MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group) Kalvebod Brygge 45 DK København V Telefon (+45) Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til SOS International A/S Nitivej 6 DK Frederiksberg Telefon (+45) Telefax (+45) Når du anmelder en skade, skal du opgive navn, kortnummer og udløbsdato på kortet sted og telefonnummer, hvor du kan træffes en kort beskrivelse af skaden og hvad, du ønsker hjælp til. Det er en betingelse for at få erstatning, at du sender dokumenter, der har betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet, til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte undersøges af en speciallæge. SOS betaler udgifterne til attester i den forbindelse. Når du anmelder en flyforsinkelse, skal du straks sende anmeldelsen flybilletten samt oplysning om flynummer, afgangssted og destination flyselskabets rapport om forsinkelse originale kvitteringer. Når du anmelder en bagageforsinkelse, skal du straks sende anmeldelsen flybilletten flyselskabets rapport om forsinkelsen tidspunktet for bagagens udlevering originale kvitteringer for afholdte udgifter. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker, så længe du har et gyldigt dansk MasterCard Guld. 2.2 Udbetaling Vi udbetaler erstatningen til din konto, og skadeanmeldelsen noteres på kontoen. I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede. Hvis SOS/AIG ikke er meddelt andet skriftligt, er begunstigede de nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle eller samlever, som du har haft fælles bopæl med i mindst seks måneder. Er du ugift og uden fast samlever, er dine arvinger begunstigede, jf. arveloven. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation, medmindre du har meddelt AIG andet skriftligt. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke i disse tilfælde 3.1 ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde 3.2 følger af en graviditet inden for en måned før forventet fødsel Side 1 af 11

2 3.3 forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af dig med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin 3.4 deltagelse i kriminelle handlinger 3.5 deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar 3.6 forsikringsbegivenheder indtruffet under deltagelse eller træning i farlig sport, fx cykel- eller hestevæddeløb på bane, boksning, karate og lignende kampsport samt dykning, hvor du bruger særligt dykker- eller frømandsudstyr 3.7 deltagelse i professionel sport 3.8 deltagelse i motorløb af enhver art 3.9 følger af ulykkestilfælde, der rammer sikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel eller scooter 3.10 forsikringsbegivenheder, der rammer dig, når du er besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer 3.11 forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs 3.12 forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout eller blokader. Det samme gælder strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang 3.13 forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed 3.14 forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser 3.15 bagage konfiskeret eller beslaglagt af told eller anden myndighed 3.16 rejser foretaget inden for bopælslandet grænser 3.17 rejser foretaget, mens du ikke opfylder betingelserne i Sektion B, 1 og Sektion C, Krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er en følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer, vil heller ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis de nævnte forhold sker i det land, hvor du opholder dig på rejse uden for bopælslandet i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af, at - du ikke foretager rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer - du ikke selv deltager i handlingerne - konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under din tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. Side 2 af 11

3 5.0 Maksimal erstatning pr. sikrede Uanset hvor mange MasterCard du har, er AIG aldrig forpligtet til at udbetale erstatning mere end én gang for samme skade. Hvis du har andre guldkort udstedt af Danske Bank koncernen, er AIG ligeledes aldrig forpligtet AIG til at udbetale erstatning mere end én gang for samme skade. 6.0 Dobbelt forsikring Hvis du har dobbeltforsikring - dækker AIG kun i det omfang, du ikke får dækning fra anden side. Ved en rejseulykke dækker forsikringen fuldt ud, uanset om du får dækning andetsteds - dog jf. ovenstående og Sektion B, Forsikringsaftaleloven Forsikringen er underlagt dansk ret. Lov om Forsikringsaftaler gælder for forsikringen, i det omfang den ikke er fraveget her i betingelserne. 8.0 Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, DK København V. Sektion B Rejseulykke, sygdom og forsinkelsesdækninger 1.0 Hvem dækker forsikringen 1.1 Enhver, der har et gyldigt dansk MasterCard Guld udstedt af Danske Bank, samt medrejsende ægtefælle eller samlever. Dine og din ægtefælle eller samlevers børn dækkes efter følgende regler, når de rejser sammen med dig Dine og din ægtefælle/samlevers børn under 18 år dækkes uanset deres bopæl Dine og din og ægtefælle/samlevers børn mellem 18 og 22 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som dig. 1.2 Forsikringen dækker også, hvis du har et MasterCard Guld og bor i udlandet. 1.3 Ved samlever forstås en person, du lever sammen med under ægteskabslignende forhold, og som har haft samme folkeregisteradresse som dig i seks måneder forud for forsikringsbegivenheden. Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn. 1.4 Forsikringen dækker kun indehaveren af MasterCard Familiekort, når han eller hun følges med indehaveren af det tilsvarende MasterCard Guld eller har tegnet en selvstændig tilvalgsforsikring, der dækker individuelle rejser. 2.0 Hvor og hvornår dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandet - uanset destination. i op til 60 sammenhængende dage. Hvis en rejse varer længere, dækkes kun de første 60 dage af rejsen. 2.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, du forlader din bopæl eller arbejdsplads (det, der sker sidst) for at begynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen (det, der sker først). 2.3 Det er en forudsætning for dækningen, at rejsen er betalt med dit MasterCard Guld, eller der er købt en Side 3 af 11

4 tillægsforsikring til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis kortet er udstedt under en firmaaftale. 3.0 Hvad dækker forsikringen 3.1 Forsikringen dækker Rejseulykke (4.0) Sygdom (5.0) Flyforsinkelse og forbindelse (6.0) Bagageforsinkelse (7.0) Ansvar (8.0) Overfald (9.0) Retshjælp (10.0) Tilvalgsdækninger (11.0) 4.0 Rejseulykke 4.1 Dækning Forsikringen dækker ved død eller medicinsk invaliditet, der skyldes ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig og pludselig udefrakommende indvirkning på legemet, hvor der sker påviselig beskadigelse af det, som er uden for din vilje. 4.2 Erstatning Erstatning ved dødsfald gives, når et ulykkestilfælde har medført døden inden et år fra skadedatoen. Ved død udbetales kr. Er der udbetalt invaliditetserstatning for samme ulykkestilfælde, trækkes dette beløb fra i dødsfaldsudbetalingen Når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk invaliditet på mindst fem procent og tilstanden er stabil, udbetales invaliditetserstatning. Erstatningen udbetales senest tre år fra skadedatoen. Er tilstanden ikke stabil efter tre år, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt Forsikringssummen udgør kr. Erstatningens størrelse er det beløb af forsikringssummen, der svarer til invaliditets-graden. Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet. Grundlaget for fastsættelsen er Arbejdsskadestyrelsens mén-tabel. Den medicinske invaliditet fastsættes uden hensyn til den tilskadekomnes erhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 procent En invaliditet, der var erklæret før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Invaliditetsgraden fastsættes derfor uden hensyn til allerede eksisterende invaliditet. 4.3 Undtagelser Undtaget fra ulykkesforsikringen er ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilstødende sygdom Side 4 af 11

5 4.3.3 følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendig i forhold til et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen skade, der er opstået gennem smitte af bakterier eller virus. 5.0 Sygdom 5.1 Dækning Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut sygdom, dødsfald eller tilskadekomst under rejse Sygetransport eller hjemtransport Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse. Ambulancefly, hvor en læge vurderer, det er nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted. Transport med lægeordineret rutefly til bopælslandet samt transport til hjemmet eller til et behandlingssted i bopælslandet, i tilfælde hvor transport er lægeligt forsvarlig. Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, hvis de oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. Transporten gælder udelukkende den person, som har været syg. Hvis den syge person ikke er fyldt 18 år, dækkes også transport for en af de voksne personer, der har været med på rejsen. I tilfælde af den forsikredes død på rejsen, dækkes lovbefalede foranstaltninger, fx balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste Behandling af autoriseret læge Lægeordineret ophold på hospital Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Nødbesøg fra udlandet Tandlægebehandling som følge af et ulykkestilfælde Akut tandlidelse. 5.2 Erstatning Der ydes erstatning på op til kr. pr. rejse for hver forsikrede for udgifter til hospitalsophold, behandling og operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Forsikringen dækker rimelige udgifter med op til kr. til hjemtransport ved akut sygdom, til skadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse Hvis den tilskadekomne er indlagt på hospitalet i mindst fem dage, betaler AIG for besøg af en person efter den tilskadekomnes eget valg. Den besøgendes rejse dækkes med en returbillet på turistklasse samt hotelomkostninger på op til kr. pr. dag i højst 10 dage Behandling af en akut tandlidelse, der er opstået på rejsen, dækkes med op til kr. Tandbehandlingen skal Side 5 af 11

6 begyndes i udlandet, mens afsluttede behandling kan ske i bopælslandet, hvis det er nødvendigt Tandbehandling som følge af ulykkestilfælde erstattes med op til kr. pr. rejse for hver forsikrede. 5.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter i følgende tilfælde Behandling af sygdomme eller tilskadekomst, der er opstået før rejsen, og hvor behandlingen forventes at ske under rejsen Transport i ambulancefly i tilfælde, hvor anden transport kan ske på en lægelig forsvarlig måde, medmindre SOS læge har godkendt transporten i ambulanceflyet Anden transport til og fra behandlingssted, medmindre transporten kan sidestilles med en ambulancetransport Hjemtransport eller anden transport i forbindelse med sygdom eller til- skadekomst, der ikke er dækningsberettiget, som følge af forsikringstagers frygt for smittefare Ikke lægeordineret medicin Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin Rekreations- og kurophold Følger af en graviditet inden for en måned før forventet fødsel Behandling efter hjemkomst til bopælslandet Fortsat behandling eller ophold, hvis den forsikrede nægter at lade sig overflytte eller transportere hjem, når SOS. læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning eller transport hjem er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS. læge har besluttet, og den behandlende læge har godkendt, at behandling kan vente til ankomsten til hjemlandet Udgifter som følge af, at den forsikrede ikke følger de anvisninger, den behandlende læge eller SOS læge har givet Tandbehandling, hvis den forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og behandling Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning). 5.4 Kroniske lidelser Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, hvis lidelsen må karakteriseres som stabil. Ved stabil forstås, at den forsikrede inden for de sidste to måneder før afrejsen ikke har været indlagt på hospitalet modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) været underkastet ændringer i medicinering. Det er desuden en forudsætning for at opretholde dækningen, at en læge umiddelbart før afrejsen vurderer, at der ikke er udsigt til forværring under rejsen. Side 6 af 11

7 6.0 Flyforsinkelse og -flyforbindelse 6.1 Dækning Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af reserveret fly i mere end fire timer indstilling af et fly den forsikrede ikke kommer med et reserveret fly på grund af overbooking eller for sent fremmøde, fordi et forbindende fly var forsinket (skal dokumenteres), og intet alternativt fly kan tilbydes. 6.2 Erstatning Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til kr. pr. rejse for hver forsikrede. Udgifterne skal være betalt der, hvor forsinkelsen har fundet sted, og udgifterne refunderes mod forevisning af originale kvitteringer. 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis flyet er forsinket i bopælslandet. Der dækkes ikke, hvis et alternativt fly kan tilbydes, og det afgår senest fire timer efter, det oprindeligt er planlagt. Køb af tøj og toiletartikler dækkes ikke. 7.0 Bagageforsinkelse 7.1 Dækning Forsikringen yder erstatning ved forsinkelse af indskrevet bagage, som du har med på udlandsrejsen. Bagagen skal være forsinket i mere end fire timer fra ankomst til destinationen, før forsikringen dækker. 7.2 Erstatning Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til indkøb af tøj og toiletartikler, der er nødvendige for at kunne fortsætte rejsen. Erstatning kan være på op til kr. pr. rejse for hver forsikrede. Tøjet og toiletartiklerne skal være købt på destinationen, og udgifterne refunderes mod forevisning af originale kvitteringer. 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen er forsinket i bopælslandet ved hjemkomsten. Det gælder uanset, om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfly. Køb foretaget efter bagagen er udleveret, dækkes ikke. 8.0 Ansvarsforsikring 8.1 Dækning Forsikringen dækker det erstatningskrav, den forsikrede som privatperson får på rejsen ved beskadigelse af personer og ting, jf. gældende lov i det land, hvor skaden sker. 8.2 Erstatning Personskade kr. Tingsskade kr. Disse beløb er de højeste, AIG kan udbetale i et forsikringsår inklusive renter og omkostninger. 8.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar Side 7 af 11

8 8.3.1 som forsikrede får, når han eller hun udfører sit arbejde som den forsikrede får, fordi han eller hun bruger motorkøretøj. For et sådant erstatningsansvar bør den forsikrede tegne en motoransvarsforsikring og eventuelt en kaskoforsikring for motorkøretøj for skade på ting, som den forsikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenytelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund for skade forvoldt ved brug af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj eller skade forvoldt af hunde. 9.0 Overfaldsforsikring 9.1 Dækning Forsikringen dækker ved vold eller mishandling af den sikrede, der er sket med forsæt af tredjeperson Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politi, og den forsikrede skal gøre rede for, at skadevolder er ukendt eller insolvent. Hvis der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder AIG i den forsikredes ret imod skadevolderen AIG eller SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet, hvis den forsikrede dør. 9.2 Erstatning Forsikringen dækker med op til kr. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. 9.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure og smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes den forsikrede af en rejseledsager Retshjælp 10.1 Dækning Forsikringen erstatter den forsikredes udgift til juridisk forsvar, hvis den forsikrede som privatperson uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser og får et civilretsligt erstatningsansvar ved dette Erstatning AIG påtager sig at betale op til kr. til juridisk forsvar, hvis den forsikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag Herudover påtager AIG sig at deponere op til kr. på den forsikredes vegne som sikkerhed for disse hændelser. Betaling af procedureomkostninger undtagen sikkerhed for bøder eller personlige hæftelser. Frigivelse af forsikrede, hvis han eller hun tilbageholdes i forbindelse med et færdselsuheld. Et udlæg som dette betragtes som et lån, og tilbagebetaling skal ske straks efter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter Side 8 af 11

9 domsafsigelse. Dog skal beløbet være betalt tilbage senest tre måneder efter, AIG har lagt ud for det Hvis den forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet fængsles (eller trues med det) som følge af en trafikulykke, vil AIG lægge ud for en eventuel kaution (maksimalt kr. pr. forsikrede). Omkostningerne trækkes fra den forsikredes MasterCard Guld efter godkendelse fra Danske Bank Undtagelser Assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj er undtaget fra forsikringen. SOS har dog stadig pligt til at deponere det beløb, der er nævnt ovenfor, til frigivelse af den forsikrede i forbindelse med færdselsuheld Tilvalgsdækninger til MasterCard Guld Den obligatoriske MasterCard Guld forsikringsdækning kan suppleres med tilvalgsdækninger, der skal tegnes separat. Rejsegods forsikringssum på op til kr. pr. forsikrede. Forsikringsdækning på familiekort. Dækning uafhængigt af brug af kortet (kan kun tegnes ved MasterCard Guld privatkort). Tilvalgsdækninger til MasterCard Guld er en personlig forsikring, der kun dækker kortholder. Skal medrejsende også omfattes af tilvalgsdækning, skal der tegnes separate policer for hver medrejsende. Forsikringsbetingelser for Rejsegods kan fås hos Danske Bank på Sektion C Rejseassistance 1.1 Hvem dækker forsikringen 1.2 Enhver, der har et gyldigt dansk MasterCard Guld udstedt af Danske Bank samt en medrejsende ægtefælle eller samlever. Dine og din ægtefælle eller samlevers børn dækkes efter følgende regler, når de rejser sammen med dig Dine og din ægtefælle/samlevers børn under 18 år dækkes uanset deres bopæl Dine og din ægtefælle/samlevers børn mellem 18 og 22 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som dig. 1.2 Forsikringen dækker også, hvis du har et MasterCard Guld og bor i udlandet. 1.3 Ved samlever forstås en person, du lever sammen med under ægteskabslignende forhold, og som i seks måneder forud for forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som dig. Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægte-fælle og ægtefælles særbørn. 1.4 Forsikringen dækker kun indehavere af MasterCard Familiekort, når han eller hun følges med indehaveren af det tilsvarende MasterCard Guld, eller har tegnet en selvstændig tilvalgsforsikring, der dækker ved individuelle rejser. 2.0 Hvor og hvornår dækker forsikringen Side 9 af 11

10 2.1 Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandet uanset destination, og som varer op til 60 sammenhængende dage. Når en rejse varer længere, dækkes kun de første 60 dage af rejsen. 2.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, du forlader din bopæl eller arbejdsplads (det, der sker sidst) for at begynde rejsen og ophører når du vender tilbage til din bopæl eller arbejdsplads (det, der sker først). 2.3 Det er en betingelse for dækningen, at rejsen er betalt med dit MasterCard Guld, eller der er købt tillægsforsikring for det. Dette gælder dog ikke, hvis kortet er udstedt under en firmaaftale. 3.0 Hvad dækker forsikringen 3.1 Forsikringen dækker Sygdomsassistance (4.0) Personlig assistance (5.0) Rejseassistance (6.0) 4.0 Sygdomsassistance 4.1 Henvisning til hospital, læge mv. Hvis du på rejse uden for bopælslandet har behov for læge, hospital, klinik, ambulance, sygeplejerske, tandlæge, handicaptjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS kontaktes og henvise til nærmeste. 4.2 Udsendelse af læge Hvis du på en rejse udenfor bopælslandet, på grund af din aktuelle helbredstilstand, ikke selv kan tage til lægen eller på hospitalet, kan der sendes en læge ud for at behandle dig på hotel el. lign. Kontakt SOS, som arrangerer dette. 4.3 Henvisning til tandlæge, øjenlæge mv. har behov for klinik, sygeplejerske, tandlæge, handicaptjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS henvise til nærmeste. Du betaler omkostningerne ved brug af ovennævnte, medmindre dækning af det er berettiget jf. Sektion B. 4.4 Adgang til hospital har brug for at få organiseret indlæggelse eller stillet garanti for betaling af omkostninger i forbindelse med indlæggelsen, kan SOS arrangere dette. 4.5 Fremsendelse af medicin har brug for at få sendt medicin fra bopælslandet, kan SOS arrangere dette. Det er dog en betingelse for dækningen, at medicinen ikke kan fremskaffes lokalt. 4.6 Fremsendelse af briller eller kontaktlinser mister eller ødelægger dine briller eller kontaktlinser og har behov for at få tilsendt nye fra bopælslandet, kan SOS arrangere dette. Du betaler omkostningen til de nye briller eller kontaktlinser, mens AIG betaler forsendelsen. 4.7 Fremsendelse af recept. har brug for medicin, som kræver en recept fra en læge i bopælslandet til en læge i opholdslandet, kan SOS arrangere dette. 5.0 Personlig assistance ønsker information om følgende forhold, kan du kontakte SOS. Henvisning til ambassade eller konsulat. Henvisning til eller udsendelse af tolk. Side 10 af 11

11 Hvis du har brug for en tolk i forbindelse med fængsling eller indlæggelse, kan AIG sørge for dette. Du betaler omkostningerne til tolkene. (Omkostningen trækkes fra din konto efter godkendelse fra Danske Bank). 6.0 Rejseassistance 6.1 Fremskaffelse af kontanter mister eller får stjålet alle dine kontanter, rejsechecks eller kreditkort, eller hvis der ikke er adgang til en pengeautomat, vil SOS sørge for at sende dig kontanter. 6.2 Oplysninger i tilfælde af problemer under rejser I tilfælde af et uventet og alvorligt problem under rejse fx tab eller tyveri af ID-papirer, pas, penge, rejsepapirer o.lign., vil SOS give alle nødvendige oplysninger til relevante myndigheder og organisationer. 6.3 Vigtige beskeder har brug for at sende en eller flere vigtige beskeder til slægtninge eller forretningsforbindelser i dit hjemland, vil SOS sørge for dette. 6.4 Mistet bagage mister din bagage, vil SOS hjælpe med at lokalisere den. Dette indebærer jævnlig rapportering til dig. Det er dog en betingelse, at bagagen har været mistet i mere end fire timer. mister din returbillet, vil SOS sørge for, at returbilletten erstattes med en tilsvarende billet. Du betaler omkostningen til returbilletten. (Omkostningerne trækkes fra din konto efter godkendelse af Danske Bank). Danske Bank A/S. CVR-nr København Det fremsendte beløb (maksimalt kr.) trækkes fra din konto efter godkendelse af Danske Bank. Side 11 af 11

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport Betingelser nr. 201302 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser Stk. 3. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne blive mindre eller helt

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter Betingelser nr. 201402 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Tryghedsforsikring Sygdom/Ulykke

Tryghedsforsikring Sygdom/Ulykke Tryghedsforsikring Sygdom/Ulykke Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2006 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE Disse betingelser er gældende for følgende produkt: DBDNK13-v01 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. juli 2015 Når produktet omtales generelt,

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere