Integrationsforskningen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsforskningen i Danmark"

Transkript

1 Integrationsforskningen i Danmark MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION OKTOBER 2002

2

3

4 Integrationsforskningen i Danmark Udgiver: Redaktion: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K Tlf.: Fax: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark Tryk og layout: Glumsø Trykcenter A/S. Forsideillustration: ISBN: Oplag: stk. Publikationen er tilgængelig på internet på Elektronisk ISBN: Pris: 200,00 kr. inkl. moms Publikationen kan købes ved henvendelse til: Statens Information Publikationsafdelingen Postboks København K Tlf.:

5 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1: Sammenfatning Kapitel 2: Integrationsbegrebet Indledning Centrale integrationsbegreber Integration Assimilation Segregering Integration og nationalstat Afrunding og forskningsbehov Kapitel 3: Tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedssituation Arbejdsløsheden Integrationsprocesssen Selvstændig erhvervsdrivende Andengenerationsindvandrere Forklaringer på den manglende arbejdsmarkedsmæssige integration Uddannelsesmæssige og sproglige kvalifikationer Mindsteløn, overførselsindkomster og økonomiske incitamenter Manglende anvendelse af udenlandsk uddannelse og diskrimination Kvalifikationskrav, arbejdets organisering mv Sociale netværk og holdninger Familiemæssige forhold Virkninger af den arbejdsmarkedspolitiske og sociale indsats Modtagelse af indkomstoverførsler Konklusioner og forskningsbehov

6 Kapitel 4: Uddannelse og sprogkundskaber Uddannelse for 1.-generationsindvandrere Indvandrernes medbragte uddannelse Det samlede uddannelsesniveau Uddannelsesvalg Gymnasial uddannelse Erhvervskompetencegivende uddannelse Behov for yderligere viden Danskkundskaber Konklusioner og forskningsbehov Kapitel 5: Bosætning og segregering Bosætning og flytninger Boligmæssig opsplitning - udsatte boligområder Hvorfor bo koncentreret? Den boligsociale indsats Konsekvenser af boligmæssig koncentration Hvilken selvstændig betydning kan segregeringen tænkes at have? Hvad viser forskningen? Konklusioner og forskningsbehov Kapitel 6: Etniske minoriteters kontakt til den øvrige befolkning Indledning Danskernes holdninger til indvandrere Etniske minoriteters deltagelse i civilsamfundet Etniske minoriteters deltagelse i demokratiske processer Etniske minoriteters tilpasning til livet i Danmark Behov for ny forskning Kapitel 7: Værdier og normer i kulturmødet Indledning Betydningen af familieformer og -traditioner for integrationsprocesserne Betydningen af religion og religiøsitet for integrationsprocesserne INDHOLDSFORTEGNELSE

7 7.4 Betydningen af sprog og sprogligt bårne kulturformer for integrationsprocesserne Betydningen af andre dimensioner af kulturmødet Behov for ny forskning Kapitel 8: Børn og unge Småbørn (førskolebørn) Sprogstimulering og dagpasning Børneopdragelse Skolebørn Faglige færdigheder i forskningen Trivsel i skolen Kontakt mellem skole og hjem Tosprogede lærere Modersmålsundervisning Undervisningssprog og spredning Private islamiske grundskoler Skolebørns fritid Unge Unges fritid Afrunding - bud på fremtidig forskningsindsats Kapitel 9: Integrations-, sundheds- og socialindsatsen i kommuner og amter Kommunernes indsats efter den ny integrationslov Sundhedssektorens indsats Om børn Om voksne Om tolkning og kulturforskelle Socialsektorens indsats Tilbud til ældre Svagt stillede børn og unge - indsats på dagsbasis Børn og unge anbragt uden for hjemmet Uledsagede flygtningebørn Handicappede børn

8 9.3.6 De allersvageste voksne Sammenfatning vedr. forskningsbehov Konklusioner og politikanbefalinger Kapitel 10: Institutionernes indsats Indledning De forskningsorienterede uddannelsesinstitutioner Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitetscenter Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Sektorforskningsinstitutterne Socialforskningsinstituttet (SFI) Statens Institut for Folkesundhed (SIF, tidligere DIKE) Amternes og kommunernes forskningsinstitut (AKF) Afdelingen for Byer og Boliger, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) Center for Udviklingsforskning (CUF) Konsulentfirmaerne Rockwool Fondens Forskningsenhed COWI CATINÈT Research PLS RAMBØLL Perspektiverende opsamling Kapitel 11: Forskningsbehov Arbejdsmarkedet Effekterne af integrationsindsatsen Uddannelse, danskkundskaber og diskrimination Økonomiske incitamenter og løn Forældrenes betydning for børnenes integration Sociale netværk og rekrutteringsprocesser INDHOLDSFORTEGNELSE

9 Familiemæssige forhold Selvstændige erhvervsdrivende Ændringer i erhvervsstrukturen Uddannelse, sprog og øvrige kvalifikationer Valg af uddannelse Frafald i uddannelsessystemet Sprog Kompetenceafklaring Bosætning og boligmæssig segregering Konsekvenser af den boligmæssige segregering Bosætning Effekten af initiativer til boligmæssig spredning Etniske minoriteters forhold til den øvrige befolkning Den danske befolknings ambivalente holdninger til indvandring og indvandrere Etniske minoriteters politiske deltagelse og medborgerskab Indvandrerorganisationer Medieforbrug og egne nyheds- og kommunikationskanaler Kulturmødet Arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber Religiøs diversitet Sprogets betydning Minoritetsunges integrationsformer Skolen samt børn og unges fritidsaktiviteter Sprogstimulerende tilbud til førskolebørn Minoritetssmåbørn og institutioner Folkeskolens rummelighed Skolen som dannelsesinstitution og indvandrerbørnene Muslimske friskoler Sent ankomne børn Integrations-, sundheds- og socialindsatsen i kommuner og amter Den kommunale integrationsindsats Social- og sundhedssektorens indsats

10 Betydningen af sprog- og kulturforskelle for behandlingen i sundhedssystemet Truede børn Minoritetsfamilier med handicappede børn Litteraturliste Appendiks 1: English Summary INDHOLDSFORTEGNELSE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Kapitel 3: Tilknytning til arbejdsmarkedet I de kommende år vil antal personer i den erhvervsaktive alder falde betydeligt, mens antallet af ældre vil stige med en voksende forsørgerbyrde til følge. Det har i større og større grad rettet opmærksomheden imod muligheden for at fylde hullet i arbejdsstyrken ved, at indvandrerne erhvervsdeltagelse kommer på højde med danskernes. Dvs., at indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet skal vokse betragteligt. I lyset af, at indvandrernes erhvervsdeltagelse faktisk er faldet i de seneste par årtier, er det meget lidt sandsynligt, at det vil ske. Det vil i hvert fald kræve en helt anden arbejdsmarkeds-, uddannelses- og socialpolitisk indsats end den, der er set hidtil. Udfordringen er i de seneste par årtier øget ved, at hele nettostigningen i antallet af indvandrere udgøres af mennesker fra mindre udviklede lande, hvis kulturelle baggrund, kvalifikationer mv. er meget forskellig fra det danske arbejdsmarkedet. Det er særlig vanskeligt for dem at blive integreret på arbejdsmarkedet. Erfaringerne indtil nu peger på risikoen for, at indvandringen bliver en varig belastning for velfærdssamfundet i form af, at forholdsvis mange indvandrere vil skulle forsørges af det offentlige frem for at bidrage til produktionen. I det følgende vil der blive givet et overblik over den forskningsbaserede viden om indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet, barriererne herfor og den eksisterende viden om effekten af forskellige indsatsers virkning med hensyn til at få indvandrerne ind på arbejdsmarkedet, ligesom indvandrernes afhængighed af indkomstoverførsler belyses. Der afsluttes med et uddrag af de politikanbefalinger, som er fremsat med udgangspunkt i forskningsresultaterne, ligesom der peges på de grå og hvide pletter i den forskningsmæssige viden. 26 KAPITEL 3: TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKE- DET

27 3.1 Arbejdsmarkedssituationen Arbejdsløsheden Sammenlignet med udlandet Hvor høj arbejdsløsheden er for indvandrere sammenlignet med den indfødte befolkning kan bruges som et simpelt mål for, hvor godt indvandrerne er integreret på arbejdsmarkedet, når der er taget højde for, at den generelle ledighed kan variere landene imellem. For Danmark er denne ratio for indvandrerne set under ét højere end i hovedparten af de andre OECD-lande i , jf. OECD (2001). Kun fem lande herunder Sverige og Holland ligger dårligere end Danmark. I disse lande samt i Danmark, er arbejdsløsheden over dobbelt så høj for indvandrerne som for den indfødte befolkning. Omvendt er arbejdsløsheden for indvandrere stort set den samme som for indfødte i traditionelle indvandrerlande som Canada, Australien og USA. Der kan være mange forklaringer på, at indvandrerne klarer sig bedre i nogle lande end andre herunder forskelle i indvandrernes alder, oprindelsesland, uddannelsesniveau, erhvervserfaring, sprogkundskaber, opholdslængden mv., ligesom forskelle i landenes lønfleksibilitet, mindstelønnens størrelse, erhvervsstruktur og ændringer heri kan spille en rolle. Tilpasningen til et engelsktalende arbejdsmarked vil også alt andet lige forløbe lettere end et skift til et lille sprogområde som det danske. Endelig kan forskelle i landenes integrationsindsats have betydning. Simple sammenligninger af arbejdsløshedsprocenter kan dog ikke sige noget om effektiviteten heraf. Det vil kræve langt mere avancerede analyser, hvor der tages højde for betydningen af ovennævnte forskelle i indvandrernes forudsætninger, landenes erhvervsstruktur mv. Sådanne analyser findes ikke i dag, men de vil rigtigt gennemført kunne give et væsentligt bidrag til at udpege de lande, hvis aktiveringsindsats der kan være grund til at drage nytte af ved tilrettelæggelsen af den danske indsats. Arbejdsmarkedssituationen er generelt meget forskellig for mænd og kvinder. Går man dybere ned i OECD-tallene viser der sig da også en markant forskel med 27

28 hensyn til, hvordan indvandrermænd og -kvinder klarer sig i forhold til den øvrige befolkning, jf. figur KAPITEL 3: TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKE- DET

29 Figur 3.1: Arbejdsløshedsprocenten for indvandrere divideret med arbejdsløsheden for den indfødte befolkning, gennemsnit Mænd: 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ungarn Australien Tjekkiet Spanien UK Østrig Tyskland Luxenbourg Sverige Belgien Schweiz Italien Canada USA Irland Slovakiet Norge Grækenland Frankrig Finland Portugal Danmark Holland Kvinder: 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Spanien Tjekkiet Italien Australien USA Danmark UK Frankrig Portugal Belgien Sverige Slovakiet Ungarn Grækenland Norge Canada Tyskland Irland Luxembourg Østrig Finland Holland Schweiz Kilde: OECD,

30 Selvom indvandrerkvinder er mere arbejdsløse end mænd i de fleste lande, klarer kvinderne sig relativt bedst, når der sammenlignes med de indfødte kvinder. I Schweiz og Holland, hvor indvandrermænd klarer sig relativ dårligst, er arbejdsløsheden 3½ gange så høj. I de lande, hvor indvandrerkvinderne klarer sig dårligst, er forholdet kun ca. 2 3/4, jf. figur 3.1. Tallene er bl.a. præget af de meget store forskelle i kvindernes erhvervsdeltagelse landene imellem, men der mangler en mere dybtgående viden om, hvorfor arbejdsløsheden for indvandrerkvinder er forholdsvis lavere end for mænd. Opdelingen af tallene på køn betyder, at det generelle resultat for Danmark nuanceres. Arbejdsløsheden for danske indvandrermænd er således meget høj sammenlignet med indfødte mænd, mens den relative arbejdsløshed for indvandrerkvinderne er højere i en lang række europæiske lande, og indvandrerkvindernes relative arbejdsløshed for Danmark ligger kun marginalt højere end i Australien, Canada og USA. Danmark Vendes blikket igen udelukkende mod Danmark kan det konstateres, at baggrunden for den væsentlig højere arbejdsløshed for indvandrere sammenlignet med danskere er, at de har en højere arbejdsløshedsrisiko, de er arbejdsløse i længere tid af gangen, og når de får et arbejde, er det for en kortere periode, jf. Hummelgaard et al. (1995). Indvandrerne har således sværere ved at få et stabilt job som udgang på arbejdsløsheden. Arbejdsløsheden højde giver endda et forholdsvis positiv billede arbejdsmarkedssituationen for indvandrerne. Mere end to en halv gange så mange indvandrere er således uden for arbejdsmarkedet (hverken i beskæftigelse eller tilmeldt arbejdsformidlingen som jobsøgende (arbejdsløse)) sammenlignet med danskere, jf. figur 3.2. Særlig mange kvinder er uden for, ligesom der er store nationalitetsmæssige forskelle. Flest somalier (85,5 pct.) har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, mens det kun drejer sig om godt en tredjedel af indvandrerne fra Thailand. 30 KAPITEL 3: TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKE- DET

31 Figur 3.2: Andel af indvandrere og flygtninge fra mindre udviklede lande, der er uden for arbejdsmarkedet (ikke i beskæftigelse), årige, Irak Marokko Pakistan Vietnam Thailand Danmark Somalia Libanon Iran Tyrkiet Sri Lanka Alle indv. Mænd Kvinder I alt Kilde: AKF's forløbsregistre for sociale processer og boligforhold baseret på registre i Danmarks Statistik. Ét af forløbsregistrene omfatter 10% af hele befolkningen, mens et andet omfatter alle efterkommere og indvandrere i Danmark. Note: Danmarks Statistiks socioøkonomiske opdeling, hvor befolkningen inddeles efter den væsentligste aktivitet i året (beskæftigelse, arbejdsløshed, uden for arbejdsstyrken), er anvendt. Kun mindre udviklede lande er medtaget, hvoraf de ti lande, hvor der er flest indvandrere fra, er vist i figuren. Gruppen alle indvandrere medtager også indvandrere fra andre lande. For indvandrere fra de mindre udviklede lande set under ét er godt 45 pct. uden for arbejdsmarkedet, hvilket er næsten dobbelt så mange som for danskere. Også i en international sammenhæng er der forholdsvis mange uden for arbejdsmarkedet i Danmark, jf. OECD (2001). Der er store forskelle i tallene opdelt på nationalitet og køn. Over 56% af kvinder er udenfor arbejdsmarkedet, mens tallet er godt en tredjedel for mænd. Over 80 31

32 pct. af indvandrerne fra Somalia er uden for, mens det er godt en tredjedel af indvandrerne fra Sri Lanka. Schmidt og Jakobsen (2000) konstaterer, at kønsforskellene med hensyn til den andel, der er i beskæftigelse, er udvidet markant i perioden 1987 til 1999 for en årgang yngre indvandrere fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan. Det anføres i rapporten, at da de økonomiske konjunkturer er væsentlig bedre i 1999 end den var i 1987, må resultatet bero på giftermål, børnefødsler og kulturforskelle, ligesom der kan være tale om mulige økonomiske incitamentsproblemer, jf. herom senere. En forklaring kan også være, at forholdsvis flere mænd er ansat i konjunkturfølsomme erhverv, og derfor har haft en særlig gavn af højkonjunkturen, hvilket undersøgelsen ikke går ned i Integrationsprocessen For både flygtninge og indvandrere falder risikoen for at blive ramt af arbejdsløshed med det antal år, som de har opholdt sig i Danmark. Nedgangen i forhold til opholdstid er mere udtalt for flygtninge end for indvandrere og varierer ganske meget mellem forskellige nationaliteter, jf. Hummelgaard et al. (1995). Det er iøjnefaldende, at det fra primo/medio 1980erne varer stadig flere år efter ankomsttidspunktet til Danmark, før et givet niveau for erhvervsdeltagelsen bliver nået, jf. Schultz-Nielsen (2000a). Det samme resultat viste en sammenlignende analyse af Danmark og Sverige frem til, jf. Rosholm et al. (2000) samt undersøgelser udelukkende med fokus på Sverige, jf. Ekberg og Gustafsson (1995) og Scott (1999). I udlandet undersøges integrationsprocessen ofte ved at se på, hvor hurtigt indvandrerne opnår samme lønninger (lønassimilation) som den indfødte befolkning, når der er taget højde for forskelle i kvalifikationer mv. For Danmark viser Husted et al. (2001) og Nielsen et al. (2001) for mandlige indvandrere, at hovedbarrieren på det danske arbejdsmarkedet er at få et arbejde og akkumulere erhvervserfaring mere end at få den relevante løn, når beskæftigelse er opnået. Dette resultat skal ikke mindst ses i lyset af det danske arbejdsmarkeds høje organisationsgrad. 32 KAPITEL 3: TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKE- DET

33 Der er store forskelle i integrationsprocessen mellem forskellige grupper af indvandrere. På den ene side tegner Husted et al. (2001) et forholdsvis optimistisk billede af beskæftigelsesassimilationen for yngre indvandrere og flygtninge. På den anden side peges der på en stor variation i forhold til oprindelseslande og på assimilationsproblemer med hensyn til både beskæftigelse og løn for de lidt ældre indvandrere og flygtninge Selvstændig erhvervsdrivende Indvandrere fra mindre udviklede lande formår at være selvstændige erhvervsdrivende i lidt større omfang end danskere, når andelen af selvstændige beregnes i forhold til alle i den erhvervsaktive alder, jf. figur 3.3. Andelen af selvstændige er særlig høj blandt indvandrere fra Iran og Pakistan, mens omvendt kun få fra Sri Lanka og Somalia er selvstændige. Branchemæssigt er der i stort omfang tale om virksomheder inden for detailhandel og restauration, jf. Rezaei (2002). 33

34 Figur 3.3: Andel selvstændige erhvervsdrivende fordelt efter oprindelsesland sammenlignet med danskere, årige, Pakistan Tyrkiet Thailand Marokko Somalia Danmark Iran Vietnam Libanon Irak Sri Lanka Alle indv. Kilde: AKFs forløbsregistre for sociale processer og boligforhold baseret på registre i Danmarks Statistik. Ét af forløbsregistrene omfatter 10% af hele befolkningen, mens et andet omfatter alle efterkommere og indvandrere i Danmark. Note: Danmarks Statistiks socioøkonomiske opdeling, hvor befolkningen inddeles efter den væsentligste aktivitet i året (beskæftigelse (lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende), arbejdsløshed, uden for arbejdsstyrken), er anvendt. Kun mindre udviklede lande er medtaget, hvoraf de ti lande, hvor der er flest indvandrere fra, er vist i figuren. Gruppen alle indvandrere medtager også indvandrere fra andre lande. Før 1980 var der kun få indvandrervirksomheder, men allerede omkring 1990 startede indvandrere i gennemsnit flere virksomheder end danskere, og i løbet af 1990'erne er udviklingen taget yderligere til. De indvandrerejede virksomheder er i hele den vestlige verden kendetegnet ved en koncentration i bestemte brancher især inden for servicesektoren, jf. Rezaei (2002) for en omfattende oversigt over den internationale litteratur. Der er tale om små enkeltmandsvirksomheder eller familieejede enheder. Ser man på Danmark i forhold til andre vestlige lande er 34 KAPITEL 3: TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKE- DET

35 branchekoncentrationen endnu mere udtalt, idet der næsten udelukkende er tale om virksomheder inden for servicesektoren og næsten ingen indenfor produktion. Blandt indvandrervirksomheder er der en tendens til at organisere sig i såkaldte etniske enklaver, forstået som netværk af virksomheder, der er bundet sammen via ejernes etniske baggrund og/eller ved, at deres produkter og ydelser er etniske. Dvs, at de er knyttet til oprindelseslandet og rettet mod etniske minoriteters forbrug i indvandringslandet. Den ekstreme form for enklavedannelse findes bl.a. i USA i form af bestemte bykvarterer, hvor både det sociale og økonomiske liv domineres af en bestemt etnisk gruppe, fx. Chinatown i New York. Der mangler især mere viden om, hvorvidt indvandrervirksomheder kun vil få udbredelse i marginale erhvervsområder, eller om de efterhånden også kan brede sig til højteknologiske og mere kapitalkrævende brancher, samt hvilke forudsætninger der i givet fald skal være til stede, for at det vil kunne ske? I dag synes en stor del af de selvstændige indvandrere at blive fastlåst i en situation med lang arbejdstid og lav indkomst. Det vil være væsentligt at få undersøgt, hvilke barrierer der eksisterer for, at en situation som selvstændig erhvervsdrivende i højere grad kan blive indgangen til at blive fuldt ud integreret på arbejdsmarkedet enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende med en arbejdstid og indkomst, der tilnærmes danskernes. En ph.d.-stipendiat ved Handelshøjskolen i Aarhus og AKF vil berøre den jobmæssige mobilitet med særlig henblik på selvstændige erhvervsdrivende Andengenerationsindvandrere I Hummelgaard et al. (2002) rapporteres undersøgelser af overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet for 2.-generationsindvandrere/efterkommere. Det er en særdeles relevant gruppe i relation til arbejdsmarkedet både i lyset af det forestående demografisk betingede fald i arbejdsstyrken og det forhold, at 2.- generationsindvandrerne er langt den hurtigst voksende gruppe i befolkningen. Bliver de integreret på arbejdsmarkedet vil de i væsentlig omfang kunne bidrage til at reducere de kommende årtiers stigning i forsørgerbyrden. Det er derfor bekymrende, at efterkommerne i dag klarer sig betydelig dårlige end danske unge. For mænd er arbejdsløsheden 2½ gange så høj som for danskere, og for kvindeli- 35

36 ge efterkommere er arbejdsløsheden dobbelt så høj. Den højere arbejdsløshed afspejler, at efterkommerne på flere områder klarer sig dårligere på arbejdsmarkedet. For det første må de vente længere tid på at få et arbejde efter afsluttet uddannelse end danske unge. For det andet har efterkommerne deres arbejde i kortere tid. Og for det tredje er det også væsentlig sværere for dem at komme i job igen, hvis de først er blevet ramt af arbejdsløshed, jf. Hummelgaard et al. (1998b). Alt i alt er andengenerationsindvandrerne arbejdsløse i 20 procent længere tid end danske unge. En surveyundersøgelse, jf. Mehlbye et al. (2000a), viser, at allerede i folkeskolen er unge indvandrere, herunder andengenerationsindvandrere, oftere bekymret for arbejdsløshed end danske unge, og flere unge indvandrere forventer, at de vil være arbejdsløse som 25-årige, mens de danske unge i højere grad forventer, at de fortsat er under uddannelse. Allerede i folkeskolen synes de unge indvandrere altså at forvente, at de vil få det sværere end deres danske kammerater, når de senere skal ud på arbejdsmarkedet. I Hummelgaard et al. (2002) undersøges specielt betydningen af den sociale arv for, hvordan efterkommerne klarer sig på arbejdsmarkedet, jf. en uddybende behandling af social arv i kapitel 4. Det viser sig, at den største betydning af den sociale arv for ventetiden for at få et arbejde synes at være indirekte via betydningen af den sociale arv for uddannelsesvalget. Er efterkommerne først kommet ind på arbejdsmarkedet, har den sociale arv en ringe direkte betydning for, hvordan de klarer sig. Der er behov for yderligere forskning vedrørende samspillet mellem generationerne med henblik på at iværksætte initiativer, der kan fremme børnenes integration på arbejdsmarkedet. I Hummelgaard et al. (2002) blev der forsøgt at afdække nogle mere detaljerede sammenhæng mellem forældrebaggrund, etnisk tilhørsforhold og børnenes jobmuligheder. Analyserne gav dog ikke nogen entydige resultater, men når flere efterkommere er kommet ind på arbejdsmarkedet i løbet af få år vurderes der at være god basis for at få et udbytte af sådanne ana- 36 KAPITEL 3: TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKE- DET

37 lyser. I AMIDs arbejdsmarkedsprojekt overvejes at undersøge udvalgte aspekter af betydningen af den sociale arv om 2-3 år. 3.2 Forklaringer på den manglende arbejdsmarkedsmæssige integration Forskningsresultaterne er forholdsvis sporadiske og upræcise med hensyn til at pege på årsagerne til den manglende arbejdsmarkedsmæssige integration. Her omtales de væsentligste resultater og hypoteser Uddannelsesmæssige og sproglige kvalifikationer Uddannelse har generelt stor betydning for, om indvandrerne bliver integreret på arbejdsmarkedet. Som det fremgår af kapitel 4, har såvel 1.- som 2.- generationsindvandrere i betydelig mindre omfang en erhvervskompetencegivende uddannelse end danskere. Hovedproblemer et, at det er en langt mindre andel, som har en erhvervsfaglig uddannelse, mens forholdsvis mange har en videregående uddannelse. Modsvarende har forholdsvis mange 1.- generationsindvandrere kun en kort grundskoleuddannelse. Ét af de vigtigste resultater i Hummelgaard et al. (2002) er, at det igen understreges, hvor vigtigt en erhvervskompetencegivende uddannelse er for den arbejdsmarkedsmæssige integration. Uddannelse afkorter ventetiden til det første job. Dog er denne effekt endnu stærkere for unge danskere, hvilket tyder på forekomst af diskrimination ved overgang til arbejdsmarkedet. Ud over diskrimination kan for kvinderne også forhold på hjemmefronten spille væsentligt ind i form af en anden prioritering mellem at passe hjemmet og udearbejde. Samtidigt viser det sig imidlertid, at uddannelse øger længden af den første beskæftigelsesperiode mere for 2.-generationsindvandrerne end for unge danskere, givet at man får et job. Selvom billedet af uddannelsens betydning modificeres af forekomsten af diskrimination, understreger analysen betydningen af, at der også findes økonomiske incitamenter til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er derfor bekymrende, at Husted et al. (2000) finder et lavere økonomisk afkast til uddannelse taget i Danmark for indvandrere sammenlignet med danskere. 37

38 At danskkundskaberne også spiller en central rolle for den arbejdsmarkedsmæssige integration hersker der ikke nogen tvivl om, jf. fx. Schultz-Nielsen (2000b). For både mænd og kvinder gælder, at gode danskkundskaber øger sandsynligheden for at være beskæftiget, omend effekten af at tale dårligt dansk synes at være noget større for kvinder end for mænd. I undersøgelsen anføres dette at kunne være en konsekvens af, at der specielt blandt mændene er en gruppe med ret dårlige sprogmæssige forudsætninger, som alligevel har beskæftigelse. Det gælder bl.a. en del af gæstearbejderne, der kom til Danmark i 1960'erne. Alt i alt har indvandrernes uddannelse og danskkundskaber stor betydning for deres muligheder for at opnå beskæftigelse, omend der endnu mangler en del forskning om de mere præcise sammenhænge. Der er endvidere kun lidt viden om, i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem kvalifikationer og jobkategorien for de etniske minoriteter Mindsteløn, overførselsindkomster og økonomiske incitamenter Som tidligere angivet formår indvandrerne at blive selvstændige i mindst samme omfang som danskere. En forklaring på dette ud fra økonomisk teori kan være, at det er det eneste område på arbejdsmarkedet, hvor det er muligt selv at bestemme sin timeløn og dermed komme til at arbejde til en løn, væsentlig under mindstelønnen, svarende til kvalifikationerne. Mange indvandrere arbejder således mange timer til en lav indkomst. Det gør en del selvstændig danskere også, men indkomsten er betydelig lavere for indvandrerne, jf. Jensen et al. (2001). På den anden side hævdes det ofte, at i hvert fald visse nationaliteter er forsynet med en særlig iværksætterkultur fra hjemlandet. Andelen af selvstændige er specielt høj blandt indvandrere fra Tyrkiet, Iran og Pakistan. Den hidtidige ganske vist sparsomme forskning peger på, at den væsentligste grund til, at i hvert fald indvandrere fra Tyrkiet og Pakistan bliver selvstændige, er at de har meget svært ved at få et arbejde som lønmodtager, jf. Jensen et al. (2001) og Rezaei (2002). Som selvstændig har de en lavere indkomst, end hvad de alternativt ville have haft som lønmodtager, men højere end hvad de alternativ ville have modtaget i indkomstoverførsler. Dette indikerer, at et økonomisk rationale kun kan 38 KAPITEL 3: TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKE- DET

39 forklare en række nationaliteters valg af selverhverv med udgangspunkt i en position som modtagere af overførselsindkomster. Der er således ikke nogen økonomisk gevinst ved overgang fra lønmodtager til selverhvervende, tværtimod. Desuden viser statistiske analyser, jf. Rezaei (2002), at indvandrere, der modtager overførselsindkomst som følge af arbejdsløshed har et stort incitament til at etablere sig som selvstændige erhvervsdrivende. Det tyder også på, at mange indvandrere bliver hængende i en relativ dårlig position som selvstændig med en lav indkomst og lang arbejdstid. Alternativt kunne en grund til at starte som selvstændig være at bruge det til at blive kvalificeret til et mere attraktivt arbejde. Men ikke mindst de pågældende nationaliteter synes at være i en fastlåst social situation som selverhvervende. Den ganske vist sparsomme forskning peger således i retning af, at mange indvandrere bliver selvstændige, fordi de ikke kan få arbejde som lønmodtager til de gældende lønninger. Det kræver dog betydelig mere dybtgående forskning, hvis det mere præcist skal kunne siges, hvor store ændringer, der skal til i mindstelønnen evt. i form af en indslusningsløn, hvis et vist antal indvandrere skal kunne få arbejde som lønmodtager og dermed ikke bliver presset til at blive selvstændig med en lav indkomst og lang arbejdstid. Overførselsindkomster under et aktiverings- eller uddannelsesforløb, som afsluttes med et stabilt job, fremmer selvsagt integrationen, jf. afsnit 3.4 for en generel behandling af indvandrernes modtagelse af indkomstoverførsler. På den anden side kan samspillet mellem høje skattesatser og indkomstafhængige passive ydelser (fx. kontanthjælp og arbejdsløsheds-dagpenge) skabe økonomiske arbejdsløshedsfælder, som hæmmer arbejdsmarkedsintegrationen, hvis det privatøkonomiske afkast af at være i job kun er marginalt større eller ligefrem mindre, end hvis man lever af overførselsindkomster, jf. Pedersen (2002). Et væsentligt forhold, som belyses i Schultz-Nielsen (2000a), er de rent økonomiske incitamenter, en indvandrer har til at have/få et job. For beskæftigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse mellem 18 og 59 år beregnes, hvordan man privatøkonomisk er stillet ved at have et job sammenlignet med at være på dag- 39

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Arbejde, familie, netværk og forbrug Af Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark

Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark Vibeke Jakobsen Signe A. Thomsen Connie Carøe Christiansen Forskningsgruppen om børn & unge, etniske minoriteter og velfærdsfordeling Arbejdspapir

Læs mere

En befolkning deler sig op?

En befolkning deler sig op? En befolkning deler sig op? Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs En befolkning deler sig op? Med kommentarer og vurderinger af Rikke Hvilshøj Henrik Sass Larsen og Svein Blom

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

AMID Working Paper Series 8/2002. Indvandrerejede virksomheder 1

AMID Working Paper Series 8/2002. Indvandrerejede virksomheder 1 AMID Working Paper Series 8/2002 Indvandrerejede virksomheder 1 Shahamak Rezaei, Ph.D. Catinét Research 1. Indledning Virksomheder ejet af indvandrere og deres efterkommere er et socialt fænomen, som har

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Vidensopsamling om social arv

Vidensopsamling om social arv Vidensopsamling om social arv Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv Redigeret af forskningschef Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet JUNI 2003 Videnopsamling

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003 2. Indledning Temaet på Aalborg Universitets P1 2003 er Det danske samfund i historisk og europæisk/internationalt perspektiv. Det specifikke tema er arbejdsløshed. Inden for dette problemfelt er der en

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE

UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE REDIGERET AF BJARNE HJORTH ANDERSEN, SOCIOLOGISK INSTITUT 03:14 UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE REDIGERET AF BJARNE

Læs mere

LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI?

LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI? LEDIGHED OG INCITAMENTSEFFEKTER: HVAD VED VI? En forskningsoversigt SANNE LUND CLEMENT OG JØRGEN GOUL ANDERSEN CCWS, oktober 2006 Indhold Kapitel 1. Indledning og sammenfatning...3 1.1. Indledning: Incitamentsstrukturer

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere