Nummer2 Juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer2 Juni 2000 27. årgang"

Transkript

1 Nummer2 Juni årgang

2 >c:>- IXey~ MCllighedsfukultctels studcnterblo.d. Udgive.s afstudenterrådet ved MF Redaktionen Stud.theol. Morten Horning-Jensen (.ms\'. red.), Skejby Vænge 239, 8200 Arhus N, Stud.theol. Klaus Vibe, Absalonsgade 47, 2. tv., 8000 Arhus C, Stud.theo!. Jacob Bank Møller, Kalenrlervej 28,8210 Arhus V, Stud.theol. Thomas Bank Møller, Willemoesgade 78, 2. tv., 8200 Arhus N, Stud.theol. Søren Overby Christensen, Klokkerfaldet 52, kid, 8210 Arhus V, Lay-out og sats Søren Overby Christensen og Thomas Bank Moller Adresse IX0Y1:, Mellighedsfakultetct, Kalrinchjergvej 75, 8200 Arhus N, 86 ]66300 E-mai!: Web-side: Tryk Svend Age Tolstrup, frihedsvej 60, 6700 Esbjerg, Deadline L februar; 15, april; I. september; L november IX0YL:, Mcnighedsfakliltetels studenterhlad, ønsker at være et bibeltro teologisk tidsskrift, der udkommer fire gange årligt, og Som primært henvender sig lil teologiske studenter. Enhver er velkommen til at indsende artikler og debatindlæg for optagelse i bladet, dog er redaktionen ikke forpligtct til at bringe alt, ligesom den forbeholder sig retten til at forkorte. Anollyme og pseudonyme artikler og indlæg kan bringes, dog skal redaktionen have navn og adresse. Artikler og indlæg fra Menighedsfakultelcts studenter prioriteres. Artikler tilsigtes en længde på ca. \0 A4-sider, debatindlæg 3-5 A4-sider, begge med t,5 punkts linjeafstand. Det foretrækkes at artikler foreligger i Microsoft Word fonnat. Andet er også velkomment. Redaktionen er ikke ansvarlig for de i artikler og debatindlæggene anforte synspunkter, ligesom de ikke nødvendigvis er udtryk for redaktionens mening. Relevante artikler optages i flg. indeks: Elenehus Bibliographieus Diblieus; Internationale Zeitschrifienshcau for Bibelwissenschaft und Grcllzgebiete; New Testament Abstracts og Did Testament Abstracts. Endvidere oplandes artiklerne på internettet på vores webside (se adresse ovenfor). Omslag Henrik Wurtz (grafisk designer) Copyright IX0Y~ 2000 IX8Y~ nr. 2, 2000

3 Andagt - = Pinsepakl<en Hvem har ikke hørt om pinsepakken? Hvilken betydning vil den få i det lange løb? Findes der egentlig nogen) der har det fulde overblik over betydningen og konsekvenserne afden? Jeg tænker ikke på regeringens nyopfundne pinsepakke, men på den gamle, uopslidelige pinsepakke, SOI11 vi har fået af vor Herre Jesus Kristus i den hellige dåb. Mange har kaldt dåben en gave, men jeg vil nu hellere kalde den en Pinsepakke. Guds And kommer over os og åbner en stor pakke) der er så fyldt, at vi kan leve af den hele livet. Ikke forstået som en pakkeløsning, men som en personlig foræring uddelt ved navneopråb. Dåben er noget af det vigtigste for mig, især når jeg er usikker på mig selv og på Gud. Dåben holder mig fast i) at jeg tilhører Gud, og beviser at jeg må være med i hans pagt. En pagt består af to parter) som indgår en aftale. Paulus forbinder dåbens pagt med omskærelsens pagt) en omskærelse til Kristus. Vi bliver en del af Guds folk, og 'rene i dåbens vand. Apostlen Peter sammenligner Noas frelse gennem vand med dåben: Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse (I. Pet 3,21). Vi bliver begravet og oprejst med Kristus ved troen på Guds kraft. Beviset for Guds kraft er, at Jesus døde og opstod. Det sanune skal ske med os - sådan er aftalen. Vores egen del af aftalen ser knap så overbevisende ud. På trods af konfirmation, gudstjenester og fromme lofter kan vi ikke leve op til den pagt, vi er en del af. Vi er faldet og har brudt pagten og kan ikke med al vor kraft rejse os op. Men læg så mærke til Guds kraft! Det er Guds kraft, der oprejser os og bærer hele pagten. Paulus siger det sådan: l ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham) da han tilgav os vore overtrædelser (Kai 2) 11-13). Hvilket fantastisk evangelium! Har du glemt din egen pinsepakke? Hvilken betydning vil den il i det lange lob? Har du egentlig det fulde overblik over betydningen og konsekvenserne af den? Stud. theol. Daniel Lind IX0YE nr. 2,

4 Leder K>- Produktudvikling Det er tidligere beskrevet på disse spalter, hvordan teologistudiet er blevet ramt for fuld kraft af "evalueringsbølgen". Som studenterrepræsentant udpeget af "Liste for Teologi og Kirke" var jeg med i det udvalgsarbejde på det Teologiske Fakultet, der arbejdede med en revidering afstudieordningen. Det opnåede resultat behandles nu videre på højere niveau og uden at kunne sige, hvor det præcist ender, så er en ting sikkert: Der arbejdes i disse år meget intensivt på TF med en forbedring af det teologiske studium både mht. fagudbud og ek~ samens- og undervisningsformer. Et sådant "produktudviklende ll arbejde er uhyre vigtigt ~ ikke mindst for et teologisk uddannelsessted, hvor det i udgangspunktet må erkendes, at traditionens tyngde kan være en hæmmende faktor for konstruktiv og fremadrettet udvikling. I resten af denne leder skal der argumenteres for, at det er absolut nødvendigt, at også MF iværksætter et produktudviklende arbejde. Begrundelsen herfor er dobbelt: For det første har MF efter næsten 30 års hårdt slid nået en position, der positivt bedømt rummer store muligheder, som under størst muligt ansvar (og i taknemmelighed) må udnyttes optimalt. For det andet kunne noget tyde på, at MF er i et vadested, hvor det ikke rigtigt er klart, hvilken vej det går. Begge dele skal udfoldes nærmere nedenfor, men først skal det understreges, at målet med dette er en samtale mellem alle parter, der brænder for MF's sag: studenter, lærerråd, repræsentantskab, bestyrelse, bagland, tidligere kandidater osv. En samtale, der skal afklare, hvad det grundlæggende er, vi vil med MF både her og nu og på længere sigt. For det første: Som bekendt er MF ikke noget rigtigt MF, men kun en "sammenslutning til oprettelse" af et MF. Et sådant har vi først den dag, en eksamensret er bevilget og muligheden for at uddanne selvstændige cand.theol.'er opnået. At nå dette mål har vist sig at kræve et meget sejt træk, hvor der frem for alt er blevet lagt kræfter i den ydre akkreditering af lærerstaben (doktorgrader. docentbedømmelser osv.). I den henseende har MF de seneste 10 år nået rigtigt meget. Og det er godt. Ikke alene er det godt, at der arbejdes på at opnå eksamensret, så en uddannelse kan tilrettelægges selvstændigt, men det er også godt, at der indtil da lægges vægt på at have en lærerstab, der står mål med universiteternes krav om faglig kompetence. MF har altså opnået noget, og det er det positive udgangspunkt for det følgende. Den "produktudvikling", som jeg tror MF har brug for, skal ikke foregå ud i den blå luft eller på bar bund, men den skal ske i en naturlig forlængelse af den nuværende situation. For det andet: MF er i et vadested. De seneste års hårde satsning på ydre akkreditering har efter al sandsynlighed ikke bragt os nærmere en eksamensret. Dette illustreres afde vanskeligheder DBI har haft med at få godkendt TKM-uddannelsen som SU-berettiget. Der blev ikke engang rørt ved døren, hvor der står "eksamensret", og alligevel er en endelig positiv afklaring endnu ikke nået. Der er tilsyneladende så store ting på spil blot ved dette, at stærke kræfter er i stand til at forpurre det rimelige. Dette giver dystre udsigter for fremtiden. Og her kommer pointe nr. 1: Enhver ansvarlig ledelse må som en del af sit arbejde tænke 54 IX0YE nr. 2, 2000

5 Leder - <:>< deu mest dystre tanke til ende, forestille sig "worst case scenariet", Når MF tilsynela~ dende satser al kraft på at tilvejebringe en fuld udbygget og anerkendt eksamensret gennem ydre akkreditering, så er '\vorst case" selvfølgelig den, at dette mål ikke nås, før det poten~ tiale, der skulle tilvejebringe eksamensretten, så at sige er blevet forældet. Om år er det sandsynligt, at den første lærer med en grad finansieret af MF vil gå på pension, hvis ikke vedkommende inden da får lyst eller kald til en anden opgave. \Vorst case er altså, at vi muligvis ikke tar nogen eksamensret, før vi til dels skal til at begynde forfra. Set fra studenterside er MF tilsyneladende også i et vadested. Der er (som aldrig for, jf. Daniel Kristiansen, pi03) overskud af både læsepladser og undervisningstilbud, og fra tid til anden er der fremsat konstruktiv kritik af den linie, som ledelsen af MF har valgt. Således leverede Erik Dahl i en Flyvefisk i IX0YE 1,1994 en bredside mod, hvad han kaldte for "bløddyret MF", Her resumerede han sine tre år på MF (cand. mag.) som bestående af halvandet fag (ca. 36 lektioner), en masse bordtennis, et par løse foredrag og gudstjenester, og alligevel fik har det officielle "MF-prædikat". Dette får ham til at sige: "MF har for mig været en behagelig og hyggelig opholdstilladelse. Aien ærlig talt, AiF burde være og kræve at være mere end detl - Del/Ol' er mit konstruktive forslag, at bestyrelsen indforer eksamen her og ml. Det kunne være forste skridt på vejen mod at give AIF-bloddyret lygrad". En sådan uofficiel eksamensret vil for Dahl at se gøre opholdet på MF mere seriøst for den enkel~ te student, der ikke uden videre vil vælge og vrage efter forgodtbefindende. Afslutningsvis svarer Dahl på spørgsmålet om ikke en sådan eksamensret vil medføre første- og anden~ rangs MF'ere og siger: "Jo, sikkert. Alen hellere det end nu, hvor AIF'eren bare skvulper som goplen i strandkanten. Hellere nogle ordentlige præstemænd, enden stol'jlokgennemsigtige \'andmænd". For mig at se er den mangel ved MF, som Dahl påpegede i 1994, ikke blevet af1~ulpet. Måske snarere tværtimod. Jeg har selv gennem studiet savnet et prægende og ledende element, og jeg tror ikke, at den undervisning, som jeg har modtaget ved MF (der er en hel del mere end 36 lektioner, dajeg hverken ryger, spiller bordtennis eller er med i tipsklubben. ), ville have været udslagsgivende bedre, hvis eksamenen også var taget på MF. Her kommer pointe nr. 2: MF med (officiel) eksamellsret er ikke (let afgorellde - det er MF medprofil. Ret beset er en officiel eksamensret en formal størrelse og er dermed i sig selv ikke interessant!!! Den ydre eksamensret er først interessant i det øjeblik, den oppebæres af et levende og dynamisk teologisk uddannelsesmiljø, der har en klar målsætning for hver enkelt student. MF må holde sig for øje, at en ydre akkreditering kun kan skabe resultater, hvis den indre akkreditering også er tilvejebragt. Der er brug for et "perspektiv fra neden>!, hvor der foku~ seres på den enkelte student og dennes teologiske dannelse. Nødvendigheden af dette intensiveres af, at teologi ikke længere bare er teologi. Nye alternative uddannelser som førnævnte TKM eller SALT-akademiet har set (eller forhåbentlig ser) dagens lys med hver deres profil, og selv det teologiske fakultet i Århus er som sagt i gang med en grundlæggende revurdering af sit produkt, så den uddannelse MF forsøger at levere et alternativ til, om få år kan være en del forandret på det ydre formelle plan. Stillet overfor disse udfordringer fra alle ledder og kanter vil jeg på det kraftigste opfordre til en samtale på alle niveauer om MF's fremtid. Jeg vil opfordre til en vægtforskydning af IX0Yl.: nr

6 Leder k:>strategien, så der ikke ensidigt satses på en ydre formal akkreditering, men på en indre akkreditering med opbyggelsen af et levende og dynamisk studiested, der rummer en "hypermoderne tids-svarende bibeltroskab" Of. IX0YE 4,1999 pp ). Og her kommer pointe nr. 3: Denne indre aldu'editcl'ing h.an MF påbegynde med det samme på baggrund af de allerede opnåede resultater. I spørgsmålet om den ydre akkreditering bliver vi nødt til at vente til den helt rigtige "studehandel" bliver mulig, men mht. den indre teologiske dannelse af den enkelte student kan vi starte den dag i morgen. Gevinsten ved sådan en vægtforskydning af strategien fra den ydre til den indre akkreditering er frem for alt, at "\Vorst case scenariet" opløses. Mens graderne er individuelle, så er miljøet kollektivt. Graden vil forsvinde med afskedsfesten, men miljøet er baseret på en samlet sum af både lærerkræfter, studenterengagement og baglandsstøtte. Det er min vurdering, at det på alle måder vil kunne blive en uhyre frugtbar proces for MF at forskyde vægten fra de ydre spørgsmål til de indre, og med det sanline konllne ud af dødvandet og få fælles retning på energien og ressourcerne. Lærerne har brug for et fælles mål, der er mere end blot det selvstændige slid med egen akkreditering. De har brug for at påbegynde et frugtbart samarbejde omkring skabelsen af den teologiske profil, som skal skabe en MF-student. Studenterne har brug for at fa syn for, hvad det er, man skal have på MF, så undervisningen ikke blot bliver et muligt tilbud, hvis det kan matche udbuddet på TF. Bestyrelsen og repræsentantskabet har brug for at anvende de opnåede ressourcer, inden det er for sent. Og bag/alldel har brug for at få kandidater, der - med officielt eksamenspapir eher ej ~ har modtaget teologisk prægende undervisning for livet! Dette er altså ment som en indbydelse til en samtale, og det er sagt i troen på, at MF har for meget potentiale til at lade sig styre af politisk vejr og vind. MF har brug for et "sølvbryl Iypseftersyn", der kan optimere den igangværende proces og samle kræfterne omkring det, der under alle omstændigheder må være det vigtigste: indre akkreditering = uddannelse af Kristus-grebne præster. En sidste ting: Et sådant produktudviklende arbejde kommer til at tage tid og koste mange kræfter. Fx kan man ikke bare i frustration kaste alt nuværende overbord og så begynde på en helt frisk. Som sagt må udgangspunktet være der, hvor vi er. Positivt kunne man derfor starte med at analysere, hvilke muligheder de nuværende ressourcer giver, og på baggrund af andre analyser (studenterflokkens ønsker, "aftagernes" ønsker, andre teologiske uddannelsers opbygning, osv.) tilrettelægge mulige nye strukturer, hvor der så igen på baggrund af overordnede beslutninger (skal der satses på alternativ basisundervisning, profilundervisning, selvstændige diplomkurser osv.) kan laves nogle forsøgsordninger. "Samtale - tid lytten" bliver noget af det afgørende. Morten Horning-Jensel1 (cms\'. red.) 56 IX0Y~ nr. 2, 2000

7 Noen trekk ved apostel-bildet '.. (2) - -=< Noen trekk ved apostel-bildet i den tidlig-kristne litteratur (2)' Af professor Oskar SI<arsaune Resume: / arlikkelen (del to av to) droftes det historiske forhold mel/om på den ene side "De Tolv'~ på den mmen side l/apostlene II som oppstandelsesvitnel' med sendel<;e ved den oppstandne, ogfor det tredje Paulus' sehjorståelse S0111 apostel. Det argumenteres for at ø motsetningen mello111 bi/dene av De Tolv dels som "residente" ledere for Jerusalem menigheten, dels som misjonærer blam folkeslagene, ikke bare skalforklares som oppstått gje11jlom bruk av motstridende teologiske skjemata, men faktisk svarer til en reel/ historisk utvikling i De Tolvs karriere. Det argumenteres videre for at Lukas/ sammenholden av ulike apostelwbilder i Acta også er godt forankret i den historiske virkelighet, og at utviklingen i apostel..,[orståelse fra Paulus via Lukas til den senere apostel-legende er mel' organisk og naturlig enn Qfte!levdel. 1. "Apostlene" og lide tolv" ifølge Hans von Campenhausen En av de beste studier av apostelbegrepet i Det nye testamente, er - etter mitt skjønn øhans von Campenhausens ilder urchristliche Apostelbegriffl. 2 Hovedvekten legges her på Paulus-brevenes og Lukas' apostelbilde. Svært kort gjengitt er hovedsynspllnktene disse: ude tolv" synes å være en gruppe som allerede Jesus selv 11tvalgte i tiden før påske, men de kalles da ikke apostler. uapostel" synes fra først av å være en betegnelse på dem som av den oppstandne fikk det særlige oppdrag å forkynne budskapet om hans oppstandelse, og i øvrig tale med fullmakt i hans navn; de representerer Kristus i en mer direkte forstand enn noen anllell forkynner-kategori i menigheten. Disse apostlene må ha utgj0l1 en videre krets enn de tolv; det var derfor ikke noe problem for Paulus å tolke sin egen rolle som et fullverdig aposteløoppdrag, og seg selv som apostel i ordets Hille betydning, Lukas, derimot, innskrenker aposteløbegrepet til de tolv, og regner derfor ikke Paulus som apostel i denne snevrere forstand. Men likesom Paulus ikke selv skapte sitt apostel-begrep, men forefant det i JerusalenHl1enighetens språkbruk, slik var heller ikke Lukas nyskapende i sitt snevrere apostel~begrep. Også han må antas å ha funnet det i palestinensisk tradisjon, altså må denne utvikling i begrepet ha skjedd i Paiestina - antakelig i Jerusalem selv ø mellom Paulusbrevenes tid og Lukas-skriftenes. De tolv var og ble knyttet til Jerusalem, og når Peter senere opptrer som reisende misjonær, er det unntaket som bekrefter regelen. De tolv var altså ikke misjonærer på reisefot. Paulus, derimot, var nettopp det, og som sådan typisk for det misjons-orienterte apostelbegrep. Senere - for eksempel i Matteus-slutten - overtar de 12 (= de 11 hos Matteus) denne l Artikkelen er en oppfojger av Del I med samme tittel, som stod trykket i forrige nr, av IX0Y~, 3"13. Forkortelsen tip. Fedr. bmkes i llotene i Del II slik som forklart i Del I, merknad s S/lidia Theologica I (1948), IX0YE nr. 2,

8 Oskar SkarsmlIle )C>misjonærroJien, og blir - uhistorisk - de som forkyllller evangeliet for alle folkeslagene. Paulus på sin side forsvinner da ut av bildet - også det, naturligvis, et uhistorisk trekk. Man fornemmer av von Campenhausens skisse, at den både spennende og historisk problematiske størrelsen i bildet er ride tolv". Det er med hensyn til dem at sterke teologiske "mønsteril gjør seg gjeldende, så sterke at de synes å skyve den historiske erindring til side. Det uhistoriske bildet av de tolv "apostler" som driver misjon blant alle verdens folk fra Jerusalem til jordens ender, fortrenger det mer historiske bildet av Paulus og de andre misjonær-apostlene som virkelig gjorde dette, eller i det minste begynte på det. Slik, omtrent, kan man tegne bildet om man følger von Campenhausen. I det følgende vil jeg argumentere for at dette bildet må modifiseres og nyanseres atskillig. Men på tre punkter tror jeg det treffer blink: (1) Utvelgelsen av "de tolv" skjedde ved Jesus selv før påske; (2) "de tolv" hadde i den første tid etter påske fortsatt en oppgave som knyttet dem nært til Israels tolv-stammefolk og til Jerusalem; og (3) begrepet "apostel" i sin mer tekniske betydning IIbemyndiget utsending for den oppstandne fl refererte fra begyllllelsen til en videre krets enn de tolv. Til det siste punkt kan man reise spørsmålet: Hvilken prosess ligger bak at begrepet apostel etter hvert ble reservert for de tolv? Vi skal se på de to første punktene først, og så lilt på det tredje. 2. "De tolv", Israel og Jerusalem Ser vi nærmere på den oppgave, den funksjon de tolv tilskrives i evangeliene, er det påfallende at det først og fremst er i to sammenhenger vi meget betont møter tallet tolv: (I) ved utsendelsen under Jesu jordeliv, da de fikk ordre om å gå '.'til de foltapte får al' Israels hl/s" (Mt IO); og (2) i ordet om deres eskatologiske herskelllmk,\jol1: "Når verden skal fødes påny, og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer ll (Mt 19,28). I Lukas-parallellen er dette ordet kombinert med et annet Jesus-ord der han sier at han overdrar Riket til de tolv. Hva kan ligge i det? Lukas har i Acta bevart en fortelling som gir oss et interessant glimt inn i den første lifmenighets forståelse av "de tolv" - en forståelse Lukas selv muligens ikke var helt innforstått med. Jeg tenker på "suppleringsvalgetil av den 12. apostel etter Judas Iskariot, Acta 1, Hvorfor var dette suppleringsvalg nødvendig? Neppe ut fra en helt allmenn suksesjonstanke, for i så ran burde ane de tolv ha fått etterfolgere når de gikk bort. Noe slikt behov har åpenbart ikke vært til stede, tvert om, tjenesten de tolv hadde, var bundet til dem selv og opphørte ved deres død. Det vil si: Deres jordiske tjeneste opphørte ved deres død. Men ordene om apostlenes eskatologiske fullksjon kan kanskje gi oss nøkkelen til nødvendigheten av å finne en stand-in for Judas. (Jeg følger her en ide fremkastet av Jakob Jervel1. 3 ) La oss igjen se disse ordene foran oss, denne gang i Lukas-versjonen: 3 Jrr. lil dette særlig J. Jervel1, "The Twelve an Isrnel's Thrones: Luke's Understanding ofthe Apostolate", i sanltne forf., Luke al/d the people o/god, Minnesota 1972, IX0YE nr. 2, 2000

9 Noen trekk ved apostel-bildet... (2) - <=< :..._--- Og nå overdrar jeg dere Riket, Iikesom min Far har overdratt det til meg. Derfor skal dere spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner og herske over Israels tolv stammer. Da Judas svek og fait, ble en av de tolv troner stående tom! En aililen måtte derfor lioverta hans embete" og innta hans trone. Noe tilsvarende behov oppstod ikke da de tolv senere døde: De gikk inn til herligheten og til sine troner. Bare Judas' trone måtte fylles av en annen. Det er denne forestilling om apostel-tronelle og apostlenes eskatologiske funksjon som "dommere" (Matt 19,28; Luk 22,28~30), som gjør apostelvalget i Acta I,15ff så innlysende, og som kan gi oss et glimt av en senere "glemt" teologi omkring de tolvs funksjon i den eldste unnenighet. Ble kanskje urmenighetens første måneder i Jerusalem tilbrakt i en slags høyspent "realisert eskatologi lt, der de tolv på foregripende vis Itresiderte" SOI11 det nye gudsfolks stammehøvdinger? Lukas har bevart tradisjonsstoff som kan peke i denne retning, men han røper ikke med en linje at dette også var hans egen tolkning eller forståelse, Han dreier snarere den nyvalgte apostels tjeneste i retning av det paulinske apostelbegrep: Mattias skal"sammen med oss være vitne om Jesu oppstandelse", sier Peter (1,22). Man leser ofte Lukas' forteiling om apostelvalget slik at Lukas her gir oss to nødvendige og tilslrekkelige apostelkriterier: (I) øyellvitlle til Jesu jordiske virksomhet fra Johallllesdåpell av; (2) øyenvitne til den oppstandnes åpenbaringer. Men nå er det åpenbart at det var flere enn de to det ble kastet lodd om, som tilfredsstilte disse kriteriene, Altså er disse kriteriene nødvendige, men slett ikke tilstrekkelige til å gjøre en mann til apostel, slik Lukas så det, og ganske sikkert også slik de så det, som gjorde valget. Jgjen føres vi tilbake til et kriterium SOI11 bare kan ha sin basis hos Jesus under hans jordeliv, og som er knyttet eksklusivt til "de tolv": De tolv ble konstituert som gruppe ved Jesu personlige utvelgelse av dem,4 I denne utvelgelse lå samtidig en overdragelse av fullmakt og myndighet, en overdragelse som ikke automatisk lå i det å følge Jesus som hans disippel, og som heller ikke automatisk fulgte av det å ha møtt den oppstandne, Etter Jesu himmelfart måtte hans personlige utvelgelse innhentes på annet vis, og menigheten griper til den utvei som i gammeltestamentlig tid ble praktisert flere ganger for å innhente Herrens votum: loddkastning. Med andre ord: I mye av Lukas' tradisjonsmateriale om dem som hall l10kså eksklusivt kaller Ilapostlene", er det stoff om "de tolv" vi har for oss, fra en tidlig fase i urmenighetens liv. En enkelt gang liglemmerll Lukas seg, og bruker denne eldre betegnelse istedenfor UapostleneH: "De tolv kalte da sammen alle disiplene" (Acta 6,2). Men i slutten av sanlille forteiling heter de på nytt "apostlene" (6,6). De tolv som "residerende" i Jerusalem møter vi også i en annen - forøvrig meget omdiskutert - Acta-tekst: Det brøt løs "en kraftig forfølgelse mat menigheten i Jerusalem" etter mordet på Stefanus, "Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria" (8,1). Vekten av dette sted blir ikke mindre av at Lukas lar leseren forstå at de som forlot 4 Dette er ikke bare felles-synoptisk tradisjon; det er ogs~ kjent for Johannes: "Har jeg ikke Ulm/gt dere tolv? Og en av dere er en djevel!" (Joh 6,70 - tomvrig refereres lil "de tolv" i 6,67 og 71, og i 20,24). IXeYE nr. 2,

10 Oskar SkarSalll1C )C>- Jerusalem under denne forfølgelsen, var de sanline som begynte en misjon blant samaritanerne (8,4fl), proselyttene i diasporaen (8,26fl) og etter hvert hedningene (li, 19f1). I denne pionermisjon deltar altså ikke apostlene; de fortsetter å residere i Jerusalem. For alvor påfallende blir dette når man sammenstiller det med den 11Ikanske "misjonsbefaling" til apostlene: "Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og Iike til jordens ender" (Acta 1,8). Her skulle man vente at dette narrativt ble fulgt opp av en forteiling om apostlenes stadig l11er utstrakte reisevirksomhet, der de geografisk forlater Jerusalem og oppsøker nye folk og områder - som i den senere apostellegende om apostlenes verdensvide misjon. Men noen slik oppfølging av Acta 1,8 gir Lukas oss ikke. Det er først de fordrevne fra forfølgelsen i Jerusalem, og så - helt dominerende - Paulus, SOI11 i praksis reiser ut i overensstemmelse med IIbefalingenll i 1,8. De tolv forblir altså trofast liresidentel! i Jerusalem. At Peter og Johannes fra denne "basel! foretar visse ekskursjoner for å inspisere og bekrefte resultatene av andres misjonsvirksomhet (Acta 8), eller al Peter nnnlaksvis forkynner for en hedning i Cæsarea (lo), forandrer i så måte intet. Man kan si at Lukas gjør maksimalt ut av denne siste episoden, og det var vel fordi det var den eneste forteiling han kjente til (fra det aktuelle tidsrom), der en av de tolv direkte forkynte for hedninger. Siden Lukas både i evangeliet og i Acta C8 viser at han kjenner forestillingen om de tolv som misjonerer fra Jerusalem til jordens ender, må hans portrett av de tolv som residente ledere i Jerusalem svare til Iloe historisk, noe som bryter igjennom og så og si overvillner det andre apostelbildet som han deler med den senere tradisjon. Heri ligger den store forskjellen mellom Lukas' Acta og alle senere acta apostolorum: l de senere gjør de tolv nettopp det de ikke gjør hos Lukas - de begir seg ut på lange misjonsreiser til hvert sitt tildelte område av verden. Mer enn noen a1ulen acla-forfatter er Lukas historiker. 3. "Deres røst hal' nådd til jordens ender ll På bakgrunn av det vi hittil har sett i Lukas/Acta, kan det fortone seg merkelig inkonsekvent når Lukas så tydelig gir til kjenne at også han kjenner forestillingen om de tolv som evangeliets herolder fra Jerusalem til jordens ender. Kan et slikt apostel-bilde overhodet gå sammen med bildet av de tolv som Ilresidente" i Jerusalem, og som tolv-stamme-folkets fyrster? Eller er denne spemlingen et resultat av at Lukas har identifisert to grupper og to "embeter" som opprinnelig var forskjellige: på den ene siden de tolv, på den annen side "apostlene"? Var det kanskje, opprinnelig, denne siste gruppen, og ikke de tolv, som var de egentlige misjonærer - og spesielt: litsendinger til hedningene? Før vi ser nærmere på materialet i Acta, kan det være nyttig å se hvordan senere kilder forholder seg til spørsmålet, særlig kilder som ligger Acta nær i tendens. Den nærmeste parallel! i så måte tør være de fragmenter av skriftet Kel)'gma Petroll SOI11 Klemens av Aleksalldria har bevart, og som man vanligvis daterer til ca 125 e.kr. Her leser vi følgende: 60 IX0Yl: nr. 2, 2000

11 Noen trekk ved <lpostel-bildet... (2) - <::>< Peter beretter at Herren har sagt til apostlene: "Når en av Israels folk gjør bot og vil tro på Gud ved mitt navn, da skal hans synder bli tilgitt ham. Men etter 12 år skal dere gå ut i verden, for at ingen skal kunne si: 'Vi har ikke hørt,.n s Man kunne i første omgang tenke at dette ser ut som en meget kunstig harmonisering av to vidt forskjellige apostelbilder: På den ene siden ett som tegnet apostlene som vitner for Israel, på den annen side ett som hadde Matt 28,19 og Matt 24,14 som bakgrunn, og som tegnet dem som misjonærer for folkeslagene. At apostlene først skulle vie 12 år til Israel, kan indikere at det er uapostlenell i betydningen ude tolv ll vi har å gjøre med,6 og understreker på sitt vis hvor sterkt preget av teologiske skjemata en tekst som dette kan være: 12 år, ett for hver apostel, ett for hver Israels-stamme. 7 Men nettopp denne teksten kan illustrere hvor overraskende historienær selv den mest stiliserte og skjematiserende fremstilling kan være - for bildet her er glunnleggende det sanllne som i Acta, og i Acta er det ingen grunn til å tvile på at det gjenspeiler faktisk historie. Richard Bauckham har slående gjort oppmerksom på kontrasten i det som sies om det apostoliske lederskap i Jerusalem i Acta 8, l og i 12,1-17. Under den forfølgelse som ble utløst av Stefanus-episoden, ble Jerusalem-menigheten spredt i Judea og Samaria, alle unntatt apostlene. Men apostlene holdt stand i Jerusalem; de forlot ikke sin post som menighetens ledere der. Anneriedes under den forfølgelse som berettes i kap. 12. Her mister Sebedeus-sønnen Jakob livet, og Peter må flykte fra Jerusalem (12,17). Del svarer til at Acta i fortsettelsen fremstiller Herrens bror Jakob og Ilde eldste U som menighetens lederskap, mens de tolv fra nå av giir ut av bildet. Unntaket er Acta 15, liapostelmøtetlt, der Peter og Jakob opptrer som ledere side om side, og antakelig som representanter for henholdsvis!tapostleneu og ude eldste". Men intet i Lukas' forteiling utelukker den slutning at Peter på dette tidspunkt kan ha blitt mer av en omreisende misjonær enn en liresident" leder i Jerusalem.& Og dette bekreftes av en meget tidlig og uavhengig kilde: Det er l1ettopp slik Paulus tegner Peter i l Kor 9,5. s Fragment 3:=; C1eJn. Alex. Stram. VI Ap.Fedr., 22 l. 6 I fragment 4 av Kerygmaet sier Herren llttrykkelig: "Jeg utvalgte dere tolv disipler idet jeg bedomte dere som meg verdige,... og jeg holdt {dere] for ft være tro apostler, som jeg sendte ut i verden for å forkynne evangeliet for alle mcnnesker..." (Ap. Fedr., 221, overseuclsen her gjort mer liueral). Ernst von Dobschfltz, Das KelJ'gllw Petri kririsch IlI1terSllc!lt (Tcxte und Untersllchungen 11, I), Leipzig 1893, 55f, har følgende interessante kommentar: "\Vichlig ist die Scheidllng und Nebeneinanderstellung der Termini mat!jetai und opostoloi, jener das Verhaitnis zum Herren, dieser das fierufsverhaltnis zur \Vclt bezeichnend. A\lCh dies spricht fflr ein relativ hohes Alter, da spater (infolge der palllinischcn Ausdmckswcise?) eben die 12 mat!jetai <lis dic opostoloi bezciehnet werden (so schon Lukas...)." 7 Itolge den gammel kirkelige tradisjon led Peter martyrdoden i Roma i år 67 e.kr. Delte gir for Peters aposteitjeneste folgende kronologi: 12 år for Israel i Jemsalem, 25 år for hedningene i diasporaen (Roma). Et lignende kronologisk skjema anvendt på en eller flere av apostlene finnes i flerc paralleller til Kerygl1lo Petrou, for eksempel antimontanisten ApolJonius (ca 200 exr.) hos Eusebius (Hist. Ecc/. V.18.14): "Vidare återger han en tradition au Fralsaren tilsade sina apostlar att inte lamna Jerusalem på tolv år." (Olof Andren, ElIsebios Kyrkohistoria, Skel1efteå: Artos Boktorlag 1999, 177). Andre paralleller finlles angiu og kommentert hos Ernst von DobschOtz, op. cit., & Til dettc og det foregående, se Richard Ballckhalll, "James and the Jerusalem Church", i samme (cd.), nje Book of "lers il1 its Paiestinian Settillg (The Book of Acts in its First Century Seuing, vol. 4), CarlisleiGrand Rapids: Pater~ nosterleerdmans , særlig Jfr. også den samme tolkning av betydningen <ly Acta 12,1-17 hos IX0YE nr

500 nye medarbejdere hvert år

500 nye medarbejdere hvert år TrygVesta Det handler om at være tryg / 02-2008 Velkommen til os: 500 nye medarbejdere hvert år Temanummer: Læring og personlig udvikling TrygVesta magazine 02-08 1 Innhold Leder: Viden vokser når den

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder.

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. k Unges rum, Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 // April 2007 // årg.

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 Frihedens kultur Kreativitet & motivation ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov 1 Ukendt land 2 3 Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov Dette er en faglig udfordring: Det er bibliotekernes

Læs mere

Engelsk eller ej? ESSE?" 23. 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3. ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S

Engelsk eller ej? ESSE? 23. 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3. ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S t 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3 * LINGWJi ISK RIBU01 ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S 35 32 88 73 Når de stærke bliver svage Sprogligheder.., 2 De stærkt bøjede udsagnsord

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL ISSN 1399-7734 Pengevirke 1-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider: www.merkurbank.dk

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

MENINGER MED MENIGHEDSRÅD. Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012

MENINGER MED MENIGHEDSRÅD. Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012 MENINGER MED MENIGHEDSRÅD Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012 Steen Marqvard Rasmussen Meninger med menighedsråd Hvad rådsmedlemmerne vil, synes og tror på Perspektiv på folkekirken nr. 3, 2012 - en

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI ISSN 1399-7734 Tema: Globalisering i hverdagen ISSN 1399-7734 Pengevirke 2-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER 2002 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2002 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider:

Læs mere

Kære Læser. Redaktionen. Forsidebillede

Kære Læser. Redaktionen. Forsidebillede Indholdsfortegnelse S i d e : 2 Impressum 3 Inholdsfortegnelse 4-5 Kære Læser af Bent Jul 6-9 Udvikling af pilgrimsvandringer i Danmark af Elisabeth Lidell 10-15 Kan man tage børn med på Caminoen? af Chris

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads BLANDINAVISK Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads Sprogpsykologi Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Bettina Bjørn og Cathrine Stenrøs

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Baggrund og målsætning for LexicoNordica... 1. Dag Gundersen Ord, samfunn og ordbok... 5

Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Baggrund og målsætning for LexicoNordica... 1. Dag Gundersen Ord, samfunn og ordbok... 5 Indholdsfortegnelse Indledende bidrag Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Baggrund og målsætning for LexicoNordica... 1 Tematiske bidrag Dag Gundersen Ord, samfunn og ordbok... 5 Henning Bergenholtz

Læs mere

/tema2. baptist.dk. MAGASINET/tema ISSN 1603 1954

/tema2. baptist.dk. MAGASINET/tema ISSN 1603 1954 1/tema ISSN 1603 1954 Abonnement Temabladet er en del af det gældende abonnement for hhv. baptist.dk for BaptistKirken og Magasinet for DDM. Særskilt abonnement koster kr. 125,- pr. år. Henvendelse til

Læs mere