wp t r-prrrsfir Ir, rrs 1 mr-p P1 nr np: Johnnrirr- ri Insti tst fmr mpr1 v.pn1oni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wp t r-prrrsfir Ir, rrs 1 mr-p P1 nr np: Johnnrirr- ri Insti tst fmr mpr1 v.pn1oni"

Transkript

1 ? wp t r-prrrsfir Ir, rrs 1 mr-p P1 nr np: mi rntnrmmn t r i Sf, Rf Johnnrirr- ri Insti tst fmr mpr1 v.pn1oni Køhenhsvnn tet. flpert-i10.in 1 t 1.

2 ULVERYGGEN KOBBERFOREKOMST. FINNMARK,NORGE. Resume. Malmmineraliseringen i UlverygFens arkosiske sandsten er betinget af sandstenens opsprækning i meso- og mikroaknpiske sprækker,i hvilke høj-saline malmførende og malmdannende varme opløsninger har udfældet kvarts og Cu-su1fider.Denne udfældning af Cu-sulfider har lifeledes fundet sted hovedsagligt som chalcopyrit dissemineret i sandstenen.ved mikrotermometriske målinger på væske/gas-indeslutninger i åre- og matrixkvarts er disses salinitet bestemt til gennemsnit1igt ca 35 ækvivalent vægt% NaC1 i intervallet vægt% salt. Det vises,at npløsningerne er af Na-Ca-C1 typen bestående af halit og CaC12 og/eller MgC12 og kun lidt sylvin.væske/gas-indeslutningernes homogen1seringstemperaturer er korrigeret for et skønnet litostatisk tryk på 5oo-Boo bar for at bestemme dnnnelsestemperaturerne,der findes i intervallet ca ca 400c. Der er vægtige indicier for,at opløsningerne hurtigt er afkølet til ca 400 fra væsentligt højere temperaturer.malmlegemernes form og lødighedszonering viser,at opløsningerne er ascenderende,medens salinitet og tempernturer indicerer,at opløsningerne er af magmatisk oprindelse.primærsulfiderne chalcopyrit, bornit,digenit,chalcosin og måske covellin viser gennem adskillife afhlandingsstrukturer,at sulfiderne er udkrystalliseret paragenetisk.hexngonal chalcosin viser med sikkerhed krystallisatinn i temperaturintervallet lo , medens afblanding mellem bornit og digenit indicerer en temperatur i intervallet 3ooo -400o.Primærsulfiderne er mere eller mindre ascenderende omdannet men næsten ikke påvirket af descenderende metenrisk vand.

3 - - yea INDHOLDSFOICEGNELSE FORORD side 1 1.ALMENGEOLOGI OG PETROGRAFI INDLEDNING REGIONALGEOLOGI ULVERYGGENOG MALMFELTET.3GEOLOGI PETROGRAFI MALMGEOLOGI UNDERSØGELSESMETODER lo 2.2.MALMMINERALISERINGEN 2.3.MINERALOGI lo VÆSKE-GASINDESLUTNINGERI KVARTS FRA ULVERYGGENMALMFELT INDLEDNING PRINCIPPERFOR MIKROTERMOMETRI ANALYSEMETODE 3.4.PROVEMATERIALETOG INDESLUTNINGERNE 3.5.MIKROTERMOMETRI-RESULTATER DISKUSSIONOG KONKLUSION PETROGRAFIOG ALMEN GEOLOGI 4.2.MALMMINERALOGI 4.3.MIKROTERMOMETRISKEDATA KOBBERMINERALISMRINGEN,FORKOMSTNNS DANNELSE OG METALKILDEN KONKLUSION 67 Erkendtligheder 68 REFERENCER BILAG: Geologiskkort over Ulveryggen,Repparfjord,Finnmark,Norge. PrøvetagningskortI. PrøvetagningskortII.

4 - 1 - ECu'ebvtD. Tlet foreligrende drlejd omfatinr nn petr2grnfiak,en malmmikrdn.opink og en mikrotermometrisk undersnvelne nf knbberf2-0k2m2ten rjm Ulveryrwen I Knmnwfjord ylndlet,finnmdrk,norgn.uninrunvel.en er kmmmni; j ntnnd fm-anindeirr nf 1r. H.Urbnn,KmhenhAvns Univernitet. PrøyemAtertAlet til undersmre1,,nn bley ind-nmlet I ammmeren 1( -)7i;.bide1mbende med nnlet Arbejde I omradet mr ny2t2nrlink ien In-lngen perinde I jdld mjined 1275 med mkonomisk stmtte fr2 E)11ddl Verk s/n.dflt hnr yfl-et nndvenddgd - smrlig Af hensyn dil den mikrmtermmmetrik0 under2mt-ibe - nt bebandln fmreliggende rnrporter ng nrhandlinmer om Ulverynn,E2mngrj2-1 vindlnt de Einumnrknns generelle prmknledmr:ake -m,:fimni for ;nr.,f Er,,j,n, ti; folvuirr-,f mnluridnnelnen nv de mdlmfnitet dpfrelnnde kvnrtnor2r. Pe retrmrrnfinke nm mnimmikrankmrik- under2mve1fler nr fmret2ret ta tnntitut fnr elmen genlogi nw len mikeotormmmnir ib k drid, fymmv,lu, N ;;;,1titu t for pefeolnwi,kmbenbayns Uniyersitnt. I.ALMF:11 GEOLOGI OG PETRoGRAFI. 1.1.INDLEDNINO. Ulyerymven knhtrfor o t livr-b i Knmagrlord Inktmenke vind,ie 7 0 p(m' nardliv bredde,danl-y mstliv 1bnvdm i KenIndnd k2mmunn,finnmnrk fylke,norvn (Eig.1).Ulmnrygren er en ri, 2E m bnj fjnidrym i mond:r tur for1mnrel-n nf 2tninfjn11 der omen bmjdnry r strbekker i i ro'niar-2 i yiudinfn nm-u/ dal.mnlmfeltnt findan i nrfrnif:k rnrjdntnn Ulyeryemons bydmstlivn blunk, 42L; m 1,0j(3e o.l. em km syl f2r f?2bylrfimrd.folt2b bnr en Imnwmin nf -d km mg en bredde vnrderende fra en ln m til en 1 mn m nnmt en lybdn nn m (1m7()). KnmnEfjord tektondskm yinddn,der lirwer imellnm 7onin' np Yo D t." ioritig tredde samt?5 n 23' ov P4n33. øntliw Imnvdn,har kun vmrn; woro,fnud ro, undersøgelne i hegrmnnnt nmfanr: T.Dqh11 (H0LTEDAHL,121%;) 15-{b(,_17G udfmrdivet et vulflgi2k kmrt nu,, lot nurdlige Norge indebollende "i2nibvr My2temet" om KynI2und. H.Peunrh (H0LTEDAUL,111P) hnr 1921 kart beskrnnt bjergartnrne mmllnm Kydlrdnd ng Peritsfjord en 3 km vn2t far Kenlmund med 7:vnI2IndnIvnes - HOLTEDAHL (191R) hnr indtnrriot vindlets grtenser langn kysten M genlogink kort over FirnmIrk. ;;TRAND (1952) bdr forntaget I I parfjord-kortet 1 len nnrdlire dn1 nr vinbunt. (1963) bar pa bry*: fellnrinjd2r i 2 );rren" Ll qn yonr itcol ngi r e n f;-,rh n11-1 :1nr). ono. inv-rygrrn7 gr,r-c upub1i2 ndo rafjorfer nr (12Y2) 2v mnlmgeni2ginn nr Ale fra dnimerr:tntai i n - n, Fnmnk2mmtnn Ilnv funle dnd Mr"-1 i rt -,,[ I t

5 skab - Nordiska Grufaktiebolag - undersøgelser i gang og i 19o5 fik selskabet koncession på drift i et 3o km stort område.der blev foretaget prøvedrift frem til 1913,hvor driften blev standset,da malmen efter datidens forhold var for fattig.i 1955 igangsatte det canadiske selskab Invex Corporation Ltd geologiske undersøgelser,herunder nmsten?5oo m diamantboringer.dette selskab fandt heller ikke,at drift ville vmre lønsam.i 1963 fortsatte A/S National Industri undersøgelserne geologisk og geofysisk.der blev boret ca lo.000 m diamantboringer og der blev påvist ca lo millioner ton malm med o.77g Cu. Folldal Verk A/S overtog rettighederne i 1970 og påbegyndte produktionen i juni Vedlagte geologiske kort er udarbejdet på grundlag af geologiske kort,der er udført af STRAND (1952),ARCHIBALD (195h),REITAN (1963) og BRUINSMA (1964). 1.2.REGIONAL GEOLOGI. Koma f'ord tektoniske vindue udgør den nordvestlige del af Finnmarks peneplaniserede prmkambriske,krystalline basement,der indgår i det fennoskandiske skjold,vinduet danner en domestruktur omgivet af kaledoniske bjergarter (Fig.1)Vinduet inddeles i to grupper: Repparfjord gruppen,der er mldst,og Saltvann gruppen (REITAN,I965). Re arf ord ru en inddeles i tre formationer,hvoraf den ældste formation - Holmvann formationen - hovedsaglig består af mørke suprakrustaler af såvel vulkansk (pudelava) som sedimonter,,prindelse.halmvann formnti,ifien regnes for at være af karelisk nider: l' )-175a millioner år snm 1.'innmarks øvrige krystallinske basement (REITAN, 123),Grup )ens ynfste farmati.,)ner - Dogwelv og Lomvann - r sandstensformationer,der antages sedimenteret i bassiner det kryetallineke basement som molasse på shelfen i lighed med Finnmarks Ældste Sandstens Serie (OSS på figur 1),for hvilken alderen radiometrisk er bestemt til ca l000-ca 600 millioner år (SIED1ECKA,1973). Saltvann ru en danner et 2-4 km bredt,godt 25 km langt bmite i vinduets nordlige del.gruppen strmkker sig fra den sydøstlige ende af Repparfjord sydvestlig retning til Gufsvikklumpen,der består af overekudte kaledoniske bjergarter (Fig.1.).Saltvann gruppen er langs den nordvestlige grmnse overekudt af Repparfjord gruppens Holmvann formation.saltvann gruppens sydøstlige grmnse udgøres af en lodret forkastning til Holmvann formationen (Fig.2.). Saltvann gruppen omfatter nederst Steinf'ell formationen bestående af arkosisk aandsten med 1ntraformationale kanglom,-rater Dernpst følger Djurelv formationen,der består af et stærkt udvalset kanglomerat i nrkosisk srndsten, øverst findes Fiskevann formationen,en arkasisk sandsten med konginmerat af purpurfarvede mikroporfyrboller.gruppens ton og basis er ikke blottet.dens mmgtighed er bedømt til mere end 2ann m,hvoraf Steinfjell formatianen udgør minimum l000 m og Djupelv formatinnen amkring Moo m (REITAN,19). Saltvann gruppens bjergarter er som ReppArfjord gruppens foidet i temmelig åbne folder,der ofte er lidt asymmetriske med aksialplaner hældende mod Sø. Aksernes retning er Nø til ØNØ.AksialplAnernes hældning mod Sø viser,at

6 2et kvaleke 'N to Seiland dith 1 :11 ttfe - +0 S fir Guf sver - klusper, KOM4GFJORD vindtat <t Nendkosp / l Cire led CPr tilej ee Norge I tar. /,('. 4, korscmgersondslen Sverige GA SSA noppe ALTENES vsnduet k 1.0*, / 4* I. krysft~,~7~ FiE.1.De præxambriskevinduer orrgaissa narren iest-finnmark. OSS: Older Sandstone jeries.nærmere forklaring s,de4o-f1det ALTA v nduet Steinfjell formationen indrammede omrade er wengivet som Geo lowiste over 7iveryggen.Efter HOI11:9AH \19b.5, 1964),WHITE (1969) og ROBERTS (1974).

7 foldningen er prækaledoni:ck,fordi dot kale:nniske tryk vnr rettet frm NV, hvilket også var Arsag III foran omtaite ovepskylning av PetTnrfjord grutten langs NV-grnensen (RY.ITAN,19b3). I Saltvann gruppen finden nærlig i den sydøstlige del flere gabbroide og nogle få ultrabasiske intrusi)ner,der skrrer formatinnernes ingdeling diskordant.i kontakten findes i mdskillire t[ifeide små fnider,hvis akser er parallelle med gruprens foldeakser.intrunienerne er såledos ældre end fnldningen. De er metamorfoseret i samme fncien spm vmrtsbjergarterne. NV t i i S0.8 4 m Holmvann formation Holmvann (ormation Fig.2.Tværprofil NV-SO over Ulveryegen med indtegnet maimfelt grube 011e. nemærk den formodede forkantninp vnd V.Ariselv og havedforkantningen ved O.Arinelv,jf Geologisk kort.kfter lfllltan(i443) og INGVALDN (1()70). 1.3.ULVERYGGEN OG MALMFELTS Gi.;OLOGI. Steinfjell formationen,hvori mnimminernliseringen ligger,danner en ca 14 km lang antiklinal med retning omtret V;;1-YN,s.nksedykket er moderat mod henholchy vis VSV og ONO fra en kulminntion nvpr :;teinfjell.antiklinnlenn udløbær mod ØNO fra Steinfjell - Ulverygron - nr nksimlrlanet intruderet af en diabas dike (Geologisk kort; fig.?). Malmfeltet findes på en lilln Pntiklinnl svagt dinkordant på Ulveryggen antiklinalen på dennes sydøstlige flanke.malmfeltpts antiklinal har et noget bugtet forløb med retningen cn (lhoy.omtrent ud for feltets vestende findes en depression,imod hvilken folleaknen dvkker fra beggp nider.aknenn nordøstlige del dykker ca 35 mod SV og den sylvestlire del cn f1 mnd N?.Antiklinalen fortsætter i sydvestlig retning ca Idoc m uden for det geologinke knrts område,hvor den afskmres af den lodrette fnrknstning ve!: v'.arinelv (Fig.?) - i det følgende benævnt hovedforkastningen på SO-grbnnen meliem Holmvann og Steinfjell formntionerne.flere nndre fnider frirmali'mnenafskeres ligeledes af hovedforkantningen,dnr således er vnr rennd rnl(iningfen. Størstedelen af hovedfnrkantbinp r ikke blnttnt. mpn ihr(knt nf repente sedimenter i elvdalene.hvor rflrk.t trijutoni pr Hottnt - nærh den nf Afskmringen ved mnlmfeltets antiklinpi ces en myinni.ti{:er!, L(ntv mrn ikne harninkflader.forkastni.ngen hpr twvirkpf,nt der i :1,,irtri, I I fornt nen er indorer,set linser af grønstnn nr ebinsitsaph dp til aolmvane formntionen og tilsvarende i denn-,r fie1 rir tionnn:; [ ]ndsten.i Ulveryggen området filger hflv-hrd ;nctre ArLselv nr viser 1 de få blotninger en hællning mnd rn,'an,i7mtan hnr

8 - 5 - anført en formodet lodret forkastning også langs Vestre Arise1v,saedes at Ulveryggen med malmfeltet er nedforkastet I forhold til den mellem de to elve værende blok,der ligeledes hører til Steinfjell formationen (Fig.2). I malmfeltet og i dettes umiadelfnre nwrhed tindes munge min,tre ftskastninger (Fig.5) og et stort antal større :tr-ukker (Fig. ).Udenfor det geologiske korts omrade bliver disse yertikale fflrko::tninv..,r og sprpkker ligesom folderne afskåret af hovedforkastningen.aprt'kkervet har ni hoyeasprækkeretning ca N450 og en anden dcmiserende retnisp cn Inf*Hetntrig i, synes også at være den vigtigste strukturelle rethinp i rmr-idet,da laheoe,, strygning er overvejende i denne retning,livesom malrni r; ris I ng';t- det store og hele her denne retninsange steder er der fin vertiga leavage i namme retning. Fig.5.Stejltstående ca 15 m høj nur(iøstlige del af grube 011e (Geologisk kort).den rynlige forve skyldes ikke mniaohit men fotografisk hlastik. Sandatenen er gennemsat af utallige små kvartsfyldte sprækker uden foretrukken orientering.i enkelttilfælde er spriekkerne 1-13 cm brede og omkring lo cm lenge.normalt er de væsentligt mindre.formen er uregelmeessig sigmotdal eller retliniet.de store sprækker/forkrstninger har ikke kvartsfyldning og er kun stedvis mylonitiseret i større grad.dersom der er udviklet harniskfleder,er diese så fint udformede,at en bedømmelse af nettnforknstningsbeyægelsen ikke er mulig. Steinfjell formationens Ulveryggen Rfsnit er et tykbænket,massivt,darligt sorteret,umodent sediment med flere konglomeratiske inds~ (Fig.4 og 5). Krydelejring er almindeidgt forekommende (Fig.h).Krydslelringen vi r med sik. kerhed,at formationen ikke er inverteret.tyndp lerede silrer forepommor poradisk.de mange konglomeratiske indslag med relativt små konglomeratboller viner et middelhøjt enerfiniveau.den bænkede,lmgdelte sandsten uden rhevneyhrdige konglomerater er sedimenteret på dybere vand med et lavere energinivenu

9 - 6 - end de mere grovklbstiske,krydslejrede og konglomeratiske afsnit.der synes stedvis at have fundet ksnrldannelse sted i lille sknla (Fig.7).Nrer udmundingen af østre Ariselv i kepparfjord findes et groft konglomeratlag med angulwre kvartsitboller Rf størrelse op til loxlo cm (STUAND,1952,fig.2,REITAN,196 fig.8).laget kan enten tolkes som kanaldannelse eller dannet pa lavt vand med hejt energiniveau af mmteriale,der kun har haft en meget kort transportvej.laget er ikke nwrmere undersøgt. Fig.4.TykbEenket,dArligt sorteret sandsten umiddelbart N0 for gruhe Erik med etrygning-hfeldning markante stejltstaende spriekker har den domine- rende retning N450,Pmnknm, hnr en mmfttighed pa np til Im. -- p- < Fig.n.grnhe Tnhn.Dnrlirt nmrtrrnt Mnpdnit ennglmmernttnk rnr1 t rntet hest:ir of subangul.trn Kvnrtninniler,hvis lmngnte i n nft- fv1fer ingrielingen.

10 I. "=' Fig.6.Gruhe John,Krydaleiring i mellemkornet. sdnial n.kryds1piriagpn i hinkhtn viser som i den fdatstilende snndsten,nt fnrmdtinnnn ikkn Pr invert- rel.hnmmerens lmngdp: 55 em, s. 1,74A1,m,, $ow + i(tt-fr A -ik 4c:,74.91 Fig.7.Gruhp Inhn.Knnalddnuelap (?) med kvart.ri tkdrrldm rat.ne em konglomeratholler er nrienteret med dnn Imngste dimensian vinkelret «istrømningaretningen,der pr vinkelrnt. pa I malmfeltnt findea flnrn didhas dikes,der fpr de flestea vndknmumndp er pnrallelle med nntiklinalerrns nksinlpinner ng fnrknatningerrn ((edingisk kort),en enkelt lille dikn mnd nnrdlig retning skmrnr hen nvnr malmfnitp", I den stnre dike i Ulveryg entiktinnlens aksidlpinn findes pd denm nordside NV for gruhm Erik et skmrp - Knrls skjerp - mnd pyrit,chnlenhyri.t dg en nmule hornit (frovetngningskort il).?ilfilerne firies hnvndsnglig in s:rhekker i,e kvnrts ng e:ileit.f de dikna,dor findes i ferhirlinl: med m I I, dissemineret pyrit ng ehdlenpyrif i gegnt smn kern snmt nskeltd em-- Ldrspeculnritkrysinller.

11

12 Mange steder findec K,r1p:1emy I bk I m vel å frunde e Kvnr Ie r fra ca 1 cm til mindre end 1 mm i dinr.n.t'r lkinstiske kurn i otoldotenen er kvnrtn (?o-ul.),pingiokins (10-1.! ),mikrolhin (5-57>,) namt under I1 apatit, stærkt pinitiseret cordleril,rntil,titnnit og zirkon.der er fundet gnnske få hjergnrtsfragmenter af kvarts ug oldrrat samt skriftgranit.yntrixen adgur 5-5X,.Foruden feldspntkarnene er virkankarpone ofte itubrudie,srmngte eller knuste.det ses ofte,at opake minoraler or udfrnidet i disse Itut rudte kurn. De subangulære til vel nfrundele kinstiske kvartskurn indehulder Ikke sjæi dent parallelt orienterede tynde rutilnale,der som regel er itutrudte.kvartskornene er ofte overvokcet mod nuthigen kvnrts dannet under dingenesen/metamorfosen.ofte ses en musnikstruktur med 1,vint,, Tte korni-rmnar,di,r i enkelte tilfagde knn være udform-t m-1 stvlalits,= sam tegn på trykuilissing.men som regel er kornene adskilt ar eime gt tyndt leg lvs climmer.de pritmvre Kontede til subangolære feldspatkarn (plagicklns) er som regel r:t..trktsnussuritiseret,iturevne og bøjede.de har som kvnrisen ondulerende ndslukning. Mntrixen består af lyo glimmer i meget ome korn snmt erd.dot og sturre chloritkorn.der er kun fondet mep" 't L1 biatitkorn.chloriten or gulgrum til bleggrøn,hvilket tyder pr'1,otden er fattig på Fe.Den sedlmentmre struktur fremhæves af tynde strimnr med yit- til euhedrale chlori tl.orn.z oni rt. langs ad strimerne. Det ses ofte,at dp opake mite rr ler,som alt overvelendo er anhedrnie,ligger i mntrix og ofte nmslutente mntrixkornene.dp epoke mioeroler findes endvidere disseminerpt som.mer:tsns korn med kornsturrelse ned tll ca lamm.enkelte rødt gennemski nno Iige nnhedra Ie kern er feetemt tt I ïrmt lit. I et enkelt slib har lnzulit replacerot et rudt gennemskinnelipl, korn i kanten (haematit/goethit).lnzulitkornene har kullsk hahitus og tolkes som pseudomorfose efter magnetit. De metamorfe mineraler - ppidot,chlarit,biatit - viaer,nt metnmarfasegraden svarer til overgangsfecieo mellem levtemperåter og tonjtemrerntur gronskiferfacies.tilstedeværelsen af (,r1hagrmnset mmmgde hlotit visor,nt liotltisograden netop er nået. 2.MALMGEOLOGI. 2.1.UNDEPSCGELSESMETODER. Af de i punkt 1.4. ndtvnte fjerportorrctver blev der til de molmmtkrookepiske undersøgelser fremstillet 5o pulerode pruver,lf tabel 1 side 14.Den mikroskopiske undersøgelse er fproinget med Zoiss PhotomIkroskop i forbindelse med Zeiss Mikroskop-Photometor.Por or nnvendt en 4olframcnrhid raufloktiansstnndard med usikkerheden./- 2.7.MAIMNINKF7ALIFflNGKN. r det horisontale pinn dflrum,r det mnimminoraliserede omrede,der er angivet med rødt pa det geologicke kart,on rrkke InIgntrahLe orefelourip.i linherarmede legpmer,hvis længdenkso grort tngot -varer til den I omr.idot. goner-lt hernkende retning N450 (AW:HIPAID,I Indretle pinn er malmiegemerne

13 - 1 - mere eller mindre trnmtformede (Fig.a).Tmod dyher løter mnimlegernerne ud fingre,der har hmldning mod :;0.De enkelte fingre har det største malmindhold centralt,aftagende jmvnt ud mod periferien,der er tegnet pa et (111-ididhold pa forhold til de pa figuren indtemnede lapdrvidniroy'r sen,at maimtegemet er diskordant. Grubp Ofte. Profil vinkelret på strygningen N 60E..558"0 tv >1.9% Ca o J1 /////// aght-pkininc; NW o.fr-o.h70 Cu J00 Fig.9.Lodret profil t gruhe 011e ongivet med A-A pr geolomi!dr korl.efter Norges Geologiske Undersøkelse Temning nr o!ma-o5/1d(h mrundinr nf dr af A/S National Industri i 1,1ot foretnmude Lorinmer. De øvrige nf de nr Norge fl11 ogiske Under-mkelso udor!rjd,do rnriler vtser det samme helhedshiliede sri timur :nomtformet,f1a: ret med hmldning mod Sø og lødighedszoneret. Sulfidkornene er som ho,:nerel meget - o.o1-1 mm -,rvsrfor det knn være yderst vanskelimt i1 tren nt nrk-nde sulf1dmineraliseringmo,der (i2r: regel røbes Rf udhrfoit mnlnchit- OF azurttudfmldning pr sprmvvefladorne.feoxiderne har samme kornstørrelse snm sulftdurne og knn i feiten forveksleo med chalcosin/digenit,nrr stdstnmvnte minornlor iv n rr i forlindolse med hor nit.forholdet suifider/fe-oxider skønnes nt vmrr nn 1:1.:;11ftdminerni fleringen forekommer mesoskoptsk p4 følgende mader: dissomineret og mere konoentreret pa df srdtmentmre lngf[oder (Ftm.lma i kvartsarer ng i silestenrn til dissr or som tyndp strtmer t mylonitzonrr. Mineralisering Ar type I udgmr skinsmmsnigt bo-110.1!nf nulfidminero], r ngen.malmmtneralrrne er mrervejend!' ehelenryrit von megpi Erni I fli flrntligt større herniikorn hevfldseglir! ;!:.1 de Hmrn1mre Inpflnder (Fig.lo). Type II rerjgtter hgrrlit med efei;e-ezi.n/digerii,hvrimel rh[i!e,,yrit < rornkommer.korniorrelren 9r afhmnmtg nf nrens mugtiphol om kor undtnre vi!, vmre nf cm-størrelse,den overvejende dr1 nf d- mangv su,a,1r1m,tor førrr malmmtnerater i stmrkt veks:rnde mmngde (Ftg.11 og 1?).1 for11r1r1fr

14

15

16 2. 5.MINN:RALOGI. Foruden de hjergertndennende il ikrter og nocesr3orlrke minere I f`r,ler er omtalt i punkt 1.4.,er nede tr;endernirierder identificeret i nolnrproverne: mineral f ormel f ork.irte se Bornit Cc Pe S bn Chaloopyrit CuFe.; c p Digenit (Cu,Fe)9S5 dg Chalcosin Cu2S cc Covellin CuS ev Idait Cu,Fe: id 1 Pyrit FeS, YY Haematit hm Magnetit Fe mt 1f Goethit,Lepidokrokit FeCOH Ilmenit FeTin5 it Cobaltit CoAsfl Renierit (?) Cu,_xGexPe 4,x <2.5 Wittichenit Cu3P1A5 Sølv Ag Malachit f, C ( Oil Azurit Cc.7) (CO3)2(nl!), I tahel 1 side 14 er polorhrøvernoh indhold af moimmineral rne nført med nnvendelse af ovehnævnte forkorteloor.dhudon er onvondt rølveld forknrtelser: sp - haematit i formen euhedral specularit cp1 - anhedrale chalcopyritkorn cp2 - afblandingslamel)er i bnl,dg,id og cv cp3 - langstrakte,uregelmpssige "fisk" og flammer i bn,dg,cv bnl - anhedrals bornitkorn med cp2 og/eller cp5 bn2 - anhedrale korn uden forbindelse med cp bnj - anhedrale knrn i forhindelse med cpl ccl - sub- til anhedrale chalcoslnkorn uden forbindelse med Cu-Fe-sulfider eller df cc2 - "lamellar cc" med dg-lameller cej - omdannelsesprodukt i forhindelse med hn cc4 - " rosagra cc",fast opløsning af cc og dg (7) dgl - omdannelsesprodukt i fnrbindelse med cp,bn,id eller cc dg2 - suh- til anhedraln knrn uden forhindelse med Cu-Fe-sulfider eller cc

17 Tabel 1 prøvelhensp mt it PY cp1 cp21cp5 id.bnl bn? 011e X X X 45 x x x 49 x 5o x x x 52 x i X 54 x x 66 x 71 x 79 x 81 x x x x 282o3 i x x 04 x 05 x x o6 x x o7 x x o8 09 lo 19 x i X 69 x 70 x 71 x 75 x 78 x 79 x ohn --2-Wfrj5 96 x x 282o2 Erik x Hans nfgg8 x x x x 90 x I x x x 95 x X X x x 94 x x x 96 x I x x x x x x x x x x X X ridvann 2 21 Hroar 28o bn5icel 222 'cc5 x x CC d gl dp- 2 cv x a,d 14: cuprit(r)b: wittichenit. c: renterit(!)d: søjy. P: cobaltit. Tnbel over polerprevernes mineralindhold inddelt efter prøvetagningsted(erne. Forkortelser og betegnelser for mineralerne er anført på side 15.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Sølv er identificeret t prøve nr interstitielt mellem kantede feldspatkorn og dårligt afrundede kvartskorn t mindre end?)rm hrede mellemrumsudfyldninger samt et par korn med diameter ca lo/am.endvidere er sølv fundet som et lille korn t haematit i prøve nr Umiddelbart efter polering viser en reflektionsmåling på 55o nm fl,"f, over på det største korn.henset til kornets lille diameter er målingen behæftet med stor usikkerhed,tdet der målefeltet også har været svagt reflekterende silikater. Malachit og azurit forokommor rornt og fremmsdt nprækkefinder t overfladen i stor mængde.malashlt ovorveter stærkt azurit.1 polerprøverne er azurit kun sjældent forekommende.htninchit finden hnvedraglig som emdnrinelenrand rytmisk udfældet med goethit,srrlig om isolnrode chalcopyritkorn. 5,,VMSKE-GAS INDESLUTNINGER I KVARTS FRA ULVERYGGEN MALMFELT. 3.1.INDLEDNING. Væske-gas indeslutninger i mtneraler og bjerwartnr er ideelt set små prøver af de væsker og gasser,der var til stede under - og som delvis forårsagede - en lang række geologiske proeesser.indenfor molmgeologien hsr andersøgelsen af væske-gas indeslutninwer In-nwe været et vigtigt hjælpemiddel ved udredningen af de petrogenetiske relationer,på grund ar væske-gam indeslutningernes begrænsede størrels- - do ft,, ste under kendes ingen analysemetode,der kan give alle onnkelige kemofysiske oplysninger om den væske/ gas,der findes i den enkelte inloslutning. Undersøgelsesmetoderne dolos i to hovedgrup u struktive og non-ds:,truktive metoder.ved de d.jrtruktive metnder frigøre aw opsnmle vd.ttke og gas fra indeslutningerne til påfølgende analyse,f.eks. gaschromatowrafi,spektralanalyse eller atomabsorptionsanalyse.metoderne har visse mangler,idet det er vanskeligt at undgå forurenins af was og væske med materiale fra moderbjergarten og knuseindretningen.det er endvidere vanskeligt At opsamle de meget små mængder gas og væske,som indeslutningen repræsonterer. De non-destruktive metoder - mikrotermometri - Anvendes ved undersøgelse af indeslutninger i transpnrente minernler i sidenten og gnegart eller i transparente malmmineraler,f.eks.sphalerit.i denne undersøgelse er væske-gas indeslutningerne undersøgt ved mikrotermometri kvarts fro Irer- og matrix den malmmineraltserede sandnjen. 3.2.PRINCIPPER FOR MIKROTES!YOMET,d. Under krystalvæksten i en fluid fase vil små mt,n,:der of :oo fil P fnne hlive fanget i krystallen,hvor der under væksten opntar urnwnirrerr beder f.eks.som følge af ændret vmksthastighed (ROEOPP,l/b),,Den luid, e r nftest en homozen vendig nnlin trlosning,der under nrkølingen daorper en grnhohle,fordi opløsningen vil trække sig langt mere mammen end det smgivende mtneral.livis opløsningen unler arkøfingen tthvor overmættot med et eller flere aelte,vtl disse kunne udfmldes som datterminereler.ikke indeh d-

29 ru, der indeslutningerne diminutive faste fase,f.eks.magnetit,der tkke er dattermineraler.disne faste faper er som rpgel ført med af den hvdrotermale fluide fase. Heterogene fluide faser kan ses,hvis to immiscible vmsker»om vand og olte fanges i den samme indeslutning.det snmme er ttlfmldet med tp flulde fnser, hvoraf den ene er vandig og den lnden es rtg. på CO 2.Immiscibtlitet ved stuetemperatur krmver dog ikke nødvendigvis immtscibilitet under indfangningstetingelserne,fordi gensidig opløselighed af Cn? og IT) 0 veks1er stmrkt med temperaturen: en oprindelig homogen fluid fnse fanget i en indestutning knn under afkølingen danne to immiscitle fluide fsser: superkritisk CO, og mtbkrttisk H20. Ved mikrotermometriske undersøgeiser nf vmske-gas indeslutninger knu opnås nedenstående type informntioner,som Pr vtgttge parametre til forståelsen nf den fluide fases kemiske og fysiske egensknher og de mtneraldannende processer: a.homo eniserin stemperatur. Homogentneringstempernturen Th er den temperatur,ved hvtlken en fler-fase (heterogen) indeslutning overgår til en homogen fluid fase under opvnrmning. Denne temperatur reprmsenterer - efter eventuel trykkorrektion - den temperatur,den fluide fase hnvde,dn traiestutningen blev fanget under minernlets krystalnkst.i sjmldne tilfmtde kan en gruppe nf indeslutninger Testå nf Tnte gas-rige og gas-fatttge indentutninger.dette Tyder pa,at dissp indeslitutnger blev dannet under samme tryk og temperatur men fra en heterogen fluid F;~ (bestående eksempelvis Af gnhhobler t en vmske).fin sådan gruppe nf indesiutninger vil dels homogenisere i vske-fase,dels i gas-fase,og t dette tilfmlde skal homogeniseringstempernturen tkke korrtgeres for et skønnet tryk.derimod kan trykket bestemmes ud fra hom0geniseringstemperaturen fra takel ler ever sammenhørende tryk og temperaturer for coekststens af vmske og gat. for et relevant fluid-fnse system (eksempelvts M 0-NaC1 eller CO.,-H? 0). h b.kemisk sammensmtntn,. Ved måling af frysepunktsdepsessinnen under afkøling bestemmes for vmskeg12.1 (v-g) indeslutninger vmskens indheld af salte ud fra systemet H 2O-NnGI efter diagrammet figur»9.p1 NnO1 Pr langt det vigtigste splt i vt.skeindeslutninger,angives satiniteten eftn i m.kviyalent vtgt (pkv.vci') Na..21,hvtIket vil sige den mhengde NaCI,der atene villn give den iagttngne fryseianktstr[d.ethion. Td over NAC1 indeholder v-g tndenittninger dog ofte ogsa nhdre snite (KOI, m. fl. ),der krin metvirke vtr f Li L f il fryre nron. Af figur fromp-rir,nt der p1 t orri, rn Lurer linier den uteyliake trmirr,rni fj r dnnnes hvdrntet NAG1-»H indeslutningnn er denne Tvdratdnnnelse ( tmidlertil yterst grund ni nnklenttont-ktneti:n0, vap tk e- ligheder sem følge ni don i Intehdtorint nermslt nnventte reintlvt hurtipe ark(nling (It0Hinui:ii),127ib).NormnIt hyrirntdnsnelse kun i indo:uutni.niter,unr udover vmske ng gan,ogsn indehelleh en NnYl-krystal.

30 NaCl-hydratet smelter inkongruent til NaCI + en mættet opløsning på temperaturen +o.15.smeltningen foregår meget langsomt: der er ved denne undersøgelse målt "smelte"-temperaturer på 8-10 selv efter flere minutters opvarmning.nac1 har i disse tilfælde gendannet en terning ud fra hydrat-krystalgrøden i intervallet 15-2o. I CT I 1 1 NoCI I SOLUTION 0. SOLU TION B + 10* Lcut Ler-j 10E + SOLUTION Na CI SOLUTION F ( NoC/ \\ I i C E No C I 0., ±. f i6 --It WEIGHT PERCENT NoCI 100 No01 Fig.29.Fasediagram for systemet NaCI-H20.Efter ROEDDER (1963). Rydratdannelsen er diagnostisk for NaCI,da det nmst vigtigste salt KCI ikke danner hydrat og da saliniteten meget sjældent er så stor,at frysepunktsdepressionen kommer under den eutektiske temperatur for systemet NaCl-CaCL1-H20 og NaC1-CaC12-Mg012-H20,henholdsvin -52.0n og -58.o,med dannelso af hydraterne for CaC12 og MgC12 til følge (Fig.5o). THE H20-KCI-NOCECa02 TEIRAHE000N Fig.3o.Fasetetraeder og diagrnmmer for systemet Hp0-NaC1-KC1-CaCi?.Tetraedret viser en delvis skematisk pnlytermal projektion af den H20-rige del o f systemet.endvidere er vist liouidun fase-reintionerne for de ternære delnyntemer. En gas-fnse er altid tilstede udnver de viste faser.de eutektiske temperaturer er angivet mod e.(fra Konnerup-Madsen,I278).

31 I systemet NaCl-0aC12-H20 kan et tilnmrmet mtnimumsforhold CaCl/NaC1 i vt bestemmes af dingrnmmet figur l i:]fra en frysepunktsdepression Invere end -??.9,idet KC1 kun hnr en meget begrmnset virkning pa fryserunktsdepressionen. CaC1. og/eller Mge12 i NaCI-oplosningen influerer stmrkt pa opløseligheden af NaCl,tdet selv små mængder af dise snite vil fornnledige en tidligere udfteldning nf NaC1 ved stuetemperatur,saledes at der dannes en vmske- ns-kr stal (v-g-x) indeslutning. Saliniteten nf v-g-x indeslutningerne er i apnne undersøgulse hestemt ud fra frysepunktsdepressionen (smeltmtempernturen Tm) ng NaCl-krystallens opløsningstemperntur Tsol i dingrammernm figur.13% CaCI * ,3 25 vt% Ncel Fig.31.Udsnit af liquidus forbnldene for H 0-NnCI-CnC12.Kurvun angiver mtnimumssmeitetemperaturer for en vmske-gns indeslutning indeho1dendo varierende koncentrationer nf både NaC1 or CaC1.Kurven svarer til fasegrtensen mellem I og N? i systemet H20-NaCl-CaC1 vist i figur in.modificeret Pfter KONNERUP-? MADSEN (1976). c.donsiteten i g/cc bestemmes ud frn indestutninpernes saiinitet fnrbindelse med deres homogeniseringstemperntur (Vig.1). 3,3.ANALYSEMETODE. Der er anvendt en non-destruktiv Analysemetode til bestemmelse af indemlutningernes homogentseringstemperatur og opløsningernes salinitet ved hjælp af et ChAtx Meca varme/kulde-bord pa mikrnskop med long-focus objektiv. Verme/kulde-bordets konstruktinn OF virkemade fremfar Af PPTY et Ri (197(4 til hvilken der henvises.dets nrbi.idsomrade Får frn -18oc til 600. Temperaturen i prøvekammeret males elektrisk nver en modstandstrad umiddelbart under proveknmmeret.den malte temperntur skal korrigeres for termometerete fejlvisning efter knlibrering,tdinfrnmmet ftgur 52,der er udført Af J.Konnerup-Madsen på grundlay af stnffer med kendt smeltepunkt.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarldvnr Rapportlokallsering Gradering BV 1013 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS I dette dokument som downoades separat fra hovedrappoten vises pot af ae uforstyrrede temperaturogs og de derfra bestemte 5 m- og 20 m-temperaturgradienter.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen . CFU Aalborg 15/11-12 Ove Pedersen Dagens program: Præsentation Formål. GEOS adgang og præsentation. Naturkatastrofer generelt Kaffe Jordskælv Vulkaner Diverse opgaver Evaluering På kurset vil der, men

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Når planter skal lave fotosyntese absorberer de lys fra solen. Sollys består af lys med forskellige bølgelængder. Når en plante bruger sollys til fotosyntese absorberer

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag.

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere