ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o."

Transkript

1 HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner. Cylinderdiameter: l " Slaglængde: 27" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Spar Dæk. 2 Master. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: 371 Tons 264,6 x 35,8 x 24,4 Fod. 29a / 1.38o dw. 1.37o brutto 728 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 5l4/19o3 dat. 19/11 19o3 er Skibet bygget til: A/S. Det S ore Nordiske Telegrafselskab, København. Indregistreret 2o/ll 19o3-3/6 193o anmeldt solgt til:, Bombay, for Kr. lo4.36o.- Udslettet af Register 6/6 195o - Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - R^gistreringsprotkol Nr /3 19o4 paa Rejse fra København til Shanghai indkommen til Castle Town med ovenbords Stormhavari. 8/ Kollision paa Whangpoo med italiensk ss "Granatiere Padula". Kun ringe Skade.

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N M L T. / 0 Z I B, V billeder: A/S. Burmeister & Wain Pag 13o. Vikingen og Negativer: Litteratur: Sea Breezes 12/1946 Pag 442: Disposition

3 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Pallas ex Ascupart. N H G R. Int* - 1, Bygget M. Pearse & Co., SJockton. - Ombygget 1888, 1 Stk. NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. 2 Dæk. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 112 Tons. Længde 249,o Bredde 32,1 Dybde 23,o 15o / I.650 dw brutto 819 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 33o/l895 dat. 3/ som ss "Ascupart" købt fra England af: A/S. Dampskibsselskabet Urania, København. Registrering foretaget 6/ Ifølge Anmeldelse Nr. 485/19oo dat. 29/9 19oo har A/S. Dampskibsselskabet Urania, København, solgt Skibet til Konstantinopel for Kr. 12o.ooo.- Udslettet af Skibsregister 4/lo 19oo. (Udslettelsesprotokol Nr. III-2).

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

5 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KR0N50RG ss Pallas ex Ascupart* N H G R. II - 1, Søforhør i København 21/8^1895. Sø- og Handelsretsdom 13/5 I896 Den 14. August 1895 paa Rejse fra København til Haparanda, ført af Kapt. J. Christiansen, kolliderede Skibet i Østersøen med Skonnert "Joel" af Sølvesborg, I69 brutto 162 netto, tilhørende 0. Holm og ført af J. Andersson, forsikret for Kr. i Fjerde Sø Forsikrings Selskab, København, paa Rejse fra Finland til Aarhus med Brædder. Lasten var forsikret for 7«ooo Kr. Ifølge "Pallas" Forklaring saas Kl. 11,3o Em. 1 a 2 Streger om Bagbord af "Pallas", som styrede 0S0. det røde Sidelys fra en Sejler - "Joel" af Sølvesborg, og 1 a 2 Streger om Styrbord det grønne Lys fra en anden Sejler, Kapt. Christiansen, som havde Vagt, forlod Broen og opholdt sig i Bestiklukafet fra omtrent 5 Minutter forinden Kollisionen skete, da han ikke antog, at der var nogen Fare ved Situationen, hvorfor han ej heller mindskede Farten, der var lo Sømil, eller forandrede Kursen. Kl. 11,3o Em., da Sejleren om Styrbord var omtrent tværs for "Pallas", saas pludselig "Joels" grønne Sidelys. 2. Styrmand i "Pallas" lagde da Roret haardt Bagbord for at løbe foran om "Joel", men straks efter tørnede "Joel" mod "Pallas" midtskibs om Bagbord, der fremkom et stort Hul ca. 3 Fod over Vandlinien. "Joel", som ogsaa blev stærkt beskadiget, bugseredes flydende paa Lasten af "Pallas" til Københavns Yderred, efter at sidstnævnte Skib ved Lempning i Kulkasserne havde faaet Styrbords Slagside. Den 15/8 Kl. 1 Em. ankrede "Pallas" op paa Inderreden. Ifølge "Joels" Forklaring saas Kl. 11 Em. en Dampers Toplys og røde Sidelys mindst 2 Streger om Styrbord. Da "Joel", der med Kurs V. N. løb 4 Knobs Fart kom nærmere, saas Damperens grønne Sidelys. Kapt. Anderson greb da Roret og lod falde 1-2 Streger af, men da Damperen viste sit røde Sidelys blev Kollisionen uundgaaelig. Af Retten blev det foreholdt begge Skibes Befalingsmænd under eet, at de givne Forklaringer, hvorefter "Pallas" Besætning vilde have set "Joels" røde Sidelanterner om Bagbord og "Joels" Besætning samtidig "Pallas" røde Sidelanterne om Styrbord, næppe lod sig bringe i Overensstemmelse, men Befalingsmændene saa sig ikke 1 Stand til at meddele Oplysninger, hvorved denne Uoverensstemmelse kunde fjernes. Retten fandt det ufornødent at komme nærmere ind paa hvorledes denne Uoverensstemmelse snarest maatte tænkes fjernet, og paa, om forskellige Enkeltheder i de to Besætningers Forklaringer maa antages at have været mere eller mindre paalidelige, og paa, om det ene eller det andet Skib kan antages at have giret noget. Det maa nemlig siges at have været i Strid med Søvejsreglernes 22, hvorefter "Joel" skulde vedblive at holde sin Kurs, at Kaptajnen ved paa det af ham angivne Tidspunkt at gribe Roret, bevirkede, at "Joel" efter hans egen Angivelse faldt 1 a 2 Streger af. Denne Drejning fandtes dertil ikke tilstrækkelig begrundet ved Søvejsreglernes 23, ligesom det ej heller var givet, at Sammenstødet ikke endnu kunde have været undgaaet, hvis Drejningen ikke var sket. Men - ganske bortset fråden Fejl, som "Pallas" Kaptajn begik ved uden nogen oplyst berettiget Anledning at gaa ind i Bestiklukafet paa det af ham omtalte Tidspunkt - maa det siges at have været i endnu mere bestemt

6 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pallas ex Ascupart. N H G R. II - 2. Modstrid med Søvejsreglernes 17, at "Pallas" ikke under foreliggende Omstændigheder i rette Tid søgte at gaa af Vejen for Joel", eftersom der allerede nogen Tid forud var Grund til at befrygte Faren for Sammenstød, og endvidere i Strid med 18, at "Pallas" heller ikke i rette Tid enten mindskede Fart eller stoppede og bakkede. Og da "Pallas" nu derved maa erkendes nærmest at have fremkaldt Sammenstødet, findes dets Rederi i Henhold til Sølovens 22o, 2. S-^k., efter Omstændighederne under Executionstvang, at burde betale til "Joel" Halvdelen af det af "Joel" fordrede Beløb med Kr ,83 med Renter deraf 5% aarlig fra lo/ foruden 3oo Kr. i Sagsomkostninger, medens "Joels" Fører bør for Tiltale ifølge Kontrastævning fri at være. Søforhør i København 13/6 og 15/6 I896 Den 4. Juni I896 Kl. 6,3o Em. i Taage, da "Pallas", Kapt. J. Christiansen, paa R jse fra Rotterdam til Sunderland i Ballast, med moderat Fart og stadig afgivende Taagesignaler, var i Nordsøen, saas forude pludselig i kun 3o - 4o Fods Afstand en Sejler, som senere viste sig at være "Lord Landsdowne" af London. Maskinen stoppedes og kastedes fuld Kraft bak, en Fløjtetone afgaves og Roret lagdes haardt Bagbord, men straks efter kolliderede "Pallas", som da omtrent laa stille, forude om Bagbord med "Lord Landsdowne", hvis Taagehorn formentlig ikke var brugt og ialtfald ikke hørt i "Pallas". En Baad sendtes fra "Pallas" til Skonnerten, hvis Skanseklædning var blevet beskadiget, men som forøvrigt Ingen Assistance ønskede, hvorefter "Pallas", som var ubeskadiget, fortsatte Rejsen. Søforhør i København 1/6 Den 1. Maj I898 Kl. 5,15 Em. skulde "Pallas", Kapt. J. Degn, der laa fortøjet langs Kajen i Riga Havn, forhale til anden Plads, men da den udenfor liggende ss "Kotka" af Hull, Kapt. T. Campbell, var til Hinder herfor, anmodedes denne om at slække Trosserne, hvilket han, skønt opfordret af "Pallas" Lods imidlertid nægtede at gøre paa tilstrækkelig Maade. Følgen heraf blev, at Skibene kom i Kollision. For "Kotkas" Vedkommende blev Skaden anslaaet til 75 Pund Sterling, hvilket Beløb afkrævedes Kapt. Degn, der nægtede at betale. Den lo. Maj I898 Kl.2,15 Fm., da "Pallas" med Lods ombord var ankommen udfor Millwall Dock i London, saas den engelske Damper "Esses" af Hull i Færd med at gaa ind i denne Dok. "Pallas" lod sit Anker falde, men desuagtet kunde Kollision ikke undgaas, hvorved begge Skibe dog kun tog ringe Skade.

7 HANDELS- OG SØFARTSiViUSEE" PA KRONBORG ss Parw UT&E 1, Registreringsprotokoller: XI Eegistreringsdato: 8/7 1884«1/ (Omregistrering). Certifikater: 8/ / Bygget 1884 af Georg Howaldt, Dietrichsdorf bei Kiel, ifl. Bilbrev dat. Kiel 11/ Stk. 100 fflk IHK. Compoundmaskine. Cylind erd iameter: Slaglængd e: Fart; Fabrikat: G-eorg Howaldt, Dietrichsdorf. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk og 1 Overdæk (Spar Beck). 2 Master. 4 Luger. Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Bak. Hytte midtskibs. Navigationshus. 2 Sideruf ved Bak. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 207 f 5". Bredde: 26 6". Dybde: 15*8" dw ,88 brutto. 758,52 net. Ifølge Bilbrev dat. Kiel U/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 8/ bygget til: A/S. Dampskibsselskabet "Øresund", København, med G-rosserer Theo Koch som bestyrende Heder. Indførselstolden er ifølge Generaldirektora- ; tets Resolution og ifølge Kvittering dat. Køben-! havns Toldkammer 5/ betalt med Kr ,62 1 eller % af Købesummen, Reichsmark a ; 88,95, Kr. 257,955.- i i Ommaalt efter Forandring af Officers Kamrene j ifølge Maale&evis dat. København 17/6 1895: 1.057,88 brutto. 742,11 netto.

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRONBORG is Pan. IT&P, 1-2. Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. 27/ og G-eneraldirektoratets Skrivelse dat. 22/ er Skibet paa Rejse fra St. Petersborg, hvorfra det afgik den 7/ Kl. 5,50 Fm., til Ghent, den ll/ Kl. 9 Fm. 4 Kvartmil sydfor Ystad Havn sunken efter Kollision med ss "W. Harkess". Besætningen reddet i Skibets Baade og optoges senere af svensk ss "Transit III" og landsattes i Ystad. Skibets Værdi Kr " Assurance Kr Salgssum for Vrag Kr *50. Ladning: 5*000 cwt. Havre 45.baller Hør 657 " Blaar ca. 55 St&r. Træ. Ladningens Værdi og Assurance ukendt. Salgssum for Ladning Kr Certifikatet afleveret. Registrering afsluttet 28/ (Udslettelsesprotokol JJir. 5-1).

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRONBORG. ^C^^A,

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pan. HG!,! II - 1. Søforhør I København 14/8 1895: Ben 11. August 1895, paa Rejse fra St. Petersborg til Ghent med 900 Tons Korn og Trælast, her- ' af 20 Stdr. Dækslast, ført af Kaptajn H. F. Cahnbley, kolliderede Skibet 3JTV. for Bornholm med ss "W. Harkess" af Middlesborough og sank. Kl. 2 Fm., da Styrmand C. W. Jensen havde Vag- i ten, passeredes Hammershus Fyr i 5 Sømils Afstand med Kurs SV. t. V. l/2 V. 20 Minutter senere, da det blev tæt Taage, gik "Pan" med halv Kraft og afgav stadig Taagesignaler. Kl. 5?40 Fm. blev Maskinen sat paa "Langsom", ca. 2,5 Mils Fart, da der hørtes et Bampfløjtesignal 4 Streger om Styr-! bord, da dette Signal atter hørtes, blev Maskinen [ ca. 5 Minutter senere stoppet. Straks efter saas ; Toplyset fra en Damper, der viste sig at være ss! "W. Harkess" af Middlesborough, brutto Ions,I Kaptajn Giles, formentlig I ca. 500 Fods Afstand, i Styrmanden gav Signalet "2 korte Fløjtetoner", : uden dog at røre Roret, samtidig kom Kaptajn Cahn-4 bley paa Dækket og slog straks "Fuld Kraft Bak"! paa Maskintelegrafen. Ca. 1 l/2 Minut efter tør- nede "W. Harkess", der ligeledes bakkede fuld i Kraft, med sin Stævn mod og gik 18" ind i "Pans" I Styrbords Side. "Pan" begyndte at synke, hvorfor Baadene klargjordes, men da det viste sig, at der I ingen øjeblikkelig Fare var for at synke, forsøgtes det at naa Land. Kursen sattes Nord efter og ss n W. Harkess" anmodedes om at holde sig i Nærheden,; hvad da ogsaa blev gjort nogen Tid, indtil Taagen i adskilte Skibene. Forskibet sank efterhaanden me- i re og mere, i Maskinen fyredes med.brænde, da KulH lene blev vaade, men Kl. 9 Fm. var Vandet steget saa højt i Maskinrummet, at Fyringen maatte opgives. Ba Forskibet var sunket saa dybt, at Vandet stod hen til Broen, gik Besætningen i Baadene. ' Kort efter lettede Taagen og Baadene blev observerede fra ss "Transit Ur. III" af Stockholm, som tog dem paa Slæb ind til Ystad. Kl. 10 sank "Pan" : paa 10 Favne Vand,, 4 Sømil syd for Ystad. Om Aarsagen til Kollisionen afgiver Søretten! ingen Udtalelse, formentlig fordi det paa G-rund af. at Søforklaringen mangler for "W. Harkess" Vedkommende, ikke med Bestemthed kan siges, om Skylden alene bør tilskrives "Pan" (jvfr. Søvejsreglernes Paragraf 16). "Pans" Værdi Kr Assurance Kr. - De private Assurandører i København.

11 ss Pan. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III - 1 Berlingske Tidende Tirsdag Aften 2. Juli 1861: Eykjøbing, den 1ste Juli: - Fra Skibsbygger ' Benzons Værft løb i Fredags Eftermiddags en Skrue- j dampbaad paa ca. 10 hestes Kraft af Stabelen. Den j blev kaldet "Pan" og er bygget for Hr. Benzons egen Regning. Maskineriet bliver leveret fra Jernstøber j P. Hansens Maskinværksted her i Byen. Berlingske Tidende Mandag Aften 5. August 1861: &kruedampbaaden "Pan", der er bygget af Hr. Skibsbygmester Benzon I Nykjøbing, ankom 1 l'irsdags Bftermiddags, ifølge "Møens Avis", til Stege. Baaden, der i det Hele taget er smukt udstyret, har et rummeligt Dæk, en hyggelig og velindrettet Kahyt og maaler 60 Fod i mængden og ca. 12 Fod i Breden. Efter Forlydende er Skruedampbaaden "Pan" tildeels bestemt til at fare imellem Stege og til Farvandet mellem Kallehave-Koster, saaledes at den daglig staaer i Forbindelse med Dampskibet "Zampas" Toure, og da Baaden vil lægge til ved bemeldte Skib, ville de Reisende saaledes nu daglig kunne blive befordrede pr. Dampskib til og fra Stege. Igaar foretog ".ran" sin første seiltour til Seilløbet mellem Færgegaardene, hvor den anløb "zampa". Ben viste sig som en hurtig og letløbende Baad, idet Touren fra Færgegaardene til stege blev tilbagelagt i 58 Minutter. Maskinen, der er leveret af hr. Maskinfabrikant Hansen i Nykjøblng, er paa 10 Hestes Kraft. Berlingske i'idende Tirsdag Aften 15. August 1861: Efter hvad vi erfare, har Herr Grosserer rrior kjøbt skruedampbaaden "Pan" for Rigsdaler af Hr. Skibsbygger isenzon. Berlingske Tidende Lørdag Aften 29. August 1865: Et beklageligt Tilfælde indtraf i Formiddags paa Rheden, idet Kjedlen sprang paa den lille Bugserdampbaad "Pan", der laa omtrent udfor Classens Have. Fyrbøderen blev i betydelig Grad baade forslaaet og skoldet. Dampbaaden sank, kort efter at Kjedlen var sprunget. Helsingør Avis Tirsdag 1. September 1865: Dampbaaden "Pan" blev taget op igaar af Dykker- ; fartøiet og bragt til Kastrup. Maskinmesteren, der! kom tilskade ved Explosionen, døde igaar.

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Pan. (ex ss.) (Bugserskib). O U J W. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 26. Januar- 1954: I selve Gennemsejlingen til Langebro skete der i Gaar Kl. 14,50 et Sammenstød mellem Bugserbaaden "Pan" og Sandsugeren "Kay". De to Skibe blev efter Kollisionen presset op mod Afviserpælene paa begge Sider af Broen. Skaden paa Skibene og paa Afviserpælene var ikke særlig stor, men Sammenstødet medførte, at Broen maatte holdes aaben i hele 10 Minutter, hvilket medførte en ret betydelig Ophobning af Trafik paa begge Sider af Broen. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 27- Januar 1954: Med overraskende Pludselighed, efter kun faa Dages Frost, har de første Isvanskeligheder i vore Farvande meldt sig. Det er foreløbig - som sædvanlig - de snævre Farvande, det gaar ud over. I Issefjorden mellem Frederikssund og Kulhusrenden var Isen 5-4 Tommer tyk, og Istjenesten har sendt Bugserbaaden "Pan" derop for at hjælpe Skibene igennem. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 50. Januar 1954: I Issefjorden mellem Frederikssund og Kulhusrenden kan Bugserbaaden "Pan" endnu klare Vanskelighederne. Berlingske Tidende Mandag Morgen 1. Februar 1954: Isbryderen "Mjølner" vil i Aften afgaa til Isefjorden, hvor åen Tirsdag Morgen skal afløse Bugserbaaden "Pan", der ikke længere kan klare Forhold ene deroppe.

13 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG,fe 7 T &«fi*»j 4»é - ir^ff-t^&^^f k*. /JS^r.i -S -Z-j ji~:-cci>. -.' -«-./ fg - Vj &r^--!^v-ri^ 'S-s*«? "&*$«_ *"-^-*C-^V^n. w *~ ' ^C-^Q^^': *- l At<,-~ - fa IL rfk&i" ff&^^a^^- L Tfa^**** «- ^ -. - Æ^ i! -!>4i>a-w i Æ ^?*C*«*e*tiy ~ 7~ f Z - VS"''***' i _ '-^-V Æ 7/ r C/ 7 ^ $^ *Z*;j&'4~&st - /f~. /Æ&«~~- >* - / 7" // # 72 -SÆ. tf.>v /**&? T - ' ll 7. V 7 'iw-^^æ, - l&$s, /"&&&&# g^. "-n-s.^-,

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG </ O /' L A^-^u U~. >fx-*a : A^-^-k. A.^ fr~.kr~-<, /f/j-;/; ^^^^n 4><- t b< - AlL-^nj /, - -,- ; 7>,/«.^/./-,v, '-r-'a^, > iuc. "(4>^r, -»m -3,; ^ ~~'- i im->f

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KRONBORG / ftz>c ir **4 \ J&s k*x*4 id f/kceu**'l'fc**~s M*?rt& f/t^ tcca- A: '4. 'L A5 ^Æ- V Aå-å 'k-ulrfax & *b / / a 'A&AAAt>^,.c^o/ i>c, ku 'A&^A-qj?,^ - /4^/ W ^ * ^ IT '&Uw' - QA* O * / 7/ &Azf -t-^-c^. - jy^%^l<^.k^l^^f (Cf AAz~<s{^ yac^h, A> / &^L-? ' A --i-c-c-c 17 '/ f / A <3 -,,. * T // / - 'ZA'k^'A, %i«4*«*/ / ^ ^^c-% 1f. "Tf -M /i* / / i' ^ Ih f ht.rzil*!. l / */ 7 A $4~<&/ Ai ^*i '& % <&. éaa,$ ^ $AAp Z i Sz *s<!&*~*s -*~'%*v - Aks>&f_ - >>f ^i^ /7, ^Af XØrfc /o $>-f gaf &* *&; - 'f/

16 ss x: "> S v4 \^ ^ ^ X 4 x v ^ vj. VX. < s

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG < " 45-*-^ 'CTO A^-^-^~-'' -/?!? 4 n i-^-a-=æ- - 'i &-<* & 'Ate*^,^ -^J^MVO-.- /. i^*-% 3 4^<e To"^fo n l -l^~^i LA. 'Aihfi^i? «: -CpUS. tu* ^l ^ ^ r ^ p m i ^ - H <&s^'% K VS^Vr^f /j 2 A. " S?P-^' J Z- % 4> &&**.$ _ >-& 'u*t V t-., '"«ri-ssæ^-; i^:,4a. *-:' *> >,.' >> * -* $ A Az-G~?féA'' ~ V 'l^*^-^t^".'^^ ^ 7 7- */' /, - $ / KJ- ÆU& *3>&* **-r' d&**» /A ~*> i. / & - f ii Æfis - fp^^a&ti. - $^' ^^fe&^v

18 :41 A H A w \?: ^. o? ^. ; -V^f : W'.' e! J ^?:' /\ * ; / i' ;' 1 / ' 1 / i i ; ; -^. 'v )^ ^ ^ "-^. ; "~v"' / ;

19 HANDELS- OG SøFARsSMUScc PA KRONBORG ss Paris ex Saturn. K H C S WzJm

20 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 PÅ KRONBORG ss Paris ex Saturn. N H C S. TYV Bygget l89k Flensburg. - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, 1 Stk. I06 NHK. - 5oo IHK. I'regangsraaskine. Cylinderdiameter: V3" Slaglængde: 33 u Fabrikat: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk - Well Deck. 2 Master. Bak 25' Bro lo7 5 Quarterdeck 71' 5 vandtætte Skodder. 35o Tons Vandballast. Længde.231,3 Bredde 2^,3 Dybde 17,2 25o / 1.7oo dw brutto. 86k netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 1896/189^ dat. 23/ er Skibet som "Saturn" bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Urania, København. Registrering foretaget 28/11 189^. Ifølge Anmeldelse Ur. 236/I9ol dat. l8/k solgt til: I90I A/S. Dampskibsselskabet Vulcan, København. Registrering foretaget 19/^ 19cl. I Henhold til Anmeldelse Nr. 263/19ol dat. 2/5 19ol har Skibet forandret Navn til "Paris" ifølge Andragende^ bevilget 2/5 19ol og registreret 5/5 19ol. Ifølge Anmeldelse N r. Ho5/l9l6 dat. 25/5 19l6 ^ Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Mercur, København. Registreret 15/ Ifølge Anmeldelse Nr. H06/1916 dat. 8/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Trafic, København. Registreret 15/ Ifølge Anmeldelse Nr. 623/l92o dat. 8/11 192o er Skibet udslettet som kondemnabelt efter at det den 17/1 192o strandede ved Rubjerg Knude og først den 2o/lo 192o blev slæbt fri og Indbragt til Frederikshavn efter at Lasten var lægtret paa Strandingsstedet. Skibets Værdi Kr. 1.^ Udslettet af Register 9/11 192o - Udslettelsesprotokol Nr. 5-1 Registreringsprotokol Nr vene

21 2/12 192o blev Vraget af Assurandørerne solgt til det tyske Rederi: og omdøbt til "Olivia". Lloyd ^o Hilde - Kiga-Lubecker Dampfschiffs Gesellschaft (F. H. Bertling) Lubeck. Adele Ohlrogge - Karl Gross, Brake. 27/2 19^1 minesprængt paa Ydre Jade.

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Paris ex Saturn. N H C S. II - 1 Søforhør 1 Korsør 23- og 28/12 19ol: Den 5' December 19ol kolliderede "Paris", Kapt. P. J, Nielsen, fra Leith til Methil, paa Methll Red med ss "Firsby". Kl. lo s 3o Em., da "Paris" med mindsket Fart og blussende efter Lods styrede ind mod Methils Red, saas et Lys, som antoges for et Ankerlys, omtrent - - Streg om Styrbord. Roret lagdes Styrbord, men kort efter viste Lyset sig at være det agterste Ankerlys paa en Damper, "Firsby" af Hull, hvis forreste Ankerlys havde været 1 Skjul af Rigningen. Maskinen kastedes fuld Kraft bak, men inden Farten var helt standset, ramtes "Firsby" om Bagbord af "?aris"s Stævn. Ved Kollisionen tog "Paris" ingen Skade, hvorimod 5 Plader revnede og nogle Spanter bøjedes i "Firsby". Søforhør I Aarhus 17/2 19o3- Den 9- Februar 19o3 omtrent Kl. 7 Fm., da "Paris", Kapt. P. J. Nielsen, laa i Boness, styrtede Letmatros Jacob A. Holm fra Aarhus, under Arbejde med Afvaskning af Stormasten, ned paa Dækket. Fn Læge og Ambulancevognen tilkaldtes hurtigst muligt, og Manden, som var uden Bevidsthed, indlagdes paa Hospitalet 1 Edinburgh, hvor han den 11/2 afgik ved Døden. Søforklaring i Windau 28/12 19o3: Den 2o. November 19o3 om Aftenen, da "Paris", Kapt. P. J. Nielsen, laa 1 Windau, gik Isen under stærk tiltagende Strøm 1 Drift, og da en stor Tømmerflaade af denne blev sat ind mod "Paris"s Ankerkætting, kunde Ankeret ikke holde, og "Paris" førtes paa Grund. Først den 2^/11 bedredes Isforholdene og samme Dag blev "Paris", som ingen Skade havde lidt, ved Assistance af en Bjergningsdamper bragt af Grunden.

23 f 0 ' J ' r ' j *^ * * Uh ti

24 -I NV N XX.) v v n A 0 -i s\ "V y; Ui ai co :D =5 g cc IJ- < o ro r-^ OT 6 te O O to -J IU a s: O CC id n-^ L "V Q. ^ ^ vv^.\; >vc\, V v^s ^ i KA I 4 ^ -=. t -^ \ \ <s» < ^ >. SS^, [^VK J^- J

25 ss Paris. O TJ M V. MANDELS- OG SØFARTSMUSEET l ^ PÅ KRONBORG ' 19/ afg. Rosario til Liverpool 15/ ank. Liverpool 22/1 afg. Liverpool til Casablanca 28/1 afg. Casablanca til Stettin 5/2 pass* TJshant til Stettin 11/2 ank* Stettin 17/2 anfe* Ventspils

26 1 #3 > "VA fii ' 0 <s i; i v<* VS H UJ LU w rj S (O tx; <c. ti. O CO 0 o th,j U.1 o 2; X (3 0: O ffl 7-* 6 rir ^ < o. -H c^-- v? ^ f I J X W N^ V "i V i \ i v *,1 1 V? N 1 } \ v^* I \ <*. >v!r ^ W M S *3 >\J "S? V

27 ta\ V.N >i b \r-. o: A$- V$"--:.N ' ^

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,&, PÅ KROMBORG S/ Tj ' "' Ourtv ^ fer S s. f" c -AJ-$;^^ //{il^f. A- T * " ' '/ > '.. -^-H. <AcAf. é^&trc/tzsg,'^..as/f.é'l '%J^?- Æ*d^jA^.^// f^<r J ia & * 'As's, fu^v AG A^ JsiL'U/f' &&*, ^U ^ ftc^, &AA 7 -CA/ilc tai-jr *& *Ctrf''Cc* >fi/f< Atu^s/- OJ

29 PÅ KRONBORG ms Parkeston ex Pionier ex Parkeston. I G I! I, III 0 Z I Å. Berlingske lidende Lørdag Morgen 18. September 1954: LFDS Rutebaade er blevet stærkt forsinkede under Stormen. "Parkeston" og "Kronprins Frederik" er stærkt forsinkede. "Kronprins Frederik" ventes at ville være : ti Timer forsinket ved Ankomsten^til England, og for i "Parkestons" Vedkommende bliver forsinkelsen endnu i ; større? idet Skibet har maattet ligge underdrejet i flere limer. Begge Skibe melder alt vel om Bord. Log har de tilsammen 330 Passagerer saa godt som alle væ- j ret søsyge. Berlingske lidende Fredag Morgen 1. Oktober 1954: LFL3' Rutebaad "Parkeston" sejlede i Gaar sin sidste lux fra Newcastle til Esbjerg i denne Sæson. Skibet skal nu oplægges i Esbjerg Havn som Reserveskib for DFDS 1 Rutebaade indtil Trafikken paa Newcastle- Ruten genoptages næste Sommer. Berlingske Tidende Søndag 21. Hovember 1954: Esbjerg: Ted Middagstid Lørdag udbrød en faretruende Brand om Bord paa BFLS.! "Parkeston", der laa ved Frankrigs Kajen i Esbjerg. En Kortslutning i de elektriske Kabler var Aarsagen. "Parkeston" har i de sidste Par Maaneder været oplagt 1 Esbjerg og skulde netop i Lag indsættes paa Ruten til Harwich med Fragtgods for at aflaste LFLS.! øvrige Eksportskibe. Falck i Esbjerg blev alarmeret., og efter en Undersøgelse 1 Skibet, der besværliggjordes af en kraftig Røgudvikling, blev Ildens arnested fundet i Spisesalonen, hvor et Bundt elektriske Kabler fører op til Kommandobroen. Let lykkedes Brandvæsenet at slukke Ilden i Løbet af kort Tid, men der var i Betragtning af den alvorlige Situation slaaet Stor-Alarm. Brandslanger blev ført ind fra flere Steder paa Skibet, og det lykkedes ret hurtigt at faa Ilden under Kontrol. Skaden om Bord var ikke omfattende, og "Parkeston 1 ', der var fuldt lastet med Landbrugsprodukter, blev afsendt fra isbjerg Lørdag som planlagt.

30 ms Pasadena. 0 T P HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 1 III - PÅ KR0N30RG I Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. Juli 1954: Len tyske Bugserbaad "Emil" kæntrede og sank 1 G-aar Morges i Hamborg, mens den var i Færd med at tage det Tons store danske Motorskib "Pasadena" paa Slæb. Bugserbaadens Maskinmester druknede, men Kaptajnen og ;! de to øvrige Besætningsmedlemmer blev redede. Berlingske Tidende Fredag Morgen 23. Juli 1954: La 0«, K.s Motorskib "Pasadena" den 14* Juli var under Udsejling fra Hamborg med to Bugserbaade foran og to agter, skete der den Ulykke, at den tyske Bugserbaad "Emil" krængede over og sank, hvorved dens Maskinmester druknede. I den Anledning har der været afholdt Søforhør i Københavns Sø- og Handelsret, hvor "Pasadenas" Fører, Kaptajn Aage Karup Møller forklarede, at "Pasadenas" Maskine kun havde været meget svagt i Virksomhed. Let var hans Opfattelse, at "Emil" arbejdede med for stor Kraft, og at den havde foretaget en for stærk Lrejning. Le to Slæbebaade forude havde maaske ogsaa ligget for tæt paa hinanden. "Pasadenas" Overstyrmand, Th. M. Lahl, der havde haft sin Post paa Bakken, havde det Indtryk, at S læbebaadens Nedrider ikke havde været paa Plads.

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG /& /^ii^&^tfy c/ v-\,^ / M ^ LO {}* <&&. 4 J 4«^<-'i-< - As, r > r!7 h Zz-f /t/ A ' k f Ti, ; ' ^ ; V fi fi-c^?f& -0 L****«, H, l P^r^kAA. tcc vr f f/ r A, p f é. - i- < /- #/ ro- - jc&t-it i-ii >i f (UH-s-fC - ^ 3r >-«jf-fie*s gr&ij SVr-s'&S-«^ - f-foz~«s^.a*: / Al /^7 Se< ^#-&-C-s/ ^ A f* ^ > fe / ^ S Æ o if&&*fe~-3^r :j. Lt**-V "is~jj Æ-i'^^-tB-i" 4 v rz* C 1 *5»s -y»* *&-««-? s»»js>s ^jf^.,_ 4, 'Aé rjl.f^,'/^. AAl 'fo>^ """S 'Mx-Æ-/^ - T^Ci, - / i'^u^-w^ås Aj^iCeås$*S,z*ir, " & & '*" é 7'^A-~'" r? *h

32 X S xl Si «,\,. rf tr"-

33 #" f HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG lu '&L'f&^e~^ 4 t c (Z*^-* r^^a- - '^?-f\r -- A Al : c*«*i t-s^ae* - -~Ji '^'dcz^, Z4, 0.. / ''VitJCg' &-- %,, Y^r>.Å.4_.. ^ _ å.! -o i-ø 1, ' j-^-sis*.,, A$>$*Z f*>/c*v-~øljo'fvs-*s i '^ 4'iC' i -&-&«, &* C- L-<x ^;^<r ^ - /-Æ..-V c-w' V"tfc-&><ioy S-SB-rtwv ' >7 "'5-<-<r?J i! -B!fWs»is=-.ss, f~$ 4*(8*s-.*- </< fa A7 i-^^^%^^.f^s-^^!^' %» w *» ' i&*.*' i^&a'^ % % -3«C M, ^ *» «^ -?Æ>!.«^ Æ. n \'$:& ~&-A 7cr'tÆf&ss^- t - \Ac*^vy% /* / f i A s s '' 4^ 'As,-:,.'' -^0^^"^ >*OV"'.. ' i sis-w «>s«-<5 -Tf * ' 4k-, &*-> AAU* % / A^^c-f>rA^7 &> / &* ''&?!' J SSJ~!-, > u-fås^/ "& &&& t J &&" 'A^U^Cr^'~C'-irA - "*$L,Af; JttS-. Ur {k*~t& rf ** i. r /*&*?' /J< \rz<- A " J^SL^4>-,"A^: T SM

34 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Patria ex Reindeer. N H S P. Int Bygget Craig, Taylor & Co., Stockton. 1 Stk. NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat Klinkbygget af Jern. 1 Dæk - Well Deck. k vandtætte Skodder. Vandballast: V?2 Tons. 27o 9 6 x 37,2 x 16,5 180 / 2.5oo dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 27o/l896 dat. 18/ er Skibet som ss "fteindeer" købt fra England af A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, og omdøbt til "Patria" med Hjemsted i København. Registrering foretaget 5/8 I896. Ifølge Anmeldelse Nr. 379/1899 dat. 21/ er Skibet solgt til Havre for Pund Sterlingn eller Kr Udslettet af Skibsregister 2k/ (Udslettelsesprotokol Nr. III - 2).

35 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG *v/-/$?> % fe fe/. < - < *?\&irrcae. er l^^a^u<akfek ^»ijftjfyyj&k^t. 55^-57«i f-r-^^fefe-r i/ /if J? A2.fe g /fy,4^^^^^..^^..^^^^-...' *i-&&u

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Patria ex Relndeer. N H S P. II - 1. Søforklaring for Amtsretten i Stettin 16/3 1897: Den Ik. Pebruar 1897 Kl. 3 Em., da "Patria", Kapt. C. Andersen, fra Philadelphia til Stettin med Majs, var i Atlanterhavet, opdagedes Lækage i Stævnen. Skaden repareredes saa vidt muligt og under hele Rejsen blev Fortanken, som trak ca. 8" Vand i Vagten, stadig holdt læns. Den og 26/2 under haardt Vejr tog "Patria" flere Søer over og fik forskellige mindre Havarier. Den 9/3 ankom "Patria" til Stettin. Søforhør i Frederikshavn 5/9 I898 Den 31. August I898 Kl. 6 Em. under haard NV. Storm og voldsom Sø, da "Patria", Kapt. C. Andersen, fra Riga til Dordrecht med Trælast, var udfor Hanstholm Fyr, tog Skibet flere Braadsøer over agter fra, hvorved Agtersækslasten forskødes, saaledes at denne knuste 2 Baade og Skanseklædningen m.m. Da "Patria" tillige blev kastet paa Siden med Rælingen i Vandet, gik hele Besætningen i Gang med at kappe Surringerne paa Agterdækslasten for at faa denne til at gaa overbord og rette Skibet. Efter at dette var lykkedes, blev Mandskabet sendt forefter, undtagen begge Styrmændene. Af disse var nemlig 2. Styrmand Chr. Emil Knudsen af Svendborg, kommen i Klemme mellem noget Tømmer, men medens 1«Styrmand Peter Otto Beck af København, arbejdede paa at udfri ham af denne Fare, var det, at Dækslasten løsrev sig og medtog begge Styrmændene. Kun nogle Øjeblikke saas de mellem de drivende Tømmer, men var forsvundne inden den klargjorte Redningsbaad kunde fires i Vandet. Iøvrigt maatte de stedfundne Vejrforhold anses for at være saa haarde, at Redningsforsøg med Baad var umulig. Under disse Omstændigheder besluttedes det at holde af efter Skagen for at finde Læ og søge Nødhavn i Frederikshavn. Herfra afgik "Patria" den k/9 til København for Udlosning og Reparation.

37 I-.- UJ til CO to < o li.. CQ Q 2: CO 0,., K: 0 ±e co - UJ J Q 21 < X tri W W y^ <=-f O * H d ni 0 0 O X 0 tf H fc -p CvS tk to w

38 HANDELS- OG SØFARTSMUSE! PÅ KRONBORG ss Patria ex Oceanic. N K S H. Int. - i /T^et C. S. Swan & Hunter, Newcastle. Byggenummer 1?8 By 1 Stk. 2^8 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter 2o-38-6l" Slaglængde 59" 2 Stk. skotske Kedler, hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade I08 Kvadratfod. Hedeflade 3.9^6 Kvadratfod. Årbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Årbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Co. Ltd., Newcastle Klinkbygget af Staal 1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master, k Luger. Bak 30' Hævet Fordæk 38' Bro 126' Poop 2V 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6ko Tons. 311,o x ifl, o x 23,8' 2c4 / k.\5k dw brutto 1.85^ netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 523/1899 dat. 6/ indkøbt som ss "Oceanic" fra Britannic Steam Shipping Co. Ltd., Sunderland, til hvilket Rederi Skibet var bygget, af: A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, for Pund Sterling. Registrering foretaget 8/ /1 19o^ paa Rejse fra Tampa til Stettin med Fosfat indkommen til København efte~ meget haard Rejse. Alle Baade var skyllet væk og Skibet havde stor ovenbords Skade. /3 19o7 indkommen til Hamborg med Isskader paa Bov og Sider 7/11 191o anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Atlantic, København, for Kr og omdøbt til "Lejre". s. d.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1935 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART MAJ 1936 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1901 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER APRIL 1903 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1927 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART NOVEMBER 1928 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1899 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER FEBRUAR, 1901 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1938 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1939 FORHANDLES FRA D ET KONGELIGE SØKORT- ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER 1941 Vinteren har været lang, kold og mørk endnu engang, uden Smil og uden Sang, uden Bægerklang. Ingen Sko og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1931 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI MAJ 1932 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1925 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART MARTS 1927 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 194l FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1937 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1938 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1933 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1934 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1943 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1944 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere