ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o."

Transkript

1 HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner. Cylinderdiameter: l " Slaglængde: 27" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Spar Dæk. 2 Master. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: 371 Tons 264,6 x 35,8 x 24,4 Fod. 29a / 1.38o dw. 1.37o brutto 728 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 5l4/19o3 dat. 19/11 19o3 er Skibet bygget til: A/S. Det S ore Nordiske Telegrafselskab, København. Indregistreret 2o/ll 19o3-3/6 193o anmeldt solgt til:, Bombay, for Kr. lo4.36o.- Udslettet af Register 6/6 195o - Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - R^gistreringsprotkol Nr /3 19o4 paa Rejse fra København til Shanghai indkommen til Castle Town med ovenbords Stormhavari. 8/ Kollision paa Whangpoo med italiensk ss "Granatiere Padula". Kun ringe Skade.

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N M L T. / 0 Z I B, V billeder: A/S. Burmeister & Wain Pag 13o. Vikingen og Negativer: Litteratur: Sea Breezes 12/1946 Pag 442: Disposition

3 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Pallas ex Ascupart. N H G R. Int* - 1, Bygget M. Pearse & Co., SJockton. - Ombygget 1888, 1 Stk. NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. 2 Dæk. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 112 Tons. Længde 249,o Bredde 32,1 Dybde 23,o 15o / I.650 dw brutto 819 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 33o/l895 dat. 3/ som ss "Ascupart" købt fra England af: A/S. Dampskibsselskabet Urania, København. Registrering foretaget 6/ Ifølge Anmeldelse Nr. 485/19oo dat. 29/9 19oo har A/S. Dampskibsselskabet Urania, København, solgt Skibet til Konstantinopel for Kr. 12o.ooo.- Udslettet af Skibsregister 4/lo 19oo. (Udslettelsesprotokol Nr. III-2).

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

5 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KR0N50RG ss Pallas ex Ascupart* N H G R. II - 1, Søforhør i København 21/8^1895. Sø- og Handelsretsdom 13/5 I896 Den 14. August 1895 paa Rejse fra København til Haparanda, ført af Kapt. J. Christiansen, kolliderede Skibet i Østersøen med Skonnert "Joel" af Sølvesborg, I69 brutto 162 netto, tilhørende 0. Holm og ført af J. Andersson, forsikret for Kr. i Fjerde Sø Forsikrings Selskab, København, paa Rejse fra Finland til Aarhus med Brædder. Lasten var forsikret for 7«ooo Kr. Ifølge "Pallas" Forklaring saas Kl. 11,3o Em. 1 a 2 Streger om Bagbord af "Pallas", som styrede 0S0. det røde Sidelys fra en Sejler - "Joel" af Sølvesborg, og 1 a 2 Streger om Styrbord det grønne Lys fra en anden Sejler, Kapt. Christiansen, som havde Vagt, forlod Broen og opholdt sig i Bestiklukafet fra omtrent 5 Minutter forinden Kollisionen skete, da han ikke antog, at der var nogen Fare ved Situationen, hvorfor han ej heller mindskede Farten, der var lo Sømil, eller forandrede Kursen. Kl. 11,3o Em., da Sejleren om Styrbord var omtrent tværs for "Pallas", saas pludselig "Joels" grønne Sidelys. 2. Styrmand i "Pallas" lagde da Roret haardt Bagbord for at løbe foran om "Joel", men straks efter tørnede "Joel" mod "Pallas" midtskibs om Bagbord, der fremkom et stort Hul ca. 3 Fod over Vandlinien. "Joel", som ogsaa blev stærkt beskadiget, bugseredes flydende paa Lasten af "Pallas" til Københavns Yderred, efter at sidstnævnte Skib ved Lempning i Kulkasserne havde faaet Styrbords Slagside. Den 15/8 Kl. 1 Em. ankrede "Pallas" op paa Inderreden. Ifølge "Joels" Forklaring saas Kl. 11 Em. en Dampers Toplys og røde Sidelys mindst 2 Streger om Styrbord. Da "Joel", der med Kurs V. N. løb 4 Knobs Fart kom nærmere, saas Damperens grønne Sidelys. Kapt. Anderson greb da Roret og lod falde 1-2 Streger af, men da Damperen viste sit røde Sidelys blev Kollisionen uundgaaelig. Af Retten blev det foreholdt begge Skibes Befalingsmænd under eet, at de givne Forklaringer, hvorefter "Pallas" Besætning vilde have set "Joels" røde Sidelanterner om Bagbord og "Joels" Besætning samtidig "Pallas" røde Sidelanterne om Styrbord, næppe lod sig bringe i Overensstemmelse, men Befalingsmændene saa sig ikke 1 Stand til at meddele Oplysninger, hvorved denne Uoverensstemmelse kunde fjernes. Retten fandt det ufornødent at komme nærmere ind paa hvorledes denne Uoverensstemmelse snarest maatte tænkes fjernet, og paa, om forskellige Enkeltheder i de to Besætningers Forklaringer maa antages at have været mere eller mindre paalidelige, og paa, om det ene eller det andet Skib kan antages at have giret noget. Det maa nemlig siges at have været i Strid med Søvejsreglernes 22, hvorefter "Joel" skulde vedblive at holde sin Kurs, at Kaptajnen ved paa det af ham angivne Tidspunkt at gribe Roret, bevirkede, at "Joel" efter hans egen Angivelse faldt 1 a 2 Streger af. Denne Drejning fandtes dertil ikke tilstrækkelig begrundet ved Søvejsreglernes 23, ligesom det ej heller var givet, at Sammenstødet ikke endnu kunde have været undgaaet, hvis Drejningen ikke var sket. Men - ganske bortset fråden Fejl, som "Pallas" Kaptajn begik ved uden nogen oplyst berettiget Anledning at gaa ind i Bestiklukafet paa det af ham omtalte Tidspunkt - maa det siges at have været i endnu mere bestemt

6 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pallas ex Ascupart. N H G R. II - 2. Modstrid med Søvejsreglernes 17, at "Pallas" ikke under foreliggende Omstændigheder i rette Tid søgte at gaa af Vejen for Joel", eftersom der allerede nogen Tid forud var Grund til at befrygte Faren for Sammenstød, og endvidere i Strid med 18, at "Pallas" heller ikke i rette Tid enten mindskede Fart eller stoppede og bakkede. Og da "Pallas" nu derved maa erkendes nærmest at have fremkaldt Sammenstødet, findes dets Rederi i Henhold til Sølovens 22o, 2. S-^k., efter Omstændighederne under Executionstvang, at burde betale til "Joel" Halvdelen af det af "Joel" fordrede Beløb med Kr ,83 med Renter deraf 5% aarlig fra lo/ foruden 3oo Kr. i Sagsomkostninger, medens "Joels" Fører bør for Tiltale ifølge Kontrastævning fri at være. Søforhør i København 13/6 og 15/6 I896 Den 4. Juni I896 Kl. 6,3o Em. i Taage, da "Pallas", Kapt. J. Christiansen, paa R jse fra Rotterdam til Sunderland i Ballast, med moderat Fart og stadig afgivende Taagesignaler, var i Nordsøen, saas forude pludselig i kun 3o - 4o Fods Afstand en Sejler, som senere viste sig at være "Lord Landsdowne" af London. Maskinen stoppedes og kastedes fuld Kraft bak, en Fløjtetone afgaves og Roret lagdes haardt Bagbord, men straks efter kolliderede "Pallas", som da omtrent laa stille, forude om Bagbord med "Lord Landsdowne", hvis Taagehorn formentlig ikke var brugt og ialtfald ikke hørt i "Pallas". En Baad sendtes fra "Pallas" til Skonnerten, hvis Skanseklædning var blevet beskadiget, men som forøvrigt Ingen Assistance ønskede, hvorefter "Pallas", som var ubeskadiget, fortsatte Rejsen. Søforhør i København 1/6 Den 1. Maj I898 Kl. 5,15 Em. skulde "Pallas", Kapt. J. Degn, der laa fortøjet langs Kajen i Riga Havn, forhale til anden Plads, men da den udenfor liggende ss "Kotka" af Hull, Kapt. T. Campbell, var til Hinder herfor, anmodedes denne om at slække Trosserne, hvilket han, skønt opfordret af "Pallas" Lods imidlertid nægtede at gøre paa tilstrækkelig Maade. Følgen heraf blev, at Skibene kom i Kollision. For "Kotkas" Vedkommende blev Skaden anslaaet til 75 Pund Sterling, hvilket Beløb afkrævedes Kapt. Degn, der nægtede at betale. Den lo. Maj I898 Kl.2,15 Fm., da "Pallas" med Lods ombord var ankommen udfor Millwall Dock i London, saas den engelske Damper "Esses" af Hull i Færd med at gaa ind i denne Dok. "Pallas" lod sit Anker falde, men desuagtet kunde Kollision ikke undgaas, hvorved begge Skibe dog kun tog ringe Skade.

7 HANDELS- OG SØFARTSiViUSEE" PA KRONBORG ss Parw UT&E 1, Registreringsprotokoller: XI Eegistreringsdato: 8/7 1884«1/ (Omregistrering). Certifikater: 8/ / Bygget 1884 af Georg Howaldt, Dietrichsdorf bei Kiel, ifl. Bilbrev dat. Kiel 11/ Stk. 100 fflk IHK. Compoundmaskine. Cylind erd iameter: Slaglængd e: Fart; Fabrikat: G-eorg Howaldt, Dietrichsdorf. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk og 1 Overdæk (Spar Beck). 2 Master. 4 Luger. Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Bak. Hytte midtskibs. Navigationshus. 2 Sideruf ved Bak. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 207 f 5". Bredde: 26 6". Dybde: 15*8" dw ,88 brutto. 758,52 net. Ifølge Bilbrev dat. Kiel U/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 8/ bygget til: A/S. Dampskibsselskabet "Øresund", København, med G-rosserer Theo Koch som bestyrende Heder. Indførselstolden er ifølge Generaldirektora- ; tets Resolution og ifølge Kvittering dat. Køben-! havns Toldkammer 5/ betalt med Kr ,62 1 eller % af Købesummen, Reichsmark a ; 88,95, Kr. 257,955.- i i Ommaalt efter Forandring af Officers Kamrene j ifølge Maale&evis dat. København 17/6 1895: 1.057,88 brutto. 742,11 netto.

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRONBORG is Pan. IT&P, 1-2. Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. 27/ og G-eneraldirektoratets Skrivelse dat. 22/ er Skibet paa Rejse fra St. Petersborg, hvorfra det afgik den 7/ Kl. 5,50 Fm., til Ghent, den ll/ Kl. 9 Fm. 4 Kvartmil sydfor Ystad Havn sunken efter Kollision med ss "W. Harkess". Besætningen reddet i Skibets Baade og optoges senere af svensk ss "Transit III" og landsattes i Ystad. Skibets Værdi Kr " Assurance Kr Salgssum for Vrag Kr *50. Ladning: 5*000 cwt. Havre 45.baller Hør 657 " Blaar ca. 55 St&r. Træ. Ladningens Værdi og Assurance ukendt. Salgssum for Ladning Kr Certifikatet afleveret. Registrering afsluttet 28/ (Udslettelsesprotokol JJir. 5-1).

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRONBORG. ^C^^A,

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pan. HG!,! II - 1. Søforhør I København 14/8 1895: Ben 11. August 1895, paa Rejse fra St. Petersborg til Ghent med 900 Tons Korn og Trælast, her- ' af 20 Stdr. Dækslast, ført af Kaptajn H. F. Cahnbley, kolliderede Skibet 3JTV. for Bornholm med ss "W. Harkess" af Middlesborough og sank. Kl. 2 Fm., da Styrmand C. W. Jensen havde Vag- i ten, passeredes Hammershus Fyr i 5 Sømils Afstand med Kurs SV. t. V. l/2 V. 20 Minutter senere, da det blev tæt Taage, gik "Pan" med halv Kraft og afgav stadig Taagesignaler. Kl. 5?40 Fm. blev Maskinen sat paa "Langsom", ca. 2,5 Mils Fart, da der hørtes et Bampfløjtesignal 4 Streger om Styr-! bord, da dette Signal atter hørtes, blev Maskinen [ ca. 5 Minutter senere stoppet. Straks efter saas ; Toplyset fra en Damper, der viste sig at være ss! "W. Harkess" af Middlesborough, brutto Ions,I Kaptajn Giles, formentlig I ca. 500 Fods Afstand, i Styrmanden gav Signalet "2 korte Fløjtetoner", : uden dog at røre Roret, samtidig kom Kaptajn Cahn-4 bley paa Dækket og slog straks "Fuld Kraft Bak"! paa Maskintelegrafen. Ca. 1 l/2 Minut efter tør- nede "W. Harkess", der ligeledes bakkede fuld i Kraft, med sin Stævn mod og gik 18" ind i "Pans" I Styrbords Side. "Pan" begyndte at synke, hvorfor Baadene klargjordes, men da det viste sig, at der I ingen øjeblikkelig Fare var for at synke, forsøgtes det at naa Land. Kursen sattes Nord efter og ss n W. Harkess" anmodedes om at holde sig i Nærheden,; hvad da ogsaa blev gjort nogen Tid, indtil Taagen i adskilte Skibene. Forskibet sank efterhaanden me- i re og mere, i Maskinen fyredes med.brænde, da KulH lene blev vaade, men Kl. 9 Fm. var Vandet steget saa højt i Maskinrummet, at Fyringen maatte opgives. Ba Forskibet var sunket saa dybt, at Vandet stod hen til Broen, gik Besætningen i Baadene. ' Kort efter lettede Taagen og Baadene blev observerede fra ss "Transit Ur. III" af Stockholm, som tog dem paa Slæb ind til Ystad. Kl. 10 sank "Pan" : paa 10 Favne Vand,, 4 Sømil syd for Ystad. Om Aarsagen til Kollisionen afgiver Søretten! ingen Udtalelse, formentlig fordi det paa G-rund af. at Søforklaringen mangler for "W. Harkess" Vedkommende, ikke med Bestemthed kan siges, om Skylden alene bør tilskrives "Pan" (jvfr. Søvejsreglernes Paragraf 16). "Pans" Værdi Kr Assurance Kr. - De private Assurandører i København.

11 ss Pan. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III - 1 Berlingske Tidende Tirsdag Aften 2. Juli 1861: Eykjøbing, den 1ste Juli: - Fra Skibsbygger ' Benzons Værft løb i Fredags Eftermiddags en Skrue- j dampbaad paa ca. 10 hestes Kraft af Stabelen. Den j blev kaldet "Pan" og er bygget for Hr. Benzons egen Regning. Maskineriet bliver leveret fra Jernstøber j P. Hansens Maskinværksted her i Byen. Berlingske Tidende Mandag Aften 5. August 1861: &kruedampbaaden "Pan", der er bygget af Hr. Skibsbygmester Benzon I Nykjøbing, ankom 1 l'irsdags Bftermiddags, ifølge "Møens Avis", til Stege. Baaden, der i det Hele taget er smukt udstyret, har et rummeligt Dæk, en hyggelig og velindrettet Kahyt og maaler 60 Fod i mængden og ca. 12 Fod i Breden. Efter Forlydende er Skruedampbaaden "Pan" tildeels bestemt til at fare imellem Stege og til Farvandet mellem Kallehave-Koster, saaledes at den daglig staaer i Forbindelse med Dampskibet "Zampas" Toure, og da Baaden vil lægge til ved bemeldte Skib, ville de Reisende saaledes nu daglig kunne blive befordrede pr. Dampskib til og fra Stege. Igaar foretog ".ran" sin første seiltour til Seilløbet mellem Færgegaardene, hvor den anløb "zampa". Ben viste sig som en hurtig og letløbende Baad, idet Touren fra Færgegaardene til stege blev tilbagelagt i 58 Minutter. Maskinen, der er leveret af hr. Maskinfabrikant Hansen i Nykjøblng, er paa 10 Hestes Kraft. Berlingske i'idende Tirsdag Aften 15. August 1861: Efter hvad vi erfare, har Herr Grosserer rrior kjøbt skruedampbaaden "Pan" for Rigsdaler af Hr. Skibsbygger isenzon. Berlingske Tidende Lørdag Aften 29. August 1865: Et beklageligt Tilfælde indtraf i Formiddags paa Rheden, idet Kjedlen sprang paa den lille Bugserdampbaad "Pan", der laa omtrent udfor Classens Have. Fyrbøderen blev i betydelig Grad baade forslaaet og skoldet. Dampbaaden sank, kort efter at Kjedlen var sprunget. Helsingør Avis Tirsdag 1. September 1865: Dampbaaden "Pan" blev taget op igaar af Dykker- ; fartøiet og bragt til Kastrup. Maskinmesteren, der! kom tilskade ved Explosionen, døde igaar.

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Pan. (ex ss.) (Bugserskib). O U J W. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 26. Januar- 1954: I selve Gennemsejlingen til Langebro skete der i Gaar Kl. 14,50 et Sammenstød mellem Bugserbaaden "Pan" og Sandsugeren "Kay". De to Skibe blev efter Kollisionen presset op mod Afviserpælene paa begge Sider af Broen. Skaden paa Skibene og paa Afviserpælene var ikke særlig stor, men Sammenstødet medførte, at Broen maatte holdes aaben i hele 10 Minutter, hvilket medførte en ret betydelig Ophobning af Trafik paa begge Sider af Broen. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 27- Januar 1954: Med overraskende Pludselighed, efter kun faa Dages Frost, har de første Isvanskeligheder i vore Farvande meldt sig. Det er foreløbig - som sædvanlig - de snævre Farvande, det gaar ud over. I Issefjorden mellem Frederikssund og Kulhusrenden var Isen 5-4 Tommer tyk, og Istjenesten har sendt Bugserbaaden "Pan" derop for at hjælpe Skibene igennem. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 50. Januar 1954: I Issefjorden mellem Frederikssund og Kulhusrenden kan Bugserbaaden "Pan" endnu klare Vanskelighederne. Berlingske Tidende Mandag Morgen 1. Februar 1954: Isbryderen "Mjølner" vil i Aften afgaa til Isefjorden, hvor åen Tirsdag Morgen skal afløse Bugserbaaden "Pan", der ikke længere kan klare Forhold ene deroppe.

13 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG,fe 7 T &«fi*»j 4»é - ir^ff-t^&^^f k*. /JS^r.i -S -Z-j ji~:-cci>. -.' -«-./ fg - Vj &r^--!^v-ri^ 'S-s*«? "&*$«_ *"-^-*C-^V^n. w *~ ' ^C-^Q^^': *- l At<,-~ - fa IL rfk&i" ff&^^a^^- L Tfa^**** «- ^ -. - Æ^ i! -!>4i>a-w i Æ ^?*C*«*e*tiy ~ 7~ f Z - VS"''***' i _ '-^-V Æ 7/ r C/ 7 ^ $^ *Z*;j&'4~&st - /f~. /Æ&«~~- >* - / 7" // # 72 -SÆ. tf.>v /**&? T - ' ll 7. V 7 'iw-^^æ, - l&$s, /"&&&&# g^. "-n-s.^-,

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG </ O /' L A^-^u U~. >fx-*a : A^-^-k. A.^ fr~.kr~-<, /f/j-;/; ^^^^n 4><- t b< - AlL-^nj /, - -,- ; 7>,/«.^/./-,v, '-r-'a^, > iuc. "(4>^r, -»m -3,; ^ ~~'- i im->f

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KRONBORG / ftz>c ir **4 \ J&s k*x*4 id f/kceu**'l'fc**~s M*?rt& f/t^ tcca- A: '4. 'L A5 ^Æ- V Aå-å 'k-ulrfax & *b / / a 'A&AAAt>^,.c^o/ i>c, ku 'A&^A-qj?,^ - /4^/ W ^ * ^ IT '&Uw' - QA* O * / 7/ &Azf -t-^-c^. - jy^%^l<^.k^l^^f (Cf AAz~<s{^ yac^h, A> / &^L-? ' A --i-c-c-c 17 '/ f / A <3 -,,. * T // / - 'ZA'k^'A, %i«4*«*/ / ^ ^^c-% 1f. "Tf -M /i* / / i' ^ Ih f ht.rzil*!. l / */ 7 A $4~<&/ Ai ^*i '& % <&. éaa,$ ^ $AAp Z i Sz *s<!&*~*s -*~'%*v - Aks>&f_ - >>f ^i^ /7, ^Af XØrfc /o $>-f gaf &* *&; - 'f/

16 ss x: "> S v4 \^ ^ ^ X 4 x v ^ vj. VX. < s

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG < " 45-*-^ 'CTO A^-^-^~-'' -/?!? 4 n i-^-a-=æ- - 'i &-<* & 'Ate*^,^ -^J^MVO-.- /. i^*-% 3 4^<e To"^fo n l -l^~^i LA. 'Aihfi^i? «: -CpUS. tu* ^l ^ ^ r ^ p m i ^ - H <&s^'% K VS^Vr^f /j 2 A. " S?P-^' J Z- % 4> &&**.$ _ >-& 'u*t V t-., '"«ri-ssæ^-; i^:,4a. *-:' *> >,.' >> * -* $ A Az-G~?féA'' ~ V 'l^*^-^t^".'^^ ^ 7 7- */' /, - $ / KJ- ÆU& *3>&* **-r' d&**» /A ~*> i. / & - f ii Æfis - fp^^a&ti. - $^' ^^fe&^v

18 :41 A H A w \?: ^. o? ^. ; -V^f : W'.' e! J ^?:' /\ * ; / i' ;' 1 / ' 1 / i i ; ; -^. 'v )^ ^ ^ "-^. ; "~v"' / ;

19 HANDELS- OG SøFARsSMUScc PA KRONBORG ss Paris ex Saturn. K H C S WzJm

20 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 PÅ KRONBORG ss Paris ex Saturn. N H C S. TYV Bygget l89k Flensburg. - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, 1 Stk. I06 NHK. - 5oo IHK. I'regangsraaskine. Cylinderdiameter: V3" Slaglængde: 33 u Fabrikat: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk - Well Deck. 2 Master. Bak 25' Bro lo7 5 Quarterdeck 71' 5 vandtætte Skodder. 35o Tons Vandballast. Længde.231,3 Bredde 2^,3 Dybde 17,2 25o / 1.7oo dw brutto. 86k netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 1896/189^ dat. 23/ er Skibet som "Saturn" bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Urania, København. Registrering foretaget 28/11 189^. Ifølge Anmeldelse Ur. 236/I9ol dat. l8/k solgt til: I90I A/S. Dampskibsselskabet Vulcan, København. Registrering foretaget 19/^ 19cl. I Henhold til Anmeldelse Nr. 263/19ol dat. 2/5 19ol har Skibet forandret Navn til "Paris" ifølge Andragende^ bevilget 2/5 19ol og registreret 5/5 19ol. Ifølge Anmeldelse N r. Ho5/l9l6 dat. 25/5 19l6 ^ Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Mercur, København. Registreret 15/ Ifølge Anmeldelse Nr. H06/1916 dat. 8/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Trafic, København. Registreret 15/ Ifølge Anmeldelse Nr. 623/l92o dat. 8/11 192o er Skibet udslettet som kondemnabelt efter at det den 17/1 192o strandede ved Rubjerg Knude og først den 2o/lo 192o blev slæbt fri og Indbragt til Frederikshavn efter at Lasten var lægtret paa Strandingsstedet. Skibets Værdi Kr. 1.^ Udslettet af Register 9/11 192o - Udslettelsesprotokol Nr. 5-1 Registreringsprotokol Nr vene

21 2/12 192o blev Vraget af Assurandørerne solgt til det tyske Rederi: og omdøbt til "Olivia". Lloyd ^o Hilde - Kiga-Lubecker Dampfschiffs Gesellschaft (F. H. Bertling) Lubeck. Adele Ohlrogge - Karl Gross, Brake. 27/2 19^1 minesprængt paa Ydre Jade.

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Paris ex Saturn. N H C S. II - 1 Søforhør 1 Korsør 23- og 28/12 19ol: Den 5' December 19ol kolliderede "Paris", Kapt. P. J, Nielsen, fra Leith til Methil, paa Methll Red med ss "Firsby". Kl. lo s 3o Em., da "Paris" med mindsket Fart og blussende efter Lods styrede ind mod Methils Red, saas et Lys, som antoges for et Ankerlys, omtrent - - Streg om Styrbord. Roret lagdes Styrbord, men kort efter viste Lyset sig at være det agterste Ankerlys paa en Damper, "Firsby" af Hull, hvis forreste Ankerlys havde været 1 Skjul af Rigningen. Maskinen kastedes fuld Kraft bak, men inden Farten var helt standset, ramtes "Firsby" om Bagbord af "?aris"s Stævn. Ved Kollisionen tog "Paris" ingen Skade, hvorimod 5 Plader revnede og nogle Spanter bøjedes i "Firsby". Søforhør I Aarhus 17/2 19o3- Den 9- Februar 19o3 omtrent Kl. 7 Fm., da "Paris", Kapt. P. J. Nielsen, laa i Boness, styrtede Letmatros Jacob A. Holm fra Aarhus, under Arbejde med Afvaskning af Stormasten, ned paa Dækket. Fn Læge og Ambulancevognen tilkaldtes hurtigst muligt, og Manden, som var uden Bevidsthed, indlagdes paa Hospitalet 1 Edinburgh, hvor han den 11/2 afgik ved Døden. Søforklaring i Windau 28/12 19o3: Den 2o. November 19o3 om Aftenen, da "Paris", Kapt. P. J. Nielsen, laa 1 Windau, gik Isen under stærk tiltagende Strøm 1 Drift, og da en stor Tømmerflaade af denne blev sat ind mod "Paris"s Ankerkætting, kunde Ankeret ikke holde, og "Paris" førtes paa Grund. Først den 2^/11 bedredes Isforholdene og samme Dag blev "Paris", som ingen Skade havde lidt, ved Assistance af en Bjergningsdamper bragt af Grunden.

23 f 0 ' J ' r ' j *^ * * Uh ti

24 -I NV N XX.) v v n A 0 -i s\ "V y; Ui ai co :D =5 g cc IJ- < o ro r-^ OT 6 te O O to -J IU a s: O CC id n-^ L "V Q. ^ ^ vv^.\; >vc\, V v^s ^ i KA I 4 ^ -=. t -^ \ \ <s» < ^ >. SS^, [^VK J^- J

25 ss Paris. O TJ M V. MANDELS- OG SØFARTSMUSEET l ^ PÅ KRONBORG ' 19/ afg. Rosario til Liverpool 15/ ank. Liverpool 22/1 afg. Liverpool til Casablanca 28/1 afg. Casablanca til Stettin 5/2 pass* TJshant til Stettin 11/2 ank* Stettin 17/2 anfe* Ventspils

26 1 #3 > "VA fii ' 0 <s i; i v<* VS H UJ LU w rj S (O tx; <c. ti. O CO 0 o th,j U.1 o 2; X (3 0: O ffl 7-* 6 rir ^ < o. -H c^-- v? ^ f I J X W N^ V "i V i \ i v *,1 1 V? N 1 } \ v^* I \ <*. >v!r ^ W M S *3 >\J "S? V

27 ta\ V.N >i b \r-. o: A$- V$"--:.N ' ^

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,&, PÅ KROMBORG S/ Tj ' "' Ourtv ^ fer S s. f" c -AJ-$;^^ //{il^f. A- T * " ' '/ > '.. -^-H. <AcAf. é^&trc/tzsg,'^..as/f.é'l '%J^?- Æ*d^jA^.^// f^<r J ia & * 'As's, fu^v AG A^ JsiL'U/f' &&*, ^U ^ ftc^, &AA 7 -CA/ilc tai-jr *& *Ctrf''Cc* >fi/f< Atu^s/- OJ

29 PÅ KRONBORG ms Parkeston ex Pionier ex Parkeston. I G I! I, III 0 Z I Å. Berlingske lidende Lørdag Morgen 18. September 1954: LFDS Rutebaade er blevet stærkt forsinkede under Stormen. "Parkeston" og "Kronprins Frederik" er stærkt forsinkede. "Kronprins Frederik" ventes at ville være : ti Timer forsinket ved Ankomsten^til England, og for i "Parkestons" Vedkommende bliver forsinkelsen endnu i ; større? idet Skibet har maattet ligge underdrejet i flere limer. Begge Skibe melder alt vel om Bord. Log har de tilsammen 330 Passagerer saa godt som alle væ- j ret søsyge. Berlingske lidende Fredag Morgen 1. Oktober 1954: LFL3' Rutebaad "Parkeston" sejlede i Gaar sin sidste lux fra Newcastle til Esbjerg i denne Sæson. Skibet skal nu oplægges i Esbjerg Havn som Reserveskib for DFDS 1 Rutebaade indtil Trafikken paa Newcastle- Ruten genoptages næste Sommer. Berlingske Tidende Søndag 21. Hovember 1954: Esbjerg: Ted Middagstid Lørdag udbrød en faretruende Brand om Bord paa BFLS.! "Parkeston", der laa ved Frankrigs Kajen i Esbjerg. En Kortslutning i de elektriske Kabler var Aarsagen. "Parkeston" har i de sidste Par Maaneder været oplagt 1 Esbjerg og skulde netop i Lag indsættes paa Ruten til Harwich med Fragtgods for at aflaste LFLS.! øvrige Eksportskibe. Falck i Esbjerg blev alarmeret., og efter en Undersøgelse 1 Skibet, der besværliggjordes af en kraftig Røgudvikling, blev Ildens arnested fundet i Spisesalonen, hvor et Bundt elektriske Kabler fører op til Kommandobroen. Let lykkedes Brandvæsenet at slukke Ilden i Løbet af kort Tid, men der var i Betragtning af den alvorlige Situation slaaet Stor-Alarm. Brandslanger blev ført ind fra flere Steder paa Skibet, og det lykkedes ret hurtigt at faa Ilden under Kontrol. Skaden om Bord var ikke omfattende, og "Parkeston 1 ', der var fuldt lastet med Landbrugsprodukter, blev afsendt fra isbjerg Lørdag som planlagt.

30 ms Pasadena. 0 T P HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 1 III - PÅ KR0N30RG I Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. Juli 1954: Len tyske Bugserbaad "Emil" kæntrede og sank 1 G-aar Morges i Hamborg, mens den var i Færd med at tage det Tons store danske Motorskib "Pasadena" paa Slæb. Bugserbaadens Maskinmester druknede, men Kaptajnen og ;! de to øvrige Besætningsmedlemmer blev redede. Berlingske Tidende Fredag Morgen 23. Juli 1954: La 0«, K.s Motorskib "Pasadena" den 14* Juli var under Udsejling fra Hamborg med to Bugserbaade foran og to agter, skete der den Ulykke, at den tyske Bugserbaad "Emil" krængede over og sank, hvorved dens Maskinmester druknede. I den Anledning har der været afholdt Søforhør i Københavns Sø- og Handelsret, hvor "Pasadenas" Fører, Kaptajn Aage Karup Møller forklarede, at "Pasadenas" Maskine kun havde været meget svagt i Virksomhed. Let var hans Opfattelse, at "Emil" arbejdede med for stor Kraft, og at den havde foretaget en for stærk Lrejning. Le to Slæbebaade forude havde maaske ogsaa ligget for tæt paa hinanden. "Pasadenas" Overstyrmand, Th. M. Lahl, der havde haft sin Post paa Bakken, havde det Indtryk, at S læbebaadens Nedrider ikke havde været paa Plads.

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG /& /^ii^&^tfy c/ v-\,^ / M ^ LO {}* <&&. 4 J 4«^<-'i-< - As, r > r!7 h Zz-f /t/ A ' k f Ti, ; ' ^ ; V fi fi-c^?f& -0 L****«, H, l P^r^kAA. tcc vr f f/ r A, p f é. - i- < /- #/ ro- - jc&t-it i-ii >i f (UH-s-fC - ^ 3r >-«jf-fie*s gr&ij SVr-s'&S-«^ - f-foz~«s^.a*: / Al /^7 Se< ^#-&-C-s/ ^ A f* ^ > fe / ^ S Æ o if&&*fe~-3^r :j. Lt**-V "is~jj Æ-i'^^-tB-i" 4 v rz* C 1 *5»s -y»* *&-««-? s»»js>s ^jf^.,_ 4, 'Aé rjl.f^,'/^. AAl 'fo>^ """S 'Mx-Æ-/^ - T^Ci, - / i'^u^-w^ås Aj^iCeås$*S,z*ir, " & & '*" é 7'^A-~'" r? *h

32 X S xl Si «,\,. rf tr"-

33 #" f HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG lu '&L'f&^e~^ 4 t c (Z*^-* r^^a- - '^?-f\r -- A Al : c*«*i t-s^ae* - -~Ji '^'dcz^, Z4, 0.. / ''VitJCg' &-- %,, Y^r>.Å.4_.. ^ _ å.! -o i-ø 1, ' j-^-sis*.,, A$>$*Z f*>/c*v-~øljo'fvs-*s i '^ 4'iC' i -&-&«, &* C- L-<x ^;^<r ^ - /-Æ..-V c-w' V"tfc-&><ioy S-SB-rtwv ' >7 "'5-<-<r?J i! -B!fWs»is=-.ss, f~$ 4*(8*s-.*- </< fa A7 i-^^^%^^.f^s-^^!^' %» w *» ' i&*.*' i^&a'^ % % -3«C M, ^ *» «^ -?Æ>!.«^ Æ. n \'$:& ~&-A 7cr'tÆf&ss^- t - \Ac*^vy% /* / f i A s s '' 4^ 'As,-:,.'' -^0^^"^ >*OV"'.. ' i sis-w «>s«-<5 -Tf * ' 4k-, &*-> AAU* % / A^^c-f>rA^7 &> / &* ''&?!' J SSJ~!-, > u-fås^/ "& &&& t J &&" 'A^U^Cr^'~C'-irA - "*$L,Af; JttS-. Ur {k*~t& rf ** i. r /*&*?' /J< \rz<- A " J^SL^4>-,"A^: T SM

34 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Patria ex Reindeer. N H S P. Int Bygget Craig, Taylor & Co., Stockton. 1 Stk. NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat Klinkbygget af Jern. 1 Dæk - Well Deck. k vandtætte Skodder. Vandballast: V?2 Tons. 27o 9 6 x 37,2 x 16,5 180 / 2.5oo dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 27o/l896 dat. 18/ er Skibet som ss "fteindeer" købt fra England af A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, og omdøbt til "Patria" med Hjemsted i København. Registrering foretaget 5/8 I896. Ifølge Anmeldelse Nr. 379/1899 dat. 21/ er Skibet solgt til Havre for Pund Sterlingn eller Kr Udslettet af Skibsregister 2k/ (Udslettelsesprotokol Nr. III - 2).

35 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG *v/-/$?> % fe fe/. < - < *?\&irrcae. er l^^a^u<akfek ^»ijftjfyyj&k^t. 55^-57«i f-r-^^fefe-r i/ /if J? A2.fe g /fy,4^^^^^..^^..^^^^-...' *i-&&u

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Patria ex Relndeer. N H S P. II - 1. Søforklaring for Amtsretten i Stettin 16/3 1897: Den Ik. Pebruar 1897 Kl. 3 Em., da "Patria", Kapt. C. Andersen, fra Philadelphia til Stettin med Majs, var i Atlanterhavet, opdagedes Lækage i Stævnen. Skaden repareredes saa vidt muligt og under hele Rejsen blev Fortanken, som trak ca. 8" Vand i Vagten, stadig holdt læns. Den og 26/2 under haardt Vejr tog "Patria" flere Søer over og fik forskellige mindre Havarier. Den 9/3 ankom "Patria" til Stettin. Søforhør i Frederikshavn 5/9 I898 Den 31. August I898 Kl. 6 Em. under haard NV. Storm og voldsom Sø, da "Patria", Kapt. C. Andersen, fra Riga til Dordrecht med Trælast, var udfor Hanstholm Fyr, tog Skibet flere Braadsøer over agter fra, hvorved Agtersækslasten forskødes, saaledes at denne knuste 2 Baade og Skanseklædningen m.m. Da "Patria" tillige blev kastet paa Siden med Rælingen i Vandet, gik hele Besætningen i Gang med at kappe Surringerne paa Agterdækslasten for at faa denne til at gaa overbord og rette Skibet. Efter at dette var lykkedes, blev Mandskabet sendt forefter, undtagen begge Styrmændene. Af disse var nemlig 2. Styrmand Chr. Emil Knudsen af Svendborg, kommen i Klemme mellem noget Tømmer, men medens 1«Styrmand Peter Otto Beck af København, arbejdede paa at udfri ham af denne Fare, var det, at Dækslasten løsrev sig og medtog begge Styrmændene. Kun nogle Øjeblikke saas de mellem de drivende Tømmer, men var forsvundne inden den klargjorte Redningsbaad kunde fires i Vandet. Iøvrigt maatte de stedfundne Vejrforhold anses for at være saa haarde, at Redningsforsøg med Baad var umulig. Under disse Omstændigheder besluttedes det at holde af efter Skagen for at finde Læ og søge Nødhavn i Frederikshavn. Herfra afgik "Patria" den k/9 til København for Udlosning og Reparation.

37 I-.- UJ til CO to < o li.. CQ Q 2: CO 0,., K: 0 ±e co - UJ J Q 21 < X tri W W y^ <=-f O * H d ni 0 0 O X 0 tf H fc -p CvS tk to w

38 HANDELS- OG SØFARTSMUSE! PÅ KRONBORG ss Patria ex Oceanic. N K S H. Int. - i /T^et C. S. Swan & Hunter, Newcastle. Byggenummer 1?8 By 1 Stk. 2^8 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter 2o-38-6l" Slaglængde 59" 2 Stk. skotske Kedler, hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade I08 Kvadratfod. Hedeflade 3.9^6 Kvadratfod. Årbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Årbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Co. Ltd., Newcastle Klinkbygget af Staal 1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master, k Luger. Bak 30' Hævet Fordæk 38' Bro 126' Poop 2V 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6ko Tons. 311,o x ifl, o x 23,8' 2c4 / k.\5k dw brutto 1.85^ netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 523/1899 dat. 6/ indkøbt som ss "Oceanic" fra Britannic Steam Shipping Co. Ltd., Sunderland, til hvilket Rederi Skibet var bygget, af: A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, for Pund Sterling. Registrering foretaget 8/ /1 19o^ paa Rejse fra Tampa til Stettin med Fosfat indkommen til København efte~ meget haard Rejse. Alle Baade var skyllet væk og Skibet havde stor ovenbords Skade. /3 19o7 indkommen til Hamborg med Isskader paa Bov og Sider 7/11 191o anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Atlantic, København, for Kr og omdøbt til "Lejre". s. d.

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1935 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART MAJ 1936 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1894 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE OG FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. APRIL 1896 KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1946 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1948 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBKNHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1928 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI SEPTEMBER 1929 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1898 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. JANUAR, 1900. KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1917 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER SEPTEMBER 1918 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1950 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1951 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1950 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Prolog Petter Relsters beretning

Prolog Petter Relsters beretning Prolog Tyskerne ville have den danske flåde udleveret, men danskerne trak tyskerne rundt ved næsen i årevis. De skibe, som tyskerne fik taget, sank mærkeligt nok i havnene, og prøvede tyskerne at straffe

Læs mere

HISTORIEN OM JERNBARKEN ELSE AF FANØ OG MIN OLDEFAR LAURIDS FREDERIKSEN JESSEN.

HISTORIEN OM JERNBARKEN ELSE AF FANØ OG MIN OLDEFAR LAURIDS FREDERIKSEN JESSEN. A L L E R Ø D, D A N M A R K, 2012 L I S B E T P A L S S V E N D S E N JERNBARKEN ELSE OG LAURIDS FREDERIKSEN JESSEN. HISTORIEN OM JERNBARKEN ELSE AF FANØ OG MIN OLDEFAR LAURIDS FREDERIKSEN JESSEN. Jernbarken

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere