INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

2

3 Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord...4 Carnegie WorldWide og samarbejdspartnere...6 Carnegie WorldWides interessenter...12 Ledelsesberetning Beretning for alle afdelinger Ledelsesberetning Risiko og risikostyring...18 Ledelsesberetning Aktiemarkederne i 2012 og forventninger til Ledelsespåtegning...24 Den uafhængige revisors erklæringer...25 Anvendt regnskabspraksis...26 Femårsoplysninger og nøgletal om risiko Ledelsesberetning Carnegie WorldWide/Globale Aktier Resultatopgørelse Balance Noter...38 Ledelsesberetning Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK...40 Resultatopgørelse Balance Noter...46 Ledelsesberetning Carnegie WorldWide/Europa Resultatopgørelse Balance Noter...54 Ledelsesberetning Carnegie WorldWide/Danske Aktier...56 Resultatopgørelse Balance Noter...62 Ledelsesberetning Carnegie WorldWide/Østeuropa...64 Resultatopgørelse Balance Noter...70 Ledelsesberetning Carnegie WorldWide/Asien...72 Resultatopgørelse Balance Noter...78 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og investeringsrådgiver

4 Forord Kære medlem Pæne afkast i blev et positivt aktieår for foreningens medlemmer. Verdens centralbanker stabiliserede og drev markederne med lempelige pengepolitikker og særligt Den Europæiske Centralbank, som i sensommeren gav lånegarantier til eurozonens regeringer og foretog store opkøb af statsobligationer. Det sikrede en normalisering af eurozonens finansielle markeder. Dette gav medvind på aktiemarkederne i særligt tredje kvartal. I slutningen af året var det især usikkerheden om USA s håndtering af den såkaldte finanspolitiske afgrund, som prægede markederne. I de sidste dage af 2012 lykkedes det dog de amerikanske politikere at lave en aftale, som mindsker de finanspolitiske stramninger og sikrer, at den amerikanske økonomi ikke starter 2013 med udsigten til en recession. I den forbindelse kan man ikke lade være med at tænke på det gamle citat: Americans can always be counted on to do the right thing, after they have exhausted all other possibilities blev også et positivt år for foreningens medlemmer, hvor fem af de seks afdelinger via særligt god aktieudvælgelse skabte højere afkast end de respektive benchmark. Bestyrelsen anser på denne baggrund foreningens resultater i 2012 som tilfredsstillende. Vores afdelinger steg mellem 11,5 pct. og 31,5 pct. Afdeling Globale Aktier steg 18,2 pct., hvilket bestyrelsen anser for ganske tilfredsstillende, da verdensindekset i 2012 steg noget mindre, nemlig 14,8 pct. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at resultatet for andet år i træk er bedre end verdensindekset efter tre mindre gode år fra 2008 til Vores investeringsfokus er fortsat på de mere solide og stabile vækstselskaber. Vi foretog en del omlægninger i 2012, og de nye aktievalg bidrog positivt til udviklingen. Afdeling Globale Aktier SRI-AK steg 15,1 pct., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende, da verdensindekset steg 14,8 pct. i Afdelingens afkast var mindre end udviklingen i afdeling Globale Aktier, idet afdelingens erstatningsinvesteringer for bl.a. tobak- og spiritusselskaberne, som ikke indgår i denne afdeling, samlet set ikke klarede sig helt så godt. Afdeling Europa steg 11,5 pct. Det var den eneste afdeling i 2012, hvor bestyrelsen ikke anser resultatet som tilfredsstillende. Afkastet var lavere end benchmark, som steg 17,7 pct. Målt over de seneste tre år har afkastet dog været tilfredsstillende og højere end benchmark. Afdeling Danske Aktier opfyldte også den langsigtede målsætning om at skabe afkast bedre end benchmark. Afdelingen steg 26 pct., mens det danske aktiemarked steg 23,8 pct. Afdeling Østeuropa leverede et resultat på 19,1 pct., mens benchmark steg 19,0 pct. Resultat 2012 Afdeling Afkast Benchmark Merafkast Globale Aktier 18,2% 14,8% 3,4% Globale Aktier SRI-AK 15,1% 14,8% 0,3% Europa 11,5% 17,7% -6,2% Danske Aktier 26,0% 23,8% 2,2% Østeuropa 19,1% 19,0% 0,1% Asien 31,5% 20,9% 10,6% Afdeling Asien skabte årets bedste resultat med et afkast på 31,5 pct. Dette var 10,6 pct.-point bedre end benchmark, som steg 20,9 pct. Bestyrelsen er tilfreds med, at ændringen af investeringskonceptet og styrkelsen af rådgiverteamet i slutningen af 2010 nu viser resultater. Finanstilsynet var på ordinær inspektion i 2012 I 2012 var Finanstilsynet på ordinær inspektion af foreningen og vores administrationsselskab. Foreningen og administrationsselskabet er underlagt Lov om investeringsforeninger og Lov om finansiel virksomhed. Når Finanstilsynet kommer på besøg, er det for at kontrollere, om vi overholder lovgivningen; altså om alt det formelle er på plads såsom vedtægter, prospekter, indgåede aftaler, interne instrukser mellem bestyrelsen og administrationsselskabet. Herunder kiggede Finanstilsynet også på foreningens forretningsmodel, og på om investorernes interesser varetages på betryggende vis. Finanstilsynet havde også et individuelt møde med bestyrelsesformanden for at få indblik i, hvorledes bestyrelsesarbejdet håndteres i praksis. Finanstilsynets redegørelse med konklusionerne fra deres undersøgelse kan læses på vores hjemmeside, og som man kan se, er Finanstilsynets eneste bemærkninger til foreningen administrative tilretninger af foreningens vedtægter og prospekter. Foreningens forretningsmodel har siden starten i 1990 været forankret i et ønske 4

5 Bestyrelsens beretning Forord om enkelthed; få produkter med få aktier i hver. Enkelthed fordi det muliggør, at vi kan fokusere på det vigtige: at skabe attraktive langsigtede afkast til dig som investor. Vores enkelthed gør det også lettere at få overblik over de administrative processer. Bestyrelsen er derfor tilfreds med, at foreningens forretningsmæssige procedurer bestod Finanstilsynets inspektion. Fund Governance og bestyrelsen I 2012 vedtog investeringsforeningsbranchen nye fund governance anbefalinger. Carnegie WorldWide har historisk fulgt disse anbefalinger. Som følge af det reviderede regelsæt, anbefales det nu, at bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen vil derfor indstille til den kommende ordinære generalforsamling, at foreningens vedtægter ændres, så medlemmer kun vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen arbejder i øvrigt med en foryngelsesplan for bestyrelsen og evaluerer samtidig bestyrelsens kompetencer i lyset af de stigende lovgivningsmæssige krav. Vi vurderer blandt andet via en afdækning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, at det for nuværende er tilstrækkeligt at sammensætte en bestyrelse på fire medlemmer, hvor alle relevante kompetencer er dækket. Du kan læse mere om bestyrelsens sammensætning på side 80. Ny kommunikationsindsats i 2013 Et ofte diskuteret emne på vores bestyrelsesmøder er foreningens markedsandel. Vores markedsandel har været vigende de seneste par år, og noget af forklaringen kan nok findes i afkastudviklingen i Aktiekurserne steg med raketfart særligt i 2. kvartal 2009, og afdeling Globale Aktier fulgte ikke helt med. Set i bakspejlet var vores strategi for forsigtig. Vi havde fokus på at bevare pengenes værdi, fordi usikkerheden var stor. Afkastudviklingen er dog vendt i 2011 og 2012, og hvis vi kigger på den lange tidshorisont, er der kun ganske få investeringsforeninger og dette gælder også internationalt der har været i stand til at skabe merafkast i forhold til markedet på niveau med afdeling Globale Aktier. Afdelingen har i levetiden siden 1990 skabt et årligt merafkast på 4,5 procentpoint. Og nok så vigtigt, har det været samme rådgiverteam, som har stået for forvaltningen. Dette er centralt, når du som investor ud fra historiske resultater prøver at vurdere din fremtidige investeringspartner. En af udfordringerne for en uafhængig investeringsforening som vores er, at mange investorer støtter sig til investeringsrådgivning fra deres bank, og denne bank har jo ofte også egne investeringsforening er. Vi har i dag samarbejdsaftaler med flere pengeinstitutter i Danmark, så det er muligt at få rådgivning om Carnegie WorldWides afdelinger, men vi kan dog også konstatere, at de store bankers egne investeringsforeninger har meget høje markedsandele. en investeringsforening er en lidt kedelig fætter. Der sker jo ikke rigtig noget. Det er jo rigtigt, at i forhold til kun at eje få aktier, er udsvingene små, men store kursudsving er jo også lig med stor risiko! Vores indsigt fra denne investors udsagn er, at vi har en opgave med mere tydeligt at forklare, at Carnegie WorldWide ikke er en kedelig fætter. Vi synes faktisk, at det er et rigtigt godt og langtidsholdbart investeringsprodukt, som fortjener en større udbredelse. Afdeling Globale Aktier indeholder mange gode investeringshistorier og fordi vi kun har investeringer, har hver enkelt investering afgørende indflydelse på det endelige afkast. Det er derfor vores ambition, at vi mere konkret forklarer dig og potentielle investorer om værdien af vores enkelte investeringer, og hvad disse gør for dig som investor. Vi glæder os derfor til at lancere disse nye kommunikationsinitiativer i løbet af Generalforsamling og investormøder Traditionen tro afholder vi investormøder og generalforsamling på forskellige dage, så vi kan gå mere i dybden med foreningens investeringer på investormøderne. Vi oplever, at det nye format giver bedre mulighed for en tættere og mere konstruktiv dialog med de medlemmer, som møder op. Investormøderne blev afholdt i København onsdag den 6. marts og i Århus torsdag den 7. marts. Vi havde i år besøg af TV2's korrespondent Jesper Steinmetz, som bl.a. fortalte om de politiske udfordringer i USA og landets vej ud af krisen. Aftenen blev afsluttet med et musikalsk indslag med en af Danmarks førende soulsangere, Marie Carmen Koppel. Foreningens ordinære generalforsamling afholder vi i år onsdag den 10. april. Generalforsamlingen vil blive afholdt på foreningens adresse, og denne henvender sig som de foregående år primært til dem med interesse for de formelle punkter på dagsorden. Afslutningsvis vil jeg gerne takke foreningens medlemmer for den fortsatte opbakning samt vores samarbejdspartner Carnegie Asset Administration A/S, som varetager den daglige ledelse af foreningen, og Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, der rådgiver om vores investeringer, for samarbejdet i Med ønsket om et godt 2013 til alle foreningens medlemmer. Karsten Kielland Formand Vi har i løbet af 2012 gennemført en markedsanalyse af investorers holdning og ønsker til investeringsforeninger for at se, om vi kan gøre noget bedre. En af de holdninger, som kom til udtryk, var, at 5

6 Carnegie WorldWide og samarbejdspartnere Generalforsamling Bestyrelse Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Medlemsejet investeringsforening Fondsmæglerselskab - rådgivningsaftale for investeringer Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CAM Carnegie Asset Administration A/S CAA Investeringsforvalt ningsselskab - administrationsaftale Depotbank - opbevaring af værdipapirer og likvidbeholdning J.P. Morgan Europe, Copenhagen Branch Carnegie WorldWides historie Investeringsforeningen Carnegie WorldWide er en medlemsejet forening, som blev stiftet i juni 1990 med henblik på at give privatpersoner og andre mulighed for at få adgang til Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CAM) investeringsekspertise. Denne ekspertise var tidligere kun tilgængelig for institutionelle kunder og selskaber. Foreningens investeringsmæssige målsætning er at sikre medlemmerne en langsigtet, god og stabil formuetilvækst, som ligger over markedsgennemsnittet. Afdelingernes investeringsfokus er generelt på selskaber med langsigtede, gode vækstmuligheder og med en troværdig ledelse. Afdeling Globale Aktier blev introduceret ved stiftelsen og har således eksisteret i mere end 20 år. Siden blev afdeling Danske Aktier oprettet i oktober 1998, mens søsterforeningen Carnegie Østeuropa i 2004 blev flyttet til foreningen som en selvstændig afdeling. I 2005 blev afdeling Europa oprettet, mens afdeling Asien blev oprettet i Carnegie WorldWide blev etableret i 1990 for at give privatpersoner adgang til investeringsekspertisen i Carnegie Asset Management. I 2009 blev foreningens to obligationsafdelinger fusioneret med tilsvarende afdelinger i Nykredit Invest, og i 2010 blev afdeling Emerging Growth fusioneret med afdeling Globale Aktier. I 2011 blev afdeling Globale Aktier SRI-AK introduceret. Denne afdeling har samme investeringskoncept som afdeling Globale Aktier, men med en etisk screening af investeringerne. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse til at varetage medlemmernes interesser. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i København. Generalforsamlingen indkaldes 2-4 uger forinden. Eventuelle forslag til dagsorden fra medlemmerne skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Foreningen udsender indkaldelse og dagsorden til alle navnenoterede medlemmer, og årsrapporten til alle, som har udtrykt ønske om dette. Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapporten er tilgængelige på forening ens kontor og hjemmeside. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis medlemmer, der tilsammen ejer mindst 10% af andelene i en afdeling eller andelsklasse, ønsker dette, eller når to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor ønsker dette. Bestyrelsen varetager foreningens interesser Bestyrelsen skal ifølge foreningens vedtægter bestå af tre til fem medlemmer. Bestyrelsen består i dag af fem medlemmer: Karsten Kielland, Jutta af Rosenborg, Jens Høiberg, Jens Ole Jensen og Jens Christian Lorenzen. Bestyrelsen afholder fast fire ordinære bestyrelsesmøder og derudover efter behov. I 2012 har bestyrelsen afholdt i alt fem bestyrelsesmøder. Herudover afholder bestyrelsen fast ét årligt bestyrelses- 6

7 Carnegie WorldWide og Bestyrelsens samarbejdspartnere beretning Bestyrelsesmøde med direktionen og investeringsrådgiver seminar. Direktionen for investeringsforvaltningsselskabet deltager på møderne, og investe ringsrådgiveren deltager på bestyrelsens møder, når diskussionerne vedrører investering erne. Bestyrelsen har valgt Karsten Kielland som formand. Han er til daglig advokat i advokatfirmaet Accura. Karsten Kielland bruger en stor del af sin arbejdstid på netop bestyrelsesarbejde, og han tilfører dermed bestyrelsen en god erfaring vedrørende det praktiske bestyrelsesarbejde og juridiske problemstillinger. Jutta af Rosenborg er tidligere økonomidirektør i medicinalfirmaet ALK-Abelló A/S og arbejder som bestyrelsesmedlem i flere selskaber. Jutta af Rosenborg tilfører bestyrelsen dels en høj regnskabsmæssig forståelse, dels en indsigt i de driftsmæssige udfordringer ved at lede en virksomhed. Jens Høiberg tilfører bestyrelsen ekspertise inden for obligationer og Medlemmerne har gennem foreningen adgang til en investeringsekspertise, som ellers er forbeholdt store investorer. Fokus og stabilitet i investeringsteamet er nogle af nøgleordene for Carnegie Asset Management. makroøkonomi, idet Jens Høiberg er makroøkonomisk rådgiver for pensionskasser og fonde i Europa og endvidere selv styrer porteføljer i europæiske statsobligationer. Han har blandt andet et doktorat i økonomi fra EUI, Firenze, Italien, der er EU s doktorale og postdoktorale forskningsinstitut. Jens Ole Jensen er underdirektør i 7

8 Auriga A/S og tilfører indsigt i de praktiske udfordringer og problemstillinger, virksomheder står over for. Endelig er Jens Christian Lorenzen tidligere direktør i Otto Mønsted A/S, som er et investeringsselskab, der bl.a. investerer i både børsnoterede og unoterede virksomheder. Jens Christian Lorenzen har en bred erfaring med bestyrelsesarbejde og analyse af virksomheder. I forbindelse med den ordinære generalforsamling 2013 har Jutta af Rosenborg og Jens Christian Lorenzen valgt ikke at genopstille. Jutta af Rosenborg er i starten af 2013 blevet valgt som bestyrelsesmedlem for Aberdeen Asset Management PLC., og bestyrelsen vurderer, at denne post ikke er forenelig med bestyrelseshvervet i Carnegie World Wide. Jens Christian Lorenzen fylder 70 år i løbet af 2013, hvilket er baggrunden for hans fratrædelse. Det er bestyrelsens ansvar at udarbejde retningslinjerne for foreningens væsentligste aktivitetsområder, foretage en løbende risikovurdering af foreningen samt fastlægge arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion. I overensstemmelse med lovgivning en har foreningens bestyrelse valgt at overdrage den daglige administration til Carnegie Asset Administration A/S (CAA). CAA er godkendt af Finanstilsynet til at administrere investeringsforeninger. Da al foreningens administration varetages af CAA, er der ingen ansatte eller direktion i foreningen. Derfor fungerer direktionen i CAA i praksis som direktion for foreningen. Dette vil sige, at CAA s direktør udadtil og i dialogen med foreningens bestyrelse fungerer som foreningens direktør. Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden, som beskriver, hvilke opgaver bestyrelsen skal tage sig af. Derudover er der i aftalerne med CAA og CAM fastlagt ansvars- og rollefordeling mellem bestyrelsen og disse to selskaber. Bestyrelsens arbejde i overskrifter politik om samfundsansvar stemmelse med lov giv ningen giver Bestyrelsen og foreningens administrator følger InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger. Medarbejdere i CAA varetager den daglige administration af foreningen. En af opgaverne er hen over dagen at overvåge kursudviklingen på foreningens investeringer og den indre værdi i de enkelte afdelinger. Ved større kursændringer rapporterer CAA nye indre værdier og handelskurser til fondsbørsen. Herved sikres det, at foreningens medlemmer altid handler på opdaterede kurser. Investeringsrådgiveren: Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsen har indgået en rådgivningsaftale med Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CAM), som besidder en mangeårig investeringserfaring og kompetence. Grundværdierne er fokus, høj faglig kompetence, engagement, nysgerrighed og viljen til samarbejde mellem de enkelte porteføljemedarbejdere. Dette er nogle af nøgleværdierne, som sammen med en stor stabilitet i investeringsteamet er fundamentet for gode langsigtede investeringsresultater. Udover rådgivning af Investeringsforeningen Carnegie World Wide udfører CAM også porteføljestyring for udenlandske fonde og stiftelser, danske pensionskasser, livsforsikringsselskaber, danske børsnoterede selskaber samt danske og udenlandske privatpersoner og selskaber. CAM s overordnede investeringsmålsætning er en langsigtet, stabil formuetilvækst under lav risiko. Omkostninger Foreningen har udliciteret den daglige administration og investeringsrådgivning til CAA og CAM. Foreningen betaler en fast procentdel af formuen for disse ydelser. Denne betaling er typisk 1,5% p.a. og dækker stort set alle afdelingens omkostninger. Denne udgiftspost er - terne til de enkelte afdelingers årsregnskaber. Den daglige administration: Carnegie Asset Administration A/S Bestyrelsen for Carnegie WorldWide har indgået en administrationsaftale med investeringsforvaltningsselskabet Carnegie Asset Administration A/S (CAA), således at dette selskab varetager alle daglige opgaver i foreningen. Der er derfor ingen ansatte i selve investeringsforening en. Som omtalt har bestyrelsen for Carnegie WorldWide valgt CAM til at rådgive CAA om foreningens konkrete investeringer. 8

9 Carnegie WorldWide og Bestyrelsens samarbejdspartnere beretning Investeringsmøde med porteføljeforvalterne fra Carnegie Asset Management Carnegie Asset Administration A/S opgaver i overskrifter politik om samfundsansvar Depotbanken er uafhængig og sikrer særskilt opbevaring af foreningens midler Carnegie WorldWide har indgået en depotaftale med J.P. Morgan Europe om opbevaring af foreningens værdipapirer og likvide midler. Depotbanken er uafhængig, hvorved det sikres, at foreningens værdipapirer, likvide midler og andre aktiver opbevares særskilt fra eksempelvis administrator og rådgiver. Herved opnås et lukket kredsløb af foreningens aktiver. Depotbanken har derudover en forpligtelse til at tilse, at foreningens handel med værdipapirer foregår i henhold til lovgivningen om investeringsforeninger. Depotbanken har en 9

10 række kontrolforpligtelser over for foreningen, bl.a. at kontrollere indre værdiberegninger samt emissions- og indløsningspriser. Derudover sikrer depotbanken gode lokale samarbejdspartnere på de markeder, foreningen investerer på, således at foreningen opnår en tryg opbevaring af foreningens værdipapirer. Endelig sørger depotbanken blandt andet for den fysiske afvikling af handlerne samt hjemsøgning af refunderbare udbytteskatter. Foreningen har indgået aftale med Nordea Bank Danmark om håndtering, udstedelse og indløsning af andele i de enkelte afdelinger over for værdipapircentralen. Aftaler og evaluering af samarbejdspartnere Foreningen har som nævnt overdraget den daglige administration og investeringsrådgivning til CAA og CAM. Foreningen betaler en fast procentdel af formuen for dette arbejde. Denne betaling er typisk 1,5% p.a. og dækker stort set alle afdelingens omkostninger. Denne udgiftspost er specificeret som henholdsvis fast administrationshonorar og fast rådgivningshonorar i noterne til de enkelte afdelingers årsregnskaber. Omkostninger, der ikke er dækket af disse to poster, er udgifter til depotbanken, revision, bestyrelse, generalforsamling, produktion af årsrapport, noteringsafgift til NASDAQ OMX Copenhagen, betaling til market maker samt få andre mindre poster. Alle andre omkostninger afholdes og bogføres som en konsekvens heraf hos administrationsselskabet og investeringsrådgiveren. Bestyrelsen foretager løbende en evaluering af foreningens samarbejdspartnere, og på det årlige seminar foretager bestyrelsen en samlet evaluering. Som en forberedelse til dette seminar har bestyrelsesformanden ligeledes en evalueringssamtale med direktionen i CAA. Bestyrelsen foretager på seminaret en konkret evaluering af samarbejdspartnernes indsats for året, herunder en vurdering af foreningens afkast, som administrator og investeringsrådgiveren har skabt til medlemmerne i det forløbne år. Bestyrelsen foretager en vurdering af, hvorvidt de opnåede resultater er tilfredsstillende både i forhold til markedsgennemsnittet og i relation til de omkostninger, foreningen har betalt. Carnegie WorldWides målsætning er at skabe langsigtede resultater, som er over gennemsnittet. Derfor vurderer bestyrelsen også resultaterne i et længere perspektiv. historiske tab, som kan modregnes i fremtidige gevinster. Størrelsen af disse historiske skattetab kan ses i note 7 i regnskaberne. Afdeling Globale Aktier SRI-AK er akkummulerende i skattemæssig forstand. Afdelingen har én andelsklasse, Udloddende, som er forpligtet til at udlodde mindst 75% af årets resultat målt på udvikling en i klassens indre værdi. Klassen vil dog ikke udlodde, hvis afkastet i regnskabsåret har været negativt. Carnegie WorldWide er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. Registreringsnummeret er FT Carnegie WorldWide er medlem af InvesteringsForeningsRådet. Informationer fra Carnegie WorldWide Alle Carnegie WorldWides seks afdelinger er børsnoteret og kursnoteres dagligt på NASDAQ OMX Copenhagen. Foreningen lægger stor vægt på åbenhed i kommunikationen med medlemmerne og andre interessenter. I den skriftlige kommunikation lægger vi høj vægt på grundigt at forklare foreningens grundlæggende investeringsfilosofi, investeringsstrategien i de enkelte afdelinger, porteføljeomlægninger samt anden væsentlig information. Foreningen udgiver derfor en grundig kvartalsorientering, som automatisk udsendes til alle navnenoterede medlemmer. Denne giver et godt overblik over, hvordan kvartalet er forløbet: hvad er købt og solgt, sammensætningen af porteføljerne, og hvad forening en forventer af fremtiden. Årsrapporten indeholder en gennemgang af hele året samt forventningerne for det kommende år. Foreningen offentliggør også en halvårsrapport. Det er målsætningen, at foreningens hjemmeside skal give et godt indblik i foreningen, og at alle foreningens publikationer er tilgængelige her. Det er desuden muligt via hjemmesiden at tilmelde sig en elektronisk nyhedstjeneste. Fakta om Carnegie WorldWide Alle Carnegie WorldWides afdelinger bortset fra afdeling Globale Aktier SRI-AK er udloddende i skattemæssig forstand, dvs. hver afdeling er skattefri, men til gengæld pligtig til at udbetale en del af årets afkast i den enkelte afdeling som udbytte til medlemmerne. Udlodningen fra Carnegie WorldWides afdelinger beskattes hos investor i forhold til de enkelte indkomstkomponenter i afdelingerne. Udlodningen i disse aktieafdelinger omfatter renter og udbytter samt realiserede nettokursgevinster på aktier udregnet efter fradrag af administrationsomkostninger. Flere af foreningens afdelinger har dog 10

11 Medlemsrettigheder at deltage på generalforsamlingen, når man senest tre hverdage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor. som mindst syv dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning. fuldmagt til anden person. mere end 5% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele. med enkelte undtagelser. Ethvert medlem har stemmeret i forbindelse med valg af en repræsentant til investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse. Proce duren herfor er fastsat i et valgregulativ, som

12 Carnegie WorldWides interessenter Medlemmer Offentligheden Distributører Carnegie WorldWide Brancheorganisation Offentligt tilsyn Revisorer Medlemmer Foreningen har knap navnenoterede medlemmer. Derudover er en række medlemmer ikke navnenoteret. Foreningen skønner, at det samlede medlemstal inklusive ikke-navnenoterede medlemmer er ca Distributører CAM har i dag indgået ca. 15 betydende samarbejdsaftaler med pengeinstitutter og unit linkselskaber for at forbedre eksisterende og nye medlemmers indsigt i Carnegie WorldWide. Medlemmerne får herved et bedre beslutningsgrundlag for deres investeringsbeslutning. CAM kræver, at samarbejdspartneren yder en synlig informations- og markedsføringsindsats. Det er CAM, som betaler provision for rådgivningen til samarbejdspartneren. Carnegie WorldWide har ingen udgifter herved. Distributører Ifølge foreningens aftale med Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CAM) er det CAM, som står for rådgivning af eksisterende og nye medlemmer. Som en konsekvens af CAM s fokus på at skabe gode investeringsresultater og givet den manglende infrastruktur i form af et filialnet, har CAM besluttet at søge samarbejdsaftaler, der giver mulighed for direkte kommunikation med investorer om Carnegie WorldWides afdelinger. Herigennem forbedres eksisterende og nye medlemmers indsigt i Carnegie World Wide, således at medlemmerne opnår et bedre grundlag for deres investeringsbeslutning. CAM har i dag indgået ca. 15 betydende samarbejdsaftaler med primært pengeinstitutter og unit link-selskaber. Unit link-selskaber giver pensionsopsparere adgang til selv at investere deres pensionsmidler i eksempelvis investeringsforeninger. Når CAM har indgået en aftale med et unit link-selskab, bliver det dermed muligt for pensionsopspareren at investere pen sionsmidlerne i Carnegie World- Wide. Samarbejdsaftaler med pengeinstitutter betyder, at disse pengeinstitutter uddanner deres investeringsrådgivere om Carnegie WorldWides afdelinger, således at eksisterende og nye medlemmer kan få rådgivning om foreningens produkter i pengeinstitutternes filialer. CAM stiller generelt følgende krav til samarbejdspartneres kommunikations- og markeds føringsindsats: sats. rekte kommunikation og rådgivning til en bred vifte af kunder, og som arbejder med et gennemarbejdet og seriøst rådgivningskoncept. stere de nødvendige ressourcer i udvikling og vedligeholdelse af kompetencen hos investeringsrådgiverne. sats honoreres med provision, der står i relation til dennes indsats. Denne betaling afholdes af CAM. Foreningen har ingen omkostninger herved. CAM foretager typisk en kvartalsvis evaluering af alle eksisterende samarbejdsaftaler, herunder af aktiviteter, volumen, kommunikations- og markedsføringssupport samt vilkår for samarbejdet. Det er målsætningen at være i telefonisk kontakt med alle samarbejdspart- 12

13 Carnegie WorldWides Bestyrelsens interessenter beretning nere hvert kvartal samt at mødes minimum én gang om året. Desuden er det CAM s målsætning at afholde et årligt investeringsseminar for alle samarbejdspartnere, hvor afdelingernes investerings - politik og strategi gennemgås. Offentligt tilsyn Carnegie WorldWide er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Finanstilsynet arbejder med lovgivningen for investeringsforeninger samt udfører kontrol af foreningerne. Carnegie WorldWide er registreret hos Finanstilsynet under FT På Finanstilsynets hjemmeside findes alle relevante love og vejledninger vedrørende investeringsforeninger. Revisorer Revisor reviderer årsregnskaberne samt foretager en række kontrolopgaver. Foreningens bestyrelse evaluerer årligt revisors uafhæn- desuden overordnede rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser. Foreningens bestyrelse evaluerer årligt revisors uafhængighed og kompetence. Bestyrelsen definerer desuden overordnede rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser. Brancheorganisation Carnegie WorldWide er medlem af InvesteringsForeningsRådet. På deres hjemmeside findes en lang række nyttige oplysninger om investeringsforeningerne i Danmark, herunder sammenlignende afkaststatistikker. Offentligheden Det er foreningens holdning at fremtræde som en seriøs og kompetent investeringsforvalter. Derfor lægger foreningen stor vægt på åbenhed i kommunikationen med medlemmerne og den øvrige offentlighed. Foreningen udgiver en grundig kvartalsorientering, en halvårsrapport samt en årsrapport, der indeholder en gennemgang af hele året samt udsigterne for det kommende år. Foreningens hjemmeside giver desuden et godt indblik i foreningen, og alle foreningens publikationer er tilgængelige her. Revisorer Foreningen har én revisor. Det er PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisoren reviderer årsregnskaberne samt foretager en række kontrolopgaver i løbet af året for at sikre, at foreningens administration er i overensstemmelse med lovgivningen. 13

14 Ledelsesberetning Beretning for alle afdelinger Læsevejledning til beretning og regnskaber rat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i året og giver en status ultimo året. I afdelingsberetningerne kommenterer vi afdelingernes resultater i året samt Vi har valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, vores generelle markedsforventninger, fem års nøgletal på afdelingerne, foreningens vidensressourcer, redegørelse for samfundsansvar, usikkerhed ved indregning og måling samt generelle risici og foreningens risikostyring i fælles afsnit for alle afdelinger i rapporten. Oplysninger i årsrapporten. Vi anbefaler, at du læser disse afsnit i sammenhæng gørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. Resultater og udbytter 2012 Afdeling Afkast Benchmark Omkostnings- Merafkast efter Udbytte Heraf Heraf procent i %-point omkostninger pr. andel kapitalindkomst aktie- indkomst Globale Aktier 18,2% 14,8% 1,6% 3,4% 4,50 kr. 0,00 kr. 4,50 kr. Globale Aktier SRI-AK 15,1% 14,8% 2,0% 0,3% 2,90 kr. 0,00 kr. 2,90 kr. Europa 11,5% 17,7% 1,8% -6,2% 1,00 kr. 0,00 kr. 1,00 kr. Danske Aktier 26,0% 23,8% 1,6% 2,2% 11,75 kr. 0,00 kr. 11,75 kr. Østeuropa 19,1% 19,0% 1,7% 0,1% 4,75 kr. 0,00 kr. 4,75 kr. Asien 31,5% 20,9% 2,0% 10,6% 0,00 kr. - - Positive afkast i blev et positivt aktieår med pæne stigninger på verdensaktiemarkeder. Verdensindekset steg 14,8 pct., mens nogle af de højeste afkast kom i Fjernøsten (+20,9 pct.) og Danmark (+23,8 pct.). Verdens centralbanker medvirkede til at stabilisere og drive markederne med lempelige pengepolitikker særligt den europæiske centralbank, som i sensommeren gav lånegarantier til eurozonens regeringer og foretog store opkøb af statsobligationer. Det sikrede en normalisering af eurozonens finansielle markeder og har skabt et pusterum, så de udsatte lande kan påbegynde en reformproces. Dette gav medvind på aktiemarkederne i særligt tredje kvartal. I slutningen af året var det især usikkerheden om USA's håndtering af den såkaldte finanspolitiske afgrund, som prægede markederne. I de sidste dage af 2012 lykkedes det dog de amerikanske politikere at lave en aftale, som mindsker de finanspolitiske stramninger og sikrer, at den amerikanske økonomi ikke starter 2013 med udsigten til en recession var også et positivt år for foreningens medlemmer, hvor fem af de seks afdelinger via særligt god aktieudvælgelse skabte højere afkast end de respektive benchmark. Bestyrelsen anser på denne baggrund foreningens resultater i 2012 som tilfredsstillende. Vores afdelinger steg mellem 11,5 pct. og 31,5 pct. Afdeling Globale Aktier steg 18,2 pct., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende, da verdensindekset i 2012 steg noget mindre, nemlig 14,8 pct. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at resultatet for andet år i træk er bedre end verdensindekset efter tre mindre gode år fra 2008 til Vores investeringsfokus er fortsat på de mere solide og stabile vækstselskaber. Vi foretog en del omlægninger i 2012, og de nye aktievalg bidrog positivt til udviklingen. Positive investeringsafkast i blev et positivt aktieår med pæne stigninger på verdens aktiemarkeder, hvor verdensindekset steg 14,8 pct. Centralbanker verden over medvirkede til at stabilisere og drive markederne med lempelige pengepolitikker særligt den europæiske centralbank, som i sensommeren gav lånegarantier til eurozonens regeringer og foretog store opkøb af statsobligationer blev også et positivt år for foreningens medlemmer, hvor fem af de seks afdelinger via god aktieudvælgelse skabte højere afkast end de respektive benchmark. Bestyrelsen anser på denne baggrund foreningens resultater i 2012 som tilfredsstillende. Afdelingsresultaterne blev mellem +11,5 pct. og +31,5 pct., og afdeling Globale Aktier, foreningens største afdeling, skabte et merafkast på 3,4 pct.-point. 14

15 Bestyrelsens Ledelsesberetning Afdeling Globale Aktier SRI-AK steg 15,1 pct., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende, da verdensindekset steg 14,8 pct. i Afdelingens afkast var mindre end udviklingen i afdeling Globale Aktier, idet afdelingens erstatningsinvesteringer for bl.a. tobak- og spiritusselskaberne, som ikke indgår i denne afdeling, samlet set ikke klarede sig helt så godt. Afdeling Europa steg 11,5 pct. Dette var den eneste afdeling i 2012, hvor bestyrelsen ikke ser resultatet som tilfredsstillende. Afkastet var lavere end benchmark, som steg 17,7 pct. Det lavere afkast skyldes blandt andet, at afdelingens vindere fra tidligere år, de stabile vækstaktier, i 2012 ikke kunne følge med de kraftige markedsstigninger specielt i tredje kvartal, da Den Europæiske Central Bank (ECB) spændte et sikkerhedsnet ud under landene i Sydeuropa. Målt over de seneste tre år har afkastet dog været tilfredsstillende og højere end benchmark. Afdeling Danske Aktier opfyldte også den langsigtede målsætning om at skabe afkast bedre end benchmark. Afdelingen steg 26 pct., mens det danske aktiemarked steg 23,8 pct. Afdeling Østeuropa leverede et resultat på 19,1 pct., mens benchmark steg 19,0 pct. Afdeling Asien skabte årets bedste resultat med et afkast på 31,5 pct. Dette var 10,6 pct.-point bedre end benchmark, som steg 20,9 pct. Bestyrelsen ser med tilfredshed, at ændringen af investeringskonceptet og styrkelsen af rådgivertemaet i slutningen af 2010 nu viser resultater. Afdelingernes faktiske afkast og resultat i forhold til benchmark fremgår af tabellen på side 14. Beretningen for de enkelte afdelinger kan du læse under de enkelte afdelingsafsnit på siderne i årsrapporten. Femårsoplysninger På side 28 og 29 i årsrapporten kan du se de sidste fem års nøgletal for blandt andet afdelingernes afkast, formueudvikling, udlodninger og omkostninger. For så vidt angår formueudviklingen i afdelingerne har de seneste fire år været præget en større nedgang for de fleste af afdelingerne. Samlet er foreningens formue faldet fra kr. 6,0 mia. til 5,1 mia. de seneste fire år. Faldet skyldes indløsninger fra medlemmerne. Foreningens formue er dog steget i 2012 som følge af kursstigningerne på aktiemarkedet. Vidensressourcer Foreningens vidensressourcer er af afgørende betydning for de opnåede resultater samt de fremtidige afkast i foreningen. Som beskrevet i afsnittet Carnegie WorldWide og samarbejdspartnere har foreningen indgået administrations- og rådgivningsaftaler med Carnegie Asset Administration A/S og Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Disse formueforvaltere besidder en mangeårig investeringserfaring og kompetence. Grundværdierne er fokus, høj faglig kompetence, engagement, nysgerrighed og viljen til samarbejde mellem de enkelte porteføljemedarbejdere. Denne unikke kultur har skabt stor stabilitet i de investeringsteams, som rådgiver foreningen, og denne stabilitet er et vigtigt fundament for gode langsigtede investeringsresultater. Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har i alt ti porteføljeforvaltere, som rådgiver foreningen. Derudover har Carnegie Asset Administration A/S én administrerende direktør, som har det overordnede ansvar for investeringerne. Carnegie Asset Management gruppen er et af de få uafhængige kapitalforvaltningsselskaber i Norden. Medarbejderne er medejere af gruppen sammen med den svenske investeringsfond Altor. Denne ejerstruktur styrker arbejdsrammerne for medarbejderne og er med til at sikre den høje motivation, som historisk har kendetegnet det stabile team af medarbejdere. Samfundsansvar For en investeringsvirksomhed er det vigtigt, at de virksomheder, vi investerer i, ganske enkelt opfører sig ordentligt. Virksomhedernes etik og samfundsmæssige opførsel har altid været en komponent i vores vurdering af investeringsmuligheder. Vores målsætning er at opnå en stabil, langsigtet formuetilvækst til foreningens medlemmer, og lidt firkantet kan man jo sige, at en bæredygtig og ansvarlig samfundsøkonomi er en forudsætning for at opnå langsigtet positiv værditilvækst fra aktieinvesteringer. Vi kalder vores politik på dette område investeringspolitik i et samfundsmæssigt perspektiv fordi det er en integreret del af vores investeringsproces. Denne politik er tilgængelig på foreningens hjemmeside Den store udfordring med sådanne politikker er, hvordan de omsættes til praksis. Mange virksomheder kan være anklaget i enkeltsager, men ofte er det kun den ene part eller den ene side af historien, som præger billedet i medierne. Når vi vurderer en virksomhed i relation til samfundsansvar, er vores grundlæggende princip en helhedsbetragtning. Vi foretager ikke en endelig afgørelse ud fra enkeltsager. Vi kan vælge at gå i dialog med selskabet og andre interessenter for derigennem at belyse virksomhedens rolle i den pågældende sag. En anden udfordring er, at der er store samfundsmæssige og kulturelle forskelle på, hvad der er acceptabelt, når vi sammenligner standarderne i de mere modne økonomier med standarderne i udviklingsøkonomierne. I praksis har vi indarbejdet foreningens investeringspolitik i fondsinstruksen til administrator og foreningens investeringsrådgiver. En gang om året vurderer et uafhængigt analyseselskab de selskaber, som foreningen har investeret i, i forhold til selskabernes samfundsmæssige adfærd. Bestyrelsen diskuterer og evaluerer herefter resultaterne af denne analyse med foreningens administrator og investeringsrådgiver. 15

16 Ledelsesberetning Det ligger os på sinde at administrere denne politik om samfundsansvar på en måde, så samfundsansvar og rammerne for at skabe de bedste investeringsresultater går op i en højere enhed. I praksis er det meget svært at måle de faktiske resultater af foreningens arbejde med samfundsansvar. Realistisk set har effekten nok været moderat. Hvis vi vurderer, at et selskab ikke lever op til vores investeringspolitik, investerer vi ikke i selskabet. Hvis der sker en ændring i vores vurdering af en investering, vil vi sælge den pågældende aktie fra porteføljen. Bestyrelsen ser et stigende fokus på og interesse blandt udvalgte investorer for etiske kriterier i forhold til aktieinvesteringer. Bestyrelsen besluttede i 2011 derfor at lancere afdeling Globale Aktier SRI-AK. Dette er en pendant til afdeling Globale Aktier, hvor vi specifikt udelukker sektorer som tobak og alkohol og, i samarbejde med et eksternt analysefirma, foretager en egentlig etisk screening af selskaberne. Dermed udelukker vi investering i de selskaber, som ikke opfylder en række bestemte samfundsansvarlige kriterier. Foreningens investeringsrådgiver, Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, har forpligtet sig til FN s Principper for ansvarlige investeringer, hvilket bevirker, at rådgiveren har forpligtet sig til at tilskynde selskaberne til at udvise en samfundsansvarlig adfærd. Usikkerhed ved indregning og måling Ved opgørelse af afdelingernes værdi og årets resultater kan følgende områder fremhæves som kilder til usikkerhed: Værdiansættelsen af børsnoterede værdipapirer opgøres ud fra lukkekursen ultimo året eller, hvis en sådan ikke foreligger, anden officiel lukkekurs. Normalt er disse kurser entydige, men i visse lande er værdipapirer noteret på flere børser, hvilket kan give anledning til forskellige lukkekurser. Forskellene mellem disse lukkekurser vil dog normalt være minimale. unoterede værdipapirer ikke har samme sikkerhed som likvide værdipapirer, der er noteret på en markedsplads. Ingen af afdelingerne har haft investeringer i unoterede værdipapirer i 2012, 2011 og Tidligere har afdeling Østeuropa haft investeringer i unoterede værdipapirer. De anvendte kurser dengang var fastlagt ud fra en skønnet transaktionspris, som to uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger, ville handle til. Værdiansættelsen var bl.a. foretaget ved hjælp af informationer fra selskaberne selv og fra eksterne børsmæglere. Usikkerheden for dette forhold vedrører således kun femårs nøgletallene for afdeling Østeuropa. Tilgodehavende udbytteskat Afdeling Globale Aktier og afdeling Europa har et tilgodehavende bestående af refusion af udbytteskat i Frankrig på henholdsvis kr. 1,9 mio. og kr. 0,2 mio. De franske skattemyndigheder har i første omgang afvist afdelingens krav, hvorfor foreningen nu på linje med andre investorer i lignende situationer afventer retslige afgørelser med henblik på, at de franske myndigheder tilbagebetaler skatten. Bestyrelsen besluttede i 2010 at nedskrive disse to skatteaktiver med 50 pct. I lyset af denne fortsatte manglende afklaring, om de franske myndigheder vil tilbagebetale, har bestyrelsen besluttet at nedskrive disse tilgodehavender med yderligere 25 pct. Bestyrelsen vurderer dog, at der er en rimelig chance for at få skatten tilbagebetalt. Afdeling Asien har et tilgodehavende bestående af refusion af udbytteskat på t.kr. 474 relateret til udbytter i Taiwan. Dette beløb er medtaget i balancen. Tilbagesøgningen af dette beløb er dog behæftet med usikkerhed på grund af uklare og ugennemsigtige tilbagesøgningsprocedurer i Taiwan. For tidligere år (2007, 2008 og 2009) er der tillige et beløb (ca. t.kr. 770), som formentlig også kan tilbagesøges. Disse tilgodehavender er ikke medtaget i regnskabet. Foreningen arbejder på at få alle disse skatter refunderet, om end omkostningerne har vist sig at være betragtelige på grund af de uklare tilbagesøgningsprocedurer i Taiwan. Værdiansættelsen af unoterede værdipapirer Værdiansættelsen i afdelinger, som har investeringer i unoterede værdipapirer, vil være behæftet med usikkerhed, da værdiansættelsen af 16

17 17

18 Ledelsesberetning Risiko og risikostyring Som investor i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide får du en løbende pleje af din opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal du som investor selv tage højde for - er valget af afdelinger. Som investor skal du være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis du som investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden du beslutter dig for at investere, er det vigtigt at du får fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra dine behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at du er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Du bør fastlægge din investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko du ønsker at løbe med dine investeringer, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker du en meget stabil udvikling i dine investeringer, bør du som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren - se nedenfor). Hvis du investerer med en kort tidshorisont, er aktieafdelinger, for de fleste investorer, sjældent velegnede. Af den enkelte afdelings regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast En afdelings placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6-7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant, og placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne og valutarisikoen. Disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer indenfor. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller samt lovgivningens krav om risikospredning. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Enhver investeringsbeslutning er baseret på vores forvalters forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. virksomhedernes indtjening, selskabsspecifikke risikofaktorer, konjunkturerne, renteudviklingen og politiske forhold. Ud fra disse forventninger udvælger vi porteføljernes investeringer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Det er foreningens holdning, at risiko er så vanskeligt at kvantificere, at vi generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Vi styrer derfor ikke investeringerne ud fra kvantitative risikomål og begrænsninger så som tracking error. Tracking error er et matematisk mål for, hvor tæt afdelingernes afkast følger markedsudviklingen. Vi investerer i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at investere i et mindre antal aktier, som følges tæt. Generelt anbefaler vi brede afdelinger, det vil sige afdelinger uden snævre geografiske afgrænsninger eller sektormæssige afgræsninger. I disse afdelinger har vi størst mulig fleksibilitet til at investere i de mest interessante selskaber. Fleksibilitet på tværs af lande- og sektorgrænser samt det begrænsede antal selskaber giver bedre mulighed for at styre porteføljens absolutte risiko. Målsætningen for afdelinger i Carnegie WorldWide er at opnå et langsigtet afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. En langsigtet horisont er typisk tre år eller mere. Vi forsøger altså at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Vi har normalt som målsætning, at afdelingernes risikoniveau over længere perioder skal ligge på niveau med den risiko som benchmark har. Hvis vi vurderer det hensigtsmæssigt, kan en afdeling i kortere og længere perioder have et risikoniveau, der ligger lavere eller højere end niveauet for benchmark. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, har vi for alle afdelinger udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der 18

19 Bestyrelsens Ledelsesberetning måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Vi stræber efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Bestyrelsen for foreningen gør jævnligt status på afkastene, og strategien på de enkelte afdelinger diskuteres med direktionen og investeringsrådgiveren på de ordinære bestyrelsesmøder. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved den generalforsamlingsvalgte revisor. Her er der fokus på risici og kontroller. På it-området lægger vi stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål, inden for fastsatte tidsfrister, at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. For yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger henviser vi til de gældende prospekter og Central Investorinformation. Disse kan downloades fra Generelle risikofaktorer Enkeltlande eller snævre områder Ved investering i værdipapirer i en mindre region eller et enkelt land, f.eks. Danmark, er der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land/region kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet/regionen, herunder også udviklingen i regionens/landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet Investering i mere modne udenlandske aktiemarkeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande. Investering i udenlandske aktiemarkeder indebærer risiko for en kraftig reaktion på grund af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Valuta Investeringer i udenlandske aktier giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdeling Danske Aktier, som primært investerer i danske aktier, har ingen direkte valutarisiko, mens afdeling Europa, som primært investerer i europæiske, har moderat valutarisiko. De øvrige afdelinger har generelt en høj direkte valutarisiko. Valutarisiko ved udenlandske aktieinvesteringer er dog mere kompliceret end den umiddelbare direkte risiko, da det enkelte selskab kan have valutariske eksponeringer og valutasikringer, som modregner den umiddelbare valutarisiko, man som aktieinvestor har. Vi foretager bl.a. af denne grund kun sjældent valutakurssikringer af foreningens udenlandske aktieinvesteringer. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. For eksempel kan forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold påvirke selskabernes indtjening. Vores afdelinger har generelt fokuserede porteføljer med typisk investeringer i hver afdeling. Afdeling Asien er dog en undtagelse, hvor vi investerer i op til 70 selskaber. En afdelings værdi kan derfor variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. De enkelte selskaber kan gå konkurs, så investeringen i dem bliver tabt. Emerging Markets Begrebet Emerging Markets omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ekskl. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt et aktiemarked, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta, eller de kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer. Effekten kan også være mere vedvarende. Særligt afdeling Østeuropa og afdeling Asien investerer i emerging markets. 19

20 Ledelsesberetning Aktiemarkederne i 2012 og forventninger til blev et positivt aktieår med pæne stigninger på verdens aktiemarkeder. Verdensindekset steg 14,8 pct., mens nogle af de højeste afkast kom i Fjernøsten (+20,9 pct.) og Danmark (+23,8 pct.). Udviklingen i Europa var meget spredt med Tyskland, som et af de bedste markeder (+29,6 pct.). I Sydeuropa var forskellen ligeledes stor, med en kraftig stigning i Grækenland (+33,9 pct.), mens det spanske marked faldt 3,5 pct. Generelt var disse stigninger på aktiemarkederne højere end vores forventninger ved indgangen til året. Den positive udvikling var særligt støttet af verdens centralbanker, som lykkedes med at stabilisere og drive aktiemarkederne med lempelige pengepolitikker særligt Den Europæiske Centralbank, som i sensommeren gav lånegarantier til eurozonens regeringer og foretog store opkøb af statsobligationer. Det sikrede en normalisering af eurozonens finansielle markeder og har skabt et pusterum, så de udsatte lande kan påbegynde en reformproces. Dette gav medvind på aktiemarkederne i særligt tredje kvartal. I slutningen af året var det især usikkerheden om USA's håndtering af den såkaldte finanspolitiske afgrund, som prægede markederne. I de sidste dage af 2012 lykkedes det dog de amerikanske politikere at lave en aftale, som mindsker de finanspolitiske stramninger og sikrer, at den amerikanske økonomi ikke starter 2013 med udsigten til en recession blev et positivt aktieår med pæne stigninger på verdens aktiemarkeder, hvor verdensindekset steg 14,8 pct. Generelt var stigningen på aktiemarkederne højere end vores forventninger ved indgangen til året. Den positive udvikling var særligt støttet af verdens centralbanker, som lykkedes med at stabilisere og drive aktiemarkederne med lempelige pengepolitikker. centralbanken netto omkring 90 procent af alle nye dollardenominerede fastforrentede aktiver, ifølge analyse fra JPMorgan Chase & Co. På trods af de massive udstedelser af obligationer, vil dette sandsynligvis skabe mangel på fastforrentede aktiver. Centralbankens opkøb tjener det dobbelte formål at støtte det vigtige boligmarked og at skubbe investorerne længere ud på risikoskalaen med et fælles overordnet mål om at skabe en hurtigere nominel BNP-vækst og derved nedbringe gælden i forhold til det nominelle BNP. Desværre er der en anden side af dette. Når renten på de økonomisk vigtige risikofrie aktiver - korte og lange amerikanske statsobligationer - er tæt på nul pct., bliver det sværere og sværere at få et hæderligt kapitalafkast. I de seneste par år har det været obligationer investorerne ville have, og vi har derfor oplevet, at investorerne har solgt ud af aktiebaserede værdipapirfonde. Vi mener, at investorernes risikoappetit vil stige i det kommende år i jagten på et højere afkast. Vi synes, at afkast/risiko-forholdet ser bedre ud for aktier end for obligationer, og vi forventer, at en velsammensat portefølje af aktier risikojusteret vil give højere afkast end obligationer i Vi tror også, at investorernes frasalg af aktier og aktiebaserede investeringsfonde vil vende i 2013, og investorerne i stedet vil begynde at nettokøbe aktier. På trods af de massive udstedelser af obligationer, vil dette sandsynligvis skabe mangel på fastforrentede aktiver. Centralbankens opkøb tjener det dobbelte formål at støtte det vigtige boligmarked og at skubbe investorerne længere ud på risikoskalaen med et fælles overordnet mål om at skabe en hurtigere nominel BNP-vækst og derved nedbringe gælden i forhold til det nominelle BNP. Investering i en verden, hvor obligationsrenter er tæt på nul procent Hvordan kan man skabe tilstrækkeligt høje indtægter på investeringer i en verden, hvor renterne næsten er lig nul? Den amerikanske centralbank (FED) sænkede i december 2008 de korte renter til nul pct., og siden da har investorerne været på en intens jagt efter højere afkast. FED bruger lige nu milliarder af dollars om måneden til at købe stats- og realkreditobligationer for. I 2013 ventes den amerikanske centralbank at opkøbe for omkring USD 45 mia. statsobligationer om måneden oven i det månedlige opkøb af realkreditgæld på USD 40 mia. På den måde absorberer Den store risiko for et sammenbrud af euroen blev væsentligt reduceret, da ECB i sensommeren meddelte, at de var klar til at lade seddelpressen køre for at støtte de svagere lande i eurosamarbejdet. Med den indsats har vi nu en mere positiv holdning til investeringer i den finansielle sektor. Vi har måske en helt ideel situation, hvor to grupper har symbiotiske interesser. På den ene side har vi de ivrige investorer på jagt efter højere afkast, og på den anden side har vi de finansielle institutioner med et kraftigt behov for at nedbringe balancerne og frasælge lån og værdipapirer. 20

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord Carnegie WorldWide og samarbejdspartnere Carnegie WorldWides interessenter

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord Carnegie WorldWide og samarbejdspartnere Carnegie WorldWides interessenter ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide 04 Forord 06 Carnegie WorldWide og samarbejdspartnere 12 Carnegie WorldWides interessenter 14 Ledelsesberetning Beretning for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fund governance politik

Fund governance politik Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger Hvad er Fund Governance? Fund Governance er betegnelsen for den adfærd, ledelsen for en dansk investeringsforening o.l. praktiserer for at sikre

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne gav endnu en gang positive afkast i første halvår drevet af den gunstige kombination af

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere