DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN"

Transkript

1 DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES SYGEFRAVÆRSARBEJDE

2 Udgiver: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Koncern HR Tekst: Arbejdsmiljø København og Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Koncern HR Referencegruppe: Den Tværgående Sygefraværsgruppe Design: KK Design Tryk: Rosendahl Antal: 3000 Udgivet april 2018 Fraværslinjen Ring til Fraværslinjen i Arbejdsmiljø København, når du har brug for et godt råd eller sparring i situationer, som handler om fravær eller mistrivsel. 2

3 KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN VED AT SAMLE ALLE GODE KRÆFTER For at komme i hus med sygefraværsopgaven er det nødvendigt, at I samler alle gode kræfter på jeres arbejdsplads. Lederen og ledelsesgruppen har selvfølgelig en afgørende rolle i, at sygefraværsopgaven gribes godt an. Men skal vi lykkes med sygefraværsopgaven, er det vigtigt, at tillidsrepræsentant (TR) og Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) får medindflydelse og tager medansvar. Dette værktøj er udviklet til at understøtte den nye sygefraværsstrategi i Københavns Kommune Sygefraværsstrategi 2020 bedre fælles forebyggelse og professionalisering. En strategi som fremhæver at for at skabe arbejdspladser med høj arbejdsglæde, godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær, må vi inddrage alle på arbejdspladsen. Som leder, TR og AMR har man forskellig viden om, hvad der foregår på arbejdspladsen og ideer til, hvad der kunne gøres anderledes. Dette dialogværktøj hjælper jer til at bringe jeres viden og ideer i spil i forhold til sygefraværsopgaven. Ud over samarbejdet på den enkelte arbejdsplads og i den enkelte ledergruppe, er det vigtigt, at der er et godt samarbejde om sygefraværsopgaven i hele ledelseskæden, og at lederne på de forskellige niveauer i organisationen spiller godt sammen omkring opgaven. Det samme gælder i MED-organisationen, hvor alle MED-niveauer skal bidrage til at løse sygefraværsopgaven. Værktøjet er en del af en samlet pakke af værktøjer og tilbud under overskriften Kom i hus med sygefraværsopgaven, som alle har til formål at hjælpe jer med at omsætte Sygefraværsstrategi 2020 til praksis på jeres arbejdsplads. Pakken indeholder bl.a. også guiden Kom i hus med sygefraværsopgaven bliv guidet gennem Huset og Sygefraværsstrategi Guiden supplerer dialogværktøjet med en mere udførlig beskrivelse af Huset, Københavns Kommunes model for sygefraværsarbejdet. Guiden rummer også anbefalinger og værktøjer til, hvordan I kan udvikle og styrke jeres sygefraværsarbejde. Hvem kan bruge dialogværktøjet? Værktøjet kan bruges af jer, som har en aktiv rolle i sygefraværsarbejdet på jeres arbejdsplads. Spørgsmålene i værktøjet er særligt henvendt til: Ledelsesgruppen eller lederen (målgruppe 1) MED-organisationen, Trio- eller arbejdsmiljøgruppen (målgruppe 2) Hvad kan dialogværktøjet hjælpe jer med? Dialogværktøjet giver jer indledningsvist et overblik over: Hvad I gør i forvejen på arbejdspladsen Hvor I kan gribe opgaven endnu bedre an På baggrund af det fælles overblik kan I tage en drøftelse i jeres ledergruppe og MED-organisation og finde nye, fælles veje i den fremtidige måde at gå til sygefraværsopgaven. Værktøjet guider jer trin for trin gennem processen. Til slut står I med konkrete opgaver, som I kan arbejde videre med på jeres arbejdsplads så I kan komme helt i hus med sygefraværsopgaven. Tidsforbrug Er I en lille ledergruppe eller arbejdsmiljøgruppe/trio, skal I afsætte ca. 1½ time til processen. Er I en større ledergruppe eller et helt MED-udvalg, skal I bruge ca. 2½ time. I kan eventuelt bruge PowerPoint-præsentationen Kom godt fra start til at facilitere processen. Find den på Det er også muligt for den enkelte leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant at bruge værktøjet individuelt til egen refleksion og som selvevaluering. God arbejdslyst! 3

4 HUSET SEKS BYGGESTEN I DEN GODE SYGEFRAVÆRSHÅNDTERING TRIVSEL ARBEJDSMILJØ SOCIAL KAPITAL ARBEJDSFÆLLESSKABER ORDENTLIG STATISTIK SYSTEMATISKE SAMTALER TIDLIGE INDSATSER TYDELIG LEDELSE FÆLLES EJERSKAB Huset viser de seks byggesten, som den gode sygefraværshåndtering er bygget op omkring. Huset er Københavns Kommunes fælles model for sygefraværsarbejdet. Huset er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet og tilpasset Københavns Kommune. I guiden Kom i hus med sygefraværsopgaven bliv guidet gennem Sygefraværsstrategi 2020 og Huset finder I en mere udførlig beskrivelse af de seks byggesten i Huset. 4

5 HUSET SEKS BYGGESTEN I DEN GODE SYGEFRAVÆRSHÅNDTERING TRIVSEL, ARBEJDSMILJØ, SOCIAL KAPITAL OG ARBEJDSFÆLLESSKABER: at arbejde systematisk med at sikre høj trivsel, godt arbejdsmiljø, høj social kapital samt stærke arbejdsfællesskaber ORDENTLIG STATISTIK: at følge og kortlægge sygefraværet systematisk at kende fraværets omfang og fordeling på fraværstyper og bruge statistikken aktivt at sikre en tilgængelig og god statistik SYSTEMATISKE SAMTALER: at gennemføre systematiske og virkningsfulde sygefraværssamtaler i henhold til sygefraværspolitikken at have tydelige rammer og procedurer, som er ens for alle i sygefraværshåndteringen TIDLIGE INDSATSER: at bruge de tilbud, der stilles til rådighed for at sætte tidligt ind ved mistrivsel eller sygefravær FÆLLES EJERSKAB: at gøre sygefraværsindsatsen til et fælles anliggende på arbejdspladsen og en fælles opgave, der skal løftes at have et aktivt og involveret MED-system at arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter får medindflydelse og tager medansvar TYDELIG LEDELSE: at kommunikere tydeligt om formålet med sygefraværsopgaven at skabe en kultur omkring sygefravær, som hele organisationen deler at sikre en fælles fortælling om indsatsen 5

6 SÅDAN BRUGER I DIALOGVÆRKTØJET TRIN 1 BESVAR SPØRGESKEMAET Trin 1 består af en række spørgsmål om jeres sygefraværshåndtering målrettet henholdsvis Ledelsesgruppen/leder (målgruppe 1) eller MED/Trio/arbejdsmiljøgruppe (målgruppe 2). Spørgsmålene under trin 1 kommer hele vejen rundt om sygefraværsopgaven, og I svarer på i hvilken I løfter de forskellige dele af sygefraværsopgaven. I får derfor et fuldt overblik over, hvordan I aktuelt håndterer sygefravær på jeres arbejdsplads og om der er områder, hvor I kan gøre endnu mere. TRIN 2 UDVÆLG EMNER I VIL DRØFTE I FÆLLESSKAB Under trin 2 skal I udvælge, hvilke områder der betyder mest for jer at få drøftet i fællesskab i ledergruppen eller MED/Trio/arbejdsmiljøgruppen. Værktøjet giver jer inspiration til, hvordan I kan lave denne prioritering. Trin 3 GÅ I DIALOG I skal nu sætte gang i en fælles dialog om de emner, I har prioriteret. Formålet med dialogen på trin 3 er at finde frem til de områder, hvor I gerne vil gøre det endnu bedre i jeres sygefraværshåndtering og hvordan I vil gøre det. Værktøjet giver jer inspiration til spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i i jeres fælles dialog. Trin 4 LAV EN HANDLEPLAN Under fjerde og sidste trin - skal I planlægge, hvordan I kommer helt i hus med sygefraværsopgaven. Værktøjet giver jer inspiration til, hvordan I kan lave en konkret handleplan for det videre arbejde. I guiden Kom i hus med sygefraværsopgaven bliv guidet gennem sygefraværsstrategi 2020 og Huset finder I desuden anbefalinger og værktøjer til, hvordan I styrker jeres sygefraværsarbejde indenfor hver af de seks byggesten i Huset. 6

7 TRIN1 BESVAR SPØRGESKEMAET Trin 1 består af en række spørgsmål om sygefraværshåndteringen på jeres arbejdsplads. Der er to sæt spørgsmål: Et sæt spørgsmål målrettet ledelsesgruppen eller lederen (målgruppe 1) Et sæt spørgsmål målrettet MED-organisationen/Trio/ arbejdsmiljøgruppen (målgruppe 2) For hver af målgrupperne er spørgsmålene yderligere struktureret ud fra de seks byggesten i Huset. Det er vigtigt, at I besvarer spørgsmålene til begge målgrupper, men det vil typisk foregå i forskellige fora. Vælg målgruppe Afhængig af hvilken sammenhæng I sidder i, skal I derfor først vælge, hvilket af de to spørgsmålssæt I vil besvare nu. Kryds derefter jeres svar på spørgsmålene af individuelt Når I besvarer spørgsmålene, skal I vurdere, i hvilken I løfter de forskellige dele af sygefraværsopgaven på en fempunktsskala fra Slet ikke til I meget høj. Det kan være en fordel, at I hver især besvarer spørgsmålene som forberedelse til jeres møde, så I på selve mødet kan gå direkte i gang med dialogen. Flere af spørgsmålene til MED/Trio/arbejdsmiljøgruppen kan også anvendes af MED-udvalg højere oppe i organisationen. Disse spørgsmål er markeret med *. 7

8 MÅLGRUPPE 1: LEDELSESGRUPPE / LEDER BYGGESTEN SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE VURDERING I hvor høj... Slet ikke I nogen I middel I høj I meget høj TYDELIG LEDELSE 1. Går jeg som leder foran i sygefraværsindsatsen, og kommunikerer jeg tydeligt om mål for indsatsen og meningen bag indsatsen i tråd med forvaltningens sygefraværspolitik? 2. Kender jeg mit måltal for sygefravær, og arbejder jeg på at nå i mål med dette? 3. Er sygefravær regelmæssigt på dagsordenen på 1:1-samtaler mellem mig og min overordnede chef? 4. Er det tydeligt, hvornår jeg skal inddrage min overordnede chef i sygefraværshåndteringen, og hvilke opgaver vi hver især har? 5. Oplever jeg, at vi i ledergruppen har en fælles tilgang og følger samme overordnede procedurer i vores sygefraværshåndtering? 6. Oplever jeg, at vi i ledergruppen er gode til at sparre om fraværssituationen og eventuelle dilemmaer for at finde handlemuligheder? FÆLLES EJERSKAB 7. Er det tydeligt for mig, hvordan jeg kan samarbejde med tillidsog arbejdsmiljørepræsentant i arbejdet med at forebygge og nedbringe sygefravær? 8. Inddrager jeg arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten aktivt i arbejdet med at forebygge og nedbringe sygefravær? 9. Sætter ledelsen regelmæssigt sygefravær på dagsordenen i MED? TRIVSEL, ARBEJDS- MILJØ, SOCIAL KA- PITAL OG ARBEJDS- FÆLLESSKABER 10. Har jeg som leder et godt kendskab til mine medarbejdere, hvad angår kompetencer, motivation, livssituation og arbejdsvilkår, og bruger jeg denne viden i min ledelse af den enkelte medarbejder? 11. Har jeg løbende fokus på, at vi på arbejdspladsen har en fælles forståelse af kerneopgaven samt på at tydeliggøre, hvordan medarbejderne bidrager til vores fælles løsning af kerneopgaven? 12. Tager jeg og resten af ledergruppen ansvar for, at vi får drøftet arbejdsmiljø systematisk i de rette fora (fx MED, Trio, arbejdsmiljøgruppe, ledergruppen)? 13. Følger jeg op på trivselsmålinger og arbejdspladsvurdering (APV) og sætter trivselsfremmende indsatser i gang i samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentant? 8

9 MÅLGRUPPE 1: LEDELSESGRUPPE / LEDER BYGGESTEN SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE VURDERING I hvor høj... Slet ikke I nogen I middel I høj I meget høj ORDENTLIG STATISTIK 14. Indberettes sygefravær korrekt og rettidigt? 15. Véd jeg, hvordan jeg får adgang til de relevante fraværstal og rapporter i Københavns Kommunes it-system? 16. Bruger jeg systematisk fraværsdata/-rapporter til løbende opfølgning på mine medarbejderes sygefravær? 17. Bringer jeg de relevante fraværsdata/-rapporter med ind i de forskellige fora, hvor fravær drøftes (fx MED, ledermøder, 1-1-samtaler, sygefraværssamtaler)? SYSTEMATISKE SAMTALER 18. Afholder jeg sygefraværssamtaler i overensstemmelse med forvaltningens sygefraværspolitik, og dokumenterer jeg forløbene? 19. Bruger jeg sygefraværssamtalerne både til at vise omsorg og til at sikre, at der bliver sat ind med den rette indsats tidligst muligt? 20. Følger jeg op på de aftaler, som jeg indgår i samtalerne? 21. Opretholder jeg en løbende kontakt til sygemeldte medarbejdere? 22. Tilpasser og justerer jeg opgaver og arbejdstid, når medarbejdere har midlertidig nedsat arbejdsevne? 23. Bruger jeg relevante værktøjer, såsom samtale- og referatskabeloner fra min forvaltning, deltidssyge- og raskmeldinger, mulighedserklæringer, tilbagevendelsesplaner og fastholdelsesplaner? 24. Arbejder jeg for fastholdelse, så længe dette er realistisk i forhold til driften og vurderer jeg det løbende? 25. Er jeg som leder klædt godt nok på til at håndtere samtalerne og særligt komplekse forløb? TIDLIGE INDSATSER 26. Har jeg overblik over den hjælp, der findes hos HR-konsulenter i egen forvaltning, personalejurister i Koncernservice, Fraværshotline i Arbejdsmiljø København, Tidlig Indsats, Arbejdsmiljø København, kommunens krisehjælpsordning, jobcentre i bopælskommuner, Fast track-ordning mv.? 27. Er jeg opmærksom på at bruge støttefunktionerne rettidigt og relevant, fx ved at tilbyde hjælp tidligt i sygefraværsforløb eller forebyggende? 28. Har jeg en god fornemmelse af mine medarbejderes aktuelle trivsel, og tager jeg en snak med medarbejdere, hvis jeg fornemmer, at de mistrives? 9

10 MÅLGRUPPE 2: MED/TRIO/ARBEJDSMILJØGRUPPE BYGGESTEN SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE VURDERING I hvor høj... Slet ikke I nogen I middel I høj I meget høj TYDELIG LEDELSE 1. Kommunikerer vi tydeligt om meningen med sygefraværsindsatsen på alle niveauer i organisationen? * 2. Er leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant alle med til at understøtte den tydelige kommunikation om sygefraværsarbejdet hvorfor vi gør, som vi gør? 3. Giver arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant tilbagemeldinger til lederen/ledelsen, hvis vi får kendskab til, at der er dele af sygefraværshåndteringen, som er uklare for medarbejderne? 4. Drøfter vi løbende vores måltal for sygefravær og vores plan for at nå i mål med det? * FÆLLES EJERSKAB 5. Har vi et konstruktivt samarbejde i både MED-udvalget og Trio/ arbejdsmiljøgruppen om at forebygge og nedbringe sygefravær samt styrke trivslen? * 6. Bliver arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant givet et medansvar og tager vi et medansvar i forhold til at forebygge og nedbringe sygefraværet samt styrke trivslen? 7. Har vi tydelige aftaler om de forskellige roller og opgaver i Trioen/arbejdsmiljøgruppen i forbindelse med forebyggelse og håndtering af sygefravær? 8. Sikrer vi løbende, at sygefraværspolitikken er kendt af alle på arbejdspladsen? * 9. Har vi fælles drøftelser i hele medarbejdergruppen om arbejdet med at forebygge og nedbringe sygefravær? TRIVSEL, ARBEJDS- MILJØ, SOCIAL KA- PITAL OG ARBEJDS- FÆLLESSKABER 10. Arbejder vi systematisk på at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så vi minimerer arbejdsrelateret sygefravær? * 11. Arbejder vi løbende på, at der på arbejdspladsen er en fælles forståelse af kerneopgaven samt på at tydeliggøre, hvordan medarbejderne bidrager til vores fælles løsning af kerneopgaven? 12. Drøfter vi, hvordan vi skaber et godt arbejdsfællesskab, hvor alle føler sig forpligtede over for arbejdspladsen, opgaverne og hinanden? 13. Drøfter vi i MED muligheder og grænser for rummeligheden på vores arbejdsplads? * 14. Er vi forberedte på kommende forandringsprocesser på vores arbejdsplads, og samarbejder vi om at komme bedst muligt i mål med forandringerne med mindst muligt sygefravær? * (Spørgsmål markeret med * kan med fordel også drøftes på højere/centrale MED-udvalg) 10

11 MÅLGRUPPE 2: MED/TRIO/ARBEJDSMILJØGRUPPE BYGGESTEN SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE VURDERING I hvor høj... Slet ikke I nogen I middel I høj I meget høj ORDENTLIG STATISTIK 15. Bruger vi i MED sygefraværsstatistikken til at holde øje med sygefraværets udvikling fx om der er tale om kort/langt sygefravær eller perioder, hvor sygefraværet er særligt højt eller lavt? * 16. Kæder vi sygefraværsstatistikken sammen med vores øvrige viden om arbejdspladsen (fx via APV, trivselsundersøgelser og ulykkesregistreringer) for at finde frem til eventuelle årsager? * 17. Sætter vi handlinger i gang i organisationen på baggrund af vores drøftelser af sygefraværet og årsagerne hertil? Og følger vi op på effekten af handlingerne? * SYSTEMATISKE SAMTALER 18. Bruger vi forvaltningens sygefraværspolitik som grundlag for vores arbejde med sygefraværshåndtering? 19. Har vi klare aftaler omkring sygefraværshåndteringen, fx i forhold til hvordan man sygemelder sig, og hvornår vi har kontakt med sygemeldte medarbejdere? 20. Er vi som leder, tillidsrepræsentant og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant afstemte om, hvad der kendetegner en god sygefraværssamtale, og spiller vi konstruktivt sammen herom? TIDLIGE INDSATSER 21. Kender vi til de støttefunktioner, der kan hjælpe med rådgivning i forhold til sygefravær? Fx HR-konsulenter i egen forvaltning, Fraværs-hotline i Arbejdsmiljø København, Tidlig Indsats, Arbejdsmiljø København, kommunens krisehjælpsordning, jobcentre i bopælskommuner, Fast track-ordning mv.? * 22. Bruger vi hos os støttefunktionerne rettidigt og relevant? * 23. Er vi som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder gode til at opdage, hvis en kollega viser tegn på mistrivsel, skranter eller har meget korttidsfravær? 24. Er vi afklarede omkring, hvordan vi handler på mistrivsel, og hvem der gør hvad? (Spørgsmål markeret med * kan med fordel også drøftes på højere/centrale MED-udvalg) 11

12 TRIN 2: UDVÆLG EMNER I VIL DRØFTE I FÆLLESSKAB For at skabe den største effekt anbefales det, at I drøfter svarene på spørgsmålene under Trin 1 i de relevante fora. Det vil sige i ledergruppen eller i MED/Trio/arbejdsmiljøgruppen. Det er også muligt for den enkelte leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant at bruge værktøjet individuelt til egen refleksion og som selvevaluering. Sidder I sammen i en ledergruppe eller i MED/Trio/arbejdsmiljøgruppe og udfylder spørgsmålene, skal I efter jeres individuelle besvarelse prioritere, hvilke emner I vil gå videre med at drøfte i fællesskab. Er I en lille gruppe fx en leder sammen med nærmeste leder, en arbejdsmiljøgruppe eller Trio kan I måske nå at se de fleste spørgsmål igennem sammen. Men er I en større gruppe fx et helt MED-udvalg eller en større ledergruppe er det nødvendigt at prioritere, hvor I starter drøftelserne. INSPIRATION SÅDAN PRIORITERER I OMRÅDER TIL FÆLLES DIALOG En måde at prioritere på kan være at skrive overskrifterne for de seks byggesten i Huset op på en tavle. Herefter får alle deltagere mulighed for at gå op til tavlen og sætte kryds ved de to elementer, som man synes er vigtigst at drøfte. De elementer, som har fået flest krydser, er der, hvor man først tager fat på dialogen. TRIN 3: GÅ I DIALOG TRIN 4: LAV EN HANDLEPLAN Formålet med dialogen er at finde frem til de områder, hvor I gerne vil gøre det endnu bedre i jeres sygefraværshåndtering og hvordan I vil gøre det. INSPIRATION SPØRGSMÅL TIL DEN FÆLLES DIALOG Det, der kan være vigtigt at drøfte i fællesskab, er: Hvordan har I scoret spørgsmålene under denne byggesten? Hvad er jeres begrundelser for, hvorfor I har scoret på denne måde? Hvad oplever I, at I er gode til i forhold til denne byggesten? Hvad kunne I gøre bedre? Hvilke konkrete forslag har I til forbedringer? Hvilken indsats vil det kræve? Fra hvem? Hvornår? Efter det grundige forarbejde I har lavet, er det nu, I skal planlægge, hvordan I kommer fra ord til handling eller: hvordan I kommer helt i hus med sygefraværsopgaven på jeres arbejdsplads. Der kan være noget, I kan sætte i værk med det samme, og så kan der være andet, som kræver yderligere drøftelse eller afklaring måske i et andet regi. I guiden Kom i hus med sygefraværsopgaven: Bliv guidet gennem sygefraværsstrategi 2020 og Huset finder I anbefalinger og værktøjer til, hvordan I styrker jeres sygefraværsarbejde indenfor hver af de seks byggesten i Huset. I kan bruge følgende handleplan til inspiration, når I skal samle jeres prioriteringer. Skriv både konkrete handlinger og behov for eventuelle nye drøftelser på handleplanen. Husk at bevare fokus på sygefraværsopgaven hele tiden. I kan derfor med fordel gentage trin 1-4, når I oplever, at der er et behov, eller med et fast interval, fx en gang om året. 12

13 13

14 VORES PRIORITERINGER Hvad vil vi gøre? Hvem gør hvad? Hvornår? TRIVSEL, ARBEJDSMILJØ, SOCIAL KAPITAL OG ARBEJDSFÆLLESSKABER ORDENTLIG STATISTIK SYSTEMATISKE SAMTALER TIDLIGE INDSATSER FÆLLES EJERSKAB TYDELIG LEDELSE 14

15 Hvilken effekt håber vi det får, og hvordan vil vi konkret kunne se det? Hvornår følger vi op og planlægger næste skridt? 15

16 medarbejder.kk.dk Fraværslinjen

KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS

KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS arbejdsmiljøkøbenhavn KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS Spørgsmål, der fylder på mange arbejdspladser, når fravær skal forebygges

Læs mere

GUIDE KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN

GUIDE KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN GUIDE KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN BLIV GUIDET GENNEM SYGEFRAVÆRSSTRATEGI 2020 OG HUSET Udgiver: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Koncern HR Tekst: Arbejdsmiljø København og

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

SYGEFRAVÆRSSTRATEGI 2020

SYGEFRAVÆRSSTRATEGI 2020 SYGEFRAVÆRSSTRATEGI 2020 - BEDRE FÆLLES FOREBYGGELSE OG PROFESSIONALISERING TVÆRGÅENDE TILTAG I KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til ØU-mødet 3.10.2017 - version 27. juni 2017 1. RAMMEN... 1 2. BEDRE FÆLLES

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

FÆLLESSKAB OM FRAVÆRSINDSATSEN

FÆLLESSKAB OM FRAVÆRSINDSATSEN MEDARBEJDER FÆLLESSKAB OM FRAVÆRSINDSATSEN Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær taskforce arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Et typisk Task Force-forløb 4 Inddragelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

NOTAT. Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

NOTAT. Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet NOTAT Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet Kommune: Albertslund Kommune Dato for udfyldelse: Kontaktperson

Læs mere

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær 10 1 Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup Kommune Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være

Læs mere

SYGEFRAVÆRSINDSATSEN. Uddrag af undersøgelse af sygefraværindsatsen

SYGEFRAVÆRSINDSATSEN. Uddrag af undersøgelse af sygefraværindsatsen SYGEFRAVÆRSINDSATSEN Uddrag af undersøgelse af sygefraværindsatsen Konklusion, anbefalinge og hovedpoiner Sept. 2017 Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

TEMADRØFTELSE I BIU OM SYGEFRAVÆR I BIF 6. FEBRUAR 2017

TEMADRØFTELSE I BIU OM SYGEFRAVÆR I BIF 6. FEBRUAR 2017 TEMADRØFTELSE I BIU OM SYGEFRAVÆR I BIF 6. FEBRUAR 2017 AGENDA PRÆSENTATION AF SYGEFRAVÆRSDATA KØBENHAVNS KOMMUNE - EN NY SYGEFRAVÆRSSTRATEGI ER PÅ VEJ HVAD GØR LEDERNE I BIF I DAG FOR AT HÅNDTERE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik.

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. SYGEFRAVÆRSINDSATS Dagsorden 1. Møde med Lederne (1. time) Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. Hvilke udfordringer er der på arbejdspladsen i forhold til sygefraværet?

Læs mere

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen Sygefraværspolitik Ældre- og Handicapforvaltningen Sygdom og fravær Ældre- og Handicapforvaltningens sygefraværspolitik har til formål at styrke indsatsen før, under og efter ansattes sygdom. Gennem en

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

LEDER STØTTE TIL JERES FRAVÆRSINDSATS. Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær. taskforce. arbejdsmiljøkøbenhavn

LEDER STØTTE TIL JERES FRAVÆRSINDSATS. Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær. taskforce. arbejdsmiljøkøbenhavn LEDER STØTTE TIL JERES FRAVÆRSINDSATS Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær taskforce arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Dem skal I møde 4 Det skal der ske 6 I har flere muligheder for støtte 7

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen NOTAT 1. august 2019 Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber Tillidsdagsordenen er bredt forankret i Københavns Kommune, og dagsordenen har stor opbakning

Læs mere

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen Trivselsundersøgelsen Fra rapport til handling Staben, HR-afdelingen 2014 Revideret, september 2016 Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse er et værktøj til at arbejde med det psykiske på arbejdspladsen,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Notatet omfatter Gladsaxe Kommunes politik, strategi, vejledninger og initiativer på sygefraværsområdet.

Notatet omfatter Gladsaxe Kommunes politik, strategi, vejledninger og initiativer på sygefraværsområdet. GLADSAXE KOMMUNE Strategi, Kommunikation og HR Sygefravær, temadrøftelse NOTAT Dato: 21. oktober 2015 Af: Christina Perticai og Eva Marie Jäpelt Indledning Notatet omfatter Gladsaxe Kommunes politik, strategi,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige N O T A T Marts 2018 Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet J.nr. 2018-579 Center for Arbejdsliv (I) Kommune:

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

WORKSHOP OM SYGEFRAVÆR. Temadag om arbejdsmiljø den 18. maj 2018 Aarhus Universitet

WORKSHOP OM SYGEFRAVÆR. Temadag om arbejdsmiljø den 18. maj 2018 Aarhus Universitet WORKSHOP OM SYGEFRAVÆR Temadag om arbejdsmiljø den 18. maj 2018 Aarhus Universitet Chefkonsulent og HR-ansvarlig HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Indledning I Varde Kommune skal alle arbejdspladser have en lokal fraværspolitik. Det er væsentligt, at indholdet i politikken er kendt for alle, så der er tydelighed

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Side 1/5 Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Baggrund AU Uddannelse ønsker at være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads,

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference

Arbejdsmiljøkonference Arbejdsmiljøkonference Onsdag den 4. oktober 2017 Dagens program 9.15-9.45 Erfaringer med MED-uddannelse i Odder Kommune Lone Bay og Torben Nielsen 9.45-10.15 Trivselsmåling 2017 Ulla Salling og Malene

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sygefravær - hvilken rolle har arbejdsmiljøgruppen? Workshop 2, C

Sygefravær - hvilken rolle har arbejdsmiljøgruppen? Workshop 2, C Sygefravær - hvilken rolle har arbejdsmiljøgruppen? Workshop 2, C v. Maja Frahm Oue Socialrådgiver/Psykoterapeut Optakt Sygefravær, hvordan påvirker det vores hverdag og hvilken rolle har vi som AMO? På

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN AMK S ROLLE I TU 2017 Trivselsundersøgelsen 2017 er besluttet i CSO (Centrale samarbejdsorgan)

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

AUGUST Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK

AUGUST Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK AUGUST 2017 Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Forord Vi ønsker, at Socialforvaltningen leverer det bedste til borgerne. Det gør vi gennem en attraktiv, social ansvarlig og rummelig arbejdsplads,

Læs mere

DEN ROBUSTE ORGANISATION

DEN ROBUSTE ORGANISATION DEN ROBUSTE ORGANISATION VirksomhedsnetværkCabi 16. Maj 2018 Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20 80 5007 Organisatorisk robusthed Organisatorisk robusthed kan defineres som:

Læs mere

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN FRA AMK DELTAGER Tobias Brøndsted, organisationskonsulent Line Halborg, organisationspsykolog Torben Kristensen,

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN I FÅR: Inspiration fra andre Mulighed for at stille spørgsmål Tid til at påbegynde planlægningen Oplæg om:

Læs mere

Kursuspakke Kom i hus med sygefraværsopgaven Københavns Kommune 1. KOM I HUS MED FRAVÆRSOPGAVEN I TRIO OG MED... 3

Kursuspakke Kom i hus med sygefraværsopgaven Københavns Kommune 1. KOM I HUS MED FRAVÆRSOPGAVEN I TRIO OG MED... 3 Indhold 1. KOM I HUS MED FRAVÆRSOPGAVEN I TRIO OG MED... 3 2. SIKKER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆRSOPGAVEN... 5 3. FIND BALANCEN MELLEM EMPATI OG HANDLEKRAFT... 6 4. KK-LEDERPROGRAMMET. E-LÆRING OG FREMMØDEKURSER...

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere