BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET"

Transkript

1 BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning nr

2 Publikationen kan bestilles hos Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Layout og produktion: Rosendahls A/S Pris: Kr. 150 pr. bog incl. moms

3 BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning nr Marts 2015

4

5 Kapitel 1 Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde og arbejdsform Betænkningens opbygning Sammenfatning af udvalgets anbefalinger Kapitel 2 Gældende ret Børns og unges rettigheder Grundloven Grundlovens Grundlovens Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel Artikel 2 i den 4. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EU s charter om grundlæggende rettigheder artikel FN s Børnekonvention FN s Handicapkonvention Børns og unges ret til omsorg og tryghed rettigheder i henhold til forældreansvarsloven og serviceloven Anbringelse af børn og unge efter serviceloven Generelt Anbringelse i en plejefamilie Indskrænkninger i børns og unges ret til selvbestemmelse Tilladt magtanvendelse efter serviceloven Grundlæggende principper for magtanvendelse Fysisk magtanvendelse Anbringelse på sikret afdeling og særligt sikret afdeling Anbringelse på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution Aflåsning af afdeling Aflåsning af værelser om natten på sikrede og særligt sikrede afdelinger Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation Kontrol med mobiltelefon og internet Undersøgelse af person og opholdsrum samt tilbageholdelse af effekter Adgang til undersøgelse ved anbringelse, besøg og fravær på sikrede og særligt sikrede afdelinger INDHOLD 3

6 Isolation Tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med psykisk nedsat funktionsevne Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger Magtanvendelse uden for serviceloven Nødværge og nødret Anstaltsforholdet og adgangen til at fastsætte husregler Anbringelse i sikret regi som led i en strafferetlig afgørelse Ungdomssanktionen Afsoning Varetægtssurrogat Procesregler i relation til magtanvendelsesreglerne Registrering og indberetning Tilsyn Klageregler Kapitel 3 Retsstillingen i Norge og Sverige Indledning Norge Generelle principper for indsatsen over for anbragte børn og unge Retten til omsorg og respekten over for barnets og den unges rettigheder Retten til at bevæge sig uden for institutionens område Brug af elektroniske kommunikationsmidler Tvang og andre indgreb i den personlige integritet Kropsvisitation Ransagning af opholdsrum og ejendele samt beslaglæggelse Test for stofmisbrug (urinprøver) Tilbageføring ved rømning Formelle krav om sagsbehandling og klage Sverige Begrænsninger i bevægelsesfriheden Brug af (elektroniske) kommunikationsmidler Test for stofmisbrug Kropsvisitation Husregler Svensk udredningskomité Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

7 Kapitel 4 Gennemgang af praksis Kortlægning af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge Fysisk magtanvendelse Indgreb i privatlivets fred Håndtering af relationer Praktikernes forslag til ændringer og forbedringer Budskaber fra Børnerådets børneekspertgrupper Fysisk magtanvendelse Rømning Fortsat ophold i fællesskabet Skade på egen eller andres ejendom Efterrefleksion og læring Indgreb i privatlivets fred Undersøgelse af opholdsrum Undersøgelse af person Begrænsning i brug af elektroniske medier og kommunikation Børn og unge anbragt i plejefamilier Undersøgelse af opholdsrum Skade på egen eller andres ejendom Overvejelser om hvorvidt plejefamilier bør omfattes af magtanvendelsesbekendtgørelsen Budskaber fra udvalgets besøgs- og dilemmadage Udvalgets dilemmadage Fysisk magtanvendelse Indgreb i privatlivets fred Børn og unge anbragt i plejefamilier samt anbragte børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Udvalgets besøgsdage Kapitel 5 Udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning Rettigheder Fokus på børns og unges rettigheder Overvejelser Anbefalinger Begrænsninger Omsorgsrettens indskrænkning af øvrige rettigheder Overvejelser Anbefalinger Husregler Overvejelser Anbefalinger INDHOLD 5

8 5.4. Fysisk magtanvendelse Overvejelser Anbefalinger Elektroniske medier og kommunikation Overvejelser Anbefalinger Undersøgelse af person og opholdsrum Overvejelser Anbefalinger Rusmiddeltest Overvejelser Anbefalinger Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Udvalgets overvejelser Anbefaling Plejefamilier Overvejelser Anbefalinger Registrering og indberetning Overvejelser Anbefalinger Klageregler Overvejelser Anbefalinger Bilag Bilag 1. Rapport om Konsulentbistand i relation til Magtanvendelsesudvalget, Rambøll Bilag 2. Bilag til rapporten Bilag 3. Uddrag af serviceloven (kapitel 11, 24 og 24 a) Bilag 4. Magtanvendelsesbekendtgørelsen Bilag 5. Børnekonventionen Bilag 6. Baggrundsnotat om mulig lovmodel til forståelse af Magtanvendelsesudvalgets anbefalinger Bilag 7. Liste over emner som medlemmer af udvalget finder relevant, men som falder uden for udvalgets kommissorium Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

9 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM Udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) blev nedsat af det daværende Social og Integrationsministerium nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i juni Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet af 4. juli 2013: Erfaringer fra bl.a. Folketingets Ombudsmands inspektionsbesøg på en række socialpædagogiske opholdssteder viser, at magtanvendelsesreglerne på børne- og ungeområdet fremstår uklare. Et barn eller en ung har ikke den fulde retsevne som en voksen og kan måske have manglende forståelse for, hvilke konsekvenser en bestemt handling kan medføre og kan derfor ikke altid fuldt ud udøve selvbestemmelsesretten. I det daglige er forældrene derfor med til at afbalancere hensynene mellem selvbestemmelse og beskyttelse i relation til barnet eller den unge. Når et barn bliver anbragt, er spørgsmålet derfor, om det døgntilbud, opholdssted eller plejefamilien, hvor barnet er anbragt, kan eller skal foretage den nævnte afbalancering på samme måde som forældrene, eller om der gælder andre juridiske og etiske grænser for en professionel eller en plejefamilies indblanding i barnets eller den unges beslutninger eller handlinger. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod unødvendig magtanvendelse. Udgangspunktet for den indsats, der gives efter serviceloven på børne- og ungeområdet, er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og selvbestemmelse. Reglerne beskriver således, i hvilke situationer der undtagelsesvist må anvendes magt. Magtanvendelse over for børn og unge anbragt på opholdssteder, åbne døgninstitutioner, delvis lukkede døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner må som udgangspunkt kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Grænsedragningen mellem, hvad der er absolut påkrævet og ikke absolut påkrævet, kan imidlertid være svær at fastslå, og det forvaltes også meget uensartet i de enkelte tilbud til børn og unge. Indledning 7

10 Erfaringer bl.a. fra Folketingets Ombudsmands inspektionsbesøg på en række socialpædagogiske opholdssteder viser f.eks., at der i forhold til børn og unge på visse opholdssteder bruges forskellige foranstaltninger i form af f.eks. regler om, at de unge efter anmodning skal aflægge urinprøver, og i form af, at de unges brug af og adgang til bl.a. mobiltelefon, computer og internet i visse tilfælde begrænses. Med formålet om at afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for børn og unge i døgntilbud, på opholdssteder og i plejefamilier nedsættes derfor et udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget). Magtanvendelsesudvalget får til opgave at beskrive udfordringerne i relation til brug af magt og komme med forslag til, hvordan et kommende regelsæt kan udformes. Opgaven for udvalget bliver at afbalancere hensynet til børn og unges oplevelse af, at der foretages grænseoverskridende foranstaltninger i form af f.eks. begrænsninger i adgangen til at kommunikere ved hjælp af computer eller mobiltelefon, og de ansvarlige institutioners legitime interesse i, både af ordensmæssig, pædagogisk og sikkerhedsmæssig karakter, at fastsætte sådanne restriktioner. Ud over reglerne i serviceloven findes der regler om magtanvendelse i grundloven, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Magtanvendelsesudvalget skal: Beskrive de etiske, juridiske og praktiske udfordringer på magtanvendelsesområdet i forhold til døgntilbud og opholdssteder til børn og unge og i forhold til børn og unge boende hos plejefamilier. Analysere det eksisterende hjemmelsgrundlag for magtanvendelse. Analysere de behov for tiltag på området, der efterlyses af henholdsvis børn og unge, de ansvarlige institutioner og plejefamilier. Komme med anbefalinger til konkrete forslag til løsninger på udfordringerne. Hvis det vurderes relevant, udarbejde nye forslag til regler om magtanvendelse, der sikrer de redskaber, som er nødvendige på anbringelsessteder og i plejefamilier under hensyntagen til barnets retssikkerhed. Vurdere, om der er særlige grupper, der har særlige behov, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det forudsættes, at udvalgets forslag holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. I arbejdet skal Magtanvendelsesudvalget inddrage erfaringer fra de øvrige nordiske lande. Der kan afholdes temadrøftelser og indkaldes eksterne eksperter mv. 8 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

11 Udvalget udpeges af social- og integrationsministeren og sammensættes af 1 formand, 1 repræsentant fra Social- og Integrationsministeriet, 1 repræsentant fra Justitsministeriet, 1 repræsentant fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 3 eksperter, 1 repræsentant fra KL, 2 kommunale praktikere og 8 organisationer på børne- og ungeområdet (Børns Vilkår, Børnerådet, Plejefamiliernes Landsforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Landsforeningen af opholdssteder, Foreningen af danske døgninstitutioner og Danske Handicaporganisationer). Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Integrationsministeriet med deltagelse af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Magtanvendelsesudvalget udarbejder en betænkning inden udgangen af Formanden for udvalget fastlægger retningslinjerne for arbejdet. Social- og Integrationsministeriet afsætter de fornødne midler til udvalgets arbejde, herunder til inddragelse af eksterne konsulenter efter behov. Det bemærkes, at udvalget ikke har fundet det muligt, at afgive betænkningen inden for den oprindelige planlagte tidsramme UDVALGETS SAMMENSÆTNING Magtanvendelsesudvalget fik ved nedsættelsen følgende sammensætning: Formand: Jens Møller, direktør hos Folketingets Ombudsmand Medlemmer: Dorte Bech Vizard, kontorchef i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Morten Niels Jakobsen, kontorchef i Justitsministeriet Susanne Beck Petersen, chefkonsulent i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Stine Jørgensen, lektor på Københavns Universitet Eva Ersbøll, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Jessie Brender Olesen, konsulent hos Kommunernes Landsforening Jette Pedersen, chefkonsulent hos Den Sociale Virksomhed Birgitte Hove, chefkonsulent i Køge Kommune Lars Emil Andersen, områdeleder på MultifunC Midtjylland Grenen Ingrid Hartelius Dall, børnerettighedsjurist hos Børns Vilkår Trine Nyby, chefkonsulent hos Børnerådet Jens Vegge Bjørck, formand for Plejefamiliernes Landsforening Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund Geert Jørgensen, direktør for LOS de private sociale tilbud Gitte Callesen, næstformand for Foreningen af Danske Døgninstitutioner Thomas Gruber, politisk konsulent hos Danske Handicaporganisationer Indledning 9

12 Endvidere har tre ungerepræsentanter, der tidligere har været anbragt, deltaget i en række af udvalgets møder, dilemmadage og besøgsdage. Under udvalgsarbejdet er der sket følgende ændringer i udvalgets sammensætning : Den 3. februar 2014 udtrådte chefkonsulent Susanne Beck Petersen som medlem af udvalget og blev afløst af chefkonsulent Lise Wied Kirkegaard. Den 18. august 2014 udtrådte kontorchef Morten Niels Jakobsen som medlem af udvalget og blev afløst af kontorchef Louise Vadheim Guldberg. Den 29. august 2014 udtrådte kontorchef Dorte Bech Vizard som medlem af udvalget og blev afløst af kontorchef Lise Stidsen Vandahl. Den 12. september 2014 udtrådte chefkonsulent Trine Nyby som medlem af udvalget og blev afløst af juridisk konsulent Anna Marie Schurmann Carstens. Den 1. december 2014 udtrådte kontorchef Lise Stidsen Vandahl af udvalget og blev afløst af kontorchef Dan Holmgreen. Ved betænkningens afgivelse havde udvalget herefter følgende sammensætning: Formand: Jens Møller, direktør hos Folketingets Ombudsmand Medlemmer: Dan Holmgreen, kontorchef i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Louise Vadheim Guldberg, kontorchef i Justitsministeriet Lise Wied Kirkegaard, chefkonsulent i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Stine Jørgensen, lektor på Københavns Universitet Eva Ersbøll, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Jessie Brender Olesen, konsulent hos Kommunernes Landsforening Jette Pedersen, chefkonsulent hos Den Sociale Virksomhed Birgitte Hove, chefkonsulent i Køge Kommune Lars Emil Andersen, områdeleder på MultifunC Midtjylland Grenen Ingrid Hartelius Dall, børnerettighedsjurist hos Børns Vilkår Anna Marie Schurmann Carstens, juridisk konsulent hos Børnerådet Jens Vegge Bjørck, formand for Plejefamiliernes Landsforening Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund Geert Jørgensen, direktør for LOS de private sociale tilbud Gitte Callesen, næstformand for Foreningen af Døgn og Dagtilbud for udsatte børn og unge Thomas Gruber, politisk konsulent hos Danske Handicaporganisationer Udvalgets sekretariat bestod ved betænkningens afgivelse af: Specialkonsulent Charlotte Avnsted, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Specialkonsulent Christina Hviid, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 10 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

13 Fuldmægtig Stine Hildebrandt, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Fuldmægtig, Sarah Franzmann Berthelsen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen, Socialstyrelsen Fuldmægtig Siri Leth Stolzenbach, Ankestyrelsen Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen, Folketingets Ombudsmand har bistået formanden og sekretariatet samt deltaget i udvalgsmøderne UDVALGETS ARBEJDE OG ARBEJDSFORM Magtanvendelsesudvalget har afholdt 8 møder. På det 3. møde i udvalget den 14. maj 2014 holdt digital learning advisor Lisbeth Brunebjerg Holmegaard fra Medierådet et oplæg om deres tilgang til børn og unges medieforbrug og rettigheder. På det 5. møde i udvalget den 26. september 2014 holdt professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard et oplæg om den juridiske ramme for magtanvendelse i folkeskolen. Til brug for udvalgets arbejde har Rambøll for ministeriet gennemført en kortlægning af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Se nærmere under afsnit 4.1 om kortlægning af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge samt bilag 1. Udvalget har med afsæt heri afholdt 3 dilemmadage omhandlende temaerne fysisk magtanvendelse, indgreb i privatlivets fred og magtanvendelse og andre indgreb over for børn og unge anbragt i plejefamilier samt anbragte børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Se nærmere i afsnit om udvalgets dilemmadage. På dilemmadagene har der endvidere været oplæg fra en række eksterne eksperter mv. På udvalgets første dilemmadag den 22. januar 2014 holdt souschef og leder af sektion for børn og unge Kristina Vang Jensen fra Socialtilsyn Hovedstaden et oplæg om det nye socialtilsyns rolle i forhold til magtanvendelse og anbragte børn og unge. På udvalgets anden dilemmadag den 19. februar 2014 holdt Frøydis Heyerdal og Hilde Rakvaag fra det norske Barneombud oplæg om de norske magtanvendelsesregler. På udvalgets tredje dilemmadag den 5. marts 2014 holdt centerchef fra Center for Familiepleje i København Klaus Wilmann et oplæg om plejefamilier. Samme dag holdt centerchef i Center for Indledning 11

14 Børn med Handicap Sune Bjørn Larsen et oplæg og magtanvendelse i relation til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Udvalget har forud for dilemmadagene haft forelagt dilemmaerne for tre forskellige børneekspertgrupper af anbragte børn og unge nedsat af Børnerådet, som har givet input til udvalget med henblik på at sikre et børneperspektiv. Se nærmere i afsnit 4.2. om budskaber fra Børnerådets børneekspertgrupper. Endelig har udvalget som en del af sit arbejde aflagt besøg på 15 anbringelsessteder fordelt på forskellige anbringelsestyper og med forskellige målgrupper med henblik på at opnå en større indsigt i de problemstillinger, som ledelse og medarbejdere på de forskellige anbringelsessteder oplever i hverdagen. Se nærmere i afsnit om udvalgets besøgsdage BETÆNKNINGENS OPBYGNING I kapitel 2 beskrives gældende ret om magtanvendelse. Kapitlet indeholder en generel beskrivelse af børn og unges rettigheder i henhold til Grundloven og de internationale konventioner på området samt forældreansvarsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014) og lov om social service(lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 (serviceloven)). Derefter beskrives reglerne om anbringelse uden for hjemmet. Reglerne om magtanvendelse omtales først ud fra en beskrivelse af den tilladte magtanvendelse efter serviceloven og dernæst gengives reglerne om magtanvendelse uden for serviceloven. Endvidere indeholder kapitlet en beskrivelse af anstaltsforholdet og adgangen til at fastsætte husregler. Herudover beskrives anbringelse som led i strafferetsplejen. Endelig indeholder kapitlet en beskrivelse af procesregler i relation til magtanvendelsesreglerne. Kapitel 3 indeholder en kort beskrivelse af norsk og svensk ret om magtanvendelse. I kapitel 4 gennemgås praksis for magtanvendelse. Kapitlet indeholder et resumé af kortlægningen heraf. Endvidere indeholder kapitlet en opsummering af budskaber fra Børnerådets børneekspertgruppe. Endelig indeholder kapitlet en sammenfatning af budskaber fra udvalgets besøgs og dilemmadage. Kapitel 5 indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger. En sammenfatning af disse anbefalinger er gengivet nedenfor under afsnit 1.5. Som bilag til betænkningen er medtaget rapport om Konsulentbistand i relation til Magtanvendelsesudvalget, Rambøll 2013 (kortlægningen af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge), bilag til rapporten, uddrag af serviceloven (kapitel 11, 24 og 24 a), bekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet 12 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

15 (magtanvendelsesbekendtgørelsen), FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen), baggrundsnotat om mulig lovmodel til forståelse af Magtanvendelsesudvalgets anbefalinger og liste over emner som medlemmer af udvalget finder relevant, men som falder uden for udvalgets kommissorium. København, den 16. marts 2015 Jens Møller (formand) Lise Wied Kirkegaard Stine Jørgensen Eva Ersbøll Jessie Brender Olesen Jette Pedersen Dan Holmgreen Birgitte Hove Lars Emil Andersen Ingrid Hartelius Dall Anna Marie Schurmann Carstens Louise Vadheim Guldberg Jens Vegge Bjørck Tore Kargo Geert Jørgensen Gitte Callesen Thomas Gruber Charlotte Avnsted Christina Hviid Stine Hildebrandt Sarah Franzmann Berthelsen Annie Gaardsted Frandsen Siri Leth Stolzenbach rikke Ilona Ipsen 1.5. SAMMENFATNING AF UDVALGETS ANBEFALINGER Magtanvendelsesudvalget er enigt om, at der bør laves en ny og selvstændig lov, der regulerer børns og unges rettigheder, og som beskriver mulighederne for at foretage indgreb heri. Der gives hermed et signal om, at samfundet vægter børns og unges rettigheder højt, og at disse altid skal iagttages i indsatsen over for børn og unge. Det er udvalgets opfattelse, at hjemlen til at foretage væsentlige indgreb over for børn og unge af retssikkerhedsmæssige årsager bør fremgå direkte af lovgivningen. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at der i lovgivningen også skal være fokus på børnenes og de unges rettigheder og ikke som i dag kun på hvilke indgreb i rettighederne, der skal være hjemmel til at foretage. Udvalget (flertallets) anbefalinger indeholder følgende hovedpunkter: Fokus på børns og unges rettigheder Børns og unges grundlæggende rettigheder, der følger af bl.a. Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998) og Børnekonventionen, skal tydeliggøres i et nyt regelsæt om magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Anbragte børn og unge skal i overensstemmelse med gældende regler kende til deres rettigheder og gøres bekendt med disse under en anbringelse uden for hjemmet i en form og et omfang tilpasset barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne. Forældremyndighedsindehaverne bør ligeledes informeres herom. Indledning 13

16 Omsorgsrettens indskrænkning af øvrige rettigheder Den gældende retstilstand om rækkevidden af omsorgsretten samt rammerne for begrænsning af børns og unges øvrige rettigheder som led i opfyldelsen heraf, bør tydeliggøres og konkretiseres. Det bør præciseres, at udøvelsen af omsorg tager udgangspunkt i det, som anses for at være god og forsvarlig forældreomsorg, herunder at indsatsen skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste, jf. servicelovens 46. Grænsefladerne mellem retten til omsorg og respekten for barnets eller den unges øvrige rettigheder bør beskrives så udtømmende som muligt i en vejledning med henblik på så vidt muligt at sikre, at der ikke eksisterer gråzoner. Når opfyldelsen af barnets eller den unges ret til omsorg kan medføre indskrænkninger i barnets eller den unges øvrige rettigheder, bør der altid ske en konkret afvejning mellem disse rettigheder og hensynet til de andre børn og unge, som er en del af fællesskabet, og hvis rettigheder også skal respekteres. Husregler Adgangen til at fastsætte husregler skal lovreguleres. Der udarbejdes vejledningsmateriale, som kan fungere som inspiration til, hvordan husregler kan udarbejdes, og gives eksempler på, hvordan man kan udforme husregler, der ikke går videre end formålet tilsiger og er tilpasset den målgruppe, som de retter sig til. Fysisk magtanvendelse Det præciseres i en fremtidig hjemmel om fysisk magtanvendelse, hvad der generelt skal forstås ved fysisk magtanvendelse. Det skal herunder tydeliggøres, hvad der menes med, at barnet eller den unge kan gøre skade på sig selv og andre, og ligeledes, at hensynet til fællesskabet kan legitimere brug af fysisk magtanvendelse. Det skal samtidig præciseres, hvornår der kan anvendes mindre indgribende fysisk magt i form af kortvarig fastholdelse eller bortvisning af barnet eller den unge fra fællesskabet på anbringelsesstedet. Mindre indgribende fysisk magt bør kunne foretages uden indberetning eller registrering. Der skal ikke være en generel adgang til at regulere bevægelsesfriheden på åbne anbringelsessteder ud over det, der kan reguleres i almindelige husregler. Børn og unge har ret til at bevæge sig frit inden for og uden for anbringelsesstederne og skal i videst muligt omfang kunne anvende de tilbud, der findes i lokalområdet uanset at de er anbragt uden for hjemmet. Det beskrives mere indgående i en vejledning, hvad der anses for fysisk guidning, og hvad der ligger ud over dette. Der etableres hjemmel til, at et barn eller en ung, der ødelægger eller beskadiger ting af betydelig økonomisk værdi eller affektionsværdi, der tilhører en anden eller barnet eller den unge selv, i særlige tilfælde kortvarigt kan fastholdes eller føres til et andet opholdsrum. Indgreb kan kun ske efter en konkret vurdering og under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. Hjemlen skal alene gælde for de anbringelsessteder, som har hjemmel til at anvende fysisk magt. Elektroniske medier og kommunikation Børn og unges ret til elektronisk kommunikation og de beskyttelseshensyn, der kan give adgang til at foretage begrænsninger heri, beskrives i en ny lov om magtanvendelse over for anbragte 14 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

17 børn og unge. Regler om børns og unges brug af elektroniske kommunikationsmidler bør fremgår af anbringelsesstedets eventuelle husregler. Undersøgelse af person og opholdsrum På opholdssteder og døgninstitutioner, jf. serviceloven 66, stk. 1, nr. 5 og 6, udvides personalets adgang til at undersøge barnets eller den unges person til også at omfatte gennemsøgning af barnet eller den unges tøj. Det præciseres, at personundersøgelse på sikrede afdelinger i lighed med undersøgelse af opholdsrum kan foretages, når barnet eller den unge anbringes på en sikret afdeling, før og efter besøg samt før og efter fravær fra den sikrede afdeling. I forbindelse med udvidelse af beføjelserne, udarbejdes der centrale retningslinjer for hvordan en personundersøgelse skal udføres med henblik på at sikre, at hensynet til barnets og den unges integritet varetages bedst muligt. Det skal undersøges, om der inden for rammerne af de gældende regler er mulighed for, at eksisterende tekniske og elektroniske løsninger, der anvendes andre steder til varetagelsen af tilsvarende sikkerheds- og ordensmæssige formål, vil kunne ibrugtages på de sikrede institutioner og de delvis lukkede institutioner og afdelinger. Rusmiddeltest Der etableres en klar lovhjemmel til, at et anbragt barn eller en ung kan give samtykke til at afgive en rusmiddeltest, hvis der efter konkrete omstændigheder er mistanke om, at vedkommende har indtaget rusmidler. Adgangen til at anvende rusmiddeltest skal betinges af et samtykke fra barnet eller den unge, samt for børn under 12 år ligeledes af forældremyndighedsindehaverne. Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Der indføres ikke særregler for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det skal i en ny lov om magtanvendelse over for anbragte børn og unge i relation til fysisk magtanvendelse og den retlige rækkevidde af retten til omsorg i lovbemærkningerne og på vejledningsniveau konkretiseres, hvornår fysisk støtte, fastholdelse og guidning til f.eks. tandbørstning eller fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel er omfattet af reglerne om magtanvendelse, og hvornår det betragtes som et led i omsorgen for barnet eller den unge. Plejefamilier Omsorgsrettens rækkevidde beskrives uddybende på vejledningsniveau og der udarbejdes vejledning på plejefamilieområdet. Plejefamilier skal via den eksisterende grunduddannelse og den løbende supervision og efteruddannelse, som plejefamilierne allerede tilbydes i dag, have viden om, hvordan anbragte børn og unge kan få den omsorg, de har behov for, så det sikres, at der ikke foretages uhjemlede eller ikke-proportionale begrænsninger i de anbragte børns og unges rettigheder. Der er ikke enighed i udvalget om, hvorvidt plejefamilier skal omfattes af de generelle regler om magtanvendelse. Nogle af udvalgets medlemmer indstiller, at plejefamilier skal have adgang til fysisk magtanvendelse og tilbageholdelse, hvis der på baggrund af barnets eller den unges behov træffes konkret afgørelse herom af børn og unge-udvalget. Andre af udvalgets medlem- Indledning 15

18 mer indstiller, at plejefamilier skal have adgang til fysisk magtanvendelse og tilbageholdelse efter de samme regler som døgninstitutioner og opholdssteder. En sidste andel af udvalgets medlemmer indstiller, at plejefamilier fortsat ikke skal have adgang til at anvende magt. Registrering og indberetning De gældende regler om registrering og indberetning, herunder de anbringende kommuners forpligtelser i forbindelse hermed, tydeliggøres og præciseres lovteknisk. Der udarbejdes et indberetningsskema, som med fordel kan anvendes af anbringelsesstederne. Efter en magtanvendelses taler personalet, som led i den almindelige omsorg og pædagogiske praksis, med barnet eller den unge. Det er således afgørende, at personalet får forklaret barnet eller den unge, hvorfor der blev anvendt magt i den konkrete situation, og at barnet eller den unge får mulighed for at sætte ord på, hvordan situationen blev oplevet af pågældende, samt at personalet sammen med vedkommende kan finde en løsning på, hvorledes magtanvendelse kan undgås fremover i lignende situationer. Personalet skal i den forbindelse tage hensyn til barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne. Antallet af indberettede tilladte og ikketilladte magtanvendelser på landsplan bør offentliggøres årligt. Klageregler Klagereglerne tydeliggøres. Der skal tages særlige hensyn til børn og unge med nedsat funktionsevne i forhold til deres forudsætninger for at kunne påklage afgørelser. Enkelte af udvalgets medlemmer har i forbindelse med overvejelserne afgivet mindretalsudtalelser på en række områder. Der henvises til afsnit (omsorgsrettens indskrænkning af øvrige rettigheder), (fysisk magtanvendelse), (elektronisk medier og kommunikation), (rusmiddeltest) og (børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse). Lovmodelskitse Sekretariatet har, som opfølgning på udvalgets drøftelser og overvejelser, udarbejdet et forslag til en mulig lovmodelskitse (uden lovbemærkninger), som viser, hvordan anbefalinger mv. evt. kan omsættes til en mulig lovtekst, jf. bilag 6. Lovmodelskitsen er ikke drøftet i eller godkendt af udvalget. 16 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

19 KAPITEL 2 GÆLDENDE RET 2.1. BØRNS OG UNGES RETTIGHEDER Børn og unges grundlæggende rettigheder følger bl.a. af grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Børnekonventionen og FN s konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap (Handicapkonventionen). Børn og unges ret til omsorg og tryghed fremgår af bl.a. serviceloven og forældreansvarsloven. Den, der har forældremyndigheden over et barn, skal efter forældreansvarslovens 2 drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Barnet skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Hvis forældre ikke kan varetage omsorgen for deres barn, må det offentlige træde til, jf. serviceloven. Udgangspunktet for den omsorg og tryghed, der gives efter serviceloven, er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og medbestemmelse. Børn og unge under 18 år har ret til medinddragelse, medbestemmelse og selvbestemmelse. Det er derfor et centralt princip, at barnets synspunkter skal inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen og have indflydelse i overensstemmelse med barnets alder, funktionsniveau og modenhed. Såvel den konkrete tilrettelæggelse som gennemførelse af foranstaltninger skal så vidt muligt ske i dialog med barnet eller den unge. Dog erkendes det, at der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i barnets eller den unges integritet. Som konsekvens heraf er der i serviceloven fastsat regler om i hvilke situationer, og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger undtagelsesvist er tilladt bl.a. af hensyn til barnet selv. Servicelovens regler om magtanvendelse skal således beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod overgreb og unødvendig magtudøvelse. Reglerne om magtanvendelse over for børn og unge har derudover snitflader til en række andre lovgivninger. Det gælder bl.a. sundhedsloven, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven), folkeskoleloven m.v. Disse regler vil ikke blive gennemgået i denne betænkning. Gældende ret 17

20 Grundloven Grundloven indeholder en række frihedsrettigheder, herunder retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed, der sætter grænser for, hvilke indgreb staten kan foretage i borgernes frihed. I forhold til magtanvendelse overfor børn og unge er de i praksis mest relevante bestemmelser grundlovens 71 (om frihedsberøvelse) og 72 (om boligens ukrænkelighed) Grundlovens 71 Grundlovens 71 indeholder i stk. 1 og 2 nogle generelle bestemmelser, der gælder for enhver form for frihedsberøvelse, mens stk. 3-5 er begrænset til alene at omfatte den form for frihedsberøvelse, der består af anholdelse eller varetægtsfængsling. I stk. 6 og 7 er fastsat et særligt parlamentarisk tilsyn med frihedsberøvelser uden for strafferetsplejen, dvs. såkaldte administrative frihedsberøvelser. Grundlovens 71, stk. 1, fastslår, at den personlige frihed er ukrænkelig, og at ingen dansk statsborger på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning kan underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Beskyttelsen omfatter efter bestemmelsen kun danske statsborgere (denne begrænsning har dog næppe den store betydning, da det vil være i strid med bl.a. artikel 14 sammenholdt med artikel 5 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og artikel 26 i FN s konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, hvis udlændinge i praksis tillægges en ringere beskyttelse end danske statsborgere). Grundlovens 71, stk. 2, stiller krav om, at frihedsberøvelse skal ske med hjemmel i loven. Bestemmelsen indebærer, at frihedsberøvelse som udgangspunkt kun kan ske med hjemmel i en af Folketinget vedtaget lov eller en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i en sådan lov. I litteraturen er det diskuteret, i hvilket omfang også retssædvaner eller analogi fra en lov kan danne hjemmel for en frihedsberøvelse (se f.eks. Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 Menneskerettigheder, 3. udgave (2003), side 232 ff). Grundlovens 71, stk. 6, giver adgang til domstolsprøvelse for den, der administrativt er berøvet sin frihed. Hverken forarbejderne til grundlovsforslaget eller forfatningskommissionens betænkning indeholder nogen præcis beskrivelse af, hvilke indgreb der udgør administrativ frihedsberøvelse efter bestemmelsen. Under rigsdagsforhandlingerne blev der imidlertid givet en række bidrag til fortolkningen af bestemmelsens rækkevidde i denne henseende, idet flere rigsdagsmedlemmer fremhævede forskellige eksempler på anvendelsesområdet, herunder navnlig indgreb inden for lovgivningen om sindssyge og åndssvage, anbringelse af forsømmelige forsørgere og børns fjernelse fra hjemmet (det er uanset tilkendegivelserne under rigsdagsforhandlingerne omdiskuteret i litteraturen, om fjernelse af børn fra hjemmet kan anses for omfattet af 71, stk. 6, se f.eks. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, (2. udgave, 2006), redigeret af Henrik Zahle, side 446 ff.). 18 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Mail: scf@sm.dk og sthi@sm.dk med kopi til boern@sm.dk. 18. maj 2015 Vedr. Høring over betænkningen

Læs mere

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Fremsat den 16/17. marts 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling.

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling. Departementet for Familie og Justitsvæsen ikinn@nanog.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 9 6 P V K @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger på sikrede døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

De spørgsmål, som jeg sigter til, angår bl.a. hjemlen til at bruge de forskellige foranstaltninger.

De spørgsmål, som jeg sigter til, angår bl.a. hjemlen til at bruge de forskellige foranstaltninger. Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K OPCAT-enheden Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Foranstaltninger

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Sikrede institutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele.

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele. Undervisernoter: Rusmiddeltest Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1 del: Baggrundsviden til underviseren 2 del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Page 1 of 68 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Vis mere.. Oversigt (indholdsfortegnelse) Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Vejledning om magtanvendelse

Læs mere

Undervisernoter: Afværgehjælp

Undervisernoter: Afværgehjælp Undervisernoter: Afværgehjælp Kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Alle plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Døgninstitutioner og private opholdssteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Undervisernoter: Husorden

Undervisernoter: Husorden Undervisernoter: Husorden Private opholdssteder Alle døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen

Læs mere

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 1 Program Præsentation og gennemgang af program, forventningsafstemning Klokken 09.30 Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Klokken 10.45 Del 2. Voksenansvar

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner Delvis lukkede institutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Socialministeriet Departementet Att. Ellinor Colmorten Holmens Kanal 22 1060 København K E-mailes til eco@sm.dk og p-boern@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017 Socialrådgiverdage 2017 Fredericia 22. marts 2017 Dagsorden 1. Siden sidst nye tiltag, forslag og regler 2. Børns rettigheder: 3. Samvær under anbringelsen 4. Lov om voksenansvar 5. 85/107 og principafgørelsen

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Enhed Udsatte Børn Sagsbehandler Charlotte Avnsted- Vilman/Stine Hildebrandt Koordineret med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Sagsnr. 2015-9621 Doknr. 321677 Dato 01-03-2016 Kommenteret

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Kommunale plejefamilier, private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7 Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge Workshop 7 2 Ankestyrelsens tre hovedopgaver At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge VEJ nr 10370 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-8159 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere