BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET"

Transkript

1 BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning nr

2 Publikationen kan bestilles hos Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Layout og produktion: Rosendahls A/S Pris: Kr. 150 pr. bog incl. moms

3 BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning nr Marts 2015

4

5 Kapitel 1 Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde og arbejdsform Betænkningens opbygning Sammenfatning af udvalgets anbefalinger Kapitel 2 Gældende ret Børns og unges rettigheder Grundloven Grundlovens Grundlovens Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel Artikel 2 i den 4. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EU s charter om grundlæggende rettigheder artikel FN s Børnekonvention FN s Handicapkonvention Børns og unges ret til omsorg og tryghed rettigheder i henhold til forældreansvarsloven og serviceloven Anbringelse af børn og unge efter serviceloven Generelt Anbringelse i en plejefamilie Indskrænkninger i børns og unges ret til selvbestemmelse Tilladt magtanvendelse efter serviceloven Grundlæggende principper for magtanvendelse Fysisk magtanvendelse Anbringelse på sikret afdeling og særligt sikret afdeling Anbringelse på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution Aflåsning af afdeling Aflåsning af værelser om natten på sikrede og særligt sikrede afdelinger Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation Kontrol med mobiltelefon og internet Undersøgelse af person og opholdsrum samt tilbageholdelse af effekter Adgang til undersøgelse ved anbringelse, besøg og fravær på sikrede og særligt sikrede afdelinger INDHOLD 3

6 Isolation Tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med psykisk nedsat funktionsevne Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger Magtanvendelse uden for serviceloven Nødværge og nødret Anstaltsforholdet og adgangen til at fastsætte husregler Anbringelse i sikret regi som led i en strafferetlig afgørelse Ungdomssanktionen Afsoning Varetægtssurrogat Procesregler i relation til magtanvendelsesreglerne Registrering og indberetning Tilsyn Klageregler Kapitel 3 Retsstillingen i Norge og Sverige Indledning Norge Generelle principper for indsatsen over for anbragte børn og unge Retten til omsorg og respekten over for barnets og den unges rettigheder Retten til at bevæge sig uden for institutionens område Brug af elektroniske kommunikationsmidler Tvang og andre indgreb i den personlige integritet Kropsvisitation Ransagning af opholdsrum og ejendele samt beslaglæggelse Test for stofmisbrug (urinprøver) Tilbageføring ved rømning Formelle krav om sagsbehandling og klage Sverige Begrænsninger i bevægelsesfriheden Brug af (elektroniske) kommunikationsmidler Test for stofmisbrug Kropsvisitation Husregler Svensk udredningskomité Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

7 Kapitel 4 Gennemgang af praksis Kortlægning af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge Fysisk magtanvendelse Indgreb i privatlivets fred Håndtering af relationer Praktikernes forslag til ændringer og forbedringer Budskaber fra Børnerådets børneekspertgrupper Fysisk magtanvendelse Rømning Fortsat ophold i fællesskabet Skade på egen eller andres ejendom Efterrefleksion og læring Indgreb i privatlivets fred Undersøgelse af opholdsrum Undersøgelse af person Begrænsning i brug af elektroniske medier og kommunikation Børn og unge anbragt i plejefamilier Undersøgelse af opholdsrum Skade på egen eller andres ejendom Overvejelser om hvorvidt plejefamilier bør omfattes af magtanvendelsesbekendtgørelsen Budskaber fra udvalgets besøgs- og dilemmadage Udvalgets dilemmadage Fysisk magtanvendelse Indgreb i privatlivets fred Børn og unge anbragt i plejefamilier samt anbragte børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Udvalgets besøgsdage Kapitel 5 Udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning Rettigheder Fokus på børns og unges rettigheder Overvejelser Anbefalinger Begrænsninger Omsorgsrettens indskrænkning af øvrige rettigheder Overvejelser Anbefalinger Husregler Overvejelser Anbefalinger INDHOLD 5

8 5.4. Fysisk magtanvendelse Overvejelser Anbefalinger Elektroniske medier og kommunikation Overvejelser Anbefalinger Undersøgelse af person og opholdsrum Overvejelser Anbefalinger Rusmiddeltest Overvejelser Anbefalinger Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Udvalgets overvejelser Anbefaling Plejefamilier Overvejelser Anbefalinger Registrering og indberetning Overvejelser Anbefalinger Klageregler Overvejelser Anbefalinger Bilag Bilag 1. Rapport om Konsulentbistand i relation til Magtanvendelsesudvalget, Rambøll Bilag 2. Bilag til rapporten Bilag 3. Uddrag af serviceloven (kapitel 11, 24 og 24 a) Bilag 4. Magtanvendelsesbekendtgørelsen Bilag 5. Børnekonventionen Bilag 6. Baggrundsnotat om mulig lovmodel til forståelse af Magtanvendelsesudvalgets anbefalinger Bilag 7. Liste over emner som medlemmer af udvalget finder relevant, men som falder uden for udvalgets kommissorium Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

9 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM Udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) blev nedsat af det daværende Social og Integrationsministerium nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i juni Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet af 4. juli 2013: Erfaringer fra bl.a. Folketingets Ombudsmands inspektionsbesøg på en række socialpædagogiske opholdssteder viser, at magtanvendelsesreglerne på børne- og ungeområdet fremstår uklare. Et barn eller en ung har ikke den fulde retsevne som en voksen og kan måske have manglende forståelse for, hvilke konsekvenser en bestemt handling kan medføre og kan derfor ikke altid fuldt ud udøve selvbestemmelsesretten. I det daglige er forældrene derfor med til at afbalancere hensynene mellem selvbestemmelse og beskyttelse i relation til barnet eller den unge. Når et barn bliver anbragt, er spørgsmålet derfor, om det døgntilbud, opholdssted eller plejefamilien, hvor barnet er anbragt, kan eller skal foretage den nævnte afbalancering på samme måde som forældrene, eller om der gælder andre juridiske og etiske grænser for en professionel eller en plejefamilies indblanding i barnets eller den unges beslutninger eller handlinger. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod unødvendig magtanvendelse. Udgangspunktet for den indsats, der gives efter serviceloven på børne- og ungeområdet, er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og selvbestemmelse. Reglerne beskriver således, i hvilke situationer der undtagelsesvist må anvendes magt. Magtanvendelse over for børn og unge anbragt på opholdssteder, åbne døgninstitutioner, delvis lukkede døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner må som udgangspunkt kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Grænsedragningen mellem, hvad der er absolut påkrævet og ikke absolut påkrævet, kan imidlertid være svær at fastslå, og det forvaltes også meget uensartet i de enkelte tilbud til børn og unge. Indledning 7

10 Erfaringer bl.a. fra Folketingets Ombudsmands inspektionsbesøg på en række socialpædagogiske opholdssteder viser f.eks., at der i forhold til børn og unge på visse opholdssteder bruges forskellige foranstaltninger i form af f.eks. regler om, at de unge efter anmodning skal aflægge urinprøver, og i form af, at de unges brug af og adgang til bl.a. mobiltelefon, computer og internet i visse tilfælde begrænses. Med formålet om at afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for børn og unge i døgntilbud, på opholdssteder og i plejefamilier nedsættes derfor et udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget). Magtanvendelsesudvalget får til opgave at beskrive udfordringerne i relation til brug af magt og komme med forslag til, hvordan et kommende regelsæt kan udformes. Opgaven for udvalget bliver at afbalancere hensynet til børn og unges oplevelse af, at der foretages grænseoverskridende foranstaltninger i form af f.eks. begrænsninger i adgangen til at kommunikere ved hjælp af computer eller mobiltelefon, og de ansvarlige institutioners legitime interesse i, både af ordensmæssig, pædagogisk og sikkerhedsmæssig karakter, at fastsætte sådanne restriktioner. Ud over reglerne i serviceloven findes der regler om magtanvendelse i grundloven, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Magtanvendelsesudvalget skal: Beskrive de etiske, juridiske og praktiske udfordringer på magtanvendelsesområdet i forhold til døgntilbud og opholdssteder til børn og unge og i forhold til børn og unge boende hos plejefamilier. Analysere det eksisterende hjemmelsgrundlag for magtanvendelse. Analysere de behov for tiltag på området, der efterlyses af henholdsvis børn og unge, de ansvarlige institutioner og plejefamilier. Komme med anbefalinger til konkrete forslag til løsninger på udfordringerne. Hvis det vurderes relevant, udarbejde nye forslag til regler om magtanvendelse, der sikrer de redskaber, som er nødvendige på anbringelsessteder og i plejefamilier under hensyntagen til barnets retssikkerhed. Vurdere, om der er særlige grupper, der har særlige behov, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det forudsættes, at udvalgets forslag holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. I arbejdet skal Magtanvendelsesudvalget inddrage erfaringer fra de øvrige nordiske lande. Der kan afholdes temadrøftelser og indkaldes eksterne eksperter mv. 8 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

11 Udvalget udpeges af social- og integrationsministeren og sammensættes af 1 formand, 1 repræsentant fra Social- og Integrationsministeriet, 1 repræsentant fra Justitsministeriet, 1 repræsentant fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 3 eksperter, 1 repræsentant fra KL, 2 kommunale praktikere og 8 organisationer på børne- og ungeområdet (Børns Vilkår, Børnerådet, Plejefamiliernes Landsforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Landsforeningen af opholdssteder, Foreningen af danske døgninstitutioner og Danske Handicaporganisationer). Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Integrationsministeriet med deltagelse af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Magtanvendelsesudvalget udarbejder en betænkning inden udgangen af Formanden for udvalget fastlægger retningslinjerne for arbejdet. Social- og Integrationsministeriet afsætter de fornødne midler til udvalgets arbejde, herunder til inddragelse af eksterne konsulenter efter behov. Det bemærkes, at udvalget ikke har fundet det muligt, at afgive betænkningen inden for den oprindelige planlagte tidsramme UDVALGETS SAMMENSÆTNING Magtanvendelsesudvalget fik ved nedsættelsen følgende sammensætning: Formand: Jens Møller, direktør hos Folketingets Ombudsmand Medlemmer: Dorte Bech Vizard, kontorchef i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Morten Niels Jakobsen, kontorchef i Justitsministeriet Susanne Beck Petersen, chefkonsulent i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Stine Jørgensen, lektor på Københavns Universitet Eva Ersbøll, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Jessie Brender Olesen, konsulent hos Kommunernes Landsforening Jette Pedersen, chefkonsulent hos Den Sociale Virksomhed Birgitte Hove, chefkonsulent i Køge Kommune Lars Emil Andersen, områdeleder på MultifunC Midtjylland Grenen Ingrid Hartelius Dall, børnerettighedsjurist hos Børns Vilkår Trine Nyby, chefkonsulent hos Børnerådet Jens Vegge Bjørck, formand for Plejefamiliernes Landsforening Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund Geert Jørgensen, direktør for LOS de private sociale tilbud Gitte Callesen, næstformand for Foreningen af Danske Døgninstitutioner Thomas Gruber, politisk konsulent hos Danske Handicaporganisationer Indledning 9

12 Endvidere har tre ungerepræsentanter, der tidligere har været anbragt, deltaget i en række af udvalgets møder, dilemmadage og besøgsdage. Under udvalgsarbejdet er der sket følgende ændringer i udvalgets sammensætning : Den 3. februar 2014 udtrådte chefkonsulent Susanne Beck Petersen som medlem af udvalget og blev afløst af chefkonsulent Lise Wied Kirkegaard. Den 18. august 2014 udtrådte kontorchef Morten Niels Jakobsen som medlem af udvalget og blev afløst af kontorchef Louise Vadheim Guldberg. Den 29. august 2014 udtrådte kontorchef Dorte Bech Vizard som medlem af udvalget og blev afløst af kontorchef Lise Stidsen Vandahl. Den 12. september 2014 udtrådte chefkonsulent Trine Nyby som medlem af udvalget og blev afløst af juridisk konsulent Anna Marie Schurmann Carstens. Den 1. december 2014 udtrådte kontorchef Lise Stidsen Vandahl af udvalget og blev afløst af kontorchef Dan Holmgreen. Ved betænkningens afgivelse havde udvalget herefter følgende sammensætning: Formand: Jens Møller, direktør hos Folketingets Ombudsmand Medlemmer: Dan Holmgreen, kontorchef i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Louise Vadheim Guldberg, kontorchef i Justitsministeriet Lise Wied Kirkegaard, chefkonsulent i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Stine Jørgensen, lektor på Københavns Universitet Eva Ersbøll, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Jessie Brender Olesen, konsulent hos Kommunernes Landsforening Jette Pedersen, chefkonsulent hos Den Sociale Virksomhed Birgitte Hove, chefkonsulent i Køge Kommune Lars Emil Andersen, områdeleder på MultifunC Midtjylland Grenen Ingrid Hartelius Dall, børnerettighedsjurist hos Børns Vilkår Anna Marie Schurmann Carstens, juridisk konsulent hos Børnerådet Jens Vegge Bjørck, formand for Plejefamiliernes Landsforening Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund Geert Jørgensen, direktør for LOS de private sociale tilbud Gitte Callesen, næstformand for Foreningen af Døgn og Dagtilbud for udsatte børn og unge Thomas Gruber, politisk konsulent hos Danske Handicaporganisationer Udvalgets sekretariat bestod ved betænkningens afgivelse af: Specialkonsulent Charlotte Avnsted, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Specialkonsulent Christina Hviid, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 10 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

13 Fuldmægtig Stine Hildebrandt, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Fuldmægtig, Sarah Franzmann Berthelsen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen, Socialstyrelsen Fuldmægtig Siri Leth Stolzenbach, Ankestyrelsen Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen, Folketingets Ombudsmand har bistået formanden og sekretariatet samt deltaget i udvalgsmøderne UDVALGETS ARBEJDE OG ARBEJDSFORM Magtanvendelsesudvalget har afholdt 8 møder. På det 3. møde i udvalget den 14. maj 2014 holdt digital learning advisor Lisbeth Brunebjerg Holmegaard fra Medierådet et oplæg om deres tilgang til børn og unges medieforbrug og rettigheder. På det 5. møde i udvalget den 26. september 2014 holdt professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard et oplæg om den juridiske ramme for magtanvendelse i folkeskolen. Til brug for udvalgets arbejde har Rambøll for ministeriet gennemført en kortlægning af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Se nærmere under afsnit 4.1 om kortlægning af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge samt bilag 1. Udvalget har med afsæt heri afholdt 3 dilemmadage omhandlende temaerne fysisk magtanvendelse, indgreb i privatlivets fred og magtanvendelse og andre indgreb over for børn og unge anbragt i plejefamilier samt anbragte børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Se nærmere i afsnit om udvalgets dilemmadage. På dilemmadagene har der endvidere været oplæg fra en række eksterne eksperter mv. På udvalgets første dilemmadag den 22. januar 2014 holdt souschef og leder af sektion for børn og unge Kristina Vang Jensen fra Socialtilsyn Hovedstaden et oplæg om det nye socialtilsyns rolle i forhold til magtanvendelse og anbragte børn og unge. På udvalgets anden dilemmadag den 19. februar 2014 holdt Frøydis Heyerdal og Hilde Rakvaag fra det norske Barneombud oplæg om de norske magtanvendelsesregler. På udvalgets tredje dilemmadag den 5. marts 2014 holdt centerchef fra Center for Familiepleje i København Klaus Wilmann et oplæg om plejefamilier. Samme dag holdt centerchef i Center for Indledning 11

14 Børn med Handicap Sune Bjørn Larsen et oplæg og magtanvendelse i relation til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Udvalget har forud for dilemmadagene haft forelagt dilemmaerne for tre forskellige børneekspertgrupper af anbragte børn og unge nedsat af Børnerådet, som har givet input til udvalget med henblik på at sikre et børneperspektiv. Se nærmere i afsnit 4.2. om budskaber fra Børnerådets børneekspertgrupper. Endelig har udvalget som en del af sit arbejde aflagt besøg på 15 anbringelsessteder fordelt på forskellige anbringelsestyper og med forskellige målgrupper med henblik på at opnå en større indsigt i de problemstillinger, som ledelse og medarbejdere på de forskellige anbringelsessteder oplever i hverdagen. Se nærmere i afsnit om udvalgets besøgsdage BETÆNKNINGENS OPBYGNING I kapitel 2 beskrives gældende ret om magtanvendelse. Kapitlet indeholder en generel beskrivelse af børn og unges rettigheder i henhold til Grundloven og de internationale konventioner på området samt forældreansvarsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014) og lov om social service(lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 (serviceloven)). Derefter beskrives reglerne om anbringelse uden for hjemmet. Reglerne om magtanvendelse omtales først ud fra en beskrivelse af den tilladte magtanvendelse efter serviceloven og dernæst gengives reglerne om magtanvendelse uden for serviceloven. Endvidere indeholder kapitlet en beskrivelse af anstaltsforholdet og adgangen til at fastsætte husregler. Herudover beskrives anbringelse som led i strafferetsplejen. Endelig indeholder kapitlet en beskrivelse af procesregler i relation til magtanvendelsesreglerne. Kapitel 3 indeholder en kort beskrivelse af norsk og svensk ret om magtanvendelse. I kapitel 4 gennemgås praksis for magtanvendelse. Kapitlet indeholder et resumé af kortlægningen heraf. Endvidere indeholder kapitlet en opsummering af budskaber fra Børnerådets børneekspertgruppe. Endelig indeholder kapitlet en sammenfatning af budskaber fra udvalgets besøgs og dilemmadage. Kapitel 5 indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger. En sammenfatning af disse anbefalinger er gengivet nedenfor under afsnit 1.5. Som bilag til betænkningen er medtaget rapport om Konsulentbistand i relation til Magtanvendelsesudvalget, Rambøll 2013 (kortlægningen af praksis for magtanvendelse over for anbragte børn og unge), bilag til rapporten, uddrag af serviceloven (kapitel 11, 24 og 24 a), bekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet 12 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

15 (magtanvendelsesbekendtgørelsen), FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen), baggrundsnotat om mulig lovmodel til forståelse af Magtanvendelsesudvalgets anbefalinger og liste over emner som medlemmer af udvalget finder relevant, men som falder uden for udvalgets kommissorium. København, den 16. marts 2015 Jens Møller (formand) Lise Wied Kirkegaard Stine Jørgensen Eva Ersbøll Jessie Brender Olesen Jette Pedersen Dan Holmgreen Birgitte Hove Lars Emil Andersen Ingrid Hartelius Dall Anna Marie Schurmann Carstens Louise Vadheim Guldberg Jens Vegge Bjørck Tore Kargo Geert Jørgensen Gitte Callesen Thomas Gruber Charlotte Avnsted Christina Hviid Stine Hildebrandt Sarah Franzmann Berthelsen Annie Gaardsted Frandsen Siri Leth Stolzenbach rikke Ilona Ipsen 1.5. SAMMENFATNING AF UDVALGETS ANBEFALINGER Magtanvendelsesudvalget er enigt om, at der bør laves en ny og selvstændig lov, der regulerer børns og unges rettigheder, og som beskriver mulighederne for at foretage indgreb heri. Der gives hermed et signal om, at samfundet vægter børns og unges rettigheder højt, og at disse altid skal iagttages i indsatsen over for børn og unge. Det er udvalgets opfattelse, at hjemlen til at foretage væsentlige indgreb over for børn og unge af retssikkerhedsmæssige årsager bør fremgå direkte af lovgivningen. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at der i lovgivningen også skal være fokus på børnenes og de unges rettigheder og ikke som i dag kun på hvilke indgreb i rettighederne, der skal være hjemmel til at foretage. Udvalget (flertallets) anbefalinger indeholder følgende hovedpunkter: Fokus på børns og unges rettigheder Børns og unges grundlæggende rettigheder, der følger af bl.a. Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998) og Børnekonventionen, skal tydeliggøres i et nyt regelsæt om magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Anbragte børn og unge skal i overensstemmelse med gældende regler kende til deres rettigheder og gøres bekendt med disse under en anbringelse uden for hjemmet i en form og et omfang tilpasset barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne. Forældremyndighedsindehaverne bør ligeledes informeres herom. Indledning 13

16 Omsorgsrettens indskrænkning af øvrige rettigheder Den gældende retstilstand om rækkevidden af omsorgsretten samt rammerne for begrænsning af børns og unges øvrige rettigheder som led i opfyldelsen heraf, bør tydeliggøres og konkretiseres. Det bør præciseres, at udøvelsen af omsorg tager udgangspunkt i det, som anses for at være god og forsvarlig forældreomsorg, herunder at indsatsen skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste, jf. servicelovens 46. Grænsefladerne mellem retten til omsorg og respekten for barnets eller den unges øvrige rettigheder bør beskrives så udtømmende som muligt i en vejledning med henblik på så vidt muligt at sikre, at der ikke eksisterer gråzoner. Når opfyldelsen af barnets eller den unges ret til omsorg kan medføre indskrænkninger i barnets eller den unges øvrige rettigheder, bør der altid ske en konkret afvejning mellem disse rettigheder og hensynet til de andre børn og unge, som er en del af fællesskabet, og hvis rettigheder også skal respekteres. Husregler Adgangen til at fastsætte husregler skal lovreguleres. Der udarbejdes vejledningsmateriale, som kan fungere som inspiration til, hvordan husregler kan udarbejdes, og gives eksempler på, hvordan man kan udforme husregler, der ikke går videre end formålet tilsiger og er tilpasset den målgruppe, som de retter sig til. Fysisk magtanvendelse Det præciseres i en fremtidig hjemmel om fysisk magtanvendelse, hvad der generelt skal forstås ved fysisk magtanvendelse. Det skal herunder tydeliggøres, hvad der menes med, at barnet eller den unge kan gøre skade på sig selv og andre, og ligeledes, at hensynet til fællesskabet kan legitimere brug af fysisk magtanvendelse. Det skal samtidig præciseres, hvornår der kan anvendes mindre indgribende fysisk magt i form af kortvarig fastholdelse eller bortvisning af barnet eller den unge fra fællesskabet på anbringelsesstedet. Mindre indgribende fysisk magt bør kunne foretages uden indberetning eller registrering. Der skal ikke være en generel adgang til at regulere bevægelsesfriheden på åbne anbringelsessteder ud over det, der kan reguleres i almindelige husregler. Børn og unge har ret til at bevæge sig frit inden for og uden for anbringelsesstederne og skal i videst muligt omfang kunne anvende de tilbud, der findes i lokalområdet uanset at de er anbragt uden for hjemmet. Det beskrives mere indgående i en vejledning, hvad der anses for fysisk guidning, og hvad der ligger ud over dette. Der etableres hjemmel til, at et barn eller en ung, der ødelægger eller beskadiger ting af betydelig økonomisk værdi eller affektionsværdi, der tilhører en anden eller barnet eller den unge selv, i særlige tilfælde kortvarigt kan fastholdes eller føres til et andet opholdsrum. Indgreb kan kun ske efter en konkret vurdering og under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. Hjemlen skal alene gælde for de anbringelsessteder, som har hjemmel til at anvende fysisk magt. Elektroniske medier og kommunikation Børn og unges ret til elektronisk kommunikation og de beskyttelseshensyn, der kan give adgang til at foretage begrænsninger heri, beskrives i en ny lov om magtanvendelse over for anbragte 14 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

17 børn og unge. Regler om børns og unges brug af elektroniske kommunikationsmidler bør fremgår af anbringelsesstedets eventuelle husregler. Undersøgelse af person og opholdsrum På opholdssteder og døgninstitutioner, jf. serviceloven 66, stk. 1, nr. 5 og 6, udvides personalets adgang til at undersøge barnets eller den unges person til også at omfatte gennemsøgning af barnet eller den unges tøj. Det præciseres, at personundersøgelse på sikrede afdelinger i lighed med undersøgelse af opholdsrum kan foretages, når barnet eller den unge anbringes på en sikret afdeling, før og efter besøg samt før og efter fravær fra den sikrede afdeling. I forbindelse med udvidelse af beføjelserne, udarbejdes der centrale retningslinjer for hvordan en personundersøgelse skal udføres med henblik på at sikre, at hensynet til barnets og den unges integritet varetages bedst muligt. Det skal undersøges, om der inden for rammerne af de gældende regler er mulighed for, at eksisterende tekniske og elektroniske løsninger, der anvendes andre steder til varetagelsen af tilsvarende sikkerheds- og ordensmæssige formål, vil kunne ibrugtages på de sikrede institutioner og de delvis lukkede institutioner og afdelinger. Rusmiddeltest Der etableres en klar lovhjemmel til, at et anbragt barn eller en ung kan give samtykke til at afgive en rusmiddeltest, hvis der efter konkrete omstændigheder er mistanke om, at vedkommende har indtaget rusmidler. Adgangen til at anvende rusmiddeltest skal betinges af et samtykke fra barnet eller den unge, samt for børn under 12 år ligeledes af forældremyndighedsindehaverne. Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Der indføres ikke særregler for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det skal i en ny lov om magtanvendelse over for anbragte børn og unge i relation til fysisk magtanvendelse og den retlige rækkevidde af retten til omsorg i lovbemærkningerne og på vejledningsniveau konkretiseres, hvornår fysisk støtte, fastholdelse og guidning til f.eks. tandbørstning eller fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel er omfattet af reglerne om magtanvendelse, og hvornår det betragtes som et led i omsorgen for barnet eller den unge. Plejefamilier Omsorgsrettens rækkevidde beskrives uddybende på vejledningsniveau og der udarbejdes vejledning på plejefamilieområdet. Plejefamilier skal via den eksisterende grunduddannelse og den løbende supervision og efteruddannelse, som plejefamilierne allerede tilbydes i dag, have viden om, hvordan anbragte børn og unge kan få den omsorg, de har behov for, så det sikres, at der ikke foretages uhjemlede eller ikke-proportionale begrænsninger i de anbragte børns og unges rettigheder. Der er ikke enighed i udvalget om, hvorvidt plejefamilier skal omfattes af de generelle regler om magtanvendelse. Nogle af udvalgets medlemmer indstiller, at plejefamilier skal have adgang til fysisk magtanvendelse og tilbageholdelse, hvis der på baggrund af barnets eller den unges behov træffes konkret afgørelse herom af børn og unge-udvalget. Andre af udvalgets medlem- Indledning 15

18 mer indstiller, at plejefamilier skal have adgang til fysisk magtanvendelse og tilbageholdelse efter de samme regler som døgninstitutioner og opholdssteder. En sidste andel af udvalgets medlemmer indstiller, at plejefamilier fortsat ikke skal have adgang til at anvende magt. Registrering og indberetning De gældende regler om registrering og indberetning, herunder de anbringende kommuners forpligtelser i forbindelse hermed, tydeliggøres og præciseres lovteknisk. Der udarbejdes et indberetningsskema, som med fordel kan anvendes af anbringelsesstederne. Efter en magtanvendelses taler personalet, som led i den almindelige omsorg og pædagogiske praksis, med barnet eller den unge. Det er således afgørende, at personalet får forklaret barnet eller den unge, hvorfor der blev anvendt magt i den konkrete situation, og at barnet eller den unge får mulighed for at sætte ord på, hvordan situationen blev oplevet af pågældende, samt at personalet sammen med vedkommende kan finde en løsning på, hvorledes magtanvendelse kan undgås fremover i lignende situationer. Personalet skal i den forbindelse tage hensyn til barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne. Antallet af indberettede tilladte og ikketilladte magtanvendelser på landsplan bør offentliggøres årligt. Klageregler Klagereglerne tydeliggøres. Der skal tages særlige hensyn til børn og unge med nedsat funktionsevne i forhold til deres forudsætninger for at kunne påklage afgørelser. Enkelte af udvalgets medlemmer har i forbindelse med overvejelserne afgivet mindretalsudtalelser på en række områder. Der henvises til afsnit (omsorgsrettens indskrænkning af øvrige rettigheder), (fysisk magtanvendelse), (elektronisk medier og kommunikation), (rusmiddeltest) og (børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse). Lovmodelskitse Sekretariatet har, som opfølgning på udvalgets drøftelser og overvejelser, udarbejdet et forslag til en mulig lovmodelskitse (uden lovbemærkninger), som viser, hvordan anbefalinger mv. evt. kan omsættes til en mulig lovtekst, jf. bilag 6. Lovmodelskitsen er ikke drøftet i eller godkendt af udvalget. 16 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

19 KAPITEL 2 GÆLDENDE RET 2.1. BØRNS OG UNGES RETTIGHEDER Børn og unges grundlæggende rettigheder følger bl.a. af grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Børnekonventionen og FN s konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap (Handicapkonventionen). Børn og unges ret til omsorg og tryghed fremgår af bl.a. serviceloven og forældreansvarsloven. Den, der har forældremyndigheden over et barn, skal efter forældreansvarslovens 2 drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Barnet skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Hvis forældre ikke kan varetage omsorgen for deres barn, må det offentlige træde til, jf. serviceloven. Udgangspunktet for den omsorg og tryghed, der gives efter serviceloven, er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og medbestemmelse. Børn og unge under 18 år har ret til medinddragelse, medbestemmelse og selvbestemmelse. Det er derfor et centralt princip, at barnets synspunkter skal inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen og have indflydelse i overensstemmelse med barnets alder, funktionsniveau og modenhed. Såvel den konkrete tilrettelæggelse som gennemførelse af foranstaltninger skal så vidt muligt ske i dialog med barnet eller den unge. Dog erkendes det, at der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i barnets eller den unges integritet. Som konsekvens heraf er der i serviceloven fastsat regler om i hvilke situationer, og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger undtagelsesvist er tilladt bl.a. af hensyn til barnet selv. Servicelovens regler om magtanvendelse skal således beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod overgreb og unødvendig magtudøvelse. Reglerne om magtanvendelse over for børn og unge har derudover snitflader til en række andre lovgivninger. Det gælder bl.a. sundhedsloven, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven), folkeskoleloven m.v. Disse regler vil ikke blive gennemgået i denne betænkning. Gældende ret 17

20 Grundloven Grundloven indeholder en række frihedsrettigheder, herunder retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed, der sætter grænser for, hvilke indgreb staten kan foretage i borgernes frihed. I forhold til magtanvendelse overfor børn og unge er de i praksis mest relevante bestemmelser grundlovens 71 (om frihedsberøvelse) og 72 (om boligens ukrænkelighed) Grundlovens 71 Grundlovens 71 indeholder i stk. 1 og 2 nogle generelle bestemmelser, der gælder for enhver form for frihedsberøvelse, mens stk. 3-5 er begrænset til alene at omfatte den form for frihedsberøvelse, der består af anholdelse eller varetægtsfængsling. I stk. 6 og 7 er fastsat et særligt parlamentarisk tilsyn med frihedsberøvelser uden for strafferetsplejen, dvs. såkaldte administrative frihedsberøvelser. Grundlovens 71, stk. 1, fastslår, at den personlige frihed er ukrænkelig, og at ingen dansk statsborger på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning kan underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Beskyttelsen omfatter efter bestemmelsen kun danske statsborgere (denne begrænsning har dog næppe den store betydning, da det vil være i strid med bl.a. artikel 14 sammenholdt med artikel 5 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og artikel 26 i FN s konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, hvis udlændinge i praksis tillægges en ringere beskyttelse end danske statsborgere). Grundlovens 71, stk. 2, stiller krav om, at frihedsberøvelse skal ske med hjemmel i loven. Bestemmelsen indebærer, at frihedsberøvelse som udgangspunkt kun kan ske med hjemmel i en af Folketinget vedtaget lov eller en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i en sådan lov. I litteraturen er det diskuteret, i hvilket omfang også retssædvaner eller analogi fra en lov kan danne hjemmel for en frihedsberøvelse (se f.eks. Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 Menneskerettigheder, 3. udgave (2003), side 232 ff). Grundlovens 71, stk. 6, giver adgang til domstolsprøvelse for den, der administrativt er berøvet sin frihed. Hverken forarbejderne til grundlovsforslaget eller forfatningskommissionens betænkning indeholder nogen præcis beskrivelse af, hvilke indgreb der udgør administrativ frihedsberøvelse efter bestemmelsen. Under rigsdagsforhandlingerne blev der imidlertid givet en række bidrag til fortolkningen af bestemmelsens rækkevidde i denne henseende, idet flere rigsdagsmedlemmer fremhævede forskellige eksempler på anvendelsesområdet, herunder navnlig indgreb inden for lovgivningen om sindssyge og åndssvage, anbringelse af forsømmelige forsørgere og børns fjernelse fra hjemmet (det er uanset tilkendegivelserne under rigsdagsforhandlingerne omdiskuteret i litteraturen, om fjernelse af børn fra hjemmet kan anses for omfattet af 71, stk. 6, se f.eks. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, (2. udgave, 2006), redigeret af Henrik Zahle, side 446 ff.). 18 Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

KONSULENTBISTAND I RELA- TION TIL MAGTANVENDEL- SESUDVALGET

KONSULENTBISTAND I RELA- TION TIL MAGTANVENDEL- SESUDVALGET Til Social- Børne- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2013 KONSULENTBISTAND I RELA- TION TIL MAGTANVENDEL- SESUDVALGET AFRAPPORTERING 1 1 2 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Børns klagemuligheder

Børns klagemuligheder Børnerådet d. 15. oktober 2003 sg Notat om Børns klagemuligheder Børnerådet oktober 2003 1 Børns adgang til at klage august 2004 I forbindelse med 1.behandlingen af beslutningsforslag nr. B 21 om børns

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

NOTAT. Indledning. Udlændingeretlige perspektiver

NOTAT. Indledning. Udlændingeretlige perspektiver NOTAT Dato: 22. juni 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 10/01954 Sagsbeh.: RIN Fil-navn: Familiesammenføring og anbragte børn Notat om samspillet mellem udlændingelovens regler, de familieretlige

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere