Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL"

Transkript

1 Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da Version 1.3 DANSK

2 Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i disse papirer er ejendom tilhørende SMA Solar Technology AG. Offentliggørelse, enten komplet eller i uddrag, kræver skriftligt samtykke fra SMA Solar Technology AG. En mangfoldiggørelse til brug internt i virksomheden, som er beregnet til evaluering af produktet eller til fagmæssig brug, er tilladt og kræver ingen godkendelse. SMA-garanti De aktuelle garantibetingelser kan downloades fra internettet under Varemærker Alle varemærker bliver anerkendt, også hvis de ikke er mærket særskilt. Manglende mærkning betyder ikke, at en vare eller et tegn er frit. Ordmærket BLUETOOTH og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af disse mærker fra SMA Solar Technology AG's side sker på licens. Modbus er et registreret varemærke tilhørende Schneider Electric og licenseret gennem Modbus Organization, Inc. QR Code er et registreret mærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips og Pozidriv er registrerede varemærker tilhørende Phillips Screw Company. Torx er et registreret varemærke tilhørende Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Tyskland Tlf Fax til 2014 SMA Solar Technology AG. Alle rettigheder forbeholdes. 2 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

3 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Sikkerhed Korrekt anvendelse Fagmændenes kvalifikationer Sikkerhedshenvisninger Leveringsomfang Produktbeskrivelse Sunny Tripower Interface og funktioner Montering Forudsætninger for monteringen Montering af omformeren Elektrisk tilslutning Sikkerhed ved den elektriske tilslutning Oversigt over tilslutningsområdet Set nedefra Set indefra AC-tilslutning Forudsætninger for AC-tilslutningen Tilslutning af omformeren til det offentlige elnet Tilslutning af ekstra jordforbindelse DC-tilslutning Forudsætninger for DC-tilslutningen Tilslutning af PV-generator Multifunktionsrelætilslutning Multifunktionsrelæets tilslutningsvarianter Tilslutning til multifunktionsrelæet Idriftsættelse Fremgangsmåde Indstilling af landedatapost Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 3

4 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 7.3 Indstilling af NetID Idriftsættelse af omformeren Konfiguration Fremgangsmåde Ændring af displaysprog Forbindelse af omformeren med netværk Ændring af driftsparametre Indstilling af fejlstrømsafbryderens udløsegrænse Indstilling af multifunktionsrelæets driftstype Aktivering og indstilling af SMA OptiTrac Global Peak Betjening Oversigt over displayet LED-signaler Aktivering og betjening af displayet Hentning af startfasens displaymeldinger Frakobling af spændingen til omformeren Tekniske data DC/AC Sunny Tripower 5000TL / 6000TL / 7000TL Sunny Tripower 8000TL / 9000TL / 10000TL Sunny Tripower 12000TL Generelle data Beskyttelsesanordninger Klimatiske betingelser Udstyr Tilspændingsmomenter Multifunktionsrelæ Electronic Solar Switch Hukommelseskapacitet Kontakt STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

5 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Gyldighedsområde Dette dokument gælder for følgende apparattyper fra og med firmwareversion 2.52: STP 5000TL-20 (Sunny Tripower 5000TL) STP 6000TL-20 (Sunny Tripower 6000TL) STP 7000TL-20 (Sunny Tripower 7000TL) STP 8000TL-20 (Sunny Tripower 8000TL) STP 9000TL-20 (Sunny Tripower 9000TL) STP 10000TL-20 (Sunny Tripower 10000TL) STP 12000TL-20 (Sunny Tripower 12000TL) Målgruppe Dette dokument er beregnet til fagmænd og slutbrugere. Nogle af de arbejder, der er beskrevet i dette dokument, må kun udføres af fagfolk med tilsvarende kvalifikation (se kapitel 2.2 "Fagmændenes kvalifikationer", side 7). Disse arbejder er markeret med et advarselssymbol og betegnelsen Fagmand. Arbejder, som ikke kræver nogen særlige kvalifikationer, er ikke markeret og må også udføres af slutbrugere. Videreførende informationer Links til videreførende informationer kan findes på Dokumenttitel SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Overview of the Rotary Switch Settings Efficiency and Derating Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants Criteria for Selecting a Residual-Current Device Miniature Circuit-Breaker Module Technology SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in Practice SMA Bluetooth Wireless Technology Temperature Derating Webconnect Plants in Sunny Portal Shade Management Parameterliste Dokumenttype Servicehåndbog Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk information Betjeningsvejledning Teknisk information Teknisk information Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 5

6 1 Henvisninger vedrørende dette dokument SMA Solar Technology AG Symboler Symbol Forklaring Advarselshenvisning, hvor manglende overholdelse umiddelbart fører til død eller svære kvæstelser Advarselshenvisning, hvor manglende overholdelse kan føre til død eller svære kvæstelser Advarselshenvisning, hvor manglende overholdelse kan føre til lette eller middelsvære kvæstelser Advarselshenvisning, hvor manglende overholdelse kan føre til materielle skader Kapitel, hvor der er beskrevet arbejder, som kun må udføres af fagfolk Information, som er vigtig, men ikke sikkerhedsrelevant for et bestemt tema eller mål Forudsætning, som skal være til stede for et bestemt mål Ønsket resultat Evt. forekommende problem Nomenklatur Fuldstændig betegnelse Electronic Solar Switch PV anlæg SMA Bluetooth Wireless Technology Sunny Tripower Betegnelse i dette dokument ESS Anlæg Bluetooth Omformer, produkt 6 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

7 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Korrekt anvendelse Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PVgeneratorens jævnstrøm til netkonform trefaset vekselstrøm og tilfører den trefasede vekselstrøm til det offentlige elnet. Produktet er egnet til anvendelse udendørs og indendørs. Produktet må kun anvendes med PV-generatorer i beskyttelsesklasse II iht. IEC 61730, anvendelsesklasse A. De anvendte PV-moduler skal være egnet til anvendelse med dette produkt. PV-moduler med høj kapacitet mod jord må kun anvendes, hvis koblingskapaciteten for disse ikke overstiger 1,25 μf (se Teknisk information "Capacitive Leakage Currents" på for informationer om beregning af koblingskapaciteten). Det tilladte driftsområde for alle komponenter skal altid overholdes. Produktet må kun anvendes i lande, som det er godkendt til, eller som det er frigivet til af SMA Solar Technology AG og netudbyderen. Anvend udelukkende produktet i overensstemmelse med angivelserne i de vedlagte dokumentationer og i henhold til gældende lokale standarder og retningslinjer. Anden anvendelse kan føre til personskader eller materielle skader. Indgreb i produktet, f.eks. ændringer og ombygninger, er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SMA Solar Technology AG. Ikke autoriserede indgreb medfører bortfald af garantiog mangelansvarskrav samt i reglen annullering af standardtypegodkendelsen. SMA Solar Technology AG hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af sådanne indgreb. Enhver anden anvendelse af produktet end den, der er beskrevet under korrekt anvendelse, gælder som ikke korrekt. De vedlagte dokumentationer er en del af produktet. Dokumentationerne skal læses, overholdes og opbevares, så de er tilgængelige til enhver tid. Typeskiltet skal være anbragt permanent på produktet. 2.2 Fagmændenes kvalifikationer De arbejder, der i dette dokument er markeret med et advarselssymbol og betegnelsen Fagmand, må kun gennemføres af fagmænd. Fagmændene skal have følgende kvalifikationer: Kendskab til en omformers funktionsmåde og drift Uddannelse i omgang med farer og risici under installation og betjening af elektriske apparater og anlæg Uddannelse i installation og idriftsættelse af elektriske apparater og anlæg Kendskab til de gældende standarder og retningslinjer Kendskab til og overholdelse af dette dokument inkl. alle sikkerhedshenvisninger Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 7

8 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2.3 Sikkerhedshenvisninger Dette kapitel indeholder sikkerhedshenvisninger, der altid skal overholdes ved alle arbejder på og med produktet. Læs dette kapitel omhyggeligt, og følg til enhver tid alle sikkerhedshenvisningerne, så personskade og materielle skader undgås, og en vedvarende drift af produktet sikres. Livsfare på grund af PV-generatorens høje spænding Ved sollys genererer PV-generatoren farlig jævnspænding, som sendes til DC-lederne og de spændingsførende komponenter i omformeren. Berøring af DC-lederne eller de spændingsførende komponenter kan forårsage livsfarligt elektrisk stød. Hvis DC-stikforbinderne trækkes ud af omformeren, mens de er under belastning, kan der opstå en lysbue, der kan medføre strømstød og forbrændinger. Berør ikke fritliggende kabelender. Rør ikke ved DC-lederne. Rør ikke ved de spændingsførende komponenter i omformeren. Lad udelukkende fagmænd med tilsvarende kvalifikation montere, installere og tage omformeren i drift. Lad udelukkende fagmænd udbedre fejlen, hvis der forekommer en fejl. Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument (se kapitel 10, side 48). Livsfare på grund af elektrisk stød Ved at berøre et PV-modul uden jordforbindelse eller generatorstellet kan der opstå livsfarligt elektrisk stød. PV moduler, generatorstel og elektrisk ledende flader skal forbindes med gennemgående ledende forbindelse og med jord. I den forbindelse skal de lokalt gældende forskrifter overholdes. Risiko for forbrænding på grund af varme kabinetdele Under driften kan kabinetdele blive varme. Rør kun omformerens kabinetdæksel under driften. 8 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

9 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed Beskadigelse af kabinetdækslets tætning ved frost Hvis kabinetdækslet åbnes ved frost, kan kabinetdækslets tætning blive beskadiget. Således kan der trænge fugtighed ind i omformeren. Åbn kun omformeren, hvis omgivelsestemperaturen er mindst -5 C. Hvis omformeren skal åbnes ved frost, skal en mulig isdannelse på tætningen fjernes, før kabinetdækslet åbnes (f.eks. ved at smelte isen med varm luft). Overhold de tilsvarende sikkerhedsforskrifter i den forbindelse. Skader på omformeren på grund af elektrostatisk afladning Berøring af elektroniske komponenter kan beskadige eller ødelægge omformeren som følge af elektrostatisk udladning. Sørg for at have forbindelse med jord, inden der berøres en komponent. Beskadigelse af displayet eller typeskiltet på grund af anvendelse af rengøringsmidler Hvis omformeren er tilsmudset, må De kun rengøre kabinettet, køleribberne, kabinetdækslet, typeskiltet, displayet og LED'erne med rent vand og en klud. Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 9

10 3 Leveringsomfang SMA Solar Technology AG 3 Leveringsomfang Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og udvendigt synlige beskadigelser. Tag kontakt til forhandleren i tilfælde af ufuldstændigt leveringsomfang eller beskadigelser. Figur 1: Leveringsomfangets bestanddele Position Antal Betegnelse A 1 Omformer B 2 Ventilatorgitter C 1 Vægholder D 1 Electronic Solar Switch E 1 Beskyttelsesafdækning F 4 Negativ DC-stikforbinder G 4 Positiv DC-stikforbinder H 8 Tætningsprop I 1 Kabelforskruning M32x1,5 K 1 Kontramøtrik L 1 Klembøjle M 2 Spærreskive* N 2 Cylinderskrue M6x16* O 2 Cylinderskrue M6x8 P 1 Driftsvejledning, bilag med fabriksindstillingerne, bilag med informationer til SMA Speedwire/Webconnect, installationsvejledning til DC-stikforbinderne * 1 reservedel til kabinetdækslet inklusive 10 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

11 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse 4.1 Sunny Tripower Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PVgeneratorens jævnstrøm til netkonform trefaset vekselstrøm og tilfører den trefasede vekselstrøm til det offentlige elnet. Figur 2: Opsætning af Sunny Tripower Position A B C Betegnelse Ventilatorgitter Supplerende mærkat med angivelser til registreringen på Sunny Portal: Internetadresse til anlægs-setup-assistenten Identifikationskode (PIC) Registreringskode (RID). Typeskilt Typeskiltet identificerer omformeren entydigt. Angivelserne på typeskiltet er nødvendige i forbindelse med en sikker brug af produktet og ved henvendelse til SMA Service Line ved spørgsmål. På typeskiltet findes følgende informationer: Apparattype (Model) Serienummer (Serial No.) Produktionsdato (Date of manufacture) Apparatspecifikke mærkedata Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 11

12 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Position D E F G H I Betegnelse Electronic Solar Switch (ESS) ESS'en danner sammen med DC-stikforbinderne en DC-lastskilleanordning. Bluetooth-antennen er integreret i ESS'en. ESS'en danner i sammenkoblet tilstand en ledende forbindelse mellem PV-generatoren og omformeren. Ved at trække ESS'en ud afbrydes DC-strømkredsen, og ved at trække alle DC-stikforbindelser ud adskilles PV-generatoren fuldstændigt fra omformeren. Beskyttelsesafdækning LED'er LED'erne signaliserer omformerens driftstilstand (se kapitel 9.2 "LED-signaler", side 47). Display Displayet viser de aktuelle driftsdata og hændelser eller fejl. Kabinetdæksel Kabinetdækslets skruer og spærreskiver Symboler på omformeren, ESS og typeskiltet Symbol Forklaring Omformer Dette symbol befinder sig ved siden af den grønne LED, som signaliserer omformerens tilførselsdrift. Overhold dokumentationen Dette symbol befinder sig ved siden af den røde LED, som signaliserer en fejl (fejlsøgning og udbedring, se servicehåndbogen påwww.sma-solar.com. Bluetooth Dette symbol befinder sig ved siden af den blå LED, som signaliserer en aktiv Bluetooth-kommunikation. Fare Dette symbol henviser til, at omformeren skal have en ekstra jordforbindelse, hvis der på opstillingsstedet kræves en ekstra jordforbindelse eller en potentialudligning (se kapitel 6.3.3, side 27). QR Code Links til yderligere informationer om omformeren kan findes på 12 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

13 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Symbol Forklaring ESS'ens funktionsmåde: Når ESS'en er sat i, er DC-strømkredsen sluttet. For at afbryde DC-strømkredsen skal følgende trin udføres efter hinanden: Træk ESS'en ud. Tag beskyttelsesafdækningen af. Oplås alle DC-stikforbindere, og tag dem af. Anvendelse af omformeren uden beskyttelsesafdækning er ikke tilladt. Omformeren skal altid anvendes med beskyttelsesafdækning. Livsfare på grund af høj spænding i omformeren, overhold ventetiden på 5 minutter. På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød. Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument (se kapitel 10, side 48). Livsfare på grund af høj spænding Produktet arbejder med høje spændinger. Alt arbejde på produktet må kun foretages af fagfolk. Risiko for forbrænding på grund af varm overflade Under driften kan produktet blive varmt. Undgå at berøre det under driften. Lad produktet køle tilstrækkeligt af før alle arbejder. Bær personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedshandsker. Overhold dokumentationerne Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet. Jævnstrøm Produktet har ingen transformator. Vekselstrøm WEEE-mærkning Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet, men i henhold til bortskaffelsesforskrifterne for elaffald. Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 13

14 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symbol Forklaring CE-mærkning Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver. Mærke for udstyrsklasse Produktet er udstyret med en radiodel og overholder udstyrsklasse 2. Beskyttelsestype IP65 Produktet er beskyttet mod, at der trænger støv og strålevand ind fra en vilkårlig vinkel. Produktet er egnet til udendørs montering. RAL-kvalitetsstempel Solar Produktet overholder kravene fra det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning. Kontrolleret sikkerhed Produktet er kontrolleret af VDE og overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov. C-Tick Produktet overholder kravene i de relevante australske EMC-standarder. 4.2 Interface og funktioner Omformeren kan være udstyret med følgende interfaces og funktioner: Bluetooth Via Bluetooth kan omformeren kommunikere med forskellige Bluetooth-enheder (informationer om understøttede SMA-produkter, se SMA Speedwire/Webconnect SMA Speedwire/Webconnect er en kommunikationsform baseret på ethernet-standarden, som kan anvendes til at forbinde omformeren med et Speedwire-netværk. Webconnect gør det muligt at overføre data mellem omformeren og Sunny Portal. Sunny Portal er en internetportal til overvågning af anlæg samt til visning og præsentation af anlægsdata. 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module 485 Data Module Type B er et kommunikationsinterface, som gør det muligt at opsætte en ledningsført kommunikation via RS485 med specielle kommunikationsprodukter (se installationsvejledningen til 485 Data Module Type B og RS485-kabelføringsprincippet på for informationer om montering og ledningsføring). Afhængigt af kommunikationsformen vises driftsparametrene og meldingerne forskelligt i kommunikationsprodukterne. 14 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

15 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Eksempel: Visning af parameteren til landedataposten Ved kommunikation med RS485: parameter CntrySet Ved kommunikation med Bluetooth eller Speedwire/Webconnect: Parameter Set country standard. SMA Power Control Module giver omformeren mulighed for at håndtere netsystemtjenester (se installationsvejledningen til SMA Power Control Module på for informationer om montering og konfiguration). Hvis De ønsker at anvende 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module parallelt med multifunktionsrelæet i omformeren, skal det sikres, at der er tilsluttet maksimalt 30 V DC eller 25 V AC til multifunktionsrelæet. Multifunktionsrelæ Multifunktionsrelæet er beregnet til flere driftstyper, og De kan vælge en driftstype. Alle driftsarter er beskrevet i et andet kapitel (se kapitel 8.6, side 43). Afhængigt af den valgte driftstype skal tilslutningen udføres på forskellig vis (se kapitel "Multifunktionsrelæets tilslutningsvarianter", side 30). Fra fabrikken er multifunktionsrelæets driftstype indstillet på Fault indication eller FltInd. Hvis der vælges en anden driftstype, skal multifunktionsrelæets driftstype indstilles via et kommunikationsprodukt efter idriftsættelsen, og evt. skal der foretages yderligere indstillinger i forbindelse med driftstypen (se kapitel 8.6 "Indstilling af multifunktionsrelæets driftstype", side 43). Lovkrav om fejlmelding I visse lande er der lovkrav om signalisering af fejl, f.eks. i IEC For at opfylde kravene i IEC skal der tilsluttes en visningsanordning til multifunktionsrelæet, som signaliserer en fejl, eller omformeren skal være registreret på Sunny Portal, og fejlmeldingsalarmen på Sunny Portal skal være aktiveret (se betjeningsvejledningen til Sunny Portal på for informationer om fejlmeldingsalarmen via Sunny Portal). Netsystemtjenester Omformeren har funktioner, som muliggør netsystemtjenester. Afhængigt af netudbyderens krav kan De aktivere og konfigurere funktionerne (f.eks. virkeeffektbegrænsning) via driftsparametrene. Fejlstrømsafbryder for alle typer strøm Fejlstrømsovervågningsenheden for alle typer strøm registrerer jævn- og vekseldifferensstrømme. Den integrerede differensstrømsensor registrer strømdifferensen mellem nullederen og antallet af yderledere i forbindelse med 1- og 3-fasede omformere. Hvis strømdifferensen stiger pludseligt, adskilles omformeren fra det offentlige elnet. Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 15

16 5 Montering SMA Solar Technology AG 5 Montering 5.1 Forudsætninger for monteringen Krav til monteringsstedet: Livsfare på grund af brand eller eksplosion På trods af en omhyggelig konstruktion kan der opstå brand i forbindelse med elektriske apparater. Produktet må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer eller brændbare gasser. Produktet må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. Det er ikke tilladt at foretage monteringen på en stolpe. Monteringsstedet skal være utilgængeligt for børn. Underlagsmaterialet til monteringen skal være fast (f.eks. beton eller murværk). Ved montering på gipsplader eller lignende udvikler omformeren vibrationer, som kan høres under driften og kan være generende. Monteringsstedet skal være egnet til omformerens vægt og dimensioner (se kapitel 11 "Tekniske data", side 50). De klimatiske betingelser skal overholdes (se kapitel 11 "Tekniske data", side 50). For at sikre en optimal drift af omformeren skal omgivelsestemperaturen være på under 40 C. Monteringsstedet skal til enhver tid være frit og sikkert tilgængeligt, uden at det er nødvendigt med yderligere hjælpemidler (f.eks. stilladser eller lifter). Ellers er eventuelle serviceindsatser kun begrænset mulige. Monteringsstedet må ikke være udsat for direkte solindstråling. Direkte solindstråling kan overophede omformeren. Derved reducerer omformeren sin effekt. 16 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

17 SMA Solar Technology AG 5 Montering Mål for vægmontering: Figur 3: Udmåling af vægholderen og udmåling af hullerne i omformerens kabinet for valgfri tyverisikring Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 17

18 5 Montering SMA Solar Technology AG Anbefalede afstande: Hvis de anbefalede afstande overholdes, sikres der en tilstrækkelig bortledning af varme. Derved undgås det, at omformerens effekt reduceres på grund af for høj temperatur (se Teknisk information "Temperature Derating" på for informationer om temperatur-derating). De anbefalede afstande til vægge, andre omformere eller genstande skal overholdes. Hvis der skal monteres flere omformere i områder med høje omgivelsestemperaturer, skal afstandene mellem omformerne forøges, og der skal sørges for tilstrækkeligt med frisk luft. Figur 4: Anbefalede afstande 18 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

19 SMA Solar Technology AG 5 Montering Tilladte og ikke-tilladte monteringspositioner: Omformeren skal monteres i en tilladt position. Således kan der ikke trænge fugtighed ind i omformeren. Omformeren skal monteres i øjenhøjde. Således er det let at aflæse displaymeldinger og LEDsignaler. Figur 5: Tilladte og ikke-tilladte monteringspositioner 5.2 Montering af omformeren Nødvendigt ekstra monteringsmateriale (ikke inkluderet i leveringsomfanget): Mindst 2 skruer, som er egnede til omformerens underlagsmateriale og vægt Mindst 2 skiver, som er egnede til skruerne Evt. 2 rawlplugs, der er egnede til underlagsmaterialet og skruerne For at sikre omformeren mod tyveri: mindst 1 sikkerhedsskrue og evt. egnede rawlplugs. Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 19

20 5 Montering SMA Solar Technology AG Risiko for kvæstelser, når omformeren løftes, og hvis den falder ned Omformeren er tung (se kapitel 11 "Tekniske data", side 50). Hvis omformeren løftes forkert, eller hvis den falder ned under transporten, eller når den monteres og afmonteres, er der risiko for kvæstelser. Transportér og løft omformeren opretstående flere personer sammen. Grib fast med én hånd i hvert greb foroven og forneden, eller anvend en stålstang (diameter: maks. 30 mm). På den måde kan omformeren ikke vippe fremad. Beskadigelse af bøsningen til ESS pga. snavs og fremmedlegemer Hvis omformeren sættes på et ujævnt underlag, kan der trænge snavs eller fremmedlegemer, f.eks. sten, ind i bøsningen og beskadige kontakterne. Hvis det sker, fungerer ESS'en ikke mere. Sæt altid omformeren på et plant underlag, eller læg omformeren på bagvæggen. Fremgangsmåde: 1. Kontrollér, at der ikke er ført ledninger i væggen, som kan blive beskadiget under boringen af hullerne. 2. Justér vægholderen på væggen, så den er i vater, og markér borehullernes position ved hjælp af vægholderen. Anvend mindst 1 hul i vægholderens højre side og venstre side. 3. Læg vægholderen til side, og bor de markerede huller. 4. Sæt i givet fald rawlplugsene i borehullerne. 5. Skru vægholderen vandret fast med skruerne og skiverne. 6. Hvis omformeren skal tyverisikres, skal borehullet til fastgørelse af sikkerhedsskruen markeres: Sæt omformeren i vægholderen. Markér borehullet i højre eller venstre side. Hvis omformeren skal sikres med 2 sikkerhedsskruer, skal der markeres et borehul i både højre og venstre side. Tag omformeren lodret op af vægholderen. 20 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

21 SMA Solar Technology AG 5 Montering Bor hullet eller begge huller til fastgørelsen af sikkerhedsskruen, og sæt rawlpluggen eller rawlplugsene i. 7. Sæt omformeren i vægholderen. 8. Sørg for at sikre omformeren på vægholderen i begge sider med M6x8 skruerne og en nøgle med indvendig sekskant (str. 5). Spænd kun skruerne med håndkraft. 9. Luk grebene med ventilationsgitrene. Vær opmærksom på den korrekte placering. Hvert ventilationsgitter passer til en inderside af en kabinetside: venstre side links/left og højre side rechts/right. 10. Hvis hullerne til fastgørelsen af sikkerhedsskruen er forboret, skal omformeren sikres med mindst 1 sikkerhedsskrue gennem det forborede hul. 11. Kontrollér, at omformeren sidder fast. Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 21

22 6 Elektrisk tilslutning SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk tilslutning 6.1 Sikkerhed ved den elektriske tilslutning Livsfare på grund af PV-generatorens høje spænding Ved sollys genererer PV-generatoren farlig jævnspænding, som sendes til DC-lederne og de spændingsførende komponenter i omformeren. Berøring af DC-lederne eller de spændingsførende komponenter kan forårsage livsfarligt elektrisk stød. Hvis DC-stikforbinderne trækkes ud af omformeren, mens de er under belastning, kan der opstå en lysbue, der kan medføre strømstød og forbrændinger. Berør ikke fritliggende kabelender. Rør ikke ved DC-lederne. Rør ikke ved de spændingsførende komponenter i omformeren. Lad udelukkende fagmænd med tilsvarende kvalifikation montere, installere og tage omformeren i drift. Lad udelukkende fagmænd udbedre fejlen, hvis der forekommer en fejl. Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument (se kapitel 10, side 48). Beskadigelse af kabinetdækslets tætning ved frost Hvis kabinetdækslet åbnes ved frost, kan kabinetdækslets tætning blive beskadiget. Således kan der trænge fugtighed ind i omformeren. Åbn kun omformeren, hvis omgivelsestemperaturen er mindst -5 C. Hvis omformeren skal åbnes ved frost, skal en mulig isdannelse på tætningen fjernes, før kabinetdækslet åbnes (f.eks. ved at smelte isen med varm luft). Overhold de tilsvarende sikkerhedsforskrifter i den forbindelse. Skader på omformeren på grund af elektrostatisk afladning Berøring af elektroniske komponenter kan beskadige eller ødelægge omformeren som følge af elektrostatisk udladning. Sørg for at have forbindelse med jord, inden der berøres en komponent. 22 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

23 SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk tilslutning 6.2 Oversigt over tilslutningsområdet Set nedefra Figur 6: Tilslutningsområder og kabinetåbninger på undersiden af omformeren Position A B C D E F G H Betegnelse Positive DC stikforbindere, indgang A til positive DC-kabler Positive DC stikforbindere, indgang B til positive DC-kabler Bøsning til ESS Bøsning med blændprop til netværkstilslutning Kabelforskruning M25 med blindprop til datakablerne Kabinetåbning til AC kablet Negative DC stikforbindere, indgang A til negative DC-kabler Negative DC stikforbindere, indgang B til negative DC-kabler Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 23

24 6 Elektrisk tilslutning SMA Solar Technology AG Set indefra Figur 7: Tilslutningsområder indvendigt i omformeren Position A B C D Betegnelse Klemrække til AC-kablet Multifunktionsrelæ med beskyttelsesafdækning Stikplads til 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module Varistorer 6.3 AC-tilslutning Forudsætninger for AC-tilslutningen Krav til kablerne: Kablets udvendige diameter skal svare til kabelforskruningens klemmeområde: 12 mm til 21 mm Anbefalet ledertværsnit ved fast eller fleksibelt kabel med eller uden kabelsko: 1,5 mm² til 6 mm² 24 STP5-10TL-20-BE-da-13 Driftsvejledning

25 SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk tilslutning Ledertværsnit: maks. 10 mm² Ledernes afisoleringslængde: 18 mm Kablet skal være dimensioneret iht. lokale og nationale retningslinjer for dimensionering af ledninger, ud fra hvilke kravene til det minimale ledertværsnit kan være fastlagt. Påvirkningsstørrelserne med henblik på kabeldimensioneringen er f.eks. nominel AC strøm, kablets type, føringstypen, kabelsamlingen, omgivelsestemperaturen og de maks. ønskede ledningstab (se dimensioneringssoftwaren "Sunny Design" fra softwareversion 2.0 på for beregning af ledningstab). Lastadskiller og ledningsbeskyttelse: Ved anlæg med flere omformere skal hver omformer sikres med en egen, 3-faset belastningsafbryder. Den maks. tilladte sikring skal overholdes (se kapitel 11 "Tekniske data", side 50). Dermed undgås det, at der er restspænding på det pågældende kabel efter en adskillelse. Forbrugere, som installeres mellem omformeren og belastningsafbryderen, skal sikres separat. Fejlstrømsovervågningsenhed: Hvis det er nødvendigt at installere en ekstern fejlstrømsafbryder, skal der installeres en fejlstrømsafbryder, som udløses ved en fejlstrøm på 100 ma eller højere (se Teknisk information Criteria for Selecting a Residual-Current Device på for informationer om valg af en fejlstrømsafbryder). Hvis der kræves og anvendes en fejlstrømsafbryder med en udløsegrænse på 30 ma, skal fejlstrømafbryderens udløsegrænse indstilles på 30 ma i omformeren (se kapitel 8.5, side 43). Overspændingskategori: Omformeren kan anvendes på net i installationskategori III eller lavere iht. IEC Det vil sige, at omformeren kan sluttes permanent til nettilslutningspunktet i en bygning. Ved installationer med lange kabelføringsveje udendørs skal der træffes ekstra foranstaltninger for at reducere overspændingskategori IV til overspændingskategori III (se Tekniske informationer "Overvoltage Protection" på Beskyttelsesleder-overvågning Omformeren er udstyret med en beskyttelsesleder-overvågning. Beskyttelsesleder-overvågningen registrerer, hvis der ikke er tilsluttet nogen beskyttelsesleder, og afbryder i det tilfælde omformeren fra det offentlige elnet. Tilslutning af en ekstra jordforbindelse I nogle lande kræves der grundlæggende en ekstra jordforbindelse. Overhold altid de lokalt gældende forskrifter. Hvis der kræves en yderligere jordforbindelse, så tilslut en yderligere jordforbindelse, der har samme tværsnit som den tilsluttede beskyttelsesleder på klemrækken til AC-kablet(se kapitel "Tilslutning af ekstra jordforbindelse", side 27). På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på klemrækken til AC-kablet svigter. Driftsvejledning STP5-10TL-20-BE-da-13 25

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 TBDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-SG-da-10 Version 1.0 DANSK Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument... 4 1.1 Gyldighedsområde...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere