ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o."

Transkript

1 HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner. Cylinderdiameter: l " Slaglængde: 27" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Spar Dæk. 2 Master. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: 371 Tons 264,6 x 35,8 x 24,4 Fod. 29a / 1.38o dw. 1.37o brutto 728 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 5l4/19o3 dat. 19/11 19o3 er Skibet bygget til: A/S. Det S ore Nordiske Telegrafselskab, København. Indregistreret 2o/ll 19o3-3/6 193o anmeldt solgt til:, Bombay, for Kr. lo4.36o.- Udslettet af Register 6/6 195o - Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - R^gistreringsprotkol Nr /3 19o4 paa Rejse fra København til Shanghai indkommen til Castle Town med ovenbords Stormhavari. 8/ Kollision paa Whangpoo med italiensk ss "Granatiere Padula". Kun ringe Skade.

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N M L T. / 0 Z I B, V billeder: A/S. Burmeister & Wain Pag 13o. Vikingen og Negativer: Litteratur: Sea Breezes 12/1946 Pag 442: Disposition

3 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Pallas ex Ascupart. N H G R. Int* - 1, Bygget M. Pearse & Co., SJockton. - Ombygget 1888, 1 Stk. NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. 2 Dæk. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 112 Tons. Længde 249,o Bredde 32,1 Dybde 23,o 15o / I.650 dw brutto 819 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 33o/l895 dat. 3/ som ss "Ascupart" købt fra England af: A/S. Dampskibsselskabet Urania, København. Registrering foretaget 6/ Ifølge Anmeldelse Nr. 485/19oo dat. 29/9 19oo har A/S. Dampskibsselskabet Urania, København, solgt Skibet til Konstantinopel for Kr. 12o.ooo.- Udslettet af Skibsregister 4/lo 19oo. (Udslettelsesprotokol Nr. III-2).

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

5 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KR0N50RG ss Pallas ex Ascupart* N H G R. II - 1, Søforhør i København 21/8^1895. Sø- og Handelsretsdom 13/5 I896 Den 14. August 1895 paa Rejse fra København til Haparanda, ført af Kapt. J. Christiansen, kolliderede Skibet i Østersøen med Skonnert "Joel" af Sølvesborg, I69 brutto 162 netto, tilhørende 0. Holm og ført af J. Andersson, forsikret for Kr. i Fjerde Sø Forsikrings Selskab, København, paa Rejse fra Finland til Aarhus med Brædder. Lasten var forsikret for 7«ooo Kr. Ifølge "Pallas" Forklaring saas Kl. 11,3o Em. 1 a 2 Streger om Bagbord af "Pallas", som styrede 0S0. det røde Sidelys fra en Sejler - "Joel" af Sølvesborg, og 1 a 2 Streger om Styrbord det grønne Lys fra en anden Sejler, Kapt. Christiansen, som havde Vagt, forlod Broen og opholdt sig i Bestiklukafet fra omtrent 5 Minutter forinden Kollisionen skete, da han ikke antog, at der var nogen Fare ved Situationen, hvorfor han ej heller mindskede Farten, der var lo Sømil, eller forandrede Kursen. Kl. 11,3o Em., da Sejleren om Styrbord var omtrent tværs for "Pallas", saas pludselig "Joels" grønne Sidelys. 2. Styrmand i "Pallas" lagde da Roret haardt Bagbord for at løbe foran om "Joel", men straks efter tørnede "Joel" mod "Pallas" midtskibs om Bagbord, der fremkom et stort Hul ca. 3 Fod over Vandlinien. "Joel", som ogsaa blev stærkt beskadiget, bugseredes flydende paa Lasten af "Pallas" til Københavns Yderred, efter at sidstnævnte Skib ved Lempning i Kulkasserne havde faaet Styrbords Slagside. Den 15/8 Kl. 1 Em. ankrede "Pallas" op paa Inderreden. Ifølge "Joels" Forklaring saas Kl. 11 Em. en Dampers Toplys og røde Sidelys mindst 2 Streger om Styrbord. Da "Joel", der med Kurs V. N. løb 4 Knobs Fart kom nærmere, saas Damperens grønne Sidelys. Kapt. Anderson greb da Roret og lod falde 1-2 Streger af, men da Damperen viste sit røde Sidelys blev Kollisionen uundgaaelig. Af Retten blev det foreholdt begge Skibes Befalingsmænd under eet, at de givne Forklaringer, hvorefter "Pallas" Besætning vilde have set "Joels" røde Sidelanterner om Bagbord og "Joels" Besætning samtidig "Pallas" røde Sidelanterne om Styrbord, næppe lod sig bringe i Overensstemmelse, men Befalingsmændene saa sig ikke 1 Stand til at meddele Oplysninger, hvorved denne Uoverensstemmelse kunde fjernes. Retten fandt det ufornødent at komme nærmere ind paa hvorledes denne Uoverensstemmelse snarest maatte tænkes fjernet, og paa, om forskellige Enkeltheder i de to Besætningers Forklaringer maa antages at have været mere eller mindre paalidelige, og paa, om det ene eller det andet Skib kan antages at have giret noget. Det maa nemlig siges at have været i Strid med Søvejsreglernes 22, hvorefter "Joel" skulde vedblive at holde sin Kurs, at Kaptajnen ved paa det af ham angivne Tidspunkt at gribe Roret, bevirkede, at "Joel" efter hans egen Angivelse faldt 1 a 2 Streger af. Denne Drejning fandtes dertil ikke tilstrækkelig begrundet ved Søvejsreglernes 23, ligesom det ej heller var givet, at Sammenstødet ikke endnu kunde have været undgaaet, hvis Drejningen ikke var sket. Men - ganske bortset fråden Fejl, som "Pallas" Kaptajn begik ved uden nogen oplyst berettiget Anledning at gaa ind i Bestiklukafet paa det af ham omtalte Tidspunkt - maa det siges at have været i endnu mere bestemt

6 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pallas ex Ascupart. N H G R. II - 2. Modstrid med Søvejsreglernes 17, at "Pallas" ikke under foreliggende Omstændigheder i rette Tid søgte at gaa af Vejen for Joel", eftersom der allerede nogen Tid forud var Grund til at befrygte Faren for Sammenstød, og endvidere i Strid med 18, at "Pallas" heller ikke i rette Tid enten mindskede Fart eller stoppede og bakkede. Og da "Pallas" nu derved maa erkendes nærmest at have fremkaldt Sammenstødet, findes dets Rederi i Henhold til Sølovens 22o, 2. S-^k., efter Omstændighederne under Executionstvang, at burde betale til "Joel" Halvdelen af det af "Joel" fordrede Beløb med Kr ,83 med Renter deraf 5% aarlig fra lo/ foruden 3oo Kr. i Sagsomkostninger, medens "Joels" Fører bør for Tiltale ifølge Kontrastævning fri at være. Søforhør i København 13/6 og 15/6 I896 Den 4. Juni I896 Kl. 6,3o Em. i Taage, da "Pallas", Kapt. J. Christiansen, paa R jse fra Rotterdam til Sunderland i Ballast, med moderat Fart og stadig afgivende Taagesignaler, var i Nordsøen, saas forude pludselig i kun 3o - 4o Fods Afstand en Sejler, som senere viste sig at være "Lord Landsdowne" af London. Maskinen stoppedes og kastedes fuld Kraft bak, en Fløjtetone afgaves og Roret lagdes haardt Bagbord, men straks efter kolliderede "Pallas", som da omtrent laa stille, forude om Bagbord med "Lord Landsdowne", hvis Taagehorn formentlig ikke var brugt og ialtfald ikke hørt i "Pallas". En Baad sendtes fra "Pallas" til Skonnerten, hvis Skanseklædning var blevet beskadiget, men som forøvrigt Ingen Assistance ønskede, hvorefter "Pallas", som var ubeskadiget, fortsatte Rejsen. Søforhør i København 1/6 Den 1. Maj I898 Kl. 5,15 Em. skulde "Pallas", Kapt. J. Degn, der laa fortøjet langs Kajen i Riga Havn, forhale til anden Plads, men da den udenfor liggende ss "Kotka" af Hull, Kapt. T. Campbell, var til Hinder herfor, anmodedes denne om at slække Trosserne, hvilket han, skønt opfordret af "Pallas" Lods imidlertid nægtede at gøre paa tilstrækkelig Maade. Følgen heraf blev, at Skibene kom i Kollision. For "Kotkas" Vedkommende blev Skaden anslaaet til 75 Pund Sterling, hvilket Beløb afkrævedes Kapt. Degn, der nægtede at betale. Den lo. Maj I898 Kl.2,15 Fm., da "Pallas" med Lods ombord var ankommen udfor Millwall Dock i London, saas den engelske Damper "Esses" af Hull i Færd med at gaa ind i denne Dok. "Pallas" lod sit Anker falde, men desuagtet kunde Kollision ikke undgaas, hvorved begge Skibe dog kun tog ringe Skade.

7 HANDELS- OG SØFARTSiViUSEE" PA KRONBORG ss Parw UT&E 1, Registreringsprotokoller: XI Eegistreringsdato: 8/7 1884«1/ (Omregistrering). Certifikater: 8/ / Bygget 1884 af Georg Howaldt, Dietrichsdorf bei Kiel, ifl. Bilbrev dat. Kiel 11/ Stk. 100 fflk IHK. Compoundmaskine. Cylind erd iameter: Slaglængd e: Fart; Fabrikat: G-eorg Howaldt, Dietrichsdorf. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk og 1 Overdæk (Spar Beck). 2 Master. 4 Luger. Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Bak. Hytte midtskibs. Navigationshus. 2 Sideruf ved Bak. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 207 f 5". Bredde: 26 6". Dybde: 15*8" dw ,88 brutto. 758,52 net. Ifølge Bilbrev dat. Kiel U/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 8/ bygget til: A/S. Dampskibsselskabet "Øresund", København, med G-rosserer Theo Koch som bestyrende Heder. Indførselstolden er ifølge Generaldirektora- ; tets Resolution og ifølge Kvittering dat. Køben-! havns Toldkammer 5/ betalt med Kr ,62 1 eller % af Købesummen, Reichsmark a ; 88,95, Kr. 257,955.- i i Ommaalt efter Forandring af Officers Kamrene j ifølge Maale&evis dat. København 17/6 1895: 1.057,88 brutto. 742,11 netto.

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRONBORG is Pan. IT&P, 1-2. Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. 27/ og G-eneraldirektoratets Skrivelse dat. 22/ er Skibet paa Rejse fra St. Petersborg, hvorfra det afgik den 7/ Kl. 5,50 Fm., til Ghent, den ll/ Kl. 9 Fm. 4 Kvartmil sydfor Ystad Havn sunken efter Kollision med ss "W. Harkess". Besætningen reddet i Skibets Baade og optoges senere af svensk ss "Transit III" og landsattes i Ystad. Skibets Værdi Kr " Assurance Kr Salgssum for Vrag Kr *50. Ladning: 5*000 cwt. Havre 45.baller Hør 657 " Blaar ca. 55 St&r. Træ. Ladningens Værdi og Assurance ukendt. Salgssum for Ladning Kr Certifikatet afleveret. Registrering afsluttet 28/ (Udslettelsesprotokol JJir. 5-1).

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRONBORG. ^C^^A,

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pan. HG!,! II - 1. Søforhør I København 14/8 1895: Ben 11. August 1895, paa Rejse fra St. Petersborg til Ghent med 900 Tons Korn og Trælast, her- ' af 20 Stdr. Dækslast, ført af Kaptajn H. F. Cahnbley, kolliderede Skibet 3JTV. for Bornholm med ss "W. Harkess" af Middlesborough og sank. Kl. 2 Fm., da Styrmand C. W. Jensen havde Vag- i ten, passeredes Hammershus Fyr i 5 Sømils Afstand med Kurs SV. t. V. l/2 V. 20 Minutter senere, da det blev tæt Taage, gik "Pan" med halv Kraft og afgav stadig Taagesignaler. Kl. 5?40 Fm. blev Maskinen sat paa "Langsom", ca. 2,5 Mils Fart, da der hørtes et Bampfløjtesignal 4 Streger om Styr-! bord, da dette Signal atter hørtes, blev Maskinen [ ca. 5 Minutter senere stoppet. Straks efter saas ; Toplyset fra en Damper, der viste sig at være ss! "W. Harkess" af Middlesborough, brutto Ions,I Kaptajn Giles, formentlig I ca. 500 Fods Afstand, i Styrmanden gav Signalet "2 korte Fløjtetoner", : uden dog at røre Roret, samtidig kom Kaptajn Cahn-4 bley paa Dækket og slog straks "Fuld Kraft Bak"! paa Maskintelegrafen. Ca. 1 l/2 Minut efter tør- nede "W. Harkess", der ligeledes bakkede fuld i Kraft, med sin Stævn mod og gik 18" ind i "Pans" I Styrbords Side. "Pan" begyndte at synke, hvorfor Baadene klargjordes, men da det viste sig, at der I ingen øjeblikkelig Fare var for at synke, forsøgtes det at naa Land. Kursen sattes Nord efter og ss n W. Harkess" anmodedes om at holde sig i Nærheden,; hvad da ogsaa blev gjort nogen Tid, indtil Taagen i adskilte Skibene. Forskibet sank efterhaanden me- i re og mere, i Maskinen fyredes med.brænde, da KulH lene blev vaade, men Kl. 9 Fm. var Vandet steget saa højt i Maskinrummet, at Fyringen maatte opgives. Ba Forskibet var sunket saa dybt, at Vandet stod hen til Broen, gik Besætningen i Baadene. ' Kort efter lettede Taagen og Baadene blev observerede fra ss "Transit Ur. III" af Stockholm, som tog dem paa Slæb ind til Ystad. Kl. 10 sank "Pan" : paa 10 Favne Vand,, 4 Sømil syd for Ystad. Om Aarsagen til Kollisionen afgiver Søretten! ingen Udtalelse, formentlig fordi det paa G-rund af. at Søforklaringen mangler for "W. Harkess" Vedkommende, ikke med Bestemthed kan siges, om Skylden alene bør tilskrives "Pan" (jvfr. Søvejsreglernes Paragraf 16). "Pans" Værdi Kr Assurance Kr. - De private Assurandører i København.

11 ss Pan. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III - 1 Berlingske Tidende Tirsdag Aften 2. Juli 1861: Eykjøbing, den 1ste Juli: - Fra Skibsbygger ' Benzons Værft løb i Fredags Eftermiddags en Skrue- j dampbaad paa ca. 10 hestes Kraft af Stabelen. Den j blev kaldet "Pan" og er bygget for Hr. Benzons egen Regning. Maskineriet bliver leveret fra Jernstøber j P. Hansens Maskinværksted her i Byen. Berlingske Tidende Mandag Aften 5. August 1861: &kruedampbaaden "Pan", der er bygget af Hr. Skibsbygmester Benzon I Nykjøbing, ankom 1 l'irsdags Bftermiddags, ifølge "Møens Avis", til Stege. Baaden, der i det Hele taget er smukt udstyret, har et rummeligt Dæk, en hyggelig og velindrettet Kahyt og maaler 60 Fod i mængden og ca. 12 Fod i Breden. Efter Forlydende er Skruedampbaaden "Pan" tildeels bestemt til at fare imellem Stege og til Farvandet mellem Kallehave-Koster, saaledes at den daglig staaer i Forbindelse med Dampskibet "Zampas" Toure, og da Baaden vil lægge til ved bemeldte Skib, ville de Reisende saaledes nu daglig kunne blive befordrede pr. Dampskib til og fra Stege. Igaar foretog ".ran" sin første seiltour til Seilløbet mellem Færgegaardene, hvor den anløb "zampa". Ben viste sig som en hurtig og letløbende Baad, idet Touren fra Færgegaardene til stege blev tilbagelagt i 58 Minutter. Maskinen, der er leveret af hr. Maskinfabrikant Hansen i Nykjøblng, er paa 10 Hestes Kraft. Berlingske i'idende Tirsdag Aften 15. August 1861: Efter hvad vi erfare, har Herr Grosserer rrior kjøbt skruedampbaaden "Pan" for Rigsdaler af Hr. Skibsbygger isenzon. Berlingske Tidende Lørdag Aften 29. August 1865: Et beklageligt Tilfælde indtraf i Formiddags paa Rheden, idet Kjedlen sprang paa den lille Bugserdampbaad "Pan", der laa omtrent udfor Classens Have. Fyrbøderen blev i betydelig Grad baade forslaaet og skoldet. Dampbaaden sank, kort efter at Kjedlen var sprunget. Helsingør Avis Tirsdag 1. September 1865: Dampbaaden "Pan" blev taget op igaar af Dykker- ; fartøiet og bragt til Kastrup. Maskinmesteren, der! kom tilskade ved Explosionen, døde igaar.

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Pan. (ex ss.) (Bugserskib). O U J W. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 26. Januar- 1954: I selve Gennemsejlingen til Langebro skete der i Gaar Kl. 14,50 et Sammenstød mellem Bugserbaaden "Pan" og Sandsugeren "Kay". De to Skibe blev efter Kollisionen presset op mod Afviserpælene paa begge Sider af Broen. Skaden paa Skibene og paa Afviserpælene var ikke særlig stor, men Sammenstødet medførte, at Broen maatte holdes aaben i hele 10 Minutter, hvilket medførte en ret betydelig Ophobning af Trafik paa begge Sider af Broen. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 27- Januar 1954: Med overraskende Pludselighed, efter kun faa Dages Frost, har de første Isvanskeligheder i vore Farvande meldt sig. Det er foreløbig - som sædvanlig - de snævre Farvande, det gaar ud over. I Issefjorden mellem Frederikssund og Kulhusrenden var Isen 5-4 Tommer tyk, og Istjenesten har sendt Bugserbaaden "Pan" derop for at hjælpe Skibene igennem. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 50. Januar 1954: I Issefjorden mellem Frederikssund og Kulhusrenden kan Bugserbaaden "Pan" endnu klare Vanskelighederne. Berlingske Tidende Mandag Morgen 1. Februar 1954: Isbryderen "Mjølner" vil i Aften afgaa til Isefjorden, hvor åen Tirsdag Morgen skal afløse Bugserbaaden "Pan", der ikke længere kan klare Forhold ene deroppe.

13 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG,fe 7 T &«fi*»j 4»é - ir^ff-t^&^^f k*. /JS^r.i -S -Z-j ji~:-cci>. -.' -«-./ fg - Vj &r^--!^v-ri^ 'S-s*«? "&*$«_ *"-^-*C-^V^n. w *~ ' ^C-^Q^^': *- l At<,-~ - fa IL rfk&i" ff&^^a^^- L Tfa^**** «- ^ -. - Æ^ i! -!>4i>a-w i Æ ^?*C*«*e*tiy ~ 7~ f Z - VS"''***' i _ '-^-V Æ 7/ r C/ 7 ^ $^ *Z*;j&'4~&st - /f~. /Æ&«~~- >* - / 7" // # 72 -SÆ. tf.>v /**&? T - ' ll 7. V 7 'iw-^^æ, - l&$s, /"&&&&# g^. "-n-s.^-,

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG </ O /' L A^-^u U~. >fx-*a : A^-^-k. A.^ fr~.kr~-<, /f/j-;/; ^^^^n 4><- t b< - AlL-^nj /, - -,- ; 7>,/«.^/./-,v, '-r-'a^, > iuc. "(4>^r, -»m -3,; ^ ~~'- i im->f

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KRONBORG / ftz>c ir **4 \ J&s k*x*4 id f/kceu**'l'fc**~s M*?rt& f/t^ tcca- A: '4. 'L A5 ^Æ- V Aå-å 'k-ulrfax & *b / / a 'A&AAAt>^,.c^o/ i>c, ku 'A&^A-qj?,^ - /4^/ W ^ * ^ IT '&Uw' - QA* O * / 7/ &Azf -t-^-c^. - jy^%^l<^.k^l^^f (Cf AAz~<s{^ yac^h, A> / &^L-? ' A --i-c-c-c 17 '/ f / A <3 -,,. * T // / - 'ZA'k^'A, %i«4*«*/ / ^ ^^c-% 1f. "Tf -M /i* / / i' ^ Ih f ht.rzil*!. l / */ 7 A $4~<&/ Ai ^*i '& % <&. éaa,$ ^ $AAp Z i Sz *s<!&*~*s -*~'%*v - Aks>&f_ - >>f ^i^ /7, ^Af XØrfc /o $>-f gaf &* *&; - 'f/

16 ss x: "> S v4 \^ ^ ^ X 4 x v ^ vj. VX. < s

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG < " 45-*-^ 'CTO A^-^-^~-'' -/?!? 4 n i-^-a-=æ- - 'i &-<* & 'Ate*^,^ -^J^MVO-.- /. i^*-% 3 4^<e To"^fo n l -l^~^i LA. 'Aihfi^i? «: -CpUS. tu* ^l ^ ^ r ^ p m i ^ - H <&s^'% K VS^Vr^f /j 2 A. " S?P-^' J Z- % 4> &&**.$ _ >-& 'u*t V t-., '"«ri-ssæ^-; i^:,4a. *-:' *> >,.' >> * -* $ A Az-G~?féA'' ~ V 'l^*^-^t^".'^^ ^ 7 7- */' /, - $ / KJ- ÆU& *3>&* **-r' d&**» /A ~*> i. / & - f ii Æfis - fp^^a&ti. - $^' ^^fe&^v

18 :41 A H A w \?: ^. o? ^. ; -V^f : W'.' e! J ^?:' /\ * ; / i' ;' 1 / ' 1 / i i ; ; -^. 'v )^ ^ ^ "-^. ; "~v"' / ;

19 HANDELS- OG SøFARsSMUScc PA KRONBORG ss Paris ex Saturn. K H C S WzJm

20 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 PÅ KRONBORG ss Paris ex Saturn. N H C S. TYV Bygget l89k Flensburg. - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, 1 Stk. I06 NHK. - 5oo IHK. I'regangsraaskine. Cylinderdiameter: V3" Slaglængde: 33 u Fabrikat: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk - Well Deck. 2 Master. Bak 25' Bro lo7 5 Quarterdeck 71' 5 vandtætte Skodder. 35o Tons Vandballast. Længde.231,3 Bredde 2^,3 Dybde 17,2 25o / 1.7oo dw brutto. 86k netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 1896/189^ dat. 23/ er Skibet som "Saturn" bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Urania, København. Registrering foretaget 28/11 189^. Ifølge Anmeldelse Ur. 236/I9ol dat. l8/k solgt til: I90I A/S. Dampskibsselskabet Vulcan, København. Registrering foretaget 19/^ 19cl. I Henhold til Anmeldelse Nr. 263/19ol dat. 2/5 19ol har Skibet forandret Navn til "Paris" ifølge Andragende^ bevilget 2/5 19ol og registreret 5/5 19ol. Ifølge Anmeldelse N r. Ho5/l9l6 dat. 25/5 19l6 ^ Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Mercur, København. Registreret 15/ Ifølge Anmeldelse Nr. H06/1916 dat. 8/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Trafic, København. Registreret 15/ Ifølge Anmeldelse Nr. 623/l92o dat. 8/11 192o er Skibet udslettet som kondemnabelt efter at det den 17/1 192o strandede ved Rubjerg Knude og først den 2o/lo 192o blev slæbt fri og Indbragt til Frederikshavn efter at Lasten var lægtret paa Strandingsstedet. Skibets Værdi Kr. 1.^ Udslettet af Register 9/11 192o - Udslettelsesprotokol Nr. 5-1 Registreringsprotokol Nr vene

21 2/12 192o blev Vraget af Assurandørerne solgt til det tyske Rederi: og omdøbt til "Olivia". Lloyd ^o Hilde - Kiga-Lubecker Dampfschiffs Gesellschaft (F. H. Bertling) Lubeck. Adele Ohlrogge - Karl Gross, Brake. 27/2 19^1 minesprængt paa Ydre Jade.

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Paris ex Saturn. N H C S. II - 1 Søforhør 1 Korsør 23- og 28/12 19ol: Den 5' December 19ol kolliderede "Paris", Kapt. P. J, Nielsen, fra Leith til Methil, paa Methll Red med ss "Firsby". Kl. lo s 3o Em., da "Paris" med mindsket Fart og blussende efter Lods styrede ind mod Methils Red, saas et Lys, som antoges for et Ankerlys, omtrent - - Streg om Styrbord. Roret lagdes Styrbord, men kort efter viste Lyset sig at være det agterste Ankerlys paa en Damper, "Firsby" af Hull, hvis forreste Ankerlys havde været 1 Skjul af Rigningen. Maskinen kastedes fuld Kraft bak, men inden Farten var helt standset, ramtes "Firsby" om Bagbord af "?aris"s Stævn. Ved Kollisionen tog "Paris" ingen Skade, hvorimod 5 Plader revnede og nogle Spanter bøjedes i "Firsby". Søforhør I Aarhus 17/2 19o3- Den 9- Februar 19o3 omtrent Kl. 7 Fm., da "Paris", Kapt. P. J. Nielsen, laa i Boness, styrtede Letmatros Jacob A. Holm fra Aarhus, under Arbejde med Afvaskning af Stormasten, ned paa Dækket. Fn Læge og Ambulancevognen tilkaldtes hurtigst muligt, og Manden, som var uden Bevidsthed, indlagdes paa Hospitalet 1 Edinburgh, hvor han den 11/2 afgik ved Døden. Søforklaring i Windau 28/12 19o3: Den 2o. November 19o3 om Aftenen, da "Paris", Kapt. P. J. Nielsen, laa 1 Windau, gik Isen under stærk tiltagende Strøm 1 Drift, og da en stor Tømmerflaade af denne blev sat ind mod "Paris"s Ankerkætting, kunde Ankeret ikke holde, og "Paris" førtes paa Grund. Først den 2^/11 bedredes Isforholdene og samme Dag blev "Paris", som ingen Skade havde lidt, ved Assistance af en Bjergningsdamper bragt af Grunden.

23 f 0 ' J ' r ' j *^ * * Uh ti

24 -I NV N XX.) v v n A 0 -i s\ "V y; Ui ai co :D =5 g cc IJ- < o ro r-^ OT 6 te O O to -J IU a s: O CC id n-^ L "V Q. ^ ^ vv^.\; >vc\, V v^s ^ i KA I 4 ^ -=. t -^ \ \ <s» < ^ >. SS^, [^VK J^- J

25 ss Paris. O TJ M V. MANDELS- OG SØFARTSMUSEET l ^ PÅ KRONBORG ' 19/ afg. Rosario til Liverpool 15/ ank. Liverpool 22/1 afg. Liverpool til Casablanca 28/1 afg. Casablanca til Stettin 5/2 pass* TJshant til Stettin 11/2 ank* Stettin 17/2 anfe* Ventspils

26 1 #3 > "VA fii ' 0 <s i; i v<* VS H UJ LU w rj S (O tx; <c. ti. O CO 0 o th,j U.1 o 2; X (3 0: O ffl 7-* 6 rir ^ < o. -H c^-- v? ^ f I J X W N^ V "i V i \ i v *,1 1 V? N 1 } \ v^* I \ <*. >v!r ^ W M S *3 >\J "S? V

27 ta\ V.N >i b \r-. o: A$- V$"--:.N ' ^

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,&, PÅ KROMBORG S/ Tj ' "' Ourtv ^ fer S s. f" c -AJ-$;^^ //{il^f. A- T * " ' '/ > '.. -^-H. <AcAf. é^&trc/tzsg,'^..as/f.é'l '%J^?- Æ*d^jA^.^// f^<r J ia & * 'As's, fu^v AG A^ JsiL'U/f' &&*, ^U ^ ftc^, &AA 7 -CA/ilc tai-jr *& *Ctrf''Cc* >fi/f< Atu^s/- OJ

29 PÅ KRONBORG ms Parkeston ex Pionier ex Parkeston. I G I! I, III 0 Z I Å. Berlingske lidende Lørdag Morgen 18. September 1954: LFDS Rutebaade er blevet stærkt forsinkede under Stormen. "Parkeston" og "Kronprins Frederik" er stærkt forsinkede. "Kronprins Frederik" ventes at ville være : ti Timer forsinket ved Ankomsten^til England, og for i "Parkestons" Vedkommende bliver forsinkelsen endnu i ; større? idet Skibet har maattet ligge underdrejet i flere limer. Begge Skibe melder alt vel om Bord. Log har de tilsammen 330 Passagerer saa godt som alle væ- j ret søsyge. Berlingske lidende Fredag Morgen 1. Oktober 1954: LFL3' Rutebaad "Parkeston" sejlede i Gaar sin sidste lux fra Newcastle til Esbjerg i denne Sæson. Skibet skal nu oplægges i Esbjerg Havn som Reserveskib for DFDS 1 Rutebaade indtil Trafikken paa Newcastle- Ruten genoptages næste Sommer. Berlingske Tidende Søndag 21. Hovember 1954: Esbjerg: Ted Middagstid Lørdag udbrød en faretruende Brand om Bord paa BFLS.! "Parkeston", der laa ved Frankrigs Kajen i Esbjerg. En Kortslutning i de elektriske Kabler var Aarsagen. "Parkeston" har i de sidste Par Maaneder været oplagt 1 Esbjerg og skulde netop i Lag indsættes paa Ruten til Harwich med Fragtgods for at aflaste LFLS.! øvrige Eksportskibe. Falck i Esbjerg blev alarmeret., og efter en Undersøgelse 1 Skibet, der besværliggjordes af en kraftig Røgudvikling, blev Ildens arnested fundet i Spisesalonen, hvor et Bundt elektriske Kabler fører op til Kommandobroen. Let lykkedes Brandvæsenet at slukke Ilden i Løbet af kort Tid, men der var i Betragtning af den alvorlige Situation slaaet Stor-Alarm. Brandslanger blev ført ind fra flere Steder paa Skibet, og det lykkedes ret hurtigt at faa Ilden under Kontrol. Skaden om Bord var ikke omfattende, og "Parkeston 1 ', der var fuldt lastet med Landbrugsprodukter, blev afsendt fra isbjerg Lørdag som planlagt.

30 ms Pasadena. 0 T P HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 1 III - PÅ KR0N30RG I Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. Juli 1954: Len tyske Bugserbaad "Emil" kæntrede og sank 1 G-aar Morges i Hamborg, mens den var i Færd med at tage det Tons store danske Motorskib "Pasadena" paa Slæb. Bugserbaadens Maskinmester druknede, men Kaptajnen og ;! de to øvrige Besætningsmedlemmer blev redede. Berlingske Tidende Fredag Morgen 23. Juli 1954: La 0«, K.s Motorskib "Pasadena" den 14* Juli var under Udsejling fra Hamborg med to Bugserbaade foran og to agter, skete der den Ulykke, at den tyske Bugserbaad "Emil" krængede over og sank, hvorved dens Maskinmester druknede. I den Anledning har der været afholdt Søforhør i Københavns Sø- og Handelsret, hvor "Pasadenas" Fører, Kaptajn Aage Karup Møller forklarede, at "Pasadenas" Maskine kun havde været meget svagt i Virksomhed. Let var hans Opfattelse, at "Emil" arbejdede med for stor Kraft, og at den havde foretaget en for stærk Lrejning. Le to Slæbebaade forude havde maaske ogsaa ligget for tæt paa hinanden. "Pasadenas" Overstyrmand, Th. M. Lahl, der havde haft sin Post paa Bakken, havde det Indtryk, at S læbebaadens Nedrider ikke havde været paa Plads.

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG /& /^ii^&^tfy c/ v-\,^ / M ^ LO {}* <&&. 4 J 4«^<-'i-< - As, r > r!7 h Zz-f /t/ A ' k f Ti, ; ' ^ ; V fi fi-c^?f& -0 L****«, H, l P^r^kAA. tcc vr f f/ r A, p f é. - i- < /- #/ ro- - jc&t-it i-ii >i f (UH-s-fC - ^ 3r >-«jf-fie*s gr&ij SVr-s'&S-«^ - f-foz~«s^.a*: / Al /^7 Se< ^#-&-C-s/ ^ A f* ^ > fe / ^ S Æ o if&&*fe~-3^r :j. Lt**-V "is~jj Æ-i'^^-tB-i" 4 v rz* C 1 *5»s -y»* *&-««-? s»»js>s ^jf^.,_ 4, 'Aé rjl.f^,'/^. AAl 'fo>^ """S 'Mx-Æ-/^ - T^Ci, - / i'^u^-w^ås Aj^iCeås$*S,z*ir, " & & '*" é 7'^A-~'" r? *h

32 X S xl Si «,\,. rf tr"-

33 #" f HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG lu '&L'f&^e~^ 4 t c (Z*^-* r^^a- - '^?-f\r -- A Al : c*«*i t-s^ae* - -~Ji '^'dcz^, Z4, 0.. / ''VitJCg' &-- %,, Y^r>.Å.4_.. ^ _ å.! -o i-ø 1, ' j-^-sis*.,, A$>$*Z f*>/c*v-~øljo'fvs-*s i '^ 4'iC' i -&-&«, &* C- L-<x ^;^<r ^ - /-Æ..-V c-w' V"tfc-&><ioy S-SB-rtwv ' >7 "'5-<-<r?J i! -B!fWs»is=-.ss, f~$ 4*(8*s-.*- </< fa A7 i-^^^%^^.f^s-^^!^' %» w *» ' i&*.*' i^&a'^ % % -3«C M, ^ *» «^ -?Æ>!.«^ Æ. n \'$:& ~&-A 7cr'tÆf&ss^- t - \Ac*^vy% /* / f i A s s '' 4^ 'As,-:,.'' -^0^^"^ >*OV"'.. ' i sis-w «>s«-<5 -Tf * ' 4k-, &*-> AAU* % / A^^c-f>rA^7 &> / &* ''&?!' J SSJ~!-, > u-fås^/ "& &&& t J &&" 'A^U^Cr^'~C'-irA - "*$L,Af; JttS-. Ur {k*~t& rf ** i. r /*&*?' /J< \rz<- A " J^SL^4>-,"A^: T SM

34 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Patria ex Reindeer. N H S P. Int Bygget Craig, Taylor & Co., Stockton. 1 Stk. NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat Klinkbygget af Jern. 1 Dæk - Well Deck. k vandtætte Skodder. Vandballast: V?2 Tons. 27o 9 6 x 37,2 x 16,5 180 / 2.5oo dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 27o/l896 dat. 18/ er Skibet som ss "fteindeer" købt fra England af A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, og omdøbt til "Patria" med Hjemsted i København. Registrering foretaget 5/8 I896. Ifølge Anmeldelse Nr. 379/1899 dat. 21/ er Skibet solgt til Havre for Pund Sterlingn eller Kr Udslettet af Skibsregister 2k/ (Udslettelsesprotokol Nr. III - 2).

35 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG *v/-/$?> % fe fe/. < - < *?\&irrcae. er l^^a^u<akfek ^»ijftjfyyj&k^t. 55^-57«i f-r-^^fefe-r i/ /if J? A2.fe g /fy,4^^^^^..^^..^^^^-...' *i-&&u

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Patria ex Relndeer. N H S P. II - 1. Søforklaring for Amtsretten i Stettin 16/3 1897: Den Ik. Pebruar 1897 Kl. 3 Em., da "Patria", Kapt. C. Andersen, fra Philadelphia til Stettin med Majs, var i Atlanterhavet, opdagedes Lækage i Stævnen. Skaden repareredes saa vidt muligt og under hele Rejsen blev Fortanken, som trak ca. 8" Vand i Vagten, stadig holdt læns. Den og 26/2 under haardt Vejr tog "Patria" flere Søer over og fik forskellige mindre Havarier. Den 9/3 ankom "Patria" til Stettin. Søforhør i Frederikshavn 5/9 I898 Den 31. August I898 Kl. 6 Em. under haard NV. Storm og voldsom Sø, da "Patria", Kapt. C. Andersen, fra Riga til Dordrecht med Trælast, var udfor Hanstholm Fyr, tog Skibet flere Braadsøer over agter fra, hvorved Agtersækslasten forskødes, saaledes at denne knuste 2 Baade og Skanseklædningen m.m. Da "Patria" tillige blev kastet paa Siden med Rælingen i Vandet, gik hele Besætningen i Gang med at kappe Surringerne paa Agterdækslasten for at faa denne til at gaa overbord og rette Skibet. Efter at dette var lykkedes, blev Mandskabet sendt forefter, undtagen begge Styrmændene. Af disse var nemlig 2. Styrmand Chr. Emil Knudsen af Svendborg, kommen i Klemme mellem noget Tømmer, men medens 1«Styrmand Peter Otto Beck af København, arbejdede paa at udfri ham af denne Fare, var det, at Dækslasten løsrev sig og medtog begge Styrmændene. Kun nogle Øjeblikke saas de mellem de drivende Tømmer, men var forsvundne inden den klargjorte Redningsbaad kunde fires i Vandet. Iøvrigt maatte de stedfundne Vejrforhold anses for at være saa haarde, at Redningsforsøg med Baad var umulig. Under disse Omstændigheder besluttedes det at holde af efter Skagen for at finde Læ og søge Nødhavn i Frederikshavn. Herfra afgik "Patria" den k/9 til København for Udlosning og Reparation.

37 I-.- UJ til CO to < o li.. CQ Q 2: CO 0,., K: 0 ±e co - UJ J Q 21 < X tri W W y^ <=-f O * H d ni 0 0 O X 0 tf H fc -p CvS tk to w

38 HANDELS- OG SØFARTSMUSE! PÅ KRONBORG ss Patria ex Oceanic. N K S H. Int. - i /T^et C. S. Swan & Hunter, Newcastle. Byggenummer 1?8 By 1 Stk. 2^8 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter 2o-38-6l" Slaglængde 59" 2 Stk. skotske Kedler, hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade I08 Kvadratfod. Hedeflade 3.9^6 Kvadratfod. Årbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Årbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Co. Ltd., Newcastle Klinkbygget af Staal 1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master, k Luger. Bak 30' Hævet Fordæk 38' Bro 126' Poop 2V 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6ko Tons. 311,o x ifl, o x 23,8' 2c4 / k.\5k dw brutto 1.85^ netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 523/1899 dat. 6/ indkøbt som ss "Oceanic" fra Britannic Steam Shipping Co. Ltd., Sunderland, til hvilket Rederi Skibet var bygget, af: A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, København, for Pund Sterling. Registrering foretaget 8/ /1 19o^ paa Rejse fra Tampa til Stettin med Fosfat indkommen til København efte~ meget haard Rejse. Alle Baade var skyllet væk og Skibet havde stor ovenbords Skade. /3 19o7 indkommen til Hamborg med Isskader paa Bov og Sider 7/11 191o anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Atlantic, København, for Kr og omdøbt til "Lejre". s. d.

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 Af HANNE POULSEN Om et værft, der har været i virksomhed i hundrede år, kan skrives bøger om arbejdslivet, de tekniske fremskridt og om produktet. Når det gælder en så alsidig

Læs mere

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg LS søret til H.A. Rasmussen, er født i Marstal 1920 i en slægt af søfarende. I sin fritid er han lystsejler, og gennem mange år har han undervist i navigation. Herved

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin TIL SØS I 1890'ERNE Af THORVALD NIELSEN Den g4-årige fhv. havnefoged i Hobro har på opfordring af Handels- og Søfartsmuseet skrevet sine erindringer fra sejlskibstiden på danske skibe i sine unge år i

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester af Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester Copyright Ib Christensen 2011 Skrevet på Microsoft Works Tekst Publiceret af Ib Christensen Birkebakken

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

MARSTAL SØFARTSMUSEUM MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2001 Søfartsmuseet har nu mere end 1100 medlemmer. Anbefal medlemsskab til dine bekendte! KONTINGENT FOR 2002 der kan indbetales på museet eller på posthus, er på 75 kr. dog 45 kr.

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Mine 42 år i søværnet

Mine 42 år i søværnet Mine 42 år i søværnet af kommandør Jørgen Vilhelm Stilling. Som fortalt til Søren Nørby. Fra fregatten F352 PEDER SKRAMs præsentationssejlads for Kong Frederik 9. den 11. oktober 1966 i Kattegat. På broen

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE FP^A DE GAMLE GRØNLANDSFARERES TID Af JOHANNES BALLE u er der kun få af Havets stolte svaner", der krydser sig Å. M^ over oceanerne, tilbage, men den gang, da der ikke fandtes dampskibe, var de det eneste

Læs mere

Erindringer 1951-1952

Erindringer 1951-1952 Erindringer 1951-1952 Radiotelegrafist Mogens Falk PÅ LANGFART I 1951 MED JESSIE MÆRSK (OYCI) OG NORDFARER (OXDE) Radiotelegrafist Mogens Falk Bloustrød i marts 2001 INDLEDNING I årene efter 2. verdenskrig

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Følg deres desperate kamp for livet time for time

Følg deres desperate kamp for livet time for time 4-siders tema fra & 100 TI ANI ÅR S IDEN tragedien, vi aldrig glemmer Turisten Lawrence Beesley Andenstyrmanden harles Lightoller Kendissen Madeleine Astor Emigranten Olaus Abelseth Følg deres desperate

Læs mere

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948.

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948. 1 Daneborg 1947-48. Jeg blev født i København den 5. Januar 1927 og voksede op i en lejlighed på Østerbro. Min far havde mange interesser, blandt andre, Radioteknik og Arktiske Ekspeditioner. Da Dansk

Læs mere

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Teatermuseet i Hofteatret 2015 / webtekst25 Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Transskriberet af Mikael Kristian Hansen Redaktionel forbemærkning

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere