Partner Louise Krath Advokat Den digitale tinglysning i praksis Den 8. september 2009 trådte den digitale tinglysning i kraft. Den digitale tinglysning har haft sine begyndervanskeligheder, der har krævet tålmodighed fra alle brugere. Læs her om de nye udfordringer og på vores hjemmeside for en gennemgang af det nye tinglysningssystem. Tinglysningssystemet Som omtalt i Corporate Newsletter nr. 3 og 4 fra 2008, gik den digitale tinglysning i luften den 8. september Tinglysningen er nu samlet for hele landet ved Tinglysningsretten i Hobro. Tinglysning i person-, bil- og andelsbogen bliver dog først digitaliseret senere, formentligt i løbet af sommeren Systemet havde fra begyndelsen en række fejl og mangler. En del af disse problemer blev løst ved en opdatering den 1. november Opdateringen skabte dog nye problemer, som der arbejdes videre med. Som omtalt i Corporate Newsletter nr. 3 forudsætter adgang til det nye tinglysningssystem digital signatur, ligesom alle dokumenter nu skal underskrives ved enten 1) egen digital signatur, 2) via den autoriserede anmelderordning (banken), eller 3) via fuldmagt til en fuldmægtig, eksempelvis et advokatkontor. Tinglysningsfuldmagter Den udbredte anvendelse af tinglysningsfuldmagter førte fra begyndelsen til lange sagsbehandlingstider hos Tinglysningsretten, som havde svært ved at følge med. Tinglysningsretten modtog ca tinglysningsfuldmagter om dagen, hvorfor Tinglysningsretten arbejdede med treholdsskift og natarbejde. Alligevel var der lange sagsbehandlingstider (efter vores erfaring op til syv virksomheder. Vores erfaring er derfor, at tinglysningssystemet i opstartsfasen fungerer mest optimalt ved anvendelse af egen digital signatur, som kan bestilles på Interne fuldmagtsordninger Det digitale tinglysningssystem forudsætter, at de tegningsberettigede for et selskab ved egen digital signatur godkender tinglysning af dokumentet. godkendes på højeste sted. Problemet kan i praksis løses ved, at der internt i selskabet gives fuldmagt til eksempelvis to medarbejdere, der bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende køb af fast ejendom og indgåelse af erhvervslejekontrakter mv. indenfor en nærmere fastsat beløbsgrænse. Den interne fuldmagt skal herefter indsendes i original til Tinglysningsretten. Ekspeditionen vil blive udtaget til manuel behandling, da Tinglysningsretten ved den direkte adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil konstatere, at der ikke er sammenfald mellem de tegningsberettigede og de underskrevne. Ekspeditionen vil derfor blive en smule forsinket (ifølge Tinglysningsretten 1-2 dage). Konvertering af pantebreve I det nye tinglysningssystem skal pantebreve konverteres til digitale pantebreve inden tinglysning af nye eller ændrede rettigheder over disse, ligesom pantebrev i øvrigt efter anmodning kan konverteres. Alle rettigheder i ejerpantebreve skal konverteres inden den 7. september Ejerpantebreve med tinglyst meddelelsespåtegning og en hovedstol på maksimum kr. samt realkreditpantebreve konverteres automatisk. Konvertering sker ved afgiftsfri indsendelse af det originale pantebrev til Tinglysningsretten. Opsummering Opstarten af det digitale tinglysningssystem har givet en række udfordringer og frustrationer hos brugerne. Der er dog grund til at tro, at der alene er tale om børnesygdomme, som Tinglysningsretten vil få styr på. De største problemer pt. er lange svartider i systemet, manglende tilbagemeldinger på fremsendte dokumenter og forskellige svar på identiske spørgsmål til Tinglysningsretten. Læs mere om den digitale tinglysningsproces på vores hjemmeside. Har du spørgsmål til artiklen eller til tinglysning generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Michael Neumann, advokat Thomas Krucov Jensen, eller advokat Louise Krath, SIDE 14 CORPORATE NEWSLETTER/DEN DIGITALE TINGLYSNING I PRAKSIS

15 Grøn markedsføring hvad er lovligt? Martin Dræbye Gantzhorn Advokat De seneste år har forbrugerne i stigende grad efterspurgt miljø- og klimabevidste virksomheder og produkter. Det er med andre ord blevet et hit at være grøn. Fejltrin i virksomhedernes grønne branding og markedsføring kan dog få alvorlige konsekvenser. Det er derfor særdeles vigtigt at kende retningslinjer og faldgruber. Ny vejledning på vej Virksomhederne har været hurtige til at tilpasse markedsføring og branding til forbrugernes efterspørgsel efter grønne virksomheder og produkter nogle dog i en sådan grad, at virksomhederne og/eller produkterne ikke kan leve op hertil (også kendt som greenwashing). Greenwashing giver virksomheder en uretmæssig fordel, hvis virksomhederne fremtræder grønnere, end de i virkeligheden er til skade for andre og loyale virksomheder. Greenwashing ødelægger også virksomhedens relation til forbrugerne - fejltrin ligger dybt i forbrugernes bevidsthed til stor skade for virksomhedens branding og drift. En undersøgelse viser, at 43 % af forbrugerne i det seneste halve år har fravalgt produkter/virksomheder, som ikke levede op til forbrugernes standarder. Som følge af den store samfundsmæssige interesse for klima og miljøet, har Forbrugerombudsmanden udarbejdet et udkast til en vejledning vedrørende grøn branding og markedsføring. Udkastet bliver i øjeblikket drøftet med berørte organisationer og myndigheder, så vejledningen kan træde i kraft ved årets udgang. Forbud mod vildledning dokumentationskrav Det gælder som et grundlæggende princip, at grøn markedsføring ikke må formuleres, så forbrugerne vildledes. Virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af alle grønne udsagn, som bruges i markedsføring og branding. Det kræves sædvanligvis, at de grønne udsagn kan underbygges af undersøgelser fra uafhængige instanser. Det er også Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en virksomhed skal oplyse om uenighed eller tvivl blandt sagkundskaben eller helt afstå fra at bruge grønne udsagn i et sådan tilfælde. konkrete miljømæssige fortrin tilhører den bedste tredjedel sammenlignet med tilsvarende produkter eller produktkategori. Påtænker en virksomhed at udarbejde en grøn brandingstrategi og indføre generelle grønne udsagn som grøn eller miljøvenlig i sin markedsføring uden en nærmere forklaring, skal virksomheden efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne dokumentere, at alle sider ved produktet under hele sin livscyklus er væsentligt bedre end tilsvarende produkter i samme produktkategori. Vejledningen giver desværre ingen anvisninger på, hvordan disse sammenligninger skal ske, og det må forventes, at kravene i praksis vil blive vanskelige at håndtere. Og hvad så? Det er vigtigt at være opmærksom på, at Forbrugerombudsmandens vejledning ikke kan bruges som facitliste. Nogle områder inden for den grønne markedsføring er end ikke omtalt, og der mangler konkrete anvisninger på, hvordan eksempelvis produktsammenligninger bør foretages. Det er vigtigt, at virksomheder vurderer disse forhold både i forbindelse med eksisterende og nye grønne brandingstrategier eller før indledningen af en markedsføringskampagne. Har du spørgsmål til ovenstående om branding og grøn markedsføring er du meget velkommen til at kontakte advokat Martin Dræbye Gantzhorn, Hvad må virksomhederne? Al grøn branding og markedsføring skal vurderes ud fra et konkret helhedsindtryk. Det er vigtigt, at virksomheden ikke oversælger det grønne budskab ved valg af ord, farver og billeder. bør den henvise til konkrete tiltag og ikke blot anvende upræcise eller uklare udsagn om værdier og vilje til forandring. Ønsker virksomheden at benytte generelle grønne udsagn, må disse følges af en forklaring, idet et udsagn ofte ikke vil gælde alle sider af produktet. Det er et krav, at forklaringen er tilstrækkelig præcis og nævner de miljømæssige aspekter ved produktet, som er vigtige. Ifølge Forbrugerombudsmanden er det endvidere en forudsætning for at kunne anvende et generelt grønt udsagn, at produktet i forhold til det SIDE 15 CORPORATE NEWSLETTER/GRØN MARKEDSFØRING HVAD ER LOVLIGT?

16 Finn Schwarz Partner Jens Jakob Hartmann Juniorpartner Kvinde tilkendt efterbetaling af løn på ca. kr i sag om ligeløn var i strid med ligelønsloven. Arbejdsgiveren skulle derfor efterbetale differencen mellem de mandlige kollegaers løn og den kvindelige medarbejders løn. Baggrunden for sagen En kvindelig kundekonsulent følte sig forskelsbehandlet, idet to af hendes kundekonsulenter i samme afdeling og udførte samme type arbejde. Kvinden havde samme uddannelse som de mandlige kollegaer og en længere anciennitet. Konsekvenser af dommen Højesterets dom viser, at ligelønsloven ikke er i vejen for, at der lægges vægt på forskellige kriterier ved lønfastsættelsen også selvom dette medfører, at en have en reel betydning i forhold til udførelsen af arbejdet. Kvinden rejste derfor krav om betaling af løndifferencen, jf. ligelønsloven, men der ved lønfastsættelsen var blevet lagt vægt på relevante og saglige kriterier, blandt andet de mandlige kollegaers erfaringer fra tidligere ansættelsesforhold. Højesterets afgørelse Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde skriftlige retningslinjer for principperne for lønfastsættelse. Der forelå heller ikke dokumentation for de kriterier, der var anvendt ved fastsættelsen af lønnen for de enkelte kundekonsulenter. Dette medførte, at arbejdsgiverens bevisbyrde for, at lønningerne ikke var blevet fastsat i strid med ligelønsloven, blev skærpet. Højesteret lagde til grund, at de to mandlige medarbejdere rent faktisk havde en særlig baggrund og specialviden fra tidligere ansættelser, men arbejds- haft konkret betydning for deres arbejde som kundekonsulenter. Højesteret kom derfor frem til, at kvindens løn havde været fastsat i strid med ligelønsloven, og at hun derfor havde krav på efterbetaling af løndifferencen. Højesteret lagde i sagen vægt på, at det ikke var dokumenteret, hvorfor lønnen for de mandlige medarbejdere var højere. Med denne dom er det derfor vigtigt, at arbejdsgivere sikrer sig skriftlig dokumentation for kriterierne ved fastsættelsen af den enkelte medarbejders løn, og at disse kriterier er relevante for det konkrete arbejde, medarbejderen udfører. I sager efter ligelønsloven er der delt bevisbyrde. Det betyder, at en arbejdsgiver skal bevise, at ligelønsloven er overholdt, hvis medarbejderen kan påvise faktiske omstændigheder, der indikerer, at der er udøvet forskelsbehandling. En påvist forskel i lønningerne på umiddelbart sammenlignelige medarbejdere kan være en sådan faktisk omstændighed. Også på grund af de særlige bevisbyrderegler i ligelønsloven anbefales det, at den skriftlige dokumentation for en eventuel lønforskel er til stede. For at sikre dokumentation for overholdelse af ligelønsloven kan det overvejes at indføre interne procedurer for lønfastsættelser for at sikre den relevante dokumentation og ledere og HR-medarbejdere bør uddannes i anvendelsen af de interne procedurer. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Finn Schwarz, eller advokat Jens Jakob Hartmann SIDE 16 CORPORATE NEWSLETTER/KVINDE TILKENDT EFTERBETALING AF LØN

17 Jens Jakob Hartmann Juniorpartner Bo Uhrenfeldt Advokatfuldmægtig Nye regler om håndtering af medarbejderes sygdom Sygedagpengeloven blev ændret 12. juni 2009, hvilket medfører en række konsekvenser for arbejdsgivere. Reglerne træder generelt i kraft 4. januar Reglerne om en ny type lægeerklæringer er dog allerede gældende fra 5. oktober Personlig sygesamtale Efter de nye regler har arbejdsgivere pligt til at indkalde og afholde en personlig samtale med en sygemeldt medarbejder. Samtalen skal være gennemført senest 4 uger efter medarbejderens første sygedag. Denne pligt gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling, og hvis medarbejderen vil fratræde inden 8 uger efter første sygedag. Sygesamtalen skal som udgangspunkt foregå ved medarbejderens personlige fremmøde. Dog kan arbejdsgiveren afholde samtalen telefonisk i situationer, hvor medarbejderens sygdom ikke giver mulighed for en personlig samtale, eller hvor praktiske omstændigheder i øvrigt vanskeliggør en personlig samtale. Mulighedserklæring Den nye lægeerklæring, mulighedserklæringen, erstatter den gamle lægeerklæring. Dog vil det stadigvæk være muligt at indhente en lægeerklæring efter funktionærlovens regler og i øvrigt bede medarbejderen om at dokumentere, at vedkommende er uarbejdsdygtig. Den nye mulighedserklæring består af to dele. Den første del indeholder medarbejderens og arbejdsgiverens vurdering af sygdommens betydning for arbejdet, herunder medarbejderens funktionsnedsættelser og skånebehov. Denne del skal udfyldes på baggrund af en samtale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, og medarbejderen har pligt til at deltage i denne samtale. Samtalen kan f.eks. dreje sig om, hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, herunder om der er behov for skånehensyn eller hvilemuligheder i en overgangsperiode. Den anden del af mulighedserklæringen indeholder lægens vurdering af medarbejderens mulighed for at udføre en del af arbejdsopgaverne. Denne vurdering foretages på baggrund af oplysningerne i første del. Arbejdsgiveren skal sende oplysningerne om sygesamtalen til kommunen eller til det lokale jobcenter. Medarbejderen har ikke pligt til at deltage i sygesamtalen. En manglende medvirken fra medarbejderens side har ikke konsekvenser for medarbejderens ret til sygedagpenge eller arbejdsgiverens ret til refusion af sygedagpenge. Hvis arbejdsgiveren ikke indkalder til eller afholder sygesamtalen, indebærer dette ikke umiddelbart sanktioner overfor arbejdsgiveren. Fastholdelsesplan Medarbejdere vil fremover kunne anmode om, at arbejdsgiveren udarbejder en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger efter første sygedag. Formålet med planen er at beskrive, hvordan den sygemeldte medarbejder hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet helt eller delvist. Arbejdsgiveren kan afslå at udarbejde en sådan plan, og arbejdsgiveren skal ikke begrunde et afslag nærmere. Arbejdsgiveren kan forlange mulighedserklæringen udarbejdet ved såvel kort- erklæringen, bortfalder retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren indtil det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren modtager erklæringen. Arbejdsgiverens ret til sygedagpengerefusion bortfalder dog ikke. Konklusion Ændringerne af sygedagpengeloven stiller større krav til arbejdsgivere ved sygdom. Arbejdsgivere bør derfor overveje, om den nye mulighedserklæring og/ eller fastholdelsesplan skal anvendes eventuelt i kombination med pligten til at afholde den personlige samtale. For at sikre overholdelse af de nye regler i sygedagpengeloven kan det overvejes at udarbejde en sygepolitik, således at både ledere og medarbejdere ved, hvordan virksomheden håndterer fravær på grund af sygdom. Har du spørgsmål til artiklen eller til sygedagpengeregulering generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Jens Jakob Hartmann, eller advokatfuldmægtig Bo Uhrenfeldt, SIDE 17 CORPORATE NEWSLETTER/NYE REGLER OM HÅNDTERING AF MEDARBEJDERES SYGDOM

18 Peter E.P. Gregersen Advokat Shiva Safavi Larsen Rechtsanwältin Ejendomsforhold i krise I økonomiske krisetider sker det ofte, at køber ikke betaler sælger for en købt vare. Som udgangspunkt kan sælger i disse situationer efter dansk ret ikke bare ophæve købet og kræve genstanden tilbage. Anderledes forholder det sig efter tysk ret. Læs her i oversigtsform, hvordan sælger både efter dansk og tysk ret kan tage et gyldigt ejendomsforbehold, så sælger kan tage den solgte genstand tilbage, hvis køber ikke betaler som aftalt. Hvad er et ejendomsforbehold? Begrebet ejendomsforbehold dækker over den situation, at sælger i et kreditkøb forbeholder sig ejendomsretten til en genstand, selvom genstanden er solgt til køber. Ejendomsretten forbeholdes, indtil den fulde købesum er betalt. Om ejendomsforbehold i Danmark Det overrasker mange, at en sælger ikke kan hæve et køb og kræve den solgte og overgivne genstand tilbage fra køberen, selvom køberen ikke betaler som aftalt. Dette skyldes, at ejendomsretten til genstanden i dansk ret som udgangspunkt overgår til køberen i forbindelse med salget. Sælger har i disse situationer herefter ingen tinglig ret til den solgte genstand, men alene et krav på betaling af købesummen. Udgangspunktet kan dog fraviges, ved at der mellem parterne aftales et gyldigt ejendomsforbehold. Gyldighedsbetingelser for ejendomsforbehold I forholdet mellem sælger og køber indbyrdes kræves principielt blot en aftale, for at et ejendomsforbehold er gyldigt. I forhold til tredjemand stilles der i midlertid yderligere krav. Betingelserne er udtrykt både i kreditaftaleloven samt udledt af retspraksis, og kan opsummeres som følger: - Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved genstandens overgivelse til køber. - Det samlede beløb, der skal betales, skal overstige kr Lånebeløbet må ikke være variabelt. - I forbrugerkøb skal der være erlagt en mindsteudbetaling på mindst 20 pct. - Ejendomsforbeholdet må alene omfatte sælgers krav i henhold til den aktuelle købsaftale. Ophør af ejendomsforbehold For at et gyldigt ejendomsforbehold skal opretholde sin værdi for sælger, er det vigtigt at sælger sikrer sig, at det ikke bortfalder. Det er uproblematisk for sælger, at ejendomsforbeholdet bortfalder, når køber har betalt den fulde købesum. Interessen samler sig derfor om tilfælde, hvor spørgsmålet om ejendomsforbeholdets ophør optræder, inden der er sket fuld betaling. Konkurs og individualforfølgelse Et hyppigt forekommende spørgsmål er, om ejendomsforbeholdet bortfalder, hvis køber går konkurs. Dette er ikke tilfældet. Sælger kan således tage genstanden tilbage, hvis konkursboet ikke indtræder i aftalen. I tilfælde, hvor køberens øvrige kreditorer ønsker at foretage udlæg i genstanden (individualforfølgelse), slår ejendomsforbeholdet også igennem, og udlæg kan altså ikke foretages. Købers uberettigede videresalg af genstanden Såfremt køber, uden at det er aftalt eller forudsat, videresælger genstanden til en godtroende køber, vil et gyldigt ejendomsforbehold også slå igennem og den oprindelige sælger vil kunne tage genstanden tilbage fra den seneste køber. Ophørende sikkerhedsrettigheder Det ligger fast i dansk ret, at et ejendomsforhold bortfalder, når ejendomsforbeholdsgenstanden som aftalt eller forudsat videresælges, indarbejdes i en anden genstand eller omdannes. Mere interessant er derfor spørgsmålet om, hvordan det forholder sig i tilfælde, hvor ejendomsforbeholdsgenstanden er solgt med ovenstående formål, men hvor genstanden endnu ikke er videresolgt, indarbejdet i en uændret skikkelse. Retspraksis viser, at sælger i sådanne situationer, for at opretholde sit ejendomsforbehold, løbende skal have ført kontrol med, hvornår de enkelte genstande konkret er blevet videresolgt, indarbejdet eller omdannet, og sørge for, at der bliver afregnet i takt hermed. En undtagelse gælder dog i hvert fald for visse såkaldte tilvirkningskøb. SIDE 18 CORPORATE NEWSLETTER/ EJENDOMSFORHOLD I KRISETIDER I DANMARK OG TYSKLAND

19 tider i Danmark og Tyskland Om ejendomsforbehold i Tyskland Gyldighedsbetingelser for ejendomsforbehold Det gælder ingen særlige formkrav for gyldigheden af et ejendomsforbeholdskøb efter tysk ret; hverken mellem parterne eller i forhold til tredjemand. Hvis køber er forbruger, gælder dog i visse tilfælde formkrav. Det er efter tysk ret endvidere muligt for sælger ensidigt at behæfte genstanden med et ejendomsforbehold, selvom dette ikke er aftalt i købsaftalen. Køber kan dog få dette tilsidesat ved domstolene. Årsagen til denne mulighed for sælger er, at ejendomsretten først overgår til køber, når også sælger har angivet dette i en særlig Übereignungsakt, som ikke må forveksles med selve købsaftalen. Forlænget ejendomsforbehold Ligesom i Danmark er det udgangspunktet, at køber ikke må videresælge en genstand med ejendomsforbehold. Af praktiske årsager er der imidlertid i samhandlen opstået en bestemt form for ejendomsforbehold, som tager højde for købers behov for at kunne videresælge genstanden samtidig med, at hensynet til sælgers sikkerhed tilgodeses. Ved det såkaldte forlængede ejendomsforhold (verlängerter Eigentumsvorbehalt) får køber ret til at videresælge genstanden. Til gengæld for denne ret får sælger i stedet transport i det krav, som køber får, når denne videresælger genstanden. Ophør af ejendomsforbehold Såfremt køber ikke betaler som aftalt, kan sælger efter fastsættelse af en betalingsfrist ophæve købskontrakten og tilbagetage genstanden, idet der dog gælder særlige regler for forbrugere. Konkurs og individualforfølgelse Ved konkurs og individualforfølgelse gælder det samme som beskrevet ovenfor om dansk ret. Købers uberettigede videresalg af genstanden Ejendomsforbeholdet bortfalder, når køber videresælger genstanden til en godtroende køber. Som det fremgår ovenfor, er dette anderledes end efter dansk ret, hvor det ikke er afgørende, om køber var i god tro eller ej, men derimod, om videresalg var aftalt eller forudsat. Ophørende sikkerhedsrettigheder Også efter tysk ret bortfalder ejendomsforbeholdet, hvis genstanden er hvis genstanden omdannes, om end ejendomsforbeholdet i dette tilfælde kan bevares i den nye genstand, hvis dette er aftalt mellem køber og sælger. Ejendomsforbeholdskøbers særlige rettigheder Ejendomsforbeholdskøber får som nævnt ingen ejendomsret til genstanden. Han får derimod en såkaldt Anwartschaftsrecht. Med denne ret kan køber gøre selvstændige krav gældende mod en tredjemand, som eksempelvis beskadiger eller ødelægger genstanden. Køber kan også overdrage denne Anwartschaftsrecht til tredjemand. Overdrager køber sin Anwartschaftsrecht til tredjemand, bliver denne på samme måde ejer af genstanden, når sælger har modtaget den fulde købspris. I dette tilfælde opnår tredjemanden ejendomsretten direkte fra den oprindelige sælger. Køber bliver således på intet tidspunkt ejer af genstanden. Tredjemand er derfor sikret mod indsigelser fra købers eventuelle konkursbo eller kreditorer. Generelt om lovvalg Som det er fremgået af artiklen, er der væsentlige forskelle på kravene til vedtagelse af et gyldigt ejendomsforbehold og retsvirkningerne af dette i Danmark og Tyskland. Det er derfor vigtigt, at sælger gør sig klart, om et andet lands regler kan få betydning for et ejendomsforbeholds gyldighed og retsvirkninger eksempelvis hvis genstanden sælges til et andet land. Dette spørgsmål vil blive behandlet i en senere udgave af Corporate Newsletter. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Peter E.P. Gregersen, eller Rechtsanwältin Shiva Safavi Larsen, SIDE 19 CORPORATE NEWSLETTER/EJENDOMSFORHOLD I KRISETIDER I DANMARK OG TYSKLAND

20 Mads Nygaard Madsen Partner Heidi Steen Jensen Advokat Ulrich Hejle Advokat Betalingstjenesteloven - nyt regelsæt for virksomheder der udbyder betalingstjenester Efter indførelsen af den nye betalingstjenestelov kræver udbud af en række betalingstjenester tilladelse fra Finanstilsynet, mens andre tjenester, de såkaldte betalingssurrogater, skal anmeldes til Forbrugerombudsmanden. Ud over de traditionelle betalingstjenester, der udbydes af pengeinstitutter, omfatter loven kort, der kun kan anvendes i et begrænset antal butikker, benzinkort, kantinekort, m.v. Ændringerne indført med betalingstjenesteloven medfører, at det er nødvendigt for udbydere af betalingssystemer at gennemgå de ordninger, der udbydes, således at de er i overensstemmelse med de nye regler på området. Det er væsentligt af få afklaret, hvorvidt man som udbyder har behov for en tilladelse fra Finanstilsynet eller blot kan indgive en anmeldelse til Forbrugerombudsmanden. Herudover bør alle vilkår over for kunder gennemgås med henblik på at sikre, at de nye krav til oplysningsforpligtelser overholdes. Den tidligere gældende betalingsmiddellov opererede med et princip om anmeldelse af betalingsmidler til Forbrugerombudsmanden. Den netop ikrafttrådte betalingstjenestelov anvender i stedet et udgangspunkt om, at der skal indhentes tilladelse fra Finanstilsynet. For betalingssurrogaters vedkommende gælder dog fortsat et princip om anmeldelse til Forbrugerombudsmanden. For udbydere af betalingssystemer er det således afgørende at få afklaret, hvorvidt man udbyder en tjeneste, der kræver tilladelse fra Finanstilsynet, eller om man i stedet kan nøjes med en anmeldelse til Forbrugerombudsmanden. Det er i betalingstjenesteloven reguleret, hvilke virksomheder der må udbyde de egentlige betalingstjenester, nemlig: - pengeinstitutter, - betalingsinstitutter, - udstedere af elektroniske penge, - Danmarks Nationalbank, og - offentlige myndigheder. Derudover kan betalingstjenester udbydes her i landet af virksomheder med en såkaldt begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester. Tilladelse Pengeinstitutter og udstedere af elektroniske penge er omfattet af lov om lov. Øvrige virksomheder, der udbyder betalingstjenester, skal have tilladelse som betalingsinstitut for fortsat at kunne udbyde disse betalingstjenester. Dette gælder dog ikke for Danmarks Nationalbank og offentlige myndigheder, der er omfattet af anden lovgivning. Det forventes ikke, at der er mange virksomheder, der vil skulle godkendes som forvejen vil have en tilladelse, eksempelvis som pengeinstitut. I en række situationer vil det være muligt for udbydere af betalingstjenester at nøjes med en såkaldt begrænset tilladelse. En begrænset tilladelse kan alene omfatte: (i) udbud af betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser, eller (ii) udbud af betalingstjenester, hvor gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder, der er gennemført af den pågældende virksomhed, ikke overstiger EUR 3 millioner pr. måned. SIDE 20 CORPORATE NEWSLETTER/BETALINGSTJENESTELOVEN

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere